CHAPTER 2 กลย ทธ การดาเน นงานและการปฏ บ ต งาน (Production and Operation Strategy)

Size: px
Start display at page:

Download "CHAPTER 2 กลย ทธ การดาเน นงานและการปฏ บ ต งาน (Production and Operation Strategy)"

Transcription

1 CHAPTER 2 กลย ทธ การดาเน นงานและการปฏ บ ต งาน (Production and Operation Strategy) ในการดาเน นงานด านการผล ตหร อการบร การสาหร บธ รก จ ต างๆ ในป จจ บ นน ผ บร หารจะใช กลย ทธ ท แตกต างก นเพ อสร างข อ ได เปร ยบในการแข งข น ไม ว าจะเป นการลดต นท น การตอบสนองท รวดเร ว และการสร างความแตกต าง หร อร ปแบบอ นๆ ซ งป จจ ยเหล าน จะส งผลให การดาเน นงานม ประส ทธ ภาพและ ประสบความสาเร จตามท ได ต งเป าหมายไว

2 การกาหนดภารก จ กลย ทธ และย ทธว ธ ภารก จ (Missions) เป นจ ดม งหมายข นพ นฐาน (basic purpose) และเป นขอบเขตการปฏ บ ต การ (scope of operations) ขององค การ เป นข อความท กาหนดจ ดม งหมาย เพ อเป นแนวทางในการกาหนด กลย ทธ และการต ดส นใจ กลย ทธ ประกอบด วยเป าหมายและว ธ การเพ อให บรรล เป าหมายหร อ ภารก จ และเป นว ธ การท องค การเล อกใช เพ อการแข งข นอย างเหมาะสม ก บสภาพแวดล อมภายนอก ซ งท กองค การต องม ภารก จ ต วอย างเช น ภารก จของธ รก จ ค อ การผล ต การจ ดจาหน ายส นค า และบร การ ภารก จของสถานศ กษา ค อการสอนและการว จ ย เป นต น

3 การกาหนดภารก จ กลย ทธ และย ทธว ธ ต วอย างการแสดงข อความภารก จขององค การ ธ รก จของเราม งท การให บร การ ล กค าสามารถซ อส นค าจากบร ษ ทเรา และสามารถซ อส นค าท เหม อนก นจากท อ นได ในราคาท ต ากว า ล กค าซ อผล ตภ ณฑ จากบร ษ ทเรา เพราะม ม ลค าเพ มจากการบร การ และการให ความสะดวกท เหน อกว าค แข งข น บร ษ ทสามารถสร างความพอใจแก ล กค า โดยการตอบสนองความ ต องการท นท ด วยบร การอย างหลากหลายและในทาเลหลายแห ง

4 การกาหนดภารก จ กลย ทธ และย ทธว ธ ต วอย างการแสดงข อความภารก จขององค การ การจ ดให ส งคมม ส นค าท ม นว ตกรรม สามารถปร บปร งค ณภาพของช ว ตและ ทาให ล กค าพอใจด วยการตอบสนองท ด กว า ตลอดจนให พน กงานม โอกาสก าวหน าในอาช พ รวมท ง ให ผ ลงท นม อ ตราผลตอบแทนท มากกว า

5 การกาหนดภารก จ กลย ทธ และย ทธว ธ กลย ทธ (Strategy) เป นแผนปฏ บ ต การขององค การ เพ อให บรรล ภารก จขององค การ โดยกลย ทธ ม ล กษณะด งน เป นแผนปฏ บ ต การขององค การ เพ อให บรรล ภารก จ ซ งช วยให บรรล เป าหมายท ต องการ ต องอธ บายถ งการจ ดสรรทร พยากรและก จกรรมอ นๆ ให เหมาะสม ก บสภาพแวดล อม เป นแผนอย างกว างและถ กพ ฒนาเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ในระยะ ยาว ช วยให องค การสามารถปฏ บ ต ภารก จท งหมดได ให ว ธ การหาประโยชน และแนวทางแก ไขจาก SWOT ให หมดไป

6 การว เคราะห ป จจ ยภายในและสภาวะภายนอกองค การ ป จจ ย ภายใน (SWOT Analysis) อ นประกอบด วย S - Strength จ ดแข ง ค อ ข อได เปร ยบท องค การม เหน อผ อ น เช น ม เคร องจ กรท ท นสม ย W - Weakness จ ดอ อน ค อ ข อเส ยเปร ยบท ทาให องค การ ด อยกว าผ อ น เช น ขาดแรงงานท ม ฝ ม อ ป จจ ย ภายนอก O - Opportunity โอกาส ค อ เหต การณ ท เป น ประโยชน ต อองค การให ก าว ส ความสาเร จได ง ายข น เช น ฝนตกทาให ร มขายด T- Threat อ ปสรรค ค อ สถานการณ ท ทาให องค การ ประสบก บป ญหาหร อความยากลาบากใน การบรรล ว ตถ ประสงค ตามท ต องการ เช น เศรษฐก จตกต า ค แข งผล ตส นค า ใหม ออกแข งข น

7 การกาหนดภารก จ กลย ทธ และย ทธว ธ ย ทธว ธ (Tactics) เป นว ธ การและการปฏ บ ต เพ อให เป นไปตาม กลย ทธ ท กาหนดไว กลย ทธ การปฏ บ ต การ (Operation strategy) เป นแผนเพ อ การบรรล ว ตถ ประสงค การปฏ บ ต การในสายผล ตภ ณฑ เป นการกาหนด ว ธ การท บร ษ ทจะใช ข ดความสามารถในด านการผล ต (Production capability) เพ อสน บสน นกลย ทธ ระด บบร ษ ท

8 การกาหนดภารก จ กลย ทธ และย ทธว ธ ระด บของแผนงานกลย ทธ สาหร บองค การธ รก จ - แผนกลย ทธ ระด บองค การ (Corporate-level Strategic Plan) เป นแผนงานท กาหนดพ นธก จ (Mission) ขององค การโดยรวม ซ งแสดง โอกาสและช องทางในการดาเน นธ รก จ ช วยจ ดสรรทร พยากรขององค การอย าง ท วถ งและเหมาะสม และเป ดช องทางในการทาธ รก จใหม ๆ แผนกลย ทธ ระด บ องค การวางแนวทางให แต ละหน วยธ รก จขององค การ (Single Business Unit: SBU) ม กรอบของการดาเน นงานอย างช ดเจน

9 การกาหนดภารก จ กลย ทธ และย ทธว ธ ระด บของแผนงานกลย ทธ สาหร บองค การธ รก จ - แผนกลย ทธ ระด บธ รก จ (Business-level Strategic Plan) เป นแผนงานท หน วยธ รก จขององค การจะแข งข นก บผ ประกอบการราย อ น โดยแสดงถ งว ตถ ประสงค หล กของธ รก จและว ธ การท จะบรรล ว ตถ ประสงค น น แผนกลย ทธ ระด บธ รก จน ต อเน องมาจากแผนกลย ทธ ระด บองค การ - แผนกลย ทธ ระด บหน าท หร อผล ตภ ณฑ (Functional หร อ Productlevel Strategic Plan) เป นแผนงานในระด บฝ ายของหน าท ต างๆ ซ งเป นท งแผนว ตถ ประสงค และว ธ การดาเน นงานท ส บเน องรายละเอ ยดต อจากแผนกลย ทธ ระด บธ รก จ

10 ส วนประกอบของกลย ทธ การปฏ บ ต การ (Elements of operation strategy) 1) การกาหนดตาแหน งของระบบการผล ต (Positioning the production system) 2) การให ความสาค ญในการผล ต (Production focus) 3) แผนผล ตภ ณฑ และบร การ (Product/Service plan) 4) แผนด านกระบวนการและเทคโนโลย การผล ต (Production process and technology plans) 5) การจ ดสรรทร พยากรให ก บกลย ทธ ทางเล อก (Resources allocation to strategic alternatives) 6) แผนเก ยวก บป จจ ยอานวยความสะดวก (Facility plan)

11 ส วนประกอบของกลย ทธ การปฏ บ ต การ (Elements of operation strategy) 1) การกาหนดตาแหน งของระบบการผล ต (Positioning the production system) การออกแบบ ผล ตภ ณฑ ตามความต องการ ตามมาตรฐาน ตาแหน ง ระบบการผล ต กระบวนการผล ต ส นค าคงคล ง เน นกระบวนการ เน นผล ตภ ณฑ ผล ตเพ อเก บไว ผล ตตามคาส ง

12 1) การกาหนดตาแหน งของระบบการผล ต - การออกแบบผล ตภ ณฑ (Product design) ม ความสาค ญต อกระบวนการผล ตและการดาเน นงานขององค การท ง ด านต นท น ความซ บซ อน ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลในการดาเน นงาน แบ งการ ออกแบบเป น 2 ล กษณะ ค อ ออกแบบตามความต องการ (Custom to product) ของล กค า ท ม ล กษณะเฉพาะ ว ธ การผล ตม ความย ดหย นส ง ผล ตจานวนน อยหร อผล ตตาม คาส ง ให ความสาค ญก บระยะเวลาการจ ดส งและความตรงต อเวลา ออกแบบตามมาตรฐาน (Custom to standard) โดยม แบบผล ตภ ณฑ ให เล อกตามท กาหนด เหมาะก บการผล ตอย างต อเน อง หร อปร มาณมาก ส งผลให เก ดการประหย ด ต นท นการผล ตต า การจ ดส งรวดเร ว ส นค าแต ละ ช นต องม ค ณภาพ

13 1) การกาหนดตาแหน งของระบบการผล ต - กระบวนการผล ต (Processing system) เป นป จจ ยสาค ญในการกาหนดตาแหน งของระบบการผล ต ซ งเป น ข นตอนการแปรร ปป จจ ยนาเข าให กลายเป นส นค า/บร การ แบ งออกเป น 2 ชน ด เน นกระบวนการ (Process-focused) ส นค าถ กออกแบบมาโดยเฉพาะ ปร มาณจาก ด ม กส มพ นธ ก บผล ตภ ณฑ ท ผล ตตามต องการ ม ความย ดหย น มาก เปล ยนแปลงได บ อย เน นผล ตภ ณฑ (Product-focused) หร อ การผล ตแบบไหลตาม ผล ตภ ณฑ หร อ การผล ตแบบสายการผล ต หร อ การผล ตแบบสายการ ประกอบ ม ล กษณะการดาเน นงานของอ ตสาหกรรม ม แบบน อยและผล ต ในปร มาณมาก ม กส มพ นธ ก บการออกแบบตามมาตรฐาน

14 1) การกาหนดตาแหน งของระบบการผล ต - นโยบายส นค าคงคล ง (Finished-goods inventory) ม ความสาค ญก บประส ทธ ภาพในการดาเน นงาน โดยเฉพาะการจ ดการ ต นท นของธ รก จ แบ งออกเป น 2 ชน ด ผล ตเพ อเก บไว (Produce-to-stock policy) ทาการผล ตส นค าล วงหน า เก บไว ในโกด งในร ปส นค าคงคล ง จะส งออกไปต อเม อได ร บคาส งซ อจาก ล กค า ผ บร หารต องควบค มปร มาณท เหมาะสม เพ อไม ให เก ดต นท นการเก บ ร กษาหร อค าเส ยโอกาส ผล ตตามคาส ง (Produce-to-order policy) ผ จ ดการจะไม ส งให ผล ต ส นค า จนกระท งม การส งซ อจากล กค า ให ความสาค ญก บความต องการ ความพ งพอใจของล กค า ตลอดจนค ณภาพของผล ตภ ณฑ และการส งมอบ ส นค าตรงตามส ญญา

15 1) การกาหนดตาแหน งของระบบการผล ต กลย ทธ การกาหนดตาแหน งการดาเน นงาน ล กษณะของผล ตภ ณฑ ประเภทของกระบวนการผล ต การเก บส นค าคงคล ง มาตรฐาน ให ความสาค ญก บผล ตภ ณฑ ผล ตเพ อเก บไว จาหน าย ผล ตตามคาส ง ให ความสาค ญก บกระบวนการ ผล ตตามคาส งซ อ/ เม อม ความต องการ

16 2) การให ความสาค ญในการผล ต โรงงานและส งอานวยความสะดวกสามารถจะถ กออกแบบและจ ดสร างโดย ให ความสาค ญได 2 ว ธ ค อ ความเช ยวชาญเฉพาะผล ตภ ณฑ (Product specialization) ความเช ยวชาญในกระบวนการผล ต (Process specialization) ทาให โรงงานม ขนาดเล กและตอบสนองความต องการของล กค าได ด ข นใน ด านค าใช จ าย การส งมอบ ค ณภาพและบร การ เราเร ยกแนวค ดน ว า โรงงานเฉพาะเจาะจง (Focused factory) ให ความสาค ญก บส วนประสมผล ตภ ณฑ ท แคบ แต ช ดเจน เน นสาหร บกล มตลาด เฉพาะ (Niche market) ส งผลให ค าใช จ ายและค าโสห ย (overhead) ในการ ดาเน นงานต า

17 3) แผนผล ตภ ณฑ และบร การ เป นส วนสาค ญในการสร างรายได และกาไรให ธ รก จ โดยเฉพาะผล ตภ ณฑ หร อบร การท สร างล กษณะเฉพาะขององค การ และเป นท ต องการของล กค า ซ งม อ ทธ พลโดยตรงต อกลย ทธ การดาเน นงาน 4) แผนด านกระบวนการและเทคโนโลย การผล ต เป นส วนสาค ญสาหร บความสาเร จของกลย ทธ การดาเน นงาน การวางแผน กระบวนการและเทคโนโลย ในการผล ต ซ งม การพ ฒนาอย างต อเน อง แต การ ดาเน นงานน จะม ค าใช จ ายส งในระยะยาวขององค การ ถ าต ดส นใจผ ดพลาดจะ ก อให เก ดข อเส ยเปร ยบ และจะแก ไขลาบาก

18 5) การจ ดสรรทร พยากรให ก บกลย ทธ ทางเล อก จะต องพ จารณาจ ดสรรทร พยากรให เหมาะสม เพ อสร างโอกาสในการสร าง กาไรและช วยให บรรล เป าหมายส งส ดในการดาเน นงาน และพ จารณา ความสาค ญของทร พยากรผ านการวางแผนระยะยาว 6) แผนเก ยวก บป จจ ยอานวยความสะดวก การต ดส นใจจะม ผลต อรายได และการดาเน นงานระยะยาว ท สาค ญ เก ยวข องก บความเส ยงและความไม แน นอนของอนาคต การต ดส นใจท ผ ดพลาด หร อไม สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของสถานการณ

19 ข อควรพ จารณา ในการกาหนดกลย ทธ การดาเน นงาน - อ ปสงค ของสภาพแวดล อม (Environmental demand) ค อ ธ รก จควรดาเน นการอย างไรภายใต สภาพแวดล อมด านเศรษฐก จ ส งคม การเม อง ป จจ ยทางเทคโนโลย ท เปล ยนแปลง และสภาพแวดล อมของการ ดาเน นงาน เช น ผ ขาย ล กค า ค แข งข น เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดแก องค การ - อ ปสงค ของการแข งข น (Competitive demand) ค อ ต องพ จารณาว าอะไรเป นจ ดอ อนหร อจ ดแข งของค แข ง และค แข งข นกาล งพยายามทาอะไร เพ อกาหนดแนวทางในการตอบสนองหร อ แผนการของธ รก จอย างม ประส ทธ ภาพ

20 ข อควรพ จารณา ในการกาหนดกลย ทธ การดาเน นงาน - ภารก จและกลย ทธ ขององค การ (Corporate mission and strategy) ค อ การกาหนดกลย ทธ การดาเน นงานต องเข าใจภาพรวมของธ รก จว า ป จจ บ นองค การกาล งทาอะไร และต องการอะไรในอนาคต เพ อกาหนดแนวทางใน การปฏ บ ต อย างเหมาะสม และส งเสร มให ธ รก จสามารถบรรล เป าหมายได - วงจรช ว ตผล ตภ ณฑ (Product life cycle) ค อ ช ว ตของผล ตภ ณฑ จะม ความส มพ นธ ก บกลย ทธ การดาเน นงาน โดยผ บร หารต องทราบว าผล ตภ ณฑ ของตน กาล งอย ในช วงใดของวงจร โดย พ จารณาเปร ยบเท ยบก บวงจรช ว ต 4 ข นตอน

21 Product Life Cycle : Characteristics Units/$ Introduction แนะนา Growth เต บโต Maturity เต บโตเต มท Decline ถดถอย Sales ยอดขาย ต า กาไร ขาดท น Losses Profits เพ มข น อย างรวดเร ว เพ มข น ตามยอดขาย ถ งจ ดส งส ด และคงท ลดลง ส งส ดและ เร มลดลง ลดลง Time

22 Product Life Cycle : Characteristics Units/$ Introduction Growth Maturity Decline ประเภทล กค า Sales Innovators Early Adopters Majorities Laggards Time จานวนค แข ง น อย เพ มข น คงท ลดลง

23 Product Life Cycle : Characteristics Units/$ Introduction Growth Maturity Decline Sales Time ว ตถ ประสงค ทางการตลาด สร างการ ร จ กและ ทดลองใช เน นส วน ครองตลาด ส งส ด ร กษาส วน ครองตลาด และเน น กาไรส งส ด ลดค าใช จ าย ร กษาล กค า และยอดขาย

24 Product Life Cycle : Marketing Strategies Units/$ Introduction Growth Maturity Decline Sales Time ผล ตภ ณฑ ส นค า พ นฐาน เน นค ณภาพ เพ มล กษณะ ร ปแบบ เพ มบร การ เพ มล กษณะ ร ปแบบ เพ มตราย ห อ ลดรายการ ท ไม ทากาไร

25 Product Life Cycle : Marketing Strategies Units/$ Introduction Growth Maturity Decline Sales Time ราคา Skimming or Penetration ต องค มท น ลดราคา และ เพ มแนว ระด บราคา ร กษาระด บ ราคาให คงท หล กเล ยง สงครามราคา ต ดราคา (เล กผล ต) ราคาคงท (ผล ตต อ)

26 Product Life Cycle : Marketing Strategies Units/$ Introduction Growth Maturity Decline Sales Time การจ ด จาหน าย เล อกสรร หร อผ กขาด (Selective or Exclusive) กระจาย ให ท วถ ง (Intensive) กระจาย ให ท วถ ง มากท ส ด (Intensive) เล อกสรร เฉพาะท ได กาไร (Selective)

27 Product Life Cycle : Marketing Strategies Units/$ Introduction Growth Maturity Decline Sales Time การโฆษณา (Advertising) ให ร จ ก ส นค า (Primary Demand) ให ร จ ก และสนใจ (Selective Demand) เน นความ แตกต าง (Selective Demand) ลดลง เน นย าเต อน (Reminding)

28 Product Life Cycle : Marketing Strategies Units/$ Introduction Growth Maturity Decline Sales Time การส งเสร ม การขาย (Sales Promotion) เน นมาก ให เก ดการ ทดลองใช คร งแรก ลดลง เพ มข น เน น Brand Switching & Loyalty ลดลง ให ต าส ด

29 การได เปร ยบทางการแข งข นด วยการปฏ บ ต การ การสร างข อได เปร ยบทางการแข งข น (Competitive Advantage) เป นการ ทาให เก ดล กษณะท แตกต างท เหน อกว าค แข งข น และความแตกต างน นสามารถ ตอบสนองความพ งพอใจของ ล กค าได ซ งสามารถสร ปเป น 4 Cs ได ด งน 1. ความพ งพอใจของล กค า (Customer Satisfaction) ข อได เปร ยบทางการ แข งข นน นจะต องสร างความพ งพอใจให ก บล กค า โดยส งมอบค ณค าท เป น เอกล กษณ (Unique Mix of Value) ให ก บล กค าและสร างตาแหน งกลย ทธ ท เป น เอกล กษณ (Unique Position Does) 2. ความเหน อกว าค แข งข น (Competitive Advantage) ข อได เปร ยบ ทางการแข งข นน นจะต องอย เหน อกว าค แข งข น

30 การได เปร ยบทางการแข งข นด วยการปฏ บ ต การ 3. เปล ยนแปลงและย ดหย นได (Changeable and Flexibility) ข อได เปร ยบ ทางการแข งข นน นจะต องสามารถเปล ยนแปลงและย ดหย นได ตลอดเวลา 4. ความแตกต างด านค ณล กษณะ (Characteristic Differentiation) ต องม ข อได เปร ยบทางการแข งข นหลายด าน (Multicharacteristic) กลย ทธ การสร างข อได เปร ยบทางการแข งข น ประกอบด วย 1. การแข งข นด านความแตกต าง (Competing on Differentiation) 2. การแข งข นด านต นท น (Competing on Cost) 3. การแข งข นด านการตอบสนอง (Competing on Response)

31 การแข งข นด านความแตกต าง (Competing on Differentiation) ธ รก จจะต องพยายามพ ฒนาผล ตภ ณฑ และบร การให ม ความแตกต างจาก ค แข งข น โดยทาให ล กค ามองเห นว าส นค าของบร ษ ทน นม ค ณค าเหน อกว าค แข งข น การสร างความแตกต างให ก บส นค าและบร การสามารถทาได ด งน 1.1 การสร างความแตกต างทางด านกายภาพ (Physical Differentiation) ทาได โดยการพ ฒนาผล ตภ ณฑ และบร การให ม ความเป นเอกล กษณ เพ อให เก ด ค ณค าท ส งข นในสายตาของล กค า ซ งความแตกต างน จะทาให บร ษ ทสามารถ หล กเล ยงการแข งข นท ร นแรงได เช น บร ษ ทเซฟสก น ซ งเป นบร ษ ทผ ผล ตถ งม อ ใช กลย ทธ การสร างความแตกต าง (Differentiation) โดยการพ ฒนาถ งม อสาหร บผ ว ท แพ ง าย ซ งเป นถ งม อแบบใช แล วท ง จ งทาให ส นค าม ค ณค าเหน อกว าค แข งข น

32 การแข งข นด านความแตกต าง (Competing on Differentiation) 1.2 การสร างความแตกต างทางด านบร การ (Services Differentiation) สามารถทาได โดยการอานวยความสะดวกให ก บล กค า การม สถานท จ ด จาหน ายหร อศ นย กระจายส นค าท ท วถ ง การจ ดส งส นค าท รวดเร ว ตลอดจนการ บร การหล งการขาย เป นต น 1.3 การสร างความแตกต างทางด านประสบการณ (Experience Differentiation) โดยการทาให ล กค าม ประสบการณ ร วมก บส นค าและบร การของเราผ านทาง ประสาทส มผ สท งห า (Five Senses) ค อ ร ป รส กล น เส ยงและส มผ ส ร านกาแฟ สตาร บ กส เป นต วอย างท ด ของการสร างประสบการณ ร วมก บล กค า

33 การแข งข นด านต นท น (Competing on Cost) เป นความพยายามทาให ต นท นการผล ตส นค าต าท ส ดเท าท จะเป นไปได เพ อท จะได สามารถขายส นค าได ในราคาถ ก ซ งเป นกลย ทธ ทางการแข งข นอย าง หน งท เร ยกว า ความเป นผ นาด านต นท น (Cost Leadership) ซ งเป นร ปแบบ ทางการแข งข นท คาน งถ งประส ทธ ภาพในการลดต นท น และการจ างงานเพ อท จะ ได ม ประส ทธ ภาพเหน อค แข งข น การแข งข นโดยใช กลย ทธ ต นท นต าจะต องใช ประโยชน จากทร พยากรท ม อย อย างม ประส ทธ ผล ด งน นบร ษ ทท ใช กลย ทธ ต นท นต าจ งต องม ความเข าใจใน ด านการพยายามใช ทร พยากรให เต มท อย างม ประส ทธ ผล การกาหนดขนาดท เหมาะสมทาให บร ษ ทสามารถกระจายค าโสห ยได อย างเพ ยงพอส งผลให ต นท น ต าลงและทาให ม ข อได เปร ยบด านต นท น

34 การแข งข นด านการตอบสนอง (Competing on Response) การตอบสนองเป นค ณค าของการพ ฒนาผล ตภ ณฑ และจ ดส งให ท นเวลา ม ตารางการทางานท เช อถ อได และม การปฏ บ ต งานท สามารถย ดหย นได ในการ ตอบสนองต อล กค าจะต องม ความย ดหย นได ความเช อถ อได ของการจ ดตาราง การทางานและม ความรวดเร ว โดยใช ว ธ การด งต อไปน - การตอบสนองด วยความย ดหย น (Flexible Response) เป น ความสามารถท จะเปล ยนแปลงการออกแบบและปร มาณการผล ตส นค า หร อ บร การให สอดคล องต อการเปล ยนแปลงต าง ๆ ได เพ อก อให เก ดข อได เปร ยบ ทางการแข งข นอย างย งย น (Sustainable Competitive Advantage)

35 การแข งข นด านการตอบสนอง (Competing on Response) - ความเช อถ อได ของการจ ดตารางการทางาน (Reliability of Scheduling) ความเช อถ อได หมายถ ง ความตรงต อเวลา ความแม นยา ไม ผ ดพลาด ทาให ล กค าม ความเช อถ อในบร ษ ท ซ งก อให เก ดข อได เปร ยบเหน อค แข งข น - ความรวดเร ว (Quickness) หมายถ งความสามารถในการตอบสนอง ความต องการของล กค า ได อย างรวดเร ว ท นตามกาหนดเวลาท งด าน การ ออกแบบ การผล ต และการจ ดส ง ซ งการบร การล กค าด วยความรวดเร วเป นข อ ได เปร ยบท สาค ญประการหน งในการแข งข น และเป นเร องท ผ บร หารการ ปฏ บ ต การต องให ความสาค ญ การแข งข นด วยความรวดเร วเป นประเด นใหม ท สร างความได เปร ยบในการแข งข นท งทางด านบร การและการผล ตส นค า

36 การต ดส นใจในการบร หารการปฏ บ ต การ 1) ด านค ณภาพ (Quality) 2) การออกแบบผล ตภ ณฑ และบร การ (Product design) 3) การออกแบบกระบวนการ (Process design) 4) การเล อกทาเลท ต ง (Location selection) 5) การออกแบบผ งโรงงาน (Layout design) 6) ทร พยากรมน ษย และการออกแบบงาน (Human resources and job design) 7) การบร หารเคร อข ายป จจ ยการผล ต (Supply-chain management) 8) ส นค าคงเหล อ (Inventory) 9) การกาหนดตารางการปฏ บ ต งาน (Scheduling) 10) การบาร งร กษา (Maintenance)

37 ประเด นป ญหาในกลย ทธ การปฏ บ ต การ (issues in operations strategy) 1. การว จ ย (research) เพ อตรวจสอบประส ทธ ผลของกลย ทธ การบร หารการ ปฏ บ ต การ 2. ศ กษาสภาพก อนหน าการปฏ บ ต การ (preconditions) ในการพ ฒนา ประส ทธ ผลของกลย ทธ การบร หารการปฏ บ ต การ 3. การเคล อนไหว (dynamics) ในการพ ฒนากลย ทธ การบร หารการปฏ บ ต การ กลย ทธ จะม การเปล ยนแปลงด วยเหต ผล 2 ประการ ค อ - กลย ทธ เคล อนไหวเน องจากการเปล ยนแปลงภายในองค การ (changes within the organization) - กลย ทธ เคล อนไหวเน องจากการเปล ยนแปลงในสภาพแวดล อม (changes in the environment)

38 ป จจ ยส ความสาเร จท สาค ญ (critical success factors : CSFs) เป นก จกรรมหร อป จจ ยท สาค ญ ซ งจะทาให ข อได เปร ยบในการแข งข น บรรล ผลสาเร จ โดยเป นป จจ ยท ม ผลมาจากความพ งพอใจของล กค าและส งเสร ม การทางานท งหมดขององค การ ค อ 1) การตลาด 2) การเง น/การบ ญช และ 3) การผล ต/การปฏ บ ต การ การสร างและการจ ดหาคนเข าทางานขององค การ (build and staff the organization) งานของผ บร หารการปฏ บ ต การ จะม กระบวนการ 3 ข นตอน ค อ 1. กาหนดกลย ทธ และป จจ ยส ความสาเร จท สาค ญ (CSFs) 2. กาหนดกล มก จกรรมท จาเป นเข าในโครงการสร างขององค การ 3. การบรรจ พน กงานด วยบ คลากรท เห นว าจะสามารถทาให งานสาเร จได

39 คาถามท ายบท 1. ภารก จในการดาเน นงานหมายถ งอะไร 2. กลย ทธ การดาเน นงานค ออะไร และม ความเก ยวข องก บหน าท ของธ รก จอ น อย างไร 3. ส วนประกอบของกลย ทธ ในการดาเน นงานม อะไรบ าง อธ บายพอส งเขป 4. วงจรช ว ตของผล ตภ ณฑ ในม มมองของน กการตลาด ม ความส มพ นธ ก บการ กาหนดกลย ทธ อย างไรบ าง 5. การบรรล ข อได เปร ยบทางการแข งข นด วยการปฏ บ ต การท สาค ญ ม ด วยก น ก ข อ พร อมอธ บาย 6. การต ดส นใจในการบร หารการปฏ บ ต การม ความส มพ นธ ก บธ รก จอย างไร 7. ป จจ ยท ส งผลให การดาเน นกลย ทธ ประสบผลสาเร จม อะไรบ าง พร อม อธ บาย

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

ห วข อการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การศ กษากลย ทธ การตลาดและการจ ดการเช ง ช อผ ศ กษา นางสาววาสนา พวงบ บผา ปร ญญา สาขาว ชา

ห วข อการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การศ กษากลย ทธ การตลาดและการจ ดการเช ง ช อผ ศ กษา นางสาววาสนา พวงบ บผา ปร ญญา สาขาว ชา การศ กษากลย ทธ การตลาดและการจ ดการเช งกลย ทธ ของธ รก จค าปล กขนาดใหญ กรณ ศ กษา แรงจ งใจท ม ผลต อพฤต กรรมผ บร โภคในการต ดส นใจซ อส นค า HOUSE BRAND ของบร ษ ท บ กซ ซ ปเปอร เซนเตอร จาก ด (มหาชน) วาสนา พวงบ

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม เอกสารว ชาการ เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม โดย นายทว ส ฎฐ บ ญญาภ บาล เลขทะเบ ยนว ชาการ : 57(2) 0510-005 สถานท ด าเน นการ :

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อการบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อการบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยมห ดล คานา มหาว ทยาล ยมห ดลม ความม งม นท จะก าวไปส การเป นมหาว ทยาล ยระด บโลก ด วยการด าเน นพ นธก จท งด าน การศ กษา การว จ ยและการบร การว ชาการให บรรล เป าหมาย ซ งจากสภาพแวดล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 )

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) จ ดทาโดย ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน คาน า แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยและพ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

การจ ดการการผล ต และการควรค มค ณภาพ ส งพ มพ ในธ รก จการพ มพ แนวค ดเก ยวก บการจ ดการการผล ต

การจ ดการการผล ต และการควรค มค ณภาพ ส งพ มพ ในธ รก จการพ มพ แนวค ดเก ยวก บการจ ดการการผล ต การจ ดการการผล ต และการควรค มค ณภาพ ส งพ มพ ในธ รก จการพ มพ แนวค ดเก ยวก บการจ ดการการผล ต การจ ดการการผล ต หมายถ ง กระบวนการผล ตส นค าหร อบร การให เป นไปตาม การวางแผน การจ ดการองค กร การควบค มการผล ต

More information

ค ม อบร หารความเส ยงองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อบร หารความเส ยงองค การ ป พ.ศ.

ค ม อบร หารความเส ยงองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อบร หารความเส ยงองค การ ป พ.ศ. ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ค ม อบร หารองค การ ป พ.ศ. 2557 1 ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน 2 ค ม อบร

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

ข นตอนปฏ บ ต ตามกระบวนการ การบร หารความเส ยงขององค กร

ข นตอนปฏ บ ต ตามกระบวนการ การบร หารความเส ยงขององค กร ข นตอนปฏ บ ต ตามกระบวนการ การบร หารความเส ยงขององค กร ข นตอนกว างๆ ท สามารถใช เป นแนวทางปฏ บ ต ในการบร หารความเส ยงขององค กรม 3 ข นตอน ซ งในการน าไปปฏ บ ต น นแต ละองค กรควรต องม การปร บเปล ยนให เหมาะสมก

More information

2 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA)

2 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) * การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) เป น แนวทางท จะพ ฒนา องค กรให ม ประส ทธ ภาพ หร อเร ยกว า High Performance

More information

11 การจ ดการการผล ตและการจ ดการค ณภาพ

11 การจ ดการการผล ตและการจ ดการค ณภาพ แผนการสอน (Lesson Plan) อาจารย ผ สอน ดร.จต พร ส งขวรรณ ช อว ชา การเป นผ ประกอบการและการจ ดการธ รก จขนาดกลางและขนาดย อม การบรรยายคร งท 11 ส ปดาห ท 11 ภาคการศ กษา 2/2553 ห วข อท 11 การจ ดการการผล ตและการจ

More information

กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) ฉบ บเผยแพร ทางเว บไซต

กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) ฉบ บเผยแพร ทางเว บไซต กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) สารบ ญ 1. น ยามความเส ยงและการบร หารความเส ยงองค กร... 1 2. กระบวนการบร หารความเส ยงองค กร... 2 1. น ยามความเส ยงและการบร หารความเส ยงองค กร ความเส ยง (Risk)

More information

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า รายงานผลการด าเน นงาน ถ ง ว นท 19 ส งหาคม 2549

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า รายงานผลการด าเน นงาน ถ ง ว นท 19 ส งหาคม 2549 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน (Final Report) ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า รายงานผลการด าเน นงาน ถ ง ว นท 19 ระยะเวลาของโครงการ: ว นท เร มต น 21 เมษายน 2549 ว นท จบโครงการ 20 ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ

More information

การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA)

การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) กล มพ ฒนาระบบบร หาร (กพร.) กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า การบร หารจ ดการภาคร ฐในป จจ บ นได ย ดหล กการบร หารก

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง อพวช. ประจาป งบประมาณ 2557

ค ม อการบร หารความเส ยง อพวช. ประจาป งบประมาณ 2557 ค ม อการบร หารความเส ยง อพวช. ประจาป งบประมาณ 2557 องค การพ พ ธภ ณฑ ว ทยาศาสตร แห งชาต (อพวช.) กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ธ นวาคม 2556 คำนำ ค ม อแผนบร หารความเส ย ง อพวช. ป 2557 ฉบ บน จ ดทาข นเพ อ เป

More information

บทท 1 ขอบเขตท วไป ว ตถ ประสงค ของค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง

บทท 1 ขอบเขตท วไป ว ตถ ประสงค ของค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง บทท 1 ขอบเขตท วไป ว ตถ ประสงค ของค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ค ม อฉบ บน จ ดท าข นเพ อว ตถ ประสงค ต อไปน 1. เพ อให ผ บร หารและผ ปฏ บ ต งานท กระด บม ความร ความเข าใจในหล

More information

การวางแผน แผนการตลาด ส าหร บห องสม ด. เอก บ ญเจ อ ek@ba.cmu.ac.th ภาคว ชาการตลาด คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม http://www.ba.cmu.ac.

การวางแผน แผนการตลาด ส าหร บห องสม ด. เอก บ ญเจ อ ek@ba.cmu.ac.th ภาคว ชาการตลาด คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม http://www.ba.cmu.ac. การวางแผน แผนการตลาด ส าหร บห องสม ด เอก บ ญเจ อ ek@ba.cmu.ac.th ภาคว ชาการตลาด คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม http://www.ba.cmu.ac.th/~ek ข นตอนการวางแผนธ รก จในแต ละด าน แผน การตลาด การปร บแผน ให

More information

ค าแนะน าการประเม นองค กรด วยตนเองของ ทร. ส าหร บหน วยสถานศ กษา หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร

ค าแนะน าการประเม นองค กรด วยตนเองของ ทร. ส าหร บหน วยสถานศ กษา หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร ค าแนะน าการประเม นองค กรด วยตนเองของ ทร. ส าหร บหน วยสถานศ กษา หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

การบร หารจ ดการองค กร ประจ าป 2552 (เอกสารประกอบ) หล กการ/เหต ผล

การบร หารจ ดการองค กร ประจ าป 2552 (เอกสารประกอบ) หล กการ/เหต ผล การบร หารจ ดการองค กร ประจ าป 2552 การบร หารความเส ยง หล กการ/เหต ผล 1. เพ อส งเสร มและผล กด นให ร ฐว สาหก จม การบร หารความเส ยงท ด โดยการก าหนดระด บท สะท อนพ ฒนาการ ของการบร หารความเส ยงของร ฐว สาหก จต

More information

แนวค ดการบร หารความเส ยงในองค กร ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แนวค ดการบร หารความเส ยงในองค กร ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แนวค ดการบร หารความเส ยงในองค กร ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า องค กรท งภาคร ฐและเอกชนให ความส าค ญก บการบร หารความเส ยงขององค กรเป นอ นมาก โดยเฉพาะอย างย งองค กรท ประกอบธ รก จด านการเง

More information

การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐ (Strategic Management in the Public Sector)

การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐ (Strategic Management in the Public Sector) การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐ (Strategic Management in the Public Sector) I. การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐค ออะไร? การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐค อการบร หารจ ดการภาคร ฐท ช วยให องค การภาคร ฐตระหน กถ ง ความสามารถขององค

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information