CHAPTER 2 กลย ทธ การดาเน นงานและการปฏ บ ต งาน (Production and Operation Strategy)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "CHAPTER 2 กลย ทธ การดาเน นงานและการปฏ บ ต งาน (Production and Operation Strategy)"

Transcription

1 CHAPTER 2 กลย ทธ การดาเน นงานและการปฏ บ ต งาน (Production and Operation Strategy) ในการดาเน นงานด านการผล ตหร อการบร การสาหร บธ รก จ ต างๆ ในป จจ บ นน ผ บร หารจะใช กลย ทธ ท แตกต างก นเพ อสร างข อ ได เปร ยบในการแข งข น ไม ว าจะเป นการลดต นท น การตอบสนองท รวดเร ว และการสร างความแตกต าง หร อร ปแบบอ นๆ ซ งป จจ ยเหล าน จะส งผลให การดาเน นงานม ประส ทธ ภาพและ ประสบความสาเร จตามท ได ต งเป าหมายไว

2 การกาหนดภารก จ กลย ทธ และย ทธว ธ ภารก จ (Missions) เป นจ ดม งหมายข นพ นฐาน (basic purpose) และเป นขอบเขตการปฏ บ ต การ (scope of operations) ขององค การ เป นข อความท กาหนดจ ดม งหมาย เพ อเป นแนวทางในการกาหนด กลย ทธ และการต ดส นใจ กลย ทธ ประกอบด วยเป าหมายและว ธ การเพ อให บรรล เป าหมายหร อ ภารก จ และเป นว ธ การท องค การเล อกใช เพ อการแข งข นอย างเหมาะสม ก บสภาพแวดล อมภายนอก ซ งท กองค การต องม ภารก จ ต วอย างเช น ภารก จของธ รก จ ค อ การผล ต การจ ดจาหน ายส นค า และบร การ ภารก จของสถานศ กษา ค อการสอนและการว จ ย เป นต น

3 การกาหนดภารก จ กลย ทธ และย ทธว ธ ต วอย างการแสดงข อความภารก จขององค การ ธ รก จของเราม งท การให บร การ ล กค าสามารถซ อส นค าจากบร ษ ทเรา และสามารถซ อส นค าท เหม อนก นจากท อ นได ในราคาท ต ากว า ล กค าซ อผล ตภ ณฑ จากบร ษ ทเรา เพราะม ม ลค าเพ มจากการบร การ และการให ความสะดวกท เหน อกว าค แข งข น บร ษ ทสามารถสร างความพอใจแก ล กค า โดยการตอบสนองความ ต องการท นท ด วยบร การอย างหลากหลายและในทาเลหลายแห ง

4 การกาหนดภารก จ กลย ทธ และย ทธว ธ ต วอย างการแสดงข อความภารก จขององค การ การจ ดให ส งคมม ส นค าท ม นว ตกรรม สามารถปร บปร งค ณภาพของช ว ตและ ทาให ล กค าพอใจด วยการตอบสนองท ด กว า ตลอดจนให พน กงานม โอกาสก าวหน าในอาช พ รวมท ง ให ผ ลงท นม อ ตราผลตอบแทนท มากกว า

5 การกาหนดภารก จ กลย ทธ และย ทธว ธ กลย ทธ (Strategy) เป นแผนปฏ บ ต การขององค การ เพ อให บรรล ภารก จขององค การ โดยกลย ทธ ม ล กษณะด งน เป นแผนปฏ บ ต การขององค การ เพ อให บรรล ภารก จ ซ งช วยให บรรล เป าหมายท ต องการ ต องอธ บายถ งการจ ดสรรทร พยากรและก จกรรมอ นๆ ให เหมาะสม ก บสภาพแวดล อม เป นแผนอย างกว างและถ กพ ฒนาเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ในระยะ ยาว ช วยให องค การสามารถปฏ บ ต ภารก จท งหมดได ให ว ธ การหาประโยชน และแนวทางแก ไขจาก SWOT ให หมดไป

6 การว เคราะห ป จจ ยภายในและสภาวะภายนอกองค การ ป จจ ย ภายใน (SWOT Analysis) อ นประกอบด วย S - Strength จ ดแข ง ค อ ข อได เปร ยบท องค การม เหน อผ อ น เช น ม เคร องจ กรท ท นสม ย W - Weakness จ ดอ อน ค อ ข อเส ยเปร ยบท ทาให องค การ ด อยกว าผ อ น เช น ขาดแรงงานท ม ฝ ม อ ป จจ ย ภายนอก O - Opportunity โอกาส ค อ เหต การณ ท เป น ประโยชน ต อองค การให ก าว ส ความสาเร จได ง ายข น เช น ฝนตกทาให ร มขายด T- Threat อ ปสรรค ค อ สถานการณ ท ทาให องค การ ประสบก บป ญหาหร อความยากลาบากใน การบรรล ว ตถ ประสงค ตามท ต องการ เช น เศรษฐก จตกต า ค แข งผล ตส นค า ใหม ออกแข งข น

7 การกาหนดภารก จ กลย ทธ และย ทธว ธ ย ทธว ธ (Tactics) เป นว ธ การและการปฏ บ ต เพ อให เป นไปตาม กลย ทธ ท กาหนดไว กลย ทธ การปฏ บ ต การ (Operation strategy) เป นแผนเพ อ การบรรล ว ตถ ประสงค การปฏ บ ต การในสายผล ตภ ณฑ เป นการกาหนด ว ธ การท บร ษ ทจะใช ข ดความสามารถในด านการผล ต (Production capability) เพ อสน บสน นกลย ทธ ระด บบร ษ ท

8 การกาหนดภารก จ กลย ทธ และย ทธว ธ ระด บของแผนงานกลย ทธ สาหร บองค การธ รก จ - แผนกลย ทธ ระด บองค การ (Corporate-level Strategic Plan) เป นแผนงานท กาหนดพ นธก จ (Mission) ขององค การโดยรวม ซ งแสดง โอกาสและช องทางในการดาเน นธ รก จ ช วยจ ดสรรทร พยากรขององค การอย าง ท วถ งและเหมาะสม และเป ดช องทางในการทาธ รก จใหม ๆ แผนกลย ทธ ระด บ องค การวางแนวทางให แต ละหน วยธ รก จขององค การ (Single Business Unit: SBU) ม กรอบของการดาเน นงานอย างช ดเจน

9 การกาหนดภารก จ กลย ทธ และย ทธว ธ ระด บของแผนงานกลย ทธ สาหร บองค การธ รก จ - แผนกลย ทธ ระด บธ รก จ (Business-level Strategic Plan) เป นแผนงานท หน วยธ รก จขององค การจะแข งข นก บผ ประกอบการราย อ น โดยแสดงถ งว ตถ ประสงค หล กของธ รก จและว ธ การท จะบรรล ว ตถ ประสงค น น แผนกลย ทธ ระด บธ รก จน ต อเน องมาจากแผนกลย ทธ ระด บองค การ - แผนกลย ทธ ระด บหน าท หร อผล ตภ ณฑ (Functional หร อ Productlevel Strategic Plan) เป นแผนงานในระด บฝ ายของหน าท ต างๆ ซ งเป นท งแผนว ตถ ประสงค และว ธ การดาเน นงานท ส บเน องรายละเอ ยดต อจากแผนกลย ทธ ระด บธ รก จ

10 ส วนประกอบของกลย ทธ การปฏ บ ต การ (Elements of operation strategy) 1) การกาหนดตาแหน งของระบบการผล ต (Positioning the production system) 2) การให ความสาค ญในการผล ต (Production focus) 3) แผนผล ตภ ณฑ และบร การ (Product/Service plan) 4) แผนด านกระบวนการและเทคโนโลย การผล ต (Production process and technology plans) 5) การจ ดสรรทร พยากรให ก บกลย ทธ ทางเล อก (Resources allocation to strategic alternatives) 6) แผนเก ยวก บป จจ ยอานวยความสะดวก (Facility plan)

11 ส วนประกอบของกลย ทธ การปฏ บ ต การ (Elements of operation strategy) 1) การกาหนดตาแหน งของระบบการผล ต (Positioning the production system) การออกแบบ ผล ตภ ณฑ ตามความต องการ ตามมาตรฐาน ตาแหน ง ระบบการผล ต กระบวนการผล ต ส นค าคงคล ง เน นกระบวนการ เน นผล ตภ ณฑ ผล ตเพ อเก บไว ผล ตตามคาส ง

12 1) การกาหนดตาแหน งของระบบการผล ต - การออกแบบผล ตภ ณฑ (Product design) ม ความสาค ญต อกระบวนการผล ตและการดาเน นงานขององค การท ง ด านต นท น ความซ บซ อน ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลในการดาเน นงาน แบ งการ ออกแบบเป น 2 ล กษณะ ค อ ออกแบบตามความต องการ (Custom to product) ของล กค า ท ม ล กษณะเฉพาะ ว ธ การผล ตม ความย ดหย นส ง ผล ตจานวนน อยหร อผล ตตาม คาส ง ให ความสาค ญก บระยะเวลาการจ ดส งและความตรงต อเวลา ออกแบบตามมาตรฐาน (Custom to standard) โดยม แบบผล ตภ ณฑ ให เล อกตามท กาหนด เหมาะก บการผล ตอย างต อเน อง หร อปร มาณมาก ส งผลให เก ดการประหย ด ต นท นการผล ตต า การจ ดส งรวดเร ว ส นค าแต ละ ช นต องม ค ณภาพ

13 1) การกาหนดตาแหน งของระบบการผล ต - กระบวนการผล ต (Processing system) เป นป จจ ยสาค ญในการกาหนดตาแหน งของระบบการผล ต ซ งเป น ข นตอนการแปรร ปป จจ ยนาเข าให กลายเป นส นค า/บร การ แบ งออกเป น 2 ชน ด เน นกระบวนการ (Process-focused) ส นค าถ กออกแบบมาโดยเฉพาะ ปร มาณจาก ด ม กส มพ นธ ก บผล ตภ ณฑ ท ผล ตตามต องการ ม ความย ดหย น มาก เปล ยนแปลงได บ อย เน นผล ตภ ณฑ (Product-focused) หร อ การผล ตแบบไหลตาม ผล ตภ ณฑ หร อ การผล ตแบบสายการผล ต หร อ การผล ตแบบสายการ ประกอบ ม ล กษณะการดาเน นงานของอ ตสาหกรรม ม แบบน อยและผล ต ในปร มาณมาก ม กส มพ นธ ก บการออกแบบตามมาตรฐาน

14 1) การกาหนดตาแหน งของระบบการผล ต - นโยบายส นค าคงคล ง (Finished-goods inventory) ม ความสาค ญก บประส ทธ ภาพในการดาเน นงาน โดยเฉพาะการจ ดการ ต นท นของธ รก จ แบ งออกเป น 2 ชน ด ผล ตเพ อเก บไว (Produce-to-stock policy) ทาการผล ตส นค าล วงหน า เก บไว ในโกด งในร ปส นค าคงคล ง จะส งออกไปต อเม อได ร บคาส งซ อจาก ล กค า ผ บร หารต องควบค มปร มาณท เหมาะสม เพ อไม ให เก ดต นท นการเก บ ร กษาหร อค าเส ยโอกาส ผล ตตามคาส ง (Produce-to-order policy) ผ จ ดการจะไม ส งให ผล ต ส นค า จนกระท งม การส งซ อจากล กค า ให ความสาค ญก บความต องการ ความพ งพอใจของล กค า ตลอดจนค ณภาพของผล ตภ ณฑ และการส งมอบ ส นค าตรงตามส ญญา

15 1) การกาหนดตาแหน งของระบบการผล ต กลย ทธ การกาหนดตาแหน งการดาเน นงาน ล กษณะของผล ตภ ณฑ ประเภทของกระบวนการผล ต การเก บส นค าคงคล ง มาตรฐาน ให ความสาค ญก บผล ตภ ณฑ ผล ตเพ อเก บไว จาหน าย ผล ตตามคาส ง ให ความสาค ญก บกระบวนการ ผล ตตามคาส งซ อ/ เม อม ความต องการ

16 2) การให ความสาค ญในการผล ต โรงงานและส งอานวยความสะดวกสามารถจะถ กออกแบบและจ ดสร างโดย ให ความสาค ญได 2 ว ธ ค อ ความเช ยวชาญเฉพาะผล ตภ ณฑ (Product specialization) ความเช ยวชาญในกระบวนการผล ต (Process specialization) ทาให โรงงานม ขนาดเล กและตอบสนองความต องการของล กค าได ด ข นใน ด านค าใช จ าย การส งมอบ ค ณภาพและบร การ เราเร ยกแนวค ดน ว า โรงงานเฉพาะเจาะจง (Focused factory) ให ความสาค ญก บส วนประสมผล ตภ ณฑ ท แคบ แต ช ดเจน เน นสาหร บกล มตลาด เฉพาะ (Niche market) ส งผลให ค าใช จ ายและค าโสห ย (overhead) ในการ ดาเน นงานต า

17 3) แผนผล ตภ ณฑ และบร การ เป นส วนสาค ญในการสร างรายได และกาไรให ธ รก จ โดยเฉพาะผล ตภ ณฑ หร อบร การท สร างล กษณะเฉพาะขององค การ และเป นท ต องการของล กค า ซ งม อ ทธ พลโดยตรงต อกลย ทธ การดาเน นงาน 4) แผนด านกระบวนการและเทคโนโลย การผล ต เป นส วนสาค ญสาหร บความสาเร จของกลย ทธ การดาเน นงาน การวางแผน กระบวนการและเทคโนโลย ในการผล ต ซ งม การพ ฒนาอย างต อเน อง แต การ ดาเน นงานน จะม ค าใช จ ายส งในระยะยาวขององค การ ถ าต ดส นใจผ ดพลาดจะ ก อให เก ดข อเส ยเปร ยบ และจะแก ไขลาบาก

18 5) การจ ดสรรทร พยากรให ก บกลย ทธ ทางเล อก จะต องพ จารณาจ ดสรรทร พยากรให เหมาะสม เพ อสร างโอกาสในการสร าง กาไรและช วยให บรรล เป าหมายส งส ดในการดาเน นงาน และพ จารณา ความสาค ญของทร พยากรผ านการวางแผนระยะยาว 6) แผนเก ยวก บป จจ ยอานวยความสะดวก การต ดส นใจจะม ผลต อรายได และการดาเน นงานระยะยาว ท สาค ญ เก ยวข องก บความเส ยงและความไม แน นอนของอนาคต การต ดส นใจท ผ ดพลาด หร อไม สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของสถานการณ

19 ข อควรพ จารณา ในการกาหนดกลย ทธ การดาเน นงาน - อ ปสงค ของสภาพแวดล อม (Environmental demand) ค อ ธ รก จควรดาเน นการอย างไรภายใต สภาพแวดล อมด านเศรษฐก จ ส งคม การเม อง ป จจ ยทางเทคโนโลย ท เปล ยนแปลง และสภาพแวดล อมของการ ดาเน นงาน เช น ผ ขาย ล กค า ค แข งข น เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดแก องค การ - อ ปสงค ของการแข งข น (Competitive demand) ค อ ต องพ จารณาว าอะไรเป นจ ดอ อนหร อจ ดแข งของค แข ง และค แข งข นกาล งพยายามทาอะไร เพ อกาหนดแนวทางในการตอบสนองหร อ แผนการของธ รก จอย างม ประส ทธ ภาพ

20 ข อควรพ จารณา ในการกาหนดกลย ทธ การดาเน นงาน - ภารก จและกลย ทธ ขององค การ (Corporate mission and strategy) ค อ การกาหนดกลย ทธ การดาเน นงานต องเข าใจภาพรวมของธ รก จว า ป จจ บ นองค การกาล งทาอะไร และต องการอะไรในอนาคต เพ อกาหนดแนวทางใน การปฏ บ ต อย างเหมาะสม และส งเสร มให ธ รก จสามารถบรรล เป าหมายได - วงจรช ว ตผล ตภ ณฑ (Product life cycle) ค อ ช ว ตของผล ตภ ณฑ จะม ความส มพ นธ ก บกลย ทธ การดาเน นงาน โดยผ บร หารต องทราบว าผล ตภ ณฑ ของตน กาล งอย ในช วงใดของวงจร โดย พ จารณาเปร ยบเท ยบก บวงจรช ว ต 4 ข นตอน

21 Product Life Cycle : Characteristics Units/$ Introduction แนะนา Growth เต บโต Maturity เต บโตเต มท Decline ถดถอย Sales ยอดขาย ต า กาไร ขาดท น Losses Profits เพ มข น อย างรวดเร ว เพ มข น ตามยอดขาย ถ งจ ดส งส ด และคงท ลดลง ส งส ดและ เร มลดลง ลดลง Time

22 Product Life Cycle : Characteristics Units/$ Introduction Growth Maturity Decline ประเภทล กค า Sales Innovators Early Adopters Majorities Laggards Time จานวนค แข ง น อย เพ มข น คงท ลดลง

23 Product Life Cycle : Characteristics Units/$ Introduction Growth Maturity Decline Sales Time ว ตถ ประสงค ทางการตลาด สร างการ ร จ กและ ทดลองใช เน นส วน ครองตลาด ส งส ด ร กษาส วน ครองตลาด และเน น กาไรส งส ด ลดค าใช จ าย ร กษาล กค า และยอดขาย

24 Product Life Cycle : Marketing Strategies Units/$ Introduction Growth Maturity Decline Sales Time ผล ตภ ณฑ ส นค า พ นฐาน เน นค ณภาพ เพ มล กษณะ ร ปแบบ เพ มบร การ เพ มล กษณะ ร ปแบบ เพ มตราย ห อ ลดรายการ ท ไม ทากาไร

25 Product Life Cycle : Marketing Strategies Units/$ Introduction Growth Maturity Decline Sales Time ราคา Skimming or Penetration ต องค มท น ลดราคา และ เพ มแนว ระด บราคา ร กษาระด บ ราคาให คงท หล กเล ยง สงครามราคา ต ดราคา (เล กผล ต) ราคาคงท (ผล ตต อ)

26 Product Life Cycle : Marketing Strategies Units/$ Introduction Growth Maturity Decline Sales Time การจ ด จาหน าย เล อกสรร หร อผ กขาด (Selective or Exclusive) กระจาย ให ท วถ ง (Intensive) กระจาย ให ท วถ ง มากท ส ด (Intensive) เล อกสรร เฉพาะท ได กาไร (Selective)

27 Product Life Cycle : Marketing Strategies Units/$ Introduction Growth Maturity Decline Sales Time การโฆษณา (Advertising) ให ร จ ก ส นค า (Primary Demand) ให ร จ ก และสนใจ (Selective Demand) เน นความ แตกต าง (Selective Demand) ลดลง เน นย าเต อน (Reminding)

28 Product Life Cycle : Marketing Strategies Units/$ Introduction Growth Maturity Decline Sales Time การส งเสร ม การขาย (Sales Promotion) เน นมาก ให เก ดการ ทดลองใช คร งแรก ลดลง เพ มข น เน น Brand Switching & Loyalty ลดลง ให ต าส ด

29 การได เปร ยบทางการแข งข นด วยการปฏ บ ต การ การสร างข อได เปร ยบทางการแข งข น (Competitive Advantage) เป นการ ทาให เก ดล กษณะท แตกต างท เหน อกว าค แข งข น และความแตกต างน นสามารถ ตอบสนองความพ งพอใจของ ล กค าได ซ งสามารถสร ปเป น 4 Cs ได ด งน 1. ความพ งพอใจของล กค า (Customer Satisfaction) ข อได เปร ยบทางการ แข งข นน นจะต องสร างความพ งพอใจให ก บล กค า โดยส งมอบค ณค าท เป น เอกล กษณ (Unique Mix of Value) ให ก บล กค าและสร างตาแหน งกลย ทธ ท เป น เอกล กษณ (Unique Position Does) 2. ความเหน อกว าค แข งข น (Competitive Advantage) ข อได เปร ยบ ทางการแข งข นน นจะต องอย เหน อกว าค แข งข น

30 การได เปร ยบทางการแข งข นด วยการปฏ บ ต การ 3. เปล ยนแปลงและย ดหย นได (Changeable and Flexibility) ข อได เปร ยบ ทางการแข งข นน นจะต องสามารถเปล ยนแปลงและย ดหย นได ตลอดเวลา 4. ความแตกต างด านค ณล กษณะ (Characteristic Differentiation) ต องม ข อได เปร ยบทางการแข งข นหลายด าน (Multicharacteristic) กลย ทธ การสร างข อได เปร ยบทางการแข งข น ประกอบด วย 1. การแข งข นด านความแตกต าง (Competing on Differentiation) 2. การแข งข นด านต นท น (Competing on Cost) 3. การแข งข นด านการตอบสนอง (Competing on Response)

31 การแข งข นด านความแตกต าง (Competing on Differentiation) ธ รก จจะต องพยายามพ ฒนาผล ตภ ณฑ และบร การให ม ความแตกต างจาก ค แข งข น โดยทาให ล กค ามองเห นว าส นค าของบร ษ ทน นม ค ณค าเหน อกว าค แข งข น การสร างความแตกต างให ก บส นค าและบร การสามารถทาได ด งน 1.1 การสร างความแตกต างทางด านกายภาพ (Physical Differentiation) ทาได โดยการพ ฒนาผล ตภ ณฑ และบร การให ม ความเป นเอกล กษณ เพ อให เก ด ค ณค าท ส งข นในสายตาของล กค า ซ งความแตกต างน จะทาให บร ษ ทสามารถ หล กเล ยงการแข งข นท ร นแรงได เช น บร ษ ทเซฟสก น ซ งเป นบร ษ ทผ ผล ตถ งม อ ใช กลย ทธ การสร างความแตกต าง (Differentiation) โดยการพ ฒนาถ งม อสาหร บผ ว ท แพ ง าย ซ งเป นถ งม อแบบใช แล วท ง จ งทาให ส นค าม ค ณค าเหน อกว าค แข งข น

32 การแข งข นด านความแตกต าง (Competing on Differentiation) 1.2 การสร างความแตกต างทางด านบร การ (Services Differentiation) สามารถทาได โดยการอานวยความสะดวกให ก บล กค า การม สถานท จ ด จาหน ายหร อศ นย กระจายส นค าท ท วถ ง การจ ดส งส นค าท รวดเร ว ตลอดจนการ บร การหล งการขาย เป นต น 1.3 การสร างความแตกต างทางด านประสบการณ (Experience Differentiation) โดยการทาให ล กค าม ประสบการณ ร วมก บส นค าและบร การของเราผ านทาง ประสาทส มผ สท งห า (Five Senses) ค อ ร ป รส กล น เส ยงและส มผ ส ร านกาแฟ สตาร บ กส เป นต วอย างท ด ของการสร างประสบการณ ร วมก บล กค า

33 การแข งข นด านต นท น (Competing on Cost) เป นความพยายามทาให ต นท นการผล ตส นค าต าท ส ดเท าท จะเป นไปได เพ อท จะได สามารถขายส นค าได ในราคาถ ก ซ งเป นกลย ทธ ทางการแข งข นอย าง หน งท เร ยกว า ความเป นผ นาด านต นท น (Cost Leadership) ซ งเป นร ปแบบ ทางการแข งข นท คาน งถ งประส ทธ ภาพในการลดต นท น และการจ างงานเพ อท จะ ได ม ประส ทธ ภาพเหน อค แข งข น การแข งข นโดยใช กลย ทธ ต นท นต าจะต องใช ประโยชน จากทร พยากรท ม อย อย างม ประส ทธ ผล ด งน นบร ษ ทท ใช กลย ทธ ต นท นต าจ งต องม ความเข าใจใน ด านการพยายามใช ทร พยากรให เต มท อย างม ประส ทธ ผล การกาหนดขนาดท เหมาะสมทาให บร ษ ทสามารถกระจายค าโสห ยได อย างเพ ยงพอส งผลให ต นท น ต าลงและทาให ม ข อได เปร ยบด านต นท น

34 การแข งข นด านการตอบสนอง (Competing on Response) การตอบสนองเป นค ณค าของการพ ฒนาผล ตภ ณฑ และจ ดส งให ท นเวลา ม ตารางการทางานท เช อถ อได และม การปฏ บ ต งานท สามารถย ดหย นได ในการ ตอบสนองต อล กค าจะต องม ความย ดหย นได ความเช อถ อได ของการจ ดตาราง การทางานและม ความรวดเร ว โดยใช ว ธ การด งต อไปน - การตอบสนองด วยความย ดหย น (Flexible Response) เป น ความสามารถท จะเปล ยนแปลงการออกแบบและปร มาณการผล ตส นค า หร อ บร การให สอดคล องต อการเปล ยนแปลงต าง ๆ ได เพ อก อให เก ดข อได เปร ยบ ทางการแข งข นอย างย งย น (Sustainable Competitive Advantage)

35 การแข งข นด านการตอบสนอง (Competing on Response) - ความเช อถ อได ของการจ ดตารางการทางาน (Reliability of Scheduling) ความเช อถ อได หมายถ ง ความตรงต อเวลา ความแม นยา ไม ผ ดพลาด ทาให ล กค าม ความเช อถ อในบร ษ ท ซ งก อให เก ดข อได เปร ยบเหน อค แข งข น - ความรวดเร ว (Quickness) หมายถ งความสามารถในการตอบสนอง ความต องการของล กค า ได อย างรวดเร ว ท นตามกาหนดเวลาท งด าน การ ออกแบบ การผล ต และการจ ดส ง ซ งการบร การล กค าด วยความรวดเร วเป นข อ ได เปร ยบท สาค ญประการหน งในการแข งข น และเป นเร องท ผ บร หารการ ปฏ บ ต การต องให ความสาค ญ การแข งข นด วยความรวดเร วเป นประเด นใหม ท สร างความได เปร ยบในการแข งข นท งทางด านบร การและการผล ตส นค า

36 การต ดส นใจในการบร หารการปฏ บ ต การ 1) ด านค ณภาพ (Quality) 2) การออกแบบผล ตภ ณฑ และบร การ (Product design) 3) การออกแบบกระบวนการ (Process design) 4) การเล อกทาเลท ต ง (Location selection) 5) การออกแบบผ งโรงงาน (Layout design) 6) ทร พยากรมน ษย และการออกแบบงาน (Human resources and job design) 7) การบร หารเคร อข ายป จจ ยการผล ต (Supply-chain management) 8) ส นค าคงเหล อ (Inventory) 9) การกาหนดตารางการปฏ บ ต งาน (Scheduling) 10) การบาร งร กษา (Maintenance)

37 ประเด นป ญหาในกลย ทธ การปฏ บ ต การ (issues in operations strategy) 1. การว จ ย (research) เพ อตรวจสอบประส ทธ ผลของกลย ทธ การบร หารการ ปฏ บ ต การ 2. ศ กษาสภาพก อนหน าการปฏ บ ต การ (preconditions) ในการพ ฒนา ประส ทธ ผลของกลย ทธ การบร หารการปฏ บ ต การ 3. การเคล อนไหว (dynamics) ในการพ ฒนากลย ทธ การบร หารการปฏ บ ต การ กลย ทธ จะม การเปล ยนแปลงด วยเหต ผล 2 ประการ ค อ - กลย ทธ เคล อนไหวเน องจากการเปล ยนแปลงภายในองค การ (changes within the organization) - กลย ทธ เคล อนไหวเน องจากการเปล ยนแปลงในสภาพแวดล อม (changes in the environment)

38 ป จจ ยส ความสาเร จท สาค ญ (critical success factors : CSFs) เป นก จกรรมหร อป จจ ยท สาค ญ ซ งจะทาให ข อได เปร ยบในการแข งข น บรรล ผลสาเร จ โดยเป นป จจ ยท ม ผลมาจากความพ งพอใจของล กค าและส งเสร ม การทางานท งหมดขององค การ ค อ 1) การตลาด 2) การเง น/การบ ญช และ 3) การผล ต/การปฏ บ ต การ การสร างและการจ ดหาคนเข าทางานขององค การ (build and staff the organization) งานของผ บร หารการปฏ บ ต การ จะม กระบวนการ 3 ข นตอน ค อ 1. กาหนดกลย ทธ และป จจ ยส ความสาเร จท สาค ญ (CSFs) 2. กาหนดกล มก จกรรมท จาเป นเข าในโครงการสร างขององค การ 3. การบรรจ พน กงานด วยบ คลากรท เห นว าจะสามารถทาให งานสาเร จได

39 คาถามท ายบท 1. ภารก จในการดาเน นงานหมายถ งอะไร 2. กลย ทธ การดาเน นงานค ออะไร และม ความเก ยวข องก บหน าท ของธ รก จอ น อย างไร 3. ส วนประกอบของกลย ทธ ในการดาเน นงานม อะไรบ าง อธ บายพอส งเขป 4. วงจรช ว ตของผล ตภ ณฑ ในม มมองของน กการตลาด ม ความส มพ นธ ก บการ กาหนดกลย ทธ อย างไรบ าง 5. การบรรล ข อได เปร ยบทางการแข งข นด วยการปฏ บ ต การท สาค ญ ม ด วยก น ก ข อ พร อมอธ บาย 6. การต ดส นใจในการบร หารการปฏ บ ต การม ความส มพ นธ ก บธ รก จอย างไร 7. ป จจ ยท ส งผลให การดาเน นกลย ทธ ประสบผลสาเร จม อะไรบ าง พร อม อธ บาย

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด 1 สารบ ญ โปรแกรมบร หารคล น กท นตกรรม บร ษ ทนายเน ต จ าก ด... 2 ความพ งพอใจของคนไข... 2 1. การค นหาคนไข :...

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information