นายส ทธ กร โภคสมบ ต Mr. Sittikorn Phoksombut

Size: px
Start display at page:

Download "นายส ทธ กร โภคสมบ ต Mr. Sittikorn Phoksombut"

Transcription

1 การบร หารงานด านเทคโนโลย สารสนเทศด วยกระบวนการ ITIL (กรณ ศ กษา บร ษ ท ท จ เซลล ล าร เว ลด จ าก ด) IT Management with ITIL (Case Study: TG Cellular World Co., Ltd.) นายส ทธ กร โภคสมบ ต Mr. Sittikorn Phoksombut สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร ป การศ กษา 2554

2 ห วข อโครงงาน การบร หารงานด านเทคโนโลย สารสนเทศด วยกระบวนการ ITIL (กรณ ศ กษา บร ษ ท ท จ เซลล ล าร เว ลด จ าก ด) น กศ กษา นายส ทธ กร โภคสมบ ต รห สน กศ กษา ปร ญญา ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ อาจารย ผ ควบค มโครงงาน ดร.วรพล ล ลาเก ยรต สก ล ดร.บรรจง หะร งษ บทค ดย อ กระบวนการศ กษาและทดลองของโครงงานน เป นการน ากระบวนการบร หารด วยว ธ การท ด ท ส ดของ ITIL มาเป นแนวทางในการบร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อช วยให หน วยงาน สามารถให บร การและด าเน นการอย างเป นระบบ ม การปฏ บ ต งานท ง ายและรวดเร วข นกว าเด ม โดยให เป นไปตามแนวทางของ Service Catalog และ Service Level Agreement ท ได จ ดท าข นและถ อได ว า เป นข อตกลงร วมก นของผ ใช บร การและผ ให บร การ ท าให สามารถเข าใจแนวทางการด าเน นการท มาก ข นกว าเด ม โดยแนวทางน สามารถน าไปประย กต ใช ให เข าก บหน วยงานอ นๆ ได ต อไปท งน เพ อประโยชน ของธ รก จและเพ อให เก ดประโยชน ในองค กรมากท ส ด i

3 ก ตต กรรมประกาศ การศ กษาและทดลองแนวทางการน า ITIL มาใช เป นแนวทางในการบร หารจ ดการงานบร การ ด านเทคโนโลย สารสนเทศน ส าเร จล ล วงด วยความร วมม อร วมใจของเจ าหน าท ในฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ของบร ษ ท ท จ เซลล ลาร เว ลด จ าก ด ขอกราบขอบพระค ณ ค ณไพโรจน ถาวรสภาน นท และค ณจ ตตกร สก ลจ ตตเจร ญ ผ บ งค บบ ญชาท ให เวลาและโอกาส ซ งได ร บการแนะน าส งสอนท ด เพ อ ใช เป นแนวทางในการด าเน นงาน และในอากาสน ย งได ร บความกร ณาจากอาจารย ดร.วรพล ล ลา เก ยรต สก ล และอาจารย ดร.บรรจง หะร งส ท กร ณาให ค าปร กษาและแนวทางในการด าเน นโครงงาน ท าให การศ กษาและทดลองในคร งน ส าเร จล ล วงได เป นอย างด ข าพเจ าขอกราบขอบพระค ณเป นอย าง ส ง ณ โอกาสน ด วย และขอขอบค ณ เพ อน พ น องและครอบคร ว ท คอยให ก าล งใจ ด วยด เสมอมา ส ทธ กร โภคสมบ ต ผ จ ดท า ii

4 บทค ดย อ ก ตต กรรมประกาศ สารบ ญ สารบ ญร ป สารบ ญร ป(ต อ) สารบ ญร ป(ต อ) สารบ ญตาราง สารบ ญตาราง(ต อ) สารบ ญ บทท ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค ของการศ กษา ป ญหาและแรงจ งใจ ขอบเขตการด าเน นงาน แนวทางด าเน นการ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ โครงสร างของสารน พนธ 4 บทท 2 พ นฐานและทฤษฎ ท เก ยวข อง 2.1 IT Service Management ความหมายของ ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ประว ต ของ ITIL ประโยชน ของ ITIL ITIL Version GLPI 16 หน า I II III VI VII VIII IX X iii

5 สารบ ญ หน า 2.7 FusionInventory Agent ZABBIX 19 บทท 3 การด าเน นการ 3.1 ว ธ ด าเน นโครงการ การให บร การงานเทคโนโลย สารสนเทศของหน วยงาน การสน บสน นทางด าน IT ต อการด าเน นธ รก จ (IT Support Business) แนวค ดในการน า ITIL มาปร บปร งระบบการให บร การเทคโนโลย สารสนเทศ Capacity Management Change Management Configuration Management Problem Management Incident Management Helpdesk (Service Desk) 102 บทท 4 การทดลองและผลการทดลอง 4.1 Service Level Agreement ข นตอนการขอใช บร การ Capacity Management Configuration Management Problem Management Incident Management Service Desk (Helpdesk) 136 iv

6 บทท 5 สารบ ญ หน า 4.8 แบบส ารวจความพ งพอใจในการใช บร การ 136 สร ปผลการด าเน นงานและข อเสนอแนะ 5.1 สร ปผลการด าเน นโครงงาน ข อด ข อเส ย ข อจ าก ด ป ญหาและอ ปสรรคท พบ ข อเสนอแนะ บทสร ป 142 เอกสารอ างอ ง 144 ภาคผนวก ก v

7 สารบ ญร ป หน า ร ปท 2.1 แสดงแนวทางการพ ฒนาของ ITIL 11 ร ปท 3.1 แสดงโครงสร างการบร หารและการบ งค บบ ญชาของฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ 21 ร ปท 3.2 แสดงข นตอนการด าเน นงานในป จจ บ น 22 ร ปท 3.3 แสดงกระบวนการจ ดท าข อตกลงการให บร การ 32 ร ปท 3.4 แสดงกระบวนการร องขอใช บร การ 33 ร ปท 3.5 กระบวนการต ดตามและปร บปร งการให บร การ 34 ร ปท 3.6 แสดงกระบวนการการทบทวนข อตกลงการให บร การ 36 ร ปท 3.7แสดงก จกรรมกระบวนการการก าหนดและจ ดท าแผนการต ดตามการใช ทร พยากร 63 ร ปท 3.8 แสดงการวางแผนเพ อปร บปร งข ดความสามารถของระบบ 64 ร ปท 3.9 แสดงกระบวนการ Infrastructure Change Process Activity 68 ร ปท 3.10 แสดงกระบวนการ Application Change process Activity 69 ร ปท 3.11 แสดงกระบวนการขออน ม ต เปล ยนแปลงแบบ Normal 70 ร ปท 3.12 แสดงกระบวนการขออน ม ต เปล ยนแปลงแบบ Emergency 71 ร ปท 3.13 แสดงการวางแผนการส าหร บการบร หารจ ดการองค ประกอบ 78 ของระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ร ปท 3.14 แสดงการระบ องค ประกอบของระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 79 ร ปท 3.15 การบร หารจ ดการเพ อควบค มการเปล ยนแปลงต อระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 80 ร ปท 3.16 แสดงการรายงานข อม ลสถานภาพของระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 81 ร ปท 3.17 แสดงกระบวนการการทบทวนสถานภาพของระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 82 ร ปท 3.18 แสดงการท า Major Problem Review ของ Problem Management 87 ร ปท 3.19 แสดงข นตอนการเก ด Error Control 89 ร ปท 3.20 แสดงการว เคราะห ข อม ลจากโปรแกรม GLPI 89 ร ปท 3.21 แสดงการท า Trend Analysis ของ Problem Management 91 ร ปท 3.22 แสดงกระบวนการของ Incident Management 96 vi

8 สารบ ญร ป(ต อ) หน า ร ปท 3.23 ก จกรรมกระบวนการ 106 ร ปท 4.1 แสดงโครงสร างการบร หารจ ดการของหน วยงานเทคโนโลย สารสนเทศ 108 ร ปท 4.2 แสดง Network Infrastructures ของบร ษ ทฯ 109 ร ปท 4.3 แสดง Internal Infrastructure 110 ร ปท 4.4 แสดงข นตอนการแจ งป ญหาของผ ใช บร การ 114 ร ปท 4.5 แสดงหน าจอการเข าระบบการแจ งขอใช บร การ 115 ร ปท 4.6 แสดงหน าจอหล กของระบบบ นท กข อม ลการขอใช บร การ 116 ร ปท 4.7 แสดงหน าจอการ Create a ticket เพ อแจ งการขอใช บร การ 117 ร ปท 4.8 แสดง ตอบร บการแจ งงาน 118 ร ปท 4.9 แสดงต วอย างการตรวจสอบ Capacity (Harddisk) ของ File Server 119 ร ปท 4.10 แสดงต วอย างการตรวจสอบ Capacity (CPU) ของ File Server 120 ร ปท 4.11 แสดงต วอย างการตรวจสอบ Capacity (Process) ของ File Server 120 ร ปท 4.12 แสดง ความผ ดปกต จากการต ดตาม Capacity 121 ร ปท 4.13 แสดงการแจ งเต อนผ านหน าโปรแกรม Zabbix 121 ร ปท 4.14 แสดงรายงานสร ปประจ าเด อนของ File Server 122 ร ปท 4.15 แสดงว ธ การจ ดเก บ Configuration 127 ร ปท 4.16 แสดงรายการ Configuration ท FusionInventory Agent จ ดเก บ 130 ร ปท 4.17 แสดงรายการ Configuration ด าน Software ท FusionInventory Agent จ ดเก บ 131 ร ปท 4.18 แสดง Software Inventory ท ต ดต งให ผ ใช บร การ 132 ร ปท 4.19 แสดง Inventory Contacts 132 ร ปท 4.20 แสดงการว เคราะห ป ญหา Problem Analysis 133 vii

9 สารบ ญร ป(ต อ) หน า ร ปท 4.21 รายงาน Major Problem Review ของ Problem ท เก ดข นประจ าเด อน 134 แยกตามระบบปฏ บ ต การ ร ปท 4.22 รายงาน Major Problem Review ของ Problem ท เก ดข นประจ าเด อน 134 แยกตามประเภทของเคร อง ร ปท 4.23 แสดงบ นท กการแจ ง Incident 135 ร ปท 4.24 แสดงรายงานสร ปประจ าเด อนท เป น Incident และ Request 135 ร ปท 4.25 แสดงการส ารวจความพ งพอใจของผ ใช ต อการด าเน นการเฉพาะคร ง 136 ร ปท 4.26 แบบส ารวจความพ งพอใจในการใช บร การ 137 ร ปท 4.27 แบบส ารวจความพ งพอใจในการใช บร การ (ต อ) 138 ร ปท 4.28 ผลการส ารวจความพ งพอใจก อนและหล งการทดลอง 139 viii

10 สารบ ญตาราง หน า ตารางท 3.5 แสดงรายละเอ ยดบร การ Service (Create account) 39 ตารางท 3.6 แสดงรายละเอ ยดบร การ File Server Service (Create File Server) 40 ตารางท 3.7 แสดงรายละเอ ยดบร การ ERP Service (Create ERP account) 41 ตารางท 3.8 แสดงรายละเอ ยดบร การ Computer Service (ต ดต งเคร องคอมพ วเตอร ) 42 ตารางท 3.9 แสดงรายละเอ ยดบร การ Computer Service (แก ไขป ญหา) 43 ตารางท 3.10 แสดงรายละเอ ยดบร การ Service 44 ตารางท 3.11 แสดงรายละเอ ยดบร การระบบ Internet Service 45 ตารางท 3.12 แสดงรายละเอ ยดบร การระบบ Internet Service (ต อ) 46 ตารางท 3.13 แสดงรายละเอ ยดบร การบร การพ นท บน File Server Service 47 ตารางท 3.14 แสดงรายละเอ ยดบร การบร การระบบ Web Service 48 ตารางท 3.15 แสดงรายละเอ ยดบร การบร การระบบเคร อข าย (Network Service) 49 ตารางท 3.16 แสดงรายละเอ ยดบร การระบบ ERP Service 50 ตารางท 3.17 แสดงรายละเอ ยดการต ดตามการให บร การ 53 ตารางท 3.18 แสดงต วช ว ด (KPI) ส าหร บว ดประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน 54 ตารางท 3.19 แสดงต วช ว ด (KPI) ส าหร บว ดประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน (ต อ) 55 ตารางท 3.20 แสดงการแบ งระด บความส าค ญโดยว ดจากผลกระทบของป ญหา 56 ตารางท 3.21 แสดงการแบ งระด บความส าค ญโดยว ดจากความเร งด วนของป ญหา 56 ตารางท 3.22 แสดงการแบ งระด บความส าค ญของป ญหา 57 ตารางท 3.23 แสดงต วช ว ดของ Mail Server 58 ตารางท 3.24 แสดงต วช ว ดของ WEB Server 59 ตารางท 3.25 แสดงต วช ว ดของ File Server 59 ตารางท 3.26 แสดงต วช ว ดของ ERP Server 60 ตารางท 3.27 แสดงต วช ว ดของ Network System 61 ตารางท 3.28 แสดงต วช ว ดของ Internet System 61 ตารางท 3.29 แสดงบทบาทและหน าท ร บผ ดชอบ 62 ตารางท 3.30 แสดงก จกรรมของ Change Management 67 ตารางท 3.31 แสดงระด บผลกระทบต อการใช งาน 72 ตารางท 3.32 แสดงระด บการอน ม ต การเปล ยนแปลงจากผลกระทบ 72 ix

11 สารบ ญตาราง (ต อ) หน า ตารางท 3.33 แสดงระด บการแจ งเต อนในระด บส ง 73 ตารางท 3.34 แสดงระด บการแจ งปกต 73 ตารางท 3.35 บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ (Role and Responsibility) 77 ตารางท 3.36 แสดงหน าท ความร บผ ดชอบตามต าแหน ง 86 ตารางท 3.37 แสดงบทบาทและหน าท ความร บผ ดชอบ 94 ตารางท 3.38 แสดงการแบ งระด บความส าค ญของป ญหา 98 ตารางท 3.39 แสดงระยะเวลาท ตอบสนองต อเหต การณ และการแก ไขป ญหา 99 ตารางท 3.40 แสดงการประกาศหร อแจ งเต อนไปย งผ ใช 100 ตารางท 3.41 แสดงบทบาทและหน าท ร บผ ดชอบ 104 ตารางท 4.1 แสดงบ ญช รายช อระบบและระด บประส ทธ ภาพ 118 ตารางท 4.2 แสดงแผนการเฝ าระว งตรวจสอบและต ดตามบร การด านสารสนเทศ 123 ตารางท 4.3 แสดงแผนการเฝ าระว งตรวจสอบและต ดตามบร การด านสารสนเทศ 124 ตารางท 4.4 แผนการจ ดหาทร พยากรใหม เพ อเพ มข ดความสามารถของบร การ 125 ตารางท 4.5 การวางแผนเพ อเพ มข ดความสามารถ 126 ตารางท 4.6 แสดงข อปฏ บ ต ในการต งช อ Configuration Items 127 ตารางท 4.7 แสดงหล กการต ง Inventory Number 128 ตารางท 5.1 แสดงผลการด าเน นโครงงาน 140 x

12 1.1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา บทท 1 บทน า ป จจ บ นการเจร ญเต บโตและการพ ฒนาธ รก จม ความก าวหน าและม การแข งข นก นท ค อยข างส ง ธ รก จหลายๆ ในท กๆ ด านไม ว าจะเป น ด านการน าเข า การผล ต การจ าหน าย การส งออก หร อ กระบวนการต างๆ ทางด านบ ญช การเง น การตลาด ตลอดจนการขนส ง ซ งน บว นม จะม แต การ ขยายต วและการเจร ญเต บโตมากย งข นเร อยๆ รวมท งการแข งข นก นทางด านการบร หารงานค ณภาพ โดยม จ ดประสงค หล กก ค อความต อเน องทางการด าเน นธ รก จซ งจะเป นสามารถท าได เก ดก าไรในการ ประกอบธ รก จได เป นอย างด จ งได ม การน าเอาเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาม ส วนในการด าเน นการ ต างๆ ซ งหลายหน วยงานได ปร บโครงสร างขององค กร จากโครงสร างแบบล าด บข นเข าส โครงสร าง ระบบเคร อข าย พ ฒนาการของเทคโนโลย สารสนเทศช วยลดข นตอนการท างาน ช วยให การต ดส นใจ และการประสานงานระหว างหน วยงานม ประส ทธ ภาพ จ าเป นต องม การตรวจสอบและควบค มเป น ล าด บข น เม อเทคโนโลย สารสนเทศได เข ามาม บทบาท ในธ รก จมากข นย อมจ าเป นอย างย งท จะต องม การบร หารจ ดการให สามารถรองร บการเจร ญเต บโตขององค กรและรองร บการขยายงานท เพ มมากข น โดยน าเอาประโยชน จากการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ จากการพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศ ซ งม การน ามาใช งานมากข นท าให เก ดป ญหา ระหว างเจ าหน าท ไอท ก บผ ใช งาน ไม ว าจะเป นการใช งาน การแก ป ญหา การตรวจสอบ การเก ด ป ญหาซ าซ อนต างๆ ด งน นจ งม แนวค ดในการน ากระบวนการท างานของ ITIL (IT Infrastructure Library) เข ามาใช งานเพ อให การปฏ บ ต งานสามารถเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพท มากข น 1.2 ว ตถ ประสงค เพ อให การบร หารจ ดการงานบร การด านเทคโนโลย สารสนเทศด วยกระบวนการหร อ ระเบ ยบข นตอนการท างานเช งปฏ บ ต ท เป นร ปแบบ

13 1.2.2 เพ อตรวจว ดประส ทธ ภาพของการบร หารจ ดการงานบร การด านเทคโนโลย สารสนเทศ โดยอ างอ งมาตรฐานของ ITIL เพ อให งานบร การด านเทคโนโลย สามารถให บร การก บองค กรให เก ดประโยชน ส งส ด เพ อสร างความร ความเข าใจด าน ITIL ให ก บบ คลากรด านไอท และหน วยงานอ น 1.3 ป ญหาและแรงจ งใจ บร ษ ท ท จ ฯ เป นบร ษ ทท ม ขนาดกลาง ซ งม การน าเอาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเข ามา ด าเน นการในการสน บสน นหน วยงานต างๆ ให สามารถด าเน นการทางธ รก จได แต ย งไม ได ม กระบวนการในการบร หารจ ดการหน วยงานด านไอท อย างเป นระบบ ย งไม ได เก บรวบรวมป ญหาหร อ ว ธ การแก ไขป ญหา จ านวนทร พยากร งานบร การด านต างๆ ไว อย างเป นระบบ หร อย งไม ม กระบวนการในการต ดต อประสานงานระหว างเจ าหน าท ไอท และบ คลากรของบร ษ ทฯ ท าให เก ดความ ผ ดพลาดของการปฏ บ ต งานการแก ไขป ญหาหร อการให บร การก บหน วยงานอ นๆ ซ งท าให เก ดความ ย งยากในการปฏ บ ต งานเพ มมากข น จ งได ม แนวค ดในการน า ITIL มาใช ในการปร บปร งมาตรฐานการ ให บร การก บหน วยงานอ น และเพ อให สามารถรองร บการเจร ญเต บโตของบร ษ ทฯ ต อไปในอนาคต 1.4 ขอบเขตการด าเน นงาน เน องจากองค กรย งอย ในช วงของการน าระบบมาตรฐานระบบแรกเข ามาประย กต ใช ซ งก ค อ ITIL ฉะน นเพ อให การเร มต นการประย กต ใช เป นไปได ง ายมากข น จ งได พ จารณาน ากระบวนการ ITIL ในบางประเด นเข ามาประย กต ใช ในการท าโครงงานคร งน ซ งม ขอบเขตการด าเน นโครงงานด งน การจ ดการระด บการบร การ (Service Level Management) การจ ดท าร ปแบบการให บร การ (Service Catalogue) การจ ดการความจ (Capacity Management) การจ ดการล กษณะเฉพาะต ว (Configuration Management) การจ ดการเหต การณ (Incident Management) การจ ดการป ญหา (Problem Management) การจ ดการการเปล ยนแปลง (Change Management) การบร หารจ ดการการให บร การ (Service Desk) 2

14 1.5 แนวทางด าเน นการ จากป ญหาท พบด งท กล าวมาแล วน น จ งได ท าการศ กษากระบวนการทางด าน ITIL เพ อท จะ น ามาเป นส วนช วยให กระบวนการแก ไขป ญหาด งกล าวสามารถด าเน นไปได โดยนอกเหน อจากการน า ITIL มาช วยในการแก ไขป ญหาด งกล าวแล ว ย งได น ามาเป นแนวทางในการบร หารจ ดการงานด าน เทคโนโลย สารสนเทศอ กด วย อ กท งย งได น าโปรแกรมส าเร จร ปท เป น Open Source มาเป นเคร องม อ ในการท างาน เพ อเป นการช วยให ความสะดวกในการบร หารจ ดการท มากข น โดยแนวทางท ท าการศ กษาม ด งน ศ กษากระบวนการต างๆ ของ ITIL น าการบวนการของ ITIL เปร ยบเท ยบก บระบบงานในป จจ บ น และท าการวาง แผนการด าเน นการตามกระบวนการของ ITIL ด าเน นการตามแผนงานท ได จ ดวางไว ว เคราะห และประเม นผลการด าเน นงาน สร ปผลการศ กษา 1.6 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - การด าเน นงานการให บร การเทคโนโลย สารสนเทศเป นไปอย างม ร ปแบบ อ างอ งและ ตรวจสอบได - สามารถตรวจว ดประส ทธ ภาพของการบร หารจ ดการงานบร การด านเทคโนโลย สารสนเทศได ตามมาตรฐานของ ITIL - บ คลากรม ความเข าใจเร อง ITIL โดยสามารถน าแนวทางการปฏ บ ต งาน ITIL ไปปร บใช ในหน วยงานของตนเองได - ม การใช ทร พยากรอย างค มค า และสามารถควบค มการใช ทร พยากรได - สามารถน าไปวางแผนการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศในระยะยาว เพ อรองร บการ เจร ญเต บโตของบร ษ ทฯ ได - ได ร บความไว วางใจจากผ ใช บร การหร อหน วยงานอ นๆ เพ มข น 3

15 1.7 โครงสร างของสารน พนธ รายละเอ ยดในสารน พนธ เล มน ได เป นการน าเอาการบร หารจ ดการการบร การด านเทคโนโลย สารสนเทศด วยกระบวนการ ITIL ซ งเป นการน าเอาแนวทางของมาตรฐาน ITIL มาประย กต ใช ใน องค กร โดยได ม การว เคราะห ถ งแนวทางการด าเน นงานในป จจ บ นขององค กร เพ อน ามาเปร ยบเท ยบ และจ ดวางแนวทางก บกระบวนการทาง ITIL เพ อหาแนวทางในการปร บปร ง แก ป ญหา และการ ด าเน นงานให เป นมาตรฐาน ตลอดจนม การประเม นความพ งพอใจของผ ใช บร การเก ยวก บบร การด าน ต างๆ ท ม อย ส าหร บผ ท สนใจสารน พนธ เล มน เพ อท ต องการน าไปเป นแนวทางในการศ กษาหร อทดลอง น าไปประย กต ให ด งต อไปน เพ อให เก ดประโยชน ก บท อ นๆ ผ จ ดท าจะอธ บายโครงสร างของสารน พนธ เอาไว บทท 2 พ นฐานและทฤษฎ ท เก ยวข อง ในบทน จะเป นการอธ บายทฤษฎ พ นฐานในการศ กษา และอ างอ ง ท ใช ในการจ ดท าสารน พนธ ซ งเก ยวข องก บการบร หารจ ดการงานบร การด านเทคโนโลย สารสนเทศ หล กการท างานและกรอบการท างานของ ITIL ตลอดจนเคร องม อและโปรแกรมท ใช มา เป นส วนประกอบในการจ ดท าสารน พนธ ฉบ บน บทท 3 การด าเน นการ จะเป นการน าเอาทฤษฎ พ นฐานท ได ศ กษาในบทท 2 เร องพ นฐาน และทฤษฎ ท เก ยวข องมาท าการว เคราะห และออกแบบวางกรอบการด าเน นการทดลอง โดยม ห วข อ ด งต อไปน มากข น Service Level Agreement (SLA) Capacity Management Change Management Configuration Management Problem Management Incident Management Helpdesk (Service Desk) รวมท งโปรแกรมท จะน ามาใช เป นเคร องม อในการด าเน นการ เพ อให ม ประส ทธ ภาพ 4

16 บทท 4 การทดลองและผลการทดลอง การทดลองเป นการน าเอาการออกแบบในบทท 3 มา วางแผนข นตอนการทดลองและด าเน นการทดลองใช งานจร งตามข นตอนท ได จ ดวางไว และบ นท กผล การทดลองโดยว เคราะห จากการด าเน นการทดลอง แนวโน มป ญหา แนวทางการด าเน นการแก ไข และผลการด าเน นการ การรายงานต างๆ บทท 5 สร ปผลการด าเน นงานและข อเสนอแนะ จะเป นการสร ปผลการท าโครงงาน ว าได ร บ ประโยชน อะไรบ างจากการท าโครงงาน รวมท งระบ อ ปสรรคระหว างการด าเน นการทดลองตามสาร น พนธ และข อเสนอแนะท จะสามารถน าไปประย กต ใช และพ ฒนาต อยอดระบบต อไปในอนาคต 5

17 บทท 2 พ นฐานและทฤษฎ ท เก ยวข อง ในป จจ บ นโลกธ รก จม การขยายต วอย างรวดเร ว ธ รก จแทบจะท กประเภทได ม การน า เทคโนโลย สารสนเทศเข ามาม ส วนช วย หร อเป นหน วยสน บสน นท าให สามารถเจร ญเต บโตและ แข งข นก บธ รก จอ นๆ ได หร อเพ อเพ มข ดความสามารถในการแข งข นให ก บธ รก จในป จจ บ น และ เน องจากม การน าเป นเคร องม อในการพ ฒนาศ กยภาพในธ รก จแล ว ซ งโดยพ นฐานแล วการพ ฒนา ด านเทคโนโลย สารสนเทศให ม ความท นสม ยและพร อมใช งานอย ตลอดเวลา จะท าให ประส ทธ ภาพ ตอบสนองการด าเน นธ รก จขององค กร จ งม ความจ าเป นและได ก าหนดเป นแผนงานการพ ฒนาของ ท กองค กรธ รก จ เพ อให หน วยงานด านเทคโนโลย สารสนเทศสามารถพ ฒนาและบร หารการจ ดการ งานบร การด านเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ หล กการในการดาเน นธ รก จให ประสบความส าเร จ ค อการ ลดค าใช จ ายเพ มรายได การร และควบค มต นท นท าให รายจ ายลดลงและม รายได เพ มข น จ งได ม การค ดหาแนวทางท จะมาช วยควบค มตามแนวทางด งกล าว โดยท แนวทางน นต องไม ส งผลให ผล ตภ ณฑ หร อบร การท ม อย ม ประส ทธ ภาพลดลง การน าเทคโนโลย เข ามาใช น บเป นทางเล อกหน ง ท น ยมใช ก นมาเพ อให ธ รก จบรรล เป าหมาย และการนาเทคโนโลย มาใช เพ อให ผ ใช งานให เก ดความ พ งพอใจส งส ด โดยเน นไปท ค ณภาพในการให บร การ หร อ Quality of Service เช น การปฏ บ ต ตามข อตกลง Service Level Agreement (SLA) ในส ญญาการให บร การเทคโนโลย สารสนเทศ เป นต น ในป จจ บ นองค กรส วนใหญ สบความส าเร จในการด าเน นธ รก จน น ซ งล วนแล วแต จะม ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศท เข มแข งและม กระบวนการด าเน นงานท เป นร ปธรรม ท ใช เป นรากฐานทาง ธ รก จ และด วยเทคโนโลย ท ม การเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา ท าให องค กรจะต องม การพ ฒนาและ ปร บปร งการให บร การต างๆ เพ อเพ มค ณภาพและประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาการ บร การด านเทคโนโลย สารสนเทศโดยม งตอบสนองความต องการของผ ใช งานและการท าให เก ด ความพ งพอใจของผ ใช งานน นจ งต องม การน ากระบวนการทางเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เพ อ พ ฒนา และปร บปร งให การปฏ บ ต งานม ค ณภาพและม ประส ทธ ภาพมากข น เป นการยกระด บงาน บร การด านเทคโนโลย จ งน า ITIL (Information Technology Infrastructure Library) มา ประย กต ใช ปร บปร งกระบวนการท างานให ม ประส ทธ ภาพ ช วยให การประสานงานระหว าง หน วยงานต างๆเพ อต ดตามและแก ไขป ญหาเป นไปอย างเป นระบบและม ข อม ลเพ ยงพอต อการ ว เคราะห ผลล พธ ของกระบวนการ จ งม การก าหนดกฎเกณฑ ท ใช ว ดระด บการใช บร การท ช ดเจน

18 เพ อการตอบสนองความต องการของผ ใช บร การด วยบร การท ม ค ณภาพภายใต ข อตกลงรวมก น โดยผ ศ กษาจ งได น าเสนอทฤษฏ แนวความค ดท เก ยวข องในรายละเอ ยด ด งน 2.1 IT Service Management (เข าถ งได จาก: ส บค นเม อ ว นท 18 ธ นวาคม 2554) IT Service Management (ITSM) ซ งเป น กระบวนการบร หารจ ดการงานบร การ เทคโนโลย สารสนเทศ ปร ชญาของหล กการ IT Service Management ก ค อ การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อสน บสน นความต องการและเป าหมายทางธ รก จขององค กร (Business Requirements & Objectives) เร ยกได ว า IT ต อง การสน บสน นทางธ รก จซ งองค กรส วนใหญ ใน ป จจ บ นน นให ความส าค ญแก Business Requirement เป นล าด บแรก โดยใช หล ก Business Leads IT เทคโนโลย สารสนเทศถ กน ามาใช เพ อเป นกลไกในการข บเคล อนทางธ รก จธ รกรรม ต างๆขององค กร ด งน น การน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการให บร การโดยอ างอ งจาก กระบวนการบร หารจ ดการงานบร การเทคโนโลย สารสนเทศ IT Service Management หร อ ITSM โดยจะเน นเร องการบร หารจ ดการทางด านเทคโนโลย สารสนเทศให ตอบสนองต อความ ต องการของธ รก จ และให ความส าค ญก บความพ งพอใจของผ ใช ระบบสารสนเทศ (Users) หร อ ล กค า (Customers) เป นหล ก การน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในอด ตม กจะเน นเร องทางด าน เทคน ค หร อ Technology เป นจ ดส าค ญและม งไปท การให บร การภายในองค กรเท าน น แต ใน ป จจ บ นองค กรสม ยใหม น ยมน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการให บร การล กค าให เก ดความพ ง พอใจส งส ด (Customer Satisfaction) โดยเน นไปท ค ณภาพในการให บร การ หร อ Quality of Service เช น เร อง Service Level Agreement (SLA) ในส ญญาการให บร การเทคโนโลย สารสนเทศ เป นต น โดย ITSM เป นหล กการท เน นเร องของ กระบวนการ หร อ Process-focused ซ ง ม งเน นในการพ ฒนากระบวนการให ม ประส ทธ ภาพมากย งข นโดยสามารถใช ร วมก บหล กการ Best Practice (ว ธ การท ด ท ส ด) อ นๆ ยกต วอย างเช น การน าหล กการ TQM, Six Sigma, CMMI หร อ Business Process Improvement (BPM) มาใช ร วมก บ ITSM เป นต น โดย แนวความค ด ITSM ไม เน นเร อง Technology หร อ Product แต อย างใด แต จะเน นเร อง กระบวนการในการให บร การแก users และ customers เป นหล ก และ ITSM ย งสน บสน นหล กการ IT Governance หร อ GRC (Governance, Risk Management and Compliance) อ กด วย ในป จจ บ นหล กการ IT Service Management หร อ ITSM น นม หลากหลาย Framework ให องค กรเล อกน ามาใช ได แก ITIL Framework ของ OGC (Office of Government 7

19 Commerce), CobiT และ Val IT Framework ของ ISACA, ITUP ของ IBM, ASL ของ Netherlands และ MOF ของ Microsoft เป นต น 2.2 ความหมายของ ITIL (Information Technology Infrastructure Library) (เข าถ งได จาก: ส บค นเม อ ว นท 18 ธ นวาคม 2554) ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ถ กพ ฒนาโดย Office for Government Commerce (OGC) ของประเทศอ งกฤษ ซ งเป น Open Knowledge ท ม การรวบรม เป นเอกสารท อธ บายถ งแนวทางท ด ท ส ด (Best Practice) ในด านการบร หารจ ดการโครงสร างของ หน วยงานด านไอท (IT Infrastructure) โดยในอกสารด งกล าวจะเป นการการรวบรวมแนวทาง ปฏ บ ต จากหน วยงานทางด านไอท ต างๆท วโลก เพ อน ามาก าหนดเป น Best Practice ซ งจะ ก าหนดให ไอท เป นบร การท ต องตอบสนองต อความต องการของธ รก จ ผ ใช รวมถ งล กค า โดยค า ว า Best Practice ม งเน นท กระบวนการจ ดการการให บร การทางด านไอท ซ ง ITIL จะถ กใช เป น แนวทางในการจ ดการด าน IT Infrastructure ท ให แต แนวทางแต ไม ได กล าวถ งว ธ การด าเน นการ โดยท วไปจะถ อว า ITIL เป น Best Practice ท เป นท ยอมร บในระด บสากลและม การใช อย าง แพร หลายจนท าให กลายเป นมาตรฐานท ยอมร บก นโดยปร ยาย (de facto standard) จาก การศ กษาของ Gartner พบว าการม IT Service ท ด สามารถลด Cost ได 48 % ป จจ บ นม ผ ท ได ร บ Certificate ของ ITIL กว า 100,000 คนท วโลกท งในย โรป ออสเตรเล ย แคนาดา 2.3 ประว ต ของ ITIL ITIL ได เร มเก ดข นช วงปลายทศวรรษ 1980 โดยร ฐบาลประเทศอ งกฤษตระหน กว า ค ณภาพของการให บร การด าน IT น นไม เพ ยงพอ จ งได ม การมอบหมายให CCTA (The Central Computer and Telecommunication Agency) ซ งได กลายเป น OGC (Office of Government Commerce) เม อป 2000 ท าการพ ฒนากรอบความร ข นส าหร บการบร หารทร พยากรด าน ITท ม ประส ทธ ภาพให แก ภาคร ฐและเอกชน โดยตอนเร มต นน นย งไม ได ใช ช อ ITILแต ใช ช อว า GITIMM (Government Information Technology Infrastructure Management Method) ซ งต อมาได ม การ ช ประเด นก นว า ไม น าจะเร ยกว าว ธ การ(Method) น าจะเร ยกว าเป นค ม อช วย(Guidance)มากกว า และก ได ม การจ ดต งคณะผ ใช ซ งแต เด มเร ยกว า IT Infrastructure Management Forum ซ งต อมา ได กลายเป น itsmf หร อ IT Service Management Forum เม อประมาณป ผลงานเร อง 8

20 แรกท ออกมาค อผลงานเร อง Service Level Management ในป 1989 และผลงานเร องส ดท ายค อ เร อง Availability Managementซ งออกมาเม อป 1994 จากน นก ได ม การรวบรวมผลงานท งหมด เข าด วยก น โดยแบ งออกเป น 2 เล มหล ก ค อหน งส อปกน าเง น ก บหน งส อปกแดง หน งส อปกน า เง น(blue book) น นเป นเร องเก ยวก บ Service Support และ หน งส อปกแดง(red book) น นเป น เร องเก ยวก บ Service Delivery หน งส อสองเล มน ถ อเป นสองเล มหล กของ ITIL framework ท ม ป จจ ยต อการปร บปร งกระบวนการในการให บร การทางด านIT 2.4 ประโยชน ของ ITIL ประโยชน ของ ITIL น นจากการศ กษาพบว ากรณ ท ม การน า ITIL มาประย กต ใช ในการ บร หารจ ดการงานบร การด านเทคโนโลย สารสนเทศน น จะก อให เก ดประโยชน หลายกระการ เน การประหย ดค าใช จ ายในการบร การจ ดการด านเทคโนโลย สารสนเทศ นอกจากน ค ณประโยชน หล กของ ITIL ค อการท าให เก ดการจ ดระบบการท างานของหน วยงานเทคโนโลย สารสนเทศ รวมท งการบร หารจ ดการว ธ การด าเน นงานของหน วยงานท แตกต างก นหลายระด บให เป นหน ง เด ยว ช วยให เก ดความคล องต ว และสามารถแก ป ญหาต างๆท เก ดข นได อย างรวดเร ว ซ ง ITIL จ ง ถ กใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานและพบอ กว าสามารถท างานได เป นอย างด ประโยชน ของการนา ITIL มาใช งาน - ช วยลดต นท นค าใช จ ายในการบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ - ช วยปร บปร งระบบการให บร การด านเทคโนโลย สารสนเทศด วยกระบวนการ หร อ ระเบ ยบข นตอนการทางานเช งปฏ บ ต - ช วยให หน วยบร การเทคโนโลย สารสนเทศได ร บความพ งพอใจจากล กค าผ ใช บร การ มากข น อ นเน องมาจากประส ทธ ภาพในการให บร การท เป นระบบ และม ความเป นม อ อาช พ มากย งข น - ช วยให องค กรในส วนของหน วยงานเทคโนโลย สารสนเทศได ร บมาตรฐานสากล เป นท ยอมร บจากองค กร หร อหน วยงานจากนานาประเทศ - ช วยเพ มประส ทธ ภาพ และท กษะการท างานมากข น - ช วยให บร การขององค กร ม ความคล องต ว และม ประส ทธ ภาพมากย งข น จาก ค ณล กษณะพ เศษท ม อย แล วของ ITIL ITIL เป นระเบ ยบว ธ การท ใช เพ อบร หารจ ดการในด านการให บร การของหน วยงาน เทคโนโลย สารสนเทศในองค กรขนาดเล กไปจนถ งขนาดใหญ พ ฒนาข นโดย OGC (Office of Government Commerce) ซ งเป นสาน กงานหร อองค กรของร ฐบาลแห งสหราชอาณาจ กร ITIL ได ร บการสน บสน นโดยการต พ มพ การพ ส จน ค ณภาพ ตลอดจนการได ร บการยอมร บจาก 9

21 หน วยงานระหว างประเทศต างๆ ITIL ถ กออกแบบมาเพ อช วยให องค กรสามารถพ ฒนาแผนงาน หร อแผนแม บทในการจ ดบร หารจ ดการเก ยวก บการให บร การของ IT ต วอย างขององค กรท ได ประโยชน จาก ITIL 1 ได แก Procter & Gamble P&G น า ITIL เข ามาใช งานในองค กรต งแต ป 1999 หล งจาก ผ านไป 4 ป P&G รายงานว าสามารถประหย ดต นท นไปได ถ ง 500 ล านเหร ยญ สหร ฐ ซ งค ดเป นต นท นด านการปฏ บ ต งาน (operation cost) ท ลดลงประมาณ 6-8% และบ คคลากรทางด าน IT ลดลงประมาณ 15-20% Caterpillar บร ษ ท Caterpillar น า ITIL มาใช ในองค กรเม อป 2000 เพ อจ ดการ ป ญหาท เก ดข น (incident management) และได พบว าสามารถเพ มอ ตราการ ตอบสนองต อผ ใช บร การตามเกณฑ ท ต งไว จาก 60-70% เป น 90% Ontario Justice Enterprise บร ษ ทนายหน าท ท าหน าท ด แลระบบของร ฐบาล แคนาดา น า ITIL มาใช ในองค กรในป 1999 โดยการท า virtual service desk ท า ให ลดค าใช จ ายด านการ supportลงได ถ ง 40% (เข าถ งได จาก: atid=27:it-infrastructure&itemid=49, ส บค นเม อว นท 19 ธ นวาคม 2554) 2.5 ITIL Version 3 ป จจ บ น ITIL ได สร างประโยชน ตามว ตถ ประสงค ค อ การมอบแนวทางต นแบบส าหร บการ พ ฒนา ITSM ท ม ประส ทธ ภาพและประสบความส าเร จ โดย ITIL จะให หล กประก นในการร กษา ระด บการให บร การตามข อตกลง (Service-level agreements, SLAs) ขององค กร เพ อให กระบวนการท ประก นถ งความสอดคล องระหว างไอท และธ รก จอย างต อเน อง เพ อเพ มม ลค าแก ธ รก จ ลดค าใช จ าย เพ มผลตอบแทนจาการลงท น (ROI) แต อย างไรก ตาม เม อองค กรและป จจ ย ทางธ รก จเปล ยนแปลงไป แม แต เคร องม อส าหร บบร หารจ ดการข นท ด ท ส ดก ย งต องม การแก ไข ปร บปร งอย ตลอดเวลา ส วนของITIL ก ต องปร บปร งเช นเด ยวก น โดยในเวอร ช น 3 ของ ITIL หร อ ท ร จ กในช อ "ITIL Refresh" ได ปร บปร งการออกแบบเพ อองค กรนาไปใช ได เร วและง ายกว าเด ม เพ มการปร บเปล ยนท ด กว าและปร บปร งเพ อม งกระบวนการบร หารงานบร การ ให เก ดความเป น เล ศในด านการด าเน นงาน ค ณสมบ ต ท เพ มใน ITIL V3 ซ งจะส งผลต อการด าเน นงานของ ITSM เด มท ม อย ในองค กร ได แก การปร บปร งในด านของวงจรช ว ตของการบร การ ม ลค าทางธ รก จ ความสอดคล อง การเช อมโยงเข าก บต นแบบและมาตรฐานอ น แนวทางส าหร บธ รก จเฉพาะด านกล 10

22 ย ทธ การให บร การ และการบร หารจ ดการความร ของงานบร การ บร ษ ท HP ในฐานะท เป นผ ให การ สน บสน นการพ ฒนา ITIL ได มอบส งส าค ญให แก ITIL V3 น นค อ มาตรฐานค าศ พท ใหม ของ ITIL (ITIL Glossary) แผนท กระบวนการ ITIL แบบรวมยอด (Integrated ITIL Process Map) และย ง ช วยท าหน าท เผยแพร ข อม ลหล กในเร องการด าเน นงานบร การ (Service Operations) อ กประการ หน งด วย ในเด อนธ นวาคม ป 2005 ทาง OGC (Office of Government Commerce) ได เผยแพร ITIL ใหม ท ได พ ฒนาต อยอดมาจาก ITIL v.2 ซ งเป น Version ก อนหน าน เร ยกว า ITIL v.3 ม ช อ เร ยกเต มว า Information Technology Infrastructure version 3 ภายใต Version 3 น ได ก าหนด มาตรฐานหล กออกเป น 5 มาตรฐาน ข อแตกต างระหว าง version 2 ก บ version 3 ได แก การ เปล ยนแปลงโครงสร างการท างานท แต เด ม เน นวงจรช ว ตของกระบวนการและปร บแต งให IT สามารถเข าก นได ก บธ รก จ ไปเป นการบร หารจ ดการวงจรช ว ตของกระบวนการบร การ ท หน วยงานท ให บร การด านเทคโนโลย สารสนเทศสามารถให ก บหน วยธ รก จ หร อม การบร หารการ ให บร การเช งปฏ บ ต ท ม ประส ทธ ภาพมากย งข น โดยเน นค าว า Best Practice หร อว ธ การท างาน เช งปฏ บ ต ท ด ท ส ด ร ปท 2.1 แสดงแนวทางการพ ฒนาของ ITIL (เข าถ งได จาก: ส บค นเม อ ว นท 19 ธ นวาคม 2554) 11

23 โครงสร างของ ITIL version 3 กระบวนการภายใน IT Service Management ให ม นใจว าบร การท เน นความสะดวกและ ต นท น IT Services ม การก าหนดอย างช ดเจนสามารถว ดความส าเร จก บการไปถ งให บร การและ มาตรการปร บปร งการก าหนดเป าหมายสามารถน าความจ าเป นท ITIL Version 3 (ITIL V3) ซ งม ห วข อหล กด งต อไปน Service Strategy (Core of ITIL V3) เป นกลย ทธ ในด านบร การเป นการก าหนด แนวทางโดยให หล กไว ว า Service Management จะเป นพ นฐานในการก าหนดและบร หารนโยบาย แนวทางปฏ บ ต และกระบวนการในการบร หารการบร การอย างครบวงจร ในการพ ฒนาระบบการ ให บร การแก ตลาดธ รก จเพ อให สอดคล องต อความต องการของผ ใช บร การ IT ในองค การ และล กค า ท เข าร บบร การจะประสงค เพ อให เก ดผลล พธ ของว ธ การบร การท ด ท ส ด รวมท งการออกแบบว ธ การ น าเอาระบบท ให บร การท ม ประส ทธ ภาพไปใช ตลอดจนการด แลร กษาและการปร บปร งแก ไข กระบวนการบร การท ต อเน อง ก ญแจหล กของ Service Strategy ได แก Service Portfolio Management และ Financial Management โดยใน Service Strategy จะแบ งออกเป น - Financial Management การจ ดการบร หารการเง นก บการให บร การด าน IT เพ อ รองร บการจ ดการม ลค าได อย างม ประส ทธ ภาพ เช น ทร พย ส นด าน IT และ ทร พยากรท ถ กใช ในการให บร การ เพ อสร างความม นใจให ล กค า และ รองร บ ข อม ลอย างแม นยาเพ อนาไปส การลงท น - Strategy Generation เพ อให ฝ ายบร การทราบเหต ผลในโครงการต างๆ ท จาเป น ต อการบร การงานด าน IT ม การส ารวจย ทธศาสตร การก าหนดว ตถ ประสงค ว เคราะห ค แข ง เป นต น - Service Portfolio Management เป นการด แลการลงท นในการจ ดการบร การท ม ร ปแบบไดนาม กท ม การข ามโครงสร างภายในองค กรและการจ ดการม ลค า จะท า ให เก ดประโยชน - Demand Management เพ อให ผ ร บผ ดชอบบร การด าน IT ใช ทร พยากรท ม อย ให ได อย างม ประส ทธ ภาพมากท ส ด Service Design เน นการออกแบบก จกรรมท จะเก ดข นในการะบวนการให บร การ รวมท งการพ ฒนากลย ทธ และว ธ การบร หารจ ดการระบบบร การ โดยม ก ญแจหล กอย ท Availability Management หร อความพร อมท จะให บร การ Capacity Management หร อ ข ดความสามารถใน การให บร การอย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ รวมท ง Continuity Management หร อ ความสามารถในการให บร การท ต อเน อง และ Security Management หร อการบร หารระบบร กษา ความปลอดภ ย โดย Service Design จะแบ งออกเป น 12

24 - Service Catalogue Management ค อ คาอธ บายหน าท บร การต อธ รก จ เพ อ ให บร การ Catalogue การผล ตและการเก บม ข อม ลท ถ กต องในการปฏ บ ต งานด าน บร การ และผ ม การเตร ยมการเพ อใช ให สามารถใช งาน Service Catalogue Management ได และเป นการให ข อม ลส าค ญสาหร บท กบร การอ นๆ รวมถ งการ จ ดการกระบวนการรายละเอ ยด Service สถานะป จจ บ นและจ ดท ให บร การในด าน ต างๆ - Information Security Management เพ อให งานบร การม ความม นคงและ ปลอดภ ยตามหล ก CIA โดยม การจ ดท านโยบาย มาตรฐานและข นตอนการปฏ บ ต เพ อทราบถ งความเส ยงในป จจ บ น ลดช องโหว จากภ ยค กคามต างๆ - Service Level Management เพ อการเจรจาข อตกลงระด บการบร การก บล กค า และการบร การออกแบบตามออกแบบตามเป าหมายท ตกลงก น โดยในการ ให บร การจะแบ งระด บการให บร การออกเป น Service Level Management ย ง ร บผ ดชอบในการตรวจสอบให แน ใจว าปฏ บ ต ระด บข อตกลงและการหน นส ญญาท เหมาะสมก บการตรวจสอบและรายงานระด บบร การ ม ความช ดเจนสามารถว ดผล การด าเน นงานด านสารสนเทศจากระด บการให บร การ - Availability Management เพ อก าหนดการว เคราะห แบบแผนว ดและปร บปร งใน ท กด านให พร อมท งการบร การด าน IT ให ม การจ ดการร บผ ดชอบ เพ อให ม นใจว า โครงสร างพ นฐานไอท ท งหมดกระบวนการเคร องม อ ฯลฯ ให เหมาะสมสาหร บการ ตกลง ซ งเป าหมายหล กก เพ อการเตร ยมความพร อมในท กด านของ IT และทาให ทราบถ งการออกแบบโครงสร างเพ อรองร บความพร อม ความเช อถ อ ความ ถ กต อง และ ความปลอดภ ย - Capacity Management เพ อให ม นใจว าผ ให บร การดาเน นการได ตามท ต องการ เช น เวลา ความสามารถของระบบ โดยรองร บการท างานได ในป จจ บ นและอนาคต ตามข อตกลงท ล กค าต องการ - IT Service Continuity Management เพ อรองร บการจ ดการแผนธ รก จต อเน อง โดยรวม และม นใจได ว าโครงสร างพ นฐาน และ บร การสามารถครอบคล มความ ต องการและตอบร บก บข อตกลงของเวลาในการดาเน นการของธ รก จ ท าให ธ รก จท ใช ระบบสารสนเทศสามารถด าเน นการได อย างต อเน องจากภ ยพ บ ต และ เหต การณ ผ ดปกต ลดความเส ยหายของธ รก จ ม แผนร บม อความเส ยงท จะเก ด และ สร างความพร อมของท มงานเม อเก ดภ ยพ บ ต ข น - Supplier Management เพ อให ม นใจว าท กส ญญาท ท าก บ Supplier จะสน บสน น ความต องการของธ รก จและ Supplier ท งหมดจะต องท าตามส ญญาข อผ กพ นของ บร ษ ท ให ได ร บบร การท ม ค ณภาพจากผ ให บร การท ม ความพร อม และเหมาะสม 13

การบร หารจ ดการการให บร การเทคโนโลย สารสนเทศโดยการประย กต ใช ว ฒน ย ทธ ขว ญจ นทร

การบร หารจ ดการการให บร การเทคโนโลย สารสนเทศโดยการประย กต ใช ว ฒน ย ทธ ขว ญจ นทร การบร หารจ ดการการให บร การเทคโนโลย สารสนเทศโดยการประย กต ใช ITIL (IT Service Management with ITIL) ว ฒน ย ทธ ขว ญจ นทร สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ค ม อ การจ ดท าระบบร กษาความม นคงปลอดภ ยด านสารสนเทศ ของกรมทร พยากรน าบาดาล โดย นายไพศาล ล กขณาน ร กษ ร กษาการผ เช ยวชาญด านนโยบายและแผน

ค ม อ การจ ดท าระบบร กษาความม นคงปลอดภ ยด านสารสนเทศ ของกรมทร พยากรน าบาดาล โดย นายไพศาล ล กขณาน ร กษ ร กษาการผ เช ยวชาญด านนโยบายและแผน ค ม อ การจ ดท าระบบร กษาความม นคงปลอดภ ยด านสารสนเทศ ของกรมทร พยากรน าบาดาล โดย นายไพศาล ล กขณาน ร กษ ร กษาการผ เช ยวชาญด านนโยบายและแผน กรมทร พยากรน าบาดาล กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เมษายน

More information

มาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000

มาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 มาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 โดย อ มาพร ศ ร พ นท 2 สารบ ญ เร องท หน า 1 2 3 4 5 6 7 8 แนะน ามาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 หล กการบร หารค ณภาพ ( Quality Management Principle) ข อก าหนดในระบบบร

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน)

ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน) ระบบบร หารงานบ คคลส าหร บการบร หารเวลาท างานของพน กงาน กรณ ศ กษา บร ษ ท เจมาร ท จ าก ด (มหาชน) นายส ธก จ อ ดมทร พย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ศ รช ช จ ตร สายชล Seerachat Jitsaichon

ศ รช ช จ ตร สายชล Seerachat Jitsaichon โครงการเตร ยมความพร อมการบร หารจ ดการด านความม นคงปลอดภ ย ระบบสารสนเทศ กรณ ศ กษาหน วยงานของร ฐ Development of Information Security Management System Case Study ศ รช ช จ ตร สายชล Seerachat Jitsaichon สารน

More information

ระบบบร หารจ ดการโครงการผ านระบบออนไลน Online Project Management. กว ศ กด บ วยฤทธ Kaweesak Buayarit

ระบบบร หารจ ดการโครงการผ านระบบออนไลน Online Project Management. กว ศ กด บ วยฤทธ Kaweesak Buayarit ระบบบร หารจ ดการโครงการผ านระบบออนไลน Online Project Management กว ศ กด บ วยฤทธ Kaweesak Buayarit สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม เอกสารว ชาการ เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม โดย นายทว ส ฎฐ บ ญญาภ บาล เลขทะเบ ยนว ชาการ : 57(2) 0510-005 สถานท ด าเน นการ :

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร ป การศ กษา 2556

สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร ป การศ กษา 2556 การสร างความม นคงปลอดภ ยให ก บระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 ของบร ษ ท อมฤตแอนด แอสโซซ เอทส กร ป ในกรณ ศ กษา Establishment of System according to ISO27001 standard for organization case study

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร

การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ธ นวาคม 2556 บทท 1 ข อม ลท วไป ช อ และท ต งหน วยงาน ว ทยาล ยการจ ดการ ต งอย ช น 2 อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว

More information

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ การบร หารจ ดการ ความหมายและความสาค ญของการบร หารจ ดการ การบร หารและการจ ดการ ม ความหมายใกล เค ยงก น แต ใช ในบร บทต างก น กล าวค อ การบร หาร (Administration) ใช

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน Self Assessment Report (SAR) ประจ าป การศ กษา 2552

รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน Self Assessment Report (SAR) ประจ าป การศ กษา 2552 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน Self Assessment Report (SAR) ประจ าป การศ กษา 2552 ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ฉบ บหล งการตรวจประเม น 23 กรกฎาคม 2553 ค าน า ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศได

More information

ต วอย าง ค ม อค ณภาพ (Quality Manual) ISO 9001:2008

ต วอย าง ค ม อค ณภาพ (Quality Manual) ISO 9001:2008 ต วอย าง ISO 9001:2008 นางศ ร วรรณ ต รณเสถ ยรพ นธ นาวาตร บพ ธ ทศเทพพ ท กษ นาวาตร ก ตต ภ ม ภ ม โคกร กษ นายไชยชนะ แช มประเสร ฐ สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ก นยายน 2554 Page 2 of 44 สถานะการเผยแพร

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

ค ม อบร หารความเส ยงองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อบร หารความเส ยงองค การ ป พ.ศ.

ค ม อบร หารความเส ยงองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อบร หารความเส ยงองค การ ป พ.ศ. ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ค ม อบร หารองค การ ป พ.ศ. 2557 1 ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน 2 ค ม อบร

More information

การพ ฒนาระบบงานสารบรรณ โรงเร ยนบ านบ งท บปรางค อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา

การพ ฒนาระบบงานสารบรรณ โรงเร ยนบ านบ งท บปรางค อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา การพ ฒนาระบบงานสารบรรณ โรงเร ยนบ านบ งท บปรางค อ าเภอโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ กรกฏ ช วยพ นธ เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาการศ กษามหาบ

More information

บทท 1 ขอบเขตท วไป ว ตถ ประสงค ของค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง

บทท 1 ขอบเขตท วไป ว ตถ ประสงค ของค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง บทท 1 ขอบเขตท วไป ว ตถ ประสงค ของค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ค ม อฉบ บน จ ดท าข นเพ อว ตถ ประสงค ต อไปน 1. เพ อให ผ บร หารและผ ปฏ บ ต งานท กระด บม ความร ความเข าใจในหล

More information

การประเม นการบร หารจ ดการสารสนเทศ ประจ าป บ ญช 2555

การประเม นการบร หารจ ดการสารสนเทศ ประจ าป บ ญช 2555 การประเม นการบร หารจ ดการสารสนเทศ ประจ าป บ ญช 2555 การบร หารจ ดการสารสนเทศ หล กการ/เหต ผล ระบบสารสนเทศสามารถน ามาช วยสน บสน นการด าเน นงานและเพ มประส ทธ ภาพของร ฐว สาหก จ นอกจากน %ใน บางกรณ ระบบสารสนเทศจะม

More information

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม การจ ดการองค ความร (KNOWLEDGE MANAGEMENT) เร อง เทคน คการจ ดท าข อก าหนดโครงการ (TERM OF REFERENCE TOR) ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ค าน า เอกสารฉบ บน เป นส วนหน งของการจ ดการองค

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

เพ ญรพ อ นทะล PENRAPEE ANTHALI

เพ ญรพ อ นทะล PENRAPEE ANTHALI ระบบการจ ดการงานตรวจสอบภายใน กรณ ศ กษา ธนาคารพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมแห งประเทศไทย Internal Audit Management System: IAMS Case Study on Small and Medium Enterprise Bank of Thailand: SME BANK เพ

More information

ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ

ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส วนราชการส งก ดร ฐสภา กรณ ไม ผ านการร บรองเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Certified FL) จ ดพ มพ โดย ส

More information