สารเคม ท ใช ในกระบวนการผล ตน าประปาและการค านวณ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สารเคม ท ใช ในกระบวนการผล ตน าประปาและการค านวณ"

Transcription

1 สารเคม ท ใช ในกระบวนการผล ตน าประปาและการค านวณ 1. ช อ : พรศ กด สมรไกรสรก จ 2. ต าแหน ง : น กว ทยาศาสตร 6 3. สถานท ท างาน : ฝ ายค ณภาพน า - การศ กษา : การประปานครหลวง 1. ระด บปร ญญาตร สาขา ว ทยาศาสตร ส ขาภ บาล จาก มหาว ทยาล ยมห ดล 2. ระด บปร ญญาโท สาขา ว ศวกรรมส งแวดล อม จาก มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร - การฝ กอบรมต างประเทศ 1. Training course Yokohama Training Program 2001 in Japan 1

2 ว ตถ ประสงค สารเคม ท ใช ในการผล ตน าประปา 1. เพ อปร บสภาพน า 2. เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการตกตะกอน 3. เพ อการตกตะกอนผล ก (Precipitation) 4. เพ อการฆ าเช อโรค (Disinfection) 2

3 1. เพ อปร บสภาพน า - ÒûÃaº Ò ph ãëêù é¹o  ÒÃeµiÁo«Òä (NaOH) Ëà o»ù¹ ÒÇ (CaO) - ÒûÃaº Ò ph ãëµèíòå o  ÒÃeµ iá à íòáa a¹(h 2 SO 4 ) 2. เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการตกตะกอน ËÁÒ ÒÃeµiÁÊÒÃe ÁÕ«è e»¹êòãe ÁÕÅ ä»ã¹¹éíòe¾ èoå»ãa uä Ò íòãë o¹uàò Õèæ ǹÅoÂoÂÙã¹¹éí ÒÁÕ ¹Ò ãë é¹êòáòã æâ oo Ò ¹éíÒä Ò o ÃaºÇ¹ ÒÃo æo ÙeŪaè¹ (Coagulation) 3

4 สารเคม ท ใช ในกระบวนการโคแอกก เลช น (Coagulation) แบ งออกเป น 2 ประเภท ค อ 1. Coagulant ค อ สารเคม ชน ดÊÒÃo¹i¹ ÃÕÂท ใช ในการท าลายเสถ ยรภาพ อน ภาคคอลลอยด และสามารถรวมต วก นเป น floc ขนาดใหญ ข น เช น สารส ม(Aluminum Sulfate) (Al 2 (SO4) 3.18H 2 O) - Polyaluminium Chloride (PAC หร อ PACl) - Ferric Chloride (FeCl 3.6H 2 O) 4

5 2. Coagulant Aid ค อ สารเคม ประเภทÊÒÃoi¹ ÃÕÂท เต มลงในน าเพ อเพ ม ประส ทธ ภาพให ก บสาร Coagulant โดย Coagulant Aid จะต องใช ควบค ก บ Coagulant ไม สามารถใช อย างเด ยวได เช น - Polymer (Cationic Polymer, Anionic Polymer และ Nonionic Polymer) - Activated Silica ใช Sodium Silicate and Sulfuric Acid เป นว ตถ ด บ - ด นเหน ยว - Kaolin 5

6 การท าลายเสถ ยรภาพ (Destabilization) ของอน ภาค คอลลอยด โดยกลไกว ธ ใดว ธ หน งด งน 1. กลไกลดความหนาของช นกระจาย (Diffuse Layer) โดยการเพ มประจ ตรงก นข ามก บอน ภาคคอลลอยด (ในช นกระจายให มากข น ซ งจะท าให ค าศ กย ไฟฟ า (Zeta Potential) ท ผ วนอกส ดของน าลดตามไป ด วย กล าวค ออ ออนท ม valence ส งกว าจะม อ านาจมากกว า 2. กลไกการด ดต ดผ วและท าลายประจ ของอน ภาคคอลลอยด (Adsorption and Charge Neutralization) โดยใส สารเคม บางหม ท ม ความสามารถให ประจ ตรงก นข ามก บอน ภาค คอลลอยด และด ดต ดผ วได ซ งจะม ผลในการลดศ กย ไฟฟ าของคอลลอยด ซ งเป นการท าลายเสถ ยรภาพน นเอง 6

7 3. กลไกการสร างผล กข นมาเพ อให อน ภาคคอลลอยด มาเกาะจ บ (Sweep Coagulation) เต มสารประกอบเกล อของโลหะบางชน ดลงไปในน าในปร มาณท พอเพ ยงจะม การตกผล กข น เช น การใส สารส มให เก ดผล ก Al(OH) 3 เหม อนว นส ขาว เพ อให อน ภาคมาเกาะแล วรวมก นเป นฟล อค(Floc) ได กลไกน ข นอย ก บค า ph ของน า ในระบบผล ตน าประปาม กใช กลไกน เน องจากกลไกน ไม จ าเป น ต องท าลายประจ ท ผ วอน ภาคคอลลอยด 4. กลไกการสร างสะพานเช อมต ออน ภาคคอลลอยด (Polymer Bridging) โดยใช สารโพล เมอร ท ม โมเลก ลขนาดใหญ เม อใส ลงในน าจะ ให อ ออนเป นจ านวนมากเพ อเกาะจ บก บอน ภาคคอลลอยด 7

8 8

9 ก อนเต มอ ออนท ม ประจ ตรงข าม ก บอน ภาคคอลลอยด หล งเต มอ ออนท ม ประจ ตรง ข ามก บอน ภาคคอลลอยด 9

10

11 กลไกลดความหนาของช นกระจาย (Diffuse Layer) Dodecylammonium กลไกการด ดต ดผ วและท าลายประจ ของอน ภาคคอลลอยด กลไกลดความหนาของช นกระจาย (Diffuse Layer) กลไกการสร างผล กข นมาเพ อให อน ภาคคอลลอยด มาเกาะจ บ (Sweep Coagulation) กลไกการสร างสะพานเช อมต ออน ภาคคอลลอยด 11

12 แสดงร ปร างของโพล เมอร ประกอบด วยน าหน กโมเลก ลในปร มาณล านหน วย 12

13 13

14 อน ภาคคอลลอยด ท หมดเสถ ยรภาพแล วเคล อนท มาส มผ สและเกาะจ บก นเป น เป น กล มก อนหร อฟล อคค เลช น(Flocculation) การสร างส มผ สในถ งกวนช าม ด งน 1. ท าให อน ภาคคอลลอยด เคล อนท ไปมาในน าจนกว าจะม การส มผ สเก ดข น ว ธ ปฎ บ ต น เป นท น ยมมากท ส ด ค อการกวนน าให เคล อนท ในล กษณะท ส วนต างๆของ ในล กษณะท ส วนต างๆของ น าม อ ตราเร วในการไหลแตกต างก น เป นเหต ให อน ภาคต างๆม อ ตราเร วในการ เคล อนท ไม เท าก นจ งม การส มผ สก นเก ดข น และเร ยกว ธ การสร างส มผ สแบบน ม ช อเทคน คว า Orthokinetic Flocculation อน ภาคคอลลอยด ท ม ฟล อคค เลช นแบบน ควรม ขนาดใหญ กว า 1 ไมครอน (ใช พล งงานภายนอกมากระท า ใช พล งงานภายนอกมากระท า) ในทางปฎ บ ต เหมาะท จะใช ในระบบประปา 2. การส มผ สของอน ภาคคอลลอยด อาจเก ดข นได เองโดยอาศ ยการเคล อนท แบบบราวเน ยน ซ งเก ดข นเน องจากอน ภาคคอลลอยด กระทบก นเองหร อถ กชน ด วยโมเลก ลของน า เน องจากการเคล อนท ของโมเลก ลของน าข นก บอ ณหภ ม จ ง อาจกล าวได ว าการเคล อนท แบบบราวเน ยน การเคล อนท แบบบราวเน ยน(brownian motion) เร ยกว า Perikinetic Flocculation อน ภาคคอลลอยด ท ม ฟล อคค เลช นแบบน ควรม ขนาดน อยกว า 1 ไมครอน (ไม ม พล งงานภายนอกมากระท า ข นก บอ ณหภ ม ความเข มข นของ 14 อน ภาค ความหน ดของน าและการเคล อนไหว) ในทางปฎ บ ต ไม เหมาะท จะใช ในระบบประปา

15 การสร างส มผ สในถ งกวนช า การสร างส มผ สในถ งตกตะกอน ในทางปฎ บ ต ไม เหมาะท จะใช ในระบบประปา การสร างส มผ สในถ งกรองแต media ใหญ กว าทราย การสร างส มผ สในถ งกรอง 15

16 (Alum) กลไก coagulation ด วยสารส ม(Alum) 1. กลไกแบบด ดต ดผ วและท าลายประจ (Adsorption and Charge neutralization) เก ดจากสารประกอบเช งซ อนสารส ม สารส มท ม ประจ บวก ท าลาย เสถ ยรภาพของคลอลอยด ซ งม ประจ เป นลบ คลอลอยด ซ งม ประจ เป นลบให เป นกลาง (Neutralization) เป นการสร างโอกาสส มผ สให อน ภาครวมต วก นจนม ขนาดใหญ และสามารถตกตะกอนด วยน าหน กเพ ยงล าพ ง 2. กลไกแบบกวาด (Sweep Coagulation) ในกรณ ความเข มข นของสารส มเก นพอ สารส มเก นพอจนปฏ กร ยาด าเน นต อไปจน ได Al(OH) 3 การท าลายเสถ ยรภาพของอน ภาคคอลลอยด ด วยกลไกน จะเก ดข นเม อม การเต มสารส มเป นจ านวนมากพอ จนม ความเข มข น เก นจ ดอ มต ว ซ งท าให เก ดผล กของ Al(OH) 3 ซ งม ล กษณะเหน ยว สามารถห อห มอน ภาคและท าให ผ วอน ภาคม ความเหน ยว ไม แสดง อ ทธ พลของประจ ไฟฟ า 16

17 17

18 ปฏ ก ร ยาการเก ดตะกอน (coagulation and flocculation) สารสร างตะกอน เม อละลายน าจะม การแตกต วท าให เก ดอ ออน อ ออน ท ม ประจ บวกในช วง ท เหมาะสม - สารประกอบเหล ก (FeCl 3 หร อ FeSO 4 ) Fe 3+, Fe 2+ - สารส ม (Al 2 (SO 4 ) 3 *H 2 O ) Al 3+ ( อาจ colloid เกาะก บอน ภาคคอลอยด เป นป ยตะกอน , Al(OH) 2+, Al(OH) + 2 อาจเต มป นขาวเพ อก น ลด) ลด 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 การควบค มกระบวนการโคแอกก เลช น ในการเล อกใช ชน ดสาร Coagulant หร อ Coagulant Aid และ ปร มาณท ใช จะต องท าการทดลองถ งจะได ค าท เหมาะสม(Optimum Dose) ส าหร บน าด บน นๆ การทดลองท น ยมใช ได แก การท า Jar Test และการว ดค าศ กย ทางไฟฟ า (Zeta potential) Jar Test จะว ดค าความข นของน าหล งจากการท งให ตกตะกอน Zeta potential จะเป นการว ดค า Z p ให ม ค าใกล เค ยง 0 มากท ส ด 23

24 Jar Test Equipment Phipps and Bird 24

25 G Curves 25

26 G Curves 26

27 27

28 Coagulant Coagulant aid 28

29 การเตร ยมสารส มน า 50%(W/W) ให ได 1%(W/V) สารส มน า 50% หมายถ งสารส มน า 100 gm ม เน อสารส ม 50 gm เราต องการเตร ยมสารส มน า 1% หมายถ ง 1 kg = 1000 g = 1000 g x 1000 mg = 10 mg 100 l 100 l 100 x 1000 ml 1 ml น นค อ สารส มน า 1 ml ม เน อสารส ม = 10 mg ถ าต องการเตร ยมสารส มน า 1000 ml ม เน อสารส ม = 1000 เน อสารส ม = 10 g 1000 x 10 = 10,000 mg 1 จาก Stock Solution สารส มน า เน อสารส ม 50 gm จากสารส มน า = 100 กร ม 29

30 ถ าต องการเน อสารส ม 10 gm จะได จากสารส มน า = 100 x น นค อช งสารส มน า 50% มา 20 1% (1 ml = 10 mg) 100 x กร ม = 20 กร ม 20 กร ม ละลายน าให ได 1,000 ml จะได สารส ม แต ถ าต องการทราบว าเน อสารส ม 20 กร ม จะม ปร มาตรเท าใด ให ใช ส ตร W = Vsd เม อ W = น.น.สาร (กร ม กร ม) V = ปร มาตรสาร (ม ลล ล ตร ม ลล ล ตร) S = ถ.พ.สาร d = 1 ความหนาแน นน า 30

31 แทนค าลงในส ตร S สารส มน า 50% = = V x x 1 ml V = ml น นค อ ด ดสารส มน า 50% มาประมาณ ml จะได เน อสารส มเท าก บ 20 กร ม (อย ในร ป mg/l as AI 2 (SO 4 ) 3 18 H 2 O) 31

32 การเตร ยม PACl น า 1 %(W/V) จาก PACl น า 35 %(W/W) จาก PACl น า 35 % หมายถ ง สารละลาย PACl 100 ม ลล กร ม ม เน อ PACl อย จร ง 35 ม ลล กร ม ถ าเราต องการเตร ยม PACl น า 1 % หมายถ งเน อ PACl 10 ม ลล กร มละลาย น าให ได 1 ม ลล ล ตร จาก Stock Solution PACl น า 35 ม ลล กร มมาจากสารละลาย PACl = 100 ม ลล กร ม ถ าเราต องการเตร ยม PACl 10 ม ลล กร มจะได จากสารละลาย PACl = 100x10 35 = 28.6 ม ลล กร ม น นค อ ช งสารละลาย PACl 35 % มา กร มละลายน าให ได 1 ม ลล ล ตรจะได ความ เข มข น PACl 1 % ถ าต องการเตร ยมท 100 ม ลล ล ตรจะต องช ง PACl 33 % = x100 กร ม = 2.86 กร ม (อย ในร ป mg/l as PACl) 32

33 ว ธ การเตร ยม FeCl 3 40% (W/W) ให ได 1%(W/V) FeCl 3 1 % หมายถ ง FeCl 3 10 ม ลล กร มละลายน าให ได 1 ม ลล ล ตรการ ใช ส ตร N 1 V 1 = N 2 V 2 จะท าไม ได เพราะจะเป น W/W แต ท เราต องการค อ W/V ด งน น จากเน อ FeCl 3 40 ม ลล กร มของ FeCl 3 มาจากสารละลาย FeCl 3 = 100 ม ลล กร ม ถ าต องการ FeCl 3 10 ม ลล กร มจะต องใช สารละลาย FeCl 3 = 10x = 25 ม ลล กร ม 33

34 ด งน นช งสารละลาย FeCl 3 40 %มา 25 ม ลล กร มละลายน าให ได 1 ม ลล ล ตรจะได ความเข มข น FeCl 3 1 % จากสมการ W = vds (s FeCl 3 = 1.438) แทนค า gm = V x 1 x V = ม ลล ล ตร 34

35 35

36 36

37 37

38 ข นตอนการควบค มกระบวนการโคแอกก เลช น ด วย JAR TEST 1. สร าง Flow Chart เพ อแสดงข นตอนการทดลอง 2. ว เคราะห ค ณภาพน าด บ 1. Turbidity = 93.8 NTU 2. ph = Alkalinity = 32 mg/l as CaCO 3 3. เล อกใช สารเคม ท ใช ในการทดลอง 1. สารเคม ชน ด Coagulant 2 ชน ด ค อ สารส ม (Aluminium Sulfate) และโพล อะล ม เน ยมคลอไรด (Polyaluminium Chloride) 2. สารเคม ชน ด Coagulant Aid ชน ด Anionic Polymer 38

39 น าด บแม น าแม กลองบร เวณเข อนวช ราลงกรณ ว เคราะห ความข น,ความเป นด าง,พ เอช ว เคราะห โดยท าการทดลอง Jar Test น าด บท ph ธรรมชาต กวนเร ว(Rapid Mix) 200 rpm เวลา 1 นาท กวนเร ว(Rapid Mix) 200 rpm เต มสาร PACl ความเข มข นต างๆ กวนช า(Slow Mix) 40 rpm เวลา 20 นาท ตกตะกอน(Settling) 0 rpm เวลา 10 นาท ว เคราะห ค ณภาพน า -ความข น < 25 NTU -ph Alkalinity > 50 mg/l ได Optimum Dose ของ PACl คร งท 1 Vary optimum dose ให แคบลง แล วท าการทดลอง Jar Test ใหม ได Optimum dose ของ PACl แท จร ง ภาพท 1 แสดงการทดลองเพ อหาปร มาณสารเคม ท เหมาะสม ชน ดสาร PACl 39

40 น าด บแม น าแม กลองบร เวณเข อนวช ราลงกรณ ว เคราะห ความข น,ความเป นด าง,พ เอช ว เคราะห โดยท าการทดลอง Jar Test น าด บท ph ธรรมชาต กวนเร ว(Rapid Mix) 200 rpm เวลา 1 นาท กวนเร ว(Rapid Mix) 200 rpm เวลา 1 นาท กวนช า(Slow Mix) 40 rpm เวลา 20 นาท เต มสารส มน า ความเข มข นต างๆ ตกตะกอน(Settling) 0 rpm เวลา 10 นาท ว เคราะห ค ณภาพน า -ความข น < 25 NTU -ph Alkalinity > 50 mg/l ได Optimum Dose ของสารส มน า คร งท 1 Vary optimum dose ให แคบลง แล วท าการทดลอง Jar Test ใหม ได Optimum dose ของสารส มน าแท จร ง ภาพท 2 แสดงการทดลองเพ อหาปร มาณสารเคม ท เหมาะสม ชน ดสารส มน า 40

41 น าด บแม น าแม กลองบร เวณเข อนวช ราลงกรณ ว เคราะห ความข น,ความเป นด าง,พ เอช ว เคราะห โดยท าการทดลอง Jar Test น าด บท ph ธรรมชาต กวนเร ว(Rapid Mix) 200 rpm เวลา 1 นาท กวนเร ว(Rapid Mix) 200 rpm เวลา 1 นาท กวนช า(Slow Mix) 40 rpm เวลา 20 นาท เต ม optimum dose สารส มน าการทดลองท 2 เต มสารAnionic Polymer ความเข มข นต างๆ ตกตะกอน(Settling) 0 rpm เวลา 10 นาท ว เคราะห ค ณภาพน า -ความข น < 25 NTU -ph Alkalinity > 50 mg/l ได Optimum Dose ของสารAnionic Polymer Vary dose ของสารส มน าให แคบลง Fix Optimum dose ของ Anionic Polymer แล วท าการทดลอง Jar Test ใหม ได Optimum dose ของสารส มน าแท จร ง ได Optimum dose ของสารAnionic Polymer ภาพท 3 แสดงการทดลองเพ อหาปร มาณสารเคม ท เหมาะสม ชน ดสารส มน าและ Anionic Polymer(หล ง) 41

42 ผลการทดลอง ท 1 1. สารเคม ชน ดโพล อะล ม เน ยมคลอไรด คร งท Dosage PACl ppm Dosage Polymer ppm Turbidity NTU ph Alkalinity mg/l as CaCO

43 43

44 Slow Mix = 40 rpm 10 mg/l 15 mg/l 20 mg/l 25 mg/l 30 mg/l 35 mg/l 44

45 Settling = 0 rpm 10 mg/l 15 mg/l 20 mg/l 25 mg/l 30 mg/l 35 mg/l 45

46 ผลการทดลอง ท 1 (ต อ ต อ) 1. สารเคม ชน ดโพล อะล ม เน ยมคลอไรด คร งท Dosage PACl ppm Dosage Polymer ppm Turbidity NTU ph Alkalinity mg/l as CaCO

47 Slow Mix = 40 rpm 14 mg/l 16 mg/l 18 mg/l 47

48 Settling = 0 rpm 14 mg/l 16 mg/l 18 mg/l 48

49 ผลการทดลอง ท 2 2. สารเคม ชน ดสารส มน า คร งท Dosage Alum ppm Dosage Polymer ppm Turbidity NTU ph Alkalinity mg/l as CaCO

50 Slow Mix = 40 rpm 20 mg/l 25 mg/l 30 mg/l 35 mg/l 40 mg/l 45 mg/l 50

51 Settling = 0 rpm 20 mg/l 25 mg/l 30 mg/l 35 mg/l 40 mg/l 45 mg/l 51

52 ผลการทดลอง ท 2 (ต อ ต อ) 2. สารเคม ชน ดสารส มน า คร งท Dosage Alum ppm Dosage Polymer ppm Turbidity NTU ph Alkalinity mg/l as CaCO

53 Slow Mix = 40 rpm 28 mg/l 30 mg/l 32 mg/l 34 mg/l 36 mg/l 38 mg/l 53

54 Settling = 0 rpm 28 mg/l 30 mg/l 32 mg/l 34 mg/l 36 mg/l 38 mg/l 54

55 ผลการทดลอง ท 3 2. สารเคม ชน ดสารส มน า + โพล เม อร ประจ ลบ คร งท Dosage Alum ppm Dosage Polymer ppm Turbidity NTU ph Alkalinity mg/l as CaCO

56 ผลการทดลอง ท 3 2. สารเคม ชน ดสารส มน า + โพล เม อร ประจ ลบ คร งท Dosage Alum ppm Dosage Polymer ppm Turbidity NTU ph Alkalinity mg/l as CaCO

57 Slow Mix = 40 rpm Polymer 0.03 mg/l 0.03 mg/l 0.03 mg/l 0.03 mg/l Alum 0.03 mg/l 0.03 mg/ 28 mg/l 30 mg/l 32 mg/l 34 mg/l 36 mg/l 38 mg/l 57

58 Slow Mix = 40 rpm Alum = 28 mg/l Polymer = 0.03 mg/l Alum = 30 mg/l Alum = 32 mg/l 0.03 mg/l 0.03 mg/l Alum = 34 mg/l 0.03 mg/l Alum = 36 mg/l Alum = 38 mg/l 0.03 mg/l mg/l

59 Settling = 0 rpm Alum = 28 mg/l Polymer = 0.03 mg/l Alum = 30 mg/l Alum = 32 mg/l 0.03 mg/l 0.03 mg/l Alum = 34 mg/l Polymer = 0.03 mg/l Alum = 36 mg/l 0.03 mg/l Alum = 38 mg/l mg/l

60 ผลการทดลอง ท 3 2. สารเคม ชน ดสารส มน า + โพล เม อร ประจ ลบ คร งท Dosage Alum ppm Dosage Polymer ppm Turbidity NTU ph Alkalinity mg/l as CaCO

61 61

62 สร ปผลการทดลอง 1. สารเคม ชน ดโพล อะล ม เน ยมคลอไรด Optimum Dose = 16 mg/l as PACl 2. สารเคม ชน ดสารเคม ชน ดสารส มน า Optimum Dose = 32 mg/l as Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O 3. สารเคม ชน ดสารส มน า + โพล เมอร ประจ ลบ - Optimum Dose สารส ม = 32 mg/l as Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O - Optimum Dose Polymer ประจ ลบ = 0.03 mg/l as Polymer 62

63 1. สารเคม ชน ดโพล อะล ม เน ยมคลอไรด 35 %(W/W)(PACl น า) ราคา = 4,480 บาท/ต น ต น(ขายท งเน อและน า ขายท งเน อและน า) PACl 35 % หมายถ ง PACl น า 1 ต นม เน อ PACl = 350 ก โลกร ม PACl น า 1,000 ก โลกร มม เน อ PACl = 350 ก โลกร ม เน อ PACl 350 ก โลกร ม ราคา = 4,480 บาท ถ าเน อ PACl 1 ก โลกร ม ราคา = 4,480 ถ าเน อ PACl 1,000 กร ม ราคา = 4,480 ถ าเน อ PACl 1,000,000 ม ลล กร ม ราคา = 4,480 บาท 4,480 บาท 350 บาท 4,480 บาท 350 บาท 4,480 บาท

64 Optimum Dose PACl 16 mg/l จากเน อ PACl 1,000,000 ม ลล กร ม ราคา = 4,480 ถ าเน อ PACl 16 ม ลล กร ม ราคา = 4,480 บาท 4,480 บาท 350 บาท 4,480 บาท 350 x 16 1,000,000 = บาท/ล ตรน าด บ = บาท/ลบ ลบ.เมตรน าด บ 64

65 2. สารเคม ชน ดสารส มน า 50 %(W/W) ราคา = 3,860 บาท/ต น (ขายท งเน อและน า ขายท งเน อและน า) สารส มน า 1 ต นม เน อสารส ม = 500 ก โลกร ม เน อสารส ม 500 ก โลกร มราคา = 3,860 บาท เน อสารส ม 1,000 ก โลกร มราคา = 3,860x2 บาท เน อสารส ม 1,000,0000 กร มราคา = 3,860x2 บาท เน อสารส ม 1,000,0000,0000 ม ลล กร มราคา = 3,860x2 บาท Optimum Dose สารส มน า 32 mg/l จากเน อสารส ม 1,000,0000,000 ม ลล กร มราคา = 3,860x2 ถ าสารส มน า 32 ม ลล กร มราคา = 3,860 บาท 3,860x2 บาท 3, บาท x x 2 1,000,000,000 = บาท = บาท บาท/ล ตรน าด บ บาท/ลบ ลบ.เมตรน าด บ 65

66 3. สารเคม ชน ดสารส มน า 50 % และโพล เมอร ชน ดประจ ลบ 3.1 สารส มน า 50 %ราคา = 3,860 บาท/ต น เน อสารส ม 500 ก โลกร มราคา = 3,860 บาท เน อสารส ม 1,000 ก โลกร มราคา = 3,860x2 บาท เน อสารส ม 1,000,0000 กร มราคา = 3,860x2 บาท เน อสารส ม 1,000,0000,0000 ม ลล กร มราคา = 3,860x2 บาท Optimum Dose สารส มน า 32 mg/l จากเน อสารส ม 1,000,0000,000 ม ลล กร มราคา = 3,860x2 บาท ถ าเน อสารส ม 32 ม ลล กร มราคา = 3,860 บาท 3,860 x 32 x 2 บาท 1,000,000,000 = บาท/ล ตรน าด บ = บาท/ลบ ลบ.เมตรน าด บ 66

67 3.2 สารโพล เมอร ประจ ลบ 100% ราคา = 108,000 บาท/ต น สารโพล เมอร ประจ ลบ 100% 1,000 ก โลกร มราคา = 108,000 บาท สารโพล เมอร ประจ ลบ 100% 1,000,000 กร มราคา = 108,000 บาท สารโพล เมอร ประจ ลบ 100% 1,000,000,000 ม ลล กร มราคา = 108,000 บาท 108,000 บาท Optimum Dose สารโพล เมอร ประจ ลบ 0.03 mg/l สารโพล เมอร ประจ ลบ 100% 1,000,000,000 ม ลล กร มราคา = 108,000 บาท ถ าสารโพล เมอร ประจ ลบ 0.03 ม ลล กร มราคา ม ลล กร มราคา = 108,000 บาท 108,000 x 0.03 บาท 1,000,000,000 = บาท/ล ตรน าด บ = บาท/ลบ ลบ.เมตรน าด บ 67

68 เปร ยบเท ยบค าใช จ ายด านสารเคม แต ละชน ดได ด งน ชน ดสารเคม ราคา (บาท/ต น ต น) Optimum Dose (mg/l) ค าใช จ ายต อการ ผล ตน า 1 ลบ.ม (บาท) 1. สารเคม ชน ดโพล อะล ม เน ยมคลอไรด 4, สารเคม ชน ดสารเคม ชน ดสารส มน า 3, สารเคม ชน ดสารส มน า + โพล เมอร ประจ ลบ 3, , หมายเหต ราคาล าส ดท โรงงานผล ตน าบางเขนซ อ 4 ม ถ นายน

69 3. เพ อการตกตะกอนผล ก (Precipitation) การตกผล กจะเป นการก าจ ดอ ออน(ละลายน า)ท ไม ต องการในน า ให เปล ยนร ปเป นผล ก(ไม ละลายน า)โดยการเต มสารเคม เช น การก าจ ดความกระด าง การก าจ ดเหล กและแมงกาน ส เป นต น 3.1 การก าจ ดความกระด าง(Hardness Removal) เป นการก าจ ดแคลเซ ยมและแมกน เซ ยมออกจากน า โดยการ เต มป นขาว (CaO) และโซดาไฟ (Na 2 CO 3 ) ให ท าปฏ ก ร ยาก น กลายเป นผล ก CaCO 3 และ Mg(OH) การก าจ ดเหล กและแมงกาน ส(Iron and Manganese Removal) เป นการเปล ยนแปลงของเหล กและแมงกาน สท สามารถละลายน า ได ง าย (Fe 2+, Mn 2+ ) เป นร ปแบบท ไม ละลายน า (Fe 3+, Mn )

70 ท ม ล กษณะเป นผล ก ปฏ ก ร ยาท เก ดข นเป นปฏ ก ร ยาออกซ เดช น โดยการเต มออกซ เจน, คลอร น, โปแตสเซ ยมเปอร แมงกาเนต และโอโซน เป นต น 4. เพ อการฆ าเช อโรค (Disinfection) การฆ าเช อโรคเป นกระบวนการส ดท ายของระบบผล ตน า ประปา โดยท วไปแล วน ยมใช การเต มสารเคม เช น คลอร น สารประกอบคลอร น (โซเด ยมไฮโปคลอไรต แคลเซ ยมไฮโป คลอไรต ) คลอร นไดออกไซด โอโซน โปแตสเซ ยมเปอร แมงกา เนตและ UV 70

71 ชน ด ขนาด (µm) แบคท เร ย ไวร ส เช อโรคท มาก บน า ความทนทาน ต อสารเคม เซลล ปกต น อย สปอร - มาก มากกว าเซลล ปกต ของ แบคท เร ย % * การก าจ ด โปรโตซ ว 4-20 มากกว าไวร ส 99.9 * Surface Water Treatment Rule USEPA 71

72 มาตรฐานน าด มทางด านแบคท เร ย Disinfectants Max. Allowable Items Unit TIS WHO 2006 Coliform Bacteria MPN / 100mL. < E. coli MPN / 100mL. ไม พบ ไม พบ 72

73 กลไกการฆ าเช อโรค 1. ท าลาย membrane s lipoprotein Disinfectants Detergent Lipid Solvents Disinfectant 2. ท าให enzyme ในเซลล เส ยสภาพ Disinfectant 3. ท าลาย DNA UV 73

74 1 Chemicals 3 2

75 สารเคม ท ใช ฆ าเช อโรคในน า Chlorine(Cl 2 ) and Chlorine compounds Disinfectants Ca(OCl) 2 : Calcium Hypochlorite (white granule ) NaOCl :โซเด ยมไฮโปคลอไรต ( yellowish-green liquid ) Chlorine Dioxide (ClO 2 ) Ozone (O 3 ) Hydrogen peroxide (H 2 O 2 ) Chloramines 75

76 หล กเกณฑ ในการพ จารณาเล อกสารเคม ฆ าเช อโรค 1. Performances ph affecting Selectivity Biofilm Removal Kinetics Bacterial Recovery 2. Environmentally Friendly THMs (Trihalomethane) TOX (Total organic halides) HAA5 (Five Haloacetic acid) 76 Disinfectants

77 หล กเกณฑ ในการพ จารณาเล อกสารเคม ฆ าเช อโรค Disinfectants 3. Safety Easy to Handle Easy to Use 4. Economics Clean System Contaminated System 77

78 ประว ต คลอร น (Cl 2 ) ค.ศ Geber น กเคม ชาวอาหร บผ ค นพบ aqua regia ( 3 part HCl + 1 part HNO 3 ) พบว าเม อให ความ ร อนก บส วนผสมน จะท าให เก ดก าซชน ดหน งท ม กล นฉ น ค.ศ Karl W. Scheele Swedish น กเคม ชาวสว เดน พบว าเม อให ความร อนแก แมงกาน สออกไซด และกรด เกล อจะได ก าซชน ดหน งม กล นฉ นแสบจม ก Disinfectants ค.ศ MnO HCl MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O Sir Humphry Davy ประกาศว าก าซของ Scheele เป นธาต ชน ดหน งและต งช อว า Chlorine มาจาก 78 ภาษากร ก Chloros ซ งแปลว าเข ยว

79 ค.ศ Michael Faraday ผล ตและแยกคลอร นได จาก กระบวนการทางไฟฟ าเคม (Electrolytic Cell) ค.ศ กระบวนการผล ตก าซคลอร นในช วงน ใช เซลไฟฟ าระบบ ปรอท(Mercury Electrolytic Cell)และระบบ ไดอะแฟรม (Diaphragm Electrolytic Cell) ค.ศ กระบวนการผล ตก าซคลอร นในช วงน ใช เซลไฟฟ าระบบ ปรอท(Mercury Electrolytic Cell) ระบบไดอะแฟรม (Diaphragm Electrolytic Cell) และระบบเมมเบรน (Membrane Electrolytic Cell) 79

80 กระบวนการผล ตคลอร น 1. Mercury Electrolytic Cell Disinfectants Caustic (NaOH) 50 % 2. Diaphragm Electrolytic Cell Caustic (NaOH) % 3. Membrane Electrolytic Cell ป จจ บ นน ยมใช ว ธ น มากเน องจากไม ม การ ใช สารปรอทซ งไม เป นพ ษก บส งแวดล อม Caustic (NaOH) % 80

81 Membrane Electrolytic Cell Disinfectants Cl 2 H 2 Brine(NaCl) + - Cl - Na + H 2 O Cl - Anode Chamber Membrane OH - H Cathode Chamber Caustic(NaOH) Spent Brine Caustic Outlet The ideal membrane Cell 81

82 Chlorine Manufacturer in Thailand 1. Thai Asahi Disinfectants Process Membrane Cell, Mercury Cell Asahi Glass Technology 2. Siam PVS Process Membrane Cell Oxy Tech Technology 3. Thai Organic Process Membrane Cell 82

83 ขนาดบรรจ 1Ton Container Disinfectants 100 kg. Cylinder การจ ายคลอร นก าซ Gas phase Liquid Chlorine (Evaporator employed) 83

84 Disinfectants upper valve 84 lower valve

85 Disinfectants 85

86 ค ณสมบ ต ของคลอร น Gas phase yellowish green, Liquid Opal ส เข ยวตองอ อน ส เหล องอ าพ น Disinfectants boiling point o C melting point o C Liquid to Gas Volume increase 460 Times 2.5 times to air in weight dry chlorine not corrosive slightly dissolves in water 86

87 ปฏ ก ร ยาของคลอร นในน า Cl 2 + H 2 O HOCl + HCl Hypochlorous acid Disinfectants คลอร นในร ป Cl 2 ปฏ ก ร ยาก บแอมโมเน ย HOCl H + + OCl - Hypochlorite ion HOCl OCl เร ยกว า Free Residual Chlorine NH 3 + HOCl NH 2 Cl + H 2 O Monochloramine NH 2 Cl + HOCl NHCl 2 + HOCl NHCl 2 + H 2 O Dichloramine NCl 3 + H 2 O Trichloramine Mono Di Tri Chroramine เร ยกว า Combined Res Chlorine 87

88 การสลายต วของ Dichloramine Disinfectants NHCl 2 + HOCl NCl 3 + H 2 O Trichloramine OH - + NHCl 2 + NCl 3 HOCl + N 2 + Cl - 88

89 Effect of NH 3 -N on Cl 2 effectiveness(nh 3 -N content of water 1 mg/l) Dichlo NHCl Monochloramine 2 NH 2 Cl Chlorine Demand = Chlorine Dose Residual Chlorine 89

90 Chlorine Demand of water at Bangkhen water treatment plant 1.2 Residual Chlorine Break Point Chlorine Dosage Free Res. Cl2 Combined Res Cl2 Total Res Cl2 90

91 ประส ทธ ภาพของคลอร นในร ปต างๆ Type Chemical Abb Estimated Effectiveness Compared to HOCl Hypochlorous acid HOCl 1 Hypochlorite ion OCl - 1/100 Trichloramine NCl 3 No estimate Dichloramine NHCl 2 1/80 Monochroramine NHCl 3 1/150 91

92 Disinfectants 92 คลอร นในร ปอ นๆ

93 Disinfectants Product Name : Liquichlor / Sodium Hypochlorite 7-15 % Synonyms : Liquid Chlorine, Liquid Bleach, Pure Chlor,Top chlor Formula : NaOCl Family : Hypochlorite Appearance : Greenish-yellow Liquid(สารละลายส เข ยวอมเหล อง) M.W ph : >11 S.G

94 Disinfectants Product Name : Calcium Hypochlorite % Synonyms : Cal Hypo Granules, Calcium Hypochlorite Granular Formula : Ca(OCl) 2 Family : Hypochlorite Appearance : White(ส ขาว) M.W. : 143 ph : Alkaline Solubility : 217gm / L 27 o C Bulk Density : lbs/cu.ft 94

95 ปฏ ก ร ยาของ Hypochlorite ในน า NaOCl + H 2 O HOCl + NaOH Ca(OCl) 2 + H 2 O 2HOCl + Ca(OH) 2 NaOCl Ca(OCl)2 OCl - ph Cl 2 Cl 2, HOCl ph

96 Electro-chlorination กระบวนการทางไฟฟ าเคม ท เปล ยนน าเกล อ(NaCl) เป น sodium hypochlorite (NaOCl) หร อ chlorine 96

97 ปฏ ก ร ยาทางไฟฟ าเคม 2NaCl + 2H 2 O + Electricity 2NaOH + Cl 2 + H 2 2 NaOH + Cl 2 NaOCl + NaCl + H 2 O Net Equation NaCl + H 2 O + Electricity NaOCl + H 2 97

98 Available Chlorine of various Chlorine Compounds Compound Mol wt. Mol of eq. Cl 2 Percent Actual Percent Available Cl HOCl NaOCl Ca(OCl)

99 Available Chlorine of various Chlorine Compounds Compound Mol wt. Mol of eq. Cl 2 Percent Available Cl *71/ HOCl *1*71/ NaOCl *1*71/ Ca(OCl) *2*71/

100 ป จจ ยท ม ผลกระทบต อการเต มคลอร น 1. ph 2. Temperature 3. NH 3 and Organics substances 100

101 Effect of ph & Temp on Cl 2 effectiveness 101

102 Effect of ph on Cl 2 effectiveness (Cl 2 species) HOCl 102

103 ค า ph ในน าก บค า Residual Chlorine 1. ค า ph ในน าน อยกว า 1 Residual Chlorine อย ในร ป Cl 2 2. ค า ph ในน าระหว าง Residual Chlorine อย ใน ร ป Cl 2 และ HOCl 3. ค า ph ในน าระหว าง Residual Chlorine อย ใน ร ป HOCl ท งหมด 4. ค า ph ในน าระหว าง Residual Chlorine อย ใน ร ป HOCl และ OCl - 5. ค า ph ในน ามากกว า 9.0 Residual Chlorine อย ในร ป OCl - ท งหมด 103

104 ข อด ข อด อยของคลอร น ข อด ข อด อย ราคาถ ก ม กล นฉ น หาซ อได ง าย ท าปฏ ก ร ยาก บ phenol ให สาร chloro-phenol ว ธ การใช งานสะดวก ม ให เล อกหลายร ปแบบ ถ าในน าม สารอ นทร ย จะท าให เก ดสาร THMs และ HAA5 ในกรณ ท ใช คลอร นก าซต องม ระบบความปลอดภ ยท ด 104

105 เง อนไขในการเต มคลอร น (WHO) Free Residual Chlorine not less than 0.5 mg/l Contact time 30 min. ph must be lower than 8 Water Turbidity must be less than 1 NTU ข อก าหนดคลอร นคงเหล อในระบบจ ายน า Normal Circumstance : Free Residual Cl mg/l Outbreak : Free Residual Cl 2 must be higher than 0.5 mg/l 105

106 Organisms Ct-Value E. coli Polio Rotavirus Giardia lamblia Cryptosporidium parvum 7,000 Ct-Values for achieving 2log (99%) inactivation C = Residual Concentration mg/l t = Contact Time in Minute 106

107 X = -log (1-N) X = log Reduction N = fraction of pathogen removed / inactivate Example 99.9 % removal X = -log ( ) = -log 10-3 = 3 107

108 Disinfectants การจ ายคลอร น 108

109 อ ปกรณ การจ ายคลอร นก าซจากคลอร นเหลว ส าหร บระบบผล ตน าประปาขนาดใหญ 109

110 Disinfectants 110

111 Disinfectants TON Container

112 Disinfectants Expansion Chamber Manifold upper valve lower valve 112

113 Disinfectants 113

114 Disinfectants 114 Liquid Chlorine

115 Disinfectants Liquid Chlorine 115

116 Disinfectants 116

117 Disinfectants Chlorine Gas Evaporator 117

118 Disinfectants Chlorinator 118 Scale kg / h

119 Disinfectants 119

120 Chlorine solution Disinfectants Chlorine gas Water 120

121 Disinfectants Chlorine solution 121

122 Disinfectants 122

123 Disinfectants 123

124 Disinfectants 124 Blower

125 Disinfectants 125

126 อ ปกรณ การจ ายคลอร นก าซจากคลอร นก าซ ส าหร บระบบผล ตน าประปาขนาดเล ก 126

127 Disinfectants 1 Kilogram Cylinder 127

128 Disinfectants 1. Vacuum Regulator 2. Flow meter 3. Ejector 128

129 Disinfectants 129 Water service Chlorine Solution Chlorine gas

130 Disinfectants 130

131 Disinfectants 131

132 อ ปกรณ การเตร ยมและจ ายคลอร นผง

133 อ ปกรณ การเตร ยมและจ ายคลอร นเหลว

134 Alternative Disinfection 134

135 ประว ต Chlorine Dioxide ต น ค.ศ Sir Humphrey Davy เป นผ พบ จากปฏ ก ร ยาระหว าง โปแตสเซ ยมคลอเรตก บกรดก ามะถ น Disinfectants ส ตรโครงสร าง Cl Cl O O O O 135

136 ส Gas เข ยวเหล อง แดงเหล อง Disinfectants Liquid เข ยวเหล อง Solid แดงเหล อง กล น ฉ นเหม อนคลอร น สามารถได กล นท ความเข มข นในอากาศ 0.1 ppm 136

137 สมบ ต ทางฟ ส กส น าหน กโมเลก ล Disinfectants จ ดหลอมเหลว -59 o C จ ดเด อด +11 o C หน กกว าอากาศ 2.4 เท า ละลายน าได ด กว าคลอร น (1% solution) 137

138 สมบ ต ทางเคม เป นสารออกซ ไดซ Disinfectants ระเบ ดเม อความเข มข นในอากาศเก น 10 % ในสภาพเหลวระเบ ดได ถ าอ ณหภ ม ส ง สลายต วโดยแสง(photo-oxidation)ให Cl 2 and O 2 138

139 การใช ClO 2 ในอ ตสาหกรรมต างๆ Water and Waste Water Treatment ( Disinfection ) Disinfectants Paper / Pulp Machines (Slimicide) Industrial Water Treatment : cooling water utilities (Slimicide) Food & Beverages ( Disinfectant ) Fruit & Vegetables ( Disinfectant ) Electronics ( Circuit Board Cleansing ) Oil Industry ( Treatment of Sulfides ) Textile ( Bleaching ) Industrial Air Cleaning ( Biocide and Virucide) 139

140 กระบวนการผล ตคลอร นไดออกไซด I. Chlorite Based - Sodium Chlorite (NaClO 2 ) II. Chlorate Based - Sodium Chlorate(NaClO 3 ) III. Others - Chlorine Gas (Cl 2 ) 140

141 1. Acid : Chlorite Solution* 5 NaClO HCl 4ClO 2(aq) + 5 NaCl + 2 H 2 O Generator employing Acid :Chlorite solution process are available from ProMinent Fluids Control Pittsburgh, Pennsylvania 4 NaClO H 2 SO 4 2ClO 2(aq) + 2Na 2 SO 4 + HCl + HClO 3 + H 2 O Reference : G.C. White. Handbook of Chlorination and Alternative Disinfectants. 4 th Edition. Wiley Interscience Publication, JOHN WILEY & SONS, INC

142 2. Chlorine Solution : Chlorite Solution (Three Compartment) hydrochloric acid - 2ClO 2 + HOCl + H + dissolved hypochlorous Sodium acid Chlorite Manufacturer : 2ClO 2(aq) + Cl - + H 2 O Drew Industrial USA Wallace & Tierman USA Capital Control USA CIFEC France 142

143 3. Chlorine Gas : Vaporized Chlorite Solution 2 NaClO 2 + Cl 2 2 ClO 2(gas) + 2 NaCl (solid) Manufacturer : Vulcan Chemical Tech. USA 4. Chlorite : Hypochlorite : Acid * (Three Component Process) 2 NaClO 2 + NaOCl + 2 HCl 2 ClO NaCl + H 2 O 143

144 Three component process NaOCl + H 2 O HOCl + Na + + OH - 1 HOCl + NaOH + 2HCl + 2NaClO NaClO 2 + NaOCl + 2HCl 2ClO 2(aq) + 3NaCl + 2H 2 O 2ClO 2(aq) + 3NaCl + H 2 O

145 5. Chlorine Gas : Solid Chlorite (Gas : Solid Method) Rosenblatt and Co-workers 2 NaClO 2 + Cl 2 2 ClO NaCl Manufacturer : CDG Tech. USA 145

146 5NaClO 2 + 4HCl 4ClO 2 + 5NaCl + 2H 2 O Disinfectants g g. 1 g g g. HCl : NaClO 2 = 0.54 : = 0.3 Actual Condition

147 Schematic of ClO 2 Production H 2 O ClO 2 solution Disinfectants Reactor HCl H 2 O NaClO 2 33/9 % 25/7.5 % 147

148 Disinfectants 148

149 ปฏ ก ร ยาของ ClO 2 ในน า 2ClO 2 + H 2 O HClO 2 + HClO 3 Cl 2 + H 2 O Chlorous acid HOCl + HCl hypochlorous acid Chloric acid Disinfectants ClO 2 + H 2 O ClO H + + e - ClO H 2 O + 2e - ClO OH - ClO H 2 O + 4e - Cl - + 4OH ClO 2 + 4H + + 5e - 30% 70% Cl - + 2H 2 O

150 Disinfectants Name formula Oxidation Potential (volts) Oxidation Capacity (e - Transfer) Chlorine Cl e - Chlorine dioxide ClO ,1.51 e-, 5e - Oxidation Potential เป นค าท บ งบอกถ งความสามารถในการท าปฎ กร ยาก บ substance ต างๆท อย ในน า Oxidation Capacity เป นค าท บ งบอกถ งจ านวน electron transfer จนปฎ กร ยาส นส ด 150

151 ปร มาณคลอร นเท ยบเท าใน ClO 2 Disinfectants Cl +4 O 2 + 5e - Cl -1 Chlorine in Chlorine Dioxide in weight = 35.5*100/67.5 = 52.6 percent Equivalent available chlorine = 52.6*5 = 263 percent 2.63 Time of Chlorine 151

152 ข อด ของ ClO 2 Disinfectants ม ประส ทธ ภาพในการก าจ ด Poliovirus I ด กว าคลอร น 152

153 Control of Poliovirus I (Log Reduction) Disinfectants 5 ppm Contact Time (Min.) Cl ClO ppm Contact Time (Min.) Cl ClO P.V. Roberts, E.M. Aieta, J.D. Berg, B.M. Chow, Chlorine Dioxide for Wastewater 153

154 X = -log (1-N) X = log Reduction N = fraction of pathogen removed / inactivate Example 99.9 % removal X = -log ( ) = -log 10-3 = 3 154

155 ม ประส ทธ ภาพในการท าลาย Spore ของ แบคท เร ยด กว าคลอร น Disinfectants Sporicidal Activity Dose (mg/l) Disinfectant ph 5 ph 8 Chlorine Chlorine Dioxide PAA(Peracetic acid) 7.2 >32.0 หมายเหต Spore : Bacillus sp. Condition : Temp 35 o C Contact Time 40 Min. 155

156 Disinfectants ท าลายเช อ Protozoa Giardia sp and Cryptosporidium sp. ได ด กว าคลอร น 156

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

มยผ. 1203-50 มาตรฐานการทดสอบหาสารอ นทร ย เจ อปนในมวลรวมละเอ ยด (Standard Test Method for Organic Impurities in Fine Aggregates for Concrete)

มยผ. 1203-50 มาตรฐานการทดสอบหาสารอ นทร ย เจ อปนในมวลรวมละเอ ยด (Standard Test Method for Organic Impurities in Fine Aggregates for Concrete) มยผ. 1203-50 มาตรฐานการทดสอบหาสารอ นทร ย เจ อปนในมวลรวมละเอ ยด (Standard Test Method for Organic Impurities in Fine Aggregates for Concrete) 1. ขอบข าย 1.1 มาตรฐานการทดสอบน ครอบคล มถ งการหาสารอ นทร ย ซ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ไฟฟ าและการใช ประโยชน

ไฟฟ าและการใช ประโยชน ไฟฟ าและการใช ประโยชน ผ ช วยศาสตราจารย ส จ ตต ศร ช ย ว ตถ ประสงค 1. ร จ กประจ ไฟฟ า สมบ ต ของประจ ไฟฟ า 2. ร จ กความส มพ นธ แรงไฟฟ า สนามไฟฟ า ศ กย ไฟฟ า ต วเก บประจ ก บ ประจ ไฟฟ า 3. ไฟฟ ากระแส สมบ ต

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ข นตอนการปฏ บ ต งาน (Work Procedure)

ข นตอนการปฏ บ ต งาน (Work Procedure) ข นตอนการปฏ บ ต งาน (Work Procedure) รห ส WP-CM-๐๑ การประปาส วนภ ม ภาคสาขาเช ยงใหม (ช นพ เศษ) สถานท ต ง : ๐ ถ.เช ยงใหม -ล าปาง ต.ป าต น อ.เม อง จ.เช ยงใหม ๕๐๐๐ โทรศ พท ๐-๕๒-๔๗๗,๐-๕๒-๔๗๘, ๐-๕๒-๔๗๙, ๐-๕๒-๔๘๐

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2 1 โรงการนาโนกล า เพ อบร หารวามเส งในการผล ต ระะท 2 (ด าเน นงานภาใต โรงการเกษตรทางเล อกเพ อบร หารวามเส งการผล ต) เร อข ากล มผ ใช น าอ างเก บน าห วทรา ต.เข อนผาก อ.พร าว จ.เช งใหม 1. วามเป นมา เร อข ากล

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information