สารเคม ท ใช ในกระบวนการผล ตน าประปาและการค านวณ

Size: px
Start display at page:

Download "สารเคม ท ใช ในกระบวนการผล ตน าประปาและการค านวณ"

Transcription

1 สารเคม ท ใช ในกระบวนการผล ตน าประปาและการค านวณ 1. ช อ : พรศ กด สมรไกรสรก จ 2. ต าแหน ง : น กว ทยาศาสตร 6 3. สถานท ท างาน : ฝ ายค ณภาพน า - การศ กษา : การประปานครหลวง 1. ระด บปร ญญาตร สาขา ว ทยาศาสตร ส ขาภ บาล จาก มหาว ทยาล ยมห ดล 2. ระด บปร ญญาโท สาขา ว ศวกรรมส งแวดล อม จาก มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร - การฝ กอบรมต างประเทศ 1. Training course Yokohama Training Program 2001 in Japan 1

2 ว ตถ ประสงค สารเคม ท ใช ในการผล ตน าประปา 1. เพ อปร บสภาพน า 2. เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการตกตะกอน 3. เพ อการตกตะกอนผล ก (Precipitation) 4. เพ อการฆ าเช อโรค (Disinfection) 2

3 1. เพ อปร บสภาพน า - ÒûÃaº Ò ph ãëêù é¹o  ÒÃeµiÁo«Òä (NaOH) Ëà o»ù¹ ÒÇ (CaO) - ÒûÃaº Ò ph ãëµèíòå o  ÒÃeµ iá à íòáa a¹(h 2 SO 4 ) 2. เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการตกตะกอน ËÁÒ ÒÃeµiÁÊÒÃe ÁÕ«è e»¹êòãe ÁÕÅ ä»ã¹¹éíòe¾ èoå»ãa uä Ò íòãë o¹uàò Õèæ ǹÅoÂoÂÙã¹¹éí ÒÁÕ ¹Ò ãë é¹êòáòã æâ oo Ò ¹éíÒä Ò o ÃaºÇ¹ ÒÃo æo ÙeŪaè¹ (Coagulation) 3

4 สารเคม ท ใช ในกระบวนการโคแอกก เลช น (Coagulation) แบ งออกเป น 2 ประเภท ค อ 1. Coagulant ค อ สารเคม ชน ดÊÒÃo¹i¹ ÃÕÂท ใช ในการท าลายเสถ ยรภาพ อน ภาคคอลลอยด และสามารถรวมต วก นเป น floc ขนาดใหญ ข น เช น สารส ม(Aluminum Sulfate) (Al 2 (SO4) 3.18H 2 O) - Polyaluminium Chloride (PAC หร อ PACl) - Ferric Chloride (FeCl 3.6H 2 O) 4

5 2. Coagulant Aid ค อ สารเคม ประเภทÊÒÃoi¹ ÃÕÂท เต มลงในน าเพ อเพ ม ประส ทธ ภาพให ก บสาร Coagulant โดย Coagulant Aid จะต องใช ควบค ก บ Coagulant ไม สามารถใช อย างเด ยวได เช น - Polymer (Cationic Polymer, Anionic Polymer และ Nonionic Polymer) - Activated Silica ใช Sodium Silicate and Sulfuric Acid เป นว ตถ ด บ - ด นเหน ยว - Kaolin 5

6 การท าลายเสถ ยรภาพ (Destabilization) ของอน ภาค คอลลอยด โดยกลไกว ธ ใดว ธ หน งด งน 1. กลไกลดความหนาของช นกระจาย (Diffuse Layer) โดยการเพ มประจ ตรงก นข ามก บอน ภาคคอลลอยด (ในช นกระจายให มากข น ซ งจะท าให ค าศ กย ไฟฟ า (Zeta Potential) ท ผ วนอกส ดของน าลดตามไป ด วย กล าวค ออ ออนท ม valence ส งกว าจะม อ านาจมากกว า 2. กลไกการด ดต ดผ วและท าลายประจ ของอน ภาคคอลลอยด (Adsorption and Charge Neutralization) โดยใส สารเคม บางหม ท ม ความสามารถให ประจ ตรงก นข ามก บอน ภาค คอลลอยด และด ดต ดผ วได ซ งจะม ผลในการลดศ กย ไฟฟ าของคอลลอยด ซ งเป นการท าลายเสถ ยรภาพน นเอง 6

7 3. กลไกการสร างผล กข นมาเพ อให อน ภาคคอลลอยด มาเกาะจ บ (Sweep Coagulation) เต มสารประกอบเกล อของโลหะบางชน ดลงไปในน าในปร มาณท พอเพ ยงจะม การตกผล กข น เช น การใส สารส มให เก ดผล ก Al(OH) 3 เหม อนว นส ขาว เพ อให อน ภาคมาเกาะแล วรวมก นเป นฟล อค(Floc) ได กลไกน ข นอย ก บค า ph ของน า ในระบบผล ตน าประปาม กใช กลไกน เน องจากกลไกน ไม จ าเป น ต องท าลายประจ ท ผ วอน ภาคคอลลอยด 4. กลไกการสร างสะพานเช อมต ออน ภาคคอลลอยด (Polymer Bridging) โดยใช สารโพล เมอร ท ม โมเลก ลขนาดใหญ เม อใส ลงในน าจะ ให อ ออนเป นจ านวนมากเพ อเกาะจ บก บอน ภาคคอลลอยด 7

8 8

9 ก อนเต มอ ออนท ม ประจ ตรงข าม ก บอน ภาคคอลลอยด หล งเต มอ ออนท ม ประจ ตรง ข ามก บอน ภาคคอลลอยด 9

10

11 กลไกลดความหนาของช นกระจาย (Diffuse Layer) Dodecylammonium กลไกการด ดต ดผ วและท าลายประจ ของอน ภาคคอลลอยด กลไกลดความหนาของช นกระจาย (Diffuse Layer) กลไกการสร างผล กข นมาเพ อให อน ภาคคอลลอยด มาเกาะจ บ (Sweep Coagulation) กลไกการสร างสะพานเช อมต ออน ภาคคอลลอยด 11

12 แสดงร ปร างของโพล เมอร ประกอบด วยน าหน กโมเลก ลในปร มาณล านหน วย 12

13 13

14 อน ภาคคอลลอยด ท หมดเสถ ยรภาพแล วเคล อนท มาส มผ สและเกาะจ บก นเป น เป น กล มก อนหร อฟล อคค เลช น(Flocculation) การสร างส มผ สในถ งกวนช าม ด งน 1. ท าให อน ภาคคอลลอยด เคล อนท ไปมาในน าจนกว าจะม การส มผ สเก ดข น ว ธ ปฎ บ ต น เป นท น ยมมากท ส ด ค อการกวนน าให เคล อนท ในล กษณะท ส วนต างๆของ ในล กษณะท ส วนต างๆของ น าม อ ตราเร วในการไหลแตกต างก น เป นเหต ให อน ภาคต างๆม อ ตราเร วในการ เคล อนท ไม เท าก นจ งม การส มผ สก นเก ดข น และเร ยกว ธ การสร างส มผ สแบบน ม ช อเทคน คว า Orthokinetic Flocculation อน ภาคคอลลอยด ท ม ฟล อคค เลช นแบบน ควรม ขนาดใหญ กว า 1 ไมครอน (ใช พล งงานภายนอกมากระท า ใช พล งงานภายนอกมากระท า) ในทางปฎ บ ต เหมาะท จะใช ในระบบประปา 2. การส มผ สของอน ภาคคอลลอยด อาจเก ดข นได เองโดยอาศ ยการเคล อนท แบบบราวเน ยน ซ งเก ดข นเน องจากอน ภาคคอลลอยด กระทบก นเองหร อถ กชน ด วยโมเลก ลของน า เน องจากการเคล อนท ของโมเลก ลของน าข นก บอ ณหภ ม จ ง อาจกล าวได ว าการเคล อนท แบบบราวเน ยน การเคล อนท แบบบราวเน ยน(brownian motion) เร ยกว า Perikinetic Flocculation อน ภาคคอลลอยด ท ม ฟล อคค เลช นแบบน ควรม ขนาดน อยกว า 1 ไมครอน (ไม ม พล งงานภายนอกมากระท า ข นก บอ ณหภ ม ความเข มข นของ 14 อน ภาค ความหน ดของน าและการเคล อนไหว) ในทางปฎ บ ต ไม เหมาะท จะใช ในระบบประปา

15 การสร างส มผ สในถ งกวนช า การสร างส มผ สในถ งตกตะกอน ในทางปฎ บ ต ไม เหมาะท จะใช ในระบบประปา การสร างส มผ สในถ งกรองแต media ใหญ กว าทราย การสร างส มผ สในถ งกรอง 15

16 (Alum) กลไก coagulation ด วยสารส ม(Alum) 1. กลไกแบบด ดต ดผ วและท าลายประจ (Adsorption and Charge neutralization) เก ดจากสารประกอบเช งซ อนสารส ม สารส มท ม ประจ บวก ท าลาย เสถ ยรภาพของคลอลอยด ซ งม ประจ เป นลบ คลอลอยด ซ งม ประจ เป นลบให เป นกลาง (Neutralization) เป นการสร างโอกาสส มผ สให อน ภาครวมต วก นจนม ขนาดใหญ และสามารถตกตะกอนด วยน าหน กเพ ยงล าพ ง 2. กลไกแบบกวาด (Sweep Coagulation) ในกรณ ความเข มข นของสารส มเก นพอ สารส มเก นพอจนปฏ กร ยาด าเน นต อไปจน ได Al(OH) 3 การท าลายเสถ ยรภาพของอน ภาคคอลลอยด ด วยกลไกน จะเก ดข นเม อม การเต มสารส มเป นจ านวนมากพอ จนม ความเข มข น เก นจ ดอ มต ว ซ งท าให เก ดผล กของ Al(OH) 3 ซ งม ล กษณะเหน ยว สามารถห อห มอน ภาคและท าให ผ วอน ภาคม ความเหน ยว ไม แสดง อ ทธ พลของประจ ไฟฟ า 16

17 17

18 ปฏ ก ร ยาการเก ดตะกอน (coagulation and flocculation) สารสร างตะกอน เม อละลายน าจะม การแตกต วท าให เก ดอ ออน อ ออน ท ม ประจ บวกในช วง ท เหมาะสม - สารประกอบเหล ก (FeCl 3 หร อ FeSO 4 ) Fe 3+, Fe 2+ - สารส ม (Al 2 (SO 4 ) 3 *H 2 O ) Al 3+ ( อาจ colloid เกาะก บอน ภาคคอลอยด เป นป ยตะกอน , Al(OH) 2+, Al(OH) + 2 อาจเต มป นขาวเพ อก น ลด) ลด 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 การควบค มกระบวนการโคแอกก เลช น ในการเล อกใช ชน ดสาร Coagulant หร อ Coagulant Aid และ ปร มาณท ใช จะต องท าการทดลองถ งจะได ค าท เหมาะสม(Optimum Dose) ส าหร บน าด บน นๆ การทดลองท น ยมใช ได แก การท า Jar Test และการว ดค าศ กย ทางไฟฟ า (Zeta potential) Jar Test จะว ดค าความข นของน าหล งจากการท งให ตกตะกอน Zeta potential จะเป นการว ดค า Z p ให ม ค าใกล เค ยง 0 มากท ส ด 23

24 Jar Test Equipment Phipps and Bird 24

25 G Curves 25

26 G Curves 26

27 27

28 Coagulant Coagulant aid 28

29 การเตร ยมสารส มน า 50%(W/W) ให ได 1%(W/V) สารส มน า 50% หมายถ งสารส มน า 100 gm ม เน อสารส ม 50 gm เราต องการเตร ยมสารส มน า 1% หมายถ ง 1 kg = 1000 g = 1000 g x 1000 mg = 10 mg 100 l 100 l 100 x 1000 ml 1 ml น นค อ สารส มน า 1 ml ม เน อสารส ม = 10 mg ถ าต องการเตร ยมสารส มน า 1000 ml ม เน อสารส ม = 1000 เน อสารส ม = 10 g 1000 x 10 = 10,000 mg 1 จาก Stock Solution สารส มน า เน อสารส ม 50 gm จากสารส มน า = 100 กร ม 29

30 ถ าต องการเน อสารส ม 10 gm จะได จากสารส มน า = 100 x น นค อช งสารส มน า 50% มา 20 1% (1 ml = 10 mg) 100 x กร ม = 20 กร ม 20 กร ม ละลายน าให ได 1,000 ml จะได สารส ม แต ถ าต องการทราบว าเน อสารส ม 20 กร ม จะม ปร มาตรเท าใด ให ใช ส ตร W = Vsd เม อ W = น.น.สาร (กร ม กร ม) V = ปร มาตรสาร (ม ลล ล ตร ม ลล ล ตร) S = ถ.พ.สาร d = 1 ความหนาแน นน า 30

31 แทนค าลงในส ตร S สารส มน า 50% = = V x x 1 ml V = ml น นค อ ด ดสารส มน า 50% มาประมาณ ml จะได เน อสารส มเท าก บ 20 กร ม (อย ในร ป mg/l as AI 2 (SO 4 ) 3 18 H 2 O) 31

32 การเตร ยม PACl น า 1 %(W/V) จาก PACl น า 35 %(W/W) จาก PACl น า 35 % หมายถ ง สารละลาย PACl 100 ม ลล กร ม ม เน อ PACl อย จร ง 35 ม ลล กร ม ถ าเราต องการเตร ยม PACl น า 1 % หมายถ งเน อ PACl 10 ม ลล กร มละลาย น าให ได 1 ม ลล ล ตร จาก Stock Solution PACl น า 35 ม ลล กร มมาจากสารละลาย PACl = 100 ม ลล กร ม ถ าเราต องการเตร ยม PACl 10 ม ลล กร มจะได จากสารละลาย PACl = 100x10 35 = 28.6 ม ลล กร ม น นค อ ช งสารละลาย PACl 35 % มา กร มละลายน าให ได 1 ม ลล ล ตรจะได ความ เข มข น PACl 1 % ถ าต องการเตร ยมท 100 ม ลล ล ตรจะต องช ง PACl 33 % = x100 กร ม = 2.86 กร ม (อย ในร ป mg/l as PACl) 32

33 ว ธ การเตร ยม FeCl 3 40% (W/W) ให ได 1%(W/V) FeCl 3 1 % หมายถ ง FeCl 3 10 ม ลล กร มละลายน าให ได 1 ม ลล ล ตรการ ใช ส ตร N 1 V 1 = N 2 V 2 จะท าไม ได เพราะจะเป น W/W แต ท เราต องการค อ W/V ด งน น จากเน อ FeCl 3 40 ม ลล กร มของ FeCl 3 มาจากสารละลาย FeCl 3 = 100 ม ลล กร ม ถ าต องการ FeCl 3 10 ม ลล กร มจะต องใช สารละลาย FeCl 3 = 10x = 25 ม ลล กร ม 33

34 ด งน นช งสารละลาย FeCl 3 40 %มา 25 ม ลล กร มละลายน าให ได 1 ม ลล ล ตรจะได ความเข มข น FeCl 3 1 % จากสมการ W = vds (s FeCl 3 = 1.438) แทนค า gm = V x 1 x V = ม ลล ล ตร 34

35 35

36 36

37 37

38 ข นตอนการควบค มกระบวนการโคแอกก เลช น ด วย JAR TEST 1. สร าง Flow Chart เพ อแสดงข นตอนการทดลอง 2. ว เคราะห ค ณภาพน าด บ 1. Turbidity = 93.8 NTU 2. ph = Alkalinity = 32 mg/l as CaCO 3 3. เล อกใช สารเคม ท ใช ในการทดลอง 1. สารเคม ชน ด Coagulant 2 ชน ด ค อ สารส ม (Aluminium Sulfate) และโพล อะล ม เน ยมคลอไรด (Polyaluminium Chloride) 2. สารเคม ชน ด Coagulant Aid ชน ด Anionic Polymer 38

39 น าด บแม น าแม กลองบร เวณเข อนวช ราลงกรณ ว เคราะห ความข น,ความเป นด าง,พ เอช ว เคราะห โดยท าการทดลอง Jar Test น าด บท ph ธรรมชาต กวนเร ว(Rapid Mix) 200 rpm เวลา 1 นาท กวนเร ว(Rapid Mix) 200 rpm เต มสาร PACl ความเข มข นต างๆ กวนช า(Slow Mix) 40 rpm เวลา 20 นาท ตกตะกอน(Settling) 0 rpm เวลา 10 นาท ว เคราะห ค ณภาพน า -ความข น < 25 NTU -ph Alkalinity > 50 mg/l ได Optimum Dose ของ PACl คร งท 1 Vary optimum dose ให แคบลง แล วท าการทดลอง Jar Test ใหม ได Optimum dose ของ PACl แท จร ง ภาพท 1 แสดงการทดลองเพ อหาปร มาณสารเคม ท เหมาะสม ชน ดสาร PACl 39

40 น าด บแม น าแม กลองบร เวณเข อนวช ราลงกรณ ว เคราะห ความข น,ความเป นด าง,พ เอช ว เคราะห โดยท าการทดลอง Jar Test น าด บท ph ธรรมชาต กวนเร ว(Rapid Mix) 200 rpm เวลา 1 นาท กวนเร ว(Rapid Mix) 200 rpm เวลา 1 นาท กวนช า(Slow Mix) 40 rpm เวลา 20 นาท เต มสารส มน า ความเข มข นต างๆ ตกตะกอน(Settling) 0 rpm เวลา 10 นาท ว เคราะห ค ณภาพน า -ความข น < 25 NTU -ph Alkalinity > 50 mg/l ได Optimum Dose ของสารส มน า คร งท 1 Vary optimum dose ให แคบลง แล วท าการทดลอง Jar Test ใหม ได Optimum dose ของสารส มน าแท จร ง ภาพท 2 แสดงการทดลองเพ อหาปร มาณสารเคม ท เหมาะสม ชน ดสารส มน า 40

41 น าด บแม น าแม กลองบร เวณเข อนวช ราลงกรณ ว เคราะห ความข น,ความเป นด าง,พ เอช ว เคราะห โดยท าการทดลอง Jar Test น าด บท ph ธรรมชาต กวนเร ว(Rapid Mix) 200 rpm เวลา 1 นาท กวนเร ว(Rapid Mix) 200 rpm เวลา 1 นาท กวนช า(Slow Mix) 40 rpm เวลา 20 นาท เต ม optimum dose สารส มน าการทดลองท 2 เต มสารAnionic Polymer ความเข มข นต างๆ ตกตะกอน(Settling) 0 rpm เวลา 10 นาท ว เคราะห ค ณภาพน า -ความข น < 25 NTU -ph Alkalinity > 50 mg/l ได Optimum Dose ของสารAnionic Polymer Vary dose ของสารส มน าให แคบลง Fix Optimum dose ของ Anionic Polymer แล วท าการทดลอง Jar Test ใหม ได Optimum dose ของสารส มน าแท จร ง ได Optimum dose ของสารAnionic Polymer ภาพท 3 แสดงการทดลองเพ อหาปร มาณสารเคม ท เหมาะสม ชน ดสารส มน าและ Anionic Polymer(หล ง) 41

42 ผลการทดลอง ท 1 1. สารเคม ชน ดโพล อะล ม เน ยมคลอไรด คร งท Dosage PACl ppm Dosage Polymer ppm Turbidity NTU ph Alkalinity mg/l as CaCO

43 43

44 Slow Mix = 40 rpm 10 mg/l 15 mg/l 20 mg/l 25 mg/l 30 mg/l 35 mg/l 44

45 Settling = 0 rpm 10 mg/l 15 mg/l 20 mg/l 25 mg/l 30 mg/l 35 mg/l 45

46 ผลการทดลอง ท 1 (ต อ ต อ) 1. สารเคม ชน ดโพล อะล ม เน ยมคลอไรด คร งท Dosage PACl ppm Dosage Polymer ppm Turbidity NTU ph Alkalinity mg/l as CaCO

47 Slow Mix = 40 rpm 14 mg/l 16 mg/l 18 mg/l 47

48 Settling = 0 rpm 14 mg/l 16 mg/l 18 mg/l 48

49 ผลการทดลอง ท 2 2. สารเคม ชน ดสารส มน า คร งท Dosage Alum ppm Dosage Polymer ppm Turbidity NTU ph Alkalinity mg/l as CaCO

50 Slow Mix = 40 rpm 20 mg/l 25 mg/l 30 mg/l 35 mg/l 40 mg/l 45 mg/l 50

51 Settling = 0 rpm 20 mg/l 25 mg/l 30 mg/l 35 mg/l 40 mg/l 45 mg/l 51

52 ผลการทดลอง ท 2 (ต อ ต อ) 2. สารเคม ชน ดสารส มน า คร งท Dosage Alum ppm Dosage Polymer ppm Turbidity NTU ph Alkalinity mg/l as CaCO

53 Slow Mix = 40 rpm 28 mg/l 30 mg/l 32 mg/l 34 mg/l 36 mg/l 38 mg/l 53

54 Settling = 0 rpm 28 mg/l 30 mg/l 32 mg/l 34 mg/l 36 mg/l 38 mg/l 54

55 ผลการทดลอง ท 3 2. สารเคม ชน ดสารส มน า + โพล เม อร ประจ ลบ คร งท Dosage Alum ppm Dosage Polymer ppm Turbidity NTU ph Alkalinity mg/l as CaCO

56 ผลการทดลอง ท 3 2. สารเคม ชน ดสารส มน า + โพล เม อร ประจ ลบ คร งท Dosage Alum ppm Dosage Polymer ppm Turbidity NTU ph Alkalinity mg/l as CaCO

57 Slow Mix = 40 rpm Polymer 0.03 mg/l 0.03 mg/l 0.03 mg/l 0.03 mg/l Alum 0.03 mg/l 0.03 mg/ 28 mg/l 30 mg/l 32 mg/l 34 mg/l 36 mg/l 38 mg/l 57

58 Slow Mix = 40 rpm Alum = 28 mg/l Polymer = 0.03 mg/l Alum = 30 mg/l Alum = 32 mg/l 0.03 mg/l 0.03 mg/l Alum = 34 mg/l 0.03 mg/l Alum = 36 mg/l Alum = 38 mg/l 0.03 mg/l mg/l

59 Settling = 0 rpm Alum = 28 mg/l Polymer = 0.03 mg/l Alum = 30 mg/l Alum = 32 mg/l 0.03 mg/l 0.03 mg/l Alum = 34 mg/l Polymer = 0.03 mg/l Alum = 36 mg/l 0.03 mg/l Alum = 38 mg/l mg/l

60 ผลการทดลอง ท 3 2. สารเคม ชน ดสารส มน า + โพล เม อร ประจ ลบ คร งท Dosage Alum ppm Dosage Polymer ppm Turbidity NTU ph Alkalinity mg/l as CaCO

61 61

62 สร ปผลการทดลอง 1. สารเคม ชน ดโพล อะล ม เน ยมคลอไรด Optimum Dose = 16 mg/l as PACl 2. สารเคม ชน ดสารเคม ชน ดสารส มน า Optimum Dose = 32 mg/l as Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O 3. สารเคม ชน ดสารส มน า + โพล เมอร ประจ ลบ - Optimum Dose สารส ม = 32 mg/l as Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O - Optimum Dose Polymer ประจ ลบ = 0.03 mg/l as Polymer 62

63 1. สารเคม ชน ดโพล อะล ม เน ยมคลอไรด 35 %(W/W)(PACl น า) ราคา = 4,480 บาท/ต น ต น(ขายท งเน อและน า ขายท งเน อและน า) PACl 35 % หมายถ ง PACl น า 1 ต นม เน อ PACl = 350 ก โลกร ม PACl น า 1,000 ก โลกร มม เน อ PACl = 350 ก โลกร ม เน อ PACl 350 ก โลกร ม ราคา = 4,480 บาท ถ าเน อ PACl 1 ก โลกร ม ราคา = 4,480 ถ าเน อ PACl 1,000 กร ม ราคา = 4,480 ถ าเน อ PACl 1,000,000 ม ลล กร ม ราคา = 4,480 บาท 4,480 บาท 350 บาท 4,480 บาท 350 บาท 4,480 บาท

64 Optimum Dose PACl 16 mg/l จากเน อ PACl 1,000,000 ม ลล กร ม ราคา = 4,480 ถ าเน อ PACl 16 ม ลล กร ม ราคา = 4,480 บาท 4,480 บาท 350 บาท 4,480 บาท 350 x 16 1,000,000 = บาท/ล ตรน าด บ = บาท/ลบ ลบ.เมตรน าด บ 64

65 2. สารเคม ชน ดสารส มน า 50 %(W/W) ราคา = 3,860 บาท/ต น (ขายท งเน อและน า ขายท งเน อและน า) สารส มน า 1 ต นม เน อสารส ม = 500 ก โลกร ม เน อสารส ม 500 ก โลกร มราคา = 3,860 บาท เน อสารส ม 1,000 ก โลกร มราคา = 3,860x2 บาท เน อสารส ม 1,000,0000 กร มราคา = 3,860x2 บาท เน อสารส ม 1,000,0000,0000 ม ลล กร มราคา = 3,860x2 บาท Optimum Dose สารส มน า 32 mg/l จากเน อสารส ม 1,000,0000,000 ม ลล กร มราคา = 3,860x2 ถ าสารส มน า 32 ม ลล กร มราคา = 3,860 บาท 3,860x2 บาท 3, บาท x x 2 1,000,000,000 = บาท = บาท บาท/ล ตรน าด บ บาท/ลบ ลบ.เมตรน าด บ 65

66 3. สารเคม ชน ดสารส มน า 50 % และโพล เมอร ชน ดประจ ลบ 3.1 สารส มน า 50 %ราคา = 3,860 บาท/ต น เน อสารส ม 500 ก โลกร มราคา = 3,860 บาท เน อสารส ม 1,000 ก โลกร มราคา = 3,860x2 บาท เน อสารส ม 1,000,0000 กร มราคา = 3,860x2 บาท เน อสารส ม 1,000,0000,0000 ม ลล กร มราคา = 3,860x2 บาท Optimum Dose สารส มน า 32 mg/l จากเน อสารส ม 1,000,0000,000 ม ลล กร มราคา = 3,860x2 บาท ถ าเน อสารส ม 32 ม ลล กร มราคา = 3,860 บาท 3,860 x 32 x 2 บาท 1,000,000,000 = บาท/ล ตรน าด บ = บาท/ลบ ลบ.เมตรน าด บ 66

67 3.2 สารโพล เมอร ประจ ลบ 100% ราคา = 108,000 บาท/ต น สารโพล เมอร ประจ ลบ 100% 1,000 ก โลกร มราคา = 108,000 บาท สารโพล เมอร ประจ ลบ 100% 1,000,000 กร มราคา = 108,000 บาท สารโพล เมอร ประจ ลบ 100% 1,000,000,000 ม ลล กร มราคา = 108,000 บาท 108,000 บาท Optimum Dose สารโพล เมอร ประจ ลบ 0.03 mg/l สารโพล เมอร ประจ ลบ 100% 1,000,000,000 ม ลล กร มราคา = 108,000 บาท ถ าสารโพล เมอร ประจ ลบ 0.03 ม ลล กร มราคา ม ลล กร มราคา = 108,000 บาท 108,000 x 0.03 บาท 1,000,000,000 = บาท/ล ตรน าด บ = บาท/ลบ ลบ.เมตรน าด บ 67

68 เปร ยบเท ยบค าใช จ ายด านสารเคม แต ละชน ดได ด งน ชน ดสารเคม ราคา (บาท/ต น ต น) Optimum Dose (mg/l) ค าใช จ ายต อการ ผล ตน า 1 ลบ.ม (บาท) 1. สารเคม ชน ดโพล อะล ม เน ยมคลอไรด 4, สารเคม ชน ดสารเคม ชน ดสารส มน า 3, สารเคม ชน ดสารส มน า + โพล เมอร ประจ ลบ 3, , หมายเหต ราคาล าส ดท โรงงานผล ตน าบางเขนซ อ 4 ม ถ นายน

69 3. เพ อการตกตะกอนผล ก (Precipitation) การตกผล กจะเป นการก าจ ดอ ออน(ละลายน า)ท ไม ต องการในน า ให เปล ยนร ปเป นผล ก(ไม ละลายน า)โดยการเต มสารเคม เช น การก าจ ดความกระด าง การก าจ ดเหล กและแมงกาน ส เป นต น 3.1 การก าจ ดความกระด าง(Hardness Removal) เป นการก าจ ดแคลเซ ยมและแมกน เซ ยมออกจากน า โดยการ เต มป นขาว (CaO) และโซดาไฟ (Na 2 CO 3 ) ให ท าปฏ ก ร ยาก น กลายเป นผล ก CaCO 3 และ Mg(OH) การก าจ ดเหล กและแมงกาน ส(Iron and Manganese Removal) เป นการเปล ยนแปลงของเหล กและแมงกาน สท สามารถละลายน า ได ง าย (Fe 2+, Mn 2+ ) เป นร ปแบบท ไม ละลายน า (Fe 3+, Mn )

70 ท ม ล กษณะเป นผล ก ปฏ ก ร ยาท เก ดข นเป นปฏ ก ร ยาออกซ เดช น โดยการเต มออกซ เจน, คลอร น, โปแตสเซ ยมเปอร แมงกาเนต และโอโซน เป นต น 4. เพ อการฆ าเช อโรค (Disinfection) การฆ าเช อโรคเป นกระบวนการส ดท ายของระบบผล ตน า ประปา โดยท วไปแล วน ยมใช การเต มสารเคม เช น คลอร น สารประกอบคลอร น (โซเด ยมไฮโปคลอไรต แคลเซ ยมไฮโป คลอไรต ) คลอร นไดออกไซด โอโซน โปแตสเซ ยมเปอร แมงกา เนตและ UV 70

71 ชน ด ขนาด (µm) แบคท เร ย ไวร ส เช อโรคท มาก บน า ความทนทาน ต อสารเคม เซลล ปกต น อย สปอร - มาก มากกว าเซลล ปกต ของ แบคท เร ย % * การก าจ ด โปรโตซ ว 4-20 มากกว าไวร ส 99.9 * Surface Water Treatment Rule USEPA 71

72 มาตรฐานน าด มทางด านแบคท เร ย Disinfectants Max. Allowable Items Unit TIS WHO 2006 Coliform Bacteria MPN / 100mL. < E. coli MPN / 100mL. ไม พบ ไม พบ 72

73 กลไกการฆ าเช อโรค 1. ท าลาย membrane s lipoprotein Disinfectants Detergent Lipid Solvents Disinfectant 2. ท าให enzyme ในเซลล เส ยสภาพ Disinfectant 3. ท าลาย DNA UV 73

74 1 Chemicals 3 2

75 สารเคม ท ใช ฆ าเช อโรคในน า Chlorine(Cl 2 ) and Chlorine compounds Disinfectants Ca(OCl) 2 : Calcium Hypochlorite (white granule ) NaOCl :โซเด ยมไฮโปคลอไรต ( yellowish-green liquid ) Chlorine Dioxide (ClO 2 ) Ozone (O 3 ) Hydrogen peroxide (H 2 O 2 ) Chloramines 75

76 หล กเกณฑ ในการพ จารณาเล อกสารเคม ฆ าเช อโรค 1. Performances ph affecting Selectivity Biofilm Removal Kinetics Bacterial Recovery 2. Environmentally Friendly THMs (Trihalomethane) TOX (Total organic halides) HAA5 (Five Haloacetic acid) 76 Disinfectants

77 หล กเกณฑ ในการพ จารณาเล อกสารเคม ฆ าเช อโรค Disinfectants 3. Safety Easy to Handle Easy to Use 4. Economics Clean System Contaminated System 77

78 ประว ต คลอร น (Cl 2 ) ค.ศ Geber น กเคม ชาวอาหร บผ ค นพบ aqua regia ( 3 part HCl + 1 part HNO 3 ) พบว าเม อให ความ ร อนก บส วนผสมน จะท าให เก ดก าซชน ดหน งท ม กล นฉ น ค.ศ Karl W. Scheele Swedish น กเคม ชาวสว เดน พบว าเม อให ความร อนแก แมงกาน สออกไซด และกรด เกล อจะได ก าซชน ดหน งม กล นฉ นแสบจม ก Disinfectants ค.ศ MnO HCl MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O Sir Humphry Davy ประกาศว าก าซของ Scheele เป นธาต ชน ดหน งและต งช อว า Chlorine มาจาก 78 ภาษากร ก Chloros ซ งแปลว าเข ยว

79 ค.ศ Michael Faraday ผล ตและแยกคลอร นได จาก กระบวนการทางไฟฟ าเคม (Electrolytic Cell) ค.ศ กระบวนการผล ตก าซคลอร นในช วงน ใช เซลไฟฟ าระบบ ปรอท(Mercury Electrolytic Cell)และระบบ ไดอะแฟรม (Diaphragm Electrolytic Cell) ค.ศ กระบวนการผล ตก าซคลอร นในช วงน ใช เซลไฟฟ าระบบ ปรอท(Mercury Electrolytic Cell) ระบบไดอะแฟรม (Diaphragm Electrolytic Cell) และระบบเมมเบรน (Membrane Electrolytic Cell) 79

80 กระบวนการผล ตคลอร น 1. Mercury Electrolytic Cell Disinfectants Caustic (NaOH) 50 % 2. Diaphragm Electrolytic Cell Caustic (NaOH) % 3. Membrane Electrolytic Cell ป จจ บ นน ยมใช ว ธ น มากเน องจากไม ม การ ใช สารปรอทซ งไม เป นพ ษก บส งแวดล อม Caustic (NaOH) % 80

81 Membrane Electrolytic Cell Disinfectants Cl 2 H 2 Brine(NaCl) + - Cl - Na + H 2 O Cl - Anode Chamber Membrane OH - H Cathode Chamber Caustic(NaOH) Spent Brine Caustic Outlet The ideal membrane Cell 81

82 Chlorine Manufacturer in Thailand 1. Thai Asahi Disinfectants Process Membrane Cell, Mercury Cell Asahi Glass Technology 2. Siam PVS Process Membrane Cell Oxy Tech Technology 3. Thai Organic Process Membrane Cell 82

83 ขนาดบรรจ 1Ton Container Disinfectants 100 kg. Cylinder การจ ายคลอร นก าซ Gas phase Liquid Chlorine (Evaporator employed) 83

84 Disinfectants upper valve 84 lower valve

85 Disinfectants 85

86 ค ณสมบ ต ของคลอร น Gas phase yellowish green, Liquid Opal ส เข ยวตองอ อน ส เหล องอ าพ น Disinfectants boiling point o C melting point o C Liquid to Gas Volume increase 460 Times 2.5 times to air in weight dry chlorine not corrosive slightly dissolves in water 86

87 ปฏ ก ร ยาของคลอร นในน า Cl 2 + H 2 O HOCl + HCl Hypochlorous acid Disinfectants คลอร นในร ป Cl 2 ปฏ ก ร ยาก บแอมโมเน ย HOCl H + + OCl - Hypochlorite ion HOCl OCl เร ยกว า Free Residual Chlorine NH 3 + HOCl NH 2 Cl + H 2 O Monochloramine NH 2 Cl + HOCl NHCl 2 + HOCl NHCl 2 + H 2 O Dichloramine NCl 3 + H 2 O Trichloramine Mono Di Tri Chroramine เร ยกว า Combined Res Chlorine 87

88 การสลายต วของ Dichloramine Disinfectants NHCl 2 + HOCl NCl 3 + H 2 O Trichloramine OH - + NHCl 2 + NCl 3 HOCl + N 2 + Cl - 88

89 Effect of NH 3 -N on Cl 2 effectiveness(nh 3 -N content of water 1 mg/l) Dichlo NHCl Monochloramine 2 NH 2 Cl Chlorine Demand = Chlorine Dose Residual Chlorine 89

90 Chlorine Demand of water at Bangkhen water treatment plant 1.2 Residual Chlorine Break Point Chlorine Dosage Free Res. Cl2 Combined Res Cl2 Total Res Cl2 90

91 ประส ทธ ภาพของคลอร นในร ปต างๆ Type Chemical Abb Estimated Effectiveness Compared to HOCl Hypochlorous acid HOCl 1 Hypochlorite ion OCl - 1/100 Trichloramine NCl 3 No estimate Dichloramine NHCl 2 1/80 Monochroramine NHCl 3 1/150 91

92 Disinfectants 92 คลอร นในร ปอ นๆ

93 Disinfectants Product Name : Liquichlor / Sodium Hypochlorite 7-15 % Synonyms : Liquid Chlorine, Liquid Bleach, Pure Chlor,Top chlor Formula : NaOCl Family : Hypochlorite Appearance : Greenish-yellow Liquid(สารละลายส เข ยวอมเหล อง) M.W ph : >11 S.G

94 Disinfectants Product Name : Calcium Hypochlorite % Synonyms : Cal Hypo Granules, Calcium Hypochlorite Granular Formula : Ca(OCl) 2 Family : Hypochlorite Appearance : White(ส ขาว) M.W. : 143 ph : Alkaline Solubility : 217gm / L 27 o C Bulk Density : lbs/cu.ft 94

95 ปฏ ก ร ยาของ Hypochlorite ในน า NaOCl + H 2 O HOCl + NaOH Ca(OCl) 2 + H 2 O 2HOCl + Ca(OH) 2 NaOCl Ca(OCl)2 OCl - ph Cl 2 Cl 2, HOCl ph

96 Electro-chlorination กระบวนการทางไฟฟ าเคม ท เปล ยนน าเกล อ(NaCl) เป น sodium hypochlorite (NaOCl) หร อ chlorine 96

97 ปฏ ก ร ยาทางไฟฟ าเคม 2NaCl + 2H 2 O + Electricity 2NaOH + Cl 2 + H 2 2 NaOH + Cl 2 NaOCl + NaCl + H 2 O Net Equation NaCl + H 2 O + Electricity NaOCl + H 2 97

98 Available Chlorine of various Chlorine Compounds Compound Mol wt. Mol of eq. Cl 2 Percent Actual Percent Available Cl HOCl NaOCl Ca(OCl)

99 Available Chlorine of various Chlorine Compounds Compound Mol wt. Mol of eq. Cl 2 Percent Available Cl *71/ HOCl *1*71/ NaOCl *1*71/ Ca(OCl) *2*71/

100 ป จจ ยท ม ผลกระทบต อการเต มคลอร น 1. ph 2. Temperature 3. NH 3 and Organics substances 100

101 Effect of ph & Temp on Cl 2 effectiveness 101

102 Effect of ph on Cl 2 effectiveness (Cl 2 species) HOCl 102

103 ค า ph ในน าก บค า Residual Chlorine 1. ค า ph ในน าน อยกว า 1 Residual Chlorine อย ในร ป Cl 2 2. ค า ph ในน าระหว าง Residual Chlorine อย ใน ร ป Cl 2 และ HOCl 3. ค า ph ในน าระหว าง Residual Chlorine อย ใน ร ป HOCl ท งหมด 4. ค า ph ในน าระหว าง Residual Chlorine อย ใน ร ป HOCl และ OCl - 5. ค า ph ในน ามากกว า 9.0 Residual Chlorine อย ในร ป OCl - ท งหมด 103

104 ข อด ข อด อยของคลอร น ข อด ข อด อย ราคาถ ก ม กล นฉ น หาซ อได ง าย ท าปฏ ก ร ยาก บ phenol ให สาร chloro-phenol ว ธ การใช งานสะดวก ม ให เล อกหลายร ปแบบ ถ าในน าม สารอ นทร ย จะท าให เก ดสาร THMs และ HAA5 ในกรณ ท ใช คลอร นก าซต องม ระบบความปลอดภ ยท ด 104

105 เง อนไขในการเต มคลอร น (WHO) Free Residual Chlorine not less than 0.5 mg/l Contact time 30 min. ph must be lower than 8 Water Turbidity must be less than 1 NTU ข อก าหนดคลอร นคงเหล อในระบบจ ายน า Normal Circumstance : Free Residual Cl mg/l Outbreak : Free Residual Cl 2 must be higher than 0.5 mg/l 105

106 Organisms Ct-Value E. coli Polio Rotavirus Giardia lamblia Cryptosporidium parvum 7,000 Ct-Values for achieving 2log (99%) inactivation C = Residual Concentration mg/l t = Contact Time in Minute 106

107 X = -log (1-N) X = log Reduction N = fraction of pathogen removed / inactivate Example 99.9 % removal X = -log ( ) = -log 10-3 = 3 107

108 Disinfectants การจ ายคลอร น 108

109 อ ปกรณ การจ ายคลอร นก าซจากคลอร นเหลว ส าหร บระบบผล ตน าประปาขนาดใหญ 109

110 Disinfectants 110

111 Disinfectants TON Container

112 Disinfectants Expansion Chamber Manifold upper valve lower valve 112

113 Disinfectants 113

114 Disinfectants 114 Liquid Chlorine

115 Disinfectants Liquid Chlorine 115

116 Disinfectants 116

117 Disinfectants Chlorine Gas Evaporator 117

118 Disinfectants Chlorinator 118 Scale kg / h

119 Disinfectants 119

120 Chlorine solution Disinfectants Chlorine gas Water 120

121 Disinfectants Chlorine solution 121

122 Disinfectants 122

123 Disinfectants 123

124 Disinfectants 124 Blower

125 Disinfectants 125

126 อ ปกรณ การจ ายคลอร นก าซจากคลอร นก าซ ส าหร บระบบผล ตน าประปาขนาดเล ก 126

127 Disinfectants 1 Kilogram Cylinder 127

128 Disinfectants 1. Vacuum Regulator 2. Flow meter 3. Ejector 128

129 Disinfectants 129 Water service Chlorine Solution Chlorine gas

130 Disinfectants 130

131 Disinfectants 131

132 อ ปกรณ การเตร ยมและจ ายคลอร นผง

133 อ ปกรณ การเตร ยมและจ ายคลอร นเหลว

134 Alternative Disinfection 134

135 ประว ต Chlorine Dioxide ต น ค.ศ Sir Humphrey Davy เป นผ พบ จากปฏ ก ร ยาระหว าง โปแตสเซ ยมคลอเรตก บกรดก ามะถ น Disinfectants ส ตรโครงสร าง Cl Cl O O O O 135

136 ส Gas เข ยวเหล อง แดงเหล อง Disinfectants Liquid เข ยวเหล อง Solid แดงเหล อง กล น ฉ นเหม อนคลอร น สามารถได กล นท ความเข มข นในอากาศ 0.1 ppm 136

137 สมบ ต ทางฟ ส กส น าหน กโมเลก ล Disinfectants จ ดหลอมเหลว -59 o C จ ดเด อด +11 o C หน กกว าอากาศ 2.4 เท า ละลายน าได ด กว าคลอร น (1% solution) 137

138 สมบ ต ทางเคม เป นสารออกซ ไดซ Disinfectants ระเบ ดเม อความเข มข นในอากาศเก น 10 % ในสภาพเหลวระเบ ดได ถ าอ ณหภ ม ส ง สลายต วโดยแสง(photo-oxidation)ให Cl 2 and O 2 138

139 การใช ClO 2 ในอ ตสาหกรรมต างๆ Water and Waste Water Treatment ( Disinfection ) Disinfectants Paper / Pulp Machines (Slimicide) Industrial Water Treatment : cooling water utilities (Slimicide) Food & Beverages ( Disinfectant ) Fruit & Vegetables ( Disinfectant ) Electronics ( Circuit Board Cleansing ) Oil Industry ( Treatment of Sulfides ) Textile ( Bleaching ) Industrial Air Cleaning ( Biocide and Virucide) 139

140 กระบวนการผล ตคลอร นไดออกไซด I. Chlorite Based - Sodium Chlorite (NaClO 2 ) II. Chlorate Based - Sodium Chlorate(NaClO 3 ) III. Others - Chlorine Gas (Cl 2 ) 140

141 1. Acid : Chlorite Solution* 5 NaClO HCl 4ClO 2(aq) + 5 NaCl + 2 H 2 O Generator employing Acid :Chlorite solution process are available from ProMinent Fluids Control Pittsburgh, Pennsylvania 4 NaClO H 2 SO 4 2ClO 2(aq) + 2Na 2 SO 4 + HCl + HClO 3 + H 2 O Reference : G.C. White. Handbook of Chlorination and Alternative Disinfectants. 4 th Edition. Wiley Interscience Publication, JOHN WILEY & SONS, INC

142 2. Chlorine Solution : Chlorite Solution (Three Compartment) hydrochloric acid - 2ClO 2 + HOCl + H + dissolved hypochlorous Sodium acid Chlorite Manufacturer : 2ClO 2(aq) + Cl - + H 2 O Drew Industrial USA Wallace & Tierman USA Capital Control USA CIFEC France 142

143 3. Chlorine Gas : Vaporized Chlorite Solution 2 NaClO 2 + Cl 2 2 ClO 2(gas) + 2 NaCl (solid) Manufacturer : Vulcan Chemical Tech. USA 4. Chlorite : Hypochlorite : Acid * (Three Component Process) 2 NaClO 2 + NaOCl + 2 HCl 2 ClO NaCl + H 2 O 143

144 Three component process NaOCl + H 2 O HOCl + Na + + OH - 1 HOCl + NaOH + 2HCl + 2NaClO NaClO 2 + NaOCl + 2HCl 2ClO 2(aq) + 3NaCl + 2H 2 O 2ClO 2(aq) + 3NaCl + H 2 O

145 5. Chlorine Gas : Solid Chlorite (Gas : Solid Method) Rosenblatt and Co-workers 2 NaClO 2 + Cl 2 2 ClO NaCl Manufacturer : CDG Tech. USA 145

146 5NaClO 2 + 4HCl 4ClO 2 + 5NaCl + 2H 2 O Disinfectants g g. 1 g g g. HCl : NaClO 2 = 0.54 : = 0.3 Actual Condition

147 Schematic of ClO 2 Production H 2 O ClO 2 solution Disinfectants Reactor HCl H 2 O NaClO 2 33/9 % 25/7.5 % 147

148 Disinfectants 148

149 ปฏ ก ร ยาของ ClO 2 ในน า 2ClO 2 + H 2 O HClO 2 + HClO 3 Cl 2 + H 2 O Chlorous acid HOCl + HCl hypochlorous acid Chloric acid Disinfectants ClO 2 + H 2 O ClO H + + e - ClO H 2 O + 2e - ClO OH - ClO H 2 O + 4e - Cl - + 4OH ClO 2 + 4H + + 5e - 30% 70% Cl - + 2H 2 O

150 Disinfectants Name formula Oxidation Potential (volts) Oxidation Capacity (e - Transfer) Chlorine Cl e - Chlorine dioxide ClO ,1.51 e-, 5e - Oxidation Potential เป นค าท บ งบอกถ งความสามารถในการท าปฎ กร ยาก บ substance ต างๆท อย ในน า Oxidation Capacity เป นค าท บ งบอกถ งจ านวน electron transfer จนปฎ กร ยาส นส ด 150

151 ปร มาณคลอร นเท ยบเท าใน ClO 2 Disinfectants Cl +4 O 2 + 5e - Cl -1 Chlorine in Chlorine Dioxide in weight = 35.5*100/67.5 = 52.6 percent Equivalent available chlorine = 52.6*5 = 263 percent 2.63 Time of Chlorine 151

152 ข อด ของ ClO 2 Disinfectants ม ประส ทธ ภาพในการก าจ ด Poliovirus I ด กว าคลอร น 152

153 Control of Poliovirus I (Log Reduction) Disinfectants 5 ppm Contact Time (Min.) Cl ClO ppm Contact Time (Min.) Cl ClO P.V. Roberts, E.M. Aieta, J.D. Berg, B.M. Chow, Chlorine Dioxide for Wastewater 153

154 X = -log (1-N) X = log Reduction N = fraction of pathogen removed / inactivate Example 99.9 % removal X = -log ( ) = -log 10-3 = 3 154

155 ม ประส ทธ ภาพในการท าลาย Spore ของ แบคท เร ยด กว าคลอร น Disinfectants Sporicidal Activity Dose (mg/l) Disinfectant ph 5 ph 8 Chlorine Chlorine Dioxide PAA(Peracetic acid) 7.2 >32.0 หมายเหต Spore : Bacillus sp. Condition : Temp 35 o C Contact Time 40 Min. 155

156 Disinfectants ท าลายเช อ Protozoa Giardia sp and Cryptosporidium sp. ได ด กว าคลอร น 156

ภาคผนวก ก. ต วอย างรายงานการปฏ บ ต งานสหก จศ กษา

ภาคผนวก ก. ต วอย างรายงานการปฏ บ ต งานสหก จศ กษา 35 ภาคผนวก ก. ต วอย างรายงานการปฏ บ ต งานสหก จศ กษา กรณ ศ กษา การศ กษาแนวทางการลดพล งงานท ระบบบ าบ ดน าเส ยทางช วภาพ โดยใช ผ กตบชวาในการบ าบ ดน าเส ยของโรงพยาบาลสม ทรปราการ โดย นางสาวว นทนา นางสาวศศ ธร

More information

รายงานการศ กษาค นคว า เร องการปล กพ ชไฮโดรพอน กส และการปล กพ ชบนด น จ ดทาโดย น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2/13 1. เด กหญ งตะว นร ตน ใจดา เลขท 20 2.

รายงานการศ กษาค นคว า เร องการปล กพ ชไฮโดรพอน กส และการปล กพ ชบนด น จ ดทาโดย น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2/13 1. เด กหญ งตะว นร ตน ใจดา เลขท 20 2. รายงานการศ กษาค นคว า เร องการปล กพ ชไฮโดรพอน กส และการปล กพ ชบนด น จ ดทาโดย น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2/13 1. เด กหญ งตะว นร ตน ใจดา เลขท 20 2. เด กหญ งบ ษกร มนต ไทยสงค เลขท 24 3. เด กหญ งป ยะนาฏ ดาบพ

More information

หมวดท 5 ความปลอดภ ยสภาพแวดล อม ในการท างาน 5-1

หมวดท 5 ความปลอดภ ยสภาพแวดล อม ในการท างาน 5-1 หมวดท 5 ความปลอดภ ยสภาพแวดล อม ในการท างาน 5-1 บทท 1 สภาพแวดล อมทางกายภาพ ส งแวดล อมทางกายภาพ ส งแวดล อมทางกายภาพ ท อย รอบต วคนงานในขณะท างานน น ม หลายชน ด เช น ความร อน ความเย น เส ยงด ง การส นสะเท อน

More information

บทท 4 ระบบปร บอากาศ (Air Conditioning System)

บทท 4 ระบบปร บอากาศ (Air Conditioning System) บทท 4 ระบบปร บอากาศ (Air Conditioning System) ความส าค ญ การปร บอากาศม ความส าค ญอย างย งต อช ว ตประจ าว น โดยเฉพาะประเทศไทยท ต งอย ในเขตซ งม ภ ม อากาศแบบร อนช น ภายในอาคารจ าเป นต องม การปร บอากาศ เพ

More information

ภาคผนวกท 2 เอกสาร รง.4 ของโรงงาน บจ.เอ เอส ท ปาล มออยล ภาคผนวกท 3 แสดงรายการค านวณระบบบ าบ ดน าเส ย รายการค านวณระบบบ าบ ดน าเส ย โครงการ บร ษ ท ปาล ม เพาเวอร กร น จ าก ด จ.ประจวบค ร ข นธ จ ดท

More information

Water Quality. Sittichai HATACHOTE

Water Quality. Sittichai HATACHOTE Water Quality Sittichai HATACHOTE การว เคราะห ค ณภาพน าเบ องต น ค ณภาพน า (Water quality) หมายถ ง ล กษณะจาเพาะของ น า ซ งรวมความถ งล กษณะจาเพาะทางฟ ส กส เช น การส องผ านน า ของแสง อ ณหภ ม คล น และกระแสน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานท เหมาะสมส ำหร บ ร านซ กแห งเพ อจ ดการของเส ย ท เก ดจากการซ กแห ง

ค ม อการปฏ บ ต งานท เหมาะสมส ำหร บ ร านซ กแห งเพ อจ ดการของเส ย ท เก ดจากการซ กแห ง ค ม อการปฏ บ ต งานท เหมาะสมส ำหร บ ร านซ กแห งเพ อจ ดการของเส ย ท เก ดจากการซ กแห ง การปฏ เสธความร บผ ด ค ม อฉบ บน ได พ ฒนาข นเพ อช วยให ผ ประกอบการธ รก จเข าใจถ ง กฎระเบ ยบท ส ำค ญของร ฐบาลว คตอเร ย ได

More information

บทท ๑ บทน ำ ๑.๑ ท มำและควำมส ำค ญ

บทท ๑ บทน ำ ๑.๑ ท มำและควำมส ำค ญ บทท ๑ บทน ำ ๑.๑ ท มำและควำมส ำค ญ เน องจากช มชนท องถ นในอาเภอสามช ย เป นช มชนท ผล ตส งทอจากผ าด ายประด ษฐ ผ าฝ ายและผ าไหม อ นได แก ผ าแพรวา ผ าแถบลายข ด สาหร บตกแต งผ าถ ง เส อ-กระโปรง ซ งผ าแถบลายข ดส

More information

โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร

โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร ฉบ บปร บปร งล าส ดป 2552 โรงเร ยนร ตนโกส นทร สมโภชบวรน เวศศาลายา

More information

ใบความร ล าด บท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บการถนอมอาหาร เวลา 5 นาท รห ส ง40226 ว ชา งานถนอมอาหาร

ใบความร ล าด บท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บการถนอมอาหาร เวลา 5 นาท รห ส ง40226 ว ชา งานถนอมอาหาร ใบความร ใบความร ล าด บท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บการถนอมอาหาร เวลา 5 นาท รห ส ง40226 ว ชา งานถนอมอาหาร ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจ เร องความร

More information

บทท 1 ระบบปร บอากาศ ระบบปร บอากาศขนาดใหญ ในป จจ บ น ม การพ ฒนาเพ อให เหมาะสมก บการใช งานร ปแบบต างๆ เป น 4 ประเภท ด งน. Air conditioning system

บทท 1 ระบบปร บอากาศ ระบบปร บอากาศขนาดใหญ ในป จจ บ น ม การพ ฒนาเพ อให เหมาะสมก บการใช งานร ปแบบต างๆ เป น 4 ประเภท ด งน. Air conditioning system บทท 1 ระบบปร บอากาศ 1-1 บทท 1 ระบบปร บอากาศ ระบบปร บอากาศ ค อ กระบวนการร กษาสภาวะอากาศโดยการควบค มอ ณหภ ม ความช น ความ สะอาด การกระจายลม และ เส ยง ให เก ดความร ส กสบายต อผ อย อาศ ยและ/หร อเก ดสภาวะอากาศตาม

More information

หล กส ตรการม ส วนร วมในกระบวนการ EHIA กรณ โรงไฟฟ าถ านห น

หล กส ตรการม ส วนร วมในกระบวนการ EHIA กรณ โรงไฟฟ าถ านห น ถ านห น โรงไฟฟ าถ านห น เทคโนโลย ถ านห นสะอาด และ ความพร อมของประเทศไทย ดร.ธนพล เพ ญร ตน หน วยว จ ยเช งบ รณาการด านการฟ นฟ พ นท ปนเป อนและการนาทร พยากรธรรมชาต กล บมาใช ใหม (RESEARCH UNIT FOR INTEGRATED

More information

โครงการส าน กงานส เข ยว กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ร วมก บ คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล

โครงการส าน กงานส เข ยว กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ร วมก บ คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล โครงการส าน กงานส เข ยว กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ร วมก บ คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ส งเสร มการปร บเปล ยนพฤต กรรมในส าน กงาน เพ อลดการใช พล งงาน

More information

เอกสารประกอบการสอนว ชา 531 204 ปฏ บ ต การโลหการกายภาพ 2 (531 204 Physical Metallurgy Laboratory II)

เอกสารประกอบการสอนว ชา 531 204 ปฏ บ ต การโลหการกายภาพ 2 (531 204 Physical Metallurgy Laboratory II) เอกสารประกอบการสอนว ชา 531 204 ปฏ บ ต การโลหการกายภาพ 2 (531 204 Physical Metallurgy Laboratory II) พรวสา วงศ ป ญญา สาขาว ชาว ศวกรรมโลหการ สาน กว ชาว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ก ประมวลการสอนรายว

More information

ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม

ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม ประธานคณะท างาน นายพ พ ฒน นพท ปก งวาล คณะท างาน นายอ ครพงษ นวลอ อน นายด ารงค เปรมสว สด นายพ ทธพงษ อ างทอง 1-1 หมวดท 1 การบร หารความปลอดภ ย ในงานว ศวกรรม 1-2 บทท 1 ว ศวกรรมความปลอดภ

More information

Training Resources Center for Energy Conservation

Training Resources Center for Energy Conservation เอกสารน แปลและเร ยบเร ยงมาจากหน งส อ Fuel Efficency Booklet เร อง The Economic Use of Refrigeration Plant ภายใต โครงการ UK Government s Energy Efficiency Best Practice Programme ของ Department of The Environment

More information

สภาพป ญหาการจ ดการขยะม ลฝอย องค การบร หารส วนตาบลหนองขาม อาเภอจ กราช จ งหว ดนครราชส มา

สภาพป ญหาการจ ดการขยะม ลฝอย องค การบร หารส วนตาบลหนองขาม อาเภอจ กราช จ งหว ดนครราชส มา สภาพป ญหาการจ ดการขยะม ลฝอย องค การบร หารส วนตาบลหนองขาม อาเภอจ กราช จ งหว ดนครราชส มา นายธงช ย ทองทว โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต การบร หารงานก อสร างและสาธารณ ปโภค

More information

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ การศ กษาการจ ดการเพ อลดเศษว สด ในโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย กรณ ศ กษา โครงการ สม ท เรสซ เดนท MANAGEMENT FOR MINIMIZING WASTE MATERIALS IN CONSTRUCTION PROJECTS: A CASE STUDY OF SMOOTH RESIDENCE ว ระย

More information

การระบายอากาศแบบท วไป

การระบายอากาศแบบท วไป การระบายอากาศท วไป 2-1 หน วยท 2 การระบายอากาศแบบท วไป รองศาสตราจารย ดร.ส ท น อย ส ข รองศาสตราจารย ดร.ว นทน พ นธ ประส ทธ อาจารย ดร.ช ยย ทธ ชวล ตน ธ ก ล อาจารย ดร.ทว ส ข พ นธ เพ ง ช อ รองศาสตราจารย ดร.ส

More information

เทคโนโลย การอน ร กษ พล งงานในอาคารส าน กงาน (ในกรณ ปร บปร งอาคารเด ม)

เทคโนโลย การอน ร กษ พล งงานในอาคารส าน กงาน (ในกรณ ปร บปร งอาคารเด ม) เทคโนโลย การอน ร กษ พล งงานในอาคารส าน กงาน (ในกรณ ปร บปร งอาคารเด ม) กรณ ศ กษา อาคารอน ร กษ พล งงานต ดฉลากระด บด เด น ค าน า โครงการส งเสร มการอน ร กษ พล งงานในอาคารโดยการต ดฉลาก ของกรมพ ฒนาพล งงานทดแทน

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

หมวดท 4 : ระบบปร บอากาศ (Air Conditioning)

หมวดท 4 : ระบบปร บอากาศ (Air Conditioning) หมวดท 4 : ระบบปร บอากาศ (Air Conditioning) ช ดการจ ดแสดงท 51 ระบบปร บอากาศ (Air Conditioning) 1. หล กการของเทคโนโลย ระบบปร บอากาศค อระบบการถ ายเทความร อนจากบร เวณท ต องการปร บอากาศโดยท วไปม กจะ ม อ ณหภ

More information

ความร เบ องต นท เก ยวก บงานช าง

ความร เบ องต นท เก ยวก บงานช าง ความร เบ องต นท เก ยวก บงานช าง สาระสาค ญ ความร ท เก ยวข องก บงานช างเป นส งท เก ยวข องท ผ เร ยนสามารถนาความร ไปใช ประกอบ เป นข อม ลพ นฐานท ควรทราบ ในการปฏ บ ต งานทางด านช าง ได แก ความหมาย ความสาค ญ ประโยชน

More information

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ท าไมต องเร ยนว ทยาศาสตร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ทยาศาสตร ม บทบาทส าค ญย งในส งคมโลกป จจ บ นและอนาคต เพราะว ทยาศาสตร เก ยวข อง ก บท กคนท งในช ว ตประจ าว นและการงานอาช พต าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลย เคร

More information

ºπ ÿ» µ å À Ÿ ΩÕ ÿ π Ÿ ΩÕ Õ πµ ÿ 𠪻 ºπªØ µ æ ËÕ Ÿ ΩÕ ª â«æ µ À Õ ø ŸÕÕ πµå

ºπ ÿ» µ å À Ÿ ΩÕ ÿ π Ÿ ΩÕ Õ πµ ÿ 𠪻 ºπªØ µ æ ËÕ Ÿ ΩÕ ª â«æ µ À Õ ø ŸÕÕ πµå ISBN 974-9632-48-6 à Ë 2/3 ºπ ÿ» µ å À Ÿ ΩÕ ÿ π Ÿ ΩÕ Õ πµ ÿ 𠪻 ºπªØ µ æ ËÕ Ÿ ΩÕ ª â«æ µ À Õ ø ŸÕÕ πµå π ß ππ ºπ æ µ Ëß «âõ «ß æ µ Ëß «âõ ค าน า ป จจ บ นประเทศไทยย งขาดการจ ดการขยะม ลฝอยท เป นระบบอย างครบวงจร

More information

2. บทน ำ ควำมส ำค ญและท มำของป ญหำ

2. บทน ำ ควำมส ำค ญและท มำของป ญหำ ส วนประกอบเน อเร อง โครงการ การสก ดและการใช ประโยชน ทางอาหารของใยอาหารและ เซลล โลสจากเปล อกกล วย (Extraction and Utilization of dietary fiber and cellulose from banana peels) 2. บทนำ ควำมสำค ญและท มำของป

More information

บทค ดย อ ส ธ รา ส นทราร กษ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทค ดย อ ส ธ รา ส นทราร กษ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- การใช ประโยชน กากไขม นของระบบบ อด กไขม นอย างง ายจากร านอาหาร ร วมก บเศษกระดาษและเศษใบไม เพ อการผล ตเช อเพล งอ ดแท ง The Co-Utilization of the Removed Scum of Simple Tank System Grease Trap from Restaurant

More information

โครงการสาน กงานส เข ยว โดย ดร. พรพ มล วราทร ผ อานวยการกล มส งเสร มการผล ตและการบร โภค ท เป นม ตรก บส งแวดล อม

โครงการสาน กงานส เข ยว โดย ดร. พรพ มล วราทร ผ อานวยการกล มส งเสร มการผล ตและการบร โภค ท เป นม ตรก บส งแวดล อม โครงการสาน กงานส เข ยว โดย ดร. พรพ มล วราทร ผ อานวยการกล มส งเสร มการผล ตและการบร โภค ท เป นม ตรก บส งแวดล อม Green แสดงถ งว ถ ช ว ตหร อการดาเน นช ว ตท ม ความร บผ ดชอบต อระบบน เวศและเป นม ตรก บ ส งแวดล

More information

เทคโนโลย วศ. เพ อช มชนและอ ตสาหกรรม กรมว ทยาศาสตร บร การ

เทคโนโลย วศ. เพ อช มชนและอ ตสาหกรรม กรมว ทยาศาสตร บร การ กรมว ทยาศาสตร บร การ คำนำ ป จจ บ นประเทศไทยต องเผช ญก บการแข งข นทางการค าท ทว ความเข มข นในเวท การค าโลก ซ งถ อเป น ป จจ ยสำค ญต อการพ ฒนาของประเทศ ด งน นร ฐบาลจ งม ความม งม นอย างต อเน องในการเสร มสร

More information

กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กระทรวงพล งงาน

กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กระทรวงพล งงาน คำนำ ในสภาวะป จจ บ น ปร มาณการใช พล งงานของประเทศม ความต องการใช พล งงานส งข นท ก ๆ ป น บเป นภาระหน กต อฐานะการเง น การลงท นของประเทศท ต องจ ดหาพล งงานให เพ ยงพอและเหมาะสมตามความต องการของประเทศ นอกจาก

More information