STUDY OF SERVICE DESK FOR NEdNet USING INCIDENT MANAGEMENT (SERVICE OPERATION) OF ITIL V.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "STUDY OF SERVICE DESK FOR NEdNet USING INCIDENT MANAGEMENT (SERVICE OPERATION) OF ITIL V.3"

Transcription

1 ศ กษากระบวนการให บร การร บแจ งเหต แก ไขป ญหา ส าหร บเคร อข าย NEdNet โดยใช การบร หารจ ดการร บแจ งเหต แก ไขป ญหา (การปฏ บ ต งานด านบร การ) ตามกรอบการท างานของ ITIL V.3 STUDY OF SERVICE DESK FOR NEdNet USING INCIDENT MANAGEMENT (SERVICE OPERATION) OF ITIL V.3 จ ราพร ป ญญาธ ระ ส ภาภรณ เก ยรต ส น อด ศร ล ลาส นต ธรรม สาขาว ชาเทคโนโลย การจ ดการระบบสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล Abstract This paper aims to study the service desk for NEdNet using incident management. It was conducted in order to identify the difficulty of using NEdNet system properly, to reduce time of incident analysis and operation time of repairing services back to the normal condition as well as to reduce the quantity of the officer increment outstandingly. IT Infrastructure Library (ITIL) was applied as the best practice for IT service focusing on the service operation process. The results indicated that the service desk for NEdNet using incident management with the ITIL approach the management level could make the decision efficiently on the resource management planning of NEdNet for further based on those all data. Key words: Service Desk, ITIL, NEdNet บทค ดย อ การศ กษาว จ ยน ม จ ดม งหมายในการศ กษา กระบวนการให บร การร บแจ งเหต แก ไขป ญหา เพ อจ าแนก ป ญหาความข ดข องของการใช งานระบบเคร อข าย NEdNet ได อย างเหมาะสม ลดระยะเวลาการว เคราะห ป ญหา ระยะเวลาการ ด าเน นงานซ อมแซมแก ไขให กล บส สภาวะปกต โดยสามารถท จะตอบสนองความต องการของผ ใช บร การหร อสมาช กท เพ มข นอย างก าวกระโดด โดยน ากรอบความร ของ ITIL (IT Infrastructure Library) ซ งเป น best practice ทางด านการ ให บร การด าน IT ซ งจะม งเน นในส วนของการปฏ บ ต งานด าน บร การ (Service Operation Process) จากการศ กษาพบว ากระบวนการให บร การร บแจ งเหต แก ไขป ญหาเคร อข าย NEdNet โดยน ากรอบความร ของ ITIL มาใช ในการออกแบบผ งงานการให บร การร บแจ งเหต แก ไข ป ญหาน น เป นแนวทางให ผ บร หารในการต ดส นใจวางแผนการ พ ฒนาระบบร บแจ งป ญหาให ม ประส ทธ ภาพต อไป ค าส าค ญ : ระบบร บแจ ง, ITIL, เคร อข ายการศ กษาแห งชาต 1. บทน า เคร อข ายการศ กษาแห งชาต (NEdNet) เป นเคร อข ายท พ ฒนาจากเคร อข ายสารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา (UniNet) ซ งเด มให บร การเช อมต อก บเคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารของสถาบ นการศ กษาระด บอ ดมศ กษา จ านวน เพ ยง 200 กว าแห งท วประเทศ แต ป จจ บ นได ม การขยายการ ให บร การไปย งสถาบ นการศ กษาระด บอ นๆ เช น ระด บ การศ กษาอาช วศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน รวมกว า 10,000 แห งท วประเทศ และม เป าหมายขยายการให บร การ ครอบคล มสถาบ นการศ กษาท กแห งกว า 40,000 แห งท ว ประเทศ ประกอบก บความร พ นฐานและท กษะการว เคราะห และด แลการบร หารจ ดการเคร อข ายของผ ด แลระบบเคร อข าย ของสถาบ นการศ กษาท เพ มข น ม ความแตกต างมาก จ ง

2 จ าเป นต องอาศ ยเจ าหน าท ส วนกลางในการร บแจ งและ ตรวจสอบว เคราะห ป ญหาสาเหต และแก ไขความข ดข องน นๆ แต ด วยจ านวนสถาบ น/สมาช กท ใช บร การม จ านวนท เพ มข น อย างทว ค ณ อ กท งป ญหาและสาเหต ความข ดข องจากแห งหน ง อาจส งผลกระทบต อหลายแห ง ท าให สถาบ น/สมาช กท ไม สามารถใช งานท าการแจ งเหต ป ญหาความข ดข องเพ อให ด าเน นการตรวจสอบแก ไขพร อมๆก น ซ งหากสามารถจ าแนก ว เคราะห ป ญหาและสาเหต ได เป นกล ม และเร งด าเน นการแก ไข ป ญหา จะสามารถลดจ านวนและระยะเวลาท ใช ส าหร บการร บ แจ งแต ละสาเหต ของป ญหาลงได ลดช วงระยะเวลาของ เจ าหน าท เทคน คหร อผ เช ยวชาญเฉพาะในการร บแจ งเหต ท มา จากต นเหต ป ญหาเด ยวก น เพ อใช ในการแก ไขป ญหาได อย าง รวดเร วและม ประส ทธ ผลมากข น รวมถ งความพ งพอใจหร อ ความคาดหว งต อการได ร บบร การจากผ ใช บร การท ด ข น ด งน น จ งจ าเป นต องท าการศ กษาให ม นใจว า แนวค ดใน การน ากรอบการท างานตาม ITIL มาใช ในงานการให บร การ ร บแจ งเหต แก ไขป ญหาของเคร อข าย NEdNet จะสามารถเพ ม ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานได ตามท คาดหว ง 2. ทฤษฎ ท เก ยวข อง 2.1 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) ITIL ค อกรอบการท างานด านการให บร การด านไอท ท ได ร บการยอมร บว าเป น Best practice เพราะได รวบรวม เอาแนวความค ดและเทคน คการบร การด านไอท ด เข าไว ด วยก น ท าให หลายองค กรท วโลกน ยมน าไปใช งาน เพ อปร บปร งการ บร หารจ ดการด านการให บร การ ให ม ประส ทธ ภาพเพ มมากข น [1-2] 2.2 กระบวนการปฏ บ ต งานบร การ (Service Operation Process) ตามกรอบการท างานของ ITIL การปฏ บ ต งานบร การม งเน นการส งถ งบร การให ก บ ผ ใช และล กค า รวมไปถ งการบร หารจ ดการโปรแกรมประย กต ต างๆ เทคโนโลย และโครงสร างพ นฐานท สน บสน นการส งถ ง การบร การน น โดยกระบวนการของการปฏ บ ต งานบร การ ประกอบด วย การบร หารจ ดการเหต การณ (Event Management), การบร หารจ ดการ Incident Management, การร องขอบร การ (Request Fulfulment), การบร หารจ ดการป ญหา (Problem Management), การ บร การจ ดการการเข าถ ง (Access Management) [1-2] 2.3 จ ดบร การร บแจ งเหต (Service desk) เป นจ ดส าค ญท รวบรวมท กค าร องขอจากผ ใช หร อ ล กค ามาย งส วนบร การด านไอท ท งเป นศ นย กลางในการต ดต อ เพ อแก ไขป ญหา และก ค นระบบให โดยเร วท ส ด ด งน นหน าท ของจ ดบร การการร บแจ งเหต (Service desk) จะม งไปท การ ให บร การผ ใช หร อล กค า, ควบค ม incident, สน บสน นความ ต องการขององค กร และจ ดหาข อม ลด านการบร หาร[3-4] 2.4 การว เคราะห ตามทฤษฎ Pareto (Pareto Analysis) เป นทฤษฎ 80:20โดยจะเป นส วนท ม ความส าค ญหล ก 20 และความส าค ญรอง 80 และหากทฤษฎ ด งกล าวสอดคล อง ก บการจ าแนกสาเหต ป ญหาหล ก 20 เปอร เซ นต และรอง 80 เปอร เซ นต เพ อให เจ าหน าท เทคน คและผ เช ยวชาญเฉพาะม เวลา ท างานได อย างม เต มประส ทธ ภาพ [1-2] 2.5 งานว จ ยท เก ยวข อง ในป จจ บ นม น กว จ ยหลายกล มท ได เห นประโยชน ของ การน าเอากรอบการท างานท ด (Best practice) มาใช ในการ บร หารจ ดการด านบร การของไอท เพราะท ผ านมาการ ให บร การด านไอท ไม ม กระบวนการท างานท ช ดเจน จ งยากต อ การประเม นผล ซ งการน ากรอบการประเม นผล ITIL มา ประย กต ใช ในแต ละโครงการ เพ อช วยในส วนของการประเม น ประส ทธ ภาพ, ผลประโยชน, การเพ มพ นท การให บร การด าน ไอท และการจ ดสรรทร พยากร [5] และในหลายบร ษ ทท ท า ธ รก จทางด านไอท เช นในประเทศอ ย ปต ก ม งเน นในส วนของ การให บร การร บแจ งเหต (Incident) เพราะเป นส วนท ให บร การ ก บผ ใช หร อล กค าโดยตรง เป นหล กส าค ญในการปร บปร ง ค ณภาพด านการให บร การไอท ซ งจะต องม การต ดตาม ควบค ม ตรวจสอบ รวมถ งการตอบสนองการร บแจ งเหต น นๆ [6-7],[8] ในกระบวนการของการร บแจ งเหต ตามการบร หารจ ดการ Incident น น ว ตถ ประสงค หล กค อการลดเวลาในการข ดจ งหวะ ก จกรรมการท างานของธ รก จ ส งหน งท เป นกลไกในการบรรล ว ตถ ประสงค น นก ค อจ ดให บร การร บแจ งเหต (Service Desk) ซ งเป นศ นย กลางในการต ดต อ การบ นท กข อม ล การแยกกล ม ป ญหา (Classification) การตอบสนองต อ Incident รวมไปถ ง รายงานต างๆ ท เป นประโยชน ส าหร บผ บร หารใช ในการ ต ดส นใจต อไป [9-10]

3 งานว จ ยน ผ ว จ ยม งเน นท จะศ กษากระบวนการ ให บร การร บแจ งเหต แก ไขป ญหา โดยน ากรอบการท างานของ ITIL ในส วนของการปฏ บ ต งานบร การ (Service operation) เฉพาะส วนการบร การจ ดการ Incident มาใช ในการว เคราะห ป ญหา และออกแบบผ งการท างานการให บร การร บแจ งเหต แก ไขป ญหาของเคร อข าย NEdNet เพ อให ม ประส ทธ ภาพใน การให บร การก บผ ใช งานได มากข น (Facebook) การร บแจ งเหต ผ านเว บไซต ด งร ปท 2 [11] และ ข นตอนกระบวนการด าเน นงานตามร ปท 3 3. กรอบและว ธ การด าเน นการว จ ย (Research Design or Propose Methodology) 3.1 ศ กษากระบวนการการด าเน นงานการร บแจ งเหต และแก ไข ป ญหา และรวบรวมป ญหาท ได ร บแจ ง (incident) จากข อม ลท ม การบ นท กการแก ไข และข อม ลจากการต ดต อประสานงาน แก ไขป ญหา รวมถ งการส มภาษณ หร อการร บฟ งความค ดเห น ต อการให ใช บร การการร บแจ งเหต ในช วงระยะเวลา 3 เด อน 3.2 ศ กษาโครงสร างเคร อข ายการให บร การของ NEdNet ปร มาณผ ใช บร การ และโครงสร างการบร หารจ ดการเคร อข าย ด งกล าว 3.3 ว เคราะห ป ญหาท ได ร บแจ ง (incident) จ าแนกประเภทหร อ กล ม ความถ ในการเก ด ล กษณะป ญหา และว ธ การแก ไข รวมถ ง แนวทางการปฏ บ ต งานต อป ญหาต างๆ ท ได ร บแจ ง และ ระยะเวลาในการด าเน นการแล วเสร จต อป ญหาต างๆ ว เคราะห ความส มพ นธ ของเหต ของป ญหาได ร บแจ ง (incident) ว า เก ยวเน องหร อส งผลกระทบต อก นหร อแห งใดบ าง เพ อประเม น ภาระงาน หร อคาดการณ ปร มาณงานท จะเก ดข น 3.4 ศ กษากรอบการท างานตาม ITIL ท สอดคล องและ เหมาะสม และออกแบบกรอบการท างานด งกล าว ให รองร บ การด าเน นงานของเคร อข าย NEdNet 3.5 จ าลองเหต การณ เพ อประเม นกรอบการท างานใหม (ตาม กรอบ ITIL) ต อเหต ป ญหาท ได ร บแจ ง (จากช วงระยะเวลา เด ยวก น) เพ อประเม นว าสามารถเพ มประส ทธ ภาพในการ ให บร การ ลดระยะเวลาในการให บร การก บสมาช ก และลด จ านวนเจ าหน าท เทคน คหร อผ เช ยวชาญท ต องเพ มข นเพ อ ให บร การ 4. ผลการศ กษาว เคราะห ข อม ล 4.1 จากการศ กษากระบวนการการด าเน นงานการร บแจ งเหต และแก ไขป ญหาพบว าได ม การพ ฒนาช องทางในการร บแจ ง เหต ให ม หลากหลาย เช น การหมายเลขโทรศ พท ทางจดหมาย อ เล กทรอน สก การร บแจ งจากระบบส งคมออนไลน ร ปท 2 ผ งการท างานของระบบเด ม ร ปท 3 การต ดต อร บบร การแจ งเหต แก ไขป ญหาของเด ม และจากการรวบรวมป ญหาท ได ร บแจ ง (incident) จากข อม ลท ม การบ นท กการแก ไข ตลอดระยะเวลา 3 เด อน (เด อนก นยายน ถ งพฤศจ กายน 2555) พบว าป ญหาท แจ งเข ามา และม การบ นท กไว เพ ยง 609 คร ง แต พบเหต การร บแจ งบาง รายการท ปรากฏผ านการร บแจ งจาก Facebook ไม ปรากฎใน รายการท บ นท ก รวมถ งการส มภาษณ หร อแลกเปล ยนข อม ลจาก ผ ใช บร การจากการพบปะ การประช มส มมนา หร อจากการ ได ร บการแจ งร องเร ยนผ านผ บร หาร โดยระบ ว าม การต ดต อ ประสานงานผ านทางโทรศ พท หลายคร งแต ไม ปรากฎผ ร บสาย หร อไม สามารถต ดต อเจ าหน าท เพ อตรวจสอบแก ไขป ญหาได

4 เป นต น จากการศ กษาว เคราะห พบว าน าจะเก ดป ญหาจากหลาย ส วนด งน 1) โครงสร างพ นฐานส าหร บการให บร การด าน โทรศ พท แม ว าได ม การจ ดเตร ยมค สายถ ง 12 ค สาย แต ม ใช ส าหร บงานให บร การร บแจ งเหต ป ญหาเท าน น อ กท งได ม การ ก าหนดให ม เพ ยงหมายเลขภายในเพ ยง 1 หมายเลข 2) เจ าหน าท เทคน คท เข าปฏ บ ต งานร บแจ งเหต และ แก ไขป ญหา ม เพ ยง 1-2 คน ปฏ บ ต งานเฉพาะช วงเวลา น. ซ งต องปฏ บ ต หน าท ท งร บแจ งและตรวจสอบป ญหา เบ องต น 3) ม การจ างบร ษ ทเอกชนเข าด าเน นการและร บแจ ง เหต โดยตรง จากเหต ผลด งกล าวข างต น จ งอาจจะท าให ข อม ลท ม การบ นท กรายการการแก ไขป ญหาจ านวน 609 คร ง ในช วง ระยะเวลา 3 เด อน ไม ครบถ วนท ง 100 เปอร เซ นต 4.2 จากการศ กษาโครงสร างเคร อข ายการให บร การของ NEdNet พบว าร ปแบบโครงข ายม ล กษณะกระจายโหนด ให บร การเป น 3 ระด บ ค อ โหนดภ ม ภาค โหนดจ งหว ด และ โหนดกระจาย ม การเช อมโยงก น เพ อรองร บการเช อมต อและ ใช บร การจากสถาบ นการศ กษา 10,000 แห ง และหากม การ พ ฒนาการให บร การครอบคล มสถาบ นการศ กษาท วประเทศท ม กว า 40,000 แห ง ท วประเทศ ส งผลให ปร มาณผ ใช บร การท เพ มข นแบบทว ค ณ ซ งสามารถคาดการณ ได ว าจะเก ด เหต ข ดข องหร อป ญหาท แจ งป ญหาการให บร การเข ามา ท งน ร ปแบบการบร หารจ ดการเคร อข าย NEdNet ย งคงเป นแบบรวมศ นย (Centralize) ด งน ท กป ญหาและความ ต องการจะถ กประสานงานและส งเข าส ระบบร บแจ งเหต ป ญหา ซ งจะม ข อด ในกรณ เพ อบร หารจ ดการได อย างเบ ดเสร จ แต หาก ไม สามารถจ ดการให บร การรองร บความต องการท เก ดข น จ ง ส งผลกระทบต อประส ทธ ภาพการให บร การ 4.3 ท าการว เคราะห ป ญหาท ง 609 คร ง พบว าม การจ าแนก ป ญหาไว 8 ป ญหา(กรณ ) ด งกราฟร ปท 4 โดยหากว เคราะห ท ง 8 ป ญหา พบว าบางส วนอย ในกล มเด ยวก น เช น ป ญหา Internet, Fiber Link down และอาจจะรวมถ ง patch fiber ซ งเป นกล มป ญหาเด ยวก น และค ดเป นสาเหต หล กกว า เปอร เซ นต ป ญหาจาก Hardware เพ ยง 5.25 เปอร เช นต ป ญหา จาก Configuration เพ ยง 1.80 เปอร เช นต การร องขอ (request) เพ ยง ไม ถ ง 1 เปอร เซ นต โดยม การจ าแนกป ญหา ไฟฟ าด บ 3 คร ง (ไม ถ ง 1 เปอร เซ นต ) ท งน ม ข อส งเกตว ากรณ ไฟฟ าด บ หากเป นโหนดหล ก เช น โหนดจ งหว ด หร อท ม การ เช อมต อไปย งผ ใช บร การ ย อมส งผลกระทบต อผ ให บร การ รายอ นๆ ด วย แต ไม ปรากฏการร บแจ งเหต หร อบ นท ก การร บแจ งไว เลย ก นยายน 2555 ต ลาคม 2555 พฤศจ กายน 2555 config fiber ร ปท 4 แสดงร ปกราฟสถ ต การร บแจ งเหต ป ญหา ระหว าง เด อนก นยายน พฤศจ กายน 2555 Hardware internet linkdown patch fiber request ไฟฟ าด บ ท งน แนวทางการปฏ บ ต งานในการตรวจสอบและ แก ไขป ญหาของเจ าหน าท เทคน ค สามารถสร ปได ด งร ปท จากการศ กษากรอบการท างานตาม ITIL ท สอดคล อง ใน การร บแจ งเหต ค อ ส วน incident management ซ งอย ใน Service Operation Framework ของ ITIL v3 ซ งจะเป นการ รวบรวมเหต ร บแจ งต างๆ ท งท เป นป ญหาความข ดข องการใช งานเคร อข ายจากผ ใช งาน หร อจากระบบ Monitoring รวมถ ง กรณ ม ความต องการปร บเปล ยน และย งม บ นท กจ าแนกเก บ ข อม ล ณ จ ดเด ยว ซ งจะเป นฐานข อม ลเพ อใช ในการตรวจสอบ และว เคราะห อ กท งจะเป นฐานข อม ลความร ในการปร บแก ไข หากเก ดป ญหาในล กษณะเด ยวก นก บท เคยเก ดข น ด งร ปท 6

5 ร ปท 5 แสดงกระบวนการตรวจสอบและว เคราะห ป ญหาท ได ร บแจ งเหต จากร ปท 5 สร ปแนวทางการตรวจสอบและว เคราะห ป ญหาท ได ร บแจ งเหต ณ ส วนกลาง เพ อให เจ าหน าท ระด บต น ว เคราะห และประเม นหาสาเหต ของป ญหา เช น กรณ ท ได ร บ แจ งว าใช งานอ นเทอร เน ตไม ได ต องให เจ าหน าท ระด บต นแจ ง ให ผ ใช บร การหร อผ แจ งป ญหาท าการทดสอบเข าเว บไซต ท วไป อ นๆ เช น หร อ เว บไซต หน วยงาน หากสามารถเข าใช งานได แสดงว า สถานะภาพของเคร อข ายจากสถาบ นการศ กษาท ผ แจ งอย น นถ ง Gateway หร อท ส วนกลาง ไม น าจะเป นสาเหต ของป ญหา และ ท าการตรวจสอบในประเด นอ นๆ ต อไป

6 แจ ง Service Desk จะจ าแนกเหต ของป ญหาและว เคราะห ความส มพ นธ ของป ญหาท ได ร บแจ งว าเป นกรณ ก บเหต ท ได ร บ ก อนหน าน หร อไม โดยการว เคราะห ตามกระบวนการ ตรวจสอบเบ องต นด งร ปท 5 และเปร ยบเท ยบก บโครงสร าง ของเคร อข าย รวมถ งข อม ลท ได ม การบ นท กแล ว หากพบว าเป น สาเหต ใหม ท ต องได ร บการแก ไข หร อด าเน นการโดยเจ าหน าท เทคน คจ งจะส งต อไปย งเจ าหน าท เทคน ค ซ งจะท าให ปร มาณ งานท จะส งผ านไปย งเจ าหน าท เทคน คลดน อยลง และเม อ ด าเน นการแล วเสร จไม ว าข นตอนใด จะส งผลการด าเน นงาน กล บมาย ง Service Desk เพ อท าการตรวจสอบและแจ งย นย น กล บไปย งผ แจ งป ญหาแล วจ งจะลงบ นท กป ดงาน ซ งท ก ข นตอนจะต องม การบ นท กเวลา และรายละเอ ยดการด าเน นงาน เพ อใช ตรวจสอบและว เคราะห ป ญหาในอนาคต ท งน ได ออกแบบจ าแนกเจ าหน าท เทคน คออกเป น 3 ระด บ ด งร ปท 7 [9] ร ปท 6 แสดงกระบวนการข นตอนการด าเน นงาน incident management ตามกรอบ ITIL v3 จากร ปท 6 จะเห นได ว าได น ากระบวนการตามกรอบ การท างานของ ITILv.3 ในส วนของ incident management เข ามาใช งานได ท นท โดยย งคงล กษณะท ม การจ างเหมาบร การ บร ษ ทเอกชนในการซ อมบ าร งร กษา และม เจ าหน าท เทคน ค ว เคราะห ป ญหาท จะเก ดข นก อนส งไปย งกระบวนการต อไป ตามความเหมาะสม แต ส วนท กรอบการท างาน incident management เข ามาช วย ค อ จะม การก าหนดให ม Service Desk เข ามาด าเน นการข นตอน ด งน การน าข อม ลจากหลาย ช องทางท ได ม การแจ งป ญหาบร การเข ามา เช น โทรศ พท จดหมายอ เล กทรอน กส และ เว บไซต เพ อท าการบ นท กและ จ าแนกป ญหาท กกรณ ซ งหากเป นกรณ ท เป นล กษณะร องขอ (request fulfilment) และม ใช ป ญหาแต อาจจะส งผลต อ ร ปแบบหร อโครงสร างหร อ Configuration ของเคร อข าย ก ควรม การบ นท กเพ อใช ในการตรวจสอบ ส าหร บป ญหาท ได ร บ ร ปท 7 แสดงผ งการด าเน นงานใหม 4.5 ท าการว เคราะห ข อม ลบ นท กการร บแจ งป ญหา จ านวน 609 คร ง พบว า 50 เปอร เซ นต ของรายการท บ นท ก น าจะม ความส มพ นธ ท เก ดจากสาเหต ความข ดข องเด ยวก น เช น เก ด ป ญหาความข ดข องในช วงเวลาเด ยวก น จ งหว ดเด ยวก นหร อ ใกล เค ยงก น หร ออย ในพ นท หร อแนวเส นทางเคเบ ลใยแก วน า แสงเด ยวก น ตามโครงสร างโครงข ายท ได ศ กษาไว ในห วข อ 4.2 และจากข อม ลท ได จะพบว าม จ านวนท น าจะม ความส มพ นธ ก น เป นอ ตราส วนเฉล ย 3.4 คร งต อต นเหต ป ญหา ด งร ปท 8 และ สร ประยะเวลาในการด าเน นการแก ไขป ญหาแล วเสร จ ด งร ปท 9 ด งน น หากม การใช งานกระบวนการท างานตาม ร ปท 6 จะท าให ลดปร มาณงานของเจ าหน าท เทคน คลง เหล อเก นกว า 30 เปอร เซ นต ท งน ม ข อส งเกตว าอาจจะม ผ ใช บร การบางแห งม ได ม การแจ งป ญหาเข ามา เพราะส งเกต จากบ นท กการแจ งป ญหาพบว า บางแห งเป นโหนดหล ก (ค อ โหนดจ งหว ด หร อโหนดกระจาย) หากเก ดความข ดข องน าจะ ส งผลกระทบต อสถาบ นการศ กษาอ นๆ ท เช อมต อ และจาก โครงสร างการเช อมต อ แต ละแห งม สถาบ นการศ กษาเช อมต อ

7 ต งแต 2-10 แห ง ด งน น หากสามารถจ ดเจ าหน าท Service Desk ท าหน าท บ นท กและตรวจสอบป ญหาท คาดว าจะกระทบ ต อสถาบ นการศ กษาอ นๆ ท เช อมต อด วย อาจจะพบว าม ป ญหา ความข ดข องท คาดว าจะม การแจ งเข าส ระบบกว า 2-3 เท า จาก จ านวนท ปรากฎ ณ ป จจ บ น 5. สร ปผลการศ กษา จากการศ กษากระบวนการร บแจ งเหต แก ไขป ญหา เคร อข าย NEdNet ของระบบเด มแล วเห นว าหากด าเน นการ ปร บปร งกระบวนการท างานของการร บแจ งเหต แก ไขป ญหา เคร อข าย NEdNet ใหม โดยน าเอากรอบการท างานของ ITIL ซ งเป น Best practic ทางด านการให บร การด าน IT มาแก ไข ป ญหาในด านการให บร การ ซ งจะท าให สามารถบ นท ก ต ดตาม ตรวจสอบ และรองร บความต องการของจ านวนสมาช กได อย าง ม ประส ทธ ภาพ โดยอาศ ยเป นการเพ มเจ าหน าท หร อจ างเหมา บร การบร ษ ทเอกชนเข ามาด าเน นการให บร การ Service Desk ซ งจะเป นการลดภาระงานของเจ าหน าท เทคน คท งงานด าน เอกสารและต ดตามตรวจสอบสถานะการใช บร การของผ แจ ง หร อล กค า อ กท งเป นการจ าแนกและค ดกรองป ญหา รวมถ ง สามารถลดระยะเวลาในการให บร การ และอาจจะไม จ าเป นต อง เพ มเจ าหน าท ด านเทคน คซ งต องเป นผ ท ม ความร ความสามารถ ระด บกลางถ งส ง แต เพ มเจ าหน าท ระด บต นหร อจ างเหมา บร การบร ษ ทเอกชนแทน อ กท งจะเป นการด าเน นการตรวจทาน การด าเน นงานอย างถ กต อง และจากการปร บปร งกระบวนการท เหมาะสม จะท า ให สามารถบ นท กข อม ลการให บร การท ครอบคล มได ด ในส วน ของการปฏ บ ต งานด านบร การ จ งท าให สามารถส งต อรายงานท เป นประโยชน ต อการต ดส นใจ การปร บปร งบร การ การ ว เคราะห ป ญหาของเคร อข ายอ นเน องมาจากป จจ ยต างๆ เช น อ ปกรณ, configuration เป นต น ซ งการส งต อด งกล าวจะ น าไปส กระบวนการท 5 ตามกรอบการท างาน ITIL ท เร ยกว า continual service improvement ซ งเป นกระบวนการปร บปร ง งานด านบร การให ด ข น โดยอาศ ยข อม ลการให บร การท ได มา ว ดผลการให บร การ ว เคราะห การให บร การ เพ อสะท อน กล บไปย งการปร บปร งการให บร การท ด ข นในท ส ด ท งน หาก สามารถพ ฒนาการจ ดการความร (Knowleadge Management) ท ม ประส ทธ ภาพจะท าให ช วยลดความต องการ ผ เช ยวชาญเฉพาะ ลดและจ าแนกจ านวนป ญหาท ได ร บแจ งเพ อ เพ มระยะเวลาในการตรวจสอบแก ไขป ญหา รวมถ งสามารถใช ในการว เคราะห และน าเสนอเพ อผ บร หารในการต ดส นใจ พ ฒนาระบบแก ไขป ญหาหร อจ ดหาระบบส ารองในส วนท เก ด ร บแจ ง (คร ง) จ านวนเหต ท ได แจ ง จ านวนเหต ท ป ญหาบ อยคร ง และเป นการให บร การอย างม ประส ทธ ภาพ ต อไป จ านวนเหต ท ร บแจ งท ม ความส มพ นธ ก น ล าด บเหต ท ร บแจ งท ม ความส มพ นธ ก น (ล าด บ) ร ปท 8 แสดงจ านวนเหต ท ร บแจ งท น าจะม ความส มพ นธ ก น จากร ปท 8 ว เคราะห เหต ท ได ร บแจ งเร ยงล าด บตาม ช วงเวลาโดยประเม นจากความส มพ นธ ก น (ช วงเวลาท ใกล เค ยง ก น ป ญหาท พบเก ดก บพ นท หร อบร เวณใกล เค ยงก น) ซ งใช สมม ต ฐานว าอาจจะเก ดจากสาเหต ป ญหาความข ดข องเด ยวก น กราฟแสดงความส มพ นธ ระยะเวลาด าเน นการแล วเสร จ ภายในช วโมงท ระยะเวลาช วโมงท ด าเน นการแก ไขป ญหาแล วเสร จ (ช วโมงท ) ร ปท 9 แสดงระยะเวลาช วโมงท ด าเน นการแก ไขแล วเสร จ จากร ปท 9 สร ประยะเวลาการด าเน นการแก ไขของ ป ญหาท ได ร บแจ งแต ละกรณ เช น สามารถด าเน นการแล วเสร จ ภายใน 1 ว น หร อ 24 ช วโมง จ านวน 66 รายการ โดยจาก ช วงเวลาท น ามาว เคราะห ม บางเหต ท ใช ระยะเวลามากถ ง 43 ว น เป นต น

8 6. เอกสารอ างอ ง [1] David Cannon and David Wheeldon, Service Operation, the Office of Government Commerce under licence from the Controller of Her Majesty s Stationery Office [2] Alison Cartlidge, Ashley Hanna, Colin Rudd, Ivor Macfarlane, John Windebank and Stuart Rance, An Introductory Overview of ITIL V3, The UK Chapter of the itsmf, [3] ITIL-Introducing the service desk, UCISA ITIL : INTRODUCING THE SERVICE DESK, pp [4] Meg G. Frantz, The Evolution of the IT Help Desk to the Service Desk, White Paper: The Evolution of the IT Help Desk to the Service Desk, July 2009, pp [5] Blake McNaughton a, Pradeep Ray a and Lundy Lewis b. Designing an evaluation framework for IT service management Information & Management 47 (2010): pp [6] Mostafa Mohamed AlShamy, Essam Elfakharany and Mostafa Abd ElAziem Information Technology Service Management (ITSM) Implementation Methodology Based on Information Technology Infrastructure Library Ver.3 (ITIL V3), International Journal of Business Research and Management (IJBRM), Volume (3): Issue (3): 2012, pp [7] Said Sebaaoui1 and Mohamed Lamrini, Implementation of ITIL in a Moroccan company: the case of incident management process, IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 9, Issue 4, No 3, July 2012, pp [8] C. Bartolini,C. Stefanelli and M. Tortonesi, Business-impact analysis and simulation of critical incidents in IT service management, 2009 IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM2009), pp [9] Luz Minerva Gonza lez, Ronald E. Giachetti and Guillermo Ramirez.(2004). Knowledge managementcentric help desk: specification and performance evaluation Decision Support Systems 40 (2005): pp [10] Dario Forte, Security standardization in incident management: the ITIL approach, Network Security, January 2007, pp [11] ป ยะน ช ปรางค มณ, ระบบร บแจ งเหต และต ดตามป ญหา กรณ ศ กษา ส าน กงานบร หารเทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนา การศ กษา, มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ.

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information