แผนกลย ทธ ด านการเง น สาน กทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ)

Size: px
Start display at page:

Download "แผนกลย ทธ ด านการเง น สาน กทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ)"

Transcription

1 แผนกลย ทธ ด านการเง น สาน กทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ) ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาการบร หารจ ดการด านงบประมาณของสาน กทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หาร และพ ฒนาว ชาการ) อย างม ประส ทธ ภาพ โปร งใสและตรวจสอบได 2. เพ อสร างกลไกท ม ประส ทธ ภาพในการจ ดหางบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ โดยจ ดสรร งบประมาณให สอดคล องก บแผนกลย ทธ 3. เพ อให บร การจ ดการด านงบประมาณม เป าหมายท ช ดเจนและปฏ บ ต ได 4. ม การต ดตามผล และนาผลไปปร บปร งพ ฒนาอย างต อเน อง 1. ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญา บร การเสมอภาค ด วยเทคโนโลย ท นสม ย ม งม นในค ณภาพ ปณ ธาน สาน กทะเบ ยนและประมวลผล(สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ) จะย ดม นในการให บร การด วย ความเสมอภาค ด วยเทคโนโลย ท ท นสม ย ให ผ ใช บร การประท บใจ และม งม นในค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งส การบร หารและพ ฒนาว ชาการส ความเป นเล ศ พ นธก จ สาน กทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ) ม พ นธก จในการบร หารงานว ชาการ ของมหาว ทยาล ย ต งแต การร บเข าศ กษา การประสานงานการจ ดการศ กษา การประมวลผลการศ กษา การตรวจสอบและร บรองการสาเร จการศ กษาของน กศ กษาให เป นไปอย างม ระบบและได มาตรฐานสากล รวมท งสน บสน นและพ ฒนาทางว ชาการของมหาว ทยาล ยในด านหล กส ตร รายว ชาและมาตรฐานการศ กษา อ กท งเป น ศ นย กลางข อม ลด านว ชาการ การจ ดการศ กษาและการผล ตบ ณฑ ตของมหาว ทยาล ย แบ งพ นธก จออกเป น 4 ด าน ด งน 1. ให บร การการศ กษาแก น กเร ยน น กศ กษา อาจารย 2. เป นศ นย ประสานงานด านบร การทางการศ กษาของมหาว ทยาล ยและหน วยงาน 3. เป นแหล งสารสนเทศด านการจ ดการศ กษาของมหาว ทยาล ย 4. สน บสน นการจ ดการการศ กษาของมหาว ทยาล ย ย ทธศาสตร สาน กทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ) 1.สน บสน นการผล ตบ ณฑ ตและพ ฒนาน กศ กษาท ม งส งเสร มศ กยภาพให เป นบ ณฑ ตท พ งประสงค 2.สน บสน นว จ ยสถาบ นท สามารถนาไปใช ในการพ ฒนาการดาเน นงานของสาน กบร หารและพ ฒนา ว ชาการ

2 3.สน บสน นการอน ร กษ พ ฒนา ถ ายทอดและฟ นฟ ขนบธรรมเน ยม ประเพณ และว ฒนธรรม ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 4.การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ เป าหมายย ทธศาสตร ทางการเง น 1. บร หารการเง นโดยใช ระบบงบประมาณ พ สด การเง นและบ ญช จากเง นรายได อ ดหน นจากร ฐบาล และงบเง นรายได สาน กทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ) โดยเกณฑ พ งร บ พ งจ าย ล กษณะ 3 ม ต เพ อสน บสน นภารก จและย ทธศาสตร ของสาน กทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หารและ พ ฒนาว ชาการ) 2. บร หารการเง นโดยย ดหล กธรรมาภ บาล โปร งใส ตรวจสอบได โดยม การวางแผนการใช จ ายเง น อย างม ประส ทธ ภาพ และก อให เก ดประโยชน อย างส งส ดในองค กร 2. การว เคราะห สถานการณ ป จจ บ น จ ดแข ง (Strengths) 1. ปฏ บ ต งานโดยย ด กฎหมาย กฎ ระเบ ยบ และข อบ งค บท เก ยวข อง โดยเคร งคร ด 2. ม การวางแผนการใช จ ายงบประมาณประจาป อย างเป นระบบ 3. ม การเบ กจ ายเง นท รวดเร วไม เก น 3 ว นทาการน บจากว นท ได ร บเอกสารจากงานพ สด 4. สาน กฯม งบประมาณเพ ยงพอในการดาเน นงาน 5.บ คลากรม ความซ อส ตย ความม งม น และม ท ศนคต ท ด ในการปฏ บ ต งาน 6. ให บร การก บหน วยงานย อยภายในองค กรอย างม ค ณภาพ 7.ม ความพร อมท จะพ ฒนา และพร อมร บปฏ บ ต ตามแนวทางใหม ๆ จ ดอ อน (Weaknesses) 1. ขาดจ ดประชาส มพ นธ ท ช ดเจน ทาให ผ มาร บบร การเก ดความส บสน 2. จานวนบ คลากรไม เพ ยงพอก บภาระงานท เพ มข น โอกาส (Opportunities) 1. นโยบาย ผ บร หารม ว ส ยท ศน และนโยบายการพ ฒนาทาให สาน กฯ ม โอกาสพ ฒนาให ม ค ณภาพ ย งข น 2.การนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ทาให การเง นสาน กฯ ม โอกาสท จะพ ฒนาด านการบ ญช ให ม ประส ทธ ภาพย งข น อ ปสรรค (Threats) 1. กฎระเบ ยบทางด านการเง นม การเปล ยนแปลงตลอดเวลา 2. การเปล ยนแปลงของเทคโนโลย อย างรวดเร วทาให บ คลากรม ป ญหาด านการปร บต วในการทางาน 3. จานวนน กศ กษาท เพ มมากข นแต ส ดส วนของเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานก บน กศ กษาไม ส มพ นธ ก น 4. การจ ดสรรเง น/งบประมาณจากส วนกลางม ความล าช า

3 ข อเสนอแนะอ นๆ 1. ควรให หน วยงานท เก ยวข อง เช น งานการเง น งานพ สด และงาน แผนงาน ประสานงานก นเพ อให การดาเน นงานเป นไปด วยความเร ยบร อยอย างม ประส ทธ ภาพ และควรทาค ม อและข นตอนการปฏ บ ต งานการ เบ กจ ายค าใช จ ายต างๆ มาจ ดวางไว เพ อให ผ มาต ดต อได ศ กษาและปฏ บ ต งานได อย างถ กต อง 2. บ คลากรควรดาเน นการจ ดทาเอกสารด วยตนเอง ไม ควรให เจ าหน าท การเง นมาดาเน นการแทน เพราะทาให เก ดความล าช า หากดาเน นการได จะทาให ลดปร มาณของเจ าหน าท ได 3. แนวทางการจ ดหาทร พยากรด านการเง น 3.1 การจ ดหา สาน กทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ) ดาเน นการจ ดหา ทร พยากรทางด านการเง นจาก 2 แหล ง ได แก เง นงบประมาณแผ นด นและงบประมาณเง นรายได ด งน 1) เง นงบประมาณแผ นด น สาน กทะเบ ยนฯดาเน นการจ ดทาคาของบประมาณภายใต หล กเกณฑ ท มหาว ทยาล ยกาหนด โดยงบประมาณท ทาคาขอจะม ความสอดคล องก บย ทธศาสตร สาน กทะเบ ยนฯ และเม อ สาน กทะเบ ยนฯ ได ร บการจ ดสรรงบประมาณจากมหาว ทยาล ยแล ว สาน กทะเบ ยนฯจาดาเน นการจ ดทา แผนการใช จ ายงบประมาณและรายงาผลการใช จ ายงบประมาณท กส นไตรมาส ท งน แผนการใช จ ายจะเป นไป ตามความจาเป นและตามภารก จของสาน กทะเบ ยนฯ นอกจากน ย งม การดาเน นการจ ดทางบประมาณใน ระบบบ ญช 3 ม ต 2) งบประมาณเง นรายได จะเป นรายร บท มาจากรายได ค าธรรมเน ยมการศ กษาท ได ร บจ ดสรร รายได หมวดค าธรรมเน ยม รายได หมวดผลประโยชน รายได ร บโอนจากหน วยอ นเพ อดาเน น และรายได อ นๆ ในการจ ดสรรงบประมาณด งกล าว มหาว ทยาล ยจะนารายร บต างๆมาจ ดทาประมาณการรายร บเง นรายได ของ มหาว ทยาล ยท คาดว าจะได ร บท งป แล วนามาจ ดสรรให สาน กทะเบ ยนฯ โดยให สาน กทะเบ ยนฯจ ดทา รายละเอ ยดงบประมาณและแผนการใช จ ายงบประมาณตามวงเง นท ได ร บจ ดสรร พร อมท งจ ดทาข อม ล งบประมาณในระบบบ ญช 3 ม ต ส งให มหาว ทยาล ยนาเสนอสภามหาว ทยาล ยเพ ออน ม ต วงเง นอ กคร ง และ สาน กทะเบ ยนฯต องจ ดทารายงานผลการใช จ ายงบประมาณเง นรายได ท กส นไตรมาส 3.2 แหล งงบประมาณระยะ 4 ป ( ) แหล ง ป งบประมาณ งบประมาณ รวมท งส น งบประมาณ 1,887, ,804, ,605, ,633, ,930,060.- แผ นด น งบประมาณเง น 43,672, ,181, ,056, ,610, ,520,570.- รายได - ได ร บจ ดสรร - รายได ร บโอน - 24,824, ,558, ,168, ,550, จากหน วยอ น - รายได อ นๆ 229, , , , ,818.- (ค าประก นส ญญา) รวมท งส น 45,789, ,864, ,304, ,467, ,425,180.39

4 3.3 การวางแผนการใช เง นท ม ความโปร งใส ม ประส ทธ ภาพและตรวจสอบได ในการใช จ ายงบประมาณ ท งงบประมาณเง นแผ นด นและงบประมาณเง นรายได สาน ก ทะเบ ยนฯ ม การวางแผนการใช จ ายเง นให เป นไปตามภารก จและความจาเป นของหน วยงาน ซ งม ประส ทธ ภาพ โปร งใส และตรวจสอบได ท งน จะม สาน กงานตรวจสอบภายในทา หน าท ตรวจสอบการดาเน นการให เป นไป ตามระเบ ยบและประกาศของมหาว ทยาล ย 4. การจ ดทารายงานแสดงถานะทางการเง น - รายงานฐานะทางการเง นรายเด อน รายไตรมาสและรายป - รายงานแสดงยอดเคล อนไหวของบ ญช ธนาคาร - รายงานงบประมาณคงเหล อตามโครงการ/ก จกรรม - อ นๆ กลย ทธ ทางการเง น การพ ฒนาและบร หารจ ดการทางการเง นอย างม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ท 1 เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการทางการเง นของคณะให ม ความรวดเร ว โปร งใส ตรวจสอบได รวมท งม ระบบต ดตามและรายงานผลการใช จ ายงบประมาณ กลย ทธ ท 1 การใช จ ายอย างม ประส ทธ ภาพ หล กการ : ม การใช จ ายงบประมาณตามระเบ ยบการเง นอย างเคร งคร ด มาตรการ : การใช จ ายงบประมาณต องดาเน นการเพ อประโยชน ส งส ดของ สาน กทะเบ ยนฯ กลย ทธ ท 2 พ ฒนา/ปร บปร งระบบการบร หารจ ดการงบประมาณ หล กการ : การบร หารจ ดการงบประมาณต องม ความรวดเร ว โปร งใสและ ตรวจสอบได มาตรการ : การพ ฒนา/ปร บปร งระบบบ ญช การเง นและงบประมาณรวมท งพ ฒนา บ คลากรให สามารถรองร บระบบงานท พ ฒนาได อย างม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ท 2 พ ฒนาระบบการบร หารการเง นและพ สด ให เอ อต อการพ ฒนาสาน กทะเบ ยนฯ และม ความสะดวกรวดเร วในการให บร การเบ กจ ายงบประมาณ โปร งใส ตรวจสอบได รวมท งม ระบบต ดตามและรายงานผลการใช จ ายงบประมาณ กลย ทธ ท 1 ปร บปร งระบบการบร หารการเง น การคล งและพ สด หล กการ : ถ ายทอดองค ความร ในระบบการจ ดซ อจ ดจ างและลดข นตอนการเบ กจ าย เพ อให ระบบบร หารทางการเง นม ความคล องต ว โปร งใสและตรวจสอบได มาตรการ : ดาเน นการจ ดทาแผ นพ บประชาส มพ นธ ข นตอนการเบ กจ ายค าใช จ ายต างๆ รวมถ งการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานได สอดคล องก บกฎระเบ ยบและระบบท เปล ยนแปลงไปอย างม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ท 3 การจ ดสรรการใช จ ายงบประมาณเพ อการพ ฒนาสาน กทะเบ ยนฯ กลย ทธ ท 1 กาหนดหล กเกณฑ การจ ดสรรและการใช จ ายงบประมาณให ก บหน วยงาน หล กการ : การจ ดสรรงบประมาณให ก บหน วยงานตามหล กเกณฑ ท กาหนด เพ อให ระบบบร หารทางการเง นม ความคล องต ว โปร งใสและตรวจสอบได

5 มาตรการ : 1. การจ ดสรรงบประมาณจากการประมาณการรายร บเง นรายได ให เพ ยงพอและ สอดคล องก บภารก จพ นฐานของหน วยงานและทร พยากรท หน วยงานม 2. กาหนดให หน วยงานจ ดทารายละเอ ยด / โครงการ จาแนกตามแผนงาน กองท นและประเภทรายจ าย พร อมท งจ ดทาแผนการใช จ ายงบประมาณ รายไตรมาส ป ละ 4 คร ง ถามพ เอ ยงว าตะว นได ทาไหม เป าประสงค ท 4 ต ดตามการใช จ ายงบประมาณให เป นไปตามแผนท กาหนดและม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท 1 ต ดตามและรายงานผลการใช จ ายงบประมาณ หล กการ : ดาเน นการต ดตามรายงานผลการใช จ ายงบประมาณอย างน อยป ละ 3 คร ง มาตรการ : 1. ต ดตามเร งร ดการใช จ ายงบประมาณของหน วยงานให เป นไปตามแผนท กาหนด ไว และกาหนดมาตรการเพ อให ผ ท ม ส วนเก ยวข องเห นถ งความสาค ญเพ อเร งร ด การดาเน นงานให เป นไปตามเป าหมาย 2. พ ฒนาบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ด วยการจ ด ฝ กอบรม ส มมนา เพ อเสร มสร างความร ความเข าใจ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ความเป นมา ด วยพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ บ ญญ ต ให คณะร ฐมนตร ต องจ ดให

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร ผ บร หารให ความเห นชอบ : เม อว นท 16 ธ นวาคม 2555 ป งบประมาณ 2555 ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คำนำ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน 1 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ

More information

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560)

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ก นยายน 2555 มต ท ประช มคณะกรรมการบร หารความเส ยงฯ คร งท 4/2555 เม อว นศ กร ท 28 ก นยายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day)

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) ว นท 28 ม นาคม 2557 ณ อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ คานา โครงการพ ฒนาอาคาร

More information

๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล

๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล การจ ดการความเส ยง สารบ ญ เน อหา หน า การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล 1 การจ ดการความเส ยงการให บร การเคร อข ายและการสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน 11 การจ ดการความเส ยงด านการเง นและ 23 ๑. การจ

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปของ CFO 2 ฝ ายบร หารกองคล งและพ สด 3 ส วนท

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา หล กการและเหต ผล โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาต องปฏ บ ต ตามพระรากฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สาน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1. หล กการ สร ปผลการดาเน นงานตาม แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ร ย นปร ป หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ คำนำ สร ปผลการดาเน นงาน หน วยตรวจสอบภายใน ป งบประมาณ พ.ศ.2556 เล มน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน มหาว

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554)

แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554) แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554) [2] แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ(MIS) ป การศ กษา 2554 หล กการ

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2553 (1 ม ถ นายน 2553 31 พฤษภาคม 2554) ป พ ทธศ กราช 2553 (1 มกราคม 2553 31 ธ นวาคม 2553) ป งบประมาณ 2553

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information