ศ นย ส งเสร มศ ลปาช พและโครงการส งเสร มศ ลปาช พ

Size: px
Start display at page:

Download "ศ นย ส งเสร มศ ลปาช พและโครงการส งเสร มศ ลปาช พ"

Transcription

1 ศ นย ส งเสร มศ ลปาช พและโครงการส งเสร มศ ลปาช พ แนวพระราชดาร ข าพเจ าได ตามเสด จ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ทรงน าของพระราชทาน ไปช วยเหล อราษฎร ม กจะเป นเคร องอ ปโภค บร โภค แล วก ร บส งก บข าพเจ าว า การช วยเหล อแบบน เป นการช วยเหล อเฉพาะหน า ซ งช วยเขาไม ได จร งๆ ไม เพ ยงพอ ทรงค ดว าท าอย างไร จ งจะช วยเหล อชาวบ าน เป นระยะยาว ค อ ท าให เขาม หว ง ท จะอย ด ก นด ข น ล กหลานได เข าโรงเร ยน ได เร ยนหน งส อ ซ งในเร องน ร ฐบาลได พยายามส งเสร มอย แล ว เขาเพ มจานวนโรงเร ยนข นอย างสม าเสมอ แต ชาวนาชาวไร บอกว า เขาส งให ล กไปเร ยนหน งส อ ไปเข าโรงเร ยน ไม ได เพราะต องอาศ ยอย เป น ก าล งช วยก นท ามาหาก น ด งน น จะพบเด กท อย ในว ยเร ยน ไม ได มาเร ยนหน งส อ อ กมาก ส วนมากก ได จบ ป.๔ ซ งก น าเป นห วง ด วยเหต ผลด งกล าว ข าพเจ าจ งเร มค ดหาอาช พเสร ม ให แก ครอบคร วชาวนา ชาวไร และ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ก ทรงหาแหล งน า ให การท าไร ท านาของเขา เป นผลต อประเทศชาต ต อ บ านเม อง ทรงพระราชด าเน น ไปด ตามไร ของเขาในท ต างๆ ทรงค ดว าน เป นการให ก าล งใจ และท ทรงให ข าพเจ าด แล พวกครอบคร ว ก เลยเป นท เก ด ของม ลน ธ ส งเสร มศ ลปาช พ สมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ ทรงม ความห วงใยประชาชนในชนบท พระองค ทรงม พระราชด าร ท จะช วยให พสกน กรของพระองค ท าน ม ความเป นอย และค ณภาพช ว ตท ด ข น ม รายได เพ ยงพอ ต อการเล ยงครอบคร ว จ งได พระราชทานพระราชด าร ให ประชาชน ในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ท างาน ศ ลปาช พ เพ อเพ มพ นรายได การด าเน นงานในศ นย ส งเสร มศ ลปาช พแต ละแห งจะจ ดเป นกล มต างๆ ตามความเหมาะสมของแต ละ ท องถ นและบ คคล เพ อให การฝ กอบรมแก สมาช ก รวมท งจ ดหางานให สมาช กด าเน นการ เพ อน าไปจ าหน าย เป นรายได เสร มของสมาช กแต ละกล ม ว ตถ ประสงค 1) เพ อช วยเหล อราษฎรในต างจ งหว ดให ได ม อาช พเสร ม ม รายได เพ มข น ได ใช เวลาว างให เป น ประโยชน และช วยยกระด บความเป นอย ให ด ข น 2) นาเอาทร พยากรธรรมชาต ท ม อย ในท องถ น มาใช ให เก ดประโยชน อย างค มค า 3) เป นการอน ร กษ มรดกแห งศ ลปห ตถกรรมพ นบ านซ งใช สอยอย ในช ว ตประจาว น สถานท ด าเน นการ: (๑) บ านก ดนาขาม ต.เจร ญศ ลป อ.เจร ญศ ลป จ.สกลนคร (๒) บ านทรายทอง ต.ปท ม วาป อ.ส องดาวจ.สกลนคร (๓) บ านบ อเด อนห า ต.โคกภ อ.ภ พาน จ.สกลนคร(๔) บ านจาร ต.ม วง อ.บ านม วง จ.สกลนคร (๕) บ านดอนค า-เสนานฤม ตร ต.นาแต อ.ค าตากล า จ.สกลนคร (๖) บ านป าร กน า ต.โคกส อ.สว างแดนด น จ.สกลนคร (๗) บ านหาดแพง ต.หาดแพง อ.ศร สงคราม จ.นครพนม

2 โครงการส งเสร มศ ลปาช พอ นเน องมาจากพระราชดาร ฯ บ านก ดนาขาม ท ต งโครงการ บ านก ดนาขาม ตาบลเจร ญศ ลป อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร หน วยงานหล กท ร บผ ดชอบ กรมทหารราบท 3 อาเภอเม อง จ งหว ดสกลนคร โครงการส งเสร มศ ลปาช พอ นเน องมาจากพระราชด าร ฯ บ านก ดนาขาม ม เกษตรกรท ด าเน นก จกรรม ด านหม อนไหม ๗๗๗ ราย ล กษณะการประกอบอาช พด านหม อนไหม ค อ ปล กหม อนเล ยงไหม สาวเส นไหม ทอผ า เกษตรกรร บเส นจากโครงการศ ลปาช พ แล วทอผ าส งค นโครงการฯ และทอเป นผ าผ น จาหน ายในพ นท

3 โครงการส งเสร มศ ลปาช พอ นเน องมาจากพระราชดาร ฯ บ านทรายทอง ท ต งโครงการ บ านทรายทอง ต าบลปท มวาป อาเภอส องดาว จ งหว ดสกลนคร หน วยงานหล กท ร บผ ดชอบ กองพ นทหารป นใหญ ท 8 จ งหว ดขอนแก น โครงการส งเสร มศ ลปาช พอ นเน องมาจากพระราชดาร ฯ บ านทรายทอง ม สมาช กศ ลปาช พท งหมด 861 ราย โดยม เกษตรกรท ดาเน นก จกรรมด านหม อนไหม (กล มทอผ าไหม) จานวน 536 ราย กล มผ าป ก 226 ราย และกล มจ กสาน 99 ราย เอง เกษตรกรร บเส นจากโครงการศ ลปาช พ แล วทอผ าส งค นโครงการฯ และทอเป นผ าผ น จาหน ายในพ นท

4 โครงการส งเสร มศ ลปาช พอ นเน องมาจากพระราชดาร ฯ บ านบ อเด อนห า ท ต งโครงการ บ านบ อเด อนห า ตาบลโคกภ อาเภอภ พาน จ งหว ดสกลนคร หน วยงานหล กท ร บผ ดชอบ จ งหว ดทหารบกสกลนคร โครงการส งเสร มศ ลปาช พอ นเน องมาจากพระราชด าร ฯ บ านบ อเด อนห า ม สมาช กศ ลปาช พท งหมด 918 ราย โดยม เกษตรกรท ด าเน นก จกรรมด านหม อนไหม แยกเป นกล มทอผ าไหม จ านวน 778 ราย กล ม ปล กหม อนเล ยงไหม 85 ราย นอกจากน ย งม กล มผ าป ก 33 ราย และกล มจ กสาน 22 ราย ล กษณะการประกอบอาช พด านหม อนไหม ค อ ปล กหม อนเล ยงไหมและทอผ าไหม เกษตรกรกล มทอผ าไหม จะร บเส นจากโครงการศ ลปาช พ แล วทอผ าส งค น และทอเป นผ าผ น จ าหน าย ในพ นท เกษตรกรกล มปล กหม อนเล ยงไหม จะร บไข ไหมพ นธ ไทยพ นบ านจากศ นย หม อนไหมเฉล มพระเก ยรต ฯ สกลนคร โดยสาวเส นไหมจาหน ายให พ อค าท มาร บซ อ และใช ทอผ า ส งพระตาหน กภ พานราชน เวศน

5 โครงการส งเสร มศ ลปาช พอ นเน องมาจากพระราชดาร ฯ บ านจาร ท ต งโครงการ บ านจาร ต าบลม วง อาเภอบ านม วง จ งหว ดสกลนคร หน วยงานหล กท ร บผ ดชอบ กองพ นทหารราบท 1 กรมทหารราบท 13 จ งหว ดอ ดรธาน โครงการส งเสร มศ ลปาช พอ นเน องมาจากพระราชด าร ฯ บ านจาร ม สมาช กศ ลปาช พท งหมด 447 ราย โดยม เกษตรกรท ด าเน นก จกรรมด านหม อนไหม (กล มทอผ าไหม) จ านวน 199 ราย กล มทอผ าฝ าย 68 ราย กล มผ าป ก 152 ราย กล มจ กสาน 20 ราย กล มต เหล ก 3 รายและกล มเฟอร น เจอร 5 ราย เกษตรกรกล มทอผ าไหม จะร บเส นจากโครงการศ ลปาช พ แล วทอผ าส งค น และทอเป นผ าผ น จาหน ายในพ นท

6 โครงการส งเสร มศ ลปาช พอ นเน องมาจากพระราชดาร ฯ บ านดอนคา-เสนานฤม ตร ท ต งโครงการ บ านดอนคา-เสนานฤม ตร ต าบลนาแต อ าเภอคาตากล า จ งหว ดสกลนคร หน วยงานหล กท ร บผ ดชอบ กองพ นทหารราบท 1 กรมทหารราบท 3 จ งหว ดสกลนคร โครงการส งเสร มศ ลปาช พอ นเน องมาจากพระราชด าร ฯ บ านจาร ม สมาช กศ ลปาช พท ด าเน นก จกรรม ด านหม อนไหม (กล มทอผ าไหม) จานวน 339 ราย เกษตรกรกล มทอผ าไหม จะร บเส นจากโครงการศ ลปาช พ แล วทอผ าส งค น และทอเป นผ าผ น จาหน ายในพ นท

7 โครงการส งเสร มศ ลปาช พอ นเน องมาจากพระราชดาร ฯ บ านป าร กน า ท ต งโครงการ บ านป าร กน า ต าบลโคกส อาเภอสว างแดนด น จ งหว ดสกลนคร หน วยงานหล กท ร บผ ดชอบ กองพ นทหารราบท 2 กรมทหารราบท 13 จ งหว ดอ ดรธาน โครงการส งเสร มศ ลปาช พอ นเน องมาจากพระราชด าร ฯ บ านป าร กน า ม สมาช กศ ลปาช พท งหมด 779 ราย โดยม เกษตรกรท ดาเน นก จกรรมด านหม อนไหม (กล มทอผ าไหม) จ านวน 284 ราย กล มทอผ าฝ าย 424 ราย และกล มผ าป ก 71 ราย เกษตรกรกล มทอผ าไหม จะร บเส นจากโครงการศ ลปาช พ แล วทอผ าส งค น และทอเป นผ าผ น จาหน ายในพ นท

8 โครงการส งเสร มศ ลปาช พอ นเน องมาจากพระราชดาร ฯ บ านหาดแพง ท ต งโครงการ บ านหาดแพง ต าบลหาดแพง อาเภอศร สงคราม จ งหว ดนครพนม หน วยงานหล กท ร บผ ดชอบ กองพ นทหารราบท 1 กรมทหารราบท 3 จ งหว ดนครพนม โครงการส งเสร มศ ลปาช พอ นเน องมาจากพระราชดาร ฯ บ านหาดแพง ม เกษตรกรท ด าเน นก จกรรมด าน หม อนไหม ๑๑2 ราย เกษตรกรกล มทอผ าไหม จะร บเส นจากโครงการศ ลปาช พ แล วทอผ าส งค น และทอเป นผ าผ น จาหน ายในพ นท

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม คานา น บเป นพระมหากร ณาธ ค ณอย างหาท ส ดม ได ต อปวงชนชาวไทย สมเด

More information

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการดาเน นงานร บสนองพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการดาเน นงานร บสนองพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการดาเน นงานร บสนองพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ๑ เม อว นท 15 ส งหาคม 2557 สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เสด จพระราชดาเน นทรงงานในพ นท โครงการสร

More information

สร ปข อม ลโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร ท เพ มเต ม ไม ระบ จ งหว ด(ดาเน นการหลายพ นท )

สร ปข อม ลโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร ท เพ มเต ม ไม ระบ จ งหว ด(ดาเน นการหลายพ นท ) สร ปข อม ลโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร ท เพ มเต ม ไม ระบ จ งหว ด(ดาเน นการ) 1. โครงการแพทย หลวง (ตามเสด จ) 2. หน วยแพทย พระราชทาน (ตามเสด จ) 3. แพทย อาสาสม ครด าน ห คอ จม ก (ตามเสด จ) 4. หน วยท นตกรรมเคล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ )

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) องค การบร หารส วนตาบลธาต น อย อาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน คานา ตามท ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดอ บลราชธาน เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ

More information

การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง

การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง 1 การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ผลการว เคราะห จากการพ จารณาความเส ยงของสาน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) ได ม การประช มคณะท างานบร หารความเส ยงของส าน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) เม อว นท 9 มกราคม

More information

ระยะเวลา ด าเน นการ เร มต น 1 มกราคม 2554 ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 งบประมาณ ภาคร ฐ ภาคเอกชน รวม

ระยะเวลา ด าเน นการ เร มต น 1 มกราคม 2554 ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 งบประมาณ ภาคร ฐ ภาคเอกชน รวม แบบรายงานโครงการ/ก จกรรมเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว (แบบ ตป. ๐๑) เน องในโอกาสพระราชพ ธ มหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ รายงานงวดท. หน วยงานเจ าของโครงการ..ม ลน ธ เพ อนพ ง (ภาฯ)

More information

ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557

ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557 ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557 กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 2 สถานศ กษาป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดด เด น

More information

โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ

โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ 1 โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ 1. ช อโครงการ โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร

More information

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ค ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ก มภาพ นธ มกราคม 2552 2549 ค ม อการปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด

More information

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

ช อเร องศ นย การเร ยนร /คล น กเทคโนโลย ช อผ นาเสนอ ช อและท อย โรงเร ยน หน วยงานท ให การด แล สถานท ดาเน นการ ระยะเวลาดาเน นการ ว ตถ ประสงค การดาเน นงาน

ช อเร องศ นย การเร ยนร /คล น กเทคโนโลย ช อผ นาเสนอ ช อและท อย โรงเร ยน หน วยงานท ให การด แล สถานท ดาเน นการ ระยะเวลาดาเน นการ ว ตถ ประสงค การดาเน นงาน 1 ช อเร องศ นย การเร ยนร /คล น กเทคโนโลย ช อผ นาเสนอ 1.เด กหญ งจ ตส ภา ไชยเสน น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 2. เด กหญ งอ ญช ล กร เน ยมทอง น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 3. เด กหญ งอาพาพร ประกอบก จ น กเร ยนช นม

More information

รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา

รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา 2555 ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก

More information

2007 Dhonburi Rajabhat University

2007 Dhonburi Rajabhat University แกล งด น แกล งด น เป นแนวพระราชด าร ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เก ยวก บการแก ป ญหาด นเปร ยว หร อด นเป นกรด โดยม การข งน าไว ใน พ นท จนกระท งเก ดปฏ ก ร ยาเคม ท าให ด นเปร ยวจ ด จนถ งท ส

More information

สร ปโครงการเสร มสร างความส มพ นธ ในการท างาน ห วข อ การส มมนาเพ อเสร มสร างความส มพ นธ ในการปฏ บ ต งานของส าน กงานประธานว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปโครงการเสร มสร างความส มพ นธ ในการท างาน ห วข อ การส มมนาเพ อเสร มสร างความส มพ นธ ในการปฏ บ ต งานของส าน กงานประธานว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. สร ปโครงการเสร มสร างความส มพ นธ ในการท างาน ห วข อ การส มมนาเพ อเสร มสร างความส มพ นธ ในการปฏ บ ต งานของส าน กงานประธานว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๔ ๑๕ ธ นวาคม ๒๕๕๖ ณ บ านว งน าเข

More information

ด านการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม

ด านการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ด านการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม โครงการแข งข นเร อกอและด วยฝ พายช งถ วยพระราชทานหน าพระท น ง พล บพลาเฉล มพระเก ยรต ฉลองส ร ราช สมบ ต ครบรอบ ๕๐ ป แม น ำบางนรา อำเภอ เม องนราธ วาส จ งหว ดนราธ วาส ด วยนายเจร

More information

á¹ç Ò ร อ ข น งเ º า จ น น ส º น ส ก Í ¾ ¹Ø Õà µ Ê Ò º º Ò ¹ ² Ñ

á¹ç Ò ร อ ข น งเ º า จ น น ส º น ส ก Í ¾ ¹Ø Õà µ Ê Ò º º Ò ¹ ² Ñ á¹ç Ò ขอร ºเง นสน ºสน นจาก Í Ø¹¾Ñ²¹Òº ºÒ ʵÃÕ บทนำ ด วยร ฐบาลม นโยบายในการพ ฒนาสตร ด วยการจ ดต ง กองท นพ ฒนาบทบาทสตร เพ อเป นแหล งเง นท นหม นเว ยนดอกเบ ยต ำหร อปลอดดอกเบ ย ในการพ ฒนาอาช พ สร างงาน สร

More information

การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ โครงการประกวดโรงเร ยนและน กเร ยนด เด นด านค ณธรรมและจร ยธรรม การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

ค าน า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

ค าน า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ค าน า มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ได ด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาตามนโยบายของ มหาว ทยาล ยฯ และ ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ซ งสอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ. 2542 แก ไขเพ มเต

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร โครงการ/ก จกรรม ในการขอกาหนดประโยชน ตอบแทนอ น ป 58 (จากการระดมกล ม เพ อเข ยนโครงการ/ก จกรรม จานวน 2 โครงการ) 1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร ในการอบรม เม อว นท 23 24 เมษายน 2558

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD : PMQA )

ค ม อการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD : PMQA ) ค ม อการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD : PMQA ) 1. หล กการและแนวค ดการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐเป นการน

More information

รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ

รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ ~ 1 ~ รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ นโยบายท 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 1. จ ดงาน เท ดไท พระผ ทรงเป นคร แห งแผ นด

More information

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ ๑ ๒๕๕๗ ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ กระทรวงย ต ธรรม กรมราชท ณฑ กองส งคมสงเคราะห สารบ ญ เร อง หน า ๒ การดาเน นงานเคร อข ายส งคมสงเคราะห ในงานราชท ณฑ 3 แนวทางการประสานงานก บหน วยงานภาคส

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

สร ปโครงการ โครงการ 1 ม อ 1 ช มชน 80 ต น 80 พรรษา

สร ปโครงการ โครงการ 1 ม อ 1 ช มชน 80 ต น 80 พรรษา สร ปโครงการ โครงการ 1 ม อ 1 ช มชน 80 ต น 80 พรรษา ชมรมอน ร กษ ส งแวดล อม ว ทยาล ยอาช วศ กษาโปล เทคน คภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ประจ าป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาโปล เทคน คภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ บ นท กข

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา 1 ส วนท 1 : บทนา 1.1 บทนา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 ก าหนดให

More information

โครงการน าใจให น อง โดย ม ลน ธ น อมเกล าพ ฒนา ร วมก บ กองท นศ นย ปฏ บ ต การว ชาช พว งไกลก งวล ว ทยาล ยการอาช พว งไกลก งวล

โครงการน าใจให น อง โดย ม ลน ธ น อมเกล าพ ฒนา ร วมก บ กองท นศ นย ปฏ บ ต การว ชาช พว งไกลก งวล ว ทยาล ยการอาช พว งไกลก งวล โครงการน าใจให น อง เพ อสน บสน นและส งเสร มการศ กษาของเยาวชนใน โรงเร ยนตารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชดาร ในสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร และโรงเร ยนราชประชาน เคราะท ง 44 แห ง โดย ม ลน ธ น อมเกล

More information