รายงานสร ปโครงการ ร น 1

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปโครงการ ร น 1"

Transcription

1 รายงานสร ปโครงการ ร น 1 จ ดโดย ส าน กบ ณฑ ตอาสาสม คร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร สถาบ นคล งสมองของชาต (ร าง)สร ปโครงการประช มเช งปฏ บ ต งานอาสาสม ครในสถาบ นการศ กษา:ข บเคล อนพ นธก จส การปฏ บ ต ร น 1 หน า 1

2 ความเป นมา การให และการอาสาช วยเหล อส งคม ถ กก าหนดข นเป นวาระแห งชาต ในป 2550 ร ฐบาลม นโยบายส งเสร ม การพ ฒนางานอาสาสม ครไทยโดยการส งเสร มให เก ดศ นย ประสานงานและสถาบ นการจ ดฝ กอบรมอาสาสม ครท งภาคร ฐ และภาคประชาส งคม ตลอดจนปรากฏการณ การก อเก ดกล มอาสาสม ครจากสถานการณ ภ ยพ บ ต ของไทยท ผ านมาท ง เหต การณ ส นาม และน าท วมใหญ ในป 2554 โดยในภาคการศ กษาน นกระทรวงศ กษาธ การได เพ มเร องการให และการ อาสาช วยเหล อส งคมเข าไปในหล กส ตรการศ กษาของโรงเร ยน และในส วนของสถาบ นการศ กษาน นม บทบาทส าค ญใน ด านอาสาสม ครต อส งคมซ งสามารถด าเน นการได ในหลายร ปแบบ เช น ต งศ นย อาสาสม คร ส งเสร มก จกรรมน กศ กษา สร างรายว ชาเล อกเสร /ว ชาบ งค บเล อก/ว ชาศ กษาท วไปหร อเป นส วนหน งของรายว ชาการเร ยนการสอน หร อเป ด หล กส ตรเฉพาะในเร องการพ ฒนาบ ณฑ ตอาสาสม คร เป นต น สถาบ นคล งสมองของชาต ร วมก บส าน กบ ณฑ ตอาสาสม คร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เล งเห นถ งความส าค ญ ของการหน นเสร มบทบาทสถาบ นอ ดมศ กษาด านอาสาสม ครต อส งคม จ งได ก าหนดจ ดประช มเช งปฏ บ ต การ งาน อาสาสม ครในสถาบ นการศ กษา : ข บเคล อนพ นธก จส การปฏ บ ต ข น ระหว างว นท เมษายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค ช น 6 ส าน กบ ณฑ ตอาสาสม คร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ท าพระจ นทร และ ณ ห องประช มช น 22 สถาบ นคล งสมองของชาต โดยม กล มเป าหมาย ผ บร หารสถาบ นอ ดมศ กษา ได แก อธ การบด รองอธ การฝ ายก จการ น กศ กษา คณบด /รองคณบด อาจารย และบ คลากรสายสน บสน น จากสถาบ นอ ดมศ กษาและเท ยบเท า จ านวน ท าน เพ อแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างสถาบ นอ ดมศ กษาท สนใจด านน โดยม เน อหาและร ปแบบประกอบด วย กระบวนการแลกเปล ยนเร ยนร และการศ กษาด งาน เพ อส งเสร มการพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตด วยกระบวนการอาสาสม คร เพ อการเปล ยนแปลงส งคมในบร บทต างๆ ร วมก นต อไป ผลจากการจ ดโครงการม ผ สนใจสม ครเข าร วมจ านวน 61 คน ซ งเด มโครงการก าหนดร บจ านวนจ าก ดเพ ยง 30 คน แต เน องม ผ สนใจสม ครเข าร วมโครงการมากกว าคร งทางผ จ ดจ งก าหนดจ ดโครงการจ านวน 2 คร ง เพ อให ผ ท สนใจ สามารถม ส วนร วมและเพ อเป นประโยชน ต อแนวทางการแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก นในวงกว าง ด งน คร งท 1 และ คร งท 2 ระหว างว นท ม ถ นายน 2557 ตามล าด บ โดยในคร งท 1 ระหว างว นท เมษายน 2557 น น ม ผ เข าร วม ท งส น 26 ท าน จาก 17 สถาบ นอ ดมศ กษาท วประเทศ ได แก มหาว ทยาล ย 1. ม.มห ดล 2. ม.มหาสารคาม 3. ม.แม โจ 4. ม.สงขลานคร นทร 5. ม.ร งส ต มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคล 1. มทร.พระนคร 2. มทร.ส วรรณภ ม 3. มทร.ล านนา 4. มทร.ธ ญบ ร สถาบ น ว ทยาล ย โรงเร ยน 1. สถาบ นเทคโนโลย ปท ม 2.สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น 1. ว.ช มชนม กดาหาร 2. ว.ช มชนสต ล 3. ว.ช มชน สม ทรสงคราม 4. ว.ทองส ข 5. ว.เทคโนโลย ภาคใต 1. โรงเร ยนนาย เร ออากาศ (ร าง)สร ปโครงการประช มเช งปฏ บ ต งานอาสาสม ครในสถาบ นการศ กษา:ข บเคล อนพ นธก จส การปฏ บ ต ร น 1 หน า 2

3 โดยผ เข าร วมท ง 26 ท าน ประกอบด วย ผ อ านวยการว ทยาล ยช มชน รองอธ การฝ ายก จการน กศ กษา ผ ช วยอธ การบด รองคณบด ผ อ านวยการ ห วหน ากล มงานก จการน กศ กษา อาจารย และเจ าหน าท ของสถาบ นท เก ยวข อง ซ งในส วนของ โครงการฯ ในคร งน ม ร ปแบบ/เน อหาของการจ ดก จกรรม 3 ส วน ค อ 1.การประช มเช งปฏ บ ต การ(Workshop) ในส วนแนวค ด/ท มา ของการร เร มงานอาสาสม คร กระบวนการ ว ธ การ เคร องม อ ของการท างานอาสาสม ครในร ปแบบต างๆ ระบบ กลไก ย ทธศาสตร และนโยบาย แนวทางความ ร วมม อและการสร างเคร อข าย 2. การแลกเปล ยนประสบการณ เร ยนร และกรณ ศ กษา o จากงานบร การว ชาการ ถ ง รายว ชา พท.240 งานอาสาสม ครก บการพ ฒนาส งคม ส าน กบ ณฑ ตอาสาสม คร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร o ศ นย อาสาสม ครมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ก บสถานการณ พ บ ต ภ ยของไทย ศ นย อาสาสม คร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร o นว ตกรรมการบ รณาการการแพทย ก บกระบวนการศ ลปะเพ อการเย ยวยาจ ตใจ 3. การศ กษาด งาน บ านช วาศ ลป มอด นแดง มหาว ทยาล ยขอนแก น กล ม ซ โซ อาสา กล มคร อาสาสม ครในช มชนแออ ดและเด กเร รอนในพ นท กร งเทพมหานคร เป น ห องเร ยนเช งปฏ บ ต การ(Lab) ของน กศ กษาในรายว ชา พท.240 งานอาสาสม ครก บการพ ฒนาส งคม และ ว ชา TU 100 ความเป นพลเม องก บความร บผ ดชอบต อส งคม ของมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร รายว ชา GES 2205 น นทนาการเพ อค ณภาพช ว ต ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา เป นต น และผลท ได จากการโครงการในคร งน ค อ เก ดกระบวนการแลกเปล ยนเร ยนร และการหน นเสร มกระบวนการ ส งเสร มการท างานอาสาสม ครในสถาบ นอ ดมศ กษาเก ดเคร อข ายความร วมม อระหว างสถาบ นการศ กษาและจากองค กร ภายนอกสถาบ น โดยสร ปประเด นจากการแลกเปล ยนความค ดเห นท งจากผ เข าร วม ว ทยากร และการศ กษาด งาน ด ง ข อสร ปต อไปน 1. งานอาสาสม ครค ออะไร..WHAT? o งานท ท าด วยจ ตว ญญาณเพ อน าเอาส งต างๆท ม ประโยชน ไปแบ งป นให ก บผ ท ด อยโอกาส o งานท ช วยเหล อผ ท ล าบากกว าเรา ท กข ยากกว าเรา ได ม ค ณภาพช ว ตท ด ข น o การช วยเหล อผ อ นและส วนรวม... โดยไม หว งผลตอบแทน (เป นต วเง นหร อผลประโยชน อ น) o ก จกรรมท ต วเราเป นคนอาสาท าด วยตนเอง และสม ครใจ o การให o การเส ยสละ (ร าง)สร ปโครงการประช มเช งปฏ บ ต งานอาสาสม ครในสถาบ นการศ กษา:ข บเคล อนพ นธก จส การปฏ บ ต ร น 1 หน า 3

4 2. ท าด วยหล กการอะไร..? o แรงใจ ในการข บเคล อน o หล กการด าเน นการด วยความสม ครใจ ความเต มใจ ต งใจท า ไม หว งผลตอบแทน o หล กความร วมม อ การม ส วนร วมของท กภาคส วน o ตามความต องการของช มชน ส งคม ตามความต องการจ าเป น แล วถ งขยายไปย งส วนท ต องการพ ฒนา เฉพาะ o เป นความต องการของผ ร บด วย(Need) o ไม เด อดร อนตนเอง ไม เบ ยดเบ ยนตนเองด วย o เปล ยนแปลงเพ อพ ฒนาตนเองด านในอย างย งย น ท าให เป นมน ษย ท แท o หล กธรรมทางศาสนาของท กศาสนา ค ณธรรมจร ยธรรม o พรหมว หาร 4 3. ท าเพ ออะไร..? o ท าให ช มชนหร อส งคมท ด อยโอกาสได ร บองค ความร /ว ชาการ/อาช พ น าไปปฏ บ ต ท าให ม ค ณภาพช ว ตท ด ข น ย งย น o เพ อสร างสรรค ส งด สร างสรรค ส ขให ก บผ ขาดโอกาส (ร างกาย+จ ตใจ) ผ ป วย ผ บาดเจ บ o เพ อรอยย มของผ ท เราได ช วยเหล อ o ความส ข ความพอใจท ได ท าความด ต อช มชนและส งคม o สร างประสบการณ การท างานเพ อส งคมของน กศ กษา o ยกระด บจ ตใจของน กศ กษาให ท างานเพ อส งคมตลอดช ว ต o เพ อให ส งคมด ข น ประเทศด ข น o เพ อลดช องว าง เต มเต มให เก ดความส ขและความเสมอภาค ให ส งคมม ความเหล อมล าน อยลง และสถาบ นอ ดมศ กษาสามารสร างพ นท เร ยนร งานอาสาสม ครในสถาบ นการศ กษา ได ในหลายร ปแบบ กล าวค อ Track 1 Volunteer Centre หน วยงานอาสาสม ครในสถาบ นอ ดมศ กษา (ศ นย อาสาสม คร งานร บผ ดชอบ ต อส งคม) เช น เน องานว าความร บผ ดชอบต อส งคม USR โดยน กศ กษา อย ภายใต สถาบ นว จ ยและพ ฒนา(งานร บผ ดชอบ ต อส งคม Track 2 Service Learning การเป นอาสาสม ครในรายว ชา (เป นเง อนไขว าสร างน กศ กษาอาสาสม ครผ าน การเร ยนร ในรายว ชาเร ยน เช น น าน กศ กษาลงช มชนแล วค ดก จกรรมในช มชน) หร องานของว ทยาล ยช มชนซ งท างาน ว จ ย ม รายว ชาภ ม ป ญญาในหลวงให นศ.ออกแบบก จกรรมลงแล วไปท างานในพ นท ด วยการท างานว จ ยก อน ร วมม อก บ อปท. (ร าง)สร ปโครงการประช มเช งปฏ บ ต งานอาสาสม ครในสถาบ นการศ กษา:ข บเคล อนพ นธก จส การปฏ บ ต ร น 1 หน า 4

5 Track 3 หล กส ตรหร อการส งเสร มให น กศ กษาท างานอาสาสม ครระยะยาวหล งจากเร ยนจบ (๑ ป เด อน) Track 4 Extra curriculum ก จกรรมน กศ กษาภายในสถาบ นและก จกรรมการเร ยนร ก บองค กรภายนอก สถาบ นการศ กษา เช น การบ รณาการการท องเท ยวเช งอาสาสม คร (น าท องเท ยวมาเร ยนร ร วมก บน กศ กษา) การก อต ง เป นล กษณะโครงการจ ตอาสา หร องานว จ ยช มชน Track 5 อาสาส อาเซ ยนและประชาคมโลก ซ งในส วนของการแลกเปล ยนแนวทางความม อระหว างสถาบ นอ ดมศ กษาก บอ ดมศ กษาและสถาบ นอ ดมศ กษาก บ หน วยงานด านอาสาสม ครน นม ข อเสนอด งน บทบาทมหาว ทยาล ยท ม ศ กยภาพต อการเตร ยมการรองร บสถานการณ ภ ยพ บ ต ท เก ดข นภายใต ขอบเขตพ นท มหาว ทยาล ยต อส งคมโดยทางโรงเร ยนนายเร ออากาศย นด ร วมม อในอนาคตส าหร บกรณ ภ บพ บ ต มอ.จะการพ ฒนาเป นศ นย Mindfulness centre มธ. เสนอการพ ฒนาการเร ยนการสอนด านอาสาสม ครภายใต เง อนไขและภารก จหล กของการจ ดการเร ยนการ สอนในห องเร ยน โดยไม ผ กต ดอย ก บเง อนไจก าหนดของ สกอ. ท อาจไม เป นผลด ท งหมดเพราะเง อนไขการ ก าหนดช วโมงเข าร วมก จกรรมน นอาจไม เป นผลด ต อการสร างการเร ยนร แก น กศ กษาท อาจเป นดาบสองคม จากสถานการณ ภ ยพ บ ต ท ผ านมาของไทยและแนวโน มในอนาคต พบว าปรากฏการณ อาสาสม ครต อส งคม ท างานอาสาสม ครยกระด บความเข มข นมากย งข น เสนอให (อ.ปร ญญา)น าเข าส ท ประช มอธ การมหาว ทยาล ยท วประเทศ(ธปอ.) เพ อเตร ยมการสร างคนให พร อม ร บม อสถานการณ ภ ยพ บ ต (แต ท ท าได ด วนค อการเสนอในวงรองอธ การบด ฝ ายก จการน กศ กษา) ข บเคล อนต อเน องจากวงการประช ม(ธปอ.) ค ขนานงานบร การว ชาการ การพ ฒนาท างานร วมก นระหว างมหาว ทยาล ยก บกองท พเพ อรองร บสถานการณ ภ ยพ บ ต ท อาจเก ดข นใน อนาคต (บทบาทกองท พว าด วยงานจ ตสาธารณะก บหน าท ) การรวบรวมองค ความร ด านงานอาสาสม คร เวท การบร หารจ ดการอาสาสม ครในสถานการณ ภ ยพ บ ต ในคร งต อไป ป จจ บ นม การจ ดต งศ นย ประสานงานกลางด านอาสาสม คร ป จจ บ นม การจ ดต งศ นย ประสานงานกลางด านอาสาสม ครเพ อพ ฒนาแนวทางการท างานร วมก นในอนาคต ม การสร างฟอร มรงบรวมเร องการอาสาสม คร มอ. ส ราษฏร ฯ ก าหนดจ ดอบรมอาสาสม ครก บการรองร บสถานการณ ภ ยพ บ ต โดยความร วมระหว างองค ท เก ยวข องในภาคส วนต างๆ เก ดหน วยงานกลางระด บประเทศด านอาสาสม คร ท าหน าท จ ดการในม ต ต างๆ (ร าง)สร ปโครงการประช มเช งปฏ บ ต งานอาสาสม ครในสถาบ นการศ กษา:ข บเคล อนพ นธก จส การปฏ บ ต ร น 1 หน า 5

6 เก ดเคร อข ายมหาว ทยาล ยด านอาสาสม คร (องค กรประสานงาน ล กข ายมหาว ทยาล ยด านอาสาสม คร) เพ อ เช อมโยงการหน นเสร มซ งก นและก น เก ดนโยบายมหาว ทยาล ยอาสาสม ครระด บมหาว ทยาล ย ระด บประเทศ(สกอ.) ว ทยาล ยเทคน คภาคใต จะกล บไปข บเคล อนtrack 1 ในล กษณะUSR ส วน track 2 การยกระด บรายว ชาด ง น กว ชาการมาร วมในการจ ดการเร ยนการสอน track 4 จะข บเคล อนผล กด นต อไปในส วน 3 track ประสบการณ มข. จากสถานการณ น าท วมพบว าเคร อข ายองค กรในพ นท ม ส วนอย างมากในการสร างเคร อข าย รองร บสถานการณ ภ ยพ บ ต เช น ออฟโรด ว ทย ร วมด วยช วยก น ฯลฯ ม.ท าหน าท เป นศ นย กลางรวบร วมส งของ คน และร วมก บหน วยงานภายนอกท ม ความร และม (ร าง)สร ปโครงการประช มเช งปฏ บ ต งานอาสาสม ครในสถาบ นการศ กษา:ข บเคล อนพ นธก จส การปฏ บ ต ร น 1 หน า 6

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด งาน ระหว างว นท ๑2-13 ธ นวาคม ๒๕๕๖ ภาคว ชาการและฝ กปฏ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คำนำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตระหน กและให ความสาค ญในการดาเน นการประก นค ณภาพภายใน ซ งเป น เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพการดาเน นการจ

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ ช ดโครงการว จ ยเร องการศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาค และความเป นธรรมในส งคมม ว ตถ ประสงค การว จ ยแบ งออกเป น 2 ว ตถ ประสงค หล กค อ ว ตถ ประสงค ข อแรกเพ

More information

การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย

การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 3: กรณ ศ กษาโรงเร ยนบ านส นกอง อาเภอแม จ น จ งหว ดเช ยงราย อ จฉราวรรณ ใจยะเข ยว บทค ดย อ การศ กษาในคร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2553 (1 ม ถ นายน 2553 31 พฤษภาคม 2554) ป พ ทธศ กราช 2553 (1 มกราคม 2553 31 ธ นวาคม 2553) ป งบประมาณ 2553

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง

โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง ผ เสนอโครงการ คณบด คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ (อ.เกษม ส

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า แผนบร หารความเส ยงของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information