บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

Size: px
Start display at page:

Download "บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร"

Transcription

1 3 ห วข อการค นคว าอ สระ ป จจ ยจ งใจและพฤต กรรมในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ของประชาชนในเขตกร งเทพมหานคร ช อ นางศ วณ แก วม ศร อาจารย ท ปร กษา รองศาสตราจารย สมชาย ห ร ญก ตต สาขาว ชา การจ ดการท วไป ป การศ กษา 2549 บทค ดย อ การค นคว าอ สระคร งน ม จ ดประสงค เพ อศ กษาข อม ลท วไปของผ ใช บร การจ ดหางานผ าน ส ออ นเตอร เน ตของประชาชนในกร งเทพมหานครท ม ต อการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ทางด าน เพศ สถานภาพการสมรส อาย ระด บ การศ กษา รายได และศ กษาการใช บร การจ ดหางาน ผ านส ออ นเตอร เน ต เพ อหาความส มพ นธ ระหว างพฤต กรรมท ม ต อการใช บร การจ ดหางานผ านส อ อ นเตอร เน ตก บป จจ ยจ งใจในการสม ครงานผ านส ออ นเตอร เน ต กล มต วอย างท ใช ในการว จ ยคร งน ได แก พน กงานบร ษ ทท ท างานในแหล งธ รก จใหญ ท เคยใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ตแต ไม จ าเป นว าต องได งานท ท าอย จากบร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต จ านวน 400 คน เคร องม อท ใช ในการว จ ยเป นแบบสอบถามและว เคราะห ข อม ลโดยใช โปรแกรมทางสถ ต สถ ต ท ใช ในการว จ ย ได แก ค าร อยละ ค าเฉล ยเลขคณ ต ค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมต ฐานโดยใช ส มประส ทธ สหส มพ นธ Correlation และส มประส ทธ สหส มพ นธ แบบเพ ยร ส น ท ระด บน ยส าค ญ ทางสถ ต ท ระด บ 0.05 ผลการศ กษาว จ ยเป นด งน 1. ด านข อม ลท วไปของผ ใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ผ ตอบแบบสอบถามใน คร งน ส วนใหญ เป นเพศหญ งมากกว าเพศชาย ม สถานะโสด อาย ระหว าง ป ม ระด บการศ กษา ปร ญญาตร ระด บรายได อย ท 10,001 15,000 บาท มากท ส ด ผ ใช บร การจ ดหางานผ านระบบ อ นเตอร เน ตส วนใหญ ม การได งานจากการเด นทางไปสม ครก บบร ษ ทโดยตรง และม การเล อก ในการสม ครงาน ม ว ตถ ประสงค หางานได สะดวก ผ ใช บร การจ ดหางานผ าน ระบบอ นเตอร เน ตส วนใหญ ใช ว ธ กรอกใบสม คร ออนไลน ของบร ษ ทโดยใช ท พ กอาศ ยเป นสถานท สม ครงานอ นเตอร เน ตซ งผ ใช บร การไม สม ครเป นสมาช ก จากการว เคราะห ข อม ลทางสถ ต เพ อทดสอบสมมต ฐานพบว า เพศ ระด บการศ กษา รายได สถานภาพการสมรส สถานท ท ใช บร การ และว ตถ ประสงค ในการใช บร การจ ดหางานผ านส อ อ นเตอร เน ต ม พฤต กรรมในการใช บร การจ ดงานผ านส ออ นเตอร เน ตไม แตกต างก น

2 4 ผลการว จ ยพบว าอาย ท แตกต างก นก บพฤต กรรมในการใช บร การจ ดหางานผ านส อ อ นเตอร เน ตด านระยะเวลาท ใช บร การ แตกต างก น ท ระด บน ยส าค ญ 0.05 ส วนพฤต กรรมในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ตด านความถ ในการใช งาน พบว าไม แตกต างก น 2. ส วนผลการว เคราะห ป จจ ยจ งใจท ม ต อการใช บร การจ ดหางานผ านระบบอ นเตอร เน ต ด านความถ ในการใช บร การพบว า ผ ใช บร การจ ดหางานผ านอ นเตอร เน ตม ความถ ในการใช บร การต อ เด อนมากท ส ดค อ 1-10 คร งต อเด อน ด านระยะเวลาท ใช บร การพบว า ผ ใช บร การจ ดหางานผ านส อ อ นเตอร เน ตใช เวลามากท ส ดค อ 1-60 นาท 3. ความส มพ นธ ระหว างป จจ ยจ งใจในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ด าน ความปลอดภ ยในการใช บร การ และ ด านความสะดวกของข อม ลข าวสารท ได ร บพบว าไม ม ความส มพ นธ ก บพฤต กรรมในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต

3 5 Independent Study Title Motivation Factors and Behavior Service of Internet Media of Population in Bangkok Name Mrs. Siwanee Kaewmeesri Advisor Associate Professor Somchai Hirankitti Major General Management Academic Year 2006 ABSTRACT The purpose of this research were to study the general information of the people in Bangkok who use the service for recruiting through the internet media in sex, marital status, age, level of education, income and education in providing the service through the internet in order to seek the relationship between the behavior in using the service through the internet at present in order to find the relationship between the user of service in providing the internet and the motivation factor in recruiting through the internet media. The group using this internet is the employees working in major business but not necessary to be working in the recruitment service through the internet of 400 persons and analyzed by statistical software package. Percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson Correlation are were used to analyze the data. The hypotheses were tested at 0.05 level of significance. The result of research is follow: The general information of the internet user. The result found that most of peoples who answer in this is mainly female more than male at single status, the age during on year old with educational level at bachelor degree. Most of them were salary earning at the level of 10,001-15,000 Baht at the maximum. The user in providing the work through the internet are mainly from the income through the traveling to work with company direct, and there is selection of in the recruitment there is the object to find work which easiness. The user of the service in providing the internet mostly is by mean of feeling in the application form on line of the company by using the residence as place of recruitment of the internet which the user does not apply as member. From the research information to find the assumption it is found that sex the level of education, income, marital status, place of using the service and object in using the service to use the recruitment has the object in using the service is not different. 1. The result of this research is found that the age different between the behaviors in using the service to find the internet in period of time which is different at significant level of 0.05 while the conduct in using the internet service through the frequency in using the work it is not different. 2. The result in analyzing the motivation factor which has been used in using the service to recruit work through the internet. The frequency in using the service is found that the user of the service through the internet has the service per month of the 1-10 times per month. The period in using the service it is found that the user of the service through the internet is 1-60 second. 3. The relationship between the motivation factor in using the service of internet media to provide work between the safety of using the service and easiness of service information received there is no significant relationship with behavior service of internet media.

4 6 บทท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ป จจ บ นเทคโนโลย คอมพ วเตอร และเทคโนโลย การส อสารโทรคมนาคมได พ ฒนาไปอย าง รวดเร ว ท าให การต ดต อส อสาร และการค นหาข อม ลเป นไปอย างสะดวกรวดเร ว ความก าวหน าของ ระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ต ได ร บการพ ฒนาอย างต อเน อง เพ อเป นเคร องม อให ผ ใช ได เข าถ ง สารสนเทศได อย างสะดวกรวดเร ว โดยไม จ าก ดเร องเวลาและระยะทาง ท าให อ นเตอร เน ตเป นระบบ เคร อข ายท ใช ก นอย างกว างขวาง โดยม การเช อมโยงก นผ านระบบเคร อข ายและม การควบค มการ ส งผ านตามมาตรฐานอ นเตอร เน ต (TCP) ช วยให คนท วโลก ท กสาขาอาช พสามารถต ดต อส อสาร แลกเปล ยนสารสนเทศ ข อค ดเห น และใช ประโยชน จากเคร อข ายน ได อย างสะดวกสบาย การร บสม ครงานผ านส ออ นเตอร เน ต ถ อเป นร ปแบบหน งของธ รก จออนไลน โดยท า หน าท เป นส อกลางให ก บบ คคลเข ามาสม ครงานและองค กรท เป ดร บสม ครต าแหน งงานด งกล าวได ค ดเล อกบ คคลท ม ค ณสมบ ต เหมาะสมภายในเวลาท รวดเร ว เพ อให สอดคล องก บภาวะการแข งข น ทางด านธ รก จท ร นแรงในป จจ บ น จ งท าให แนวโน มของการหางานผ านส ออ นเตอร เน ตในกล มคนท ก าล งจบการศ กษา ผ ท ตกงาน ถ กเล กจ าง หร อผ ท ต องการหางานใหม ใช เป นทางเล อกในการสม คร งานก นมากข น ช องทางการจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต จ งได เข ามาม บทบาทในการอ านวยความ สะดวกด านเวลาและค าใช จ ายในการหางาน จากเด มท ผ สม ครงานน ยมใช แหล งการจ ดหางานผ านส อ ส งพ มพ ส อว ทย ส อโทรท ศน การใช บร การผ านบร ษ ทจ ดหางานเอกชน ในขณะท การค นหาข อม ล งานท น าสนใจผ านส ออ นเตอร เน ต จะสามารถท าได ท กท ไม ว าจะอย ท ใดในโลก และสามารถท าได ตลอด 24 ช วโมง ผ สม ครงานสามารถสม ครงานพร อมๆก น หลายบร ษ ทภายในช วงเวลาอ นรวดเร ว โดยไม ต องเส ยค าใช จ ายในการให บร การและเวลาด านการจ ดเตร ยมเอกสารหลายช ดและการ ด าเน นการเพ อส งเอกสารการสม ครงานไปย งองค กรท เป ดร บสม ครงานด งกล าว การสรรหาพน กงานในร ปแบบเด มท เคยปฏ บ ต ก นอาจไม เพ ยงพอ หร อรองร บก บการ เปล ยนแปลงของเศรษฐก จในร ปแบบใหม ท เทคโนโลย เป นต วข บเคล อนให ธ รก จแสวงหาโมเดลใหม เพ อความได เปร ยบในการแข งข นด วยกระแสการเปล ยนแปลงท รวดเร วของเทคโนโลย ม ผลกระทบ เป นอย างมาก ท าให หลายๆบร ษ ทฯ เร มใช การสรรหาพน กงานด วยระบบอ เล กทรอน กส เช นการ สม ครงานทางอ นเตอร เน ต โดยใช จดหมายอ เลคทรอน คส ผ านเว บไซด สม ครงาน การประกาศ ต าแหน งในเว บไซด

5 7 นอกจากน ป ญหาด านการเก ดว กฤตการณ ทางเศรษฐก จของประเทศไทยน บต งแต ป พ.ศ เป นต นมาจวบจนป จจ บ น อ นส งผลให เก ดการขาดสภาพคล องในการด าเน นธ รก จ ม การลด จ านวนพน กงานในภาคธ รก จและภาคอ ตสาหกรรมเป นจ านวนมาก อ ตราการหม นเว ยนเปล ยนงานม อ ตราค อนข างส ง โดยจะพบว าจ านวนผ ว างงานท งประเทศ ณ เด อนม นาคม 2545 ม จ านวนถ ง 1,083,400 คน (ส าน กงานสถ ต แห งชาต : 2545 )ด านผ แสวงหางานท า ซ งม ท งผ ท ได ร บผลกระทบโดย เก ดภาวะตกงานจากการท บร ษ ทท ท างานอย ได ถ กป ดก จการ หร อถ กเล กจ าง และม การผล ตบ ณฑ ต ใหม เข าส ตลาดแรงงานท ม อ ตราเพ มมากข นท กป รวมถ งผ ท ต องการโยกย ายเปล ยนงานท ท าอย เด ม ท า ให ก จกรรมในเร องการสม ครงานม กระแสความต นต วเพ มมากข นการแสวงหางานท าอย ในภาวะท แข งข นก นส ง ด งจะเห นได จากการท ม บร ษ ทฯท ท าหน าท เป นต วกลางท เข ามาเป นต วเช อมในการจ บค ระหว างองค กรก บผ สม คร ม การพ ฒนาเว บไซด ในการร บสม ครงานท ม อย เด มและม เว บไซด ส าหร บ ร บสม ครงานเก ดใหม ข นอย างมากมาย อาท เช น ฯลฯ ซ งบร ษ ทเหล าน จ ดได ว าเป นช องทางในการจ ดหางานร ปแบบใหม ท เข ามาม บทบาทในการอ านวยความสะดวกด านการประหย ดเวลาและค าใช จ ายในการหางานด งกล าว จากเด มผ สม ครงานจะน ยมใช แหล งการจ ดหางานผ านส ออ น ๆ เช นส อส งพ มพ ส อว ทย และโทรท ศน หร อตามแหล งงานด านอ น เช นบร ษ ทจ ดหางานหร อ การจ ดงานน ดพบแรงงานท ม การจ ดข นโดย หน วยงานต าง ๆท งภาคร ฐและภาคเอกชน ในขณะท การสม ครงานผ านส ออ นเตอร เน ตน นผ สม คร งานจะสามารถท าได ท กท ไม ว าจะอย ณ ท ไหนของโลก และสามารถสม ครงานได ตลอด 24 ช วโมง และย งสามารถท จะสม ครงานพร อม ๆก นในหลายบร ษ ท โดยไม ต องเส ยค าใช จ ายในการเด นทางไป สม ครงานและไม ต องเส ยเวลาเด นทางไปย งบร ษ ทหร อองค กรท เป ดร บสม ครงานด งกล าว จะเห นได ว า อ นเตอร เน ตเป นเทคโนโลย ส อสารท ก าล งจะถ กน ามาทดแทนร ปแบบของการต ดต อส อสาร ท งหลายไม ว าจะเป นร ปแบบของการส อสารท งหมด ไม ว าจะเป น หน งส อพ มพ ว ทย โทรท ศน และ อ น ๆ หร อตามแหล งงานด านอ นเน องจากม ความได เปร ยบทางด านความสะดวกในการการ ประหย ดเวลาและค าใช จ ายในการหางานด งกล าว มากกว าว ธ การหางานว ธ อ นๆ ท ม อย ในป จจ บ น ท งน จากป ญหาการว างงานของผ ท ได ร บผลกระทบจากสภาวะเศรษฐก จในป จจ บ นและ จากกล มคนท ก าล งจบการศ กษาท ม จ านวนเพ มมากข นและและม แนวโน มท จะกลายเป นผ แสวงหา งานท าและข อม ลอ น ๆประกอบด งกล าวข างต น ท าให ผ ว จ ยจ งม ความสนใจท จะศ กษา ป จจ ยจ งใจและ พฤต กรรมท ม ต อการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ของประชาชนกล มต วอย างในเขต กร งเทพมหานคร เน องกล มต วอย างท อาศ ยอย ในกร งเทพมหานครเป นกล มเป าหมายท ม แนวโน มใน การใช ส ออ นเตอร เน ตเป นช องทางในการแสวงหาข าวสารเก ยวก บการสม ครงาน ซ งผลจากการศ กษา จะเป นประโยชน ต อผ ท ก าล งแสวงหางานท าเพ อทราบถ งข อม ลของส ออ นเตอร เน ตท ม ผ น ยมใช ใน

6 8 การหาแสวงหางานท าและเป นประโยชน ต อผ เป นส อกลางในการให บร การจ ดหางานผ านส อ อ นเตอร เน ตในการน าข อม ลมาก าหนดกลย ทธ ในการวางแผนการตลาดให สอดคล องก บความ ต องการได อย างเฉพาะเจาะจงและม ความช ดเจนมากย งข น ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1. เพ อศ กษาเปร ยบเท ยบข อม ลท วไปของผ ใช บร การหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ของ ประชาชนในเขตกร งเทพมหานครท ม ต อการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ตในด าน เพศ สถานภาพการสมรส อาย ระด บการศ กษา รายได การได งานท ท าอย ในป จจ บ น เว บไซด ท เป นท น ยม ในการสม ครงาน ว ตถ ประสงค ในการสม ครงานทางอ นเตอร เน ต ว ธ การในการสม ครงานทาง อ นเตอร เน ต ฯลฯ 2. เพ อศ กษาป จจ ยจ งใจในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ตของประชาชนใน เขต กร งเทพมหานคร อ นได แก ร ปแบบของเว บไซด ด านความสะดวกรวดเร วของข อม ล และด าน ความปลอดภ ยในการให บร การ 3. เพ อศ กษาถ งความส มพ นธ ระหว างพฤต กรรมท ม ต อการใช บร การจ ดหางานผ านส อ อ นเตอร เน ตก บป จจ ยจ งใจในการสม ครงานผ านส ออ นเตอร เน ต ประโยชน ท ได ร บ 1. สามารถน าข อม ลท วไปของผ ใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ตของประชาชนใน เขตกร งเทพมหานครท ม ต อการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ตในด าน เพศ สถานภาพการ สมรส อาย รายได ระด บการศ กษาการได งานท ท าอย ในป จจ บ น เว บไซด ท เป นท น ยมในการสม คร งาน ว ตถ ประสงค ในการสม ครงานทางอ นเตอร เน ต ว ธ การในการสม ครงานทางอ นเตอร เน ต ฯลฯ ไป ใช เป นแนวทางในการวางแผนการตลาดของธ รก จการร บสม ครงานผ านส ออ นเตอร เน ตได 2. ผลของการศ กษาป จจ ยจ งใจในการใช บร การงานผ านส ออ นเตอร เน ต ของประชากรใน เขตพ นท กร งเทพมหานคร ในด านร ปแบบของเว บไซด ด านความสะดวกรวดเร วของข อม ล ด าน ความปลอดภ ยในการให บร การสามารถน าไปใช เป นแนวทางในการวางแผนปร บปร งร ปแบบของ เว บไซด ท ใช ร บสม ครงานได 3. ผลการศ กษาความส มพ นธ ระหว างพฤต กรรมท ม ต อการใช บร การจ ดหางานผ านส อ อ นเตอร เน ตก บป จจ ยจ งใจในการสม ครงานผ านส ออ นเตอร เน ต สามารถน าไปใช ในการปร บปร ง บร การให ตรงก บความต องการของผ ใช งานให มากข น

7 9 ขอบเขตของการว จ ย 1. เน อหาการว จ ย เพ อศ กษาว จ ยเร องป จจ ยจ งใจและพฤต กรรมในการใช บร การจ ดหางาน ผ านส ออ นเตอร เน ต ของประชาชนในเขตกร งเทพมหานครซ งประกอบด วยข อม ลท วไปของผ ตอบ แบบสอบถาม ข อม ลป จจ ย และพฤต กรรมในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ของ ประชาชนในเขตกร งเทพมหานคร 2. ประชากรได แก พน กงานบร ษ ท ท ท างานในแหล งธ รก จใหญ ท เคยใช บร การจ ดหางาน ผ านส ออ นเตอร เน ตแต ไม จ าเป นว าจะต องได งานท ท าอย จากบร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต 3. ขนาดของกล มต วอย าง เน องจากผ ว จ ยไม ทราบจ านวนประชากรท แท จร ง ด งน นผ ว จ ย อาศ ยการค านวณหาขนาดของประชากรจากส ตร(ศ ร วรรณ เสร ร ตน และคณะ 2549 : 177) จากส ตร ด งกล าวจะได กล มต วอย างเท าก บ 385 คน ซ งผ ว จ ยส ารองเผ อความคลาดเคล อนของต วอย างจ านวน 15 คน ด งน นจะได กล มต วอย างเท าก บ 400 คน 4. การส มต วอย าง ผ ว จ ยใช ว ธ การส มต วอย างแบบหลายข นตอน ด งน ข นท 1 ส มต วอย างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเล อกย านธ รก จหล กท ส าค ญในเขตกร งเทพมหานครจ านวน 4 แห งโดยพ จารณาจากแหล งธ รก จท ม ผ ท างานในแหล งธ รก จ น นมาก และเป นผ ท ค นเคยก บการใช ส ออ นเตอร เน ตในช ว ตประจ าว นได แก ย านธ รก จถนน ส ลม ย านธ รก จถนนส ข มว ท ย านธ รก จถนนร ชดาภ เษก และย านธ รก จถนนศร นคร นทร ข นท 2 ส มต วอย างโดยใช โควตา (Quota Sampling) โดยเก บต วอย างจาก ประชากรในย านธ รก จ 4 ย านธ รก จ แห งละ 100 ต วอย างเท า ๆ ก น จะได เท าก บ 400 ต วอย าง ข นท 3 ส มต วอย างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป นการส มต วอย าง จากประชากรในสถานท ท ค ดเล อกไว ตามเง อนไขท ก าหนด 5. พ นท ในการว จ ย ใช ย านธ รก จใหญ จ านวน 4 แห ง ได แก ย านธ รก จถนนส ลม ย านธ รก จ ถนนส ข มว ท ย านธ รก จถนนร ชดาภ เษก และย านธ รก จถนนศร นคร นทร 6. ระยะเวลาในการเก บข อม ล ต งแต ว นท 3 16 มกราคม 2550 สมมต ฐานการว จ ย 1. ข อม ลท วไปของผ ใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ได แก เพศ อาย ระด บ การศ กษา รายได สถานภาพการสมรส และ การได งานท ท าอย ในป จจ บ นท แตกต างก น ม ผลต อ พฤต กรรมการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ตท แตกต างก น 2. ป จจ ยจ งใจในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ตม ความส มพ นธ ก บพฤต กรรม ในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต

8 10 ต วแปรท ใช ในการว จ ย ต วแปรอ สระ ประกอบด วย 1. ข อม ลท วไป 1.1 เพศ 1.2 อาย 1.3 ระด บการศ กษา 1.4 รายได 1.5 สถานภาพการสมรส 1.6 สถานท ท ใช บร การ 1.7 ว ตถ ประสงค ในการเข ามาใช บร การ 2. ป จจ ยจ งใจท ม ต อการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ได แก 2.1 เว บไซด โดยท วไปท ให บร การจ ดหางาน 2.2 ความปลอดภ ยของข อม ลส วนต วในการใช บร การ 2.3 ความสะดวกรวดเร วของข อม ลท ได ร บ ต วแปรตาม หมายถ ง พฤต กรรมในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ได แก 1. ความถ ในการใช บร การ 2. ระยะเวลาในการใช บร การ กรอบแนวค ด ในการศ กษาป จจ ยจ งใจและพฤต กรรมในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ตของ ประชาชนในเขตกร งเทพมหานคร

9 11 ต วแปรอ สระ ต วแปรตาม - สถานท ท ใช บร การ - โอกาสและว ตถ ประสงค ใน - เพศ การสม ครงาน ล กษณะส วนบ คคล - อาย - ระด บการศ กษา - รายได - สถานภาพการสมรส - สถานท ท ใช บร การ - ว ตถ ประสงค ในการ สม ครงาน ป จจ ยจ งใจในการใช บร การจ ดหางาน ผ านส ออ นเตอร เน ต - ร ปแบบของเว บไซต - ความปลอดภ ยของข อม ลส วนต ว - ความสะดวกของข อม ลข าวสาร ท ได ร บ พฤต กรรมในการใช บร การ จ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต - ความถ ในการใช งาน - ระยะเวลาท ใช บร การ ภาพท 1.1 แสดงกรอบแนวค ดในการว จ ย ค าน ยามศ พท ท ใช ในการว จ ย 1. อ นเตอร เน ต หมายถ งเคร อข ายท รวมของเคร อข ายคอมพ วเตอร ท ม การเช อมโยงก นท ว โลก เพ อการต ดต อส อสาร และแลกเปล ยนข อม ลซ งก นและก น โดยผ านกฎเกณฑ การควบค มการ ส งผ านตามมาตรฐานอ นเตอร เน ต หร อท เร ยกว า ท ซ พ /ไอพ (TCP/IP)

10 12 2. บร การหางานออนไลน หมายถ งการให บร การหางานทางอ นเตอร เน ต ม เว บไซด ซ งเป น ศ นย กลางตลาดแรงงาน ว ธ การร บสม ครโดยการฝากประว ต การท างานทางเว บไซด ม ประกาศค นหา งาน ให บร การสม ครงานทางอ นเตอร เน ตม งานท งในประเทศและในต างประเทศ 3. ล กษณะส วนบ คคล หมายถ งล กษณะท วไปของประชากรกล มต วอย าง 3.1 เพศ หมายถ ง เพศชาย หร อ หญ ง 3.2 อาย หมายถ ง อาย ของประชากรกล มต วอย างท ต องการศ กษา 3.3 ระด บการศ กษา หมายถ ง ว ฒ การศ กษาข นส งส ดของประชากรกล มต วอย าง 3.4 รายได หมายถ ง รายได ต อเด อนท ผ ตอบแบบสอบถามได ร บอย ในป จจ บ น 3.5 สถานภาพการสมรส หมายถ ง สถานภาพการสมรสของประชากรกล มต วอย าง 4. พฤต กรรมการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ค อ พฤต กรรมการเข ามาในเว บ ไซด ท ม การให บร การจ ดหางานและใช บร การจ ดหางานผ านเว บไซด น น 5. ป จจ ยจ งใจ หมายถ ง ป จจ ยท กระต นให ผ สม ครเข ามาลงทะเบ ยนสม ครสมาช กบร ษ ทท ให บร การจ ดหางานทางอ นเตอร เน ต โดยแบ งออกเป น 5.1 ร ปแบบของเว บไซด โดยท วไปท ให บร การจ ดหางาน 5.2 ความปลอดภ ยของข อม ลส วนต วและความน าเช อถ อของเว บไซด 5.3 การสะดวกรวดเร วของข อม ล ค อการได ร บข าวสารเก ยวก บงานตอบกล บมา ตามท ผ ใช บร การสนใจหร อการได ร บข าวสารเก ยวก บงานผ านทางจดหมายอ เลคทรอน คส ของ ผ ใช บร การโดยตรง 6. เว บไซด หมายถ ง ระบบการส บค นข อม ลข าวสารแบบใยแมงม ม (web) โดยการ เช อมโยง และโอนย ายข อม ลจากแหล งข อม ลท เร ยกว า เว ลด ไวด เว บเซ ร ฟเวอร เป นได ท ง ข อม ล ร ปภาพ เส ยง และ ว ด โอ 7. ความปลอดภ ยของข อม ลส วนต ว หมายถ ง การร กษาความปลอดภ ยของข อม ลส วนต ว ของผ ใช บร การสม ครงานผ านส ออ นเตอร เน ตได ให ไว ก บบร ษ ทท ให บร การจ ดหางานทาง อ นเตอร เน ตในด านต าง ๆ เช น การศ กษา ท อย ป จจ บ น รายได หมายเลขบ ตรประจ าต วประชาชนเป น ต น 8. Job Seeker หมายถ ง หมายถ ง การเช ญชวนให ผ สนใจท ต องการหางานท ากรอก แบบฟอร มข อม ลหร อประว ต ของตนเอง ท งน อาจให ส งไฟล ประว ต ย อ แนบมาด วยก ได 9. Job Alert หมายถ ง เคร องม อท e-recruiting ส วนใหญ ใช เพ อแจ งข าวคราวว าขณะน ม ต าแหน งอะไรท เป นท น าสนใจ หร อสนใจต าแหน งอะไรบ างท ตรงก บค ณล กษณะของผ สม ครงาน หร อองค กรท น าเสนอข อม ลข าวสารแล วผ สม ครสนใจจะต ดต อหร อไม

11 ร ปแบบของเว บไซด หมายถ ง องค ประกอบโดยท วไปของเว บไซด ท จ ดท าข นมาเป น ข อม ลในด านต าง ๆ ส าหร บผ ใช บร การสม ครงานผ านส ออ นเตอร เน ต

การยอมร บระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส ของการเคหะแห งชาต ADOPTION OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM OF NATIONAL HOUSING AUTHORITY

การยอมร บระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส ของการเคหะแห งชาต ADOPTION OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM OF NATIONAL HOUSING AUTHORITY การยอมร บระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส ของการเคหะแห งชาต ADOPTION OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM OF NATIONAL HOUSING AUTHORITY นวร ตน ม น ชนารถ การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส

More information

ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม

ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM THROUGH THE WEBSITE: CASE

More information

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร โดย นางสาวอภ ญญา ว เศษส งห ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2556 รายงานว จ ย เร อง การจ

More information

ค ณภาพการจ ดการส าน กงานบ ญช ในจ งหว ดอ ตรด ตถ QUALITY MANAGEMENT OFFICE IN UTTARADIT

ค ณภาพการจ ดการส าน กงานบ ญช ในจ งหว ดอ ตรด ตถ QUALITY MANAGEMENT OFFICE IN UTTARADIT ค ณภาพการจ ดการส าน กงานบ ญช ในจ งหว ดอ ตรด ตถ QUALITY MANAGEMENT OFFICE IN UTTARADIT ป ยะ ส มมาส ข 1 ดร.ศ ร พร พรหมนา 2 มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก บทค ดย อ การศ กษาอ สระคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาระด บค ณภาพการจ

More information

การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พเช ยงราย

การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พเช ยงราย การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พเช ยงราย นางคน งน จ พรหมเนตร ว ทยาล ยอาช วศ กษาเช ยงราย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ป ญหาและการใช นว ตกรรมการเร ยนการสอนของอาจารย ในคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม

ป ญหาและการใช นว ตกรรมการเร ยนการสอนของอาจารย ในคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป ญหาและการใช นว ตกรรมการเร ยนการสอนของอาจารย ในคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ส ข มาล หว งวณ ชพ นธ ส าเร ง กล นด ษฐ ก ตต พ นธ บ ญโตส ตระก ล ตฤณ ด ษฐ ล าภ เกษมช ย บ ญเพ ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร คณะคร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ท ศนคต ของคนร น Gen Y ต อการท างานในระบบราชการ Generation Y s Attitude towards the Bureaucratic Work System

ท ศนคต ของคนร น Gen Y ต อการท างานในระบบราชการ Generation Y s Attitude towards the Bureaucratic Work System ท ศนคต ของคนร น Gen Y ต อการท างานในระบบราชการ Generation Y s Attitude towards the Bureaucratic Work System พรรณวด สถ ตถาวร ประจวบ เพ มส วรรณ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาท ศนคต ของคนร

More information

E-word of mouth ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจซ อส นค าของผ บร โภคบน อ นเทอร เน ต กรณ ศ กษา E-marketplace ในประเทศไทย

E-word of mouth ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจซ อส นค าของผ บร โภคบน อ นเทอร เน ต กรณ ศ กษา E-marketplace ในประเทศไทย E-word of mouth ม อ ทธ พลต อการต ดส นใจซ อส นค าของผ บร โภคบน อ นเทอร เน ต กรณ ศ กษา E-marketplace ในประเทศไทย โดย นางสาวชน ดา พ ฒนก ตต วรก ล การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ

More information

ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ

ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร

More information

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ก การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ นายสมชาย ค าปล ว การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตร มหาบ ณฑ

More information

การบร หารจ ดการภาคร ฐ : ร ฐบาลอ เล กทรอน กส (e Government)

การบร หารจ ดการภาคร ฐ : ร ฐบาลอ เล กทรอน กส (e Government) Academic Focus เมษายน 2558 สารบ ญ บทน า 1 ความเป นมาของร ฐบาลอ เล กทรอน กส 2 น ยามของร ฐบาลอ เล กทรอน กส 2 หล กการของร ฐบาลอ เล กทรอน กส 3 ประเภทของการให บร การของร ฐบาลอ เล กทรอน กส 4 ระด บการให บร การของร

More information

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร หล งจากท องค กรได ทราบความต องการด านทร พยากรมน ษย จากการวางแผนทร พยากร มน ษย แล วองค กรจะต องใช มาตรการต างๆ เพ อสรรหาบ คลากรท ม ค ณสมบ ต เหมาะสมก บ ต าแหน งงาน และให

More information

QUALITY OF WORK LIFE OF OPERATIONAL STAFF OF C.B. PAINT LIMITED PARTNERSHIP

QUALITY OF WORK LIFE OF OPERATIONAL STAFF OF C.B. PAINT LIMITED PARTNERSHIP ค ณภาพช ว ตในการท างานของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ห างห นส วนจาก ด ซ.บ. เพนท QUALITY OF WORK LIFE OF OPERATIONAL STAFF OF C.B. PAINT LIMITED PARTNERSHIP ว พ ฒน น ซ ง การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ

More information

แนวทางการจ ดท าแผนการตลาดของเส อผ าน าเข า จากประเทศสาธารณร ฐประชาชนจ น

แนวทางการจ ดท าแผนการตลาดของเส อผ าน าเข า จากประเทศสาธารณร ฐประชาชนจ น 1 แนวทางการจ ดท าแผนการตลาดของเส อผ าน าเข า จากประเทศสาธารณร ฐประชาชนจ น 1 จ เหล ยง จ บทค ดย อ การศ กษาเร องแนวทางการจ ดท าแผนการตลาดของเส อผ าน าเข าจากประเทศสาธารณร ฐประชาชนจ น ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาพฤต

More information

รายงานการว จ ย เร อง การศ กษาว จ ยเพ อพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอนผ านส อออนไลน

รายงานการว จ ย เร อง การศ กษาว จ ยเพ อพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอนผ านส อออนไลน รายงานการว จ ย เร อง การศ กษาว จ ยเพ อพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอนผ านส อออนไลน โครงการศ กษาว จ ยเพ อพ ฒนาร ปแบบการเร ยนการสอนผ านส อออนไลน สาน กการศ กษา กร งเทพมหานคร ร วมก บ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล

More information

ป จจ ยท ส งผลต อพฤต กรรมการท างานภายหล งเกษ ยณอาย ของข าราชการมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ

ป จจ ยท ส งผลต อพฤต กรรมการท างานภายหล งเกษ ยณอาย ของข าราชการมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ รายงานการว จ ย ฉบ บท ๑๐๗ ป จจ ยท ส งผลต อพฤต กรรมการท างานภายหล งเกษ ยณอาย ของข าราชการมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ว าท ร อยตร ดร.มน ส บ ญประกอบ ดร.พรรณ บ ญประกอบ สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร

More information

การศ กษาเร องการว เคราะห ความสามารถการใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการส าหร บงาน ว ชาการ โรงเร ยนว งเด กพ ฒนาและพ ฒน บร หารธ รก จ

การศ กษาเร องการว เคราะห ความสามารถการใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการส าหร บงาน ว ชาการ โรงเร ยนว งเด กพ ฒนาและพ ฒน บร หารธ รก จ การศ กษาเร องการว เคราะห ความสามารถการใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการส าหร บงาน ว ชาการ โรงเร ยนว งเด กพ ฒนาและพ ฒน บร หารธ รก จ Analysis of Management Information System Usage for Academic Section of Wangdek

More information

การใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) ของคร ในสถานศ กษา ต าบลบางนายส อ าเภอตะก วป า จ งหว ดพ งงา

การใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) ของคร ในสถานศ กษา ต าบลบางนายส อ าเภอตะก วป า จ งหว ดพ งงา การใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) ของคร ในสถานศ กษา ต าบลบางนายส อ าเภอตะก วป า จ งหว ดพ งงา Using Information and communication Technologies (ICT) of Teacher in school in Tumbon Bangnaisri, Takuapa

More information

ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร

ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร STUDENT SATISFACTION TOWARDS EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF BANGNA COMMERCIAL COLLEGE, BANGKOK จร นทร ยา ยวงนาค การค

More information

นางสาวน ศาร ตน เชาว ปร ชา

นางสาวน ศาร ตน เชาว ปร ชา การพ ฒนาการบร หารระบบสารสนเทศของโรงเร ยนประถมศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครสวรรค เขต ๑ THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM OF PRIMARY SCHOOL IN DISTRICT NAKHON SAWAN PROVINCE

More information

ป จจ ยท ส งผลต อประส ทธ ภาพการทางานเป นท มของพน กงาน บร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด (มหาชน)

ป จจ ยท ส งผลต อประส ทธ ภาพการทางานเป นท มของพน กงาน บร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด (มหาชน) ป จจ ยท ส งผลต อประส ทธ ภาพการทางานเป นท มของพน กงาน บร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด (มหาชน) FACTORS AFFECTING TEAM WORK EFFICIENCY OF EMPLOYEES OF QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED ธนกร กรว ชรเจร ญ การค

More information

สารน พนธ ของ อรรถพล ก ตต ธนาช ย

สารน พนธ ของ อรรถพล ก ตต ธนาช ย พฤต กรรมการใช เทคโนโลย สารสนเทศท ส มพ นธ ต อสรรถนะของน กเร ยน โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒประสานม ตร (ฝ ายม ธยม) สารน พนธ ของ อรรถพล ก ตต ธนาช ย เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information

การบร หารการเพ มค ณภาพโดยใช TQM กรณ ศ กษาบร ษ ทปลาท ด ไซน จ าก ด บทค ดย อ

การบร หารการเพ มค ณภาพโดยใช TQM กรณ ศ กษาบร ษ ทปลาท ด ไซน จ าก ด บทค ดย อ 1 การบร หารการเพ มค ณภาพโดยใช TQM กรณ ศ กษาบร ษ ทปลาท ด ไซน จ าก ด "Management Increasing The Quality by Using TQM case study PLATOO DESIGN Co.,Ltd. 1 ศ ภมาส เจ ยมร งสรรค รองศาสตราจารย สมยศ นาว การ /2

More information

สภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการจ ดการเร ยนการสอนของโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากร งเทพมหานคร State of Information

สภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการจ ดการเร ยนการสอนของโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากร งเทพมหานคร State of Information สภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการจ ดการเร ยนการสอนของโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากร งเทพมหานคร State of Information Technology Utilization to the Instruction Management in Elementary

More information

การบร หารก จการบ านเม องท ด : กรณ ศ กษา ส าน กงานเขตบางกะป กร งเทพมหานคร Good Governance : A Case of Bangkapi office Bangkok Metropolitan Administion

การบร หารก จการบ านเม องท ด : กรณ ศ กษา ส าน กงานเขตบางกะป กร งเทพมหานคร Good Governance : A Case of Bangkapi office Bangkok Metropolitan Administion การบร หารก จการบ านเม องท ด : กรณ ศ กษา ส าน กงานเขตบางกะป กร งเทพมหานคร Good Governance : A Case of Bangkapi office Bangkok Metropolitan Administion นายสากล ดอกข น* Mr. Sakol Dokkhan บทค ดย อ ในการว จ

More information

สารน พนธ ของ พรรณท พา สาว นด

สารน พนธ ของ พรรณท พา สาว นด การศ กษาความตระหน กร ต อการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ย ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 โรงเร ยนบ านหนองน าข น ท เร ยนด วย บทเร ยนคอมพ วเตอร ม ลต ม เด ย เร อง ท กษะการใช อ นเทอร เน ต สารน พนธ

More information

ผลส มฤทธ ของการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา : กรณ ศ กษา ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร จ งหว ดชลบ ร

ผลส มฤทธ ของการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา : กรณ ศ กษา ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร จ งหว ดชลบ ร ผลส มฤทธ ของการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา : กรณ ศ กษา ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร จ งหว ดชลบ ร OPERATION ACHIEVEMENT OF INTERNAL QUALITY ASSURANCE: A CASE STUDY OF CHONBURI TECHNICAL COLLEGE, CHONBURI

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

ป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งาน : กรณ ศ กษาขององค การบร หาร ส วนตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา นายช ยศ ศร วรข นธ

ป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งาน : กรณ ศ กษาขององค การบร หาร ส วนตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา นายช ยศ ศร วรข นธ ป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งาน : กรณ ศ กษาขององค การบร หาร ส วนตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา นายช ยศ ศร วรข นธ โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต การบร หารงานก อสร างและสาธารณ

More information