บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร"

Transcription

1 3 ห วข อการค นคว าอ สระ ป จจ ยจ งใจและพฤต กรรมในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ของประชาชนในเขตกร งเทพมหานคร ช อ นางศ วณ แก วม ศร อาจารย ท ปร กษา รองศาสตราจารย สมชาย ห ร ญก ตต สาขาว ชา การจ ดการท วไป ป การศ กษา 2549 บทค ดย อ การค นคว าอ สระคร งน ม จ ดประสงค เพ อศ กษาข อม ลท วไปของผ ใช บร การจ ดหางานผ าน ส ออ นเตอร เน ตของประชาชนในกร งเทพมหานครท ม ต อการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ทางด าน เพศ สถานภาพการสมรส อาย ระด บ การศ กษา รายได และศ กษาการใช บร การจ ดหางาน ผ านส ออ นเตอร เน ต เพ อหาความส มพ นธ ระหว างพฤต กรรมท ม ต อการใช บร การจ ดหางานผ านส อ อ นเตอร เน ตก บป จจ ยจ งใจในการสม ครงานผ านส ออ นเตอร เน ต กล มต วอย างท ใช ในการว จ ยคร งน ได แก พน กงานบร ษ ทท ท างานในแหล งธ รก จใหญ ท เคยใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ตแต ไม จ าเป นว าต องได งานท ท าอย จากบร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต จ านวน 400 คน เคร องม อท ใช ในการว จ ยเป นแบบสอบถามและว เคราะห ข อม ลโดยใช โปรแกรมทางสถ ต สถ ต ท ใช ในการว จ ย ได แก ค าร อยละ ค าเฉล ยเลขคณ ต ค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมต ฐานโดยใช ส มประส ทธ สหส มพ นธ Correlation และส มประส ทธ สหส มพ นธ แบบเพ ยร ส น ท ระด บน ยส าค ญ ทางสถ ต ท ระด บ 0.05 ผลการศ กษาว จ ยเป นด งน 1. ด านข อม ลท วไปของผ ใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ผ ตอบแบบสอบถามใน คร งน ส วนใหญ เป นเพศหญ งมากกว าเพศชาย ม สถานะโสด อาย ระหว าง ป ม ระด บการศ กษา ปร ญญาตร ระด บรายได อย ท 10,001 15,000 บาท มากท ส ด ผ ใช บร การจ ดหางานผ านระบบ อ นเตอร เน ตส วนใหญ ม การได งานจากการเด นทางไปสม ครก บบร ษ ทโดยตรง และม การเล อก ในการสม ครงาน ม ว ตถ ประสงค หางานได สะดวก ผ ใช บร การจ ดหางานผ าน ระบบอ นเตอร เน ตส วนใหญ ใช ว ธ กรอกใบสม คร ออนไลน ของบร ษ ทโดยใช ท พ กอาศ ยเป นสถานท สม ครงานอ นเตอร เน ตซ งผ ใช บร การไม สม ครเป นสมาช ก จากการว เคราะห ข อม ลทางสถ ต เพ อทดสอบสมมต ฐานพบว า เพศ ระด บการศ กษา รายได สถานภาพการสมรส สถานท ท ใช บร การ และว ตถ ประสงค ในการใช บร การจ ดหางานผ านส อ อ นเตอร เน ต ม พฤต กรรมในการใช บร การจ ดงานผ านส ออ นเตอร เน ตไม แตกต างก น

2 4 ผลการว จ ยพบว าอาย ท แตกต างก นก บพฤต กรรมในการใช บร การจ ดหางานผ านส อ อ นเตอร เน ตด านระยะเวลาท ใช บร การ แตกต างก น ท ระด บน ยส าค ญ 0.05 ส วนพฤต กรรมในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ตด านความถ ในการใช งาน พบว าไม แตกต างก น 2. ส วนผลการว เคราะห ป จจ ยจ งใจท ม ต อการใช บร การจ ดหางานผ านระบบอ นเตอร เน ต ด านความถ ในการใช บร การพบว า ผ ใช บร การจ ดหางานผ านอ นเตอร เน ตม ความถ ในการใช บร การต อ เด อนมากท ส ดค อ 1-10 คร งต อเด อน ด านระยะเวลาท ใช บร การพบว า ผ ใช บร การจ ดหางานผ านส อ อ นเตอร เน ตใช เวลามากท ส ดค อ 1-60 นาท 3. ความส มพ นธ ระหว างป จจ ยจ งใจในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ด าน ความปลอดภ ยในการใช บร การ และ ด านความสะดวกของข อม ลข าวสารท ได ร บพบว าไม ม ความส มพ นธ ก บพฤต กรรมในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต

3 5 Independent Study Title Motivation Factors and Behavior Service of Internet Media of Population in Bangkok Name Mrs. Siwanee Kaewmeesri Advisor Associate Professor Somchai Hirankitti Major General Management Academic Year 2006 ABSTRACT The purpose of this research were to study the general information of the people in Bangkok who use the service for recruiting through the internet media in sex, marital status, age, level of education, income and education in providing the service through the internet in order to seek the relationship between the behavior in using the service through the internet at present in order to find the relationship between the user of service in providing the internet and the motivation factor in recruiting through the internet media. The group using this internet is the employees working in major business but not necessary to be working in the recruitment service through the internet of 400 persons and analyzed by statistical software package. Percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson Correlation are were used to analyze the data. The hypotheses were tested at 0.05 level of significance. The result of research is follow: The general information of the internet user. The result found that most of peoples who answer in this is mainly female more than male at single status, the age during on year old with educational level at bachelor degree. Most of them were salary earning at the level of 10,001-15,000 Baht at the maximum. The user in providing the work through the internet are mainly from the income through the traveling to work with company direct, and there is selection of in the recruitment there is the object to find work which easiness. The user of the service in providing the internet mostly is by mean of feeling in the application form on line of the company by using the residence as place of recruitment of the internet which the user does not apply as member. From the research information to find the assumption it is found that sex the level of education, income, marital status, place of using the service and object in using the service to use the recruitment has the object in using the service is not different. 1. The result of this research is found that the age different between the behaviors in using the service to find the internet in period of time which is different at significant level of 0.05 while the conduct in using the internet service through the frequency in using the work it is not different. 2. The result in analyzing the motivation factor which has been used in using the service to recruit work through the internet. The frequency in using the service is found that the user of the service through the internet has the service per month of the 1-10 times per month. The period in using the service it is found that the user of the service through the internet is 1-60 second. 3. The relationship between the motivation factor in using the service of internet media to provide work between the safety of using the service and easiness of service information received there is no significant relationship with behavior service of internet media.

4 6 บทท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ป จจ บ นเทคโนโลย คอมพ วเตอร และเทคโนโลย การส อสารโทรคมนาคมได พ ฒนาไปอย าง รวดเร ว ท าให การต ดต อส อสาร และการค นหาข อม ลเป นไปอย างสะดวกรวดเร ว ความก าวหน าของ ระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ต ได ร บการพ ฒนาอย างต อเน อง เพ อเป นเคร องม อให ผ ใช ได เข าถ ง สารสนเทศได อย างสะดวกรวดเร ว โดยไม จ าก ดเร องเวลาและระยะทาง ท าให อ นเตอร เน ตเป นระบบ เคร อข ายท ใช ก นอย างกว างขวาง โดยม การเช อมโยงก นผ านระบบเคร อข ายและม การควบค มการ ส งผ านตามมาตรฐานอ นเตอร เน ต (TCP) ช วยให คนท วโลก ท กสาขาอาช พสามารถต ดต อส อสาร แลกเปล ยนสารสนเทศ ข อค ดเห น และใช ประโยชน จากเคร อข ายน ได อย างสะดวกสบาย การร บสม ครงานผ านส ออ นเตอร เน ต ถ อเป นร ปแบบหน งของธ รก จออนไลน โดยท า หน าท เป นส อกลางให ก บบ คคลเข ามาสม ครงานและองค กรท เป ดร บสม ครต าแหน งงานด งกล าวได ค ดเล อกบ คคลท ม ค ณสมบ ต เหมาะสมภายในเวลาท รวดเร ว เพ อให สอดคล องก บภาวะการแข งข น ทางด านธ รก จท ร นแรงในป จจ บ น จ งท าให แนวโน มของการหางานผ านส ออ นเตอร เน ตในกล มคนท ก าล งจบการศ กษา ผ ท ตกงาน ถ กเล กจ าง หร อผ ท ต องการหางานใหม ใช เป นทางเล อกในการสม คร งานก นมากข น ช องทางการจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต จ งได เข ามาม บทบาทในการอ านวยความ สะดวกด านเวลาและค าใช จ ายในการหางาน จากเด มท ผ สม ครงานน ยมใช แหล งการจ ดหางานผ านส อ ส งพ มพ ส อว ทย ส อโทรท ศน การใช บร การผ านบร ษ ทจ ดหางานเอกชน ในขณะท การค นหาข อม ล งานท น าสนใจผ านส ออ นเตอร เน ต จะสามารถท าได ท กท ไม ว าจะอย ท ใดในโลก และสามารถท าได ตลอด 24 ช วโมง ผ สม ครงานสามารถสม ครงานพร อมๆก น หลายบร ษ ทภายในช วงเวลาอ นรวดเร ว โดยไม ต องเส ยค าใช จ ายในการให บร การและเวลาด านการจ ดเตร ยมเอกสารหลายช ดและการ ด าเน นการเพ อส งเอกสารการสม ครงานไปย งองค กรท เป ดร บสม ครงานด งกล าว การสรรหาพน กงานในร ปแบบเด มท เคยปฏ บ ต ก นอาจไม เพ ยงพอ หร อรองร บก บการ เปล ยนแปลงของเศรษฐก จในร ปแบบใหม ท เทคโนโลย เป นต วข บเคล อนให ธ รก จแสวงหาโมเดลใหม เพ อความได เปร ยบในการแข งข นด วยกระแสการเปล ยนแปลงท รวดเร วของเทคโนโลย ม ผลกระทบ เป นอย างมาก ท าให หลายๆบร ษ ทฯ เร มใช การสรรหาพน กงานด วยระบบอ เล กทรอน กส เช นการ สม ครงานทางอ นเตอร เน ต โดยใช จดหมายอ เลคทรอน คส ผ านเว บไซด สม ครงาน การประกาศ ต าแหน งในเว บไซด

5 7 นอกจากน ป ญหาด านการเก ดว กฤตการณ ทางเศรษฐก จของประเทศไทยน บต งแต ป พ.ศ เป นต นมาจวบจนป จจ บ น อ นส งผลให เก ดการขาดสภาพคล องในการด าเน นธ รก จ ม การลด จ านวนพน กงานในภาคธ รก จและภาคอ ตสาหกรรมเป นจ านวนมาก อ ตราการหม นเว ยนเปล ยนงานม อ ตราค อนข างส ง โดยจะพบว าจ านวนผ ว างงานท งประเทศ ณ เด อนม นาคม 2545 ม จ านวนถ ง 1,083,400 คน (ส าน กงานสถ ต แห งชาต : 2545 )ด านผ แสวงหางานท า ซ งม ท งผ ท ได ร บผลกระทบโดย เก ดภาวะตกงานจากการท บร ษ ทท ท างานอย ได ถ กป ดก จการ หร อถ กเล กจ าง และม การผล ตบ ณฑ ต ใหม เข าส ตลาดแรงงานท ม อ ตราเพ มมากข นท กป รวมถ งผ ท ต องการโยกย ายเปล ยนงานท ท าอย เด ม ท า ให ก จกรรมในเร องการสม ครงานม กระแสความต นต วเพ มมากข นการแสวงหางานท าอย ในภาวะท แข งข นก นส ง ด งจะเห นได จากการท ม บร ษ ทฯท ท าหน าท เป นต วกลางท เข ามาเป นต วเช อมในการจ บค ระหว างองค กรก บผ สม คร ม การพ ฒนาเว บไซด ในการร บสม ครงานท ม อย เด มและม เว บไซด ส าหร บ ร บสม ครงานเก ดใหม ข นอย างมากมาย อาท เช น ฯลฯ ซ งบร ษ ทเหล าน จ ดได ว าเป นช องทางในการจ ดหางานร ปแบบใหม ท เข ามาม บทบาทในการอ านวยความสะดวกด านการประหย ดเวลาและค าใช จ ายในการหางานด งกล าว จากเด มผ สม ครงานจะน ยมใช แหล งการจ ดหางานผ านส ออ น ๆ เช นส อส งพ มพ ส อว ทย และโทรท ศน หร อตามแหล งงานด านอ น เช นบร ษ ทจ ดหางานหร อ การจ ดงานน ดพบแรงงานท ม การจ ดข นโดย หน วยงานต าง ๆท งภาคร ฐและภาคเอกชน ในขณะท การสม ครงานผ านส ออ นเตอร เน ตน นผ สม คร งานจะสามารถท าได ท กท ไม ว าจะอย ณ ท ไหนของโลก และสามารถสม ครงานได ตลอด 24 ช วโมง และย งสามารถท จะสม ครงานพร อม ๆก นในหลายบร ษ ท โดยไม ต องเส ยค าใช จ ายในการเด นทางไป สม ครงานและไม ต องเส ยเวลาเด นทางไปย งบร ษ ทหร อองค กรท เป ดร บสม ครงานด งกล าว จะเห นได ว า อ นเตอร เน ตเป นเทคโนโลย ส อสารท ก าล งจะถ กน ามาทดแทนร ปแบบของการต ดต อส อสาร ท งหลายไม ว าจะเป นร ปแบบของการส อสารท งหมด ไม ว าจะเป น หน งส อพ มพ ว ทย โทรท ศน และ อ น ๆ หร อตามแหล งงานด านอ นเน องจากม ความได เปร ยบทางด านความสะดวกในการการ ประหย ดเวลาและค าใช จ ายในการหางานด งกล าว มากกว าว ธ การหางานว ธ อ นๆ ท ม อย ในป จจ บ น ท งน จากป ญหาการว างงานของผ ท ได ร บผลกระทบจากสภาวะเศรษฐก จในป จจ บ นและ จากกล มคนท ก าล งจบการศ กษาท ม จ านวนเพ มมากข นและและม แนวโน มท จะกลายเป นผ แสวงหา งานท าและข อม ลอ น ๆประกอบด งกล าวข างต น ท าให ผ ว จ ยจ งม ความสนใจท จะศ กษา ป จจ ยจ งใจและ พฤต กรรมท ม ต อการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ของประชาชนกล มต วอย างในเขต กร งเทพมหานคร เน องกล มต วอย างท อาศ ยอย ในกร งเทพมหานครเป นกล มเป าหมายท ม แนวโน มใน การใช ส ออ นเตอร เน ตเป นช องทางในการแสวงหาข าวสารเก ยวก บการสม ครงาน ซ งผลจากการศ กษา จะเป นประโยชน ต อผ ท ก าล งแสวงหางานท าเพ อทราบถ งข อม ลของส ออ นเตอร เน ตท ม ผ น ยมใช ใน

6 8 การหาแสวงหางานท าและเป นประโยชน ต อผ เป นส อกลางในการให บร การจ ดหางานผ านส อ อ นเตอร เน ตในการน าข อม ลมาก าหนดกลย ทธ ในการวางแผนการตลาดให สอดคล องก บความ ต องการได อย างเฉพาะเจาะจงและม ความช ดเจนมากย งข น ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1. เพ อศ กษาเปร ยบเท ยบข อม ลท วไปของผ ใช บร การหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ของ ประชาชนในเขตกร งเทพมหานครท ม ต อการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ตในด าน เพศ สถานภาพการสมรส อาย ระด บการศ กษา รายได การได งานท ท าอย ในป จจ บ น เว บไซด ท เป นท น ยม ในการสม ครงาน ว ตถ ประสงค ในการสม ครงานทางอ นเตอร เน ต ว ธ การในการสม ครงานทาง อ นเตอร เน ต ฯลฯ 2. เพ อศ กษาป จจ ยจ งใจในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ตของประชาชนใน เขต กร งเทพมหานคร อ นได แก ร ปแบบของเว บไซด ด านความสะดวกรวดเร วของข อม ล และด าน ความปลอดภ ยในการให บร การ 3. เพ อศ กษาถ งความส มพ นธ ระหว างพฤต กรรมท ม ต อการใช บร การจ ดหางานผ านส อ อ นเตอร เน ตก บป จจ ยจ งใจในการสม ครงานผ านส ออ นเตอร เน ต ประโยชน ท ได ร บ 1. สามารถน าข อม ลท วไปของผ ใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ตของประชาชนใน เขตกร งเทพมหานครท ม ต อการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ตในด าน เพศ สถานภาพการ สมรส อาย รายได ระด บการศ กษาการได งานท ท าอย ในป จจ บ น เว บไซด ท เป นท น ยมในการสม คร งาน ว ตถ ประสงค ในการสม ครงานทางอ นเตอร เน ต ว ธ การในการสม ครงานทางอ นเตอร เน ต ฯลฯ ไป ใช เป นแนวทางในการวางแผนการตลาดของธ รก จการร บสม ครงานผ านส ออ นเตอร เน ตได 2. ผลของการศ กษาป จจ ยจ งใจในการใช บร การงานผ านส ออ นเตอร เน ต ของประชากรใน เขตพ นท กร งเทพมหานคร ในด านร ปแบบของเว บไซด ด านความสะดวกรวดเร วของข อม ล ด าน ความปลอดภ ยในการให บร การสามารถน าไปใช เป นแนวทางในการวางแผนปร บปร งร ปแบบของ เว บไซด ท ใช ร บสม ครงานได 3. ผลการศ กษาความส มพ นธ ระหว างพฤต กรรมท ม ต อการใช บร การจ ดหางานผ านส อ อ นเตอร เน ตก บป จจ ยจ งใจในการสม ครงานผ านส ออ นเตอร เน ต สามารถน าไปใช ในการปร บปร ง บร การให ตรงก บความต องการของผ ใช งานให มากข น

7 9 ขอบเขตของการว จ ย 1. เน อหาการว จ ย เพ อศ กษาว จ ยเร องป จจ ยจ งใจและพฤต กรรมในการใช บร การจ ดหางาน ผ านส ออ นเตอร เน ต ของประชาชนในเขตกร งเทพมหานครซ งประกอบด วยข อม ลท วไปของผ ตอบ แบบสอบถาม ข อม ลป จจ ย และพฤต กรรมในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ของ ประชาชนในเขตกร งเทพมหานคร 2. ประชากรได แก พน กงานบร ษ ท ท ท างานในแหล งธ รก จใหญ ท เคยใช บร การจ ดหางาน ผ านส ออ นเตอร เน ตแต ไม จ าเป นว าจะต องได งานท ท าอย จากบร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต 3. ขนาดของกล มต วอย าง เน องจากผ ว จ ยไม ทราบจ านวนประชากรท แท จร ง ด งน นผ ว จ ย อาศ ยการค านวณหาขนาดของประชากรจากส ตร(ศ ร วรรณ เสร ร ตน และคณะ 2549 : 177) จากส ตร ด งกล าวจะได กล มต วอย างเท าก บ 385 คน ซ งผ ว จ ยส ารองเผ อความคลาดเคล อนของต วอย างจ านวน 15 คน ด งน นจะได กล มต วอย างเท าก บ 400 คน 4. การส มต วอย าง ผ ว จ ยใช ว ธ การส มต วอย างแบบหลายข นตอน ด งน ข นท 1 ส มต วอย างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเล อกย านธ รก จหล กท ส าค ญในเขตกร งเทพมหานครจ านวน 4 แห งโดยพ จารณาจากแหล งธ รก จท ม ผ ท างานในแหล งธ รก จ น นมาก และเป นผ ท ค นเคยก บการใช ส ออ นเตอร เน ตในช ว ตประจ าว นได แก ย านธ รก จถนน ส ลม ย านธ รก จถนนส ข มว ท ย านธ รก จถนนร ชดาภ เษก และย านธ รก จถนนศร นคร นทร ข นท 2 ส มต วอย างโดยใช โควตา (Quota Sampling) โดยเก บต วอย างจาก ประชากรในย านธ รก จ 4 ย านธ รก จ แห งละ 100 ต วอย างเท า ๆ ก น จะได เท าก บ 400 ต วอย าง ข นท 3 ส มต วอย างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป นการส มต วอย าง จากประชากรในสถานท ท ค ดเล อกไว ตามเง อนไขท ก าหนด 5. พ นท ในการว จ ย ใช ย านธ รก จใหญ จ านวน 4 แห ง ได แก ย านธ รก จถนนส ลม ย านธ รก จ ถนนส ข มว ท ย านธ รก จถนนร ชดาภ เษก และย านธ รก จถนนศร นคร นทร 6. ระยะเวลาในการเก บข อม ล ต งแต ว นท 3 16 มกราคม 2550 สมมต ฐานการว จ ย 1. ข อม ลท วไปของผ ใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ได แก เพศ อาย ระด บ การศ กษา รายได สถานภาพการสมรส และ การได งานท ท าอย ในป จจ บ นท แตกต างก น ม ผลต อ พฤต กรรมการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ตท แตกต างก น 2. ป จจ ยจ งใจในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ตม ความส มพ นธ ก บพฤต กรรม ในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต

8 10 ต วแปรท ใช ในการว จ ย ต วแปรอ สระ ประกอบด วย 1. ข อม ลท วไป 1.1 เพศ 1.2 อาย 1.3 ระด บการศ กษา 1.4 รายได 1.5 สถานภาพการสมรส 1.6 สถานท ท ใช บร การ 1.7 ว ตถ ประสงค ในการเข ามาใช บร การ 2. ป จจ ยจ งใจท ม ต อการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ได แก 2.1 เว บไซด โดยท วไปท ให บร การจ ดหางาน 2.2 ความปลอดภ ยของข อม ลส วนต วในการใช บร การ 2.3 ความสะดวกรวดเร วของข อม ลท ได ร บ ต วแปรตาม หมายถ ง พฤต กรรมในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ได แก 1. ความถ ในการใช บร การ 2. ระยะเวลาในการใช บร การ กรอบแนวค ด ในการศ กษาป จจ ยจ งใจและพฤต กรรมในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ตของ ประชาชนในเขตกร งเทพมหานคร

9 11 ต วแปรอ สระ ต วแปรตาม - สถานท ท ใช บร การ - โอกาสและว ตถ ประสงค ใน - เพศ การสม ครงาน ล กษณะส วนบ คคล - อาย - ระด บการศ กษา - รายได - สถานภาพการสมรส - สถานท ท ใช บร การ - ว ตถ ประสงค ในการ สม ครงาน ป จจ ยจ งใจในการใช บร การจ ดหางาน ผ านส ออ นเตอร เน ต - ร ปแบบของเว บไซต - ความปลอดภ ยของข อม ลส วนต ว - ความสะดวกของข อม ลข าวสาร ท ได ร บ พฤต กรรมในการใช บร การ จ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต - ความถ ในการใช งาน - ระยะเวลาท ใช บร การ ภาพท 1.1 แสดงกรอบแนวค ดในการว จ ย ค าน ยามศ พท ท ใช ในการว จ ย 1. อ นเตอร เน ต หมายถ งเคร อข ายท รวมของเคร อข ายคอมพ วเตอร ท ม การเช อมโยงก นท ว โลก เพ อการต ดต อส อสาร และแลกเปล ยนข อม ลซ งก นและก น โดยผ านกฎเกณฑ การควบค มการ ส งผ านตามมาตรฐานอ นเตอร เน ต หร อท เร ยกว า ท ซ พ /ไอพ (TCP/IP)

10 12 2. บร การหางานออนไลน หมายถ งการให บร การหางานทางอ นเตอร เน ต ม เว บไซด ซ งเป น ศ นย กลางตลาดแรงงาน ว ธ การร บสม ครโดยการฝากประว ต การท างานทางเว บไซด ม ประกาศค นหา งาน ให บร การสม ครงานทางอ นเตอร เน ตม งานท งในประเทศและในต างประเทศ 3. ล กษณะส วนบ คคล หมายถ งล กษณะท วไปของประชากรกล มต วอย าง 3.1 เพศ หมายถ ง เพศชาย หร อ หญ ง 3.2 อาย หมายถ ง อาย ของประชากรกล มต วอย างท ต องการศ กษา 3.3 ระด บการศ กษา หมายถ ง ว ฒ การศ กษาข นส งส ดของประชากรกล มต วอย าง 3.4 รายได หมายถ ง รายได ต อเด อนท ผ ตอบแบบสอบถามได ร บอย ในป จจ บ น 3.5 สถานภาพการสมรส หมายถ ง สถานภาพการสมรสของประชากรกล มต วอย าง 4. พฤต กรรมการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ค อ พฤต กรรมการเข ามาในเว บ ไซด ท ม การให บร การจ ดหางานและใช บร การจ ดหางานผ านเว บไซด น น 5. ป จจ ยจ งใจ หมายถ ง ป จจ ยท กระต นให ผ สม ครเข ามาลงทะเบ ยนสม ครสมาช กบร ษ ทท ให บร การจ ดหางานทางอ นเตอร เน ต โดยแบ งออกเป น 5.1 ร ปแบบของเว บไซด โดยท วไปท ให บร การจ ดหางาน 5.2 ความปลอดภ ยของข อม ลส วนต วและความน าเช อถ อของเว บไซด 5.3 การสะดวกรวดเร วของข อม ล ค อการได ร บข าวสารเก ยวก บงานตอบกล บมา ตามท ผ ใช บร การสนใจหร อการได ร บข าวสารเก ยวก บงานผ านทางจดหมายอ เลคทรอน คส ของ ผ ใช บร การโดยตรง 6. เว บไซด หมายถ ง ระบบการส บค นข อม ลข าวสารแบบใยแมงม ม (web) โดยการ เช อมโยง และโอนย ายข อม ลจากแหล งข อม ลท เร ยกว า เว ลด ไวด เว บเซ ร ฟเวอร เป นได ท ง ข อม ล ร ปภาพ เส ยง และ ว ด โอ 7. ความปลอดภ ยของข อม ลส วนต ว หมายถ ง การร กษาความปลอดภ ยของข อม ลส วนต ว ของผ ใช บร การสม ครงานผ านส ออ นเตอร เน ตได ให ไว ก บบร ษ ทท ให บร การจ ดหางานทาง อ นเตอร เน ตในด านต าง ๆ เช น การศ กษา ท อย ป จจ บ น รายได หมายเลขบ ตรประจ าต วประชาชนเป น ต น 8. Job Seeker หมายถ ง หมายถ ง การเช ญชวนให ผ สนใจท ต องการหางานท ากรอก แบบฟอร มข อม ลหร อประว ต ของตนเอง ท งน อาจให ส งไฟล ประว ต ย อ แนบมาด วยก ได 9. Job Alert หมายถ ง เคร องม อท e-recruiting ส วนใหญ ใช เพ อแจ งข าวคราวว าขณะน ม ต าแหน งอะไรท เป นท น าสนใจ หร อสนใจต าแหน งอะไรบ างท ตรงก บค ณล กษณะของผ สม ครงาน หร อองค กรท น าเสนอข อม ลข าวสารแล วผ สม ครสนใจจะต ดต อหร อไม

11 ร ปแบบของเว บไซด หมายถ ง องค ประกอบโดยท วไปของเว บไซด ท จ ดท าข นมาเป น ข อม ลในด านต าง ๆ ส าหร บผ ใช บร การสม ครงานผ านส ออ นเตอร เน ต

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

กล มเป าหมายหร อกล มท งหมดของส งท ต องการศ กษาว จ ยในการศ กษา ว จ ยน น ประชากรอาจเป นบ คคล กล มบ คคล องค กร หร อส งม ช ว ตอ นๆ ตลอดจนว ตถ ก ได เป

กล มเป าหมายหร อกล มท งหมดของส งท ต องการศ กษาว จ ยในการศ กษา ว จ ยน น ประชากรอาจเป นบ คคล กล มบ คคล องค กร หร อส งม ช ว ตอ นๆ ตลอดจนว ตถ ก ได เป กล มเป าหมายหร อกล มท งหมดของส งท ต องการศ กษาว จ ยในการศ กษา ว จ ยน น ประชากรอาจเป นบ คคล กล มบ คคล องค กร หร อส งม ช ว ตอ นๆ ตลอดจนว ตถ ก ได เป นแหล งข อม ลท น กว จ ย น ามาศ กษาว จ ย ประชากร ของการว

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คณะผ ว จ ย กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การใช ประโยชน ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด านเคร องคอมพ วเตอร ด านการจ ดเก

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information