An object-oriented wrapper to relational databases with query optimisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "An object-oriented wrapper to relational databases with query optimisation"

Transcription

1 POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ mgr inŝ. Jacek Wiślicki Ph.D. Thesis An object-oriented wrapper to relational databases with query optimisation praca doktorska Obiektowa osłona do relacyjnych baz danych z uwzględnieniem optymalizacji zapytań Advisor: prof. dr hab. inŝ. Kazimierz Subieta Łódź 2007

2 To my wife and son, for their love, belief and patience

3 Index of Contents ABSTRACT... 5 ROZSZERZONE STRESZCZENIE... 7 CHAPTER 1 INTRODUCTION Motivation Theses and Objectives History and Related Works Thesis Outline CHAPTER 2 THE STATE OF THE ART AND RELATED WORKS The Impedance Mismatch Related Works Wrappers and Mediators ORM and DAO XML Views over Relational Data Applications of RDF Other Approaches The egov-bus Virtual Repository Conclusions CHAPTER 3 RELATIONAL DATABASES Relational Optimisation Constraints Relational Calculus and Relational Algebra Relational Query Processing and Optimisation Architecture Space Search Reduction Planning Size-Distribution Estimator Relational Query Optimisation Milestones System-R Starburst Volcano/Cascades CHAPTER 4 THE STACK-BASED APPROACH SBA Object Store Models SBQL SBQL Semantics Sample Queries Updateable Object-Oriented Views SBQL Query Optimisation Independent Subqueries Rewriting Views and Query Modification Removing Dead Subqueries Removing Auxiliary Names Low Level Techniques CHAPTER 5 OBJECT-RELATIONAL INTEGRATION METHODOLOGY General Architecture and Assumptions Query Processing and Optimisation Naive Approach vs. Optimisation A Conceptual Example Page 3 of 235

4 Index of Contents CHAPTER 6 QUERY ANALYSIS, OPTIMISATION AND PROCESSING Proposed Algorithms Selecting Queries Deleting Queries Updating Queries SQL Query String Generation Stack-Based Query Evaluation and Result Reconstruction Query Analysis and Optimisation Examples Relational Test Schemata Selecting Queries Imperative Constructs Multi-Wrapper and Mixed Queries SBQL Optimisation over Multi-Wrapper Queries Sample Use Cases Rich Employees Employees with Departments Employees with Cars Rich Employees with White Cars CHAPTER 7 WRAPPER OPTIMISATION RESULTS Relational Test Data Optimisation vs. Simple Rewriting Application of SBQL optimisers CHAPTER 8 SUMMARY AND CONCLUSIONS Prototype Limitations and Further Works Additional Wrapper Functionalities APPENDIX A THE EGOV-BUS PROJECT APPENDIX B THE ODRA PLATFORM B.1 ODRA Optimisation Framework APPENDIX C THE PROTOTYPE IMPLEMENTATION C.1 Architecture C.1.1 Communication protocol C.2 Relational Schema Wrapping C.2.1 Example C.2.2 Relational Schema Models C.2.3 Result Retrieval and Reconstruction C.3 Installation and Launching C.3.1 CD Contents C.3.2 Test Schemata Generation C.3.3 Connection Configuration C.3.4 Test Data Population C.3.5 Schema Description Generation C.3.6 Server C.3.7 Client C.4 Prototype Testing C.4.1 Optimisation Testing C.4.2 Sample batch files INDEX OF FIGURES INDEX OF LISTINGS INDEX OF TABLES BIBLIOGRAPHY Page 4 of 235

5 Abstract This Ph.D. thesis is focused on transparent and efficient integration of relational databases to an object-oriented distributed database system available to top-level users as a virtual repository. The core of the presented solution is to provide a wrapper a dedicated generic piece of software capable of interfacing between the virtual repository structures (in the most common case object-oriented updateable views) and the wrapped relational database, enabling bidirectional data exchange (e.g. retrieval and updates) with optimal query evaluation. The idea of integration of distributed, heterogeneous, fragmented and redundant databases can be dated to the eighties of the last century and the concept of federated databases, nevertheless the virtual repository approach is closer to the distributed mediation concept from the early nineties. Regardless of the origin, the goal of such systems is to present final and complete business information transparently combined of data stored in bottom-level resources, exactly matching top-level user demands and requirements. In the most general case, the resources mean any data sources and feeds, including the most common relational databases (the focus of the thesis), objectoriented and object-relational databases, XML and RDF data stores, Web Services, etc. The need for integration of various resources representing completely different paradigms and models is caused by the characteristics of the nowadays data and information management systems (besides the resources distribution, fragmentation, replication, redundancy and heterogeneity) the software is usually written is some high-level object-oriented programming language that is completely unadjacent to the resource-level query language (the phenomenon is often referred to as the impedance mismatch). This integration process must be completely transparent so that an end user (a human or an application) is not aware of an actual data source model and structure. Page 5 of 235

6 Abstract On the other side, an object-oriented database communicating directly with such a wrapper must be opaque it must work as a black box and its underlying objectrelational interface cannot be available directly from any system element located in upper layers. Another feature of a wrapper is its genericity its action and reliability must be completely independent of a relational resource it wraps. Also neither data materialisation nor replication are allowed at the virtual repository side (or any other intermediate system module), of course except for current query results that must be somehow returned to users querying the system. Similarly, updating the wrapped resource data from the virtual repository level and its object-oriented query language must me assured. Besides the transparency aspects, the most effort has been devoted to efficient optimisation procedures enabling action of powerful native relational resource query optimisers together with the object-oriented optimisation methods applicable in the virtual repository. The virtual repository for which the wrapper was designed relies on the stackbased approach (SBA), the corresponding stack-based query language (SBQL) and the updateable object-oriented views. Therefore the wrapper must be capable of transforming object-oriented queries referring to the global schema expressed in SBQL into SQL-optimiseable relational queries, whose results are returned to the virtual repository in the same way as actual object-oriented results. The thesis has been developed under the egov-bus (Advanced egovernment Information Service Bus) project supported by the European Community under Information Society Technologies priority of the Sixth Framework Programme (contract number: FP6-IST STP). The idea with its different aspects (including the virtual repository it is a part of and data fragmentation and integration issues) has been presented in over 20 research papers, e.g. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Keywords: database, object-oriented, relational, query optimisation, virtual repository, wrapper, SBA, SBQL Page 6 of 235

7 Rozszerzone streszczenie Liczba dostępnych obecnie źródeł danych jest ogromna. Wiele z nich jest dostępne poprzez Internet, jakkolwiek mogą one nie być publiczne lub ograniczać dostęp do ściśle określonej grupy uŝytkowników. Takie zasoby są rozproszone, niejednorodne, podzielone i nadmiarowe. Idea, której część została opracowana i zaimplementowana w poniŝszej pracy doktorskiej polega na wirtualnej integracji takich zasobów w zcentralizowaną, jednorodną, spójną i pozbawioną fragmentacji oraz nadmiarowości całość tworzącą wirtualne repozytorium zapewniające pewne powszechne funkcjonalności i usługi, włączając w to infrastrukturę zaufania (bezpieczeństwo, prywatność, licencjonowanie, płatności, itp.), Web Services, rozproszone transakcje, zarządzanie procesami (workflow management), itd. Głównym celem przedstawionych prac jest integracja heterogenicznych relacyjnych baz danych (zasobów) do obiektowego systemu bazodanowego, w którym takie zasoby są widziane jako czysto obiektowe modele i składy, które mogą być w przeźroczysty sposób odpytywane za pomocą obiektowego języka zapytań (innymi słowy, muszą być one nieodróŝnialne od rzeczywistych zasobów obiektowych). W związku z tym schematy relacyjne muszą zostać osłonięte wyspecjalizowanym oprogramowaniem zdolnym do dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy znajdującym się na samym dole SZRBD i innymi elementami systemu. Ten proces musi być przeźroczysty, aby końcowy uŝytkownik (człowiek lub aplikacja) nie był w Ŝaden sposób świadomy faktycznego modelu zasobu. Z drugiej strony, obiektowa baza danych komunikująca się bezpośrednio z taką osłoną musi być całkowicie nieprzejrzysta (czarna skrzynka), aby osłona nie była w Ŝaden sposób bezpośrednio dostępna z Ŝadnego elementu systemu znajdującego się w górnych warstwach architektury. Kolejną cechą takiej osłony jest pełna generyczność jej działanie, niezawodność i własności wydajnościowe powinny być całkowicie uniezaleŝnione od zasobu, który kryje. Z załoŝenia niedozwolone są takŝe materializacja i replikacja danych relacyjnych Page 7 of 235

8 Rozszerzone streszczenie po stronie wirtualnego repozytorium (ani Ŝadnego innego pośredniego modułu systemu), oczywiście poza bieŝącymi wynikami zapytań, które muszą zostać zwrócone uŝytkownikom odpytującym system. Tezy pracy zostają zdefiniowane jak poniŝej: 1. Spadkowe bazy relacyjne mogą zostać w przeźroczysty sposób włączone do obiektowego wirtualnego repozytorium, a znajdujące się w nich dane przetwarzane i aktualizowane przez obiektowy język zapytań nieodróŝnialnie od danych czysto obiektowych, bez konieczności materializacji i replikacji. 2. Dla takiego systemu mogą zostać opracowane i zaimplementowane mechanizmy umoŝliwiające współdziałanie obiektowej optymalizacji wirtualnego repozytorium z natywnymi optymalizatorami zasobu relacyjnego. Sztuka budowania obiektowych osłon przeznaczonych do integracji heterogenicznych zasobów relacyjnych do homogenicznych obiektowych systemów bazodanowych jest rozwijana od około piętnastu lat. Prowadzone prace mają na celu połączenie znacznie starszej teorii baz relacyjnych (podstawy zostały zebrane i zaprezentowane przez Edgara F. Codda prawie czterdzieści lat temu) z względnie młodym paradygmatem obiektowym (pojęcie obiektowego systemu bazodanowego pojawiło się w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, a podstawowe koncepcje zamanifestowane w [8], jakkolwiek odpowiednie prace rozpoczęły się ponad dziesięć lat wcześniej). Prezentowana praca doktorska jest skoncentrowana na nowatorskim podejściu do integracji heterogenicznych zasobów relacyjnych do rozproszonego obiektowego systemu bazodanowego. Zasoby te muszą być dostępne dla globalnych uŝytkowników poprzez globalny model obiektowy i obiektowy język zapytań, tak aby ci uŝytkownicy nie byli w Ŝaden sposób świadomi faktycznego modelu i składu zasobu. Opracowany i zaimplementowany proces integracji jest całkowicie przeźroczysty i umoŝliwia dwukierunkową wymianę danych, tj. odpytywanie zasobu relacyjnego (pobieranie danych zgodnych z kryteriami zapytań) i aktualizację danych relacyjnych. Ponadto, znajdujące się tuŝ nad zasobem relacyjnym struktury obiektowe (utworzone bezpośrednio w oparciu o ten zasób) mogą zostać bezproblemowo przekształcane i filtrowane (poprzez kaskadowo nabudowane aktualizowalne perspektywy obiektowe) w taki sposób, aby odpowiadały modelowi biznesowemu i ogólnemu schematowi, którego część mają stanowić. Poza aspektami przeźroczystości, największy wysiłek Page 8 of 235

9 Rozszerzone streszczenie został poświęcony procedurom wydajnej optymalizacji zapytań umoŝliwiającej działanie natywnych optymalizatorów zasobu relacyjnego. Te funkcjonalności zostały osiągnięte poprzez wyspecjalizowany moduł stanowiący osłonę obiektowo-relacyjną, nazywany dalej w skrócie osłoną. Zaprezentowane w pracy doktorskiej prototypowe rozwiązanie zostało oparte o podejście stosowe do języków zapytań i baz danych (SBA, Stack-Based Approach), wynikające z niego język zapytań (SBQL, Stack-Based Query Lanuage) oraz aktualizowalne obiektowe perspektywy, interfejs JDBC, protokół TCP/IP oraz język SQL. Implementacja została wykonana w języku Java TM. Koncepcja z jej róŝnymi aspektami (włącznie z wirtualnym repozytorium, którego jest częścią oraz kwestiami fragmentacji i integracji danych) przedstawiona została w ponad 20 artykułach, np. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Praca doktorska została wykonana w ramach projektu egov-bus (Advanced egovernment Information Service Bus) wspieranego przez Wspólnotę Europejską w ramach priorytetu Information Society Technologies Szóstego Programu Ramowego (nr kontraktu: FP6-IST STP). Tekst pracy został podzielny na następujące rozdziały, których zwięzłe streszczenia znajdują się poniŝej: Chapter 1 Introduction Wstęp Rozdział zawiera motywację do podjęcia tematyki, tezy, cele i załoŝenia pracy doktorskiej, opis wykorzystanych rozwiązań technicznych oraz zwięzły opis stanu wiedzy i prac powiązanych z tematyką. Chapter 2 The State of the Art and Related Works Stan wiedzy i prace pokrewne W tej części pracy omówione zostały stan wiedzy oraz inne prowadzone na świecie prace mające na celu powiązanie baz relacyjnych z obiektowymi systemami i językami programowania. Jako punkt wyjściowy zostało przyjęte zjawisko niedopasowania impedancji pomiędzy systemami językami zapytań i językami programowania, jego konsekwencje i moŝliwe rozwiązania problemu. W szczególności uwzględniona została architektura mediatorów i wrapperów zaproponowana przez G. Wiederholda w 1992 oraz szereg rozwiązań opartych na tym właśnie modelu. W dalszej kolejności opisane zostały róŝnorodne rozwiązania ORM (Object-Relational Page 9 of 235

10 Rozszerzone streszczenie Mapping) i DAO (Data Access Objects) mające na celu mapowanie istniejących danych zgromadzonych w systemach relacyjnych na struktury obiektowe dostępne z poziomu obiektowych języków programowania oraz zapewnianie trwałości obiektów na poziomie obiektowych języków programowania w (relacyjnych) bazach danych, odpowiednio. Część rozdziału została poświęcona takŝe technikom udostępniania danych relacyjnych poprzez perspektywy XML oraz RDF. Oddzielny podrozdział stanowi krótki opis roli osłony w ogólnej architekturze wirtualnego repozytorium opracowywanego w ramach projektu egov-bus. Chapter 3 Relational Databases Relacyjne bazy danych Znajdują się tutaj podstawy systemów relacyjnych oraz optymalizacji zapytań relacyjnych z istniejącymi wyzwaniami i opracowanymi metodami, głównie w odniesieniu do najpopularniejszego obecnie języka SQL. Główna część rozdziału dotyczy architektury optymalizatora zapytań wyraŝonych w języku SQL działającego w oparciu o rachunek relacyjny i algebrę relacyjną oraz najpopularniejszych technik stosowanych we współczesnych systemach relacyjnych. Wspomniane zostały równieŝ kamienie milowe w rozwoju optymalizacji zapytań relacyjnych takie jak System-R, Starburst i Volcano. Chapter 4 The Stack-Based Approach Podejście stosowe Rozdział koncentruje się na podstawach podejścia stosowego (SBA) oraz obecnie zaimplementowanych w wirtualnym repozytorium metodach optymalizacji zapytań obiektowych, głównie w odniesieniu do języka SBQL, który został wykorzystany podczas prac nad prototypem osłony. W rozdziale ujęte zostały metody optymalizacji SBQL oparte na przepisywaniu zapytań (optymalizacja statyczna) związane z jak najwcześniejszym wykonywaniem selekcji, przepisywaniem perspektyw (query modification), usuwaniem martwych podzapytań i pomocniczych nazw, jak równieŝ wykorzystaniem indeksów. Chapter 5 Object-Relational Integration Methodology Metodologia integracji obiektowo-relacyjnej Ta część pracy stanowi koncepcyjny opis opracowanej i zaimplementowanej metodologii integracji zasobów relacyjnych do obiektu wirtualnego repozytorium. Omówione zostały załoŝenia systemu, sposób odwzorowania schematów z zastosowaniem aktualizowanych perspektyw oraz przetwarzania zapytań obiektowych Page 10 of 235

11 Rozszerzone streszczenie na relacyjne. Wprowadzone zostały takŝe podstawy przetwarzania zapytania mającego na celu umoŝliwienia działania optymalizacji obiektowej oraz relacyjnej. Rozdział zakończony jest abstrakcyjnym (niezaleŝnym od implementacji) przykładem mapowania schematów oraz optymalizacji zapytania. Chapter 6 Query Analysis, Optimisation and Processing Analiza, optymalizacja i przetwarzanie zapytań W rozdziale znajduje się szczegółowe omówienie opracowanych i zaimplementowanych algorytmów analizy i transformacji zapytań, które mają na celu uzyskanie maksymalnej wydajności i niezawodności systemu. Zaprezentowane zostają przykładowe schematy relacyjne oraz proces ich odwzorowania (za pomocą aktualizowanych perspektyw obiektowych) na schemat obiektowy dostępny dla wirtualnego repozytorium. Omówione metody poparte są rzeczywistymi przykładami przekształceń zapytań odnoszących się do wspomnianych schematów testowych, w których szczegółowo zademonstrowane są poszczególne etapy analizy i optymalizacji. Na końcu rozdziału znajdują się przykłady dalszych transformacji utworzonego schematu obiektowego, które mogą zostać zastosowane w górnych warstwach wirtualnego repozytorium. Chapter 7 Wrapper Optimisation Results Wyniki optymalizacji osłony Rozdział stanowi prezentację i dyskusję wyników optymalizacji przeprowadzanej przez osłonę w odniesieniu do niezoptymalizowanych zapytań oraz do zapytań optymalizowanych za pomocą mechanizmów SBQL. Działanie osłony przetestowane zostało na względnie duŝym zbiorze testowych zapytań (odnoszących się to przykładowych schematów wprowadzonych w poprzednim rozdziale) wykorzystujących róŝnorodne mechanizmy optymalizacyjne języka SQL, którego zapytania wykonywane są bezpośrednio na zasobie relacyjnym. Przeprowadzone zostały takŝe testy dla róŝnych wielkości baz danych, w celu obserwacji zaleŝności wyniku optymalizacji od liczności pobieranych rekordów oraz liczby wykonywanych złączeń. Chapter 8 Summary and Conclusions Podsumowanie i wnioski Zawarte zostały tutaj doświadczenia i wnioski zdobyte podczas opracowywania osłony i testowania prototypu. Podsumowanie wyników optymalizacji przeprowadzanej przez prototyp jednoznacznie dowodzi słuszności tez pracy doktorskiej. Osobny Page 11 of 235

12 Rozszerzone streszczenie podrozdział poświęcony jest dalszym pracom, które mogą zostać wykonanie w celu rozwoju prototypu i rozszerzenia jego funkcjonalności. Tekst pracy został rozszerzony o trzy załączniki omawiające kolejno projekt egov-bus, obiektowy system bazodanowy ODRA odpowiedzialny za obsługę wirtualnego repozytorium, w ramach którego został zaimplementowany prototyp osłony oraz szczegóły implementacji prototypu osłony. Page 12 of 235

13 Chapter 1 Introduction 1.1 Motivation Nowadays, we observe an enormous number of data sources. Many of them are available via Internet (although they may be not public or restrict access to a limited number of users). Such resources are distributed, heterogeneous, fragmented and redundant. Therefore, information available to users (including governmental and administrative offices and agencies as well as companies and industry) is incomplete and requires much effort and usually manual (or human-interactive computer-aided) analysis to reveal its desired aspects. Even after such time and resource consuming process actually there is no guarantee that some important pieces of information are not lost or overlooked. The main idea partially developed and implemented in the thesis is to virtually integrate such resources into a centralised, homogeneous, integrated, consistent and non-redundant whole constituting a virtual repository providing some common functionalities and services, including a trust infrastructure (security, privacy, licensing, payments, etc.), web services, distributed transactions, workflow management, etc. The proposed solution is focused on relational databases that are the most common in currently utilised (and still developed) data and information management systems. Contemporary system designers still choose them since they are mature, predictable, stable and widely available as either commercial or free products with professional maintenance and technical support. On the other hand programmers tend to use highlevel object-oriented programming languages that collide with relational paradigms and philosophy (the object-relational impedance mismatch phenomenon). Global migration to object-oriented database systems is unlike in reasonable future due to programmers habits, its unpredictably high costs (and time required) and lack of commonly accepted Page 13 of 235

14 Chapter 1 Introduction object-oriented standards and mature database systems (most of them are functional, however still experimental prototypes). These factors reveal strong need for providing a smooth bridge between relational and object-oriented technologies and systems enabling the effective and seamless manipulating relational data in the object-oriented manner together with combining them with purely object-oriented data. 1.2 Theses and Objectives The Ph.D. dissertation is focused on a novel approach to integration of heterogeneous relational database resources in an object-oriented distributed database system. Such resources must be available to global (top level) users via a common object data model (provided by the virtual repository) and an object-oriented query language so that these users are not aware of an actual resource data model and storage. Relational databases are mapped as purely object-oriented models and stores that can be transparently queried with an object-oriented query language. In other words, they are to be compatible with actual object-oriented resource. Therefore, relational schemata must be wrapped (enveloped) with some dedicated pieces of software interfaces capable of bidirectional exchanging data between a bottom-level RDBMS and other elements of the system. Such an interface is referred to as a relational-to-object data wrapper, or simply a wrapper. This integration process must be completely transparent so that an end user (a human or an application) is not aware of an actual data source model and structure. On the other side, an object-oriented database communicating directly with such a wrapper must be opaque it must work as a black box and its underlying objectrelational interface cannot be available directly from any system element located in upper layers. Another feature of a wrapper is its genericity: its action and reliability must be completely independent of a resource it wraps. Also neither data materialisation nor replication are allowed at the virtual repository side (or any other intermediate system module), of course except for current query results that must be somehow returned to users querying the system. Page 14 of 235

15 Chapter 1 Introduction The summarized theses are: 1. Legacy relational databases can be transparently integrated to an objectoriented virtual repository and their data can be processed and updated with an object-oriented query language indistinguishably from purely objectoriented data without materialisation or replication. 2. Appropriate optimisation mechanisms can be developed and implemented for such a system in order to enable coaction of the object-oriented virtual repository optimisation together with native relational resource optimisers. The prototype solution accomplishing, verifying and proving the theses has been developed and implemented according to the modular reusable software development methodology, where subsequent components are developed independently and combined according to the predefined (primarily assumed) interfaces. First, the state of the art in the field of integration of heterogeneous database and information systems was analysed. A set of related solutions has been isolated with their assumptions, strengths and weaknesses, considering possibility of their adaptation to the designed solution (Chapter 2). The experience of previous works together with requirements of the virtual repository and the author s experience from the previously participated commercial projects allowed designing and implementing the general modular wrapper architecture (subchapter 5.1 General Architecture and Assumptions). The architecture assures genericity, flexibility and reliability in terms of communication and data transfer and it was not subjected to any substantial verification and experiments. Basing on the above, the first working prototype (without optimisation issues, but allowing transparent and reliable accessing the wrapped resource, referred to as the naive approach) has been implemented and experimentally tested. Since this part of the solution is mutually independent of the virtual repository and the objectives were clear and well defined, the fast cascaded development model has been used. The next stage concerned thorough analysis of various optimisation methods used in relational database systems (Chapter 3) and object-oriented database systems, especially based on the stack-based approach (Chapter 4) implemented in the virtual repository (subchapter 2.3 The egov-bus Virtual Repository). The goal was to establish SBQL syntax patterns transformable to optimiseable SQL queries. Subsequently improved prototypes verified with experiments have allowed achieving a set of reliable query rewriting rules and designing the desired query optimiser. The evolutionary/spiral Page 15 of 235

16 Chapter 1 Introduction development model used at this stage was implied by integration of the wrapper with the independently developed virtual repository and its continuously changing implementation. Also, the experiments results concerning the query evaluation efficiency and reliability forced further improvement of the rewriting and optimisation methods. The described shortly development process consists mainly of analysis of related solutions in terms of the thesis objectives and integration requirements with the rest of the virtual repository. The conclusions allowed stating primary assumptions realised in subsequent prototypes and continuously verified with experiments. The resulting integration process is completely transparent and it enables bidirectional data transfer, i.e. querying a relational resource (retrieving data according to query conditions) and updating relational data. Moreover, bottom-level object-oriented data structures basing directly on a relational resource can be easily transformed and filtered (with multiply cascaded object-oriented updateable views, subchapter 6.3 Sample Use Cases) so that they comply with the business model and goals of the general schema they are a part of. Besides the transparency aspects, the most effort has been devoted to efficient optimisation procedures enabling action of powerful native relational resource query optimisers. The prototype solution realising the above goals and functionalities is implemented with Java TM language. It bases on: The Stack-Based Approach (SBA), providing SBQL (Stack-Based Query Language) being a query language with a complete computational power of regular programming languages and updateable object-oriented views, JDBC used for connecting to relational databases and manipulating their data; the technology is supported by almost all currently used relational systems, TCP/IP sockets allowing communication between distributed system components, SQL used for low-level communication with wrapped databases. 1.3 History and Related Works The art of building object-relational wrappers for integrating heterogeneous relational database resources into homogeneous object-oriented database systems has been developed for about fifteen years, struggling to join the much older theory of relational databases (almost forty years since its fundamentals were presented by Edgar F. Codd) with the relatively young object-oriented database paradigm. The term of an object- Page 16 of 235

17 Chapter 1 Introduction oriented database system first appeared in the mid-eighties of the last century and the concepts were manifested in [8], however the corresponding works started more than ten years earlier. The concept of mediators and wrappers was first formulated by Wiederhold in [9] as a set of indications for developing future information systems. The inspiration was the growing common demand for information induced by broadband networks and rapid Internet development, simultaneously obstructed by inefficient, fragmented, heterogeneous and distributed data sources. The main idea was to support the decisionmaking software with some flexible infrastructure (expressed in terms of mediators and wrappers) capable of retrieving complete information without human interference. A mediator was defined as an autonomous piece of software capable of processing data from am underlying datasource according to the general system requirements. Since mediators were considered resource-independent, they were supplied with wrappers another software modules transparently interfacing between the resource and the mediator itself. Another very important concept stated was that mediators are not to be accessible in any user-friendly language, but a communication-friendly language the mediation process (i.e. creating the actual information basing on various mediators and their datasources) is realised in the background and it must be reliable and efficient. The user interface is realised by some top-level applications and they should be userfriendly instead. The approach and the methodology presented in [9] had several implementations, e.g. Pegasus (1993), Amos (1994) and Amos II (developed since 2002), DISCO (1997) described shortly in the subchapter Wrappers and Mediators. In the virtual repository the described wrapper solution is a part of, the mediation process relies on updateable object-oriented views based on the Stack-Based Approach. There exist also many other approaches aiming to objectify relational data they are described in subchapters ORM and DAO, XML Views over Relational Data, Applications of RDF. Nevertheless, their application in the thesis was not considered due to completely different assumptions and goals. Page 17 of 235

18 Chapter 1 Introduction 1.4 Thesis Outline The thesis is subdivided into the following chapters: Chapter 1 Introduction The chapter presents the motivation for the thesis subject, the theses and the objectives, the description of solutions employed and the short description of the state of the art and the related works. Chapter 2 The State of the Art and Related Works The state of the art and the related works aiming to combine relational and object-oriented databases and programming languages (including mediator/wrapper approaches, ORM/DAO and XML) are briefly discussed here. Further, the wrapper location in the overall virtual repository architecture is presented. Chapter 3 Relational Databases The fundamentals of relational systems and their query optimisation methods and challenges are given, focused mainly on SQL, the most common relational query language. Chapter 4 The Stack-Based Approach The stack-based approach and SBQL, the corresponding query language, are presented, with the concept fundamentals and meaningful query examples. Also, the SBQL optimisation methods are introduced. Chapter 5 Object-Relational Integration Methodology The chapter presents the concept and the assumptions of the developed and implemented methodology for integrating relational resources into virtual repository structures. The schema transformation procedures are given, followed by query analysis, optimisation and processing steps. The chapter is concluded with a conceptual example of the query processing methods applied. Chapter 6 Query Analysis, Optimisation and Processing The detailed description of the developed and implemented query analysis and transformation methods is given, followed by demonstrative examples based on two relational test schemata introduced. The chapter ends with more complex examples of Page 18 of 235

19 Chapter 1 Introduction further schema transformations with object-oriented updateable views applicable in upper levels of the virtual repository. Chapter 7 Wrapper Optimisation Results The chapter provides the discussion of the optimisation results for the prototype based on a relatively large set of sample queries and various database sizes (for the schemata presented in the previous chapter). Chapter 8 Summary and Conclusions The conclusions and future works that can be performed for the further wrapper prototype development. The thesis text is extended with three appendices describing the egov-bus project, the ODRA platform responsible for the virtual repository environment and the wrapper prototype implementation issues. Page 19 of 235

20 Chapter 2 The State of the Art and Related Works The art of object-oriented wrappers built on top of relational database systems has been developed for years first papers on the topic are dated to late 80s and were devoted to federated databases. The motivation for the wrappers is reducing the technical and cultural difference between traditional relational databases and novel technologies based on object-oriented paradigms, including analysis and design methodologies (e.g., based on UML), object-oriented programming languages (e.g. C++, Java, C#), object-oriented middleware (e.g., based on CORBA), object-relational databases and pure objectoriented databases. Recently, Web technologies based on XML/RDF also require similar wrappers. Despite the big pressure on object-oriented and XML-oriented technologies, people are quite happy with relational databases and there is a little probability that the market will massively change soon to other data store paradigms (costs and time required for such migration are unpredictably huge). Unfortunately, the object-orientation has as many faces as existing systems, languages and technologies. Thus, the number of combinations of object-oriented options with relational systems and applications is very large. Additionally, wrappers can have different properties, in particular, can be proprietary to applications or generic, they can deal with updates or be read-only, can materialise objects on the wrapper side or deliver purely virtual objects, can deal with object-oriented query language or provide some iterative one-object-in-a-time API, etc. [10]. This causes an extremely huge number of various ideas and technologies. For instance, Google reports more than results as a response to the query object relational wrapper. Page 20 of 235

Transparent Integration of Distributed Resources within Object-Oriented Database Grid

Transparent Integration of Distributed Resources within Object-Oriented Database Grid POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ mgr inż. Kamil Kuliberda Ph.D. Thesis Transparent Integration of Distributed Resources

More information

Transparent Indexing in Distributed Object-Oriented Databases

Transparent Indexing in Distributed Object-Oriented Databases TECHNICAL UNIVERSITY OF LODZ Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering Computer Engineering Department mgr inŝ. Tomasz Marek Kowalski Ph.D. Thesis Transparent Indexing in Distributed

More information

Using Object And Object-Oriented Technologies for XML-native Database Systems

Using Object And Object-Oriented Technologies for XML-native Database Systems Using Object And Object-Oriented Technologies for XML-native Database Systems David Toth and Michal Valenta David Toth and Michal Valenta Dept. of Computer Science and Engineering Dept. FEE, of Computer

More information

1 File Processing Systems

1 File Processing Systems COMP 378 Database Systems Notes for Chapter 1 of Database System Concepts Introduction A database management system (DBMS) is a collection of data and an integrated set of programs that access that data.

More information

CHAPTER 2 MODELLING FOR DISTRIBUTED NETWORK SYSTEMS: THE CLIENT- SERVER MODEL

CHAPTER 2 MODELLING FOR DISTRIBUTED NETWORK SYSTEMS: THE CLIENT- SERVER MODEL CHAPTER 2 MODELLING FOR DISTRIBUTED NETWORK SYSTEMS: THE CLIENT- SERVER MODEL This chapter is to introduce the client-server model and its role in the development of distributed network systems. The chapter

More information

Chapter 2 Database System Concepts and Architecture

Chapter 2 Database System Concepts and Architecture Chapter 2 Database System Concepts and Architecture Copyright 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Chapter 2 Outline Data Models, Schemas, and Instances Three-Schema Architecture

More information

Objectives. Distributed Databases and Client/Server Architecture. Distributed Database. Data Fragmentation

Objectives. Distributed Databases and Client/Server Architecture. Distributed Database. Data Fragmentation Objectives Distributed Databases and Client/Server Architecture IT354 @ Peter Lo 2005 1 Understand the advantages and disadvantages of distributed databases Know the design issues involved in distributed

More information

The EMSX Platform. A Modular, Scalable, Efficient, Adaptable Platform to Manage Multi-technology Networks. A White Paper.

The EMSX Platform. A Modular, Scalable, Efficient, Adaptable Platform to Manage Multi-technology Networks. A White Paper. The EMSX Platform A Modular, Scalable, Efficient, Adaptable Platform to Manage Multi-technology Networks A White Paper November 2002 Abstract: The EMSX Platform is a set of components that together provide

More information

DATABASE SYSTEM CONCEPTS AND ARCHITECTURE CHAPTER 2

DATABASE SYSTEM CONCEPTS AND ARCHITECTURE CHAPTER 2 1 DATABASE SYSTEM CONCEPTS AND ARCHITECTURE CHAPTER 2 2 LECTURE OUTLINE Data Models Three-Schema Architecture and Data Independence Database Languages and Interfaces The Database System Environment DBMS

More information

zen Platform technical white paper

zen Platform technical white paper zen Platform technical white paper The zen Platform as Strategic Business Platform The increasing use of application servers as standard paradigm for the development of business critical applications meant

More information

ODRA: A Next Generation Object-Oriented Environment for Rapid Database Application Development

ODRA: A Next Generation Object-Oriented Environment for Rapid Database Application Development : A Next Generation Object-Oriented Environment for Rapid Database Application Development Michał Lentner and Kazimierz Subieta Polish-Japanese Institute of Information Technology ul. Koszykowa 86, 02-008

More information

Tools Supporting Generation of Data-Intensive Applications for a Web Environment 1, 2

Tools Supporting Generation of Data-Intensive Applications for a Web Environment 1, 2 AUTOMATYKA 2010 Tom 14 Zeszyt 3/2 Rados³aw Adamus*, Tomasz Marek Kowalski*, Kamil Kuliberda*, Jacek Wiœlicki*, Micha³ Bleja** Tools Supporting Generation of Data-Intensive Applications for a Web Environment

More information

Intelligent Data Integration Middleware Based on Updateable Views

Intelligent Data Integration Middleware Based on Updateable Views Intelligent Data Integration Middleware Based on Updateable Views Hanna Kozankiewicz 1, Krzysztof Stencel 2, Kazimierz Subieta 1,3 1 Institute of Computer Sciences of the Polish Academy of Sciences, Warsaw,

More information

What is a database? COSC 304 Introduction to Database Systems. Database Introduction. Example Problem. Databases in the Real-World

What is a database? COSC 304 Introduction to Database Systems. Database Introduction. Example Problem. Databases in the Real-World COSC 304 Introduction to Systems Introduction Dr. Ramon Lawrence University of British Columbia Okanagan ramon.lawrence@ubc.ca What is a database? A database is a collection of logically related data for

More information

Challenges and Opportunities for formal specifications in Service Oriented Architectures

Challenges and Opportunities for formal specifications in Service Oriented Architectures ACSD ATPN Xi an China June 2008 Challenges and Opportunities for formal specifications in Service Oriented Architectures Gustavo Alonso Systems Group Department of Computer Science Swiss Federal Institute

More information

VDM vs. Programming Language Extensions or their Integration

VDM vs. Programming Language Extensions or their Integration VDM vs. Programming Language Extensions or their Integration Alexander A. Koptelov and Alexander K. Petrenko Institute for System Programming of Russian Academy of Sciences (ISPRAS), B. Communisticheskaya,

More information

Unified Modeling Language (UML) for Database Systems and Computer Applications

Unified Modeling Language (UML) for Database Systems and Computer Applications Unified Modeling Language (UML) for Database Systems and Computer Applications Sunguk Lee * Research Institute of Industrial Science and Technology Pohang, Korea sunguk@rist.re.kr *Correspondent Author:

More information

Project VIDE Challenges of Executable Modelling of Business Applications

Project VIDE Challenges of Executable Modelling of Business Applications Project VIDE Challenges of Executable Modelling of Business Applications Radoslaw Adamus *, Grzegorz Falda *, Piotr Habela *, Krzysztof Kaczmarski #*, Krzysztof Stencel *+, Kazimierz Subieta * * Polish-Japanese

More information

The ObjectStore Database System. Charles Lamb Gordon Landis Jack Orenstein Dan Weinreb Slides based on those by Clint Morgan

The ObjectStore Database System. Charles Lamb Gordon Landis Jack Orenstein Dan Weinreb Slides based on those by Clint Morgan The ObjectStore Database System Charles Lamb Gordon Landis Jack Orenstein Dan Weinreb Slides based on those by Clint Morgan Overall Problem Impedance mismatch between application code and database code

More information

Object Oriented Database Management System for Decision Support System.

Object Oriented Database Management System for Decision Support System. International Refereed Journal of Engineering and Science (IRJES) ISSN (Online) 2319-183X, (Print) 2319-1821 Volume 3, Issue 6 (June 2014), PP.55-59 Object Oriented Database Management System for Decision

More information

CHAPTER THREE, Network Services Management Framework

CHAPTER THREE, Network Services Management Framework CHAPTER THREE, Acronyms and Terms 3-3 List of Figures 3-4 1 Introduction 3-5 2 Architecture 3-6 2.1 Entity Identification & Addressing 3-7 2.2 Management Domain Registration and Information Service 3-7

More information

The Service Revolution software engineering without programming languages

The Service Revolution software engineering without programming languages The Service Revolution software engineering without programming languages Gustavo Alonso Institute for Pervasive Computing Department of Computer Science Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich)

More information

Migrating Legacy Software Systems to CORBA based Distributed Environments through an Automatic Wrapper Generation Technique

Migrating Legacy Software Systems to CORBA based Distributed Environments through an Automatic Wrapper Generation Technique Migrating Legacy Software Systems to CORBA based Distributed Environments through an Automatic Wrapper Generation Technique Hyeon Soo Kim School of Comp. Eng. and Software Eng., Kum Oh National University

More information

What is Data Virtualization?

What is Data Virtualization? What is Data Virtualization? Rick F. van der Lans Data virtualization is receiving more and more attention in the IT industry, especially from those interested in data management and business intelligence.

More information

Reusable Knowledge-based Components for Building Software. Applications: A Knowledge Modelling Approach

Reusable Knowledge-based Components for Building Software. Applications: A Knowledge Modelling Approach Reusable Knowledge-based Components for Building Software Applications: A Knowledge Modelling Approach Martin Molina, Jose L. Sierra, Jose Cuena Department of Artificial Intelligence, Technical University

More information

A Scalability Model for Managing Distributed-organized Internet Services

A Scalability Model for Managing Distributed-organized Internet Services A Scalability Model for Managing Distributed-organized Internet Services TSUN-YU HSIAO, KO-HSU SU, SHYAN-MING YUAN Department of Computer Science, National Chiao-Tung University. No. 1001, Ta Hsueh Road,

More information

Overview of the Project ODRA

Overview of the Project ODRA Overview of the Project ODRA Radosław Adamus 1,3, Marcin Daczkowski 1, Piotr Habela 1, Krzysztof Kaczmarski 1,4, Tomasz Kowalski 1,3, Michał Lentner 1, Tomasz Pieciukiewicz 1, Krzysztof Stencel 1,2, Kazimierz

More information

Introductory Concepts

Introductory Concepts Introductory Concepts 5DV119 Introduction to Database Management Umeå University Department of Computing Science Stephen J. Hegner hegner@cs.umu.se http://www.cs.umu.se/~hegner Introductory Concepts 20150117

More information

Service Oriented Architectures

Service Oriented Architectures 8 Service Oriented Architectures Gustavo Alonso Computer Science Department Swiss Federal Institute of Technology (ETHZ) alonso@inf.ethz.ch http://www.iks.inf.ethz.ch/ The context for SOA A bit of history

More information

Architectural Design

Architectural Design Software Engineering Architectural Design 1 Software architecture The design process for identifying the sub-systems making up a system and the framework for sub-system control and communication is architectural

More information

Bitemporal Extensions to Non-temporal RDBMS in Distributed Environment

Bitemporal Extensions to Non-temporal RDBMS in Distributed Environment The 8 th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design Procceedings Bitemporal Extensions to Non-temporal RDBMS in Distributed Environment Yong Tang, Lu Liang, Rushou Huang,

More information

Introduction to CORBA. 1. Introduction 2. Distributed Systems: Notions 3. Middleware 4. CORBA Architecture

Introduction to CORBA. 1. Introduction 2. Distributed Systems: Notions 3. Middleware 4. CORBA Architecture Introduction to CORBA 1. Introduction 2. Distributed Systems: Notions 3. Middleware 4. CORBA Architecture 1. Introduction CORBA is defined by the OMG The OMG: -Founded in 1989 by eight companies as a non-profit

More information

Introduction to Object-Oriented and Object-Relational Database Systems

Introduction to Object-Oriented and Object-Relational Database Systems , Professor Uppsala DataBase Laboratory Dept. of Information Technology http://www.csd.uu.se/~udbl Extended ER schema Introduction to Object-Oriented and Object-Relational Database Systems 1 Database Design

More information

Java (12 Weeks) Introduction to Java Programming Language

Java (12 Weeks) Introduction to Java Programming Language Java (12 Weeks) Topic Lecture No. Introduction to Java Programming Language 1 An Introduction to Java o Java as a Programming Platform, The Java "White Paper" Buzzwords, Java and the Internet, A Short

More information

A Grid Architecture for Manufacturing Database System

A Grid Architecture for Manufacturing Database System Database Systems Journal vol. II, no. 2/2011 23 A Grid Architecture for Manufacturing Database System Laurentiu CIOVICĂ, Constantin Daniel AVRAM Economic Informatics Department, Academy of Economic Studies

More information

Getting Started with Service- Oriented Architecture (SOA) Terminology

Getting Started with Service- Oriented Architecture (SOA) Terminology Getting Started with - Oriented Architecture (SOA) Terminology Grace Lewis September 2010 -Oriented Architecture (SOA) is a way of designing, developing, deploying, and managing systems it is neither a

More information

A Workbench for Prototyping XML Data Exchange (extended abstract)

A Workbench for Prototyping XML Data Exchange (extended abstract) A Workbench for Prototyping XML Data Exchange (extended abstract) Renzo Orsini and Augusto Celentano Università Ca Foscari di Venezia, Dipartimento di Informatica via Torino 155, 30172 Mestre (VE), Italy

More information

Cache Database: Introduction to a New Generation Database

Cache Database: Introduction to a New Generation Database Cache Database: Introduction to a New Generation Database Amrita Bhatnagar Department of Computer Science and Engineering, Birla Institute of Technology, A 7, Sector 1, Noida 201301 UP amritapsaxena@gmail.com

More information

Generating Aspect Code from UML Models

Generating Aspect Code from UML Models Generating Aspect Code from UML Models Iris Groher Siemens AG, CT SE 2 Otto-Hahn-Ring 6 81739 Munich, Germany Iris.Groher@fh-hagenberg.at Stefan Schulze Siemens AG, CT SE 2 Otto-Hahn-Ring 6 81739 Munich,

More information

METU Department of Computer Eng. Ceng 302 Introduction to DBMS. Basic Concepts. by Pinar Senkul. resources: mostly froom Elmasri, Navathe

METU Department of Computer Eng. Ceng 302 Introduction to DBMS. Basic Concepts. by Pinar Senkul. resources: mostly froom Elmasri, Navathe METU Department of Computer Eng Ceng 302 Introduction to DBMS Basic Concepts by Pinar Senkul resources: mostly froom Elmasri, Navathe and other books Data Models Data Model: A set of concepts to describe

More information

CACHÉ: FLEXIBLE, HIGH-PERFORMANCE PERSISTENCE FOR JAVA APPLICATIONS

CACHÉ: FLEXIBLE, HIGH-PERFORMANCE PERSISTENCE FOR JAVA APPLICATIONS CACHÉ: FLEXIBLE, HIGH-PERFORMANCE PERSISTENCE FOR JAVA APPLICATIONS A technical white paper by: InterSystems Corporation Introduction Java is indisputably one of the workhorse technologies for application

More information

EUROPASS DIPLOMA SUPPLEMENT

EUROPASS DIPLOMA SUPPLEMENT EUROPASS DIPLOMA SUPPLEMENT TITLE OF THE DIPLOMA (ES) Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web TRANSLATED TITLE OF THE DIPLOMA (EN) (1) Higher Technician in Development of Web Applications --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

Modular Communication Infrastructure Design with Quality of Service

Modular Communication Infrastructure Design with Quality of Service Modular Communication Infrastructure Design with Quality of Service Pawel Wojciechowski and Péter Urbán Distributed Systems Laboratory School of Computer and Communication Sciences Swiss Federal Institute

More information

USE OF PYTHON AS A SATELLITE OPERATIONS AND TESTING AUTOMATION LANGUAGE

USE OF PYTHON AS A SATELLITE OPERATIONS AND TESTING AUTOMATION LANGUAGE USE OF PYTHON AS A SATELLITE OPERATIONS AND TESTING AUTOMATION LANGUAGE Gonzalo Garcia VP of Operations, USA Property of GMV All rights reserved INTRODUCTION Property of GMV All rights reserved INTRODUCTION

More information

Middleware Lou Somers

Middleware Lou Somers Middleware Lou Somers April 18, 2002 1 Contents Overview Definition, goals, requirements Four categories of middleware Transactional, message oriented, procedural, object Middleware examples XML-RPC, SOAP,

More information

Extending the Internet of Things to IPv6 with Software Defined Networking

Extending the Internet of Things to IPv6 with Software Defined Networking Extending the Internet of Things to IPv6 with Software Defined Networking Abstract [WHITE PAPER] Pedro Martinez-Julia, Antonio F. Skarmeta {pedromj,skarmeta}@um.es The flexibility and general programmability

More information

Projektowanie obiektowe oprogramowania Wzorce architektury aplikacji (2) Wykład 11 MVC/MVP Wiktor Zychla 2013

Projektowanie obiektowe oprogramowania Wzorce architektury aplikacji (2) Wykład 11 MVC/MVP Wiktor Zychla 2013 Projektowanie obiektowe oprogramowania Wzorce architektury aplikacji (2) Wykład 11 MVC/MVP Wiktor Zychla 2013 1 Architektura aplikacji 1.1 Diagram referencyjny architektury aplikacji 1.2 Rodzaje aplikacji

More information

TRANSFORMATION-ORIENTED MIDDLEWARE FOR LEGACY SYSTEM INTEGRATION

TRANSFORMATION-ORIENTED MIDDLEWARE FOR LEGACY SYSTEM INTEGRATION TRANSFORMATION-ORIENTED MIDDLEWARE FOR LEGACY SYSTEM INTEGRATION Guido Menkhaus and Urs Frei Keywords: Abstract: Legacy System, Integration, System, Grammar, Middleware. Most established companies have

More information

Comparing Data Integration Algorithms

Comparing Data Integration Algorithms Comparing Data Integration Algorithms Initial Background Report Name: Sebastian Tsierkezos tsierks6@cs.man.ac.uk ID :5859868 Supervisor: Dr Sandra Sampaio School of Computer Science 1 Abstract The problem

More information

Improving Interoperability in Mechatronic Product Developement. Dr. Alain Biahmou, Dr. Arnulf Fröhlich, Dr. Josip Stjepandic

Improving Interoperability in Mechatronic Product Developement. Dr. Alain Biahmou, Dr. Arnulf Fröhlich, Dr. Josip Stjepandic International Conference on Product Lifecycle Management 1 Improving Interoperability in Mechatronic Product Developement Dr. Alain Biahmou, Dr. Arnulf Fröhlich, Dr. Josip Stjepandic PROSTEP AG Dolivostr.

More information

Fundamentals of Database Systems, 4 th Edition By Ramez Elmasri and Shamkant Navathe. Table of Contents. A. Short Table of Contents

Fundamentals of Database Systems, 4 th Edition By Ramez Elmasri and Shamkant Navathe. Table of Contents. A. Short Table of Contents Fundamentals of Database Systems, 4 th Edition By Ramez Elmasri and Shamkant Navathe Table of Contents A. Short Table of Contents (This Includes part and chapter titles only) PART 1: INTRODUCTION AND CONCEPTUAL

More information

Distributed systems. Distributed Systems Architectures

Distributed systems. Distributed Systems Architectures Distributed systems Distributed Systems Architectures Virtually all large computer-based systems are now distributed systems. Information processing is distributed over several computers rather than confined

More information

The case for service oriented architecture in realising trusted, interoperable, pan-european egovernment services.

The case for service oriented architecture in realising trusted, interoperable, pan-european egovernment services. The case for service oriented architecture in realising trusted, interoperable, pan-european egovernment services. Stephen McGibbon Microsoft EMEA Tel. +445511490070 Email. stephenm@microsoft.com Abstract:

More information

The Integration Between EAI and SOA - Part I

The Integration Between EAI and SOA - Part I by Jose Luiz Berg, Project Manager and Systems Architect at Enterprise Application Integration (EAI) SERVICE TECHNOLOGY MAGAZINE Issue XLIX April 2011 Introduction This article is intended to present the

More information

A PHYSICAL CENTRALIZED ARCHITECTURE

A PHYSICAL CENTRALIZED ARCHITECTURE A PHYSICAL CENTRALIZED ARCHITECTURE Architectures for DBMS have followed trends similar to those generating computer system architectures. Earlier architectures used mainframes computers to provide the

More information

Systems Integration: Co C mp m onent- t bas a e s d s o s ftw ft a w r a e r e ngin i eeri r n i g

Systems Integration: Co C mp m onent- t bas a e s d s o s ftw ft a w r a e r e ngin i eeri r n i g Systems Integration: Component-based software engineering Objectives To explain that CBSE is concerned with developing standardised components and composing these into applications To describe components

More information

Chapter 1. Dr. Chris Irwin Davis Email: cid021000@utdallas.edu Phone: (972) 883-3574 Office: ECSS 4.705. CS-4337 Organization of Programming Languages

Chapter 1. Dr. Chris Irwin Davis Email: cid021000@utdallas.edu Phone: (972) 883-3574 Office: ECSS 4.705. CS-4337 Organization of Programming Languages Chapter 1 CS-4337 Organization of Programming Languages Dr. Chris Irwin Davis Email: cid021000@utdallas.edu Phone: (972) 883-3574 Office: ECSS 4.705 Chapter 1 Topics Reasons for Studying Concepts of Programming

More information

In: Proceedings of RECPAD 2002-12th Portuguese Conference on Pattern Recognition June 27th- 28th, 2002 Aveiro, Portugal

In: Proceedings of RECPAD 2002-12th Portuguese Conference on Pattern Recognition June 27th- 28th, 2002 Aveiro, Portugal Paper Title: Generic Framework for Video Analysis Authors: Luís Filipe Tavares INESC Porto lft@inescporto.pt Luís Teixeira INESC Porto, Universidade Católica Portuguesa lmt@inescporto.pt Luís Corte-Real

More information

A Generic Database Web Service

A Generic Database Web Service A Generic Database Web Service Erdogan Dogdu TOBB Economics and Technology University Computer Engineering Department Ankara, Turkey edogdu@etu.edu.tr Yanchao Wang and Swetha Desetty Georgia State University

More information

An innovative, open-standards solution for Konnex interoperability with other domotic middlewares

An innovative, open-standards solution for Konnex interoperability with other domotic middlewares An innovative, open-standards solution for Konnex interoperability with other domotic middlewares Vittorio Miori, Luca Tarrini, Maurizio Manca, Gabriele Tolomei Italian National Research Council (C.N.R.),

More information

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture Charlie Abela Department of Artificial Intelligence charlie.abela@um.edu.mt Last Lecture Web Ontology Language Problems? CSA 3210 Service Oriented Architecture 2 Lecture Outline

More information

Composite Data Virtualization Composite Data Virtualization And NOSQL Data Stores

Composite Data Virtualization Composite Data Virtualization And NOSQL Data Stores Composite Data Virtualization Composite Data Virtualization And NOSQL Data Stores Composite Software October 2010 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION... 3 BUSINESS AND IT DRIVERS... 4 NOSQL DATA STORES LANDSCAPE...

More information

Computer Network. Interconnected collection of autonomous computers that are able to exchange information

Computer Network. Interconnected collection of autonomous computers that are able to exchange information Introduction Computer Network. Interconnected collection of autonomous computers that are able to exchange information No master/slave relationship between the computers in the network Data Communications.

More information

BUSINESS RULES CONCEPTS... 2 BUSINESS RULE ENGINE ARCHITECTURE... 4. By using the RETE Algorithm... 5. Benefits of RETE Algorithm...

BUSINESS RULES CONCEPTS... 2 BUSINESS RULE ENGINE ARCHITECTURE... 4. By using the RETE Algorithm... 5. Benefits of RETE Algorithm... 1 Table of Contents BUSINESS RULES CONCEPTS... 2 BUSINESS RULES... 2 RULE INFERENCE CONCEPT... 2 BASIC BUSINESS RULES CONCEPT... 3 BUSINESS RULE ENGINE ARCHITECTURE... 4 BUSINESS RULE ENGINE ARCHITECTURE...

More information

UNIVERSITY OF WATERLOO Software Engineering. Analysis of Different High-Level Interface Options for the Automation Messaging Tool

UNIVERSITY OF WATERLOO Software Engineering. Analysis of Different High-Level Interface Options for the Automation Messaging Tool UNIVERSITY OF WATERLOO Software Engineering Analysis of Different High-Level Interface Options for the Automation Messaging Tool Deloitte Inc. Toronto, ON M5K 1B9 Prepared By Matthew Stephan Student ID:

More information

A Comparison of Database Query Languages: SQL, SPARQL, CQL, DMX

A Comparison of Database Query Languages: SQL, SPARQL, CQL, DMX ISSN: 2393-8528 Contents lists available at www.ijicse.in International Journal of Innovative Computer Science & Engineering Volume 3 Issue 2; March-April-2016; Page No. 09-13 A Comparison of Database

More information

An Eclipse Plug-In for Visualizing Java Code Dependencies on Relational Databases

An Eclipse Plug-In for Visualizing Java Code Dependencies on Relational Databases An Eclipse Plug-In for Visualizing Java Code Dependencies on Relational Databases Paul L. Bergstein, Priyanka Gariba, Vaibhavi Pisolkar, and Sheetal Subbanwad Dept. of Computer and Information Science,

More information

Contents RELATIONAL DATABASES

Contents RELATIONAL DATABASES Preface xvii Chapter 1 Introduction 1.1 Database-System Applications 1 1.2 Purpose of Database Systems 3 1.3 View of Data 5 1.4 Database Languages 9 1.5 Relational Databases 11 1.6 Database Design 14 1.7

More information

Answers to Review Questions

Answers to Review Questions Tutorial 2 The Database Design Life Cycle Reference: MONASH UNIVERSITY AUSTRALIA Faculty of Information Technology FIT1004 Database Rob, P. & Coronel, C. Database Systems: Design, Implementation & Management,

More information

The ConTract Model. Helmut Wächter, Andreas Reuter. November 9, 1999

The ConTract Model. Helmut Wächter, Andreas Reuter. November 9, 1999 The ConTract Model Helmut Wächter, Andreas Reuter November 9, 1999 Overview In Ahmed K. Elmagarmid: Database Transaction Models for Advanced Applications First in Andreas Reuter: ConTracts: A Means for

More information

Unified XML/relational storage March 2005. The IBM approach to unified XML/relational databases

Unified XML/relational storage March 2005. The IBM approach to unified XML/relational databases March 2005 The IBM approach to unified XML/relational databases Page 2 Contents 2 What is native XML storage? 3 What options are available today? 3 Shred 5 CLOB 5 BLOB (pseudo native) 6 True native 7 The

More information

An Ontology Based Method to Solve Query Identifier Heterogeneity in Post- Genomic Clinical Trials

An Ontology Based Method to Solve Query Identifier Heterogeneity in Post- Genomic Clinical Trials ehealth Beyond the Horizon Get IT There S.K. Andersen et al. (Eds.) IOS Press, 2008 2008 Organizing Committee of MIE 2008. All rights reserved. 3 An Ontology Based Method to Solve Query Identifier Heterogeneity

More information

MODEL DRIVEN DEVELOPMENT OF BUSINESS PROCESS MONITORING AND CONTROL SYSTEMS

MODEL DRIVEN DEVELOPMENT OF BUSINESS PROCESS MONITORING AND CONTROL SYSTEMS MODEL DRIVEN DEVELOPMENT OF BUSINESS PROCESS MONITORING AND CONTROL SYSTEMS Tao Yu Department of Computer Science, University of California at Irvine, USA Email: tyu1@uci.edu Jun-Jang Jeng IBM T.J. Watson

More information

Service Oriented Architecture 1 COMPILED BY BJ

Service Oriented Architecture 1 COMPILED BY BJ Service Oriented Architecture 1 COMPILED BY BJ CHAPTER 9 Service Oriented architecture(soa) Defining SOA. Business value of SOA SOA characteristics. Concept of a service, Enterprise Service Bus (ESB) SOA

More information

DataDirect XQuery Technical Overview

DataDirect XQuery Technical Overview DataDirect XQuery Technical Overview Table of Contents 1. Feature Overview... 2 2. Relational Database Support... 3 3. Performance and Scalability for Relational Data... 3 4. XML Input and Output... 4

More information

Introduction. Introduction: Database management system. Introduction: DBS concepts & architecture. Introduction: DBS versus File system

Introduction. Introduction: Database management system. Introduction: DBS concepts & architecture. Introduction: DBS versus File system Introduction: management system Introduction s vs. files Basic concepts Brief history of databases Architectures & languages System User / Programmer Application program Software to process queries Software

More information

U III 5. networks & operating system o Several competing DOC standards OMG s CORBA, OpenDoc & Microsoft s ActiveX / DCOM. Object request broker (ORB)

U III 5. networks & operating system o Several competing DOC standards OMG s CORBA, OpenDoc & Microsoft s ActiveX / DCOM. Object request broker (ORB) U III 1 Design Processes Design Axioms Class Design Object Storage Object Interoperability Design Processes: - o During the design phase the classes identified in OOA must be revisited with a shift in

More information

Optimization of SQL Queries in Main-Memory Databases

Optimization of SQL Queries in Main-Memory Databases Optimization of SQL Queries in Main-Memory Databases Ladislav Vastag and Ján Genči Department of Computers and Informatics Technical University of Košice, Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia lvastag@netkosice.sk

More information

Database System Architecture & System Catalog Instructor: Mourad Benchikh Text Books: Elmasri & Navathe Chap. 17 Silberschatz & Korth Chap.

Database System Architecture & System Catalog Instructor: Mourad Benchikh Text Books: Elmasri & Navathe Chap. 17 Silberschatz & Korth Chap. Database System Architecture & System Catalog Instructor: Mourad Benchikh Text Books: Elmasri & Navathe Chap. 17 Silberschatz & Korth Chap. 1 Oracle9i Documentation First-Semester 1427-1428 Definitions

More information

A Process for ATLAS Software Development

A Process for ATLAS Software Development Atlas Software Quality Control Group A Process for ATLAS Software Development Authors : Atlas Quality Control Group M. Asai, D. Barberis (chairman), M. Bosman, R. Jones, J.-F. Laporte, M. Stavrianakou

More information

Performance Analysis, Data Sharing, Tools Integration: New Approach based on Ontology

Performance Analysis, Data Sharing, Tools Integration: New Approach based on Ontology Performance Analysis, Data Sharing, Tools Integration: New Approach based on Ontology Hong-Linh Truong Institute for Software Science, University of Vienna, Austria truong@par.univie.ac.at Thomas Fahringer

More information

Web Application Development for the SOA Age Thinking in XML

Web Application Development for the SOA Age Thinking in XML Web Application Development for the SOA Age Thinking in XML Enterprise Web 2.0 >>> FAST White Paper August 2007 Abstract Whether you are building a complete SOA architecture or seeking to use SOA services

More information

2. Basic Relational Data Model

2. Basic Relational Data Model 2. Basic Relational Data Model 2.1 Introduction Basic concepts of information models, their realisation in databases comprising data objects and object relationships, and their management by DBMS s that

More information

Integration of Distributed Healthcare Records: Publishing Legacy Data as XML Documents Compliant with CEN/TC251 ENV13606

Integration of Distributed Healthcare Records: Publishing Legacy Data as XML Documents Compliant with CEN/TC251 ENV13606 Integration of Distributed Healthcare Records: Publishing Legacy Data as XML Documents Compliant with CEN/TC251 ENV13606 J.A. Maldonado, M. Robles, P. Crespo Bioengineering, Electronics and Telemedicine

More information

Chapter 1: Introduction. Database Management System (DBMS) University Database Example

Chapter 1: Introduction. Database Management System (DBMS) University Database Example This image cannot currently be displayed. Chapter 1: Introduction Database System Concepts, 6 th Ed. See www.db-book.com for conditions on re-use Database Management System (DBMS) DBMS contains information

More information

Middleware support for the Internet of Things

Middleware support for the Internet of Things Middleware support for the Internet of Things Karl Aberer, Manfred Hauswirth, Ali Salehi School of Computer and Communication Sciences Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) CH-1015 Lausanne,

More information

Service-Oriented Architectures

Service-Oriented Architectures Architectures Computing & 2009-11-06 Architectures Computing & SERVICE-ORIENTED COMPUTING (SOC) A new computing paradigm revolving around the concept of software as a service Assumes that entire systems

More information

Chapter 6. CORBA-based Architecture. 6.1 Introduction to CORBA 6.2 CORBA-IDL 6.3 Designing CORBA Systems 6.4 Implementing CORBA Applications

Chapter 6. CORBA-based Architecture. 6.1 Introduction to CORBA 6.2 CORBA-IDL 6.3 Designing CORBA Systems 6.4 Implementing CORBA Applications Chapter 6. CORBA-based Architecture 6.1 Introduction to CORBA 6.2 CORBA-IDL 6.3 Designing CORBA Systems 6.4 Implementing CORBA Applications 1 Chapter 6. CORBA-based Architecture Part 6.1 Introduction to

More information

An Introduction to the e-xml Data Integration Suite

An Introduction to the e-xml Data Integration Suite An Introduction to the e-xml Data Integration Suite Georges Gardarin, Antoine Mensch, Anthony Tomasic e-xmlmedia, 29 Avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg La Reine, France georges.gardarin@e-xmlmedia.fr

More information

Development of a generic IT service catalog as pre-arrangement for Service Level Agreements

Development of a generic IT service catalog as pre-arrangement for Service Level Agreements Development of a generic IT service catalog as pre-arrangement for Service Level Agreements Thorsten Anders Universität Hamburg, Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70, 20146 Hamburg, Germany Thorsten.Anders@rrz.uni-hamburg.de

More information

Introduction: Database management system

Introduction: Database management system Introduction Databases vs. files Basic concepts Brief history of databases Architectures & languages Introduction: Database management system User / Programmer Database System Application program Software

More information

Course Name: ADVANCE COURSE IN SOFTWARE DEVELOPMENT (Specialization:.Net Technologies)

Course Name: ADVANCE COURSE IN SOFTWARE DEVELOPMENT (Specialization:.Net Technologies) Course Name: ADVANCE COURSE IN SOFTWARE DEVELOPMENT (Specialization:.Net Technologies) Duration of Course: 6 Months Fees: Rs. 25,000/- (including Service Tax) Eligibility: B.E./B.Tech., M.Sc.(IT/ computer

More information

Java Application Developer Certificate Program Competencies

Java Application Developer Certificate Program Competencies Java Application Developer Certificate Program Competencies After completing the following units, you will be able to: Basic Programming Logic Explain the steps involved in the program development cycle

More information

Introduction to Software Paradigms & Procedural Programming Paradigm

Introduction to Software Paradigms & Procedural Programming Paradigm Introduction & Procedural Programming Sample Courseware Introduction to Software Paradigms & Procedural Programming Paradigm This Lesson introduces main terminology to be used in the whole course. Thus,

More information

Realization of Inventory Databases and Object-Relational Mapping for the Common Information Model

Realization of Inventory Databases and Object-Relational Mapping for the Common Information Model Realization of Inventory Databases and Object-Relational Mapping for the Common Information Model Department of Physics and Technology, University of Bergen. November 8, 2011 Systems and Virtualization

More information

REGULAR ENTRY IN ENCYCLOPEDIA OF DATABASE SYSTEMS

REGULAR ENTRY IN ENCYCLOPEDIA OF DATABASE SYSTEMS REGULAR ENTRY IN ENCYCLOPEDIA OF DATABASE SYSTEMS http://refworks.springer.com/database-systems/ DISTRIBUTED ARCHITECTURE Tore Risch, Uppsala University, Sweden, http://user.it.uu.se/~torer/ SYNONYMS Parallel

More information

Database Management. Chapter Objectives

Database Management. Chapter Objectives 3 Database Management Chapter Objectives When actually using a database, administrative processes maintaining data integrity and security, recovery from failures, etc. are required. A database management

More information

What is Data Virtualization? Rick F. van der Lans, R20/Consultancy

What is Data Virtualization? Rick F. van der Lans, R20/Consultancy What is Data Virtualization? by Rick F. van der Lans, R20/Consultancy August 2011 Introduction Data virtualization is receiving more and more attention in the IT industry, especially from those interested

More information

16.1 MAPREDUCE. For personal use only, not for distribution. 333

16.1 MAPREDUCE. For personal use only, not for distribution. 333 For personal use only, not for distribution. 333 16.1 MAPREDUCE Initially designed by the Google labs and used internally by Google, the MAPREDUCE distributed programming model is now promoted by several

More information

Application of XML Tools for Enterprise-Wide RBAC Implementation Tasks

Application of XML Tools for Enterprise-Wide RBAC Implementation Tasks Application of XML Tools for Enterprise-Wide RBAC Implementation Tasks Ramaswamy Chandramouli National Institute of Standards and Technology Gaithersburg, MD 20899,USA 001-301-975-5013 chandramouli@nist.gov

More information