รายงานการศ กษาด งาน มหาว ทยาล ยบ รพา ว นศ กร ท 29 ส งหาคม 2551

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการศ กษาด งาน มหาว ทยาล ยบ รพา ว นศ กร ท 29 ส งหาคม 2551"

Transcription

1 รายงานการศ กษาด งาน มหาว ทยาล ยบ รพา ว นศ กร ท 29 ส งหาคม 2551

2

3 ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ป จจ บ นได พ ฒนาระบบงานสารสนเทศเพ อใช งานในมหาว ทยาล ย ด งน 1. ระบบทะเบ ยนน ส ต 2. ระบบกองการเจ าหน าท 3. ระบบอาคารสถานท 4. ระบบโครงการว จ ยและการเง น 5. ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 6. ระบบเง นเด อน 7. ระบบกองก จการน ส ต และพ ฒนาระบบให หน วยงานภายนอก เช น 1. โรงเร ยนสาธ ต พ บ ลบ าเพ ญ 2. ระบบการจ ดหางานของบ ณฑ ต ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา 3. ระบบการวางแผนเพ อการศ กษาต อระด บอ ดมศ กษา 4. ระบบร บค าร องและให บร การงานด านภาพยนตร และว ด ท ศน ผ านระบบอ เล กทรอน กส ของส าน ก พ จารณาภาพยนตร และว ด ท ศน ส าน กงานคณะกรรมการว ฒนธรรมแห งชาต 5. ระบบบร หารจ ดการเก ยวก บการฝ กอบรมและพ ฒนาของบ คลากร วช. 6. ระบบฐานข อม ลน กว จ ยเพ อเป นส วนเสร มในระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM) 7. ระบบสารสนเทศสถาบ นพระบรมราชชนก และ 37 ว ทยาล ยในส งก ด ระบบทะเบ ยนน ส ต ประกอบด วย

4 ข นทะเบ ยนน ส ตใหม ท กประเภทของมหาว ทยาล ย ข อม ลประว ต ส วนต วของน ส ต ข อม ลแผนการเร ยน ข อม ลค าธรรมเน ยมและค าหน วยก ต ลงทะเบ ยนเร ยน/เพ มถอน โอนข อม ลการช าระค าลงทะเบ ยนจากธนาคารเข าส ระบบ น ส ตเง นก ร บท น ข อม ลผลการเร ยนแต ละภาคการศ กษา ใบแจ งผลการเร ยน ประมวลผลจบ และพ มพ ใบ Transcript ระบบกองการเจ าหน าท ประกอบด วย ข อม ลบรรจ /ร บโอน ข อม ลการย ายแต งต ง/เล อนระด บ/ปร บว ฒ ข อม ลการลาศ กษาต อ/ฝ กอบรม/ด งานส มมนา ข อม ลลาออก โอนย าย เกษ ยณอาย ข อม ลประว ต การด ารงต าแหน ง และต าแหน งบร หาร

5 ข อม ลผลงานว ชาการและบร การส งคม ข อม ลการเล อนข นเง นเด อน ข อม ลเช ยวชาญผลงานด เด น ข อม ลว น ย ข อม ลการลาต างๆ ข อม ลเคร องราชอ สร ยาภรณ ระบบอาคารสถานท รายละเอ ยดต างๆของแต ละอาคาร งานซ อมแซมปร บปร งอาคาร การจองใช อาคารและห อง การค นย มว สด อ ปกรณ งานด านท พ กอาศ ยบ คลากร ข อม ลค าสาธารณ ปโภค งานบร การด านยานพาหนะ การอน ร กษ พล งงาน

6 ระบบโครงการว จ ยและการเง น แหล งเง นท นว จ ยท งภายในและภายนอกประเทศ ประเภทของท นว จ ย ข อม ลผ ว จ ย ผ เข ยนบทความ ผลงานส งประด ษฐ แหล งต พ มพ ต างๆ ทะเบ ยนล ขส ทธ ส ทธ บ ตร ข อม ลการเง นโครงการว จ ย ระบบเง นเด อน ใช ข อม ลบ คลากรจากระบบงานการเจ าหน าท ข อม ลค าสาธารณ ปโภคจากระบบอาคารสถานท ข อม ลรายการลดหย อนภาษ การค านวณภาษ ใหม ข อม ลบ ญช เง นเด อน ข อม ลเง นได -เง นห ก การจ ดท าข อม ลเง นเด อนเพ อเข าบ ญช ธนาคาร การปร บข นเง นเด อน หน งส อร บรองการห กภาษ ณ ท จ าย หน งส อร บรองการห กเง นสมทบ ระบบกองก จการน ส ต ระบบโครงการก จกรรมน ส ต ระบบหอพ ก ระบบกองท น ระบบประก นอ บ ต เหต ระบบบร การข อม ลสารสนเทศ Web Application ท มหาว ทยาล ยบ รพา พ ฒนาม ด งน ระบบบร การน ส ตผ านเคร อข ายฯ o ร ปแบบภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ o ลงทะเบ ยนน ส ตได ท กประเภท o ข อม ลน ส ต o หล กส ตรท เป ดสอน o ตารางเร ยน/ตารางสอบ

7 o ตารางสอนของอาจารย o ปฏ ท นการศ กษา o อาจารย ท ปร กษา o รายละเอ ยดค าธรรมเน ยม o ระเบ ยบข อบ งค บ o ผลการเร ยน o รายช อผ ส าเร จการศ กษา ระบบส ารวจความค ดเห นของน ส ตต อการเร ยนการสอน o ส าหร บให บร การน ส ตในการเข ามาประเม นการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชา ผ านทาง ระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต o อาจารย ได ร บส ทธ ในการเข ามาด ผลการประเม นและความค ดเห นต างๆของน ส ตได o เจ าหน าท ท าหน าท ในการเก บรวบรวมผลการประเม นของอาจารย และจ ดท ารายงานผลการ ประเม นของอาจารย แต ละคณะ แต ละภาคการศ กษา ระบบส บค นข อม ลบ คลากรและแบบฟอร มอ เล กทรอน กส o โครงสร างหน วยงาน o ข อม ลบ คลากรท กประเภทของมหาว ทยาล ย o ข อม ลข อม ลท วไป/ส วนบ คคล

8 o ข อม ลต าแหน งทางบร หาร/ว ชาการ o ข อม ลการลาศ กษาต อ o ข อม ลต าแหน งเช ยวชาญ/ช านาญการ o ข อม ลบ คลากรเกษ ยณอาย ประจ าป o ข อม ลจ านวนบ คลากรแต ละประเภท o ข อม ลระเบ ยบหล กเกณฑ ต างๆ o ดาวน โหลดแบบฟอร มขอใช บร การ o สม ครงานออนไลน ระบบส บค นข อม ลกองคล งและทร พย ส น o ระบบต ดตามการเบ กจ าย o ระบบข อม ลสาธารณ ปโภค o ระบบประกาศจ ดซ อจ ดจ าง o ระบบส ารวจภาษ o บร การดาวน โหลดแบบฟอร ม ระบบสารสนเทศกองอาคารสถานท o ข อม ลการให บร การยานพาหนะ o ข อม ลการให บร การอาคาร/ห อง o ข าวสาร ระเบ ยบ หล กเกณฑ การขอใช บร การ อ ตราค าบ าร ง o ดาวน โหลด แบบฟอร มการขอใช บร การ ระบบโครงการว จ ย o ข อม ลงานว จ ย การต พ มพ o ต ดตามความก าวหน าโครงการว จ ย o ข อม ลแหล งท น และงบประมาณ o ดาวน โหลดแบบฟอร มขอท าว จ ย ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

9 o ข อม ลหน งส อเข า-ออกประเภทต างๆท งภายในและภายนอก o ส งเอกสารระหว างหน วยงานภายในมหาว ทยาล ย o สามารถตรวจสอบข อม ลการร บเอกสาร และทางเด นของเอกสาร o รายงานหน งส อสร ปตามประเภทเอกสาร o การลงทะเบ ยนหน งส อ o การขออน ม ต หน งส อ o การส ง/เว ยนหน งส อ o การตรวจสอบสถานะหน งส อ o ตารางน ดหมายส วนบ คคล o ตารางน ดหมายผ อ น o ปฏ ท นก จกรรมส าหร บหน วยงานและส วนบ คคล ระบบสารสนเทศกองก จการน ส ต o ข อม ลหน วยงาน o ก จกรรมน ส ต o ท นก ย มเพ อการศ กษา o ท นส งเสร มการศ กษา o หอพ กน ส ต ระบบสารสนเทศส าหร บการจ ดฝ กอบรม ส าน กคอมพ วเตอร

10 o ตารางการฝ กอบรม o ลงทะเบ ยนอบรมผ านเว บ/ม อถ อ o ส งข อม ลการอบรมผ านอ เมล ได o ประเม นผลการอบรมออนไลน o รายงานผลการประเม น o รายงานสร ปรายร บแต ละโครงการ ระบบสารสนเทศโรงเร ยนสาธ ต o งานทะเบ ยนน กเร ยน o งานบ คลากร o งานอาคารสถานท ระบบสารสนเทศโครงการบร การว ชาการ o สามารถเพ มโครงการบร การว ชาการ o สามารถเพ มรายละเอ ยดโครงการตามแบบฟอร มของโครงการบร การว ชาการ o สามารถเพ มงบประมาณของโครงการตามหมวดงบประมาณ o สามารถท าการสร ปผลโครงการได o สามารถสร ปรายจ ายของโครงการได o สามารถค านวณเง นส ทธ คงเหล อจากการจ ดท าโครงการได o สามารถรายงานสถานะของโครงการได o สามารถออกรายงานจ านวนโครงการบร การว ชาการตามป งบประมาณต างๆ ได o สามารถท าการค นหาโครงการบร การว ชาการได

11 o สามารถออกรายงานโครงการตามคณะต างๆ ได o สามารถสร ปผลร อยละจ านวนโครงการบร การว ชาการต อ อ.ประจ าได ระบบส าน กงานไร กระดาษ o ส าน กงานบร หารเทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา ได สน บสน นโครงการว จ ยการ พ ฒนาต นแบบโปรแกรมส าน กงานไร กระดาษ (e-office) โดยใช ซอฟต แวร Open Source o การจ ดท าใบลาประเภทต างๆ ผ านระบบ การอน ม ต ใบลาผ านระบบ ตรวจสอบสถานะใบลา การค านวณว นลาสะสม การก าหนดว นท ห ามลา การก าหนดว นหย ดขององค กร รายงานสร ปการลา o จ ดท าระเบ ยบวาระและเอกสารแนบส าหร บการประช ม

12 จ ดท าฐานข อม ลผ เข าร วมประช ม จ ดการด าเน นการประช ม จ ดท ารายงานการประช ม จ ดท าระบบสอบถามก าหนดการประช มและตรวจสอบข อม ลย อนหล ง จ ดท ารายงานสร ปการประช มต างๆ การจองห องประช ม o การมอบหมายงานผ านระบบ

13 การเก บข อม ลภาระงานของบ คลากรภายในหน วยงาน การรายงานความก าวหน าของภาระงานของบ คลากรภายในหน วยงาน ประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร o ระบบแบบสอบถามผ านระบบ การจ ดท าประเภทค าถาม การจ ดท าค าถามตามประเภทต างๆ การจ ดท าแบบสอบถาม การท าแบบสอบถามออนไลน ผ านระบบ การสร ปผลการท าแบบสอบถาม ระบบฐานข อม ลงานว จ ย o น กว จ ย ย นแบบฟอร มข อเสนอโครงการว จ ย บ นท กรายงานความก าวหน าของโครงการ ต ดตามผลการด าเน นงานของโครงการ ขอขยายระยะเวลาโครงการว จ ย

14 อ พโหลดเอกสารโครงการว จ ยฉบ บสมบ รณ o เจ าหน าท ย นแบบฟอร มข อเสนอโครงการว จ ย บ นท กผลการอน ม ต โครงการ บ นท กการท าส ญญา บ นท กรายงานความก าวหน าและการเบ กเง น ต ดตามผลการด าเน นงาน ขอขยายระยะเวลาโครงการว จ ย ส บค นข อม ลโครงการว จ ย เร ยกด รายงานสร ปภาพรวมโครงการว จ ย ระบบเอกสารออนไลน ระบบก าก บงบประมาณและคล งพ สด

15 การบร หารจ ดการ/ป ญหาอ ปสรรค 1. มหาว ทยาล ยจะท างานร วมก บบร ษ ทเอกชน และบางส วนร บจ างท าให ก บโรงเร ยน ว ทยาล ยช มชนเล ก ๆ อ กท งร บท า e-service ให ก บ สกอ. โดยท าเป น Open source จ ดฝ กอบรมให บ คลกรของ สกอ. เพ อให สามารถน าไปพ ฒนาต อได ด วยตนเอง 2. บ คลากรทางคอมพ วเตอร เป นน กศ กษาท ม ผลการเร ยนด และม ศ กยภาพ มหาว ทยาล ยจะจ างให ท างานขณะท ย งศ กษาอย และส วนหน งให น กศ กษาท างานเป น Project ก อนจบการศ กษา โดยม อาจารย ท ปร กษาคอยควบค มให ได มาตรฐาน เม อจบการศ กษา ก จะร บเข าท างาน โดยได ร บค าตอบแทนท ส งกว าอ ตราราชการ เง นท จ างส วนหน งมาจากรายได จากการร บจ างท าโปรแกรมให หน วยงานภายนอก 3. ระบบบร การน ส ต การผล กด นให น กศ กษาเข ามาใช ระบบ เช น จะให น กศ กษาเข ามาประเม นการเร ยนผ านระบบ ใน ระยะแรกน กศ กษาก ไม ให ความสนใจ จ งต องม ว ธ การจ ดท า e-learning และม การบอกแนวข อสอบผ านทาง Web จะท าให น กศ กษาต องเข ามาใช งานระบบ 4. ระบบงานสารบรรณ ของมหาว ทยาล ยบ รพา ใช มา 7-8 ป แล วเป นโปรแกรมของกระทรวงการคล ง แต ก ย งใช งานไม ได ป ญหาท พบ ค อต องม นโยบายจากผ บร หารประกาศให ใช อย างท วหน าอย างช ดเจน และถ าหน วยงานหน งไม ใช ท งระบบก ใช ไม ได ระบบเอกสารก จะไม เด นไปตามระบบ ในระยะแรกก ไม ค อยม คนใช ต องม มาตรการท งทางตรงทางอ อม ระบบสารบรรณท ใช อย ป จจ บ นก จะเป นเพ ยงหน งส อเว ยน 5. ระบบทะเบ ยนน กศ กษา ก ย งม ป ญหาอย บ าง เช น การพ มพ รายงาน โดยฝ ายสารสนเทศ ด แล Application และฝ าย ทะเบ ยนจะด แลข อม ล 6. ระบบประก นค ณภาพ ใช ว ธ ด งข อม ลรายละเอ ยดจากคณะต าง ๆ มารวมเป นของมหาว ทยาล ย 7. ป ญหาระบบการเร ยน Online เม อม น กศ กษาเข าใช ระบบพร อม ๆ ก นระบบจะม ป ญหา เช น น กศ กษาส งการบ านตอน ใกล สอบพร อมก น 4,000 คน Server จะล ม ถ าม ผ ใช พร อมก นประมาณ 2,000 คน ก จะล มว นละ 3 คร ง

แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554)

แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554) แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง (ป การศ กษา 2554) [2] แผนการพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ(MIS) ป การศ กษา 2554 หล กการ

More information

สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน

สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน ว นท 12-14 ส งหาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมเดอะบ ช บ ท คเฮาส ต าบลกะรน จ งหว ดภ เก ต ส าน กส งเสร

More information

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ สารบ ญ หน า ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานการเจ าหน าท ๒ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานคล ง ๕ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานสารบรรณ ๗ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ ๘ ต

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการจ ดระบบและก าหนดอาย เอกสาร มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง

ค ม อการจ ดระบบและก าหนดอาย เอกสาร มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ค ม อการจ ดระบบและก าหนดอาย เอกสาร มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง จ ดท าโดย : คณะกรรมการประเม นค ณค าและก าหนดอาย การเก บเอกสาร มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ม นาคม 2550 ค าน า มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง เป นมหาว ทยาล ยในก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารการคล งส าน กงานเขต จ ดท าโดย คณะท างานจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ของฝ ายการคล ง ส าน กงานเขต

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารการคล งส าน กงานเขต จ ดท าโดย คณะท างานจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ของฝ ายการคล ง ส าน กงานเขต ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารการคล งส าน กงานเขต พ มพ คร งแรก ธ นวาคม 2554 จ านวนการพ มพ 70 เล ม จ ดท าโดย คณะท างานจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ของฝ ายการคล ง ส าน กงานเขต คณะท างาน ฯ 1. น.ส.ส ร กานต

More information

คานา ขอขอบค ณเจ าหน าท สาน กงานคณบด ท กท านท ให ความร วมม อ ทาให เอกสารน สาเร จล ล วงด วยความ เร ยบร อย

คานา ขอขอบค ณเจ าหน าท สาน กงานคณบด ท กท านท ให ความร วมม อ ทาให เอกสารน สาเร จล ล วงด วยความ เร ยบร อย คานา เอกสารภาระงานของเจ าหน าท สาน กงานคณบด ท จ ดทาข นน ใช เป นแนวทางในการกาหนด ขอบข ายความร บผ ดชอบในการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท สาน กงานคณบด และเพ อเป นข อม ลให ผ บร หารคณะฯ ได ทราบถ งหน าท ความร บผ ดชอบในการทางานของแต

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ ว นท 3-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง จ งหว ดกร งเทพฯ มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

รายงานการว เคราะห ความเส ยง ป การศ กษา ๒๕๕๕ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย

รายงานการว เคราะห ความเส ยง ป การศ กษา ๒๕๕๕ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย รายงานการว เคราะห ความ ป การศ กษา ๒๕๕๕ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย สารบ ญ หน า ส วนท 1 บทน า หล กการและเหต ผล... 2 ว ตถ ประสงค ของการบร หารความ...

More information

หล กเกณฑ การค ดเล อกและตารางก าหนดอาย การเก บเอกสาร และจดหมายเหต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (ฉบ บปร บปร ง คร งท 4)

หล กเกณฑ การค ดเล อกและตารางก าหนดอาย การเก บเอกสาร และจดหมายเหต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (ฉบ บปร บปร ง คร งท 4) หล กเกณฑ การค ดเล อกและตารางก าหนดอาย การเก บเอกสาร และจดหมายเหต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (ฉบ บปร บปร ง คร งท 4) งานจดหมายเหต มหาว ทยาล ย ฝ ายพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค ม อการปฏ บ ต งาน ฝ ายการศ กษา ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค าน า ค ม อปฏ บ ต งานของฝ ายการศ กษาฉบ บน เป นส วนหน งของการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการ เพ อใช เป นเคร องม อในการท างาน โดยม

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บหน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555 1. การต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานตามแผนพ ฒนา อ ตสาหกรรมของประเทศ ประเด นการตรวจสอบ ม การน าผลการศ กษาไปใช ประโยชน ม การก าหนดแนวทางการ ด าเน นงานในอนาคต ได ร บการสน บสน นจากผ บร หาร รายงานผลการปฏ

More information

ค าน า คณะท างานการจ ดท าค ม อการด าเน นงาน ด านการเง นการบ ญช ช ดส วนราชการ ส าน กงานคล งเขต 2

ค าน า คณะท างานการจ ดท าค ม อการด าเน นงาน ด านการเง นการบ ญช ช ดส วนราชการ ส าน กงานคล งเขต 2 1 ก นยายน 2552 2 ค าน า ในการปฏ บ ต งานของส วนราชการท กแห งม การร บเง นและใช จ ายเง นเพ อด าเน นงานให บรรล ตามแผนงานหร อโครงการหร อเป าหมายในการด าเน นงานท ต งไว การจดบ นท กรายการร บจ ายเง นหร อ อ กน ยหน

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ค าน า ค ม อการปฏ บ ต งานของฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ส าน กงานเขตฉบ บน ได จ ดท าข นตาม กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555ของหน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

ค ม อการตรวจประเม นการจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ของสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ. 2555

ค ม อการตรวจประเม นการจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ของสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ. 2555 1. หล กการและเหต ผล ค ม อการตรวจประเม นการจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ของสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ. 2555 การจ ดการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณภาพของสถาบ นอ ดมศ กษาเป นเป าหมายท ส าค ญประการหน งของการจ ดการศ กษาระด

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน Self Assessment Report (SAR) ประจ าป การศ กษา 2552

รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน Self Assessment Report (SAR) ประจ าป การศ กษา 2552 รายงานการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน Self Assessment Report (SAR) ประจ าป การศ กษา 2552 ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ฉบ บหล งการตรวจประเม น 23 กรกฎาคม 2553 ค าน า ส าน กการศ กษาระบบสารสนเทศได

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552

ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552 ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552 ประว ต ความเป นมาของคณะว ทยาการจ ดการ ประว ต คณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ พ ฒนามาจากภาคว ชาสหกรณ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ตาม นโยบายของร

More information

3. ขอบเขตการด าเน นการ จ ดซ อโปรแกรมระบบบร หารงานว ชาการให เป นไปตามรายละเอ ยดค ณล กษณะของ โปรแกรมระบบบร หารงานว ชาการ งบประมาณแผ นด น ป 2551

3. ขอบเขตการด าเน นการ จ ดซ อโปรแกรมระบบบร หารงานว ชาการให เป นไปตามรายละเอ ยดค ณล กษณะของ โปรแกรมระบบบร หารงานว ชาการ งบประมาณแผ นด น ป 2551 ร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โปรแกรมระบบบร หารงานว ชาการ จ านวน 1 ช ด มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร งบประมาณแผ นด นป 2551... 1. หล กการและเหต ผล มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร เป นสถาบ นอ ดมศ กษาเพ

More information

ค ม อ การบร หารงานว ชาการ ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต กล มบร หารว ชาการ

ค ม อ การบร หารงานว ชาการ ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต กล มบร หารว ชาการ ค ม อ การบร หารงานว ชาการ ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนนวม นทราช ท ศ ม ชฌ ม จ งหว ดนครสวรรค ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครสวรรค เขต 1 1 ค าน า ค ม อ การบร หารงานว ชาการ เป นเอกสารท เข ยนจากการบร

More information

ข นตอนการปฏ บ ต งานสารบรรณและธ รการท วไป

ข นตอนการปฏ บ ต งานสารบรรณและธ รการท วไป ๓ ข นตอนการปฏ บ ต งานสารบรรณและธ รการท วไป ๑. งานด านการบร หารท วไป ๑.๑ งานร บ - ส งหน งส อราชการและเอกสาร ข นตอนการปฏ บ ต งาน ๑. จ าแนกประเภทหน งส อเข าส าน กกฎหมาย ๒. ลงทะเบ ยนร บหน งส อพร อมท งตรวจสอบส

More information

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตามท กระทรวงศ กษาธ การได ออกกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได ระบ ให ม การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ไว เป

More information

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน รายงานการต ดตามประเม นผลการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ประจ าป งบประมาณ 2554 งานจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร กล มอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information