آشنايي دانشجويان با اصول و مباني دانش ايمونولوژی و چگونگي کاربرد آن برای شناخت پیشگیری تشویص و

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "آشنايي دانشجويان با اصول و مباني دانش ايمونولوژی و چگونگي کاربرد آن برای شناخت پیشگیری تشویص و"

Transcription

1 )برای يک جلسه از درس برای مثال 2 ساعت از کالس درس در يک هفته( دانشکده: پیراپزشکي گروه آموزشي: علوم آزمايشگاهي مقطع و رشتهی تحصیلي:کارشناسي ناپیوسته نام درس: ايمونولوژی زمان برگزاری کالس: روز: کي تعداد دانشجويان: تعداد واحد: 2 شنبه ساعت: 810 نوع واحد: نظری پیش نیاز: ندارد مکان برگزاری: کالس B 22 نفر مسئول درس: خانم قره گزلو مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: خانم قره گزلو و دکتر ناصری شرح درس: )لطفا شرح دهید( ايمني شناسي از دروس اصلي رشته علوم آزمايشگاهي است و هدف اين درس آشنايي با سیستم دفاعي بدن شامل ارگانها سلولها و مولکولهای دخیل در اين سیستم و نیز میانکنش اين عناصر در سالمتي و بیماری مي باشد. اين درس روشهای کنترل بیماری در انسان و راههای مقابله بدن با عوامل عفوني را شرح مي دهد. همچنین به راههای ورود عوامل بیماريزا به بدن شناخت عوامل موثر بر مقاومت بدن و واکسیناسیون مي پردازد. ايمونولوژی پیوند اعضا بیماريهای خودايمني نقص ايمني ايمني تومورها از ديگر موضوعات مورد بحث در اين درس است. هدف کلي: )همان هدف بینابیني طرح دوره است ) آشنايي دانشجويان با اصول و مباني دانش ايمونولوژی و چگونگي کاربرد آن برای شناخت پیشگیری تشویص و درمان بیماريها. 1

2 اهداف رفتاری جلسه اول: در پایان درس از فراگیر انتظار می رود : Innate Immunity Phagocytosis ایمنی ذاتی را توضیح دهد و تفاوت آن را با ایمنی اکتسابی ذکر نماید. راههاي ورود عامل خارجی به بدن را توضیح دهد. موانع طبیعی و سدهاي فیزیكی بدن را شرح دهد. خصوصیات هر کدام از سدهاي فیزیكی بدن را شرح دهد. وظایف پاسخ هاي ایمنی بدن را شرح دهد. فاگو سیتوز را شرح دهد و مراحل آن را لیست نماید جدول زمانبندی ارائهی مطالب جلسه 1 ایمنی ذاتی محل هاي ورود میكروارگانیسمها به بدن /سدهاي آناتومیكی / مكانیكی / شیمیایی / هومورال و سلولی در مقابل میكروبها سخنرانی تعاملی پرسش و پاسخ کوئیز از درس جلسه پرسش و پاسخ درس فاگوسیتوز تعریف بیگانه خواري انواع سلولهاي بیگانه خوار مراحل فاگوسیتوز التهاب 15 دقیقه جمع بندي مطالب و پرسش و پاسخ 2

3 اهداف رفتاری جلسه چهارم Maturation of T cells : مراحل بلوغ سلولهاي T را را ذکر نماید. اهمیت Pre T cell receptor را شرح دهد. مولكولهاي سطح یک سلول T بالغ را فهرست کند.. اجزاي تشكیل دهنده T cell receptor complex را با رسم شكل توضیح دهد. اهمیت T cell receptor complex را ذکر نماید. مولكولهاي costimulatory سلول T را توضیح دهد. جدول زمانبندی ارائهی مطالب جلسه 4 سخنرانی تعاملی پرسش و پاسخ Pro T cell/ pre T cell/ Immature T cell / mature T cell نقش تیموس در ایجاد گنجینه سلولی اصلی در مسیر اصلی T مراحل تكامل سلول T سلولهاي کوئیز از درس جلسه پرسش و پاسخ درس T و T گاما دلتا Pro TCR / T Cell CoReceptor / T cell costimulatory molecules T Cell Receptor Complex / T cell surface molecules 15 دقیقه جمع بندي مطالب و پرسش و پاسخ 3

4 Maturation of Bcell s اهداف رفتاری جلسه پنجم : در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:: مراحل بلوغ سلولهاي B را را ذکر نماید. اهمیت Preرا B cell receptor شرح دهد. مولكولهاي سطح یک سلول B بالغ را فهرست کند.. اجزاي تشكیل دهنده cell receptor complex را توضیح دهد. اهمیت B cell receptor complex را شرح دهد. ساز مان یابی ژنی گیرنده لنفوست B را در هر مر حله تكاملی را شرح دهد. باز آرایی ژنی را در لنفوسیت هاي B در هر مرحله تكاملی شرح دهد. تغییرات در تکامل سلولهای B از روی مارکرها را تشویص داده و توضیح دهد. جلسه 5 جدول زمانبندی ارائهی مطالب 40 دقیقه بلوغ سلولهاي B در مغز استخوان Pro B cell/ pre B cell/ Immature B cell / mature B cell سخنرانی تعاملی پرسش و پاسخ کوئیز از درس جلسه پرسش و پاسخ درس B cell receptor & co receptor/ costimulatory باز آرایی ژنی در B Cell Receptor Complex / B cell surface molecules ساز مان یابی ژنی گیرنده 40 دقیقه 15 دقیقه 15 دقیقه لنفوستB جمع بندي مطالب و پرسش و پاسخ لنفوسیت هاي B در هر مرحله تكاملی.تغییرات در تکامل سلولهای B از روی مارکرها 4

5 اهداف رفتاری جلسه هفتم: T cell Activation در پایان درس از فراگیر انتظار می رود: ویژگی آنتی ژن هاي قابل شناسایی توسط لنفوسیت هاي T را توضیح دهد. APCs و نقش آنها در پاسخ هاي ایمنی را شرح دهد. ویژگی ها و عملكرد APCs را ذکر نماید. نحوه پردازش آنتی ژن هاي با ماهیت اگزوژنی را شرح دهد. نحوه پردازش آنتی ژن هاي سیتوزولی را توضیح دهد. نحوه ونتیجه فعال شدن سلولهاي + CD4 را با سلولهاي + CD4 مقایسه نماید. جدول زمانبندی ارائهی مطالب جلسه 7 سخنرانی تعاملی پرسش و پاسخ تعریف آنتی زن اگزوژن / نحوه پردازش و عرضه آنتی ژن اگزوژن / فعال شدن سلولهاي + CD4 و ترشح سایتوکاین نحوه پردازش آنتی ژن هاي با ماهیت اگزوژن یا وزیكولی کوئیز از درس جلسه پرسش و پاسخ درس و درانتهاي جلسه نحوه پردازش آنتی ژن هاي تعریف آنتی زن اندوژن یا سیتوزولی اندوژن / نحوه پردازش و عرضه آنتی ژن اندوژن / فعال شدن سلولهاي + CD8 و نحوه کشتن سلولی 15 دقیقه جمع بندي مطالب و پرسش و پاسخ 5

6 اهداف رفتاری جلسه هشتم: B cell Activation يا ضمن توضیح انواع لنفوسیت ه Bاي تفاوت آنها را لیست نماید. تفاوت آنتی ژنهاي آنتی ژن هاي مستقل ازT و وابسته به Tرا لیست نماید. نحوه فعال شدن لنفوسیت ه Bاي توسط آنتی ژن هاي مستقل از T را توضیح دهد نحوه فعال شدن لنفوسیت ه Bاي توسط آنتی ژن هاي وابسته به Tرا توضیح دهد نقش سلول ه Tاي در تولید آنتی بادي بوسیله سلول ه Bاي را بیان نماید پیامده فعال شدن لنفوسیت ه Bاي را شرح دهد تولید سلول خاطره و پالسماسل را توضیح دهد. پاسخ اولیه و ثانویه را با هم مقایسه نماید. جدول زمانبندی ارائهی مطالب جلسه 8 سخنرانی تعاملی پرسش و پاسخ 45 دقیقه شناسایی آنتی ژنهاي مستقل از سلول T نوع آنتی ژن / نوع سلول / کالس انتی بادي و نوع پاسخ / پالسماسل کوئیز از درس جلسه پرسش و پاسخ درس شناسایی آنتی ژنهاي وابسته نوع آنتی ژن / نوع به سلول T سلول / کالس انتی بادي و نوع پاسخ/ و سلول خاطره اي/ پاسخ اولیه و ثانویه 15 دقیقه جمع بندي مطالب و پرسش و پاسخ 6

7 اهداف رفتاری جلسه نهم: Cytokines سایتوکاین هارا تعریف و طبقه بندي کند ویژگی سایتوکاین ها را توضیح دهد سایتوکاین هاي ایمنی ذاتی را نام ببرد. منابع اصلی تولید و عملكرد سایتوکاین هاي ایمنی ذاتی را شرح دهد سایتوکاین هاي ایمنی اداپتیو را نام ببرد. منابع اصلی تولید و عملكرد سایتوکاین هاي ایمنی اداپتیو را شرح دهد سایتوکاین هاي مربوط به خون سازي را نام ببرد. منابع اصلی تولید و عملكرد سایتوکاین هاي مربوط به خون سازي را شرح دهد جدول زمانبندی ارائهی مطالب جلسه 9 سخنرانی تعاملی پرسش و پاسخ * با استفاده از وسایل کمک آموزشی وایت بورد تعریف و خصوصیات سایتوکاین ها مشخصات فیزیكو شیمیایی سایتوکاینها ریداندنسی/ پلیوتروپیسم/ سینرژیسم/ آنتاگونیسم / گیرنده هاي سایتوکاینها کوئیز از درس جلسه پرسش و پاسخ درس ویدئو پروژکتور پاور پوئنت 45 دقیقه طبقه بندي سایتوکاین ها سایتوکاین هاي ایمنی ذاتی/ سایتوکاین هاي ایمنی اداپتیو/ سایتوکاین هاي مربوط به خون سازي/ تنظیم هاي سایتوکاین کننده ایمنی 15 دقیقه جمع بندي مطالب و پرسش و پاسخ 7

8 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم: Tolerance ین تولرانس را تعریف نماید. علل ایجاد تحمل و فعال نشدن سیستم ایم بر علیه ملكولهاي خود را شرح دهد. ضمن شرح تولرانس مرکزي و محیطی آن دو را با هم مقایسه نماید. مكانیزمهاي ایجاد تولرانس مرکزي در سطح سلولهاي B و T را توضیح دهد. مكانیزمهاي ایجاد تولرانس محیطی در سطح سلولهاي B و T را توضیح دهد. جدول زمانبندی ارائهی مطالب جلسه 12 سخنرانی تعاملی پرسش و پاسخ تعریف و انواع تولرانس تولرانس مرکزي و تولرانس محیطی کوئیز از درس جلسه پرسش و پاسخ درس 20 دقیقه 30 دقیقه تولرانس در سلولهايB تولرانس مرکزي و محیطی در سطح سلولهايB / مكانیسماي ایجاد و اهمیت ان 30 دقیقه تولرانس در سلولهايT تولرانس مرکزي و محیطی در سطح سلولهايT / مكانیسم هاي ایجاد و اهمیت ان 15 دقیقه جمع بندي مطالب و پرسش و پاسخ 8

9 اهداف رفتاری جلسه سیزدهم: Autoimmunity علل شكست تولرانس را شرح دهد مكانیسم ه يا را تعریف نماید بروز بیماریه يا کند. را بیان بیماریه يا را طبقه بندي نماید. تشخیص و درمان ایمونولوژیكی بیماریه يا را شرح دهد جدول زمانبندی ارائهی مطالب جلسه 13 سخنرانی تعاملی پرسش و پاسخ تعریف/ مكانیسم هاي شكست اتوتولرانس/عوامل مستعد کننده بروز خودایمنی کوئیز از درس جلسه پرسش و پاسخ درس 20 دقیقه بیماریه يا بیماریهاي سیستمیک و 40 دقیقه اختصاصی ارگان/ مكانیسمهاي اسیب بافتی ناشی از فعال شدن سیستم ایمنی/ توضیح برخی بیماریهاي شایع خودایمنی 30 دقیقه تشخیص و درمان تشخیص ها و درمانهاي ایمونولوژیكی ایمونولوژیكی 10 دقیقه جمع بندي مطالب و پرسش و پاسخ 9

10 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم: Immunodeficiency نقص ایمنی را تعریف کند علل ایجاد انواع نقص ایمنی ( اولیه و ثانویه( را نام ببرد. بیماریهاي نقص ایمنی را طبقه بندي کند بیماریهاي نقص ایمنی هومورال را توضیح دهد شرح دهد بیماریهاي نقص ایمنی سلولی را بیماریهاي نقص ایمنی بیگانه خواري را توضیح دهد کاربرد تست هاي ایمونولوژیكی تشخیص نقص ایمنی را ذکر نماید روشهاي درمان ایمونولوژیكی نقص ایمنی را شرح دهند. جدول زمانبندی ارائهی مطالب جلسه 16 سخنرانی تعاملی پرسش و پاسخ بورد 15 دقیقه نقص ایمنی تعریف نقص ایمنی / نقص ایمنی اولیه و ثانویه و عوامل موثر در ایجاد نقص ایمنی/ کوئیز از درس جلسه پرسش و پاسخ درس ویدئو پروژکتور 30 دقیقه نقص ایمنی هایپوگاماگلوبولینمیاي هومورال مادرزادي/بروتون/ نقص ایمنی IgA وهایپرIgM / تشخیص و درمان ایمونولوژیكی نقص ایمنی سندروم دي جرج/ نقصهاي عملكردي/ 30 دقیقه سلولی تشخیص و درمان ایمونولوژیكی نقص ایمنی نقص فاگوسیتوز و کموتاکسی/ بیماري 25 دقیقه بیگانه خواري گرانولوماتوز مزمن/ /LAD تشخیص و درمان ایمونولوژیكی 10 دقیقه جمع بندي مطالب و پرسش و پاسخ 10

Prevention of Animal Model of Multiple Sclerosis by oral genistein, extracted from soy bean.

Prevention of Animal Model of Multiple Sclerosis by oral genistein, extracted from soy bean. Prevention of Animal Model of Multiple Sclerosis by oral genistein, extracted from soy bean. Soodeh Razeghi 1, Seyed rafi Arefhosseini 2, Mehrangiz Ebrahimi Mameghani 3, Mansoureh Togha 4,Leyla Roshangar

More information

ﺎﺘ ﻨ ﻤ ھ تﺎ ر ﻦ ﻓ MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Network+:

ﺎﺘ ﻨ ﻤ ھ تﺎ ر ﻦ ﻓ   MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Network+: آموزشگاه آزاد فن آوری اطلاعات رھنما فردای خوزست نا MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Pre-MCSE Network+( prerequisite) - 24 1,400,000 Client Windows XP Professional

More information

Materials All chemicals except those otherwise indicated were purchased from Sigma-Aldrich Company (St. Louis, MO, USA).

Materials All chemicals except those otherwise indicated were purchased from Sigma-Aldrich Company (St. Louis, MO, USA). IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY (IJVS) WWW.IVSA.IR Assess The Pluripotency of Caprine Umbilical Cord Wharton s Jelly Mesenchymal Cells By RT-PCR Analysis of Early Transcription Factor Nanog Homayoon

More information

A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran

A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran F. Sadoughi, PhD 1 N. Davaridolatabadi, PhD 2 A. Sheikhtaheri,

More information

نام دوره 07-214: Configuring Advanced Windows Server 4714 Services

نام دوره 07-214: Configuring Advanced Windows Server 4714 Services پانيذ نماینده برتر سرفصل آموزشی کد: PTR-PR-0000 مرکز آموزش پانيذ برند برتر آموزش IT در استان خوزستان انستيتو ایزایران از شرکتهای وابسته به وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح انستيتو ایزایران دارای رتبه

More information

CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS

CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS 1 CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS 2 How Client Access Works Domain Controller Client Access Server 3 Mailbox Server 4 RPC/MAPI 1 2 RPC/MAPI HTTPS IMAP4 POP3 MAPI (Messaging Application Program Interface)

More information

جلس حض ری ورا با WorkShop رسیذ.ایي د ر ب د بخص 10 جلس ای تقسین ب ذی گردیذ.بخص ا ل ضاهل را ا ذازی سایت ساخت لیست Infopad ارتباط با SharePoint ب د

جلس حض ری ورا با WorkShop رسیذ.ایي د ر ب د بخص 10 جلس ای تقسین ب ذی گردیذ.بخص ا ل ضاهل را ا ذازی سایت ساخت لیست Infopad ارتباط با SharePoint ب د گسارش برگساری دوره "SharePoint" گر آه زش ت ا و ذسازی کارک اى با ت ج ب هجو ع درخ است ا یاز ادارت هختلف با ر یکرد " ارتقا سغح ه ارت ت ا و ذی کارض اساى اقذام ب برگساری د ر تخصصی ت ا و ذسازی "SharePoint2013

More information

Evaluation and Seepage Analysis of Rock-Fill Dam Subjected to Water Level with Seep and Flac in Gotvand-Olya Dam

Evaluation and Seepage Analysis of Rock-Fill Dam Subjected to Water Level with Seep and Flac in Gotvand-Olya Dam Iranica Journal of Energy & Environment 5 (4): 387-392, 2014 ISSN 2079-2115 IJEE an Official Peer Reviewed Journal of Babol Noshirvani University of Technology DOI: 10.5829/idosi.ijee.2014.05.04.06 BUT

More information

Strategic Planning. Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management. Spring 1385-86

Strategic Planning. Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management. Spring 1385-86 Strategic Planning Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management Spring 1385-86 1 Session 1 Saturday 14 th Bahman 85 Strategic Planning Fundamentals Definitions, Terms, and Terminology

More information

معرفی چند منبع در زمینه آموزش برنامه نویسی MATLAB یا متلب

معرفی چند منبع در زمینه آموزش برنامه نویسی MATLAB یا متلب معرفی چند منبع در زمینه آموزش برنامه نویسی MATLAB یا متلب کتاب های به زبان فارسی کتاب های به زبان انگلیسی عنوان: Matlab, Third Edition: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving ترجمه

More information

Important safeguards:

Important safeguards: EN Thank you for having selected the Oberon branded tea urn. This product is also one of the products which we have provided for you in order to make life easier. Please read carefully this user s manual

More information

Use a market order to ensure execution of the order (exact price is not assured).

Use a market order to ensure execution of the order (exact price is not assured). S-1 Discuss the advantages and disadvantages of a limit order versus a market order. How does a stop order differ from a limit order? What is a wrap account/ How does it involve a change in the traditional

More information

Atkins, Hilary et al ( 2001). Learning Style Theory and Computer MediatedComunication. Retrived from Educational Resources Information(ERIC).

Atkins, Hilary et al ( 2001). Learning Style Theory and Computer MediatedComunication. Retrived from Educational Resources Information(ERIC). فهرست ماخذ اخوتی مریم (1383). مفهوم ربط در نظام هاي بازیابی اطلاعات: مروري بر نظریه ها و ادبیات موجود. اطلاع شناسی 2(1).45-24 آبام زویا (1389). بررسی رفتار جستجوي مروري و عوامل موثر بر قضاوت ربط در مرور

More information

Assessment of seed storage protein composition of six Iranian adopted soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill.]

Assessment of seed storage protein composition of six Iranian adopted soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill.] Journal of Plant Molecular Breeding (JPMB) Vol. 2/No. 1/June 2014/ 29-44 Assessment of seed storage protein composition of six Iranian adopted soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill.] M. Arefrad 1,

More information

"With computer crimes law called Web access is not possible."

With computer crimes law called Web access is not possible. "With computer crimes law called Web access is not possible." When searching the Internet, when the term closes in on the screen, indicating that the desired site "filter" has been. What would follow,

More information

Front: English AP 1500 NU

Front: English AP 1500 NU English AP 1500 NU Please read this Instruction manual thoroughly before use and keep for future reference. Please remove the Filter s packaging before use. PRODUCT INTRODUCTION Understanding each part

More information

Received 2015.09.06; accepted for publication 2015. 12. 12

Received 2015.09.06; accepted for publication 2015. 12. 12 PHYLOGENETIC ANALYSIS AMONG FOUR SECTIONS OF THE GENUS DENDROBIUM SW. (ORCHIDACEAE) BASED ON LOW COPY NUCLEAR GENE (XDH) SEQUENCES IN PENINSULAR MALAYSIA M. Moudi & R. Go Received 2015.09.06; accepted

More information

تعریف Big Data. موضوعات مطرح در حوزه : Big Data. 1. Big Data Foundations

تعریف Big Data. موضوعات مطرح در حوزه : Big Data. 1. Big Data Foundations بو نام خدا گسارش مطالعو برخی مفاىیم زىره رضایی کینجی تعریف Big Data Big Data کلکغیو ی اص هجووػ داد ای بغیاس بضسگ و پیچیذ اعت ک ایي اهش هوجب هی شود پشداصػ آى با اعتفاد اص عیغتن ای هذیشیت پایگا داد و یا

More information

آندومتريوز و سالمت جنسي: يک مرور نظام مند. Archive of SID. E-mail: Azita_goshtasbi@yahoo.com. www.sid.ir

آندومتريوز و سالمت جنسي: يک مرور نظام مند. Archive of SID. E-mail: Azita_goshtasbi@yahoo.com. www.sid.ir آندومتريوز و سالمت جنسي: يک مرور نظام مند آ E-mail: Azita_goshtasbi@yahoo.com CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) Medline (Medical literature analysis and retrieval system online):

More information

The Role of Renewable Energies in Sustainable Development: Case Study Iran

The Role of Renewable Energies in Sustainable Development: Case Study Iran Iranica Journal of Energy & Environment 4 (4): 320-329, 2013 ISSN 2079-2115 IJEE an Official Peer Reviewed Journal of Babol Noshirvani University of Technology DOI: 10.5829/idosi.ijee.2013.04.04.02 BUT

More information

SIEIDrive ADV80 ... 2011 AC inverter_general purpose. English Italiano

SIEIDrive ADV80 ... 2011 AC inverter_general purpose. English Italiano 2011 SIEIDrive ADV80...... English Italiano 2...life is flexibility...life is ADV80 The ADV80 series brings together in a single product all the features required in modern industrial processes, to satisfy

More information

EB-5 PROJECTS PORTFOLIO

EB-5 PROJECTS PORTFOLIO 2014 EB-5 PROJECTS PORTFOLIO ASSISTED LIVING & MEMORY CARE FACILITIES CHICAGOLAND FOREIGN INVESTMENT GROUP, LLC. A U.S. GOVERNMENT DESIGNATED REGIONAL CENTER \ Regional Center Overview 1. Chicagoland Foreign

More information

Maliheh Afnan»Tonight The Door Towards Words Will Be Opened«

Maliheh Afnan»Tonight The Door Towards Words Will Be Opened« Maliheh Afnan»Tonight The Door Towards Words Will Be Opened«GALERIEKORNFELD Tonight The Door Towards Words Will Be Opened To our neighbours and friends Saideh & Mohsen Erfan Maliheh Afnan»Tonight The Door

More information

specific B cells Humoral immunity lymphocytes antibodies B cells bone marrow Cell-mediated immunity: T cells antibodies proteins

specific B cells Humoral immunity lymphocytes antibodies B cells bone marrow Cell-mediated immunity: T cells antibodies proteins Adaptive Immunity Chapter 17: Adaptive (specific) Immunity Bio 139 Dr. Amy Rogers Host defenses that are specific to a particular infectious agent Can be innate or genetic for humans as a group: most microbes

More information

In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful

In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful Ahmad Sharbatoghlie, M.S., M.C.P., PhD. Graduate School of Management and Economics Sharif University of Technology Azadi Avenue, Tehran, Iran Tel: +98-(21)-602-2755

More information

Hapten - a small molecule that is antigenic but not (by itself) immunogenic.

Hapten - a small molecule that is antigenic but not (by itself) immunogenic. Chapter 3. Antigens Terminology: Antigen: Substances that can be recognized by the surface antibody (B cells) or by the TCR (T cells) when associated with MHC molecules Immunogenicity VS Antigenicity:

More information

CLOUD COMPUTING. The Future of Computing Prepared By Dr. Faramarz Safi Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan, Iran.

CLOUD COMPUTING. The Future of Computing Prepared By Dr. Faramarz Safi Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan, Iran. CLOUD COMPUTING The Future of Computing Prepared By Dr. Faramarz Safi Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan, Iran. Text Books Cloud Computing Principles and Paradigms (2011) By RAJKUMAR BUYYA,

More information

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi may 2013 22-24VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi ş a d ğ Ça l Etki r le m i eş دومین سمپوزیوم بین المللی مثنوی معنوی با عنوان: تأثیرپذیری معاصران از آثار احوال و افکار موالنا اول تا سوم خردادماه 2931 دانشگاه

More information

LESSON 3: ANTIBODIES/BCR/B-CELL RESPONSES

LESSON 3: ANTIBODIES/BCR/B-CELL RESPONSES Introduction to immunology. LESSON 3: ANTIBODIES/BCR/B-CELL RESPONSES Today we will get to know: The antibodies How antibodies are produced, their classes and their maturation processes Antigen recognition

More information

The immune system. Bone marrow. Thymus. Spleen. Bone marrow. NK cell. B-cell. T-cell. Basophil Neutrophil. Eosinophil. Myeloid progenitor

The immune system. Bone marrow. Thymus. Spleen. Bone marrow. NK cell. B-cell. T-cell. Basophil Neutrophil. Eosinophil. Myeloid progenitor The immune system Basophil Neutrophil Bone marrow Eosinophil Myeloid progenitor Dendritic cell Pluripotent Stem cell Lymphoid progenitor Platelets Bone marrow Thymus NK cell T-cell B-cell Spleen Cancer

More information

The Effect of Employees Performance Appraisal Procedure on their Intrinsic Motivation

The Effect of Employees Performance Appraisal Procedure on their Intrinsic Motivation Abstract The Effect of Employees Performance Appraisal Procedure on their Intrinsic Motivation Shaemi Barzoki Ali PhD of Business Administration and academic member at University of Esfahan, Iran Abzari

More information

Small Business Application

Small Business Application Small Business Application for Group Enrollment and Change Medical and Life/AD&D plans are provided by Health Net of California, Inc. and/or Health Net Life Insurance Company (together, Health Net ). Dental

More information

The Most Common Autoimmune Disease: Rheumatoid Arthritis. Bonita S. Libman, M.D.

The Most Common Autoimmune Disease: Rheumatoid Arthritis. Bonita S. Libman, M.D. The Most Common Autoimmune Disease: Rheumatoid Arthritis Bonita S. Libman, M.D. Disclosures Two googled comics The Normal Immune System Network of cells and proteins that work together Goal: protect against

More information

HUMORAL IMMUNE RE- SPONSES: ACTIVATION OF B CELLS AND ANTIBODIES JASON CYSTER SECTION 13

HUMORAL IMMUNE RE- SPONSES: ACTIVATION OF B CELLS AND ANTIBODIES JASON CYSTER SECTION 13 SECTION 13 HUMORAL IMMUNE RE- SPONSES: ACTIVATION OF B CELLS AND ANTIBODIES CONTACT INFORMATION Jason Cyster, PhD (Email) READING Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System. Abbas,

More information

Microbiology AN INTRODUCTION EIGHTH EDITION

Microbiology AN INTRODUCTION EIGHTH EDITION TORTORA FUNKE CASE Microbiology AN INTRODUCTION EIGHTH EDITION Differentiate between innate and acquired immunity. Chapter 17 Specific Defenses of the Host: The Immune Response B.E Pruitt & Jane J. Stein

More information

Computational intelligence in intrusion detection systems

Computational intelligence in intrusion detection systems Computational intelligence in intrusion detection systems --- An introduction to an introduction Rick Chang @ TEIL Reference The use of computational intelligence in intrusion detection systems : A review

More information

VA-MHB-0019-12 12.12. Member Handbook. Medicaid 1.855.323.5588 www.intotalhealth.org

VA-MHB-0019-12 12.12. Member Handbook. Medicaid 1.855.323.5588 www.intotalhealth.org VA-MHB-0019-12 12.12 Member Handbook Medicaid 1.855.323.5588 www.intotalhealth.org IfYouDoNotUnderstandEnglish IfyoudonotunderstandEnglish,pleasecall17855732375588andwewillprovideinformationaboutyour benefitsinyourlanguage.wecanalsohelpyoutalktoyourdoctor.

More information

Artificial Immune Systems and Applications for Computer Security

Artificial Immune Systems and Applications for Computer Security Università degli Studi di Milano Dipartimento di Tecnologie dell Informazione Artificial Immune Systems and Applications for Computer Security Antonia Azzini and Stefania Marrara Artificial Immune System

More information

A Goal Oriented Approach for Modeling and Analyzing Security Trade-Offs. with Knowledge Support. Golnaz Elahi

A Goal Oriented Approach for Modeling and Analyzing Security Trade-Offs. with Knowledge Support. Golnaz Elahi A Goal Oriented Approach for Modeling and Analyzing Security Trade-Offs with Knowledge Support By Golnaz Elahi A thesis submitted in conformity with the requirement for the degree of Master of Science,

More information

Number Item Price in INR Price in USD 1 Grocery and related 13737 $ 228.95 receipts attached 2 Clothes and blanket 14582 $ 243.03 receipts attached 3

Number Item Price in INR Price in USD 1 Grocery and related 13737 $ 228.95 receipts attached 2 Clothes and blanket 14582 $ 243.03 receipts attached 3 Number Item Price in INR Price in USD 1 Grocery and related 13737 $ 228.95 receipts attached 2 Clothes and blanket 14582 $ 243.03 receipts attached 3 Internet with router 16800 $ 280.00 receipts attached

More information

Effective Factors on Accounting Information System Alignment; a Step towards Organizational Performance Improvement

Effective Factors on Accounting Information System Alignment; a Step towards Organizational Performance Improvement International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 4, Issue 9, September 2014 1 Effective Factors on System Alignment; a Step towards Organizational Performance Improvement Seyed Mohammadali

More information

Fatigue in Iranian Patients with Neurological Conditions: an assessment with Persian Fatigue Severity Scale

Fatigue in Iranian Patients with Neurological Conditions: an assessment with Persian Fatigue Severity Scale VOLUME 7 (2013),ISSUE 4 HEALTH SCIENCE JOURNAL RESEARCH ARTICLE Fatigue in Iranian Patients with Neurological Conditions: an assessment with Persian Fatigue Severity Scale Dr Nastaran Ghotbi 1, Dr Noureddin

More information

CD22 Antigen Is Broadly Expressed on Lung Cancer Cells and Is a Target for Antibody-Based Therapy

CD22 Antigen Is Broadly Expressed on Lung Cancer Cells and Is a Target for Antibody-Based Therapy CD22 Antigen Is Broadly Expressed on Lung Cancer Cells and Is a Target for Antibody-Based Therapy Joseph M. Tuscano, Jason Kato, David Pearson, Chengyi Xiong, Laura Newell, Yunpeng Ma, David R. Gandara,

More information

Modelling and analysis of T-cell epitope screening data.

Modelling and analysis of T-cell epitope screening data. Modelling and analysis of T-cell epitope screening data. Tim Beißbarth 2, Jason A. Tye-Din 1, Gordon K. Smyth 1, Robert P. Anderson 1 and Terence P. Speed 1 1 WEHI, 1G Royal Parade, Parkville, VIC 3050,

More information

MICRO - MACRO MORPHOLOGY OF THE GENUS GEUM L. (ROSACEAE) IN IRAN AND THEIR TAXONOMIC SIGNIFICANCE

MICRO - MACRO MORPHOLOGY OF THE GENUS GEUM L. (ROSACEAE) IN IRAN AND THEIR TAXONOMIC SIGNIFICANCE MICRO - MACRO MORPHOLOGY OF THE GENUS GEUM L. (ROSACEAE) IN IRAN AND THEIR TAXONOMIC SIGNIFICANCE M. B. Faghir, M. Armudian Moghaddam & R. Shahi Shavvan Received 2015. 06. 10; accepted for publication

More information

Frequency Of Autoreactive T Cells 3/5/2014. Circulation Of Activated Cells To The CNS

Frequency Of Autoreactive T Cells 3/5/2014. Circulation Of Activated Cells To The CNS Immune Basis of New MS Therapies Samia J Khoury, MD Director of Abou-Haidar Neuroscience Institute Director of Multiple Sclerosis Center Professor of Neurology AUBMC MS Center & Harvard Medical School

More information

EFFICIENT PUBLIC KEY ENCRYPTION WITH KEYWORD SEARCH 1- INTRODUCTION

EFFICIENT PUBLIC KEY ENCRYPTION WITH KEYWORD SEARCH 1- INTRODUCTION Journal of Engineering Sciences, Assiut University, Vol. 38, No. 3, pp.749-761, May 2010. EFFICIENT PUBLIC KEY ENCRYPTION WITH KEYWORD SEARCH B. MORGAN 1, M. HAMADA 2, AND G. ABDEFADEL 3 1 Bassant.Morgan@live.com

More information

Immune Basis of New MS Therapies

Immune Basis of New MS Therapies Immune Basis of New MS Therapies Samia J Khoury, MD Director of Abou-Haidar Neuroscience Institute Director of Multiple Sclerosis Center Professor of Neurology AUBMC MS Center & Harvard Medical School

More information

B Cells and Antibodies

B Cells and Antibodies B Cells and Antibodies Andrew Lichtman, MD PhD Brigham and Women's Hospital Harvard Medical School Lecture outline Functions of antibodies B cell activation; the role of helper T cells in antibody production

More information

TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS BY A TOLEROGENIC VACCINATION A USING sirna MODIFIED DENDRITIC CELLS.

TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS BY A TOLEROGENIC VACCINATION A USING sirna MODIFIED DENDRITIC CELLS. TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS BY A TOLEROGENIC VACCINATION A USING sirna MODIFIED DENDRITIC CELLS. B.Sai Mrudula*, N.K. Durga Devi, B.Radha Madhavi,M.Madhu Babu,V.L.Annapurna ABSTRACT: KVSR Siddhartha

More information

CONTENT. Chapter 1 Review of Literature. List of figures. List of tables

CONTENT. Chapter 1 Review of Literature. List of figures. List of tables Abstract Abbreviations List of figures CONTENT I-VI VII-VIII IX-XII List of tables XIII Chapter 1 Review of Literature 1. Vaccination against intracellular pathogens 1-34 1.1 Role of different immune responses

More information

Cancer Immunotherapy: immune checkpoint inhibitors, cancer vaccines, and adoptive T-cell therapies - Overview

Cancer Immunotherapy: immune checkpoint inhibitors, cancer vaccines, and adoptive T-cell therapies - Overview Brochure More information from http://www.researchandmarkets.com/reports/3066973/ Cancer Immunotherapy: immune checkpoint inhibitors, cancer vaccines, and adoptive T-cell therapies - Overview Description:

More information

Cancer Immunotherapy: Can Your Immune System Cure Cancer? Steve Emerson, MD, PhD Herbert Irving Comprehensive Cancer Center

Cancer Immunotherapy: Can Your Immune System Cure Cancer? Steve Emerson, MD, PhD Herbert Irving Comprehensive Cancer Center Cancer Immunotherapy: Can Your Immune System Cure Cancer? Steve Emerson, MD, PhD Herbert Irving Comprehensive Cancer Center Bodnar s Law Simple Things are Important Very Simple Things are Very Important

More information

OKT3. ~ The first mouse monoclonal antibody. used in clinical practice in the field of transplantation ~

OKT3. ~ The first mouse monoclonal antibody. used in clinical practice in the field of transplantation ~ g944202 潘 怡 心 OKT3 ~ The first mouse monoclonal antibody used in clinical practice in the field of transplantation ~ As everybody knows, OKT3 is the first mouse monoclonal antibody produced for the treatment

More information

Medigene Corporate Presentation

Medigene Corporate Presentation Medigene Corporate Presentation This presentation contains forward-looking statements - that is, statements related to future, not past, events. These statements may be identified either orally or in writing

More information

Potency Assays for an Autologous Active Immunotherapy (Sipuleucel-T) Pocheng Liu, Ph.D. Senior Scientist of Product Development Dendreon Corporation

Potency Assays for an Autologous Active Immunotherapy (Sipuleucel-T) Pocheng Liu, Ph.D. Senior Scientist of Product Development Dendreon Corporation Potency Assays for an Autologous Active Immunotherapy (Sipuleucel-T) Pocheng Liu, Ph.D. Senior Scientist of Product Development Dendreon Corporation Sipuleucel-T Manufacturing Process Day 1 Leukapheresis

More information

TABLE OF CONTENT. Page ACKNOWLEDGEMENTS. iii ENGLISH ABSTRACT THAI ABSTRACT. vii LIST OF TABLES LIST OF FIGURES. xvi ABBREVIATIONS.

TABLE OF CONTENT. Page ACKNOWLEDGEMENTS. iii ENGLISH ABSTRACT THAI ABSTRACT. vii LIST OF TABLES LIST OF FIGURES. xvi ABBREVIATIONS. x TABLE OF CONTENT ACKNOWLEDGEMENTS ENGLISH ABSTRACT THAI ABSTRACT LIST OF TABLES LIST OF FIGURES ABBREVIATIONS iii iv vii xv xvi xviii CHAPTER I: INTRODUCTION 1.1 Statement of problems 1 1.2 Literature

More information

低 剂 量 辐 射 对 脐 血 T 淋 巴 细 胞 膜 分 子 表 达 的 影 响 EFFECT OF LOW DOSE IRRADIATION ON EXPRESSION OF MEMBRANE MOLECULES OF T LYMPHOCYTES IN CORD BLOOD

低 剂 量 辐 射 对 脐 血 T 淋 巴 细 胞 膜 分 子 表 达 的 影 响 EFFECT OF LOW DOSE IRRADIATION ON EXPRESSION OF MEMBRANE MOLECULES OF T LYMPHOCYTES IN CORD BLOOD CNIC-01513 PUTH-0001 低 剂 量 辐 射 对 脐 血 T 淋 巴 细 胞 膜 分 子 表 达 的 影 响 EFFECT OF LOW DOSE IRRADIATION ON EXPRESSION OF MEMBRANE MOLECULES OF T LYMPHOCYTES IN CORD BLOOD 中 国 核 情 报 中 心 China Nuclear Information

More information

A FAST METHOD FOR CALCULATION OF TRANSFORMERS LEAKAGE REACTANCE USING ENERGY TECHNIQUE

A FAST METHOD FOR CALCULATION OF TRANSFORMERS LEAKAGE REACTANCE USING ENERGY TECHNIQUE A FAST METHOD FOR CALCULATO OF TRASFORMERS LEAKAGE REACTACE USG EERGY TECHQUE A. aerian Jahrmi, Jawa Faiz an Hssein Mhseni Department f Electrical an Cmputer Engineering Center f Ecellence in Applie Electrmagnetics

More information

Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP از موسسه BSC ا مريکا. Ali Vahedi, MSc, PMP ١

Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP از موسسه BSC ا مريکا. Ali Vahedi, MSc, PMP ١ ١ Effective Project Management Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP ٢ Ali Vahedi داراي مدرک آارشناسي ارشد مهندسي صنايع از دانشگاه تربيت مدرس اا داراي مدرککا شا کارشناسي مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت ا ايران

More information

Pulling the Plug on Cancer Cell Communication. Stephen M. Ansell, MD, PhD Mayo Clinic

Pulling the Plug on Cancer Cell Communication. Stephen M. Ansell, MD, PhD Mayo Clinic Pulling the Plug on Cancer Cell Communication Stephen M. Ansell, MD, PhD Mayo Clinic Why do Waldenstrom s cells need to communicate? Waldenstrom s cells need activating signals to stay alive. WM cells

More information

Natalia Taborda Vanegas. Doc. Sci. Student Immunovirology Group Universidad de Antioquia

Natalia Taborda Vanegas. Doc. Sci. Student Immunovirology Group Universidad de Antioquia Pathogenesis of Dengue Natalia Taborda Vanegas Doc. Sci. Student Immunovirology Group Universidad de Antioquia Infection process Epidermis keratinocytes Dermis Archives of Medical Research 36 (2005) 425

More information

NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CLINICAL EXCELLENCE. Health Technology Appraisal

NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CLINICAL EXCELLENCE. Health Technology Appraisal NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CLINICAL EXCELLENCE Health Technology Appraisal Adalimumab, etanercept, infliximab, rituximab and abatacept for the treatment of rheumatoid arthritis after the failure

More information

CHAPTER 8 IMMUNOLOGICAL IMPLICATIONS OF PEPTIDE CARBOHYDRATE MIMICRY

CHAPTER 8 IMMUNOLOGICAL IMPLICATIONS OF PEPTIDE CARBOHYDRATE MIMICRY CHAPTER 8 IMMUNOLOGICAL IMPLICATIONS OF PEPTIDE CARBOHYDRATE MIMICRY Immunological Implications of Peptide-Carbohydrate Mimicry 8.1 Introduction The two chemically dissimilar molecules, a peptide (12mer)

More information

Overview. Transcriptional cascades. Amazing aspects of lineage plasticity. Conventional (B2) B cell development

Overview. Transcriptional cascades. Amazing aspects of lineage plasticity. Conventional (B2) B cell development Overview B cell development Transcriptional cascades Amazing aspects of lineage plasticity Conventional (B2) B cell development What happens to an autoreactive B cell? B1 vs B2 cells Key anatomical sites

More information

Important Information About Your Medi-Cal Benefits

Important Information About Your Medi-Cal Benefits P.O. Box 989009, West Sacramento, CA 95798-9850 Important Information About Your Medi-Cal Benefits Welcome to Medi-Cal! You qualify for Medi-Cal based on the information in your CalFresh case. Your Medi-Cal

More information

Multiple Myeloma and Colorectal Cancer

Multiple Myeloma and Colorectal Cancer Multiple Myeloma and Colorectal Cancer From Systems Immunology to Single Cells Leo Hansmann Mark M. Davis Lab Department of Microbiology&Immunology Stanford University Multiple Myeloma Monoclonal disease

More information

Viral Attack! Your Clean-Up Crew to the Rescue! A Gallery Demonstration at Arizona Science Center

Viral Attack! Your Clean-Up Crew to the Rescue! A Gallery Demonstration at Arizona Science Center Viral Attack! Your Clean-Up Crew to the Rescue! A Gallery Demonstration at Arizona Science Center Table of Contents Background Information Links Background Information What is the immune system? Our body

More information

B Cells and Antibodies

B Cells and Antibodies LECTURE 3 B Cells and Antibodies REVIEW Let s quickly review the material we covered in the last lecture. We talked about the complement system of proteins, and how complement fragments can function as

More information

Enhancing Anti-Tumor Activity of Checkpoint Inhibition

Enhancing Anti-Tumor Activity of Checkpoint Inhibition Enhancing Anti-Tumor Activity of Checkpoint Inhibition Jeffrey Schlom, Ph.D. Laboratory of Tumor Immunology and Biology (LTIB) Center for Cancer Research National Cancer Institute, NIH Laboratory of Tumor

More information

Activation and effector functions of HMI

Activation and effector functions of HMI Activation and effector functions of HMI Hathairat Thananchai, DPhil Department of Microbiology Faculty of Medicine Chiang Mai University 25 August 2015 ว ตถ ประสงค หล งจากช วโมงบรรยายน แล วน กศ กษาสามารถ

More information

The Human Immune System and Network Intrusion Detection

The Human Immune System and Network Intrusion Detection The Human Immune System and Network Intrusion Detection Jungwon Kim and Peter Bentley Department of Computer Science, University Collge London Gower Street, London, WC1E 6BT, U. K. Phone: +44-171-380-7329,

More information

Identification and Prioritization of Knowledge Flow Barriers Based on Organizational Knowledge Management Cycle (OKMC)

Identification and Prioritization of Knowledge Flow Barriers Based on Organizational Knowledge Management Cycle (OKMC) Identification and Prioritization of Knowledge Flow Barriers Based on Organizational Knowledge Management Cycle (OKMC) Hessam Zandhessami * Assistant Professor, Department of Industrial Management, Qazvin

More information

Iran After the Nuclear Deal

Iran After the Nuclear Deal Iran After the Nuclear Deal Middle East Report N 166 15 December 2015 International Crisis Group Headquarters Avenue Louise 149 1050 Brussels, Belgium Tel: +32 2 502 90 38 Fax: +32 2 502 50 38 brussels@crisisgroup.org

More information

Design of an Artificial Immune System as a Novel Anomaly Detector for Combating Financial Fraud in the Retail Sector

Design of an Artificial Immune System as a Novel Anomaly Detector for Combating Financial Fraud in the Retail Sector Design of an Artificial Immune System as a Novel Anomaly Detector for Combating Financial Fraud in the Retail Sector Jungwon Kim, Arlene Ong and Richard E Overill Department of Computer Science, King s

More information

Latest advances in the treatment of mesothelioma

Latest advances in the treatment of mesothelioma Latest advances in the treatment of mesothelioma Assoc Prof Thomas John Medical Oncologist, NHMRC Fellow Olivia Newton-John Cancer Research Institute 28 th March 2015 Disclosures Nil relevant Honoraria:

More information

Welcome to Mini Med School at the Child & Family Research Institute

Welcome to Mini Med School at the Child & Family Research Institute Glossary Welcome to Mini Med School at the Child & Family Research Institute On behalf of the Faculty and Staff at the Child & Family Research Institute (CFRI), we would like to welcome you to CFRI s

More information

From cells to therapeuticsvivalis. Humalex Fully human antibody discovery platform An integrated therapeutic development offering

From cells to therapeuticsvivalis. Humalex Fully human antibody discovery platform An integrated therapeutic development offering From cells to therapeuticsvivalis Humalex Fully human antibody discovery platform An integrated therapeutic development offering Humalex from bench-top to clinical development The Humalex platform enables

More information

Treatment of low-grade non-hodgkin lymphoma

Treatment of low-grade non-hodgkin lymphoma Produced 28.02.2011 Due for revision 28.02.2013 Treatment of low-grade non-hodgkin lymphoma Lymphomas are described as low grade if the cells appear to be dividing slowly. There are several kinds of low-grade

More information

FARMACOLOGIA DEL SISTEMA INMUNE

FARMACOLOGIA DEL SISTEMA INMUNE FARMACOLOGIA DEL SISTEMA INMUNE Inmunosupresión Inmunoestimulación Medicina Molecular. JM,2008 Las dos caras de Janus INMUNOSUPRESIÓN CICLOSPORINA Jean Francois Borel Scanning electron micrograph of

More information

INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULINS IN THE THERAPY OF IMMUNE-MEDIATED HEMATOLOGIC DISORDERS Susan G. Hackner, BVSc.MRCVS.DACVIM. DACVECC.

INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULINS IN THE THERAPY OF IMMUNE-MEDIATED HEMATOLOGIC DISORDERS Susan G. Hackner, BVSc.MRCVS.DACVIM. DACVECC. INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULINS IN THE THERAPY OF IMMUNE-MEDIATED HEMATOLOGIC DISORDERS Susan G. Hackner, BVSc.MRCVS.DACVIM. DACVECC. Intravenous immunoglobulin (IVIG) is used for the treatment of numerous

More information

Antibody Structure, and the Generation of B-cell Diversity CHAPTER 4 04/05/15. Different Immunoglobulins

Antibody Structure, and the Generation of B-cell Diversity CHAPTER 4 04/05/15. Different Immunoglobulins Antibody Structure, and the Generation of B-cell Diversity B cells recognize their antigen without needing an antigen presenting cell CHAPTER 4 Structure of Immunoglobulin G Different Immunoglobulins Differences

More information

THE INFLUENCE OF TISSUE (IN)COMPATIBILITY IN UMBILICAL CORD BLOOD TRANSPLANTATION

THE INFLUENCE OF TISSUE (IN)COMPATIBILITY IN UMBILICAL CORD BLOOD TRANSPLANTATION THE INFLUENCE OF TISSUE (IN)COMPATIBILITY IN UMBILICAL CORD BLOOD TRANSPLANTATION Matjaž Jeras Blood Transfusion Centre of Slovenia Tissue Typing Center Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenia matjaz.jeras@ztm.si

More information

Recognition of T cell epitopes (Abbas Chapter 6)

Recognition of T cell epitopes (Abbas Chapter 6) Recognition of T cell epitopes (Abbas Chapter 6) Functions of different APCs (Abbas Chapter 6)!!! Directon Routes of antigen entry (Abbas Chapter 6) Flow of Information Barrier APCs LNs Sequence of Events

More information

SYNERGISTIC ROLE OF IL-15 IN THE EPITHELIUM AND THE LAMINA PROPRIA IN CELIAC DISEASE PATHOGENESIS

SYNERGISTIC ROLE OF IL-15 IN THE EPITHELIUM AND THE LAMINA PROPRIA IN CELIAC DISEASE PATHOGENESIS SYNERGISTIC ROLE OF IL-15 IN THE EPITHELIUM AND THE LAMINA PROPRIA IN CELIAC DISEASE PATHOGENESIS Bana Jabri Department of Medicine Celiac Disease Center University of Chicago Ingested gluten Environmental

More information

12 Cyclosporins: Recent Developments in Biosynthesis, Pharmacology and Biology, and Clinical Applications

12 Cyclosporins: Recent Developments in Biosynthesis, Pharmacology and Biology, and Clinical Applications 12 Cyclosporins: Recent Developments in Biosynthesis, Pharmacology and Biology, and Clinical Applications JÖRG KALLEN VINCENT MIKOL VALÉRIE F. J. QUESNIAUX MALCOLM D. WALKINSHAW Basel, Switzerland ELISABETH

More information

The Costimulatory Molecule CD27 Maintains Clonally

The Costimulatory Molecule CD27 Maintains Clonally Immunity, Volume 35 Supplemental Information The Costimulatory Molecule CD7 Maintains Clonally Diverse CD8 + T Cell Responses of Low Antigen Affinity to Protect against Viral Variants Klaas P.J.M. van

More information

The use of monoclonal antibodies in the setting of HSCT

The use of monoclonal antibodies in the setting of HSCT The use of monoclonal antibodies in the setting of HSCT S Montoto, Barts Cancer Institute, London, UK Geneva 3/April/2012 www.ebmt.org Some definitions of interest: Ab and Ag Antibody (Ab)=Immunoglobulin

More information

Vitamin D deficiency exacerbates ischemic cell loss and sensory motor dysfunction in an experimental stroke model

Vitamin D deficiency exacerbates ischemic cell loss and sensory motor dysfunction in an experimental stroke model Vitamin D deficiency exacerbates ischemic cell loss and sensory motor dysfunction in an experimental stroke model Robyn Balden & Farida Sohrabji Texas A&M Health Science Center- College of Medicine ISC

More information

SUMMARY AND CONCLUSIONS

SUMMARY AND CONCLUSIONS SUMMARY AND CONCLUSIONS Summary and Conclusions This study has attempted to document the following effects of targeting protein antigens to the macrophage scavenger receptors by maleylation. 1. Modification

More information

Update in Hematology Oncology Targeted Therapies. Mark Holguin

Update in Hematology Oncology Targeted Therapies. Mark Holguin Update in Hematology Oncology Targeted Therapies Mark Holguin 25 years ago Why I chose oncology People How to help people with possibly the most difficult thing they may have to deal with Science Turning

More information

Basics of Immunology

Basics of Immunology Basics of Immunology 2 Basics of Immunology What is the immune system? Biological mechanism for identifying and destroying pathogens within a larger organism. Pathogens: agents that cause disease Bacteria,

More information

From the Department of Experimental Medical Science Lund University Sweden. Shahram Lavasani. Lund 2006

From the Department of Experimental Medical Science Lund University Sweden. Shahram Lavasani. Lund 2006 From the Department of Experimental Medical Science Lund University Sweden Novel Immunotherapies and Immunoregulation in a Chronic Inflammatory Disease of the Central Nervous System Shahram Lavasani Lund

More information

Immunotherapy for Multiple Myeloma. Sarah Holstein, MD, PhD April 2, 2015 MIR-508

Immunotherapy for Multiple Myeloma. Sarah Holstein, MD, PhD April 2, 2015 MIR-508 Immunotherapy for Multiple Myeloma Sarah Holstein, MD, PhD April 2, 2015 MIR-508 Outline Myeloma overview IMiDs Monoclonal antibodies Anti-CS1 Vaccines Dendritic cell/myeloma fusion Multiple Myeloma Monoclonal

More information

homes & people The Year of the Tiger In this issue Free Telecare for over 85s Slam dunk your way to safety Winter 2010

homes & people The Year of the Tiger In this issue Free Telecare for over 85s Slam dunk your way to safety Winter 2010 3 star excellent services homes & people Bringing you all the news that matters to you Winter 2010 In this issue Free Telecare for over 85s Slam dunk your way to safety PANEL APPROVED PANEL APPROVED The

More information

Immunomodulatory properties. of the HIV-1 Tat protein. Francesco Nicoli

Immunomodulatory properties. of the HIV-1 Tat protein. Francesco Nicoli Immunomodulatory properties of the HIV-1 Tat protein Francesco Nicoli Dissertation zum Erwerb des Doctor of Philosophy (Ph.D.) an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität zu München

More information

An Artificial Immune System for Misbehavior Detection in Mobile Ad-Hoc Networks with Virtual Thymus, Clustering, Danger Signal and Memory Detectors

An Artificial Immune System for Misbehavior Detection in Mobile Ad-Hoc Networks with Virtual Thymus, Clustering, Danger Signal and Memory Detectors Int. Journ. of Unconventional Computing, Vol. 1, pp. 221 254 Reprints available directly from the publisher Photocopying permitted by license only 2005 Old City Publishing, Inc. Published by license under

More information

TEMA 10. REACCIONES INMUNITARIAS MEDIADAS POR CÉLULAS.

TEMA 10. REACCIONES INMUNITARIAS MEDIADAS POR CÉLULAS. TEMA 10. REACCIONES INMUNITARIAS MEDIADAS POR CÉLULAS. The nomenclature of cytokines partly reflects their first-described function and also the order of their discovery. There is no single unified nomenclature,

More information

Final Review. Aptamers. Making Aptamers: SELEX 6/3/2011. sirna and mirna. Central Dogma. RNAi: A translation regulation mechanism.

Final Review. Aptamers. Making Aptamers: SELEX 6/3/2011. sirna and mirna. Central Dogma. RNAi: A translation regulation mechanism. Central Dogma Final Review Section Week 10 DNA RNA Protein DNA DNA replication DNA RNA transcription RNA Protein translation **RNA DNA reverse transcription http://bass.bio.uci.edu/~hudel/bs99a/lecture20/lecture1_1.html

More information

CHAPTER 9 IMMUNOGLOBULIN BIOSYNTHESIS

CHAPTER 9 IMMUNOGLOBULIN BIOSYNTHESIS CHAPTER 9 IMMUNOGLOBULIN BIOSYNTHESIS Although the process by which a functional gene for immunoglobulin HEAVY and LIGHT CHAINS is formed is highly unusual, the SYNTHESIS, POST- TRANSLATIONAL PROCESSING

More information