Nummer 33/15 12 augustus 2015

Size: px
Start display at page:

Download "Nummer 33/15 12 augustus 2015"

Transcription

1 Nummer 33/15 12 augustus 2015

2 Nummer 33/ augustus 2015 Inleiding Hoofdblad Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten, wordt de verschijningsdag van het blad verschoven naar de eerstvolgende werkdag, waarop Octrooicentrum Nederland is geopend. Het blad verschijnt alleen in elektronische vorm. Elk nummer van het blad bestaat uit 14 rubrieken. Bijblad Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli, oktober) in elektronische vorm via Het Bijblad bevat officiële mededelingen en andere wetenswaardigheden waarmee Octrooicentrum Nederland en zijn klanten te maken hebben. Abonnementsprijzen per (kalender)jaar: Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in elektronische vorm op de website van Octrooicentrum Nederland. Introduction Patent Bulletin The Patent Bulletin appears on the 3 rd working day of each week. If the Netherlands Patent Office is closed to the public on the above mentioned day, the date of issue of the Bulletin is the first working day thereafter, on which the Office is open. Each issue of the Bulletin consists of 14 headings. Official Journal Appears four times a year (January, April, July, October) in electronic form on the The Official Journal contains announcements and other things worth knowing for the benefit of the Netherlands Patent Office and its customers. Subscription rates per calendar year: Patent Bulletin and Official Journal: free of charge in electronic form on the website of the Netherlands Patent Office. Bezoekadres: Octrooicentrum Nederland Visiting address: Netherlands Patent Office Prinses Beatrixlaan AL Den Haag Postadres Prinses Beatrixlaan AL Den Haag Postadress Postbus Post Office Box: HJ Den Haag 2501 HJ Den Haag Telefoon: Telephone: +31(0) Telefax: Telefax: +31(0) Bankrekeningnummer: Voor taksen en depotrekeningen: RBS Iban: NL08RBOS BIC: RBOSNL2A Account: Fees, deposit accounts: RBS Iban: NL08RBOS BIC: RBOSNL2A

3 Nummer 33/ augustus 2015 Inhoudsopgave Blz. Content Page Rubriek NL1 Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet Rubriek NL2 Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende octrooien op grond van de Octrooiwet Rubriek EP1 Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies van Europese octrooiaanvragen. Rubriek EP2 bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien. Rubriek EP3 Bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6 van de Octrooiwet Rubriek SPC Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende certificaten. Rubriek TvH Bevat gegevens betreffende topografieën van halfgeleiderproducten. Rubriek VB1 Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de Octrooiwet Rubriek VB2 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet Rubriek OV Bevat gegevens betreffende ingeschreven overdrachten. Rubriek NW Bevat gegevens betreffende ingeschreven naamswijzigingen. Rubriek MED Bevat gegevens betreffende overige mededelingen. Rubriek VRV Bevat gegevens betreffende verval of nietigverklaring Rubriek VRB Bevat gegevens betreffende verbeteringen op eerdere publicaties. 5 Heading NL1 Contains data concerning Netherlands patent applications which have been entered in the patent register under the Patents Act Heading NL2 Contains data concerning Netherlands patents which have been entered in the patent register under the Patents Act Heading EP1 Contains data concerning translations of the conclusions of European patent applications. 17 Heading EP2 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands. 165 Heading EP3 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands in which a translation was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the Patents Act Heading SPC Contains data concerning applications for- or granted Supplementary Protection Certificates. 214 Heading TvH Contains data concerning depots of original topographies of semi-conductor products. 215 Heading VB1 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law. 216 Heading VB2 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law in respect of which a decision has been taken or in respect for which a report has been made. 217 Heading OV Contains data concerning registered assignments. 219 Heading NW Contains data concerning registered changes in the names of the applicants or proprietors. 220 Heading MED Contains data concerning other communications. 222 Heading VRV Contains data concerning lapse or annulment. 240 Heading VRB Contains data concerning corrections on earlier publications

4 Nummer 33/ augustus 2015 Overzicht van Inid codes INID CODES Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om de verschillende bibliografische gegevens te kunnen begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is een acronym van Internationally agreed Numbers for Identification of Data. De definities van INID codes wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9. INID CODES INID Codes are used on the front pages of patent documents and in official gazettes to identify various bibliographic data items without knowledge of the language used and the industrial property laws applied. INID is an acronym for Internationally agreed Numbers for the Identification of Data. The INID Codes are usually given in parenthesis adjacent to the appropriate bibliographic data item. The definitions of the INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of November 1998) and are listed below: (11) Octrooinummer (11) Patent number (13) Soort document volgens WIPO standaard 16 (13) Kind of document code according to WIPO standard ST.16 (15) Correctie informatie (15) Patent correction information (21) Octrooiaanvraagnummer (21) Application number (22) Datum van indiening (22) Date(s) of filing application(s) (23) Datum tentoonstelling (23) Date of exhibition (25) Taal van indiening (25) Language in which the published application was originally filed (26) Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd (26) Language in which the application is published (30) Voorrangsgegevens (30) Priority Data (31) Nummer voorrang (31) Number(s) assigned to priority application(s) (32) Datum voorrang (32) Date(s) of filling of priority application(s) (33) Land van herkomst voorrang (33) WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national patent office alloting the priority application number or the organization alloting the regional priority application number: for international applications filed under the PCT, the code "WO" is used. (34) Oorspronkelijk land van indiening (34) For priority fillings under the regional or international arrangements, the WIPO Standard ST.3 Code indentifying at least one country party to the Paris Union for which the regional or international application was made. (40) Datum van inschrijving (40) Date(s) of making available to the public (41) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag (41) Date of making available to the public by viewing, or copying on request an unexamined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. (42) Datum van inschrijving van een onderzochte aanvraag (openbaarmaking) (42) Date of making available to the public by viewing, or copying on request an examined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. (43) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd (43) Date of publication by printing or similar process of anexamined document on which no grant has taken place on or before said date (44) Datum van openbaarmaking (44) Date of publication by printing or similar process of an examined document on which no grant has taken place on or before said date (45) Datum van kracht worden van een Europees octrooi in Nederland (45) Date of publication by printing or similar process of a document on which no grant has taken place on or before said date (46) Inschrijvingsdatum conclusies (46) Date of publication by printing or similar process of the claim(s) only of a document (47) Verleningsdatum octrooi (47) Date from which the patent takes effect (48) Datum waarop een verbetering van een octrooi is (48) Date of issuance of a corrected patent document uitgegeven (51) Internationale Octrooiclassificatie (51) International Patent Classification (54) Korte aanduiding (54) Title of the invention (62) Nummer moeder aanvraag (62) Number and, if possible, filling date of the earlier application from which the present document has been divided out (68) Nummer basis octrooi (68) Number of the basic patent (71) Naam aanvrager(s) (71) Name(s) of the applicant(s) (72) Naam uitvinder(s) (72) Name(s) of the inventor(s) if know to be such (73) Naam octrooihouder(s) (73) Name(s) of grantee(s)

5 Nummer 33/ augustus 2015 (74) Naam gemachtigde (74) Name(s) of the attorney(s) or agent(s) (75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn (75) Name(s) of inventor(s) who is (are) also application(s) (81) Aangewezen landen volgens de PCT (81) Designated States(s) according to the PCT (83) Informatie over micro organismen (83) Information concerning the deposit of microorganisms (84) Aangewezen landen bij regionale octrooien (84) Designated Contracting States under regional patent conventions (86) Nummer van omgezette aanvraag (86) Application number of a PCT-application or number of European patent which is converted into a national application (87) Datum en nummer van een PCT aanvraag (87) Publication date and number of a PCT application (92) Certificaten: nummer en datum van de eerste nationale vergunning voor een geneesmiddel (93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor een geneesmiddel (92) For an SPC, number and date of the first national authorization to place the product on the market as a medicinal product (93) For an SPC, number and date and where applicable, country of origin, of the first authorzation to place the product on the market as a medicinal product within a regional economic community (94) Expiratiedatum voor een topografie (94) Calculated date of expiry of the topography (95) Certificaten: naam van het product (95) Name of the product protected by the basic patent and in respect of which the SPC has been apllied for or granted

6 Nummer 33/ augustus 2015 Rubrieken NL1: Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale Octrooiclassificatie. (51) G01R 33/30 G01N 1/20 A01C 23/00 (21) (22) (54) Method for the determination of elements in manure by NMR spectroscopy and manure transport vehicle. (71) Veenhuis Machines B.V. te Raalte (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Walter Theodorus Maria Veenhuis te Raalte (41) (51) A01G 7/06 (21) (22) (54) Werkwijze voor het kleuren van bloemen. (71) RijnPlant IP B.V. te De Lier (72) Leonardus Cornelus Maria van Rijn te De Lier (41) (51) A01K 1/01 (21) (22) (54) Method and device for cleaning cubicles. (71) Lely Patent N.V. te Maassluis (74) ir. Corten te Maassluis (72) Samir Agayev te Maassluis Çavlan Bas te Maassluis (41) (51) A01K 1/10 (21) (22) (54) Verbeterd verplaatsbaar heksamenstel. (71) Weelink Participaties B.V. te Glimmen (74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo (72) Johannes Martinus Willibrordus Weelink te Glimmen (41) (51) A01K 31/20 A01K 31/19 A01K 31/18 (21) (22) (54) Device for rearing chicks. (71) Erwin Johannes Petrus Josephus Sommen te Ulicoten Gerardus Johannes Hubertus Marie Camps te Nettetal-Leuth, (74) ir. Heuvel c.s. te 's- Hertogenbosch (72) Erwin Johannes Petrus Josephus Sommen te Ulicoten Gerardus Johannes Hubertus Marie Camps te Nettetal-Leuth, (41) (51) A23N 15/06 A23N 15/02 (21) (22) (54) Industrieel rissen van vruchten. (71) Top B.V. te Wageningen (74) drs. Essen c.s. te Wageningen (72) Aart-Jan van der Voort te Wageningen Dennis Bunt te Wageningen Eugène Schijvens te Wageningen (41) (51) G09F 3/00 D06F 89/00 B65D 85/18 B60R 7/04 B60R 11/00 A45C 13/00 A41D 13/01 (21) (22) (54) Safety vest assembly. (71) Life Safety Products B.V. te Zoetermeer (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Dalibor Borjanin te Zoetermeer (41) (51) A46B 13/02 (21) (22) (54) Toiletborstel met mechanische aandrijving. (71) Antoon Moerman te Breda (72) Antoon Moerman te Breda (41) (51) B65D 81/05 A47B 95/04 (21) (22) (54) Hoekbeschermer en een matrijs en werkwijze voor het vervaardigen daarvan. (71) Magprotect B.V. te IJmuiden (41) (51) A47F 5/00 A47B 96/02 (21) (22) (54) Shelf system, shelf extension device and method for extending a shelf depth. (71) Smurfit Kappa Development Centre te Hoogeveen (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Mees Roukema te Hoogeveen (41) (51) A47G 1/06 (21) (22) (54) Werkwijze voor het inlijsten van een afbeelding met gebruikmaking van een passepartout, alsmede passepartoutset geschikt voor gebruik in de werkwijze. (71) Gerardus Carolus Antonius de Greef te Neerpelt, België (BE) (74) ir. Verhees te Nuenen (72) Gerardus Carolus Antonius de Greef te Neerpelt, België (BE) (41) (51) A63H 33/08 (21) (22) (54) Connection element for a building system. (71) Buildex (F.E.) Limited te Wanchai, Hong Kong (HK) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) Edwin Jeroen Muller te Delft Jakov Yoav Karasanti te Wanchai, Hong Kong (HK) Emiel Dimitri Karasanti te Wanchai, Hong Kong (HK) Yusheng Li te Wanchai, Hong Kong (HK) (31) (32) (33) Nederland (41) (51) F28D 7/12 B01D 5/00 B01D 1/06 (21) (22) (54) Apparatus for desubliming or condensing a condensable fluid in a closed space. (72) Christiaan Lindenberg te IJmuiden (71) Solutherm B.V. te Oss

7 Nummer 33/ augustus 2015 (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Pieter Jellema te Oss Jelle Luutzen Nijdam te Oss (41) (51) B05D 1/04 (21) (22) (54) Method for applying a layer of a particulate material to the surface of a substrate. (71) Value for Technology te Erps- Kwerps, België (BE) C&B Innovations B.V. te Nuenen (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Bas Verhoeven te Nuenen Philippe Willems te Erps-Kwerps, België (BE) Carl van der Auwera te Erps- Kwerps, België (BE) Bôke Tjeerdsma te Nuenen (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (41) (51) B23B 7/12 B23B 7/08 B23B 7/04 B23B 7/02 B23B 7/00 (21) (22) (54) Meerlaags thermisch isolatiemateriaal. (71) Jelle Holding B.V. te Heerlen (74) ir. Veldman-Dijkers te Sittard- Geleen (72) Jelle Horeman te Elsloo (41) (51) B23D 7/04 B23D 47/04 (21) (22) (54) Inrichting voor het snijden van steenstrip uit een steen, werkwijze voor het snijden van een steenstrip uit een steen. (71) GMV Gyártó-Szolgáltató és Forgalmazó Kft. te Tolna, Hongarije (HU) (74) dr. Straaten te Uden (72) Miklos Bela Husek te Szekszard, Hongarije (HU) (41) (51) B26D 3/06 (21) (22) (54) Inrichting en werkwijze voor het aanbrengen van een profiel in het oppervlak van een rubbermat. (71) Pieter Lekkerkerker te Giekerk (72) Pieter Lekkerkerker te Giekerk (41) (51) B29C 67/00 (21) (22) (54) Inrichting voor het door middel van 3D-extrusie vormen van een werkstuk. (71) Leapfrog B.V. te Alphen a.d. Rijn (74) ir. Heuvel c.s. te 's- Hertogenbosch (72) Martinus Petrus Otten te Amsterdam (41) (51) B60C 7/28 (21) (22) (54) Massieve band met trekkabel. (71) Neil Johannes van den Haak te Oude Wetering Kevin Sascha Kesteloo te Breezand (72) Neil Johannes van den Haak te Oude Wetering Kevin Sascha Kesteloo te Breezand (41) (51) B61L 5/00 (21) (22) (54) Vergulde FosforTinBronzen contacten NSE-wisselsteller. (71) RailService Nederland B.V. te Broek op Langedijk (72) Jeroen Schuitema te Broek op Langedijk (41) (51) B63B 1/06 B63B 1/04 (21) (22) (54) Ship, as well as hull for such ship. (71) IHC Holland IE B.V. te Sliedrecht (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) Richard Burger te Rijswijk (41) (51) B63B 27/14 (21) (22) (54) A vessel equipped with a manoeuvrable evacuation chute. (71) Z Knowledge B.V. te IJmuiden (74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Reinout Klaar Norfolc Jaap Prins te Assendelft (41) (51) B65B 27/06 B65B 13/06 B65B 13/04 (21) (22) (54) Inrichting voor het rond een product aanbrengen van een band flexibel materiaal. (71) Bandall Benelux B.V. te Woerden (74) mr. drs. Hooiveld c.s. te Den Haag (72) Henk Hendriks te Woerden (41) (51) B65B 23/06 (21) (22) (54) Inrichting voor het op een drager bevestigen van een lift voor tere producten, zoals eieren, groenten, of fruit, alsmede systeem. (71) Moba Group B.V. te Barneveld (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Willem van Veldhuisen te Lunteren Brand van den Hazel te Putten (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (41) (51) B65B 7/28 B65B 61/18 B29C 65/58 B29C 65/56 (21) (22) (54) Assembly machine adapted to assemble caps onto spouts and a method of assembling caps onto spouts. (71) IPN IP B.V. te HOUTEN (74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Willem Jan Adriaan Oosterling te Loon op Zand Laurens Last te Bosch en Duin (41) (51) B65D 88/00 B60P 1/02 (21) (22) (54) Variable-volume container and transportation means provided with such a container. (71) 4draan IT Architectuur + Audit te Heerhugowaard (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) Gerard van Draanen te Heerhugowaard (41) (51) B67B 7/18 (21) (22) (54) Cap opening device. (71) Octrooifabriek te Enschede (74) ir. Lange te Enschede (72) Hendrik de Lange te Enschede (41) (51) B67D 1/14

8 Nummer 33/ augustus 2015 B67D 1/12 (21) (22) (54) Beverage dispensing assembly and tap. (71) Heineken Supply Chain B.V. te Amsterdam (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Bernardus Cornelis Johannes Landman te Amsterdam Jeroen Frank Otto te Amsterdam Rudolf Klaas van Beelen te Amsterdam Vincent Schats te Amsterdam (41) (51) B67D 1/14 B67D 1/12 (21) (22) (54) Dispensing assembly and container with tap. (71) Heineken Supply Chain B.V. te Amsterdam (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Bernardus Cornelis Johannes Landman te Amsterdam Jeroen Frank Otto te Amsterdam Rudolf Klaas van Beelen te Amsterdam Vincent Schats te Amsterdam (41) (51) E01C 19/52 B65G 1/07 (21) (22) (54) Steenhouder voor bestratingsinrichting. (71) HD Infratechniek te Staphorst (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) Hendrik Dunnink te Staphorst (41) (51) E02B 11/00 E01F 5/00 (21) (22) (54) Werkwijze voor het tegen ingroei van planten beschermen van een hemelwateropvangsysteem; een inrichting voor het vermijden van ingroei, alsmede een werkwijze voor het vervaardigen van dergelijke inrichtingen. (71) Theodorus Johannes Bruyns te Heerhugowaard Maria Bruyns van der Meer te Heerhugowaard (74) drs. Altenburg te Culemborg (72) Theodorus Johannes Bruyns te Heerhugowaard (31) (32) (33) Nederland Nederland (41) (51) E02C 1/06 E02C 1/00 E02B 7/38 E02B 7/00 E02B 1/00 (21) (22) (54) Water barrier, in particular a lock. (71) Dutchap B.V. te Hengelo (71) Robert Cornelis Smit te Heemskerk (74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk (74) ir. Metman te Amsterdam (72) Robert Cornelis Smit te Heemskerk (41) (51) E02F 3/90 E02F 3/88 (21) (22) (54) Extended suction tube. (71) IHC Holland IE B.V. te Sliedrecht (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) Erwin Put te Rhoon Dirk Cornelis Stander te Gouda Theodorus Adrianus Koning te Breda (41) (51) F24D 3/10 E03B 7/09 E03B 7/00 (21) (22) (54) Mobiele inrichting voor ondersteuning van het vullen van waterverdelingsystemen. (71) Boumans Professionals B.V. te Lopik B.A.S. Holding B.V. te Wateringen (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Hendricus Joannes Maria Boumans te Lopik (41) (51) E03F 5/04 (21) (22) (54) Opvangbak met flexibele flens voor een afvoer. (71) Easy Sanitary Solutions B.V. te Oldenzaal (74) ir. Jong te Enschede (72) Jurgen Hendrik Peter Jozeph Keizers te Losser (41) (51) E03F 5/06 E03F 5/04 (21) (22) (54) Afvoerput met hefmiddelen. (71) Easy Sanitary Solutions B.V. te Oldenzaal (74) ir. Jong te Enschede (72) Jurgen Hendrik Peter Jozeph Keizers te Losser (41) (51) E03F 5/14 (21) (22) (54) Rioolputsysteem met afvanglichaam. (72) Hermanus Hendrikus Kleizen te Maassluis Bernardus Hermanus Maria Westen te Bornerbroek (31) (32) (33) Nederland (41) (51) E04B 2/86 (21) (22) (54) Verloren bekisting. (71) BVBA Groep A.X. te Olen, België (BE) (74) drs. Griebling te Tilburg (72) Alex van Olmen te Olen, België (BE) (31) 2014/0072 (32) (33) België (41) (51) E04D 5/14 (21) (22) (54) Op een plat dak aan te brengen dakmateriaal voor het fixeren van dakbedekking. (71) L.B. Benedict Holding B.V. te Hellevoetsluis (74) ir. Heuvel c.s. te 's- Hertogenbosch (72) Leonard Bert Benedict te Hellevoetsluis (31) (32) (33) Nederland (41) (51) E04F 15/024 E04F 15/02 E04D 11/00 E01C 5/22 (21) (22) (54) Roof cover element. (71) Frederikus Gerardus Maria Bol te Noordwijk (74) ir. Cramwinckel te Wijchen (72) Frederikus Gerardus Maria Bol te Noordwijk

9 Nummer 33/ augustus 2015 (41) (51) E04D 13/18 (21) (22) (54) Dakbedekkingselement, plaatelement daarvoor, combinatie ervan met een zonnepaneel, gebouw, en werkwijze voor het op de ondergrond plaatsen van een dergelijk element. (71) MPGrafikx te Sittard (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Matheus Adrianus Johannes Maria Prick te Gemert (41) (51) E04F 21/22 (21) (22) (54) Gereedschap en werkwijze voor het verbinden van laminaat vloerpanelen. (71) Robert Max Alt te Zoetermeer (72) Robert Max Alt te Zoetermeer (31) (32) (33) Nederland (41) (51) E04G 9/00 E04G 21/10 E04G 11/36 E04F 21/24 E04F 15/12 E03F 5/04 E01C 19/00 B28B 7/00 A47K 3/40 A47K 3/00 (21) (22) (54) Werkwijze voor het aanbrengen van een afschot in een gietvloer. (71) Easy Sanitary Solutions B.V. te Oldenzaal (74) ir. Jong te Enschede (72) Jurgen Hendrik Peter Jozeph Keizers te Losser (41) (51) E06B 9/06 (21) (22) (54) Security grille and security grille system. (71) Stackdoor B.V. te Harderwijk (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Tammo Schut te Harderwijk (31) (32) (33) Nederland (41) (51) E06B 9/386 E06B 9/36 E06B 9/24 (21) (22) (54) Richtinrichting, zonnevolgsysteem en werkwijze daarvoor. (71) SolarSwing Holding B.V. te Delft (74) ir. Hylarides c.s. te Den Haag (72) Sam Kin te Amsterdam Sander ten Kate te Amsterdam (31) (32) (33) Nederland (41) (51) E06B 9/68 E06B 9/38 (21) (22) (54) Driver sang. (71) Pieter Johannes van Zaanen te Culemborg (72) Pieter Johannes van Zaanen te Culemborg (41) (51) E06B 9/68 (21) (22) (54) Cover for a window or door, such as a (roller) blind, a (roller) shade, a (roller) shutter, or the like, and system comprising a plurality of such covers. (71) Verosol Fabrics B.V. te Eibergen (74) ir. Hylarides c.s. te Den Haag (72) Evert Bos te Groenlo Hendrik Paul Wolleswinkel te De Meern (31) (32) (33) Nederland (41) (51) E06B 9/82 E06B 9/68 (21) (22) (54) System for adjusting a position of a free end of a cover for a window or door. (71) Verosol Fabrics B.V. te Eibergen (74) ir. Hylarides c.s. te Den Haag (72) Hendrik Paul Wolleswinkel te De Meern (31) (32) (33) Nederland (41) (51) E06C 7/14 (21) (22) (54) Veiligheidshaak t.b.v. het ophangen van producten aan ladders. (71) T Doomernik te Dongen (72) Henricus Johannes Theodorus Doomernik te Dongen (41) (51) F21V 21/10 (21) (22) (54) Veiligheidshulpstuk en werkwijze voor gebruik daarvan. (71) Citytec B.V. te Alblasserdam (74) ir. Heuvel c.s. te 's- Hertogenbosch (72) Dirk Jan Breederveld te Ouddorp (41) (51) F24C 3/14 A47J 36/26 (21) (22) (54) Verwarmingsinrichting. (71) Gimeg Nederland B.V. te De Meern (72) Frank Gijsberts te De Meern Kersten van Dalfsen te De Meern (41) (51) F24H 1/06 F23B 50/12 B65G 1/00 (21) (22) (54) Energie zuinige en onderhoudsvrije automatische pellet, daarnaast ook alles brander, centrale water verwarmer, stoom kachel, energie centrale. (71) Kees Eerenberg te Westzaan (72) Kees Eerenberg te Westzaan (41) (51) G01N 33/18 G01N 33/14 G01N 21/94 G01N 21/85 G01N 21/53 G01N 21/51 G01N 21/31 G01N 21/15 G01N 21/05 G01J 3/42 (21) (22) (54) Werkwijze en inrichting voor een optische sensor om de samenstelling van een vloeistof te meten. (71) EasyMeasure te Amersfoort Handelsonderneming F. Akkerman te Oudehorne (72) Frank Akkerman te Oudehorne Mateo Jozef Jacques Mayer te Amersfoort (31)

10 Nummer 33/ augustus 2015 (32) (33) Nederland (41) (51) G01N 23/225 G01N 21/64 (21) (22) (54) Method and apparatus for determining a density of fluorescent markers in a sample. (71) Technische Universiteit Delft te Delft (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag (72) Jacob Pieter Hoogenboom te Delft Pieter Kruit te Delft (41) (51) G02B 5/18 G02B 27/42 G02B 27/00 G01N 21/64 (21) (22) (54) Diffractive optical element for localization microscopy. (71) Technische Universiteit Delft te Delft Stichting voor de Technische Wetenschappen te Utrecht (74) ir. Metman te Amsterdam (72) Sjoerd Stallinga te Delft (41) (51) G06T 3/40 G02B 27/58 G02B 21/36 G02B 21/16 G01N 21/64 (21) (22) (54) Determining the average number of localizations per emitter and the average number of emitters associated with one site in localization microscopy. (71) Technische Universiteit Delft te Delft Stichting voor de Technische Wetenschappen te Utrecht (74) ir. Metman te Amsterdam (72) Bernd Rieger te Delft Robert Pieter Joachim Nieuwenhuizen te Delft Sjoerd Stallinga te Delft (41) (51) H01L 21/68 G03F 7/20 (21) (22) (54) Stage positioning system and lithographic apparatus. (71) ASML Netherlands B.V. te Veldhoven (74) ir. Maas te Veldhoven (72) Wilhelmus Henricus Theodorus Maria Aangenent te Veldhoven Lucas Franciscus Koorneef te Veldhoven Theo Anjes Maria Ruijl te Veldhoven Stanley Constant Johannes Martinus van den Berg te Veldhoven Stan Henricus van der Meulen te Veldhoven Jan van Eijk te Veldhoven Pieter Hubertus Godefrida Wullms te Veldhoven Richard Henricus Adrianus van Lieshout te Veldhoven (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau (41) (51) G03F 7/20 G01B 11/30 (21) (22) (54) Metrology method and apparatus, substrate, lithographic system and device manufacturing method. (71) ASML Netherlands B.V. te Veldhoven (74) ir. Maas te Veldhoven (72) Hendrik Jan Hidde Smilde te Veldhoven Bastiaan Onne Fagginger Auer te Veldhoven Davit Harutyunyan te Veldhoven Patrick Warnaar te Veldhoven (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau (41) (51) H03M 7/30 G06F 19/22 G06F 17/30 (21) (22) (54) A method of storing/reconstructing a multitude of sequences in/from a data storage structure. (71) Genalice B.V. te Harderwijk (74) ir. Hoog te Veenendaal (72) Johannes Karten te Harderwijk (41) (51) H04L 9/32 H04L 29/06 G06F 19/00 (21) (22) (54) Communication system and method of communication. (71) Constamed B.V. te Breda (74) ir. Hylarides c.s. te Den Haag (72) Erik Schoones te Breda Kate van der Heijden te Breda (41) (51) H05K 5/02 G06K 19/077 (21) (22) (54) Electronic device with a retractable connector. (71) Deonet Production B.V. te Eindhoven (74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Robert Wilhelmina Maria van Berkom te Eindhoven Ralf Joannes Geerlof de Bruin te Den Bosch (41) (51) G06Q 30/02 (21) (22) (54) Method and system for cross device tracking in online marketing measurements. (71) Business Development Company B.V. te Hilversum (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) Maxim Alexander van der Heijden te Utrecht (41) (51) G09F 3/20 (21) (22) (54) Electronic label system. (71) Opticon Sensors Europe B.V. te Hoofddorp (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Dennis Karmelk te Hoofddorp Dirk de Haas te Hoofddorp (41) (51) H01L 31/18 H01L 31/0216 (21) (22) (54) Surface boron doped layer of crystalline silicon solar cell with improved surface passivation. (71) Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland te Petten (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) Yuji Komatsu te Petten Martien Koppes te Petten Gabriëlle Johanna Maria Janssen te Petten Evert Eugène Bende te Petten (41) (51) H02G 3/22 H02G 3/04 (21) (22) (54) Seal device, kit of parts, adapter, and method. (71) Gerco Brandpreventie B.V. te

11 Nummer 33/ augustus 2015 Schoonhoven (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Danny van Goudzwaard te Schoonhoven (41) (51) H04R 3/02 H04B 11/00 (21) (22) (54) Echo cancellation methodology and assembly for electroacoustic communication apparatuses. (71) Analog Devices Global te Hamilton, Bermuda (BM) (74) ir. Metman te Amsterdam -72 Kim Spetzler Berthelsen te Køge, Denemarken (DK) Robert Adams te Acton, Massachusetts, Verenigde Staten van Kasper Strange te Kopenhagen, Denemarken (DK) (31) 14/ (32) (33) (41)

12 Nummer 33/ augustus 2015 NL2: Verlening van Nederlandse octrooien. (51) G01R 33/30 G01N 1/20 A01C 23/00 (21) (22) (54) Method for the determination of elements in manure by NMR spectroscopy and manure transport vehicle. (73) Veenhuis Machines B.V. te Raalte (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Walter Theodorus Maria Veenhuis te Raalte (47) (51) A01G 7/06 (21) (22) (54) Werkwijze voor het kleuren van bloemen. (73) RijnPlant IP B.V. te De Lier (72) Leonardus Cornelus Maria van Rijn te De Lier (47) (51) A01G 9/02 (21) (22) (54) Systems for cultivating plants with aerial roots. (73) Floréac N.V. te Lochristi, België (BE) (74) drs. Essen c.s. te Wageningen (72) Arne Steelandt te Gent, België (BE) (47) (51) A01K 1/01 (21) (22) (54) Method and device for cleaning cubicles. (73) Lely Patent N.V. te Maassluis (74) ir. Corten te Maassluis (72) Samir Agayev te Maassluis Çavlan Bas te Maassluis (47) (51) A01K 1/10 (21) (22) (54) Verbeterd verplaatsbaar heksamenstel. (73) Weelink Participaties B.V. te Glimmen (74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo (72) Johannes Martinus Willibrordus Weelink te Glimmen (47) (51) A01K 31/20 A01K 31/19 A01K 31/18 (21) (22) (54) Device for rearing chicks. (73) Erwin Johannes Petrus Josephus Sommen te Ulicoten Gerardus Johannes Hubertus Marie Camps te Nettetal-Leuth, (74) ir. Heuvel c.s. te 's- Hertogenbosch (72) Erwin Johannes Petrus Josephus Sommen te Ulicoten Gerardus Johannes Hubertus Marie Camps te Nettetal-Leuth, (47) (51) A23N 15/06 A23N 15/02 (21) (22) (54) Industrieel rissen van vruchten. (73) Top B.V. te Wageningen (74) drs. Essen c.s. te Wageningen (72) Aart-Jan van der Voort te Wageningen Dennis Bunt te Wageningen Eugène Schijvens te Wageningen (47) (51) G09F 3/00 D06F 89/00 B65D 85/18 B60R 7/04 B60R 11/00 A45C 13/00 A41D 13/01 (21) (22) (54) Safety vest assembly. (73) Life Safety Products B.V. te Zoetermeer (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Dalibor Borjanin te Zoetermeer (47) (51) A46B 13/02 (21) (22) (54) Toiletborstel met mechanische aandrijving. (73) Antoon Moerman te Breda (72) Antoon Moerman te Breda (47) (51) B65D 81/05 A47B 95/04 (21) (22) (54) Hoekbeschermer en een matrijs en werkwijze voor het vervaardigen daarvan. (73) Magprotect B.V. te IJmuiden (72) Christiaan Lindenberg te IJmuiden (47) (51) F16C 11/10 A47D 13/02 (21) (22) (54) Joint device. (73) Wonderland Nurserygoods Company Limited te Hong Kong, Hong Kong (HK) (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Xiao-Song Duan te Dongguan Guangdong, China (CN) Gu-Liang Yuan te Hong Kong, Hong Kong (HK) (31) (32) (33) China (47) (51) A47F 5/00 A47B 96/02 (21) (22) (54) Shelf system, shelf extension device and method for extending a shelf depth. (73) Smurfit Kappa Development Centre te Hoogeveen (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Mees Roukema te Hoogeveen (47) (51) A47G 1/06 (21) (22) (54) Werkwijze voor het inlijsten van een afbeelding met gebruikmaking van een passepartout, alsmede passepartoutset geschikt voor gebruik in de werkwijze. (73) Gerardus Carolus Antonius de Greef te Neerpelt, België (BE) (74) ir. Verhees te Nuenen (72) Gerardus Carolus Antonius de Greef te Neerpelt, België (BE) (47) (51) F28D 7/12 B01D 5/00 B01D 1/06 (21) (22) (54) Apparatus for desubliming or condensing a condensable fluid in a closed space. (73) Solutherm B.V. te Oss (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag

13 Nummer 33/ augustus 2015 (72) Pieter Jellema te Oss Jelle Luutzen Nijdam te Oss (47) (51) C07C 5/48 C07C 11/167 B01J 8/02 B01F 5/04 B01F 3/02 (21) (22) (54) Premixer, radially fixed bed reactor, and reaction system for oxidative dehydrogenation of butene. (73) China Petroleum & Chemical Corporation te Beijing, China (CN) Shanghai Research Institute of Petrochemical Technology SINOPEC te Shanghai, China (CN) (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Weimin Yang te Shanghai, China (CN) Wenjie Liu te Shanghai, China (CN) Yunqun Huang te Shanghai, China (CN) Yi Guo te Shanghai, China (CN) Depan Shi te Shanghai, China (CN) (31) (32) (33) China China (47) (51) B23B 7/12 B23B 7/08 B23B 7/04 B23B 7/02 B23B 7/00 (21) (22) (54) Meerlaags thermisch isolatiemateriaal. (73) Jelle Holding B.V. te Heerlen (74) ir. Veldman-Dijkers te Sittard- Geleen (72) Jelle Horeman te Elsloo (47) (51) B23D 7/04 B23D 47/04 (21) (22) (54) Inrichting voor het snijden van steenstrip uit een steen, werkwijze voor het snijden van een steenstrip uit een steen. (73) GMV Gyártó-Szolgáltató és Forgalmazó Kft. te Tolna, Hongarije (HU) (74) dr. Straaten te Uden (72) Miklos Bela Husek te Szekszard, Hongarije (HU) (47) (51) B26D 3/06 (21) (22) (54) Inrichting en werkwijze voor het aanbrengen van een profiel in het oppervlak van een rubbermat. (73) Pieter Lekkerkerker te Giekerk (72) Pieter Lekkerkerker te Giekerk (47) (51) B29C 67/00 (21) (22) (54) Inrichting voor het door middel van 3D-extrusie vormen van een werkstuk. (73) Leapfrog B.V. te Alphen a.d. Rijn (74) ir. Heuvel c.s. te 's- Hertogenbosch (72) Martinus Petrus Otten te Amsterdam (47) (51) B60C 7/28 (21) (22) (54) Massieve band met trekkabel. (73) Neil Johannes van den Haak te Oude Wetering Kevin Sascha Kesteloo te Breezand (72) Neil Johannes van den Haak te Oude Wetering Kevin Sascha Kesteloo te Breezand (51) B63B 27/14 (21) (22) (54) A vessel equipped with a manoeuvrable evacuation chute. (73) Z Knowledge B.V. te IJmuiden (74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Reinout Klaar Norfolc Jaap Prins te Assendelft (47) (51) B65B 27/06 B65B 13/06 B65B 13/04 (21) (22) (54) Inrichting voor het rond een product aanbrengen van een band flexibel materiaal. (73) Bandall Benelux B.V. te Woerden (74) mr. drs. Hooiveld c.s. te Den Haag (72) Henk Hendriks te Woerden (47) (51) B65B 7/28 B65B 61/18 B29C 65/58 B29C 65/56 (21) (22) (54) Assembly machine adapted to assemble caps onto spouts and a method of assembling caps onto spouts. (73) IPN IP B.V. te HOUTEN (74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Willem Jan Adriaan Oosterling te Loon op Zand Laurens Last te Bosch en Duin (47) (51) B65D 88/00 B60P 1/02 (21) (22) (54) Variable-volume container and transportation means provided with such a container. (73) 4draan IT Architectuur + Audit te Heerhugowaard (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) Gerard van Draanen te Heerhugowaard (47) (47) (51) B67B 7/18 (51) B63B 1/06 B63B 1/04 (21) (21) (22) (22) (54) Cap opening device. (54) Ship, as well as hull for such ship. (73) Octrooifabriek te Enschede (73) IHC Holland IE B.V. te Sliedrecht (74) ir. Lange te Enschede (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) Hendrik de Lange te Enschede (72) Richard Burger te Rijswijk (47) (47) (51) B67D 1/14 B67D 1/12 (21) (22) (54) Dispensing assembly and container with tap. (73) Heineken Supply Chain B.V. te Amsterdam (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Bernardus Cornelis Johannes Landman te Amsterdam Jeroen Frank Otto te Amsterdam Rudolf Klaas van Beelen te Amsterdam Vincent Schats te Amsterdam (47) (51) B67D 1/14 B67D 1/12 (21) (22)

14 Nummer 33/ augustus 2015 (54) Beverage dispensing assembly and tap. (73) Heineken Supply Chain B.V. te Amsterdam (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Bernardus Cornelis Johannes Landman te Amsterdam Jeroen Frank Otto te Amsterdam Rudolf Klaas van Beelen te Amsterdam Vincent Schats te Amsterdam (47) (51) B68C 1/14 (21) (22) (54) Singel en zadel met dergelijke singel. (73) Sella te Baarn (72) Ali Yalçin te Alkmaar Ellen van Gastel te Leusden (47) (51) D21H 27/00 A24D 1/02 (21) (22) (54) Sigarettenpapier met verbeterde luchtdoorlaatbaarheid. (73) Delfortgroup AG te 4050 TRAUN, Oostenrijk (AT) (74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Bernhard Eitzinger te Gmunden, Oostenrijk (AT) Maria Gleinser te Wattens, Oostenrijk (AT) (31) (32) (33) (47) (51) E01C 19/52 B65G 1/07 (21) (22) (54) Steenhouder voor bestratingsinrichting. (73) HD Infratechniek te Staphorst (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) Hendrik Dunnink te Staphorst (47) (51) E02B 11/00 E01F 5/00 (21) (22) (54) Werkwijze voor het tegen ingroei van planten beschermen van een hemelwateropvangsysteem; een inrichting voor het vermijden van ingroei, alsmede een werkwijze voor het vervaardigen van dergelijke inrichtingen. (73) Theodorus Johannes Bruyns te Heerhugowaard Maria Bruyns van der Meer te Heerhugowaard (74) drs. Altenburg te Culemborg (72) Theodorus Johannes Bruyns te Heerhugowaard (31) (32) (33) Nederland Nederland (47) (51) E02C 1/06 E02C 1/00 E02B 7/38 E02B 7/00 E02B 1/00 (21) (22) (54) Water barrier, in particular a lock. (73) Robert Cornelis Smit te Heemskerk (74) ir. Metman te Amsterdam (72) Robert Cornelis Smit te Heemskerk (47) (51) E02F 3/90 E02F 3/88 (21) (22) (54) Extended suction tube. (73) IHC Holland IE B.V. te Sliedrecht (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) Erwin Put te Rhoon Dirk Cornelis Stander te Gouda Theodorus Adrianus Koning te Breda (47) (51) F24D 3/10 E03B 7/09 E03B 7/00 (21) (22) (54) Mobiele inrichting voor ondersteuning van het vullen van waterverdelingsystemen. (73) Boumans Professionals B.V. te Lopik B.A.S. Holding B.V. te Wateringen (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Hendricus Joannes Maria Boumans te Lopik (47) (51) E03F 5/06 E03F 5/04 (21) (22) (54) Afvoerput met hefmiddelen. (73) Easy Sanitary Solutions B.V. te Oldenzaal (74) ir. Jong te Enschede (72) Jurgen Hendrik Peter Jozeph Keizers te Losser (47) (51) E03F 5/04 (21) (22) (54) Opvangbak met flexibele flens voor een afvoer. (73) Easy Sanitary Solutions B.V. te Oldenzaal (74) ir. Jong te Enschede (72) Jurgen Hendrik Peter Jozeph Keizers te Losser (47) (51) E04B 2/86 (21) (22) (54) Verloren bekisting. (73) BVBA Groep A.X. te Olen, België (BE) (74) drs. Griebling te Tilburg (72) Alex van Olmen te Olen, België (BE) (31) 2014/0072 (32) (33) België (47) (51) E04D 5/14 (21) (22) (54) Op een plat dak aan te brengen dakmateriaal voor het fixeren van dakbedekking. (73) L.B. Benedict Holding B.V. te Hellevoetsluis (74) ir. Heuvel c.s. te 's- Hertogenbosch (72) Leonard Bert Benedict te Hellevoetsluis (31) (32) (33) Nederland (47) (51) E04F 15/024 E04F 15/02 E04D 11/00 E01C 5/22 (21) (22) (54) Roof cover element. (73) Frederikus Gerardus Maria Bol te Noordwijk (74) ir. Cramwinckel te Wijchen (72) Frederikus Gerardus Maria Bol te Noordwijk (47) (51) E04D 13/18 (21) (22) (54) Dakbedekkingselement, plaatelement daarvoor, combinatie ervan met een zonnepaneel, gebouw, en werkwijze voor het op de

15 Nummer 33/ augustus 2015 ondergrond plaatsen van een dergelijk element. (73) MPGrafikx te Sittard (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Matheus Adrianus Johannes Maria Prick te Gemert (47) (51) E04G 9/00 E04G 21/10 E04G 11/36 E04F 21/24 E04F 15/12 E03F 5/04 E01C 19/00 B28B 7/00 A47K 3/40 A47K 3/00 (21) (22) (54) Werkwijze voor het aanbrengen van een afschot in een gietvloer. (73) Easy Sanitary Solutions B.V. te Oldenzaal (74) ir. Jong te Enschede (72) Jurgen Hendrik Peter Jozeph Keizers te Losser (47) (51) E06B 9/06 (21) (22) (54) Security grille and security grille system. (73) Stackdoor B.V. te Harderwijk (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Tammo Schut te Harderwijk (31) (32) (33) Nederland (47) (51) E06B 9/386 E06B 9/36 E06B 9/24 (21) (22) (54) Richtinrichting, zonnevolgsysteem en werkwijze daarvoor. (73) SolarSwing Holding B.V. te Delft (74) ir. Hylarides c.s. te Den Haag (72) Sam Kin te Amsterdam Sander ten Kate te Amsterdam (31) (32) (33) Nederland (47) (51) E06B 9/68 E06B 9/38 (21) (22) (54) Driver sang. (73) Pieter Johannes van Zaanen te Culemborg (72) Pieter Johannes van Zaanen te Culemborg (47) (51) E06B 9/68 (21) (22) (54) Cover for a window or door, such as a (roller) blind, a (roller) shade, a (roller) shutter, or the like, and system comprising a plurality of such covers. (73) Verosol Fabrics B.V. te Eibergen (74) ir. Hylarides c.s. te Den Haag (72) Evert Bos te Groenlo Hendrik Paul Wolleswinkel te De Meern (31) (32) (33) Nederland (47) (51) E06B 9/82 E06B 9/68 (21) (22) (54) System for adjusting a position of a free end of a cover for a window or door. (73) Verosol Fabrics B.V. te Eibergen (74) ir. Hylarides c.s. te Den Haag (72) Hendrik Paul Wolleswinkel te De Meern (31) (32) (33) Nederland (47) (51) E06C 7/14 (21) (22) (54) Veiligheidshaak t.b.v. het ophangen van producten aan ladders. (73) T Doomernik te Dongen (72) Henricus Johannes Theodorus Doomernik te Dongen (47) (51) F21V 21/10 (21) (22) (54) Veiligheidshulpstuk en werkwijze voor gebruik daarvan. (73) Citytec B.V. te Alblasserdam (74) ir. Heuvel c.s. te 's- Hertogenbosch (72) Dirk Jan Breederveld te Ouddorp (47) (51) F24C 3/14 A47J 36/26 (21) (22) (54) Verwarmingsinrichting. (73) Gimeg Nederland B.V. te De Meern (72) Frank Gijsberts te De Meern Kersten van Dalfsen te De Meern (47) (51) F24H 1/06 F23B 50/12 B65G 1/00 (21) (22) (54) Energie zuinige en onderhoudsvrije automatische pellet, daarnaast ook alles brander, centrale water verwarmer, stoom kachel, energie centrale. (73) Kees Eerenberg te Westzaan (72) Kees Eerenberg te Westzaan (47) (51) G01N 33/18 G01N 33/14 G01N 21/94 G01N 21/85 G01N 21/53 G01N 21/51 G01N 21/31 G01N 21/15 G01N 21/05 G01J 3/42 (21) (22) (54) Werkwijze en inrichting voor een optische sensor om de samenstelling van een vloeistof te meten. (73) EasyMeasure te Amersfoort Handelsonderneming F. Akkerman te Oudehorne (72) Frank Akkerman te Oudehorne Mateo Jozef Jacques Mayer te Amersfoort (31) (32) (33) Nederland (47) (51) G06T 3/40 G02B 27/58 G02B 21/36 G02B 21/16 G01N 21/64 (21) (22) (54) Determining the average number of localizations per emitter and the average number of emitters associated with one site in localization microscopy. (73) Technische Universiteit Delft te Delft Stichting voor de Technische Wetenschappen te Utrecht (74) ir. Metman te Amsterdam (72) Bernd Rieger te Delft Robert Pieter Joachim

16 Nummer 33/ augustus 2015 Nieuwenhuizen te Delft Sjoerd Stallinga te Delft (47) (51) G02B 5/18 G02B 27/42 G02B 27/00 G01N 21/64 (21) (22) (54) Diffractive optical element for localization microscopy. (73) Technische Universiteit Delft te Delft Stichting voor de Technische Wetenschappen te Utrecht (74) ir. Metman te Amsterdam (72) Sjoerd Stallinga te Delft (47) (51) G01N 23/225 G01N 21/64 (21) (22) (54) Method and apparatus for determining a density of fluorescent markers in a sample. (73) DELMIC B.V. te DELFT (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag (72) Jacob Pieter Hoogenboom te Delft Pieter Kruit te Delft (47) (51) H03M 7/30 G06F 19/22 G06F 17/30 (21) (22) (54) A method of storing/reconstructing a multitude of sequences in/from a data storage structure. (73) Genalice B.V. te Harderwijk (74) ir. Hoog te Veenendaal (72) Johannes Karten te Harderwijk (47) (51) H04L 9/32 H04L 29/06 G06F 19/00 (21) (22) (54) Communication system and method of communication. (73) Constamed B.V. te Breda (74) ir. Hylarides c.s. te Den Haag (72) Erik Schoones te Breda Kate van der Heijden te Breda (47) (51) H05K 5/02 G06K 19/077 (21) (22) (54) Electronic device with a retractable connector. (73) Deonet Production B.V. te Eindhoven (74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Robert Wilhelmina Maria van Berkom te Eindhoven Ralf Joannes Geerlof de Bruin te Den Bosch (47) (51) G06Q 30/02 (21) (22) (54) Method and system for cross device tracking in online marketing measurements. (73) Business Development Company B.V. te Hilversum (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) Maxim Alexander van der Heijden te Utrecht (47) (51) G09F 3/20 (21) (22) (54) Electronic label system. (73) Opticon Sensors Europe B.V. te Hoofddorp (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Dennis Karmelk te Hoofddorp Dirk de Haas te Hoofddorp (47) (51) H01L 31/18 H01L 31/0216 (21) (22) (54) Surface boron doped layer of crystalline silicon solar cell with improved surface passivation. (73) Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland te Petten (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) Yuji Komatsu te Petten Martien Koppes te Petten Gabriëlle Johanna Maria Janssen te Petten Evert Eugène Bende te Petten (47) (51) H02G 3/22 H02G 3/04 (21) (22) (54) Seal device, kit of parts, adapter, and method. (73) Gerco Brandpreventie B.V. te Schoonhoven (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Danny van Goudzwaard te Schoonhoven (47) (51) H04W 88/02 H04W 72/04 H04B 7/02 (21) (22) (54) User equipment and method for antenna port quasi co-location signaling in coordinated multipoint operations. (73) Intel Corporation te Santa Clara, California, Verenigde Staten van (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Alexei Vladimirovich Davydov te Nizhny Novgorod, Russische Federatie (RU) Gregory Vladimirovich Morozov te Nizhny Novgorod, Russische Federatie (RU) Alexander Alexandrovich Maltsev te Nizhny Novgorod, Russische Federatie (RU) Ilya Bolotin te Nizhny Novgorod, Russische Federatie (RU) Debdeep Chatterjee te Santa Clara, California, Verenigde Staten van (31) 61/ / / PCT/US13/ (32) (33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) (47)

17 Nummer 33/ augustus 2015 EP1: Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen. Nummer van het Europese octrooi aanvrage (11) Datum Publicatie Europese aanvrage (43) IPC klasse (51) Naam/Woonplaats aanvrager (71)

18 Nummer 33/ augustus 2015 EP2: Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van internationale octrooiclassificatie. (51) A01B 15/06 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) Pièce d'usure et sa fixation avec un coin, corps de labour et charrue comportant une telle pièce d'usure (73) Kuhn-Huard S.A. te CHÂTEAUBRIANT, Frankrijk (FR) (72) Renault, Christophe te BOURGBARRE, Frankrijk (FR) Cueille, Laurent te ERBRAY, Frankrijk (FR) (51) A01D 34/00 (11) EP (21) EP (22) (54) Apparatus for cutting grass (73) Bernini, Fabrizio te BUCINE - AREZZO, Italië (IT) (72) Bernini, Fabrizio te BUCINE - AREZZO, Italië (IT) (51) B02C 13/28 A01D 34/535 (11) EP (21) EP (22) (31) BO (32) (33) Italië (54) Apparatus for shredding a material (73) Nobili S.p.A. te MOLINELLA (BOLOGNA), Italië (IT) (72) Rossi, Mario te MOLINELLA (BOLOGNA), Italië (IT) (51) A01D 75/20 A01D 34/82 (11) EP (21) EP (22) (54) An agricultural mower (73) Kverneland A/S te 4355 KVERNALAND, Noorwegen (NO) (72) Joosten, Stefanus Franciscus Wilhelmus te 5644J1 EINDHOVEN (51) A01D 45/10 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) DISPOSITIF DE COUPE ET D'ETETAGE DE CANNES A SUCRE (73) Adam de Villiers, Jacques te SAINTE ROSE, Rëunion (RE) (72) ADAM DE VILLIERS, Jacques te SAINTE ROSE, Rëunion (RE) ADAM DE VILLIERS, Clovis te SAINTE ROSE, Rëunion (RE) (51) A01D 89/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Aufnahmevorrichtung für eine landwirtschaftliche Erntmaschine (73) Usines CLAAS France te METZ, Frankrijk (FR) (72) Scharf, Thorsten te ORSCHOLZ, BONDSREPUBLIEK (51) A01G 3/025 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Frankrijk (54) Outil manuel de coupe (73) Fiskars France SAS te WISSOUS, Frankrijk (FR) (72) Descombes, Frédéric Gilbert te F SAINTE HÉLÈNE DU LAC, Frankrijk (FR) Thelisson, Chris te F BOURGOIN JALLIEU, Frankrijk (FR) (51) A01G 27/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Polen (54) GEOCOMPOSITE ELEMENT, PARTICULARLY FOR ENHANCING PLANT GROWTH (73) Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu te WROCLAW, Polen (PL) (72) ORZESZYNA, Henryk te PL WROCLAW, Polen (PL) GARLKOWSKI, Daniel te WROCLAW, Polen (PL) PAWLOWSKI, Andrzej te PL WROCLAW, Polen (PL) LEJCUS, Krzysztof te PL WROCLAW, Polen (PL) (51) G06F 19/18 A01K 67/033 A01K 67/02 A01H 1/04 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Nederland (54) Directed strategies for improving phenotypic traits (73) KEYGENE N.V. te 6700 AE WAGENINGEN (72) Guerra, José Lúcio Lima te 6700 AE WAGENINGEN Doeswijk, Timotheus Gerardus te 6700 AE WAGENINGEN van Berloo, Remco te 6700 AE WAGENINGEN Buntjer, Jacob Bernhard te 6700 AE WAGENINGEN Bouman, Niek te 6700 AE WAGENINGEN (51) A01J 7/02 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) MELKBECHER- REINIGUNGSEINHEIT MIT EINER VERTEILEREINHEIT (73) GEA Farm Technologies GmbH te BÖNEN, BONDSREPUBLIEK (72) THEIS, Christelle te ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK (51) A01K 5/02 A01K 5/00 A01K 1/10 (11) EP (21) EP

19 Nummer 33/ augustus 2015 (22) (31) (32) (33) Nederland (54) AUTONOMOUSLY DISPLACEABLE FEED DISPLACEMENT VEHICLE (73) Lely Patent N.V. te 3147 PA MAASSLUIS (72) VAN KUILENBURG, Jan, Martinus te NL-4014 MD WADENOYEN VLAAR, Iwan, Yves te NL-4735 AC ZEGGE VAN DEN BERG, Karel te NL-2971 VB BLESKENSGRAAF (51) B62K 21/26 A63B 53/14 A01K 87/08 (11) EP (21) EP (22) (31) P P P P (32) (33) (54) Improved grip for the handle of an article (73) Huang, Ben te HUNTINGTON BEACH, CALIFORNIA 92648, (72) Huang, Ben te HUNTINGTON BEACH, CALIFORNIA 92648, (51) A01K 89/01 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (54) Spinning reel and spinning reel spool (73) SHIMANO INC. te OSAKA , Japan (JP) (72) Hiraoka, Hirokazu te OSAKA, OSAKA , Japan (JP) Takamatsu, Takuji te OSAKA, OSAKA , Japan (JP) Kitajima, Keigo te OSAKA, OSAKA , Japan (JP) Koji, Ochiai te OSAKA, OSAKA , Japan (JP) Sato, Akihiko te OSAKA, OSAKA , Japan (JP) (51) A01M 1/20 A01M 1/02 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) Pest control device (73) BASF Corporation te FLORHAM PARK, NJ 07932, Verenigde Staten van (72) Cink, James H. te BALLWIN, MO 3021, Verenigde Staten van Simms, Steven R. te MARYLAND HEIGHTS, MO 63043, Verenigde Staten van Berger, Jonathan D. te ST. LOUIS, MO 63131, Verenigde Staten van White, Lee M. c/o Whitmire Micro- Gen Research Laboratories, Inc. te ST LOUIS, MISSOURI 63122, Moran, Wayne H. te BALLWIN, MO 63021, Verenigde Staten van Martin Sr., Jeffery A te MANCHESTER, MO 63021, (51) A01M 29/32 (11) EP (21) EP (22) (54) Abwehrvorrichtung zum Abwehren von Vögeln mit einer Befestigungseinrichtung (73) Jehle & König GbR te NEUKEFERLOH, (72) Jehle, Bernd te MÜNCHEN, König, Thomas te NEUKEFERLOH, (51) A01N 47/24 A01N 43/84 A01N 43/42 A01N 43/40 A01N 25/02 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau (54) ZUSAMMENSETZUNG ENTHALTEND EIN PESTIZID UND EIN ACETALISCHES LÖSUNGSMITTEL (73) BASF SE te LUDWIGSHAFEN, (72) KLINGELHOEFER, Paul te MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK SCHNABEL, Gerhard te ELSENFELD, BONDSREPUBLIEK PELZER, Ralf te FÜRSTENBERG, SPIEGLER, Wolfgang te WORMS, BONDSREPUBLIEK (51) A01P 3/00 A01N 65/00 A01N 55/00 A01N 37/02 A01N 31/16 A01N 31/08 A01N 31/04 A01N 31/02 A01N 27/00 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) HEMMUNG DER ASEXUELLEN VON PILZEN (73) Henkel AG & Co. KGaA te DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (72) WEIDE, Mirko te DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK BOCKMÜHL, Dirk te WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK GERKE, Thomas te NEUSS, BOLTE, Andreas te DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK

20 Nummer 33/ augustus 2015 BREVES, Roland te METTMANN, BONDSREPUBLIEK DÖRING, Steve te DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (51) C08L 67/00 C08K 9/04 A61L 31/16 A61L 31/06 A61L 29/16 A61L 29/06 A61B 19/08 A61B 17/00 A01N 37/02 A01N 25/10 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) BIOCOMPATIBLE ANTIMICROBIAL COMPOSITIONS (73) 3M Innovative Properties Company te SAINT PAUL, MN , Verenigde Staten van (72) SCHMID, Matthew J. te SAINT PAUL, MINNESOTA , AUSEN, Ronald W. te SAINT PAUL, MINNESOTA , JENNEN, Jay M. te SAINT PAUL, MINNESOTA , ANDERSON, Kelly S. te SAINT PAUL, MINNESOTA , SCHOLZ, Matthew T. te SAINT PAUL, MINNESOTA , PETERSON, Robert W. te SAINT PAUL, MINNESOTA , MEULNERS, Erin A. te SAINT PAUL, MINNESOTA , (51) A01N 57/12 A01N 37/44 A01N 37/36 A01N 37/06 A01N 37/04 A01N 37/02 (11) EP (21) EP (22) (54) Molluscicide composition, dosage forms comprising such compositions and method for its use. (73) Denka Registrations B.V. te 3711 NB BARNEVELD (72) Den Braber, Antonie Arie te 3844-GC HARDERWIJK Moskal, Janusz Ryszard te 3871 CE HOEVELAKEN (51) A01P 7/00 A01N 63/00 A01N 43/12 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) KOMBINATION VON SPIROMESIFEN MIT WEICHWANZEN (MIRIDAE) (73) Bayer Intellectual Property GmbH te MONHEIM AM RHEIN, (72) FISCHER, Reiner te MONHEIM, BONDSREPUBLIEK BRETSCHNEIDER, Thomas te LOHMAR, HUNGENBERG, Heike te LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK NAUEN, Ralf te LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK SCHULTE, Hubertus te ERKELENZ, BONDSREPUBLIEK SCHNORBACH, Hans-Jürgen te MONHEIM, THIELERT, Wolfgang te ODENTHAL, BONDSREPUBLIEK MELGAREJO, Jairo te YUMA AZ 85364, Verenigde Staten van (51) C07D 471/14 C07D 471/04 A61P 35/00 A61P 31/12 A61P 31/10 A61P 27/06 A61P 25/28 A61P 19/08 A61P 19/02 A61P 17/06 A61K 31/415 A01N 43/56 A01N 43/52 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) 1H-PYRAZOLO[3,4- BETA]PYRIDINES AND THERAPEUTIC USES THEREOF (73) Samumed, LLC te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van (72) HOOD, John te SAN DIEGO CALIFORNIA 92130, Verenigde Staten van KC, Sunil, Kumar te SAN DIEGO CALIFORNIA 92127, Verenigde Staten van WALLACE, David, Mark te SAN DIEGO CALIFORNIA 92121, (51) C09D 5/14 A01N 55/00 (11) EP (21) EP (22) (31) P (32) (33) (54) Stable aqueous solutions of silane quat ammonium compounds (73) Church & Dwight Co., Inc. te PRINCETON, NJ , (72) Bolkan, Steven A. te HOPEWELL NJ 08525, Verenigde Staten van Stairiker, Christine te PINE BEACH NJ 08741, Verenigde Staten van Czechowski, Melvin H. te DOYLESTOWN PA 18901, Ventura, Mark te FREEHOLD NJ 07728, Verenigde Staten van (51) A21C 11/16 (11) EP (21) EP (22) (31) (32) (33) (54) DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING A FOOD ITEM OF ROLLED DOUGH (73) Sabritas, S. De R.L. De C.V. te MÉXICO D.F , Mexico (MX) (72) FERNANDEZ BAUMEISTER, Joaquín te MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, C.P , Mexico (MX)

ISSUED MONTHLY DATE OF ISSUE: 25 APRIL

ISSUED MONTHLY DATE OF ISSUE: 25 APRIL INCLUDING TRADE MARKS, DESIGNS AND COPYRIGHT IN CINEMATOGRAPH FILMS APRIL 2012 VOL 45 No.4 Part II of II ISSUED MONTHLY DATE OF ISSUE: 25 APRIL 2012 ISSN 2223-4837 1 INCLUDING TRADE MARKS, DESIGNS AND

More information

WINDESHEIMREEKS KENNIS EN ONDERZOEK nr. 50. The Power of Supply Chain Finance. Michiel Steeman. Windesheim makes knowledge work

WINDESHEIMREEKS KENNIS EN ONDERZOEK nr. 50. The Power of Supply Chain Finance. Michiel Steeman. Windesheim makes knowledge work 1 WINDESHEIMREEKS KENNIS EN ONDERZOEK nr. 50 The Power of Supply Chain Finance Michiel Steeman Windesheim makes knowledge work De afbeelding van het stadszegel van Zwolle op de cover is te vinden in het

More information

Sixth FP7 Monitoring Report MONITORING REPORT 2012

Sixth FP7 Monitoring Report MONITORING REPORT 2012 Sixth FP7 Monitoring Report MONITORING REPORT 2012 7 August 2013 TABLE OF CONTENTS 0 EXECUTIVE SUMMARY... 1 1 INTRODUCTION... 3 2 FP7 PARTICIPATION PATTERNS IN 2012... 5 2.1 Overall participation... 5

More information

Making the Most of the Madrid System. Information and Practical Tips on How to Use Specific Forms

Making the Most of the Madrid System. Information and Practical Tips on How to Use Specific Forms Making the Most of the Madrid System Information and Practical Tips on How to Use Specific Forms MAKING THE MOST OF THE MADRID SYSTEM INFORMATION AND PRACTICAL TIPS ON HOW TO USE SPECIFIC FORMS MAKING

More information

Specifications, Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices

Specifications, Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices Specifications, Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices as adopted by the 95th National Conference on Weights and Measures 2010 NIST Handbook 44 2011 Specifications,

More information

Annual Report 02. Engineering the flow of communication

Annual Report 02. Engineering the flow of communication Annual Report 02 Engineering the flow of communication Engineering the flow of communication Contents 1 Engineering the Flow of Communication 2 Letter to Shareholders 6 Case Studies 19 So What s It All

More information

CORPORATE IDENTITY GUIDELINES. Guidelines for using the Markant brand name

CORPORATE IDENTITY GUIDELINES. Guidelines for using the Markant brand name CORPORATE IDENTITY GUIDELINES Guidelines for using the Markant brand name Content > Explanation 4 > Policy 6 1. Basic design 1.1 Brand name 8 1.2 Pay-off 8 1.3 Brand name variations 9 2. Use of colour

More information

HANDBOOK ON INDUSTRIAL PROPERTY INFORMATION AND DOCUMENTATION. Ref.: Examples and IPO practices page: 7.2.2.1

HANDBOOK ON INDUSTRIAL PROPERTY INFORMATION AND DOCUMENTATION. Ref.: Examples and IPO practices page: 7.2.2.1 Ref.: Examples and IPO practices page: 7.2.2.1 SURVEY OF NUMBERING SYSTEMS USED, OR INTENDED TO BE USED, BY INDUSTRIAL PROPERTY OFFICES WITH REGARD TO APPLICATIONS, PUBLISHED DOCUMENTS AND REGISTERED RIGHTS

More information

Annual Report 2007/08. Technological and global market leader in metalforming technology

Annual Report 2007/08. Technological and global market leader in metalforming technology Annual Report 2007/08 Technological and global market leader in metalforming technology Cover: Cookers and cooktops are manufactured on the 800 t platform press Contents Letter to the shareholders... 2

More information

Glossary of Shipping Terms

Glossary of Shipping Terms Glossary of Shipping Terms Maritime Administration Glossary of Shipping Terms May 2008 Maritime Administration 1200 New Jersey Avenue, SE Washington, DC 20590 1 U.S. FLAG CARRIERS ALASKA MARINE LINES 5615

More information

Reminder: Decommissioning of the PCT-EASY Functionality of PCT-SAFE

Reminder: Decommissioning of the PCT-EASY Functionality of PCT-SAFE www.wipo.int/pct/en April 2015 No. 04/2015 Reminder: Decommissioning of the PCT-EASY Functionality of PCT-SAFE As announced in PCT Newsletter No. 04/2014, as of 1 July 2015 it will no longer be possible

More information

Who is Who. Hydrogen and Fuel Cells in the Netherlands

Who is Who. Hydrogen and Fuel Cells in the Netherlands Who is Who Hydrogen and Fuel Cells in the Netherlands colophon text F. Denys (NL Agency) H. Barten (HyServe) preface G. van Breda Vriesman (NEW IG: Industry Grouping FCH JTI) editing Barbara Shapland (SysComm

More information

Chapter 2 Fields of Intellectual Property Protection

Chapter 2 Fields of Intellectual Property Protection Chapter 2 Fields of Intellectual Property Protection Patents Introduction Conditions of Patentability Drafting and Filing a Patent Application Examination of a Patent Application Infringement Exploitation

More information

Product Service systems, Ecological and Economic Basics

Product Service systems, Ecological and Economic Basics Product Service systems, Ecological and Economic Basics (Authors in alphabetic order) Mark J. Goedkoop MSc. Cees J.G. van Halen MSc. Harry R.M. te Riele MSc. Peter J.M. Rommens MSc. March 1999 2 STORRM

More information

Call for proposals. Green Genetics. Designing genotypes, improving phenotypes. A STW TKI-U/Plantum Programme

Call for proposals. Green Genetics. Designing genotypes, improving phenotypes. A STW TKI-U/Plantum Programme Call for proposals Green Genetics Designing genotypes, improving phenotypes A STW TKI-U/Plantum Programme Deadline for submission of applications: Pre proposals: March 3, 2015 Full proposals: May 31, 2015

More information

DIFFER. Annual Report 2014. Dutch Institute for Fundamental Energy Research

DIFFER. Annual Report 2014. Dutch Institute for Fundamental Energy Research DIFFER Dutch Institute for Fundamental Energy Research Edisonbaan 14 3439 MN Nieuwegein The Netherlands New address per April 2015: Dutch Institute for Fundamental Energy Research De Zaale 20 5612 AJ Eindhoven

More information

Medical Simulation. -Chain (Re)action towards Patient Safety-

Medical Simulation. -Chain (Re)action towards Patient Safety- Medical Simulation -Chain (Re)action towards Patient Safety- 7 th Congress Dutch Society for Simulation in Healthcare 18 th March 2015, Alkmaar, the Netherlands 7 th DSSH Congress, Medical Simulation Chain

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

What will happen after the EU milk quota system expires in 2015?

What will happen after the EU milk quota system expires in 2015? LEI Wageningen UR LEI Wageningen UR is one of the world s leading independent socio-economic P.O. Box 29703 research institutes. LEI s unique data, models and knowledge offer clients insight 2502 LS Den

More information

Royal Imtech N.V. Annual Report 2014. www.imtech.com

Royal Imtech N.V. Annual Report 2014. www.imtech.com Royal Imtech N.V. Annual Report 2014 www.imtech.com Royal Imtech N.V. Annual Report 2014 www.imtech.com Annual Report 2014 01 02 Annual Report 2014 Content Preface from the CEO 05 About Imtech 07 Imtech

More information

WatchGuard XTM 2 Series Hardware Guide

WatchGuard XTM 2 Series Hardware Guide WatchGuard XTM 2 Series Hardware Guide XTM 21, 21-W, 22, 22-W, 23, 23-W Copyright and Patent Information Copyright 1998 2011 WatchGuard Technologies, Inc. All rights reserved. WatchGuard, the WatchGuard

More information

CONTENTS. Preface from the Board of Management 2

CONTENTS. Preface from the Board of Management 2 CONTENTS Preface from the Board of Management 2 About Imtech 4 Key issues 2012 and subsequent events 4 Profile and mission 6 Key figures 8 The Imtech share 10 Imtech competence pyramid 13 Organisation,

More information

Lighting the way Toward a sustainable energy future

Lighting the way Toward a sustainable energy future October 2007 IAC Secretariat Het Trippenhuis Kloveniersburgwal 29 Amsterdam The Netherlands P.O. Box 19121 1000 GC Amsterdam The Netherlands T +31 (0)20 551 0766 F +31 (0)20 620 4941 secretariat@iac.knaw.nl

More information

ANNUAL REPORT 2011 INTEGRATED DIMENSIONS

ANNUAL REPORT 2011 INTEGRATED DIMENSIONS ANNUAL REPORT 2011 INTEGRATED DIMENSIONS INTEGRATED DIMENSIONS Imtech: 6 letters, 3 technological competencies (electrical services, ICT and mechanical services), revenue of over 5 billion euro, more than

More information

United States Securities and Exchange Commission Washington, D.C. 20549

United States Securities and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 Annual Report 2009 Form 20-F United States Securities and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 Form 20-F ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for

More information

Industrial Automation

Industrial Automation 2013 business guide Industrial Automation www.agoria.be Electric cars: 15 minutes charging, 200 km driving? Having to wait eight hours to fully recharge an electric car is the main reason for not buying

More information

Prospectus June 2014. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg

Prospectus June 2014. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg Prospectus June 2014 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg JPMORGAN FUNDS (the Fund ) has been authorised under Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 relating

More information

CONFERENCES & EVENTS. PRAC @ PDAC Toronto March 4, 2014. PRAC @ IPBA Vancouver May 8, 2014. PRAC @ INTA Hong Kong May 11, 2014

CONFERENCES & EVENTS. PRAC @ PDAC Toronto March 4, 2014. PRAC @ IPBA Vancouver May 8, 2014. PRAC @ INTA Hong Kong May 11, 2014 PACIFIC RIM ADVISORY COUNCIL Pacific Rim Advisory Council February 2014 e-bulletin MEMBER NEWS ARIFA Elects Three Lawyers o Partnership Baker Botts Adds High Profile White Collar Partner Dentons Canada

More information

ANNUAL REPORT 1989 THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY

ANNUAL REPORT 1989 THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY ANNUAL REPORT 1989 THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY ANNUAL REPORT 1989 ANNUAL REPORT 1989 THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY CONTENTS 1. BOARD 7 2. PERSONNEL 9 A. Directors 9

More information

The ethics of patenting DNA. a discussion paper

The ethics of patenting DNA. a discussion paper The ethics of patenting DNA a discussion paper Published by Nuffield Council on Bioethics 28 Bedford Square London WC1B 3JS Telephone: 020 7681 9619 Fax: 020 7637 1712 Email: bioethics@nuffieldfoundation.org

More information