หล กเกณฑ การให คะแนนการประกวดเว บไซต หน วยงาน ประจ าป 2553

Size: px
Start display at page:

Download "หล กเกณฑ การให คะแนนการประกวดเว บไซต หน วยงาน ประจ าป 2553"

Transcription

1 หล กเกณฑ การให การประกวดเว บไซต หน วยงาน ประจ าป 2553 เกณฑ การต ดส น 1. โครงสร างเว บไซต เก ยวก บหน วยงาน [ 4 ] (1) ประว ต จะต องม รายละเอ ยดเก ยวก บประว ต การก อต งหน วยงาน (2) ภารก จหน วยงาน จะต องแสดงขอบเขตอ านาจ หน าท และความ ร บผ ดชอบ (3) ผ งโครงสร างหน วยงาน จะต องแสดงแผนภ ม การแบ งหน าท ความร บผ ดชอบ อ ตราก าล ง พร อมร ปถ ายข าราชการและเจ าหน าท ภายในหน วยงาน (4) การต ดต อหน วยงาน จะต องแสดงสถานท ต งของหน วยงานพร อมแผนท /แผนผ ง/ แผนภ ม ท ต ง หมายเลขโทรศ พท และ ท ใช ต ดต อหน วยงาน แผนท แสดงท ต ง 1.2 ข าวประชาส มพ นธ ข าวของหน วยงาน (1) การประชาส มพ นธ ประกอบก จกรรม ต าง ๆ ของหน วยงาน (2) การ Update ข าวให เป นป จจ บ น (3) การสร างร ปแบบการประชาส มพ นธ ข าวด วน เช น อ กษรว ง, การแสดงข อความ หน าแรก หร อ Pop Up (4) การรวบรวมแฟ มข าวย อนหล ง ข าวของกรมฯ (1) ข าวประชาส มพ นธ ของผ บร หาร เช น อธ บด รองอธ บด มอบนโยบายหร อแจ ง ภารก จข อม ลเช งว ชาการท ส าค ญให ถ อปฏ บ ต หร อการให ส มภาษณ ว ทย โทรท ศน และหน งส อพ มพ (2) ข าวก จกรรมส าค ญของกรมฯ เช น ว นสถาปนากรมฯ ว นรณรงค ต างๆ (3) ข าวเช งว ชาการของ ผ เช ยวชาญ ผ อ านวยการกอง/ส าน ก 1.3 เช อมโยง(Link) [ 6 ] (1) จะต องวางป มเช อมโยงแสดงเมน แต ละเว บเพจอย างช ดเจน เพ อให ผ ใช สามารถสะดวกในการค นหาข อม ล หร อใช ว ธ การแสดงเว บเพจ แบบข นหน า ใหม (2) จะต องเช อมโยงไปย งเว บไซต หน วยงานภายในกรมฯ ท กหน วยงาน (3) จะต องเช อมโยงไปย งหน วยงานภายนอกท เก ยวข องตามภารก จของหน วยงาน หร อม ส วนสน บสน น เช น กล มตรวจสอบภายใน เช อมโยงไปย ง ส าน กงานการตรวจเง นแผ นด น ส าน กงบประมาณ 1 [ 8 ]

2 ส าน กงานเลขาน การกรม เช อมโยงไปย ง ส าน กนายกร ฐมนตร,ส าน กงาน คณะกรรมการข าราชการพลเร อน (ก.พ.), ส าน กงานปล ดกระทรวงเกษตรฯ (สป.กษ.) กองการเจ าหน าท เช อมโยงไปย ง ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน (ก.พ.), ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (กพร.) กองแผนงาน เช อมโยงไปย ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ, ส าน กงบประมาณ, ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต กองช าง เช อมโยงไปย ง สภาว ศวกรรมแห งประเทศไทย สภาสถาปน ก กองคล ง เช อมโยงไปย ง กรมบ ญช กลาง, ส าน กงบประมาณ, ส าน กงานการ ตรวจเง นแผ นด น ส าน กว จ ยและพ ฒนาการจ ดการท ด น เช อมโยงไปย ง กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย, สภาว จ ย, สถาบ นการศ กษาด านว จ ยการเกษตรหร อ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส าน กว ทยาศาสตร เพ อการพ ฒนาท ด น เช อมโยงไปย ง กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย, สภาว จ ย, สถาบ นการศ กษาด านว จ ยการเกษตรหร อ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย การส ารวจและท าแผนท เช อมโยงไปย ง กรมแผนท ทหาร, ส าน กงานพ ฒนาเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ (GISTDA) ส าน กส ารวจด นและวางแผนการใช ท ด น เช อมโยงไปย ง กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย, สภาว จ ย, มหาว ทยาล ย ส าน กน เทศและถ ายทอดเทคโนโลย การพ ฒนาท ด น เช อมโยงไปย ง กรม ประชาส มพ นธ ส าน กบร หารและพ ฒนาการใช ท ด น เช อมโยงไปย ง กรมอต น ยมว ทยา ศ นย เต อนภ ยพ บ ต แห งชาต ส าน กงานพ ฒนาท ด นเขต 1-12 เช อมโยงไปย ง ศาลากลางจ งหว ด สถาน พ ฒนาท ด นท กแห ง เช อมโยงไปย ง ศาลากลางจ งหว ด (4) เช อมโยงท วไป เช น ส อส งพ มพ ว ทย โทรท ศน เป นต น 2

3 1.4 ข อม ลให บร การของหน วยงาน [ 25 ] รายละเอ ยดการด าเน นการและผลงานตามงบประมาณประจ าป การให บร การตามหน าท ความร บผ ดชอบของหน วยงานต วอย าง เช น กล มตรวจสอบภายใน (1) ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยการตรวจสอบภายใน (2) ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการก าหนด มาตรฐานการควบค มภายใน ส าน กงานเลขาน การกรม (1) ระเบ ยบและว ธ การปฏ บ ต ราชการ (2) ระบบงานด านสารบ ญ กองการเจ าหน าท (1) ความก าวหน าในหน าท ของข าราชการ ล กจ างประจ า และพน กงาน ราชการ (2) ส ทธ และประโยชน ท พ งได ร บ (3) การเล อนข น เล อนต าแหน ง (4) ว น ยราชการ กองคล ง (1) ระบบการเง นและระเบ ยบการเบ กจ าย (2) ส ทธ และประโยชน และค าตอบแทน ต าง ๆ กองช าง (1) เทคโนโลย ด านว ศวกรรม (2) เทคโนโลย ด านสถาป ตยกรรมและภ ม ท ศน (3) งานบร การทางช าง กองแผนงาน (1) แผนพ ฒนาทร พยากรด น (2) แผนงานและงบประมาณประจ าป ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย การส ารวจและท าแผนท (1) การบร การข อม ลแผนท ต าง ๆ ท เก ยวข อง เช น แผนท จ าแนกประเภทท ด น ในเขตป าไม ถาวร โครงการจ ดท าแผนท เพ อการบร หาร ทร พยากรธรรมชาต และทร พย ส นของกระทรวงเกษตรฯ (2) เทคโนโลย ด านการจ ดท าแผนท ด วยว ธ ต าง ๆ 3

4 ส าน กว จ ยและพ ฒนาการจ ดการท ด น (1) ผลงานว จ ยด านการอน ร กษ ด นและน า การปร บปร งบ าร งด น และการ จ ดการท ด นในพ นท เกษตรกรรมและอ น ๆ (2) ระบบสารสนเทศทางว ชาการ ส าน กว ทยาศาสตร เพ อการพ ฒนาท ด น (1) การบร การด าน ว เคราะห ว จ ย ทดสอบ ตรวจสอบ ด น น า ป ยอ นทร ย ว สด ปร บปร งด น (2) การตรวจสอบสารพ ษในด น (3) ข อม ลด านผลการว เคราะห ต วอย างด น พร อมค าแนะน าด านการจ ดการ ด นและป ย ส าน กส ารวจด นและวางแผนการใช ท ด น (1) การจ ดท าข อม ลการจ าแนกด น แผนท ด น การวางแผนพ ฒนาการใช ท ด น (2) การก าหนดเขตการใช ท ด นด านกายภาย (Zoning) ส าน กบร หารและพ ฒนาการใช ท ด น (1) ข อม ลการต ดตาม เฝ าระว งและเต อนภ ยท จะเก ดจากภ ยธรรมชาต ท ง ด านภ ยแล ง น าท วม และด นถล ม (2) ข อม ลป ญหาความเส อมโทรมของทร พยากรด น จากสาเหต ของความแห ง แล ง ด นเค ม น าท วม แผ นด นถล ม ด นดาน และการท งร างของพ นท เกษตรกรรม ส าน กน เทศและถ ายทอดเทคโนโลย การพ ฒนาท ด น (1) ส อประชาส มพ นธ และการถ ายทอดเทคโนโลย (2) งานพ ฒนาหมอด นอาสา ส าน กพ ฒนาท ด นอ นเน องมาจากพระราชด าร (1) ระบบงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (2) การบร การข อม ลด านหญ าแฝก ส าน กงานพ ฒนาท ด นเขต 1-12 (1) การบร การ ว เคราะห ส ารวจและจ าแนกด น การวางแผนการใช ท ด นแบบ ละเอ ยดระด บไร นา (2) ต ดตามผลการสาธ ตพ ฒนาท ด นแบบ ต าง ๆ (3) ผลงานทางว ชาการ ผลงานว จ ยและงานว เคราะห ด น (4) ส ารวจออกแบบ และควบค มการก อสร างระบบอน ร กษ ด นและน าในเขต พ นท ท ร บผ ดชอบ 4

5 สถาน พ ฒนาท ด น (1) การบร การออกแบบ จ ดท าระบบอน ร กษ ด นและน าในพ นท ต วอย าง (2) การถ ายทอดเทคโนโลย ด านการพ ฒนาท ด น (3) การบร การว สด ปร บปร งบ าร งด น และกล าหญ าแฝก ม การจ ดล าด บของเน อหาก อนหล ง ล าด บเหต การณ หร อเน อเร องท น าเสนอถ กต อง เหมาะสม ค นหาข อม ลง าย (1) สามารถค นหาข อม ลท ต องการได ง าย ม เมน แสดงให เห นห วข อบร การช ดเจน (2) ม โปรแกรมช วยส บค นข อม ล ม การให บร การเอกสารเผยแพร ของหน วยงานและโปรแกรม Download ข อม ลหร อ ส งท เผยแพร (1) ผ ใช เข าชมสามารถพ มพ และ Download เอกสารเผยแพร ของหน วยงานได (2) ม โปรแกรมให Download อ านวยความสะดวกให ก บผ ใช ท จ าเป นต องใช งาน โปรแกรมด งกล าวในการด เว บไซต เช น โปรแกรม Acrobat Reader, Windows Media Player, WinZip เป นต น 1.5 ม ผ งเว บไซต (Site Map) [ 5 ] 1.6 ม Web Board / Contact Us [ 2 ] (1) Web Board (2) Contact Us 2. การออกแบบเว บไซต ส และพ นหล ง [ 5 ] การใส ส หร อส พ นหล งเหมาะสมก บเว บไซต ของหน วยงานราชการ 2.2 ต วอ กษร [ 5 ] (1) ขนาดและส ต วอ กษรอ านง ายและเหมาะสม (2) การเน นค าเน นห วข อให ม ขนาดใหญ กว าเน อหา ม การก าหนดส ให ก บข อความท ส าค ญ อย างเหมาะสมสวยงาม 2.3 การวางผ งเว บไซต (1) การจ ดวางต าแหน ง Layout ม ความเหมาะสมและจ ดเร ยงเป นข นเป นตอน (2) การออกแบบในแต ละหน าเว บเพจควรใช ร ปแบบ (Pattern) เด ยวก น 2.4 ภาพประกอบ [ 6 ] (1) ม ภาพประกอบเว บไซต (2) ม รายละเอ ยดบรรยายประกอบภาพ 5 [ 5 ]

6 2.5 ม ความเป นระเบ ยบ [ 5 ] (1) จ ดวางข อความก บภาพได อย างเหมาะสม (2) ต วอ กษรควรม ช องไฟเหมาะสมอ านง าย 3. การใช เทคน คใหม ในการพ ฒนาเว บไซต 12 (1) ม การใช ภาพเคล อนไหวประกอบจ ดท าเว บไซต (2) ม การให บร การข อม ลในร ปว ด ท ศน (3) ม การพ ฒนาเว บไซต โดยใช ภาษาใหม เช น PHP ASP XML Java Scriptเป นต น 4. การ Update ให ท นสม ย 12 (1) การปร บเปล ยนหน า Main เว บไซต อย างน อยป ละ 1 คร ง (2) การปร บปร งเปล ยนฐานข อม ลท เก ยวข อง เช น โครงสร าง บ คลากร ให เป นป จจ บ น (3) การปร บปร งเปล ยนแปลงข อม ลด านว ชาการ หร อเทคโนโลย ต าง ๆ ให เป นป จจ บ น เช น ผลการว จ ยใหม เทคโนโลย การปฏ บ ต งาน ราคางาน (Cost Unit) การปร บเปล ยนข าว ประชาส มพ นธ ต าง ๆ ท เก ยวข อง 6 รวมท งส น 100

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย เทศบาลต าบลมะค า อ าเภอโนนส ง จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระหน าท ของผ

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ.ศ.

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ.ศ. ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ ร ฐบาลได แถลงนโยบายด านเศรษฐก จและส งคมต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

More information

ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม

ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม ค าน า จากการปร บปร งกระบวนการจ ดการความร ในป จจ บ น ท าให หน วยงานต องจ ดการ ความร ให เป นระบบ ม มาตรฐานเพ

More information

KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามธรรมาภ บาล ป ญหาท เก ดข นเป นอย างไรบ าง ท ผ านมาผลการว เคราะห เป นไปตามท ส าน กงบประมาณต องการหร อไม และส าน ก/กองต างๆ ท าถ กต องหร

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

ค ม อแนวทางการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยนของกรมบ ญช กลาง

ค ม อแนวทางการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยนของกรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า 1-2 บทท 2 ประเด นท เก ยวข องก บการร องเร ยน 3-7 ค ม อแนวทางการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยนของกรมบ ญช กลาง บทท 3 กระบวนการจ ดการเร องร องเร ยน 8-9 บทท 4 บทสร ป 10-11 E-mail และเบอร

More information

ค ม อการจ ดซ อจ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม

ค ม อการจ ดซ อจ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม ค ม อการจ ดซ อจ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม โดยท วไปการด าเน นงานเก ยวก บการพ สด จะม หน วยงานท เก ยวข องภายใต ร ปแบบการจ ดองค กร การบร หารซ งเป นหน วยงานท

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ระบบการควบค มภายใน เป นเคร องม อด านการจ ดการประเภทหน งท ถ กน ามาช วยในการ บร หารงาน และเป นกลไกพ นฐานส าค

More information

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ...

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ... ต วอย างแบบฟอร มการเข ยนโครงการเพ อขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ หร อ ศ กษาด งาน ควรม ร ปแบบและห วข อด งต อไปน เป นอย างน อย ต วอย าง แบบขออน ม ต โครงการ PM-ITECH 101 แผนงาน... โครงการ...

More information

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒ ต วอย างการจ ดท าด ชน ช ว ดและ ค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน ของหน วยงานส าน กงานจ งหว ด ในจ งหว ดน าร อง (จ งหว ดส งห บ ร จ งหว ดตร ง และจ งหว ดอ บลราชธาน ) ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ค ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ก มภาพ นธ มกราคม 2552 2549 ค ม อการปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด

More information

ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ...

ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ... เอกสารประกอบการประช มส มมนา ว นท ๑๓ ส งหาคม ๒๕๕๘ ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ.......... โดยท เป นการสมควรม กฎหมายว าด วยการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต. มาตรา ๑ พระราชบ ญญ

More information

ค ม อ การจ ดท าแผนอ ตราก าล งพน กงานจ าง 4 ป ขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559

ค ม อ การจ ดท าแผนอ ตราก าล งพน กงานจ าง 4 ป ขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 1 ค ม อ การจ ดท าแผนอ ตราก าล งพน กงานจ าง 4 ป ขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 2559 ค าน า 2 ตามประกาศคณะกรรมการกลางข าราชการหร อพน กงานส วนท องถ น (ก.กลาง) ก าหนด ประกาศมาตรฐานท

More information