สาเหต จาก ต วบ คคล HUMANWARE

Size: px
Start display at page:

Download "สาเหต จาก ต วบ คคล HUMANWARE"

Transcription

1 ความปลอดภ ยในการท างานเก ยวก บเคร องจ กร ว เล ศ เจต ยาน ว ตร โทร E- mail:

2 สาเหต ของอ บ ต เหต HARDWARE (เคร องจ กร เคร องม อ) SOFTWARE (ว ธ การท างาน) HUMANWARE (การกระท าของพน กงาน การกระท าของพน กงาน) 2

3 สาเหต จาก เคร องจ กร อ ปกรณ HARDWARE เคร องจ กรไม ม การ ด บ นไดช าร ด 3

4 สาเหต จาก SOFTWARE หรอใชวธการทางานทผด 4

5 สาเหต จาก ต วบ คคล HUMANWARE ไม ร คาดการณผด ไม ระว ง ล ดข นตอน ร บเร ง รบเรง 5

6 1. การป องก นทางด าน เคร องจ กรอ ปกรณ HARDWARE สร างการดป องกน 6

7 2. การป องก นทางด าน ว ธ การท างาน SOFTWARE ก าหนดมาตรฐานในการท างาน สอนว ธ การท างาน ศ กษาว ธ ใช ให เข าใจ 5ส 7

8 3. การป การปองกนทางดานตวบ คคล องก นทางด านต วบคคล HUMANWARE 3.1 อบรมพน กงาน 8

9 3.2 อย าเส ยง อยาเสยง (ไม ร ) (ไมร ) เม อไม ร ให ถามห วหน างาน เมอไมร ใหถามหวหนางาน 3.33 อย าประมาท อยาประมาท (ระว ง) (ระวง) ขณะปฏ บ ต งานต องคอย ด แลเอาใจใส โดยไม ประมาท เพ อก นความผ ดพลาดท ก ข นตอน 9

10 3.4 อย าร บเร ง ท างานตามหน าท แต อย าร บเร งจน 3.5 อย าล ดข นตอน ปฏ บ ต ตามข นตอน ท ปลอดภ ยอย างเคร งคร ด ไม ปลอดภ ย 3.6 อย าคาดการณ ผ ด (รอบคอบ) ค ณอาจคาดการณ ผ ดค ดว าไม เป นไร แต ม น อาจท าให คณและเพ อนร วมงานต องเส ยงก บ อาจทาใหค ณและเพอนรวมงานตองเสยงกบ การได ร บอ นตราย 10

11 ความหมาย เคร องจ กร การน าช นส วนอปกรณ การนาชนสวนอ ปกรณ ประกอบรวมก นอย างเป ประกอบรวมกนอยางเปนระบบ นระบบ ใส พล งเข าไป ท าให ช นส วนต างๆ เคล อนไหวได

12 อ นตรายจากเคร องจ กร อนตรายจากเครองจกร ต ด / ฉ กขาด เฉ อน เจาะ การบาดเจ บและ อ นตรายจากเคร องจ กร เบ ยด / บด เคล ดข ด / ช า แตก / ห ก 12

13 ความปลอดภยในการทางานเกยวกบเครองจกร สาเหต ของอ บ ต เหต 1. เครองจกรไมม Safe Guard หรอไมเหมาะสม 2. ม การถอด Safe egu Guard dออก และไม ใส กล บท เด ม 3. ม การซ อมหร อปร บแต งขณะเคร องจ กรเด น 4. ผ ปฏ บ ต งานขาดความร และท ศนคต ท ด เก ยวก บ การท างานกบเครองจกร 5. ว ธ การท างานหร อต าแหน งท ท างานไม เหมาะสม วธการทางานหรอตาแหนงททางานไมเหมาะสม

14

15

16

17

18 กลไกท เป กลไกทเปนอนตรายของเครองจกร นอ นตรายของเคร องจ กร กลไกประเภทท ม การเคล อนท สล บไปมา (Moving Carriage) 18

19 กลไกท เป กลไกทเปนอนตรายของเครองจกร นอ นตรายของเคร องจ กร กลไกประเภทสกร (Screw Mechanism) กลไกประเภทพ บหร องอ หร อกดให เป นร ปต างๆ (Metal- forming, Bending Mechanism) สวนทเปนอนตรายของเครองจกร ป เครองตนกาลง เคร องต นก าล ง (Prime Mover) ส วนส งก าล ง (Transmission) ส วนท างาน สวนทางาน / ส วนผล ต สวนผลต (Point of Operation / Production) 19

20 20

21 เคร องจ กร การป องก น ส วนเคล อนไหว ท ครอบน รภ ย ส วนหม น จ ดหน บ จ ดต ด ร ด พ บ เจ ยระไน เซฟต บาร ส ญญาณล าแสง สว ตช เบรกฉ กเฉ น ร โมต ฯลฯ 21

22 22

23 ค ณสมบ ต ของว สด ท ใช ท าการ ด เบา ไม ต ดไฟง าย ไม เป นสน ม หาซ อง าย แข งแรง ราคาถ ก 23

24 ว สด ท ใช ท าการ ด (Guard) โลหะ พลาสต กใสโปร งแสง กระจก ไม 24

25 Types of Machine Guard ชน ดของการ ด Fixed Guard (การ ดชน ดต ดต งอย ก บท ) 25

26 Fixed Guards 26

27 Fixed Guards 27

28 Fixed Guards 28

29 หน วย: ซ.ม

30 ระยะแคบทส ดของจ ดหนบ ระยะแคบท สดของจดหน บ 30

31 ปองกนไวกอน ป องก นไว ก อน ป องก นจ ด อ นตรายโดยท า การ ดครอบ หย ดเคร องจ กร เม อพบอาการ ผ ดปกต ผดปกต

32 ความปลอดภ ยในการใช เคร องจ กร: ความปลอดภยในการใชเครองจกร: เคร องเจาะ เครองเจาะ ท ครอบ ท ครอบ ทครอบ 32

33 เครองมอจบชนงาน เคร องม อจ บช นงาน (Jig Jig) 33

34 ความปลอดภ ยในการใช เคร องจ กร: เคร องกล ง 34

35 ความปลอดภ ยในการใช เคร องจ กร: ป มโลหะ ป มข อเส อ สว ตช สองทางห างก น 30 ซม. 35

36 ความปลอดภ ยในการใช เคร องจ กร: เคร องเล อย สกร ปร บ แผ นก น ต กล บ ระยะห างส งส ด 8 มม. ระยะห างส งส ด 25 มม. ขอบล างส มผ สช นงานหร อโต ะเสมอ 36

37 ความปลอดภ ยในการใช เคร องจ กร: เคร องเจ ยร องเจ ยร&เคร เคร องต ดไฟเบอร 37

38 38

39 เคร องป มโลหะ เคร องป มโลหะ หมายความว า เคร องจ กรท ใช สาหร บการป ม ต ด อ ดเฉ อน หร อ ขนร ปชนสวนโลหะหรอวสด อน ข นรปช นส วนโลหะหร อว สดอ น (ตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการ บร หารและจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ยและสภาพแวดล อมในการทา งานเก ยวก บเคร องจ กร งานเกยวกบเครองจกร ป ปนจนและหมอนา นจ นและหม อน า พ.ศ. 2552) เคร องป มหร อเคร องอ ด ( Power Press)เป นเคร องจ กรท ใช ในการข นร ป ต ด ป ม เจาะร ด ดงอ ฯลฯ แผ นโลหะขนาดต างๆ นอกจากน ย งใช ป มว สด อ นๆ ได ด วย เช น หน ง พลาสต กเป นต น เคร องป มโดยท วไปจะประกอบด วยโครงต วเคร อง ( Frame) ม ห วป ม( Ram) เล อนข นลงในล กษณะต งฉากก บแท นเคร อง ( Bed) ) โดยม แม พ มพ ต วผ ( Punch) ) ต ดอย ท ห วป มและแม พ มพ ต วเม ย ( Die) ต ดอย ก บแท นเคร อง ซ งจะเป นต วทา หน าท ต ด ข นรป ป มเจาะร ด ดงอ ฯลฯช นงานโลหะ หน ง พลาสต กหร ออ นๆ

40 ชน ดของการทางานของช ดห วป มและอ นๆด งน แบ งตามชน ดของโครงสร าง แบ งตามชน ดของ ระบบส งกาล งไปย งห วป ม ระบบสงกาลงไปยงหวปม แบ งตามชน ดของการใช งานเฉพาะ แบงตามชนดของการใชงานเฉพาะ 1.เคร องป มเพลาข อเส อ 2.เคร องป มด านข างตรง 3.เคร องป มชน ดปร บม มเอ ยง 4.เคร องป มชน ดฮอร น 5.เครองปมชนดโครงโคง เคร องป มชน ดโครงโค ง 1.ใช ม อหม น 2.ระบบข อเหว ยง(Crank) 3.ระบบข อเหว ยงเย องศ นย (Eccentric) ) 4.ระบบเก ยร -สะพาน (Rack and Gear) 5.ระบบไฮดรอล ค 6.ระบบแผนเสยดทาน(Friction ระบบแผ นเส ยดทาน(Friction Disk) 1.ป มต ด 2.ป มอ ดตะเข บ 3.ป มเหร ยญ 4.ป มอ ดข นร ป

41 อ นตรายต างๆ จากเคร องป มและต ดโลหะ 1.ถ กต ด หน บ กระแทกส วนหน งส วนใดของร างกาย สาเหต ส วนใหญ เก ดจากส วนส ง ถ ายกาล ง หร อส วนท ม การเคล อนไหว 2.ว สด หล นตกถ ก ม อ เท า ส วนของร างกาย ถ กกระแทก หร อชนจากว ตถ ส วนใหญ จะม สาเหตมาจากการวางเคร องจ กรท ช ดก นจนเก นไป จะมสาเหต มาจากการวางเครองจกรทชดกนจนเกนไป ทาใหเกดความคบแคบของ ทาให เก ดความค บแคบของ พ นท ปฏ บ ต งาน และพ นท วางช นงานไม เป นระเบ ยบภายในบร เวณพ นท ทางานม สวนของเครองจกร ขณะทางานเคลอนไหวออกจากตวเครองจกร จงเกดอ บตเหต เป นต น 3.เศษโลหะกระเด นเข าตา เช น ขณะต ดหร อป มโลหะ ไม ม ว ตถ ป องก นการกระเด น หร อไม ม การสวมใส แว นตาป องก น

42 อ นตรายต างๆ จากเคร องป มและต ดโลหะ 4.เก ดอ นตรายจากกระแสไฟฟ าร ว เคร องจ กรโดยส วนมากใช พล งงานไฟฟ า แต ถ าไม ม สายด นหร อไม ม การต ดต งระบบป องก นไฟฟ าร ว อ ปกรณ เช น สายไฟฟ าชาร ด จ งอาจเก ดอ นตรายข นก บคนทางาน 5.การล น หกล ม เน องจากพ นล นจากคราบน าม นท กระเด นจากช นงานขณะทา การป มหร อต ดโลหะ รวมถ งการสะด ดหกล มอ นเน องมากจากการวาง ส งของอย างไม เป นระเบ ยบเร ยบร อยหร อก ดขวางทางเด น 6.การเก ดอ คค ภ ย เน องจากการขาดความสนใจในการป องก น เช น ม การส บ บ หร ในท ทางานท ม ว ตถ ไวไฟ หร อสารเคม ท เป นอ นตราย 7.การส ญเส ยสมรรถภาพการได ย น โดยได ร บเส ยงด งท เก ดจากการป มโลหะ และเคร องจ กรต ดต อก นเป นเวลานาน ซ งอาจเป นการส ญเส ยการได ย น แบบช วคราว หร อส ญเส ยการได ย นแบบถาวร หากไม ม การป องก น

43 อ นตรายต างๆ จากเคร องป มและต ดโลหะ 6.เก ดอ นตรายต อสายตา เก ดจากหลายแห งในบร เวณท ทางานม แสงสว างไม เพ ยงพอ การจดแสงสวางไมเหมาะสมกบสภาพท ทางาน 7.เก ดการระคายเค องต อระบบทางเด นหายใจและผ วหน งเน องจากม การส มผ สก บน า ม นหล อล นหร อน ายาทาความสะอาดหล อโลหะ เช น กรด ด าง ต างๆหร อหายใจ เอาสารโลหะเขาส รางกาย เอาสารโลหะเข าส ร างกาย เชน เช น ฝ น ฝ ตะก ว ตะกว สงกะสเปนตน ส งกะส เป นต น 8.ถ กบาด ต ด หร อท มแทง อ นเน องมาจากช นงานท ถ กป มหร อต ดม คม 9.เก ดอาการปวดหล ง ปวดเม อย เก ดจากการยกของหน ก หร อการเอ อมหย บของ การ เอ ยวต วด วยท าทางท ไม ถ กต อง หร อยกเคล อนย ายช นงานท ม น าหน กมาก

44

45

46 แนวทางการป องก นอ นตราย 4.1 การป องก นทางว ศวกรรม เป นการสร างเคร องม อเพ มเต มเข าไปในต วเคร องจ กร เปนการสรางเครองมอเพมเตมเขาไปในตวเครองจกร โดยเฉพาะจดท เป นอ นตรายต างๆ โดยเฉพาะจ ดทเปนอนตรายตางๆ หร อก หรอกน น ไว รอบจ ดอ นตรายของเคร องจ กร จ ดประสงค เพ อให เคร องม อเหล าน นป องก นไม ให เคร องจ กร ทาอ นตรายก บอว ยวะของร างกายผ ปฏ บ ต งาน การป องก นล กษณะน เร ยกว า การ ดเคร องจ กร (Machine Guard) 4.2การใช อ ปกรณ ป องก นอ นตรายส วนบ คคล เช น หมวกแข ง ถ งม อ แว นตา ท ครอบห รองเท าน รภ ย เส อผ าป องก นและอ นๆ อ ปกรณ เหล าน จะ ปกป องไม ให เศษว สด ท เก ดจากการป ม ต ดโลหะ ทาอ นตรายอว ยวะของคนงาน การใช PPE แม จะเป นแนวทางการป องก นข นท สองเพ อเสร มแนวทางหล กด านว ศวกรรมตามข อแรก 4. 3การกาหนดข 3การกาหนดขนตอนการปฏบตงานทปลอดภย นตอนการปฏ บ ต งานท ปลอดภ ย มาตรฐาน Safety Standard Operating Procedure (SSOP) เพ อให ผ ปฏ บ ต งานม แนวทางหร อว ธ การทางานท สามารถหล กเล ยงการเก ด อบ ต เหตได อ บตเหต ได งานเก ยวข องก บเคร องป ม งานเกยวของกบเครองปม ต ดโลหะ ตดโลหะ บางข บางขนตอนตองใชเทคนคหรอทกษะเฉพาะ นตอนต องใช เทคน คหร อท กษะเฉพาะ ว ชาช พ ด วยเหต น การปฏ บ ต ตามSSOPท กาหนดไว แล วเท าน นจ งจะเก ดความปลอดภ ย

47

48 การตรวจสอบความปลอดภ ย งานป มโลหะ รายการตรวจสอบความปลอดภ ย 1.ม ท ครอบป ดคล มบร เวณท เป นอ นตรายอ ปกรณ อ นท สามารถป องก นม ให ส วน ของร างกายเข าไปในบร เวณท อาจเป นอ นตราย 2.ม อ ปกรณ ท สามารถหย ดเคร องป มโลหะได ท นท เม อส วนของร างกายเข าใกล บร เวณท อาจเป นอ นตราย 3.เคร องป เคร องป มโลหะท ใช ม อป อนว สด ให ใช สว ตซ แบบต องกดพร อมก นท งสองม อ เคร องจ งทางาน และสว ตซ ต องห างก นไม น อยกว า 30เซนต เมตร 4.เคร องป เคร องป มโลหะท ใช เท าเหย ยบ ให ม ท พ กเท าโดยม ท ครอบป องก น ม ให ลกจ าง เหย ยบโดยไม ต งใจและต องด แลม ให แผ นท ใช เท าเหย ยบอย ในล กษณะท ล นไถลได 5.เคร องป มโลหะท ใช ค นโยก 5.เครองปมโลหะทใชคนโยก ใหใชคนโยกทมความมนคงแขงแรง ให ใช ค นโยกท ม ความม นคงแข งแรง และม สล กบ งค บ และมสลกบงคบ โยก ท สามารถป องก นม ให เคร องทางานด วยเหต บ งเอ ญได 6.เคร องป มโลหะท ใช น าหน กเหว ยง 6.เครองปมโลหะทใชนาหนกเหวยง ใหตดตงต มนาหนกเหวยงไวส งกวาศรษะ ให ต ดต งต มน าหน กเหว ยงไว สงกว าศ รษะ ผ ปฏ บ ต งานพอสมควร และต องไม ม สายไฟฟ าอย ในร ศม ของน าหน กเหว ยง

49 การตรวจสอบความปลอดภ ย รายการตรวจสอบความปลอดภ ย(ต อ) 7.ไม ม การด ดแปลงแก ไขหร อปล อยให ล กจ างเปล ยนแปลงสมรรถนะของเคร องป ม โลหะ หร อเคร องป องก นอ นตรายจากเคร องจ กร เว นแต ได ร บการร บรองจาก ว ศวกร 8.ต องต ดต 8.ตองตดตงเครองปมโลหะในพนททมนคงแขงแรง งเคร องป มโลหะในพ นท ท ม นคงแข งแรง และไม ก อให เก ดการ และไมกอใหเกดการ ส นสะเท อน 9.อปกรณ เพ อความปลอดภ ยต างๆ 9.อ ปกรณเพอความปลอดภยตางๆ สามารถใชงานไดขณะพนกงานปฏบตงาน สามารถใช งานได ขณะพน กงานปฏ บ ต งาน 10.พน กงานสวมใส อ ปกรณ ป องก นอ นตรายครบถ วน 11.ไมวางเครองจกรทชดกนจนเกนไป ไม วางเคร องจ กรท ช ดก นจนเก นไป ทาใหเกดความคบแคบของพนทปฏบตงาน ทาให เก ดความค บแคบของพ นท ปฏ บ ต งาน และพ นท วางช นงานต องเป นระเบ ยบ 12.เครองปมโลหะจะตองตอสายดน เคร องป มโลห จ ต องต อสายด น 13.พ นไม ม ครบน าม นหกในปร มาณท ทาให ล นได 14.ไม ม การส บบ หร หร อประกายไฟในพ นท ทางาน ไ 15.แสงสว างเพ ยงพอ การจ ดแสงสว างเหมาะสมก บสภาพท ทางาน

50 ข นตอนการปฏ บ ต งานอย างปลอดภ ย ผ ปฏ บ ต งานต องแต งกายให เหมาะสม เช น สวมเส อผ าร ดก ม ไม สวม เคร องประด บ ผ ปฏ บ ต งานควรสวมใส อ ปกรณ ป องก นอ นตรายส วนบ คคล เช น รองเท าน รภ ย แว นตาน รภ ย ถ งม อชน ดพ เศษ (ป องก นน ว) ) และปล กอ ดห เคร องป มโลหะต องม อ ปกรณ ป องก นอ นตราย เช น ก านน รภ ย PPEครอบห ว ปม ป ม แผนกนเคลอนทได แผ นก นเคล อนท ได และแบบทางานโดยใชสองมอกด และแบบทางานโดยใช สองม อกด ก อนใช งานควรตรวจสอบอ ปกรณ ป องก นอ นตรายท เคร องจ กรว าอย ในสภาพ พร อมใช งานและไมข ดขวางการทางาน ขณะเปล ยนแบบท ห วป มโลหะต องต ดสว ตซ ไฟของเคร องป มโลหะ ข นงานท จะป มข นร ปควรม ท ว างพอให ม อจ บอย างปลอดภ ย ถ าไม ม ควรใช ค ม หร ออปกรณ ช วยจ บอย างอ นแทนการใช ม อจ บโดยตรง สว ตซ ควบค มการทางานของป มโลหะ แบบท ใช เท าเหย ยบบร เวณเท าเหย ยบ ควรม ฝาครอบป องก นไว เพ อก นความเผอเรอ หร อส งอ นมากระทบขณะ

51

52 52

หน า ๔ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๓๘ ก ราชก จจาน เบกษา ๑๑ ม ถ นายน ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๔ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๓๘ ก ราชก จจาน เบกษา ๑๑ ม ถ นายน ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๔ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างานเก ยวก บเคร องจ กร ป นจ น และหม อน า พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๐๓ แห งพระราชบ

More information

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง การป องก นและระง บอ คค ภ ยในสถานประกอบการ เพ อความปลอดภ ยในการท างานส าหร บล กจ าง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง การป องก นและระง บอ คค ภ ยในสถานประกอบการ เพ อความปลอดภ ยในการท างานส าหร บล กจ าง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง การป องก นและระง บอ คค ภ ยในสถานประกอบการ เพ อความปลอดภ ยในการท างานส าหร บล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ.

More information

ฝ ายความปลอดภ ยในการท างานและอาช วอนาม ย

ฝ ายความปลอดภ ยในการท างานและอาช วอนาม ย ฝ ายความปลอดภ ยในการท างานและอาช วอนาม ย ค าน า ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน พ.ศ. 2549 หมวด 1 บทท วไป ข อ 4 ให นายจ างซ งม ผ ร บเหมาช

More information

จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร

จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร การยศาสตร ในสถานท ท างาน สารบ ญ หน า 1. บทน า 1 2. การบาดเจ บ / การเจ บป วยท พบโดยท วไป 4 3. หล กการพ นฐานทางด วนการยศาสตร 8 ก. หน วยท ท างาน

More information

สภาพแวดล อมท ด ในท ทำางาน ท ภ ตตาคารของค ณ

สภาพแวดล อมท ด ในท ทำางาน ท ภ ตตาคารของค ณ สภาพแวดล อมท ด ในท ทำางาน ท ภ ตตาคารของค ณ สภาพแวดล อมท ด ในท ทำางานท ภ ตตาคารของ ค ณ แผ นพ บฉบ บน เป นเร องเก ยวก บสภาพแวดล อม ในท ทำางานท ภ ตตาคาร เพ อเป นข อม ลให ผ ท เป นนายจ าง เป นห วหน างาน เป นต

More information

5 ว ตถ ประสงค เช ง พฤต กรรมปลายทางท 3ว ด ได (TPO) (6) ระด บ ความ ส าค ญ (7) ข อค าถาม+ข อม ลค าตอบแบบปรน ยต วเล อก

5 ว ตถ ประสงค เช ง พฤต กรรมปลายทางท 3ว ด ได (TPO) (6) ระด บ ความ ส าค ญ (7) ข อค าถาม+ข อม ลค าตอบแบบปรน ยต วเล อก การสร างสอบมาตรฐานรายว ชา ว ชา งานฝ กฝ ม อ รห สว ชา 2100-1004 ปวช. สาขางานเทคน คพ &นฐาน ป การศ กษา 1/2556 ผ สอน นายประพ นธ ข งสร อย หมายเหต ล าด บข &นท 35 ให น าม ล จากล าด บข &นท 33( ในว เคราะห ฯ ) มาเข

More information

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง ความปลอดภ ยในการท างานเก ยวก บป นจ น

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง ความปลอดภ ยในการท างานเก ยวก บป นจ น ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง ความปลอดภ ยในการท างานเก ยวก บป นจ น อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม 2515 กระทรวงมหาดไทยจ งก าหนดสว สด การเก ยวก บส

More information

หน วยท 4 งานโครงสร าง

หน วยท 4 งานโครงสร าง 66 หน วยท 4 งานโครงสร าง โครงสร างของอาคารเป นส งท จะกาหนดร ปร าง เค าโครง ขนาด รวมท งความม นคงแข งแรง ของต วอาคารซ งน บว าเป นส งท ส าค ญมาก อาคารท เก ดความบกพร องด านการตกแต งอาจแก ไขใน ภายหล งได โดยไม

More information

จป.ห วหน างาน บร ษ ท ป นทองกร ป แมนเนจเม นท แอนด คอนซ ลแตนท จ าก ด

จป.ห วหน างาน บร ษ ท ป นทองกร ป แมนเนจเม นท แอนด คอนซ ลแตนท จ าก ด จป.ห วหน างาน บร ษ ท ป นทองกร ป แมนเนจเม นท แอนด คอนซ ลแตนท จ าก ด หมวดว ชาท 2 กฎหมายความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการทางาน กฎหมายแม บทของการค มครองแรงงาน 1. ประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว

More information

หมวดท 4 ความปลอดภ ยในงาน ว ศวกรรมโยธา 4-1

หมวดท 4 ความปลอดภ ยในงาน ว ศวกรรมโยธา 4-1 หมวดท 4 ความปลอดภ ยในงาน ว ศวกรรมโยธา 4-1 บทท 1 อ นตรายในงานก อสร าง อ บ ต เหต ป องก นได ถ าไม ประมาท ย งเป นค ากล าวเต อนใจได ด ในก จการแทบ ท กอย างท เก ยวเน องก บอ นตรายท เก ดข นหร ออาจจะเก ดข น อ นจะย

More information

บทเร ยนส าเร จร ป เล ม 1 รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห สว ชา ง21102 หน วยการเร ยนร ท 2 จ ดเร ยงให สวย เร อง การท าความสะอาดบ านบ าน

บทเร ยนส าเร จร ป เล ม 1 รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห สว ชา ง21102 หน วยการเร ยนร ท 2 จ ดเร ยงให สวย เร อง การท าความสะอาดบ านบ าน 1 บทเร ยนส าเร จร ป เล ม 1 รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห สว ชา ง21102 หน วยการเร ยนร ท 2 จ ดเร ยงให สวย เร อง การท าความสะอาดบ านบ าน ความหมายและความส าค ญ การใช อ ปกรณ ในการท าความสะอาดบ าน อ ปกรณ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท ว ชา สอนส ปดาห ท ช อหน วย คาบรวม ช อเร อง จ านวนคาบ ห วข อเร อง ด านความร

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท ว ชา สอนส ปดาห ท ช อหน วย คาบรวม ช อเร อง จ านวนคาบ ห วข อเร อง ด านความร 1 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 1 ว ชา งานเคร องม อกลเบ องต น สอนส ปดาห ท 1-2 ช อหน วย การต ดเหล กช นส วนเคร องม อกล คาบรวม 8 ช วโมง ช อเร อง การต ดเหล กช นส วนเคร องม อกล จ านวนคาบ 8 ช วโมง ห วข อเร อง ด

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

สาขาว ชา จ านวนช วโมงรวม หล กส ตร หน วยก ต รห สว ชา ป การศ กษา ช อรายว ชา ภาคเร ยนท

สาขาว ชา จ านวนช วโมงรวม หล กส ตร หน วยก ต รห สว ชา ป การศ กษา ช อรายว ชา ภาคเร ยนท 1 องค ประกอบรายว ชา สาขาว ชา เทคน คพ นฐาน จานวนช วโมงรวม 108 ช วโมง หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ หน วยก ต 3 หน วยก ต รห สว ชา 2100-1004 ป การศ กษา 2554 ช อรายว ชา งานฝ กฝ ม อ ภาคเร ยนท 1 จ ดประสงค รายว

More information

หน า ๑๓ เล ม ๑๒๓ ตอนท ๒๓ ก ราชก จจาน เบกษา ๖ ม นาคม ๒๕๔๙ กฎกระทรวง

หน า ๑๓ เล ม ๑๒๓ ตอนท ๒๓ ก ราชก จจาน เบกษา ๖ ม นาคม ๒๕๔๙ กฎกระทรวง หน า ๑๓ เล ม ๑๒๓ ตอนท ๒๓ ก ราชก จจาน เบกษา ๖ ม นาคม ๒๕๔๙ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างานเก ยวก บความร อน แสงสว าง และเส ยง พ.ศ. ๒๕๔๙

More information

สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน

สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สะอาด ปลอดภ ย ส งแวดล อมด ม ช ว ตช วา จ ดทำโดย กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข ช อหน งส อ ค ม อ สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สะอาด ปลอดภ ย ส งแวดล อมด ม ช ว ตช วา ISBN 978-616-11-0336-1

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานของก จกรรม 5 ส (5S) บทนา

ค ม อการปฏ บ ต งานของก จกรรม 5 ส (5S) บทนา 1 ค ม อการปฏ บ ต งานของก จกรรม 5 ส (5S) บทนา 5ส เป นพ นฐานในของการน าเทคน คว ศวกรรมอ ตสาหการเข ามาใช ในสถานประกอบการ หร อหน วยงานต างๆท ต องการเพ อปร บปร ง และเพ มประส ทธ ภาพในการเพ มผลผล ตท งทางด าน การผล

More information

สารบ ญ หน า 1. 1 10. 11.

สารบ ญ หน า 1. 1 10. 11. คำ นำ ธ รก จร านค าปล กถ อว าเป นธ รก จท อย ใกล บ าน ให บร การความสะดวกสบาย ในการซ อหาส นค าท ต องการ โดยไม ต องเด นทางไปหาซ อส นค าย งท ห างไกลออกไป เม อการเปล ยนแปลงเก ดข นอย างรวดเร วในย คป จจ บ น การส

More information

เกณฑ พ นฐาน 13 ข อ สถานท ทางานน าอย น าทางาน น าใช บร การ

เกณฑ พ นฐาน 13 ข อ สถานท ทางานน าอย น าทางาน น าใช บร การ เกณฑ พ นฐาน 13 ข อ สถานท ทางานน าอย น าทางาน น าใช บร การ 1. อาคารและบร เวณโดยรอบสะอาด ม การจ ดวางว สด อ ปกรณ อย างเป นระเบ ยบ เร ยบร อย 2. ในกรณ ท ม ร านอาหารจะต องได มาตรฐานตามข อกาหนดพ นฐานด านส ขาภ

More information

กฎหมายควบค มอาคาร ร ไว ได ประโยชน เพ อร บม อภ ยพ บ ต สำหร บเจ าของอาคาร ผ ตรวจสอบอาคาร และประชาชนท วไป

กฎหมายควบค มอาคาร ร ไว ได ประโยชน เพ อร บม อภ ยพ บ ต สำหร บเจ าของอาคาร ผ ตรวจสอบอาคาร และประชาชนท วไป กฎหมายควบค มอาคาร เพ อร บม อภ ยพ บ ต ร ไว ได ประโยชน ค ม อสร างความร ความเข าใจการร บม อภ ยพ บ ต ด วยกฎหมายควบค มอาคาร สำหร บเจ าของอาคาร ผ ตรวจสอบอาคาร และประชาชนท วไป คำนำ สารบ ญ ภาวะภ ยพ บ ต เป นเหต

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

ก จกรรมค ณภาพ Kaizen ประจ าป 2554

ก จกรรมค ณภาพ Kaizen ประจ าป 2554 ก จกรรมค ณภาพ Kaizen ประจ าป 2554 ส ญล กษณ กล ม ล กศรส ส ม ส เข ยว ว งหมนวนอย รอบหยดน า วงหม นวนอย รอบหยดนา ความหมาย : พล งงานน า พล งงานสะอาด ผล ตพล งงานไฟฟ า และร กษาส งแวดล อม ค าขว ญกล ม ม งม น วางแผนงาน

More information

หมวดท 5 : งานระบายน า

หมวดท 5 : งานระบายน า 5.1 รายการท วไป หมวดท 5 : งานระบายน า ผ ร บจ างม ความประสงค ให ผ ร บจ างด าเน นการก อสร างระบบระบายน าในถนนด านหน าท าเท ยบเร อ A และ ก อสร างระบบระบายน าภายในท าเท ยบเร อ A ด วย รางระบายน า คสล. และท

More information

ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม

ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม ประธานคณะท างาน นายพ พ ฒน นพท ปก งวาล คณะท างาน นายอ ครพงษ นวลอ อน นายด ารงค เปรมสว สด นายพ ทธพงษ อ างทอง 1-1 หมวดท 1 การบร หารความปลอดภ ย ในงานว ศวกรรม 1-2 บทท 1 ว ศวกรรมความปลอดภ

More information

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G900F ค ม อการใช งาน Thai. 03/2014. Rev.1.0 www.samsung.com เก ยวก บค ม อเล มน เคร องน ให ค ณได ร บการส อสารและความบ นเท งค ณภาพส งด วยมาตรฐานระด บส งและความเช ยวชาญทางเทคโนโลย ของซ ม ซ ง ค ม อการใช

More information

ช ดการสอนแบบศ นย การเร ยน ช ดท 4 เร อง ประโยชน ของไฟฟ า กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 สาระท 5 พล งงาน หน วยท 5 เร อง ไฟฟ าน าร

ช ดการสอนแบบศ นย การเร ยน ช ดท 4 เร อง ประโยชน ของไฟฟ า กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 สาระท 5 พล งงาน หน วยท 5 เร อง ไฟฟ าน าร ช ดการสอนแบบศ นย การเร ยน ช ดท 4 เร อง ประโยชน ของไฟฟ า กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 สาระท 5 พล งงาน หน วยท 5 เร อง ไฟฟ าน าร ศ นย การเร ยนท 1 เร อง วงจรไฟฟ าภายในบ าน บ ตรค าส

More information

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา การงานอาช พพ นฐาน รห สว ชา ง 33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร อง การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง เวลา 14 ช วโมง เร องย อย ความร

More information

หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา

หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา TOR ค ออะไร รางขอบเขตงาน (Term of reference : TOR ) เป นข อก าหนดเง อนไขการประกวดราคา เปนขอกาหนดเงอนไขการประกวดราคา เป นเอกสารแสดงข อม ล รายการ รายละเอ ยด

More information

หล กปฏ บ ต ในการใช งานเคร องช งระบบไฟฟ าสาหร บห องปฏ บ ต การทดสอบ

หล กปฏ บ ต ในการใช งานเคร องช งระบบไฟฟ าสาหร บห องปฏ บ ต การทดสอบ หล กปฏ บ ต ในการใช งานเคร องช งระบบไฟฟ าสาหร บห องปฏ บ ต การทดสอบ คานา เคร องช งถ อว าเป นเคร องม อพ นฐานท ท กห องปฏ บ ต การม ใช งาน ด งน น ผ ปฏ บ ต งานใน ห องปฏ บ ต การจะต องม ความร ความเข าใจในการใช

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information