รายงานการพ ฒนาหม บ าน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการพ ฒนาหม บ าน"

Transcription

1 รายงานการพ ฒนาหม บ าน บ านก ดน าใส หม 2 ต าบลก ดน าใส อ าเภอพนมไพร จ งหว ดร อยเอ ด จ ดท าโดย นายจ รว ฒน ธ รราษฎร ร งษ เจ าพน กงานพ ฒนาช มชนช านาญงาน ส าน กงานพ ฒนาช มชนอ าเภอพนมไพร จ งหว ดร อยเอ ด โทร

2 2 ค าน า รายงานการพ ฒนาหม บ านฉบ บน จ ดทาข นเพ อการเผยแพร ประชาส มพ นธ งานพ ฒนาช มชน ตามนโยบายผ บ งค บบ ญชา กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย โดยการม ส วนร วมของช มชนท ก ข นตอน เร มต งแต ร วมสารวจข อม ลท วไป ข อม ล จปฐ. ข อม ล กชช.๒ ค. ร วมจ ดเวท ประชาคมร วมก นค ด ว เคราะห สร ปผลการพ ฒนาท ผ านมา พร อมกาหนดแนวทางการพ ฒนาต อไปอย างเป นระบบ และจ ดทาเป น เอกสารเผยแพร ประชาส มพ นธ ให เป นกรณ ศ กษาสาหร บช มชนเอง ภาค พ ฒนาท เก ยวข อง ตลอดถ งบ คคล ท วไปได ศ กษาตามตามนโยบายท กาหนดไว ต อไป พ ฒนากรตาบล ม ถ นายน ๒๕๕๔

3 3 สารบ ญ หน า คานา ๒ สารบ ญ ๓ ส วนท ๑ ข อม ลท วไปของหม บ าน ๔ - ประว ต ความเป นมา /อาณาเขตต ดต อ/ขนาดพ นท /ภ ม ประเทศ ๔ - การคมนาคม/การโทรคมนาคม/และระบบสาธารณ ปโภค ๕ - ประชากร/สภาพเศรษฐก จ/รายได เฉล ย/ ๕ - ผล ตภ ณฑ ช มชนและท องถ น/กล มอาช พ ๕ - ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ เทศกาล ภ ม ป ญญาท องถ น ๕ - แหล งท องเท ยว/อ ตล กษณ ๕ ส วนท ๒ ประเม นผลการพ ฒนาหม บ าน ๖ - ผลการสารวจข อม ล จปฐ. และข อม ล กชช.๒ ค ๖ - ข อม ลอ นๆ จากหน วยงานท เก ยวข อง ๗ - สร ปภาพรวมการพ ฒนา ๗ ส วนท 3 แนวโน มท ศทางการพ ฒนาหม บ าน ๘ - การว เคราะห ศ กยภาพหม บ าน /การว เคราะห SWOT ๘ - แนวทางการแก ไขป ญหา ๘ ส วนท 4 รายงานการพ ฒนาหม บ าน ๙ - ภาพรวมผลการดาเน นงานตามย ทธศาสตร กรมทการพ ฒนาช มชน ๙ - สร ปภาพรวมของหม บ าน/จ ดเด น/จ ดด อย ๙ ภาคผนวก ๑๐

4 4 รายงานพ ฒนาหม บ าน บ านก ดน าใส หม ท 2 ต าบลก ดน าใส อ าเภอพนมไพร จ งหว ดร อยเอ ด ส วนท 1. ข อม ลท วไปของหม บ าน 1.1 ประว ต ความเป นมา บ านก ดน าใส ต งอย ตอนกลางของต าบลก ดน าใส อย ห างจากท ว าการอ าเภอพนมไพรไปทางท ศ ตะว นตกเฉ ยงเหน อ 18 ก โลเมตรโดยประมาณ ท ต งหม บ านเป นท เน นส ง ต ดก บหนองน าใหญ ก อต งโดยชาวอ าเภอส วรรณภ ม กล มหน ง น า โดยนายราษฎร (ว องไว) นายสมบ รณ, นายภ เดช, นายจ าปา พร อมข าทาส บร วาร ต อนฝ งช างมา เล ยงถ งร มหนองน าใหญ ล กษณะยาวร เร ยกว า หนองยาว ส งเกต เห นภ ม ประเทศร มหนองน า เป นเน นส งกว างใหญ น าท วมไม ถ ง รอบบร เวณ เน นม หนองน ามากมาย ป ปลา ช กช มมาก ไม ต องใช แหอวน เพ ยงม อเปล าก สามารถจ บมาท าอาหารได ไม อดอยาก ในป าก อ ดมไปด วยส ตว ป านานาชน ด ท ง กระต าย กวาง ฟาน ล ง ค าง ฯ ล ฯ ตลอดถ งเห ดป า ของป า เหมาะมากท จะต งถ นฐานอาศ ยท ามาหาก น จ งได ร วมก นต งหม บ านข นท เน นบ านเก า เร ยกอ กช อหน งว าโนนสร างถ อ (สร าง=บ อ, ถ อ=ท อ) อย ทางท ศใต ของเน นใหญ เม อว นศ กร เด อนอ ายข น 6 ค า ป มะเส ง พ ทธ ศ กราช 2364 ในแผ นด นร ชกาลท 3 แห งราชวงศ จ กร โดย เร มแรกได ท ากระต อบเป นหล งเล ก ๆ อย เฝ าช าง พร อมห กร างถางพงปร บพ นท ท านาและเล ยงส ตว แต ถ กส ตว ป า พวกกวาง ฟาน กระต ายรบกวนท าลายพ ช เส อก เข ามาขโมยจ บส ตว เล ยงพวกไก,ส น ข ไปก น จ งได ย ายหม บ านมา ทางท ศเหน อประมาณ 1 กม. ค อสถานท ต งหม บ านในป จจ บ น ซ งเป นท าเลท ม หนองน าใหญ ทางท ศเหน อ และท ศ ตะว นตก เป นปราการธรรมชาต อย างด ในการป องก นการรบกวนของส ตว ป า ท าให ช มชนถ กรบกวนจากส ตว ป า น อยลง ม ความสงบส ขและเจร ญข นเป นล าด บ และได ต งช อหม บ านว า บ านก ดน าใส จากล กษณะน าในหนอง ใหญ ท ม ล กษณะใส ล กและสงบน ง ด ล กล บน าเกรงขามเป นพ เศษ ต างจากท อ นๆ ต อมาได ร บการยกฐานะเป น ต าบลก ดน าใส ในสม ยร ชกาลท 5 นายราษฎร ได ร บการแต งต งจากทาง ราชการเป นท หลวงราษฎร ร ตนวงศา เจ าแขวงก ดน าใส นายสมบ รณ เป น หลวงสมบ รณ นายภ เดช เป น หลวงภ เดช นายจ าปา เป น หลวงจ าปา ท าให บ านก ดน าใสเป นศ นย กลางในการปกครองและการค ามานานน บ ร อยป เม อประชากรหนาแน นข นจ งได แยกเขตปกครอ งพ นท ต าบลก ดน าใส ออกไปอ ก 2 ต าบล ค อต าบลแสนส ข และต าบลชาน วรรณ ป จจ บ นช มชนก ดน าใสเป นช มชนใหญ แยกการปกครองเป น 4 หม บ าน ค อ หม ท ๑, ๒, ๔, และหม ท ๙ ส าหร บหม ท 2 บ านก ดน าใส ม 14๑ คร วเร อน ม นายโภค น หงษ ทอง เป นผ ใหญ บ าน

5 5 1.2 การคมนาคม/การโทรคมนาคมและระบบสาธารณ ปโภค บ านก ดน าใส ต งอย ร มถนนถนนสายหล กกร งเทพฯ อ บลราชธาน หมายเลข ๒๐๒ อย ระหว าง อ.ส วรรภ ม จ.ร อยเอ ด อ.เม อง จ งหว ดยโสธร ห างจากต วเม องยโสธรเพ ยง ๑๐ กม. สะดวกในการเด นทาง ประชาชนม ท ง โทรศ พท ใช สาย และโทรศ พท ม อถ อใช รวม ๑๑๒ คร วเร อน ม ไฟฟ า น าประปาใช ท กคร วเร อน ๑.๓ ประชากร/สภาพเศรษฐก จ/รายได เฉล ย ประชากรท งหมดจากคร วเร อน 14๑ คร วเร อน ๕๘๐ คน เป นชาย ๒๙๑ คน หญ ง ๒๘๙ คน ม รายได รวมท งส น จ านวน 21,852,100 บาท และม รายได เฉล ยคนละ 37,676 บาทต อป (ท มา: จากข อม ล จปฐ. ป 255๔ ) อาช พหล ก ค อ ท านา อาช พรองร บจ างท วไป หาของป า และค าขาย ม การเล ยงส ตว (เล ยงว ว) ทอผ า ทอส อ เป นอาช พเสร ม เม อน าข อม ลการประกอบอาช พจากการส ารวจข อม ล กชช 2 ค. ป 5๔ ม คร วเร อนประกอบ อาช พท านา 1๓๙ คร วเร อน และจากเวท ประชาคม น บเฉพาะผ ท ม อาย ต งแต 15-๖๐ ป ไม น บน กเร ยน น กศ กษา ม จ านวน ๓๐๖ คน ปรากฏว าส วนใหญ ประกอบอาช พท านาเป นอาช พหล ก จ านวน ๒๙๘ คน ร บ ราชการ ๔ คน ค าขาย ๔ คน ในจ านวนผ ท านาเป นอาช พหล ก ๓๑๒ คน ประกอบอาช พร บจ างท วไปเป นอาช พรอง ๖๔ คน หาของป า ๒๔ คน และค าขาย ๘ คน ๑.๔ ผล ตภ ณฑ ช มชนและท องถ น กล มอาช พ/ธ รก จขนาดกลางและขนาดย อม - เส อกก ซ งเป นภ ม ป ญญาท องถ นท ม ความสวยงาม เป น เอกล กษณ เฉพาะบ านก ดน าใส ไม ม ท อ น - ผล ตภ ณฑ ผ าไหม ผ าฝ าย ผ าข ต - ผล ตภ ณฑ จ กสาน ๑.๕ ศ ลปะ ว ฒนธรรม ประเพณ เทศกาล ภ ม ป ญญา ท องถ น บ านก ดน าใสใช ภาษาถ นอ สาน เป นภาษาในการต ดต อส อสารก น น บถ อศาสนาพ ทธ ม ว ฒนธรรมการอย ร วมก นอย างอบอ นแบบเคร อญาต เช อผ น าส ง งานประเพณ ประจ าป ท จ ดย งใหญ ค องานบ ญก มข าวเด อนสาม และ งานบ ญบ งไฟเด อนหก ภ ม ป ญญาท องถ นท โดดเด น ค อการทอเส อจากกก ทอผ าไหมลายข ด ผ าฝ าย ๑.๖ บร การในต าบล/ แหล งท องเท ยว/อ ตล กษณ บ านก ดน าใส เป นหม บ านท วไปไม ม สถานท ท เป นแหล งท องเท ยวโดยสภาพ แต อาจจะพ ฒนาเป นแหล ง ท องเท ยวเช งเกษตรได เพราะม สภาพพ นท หลากหลาย ม ท งนาท งนาล ม นาดอน ม หนองน าก ดน าใส ม พ นท ป าราย อากาศเย นสบายด ไม ร อนจนเก นไป ม ถนนสาย 202 ซ งเป นถนนสายหล กสายหน งจากกร งเทพฯ อ บลราชธาน ผ าน ห างจากต วจ งหว ดยโสธรเพ ยง ๑๐ กม. ร มสองข างทางบ านก ดน าใส ม ประชาชนต งแผงขายของฝากจ าพวก เห ดป า ของป า ท เก บจากป าก ดน าใส อ ปโมง หนองแวง อย แล วส วนหน ง จ งอาจพ ฒนาต อยอดได อ ตล กษณ ของหม บ าน ค อ - ปล กข าวหอมมะล อ นทร ย เป นพ ชเศรษฐก จ - ทอเส อในคร วเร อน ท เหล อจ งจ าหน ายเป นรายได เสร ม - จ กสานพ นบ าน เช น กระด ง ตะกร า - งานประเพณ บ ญก มข าวเด อนสาม

6 6 ส วนท ๒ ข อม ลท วไปของหม บ าน ๒.๑ ผลการส ารวจข อม ล จปฐ.และ กชช.๒ ค.ในระด บหม บ าน ข อม ลรายได จากการส ารวจข อม ล จปฐ. ป 255๔ พบว า บ านก ดน าใส ม รายได รวมท งส น จ านวน 21,852,100 บาท และม รายได เฉล ยคนละ 37,676 บาทต อป โดยท มาของรายได จ าแนกได ตามตาราง ด งน ท รายการ เง น (บาท) ร อยละ 1 ผลผล ตด านท านา ๗,๖55,200 ๓๕.๐๓ 2 ผลผล ตด านส ตว 1,873,500 8.๕๗ 3 การท าสวน 60, ๘ 4 แปรร ปผลผล ตเกษตร 1,597,000 7.๓๑ 5 เง นเด อน ค าจ าง ค าตอบแทน ๕,๔31,500 ๒๔.๘๖ 6 การค าขาย ประกอบธ รก จ 4,๘15,000 ๒๒.๐๓ 7 อ นๆ 419, ๒ รวม 21,852, ข อม ลรายจ าย จากข อม ลการส ารวจและประมวลผล จปฐ. ป 255๔ บ านก ดน าใส ม รายจ ายท งหมด 18,274,930 บาท ซ งหมายถ งในแต ละคร วเร อนจะม รายจ ายเฉล ยป ละ 127,796 บาท โดยรายจ ายในภาพรวมของหม บ านแบ งเป น ประเภท ด งตารางข างล าง ท รายจ าย เง น(บาท) ร อยละ 1 รายจ ายด านต นท นเพ อการผล ต 3,134, ) ค าพ นธ พ ช,พ นธ ส ตว 704, ) ค าสารเคม 244, ) ค าจ าง 1,288, ) ค าเคร องจ กร 897, รายจ ายในการอ ปโภคบร โภค 15,140, ) ค าข าวสาร ค าอาหารท จ าเป น 7,958, ) ค าขนมก นเล น 328, ) ค าเส อผ า เคร องอ ปโภค ท อย อาศ ย 791, ) ค าร กษาพยาบาล ค ายา 6, ) ค าใช จ ายด านการศ กษา 2,738, ) ค าการเด นทาง (ค าน าม น ค าโดยสาร) 1,709, ) ค าน า ค าไฟ ค าโทรศ พท 1,166, ) ค าบ นเท ง ค าหวย การพน นต าง ๆ 248, ) ค าบ หร เหล า ยาดอง 139, ) ค าใช จ ายอ น ๆ 56, รวมรายจ ายท งส น 18,274, จากตารางแสดงให เห นว า รายจ ายด านอ ปโภคบร โภค ส งกว ารายจ ายด านต นท นเพ อการผล ต ซ ง ส วนใหญ จ ายไปในเร องของอาหารมากท ส ด ด านเพ อการศ กษาเป นอ นด บรองลงมา และยอดรวมค าใช จ าย ในส งท ไม ค อยจ าเป นส าหร บชาวบ านมากน ก ม ยอดส งอย างน าเป นห วง

7 7 ๒.๒ ข อม ลอ น ๆ กล มองค กร / ท นในช มชน ผ น าช มชน 1 กล มออมทร พย เพ อการผล ต จ ดต งเม อว นท 9 ม นาคม พ.ศ. 254๔ สมาช ก 127 คน เง นกองท น 300,000 บาท ประธานกล มช อ นางวราภรณ ศ ร 2. กองท นหม บ าน จ ดต งเม อว นท 25 กรกฎาคม พ.ศ สมาช ก 127 คน เง นท น 1,120,000 บาท ประธานกล มช อ นางวราภรณ ศ ร 3. กองท นแก ไขป ญหาความยากจน (กข.คจ.) จ ดต งเม อ กรกฎาคม พ.ศ คร วเร อน เป าหมาย 56 คร วเร อน เง นท น 2๙๒,000 บาท 4. กล มป ยช วภาพ จ ดต งเม อว นท 5 ธ นวาคม พ.ศ สมาช ก 30 คน เง นท น 50,000 บาท ประธานกล มช อ นายถาวร สอนเร อง 5. กล มอาช พสตร จ ดต งเม อว นท 16 ม นาคม 2548 สมาช ก 22 คน เง นท น 60,000 บาท 6. ธนาคารข าว จ ดต งเม อว นท ๒๑ มกราคม พ.ศ. 25๕๓ เง นท น ๔๒,000 บาท ประธานกล มช อ นายโภค น หงส ทอง ๒.๓ สร ปภาพรวมของการพ ฒนาของหม บ าน จากการศ กษาข อม ลต างๆ ในช มชน และจากการจ ดเวท ประชาคมหม บ านน นจะเห นได ว าบ านก ดน าใส หม ท 2 ต าบลก ดน าใส เป นหม บ านขนาดกลางประชาชนส วนมากประกอบอาช พเกษตรกรรมค อ ท านา ผล ตข าว เฉล ย 680 ก โลกร ม/ไร อาช พรองค อร บจ างท วไป ส วนใหญ ไปท างานท กร งเทพฯ ได แก การข บรถแท กซ ท างาน โรงงาน ในช วงท ว างเว นจากการท านา ซ งอาช พรองกลายเป นอาช พท ท ารายได หล กให ก บครอบคร ว และช มชน ส วนผ ส งอาย และว ยกลางคนท ไม ได ไปท างานต างถ น จะใช เวลาว างประกอบอาช พเสร มเช น สตร จะทอผ า และเย บ ผ าห ม บ ร ษประกอบอาช พจ กสาน ซ งเป นภ ม ป ญญาด งเด มของท องถ นช มชน ล กษณะการต งบ านเร อน จะต ง บ านเร อนอย รวมก นเป นช มชน การพ ฒนาหม บ านจากข อม ล จปฐ. ค ณภาพช ว ตชาวบ านบ านก ดน าใส หม ท 2 ต าบลก ดน าใส ตามข อม ลความจ าเป นพ นฐาน (จปฐ.) ป 255 ๔ จ านวน 6 หมวด 42 ต วช ว ด บรรล เป าหมายแล วท ง 42 ต วช ว ด การพ ฒนาหม บ านจากข อม ล กชช 2 ค ผลการว เคราะห พบว า ต วช ว ดท ม ป ญหามาก หร อ ระด บ 1 และ ต วช ว ดท ม ป ญหาระด บปานกลาง หร อ ระด บ 2 ท สมควรได ร บการแก ไข ในหม บ านน ม จ านวน...๑...ต วช ว ด ด งน 1. ด านทร พยากรณ ธรรมชาต และส งแวดล อม ด งน - ค ณภาพด น (คะแนน 2) สาเหต มาจาก ด นจ ด ผลการพ ฒนา - ชนะเล ศการประกวดหม บ านพ ฒนาตามแนวปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ต าบลก ดน าใส ป ๕๓ - เป นหม บ านต นแบบเศรษฐก จพอเพ ยงระด บต าบล ป ๕๔ - ชนะเล ศการประกวดหม บ านต นแบบส งเสร มส ขภาพด เด น ๑ ใน ๕ หม บ านของจ งหว ดร อยเอ ด ป ๕๔

8 8 ส วนท ๓ แนวโน มท ศทางการพ ฒนาหม บ าน การว เคราะห ศ กยภาพหม บ าน/การว เคราะห SWOT จ ดเด นหร อจ ดแข ง [Strengths] - คนในหม บ านม ความส มพ นธ เป นเคร อญาต ม ความร กใคร สาม คค ร วมม อ และเช อผ น า ด - ประชาชนปล กสร างบ านเร อนอย รวมก นเป นกล ม ม หอกระจายข าวหม บ าน ง ายในการต ดต อส อสาร - ท ต งหม บ าน ต งอย ในเส นทางคมนาคมหล ก สาย ๒๐๒ ใกล ต วเม องยโสธร สะดวกในการคมนาคม - ม ทร พยากรธรรมชาต อ ดมสมบ รณ ท งป าไม แหล งน า ท งนา เอ อต อการพ ฒนา - ประชาชนม จ ตใจท ด งาม ย งม ความย ดม นในว ฒนธรรมประเพณ ท ด งามส ง จ ดด อยหร อจ ดอ อน [Weaknesses] - คนระด บแกนน าช มชน ม ความหลากหลายทางความค ดและพฤต กรรมส ง ขาดเอกภาพในการพ ฒนา - ท ด นท าก นอย ห างจากท อย อาศ ย(แยกอย ต างหาก)ขาดประส ทธ ภาพในการประกอบอาช พเกษตรกรรม - ประชาชนส วนใหญ ไม สนใจค ดวางแผนประกอบอาช พในระยะยาว ท าให ไม ม การพ ฒนาท ด น ท าก นอย างเป นระบบ ท งด านแบ งพ นท ท าการเกษตรท หลากหลาย การปร บปร งค ณภาพด น การจ ดหา และใช น าให พอเพ ยงท กฤด กาล - ทร พยากรธรรมชาต ท งป าไม แหล งน า เส อมโทรมลงเร อยๆ เน องจากไม ม ระบบการอน ร กษ ท ด - ไม ม ระบบชลประทาน ไม ม การใช ประโยชน จากแหล งทร พยากรน าท ม อย เท าท ควร โอกาส [Opportunities] - หม บ านเป นหม บ านต นแบบเศรษฐก จพอเพ ยงระด บต าบล ป ๕๔ และชนะเล ศการประกวดหม บ าน ต นแบบส งเสร มส ขภาพด เด น ๑ ใน ๕ หม บ าน ของจ งหว ดร อยเอ ด ป ๕๔ ท าให เก ดความเช อม น ม โอกาสได ร บการสน บสน นงบประมาณเพ อการพ ฒนาจากหน วยงานต างๆ มากข น - ป จจ บ นผลผล ตข าวเฉล ย680 ก โลกร ม/ไร หากม ระบบชลประทานท ด ม การปร บปร งด นท ถ กต อง เกษตรกรได ร บความร ม การบร หารจ ดการเกษตรท ด ก สามารถเพ มผลผล ตได ถ ง ๑,๐๐๐ ก โลกร ม/ไร อ ปสรรค [Threats] - หล กส ตรการศ กษาไทย ไม ได ปล กฝ งองค ความร -ปร ชญาด านศาสนา และองค ความร ด านการเม อง แก ประชากร ท าให ไม ม ท มบ คลากรในท กภาคส วนท ม จ ตสาธารณะในด านการพ ฒนาส งคม และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต - ระบบโครงสร างทางการเม องของไทย เป นแบบรวมศ นย [CEO] ท าให คนส วนใหญ ม ท ศนะคต พ งผ น า พ งผ ม อ านาจ ท าให กระบวนการม ส วนร วมอ อนแอ พล งประชาส งคมเส อมลง - ระบบราชการป จจ บ น ความก าวหน าในราชการ การเล อนต าแหน ง ป จจ ยช ขาดอย ท ความสามารถด าน ว ชาการเป นหล ก ท าให ขาดแรงจ งใจในการระดมสรรพก าล งสน บสน นงานพ ฒนาอย างเป นระบบท ย งย น และแท จร ง อ ปสรรคท ง ๓ ประการน เป นป ญหาโครงสร างระด บมหาภาคท ม อ ธ พลย งต อพฤต กรรมมหาชน ช เป นช ตายต อการ ด ารงอย ของประเทศไทยในอนาคต หากป ญหาน ไม ถ กเปล ยนแปลงก ยากท จะแก ป ญหาส งคมโดยรวม ๓.๒ แนวทางแก ไขป ญหา เพ อหล กเล ยงอ ปสรรคท เป นป ญหาโครงสร างระด บมหาภาค ต องเร มต นท การพ งตนเองของช มชน ด งน - ผล กด นกระบวนการม ส วนร วมของช มชน ด วยการจ ดให ม เวท ประชาคมต อเน อง - ย ดแผนการพ ฒนาหม บ านท ผ านเวท ประชาคมเป นหล กในแก ไข - ประสานภาค พ ฒนาท กภาคส วน ให เข ามาม ส วนร วมในการข บเคล อนการพ ฒนา

9 9 ส วนท ๔ รายงานการพ ฒนาหม บ าน(VDR) ๔.๑ ภาพรวมผลการด าเน นงานตามย ทธศาสตร กรมการพ ฒนาช มชนระด บหม บ าน ท ก จกรรม/โครงการ ระยะเวลา ด าเน นการ งบประมาณ (บาท)/แหล ง ความสอดคล องก บท ศ ทางการพ ฒนาหม บ าน ๕. ๖. จ ดต งร านค าช มชน การจ ดเวท ประชาคม จ ดท าแผนช มชน การรณรงค ป องก น ไข เล อดออก ต กบาตรว นข นป ใหม จ ดอบรมเศรษฐก จ พอเพ ยงต นแบบ ประกวดหม บ าน ส งเสร มส ขภาพด เด น ม.ค.๕๔-พ.ค 5๔ ม.ค.5๔- พ.ค.5๔ ม.ค.5๔- ม.ย.5๔ ๑ ม.ค.5๔ ก.พ.๕๔- พ.ค.5๔ พ.ค.๕๔ งบประมาณ ๒๕๐,๐00 ไทยเข มแข ง พช./อบต. ช มชน สธ. 96,300 ช มชน ลดรายจ ายเพ มรายได สร างความเข มแข ง ช มชน/การม ส วนร วม ด านส งเสร มส ขภาพ อนาม ยช มชน ปล กฝ งค าน ยมไทย ลดรายจ าย เพ ม รายได สร าง ความเข มแข งช มชน/ การม ส วนร วม บทบาท น กพ ฒนา สน บสน นว ชาการ ร วมก จกรรม จ ด เวท ประชาคม สน บสน นว ชาการ สน บสน นว ชาการ จ ดกระบวนการ ฝ กอบรม สน บสน นว ชาการ ๔.๒ สร ปภาพรวมของหม บ าน/จ ดเด น/จ ดด อย โดยสร ปภาพรวมของหม ท ๒ ต าบลก ดน าใส จ ดเด น ท ต งหม บ านอย ในเส นทางคมนาคมหล ก ไม ห างจากเม องมากน ก ม แหล งน า ม ป าไม เร ยกได ว าม ธรรมชาต ท เอ ออ านวยย งต อการด ารงช ว ต ประชากรม การศ กษาด เป นส งคมท ม ความกระต อร อร น ประชากรม ค ณภาพค อนข างส งเม อเปร ยบเท ยบก บช มชนใกล เค ยง จ ดด อย แม ประชากรส วนใหญ ม การศ กษาด ม ความกระต อร อร น แต ม ความเป นส วนต ว ม งความก าวหน า ส วนตนส ง ม ความสนใจร วมก จกรรมช มชนน อย คล ายก บผ ม การศ กษาด ในช มชนเม องท วไป ค ณภาพส วนบ คคลจ งย งไม เป นพล งค ณภาพของช มชน สร ป ท งสภาพพ นท ท งประชากร ล วนม ค ณภาพส ง ขาดเพ ยงการจ ดการน าค ณภาพด งกล าวมาใช ประโยชน แม เป นเร องยาก เพราะโครงสร างส งคมระด บมหาภาคไม เอ ออ านวย ผ ท าการพ ฒนาก ต องด าเน นการใน ส วนท ตนท าได ให ด ท ส ด ต องใช ความพยายามในการจ ดกระบวนการพ ฒนาต อไป

10 10 ภาคผนวก ประว ต พ ฒนากร ช อ นายจ รว ฒน ธ รราษฎร ร งษ เก ด ว นท 14 พฤศจ กายน พ.ศ ป จจ บ นอาย 50 ป ภ ม ล าเนาเด ม ต าบลเทพราช อ าเภอส ชล จ งหว ดนครศร ธรรมราช การศ กษา ปร ญญาตร สาขาว ชาร ฐศาสตร การปกครอง จากมหาว ยาล ยมหามก ฎราชว ทยาล ย ว ทยาล ยศาสนศาสตร ยโสธร ป จจ บ นด ารงต าแหน ง เจ าพน กงานพ ฒนาช มชนช านาญงาน ส าน กงานพ ฒนาช มชนอ าเภอพนมไพร จ งหว ดร อยเอ ด คต ประจ าต ว ในโลกน ไม ม ใครได อะไรมาฟร ๆ และไม ม ใครเส ยอะไรไปฟร ๆ ประสบการณ ท ม ประโยชน ในการท างาน ๑. ประสบการณ การศ กษา เป นผ ท ชอบศ กษาด านส งคม ท งการเม อง ปร ชญา ศาสนา และประว ต ศาสตร เห นว าความร ท งหมดน เก ยวเน องส มพ นธ ก นเป นองค รวม ท เร ยกว า ป ญญา ด งท ดร.เสร พงพ ศ ได ให ค าน ยาม ว า ป ญญาเก ดจากการเช อมโยงความร ต างๆ เข าด วยก น จนมองเห นภาพช ด ว ส ยท ศน ด มองเห นกว างไกล ความร มาจากการม ข อม ล และเช อมโยงข อม ลเหล าน นเข าด วยก น โยงความร เข าด วยก นอย างเป นองค รวม ก เก ดเป น ป ญญาค อความร ท เป นองค รวม จากความร ข างต น กลายเป นท ศนะ(Paradigm) ประจ าต ว เป นฐานค ดส าค ญใน การท าความเข าใจงานพ ฒนาช มชนท งมวล การศ กษาในระบบ ได เข าศ กษาระด บปร ญญาตร สาขาว ชาร ฐศาสตร การปกครอง ท มหาว ยาล ยมหามก ฎราช ว ทยาล ย ว ทยาล ยศาสนศาสตร ยโสธร ความร ท ได นอกจากความร ในต ารา ค อได เร ยนร ท ศนะว ธ ค ด ช ว ต ประจ าว น ของชาวอ สานท เป นชนระด บป ญญาชนจากเพ อนน กศ กษา เป นประโยชน ในการประสานการท างาน ๒. ประสบการช ว ต การท ม ภ ม ล าเนาเด มในภาคใต อย ในภาคใต ๒๑ ป การได ร บราชการในเขตจ งหว ดภาค กลางนาน ๒๐ ป จ งย ายมาร บราชการในภาคอ สาน ประกอบก บเป นผ ท สนใจศ กษาด านส งคม ท าให ม ประสบการณ และม มมองในการพ ฒนาช มชนท แตกต าง สามารถเปร ยบเท ยบท ศนะคต การด ารงช ว ตของคนไทยใน ๓ ภาค มอง ป ญหาและสาเหต ของป ญหาช มชน ได ด กว าการท างานอย ในภ ม ภาคเด ยว ประว ต ร บราชการ เร มร บราชการคร งแรก ต าแหน ง เจ าพน กงานพ ฒนาช มชน 1 ส าน กงานพ ฒนาช มชนอ าเภอสวนผ ง จ งหว ด ราชบ ร ต งแต ว นท 1 ก มภาพ นธ 2528 และร บราชการเป นเจ าหน าท พ ฒนาช มชนในเขตจ งหว ดราชบ ร เป น เวลา 20 ป ว นท 1 ธ นวาคม 2547 จ งย ายจาก อ.บางแพ จ.ราชบ ร มาร บราชการในจ งหว ดภาคอ สานเป นคร งแรก ท อ าเภอส วรรณภ ม จ งหว ดร อยเอ ด และย ายมาร บราชการในต าแหน ง เจ าพน กงานพ ฒนาช มชนช านาญงาน ส าน กงานพ ฒนาช มชนอ าเภอพนมไพร จ งหว ดร อยเอ ด เม อว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จนถ งป จจ บ น

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน การถ ายทอดเทคโนโลย การย อมส ไหมด วยว สด ธรรมชาต จ งหว ดนครราชส มาและจ งหว ดช ยภ ม โดย ผ ช วยศาสตราจารย ศ ร พร หงส พ นธ สน บสน นงบประมาณ โดย กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ก บทสร ปผ

More information

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๖ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได น อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมา ใช ในการส งเสร มการพ ฒนาหม บ าน โดยได ด าเน นการโครงการหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ เพ อม งหว งให คนในช มชนได ม ว ถ ช ว ต ท เข มแข ง พ งตนเองได

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559)

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559) แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559) องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ อ าเภอหนองเส อ จ งหว ดปท มธาน ค าน า แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา หมายถ ง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมขององค

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป พ.ศ.2554 2556

แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป พ.ศ.2554 2556 -ร าง- แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป พ.ศ.2554 2556 องค การบร หารส วนต าบลบางโรง อ าเภอคลองเข อน จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า **************** การจ ดท าแผนพ ฒนาสามป เป นการตระเตร ยมการด าเน นงานด านต างๆ

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2551 2553)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2551 2553) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 551 55) องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ อ าเภอท าตะโก จ งหว ดนครสวรรค ค าน า แผนพ ฒนาสามป องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ (พ.ศ. 551 55) เป นการก าหนด รายละเอ ยด / โครงการ ซ งม ความต อเน องและเป

More information

ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง:

ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง: ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง: เหต ผล ความหมาย เป าหมาย ต วช ว ดและกระบวนการทางาน ทาไมต องปฏ ร ปประเทศไทยให ช มชนท องถ นต องจ ดการตนเอง ในอด ต ช มชนท องถ นท กหนแห งล วนบร หารจ ดการตนเอง เป นช มชนเข มแข ง พ งตนเอง

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ รายงานว จ ย การศ กษาผลการด าเน นงานตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพ หม บ าน/ช มชน : กรณ ศ กษาบ านบ อน า ต าบลหนองยายโต ะ อ าเภอช ยบาดาล จ งหว ดลพบ ร A Study of Consequence in SML Project in Case Study : Baanbornam

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555) (ร าง) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555) อ าเภอห วยยอด จ งหว ดตร ง สารบ ญ เร อง หน า ส วนท 1 บทน า 1 ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานท ส าค ญขององค กรปกครองส วนท องถ น 3 ส วนท 3 สร ปผลการพ ฒนาท องถ นป ท ผ

More information

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม คานา น บเป นพระมหากร ณาธ ค ณอย างหาท ส ดม ได ต อปวงชนชาวไทย สมเด

More information

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 งานว เคราะห นโยบายและแผน ฝ ายแผนงานและงบประมาณ กองว ชาการและแผนงาน เทศบาลเม องบ านไผ คานา แผนพ ฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) เป นแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอจต รพ กตรพ มาน ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕ ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา เป นราชการบร หารส วน ภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ม ภารก จและ อ านาจหน าท เก ยวก บการพ ฒนาส งคม

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง สารบ ญ บทท หน า บทท 1 บทน า 1 บทท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค การบร หารส วนต าบลฝาละม 2-7 บทท 3 การว

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

แผนพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดล าพ นสามป ( พ.ศ. 2558 2560)

แผนพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดล าพ นสามป ( พ.ศ. 2558 2560) แผนพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดล าพ นสามป ( พ.ศ. 2558 2560) ของ องค การบร หารส วนจ งหว ดล าพ น ตราประจ าจ งหว ด ค าขว ญจ งหว ดล าพ น พระธาต เด น พระรอดขล ง ล าไยด ง กระเท ยมด ประเพณ งาม จามเทว ศร หร

More information

การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ การศ กษาผลกระทบทางส งคม โครงการฝายห วนา อ าเภอก นทรารมย จ งหว ดศร สะเกษ จ ดท าโดย ศ นย ว จ ยส งคมอน ภ ม ภาคล มน าโขง คณะผ ว จ ย ผศ.ดร. กนกวรรณ มะโนรมย อาจารย ส รสม กฤษณะจ ฑะ อาจารย นพพร ช วงช ง ห วหน าโครงการว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

More information

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน -๑- แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด โดย กล มงานส งเสร มการพ ฒนาช มชน ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด โทร 0-4351-1260 ต

More information

สภาองค กรช มชน รวมพล งสร างความเข มแข งของช มชน

สภาองค กรช มชน รวมพล งสร างความเข มแข งของช มชน : บรรณาธ การ : พรรณท พย เพชรมาก เร ยบเร ยง : เสาวล กษณ สมส ข : ณ ฏฐพล จ ระสก ลไทย พ มพ คร งแรก : พฤศจ กายน 2550 จำนวนพ มพ : 1,500 เล ม ประสานการผล ต : จ รวรรณ ช ชำนาญ ผล ตโดย : สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน (องค

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน

รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานในระด บบ ณฑ ตศ กษา โครงการว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาจ ตว ทยาช มชน ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เสนอ ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล

More information

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ น เพ อการบร หารจ ดการส งแวดล อม พ.ศ. 2550 2551 ในพ นท ร บผ ดชอบส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 (จ งหว ดภ เก ต พ งงา กระบ ตร ง และสต ล)

More information