รายงานการพ ฒนาหม บ าน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการพ ฒนาหม บ าน"

Transcription

1 รายงานการพ ฒนาหม บ าน บ านก ดน าใส หม 2 ต าบลก ดน าใส อ าเภอพนมไพร จ งหว ดร อยเอ ด จ ดท าโดย นายจ รว ฒน ธ รราษฎร ร งษ เจ าพน กงานพ ฒนาช มชนช านาญงาน ส าน กงานพ ฒนาช มชนอ าเภอพนมไพร จ งหว ดร อยเอ ด โทร

2 2 ค าน า รายงานการพ ฒนาหม บ านฉบ บน จ ดทาข นเพ อการเผยแพร ประชาส มพ นธ งานพ ฒนาช มชน ตามนโยบายผ บ งค บบ ญชา กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย โดยการม ส วนร วมของช มชนท ก ข นตอน เร มต งแต ร วมสารวจข อม ลท วไป ข อม ล จปฐ. ข อม ล กชช.๒ ค. ร วมจ ดเวท ประชาคมร วมก นค ด ว เคราะห สร ปผลการพ ฒนาท ผ านมา พร อมกาหนดแนวทางการพ ฒนาต อไปอย างเป นระบบ และจ ดทาเป น เอกสารเผยแพร ประชาส มพ นธ ให เป นกรณ ศ กษาสาหร บช มชนเอง ภาค พ ฒนาท เก ยวข อง ตลอดถ งบ คคล ท วไปได ศ กษาตามตามนโยบายท กาหนดไว ต อไป พ ฒนากรตาบล ม ถ นายน ๒๕๕๔

3 3 สารบ ญ หน า คานา ๒ สารบ ญ ๓ ส วนท ๑ ข อม ลท วไปของหม บ าน ๔ - ประว ต ความเป นมา /อาณาเขตต ดต อ/ขนาดพ นท /ภ ม ประเทศ ๔ - การคมนาคม/การโทรคมนาคม/และระบบสาธารณ ปโภค ๕ - ประชากร/สภาพเศรษฐก จ/รายได เฉล ย/ ๕ - ผล ตภ ณฑ ช มชนและท องถ น/กล มอาช พ ๕ - ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ เทศกาล ภ ม ป ญญาท องถ น ๕ - แหล งท องเท ยว/อ ตล กษณ ๕ ส วนท ๒ ประเม นผลการพ ฒนาหม บ าน ๖ - ผลการสารวจข อม ล จปฐ. และข อม ล กชช.๒ ค ๖ - ข อม ลอ นๆ จากหน วยงานท เก ยวข อง ๗ - สร ปภาพรวมการพ ฒนา ๗ ส วนท 3 แนวโน มท ศทางการพ ฒนาหม บ าน ๘ - การว เคราะห ศ กยภาพหม บ าน /การว เคราะห SWOT ๘ - แนวทางการแก ไขป ญหา ๘ ส วนท 4 รายงานการพ ฒนาหม บ าน ๙ - ภาพรวมผลการดาเน นงานตามย ทธศาสตร กรมทการพ ฒนาช มชน ๙ - สร ปภาพรวมของหม บ าน/จ ดเด น/จ ดด อย ๙ ภาคผนวก ๑๐

4 4 รายงานพ ฒนาหม บ าน บ านก ดน าใส หม ท 2 ต าบลก ดน าใส อ าเภอพนมไพร จ งหว ดร อยเอ ด ส วนท 1. ข อม ลท วไปของหม บ าน 1.1 ประว ต ความเป นมา บ านก ดน าใส ต งอย ตอนกลางของต าบลก ดน าใส อย ห างจากท ว าการอ าเภอพนมไพรไปทางท ศ ตะว นตกเฉ ยงเหน อ 18 ก โลเมตรโดยประมาณ ท ต งหม บ านเป นท เน นส ง ต ดก บหนองน าใหญ ก อต งโดยชาวอ าเภอส วรรณภ ม กล มหน ง น า โดยนายราษฎร (ว องไว) นายสมบ รณ, นายภ เดช, นายจ าปา พร อมข าทาส บร วาร ต อนฝ งช างมา เล ยงถ งร มหนองน าใหญ ล กษณะยาวร เร ยกว า หนองยาว ส งเกต เห นภ ม ประเทศร มหนองน า เป นเน นส งกว างใหญ น าท วมไม ถ ง รอบบร เวณ เน นม หนองน ามากมาย ป ปลา ช กช มมาก ไม ต องใช แหอวน เพ ยงม อเปล าก สามารถจ บมาท าอาหารได ไม อดอยาก ในป าก อ ดมไปด วยส ตว ป านานาชน ด ท ง กระต าย กวาง ฟาน ล ง ค าง ฯ ล ฯ ตลอดถ งเห ดป า ของป า เหมาะมากท จะต งถ นฐานอาศ ยท ามาหาก น จ งได ร วมก นต งหม บ านข นท เน นบ านเก า เร ยกอ กช อหน งว าโนนสร างถ อ (สร าง=บ อ, ถ อ=ท อ) อย ทางท ศใต ของเน นใหญ เม อว นศ กร เด อนอ ายข น 6 ค า ป มะเส ง พ ทธ ศ กราช 2364 ในแผ นด นร ชกาลท 3 แห งราชวงศ จ กร โดย เร มแรกได ท ากระต อบเป นหล งเล ก ๆ อย เฝ าช าง พร อมห กร างถางพงปร บพ นท ท านาและเล ยงส ตว แต ถ กส ตว ป า พวกกวาง ฟาน กระต ายรบกวนท าลายพ ช เส อก เข ามาขโมยจ บส ตว เล ยงพวกไก,ส น ข ไปก น จ งได ย ายหม บ านมา ทางท ศเหน อประมาณ 1 กม. ค อสถานท ต งหม บ านในป จจ บ น ซ งเป นท าเลท ม หนองน าใหญ ทางท ศเหน อ และท ศ ตะว นตก เป นปราการธรรมชาต อย างด ในการป องก นการรบกวนของส ตว ป า ท าให ช มชนถ กรบกวนจากส ตว ป า น อยลง ม ความสงบส ขและเจร ญข นเป นล าด บ และได ต งช อหม บ านว า บ านก ดน าใส จากล กษณะน าในหนอง ใหญ ท ม ล กษณะใส ล กและสงบน ง ด ล กล บน าเกรงขามเป นพ เศษ ต างจากท อ นๆ ต อมาได ร บการยกฐานะเป น ต าบลก ดน าใส ในสม ยร ชกาลท 5 นายราษฎร ได ร บการแต งต งจากทาง ราชการเป นท หลวงราษฎร ร ตนวงศา เจ าแขวงก ดน าใส นายสมบ รณ เป น หลวงสมบ รณ นายภ เดช เป น หลวงภ เดช นายจ าปา เป น หลวงจ าปา ท าให บ านก ดน าใสเป นศ นย กลางในการปกครองและการค ามานานน บ ร อยป เม อประชากรหนาแน นข นจ งได แยกเขตปกครอ งพ นท ต าบลก ดน าใส ออกไปอ ก 2 ต าบล ค อต าบลแสนส ข และต าบลชาน วรรณ ป จจ บ นช มชนก ดน าใสเป นช มชนใหญ แยกการปกครองเป น 4 หม บ าน ค อ หม ท ๑, ๒, ๔, และหม ท ๙ ส าหร บหม ท 2 บ านก ดน าใส ม 14๑ คร วเร อน ม นายโภค น หงษ ทอง เป นผ ใหญ บ าน

5 5 1.2 การคมนาคม/การโทรคมนาคมและระบบสาธารณ ปโภค บ านก ดน าใส ต งอย ร มถนนถนนสายหล กกร งเทพฯ อ บลราชธาน หมายเลข ๒๐๒ อย ระหว าง อ.ส วรรภ ม จ.ร อยเอ ด อ.เม อง จ งหว ดยโสธร ห างจากต วเม องยโสธรเพ ยง ๑๐ กม. สะดวกในการเด นทาง ประชาชนม ท ง โทรศ พท ใช สาย และโทรศ พท ม อถ อใช รวม ๑๑๒ คร วเร อน ม ไฟฟ า น าประปาใช ท กคร วเร อน ๑.๓ ประชากร/สภาพเศรษฐก จ/รายได เฉล ย ประชากรท งหมดจากคร วเร อน 14๑ คร วเร อน ๕๘๐ คน เป นชาย ๒๙๑ คน หญ ง ๒๘๙ คน ม รายได รวมท งส น จ านวน 21,852,100 บาท และม รายได เฉล ยคนละ 37,676 บาทต อป (ท มา: จากข อม ล จปฐ. ป 255๔ ) อาช พหล ก ค อ ท านา อาช พรองร บจ างท วไป หาของป า และค าขาย ม การเล ยงส ตว (เล ยงว ว) ทอผ า ทอส อ เป นอาช พเสร ม เม อน าข อม ลการประกอบอาช พจากการส ารวจข อม ล กชช 2 ค. ป 5๔ ม คร วเร อนประกอบ อาช พท านา 1๓๙ คร วเร อน และจากเวท ประชาคม น บเฉพาะผ ท ม อาย ต งแต 15-๖๐ ป ไม น บน กเร ยน น กศ กษา ม จ านวน ๓๐๖ คน ปรากฏว าส วนใหญ ประกอบอาช พท านาเป นอาช พหล ก จ านวน ๒๙๘ คน ร บ ราชการ ๔ คน ค าขาย ๔ คน ในจ านวนผ ท านาเป นอาช พหล ก ๓๑๒ คน ประกอบอาช พร บจ างท วไปเป นอาช พรอง ๖๔ คน หาของป า ๒๔ คน และค าขาย ๘ คน ๑.๔ ผล ตภ ณฑ ช มชนและท องถ น กล มอาช พ/ธ รก จขนาดกลางและขนาดย อม - เส อกก ซ งเป นภ ม ป ญญาท องถ นท ม ความสวยงาม เป น เอกล กษณ เฉพาะบ านก ดน าใส ไม ม ท อ น - ผล ตภ ณฑ ผ าไหม ผ าฝ าย ผ าข ต - ผล ตภ ณฑ จ กสาน ๑.๕ ศ ลปะ ว ฒนธรรม ประเพณ เทศกาล ภ ม ป ญญา ท องถ น บ านก ดน าใสใช ภาษาถ นอ สาน เป นภาษาในการต ดต อส อสารก น น บถ อศาสนาพ ทธ ม ว ฒนธรรมการอย ร วมก นอย างอบอ นแบบเคร อญาต เช อผ น าส ง งานประเพณ ประจ าป ท จ ดย งใหญ ค องานบ ญก มข าวเด อนสาม และ งานบ ญบ งไฟเด อนหก ภ ม ป ญญาท องถ นท โดดเด น ค อการทอเส อจากกก ทอผ าไหมลายข ด ผ าฝ าย ๑.๖ บร การในต าบล/ แหล งท องเท ยว/อ ตล กษณ บ านก ดน าใส เป นหม บ านท วไปไม ม สถานท ท เป นแหล งท องเท ยวโดยสภาพ แต อาจจะพ ฒนาเป นแหล ง ท องเท ยวเช งเกษตรได เพราะม สภาพพ นท หลากหลาย ม ท งนาท งนาล ม นาดอน ม หนองน าก ดน าใส ม พ นท ป าราย อากาศเย นสบายด ไม ร อนจนเก นไป ม ถนนสาย 202 ซ งเป นถนนสายหล กสายหน งจากกร งเทพฯ อ บลราชธาน ผ าน ห างจากต วจ งหว ดยโสธรเพ ยง ๑๐ กม. ร มสองข างทางบ านก ดน าใส ม ประชาชนต งแผงขายของฝากจ าพวก เห ดป า ของป า ท เก บจากป าก ดน าใส อ ปโมง หนองแวง อย แล วส วนหน ง จ งอาจพ ฒนาต อยอดได อ ตล กษณ ของหม บ าน ค อ - ปล กข าวหอมมะล อ นทร ย เป นพ ชเศรษฐก จ - ทอเส อในคร วเร อน ท เหล อจ งจ าหน ายเป นรายได เสร ม - จ กสานพ นบ าน เช น กระด ง ตะกร า - งานประเพณ บ ญก มข าวเด อนสาม

6 6 ส วนท ๒ ข อม ลท วไปของหม บ าน ๒.๑ ผลการส ารวจข อม ล จปฐ.และ กชช.๒ ค.ในระด บหม บ าน ข อม ลรายได จากการส ารวจข อม ล จปฐ. ป 255๔ พบว า บ านก ดน าใส ม รายได รวมท งส น จ านวน 21,852,100 บาท และม รายได เฉล ยคนละ 37,676 บาทต อป โดยท มาของรายได จ าแนกได ตามตาราง ด งน ท รายการ เง น (บาท) ร อยละ 1 ผลผล ตด านท านา ๗,๖55,200 ๓๕.๐๓ 2 ผลผล ตด านส ตว 1,873,500 8.๕๗ 3 การท าสวน 60, ๘ 4 แปรร ปผลผล ตเกษตร 1,597,000 7.๓๑ 5 เง นเด อน ค าจ าง ค าตอบแทน ๕,๔31,500 ๒๔.๘๖ 6 การค าขาย ประกอบธ รก จ 4,๘15,000 ๒๒.๐๓ 7 อ นๆ 419, ๒ รวม 21,852, ข อม ลรายจ าย จากข อม ลการส ารวจและประมวลผล จปฐ. ป 255๔ บ านก ดน าใส ม รายจ ายท งหมด 18,274,930 บาท ซ งหมายถ งในแต ละคร วเร อนจะม รายจ ายเฉล ยป ละ 127,796 บาท โดยรายจ ายในภาพรวมของหม บ านแบ งเป น ประเภท ด งตารางข างล าง ท รายจ าย เง น(บาท) ร อยละ 1 รายจ ายด านต นท นเพ อการผล ต 3,134, ) ค าพ นธ พ ช,พ นธ ส ตว 704, ) ค าสารเคม 244, ) ค าจ าง 1,288, ) ค าเคร องจ กร 897, รายจ ายในการอ ปโภคบร โภค 15,140, ) ค าข าวสาร ค าอาหารท จ าเป น 7,958, ) ค าขนมก นเล น 328, ) ค าเส อผ า เคร องอ ปโภค ท อย อาศ ย 791, ) ค าร กษาพยาบาล ค ายา 6, ) ค าใช จ ายด านการศ กษา 2,738, ) ค าการเด นทาง (ค าน าม น ค าโดยสาร) 1,709, ) ค าน า ค าไฟ ค าโทรศ พท 1,166, ) ค าบ นเท ง ค าหวย การพน นต าง ๆ 248, ) ค าบ หร เหล า ยาดอง 139, ) ค าใช จ ายอ น ๆ 56, รวมรายจ ายท งส น 18,274, จากตารางแสดงให เห นว า รายจ ายด านอ ปโภคบร โภค ส งกว ารายจ ายด านต นท นเพ อการผล ต ซ ง ส วนใหญ จ ายไปในเร องของอาหารมากท ส ด ด านเพ อการศ กษาเป นอ นด บรองลงมา และยอดรวมค าใช จ าย ในส งท ไม ค อยจ าเป นส าหร บชาวบ านมากน ก ม ยอดส งอย างน าเป นห วง

7 7 ๒.๒ ข อม ลอ น ๆ กล มองค กร / ท นในช มชน ผ น าช มชน 1 กล มออมทร พย เพ อการผล ต จ ดต งเม อว นท 9 ม นาคม พ.ศ. 254๔ สมาช ก 127 คน เง นกองท น 300,000 บาท ประธานกล มช อ นางวราภรณ ศ ร 2. กองท นหม บ าน จ ดต งเม อว นท 25 กรกฎาคม พ.ศ สมาช ก 127 คน เง นท น 1,120,000 บาท ประธานกล มช อ นางวราภรณ ศ ร 3. กองท นแก ไขป ญหาความยากจน (กข.คจ.) จ ดต งเม อ กรกฎาคม พ.ศ คร วเร อน เป าหมาย 56 คร วเร อน เง นท น 2๙๒,000 บาท 4. กล มป ยช วภาพ จ ดต งเม อว นท 5 ธ นวาคม พ.ศ สมาช ก 30 คน เง นท น 50,000 บาท ประธานกล มช อ นายถาวร สอนเร อง 5. กล มอาช พสตร จ ดต งเม อว นท 16 ม นาคม 2548 สมาช ก 22 คน เง นท น 60,000 บาท 6. ธนาคารข าว จ ดต งเม อว นท ๒๑ มกราคม พ.ศ. 25๕๓ เง นท น ๔๒,000 บาท ประธานกล มช อ นายโภค น หงส ทอง ๒.๓ สร ปภาพรวมของการพ ฒนาของหม บ าน จากการศ กษาข อม ลต างๆ ในช มชน และจากการจ ดเวท ประชาคมหม บ านน นจะเห นได ว าบ านก ดน าใส หม ท 2 ต าบลก ดน าใส เป นหม บ านขนาดกลางประชาชนส วนมากประกอบอาช พเกษตรกรรมค อ ท านา ผล ตข าว เฉล ย 680 ก โลกร ม/ไร อาช พรองค อร บจ างท วไป ส วนใหญ ไปท างานท กร งเทพฯ ได แก การข บรถแท กซ ท างาน โรงงาน ในช วงท ว างเว นจากการท านา ซ งอาช พรองกลายเป นอาช พท ท ารายได หล กให ก บครอบคร ว และช มชน ส วนผ ส งอาย และว ยกลางคนท ไม ได ไปท างานต างถ น จะใช เวลาว างประกอบอาช พเสร มเช น สตร จะทอผ า และเย บ ผ าห ม บ ร ษประกอบอาช พจ กสาน ซ งเป นภ ม ป ญญาด งเด มของท องถ นช มชน ล กษณะการต งบ านเร อน จะต ง บ านเร อนอย รวมก นเป นช มชน การพ ฒนาหม บ านจากข อม ล จปฐ. ค ณภาพช ว ตชาวบ านบ านก ดน าใส หม ท 2 ต าบลก ดน าใส ตามข อม ลความจ าเป นพ นฐาน (จปฐ.) ป 255 ๔ จ านวน 6 หมวด 42 ต วช ว ด บรรล เป าหมายแล วท ง 42 ต วช ว ด การพ ฒนาหม บ านจากข อม ล กชช 2 ค ผลการว เคราะห พบว า ต วช ว ดท ม ป ญหามาก หร อ ระด บ 1 และ ต วช ว ดท ม ป ญหาระด บปานกลาง หร อ ระด บ 2 ท สมควรได ร บการแก ไข ในหม บ านน ม จ านวน...๑...ต วช ว ด ด งน 1. ด านทร พยากรณ ธรรมชาต และส งแวดล อม ด งน - ค ณภาพด น (คะแนน 2) สาเหต มาจาก ด นจ ด ผลการพ ฒนา - ชนะเล ศการประกวดหม บ านพ ฒนาตามแนวปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ต าบลก ดน าใส ป ๕๓ - เป นหม บ านต นแบบเศรษฐก จพอเพ ยงระด บต าบล ป ๕๔ - ชนะเล ศการประกวดหม บ านต นแบบส งเสร มส ขภาพด เด น ๑ ใน ๕ หม บ านของจ งหว ดร อยเอ ด ป ๕๔

8 8 ส วนท ๓ แนวโน มท ศทางการพ ฒนาหม บ าน การว เคราะห ศ กยภาพหม บ าน/การว เคราะห SWOT จ ดเด นหร อจ ดแข ง [Strengths] - คนในหม บ านม ความส มพ นธ เป นเคร อญาต ม ความร กใคร สาม คค ร วมม อ และเช อผ น า ด - ประชาชนปล กสร างบ านเร อนอย รวมก นเป นกล ม ม หอกระจายข าวหม บ าน ง ายในการต ดต อส อสาร - ท ต งหม บ าน ต งอย ในเส นทางคมนาคมหล ก สาย ๒๐๒ ใกล ต วเม องยโสธร สะดวกในการคมนาคม - ม ทร พยากรธรรมชาต อ ดมสมบ รณ ท งป าไม แหล งน า ท งนา เอ อต อการพ ฒนา - ประชาชนม จ ตใจท ด งาม ย งม ความย ดม นในว ฒนธรรมประเพณ ท ด งามส ง จ ดด อยหร อจ ดอ อน [Weaknesses] - คนระด บแกนน าช มชน ม ความหลากหลายทางความค ดและพฤต กรรมส ง ขาดเอกภาพในการพ ฒนา - ท ด นท าก นอย ห างจากท อย อาศ ย(แยกอย ต างหาก)ขาดประส ทธ ภาพในการประกอบอาช พเกษตรกรรม - ประชาชนส วนใหญ ไม สนใจค ดวางแผนประกอบอาช พในระยะยาว ท าให ไม ม การพ ฒนาท ด น ท าก นอย างเป นระบบ ท งด านแบ งพ นท ท าการเกษตรท หลากหลาย การปร บปร งค ณภาพด น การจ ดหา และใช น าให พอเพ ยงท กฤด กาล - ทร พยากรธรรมชาต ท งป าไม แหล งน า เส อมโทรมลงเร อยๆ เน องจากไม ม ระบบการอน ร กษ ท ด - ไม ม ระบบชลประทาน ไม ม การใช ประโยชน จากแหล งทร พยากรน าท ม อย เท าท ควร โอกาส [Opportunities] - หม บ านเป นหม บ านต นแบบเศรษฐก จพอเพ ยงระด บต าบล ป ๕๔ และชนะเล ศการประกวดหม บ าน ต นแบบส งเสร มส ขภาพด เด น ๑ ใน ๕ หม บ าน ของจ งหว ดร อยเอ ด ป ๕๔ ท าให เก ดความเช อม น ม โอกาสได ร บการสน บสน นงบประมาณเพ อการพ ฒนาจากหน วยงานต างๆ มากข น - ป จจ บ นผลผล ตข าวเฉล ย680 ก โลกร ม/ไร หากม ระบบชลประทานท ด ม การปร บปร งด นท ถ กต อง เกษตรกรได ร บความร ม การบร หารจ ดการเกษตรท ด ก สามารถเพ มผลผล ตได ถ ง ๑,๐๐๐ ก โลกร ม/ไร อ ปสรรค [Threats] - หล กส ตรการศ กษาไทย ไม ได ปล กฝ งองค ความร -ปร ชญาด านศาสนา และองค ความร ด านการเม อง แก ประชากร ท าให ไม ม ท มบ คลากรในท กภาคส วนท ม จ ตสาธารณะในด านการพ ฒนาส งคม และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต - ระบบโครงสร างทางการเม องของไทย เป นแบบรวมศ นย [CEO] ท าให คนส วนใหญ ม ท ศนะคต พ งผ น า พ งผ ม อ านาจ ท าให กระบวนการม ส วนร วมอ อนแอ พล งประชาส งคมเส อมลง - ระบบราชการป จจ บ น ความก าวหน าในราชการ การเล อนต าแหน ง ป จจ ยช ขาดอย ท ความสามารถด าน ว ชาการเป นหล ก ท าให ขาดแรงจ งใจในการระดมสรรพก าล งสน บสน นงานพ ฒนาอย างเป นระบบท ย งย น และแท จร ง อ ปสรรคท ง ๓ ประการน เป นป ญหาโครงสร างระด บมหาภาคท ม อ ธ พลย งต อพฤต กรรมมหาชน ช เป นช ตายต อการ ด ารงอย ของประเทศไทยในอนาคต หากป ญหาน ไม ถ กเปล ยนแปลงก ยากท จะแก ป ญหาส งคมโดยรวม ๓.๒ แนวทางแก ไขป ญหา เพ อหล กเล ยงอ ปสรรคท เป นป ญหาโครงสร างระด บมหาภาค ต องเร มต นท การพ งตนเองของช มชน ด งน - ผล กด นกระบวนการม ส วนร วมของช มชน ด วยการจ ดให ม เวท ประชาคมต อเน อง - ย ดแผนการพ ฒนาหม บ านท ผ านเวท ประชาคมเป นหล กในแก ไข - ประสานภาค พ ฒนาท กภาคส วน ให เข ามาม ส วนร วมในการข บเคล อนการพ ฒนา

9 9 ส วนท ๔ รายงานการพ ฒนาหม บ าน(VDR) ๔.๑ ภาพรวมผลการด าเน นงานตามย ทธศาสตร กรมการพ ฒนาช มชนระด บหม บ าน ท ก จกรรม/โครงการ ระยะเวลา ด าเน นการ งบประมาณ (บาท)/แหล ง ความสอดคล องก บท ศ ทางการพ ฒนาหม บ าน ๕. ๖. จ ดต งร านค าช มชน การจ ดเวท ประชาคม จ ดท าแผนช มชน การรณรงค ป องก น ไข เล อดออก ต กบาตรว นข นป ใหม จ ดอบรมเศรษฐก จ พอเพ ยงต นแบบ ประกวดหม บ าน ส งเสร มส ขภาพด เด น ม.ค.๕๔-พ.ค 5๔ ม.ค.5๔- พ.ค.5๔ ม.ค.5๔- ม.ย.5๔ ๑ ม.ค.5๔ ก.พ.๕๔- พ.ค.5๔ พ.ค.๕๔ งบประมาณ ๒๕๐,๐00 ไทยเข มแข ง พช./อบต. ช มชน สธ. 96,300 ช มชน ลดรายจ ายเพ มรายได สร างความเข มแข ง ช มชน/การม ส วนร วม ด านส งเสร มส ขภาพ อนาม ยช มชน ปล กฝ งค าน ยมไทย ลดรายจ าย เพ ม รายได สร าง ความเข มแข งช มชน/ การม ส วนร วม บทบาท น กพ ฒนา สน บสน นว ชาการ ร วมก จกรรม จ ด เวท ประชาคม สน บสน นว ชาการ สน บสน นว ชาการ จ ดกระบวนการ ฝ กอบรม สน บสน นว ชาการ ๔.๒ สร ปภาพรวมของหม บ าน/จ ดเด น/จ ดด อย โดยสร ปภาพรวมของหม ท ๒ ต าบลก ดน าใส จ ดเด น ท ต งหม บ านอย ในเส นทางคมนาคมหล ก ไม ห างจากเม องมากน ก ม แหล งน า ม ป าไม เร ยกได ว าม ธรรมชาต ท เอ ออ านวยย งต อการด ารงช ว ต ประชากรม การศ กษาด เป นส งคมท ม ความกระต อร อร น ประชากรม ค ณภาพค อนข างส งเม อเปร ยบเท ยบก บช มชนใกล เค ยง จ ดด อย แม ประชากรส วนใหญ ม การศ กษาด ม ความกระต อร อร น แต ม ความเป นส วนต ว ม งความก าวหน า ส วนตนส ง ม ความสนใจร วมก จกรรมช มชนน อย คล ายก บผ ม การศ กษาด ในช มชนเม องท วไป ค ณภาพส วนบ คคลจ งย งไม เป นพล งค ณภาพของช มชน สร ป ท งสภาพพ นท ท งประชากร ล วนม ค ณภาพส ง ขาดเพ ยงการจ ดการน าค ณภาพด งกล าวมาใช ประโยชน แม เป นเร องยาก เพราะโครงสร างส งคมระด บมหาภาคไม เอ ออ านวย ผ ท าการพ ฒนาก ต องด าเน นการใน ส วนท ตนท าได ให ด ท ส ด ต องใช ความพยายามในการจ ดกระบวนการพ ฒนาต อไป

10 10 ภาคผนวก ประว ต พ ฒนากร ช อ นายจ รว ฒน ธ รราษฎร ร งษ เก ด ว นท 14 พฤศจ กายน พ.ศ ป จจ บ นอาย 50 ป ภ ม ล าเนาเด ม ต าบลเทพราช อ าเภอส ชล จ งหว ดนครศร ธรรมราช การศ กษา ปร ญญาตร สาขาว ชาร ฐศาสตร การปกครอง จากมหาว ยาล ยมหามก ฎราชว ทยาล ย ว ทยาล ยศาสนศาสตร ยโสธร ป จจ บ นด ารงต าแหน ง เจ าพน กงานพ ฒนาช มชนช านาญงาน ส าน กงานพ ฒนาช มชนอ าเภอพนมไพร จ งหว ดร อยเอ ด คต ประจ าต ว ในโลกน ไม ม ใครได อะไรมาฟร ๆ และไม ม ใครเส ยอะไรไปฟร ๆ ประสบการณ ท ม ประโยชน ในการท างาน ๑. ประสบการณ การศ กษา เป นผ ท ชอบศ กษาด านส งคม ท งการเม อง ปร ชญา ศาสนา และประว ต ศาสตร เห นว าความร ท งหมดน เก ยวเน องส มพ นธ ก นเป นองค รวม ท เร ยกว า ป ญญา ด งท ดร.เสร พงพ ศ ได ให ค าน ยาม ว า ป ญญาเก ดจากการเช อมโยงความร ต างๆ เข าด วยก น จนมองเห นภาพช ด ว ส ยท ศน ด มองเห นกว างไกล ความร มาจากการม ข อม ล และเช อมโยงข อม ลเหล าน นเข าด วยก น โยงความร เข าด วยก นอย างเป นองค รวม ก เก ดเป น ป ญญาค อความร ท เป นองค รวม จากความร ข างต น กลายเป นท ศนะ(Paradigm) ประจ าต ว เป นฐานค ดส าค ญใน การท าความเข าใจงานพ ฒนาช มชนท งมวล การศ กษาในระบบ ได เข าศ กษาระด บปร ญญาตร สาขาว ชาร ฐศาสตร การปกครอง ท มหาว ยาล ยมหามก ฎราช ว ทยาล ย ว ทยาล ยศาสนศาสตร ยโสธร ความร ท ได นอกจากความร ในต ารา ค อได เร ยนร ท ศนะว ธ ค ด ช ว ต ประจ าว น ของชาวอ สานท เป นชนระด บป ญญาชนจากเพ อนน กศ กษา เป นประโยชน ในการประสานการท างาน ๒. ประสบการช ว ต การท ม ภ ม ล าเนาเด มในภาคใต อย ในภาคใต ๒๑ ป การได ร บราชการในเขตจ งหว ดภาค กลางนาน ๒๐ ป จ งย ายมาร บราชการในภาคอ สาน ประกอบก บเป นผ ท สนใจศ กษาด านส งคม ท าให ม ประสบการณ และม มมองในการพ ฒนาช มชนท แตกต าง สามารถเปร ยบเท ยบท ศนะคต การด ารงช ว ตของคนไทยใน ๓ ภาค มอง ป ญหาและสาเหต ของป ญหาช มชน ได ด กว าการท างานอย ในภ ม ภาคเด ยว ประว ต ร บราชการ เร มร บราชการคร งแรก ต าแหน ง เจ าพน กงานพ ฒนาช มชน 1 ส าน กงานพ ฒนาช มชนอ าเภอสวนผ ง จ งหว ด ราชบ ร ต งแต ว นท 1 ก มภาพ นธ 2528 และร บราชการเป นเจ าหน าท พ ฒนาช มชนในเขตจ งหว ดราชบ ร เป น เวลา 20 ป ว นท 1 ธ นวาคม 2547 จ งย ายจาก อ.บางแพ จ.ราชบ ร มาร บราชการในจ งหว ดภาคอ สานเป นคร งแรก ท อ าเภอส วรรณภ ม จ งหว ดร อยเอ ด และย ายมาร บราชการในต าแหน ง เจ าพน กงานพ ฒนาช มชนช านาญงาน ส าน กงานพ ฒนาช มชนอ าเภอพนมไพร จ งหว ดร อยเอ ด เม อว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จนถ งป จจ บ น

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

More information

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 นางศ ร ธนาพร ชค ตตร ย การศ กษาเร อง ย ทธศาสตร การด าเน นงานด านเด กตามแผนพ ฒนาเด กและ เยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 ม ว ตถ ประสงค

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร องค การบร หารส วนตาบลว งหลวง โครงการ / ก จกรรม ๑.โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ บ ญ บ งไฟ หม ท ๑-๑๕ ๒. โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ

More information