ว ธ การลงทะเบ ยนเข าใช ระบบงาน

Size: px
Start display at page:

Download "ว ธ การลงทะเบ ยนเข าใช ระบบงาน"

Transcription

1 ว ธ การลงทะเบ ยนเข าใช ระบบงาน จ ดท าโดย: ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) เวอร ช น มกราคม 2556

2 สารบ ญ ห วข อ หน า หน าแรกการลงทะเบ ยนผ ใช ระบบงาน 1 ใส ข อม ลลงทะเบ ยนผ ใช งานใหม 2 ใส ข อม ลการต ดต อผ ใช ระบบงาน 3 ใส ข อม ลท อย ป จจ บ น 4 ใส ข อม ลท อย ท ท างาน 5 ใส ข อม ลท อย ท ตามบ ตรประชาชน 6 ใส ข อม ลท อย ท จ ดส งเอกสาร 7 อ กษรย นย นต วตน (CAPCHA) 8 แก ไขข อม ลผ ลงทะเบ ยนก อนการย นย นผ านอ เมล 9 ย นย นการลงทะเบ ยนผ านอ เมล 10 เข าใช ระบบงาน 11 ล มรห สผ าน 12 ต ดต อป ญหาการใช ระบบงาน 13

3 ว ธ การลงทะเบ ยนเพ อเข าใช ระบบงาน ส าหร บผ ท ต องการเข าใช ระบบงานจ าเป นต องลงทะเบ ยนก อนจ งจะสามารถน ารห สผ ใช งานและรห สผ านมาใช เข าระบบงานได โดยระบบงานจะให ผ ลงทะเบ ยนสร างรห สผ ใช และ รห สผ านด วยตนเอง พร อมท งขอให แจ งเลขท ประจ าต วประชาชนและท อย รวมท ง อ เมล ท สามารถต ดต อได บนหน าจอ ลงทะเบ ยนผ ใช งานใหม หล งจากท ได ลงทะเบ ยนเสร จเร ยบร อยแล ว ระบบจะส งอ เมล ไปย งให ผ ลงทะเบ ยนเพ อให ย นย นต วตนก อนเข าใช งาน โดยม ข นตอนด งน 1. หน าแรกของระบบงาน เล อก ลงทะเบ ยนใหม เล อกเพ อลงทะเบ ยน หน า 1 อ เมลส าหร บแจ งป ญหาการใช งานท : gms.thaihealth.gmail.com

4 2. ใส ข อม ลลงทะเบ ยนผ ใช งานใหม สร างรห สผ ใช ท ต องการ โดยระบบจะตรวจสอบรห ส ผ ใช ใหม น ว าม ซ าอย ระบบหร อไม ช อง รห สผ าน และ ช องย นย นรห สผ าน ต องใส เหม อนก นท งสองช อง กรณ เล อกค าน าหน าช อเป นอ นๆ ให ใส ค าน าหน าช อ ท ม ในช องถ ดไป ช องข อม ล คาอธ บาย หมายเหต : ช องท ม เคร องหมายดอกจ นส แดง * อย ด านท าย หมายถ ง ช องท ผ ใช งานจ าเป นต องใส ข อม ล ใส รห สผ ใช งานท ต องการ (ต องเป นต วอ กษรภาษาอ งกฤษ, ต วเลข,สามารถใช อ กษรพ _,. เท าน น รวมท งอ กษร รห สผ ใช ต วเล กและต วใหญ ม ผลแตกต างก น หร อ Case Sensitive) ระบบจะตรวจสอบรห สผ ใช ใหม น ว าม ซ าอย ระบบหร อไม รห สผ าน ใส รห สผ านท ต องการ โดยม ความยาวมากกว า 6 ต วอ กษร ย นย นรห สผ าน ใส รห สผ านท ใส ไว แล วในช อง รห สผ าน ซ าอ กคร งให เหม อนก น คาน าหน าช อ ช อ ใส ช อภาษาไทย เล อกระหว าง นาย, นาง, นางสาว และอ นๆ กรณ ท ม คาน าหน าช อเป นอย างอ นให เล อก อ นๆ ระบบจะ แสดงช องเพ อให ใส ค าน าหน าช อท ม เช น ยศ, ตาแหน ง ช อกลาง ใส ช อรองหร อช อค นกลางระหว างช อจร งและนามสก ล (ถ าม ) นามสก ล เลขท ประจาต ว ประชาชน 13 หล ก ใส นามสก ลป นภาษาไทย ใส เลขท บ ตรประจ าต วประชาชน โดยระบบจะตรวจสอบความ ถ กต องและม ซ าอย ระบบหร อไม * ในกรณ ท ผ ลงทะเบ ยนใหม เป นชาวต างชาต ไม ม เลขท ประจ าต วประชาชน 13 หล ก ให แจ งข อม ล ก บผ ด แลระบบของ สสส. เพ อให ทาง สสส. จ ดสร างรห สผ ใช งานให หน า 2

5 3. ข อม ลการต ดต อผ ใช ระบบงาน ช องข อม ล คาอธ บาย โทรศ พท ท ต ดต อได สะดวก ใส หมายเลขโทรศ พท ท ทาง สสส. สามารถต ดต อกล บได สะดวก โดยให ใส เป นต วเลขเท าน น เช น เบอร ต อ ใส เบอร ต อของเบอร โทรศ พท ท ต ดต อได สะดวก (ถ าม ) เช น 1234 โทรศ พท ม อถ อ ต องการร บข อความส น (SMS) โทรสาร อ เมล ใส หมายเลขโทรศ พท ม อถ อ (ในกรณ ท เป นหมายเลขเด ยวก บเบอร โทรศ พท ท ต ดต อได สะดวก ให ใส ซ าอ กคร ง) เช น คล กเล อกให เป นเคร องหมาย ในช องส เหล ยม กรณ ท ต องการให ทาง สสส. ส งความข อความส น (SMS) ไปย ง หมายเลขโทรศ พท ม อถ อท ให ไว ข างต น ใส หมายเลขโทรสาร ใส อ เมลสาหร บให ทาง สสส. ส งข อม ลต ดต อกล บและเพ อส งอ เมล สาหร บย นย นต วตนก อนเข าใช งาน เช น (เพ อความสะดวกกร ณาตรวจสอบอ เมลน ให ถ กต อง เน องจากระบบจะใช อ เมลน ในการต ดต อผ ลงทะเบ ยนและใช สาหร บ การย นย นต วตนของผ ลงทะเบ ยนต อไป) ย นย นอ เมล ใส อ เมลซ าอ กคร งหน งเพ อเป นการตรวจสอบและย นย นอ เมลสาหร บใช การลงทะเบ ยน หน า 3 หมายเหต : ช องท ม เคร องหมายดอกจ นส แดง * อย ด านท าย หมายถ ง ช องท ผ ใช งาน จ าเป นต องใส ข อม ล

6 4. ท อย ป จจ บ น หมายถ ง ท อย ท ผ ลงทะเบ ยนพ กอาศ ยอย ณ ป จจ บ น ช องข อม ล คาอธ บาย อาคาร ใส ช ออาคารท พ กอาศ ย (ถ าม ) เช น อาคารเอส เอ ม ทาวเวอร ห องเลขท /ช น ใส หมายเลขห อง, ช น ท พ กอาศ ย (ถ าม ) เช น 504 ช น 5 บ านเลขท ใส บ านเลขท เช น 248/3 หม ท ใส เลขท หม (ถ าม ) กรณ ท ต องการลบข อม ลท อย ป จจ บ นออกท งหมด ให กดป ม ล างข อม ล หล งจากน นระบบจะม ข อความ เต อนเพ อย ย นการลบข อม ล ตรอก/ซอย ใส ช อตรอกหร อซอย (ถ าม ) เช น งามด พล หม บ าน ใส ช อหม บ าน (ถ าม ) โดยไม ต องใส ค าว าหม บ านน าหน า เช น สราญส ร ถนน ใส ช อถนน เช น พหลโยธ น กรณ ไม ม ช อถนน ให ใส เคร องหมาย - จ งหว ด อ าเภอ/เขต ตาบล/แขวง รห สไปรษณ ย ใชเม าส เล อกจ งหว ดโดยกดท ป ม ร ปล กศร ใชเม าส เล อกอ าเภอหร อเขตของจ งหว ดท เล อกไว แล ว โดยกดท ป มร ปล กศร ใชเม าส เล อกตาบลหร อแขวงของอาเภอท เล อกไว แล ว โดยกดท ป มร ป ล กศร ใชเม าส เล อกรห สไปรษณ ย ตามท ระบบแสดงไว ให ในช องส เหล ยม หล งจาก ท เล อกตาบลหร อแขวงข างต น เล อก OK เพ อย นย นการลบข อม ล หร อ เล อก Cancel เพ อยกเล กการล างข อม ล หน า 4

7 5. ท อย ท ทางาน หมายถ ง ข อม ลท ต งของสถานท ทางานป จจ บ นของผ ลงทะเบ ยน เล อกป ม เหม อนท อย ป จจ บ น กรณ ท อย ท ท างาน เหม อนก บท อย ป จจ บ นท ใส ไว แล วข างต น เพ อท ระบบ จะน าข อม ลของท อย ป จจ บ นมาเก บไว ในส วนน ให เพ อ ไม ให ผ ใช งานต องใส ข อม ลซ าอ ก เล อกป ม ไม เหม อน กรณ ท ท อย ท ท างานไม เหม อนก บท อย ป จจ บ นท ใส ไว แล วข างต น เพ อท ระบบ จะเป ดให ใส ข อม ลท อย ท ท างาน ด งภาพด านขวาม อ ช องข อม ล อาคาร ห องเลขท / ช น คาอธ บาย ใส ช อสถานท ท างาน ตามด วยช ออาคารท ต ง (ถ าม ) เช น บร ษ ท สร างส ข จ าก ด อาคาร เอส เอ ม ทาวเวอร ใส หมายเลขห อง, ช น ของท ต งของสถานท ทางาน (ถ าม ) เช น 504 ช น 5 บ านเลขท ใส เลขท ของสถานท ท างาน เช น 979/65 หม ท ใส เลขท หม (ถ าม ) ตรอก/ซอย ใส ช อตรอกหร อซอย (ถ าม ) เช น งามด พล หม บ าน ใส ช อหม บ าน (ถ าม ) โดยไม ต องใส ค าว าหม บ านน าหน า เช น สราญ ส ร ถนน ใส ช อถนน เช น พหลโยธ น กรณ ไม ม ช อถนน ให ใส เคร องหมาย - จ งหว ด ใชเม าส เล อกจ งหว ดโดยกดท ป ม ร ปล กศร อ าเภอ/เขต ใชเม าส เล อกอ าเภอหร อเขตของจ งหว ดท เล อก โดยกดท ป มร ปล กศร ตาบล/แขวง ใชเม าส เล อกตาบลหร อแขวงของอาเภอท เล อก โดยกดท ป มร ปล กศร รห สไปรษณ ย ใชเม าส เล อกรห สไปรษณ ย ตามท ระบบแสดงไว ให ในช องส เหล ยม หน า 5

8 6. ท อย ท ตามบ ตรประชาชน หมายถ ง ท อย ท ตามบ ตรประชาชนของผ ลงทะเบ ยน เล อกป ม เหม อนท อย ป จจ บ น กรณ ท อย ท อย ตามบ ตร ประชาชนเหม อนก บท อย ป จจ บ นท ใส ไว แล วข างต น เพ อท ระบบจะน าข อม ลของท อย ป จจ บ นมาเก บไว ในส วนน ให เพ อ ไม ให ผ ใช งานต องใส ข อม ลซ าอ ก เล อกป ม ไม เหม อน กรณ ท อย ตามบ ตรประชาชนไม เหม อนก บท อย ป จจ บ นข างต น เพ อท ระบบจะเป ดให ใส ข อม ลท อย ตามบ ตรประชาชน ด งภาพด านขวาม อ ช องข อม ล คาอธ บาย อาคาร ใส ช ออาคารท ต ง (ถ าม ) เช น อาคาร เอส เอ ม ทาวเวอร ห องเลขท / ช น ใส หมายเลขห อง, ช น (ถ าม ) เช น 504 ช น 5 บ านเลขท ใส เลขท เช น 979/65 หม ท ใส เลขท หม (ถ าม ) ตรอก/ซอย ใส ช อตรอกหร อซอย (ถ าม ) เช น งามด พล หม บ าน ใส ช อหม บ าน (ถ าม ) โดยไม ต องใส ค าว าหม บ านน าหน า เช น สราญ ส ร ถนน ใส ช อถนน เช น พหลโยธ น กรณ ไม ม ช อถนน ให ใส เคร องหมาย - จ งหว ด อ าเภอ/เขต ใชเม าส เล อกจ งหว ดโดยกดท ป ม ร ปล กศร ใชเม าส เล อกอ าเภอหร อเขตของจ งหว ดท เล อก โดยกดท ป มร ปล กศร ตาบล/แขวง ใชเม าส เล อกตาบลหร อแขวงของอาเภอท เล อก โดยกดท ป มร ปล กศร รห สไปรษณ ย ใชเม าส เล อกรห สไปรษณ ย ตามท ระบบแสดงไว ให ในช องส เหล ยม หน า 6

9 7. ท อย ท จ ดส งเอกสาร หมายถ ง ข อม ลท อย สาหร บกรณ ท ม การจ ดส งเอการให ก บผ ลงทะเบ ยน เล อกป ม เหม อนท อย ป จจ บ น กรณ ท อย ส าหร บจ ดส งเอกสารเหม อนก บท อย ป จจ บ นท ใส ไว แล วข างต น เพ อท ระบบจะน าข อม ลของท อย ป จจ บ นมาเก บไว ในส วนน ให อ ต โนม ต เล อกป ม เหม อนท อย ตามบ ตรประชาชน กรณ ท อย ส าหร บจ ดส งเอกสารเหม อนก บท อย ตามบ ตรประชาชนท ใส ไว แล วข างต น เพ อท ระบบ จะน าข อม ลของท อย ตามบ ตรประชาชนมาเก บไว ในส วนน ให อ ต โนม ต เล อกป ม เหม อนท อย ตามท ทางาน กรณ ท อย สาหร บจ ดส งเอกสารเหม อนก บท อย ตามท ท างานตามท ใส ไว แล วข างต น เพ อท ระบบจะน า ข อม ลของท อย ตามท ท างานมาเก บไว ในส วนน ให อ ต โนม ต เล อกป ม ไม เหม อน กรณ ท ท อย ส าหร บจ ดส งเอกสารไม เหม อนก บท อย อ นๆ เพ อท ระบบจะเป ดให ใส ข อม ลท อย ในการจ ดส งเอกสาร ด งภาพ ด านล าง ช องข อม ล คาอธ บาย อาคาร ใส ช ออาคารท ต ง (ถ าม ) เช น อาคาร เอส เอ ม ทาวเวอร ห องเลขท /ช น ใส หมายเลขห อง, ช น (ถ าม ) เช น 504 ช น 5 บ านเลขท ใส เลขท เช น 979/65 หม ท ใส เลขท หม (ถ าม ) ตรอก/ซอย ใส ช อตรอกหร อซอย (ถ าม ) เช น งามด พล หม บ าน ใส ช อหม บ าน (ถ าม ) โดยไม ต องใส ค าว าหม บ านน าหน า ถนน จ งหว ด อ าเภอ/เขต ตาบล/แขวง รห สไปรษณ ย ใส ช อถนน เช น พหลโยธ น กรณ ไม ม ช อถนน ให ใส เคร องหมาย - ใชเม าส เล อกจ งหว ดโดยกดท ป ม ร ปล กศร ใชเม าส เล อกอ าเภอหร อเขตของจ งหว ดท เล อก โดยกดท ป ม ร ปล กศร ใชเม าส เล อกตาบลหร อแขวงของอาเภอท เล อก โดยกดท ป ม ร ปล กศร ใชเม าส เล อกรห สไปรษณ ย ตามท ระบบแสดงไว ให ในช อง ส เหล ยม หน า 7

10 8. อ กษรย นย นต วตน (CAPCHA) กด กรณ ท ต องการให ระบบสร าง อ กษรย นย นต วตนช ดใหม ใส อ กษรตามท ปรากฎในกล องด านบน อ กษรย นย นต วตนเป นการเพ มความปลอดภ ยของระบบงาน จ งให ผ ลงทะเบ ยนใส อ กษรตามท ปรากฎในกล องเพ อย นย นต วตนก อนเสร จส นการ ลงทะเบ ยน กรณ ท ผ ลงทะเบ ยนใส อ กษรย นย นต วตนไม ตรงก บภาพท ปรากฎ หล งจากท กดป ม ย นย น แล วระบบจะตรวจสอบและแสดงข อความเต อน ท ด านขวาม อของช องข อม ล ผ ลงทะเบ ยนจ าเป นต องใส ใหม หร อให ระบบสร างต วอ กษรย นย นต วตนช ดใหม เม อใส ข อม ลการลงทะเบ ยนผ ใช งานครบถ วนแล ว ผ ลงทะเบ ยนสามารถเล อกได 3 กรณ ด งน o เล อกกดป ม ย นย น เพ อให ระบบงานตรวจสอบความถ กต องและครบถ วนของข อม ล เม อข อม ลถ กต องและครบถ วน ระบบจะแสดง ข อความด านล างและจะส งอ เมลไปให ลงทะเบ ยน เพ อให ย นย นการลงทะเบ ยนจากอ เมล ท ทาง สสส. ส งไปให ก อนการเข าใช ระบบ o o เล อกกดป ม ล างข อม ล เพ อให ระบบลบข อม ลการลงทะเบ ยนท ผ ใช งานใส ไว บนหน าจอออกเพ อให เป นท ว างให หมด โดยระบบจะม ข อความเต อนก อนการลบข อม ลก อน หล งจากน นผ ลงทะเบ ยนต องเล อกระหว าง เล อก OK เพ อย นย นการลบข อม ล หร อ เล อก Cancel เพ อยกเล กการลบข อม ล เล อกกดป ม ย อนกล บ เพ อให ระบบแสดงหน าท แสดงก อนหน าน หน า 8

11 9. แก ไขข อม ลผ ลงทะเบ ยนก อนการย นย นผ านอ เมล กรณ ท ผ ลงทะเบ ยนย งไม ได ย นย นต วตนจากการลงทะเบ ยนตามอ เมลท ได ร บจากทาง สสส. ผ ลงทะเบ ยนย งไม สามารถเข าใช ระบบงานได แต สามารถน า รห สผ ใช และ รห สผ านท ได ลงทะเบ ยนไว เข าส ระบบเพ อแก ไขข อม ลท ใส ไว ก อนหน าน ในหน าลงทะเบ ยน ยกเว น รห สผ ใช และ เลขประจ าต วประชาชน 13 หล ก ท ไม สามารถแก ไขได โดยหล งจากท เข าส ระบบ ด วย รห สผ ใช และ รห สผ าน ท ย งไม ได ย นย นผ านอ เมลระบบจะแสดงข อความด านล าง คล กป ม ป ด เพ อเข าแก ไขข อม ลในหน าลงทะเบ ยน หล งจากแก ไขข อม ลเสร จเร ยบร อยให เล อกป ม บ นท ก เพ อจ ดเก บข อม ลท แก ไขและ และร บอ เมล ฉบ บใหม เพ อย นย นการ ลงทะเบ ยนต อไป ในกรณ ท ผ ใช งานต องการใส ข อม ลใหม ท งหมด ให เล อกป ม ล างข อม ล เพ อลบข อม ลบนหน าจอออกท งหมด (ยกเว น รห สผ ใช และ เลขประจ าต วประชาชน 13 หล ก) เพ อใส ข อม ลใหม หน า 9

12 10. ย นย นการลงทะเบ ยนผ านอ เมล หล งจากท เล อกกดป มย นย น เพ อการลงทะเบ ยน กรณ ท ข อม ลการลงทะเบ ยนถ กต องและครบถ วน ระบบจะส งข อความไปย งอ เมลท ผ ลงทะเบ ยนให ไว จากอ เมล ของ สสส. เพ อให ผ ลงทะเบ ยนย นย นการลงทะเบ ยนจากอ เมล ท ส งไปไว ในกล องข อความก อนการเข าใช ระบบ ล กษณะของอ เมลจะคล ายก บท แสดงไว ด านล าง หล งจากย นย นการลงทะเบ ยน เร ยบร อยแล วระบบ จะแสดง หน าจอเพ อให ผ ใช คล กในการ ล อกอ นเข าส ระบบ ผ ลงทะเบ ยนจ าเป นต องคล กล งก ท ให มาทางอ เมล เพ อย นย นการลงทะเบ ยน คล กล งก เพ อย นย นการลงทะเบ ยน กรณ ท ผ ลงทะเบ ยนไม ได ร บอ เมลจาก ของ สสส. ให ปฎ บ ต ด งน กรณ ท คล กล งก ไม ได ให ค ดลอกล งก น แล ว ไปวางไว ท ช อง url ของเว บเบราเซอร 1. ตรวจสอบว าอ เมลท ได ร บ ได ถ กน าไปจ ดเก บไว ใน กล องข อความอ นๆ เช น junk, trash, spam หร อไม (โดยมากม กจะเก ดก บผ ลงทะเบ ยนท ใช อ เมลของ hotmail), 2. log-in เข าระบบเสนอโครงการออนไลน ด วย รห สผ ใช และรห สผ าน ท ได ลงทะเบ ยนไว เพ อเข าตรวจสอบหร อแก ไขอ เมล ท ใส ไว ให ถ กต อง (ด รายละเอ ยดในข อ 9) หล งจากน นจ งกดป มบ นท ก เพ อร บอ เมลอ กคร ง 3. ส งอ เมลจากบ ญช อ เมลท ท านได ใช ลงทะเบ ยนเพ อสอบถามมาย งผ ด แลระบบงาน ท หล งจากท ผ ลงทะเบ ยน ย นย นการลงทะเบ ยนส าเร จแล ว ระบบจะแสดงหน าต าง เพ อให ใช เม าคล กค าว า คล กเพ อเข าส ระบบ เพ อท น ารห สผ ใช และรห สผ านเข าใช ระบบงานต อไป หน า 10

13 11. เข าใช ระบบงาน ผ ท ได ลงทะเบ ยนและได ย นย นต วตนผ านอ เมล เร ยบร อยแล ว สามารถท น ารห สผ ใช งานและรห สผ านมาใช เข าระบบงานได โดยม ข นตอนด งน ใส รห สผ ใช ท ได ลงทะเบ ยนไว ใส รห สผ านท สร างไว ใน ข นตอนลงทะเบ ยน ในกรณ ท ผ ใช งานใส รห สผ ใช หร อ รห สผ านไม ถ กต อง ระบบงานจะแสดงข อความ ตามร ปด านล าง เล อกเข าส ระบบ ให ผ ใช งานกดป ม OK แล วเร มใส รห สผ ใช และ รห สผ าน ท ถ กต องใหม อ กคร ง แล วคล กป ม เข าส ระบบ หน า 11

14 12. ล มรห สผ าน ในกรณ ท ผ ใช งานล มรห สผ านส าหร บเข าส ระบบงาน ในหน าเข าส ระบบเสนอโครงการออนไลน เล อก ล มรห สผ าน ระบบงานจะแสดงหน าจอเพ อให ผ ใช งานใส ข อม ลตามท เคยลงทะเบ ยนไว แล ว ได แก เลขท ประจ าต วประชาชน และอ เมล ท ได ลงทะเบ ยนไว แล วก อนหน า หล งจากท ใส ข อม ลท งสองช องและตรวจสอบความถ กต องแล วให กดป ม ขอรห สผ านใหม ระบบจะตรวจสอบความถ กต องในฐานข อม ล และระบบจะส งรห สผ านใหม ไปย งอ เมลของผ แจ งขอรห สผ านใหม เพ อให ใช รห สผ ใช เด มและ รห สผ านใหม ท ส งให เข าระบบงานต อไป หน า 12

15 ต ดต อ: ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) อาคารศ นย เร ยนร ส ขภาวะ 99/8 ซอยงามด พล แขวงท งมหาเมฆ เขตสาทร กร งเทพฯ โทรศ พท : โทรสาร : อ เมล: หน า 13

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบร องเร ยนออนไลน

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบร องเร ยนออนไลน ค ม อ บร ษ ท เอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779 Website. http://www.excelink.co.th e-mail infoma@excelink.co.th

More information

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 1.1 ร จ กระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการจ ดการเอกสาร ข อม ล ทร พยากร

More information

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 การจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบร การข อม ลทะเบ

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บค ณคร ค าน า ในค ม อเล มน จะอธ บายว ธ การใช งานโปรแกรมเป นข นตอน ซ งในแต ละข นตอนจะม การแบ งเน อหา ออกเป นเร อง ๆ หากค ณคร สามารถท าตามเอกสารท

More information

สารบ ญ การจ ดเตร ยมเคร องก อนใช งาน

สารบ ญ การจ ดเตร ยมเคร องก อนใช งาน สารบ ญ การจ ดเตร ยมเคร องก อนใช งาน 1 ข นตอนการเข าใช ระบบ 5 ว ธ การบ นท กข อม ล 8 ว ธ การค นหาข อม ล 11 ว ธ การแก ไข/ลบข อม ล 17 การเปล ยนรห สผ าน 19 การต งค าส วนบ คคล 24 ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศเพ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. กล าวนา (Introduction)... 5 1.1 ฟ งก ช นการท างานของระบบ... 5 1.2 แผนผ งเวปไซต (Site Map)... 6 2. เร มต นการใช งานระบบ... 7 2.1 ส วนประกอบของหน าเว บเพจ...

More information

ค ม อการใช งาน imeeting 2013

ค ม อการใช งาน imeeting 2013 ค ม อ imeeting 03 : ค ม อการใช งาน imeeting 03 โปรแกรมจองห องประช มและรถออนไลน สารบ ญ. การใช งานคร งแรก. ล อกอ นเข าส ระบบ. ก ำหนดข อม ลหน วยงาน 3.3 ก ำหนดข อม ลแผยก 4.4 ก ำหนดผ ใช งาน 5. ต งค าระบบการส

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมระบบรายงานและประเม นผลต วช ว ด ป งบประมาณ 2555

ค ม อการใช งาน โปรแกรมระบบรายงานและประเม นผลต วช ว ด ป งบประมาณ 2555 ค ม อการใช งาน โปรแกรมระบบรายงานและประเม นผลต วช ว ด ป งบประมาณ 2555 จ ดท าโดย สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดช มพร Page ก คานา โปรแกรมรายงานก จกรรมสาธารณส ข เป นโปรแกรมท ทางาน ออนไลน ผ านระบบอ นเทอร เน ต พ ฒนาโดยใช

More information

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp 1.บทน า ผ ค าท จะต ดต อท าธ รกรรมก บหน วยงานภาคร ฐ ต องลงทะเบ ยนในระบบ เพ อช วยให หน วยงานของร ฐ ท ต องการจ ดซ อจ ดจ างทราบข อม ลเก ยวก บผ ค า และลดความซ าซ อนในการป

More information

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศธ. ว นท เข ยน 22/06/2553 ร น 10 สารบ ญ สารบ ญ... 2 เร มต นใช ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล... 3 1. การเร ยกโปรแกรม

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev 1.1

โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev 1.1 โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev 1.1 สารบ ญ สารบ ญ 2 เกร นนำ 4 คำแนะนำเบ องต น 4 ลงทะเบ ยนใช งาน 5 1. เข าส โปรแกรม 5 2. ข นตอนลงทะเบ ยน ข นท 1 6 3. ข

More information

ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail

ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail เคร อข ายไฮเทคเพ อการศ กษา ส การเร ยนร ท ท นสม ย จ ดทาโดย สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ขอต อนร บส MSU Live Mail MSU Live Mail ค อกล มของบร การออนไลน ท ไมโครซอฟท

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส ว นท เข ยน 22/05/2555 ร น Enterprise สารบ ญ สารบ ญ... 2 ค ณสมบ ต ของระบบ... 4 แนะน าโปรแกรม... 4 ค ณสมบ ต ของระบบ...

More information

ค ม อการใช งานระบบ. ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ

ค ม อการใช งานระบบ. ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ ค ม อการใช งานระบบ ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลและสารสนเทศเพ อการสร างเสร มส ขภาวะองค กร

More information

ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน

ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ ขยายผลการใช งานระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 10 เอกสารลาด

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส e-office สาหร บ Admin /จนท. การส งหน งส อจาก สนง.เขต-โรงเร ยน

ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส e-office สาหร บ Admin /จนท. การส งหน งส อจาก สนง.เขต-โรงเร ยน ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส e-office สาหร บ Admin /จนท. การส งหน งส อจาก สนง.เขต-โรงเร ยน ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เอกสารลาด บท 6/2556

More information

ค ม อการใช ระบบ O-NET

ค ม อการใช ระบบ O-NET สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) ค ม อการใช ระบบ O-NET ส าหร บศ นย สอบ (กรกฎาคม 2554) 128 อาคารพญาไทพลาซ า ช น 36 เขตราชเทว กร งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2217-3800 http://www.niets.or.th ต ดต

More information

คำน ำ ค ม อการใช งานก เก ลแคเลนเดอร เบ องต น โดย ม.ศราว ธ ชนะบาร ง

คำน ำ ค ม อการใช งานก เก ลแคเลนเดอร เบ องต น โดย ม.ศราว ธ ชนะบาร ง คำน ำ ป จจ บ นคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ได เข ามาเก ยวข องก บช ว ตของพวกเราอย าง หล กเล ยงไม ได แล ว พวกเราต าง ๆ ก ม บทบาทช ว ตของแต ละคนท แตกต างก นไปตามว ถ ช ว ตของแต ละ บ คคล และย งน บว นคอมพ

More information

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศธ. ว นท เข ยน 25/05/2555 ร น 10 สารบ ญ สารบ ญ... 2 เร มต นใช ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล... 3 1. การเร ยกโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งาน. ระบบรายงานผลการตรวจค ดกรองส ขภาพทารกแรกเก ด แบบออนไลน (NNSPLimsPlus) ส าหร บ สถานพยาบาล/หน วยงานสาธารณส ข

ค ม อการใช งาน. ระบบรายงานผลการตรวจค ดกรองส ขภาพทารกแรกเก ด แบบออนไลน (NNSPLimsPlus) ส าหร บ สถานพยาบาล/หน วยงานสาธารณส ข ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการตรวจค ดกรองส ขภาพทารกแรกเก ด แบบออนไลน (NNSPLimsPlus) ส าหร บ สถานพยาบาล/หน วยงานสาธารณส ข โดย ศ นย ปฏ บ ต การการตรวจค ดกรองส ขภาพทารกแรกเก ด กรมว ทยาศาสตร การแพทย กระทรวงสาธารณส

More information

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE October 4, 2556 BE ระบบส งข อความส น (sms) เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพ การแจ ง ผลการด าเน นการ จ ดการข อร องเร ยนและ ช องทางการส อสารของ ศ นย ค มครองผ โดยสาร และร บเร องร องเร ยน 584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บเมน ค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร สารบ ญ เน อหา หน า 1. ว ธ สร างบทเร ยน 1-3 2. ลงทะเบ ยนให น กเร ยน 4-7 3. ว ธ เพ มข อสอบเข าคล ง 8-28

More information

ค ม อการใช โปรแกรมอ านบ ตร ประชาชน. V1.3ew

ค ม อการใช โปรแกรมอ านบ ตร ประชาชน. V1.3ew S m a r t c a r d R e a d e r ค ม อการใช โปรแกรมอ านบ ตร ประชาชน V1.3ew ขอบค ณท เล อกใช ผล ตภ ณฑ เคจ เท ค สงวนล ขส ทธ ตามพระราชบ ญญ ต ล ขส ทธ พ ทธศ กราช ๒๕๓๗ ว ตถ ประสงค การน าไปใช งาน ไม ต องพ มพ ข อม

More information

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2. ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.2) จ ดท าโดย บร ษ ท แฟลชเว ร ค ท ม คอนซ ลต ง จ าก ด ว

More information

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง CDG Systems Ltd. CDG House, 202 Nanglinchi Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, THAILAND. Tel 0-2678-0978, Fax 0-02678-0321-2

More information