มหาชน โดย ดร. ปร ญญา ก ลณาวรรณ บร ษ ท การบ นไทย จ าก ด

Size: px
Start display at page:

Download "มหาชน โดย ดร. ปร ญญา ก ลณาวรรณ บร ษ ท การบ นไทย จ าก ด"

Transcription

1 มหาชน โดย ดร. ปร ญญา ก ลณาวรรณ บร ษ ท การบ นไทย จ าก ด

2 ความล ม เหลวในการเตร ยมต ว ก ค อ การเตร ยมต วล มเหลวน นเอง -- จอห น น ว เดน -- อด ตโค ชบาสเกตบอลของ UCLA

3 การท าแฟ มประว ต ย อ (Resume) ภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ การเข ยนจดหมายสม ครงาน การจ ดท าแฟ มข อม ลส วนต ว (Portfolio) การสม ครงานผ านระบบ On Line

4 จดหมายสม ครงาน หร อจดหมายน า (Cover Letter) ประว ต ย อ (CV & Resume) ใบสม ครงาน (Application Form)

5 เพ อการแนะน าต วเองอย างย อ ๆ ส ง ไปสม ครงานก บบร ษ ท ห างร านท เราสนใจ จดหมายจะอธ บายว า เราสนใจ สม ครงาน ในต าแหน งใด และเราเหมาะสมก บ ต าแหน งงานอย างไรบ าง ซ งจดหมายสม ครงาน ท ด ต องส น กระช บ ได ใจความ อ านง าย สะอาด และไม แสดงประว ต ส วนต วมากน ก

6 Resume หมายถ ง การโฆษณาต วเรา ซ งส นค า ท เสนอขายค อต วเรา CV ย อมาจากค าว า Curriculum Vitae หมายถ ง บทสร ปย อของค าบรรยายหร อข อเข ยน

7 นายจ าง หร อบร ษ ท ท ร บสม ครเป นแบบฟอร มโดย เว นท ว างไว ให กรอกควรจะตอบให ครบถ วน ต อง เข ยนด วยลายม อต วบรรจง ให สามารถอ านออกได ควรกรอกด วยปากกาด าหร อน าเง น ส าหร บ ภาษาอ งกฤษควรเป นต วพ มพ ใหญ

8 Resume หร อ Curriculum Vitae (CV) เป นส งจ าเป นส าหร บการ สม ครงานและสม ครฝ กงาน โดยปกต แล ว Resume ท ด ความจะม ความยาวหน งหน ากระดาษ อ ดแน นไปด วยบทสร ปเก ยวก บ ค ณสมบ ต และประสบการณ ของผ สม คร โดยม จ ดประสงค หล ก เพ อให ว าท นายจ างอ านแล วเก ดความสนใจจนต องเร ยกต วผ สม คร ไปส มภาษณ โดยปกต แล วนายจ างจะใช เวลา 1-2 นาท ในการอ าน Resume แต ละฉบ บ เพราะฉะน นเราจ งจ าเป นต องท าให Resume อ านง ายมากท ส ด

9 A resume is a brief document which highlights an individual's experience, qualifications, and skills, in the hopes of securing a Job Interview

10 Resume มาจากภาษาฝร งเศส ม ความหมายว า Summary แปลเป นไทยว า สร ป หร อ ย อ CV : Curriculum Vitae เป นภาษาละต น หมายถ ง Life Story หร อเร องราวของช ว ต Resume และ Curriculum Vitae หมายถ ง ประว ต ย อ Resume เป นเสม อน เคร องม อทางการตลาด ร ปแบบหน ง Resume ท ด จะเป นอ ปกรณ ท บ งบอกค ณสมบ ต ประสบการณ ของค ณ ได อย างม ประส ทธ ภาพและเหมาะสม

11 การสร าง Resume จะต องม ล กษณะเป น tailor-made ค อ สร าง ให เหมาะก บความต องการของงานแต ละงานท ค ณไปสม คร การเข ยน Resume ท ด ไม ใช เป นการโกหกในส งท ค ณไม เป น หร อ ไม เคยม ประสบการณ ลงไป แต การเข ยน Resume ท ด และด งด ด สามารถท าได ง าย ด วยการเข ยนถ งความสามารถท ค ณม โดยการ เล อกใช ค าท เหมาะสม และฉลาดท จะเล อกประสบการณ ท เก ยวข อง รวมถ งการด งจ ดเด นของค ณท เป นประโยชน ต อสายอาช พท ค ณ ต งเป าหมาย KEYWORDS: การเข ยน Resume ท ด ค อ การเข ยนในจ ดเด นของค ณ ไม โกหก โดยไม จ าเป นต องเข ยนจ ดด อยออกมา

12 Chronological Resume เร ยงล าด บเหต การณ หร อ รายละเอ ยดต างๆ โดยน าเหต การณ ล าส ดข น ก อนและไล ย อนหล งไปในอด ต Functional Resume จ ดกล มผลงานหร อ ผลส าเร จ(Achievement) ท กษะความสามารถ ไว เป นหมวดหม..หมวดการบร หาร การร เร ม สร างสรรค การส อสาร.

13

14 Heading & Contact Information ช อ นามสก ล ท อย เบอร โทรศ พท Career Objective-ประโยคส นๆ 2-3 ประโยค งานประเภทไหน ท ชอบ อยากท า และก าล งเสาะหา Summery of Qualification สร ปค ณสมบ ต เด นๆ ผลงาน รางว ล Education-การศ กษา ผลการเร ยน Work Experience ส งท ท าผ านมาในอด ต น ามาปร บใช ในให เป นประโยชน Others- Skill,Award&Honors,Affiliations

15 A research Position with a major pharmaceutical company เร ยนจบเภส ชฯ มาโดยตรงต องการท างานเน นหน กในเช งว จ ย.. Marketing Management Position in Insurance broker setting ม ประสบการณ บ างด านการตลาดของธ รก จประก นภ ย. To work with large client population in a social service position ต องการท างานในแนวบร การสาธารณส ขท เก ยวก บช ว ตผ คนจ านวน มาก.

16 เร ยงล าด บตามประว ต การศ กษาจากส ไปต า-ช อสถาบ น สาขาว ชา ว ฒ การศ กษา ท ได ร บ ว นเวลาท ได ร บว ฒ การศ กษา ว ฒ การศ กษา-B.A (Bachelor of Arts),B.B.A (Bachelor of Business Administration),B.Sc (Bachelor of Science),M.Sc (Master of Science), M.Eng (Master of Engineering), Ph.D (Doctor of Philosophy) ว นเวลาว ฒ กาศ กษา ให ตรงก บ Transcript กรณ ย งไม ส าเร จการศ กษาให ใช ค า ว า Expected

17 เกรดเฉล ย(Averaged Grading)

18 ทบทวนโดยละเอ ยด เคยผ านงานด านใด

19 ร ปแบบท จะน าเสนอ

20 ท กษะทางคอมพ วเตอร Programming Language-Java,Visual Basic, Perl,LISP,SQL Operating Systems Windows XP, Windows Server, MAC O/S, Linux, Solaris, FreeBSD Application-Microsoft Office, Adobe Photoshop, SAP, AutoCAD, SPSS ท กษะทางภาษา เช น จ น อ งกฤษ ญ ป น ฯลฯ ท กษะประเภทอ นๆ เช น การใช เคร องม อบางชน ดได อย างช านาญ ความ คล องแคล วในการต ดต อประสานงานก บผ อ น ม มน ษยส มพ นธ ด เย ยม

21 Honors/Awards ประเภทเก ยวก บการศ กษา เช น รางว ลเร ยนด เก ยรต บ ตรต างๆ ท นการศ กษา รางว ลการแข งข นหร อการประกวด ประเภทเก ยวก บสาขาอาช พ/หน าท การงาน เช น รางว ลท ได จากบร ษ ท ประกาศ เก ยรต ค ณ รางว ลจากองค กรว ชาช พ สถาบ นหร อหน วยงานต างๆ Professional Affiliations-ม ความส มพ นธ เก ยวข องก บสมาคม องค กรทาง ว ชาช พ

22 Publications/Patens-เข ยนบทความ ต างๆ ลงเผยแพร ส อต างๆ Professional Training-การฝ กอบรมทางว ชาการ ฝ กงาน ด งาน Activities/Interests ก จกรรมค ายต างๆ ร วมก จกรรมชมรม

23 ยาวไม เก น 2 หน ากระดาษ ซ งม ขนาด A4 (หร อประมาณ 8"x12") และเป นกระดาษส ขาว ม ค ณภาพ แต ถ าเป นน กศ กษาจบใหม ด วย แล ว ควรจะเข ยนให จบในหน งหน ากระดาษเท าน น และรวมเฉพาะ รายละเอ ยดท จ าเป น และต อประเด นจร ง ๆ เท าน น อย าใช ค าย อในค าท ไม ควรย อ เช น ว นเด อนป เก ด ควรเข ยนค าเต ม ส วนค าอ น ๆ ถ าจะย อหร อไม ย อน น ให ด ตามหล กสากลน ยมเป น ต วอย าง ในกรณ ท ระบ งานอด เรกเข าไว ด วย ก ควรระว งว างานอด เรกท เราเอ ย ถ งน นม ความเหมาะสมก บงานท เราสม ครหร อเปล า เช น ถ าสม คร เป นพน กงานท าบ ญช ถ าม งานอด เรกประเภทท ต องใช ความละเอ ยด อย างเช น เย บป กถ กร อย ก จะด หร อเป น พน กงานต อนร บบน เคร องบ น ถ าชอบว ายน า ก ด เพราะยามฉ กเฉ นจะได ช วยผ โดยสาร ได

24 ห วเร อง ซ งประกอบด วย ช อผ เข ยนโดยใช อ กษรต วพ มพ ใหญ (Capital Letters) ซ งจะ อย ด านบนส ด ส วนท อย และเบอร โทรศ พท ให ใช อ กษรต วพ มพ เล ก (Low case letters) จ ดม งหมาย จ ดม งหมายหร อต าแหน งท ต องการสม คร ถ าต องการสม ครในต าแหน งใด ก ใก ระบ ช อต าแหน งน นหร อไม ก อาจจะบอกเป นสายงานท ตนต องการท าก ได การศ กษา เร ยงจากการศ กษาช นส งส ดไปถ งต าส ด ประสบการณ ในการท างาน บอกรายละเอ ยดท ส าค ญของงานท เคยท า ค อ ว นเด อนป ท เคยท างาน ช อและท อย ของสถานท ว าจ าง ประเภทของงานท ท า ค ณสมบ ต พ เศษ รายละเอ ยดส วนต ว ประกอบด วย เพศ อาย ว นเด อนป เก ด ความส ง น าหน ก ส ขภาพ ท อย สถานภาพการสมรส ศาสนา สถานภาพทางการทหาร สถานท เก ด ส ญชาต เช อ ชาต บ คคลอ างอ ง

25 ข อม ลพ นฐานส วนต ว เช น ช อ, ท อย, เบอร โทรศ พท, โดยเฉพาะเบอร โทรศ พท ควร ใส เบอร ท อ พเดท และสามารถต ดต อได การศ กษา ให เร ยงจากการศ กษาล าส ดท เพ งจบมา ใส ช อสถาบ น หล กส ตร พร อมระบ ผล การเร ยน (GPA) ให ช ดเจน ประสบการณ ท างาน ควรเร ยงล าด บการท างานคร งล าส ดเป นอ นด บแรก โดยต องระบ ต าแหน งงาน, เง นเด อน, ช อบร ษ ท, อาย การท างาน พร อมอธ บายหน าท ความร บผ ดชอบ โดยเน นท กษะพ เศษท เด นและม ความส าค ญ ผ ท จบใหม ให ระบ ประสบการณ จากโปรเจคท เคยท าตอนท ก าล งเร ยนอย เพ อท จะได น าเสนอให ก บทางบร ษ ทได ร บทราบว าต วเราม ท กษะทางด านใดบ าง ควรเข ยนให กระช บ ช ดเจน หล กเล ยงการใช ย อหน ายาวเก นไป และ ควรประกอบไปด วย รายละเอ ยดข อม ลท จ าเป นและเป นประโยชน ก บค ณเอง โดย ไม ควรให ยาวเก น 1 หน ากระดาษ A4 หร อ ยกเว นว า ถ าม ข อม ลท ส าค ญ หร อเป น ประโยชน จร ง ๆ และไม สามารถจบได ในหน งหน า ก อาจยาวเป น 2 หน า ข อม ลเก ยวการฝ กอบรมหร อการสอบประกาศน ยบ ตรต าง

26 นายจ างจะไม อ านท งหมด แต จะใช ว ธ scan ห วเร อง (Title) ว ตถ ประสงค (Objective) พ จารณาสถานท ท ค ณสามารถไปท างานได พ จารณา ประสบการณ ในการท างานและเกรดเฉล ย (GPA) Cover Letters (จดหมายปะหน า) สาขาท ค ณเร ยนมา ว ชาความร การอบรมต างๆ รางว ลท เคยได ร บ ข อม ลส วนต วและงานอด เรก ความสามารถพ เศษ ความสามารถทางภาษา ท กษะทางคอมพ วเตอร และด าน ต าง ๆ เน อหารายละเอ ยด Resume ควรเป นภาษาอ งกฤษ เพราะจะเป นการเพ ม โอกาสให ก บค ณในกรณ ท นายจ างเป นชาวต างชาต

27 ความถ กต องของข อม ลด านการงาน ระบ ว ฒ การศ กษาเท าท จ าเป น เม อเข ยนเสร จแล วลองอ านจบใน 1 นาท หร อไม พ มพ Resume ลงในการดาษท ม ค ณภาพด ส ขาว ตรวจสอบต วอ กษรอย างด อย าให ม ค าสะกดผ ด เด ดขาด อย าล มใส หมายเลขโทรศ พท ไว ใน Resume และ อย าล มเน นจ ดขายลงไปด วย

28

29 ส ต บ ตร ส าเนาบ ตรประชาชน บ ตรประก นส งคม ส าเนาทะเบ ยนบ าน ประกาศน ยบ ตร / ปร ญญา ใบร บรองผลการศ กษา ร ปถ าย บ ตรประจ าต วผ เส ยภาษ (ถ าม ) ส าเนาใบข บข (ถ าม ) ใบอน ญาตต างๆ (ถ าม ) ใบผ านงาน (ถ าม ) บ ตรว ชาช พต างๆ (ถ าม ) เอกสารราชการทหาร (ถ าม ) ทะเบ ยนสมรส (ถ าม ) ใบเปล ยนช อ นามสก ล (ถ าม ) ทะเบ ยนหย า (ถ าม ) ประกาศเก ยรต ค ณ (ถ าม ) ส ต บ ตรบ ตร (ถ าม ) หน งส อชมเชย (ถ าม ) การร บรองส าเนา : ควรจะม การเซ น ร บรองส าเนา ถ กต อง โดยท ระบ ว ตถ ประสงค ไว ให เร ยบร อย

30

31 ใช Spell Check Grammar/ Verb tenseถ กต องหร อไม ส งท เข ยนลงไปต อง ม นใจว าเป นความจร ง ลอง Print resume ผ าน Laser Print ด Layout เข ยนเสร จอย าเพ ง ท งไว แล วมาด ใหม ให เพ อช วยด และถามความเห น อ านแล วไม Clear ตรงไหน Format เป นอย างไร กรณ น กศ กษา อาจไปท Career center ของ มหาว ทยาล ยช วยตรวจทาน แนะน าเร อง Resume

32 Curriculum vitae (CV) แปลว า "ประว ต ย อ CV ก บ Resume แตกต างก นในแง รายละเอ ยด ขอบเขตของข อม ล และว ตถ ประสงค ของการใช งาน CV จะแจกแจงข อม ลครอบคล มประว ต ท กด าน อย างละเอ ยด จ งม เน อหายาวกว า Resume ใช การสม ครเร ยนต อ ขอท นการศ กษา ขอท นว จ ย สม ครต าแหน งงานในมหาว ทยาล ยหร อสถาบ นว จ ย บางท บร ษ ทต างชาต ก อาจร องขอ CV ตอนสม คร งานส าหร บบางต าแหน งพ เศษ แต หากเป นการ สม ครงานปกต ท วไป ใช แค Resume

33

34

35

36

37

38

39

40 จดหมายแนะน า (Cover letter) หร อจดหมาย สม ครงาน (Application letter) เป นเอกสารท แผนก บ คคลจะใช พ จารณาถ งค ณสมบ ต ของผ สม คร ว าม ความ เหมาะสมก บต าแหน งงานในบร ษ ท จดหมายแนะน าจ ง ต องกะท ดร ด ช ดเจน และสามารถกระต นความสนใจจาก ผ อ านได อย างด

41 ต องพ มพ ให สะอาดเร ยบร อยด วยกระดาษพ มพ ขนาดส น ( A4) แต ถ าในประกาศ ร บสม ครระบ ให เข ยนด วยลายม อตนเอง ก ควรเข ยนต วบรรจง อ านง ายสะอาด เร ยบร อยและสวยงาม ควรม ความยาวจ าก ด เพ ยง 1 หน ากระดาษ ใช ฟอร มการเข ยนแบบจดหมายธ รก จ และต องปราศจากข อผ ดพลาดใดๆ ท งส น ควรกล าวเจาะจงนามบ คคลแทนการกล าวช อต าแหน ง (เช น ค ณ... แทน ผ จ ดการฝ ายบ คคล) ต องส งพร อม Resume ท กคร ง ข อม ลท ปรากฏอย บนจดหมายแนะน าหร อจดหมายสม ครงาน อาจแบ งออกเป น 3 ส วน 1. เราเป นใคร และท าไมเราจ งเข ยนจดหมายส งไปย งบร ษ ท 2. กล าวถ งความสามารถของเรา ท คาดว าจะม ค ณค าต อบร ษ ท 3. กล าวถ งความสนใจของเราท ม ต อบร ษ ท ย อหน าส ดท ายของจดหมายแนะน า จะต องม นใจว าได บอกความต องการให ก บ ผ อ านทราบ เช น ต องการขอใบสม คร ต องการขอน ดเวลาส มภาษณ เป นต น ไม ควรจบจดหมายอย างลอยๆ ไม ช ดเจน เช น ขอน ดเวลาส มภาษณ ขอฟ งค าตอบ จากนายจ างหร อแผนกบ คคล แจ งให ทราบว าเราจะต ดต อไปภายหล ง

42 ท อย ของผ เข ยน (Address) ว นท (Date) ท อย ผ ร บ (Addressee) ค าข นต น (Salutation) ห วข อเร อง (Centre heading) เน อความ(Body of Letter) ค าลงท าย (Subscription) ลายเซ น (Signature) ช อผ เข ยน (Designation)

43 ท อย ของผ เข ยน (Address) ท อย ผ เข ยนอาจใช เข ยน หร อ พ มพ ให ตรงก นตลอดหร อ ให เหล อมด งน 70 Michael Lane 70 Michael Lane Coulson Coulson CO2 H20 CO2 H20 หมายเหต ไม ควรใส ช อผ เข ยนไว เหน อท อย หารต องการใส หมายเลขโทรศ พท ให ใส ไว ท ห วกระดาษด านบนซ ายม อตรงก บบรรท ดแรกของท อย ผ เข ยนและ ให ระยะห างจากขอบกระดาษด านซ ายตรงก บท อย ของผ ร บ

44 ว นท (Date) เว นระยะห างระหว างท อย ผ เข ยนก บว นท โดยเข ยนว นท ให ตรงก บท อย ของผ เข ยน ว นท ม หลายร ปแบบท แสดงเป นต วอย างเป นแบบง าย ท ส ดและไม ควรเข ยนแบบย อ เช น Sept.25 หร อ 15/5/98 หร อใช เคร องหมายวรรคตอนใดๆก บว นท

45 ท อย ผ ร บ (Addressee) ช อและท อย ของผ ร บใช ในกรณ จดหมายธ รก จและควรวาง ไว ในระด บท ต ากว าว นท โดยให ช ดซ ายของกระดาษและ ไม ต องใส เคร องหมายวรรคตอนใดๆ

46 ค าข นต น (Salutation) แต ละค าต องข นต นด วยต วพ มพ ใหญ (Capital Letter) และลงท ายด วย,(Comma) เสมอ Dear Mr. Wilby,

47 ห วข อเร อง (Centre heading) ห วเร องใช ส าหร บเข ยนจดหมายธ รก จ เพ อความสะดวก ในการแยกเก บเอกสารเข าแฟ มตามห วข อเร อง หร อส ง เร องไปย งผ ม ความร บผ ดชอบต อไป.

48 เน อความ(Body of Letter) เน อความของจดหมายน ยมข นต นประโยคแรกให ตรงก บ,(Comma) ท อย ตอนท ายของค าข นต น ส วนย อหน าต อม ให ย อหน าเข าไปจากขอบด านว ายเล กน อย จดหมายท ม เลขอ างอ งควรอ างอ งถ งหมายเลขน นไว ใน ประโยคแรกหร อในห วข อเร องเพ อจะได ช วยให ผ ร บได ทราบว าจดหมายน เก ยวข องก บเร องใด

49 ค าลงท าย (Subscription) จะวางไว ทางขวาม อโดยเร มจากก งกลางหน ากระดาษหร อ ช ดร มด านซ าย ป จจ บ นน ยมค าลงท าย 2 ชน ด ได แก Yours sincerely หากข นต นจดหมายโดยใส ช อผ ท เข ยนถ ง Yours Faithfully หากข นต นจดหมายโดย Dear Sir/Madam/Sirs ค าลงท ายจบด วย,(Comma) เสมอ Yours sincerely,

50 ลายเซ น (Signature) ประกอบด วยอ กษรน าหน าช อ (Initials) และ นามสก ล(Surname)หร อช อต นและนามสก ล ส ภาพสตร ม กจะวงเล บ Mrs(ไ ม ม Full stop) หร อ Miss ต อท าย ลายเซ น เพ อผ ร บจะได ทราบและเข ยนตอบกล บได อย าง ถ กต อง หากจะใช ค ากลางได แก Ms กรณ ผ เข ยนม ต าแหน ง จะพ มพ ต าแหน งไว ด านล าง ต อจากลายเซ น (P. Kulnawan) Human Resource Department

51 Opening Paragraph บอก HR หร อ Recruiterทราบว าตองการสม ครงานใน ต าแหน งใด ทราบข าวการเป ดร บสม ครจากส ออะไร ท ไหน เม อไร เช น Website หน งส อพ มพ น ตยสาร ส อโฆษณา จาก Referrals Body Paragraph ด าเน นเร อง บรรยายสรรพค ณต วเองอย างกระช บ ส อสารให ทราบว าเราม ความเข าใจเก ยวก บค ณสมบ ต หร อ ความเหมาะสมของผ ท จะมาด ารงต าแหน ง ยกต วอย างว าเราได เคยท างานคล ายคล งหร อท างานท เอ อ ประโยชน ต อต าแหน งท สม คร กรณ จบการศ กษาใหม ให พ ดถ งประว ต การเร ยนท โดดเด น การ ฝ กงาน หร อโปรเจคท ต างๆ สามารถเข ยนเพ มเป น 2 Paragraphก ได

52 Closing Paragraph เสนอต วจะขอโทรศ พท เพ อ Follow up เพ อขอโอกาส Interview (แสดงความเป น Proactive) กล าวขอบค ณส นๆป ดท ายท ทางบร ษ ทสละเวลาอ าน พ จารณา Resume ของค ณ

53

54 Format ของจดหมายให เป นไปตามแบบของ จดหมายธรก จ จดหมายควรจะม 2-3 paragraphs ม Story ส นๆท อธ บายความสามารถ ผลงาน อย าลอกประโยคใน Resume มาเข ยนซ าใน Cover Letter ต องร จ ก เร ยบเร ยง(Rephrase)ใหม ให ด น าสนใจ เน อความใน Cover Letter พยายามเน น เราความ สารถสร างประโยชนะไรให บร ษ ท ไม ใช เข ยนว าเรา จะได ประโยชน อะไรจากบร ษ ท เข ยน Focus อย ท ผลประโยชน ของบร ษ ท

55

56

57

58

59

60 หมายถ ง ส งท เก บรวบรวมต วอย าง หร อบางส วนของ หล กฐานท แสดงถ งผลส มฤทธ ความสามารถ ความพยายาม หร อความถน ดของบ คคล

61 เพ อให ประเม นตนเองว า ผลงานท ท าเป นอย างไร ประสบผลส าเร จระด บใด ม ระบบหร อไม ควรจะ ปร บปร งแก ไขหร อไม เพ อให ผ อ นท เก ยวข องได ประเม นว าม ความสามารถ ในการปฏ บ ต งานเป นอย างไร ประสบความส าเร จใน ระด บใด ควรจะพ ฒนาหร อไม อย างไร

62 ประว ต ส วนต วบ นท กข อม ลเบ องต นท จ าเป นของเจ าของประว ต โดยตรงตามความเป นจร ง ส าหร บความสามารถพ เศษ ประว ต การศ กษาต งแต ระด บต นจนถ งระด บส ง หล กฐานหร อเอกสารอ างอ งท ควรจะน ามา ใส ไว ในแฟ มน เช น ส าเนาประกาศน ยบ ตร, ส าเนาปร ญญาบ ตร ในท กระด บการศ กษา เท าท จะสามารถหามาได ประว ต การท างานส าเนาค าส งบรรจ และแต งต งคร งแรก/ ค าส งการเปล ยนแปลงต าแหน ง ท ส าค ญ ประว ต การหย ดงานเป นการบ นท กรายการได ร บอน ญาตการลาป วย, ลาก จ, ลา อ ปสมบท,ลาศ กษาต อ รวมท งการขาดงาน ต งแต เร มท างานเร อยมาจนถ งป จจ บ น ประว ต การฝ กอบรม / ส มมนาควรบ นท กการเข าร วมอบรมส มมนาท งท หน วยงานภาคร ฐ หร อหน วยงานเอกชนเป นผ จ ด ซ งเป นการพ ฒนาตนเอง เอกสาร ส าเนาเก ยรต บ ตร, ว ฒ บ ตร,ประกาศน ยบ ตร ท แสดงถ งการผ านการฝ กอบรมหร อเข าร วมส มมนา

63 ประว ต การศ กษาด งานท งในและต างประเทศ ท งท เป นหน วยงานภาคร ฐหร อ หน วยงานภาคเอกชน เอกสาร เช น หน งส อเช ญ / อน ญาตให ไปศ กษาด งาน ส าเนาเก ยรต บ ตร, ภาพถ าย,แบบสร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เป นต น การปฏ บ ต งานเป นรายละเอ ยดเก ยวการปฏ บ ต งานท ได ร บมอบหมายในแต ละป การศ กษารวมท งงานอ นๆท ได ร บมอบหมาย ควรบ นท กย อนหล งอย างน อย ๓ ป เอกสาร ส าเนาค าส งการมอบหมายงาน รางว ลและผลงานม ก จกรรมอะไรบ างท เราเข าร วม หร อได ร บรางว ลเก ยรต บ ตร อะไรบ าง..หากก จกรรมท เราเข าร วม รายช อรางว ล ความสามารถพ เศษด านต างๆ ความสามารถพ เศษท คนท วไปม อย เป นส วนน อยท สามารถท าได หร อเป นความสามารถพ เศษท สามารถสอดคล องก บคณะท เรา ต องการศ กษาต อ หร อถ าไม ม ก เป นความสามารถพ เศษท วๆ ไป

64 ก าหนดจ ดประสงค และประเภทของแฟ มสะสมงาน (Project the purposes and types of portfolios) รวบรวมผลงานและจ ดระบบแฟ ม (Collect and organize artifacts over time) ค ดเล อกผลงาน (Select key artifacts base on criteria) สร างสรรค ผลงาน/แฟ มให ม เอกล กษณ ของตนเอง (Interject personality through signature pieces) แสดงความค ดเห นและความร ส กต อผลงาน (Reflect metacognitively on each item) การตรวจสอบความสามารถของตนเอง (Inspect to self access and align to goals) แลกเปล ยนประสบการณ ก บผ อ น (Connect and conference with others) ประชาส มพ นธ ผลงาน(Respect accomplishments and show with pride)

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 Website Directly Company Thaiairways.com PTTPLT.com Ecgo.com IBM.com Bank.com Website Headhunter/Public Jobthai.com JobBkk.com Jobtopgum.com Job2search.com

75

76 The ultimate objective of resume is to get you interview ค ณต องม ค ณสมบ ต โดยรวมเข าตาด วย Resume ท ด จะช วยซ อโอกาสเข าส รอบการส มภาษณ ล กๆ Resumeท ด ต องม ว ตถ ท ด ในการเข ยน กรณ เป นน กศ กษา ไม ม ใครก าหนดต องฝ กงานได เฉพาะป ท จะส าเร จ การศ กษา ค ยก บอาจารย ท ปร กษาว าต องการล กม อช วยงานหร อไม เล อกท าในส งท เราสนใจ ท ถน ดก อน จะเห นโอกาสอ นๆ อย าเพ งค ดเร องเง นเป นอ นอ บแรกในการฝ กงาน อาย ย งน อย ลองด ให ร ไปเลย

77 เราต องร จ ดสร างเคร อข ายความส มพ นธ (Networking) ต าแหน งงานในบร ษ ทขนาดกลางและขนาดเล กเป น จ านวนมากไม ได ถ กประกาศในส อ เราต อง Search Internet/Website Magazine ศ กษาประว ต ผ ส าเร จ จะได เก ด Inspiration เช น ค ณต น อ ก 3ป ต อจากน เราท าอะไรอย น งท าอะไรอย สถาบ นท ม ช อเส ยงหร อองค กรท น าเช อถ อ เข ยนจดหมายCover Letter ในแบบ Job Inquiry Letter ส งResume และ Cover Letter ออกไปย งสถานท เป าหมาย ร บ Follow up

78

จดหมายสม ครงาน 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.

จดหมายสม ครงาน 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. จดหมายสม ครงาน การเข ยนเอกสารสม ครงานเป นจ ดเร มต นของการสม ครงาน ด งน นจ งต องจ ดท าข นอย างรอบคอบ ม ความ สมบ รณ ท งในร ปแบบและเน อหาเพราะม บทบาทเสม อนเป นต วแทนของผ สม ครงานท จะส งผลให เก ดการจ างงาน

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข ยน-พ มพ หน งส อราชการ จ ดท าโดย

ค ม อ การปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข ยน-พ มพ หน งส อราชการ จ ดท าโดย ค ม อ การปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข ยน-พ มพ หน งส อราชการ จ ดท าโดย ฝ ายบร หารงานท วไป ส าน กงานบร หารหน สาธารณะ กระทรวงการคล ง 1 ส งหาคม 2554 ค าน า การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร 2 คาน า การจ ดท าค ม อ ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร น งานธ รการ ส าน กงานปล ด จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และก ารจ

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนธ รก จ ก บ SMEs ตอน...การจ ดท าเอกสารแผนธ รก จ

แผนธ รก จ ก บ SMEs ตอน...การจ ดท าเอกสารแผนธ รก จ แผนธ รก จ ก บ SMEs ตอน...การจ ดท าเอกสารแผนธ รก จ ร ชกฤช คล องพยาบาล ท ปร กษา ส วนบร การปร กษาการเง นและการร วมลงท น ฝ ายประสานและบร การ SMEs ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.) การจ ดท

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การตรวจสอบและกล นกรองงานหน งส อราชการเพ อเสนอรองผ อ านวยการส าน กผ งเม อง (ม.ร.ว.

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การตรวจสอบและกล นกรองงานหน งส อราชการเพ อเสนอรองผ อ านวยการส าน กผ งเม อง (ม.ร.ว. ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การตรวจสอบและกล นกรองงานหน งส อราชการเพ อเสนอรองผ อ านวยการส าน กผ งเม อง (ม.ร.ว.เปรมศ ร เกษมส นต ) 2. ระยะเวลาท ด าเน นการ 1 มกราคม 2552-31 ธ นวาคม 2552

More information

ค ม อ การจ ดเก บเอกสาร การค นหา-ให ย มเอกสาร และการท าลายเอกสาร

ค ม อ การจ ดเก บเอกสาร การค นหา-ให ย มเอกสาร และการท าลายเอกสาร ค ม อ การจ ดเก บเอกสาร การค นหา-ให ย มเอกสาร และการท าลายเอกสาร โดย นางอ ญชล มาตะโก กองกลาง งานจ ดเก บและร กษาเอกสาร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยมห ดล ค าน า ด วยป จจ บ นน ปร มาณเอกสารของเอกสารของส วนราชการต

More information

ต วอย าง การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ

ต วอย าง การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ ต วอย าง การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการเลขาน การ 1 แบบก าหนดงานอาช พ / กล มว ชาช พ และสมรรถนะงานอาช พ หล กส ตรประกาศน

More information

ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 2554 ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2555

ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 2554 ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2555 ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 24 ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น และ ระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2 ต ลาคม

More information

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน ความส าค ญและหล กการฝ กงาน หล กเกณฑ การจ ดฝ กงาน แนวปฏ บ ต ในการด าเน นการฝ กงาน การจ ดท าแผนการฝ ก ต วอย างแบบฟอร มท เก ยวข อง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

นโยบายการก าก บด แลก จการท ด และ ค ม อจรรยาบรรณของบร ษ ท

นโยบายการก าก บด แลก จการท ด และ ค ม อจรรยาบรรณของบร ษ ท นโยบายการก าก บด แลก จการท ด และ ค ม อจรรยาบรรณของบร ษ ท บร ษ ท เอกร ฐว ศวกรรม จ าก ด (มหาชน) ฉบ บแก ไขตามมต คณะกรรมการบร ษ ทคร งท... ว นท... สารบ ญ หน า 1. นโยบายการก าก บด แลก จการ 3-7 2. จรรยาบรรณในการประกอบธ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ

หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ หน วยท 6 การเข ยนรายงานธ รก จ ความร เบ องต นเก ยวก บรายงานธ รก จ รายงานธ รก จ ค อ ข อเข ยนในวงการธ รก จท ม งเสนอเร องราวต างๆเพ อให ผ อ านได ทราบ ข อม ล ข อเท จจร ง เร องราว เหต การณ หร อข อค ดเห นต างๆ

More information

บทนา แนวปฏ บ ต การตรวจสอบการจ ดซ อจ ดจ างภาคราชการ กรมบ ญช กลาง 1

บทนา แนวปฏ บ ต การตรวจสอบการจ ดซ อจ ดจ างภาคราชการ กรมบ ญช กลาง 1 บทนา มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจร ยธรรมของผ ตรวจสอบภายในของส วนราชการ ท กรมบ ญช กลางกาหนด ได กล าวถ งกระบวนการตรวจสอบภายใน ซ งประกอบด วย 3 กระบวนการหล ก ด งน ( กระบวนการตรวจสอบภายในปรากฏตามแผนภาพท 1 ) 1.

More information

บทท ๑ บทนา การบร หารงานเอกสาร (งานสารบรรณ,ธ รการ)

บทท ๑ บทนา การบร หารงานเอกสาร (งานสารบรรณ,ธ รการ) บทท ๑ บทนา การบร หารงานเอกสาร (งานสารบรรณ,ธ รการ) การปฏ บ ต งานในส าน กงานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การน น เป นการปฏ บ ต งานท ต อง เก ยวข องก บบ คคลและเอกสาร จ งต องอาศ ยความอดทน ความขย น และความจ าส วนต วพอสมควร

More information

เล อกงานอย างไรด? When? ควรเร มหางาน เม อไหร. Where? ทางาน ท ไหนด? ราชการ เอกชน ร ฐว สาหก จ. Why? ทาไมต องหางานทา ม ทางเล อกอ นไหม

เล อกงานอย างไรด? When? ควรเร มหางาน เม อไหร. Where? ทางาน ท ไหนด? ราชการ เอกชน ร ฐว สาหก จ. Why? ทาไมต องหางานทา ม ทางเล อกอ นไหม เล อกงานอย างไรด? การเร ยน การทางาน ร บผ ดชอบก บการเข าเร ยน การสอบ วางแผน ลงม อทา แก ไขป ญหา ให ได ผลงานตามเป า ผ ให คาแนะนา ค อ คร อาจารย ผ ให คาแนะนาค อ ห วหน างาน พ เล ยง ความผ ดพลาด เป นบทเร ยน ความผ

More information

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม การจ ดการองค ความร (KNOWLEDGE MANAGEMENT) เร อง เทคน คการจ ดท าข อก าหนดโครงการ (TERM OF REFERENCE TOR) ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ค าน า เอกสารฉบ บน เป นส วนหน งของการจ ดการองค

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

สารบ ญ บทน า 4 การเป นผ น าโรแทเร ยน... 51 ท างานร วมก บสโมสรของท าน... 52 คณะกรรมการของสโมสร... 54

สารบ ญ บทน า 4 การเป นผ น าโรแทเร ยน... 51 ท างานร วมก บสโมสรของท าน... 52 คณะกรรมการของสโมสร... 54 ค ม อนายกสโมสร (Club President s Manual) ฉบ บป 2012 น จะใช ส าหร บนายกสโมสรป 2013-14, 2014-15 และ 2015-16 เน อหาสาระในฉบ บน ม ฐานรากมาจากธรรมน ญมาตรฐานสโมสรโรตาร ข อบ งค บเสนอแนะของสโมสร โรตาร ธรรมน ญและข

More information

บทท 7 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

บทท 7 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน บทท 7 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (performance appraisal) เป นเคร องม อพ ฒนาทร พยากร มน ษย ท ส าค ญเช นเด ยวก บการศ กษาและการฝ กอบรมโดยม ความส าค ญในแง ม มของการปร บ เง นเด อน การเล

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information