มหาชน โดย ดร. ปร ญญา ก ลณาวรรณ บร ษ ท การบ นไทย จ าก ด

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "มหาชน โดย ดร. ปร ญญา ก ลณาวรรณ บร ษ ท การบ นไทย จ าก ด"

Transcription

1 มหาชน โดย ดร. ปร ญญา ก ลณาวรรณ บร ษ ท การบ นไทย จ าก ด

2 ความล ม เหลวในการเตร ยมต ว ก ค อ การเตร ยมต วล มเหลวน นเอง -- จอห น น ว เดน -- อด ตโค ชบาสเกตบอลของ UCLA

3 การท าแฟ มประว ต ย อ (Resume) ภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ การเข ยนจดหมายสม ครงาน การจ ดท าแฟ มข อม ลส วนต ว (Portfolio) การสม ครงานผ านระบบ On Line

4 จดหมายสม ครงาน หร อจดหมายน า (Cover Letter) ประว ต ย อ (CV & Resume) ใบสม ครงาน (Application Form)

5 เพ อการแนะน าต วเองอย างย อ ๆ ส ง ไปสม ครงานก บบร ษ ท ห างร านท เราสนใจ จดหมายจะอธ บายว า เราสนใจ สม ครงาน ในต าแหน งใด และเราเหมาะสมก บ ต าแหน งงานอย างไรบ าง ซ งจดหมายสม ครงาน ท ด ต องส น กระช บ ได ใจความ อ านง าย สะอาด และไม แสดงประว ต ส วนต วมากน ก

6 Resume หมายถ ง การโฆษณาต วเรา ซ งส นค า ท เสนอขายค อต วเรา CV ย อมาจากค าว า Curriculum Vitae หมายถ ง บทสร ปย อของค าบรรยายหร อข อเข ยน

7 นายจ าง หร อบร ษ ท ท ร บสม ครเป นแบบฟอร มโดย เว นท ว างไว ให กรอกควรจะตอบให ครบถ วน ต อง เข ยนด วยลายม อต วบรรจง ให สามารถอ านออกได ควรกรอกด วยปากกาด าหร อน าเง น ส าหร บ ภาษาอ งกฤษควรเป นต วพ มพ ใหญ

8 Resume หร อ Curriculum Vitae (CV) เป นส งจ าเป นส าหร บการ สม ครงานและสม ครฝ กงาน โดยปกต แล ว Resume ท ด ความจะม ความยาวหน งหน ากระดาษ อ ดแน นไปด วยบทสร ปเก ยวก บ ค ณสมบ ต และประสบการณ ของผ สม คร โดยม จ ดประสงค หล ก เพ อให ว าท นายจ างอ านแล วเก ดความสนใจจนต องเร ยกต วผ สม คร ไปส มภาษณ โดยปกต แล วนายจ างจะใช เวลา 1-2 นาท ในการอ าน Resume แต ละฉบ บ เพราะฉะน นเราจ งจ าเป นต องท าให Resume อ านง ายมากท ส ด

9 A resume is a brief document which highlights an individual's experience, qualifications, and skills, in the hopes of securing a Job Interview

10 Resume มาจากภาษาฝร งเศส ม ความหมายว า Summary แปลเป นไทยว า สร ป หร อ ย อ CV : Curriculum Vitae เป นภาษาละต น หมายถ ง Life Story หร อเร องราวของช ว ต Resume และ Curriculum Vitae หมายถ ง ประว ต ย อ Resume เป นเสม อน เคร องม อทางการตลาด ร ปแบบหน ง Resume ท ด จะเป นอ ปกรณ ท บ งบอกค ณสมบ ต ประสบการณ ของค ณ ได อย างม ประส ทธ ภาพและเหมาะสม

11 การสร าง Resume จะต องม ล กษณะเป น tailor-made ค อ สร าง ให เหมาะก บความต องการของงานแต ละงานท ค ณไปสม คร การเข ยน Resume ท ด ไม ใช เป นการโกหกในส งท ค ณไม เป น หร อ ไม เคยม ประสบการณ ลงไป แต การเข ยน Resume ท ด และด งด ด สามารถท าได ง าย ด วยการเข ยนถ งความสามารถท ค ณม โดยการ เล อกใช ค าท เหมาะสม และฉลาดท จะเล อกประสบการณ ท เก ยวข อง รวมถ งการด งจ ดเด นของค ณท เป นประโยชน ต อสายอาช พท ค ณ ต งเป าหมาย KEYWORDS: การเข ยน Resume ท ด ค อ การเข ยนในจ ดเด นของค ณ ไม โกหก โดยไม จ าเป นต องเข ยนจ ดด อยออกมา

12 Chronological Resume เร ยงล าด บเหต การณ หร อ รายละเอ ยดต างๆ โดยน าเหต การณ ล าส ดข น ก อนและไล ย อนหล งไปในอด ต Functional Resume จ ดกล มผลงานหร อ ผลส าเร จ(Achievement) ท กษะความสามารถ ไว เป นหมวดหม..หมวดการบร หาร การร เร ม สร างสรรค การส อสาร.

13

14 Heading & Contact Information ช อ นามสก ล ท อย เบอร โทรศ พท Career Objective-ประโยคส นๆ 2-3 ประโยค งานประเภทไหน ท ชอบ อยากท า และก าล งเสาะหา Summery of Qualification สร ปค ณสมบ ต เด นๆ ผลงาน รางว ล Education-การศ กษา ผลการเร ยน Work Experience ส งท ท าผ านมาในอด ต น ามาปร บใช ในให เป นประโยชน Others- Skill,Award&Honors,Affiliations

15 A research Position with a major pharmaceutical company เร ยนจบเภส ชฯ มาโดยตรงต องการท างานเน นหน กในเช งว จ ย.. Marketing Management Position in Insurance broker setting ม ประสบการณ บ างด านการตลาดของธ รก จประก นภ ย. To work with large client population in a social service position ต องการท างานในแนวบร การสาธารณส ขท เก ยวก บช ว ตผ คนจ านวน มาก.

16 เร ยงล าด บตามประว ต การศ กษาจากส ไปต า-ช อสถาบ น สาขาว ชา ว ฒ การศ กษา ท ได ร บ ว นเวลาท ได ร บว ฒ การศ กษา ว ฒ การศ กษา-B.A (Bachelor of Arts),B.B.A (Bachelor of Business Administration),B.Sc (Bachelor of Science),M.Sc (Master of Science), M.Eng (Master of Engineering), Ph.D (Doctor of Philosophy) ว นเวลาว ฒ กาศ กษา ให ตรงก บ Transcript กรณ ย งไม ส าเร จการศ กษาให ใช ค า ว า Expected

17 เกรดเฉล ย(Averaged Grading)

18 ทบทวนโดยละเอ ยด เคยผ านงานด านใด

19 ร ปแบบท จะน าเสนอ

20 ท กษะทางคอมพ วเตอร Programming Language-Java,Visual Basic, Perl,LISP,SQL Operating Systems Windows XP, Windows Server, MAC O/S, Linux, Solaris, FreeBSD Application-Microsoft Office, Adobe Photoshop, SAP, AutoCAD, SPSS ท กษะทางภาษา เช น จ น อ งกฤษ ญ ป น ฯลฯ ท กษะประเภทอ นๆ เช น การใช เคร องม อบางชน ดได อย างช านาญ ความ คล องแคล วในการต ดต อประสานงานก บผ อ น ม มน ษยส มพ นธ ด เย ยม

21 Honors/Awards ประเภทเก ยวก บการศ กษา เช น รางว ลเร ยนด เก ยรต บ ตรต างๆ ท นการศ กษา รางว ลการแข งข นหร อการประกวด ประเภทเก ยวก บสาขาอาช พ/หน าท การงาน เช น รางว ลท ได จากบร ษ ท ประกาศ เก ยรต ค ณ รางว ลจากองค กรว ชาช พ สถาบ นหร อหน วยงานต างๆ Professional Affiliations-ม ความส มพ นธ เก ยวข องก บสมาคม องค กรทาง ว ชาช พ

22 Publications/Patens-เข ยนบทความ ต างๆ ลงเผยแพร ส อต างๆ Professional Training-การฝ กอบรมทางว ชาการ ฝ กงาน ด งาน Activities/Interests ก จกรรมค ายต างๆ ร วมก จกรรมชมรม

23 ยาวไม เก น 2 หน ากระดาษ ซ งม ขนาด A4 (หร อประมาณ 8"x12") และเป นกระดาษส ขาว ม ค ณภาพ แต ถ าเป นน กศ กษาจบใหม ด วย แล ว ควรจะเข ยนให จบในหน งหน ากระดาษเท าน น และรวมเฉพาะ รายละเอ ยดท จ าเป น และต อประเด นจร ง ๆ เท าน น อย าใช ค าย อในค าท ไม ควรย อ เช น ว นเด อนป เก ด ควรเข ยนค าเต ม ส วนค าอ น ๆ ถ าจะย อหร อไม ย อน น ให ด ตามหล กสากลน ยมเป น ต วอย าง ในกรณ ท ระบ งานอด เรกเข าไว ด วย ก ควรระว งว างานอด เรกท เราเอ ย ถ งน นม ความเหมาะสมก บงานท เราสม ครหร อเปล า เช น ถ าสม คร เป นพน กงานท าบ ญช ถ าม งานอด เรกประเภทท ต องใช ความละเอ ยด อย างเช น เย บป กถ กร อย ก จะด หร อเป น พน กงานต อนร บบน เคร องบ น ถ าชอบว ายน า ก ด เพราะยามฉ กเฉ นจะได ช วยผ โดยสาร ได

24 ห วเร อง ซ งประกอบด วย ช อผ เข ยนโดยใช อ กษรต วพ มพ ใหญ (Capital Letters) ซ งจะ อย ด านบนส ด ส วนท อย และเบอร โทรศ พท ให ใช อ กษรต วพ มพ เล ก (Low case letters) จ ดม งหมาย จ ดม งหมายหร อต าแหน งท ต องการสม คร ถ าต องการสม ครในต าแหน งใด ก ใก ระบ ช อต าแหน งน นหร อไม ก อาจจะบอกเป นสายงานท ตนต องการท าก ได การศ กษา เร ยงจากการศ กษาช นส งส ดไปถ งต าส ด ประสบการณ ในการท างาน บอกรายละเอ ยดท ส าค ญของงานท เคยท า ค อ ว นเด อนป ท เคยท างาน ช อและท อย ของสถานท ว าจ าง ประเภทของงานท ท า ค ณสมบ ต พ เศษ รายละเอ ยดส วนต ว ประกอบด วย เพศ อาย ว นเด อนป เก ด ความส ง น าหน ก ส ขภาพ ท อย สถานภาพการสมรส ศาสนา สถานภาพทางการทหาร สถานท เก ด ส ญชาต เช อ ชาต บ คคลอ างอ ง

25 ข อม ลพ นฐานส วนต ว เช น ช อ, ท อย, เบอร โทรศ พท, โดยเฉพาะเบอร โทรศ พท ควร ใส เบอร ท อ พเดท และสามารถต ดต อได การศ กษา ให เร ยงจากการศ กษาล าส ดท เพ งจบมา ใส ช อสถาบ น หล กส ตร พร อมระบ ผล การเร ยน (GPA) ให ช ดเจน ประสบการณ ท างาน ควรเร ยงล าด บการท างานคร งล าส ดเป นอ นด บแรก โดยต องระบ ต าแหน งงาน, เง นเด อน, ช อบร ษ ท, อาย การท างาน พร อมอธ บายหน าท ความร บผ ดชอบ โดยเน นท กษะพ เศษท เด นและม ความส าค ญ ผ ท จบใหม ให ระบ ประสบการณ จากโปรเจคท เคยท าตอนท ก าล งเร ยนอย เพ อท จะได น าเสนอให ก บทางบร ษ ทได ร บทราบว าต วเราม ท กษะทางด านใดบ าง ควรเข ยนให กระช บ ช ดเจน หล กเล ยงการใช ย อหน ายาวเก นไป และ ควรประกอบไปด วย รายละเอ ยดข อม ลท จ าเป นและเป นประโยชน ก บค ณเอง โดย ไม ควรให ยาวเก น 1 หน ากระดาษ A4 หร อ ยกเว นว า ถ าม ข อม ลท ส าค ญ หร อเป น ประโยชน จร ง ๆ และไม สามารถจบได ในหน งหน า ก อาจยาวเป น 2 หน า ข อม ลเก ยวการฝ กอบรมหร อการสอบประกาศน ยบ ตรต าง

26 นายจ างจะไม อ านท งหมด แต จะใช ว ธ scan ห วเร อง (Title) ว ตถ ประสงค (Objective) พ จารณาสถานท ท ค ณสามารถไปท างานได พ จารณา ประสบการณ ในการท างานและเกรดเฉล ย (GPA) Cover Letters (จดหมายปะหน า) สาขาท ค ณเร ยนมา ว ชาความร การอบรมต างๆ รางว ลท เคยได ร บ ข อม ลส วนต วและงานอด เรก ความสามารถพ เศษ ความสามารถทางภาษา ท กษะทางคอมพ วเตอร และด าน ต าง ๆ เน อหารายละเอ ยด Resume ควรเป นภาษาอ งกฤษ เพราะจะเป นการเพ ม โอกาสให ก บค ณในกรณ ท นายจ างเป นชาวต างชาต

27 ความถ กต องของข อม ลด านการงาน ระบ ว ฒ การศ กษาเท าท จ าเป น เม อเข ยนเสร จแล วลองอ านจบใน 1 นาท หร อไม พ มพ Resume ลงในการดาษท ม ค ณภาพด ส ขาว ตรวจสอบต วอ กษรอย างด อย าให ม ค าสะกดผ ด เด ดขาด อย าล มใส หมายเลขโทรศ พท ไว ใน Resume และ อย าล มเน นจ ดขายลงไปด วย

28

29 ส ต บ ตร ส าเนาบ ตรประชาชน บ ตรประก นส งคม ส าเนาทะเบ ยนบ าน ประกาศน ยบ ตร / ปร ญญา ใบร บรองผลการศ กษา ร ปถ าย บ ตรประจ าต วผ เส ยภาษ (ถ าม ) ส าเนาใบข บข (ถ าม ) ใบอน ญาตต างๆ (ถ าม ) ใบผ านงาน (ถ าม ) บ ตรว ชาช พต างๆ (ถ าม ) เอกสารราชการทหาร (ถ าม ) ทะเบ ยนสมรส (ถ าม ) ใบเปล ยนช อ นามสก ล (ถ าม ) ทะเบ ยนหย า (ถ าม ) ประกาศเก ยรต ค ณ (ถ าม ) ส ต บ ตรบ ตร (ถ าม ) หน งส อชมเชย (ถ าม ) การร บรองส าเนา : ควรจะม การเซ น ร บรองส าเนา ถ กต อง โดยท ระบ ว ตถ ประสงค ไว ให เร ยบร อย

30

31 ใช Spell Check Grammar/ Verb tenseถ กต องหร อไม ส งท เข ยนลงไปต อง ม นใจว าเป นความจร ง ลอง Print resume ผ าน Laser Print ด Layout เข ยนเสร จอย าเพ ง ท งไว แล วมาด ใหม ให เพ อช วยด และถามความเห น อ านแล วไม Clear ตรงไหน Format เป นอย างไร กรณ น กศ กษา อาจไปท Career center ของ มหาว ทยาล ยช วยตรวจทาน แนะน าเร อง Resume

32 Curriculum vitae (CV) แปลว า "ประว ต ย อ CV ก บ Resume แตกต างก นในแง รายละเอ ยด ขอบเขตของข อม ล และว ตถ ประสงค ของการใช งาน CV จะแจกแจงข อม ลครอบคล มประว ต ท กด าน อย างละเอ ยด จ งม เน อหายาวกว า Resume ใช การสม ครเร ยนต อ ขอท นการศ กษา ขอท นว จ ย สม ครต าแหน งงานในมหาว ทยาล ยหร อสถาบ นว จ ย บางท บร ษ ทต างชาต ก อาจร องขอ CV ตอนสม คร งานส าหร บบางต าแหน งพ เศษ แต หากเป นการ สม ครงานปกต ท วไป ใช แค Resume

33

34

35

36

37

38

39

40 จดหมายแนะน า (Cover letter) หร อจดหมาย สม ครงาน (Application letter) เป นเอกสารท แผนก บ คคลจะใช พ จารณาถ งค ณสมบ ต ของผ สม คร ว าม ความ เหมาะสมก บต าแหน งงานในบร ษ ท จดหมายแนะน าจ ง ต องกะท ดร ด ช ดเจน และสามารถกระต นความสนใจจาก ผ อ านได อย างด

41 ต องพ มพ ให สะอาดเร ยบร อยด วยกระดาษพ มพ ขนาดส น ( A4) แต ถ าในประกาศ ร บสม ครระบ ให เข ยนด วยลายม อตนเอง ก ควรเข ยนต วบรรจง อ านง ายสะอาด เร ยบร อยและสวยงาม ควรม ความยาวจ าก ด เพ ยง 1 หน ากระดาษ ใช ฟอร มการเข ยนแบบจดหมายธ รก จ และต องปราศจากข อผ ดพลาดใดๆ ท งส น ควรกล าวเจาะจงนามบ คคลแทนการกล าวช อต าแหน ง (เช น ค ณ... แทน ผ จ ดการฝ ายบ คคล) ต องส งพร อม Resume ท กคร ง ข อม ลท ปรากฏอย บนจดหมายแนะน าหร อจดหมายสม ครงาน อาจแบ งออกเป น 3 ส วน 1. เราเป นใคร และท าไมเราจ งเข ยนจดหมายส งไปย งบร ษ ท 2. กล าวถ งความสามารถของเรา ท คาดว าจะม ค ณค าต อบร ษ ท 3. กล าวถ งความสนใจของเราท ม ต อบร ษ ท ย อหน าส ดท ายของจดหมายแนะน า จะต องม นใจว าได บอกความต องการให ก บ ผ อ านทราบ เช น ต องการขอใบสม คร ต องการขอน ดเวลาส มภาษณ เป นต น ไม ควรจบจดหมายอย างลอยๆ ไม ช ดเจน เช น ขอน ดเวลาส มภาษณ ขอฟ งค าตอบ จากนายจ างหร อแผนกบ คคล แจ งให ทราบว าเราจะต ดต อไปภายหล ง

42 ท อย ของผ เข ยน (Address) ว นท (Date) ท อย ผ ร บ (Addressee) ค าข นต น (Salutation) ห วข อเร อง (Centre heading) เน อความ(Body of Letter) ค าลงท าย (Subscription) ลายเซ น (Signature) ช อผ เข ยน (Designation)

43 ท อย ของผ เข ยน (Address) ท อย ผ เข ยนอาจใช เข ยน หร อ พ มพ ให ตรงก นตลอดหร อ ให เหล อมด งน 70 Michael Lane 70 Michael Lane Coulson Coulson CO2 H20 CO2 H20 หมายเหต ไม ควรใส ช อผ เข ยนไว เหน อท อย หารต องการใส หมายเลขโทรศ พท ให ใส ไว ท ห วกระดาษด านบนซ ายม อตรงก บบรรท ดแรกของท อย ผ เข ยนและ ให ระยะห างจากขอบกระดาษด านซ ายตรงก บท อย ของผ ร บ

44 ว นท (Date) เว นระยะห างระหว างท อย ผ เข ยนก บว นท โดยเข ยนว นท ให ตรงก บท อย ของผ เข ยน ว นท ม หลายร ปแบบท แสดงเป นต วอย างเป นแบบง าย ท ส ดและไม ควรเข ยนแบบย อ เช น Sept.25 หร อ 15/5/98 หร อใช เคร องหมายวรรคตอนใดๆก บว นท

45 ท อย ผ ร บ (Addressee) ช อและท อย ของผ ร บใช ในกรณ จดหมายธ รก จและควรวาง ไว ในระด บท ต ากว าว นท โดยให ช ดซ ายของกระดาษและ ไม ต องใส เคร องหมายวรรคตอนใดๆ

46 ค าข นต น (Salutation) แต ละค าต องข นต นด วยต วพ มพ ใหญ (Capital Letter) และลงท ายด วย,(Comma) เสมอ Dear Mr. Wilby,

47 ห วข อเร อง (Centre heading) ห วเร องใช ส าหร บเข ยนจดหมายธ รก จ เพ อความสะดวก ในการแยกเก บเอกสารเข าแฟ มตามห วข อเร อง หร อส ง เร องไปย งผ ม ความร บผ ดชอบต อไป.

48 เน อความ(Body of Letter) เน อความของจดหมายน ยมข นต นประโยคแรกให ตรงก บ,(Comma) ท อย ตอนท ายของค าข นต น ส วนย อหน าต อม ให ย อหน าเข าไปจากขอบด านว ายเล กน อย จดหมายท ม เลขอ างอ งควรอ างอ งถ งหมายเลขน นไว ใน ประโยคแรกหร อในห วข อเร องเพ อจะได ช วยให ผ ร บได ทราบว าจดหมายน เก ยวข องก บเร องใด

49 ค าลงท าย (Subscription) จะวางไว ทางขวาม อโดยเร มจากก งกลางหน ากระดาษหร อ ช ดร มด านซ าย ป จจ บ นน ยมค าลงท าย 2 ชน ด ได แก Yours sincerely หากข นต นจดหมายโดยใส ช อผ ท เข ยนถ ง Yours Faithfully หากข นต นจดหมายโดย Dear Sir/Madam/Sirs ค าลงท ายจบด วย,(Comma) เสมอ Yours sincerely,

50 ลายเซ น (Signature) ประกอบด วยอ กษรน าหน าช อ (Initials) และ นามสก ล(Surname)หร อช อต นและนามสก ล ส ภาพสตร ม กจะวงเล บ Mrs(ไ ม ม Full stop) หร อ Miss ต อท าย ลายเซ น เพ อผ ร บจะได ทราบและเข ยนตอบกล บได อย าง ถ กต อง หากจะใช ค ากลางได แก Ms กรณ ผ เข ยนม ต าแหน ง จะพ มพ ต าแหน งไว ด านล าง ต อจากลายเซ น (P. Kulnawan) Human Resource Department

51 Opening Paragraph บอก HR หร อ Recruiterทราบว าตองการสม ครงานใน ต าแหน งใด ทราบข าวการเป ดร บสม ครจากส ออะไร ท ไหน เม อไร เช น Website หน งส อพ มพ น ตยสาร ส อโฆษณา จาก Referrals Body Paragraph ด าเน นเร อง บรรยายสรรพค ณต วเองอย างกระช บ ส อสารให ทราบว าเราม ความเข าใจเก ยวก บค ณสมบ ต หร อ ความเหมาะสมของผ ท จะมาด ารงต าแหน ง ยกต วอย างว าเราได เคยท างานคล ายคล งหร อท างานท เอ อ ประโยชน ต อต าแหน งท สม คร กรณ จบการศ กษาใหม ให พ ดถ งประว ต การเร ยนท โดดเด น การ ฝ กงาน หร อโปรเจคท ต างๆ สามารถเข ยนเพ มเป น 2 Paragraphก ได

52 Closing Paragraph เสนอต วจะขอโทรศ พท เพ อ Follow up เพ อขอโอกาส Interview (แสดงความเป น Proactive) กล าวขอบค ณส นๆป ดท ายท ทางบร ษ ทสละเวลาอ าน พ จารณา Resume ของค ณ

53

54 Format ของจดหมายให เป นไปตามแบบของ จดหมายธรก จ จดหมายควรจะม 2-3 paragraphs ม Story ส นๆท อธ บายความสามารถ ผลงาน อย าลอกประโยคใน Resume มาเข ยนซ าใน Cover Letter ต องร จ ก เร ยบเร ยง(Rephrase)ใหม ให ด น าสนใจ เน อความใน Cover Letter พยายามเน น เราความ สารถสร างประโยชนะไรให บร ษ ท ไม ใช เข ยนว าเรา จะได ประโยชน อะไรจากบร ษ ท เข ยน Focus อย ท ผลประโยชน ของบร ษ ท

55

56

57

58

59

60 หมายถ ง ส งท เก บรวบรวมต วอย าง หร อบางส วนของ หล กฐานท แสดงถ งผลส มฤทธ ความสามารถ ความพยายาม หร อความถน ดของบ คคล

61 เพ อให ประเม นตนเองว า ผลงานท ท าเป นอย างไร ประสบผลส าเร จระด บใด ม ระบบหร อไม ควรจะ ปร บปร งแก ไขหร อไม เพ อให ผ อ นท เก ยวข องได ประเม นว าม ความสามารถ ในการปฏ บ ต งานเป นอย างไร ประสบความส าเร จใน ระด บใด ควรจะพ ฒนาหร อไม อย างไร

62 ประว ต ส วนต วบ นท กข อม ลเบ องต นท จ าเป นของเจ าของประว ต โดยตรงตามความเป นจร ง ส าหร บความสามารถพ เศษ ประว ต การศ กษาต งแต ระด บต นจนถ งระด บส ง หล กฐานหร อเอกสารอ างอ งท ควรจะน ามา ใส ไว ในแฟ มน เช น ส าเนาประกาศน ยบ ตร, ส าเนาปร ญญาบ ตร ในท กระด บการศ กษา เท าท จะสามารถหามาได ประว ต การท างานส าเนาค าส งบรรจ และแต งต งคร งแรก/ ค าส งการเปล ยนแปลงต าแหน ง ท ส าค ญ ประว ต การหย ดงานเป นการบ นท กรายการได ร บอน ญาตการลาป วย, ลาก จ, ลา อ ปสมบท,ลาศ กษาต อ รวมท งการขาดงาน ต งแต เร มท างานเร อยมาจนถ งป จจ บ น ประว ต การฝ กอบรม / ส มมนาควรบ นท กการเข าร วมอบรมส มมนาท งท หน วยงานภาคร ฐ หร อหน วยงานเอกชนเป นผ จ ด ซ งเป นการพ ฒนาตนเอง เอกสาร ส าเนาเก ยรต บ ตร, ว ฒ บ ตร,ประกาศน ยบ ตร ท แสดงถ งการผ านการฝ กอบรมหร อเข าร วมส มมนา

63 ประว ต การศ กษาด งานท งในและต างประเทศ ท งท เป นหน วยงานภาคร ฐหร อ หน วยงานภาคเอกชน เอกสาร เช น หน งส อเช ญ / อน ญาตให ไปศ กษาด งาน ส าเนาเก ยรต บ ตร, ภาพถ าย,แบบสร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เป นต น การปฏ บ ต งานเป นรายละเอ ยดเก ยวการปฏ บ ต งานท ได ร บมอบหมายในแต ละป การศ กษารวมท งงานอ นๆท ได ร บมอบหมาย ควรบ นท กย อนหล งอย างน อย ๓ ป เอกสาร ส าเนาค าส งการมอบหมายงาน รางว ลและผลงานม ก จกรรมอะไรบ างท เราเข าร วม หร อได ร บรางว ลเก ยรต บ ตร อะไรบ าง..หากก จกรรมท เราเข าร วม รายช อรางว ล ความสามารถพ เศษด านต างๆ ความสามารถพ เศษท คนท วไปม อย เป นส วนน อยท สามารถท าได หร อเป นความสามารถพ เศษท สามารถสอดคล องก บคณะท เรา ต องการศ กษาต อ หร อถ าไม ม ก เป นความสามารถพ เศษท วๆ ไป

64 ก าหนดจ ดประสงค และประเภทของแฟ มสะสมงาน (Project the purposes and types of portfolios) รวบรวมผลงานและจ ดระบบแฟ ม (Collect and organize artifacts over time) ค ดเล อกผลงาน (Select key artifacts base on criteria) สร างสรรค ผลงาน/แฟ มให ม เอกล กษณ ของตนเอง (Interject personality through signature pieces) แสดงความค ดเห นและความร ส กต อผลงาน (Reflect metacognitively on each item) การตรวจสอบความสามารถของตนเอง (Inspect to self access and align to goals) แลกเปล ยนประสบการณ ก บผ อ น (Connect and conference with others) ประชาส มพ นธ ผลงาน(Respect accomplishments and show with pride)

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 Website Directly Company Thaiairways.com PTTPLT.com Ecgo.com IBM.com Bank.com Website Headhunter/Public Jobthai.com JobBkk.com Jobtopgum.com Job2search.com

75

76 The ultimate objective of resume is to get you interview ค ณต องม ค ณสมบ ต โดยรวมเข าตาด วย Resume ท ด จะช วยซ อโอกาสเข าส รอบการส มภาษณ ล กๆ Resumeท ด ต องม ว ตถ ท ด ในการเข ยน กรณ เป นน กศ กษา ไม ม ใครก าหนดต องฝ กงานได เฉพาะป ท จะส าเร จ การศ กษา ค ยก บอาจารย ท ปร กษาว าต องการล กม อช วยงานหร อไม เล อกท าในส งท เราสนใจ ท ถน ดก อน จะเห นโอกาสอ นๆ อย าเพ งค ดเร องเง นเป นอ นอ บแรกในการฝ กงาน อาย ย งน อย ลองด ให ร ไปเลย

77 เราต องร จ ดสร างเคร อข ายความส มพ นธ (Networking) ต าแหน งงานในบร ษ ทขนาดกลางและขนาดเล กเป น จ านวนมากไม ได ถ กประกาศในส อ เราต อง Search Internet/Website Magazine ศ กษาประว ต ผ ส าเร จ จะได เก ด Inspiration เช น ค ณต น อ ก 3ป ต อจากน เราท าอะไรอย น งท าอะไรอย สถาบ นท ม ช อเส ยงหร อองค กรท น าเช อถ อ เข ยนจดหมายCover Letter ในแบบ Job Inquiry Letter ส งResume และ Cover Letter ออกไปย งสถานท เป าหมาย ร บ Follow up

78

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย --------------------------

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา... 12-3 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา... 12-8 3. พ มพ ใบอน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543 ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543 ประกาศกระทรวงพาณ ชย เร อง ก าหนดปร มาณการค าและขนาดของถ งเก บ น าม นเช อเพล งท ม อย ของผ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information