Tuesday, October 16, 12

Size: px
Start display at page:

Download "Tuesday, October 16, 12"

Transcription

1

2 เว บไซต ไอเอฟพ เลกาซ เป นช มชนออนไลน ของศ ษย เก าไอเอฟพ ท วโลก เว บไซต น เป นแหล งทร พยากรและพ นท เพ อให ศ ษย เก าได เผยแพร ข าวสารเก ยวก บว ชาช พ ก จกรรม แหล งทร พยากรซ งเป นของช มชนไอเอฟพ ท วโลก และของบ คคลท วไป หน าหล กของ เว บไซต น ประกอบด วยหน าหล กของ 22 ประเทศของเคร อข ายศ ษย เก า และข อม ลส วนต วของศ ษย เก าท กท าน เน อหาส วนใหญ จะถ ก สร างข นโดยผ เข าใช และโพสต ไปย งหน าประว ต ซ งผ ท เคยใช ส อส งคมจะค นเคย เว บไซต ของเราเป นสถานท ท ให ศ ษย เก าต ดต อก น ท งในประเทศและท วโลก และเป นว ธ ท ช วยนาเสนอความสาเร จในร ปแบบของไอเอฟพ ของค ณ เข าชมเว บไซต

3 สารบ ญ หน าแรก ข าวสารล าสด เขาส ระบบ ช อผ ใช รห สผ าน เง อนไขการใช ต งค าความเป นสวน ข อม ลส วนต ว แกไขข อม ลส วนต ว บ ญช ผ ใช งาน ก จกรรมท งหมด สถานะ ความค ดเห น ค นหา ค นหาศ ษย เก า กล องร บข อความ ส งข อความ ข าวประกาศ ว ธ การประกาศข าว กล มความสนใจและกระดานข อความของกล ม กล มประเทศและกระดานข อความของกล ม กระดานข อความของศ ษย เก า เล อกภาษา ส อส งคมของIFP เล อกประเทศ ต ดต อเรา

4 หน าแรก ก ยวก บ IFP อ านรายละเอ ยดเร องโอกาสท นการศ กษา งาน ท นโครงการ และประกาศร บสม ครผล เพ อการนาเสนอ ด เน อหาของการส อประชาส มพ นธ เก ยวก บโครงการ IFP เร ยกด ส อของ IFP เร ยกด ห องสม ดว ทยาน พนธ อ านบทความเก ยวก บ IFP และภาพถ ายเร องราวของศ ษย เก า แปลภาษาบนหน าเว บไซต เปนภาษาของแต ละประเทศ เย ยมชมหน าเว บไซต ของกล มศ ษย เก า (เร มในป ) และอ นๆ ข าวล าส ด ข าวล าส ดเป นพ นท สาหร บให ศ ษย เก าส งข อม ลท ต องการเผยแพร ให ท กคนทราบ อ นได แก ข าวเก ยวก บว ชาช พ ความค บหน าของโครงการ ประกาศ รางว ล ภาพ ว ด โอ หร อข อม ล อ นๆท ต องการเผยแพร เพ ยงแค โพสต และเล อกสถานะให เป นสาธารณะ โดยข าว ประชาส มพ นธ น เป นบล อกของ IFP ถ กจ ดทาโดย เคร อข าย IFP เท าน น

5 เข าส ระบบ ช อผ ใช : ชอในการเขาใชคออเมลซงทางผจดทามใวใหแกผเขาใช ช อในการเข าใช ค ออ เมล ของท านซ งเคยได ให ก บผ จ ดทา ชอในการเขาใชไมสามารถเปลยนแปลงได ช อในการเข าใช ไม สามารถเปล ยนแปลงได ถา หากจา จาอ เมลลดงกลาวไมได อ เมลล ด งกล าวไม ได ใหทาตามคาแนะนาบนหนาเขาสระบบ ให ทาตามคาแนะนาบนหน าเข าส ระบบ เพอขอกขอมลผานทางอเมลล เพ อขอก ข อม ลผ านทางอ เมลล คณสามารถเปลยนอเมลเพอรบการแจงเตอนจากทางเวบไซต ท านสามารถเปล ยนอ เมล เพ อร บการแจ งเต อนจากทางเว บไซต และเพอทาใหศษยเกาคนอนสามารถ และเพ อทาให ศ ษย เก าคนอ นสามารถต ดต อได ตด ตอไดโดยตรง แต ไม สามารถเปล ยนแปลงช อผ ใช ได แตไมสามารถเปลยนแปลงชอผใชใดๆได รห สผ าน รหสผาน รห สผ านจะเป นรห สผ านเด ยวก บท ใช ก บเว บไซต เด มของ IFP ศ ษย เก าสามารถเปล ยนรห สผ านได ตลอดเวลา ผ าน รหสผานจะเปนรหสผานเดยวกนกบทใชกบเวบไซตเดมของ ทางแถบบ ญช ผ ใช งานซ งอย บนแถบของหน าข อม ลศ ษย เก า IFP ศษยเกาสามารถเปลยนรหสผานไดตลอดเวลา ผานทางแถบบญชผใชงานอยบนแถบของหนาขอมล ศษย เกา หากค ณไม เคยเข าใช เว บไซต เด มของ IFP หร อจารห สผ านไม ได ให ทาตามคาแนะนาท หน าเว บไซต เข าส ระบบ หากคณไมเคยเขาใชเวบไซตเดมของ IFP หรอจารหสผานไมไดใหทาตามคาแนะนาทหนาเวบไซตเขาส เพ อก ข อม ลรห สผ าน ระบบเพอกขอมลรหสผาน เงอนไขการใชงาน เง อนไขการใช งาน เมอเขาสระบบครงแรก เม อเข าส ระบบคร งแรก จะมหนาตางเพอใหทานอานขอตกลงและเงอนไขทางกฎหมายในการใชงาน จะม หน าต างเพ อให ท านอ านข อตกลงและเง อนไขทางกฎหมายในการใช งาน หลง หล งจาก จากยอมรบแลว ยอมร บแล ว จะต องเข าไปต งค าความเป นส วนต ว จะตองเขาไปตงคาความเปนสวนตว เม อต งค าแล วระบบจะแสดงหน าประว ต ของศ ษย เก าโดยอ ตโนม ต เมอตงคาแลวระบบจะแสดงหนาประวตของ ศษยเกา โดยอตโนมต ศ ษย เก าสามารถเข าส เว บไซต ได จากหน าข อม ลส วนต ว ศษยเกาสามารถเขาสเวบไซตไดจากหนาขอมลสวนตว

6 ตงคาความเปนสวนตว ต งค าความเป นส วนต ว ใชตวเลอกในการตงคาความเปนสวนตวของขอมลสวนตวของทาน ใช ต วเล อกในการต งค าความเป นส วนต วของข อม ลส วนต วของท าน เลอก เล อก ทกคน ท กคน เพ อให ท กคนสามารถเห นข อม ลส วนต วของท าน เพอใหทกคนสามารถเหนขอมลสวนตวของทาน ผจด ผ จ ดทาแนะนาให นาใหตงคาดงกลาวหากทานตองการแสดงขอมลสวนตวตอ ต งค าด งกล าวหากท านต องการแสดงข อม ลส วนต วต อสาธารณะ โดยจะปรากฏใน สาธารณะ โดยจะปรากฏในหนาแสดงผลการคนหา และตองการตดตอ กบผ หน าแสดงผลการค นหา และต องการต ดต อก บผ เข าเย ยมชมเว บไซต เขาเยยมชมเวบไซต เล อก ช มชน IFP เพ อแสดงหน าข อม ลส วนต วของท านให เฉพาะผ ได ร บท น ศ ษย เลอก ชมชน IFP เพอแสดงหนาขอมลสวนตวของทานใหเฉพาะผได รบทน เก า และเจ าหน าท ของ ศษยเกา และเจาหนาทของ IFP เห นเท าน น IFP เหนเทานน ข อม ลบนหน าประว ต จะปรากฏในหน า ขอมลบนหนา ประวตจะปรากฏในหนาแสดงผลเมอผคนหาเขาสระบบแลวเทานน แสดงผลเม อผ ค นหาเข าส ระบบแล วเท าน น เลอก เล อก ซ อนประว ต ซอนประวต เพ อซ อนประว ต จากผ เข าเย ยมชมท กคนรวมถ งกล มของ เพอซอนประวตจากผเขาเยยมชมทกคนรวมถง IFP กลมของ IFP หนาขอมลสวนตวของทานจะไมปรากฏในหนาแสดงผล เมอม หน าข อม ลส วนต วของท านจะไม ปรากฏในหน าแสดงผลเม อม การค นหา การคนหา

7 ข อม ลส วนต ว ขอมลสวนตว ใช หน าข อม ลส วนต วเพ อ: หนาขอมลสวนตวจะเปนหนาทใชเขาสเวบไซตหลก ใช หนาขอมลสวนตวเพอ: แสดงก จกรรมล าส ด แสดงกจกรรมลาสด แก ไขข อม ลส วนบ คคลและข อม ล ทางด านว ชาช พ ท ศ ษย เก า แกไขขอมลสวนบคคลและขอมล ต องการแบ งป นก บศ ษย เก าคนอ นและผ เข าชม ทางดานวชาชพ ทศษยเกา ตอง การแบงปนกบศษยเกาคนอนและผเขาชม เขารวมในกลมหรอกระดานขอความ เข าร วมในกล มหร อกระดานข อความ แสดงขาวสารลาสด แสดงข าวสารล าส ด สรางโพสตถานะดวน สบคนศษยเกา สร างโพสต สถานะด วน อานขอความในกลองรบขอความ ค นหาศ ษย เก า เยยมชมขอมลสวนตวของสมาชก(ศษยเกา)คนอนเพอดขอมลและกจกรรม อ านข อความในกล องร บข อความ ณ ปจจบน หรอใชสงขอความโดยตรงไปทกลองรบขอความของศษยเกา เย ยมชมข อม ลส วนต วของสมาช ก(ศ ษย เก า)ท านอ นเพ อด ข อม ลและก จกรรม คนอน ณ ป จจ บ น หร อใช ส งข อความโดยตรงไปท กล องร บข อความของศ ษย เก า ท านอ น

8 แกไขขอมลสวนตว แก ไขข อม ลส วนต ว ใชตวเลอกนเพอแกไขขอมลสวนตวหรอเพอเปลยนการตงคาความเปน สวนตวในหนาขอมลสวนตวของศษยเกา ใช ต วเล อกน เพ อแก ไขข อม ลส วนต วหร อเพ อเปล ยนการต งค าความเป นส วนต วใน เพมขอมลสาหรบแสดงใหหนาขอมลสวนตวของศษยเกา รวมถงความ เชยว หน าข อม ลส วนต วของศ ษย เก า ชาญทางดานอาชพและสงทสนใจ ขอมลการตดตอรวมถงอเมลล ในหวขอ เกยวกบฉน เพ มข อม ลสาหร บแสดงให หน าข อม ลส วนต วของศ ษย เก า จะบอกเกยวกบงานในความรบผดชอบ องคกร รวมถ งความเช ยวชาญ โครงการ รวมถงลงคไปยงขอมลดงกลาว ทางด านอาช พและส งท สนใจ ข อม ลการต ดต อรวมถ งอ เมลล ในห วข อ เก ยวก บ เลอกสถานะในการมองเหน ฉ น จะบอกเก ยวก บงานในความร บผ ดชอบ สาหรบ ทกคน เฉพาะชมชน องค กร โครงการ IFP หรอสวน รวมถ งล งค ไปย ง ตว การตงคาดงกลาวจะสงผลตอการมองเหนของผคนเมอเขาไป ข อม ลด งกล าว คนหาศษยเกาคนอน เชน หากตงคาการมองเหนเปนสวนตว จะไม แสดงผลการคนหาใดๆ เล อกสถานะในการมองเห น สาหร บ ท กคน เฉพาะช มชน IFP หร อส วนต ว การต ง ค าด งกล าวจะส งผลต อการมองเห นของผ ค นเม อเข าไปค นหาศ ษย เก าคนอ น เช น ***หมายเหต: หากต งค าการมองเห นเป นส วนต ว การตงคาความเปนสวนตวจะมบนทกขอมลทบในสวน จะไม แสดงผลการค นหาใดๆ ของ การมองเหนขอมลสวนตวของศษยเกา กรณาตรวจสอบการตงคา ดงกลาว ตงแตครงแรกทเขาใช ***หมายเหต : การต งค าความเป นส วนต วจะม บ นท กข อม ลท บในส วนของการ มองเห นข อม ลส วนต วของศ ษย เก า กร ณาตรวจสอบการต งค าด งกล าวต งแต คร ง แรกท เข าใช

9 บ ญช ผ ใช บญชผใช ใช ต วเล อกด งกล าวเพ อเปล ยนข อม ลเบ องต นของผ ใช รวมถ งรห สผ าน ช อท ใชตวเลอกดงกลาวเพอเปลยนขอมลเบองตนของผใช ถ กแสดงของท าน (เป นช อท ต องการให แสดงในการค นหาในข อม ลส วนต ว รวมถงรหสผาน ชอ ทถก แสดงของทาน และในการแสดงความเห น) (เปนชอทตองการใหแสดงในการคนหาในขอมลสวน ช อทางการ และอ เมลล ซ งจะใช ร บการแจ งเต อน ตว และใน การแสดงความเหน) จากเว บไซต ชอทางการ และอเมลล ซงจะใชรบการ แจงเตอนจากเวบไซต *** หมายเหต : ช อผ ใช ไม สามารถเปล ยนแปลงได *** หมายเหต: ชอผใช ไมสามารถเปลยนแปลงได

10 กจกรรมทงหมด ก จกรรมท งหมด เปนการแสดงกจกรรมบนหนาเวบไซตของผใชทกคน เป นการแสดงก จกรรมบนหน าเว บไซต ของผ ใช ท กคน รวมถงทกการแสดงความคดเหน กจกรรมของกลม รวมถ งท กการแสดงความค ดเห น ก จกรรมของกล ม สถานะปจจบน ใหคลกท กจกรรมใหม สถานะป จจ บ น ให คล กท ก จกรรมใหม สถานะ สถานะ การแสดงสถานะดวนของผเขาใช สถานะทโพสขนจะ ปรากฏในตรงกจกรรมทงหมด และผเขาใชคนอนสามารถ การแสดงสถานะด วนของผ เข าใช สถานะท โพสข นจะปรากฏ แสดงความเหนบนสถานะทโพสขน ในก จกรรมท งหมด และผ เข าใช คนอ นสามารถแสดง ความเห นบนสถานะท โพสข น ความคดเหน สามารถใชงานรวมกบศษยเกาคนอนไดโดยแสดงความ คด ความค ดเห น เหนบนสถานะทมการโพสต ผเขาใชทเขาสระบบแลว จง สามารถแสดงความคดเหนได สามารถใช งานร วมก บศ ษย เก าคนอ นได โดยแสดงความ ค ดเห นบนสถานะท ม การโพสต ผ เข าใช ท เข าส ระบบแล วจ ง สามารถแสดงความค ดเห นได

11 คนหา ค นหา สวนนใชสาหรบการคนหา ส วนน ใช สาหร บการค นหา คนหาศษยเกา ค นหาศ ษย เก า สามารถคนหาศษยเกาดวย ชอ ประเทศ สามารถค นหาศ ษย เก าด วย ช อ ประเทศ สาขาทศกษา สงทสนใจ เปนตน สาขาว ชาท ศ กษา ส งท สนใจ เป นต น

12 กลองรบขอความ กล องร บข อความ เมอผเขาใชทานอนสงขอความถงศษย เม อผ เข าใช ท านอ นส งข อความถ งศ ษย เก า เกา ขอความนนจะปรากฏในกลองรบขอความ ข อความน นจะปรากฏในกล องร บข อความ ถาตองการใหผเขาชมทกคนตดตอทานได ถ าต องการให ผ เข าชมท กคนต ดต อท านได โดยตรง ในส วนการแก ไขข อม ลส วนต วให ใส ในสวนการแกไขขอมลสวนตวใหใส อเมลของทานในชองขอมลสวนตวและเลอก อ เมล ของท านในช องข อม ลส วนต วและเล อกการ การตงคาความเปนสวนตวไปท ต งค าความเป นส วนต วไปท ท กคน ทกคน สงขอความ ส งข อความ สงขอความไปยงของผเขาใชทานอน ส งข อความไปย งผ เข าใช ท านอ น

13 โพสต ข อความ โพสตขอความ สมาช กช มชน สมาชกชมชน IFP IFP เท าน นท สามรถโพสต ข อความ เทานนทสามรถลงโพสตขอความแตผ แต ผ เย ยมชม เย ท กคนสามารถเห นข าวสารล าส ดน น ยมชมทกคนสามารถเหนขาวสารลาสดนน (รวมถ งบ คคลท วไป) (รวมถง บคคลทว ด งน นจ งเป นแนวทางท ด ท จะนาเสนอผลงาน ไป) ดงนนเปนแนวทางทดทจะนาเสนอผลงาน ข าวสารด านอาช พ ขาวสารดาน เพ อให ผ ชมท วโลกได เห น อาชพ เพอใหผชมทวโลกไดเหน โพสต ข อความด วยภาษาท ท านต องการ โพสตขอความดวยภาษาททานตองการ ผเขาใชและผ ผ เข าใช และผ เข าชม สามารถเล อกภาษาบนหน าเว บไซต เพ อแปลภาษาท ได ประกาศ เขาชมสามารถเลอกภาษาบนหนาเวบไซตเพอแปลภาษา ข น ทไดประกาศขน ข าวประกาศจะปรากฏในข าวบนหน าแรกของของเว บไซต รวม ขาวประกาศจะปรากฏในขาวบนหนาแรกของของ และปรากฏในหน าเว บไซต ของศ ษย เก าในหน าแรกของ เวบไซตรวม และปรากฏในหนาเวบไซตของศษยเกาใน เว บไซต ของประเทศ หนาแรกของเวบไซตของประเทศ ผ เข าใช ท านอ นๆจากช มชนของ ผเขาใชคนอนๆจากชมชนของ IFP IFP สามารถแสดงความ คด เหนบนประกาศได ค ดเห นบนประกาศได

14 ขาว ข าวและว ธ การโพสต ข อความ และวธการโพสตขอความ เลอกจากเมนทเลอนลง เล อกจากเมน ท เล อนลง (drop-down (drop-down menu) menu) ถ าท านต องการโพสต ถาทานตองตอง การ โพสตขอความทวไปพรอมกบรปภาพ หรอหวของานวจย วดโอ อลบมรป ข อความท วไปพร อมก บร ปภาพ ตาแหนงงานวาง หรอรายชอกจกรรม หร อห วข องานว จ ย ว ด โอ อ ลบ มร ป ตาแหน งงานว าง หร อรายช อก จกรรม ในการตงหวเรองโพสต พยายามใชขอความทสนและชดเจน Title your post. Try to keep titles as short and clear as possible. เลอกจากเมนทเลอนลง (drop-down menu) จากรายการ โพ สตของทาน ในการต งห วเร องโพสต (จะชวยใหผทเขาอานคนหาประกาศได) พยายามใช ข อความท ส นและช ดเจน เล อกจากเมน ท เล อนลง (drop-down menu) จากรายการโพสต ของท าน พมพขอมลทตองการโพสต (ภาษาใดกได) (จะช วยให ผ ท เข าอ านค นหาประกาศได ) อพโหลดรป วดโอ งานวจย หรออลบมรปภาพ ถาไมตองการ อพ โหลดเนอหาดงกลาว พ มพ ข อม ลท ต องการโพสต สามารถขามขนตอนนไปได (ภาษาใดก ได ) อ พโหลดร ป ว ด โอ งานว จ ย หร ออ ลบ มร ปภาพ ถ าไม ต องการอ พโหลด คลก สงขอมล ขอความททานโพสตจะปรากฏในขาวสารลาสด ของ เน อหาด งกล าว สามารถข ามข นตอนน ไปได หนาแรกของของเวบไซตรวม และปรากฏในหนาเวบไซตของ ศษย เกา คล ก ส งข อม ล ข อความท ท านโพสต จะปรากฏในข าวสารล าส ดของหน า แรกของของ ***หมายเหต: เมอทานโพสตชองทางตางๆ บนประกาศขาว จะ ปรากฏบนหนาตาแหนงงานวาง เว บไซต รวม และปรากฏในหน าเว บไซต ของศ ษย เก า บนหนาแรกของเวบไซต เพอใหผ ไดรบทนและศษยเกาไดสบคนชองทางนนๆ ซงอาจจะเปนการเปด รบงาน ***หมายเหต : สมาคม เม อท านโพสต ช องทางต างๆ หรอการแขงขนตางๆ บนประกาศข าว จะปรากฏบน หน าตาแหน งงานว าง บนหน าแรกของเว บไซต เพ อให ผ ได ร บท นและ ศ ษย เก าได ส บค นช องทางน นๆ ซ งอาจจะเป นการเป ดร บสม ครงาน สมาคม หร อการแข งข นต างๆ

15 กลมความสนใจและกระดานขอความ กล มความสนใจและกระดานข อความ กลมความสนใจและกระดานขอความเปนวธการ กล มความสนใจและกระดานข อความเป นว ธ การต ดต อ ตดตอกบศษยเกาคนอนซงมความเหมอนกน ก บศ ษย เก าท านอ นซ งม ความสนใจเหม อนก น เช น เชน อาชพ อาช พ และสาขาท ศ กษาท เหม อนหร อคล ายก น และสาขาทศกษาทเหมอนหรอคลายกน การเขารวมกลมทสนใจ การเข าร วมกล มท สนใจ อาจจะเกยวของกบสาย อาจจะเก ยวข องก บสายงาน งาน หรอความสนใจของศษยเกา หร อความสนใจในเร องต างๆของศ ษย เก า

16 กลมความสนใจและกระดานขอความ กล มความสนใจและกระดานข อความ หนาเวบไซตของกลมความสนใจศษยเกาสามารถใชแถบ หน าเว บไซต ของกล มความสนใจ ศ ษย เก าสามารถใช แถบกระดาน กระดานขอความเพอเรมใชและมสวนรวมในการสนทนา ข อความเพ อเร มใช และม ส วนร วมในการสนทนาเก ยวก บเร องราวของ เกย วกบเรองราวของศษยเกาในประเดนนนๆ ศ ษย เก าในประเด นน นๆ ทานสามารถเขารวมในหวขอของกระดานขอความซงคน ท านสามารถเข าร วมในห วข อของกระดานข อความซ งศ ษย เก าท าน อนเปนผเรม หรอจากหวขอใหมภายในประเดนหลก อ นเป นผ เร ม หร อจากห วข อใหม ภายในประเด นหล ก การแสดงความคดเหนดงกลาวจะสามารถมองเหนไดม การแสดงความค ดเห นด งกล าวจะสามารถมองเห นได โดยสมาช กใน เฉพาะชมชน IFP เทานนท ช มชน IFP เท าน นท ทานสามารถสมครเขารวมในกระดานขอความของ ท านสามารถสม ครเข าร วมในกระดานข อความของแต ละประเทศ หาก ประเทศ หากทานมความประสงคใหแจงเตอนผานทาง อเมลจาก ท านประสงค ให แจ งเต อนผ านทางอ เมล จาก เมอมกจกรรมใหม ของกระดานขอความ เม อม ก จกรรมใหม ในกระดานข อความ เมอเปนสมาชกแลวศษยเกา เม อเป นสมาช กแล วศ ษย เก า สามารถตอบกลบบนกระดานขอความผานทางอเมลลได สามารถตอบกล บบนกระดานข อความผ านทางอ เมลล ได ทานตองการเรมกลมทสนใจและกระดานขอความเปนของ หากท านต องการเร มกล มความสนใจและกระดานข อความของต วเอง ตว เอง กร ณาต ดต อผ จ ดทา กรณาตดตอผจดทา

17 กล มประเด นความสนใจและกระดานข อความ กลมประเดนทสนใจและกระดานขอความ ท านสามารถเข าถ งกระดานข อความของประเด นความสนใจ ทานสามารถเขาถงกระดานขอความของประเดน จากหน าหล กของกระดานข อความ ความสนใจจากหนาหลกของกระดานขอความ ซ งเป นพ นท เก บข อความ ซงเปน พนทเกบขอความและหวขอทงหมด และห วข อท งหมด กระดานข อความของกล มประเด นท สนใจจะป อนข อม ลไปย ง กระดานขอความของกลมประเดนทสนใจจะปอน แฟ มการสนทนาท วไปของห วข อน น ขอมลไปยงแฟมการสนทนาทวไปของหวขอนน ท านสามารถโต ตอบได โดยตรงผ านกระดานข อความจากหน า ทานสามารถโตตอบไดโดยตรงผานกระดานขอความ เว บไซต น จากหนาเวบไซตน

18 กล มประเทศ กลมประเทศ และกระดานข อความ และกระดานขอความ กล มประเทศและกระดานข อความเป นการต ดต อศ ษย กลมประเทศและกระดานขอความเปนการ ตด เก าท านอ นๆท สนใจในประเด นท ตอศษยเกาคนอนๆทสนใจในประเดนท เกยว ของของ IFP ประเทศนน เก ยวข องของ IFP ประเทศน น ทานไมจาเปนตองเปนคนของประเทศนนๆ ท านไม จาเป นต องเป นคนของประเทศน นๆเพ อท จะเข า เพอทจะเขารวมในกลม เพราะอาจเปน ร วมในกล ม ประเทศททานเคยศกษา เพราะอาจเป นประเทศท ท านเคยศ กษา หรอเคยเดนทางไป หร อเคยเด นทางไปท องเท ยว ทองเทยว หรอสนใจเกยวกบการเมอง หร อสนใจเก ยวก บ วฒนธรรมหรอการพฒนาระดบรากหญา การเม อง ว ฒนธรรมหร อการพ ฒนาในระด บท องถ น

19 กล มประเทศและกระดานข อความ กลมประเทศและกระดานขอความ หล งจากเข าร วมก บกล มประเทศ หลงจากเขารวมกบกลมประเทศ ท านสามารถใช กระดานข อความ สามารถใชกระดานขอความ เพ เพ อเร มเข าใช และม ส วนร วมในการสนทนาเก ยวก บเร องราว อเรมเขาใชและมสวนรวมในการสนทนาเกยวกบเรองราว ภายในประเทศร วมก บศ ษย เก าท านอ นๆ ภายในประเทศรวมกบศษยเกาคนอนๆ ท านสามารถสม ครเข าร วมในกระดานข อความของประเทศ ทานสามารถสมครเขารวมในกระดานขอความของประเทศ หาก หาก ท านม ความประสงค ให แจ งเต อนผ านทางอ เมลล จาก ทานมความประสงคใหแจงเตอนผานทางอเมลลจาก เม อม ก จกรรมใหม ของกระดานข อความ เมอมกจกรรมใหมของกระดาน หาก ความ หากเปนสมาชกแลวศษยเกาสามารถตอบกลบบน เป นสมาช กแล วศ ษย เก าสามารถตอบกล บบนกระดานข อความผ าน กระดานขอความผานทางอเมลลได ทางอ เมลล ได การแสดงความคดเหนดงกลาวสามารมองเหนได จะมเฉพาะ ชม การแสดงความค ดเห นด งกล าวสามารมองเห นได โดยสมาช กใน ชน IFP เทานน ช มชน IFP เท าน น กลมประเทศและกระดานขอความสามารถเขาใชผานทางลงค บน กล มประเทศและกระดานข อความสามารถเข าใช ผ านทางล งค บน หนาเวบไซตของแตละประเทศ หนาเวบไซตของศษยเกา ในเครอ หน าเว บไซต ของแต ละประเทศ ขายซงจะเปดใหใชงานในปถดไป หน าเว บไซต ของศ ษย เก าใน เคร อข ายซ งจะเป ดให ใช งานในป ถ ดไป

20 กลมประเทศและกระดานขาว กล มประเทศและกระดานข าว ศษยเกาสามารถเขาใชกระดานขอความของประเทศตน ศ ษย เก าสามารถเข าใช กระดานข อความของประเทศตนจาก หนาหลกของเวบไซต หน าหล กของเว บไซต ซงจะเปนทเกบหวขอของ ซ งจะเป นท เก บห วข อของกระดาน กระดานขอ ความทงหมด ข อความท งหมด ความคดเหนของหนาเวบไซตกลมของประเทศนนจะปอน ความค ดเห นของหน าเว บไซต กล มของประเทศน นจะถ กป อน ความคดเหนไปยงแฟมกระดานขอความของกลมประเทศ ความค ดเห นไปย งแฟ มกระดานข อความของกล มประเทศ ศ ษย เก าอาจจะโต ตอบโดยตรงก บกระดานข อความจากหน า ศษยเกาอาจจะโตตอบโดยตรงกบกระดานขอความจาก เว บไซต น หนาเวบไซตน *** หมายเหต กระดานข อความของกล มประเทศจะแยกส วนก บ *** หมายเหต กระดานขอความของกลมประเทศจะแยก สวน ของกระดานข อความของศ ษย เก า IFP ซ งถ กเช ญเข าร วมใน กบของกระดานขอความของศษยเกา IFP ซงถกเชญ เขารวม ในกระดานขอความของกลมศษยเกา กระดานข อความของกล มศ ษย เก า IFP กระดานขอความของศษยเกาจะมาแทนทเวบไซตเดม กระดานข อความของศ ษย เก าจะมาแทนท เว บไซต เด ม และจะ และจะเปนชองทางการตดตอทางเดยวของศษยเกาใน เป นช องทางการต ดต อทางเด ยวของศ ษย เก าในกล มของ กลมของประเทศของทาน ประเทศของท าน

21 กระดานขอความของศษยเกา กระดานข อความของศ ษย เก า กระดานขอความของศษยเกานจะใชแทน เวบไซตเดมของ IFP เพอใชตดตอกบเครอ ขายศษยเกาในประเทศ กระดานข อความของศ ษย เก าน จะใช แทนเว บไซต เด มของ กระดานขอความ ของศษยเกาจะเชอมการสนทนากบเครอขาย IFP เพ อใช ต ดต อก บเคร อข ายศ ษย เก าในประเทศ ศษยเกาทอยในประเทศเดยวกนเทานน กระดานข อความของศ ษย เก าจะเช อมการสนทนาก บ เมอเปดเขาใชงาน เคร อข ายศ ษย เก าท อย ในประเทศเด ยวก นเท าน น ทานจะเปนสมาชกใน กระดานขอความโดยอตโนมต ถาทานไม ตองการเปนสมาชก เม อเป ดเข าใช งาน ท านจะเป นสมาช กในกระดานข อความ กรณาเขาไปยงกระดาน ขอความ โดยอ ตโนม ต และคลก ถ าท านไม ต องการเป นสมาช ก ยกเลกเปนสมาชก กร ณาเข าไป ย งกระดานข อความ และคล ก ยกเล กเป นสมาช ก

22 เลอกภาษา เล อกภาษา ใชเพอแปลภาษาหนาเวบไซตใหเปนภาษาท ใช เพ อแปลภาษาท แสดงบนหน าเว บไซต ให เป นภาษาท ตองการ ต องการ *** หมายเหต การแปลภาษาด งกล าวจะแปลผ าน การแปลภาษาดงกลาวจะแปล Google ผาน Google automatic translation - automatic translation ซ งเป นทางเล อกในการเข าถ ง ซงเปนทางเลอกในการเขาถงภาษาหลกทง 12 ภาษาหล กท ง การแปลดงกลาวอาจจะไมสมบรณ 12 ภาษา การแปลด งกล าวอาจจะไม สมบ รณ แบบ แบบ แต จะช วยให การเข าใช เว บไซต ได ง ายข น แตจะชวยใหการการเขาใชเวบไซตได งายขน ส อส งคมของ IFP สอสงคมของ IFP เพ อเช อมต อเคร อข ายทางส งคมของผ เข าใช ไปย ง เพอเชอมตอเครอขายทางสงคมของผเขาใช เฟซบ ค ทว ตเตอร ย ท ป ล งค อ น ฟล กเกอร ไปยง เฟซบค ทวตเตอร ยทป ลงคอน ฟลก เกอร

23 เล อกประเทศ เลอกประเทศ เคร อข ายศ ษย เก าของแต ละประเทศจะม หน าเว บไซต เป น เครอขายศษยเกาของแตละประเทศจะมหนา ของแต ละประเทศ เวบไซตเปนของแตละประเทศ หน าเว บไซต น ท านสามารถรวบรวม หนาเวบไซตนทาน เร องรวมของประเทศของตนเองและสามารถนาเสนอ สามารถรวบรวมเรองรวมของประเทศของตนเอง และ สามารถนาเสนอกจกรรมและความสาเรจท เกดขน ก จกรรมและความสาเร จท เก ดข นภายในของประเทศได ภายในของประเทศได หน าเว บไซต น ศ ษย เก าสามารถอ านโพสต ข อความใน ประเทศ หนาเวบไซตน แบ งป นก จกรรม ศษยเกาสามารถอานโพสต โครงการ ส อ และนาเสนอ ขอความในประเทศ แบงปนกจกรรม โครงการ สอ เคร อข ายศ ษย เก าโดยอ สระและสอดคล องก บเคร อข าย และนาเสนอเครอขาย ศษยเกาโดยอสระและ สอด ของ คลองกบเครอขายของ IFP ท วโลก IFP ทวโลก ช วงระหว างป ชวงระหวางป สาน กเลขาน การ สานกเลขานการจะ IFP ทา จะ ทางานร วมก บเคร อข ายศ ษย เก าเพ อสร างหน าเว บไซต น งานรวมกบเครอขายคายศษยเกาเพอสราง หนาเวบ ผ จ ดทาจะให ข อม ลเพ มเต มหล งจากเว บไซต ได ร บการ ไซตน ผจดทาจะใหขอมลเพมเตมหลง จากเวบไซ ตไดรบการพฒนาตอไป พ ฒนาต อไป

24 ต ดต อเรา คาถาม ความค ดเห น ต องการเร มกล มความสนใจ ป ญหาในการเข าใช ต ดต อเราได ตลอดเวลา

25 ผ จ ดทาหว งว าผ เข าใช จะชอบเว บไซต น ENTER SITE

แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency

แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency (เล มท 1) จ ดท าโดย แผนกพ ฒนาทร พยากรบ คคลองค การ ส าน กผ บร หาร ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด ว นท 1 กรกฎาคม 2550 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. ความเป นมา ช มน

More information

ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan

ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan ID DP hand dbook IDP+DIC จ ดท าโดย ฝ ายพ ฒนาทร พยากรบ คคลและองค กร การประปาส วนภ ม ภาค Thai Skill Plus Co.,Ltd. 1 บทน า ส บเน องจาก การประปาส วนภ

More information

หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา

หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา TOR ค ออะไร รางขอบเขตงาน (Term of reference : TOR ) เป นข อก าหนดเง อนไขการประกวดราคา เปนขอกาหนดเงอนไขการประกวดราคา เป นเอกสารแสดงข อม ล รายการ รายละเอ ยด

More information

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน องจากคณะกรรมการบร ษ ทได ตระหน กถ งความส าค ญของการก าก บด

More information

เทคน คการส อสารภายในองค กร

เทคน คการส อสารภายในองค กร เทคน คการส อสารภายในองค กร สารบ ญ ความหมายของการส อสาร 1 กระบวนการส อสาร 2 การส อสารในองค กร 3 การส อสารแบบบนส ล าง 3 การส อสารแบบล างส บน 3 การส อสารระด บเด ยวก น 3 การส อสารแนวทแยง ท ศทางการส อสาร 5

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

ค ม อการใช งานระบบ. ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ

ค ม อการใช งานระบบ. ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ ค ม อการใช งานระบบ ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลและสารสนเทศเพ อการสร างเสร มส ขภาวะองค กร

More information

A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C)

A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C) A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C) กระบวนการ A-I-C เป นเทคน คการประช ม/วางแผนแบบม ส วนร วมอย างสร างสรรค ท การระดมสมองท า ให เก ดความเข าใจสภาพป ญหา/ข ดจ าก

More information

การสร างกระบวนการม ส วนร วม

การสร างกระบวนการม ส วนร วม เอกสารน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง หมวดว ชางานช มชนและมวลชนส มพ นธ การสร างกระบวนการม ส วนร วม ผศ.ดร.จ นตว ร เกษมศ ข สาขาว ชาการประชาส มพ นธ คณะน เทศศาสตร มหาว ทยาล

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2558

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2558 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2558 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมตางๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และกอให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด งน

More information

ค าอธ บายว ธ ปฏ บ ต งานตรวจสอบ รห ส 1000

ค าอธ บายว ธ ปฏ บ ต งานตรวจสอบ รห ส 1000 สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปภ มภ ค าอธ บายว ธ ปฏ บ ต งานตรวจสอบ รห ส 1000 ข อพ จารณาเฉพาะในการตรวจสอบเคร องม อทางการเง น ค าอธ บายว ธ ปฏ บ ต งานตรวจสอบฉบ บน จ ดท าข นโดย คณะกรรมการว ชาช พบ ญช ด านการสอบบ

More information

ค ม อ. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ค ม อ. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม 0 ค ม อ การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยการสร างบทเร ยนออนไลน ด วย Moodle คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม 1 การสม ครสมาช กใหม อาจารย น กศ กษา และบ คคลท วไป ท ย งไม ม ช อผ ใช (username) และรห

More information

แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป...

แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป... แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป... การประเม นผลการปฏ บ ต งานคร งท 1 การประเม นผลการปฏ บ ต งานคร งท 2 ผ ร บการประเม น 1 ต ลาคม - 31

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร โครงการ บทน า

โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร โครงการ บทน า โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร หท ยร ตน ล มอร ณวงศ เจาหนาท บร หารงาน กองแผนงาน มหาว ทยาล ยท กษ ณ บทน า โครงการเป นการจ ดก จกรรมท เป นระบบ เพ อการปฏ บ ต หนาท องค การใหบรรล ถ งเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ซ

More information

ข นตอนการลงทะเบ ยนขอบ ญช ใน gmail

ข นตอนการลงทะเบ ยนขอบ ญช ใน gmail ข นตอนการลงทะเบ ยนขอบ ญช ใน gmail 1. เข าเว บไซต gmail URLค อ www.gmail.com แล วจะปรากฏหน าเว บด งน 2. จากน นให กรอกข อม ลในแต ล ะช องให ครบตามความเป นจร ง แล วกดป มข นตอนถ ดไป 3. เราก จะได บ ญช ท เป นของเราเอง

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต สารจากค ณฮ วจ แกรนต (Hugh Grant) ประธานบร ษ ทและ CEO ของเรา เร ยนเพ อนร วมงานของมอนซานโต ท กท าน ท มอนซานโต ว ส ยท ศน ของเราท จะเพ มผลผล ต ยกระด บการอน ร กษ และปร บปร

More information

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ สารบ ญ ค าน ยมของเชฟรอน...1 สารจากค ณจอห น ว ตส น...2 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ...3 บทบาทและความร บผ ดชอบ...4 อำนาจและหน าท...4 แนวทางปฎ บ ต...4 การปฏ

More information

ข นตอนการจ ดประช มส มมนา

ข นตอนการจ ดประช มส มมนา ข นตอนการจ ดประช มส มมนา การจ ดประช มส มมนาเป นกระบวนการของการท างานร วมก นเป นกล ม โดยม ข นตอนการ ปฏ บ ต อย างต อเน อง สามารถตรวจสอบและประเม นผลได ท กข นตอน ซ งการด าเน นการการจ ด ประช มส มมนาจะแบ งออกเป

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน คานา

ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน คานา ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน โดย สาน กท องเท ยวโดยช มชน องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย น (องค การมหาชน) หร อ อพท. คานา องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning)

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning) การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning) ********************************************************** การสอนแบบโครงงานเป นการจ ดการเร ยนการสอนแบบหน งท สอดคล องก บแนวทางการจ ดการศ กษา ตามมาตรา

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การน าเสนอ เร องการเล ยงล กด วยนมแม ด วยโปรแกรม power point ป พ.ศ.2550 2. ระยะเวลาท ด าเน นการ พฤศจ กายน 2550 ธ นวาคม 2550 3. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน)

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) อ.นวลพรรณ ไชยมา ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

More information