Tuesday, October 16, 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Tuesday, October 16, 12"

Transcription

1

2 เว บไซต ไอเอฟพ เลกาซ เป นช มชนออนไลน ของศ ษย เก าไอเอฟพ ท วโลก เว บไซต น เป นแหล งทร พยากรและพ นท เพ อให ศ ษย เก าได เผยแพร ข าวสารเก ยวก บว ชาช พ ก จกรรม แหล งทร พยากรซ งเป นของช มชนไอเอฟพ ท วโลก และของบ คคลท วไป หน าหล กของ เว บไซต น ประกอบด วยหน าหล กของ 22 ประเทศของเคร อข ายศ ษย เก า และข อม ลส วนต วของศ ษย เก าท กท าน เน อหาส วนใหญ จะถ ก สร างข นโดยผ เข าใช และโพสต ไปย งหน าประว ต ซ งผ ท เคยใช ส อส งคมจะค นเคย เว บไซต ของเราเป นสถานท ท ให ศ ษย เก าต ดต อก น ท งในประเทศและท วโลก และเป นว ธ ท ช วยนาเสนอความสาเร จในร ปแบบของไอเอฟพ ของค ณ เข าชมเว บไซต

3 สารบ ญ หน าแรก ข าวสารล าสด เขาส ระบบ ช อผ ใช รห สผ าน เง อนไขการใช ต งค าความเป นสวน ข อม ลส วนต ว แกไขข อม ลส วนต ว บ ญช ผ ใช งาน ก จกรรมท งหมด สถานะ ความค ดเห น ค นหา ค นหาศ ษย เก า กล องร บข อความ ส งข อความ ข าวประกาศ ว ธ การประกาศข าว กล มความสนใจและกระดานข อความของกล ม กล มประเทศและกระดานข อความของกล ม กระดานข อความของศ ษย เก า เล อกภาษา ส อส งคมของIFP เล อกประเทศ ต ดต อเรา

4 หน าแรก ก ยวก บ IFP อ านรายละเอ ยดเร องโอกาสท นการศ กษา งาน ท นโครงการ และประกาศร บสม ครผล เพ อการนาเสนอ ด เน อหาของการส อประชาส มพ นธ เก ยวก บโครงการ IFP เร ยกด ส อของ IFP เร ยกด ห องสม ดว ทยาน พนธ อ านบทความเก ยวก บ IFP และภาพถ ายเร องราวของศ ษย เก า แปลภาษาบนหน าเว บไซต เปนภาษาของแต ละประเทศ เย ยมชมหน าเว บไซต ของกล มศ ษย เก า (เร มในป ) และอ นๆ ข าวล าส ด ข าวล าส ดเป นพ นท สาหร บให ศ ษย เก าส งข อม ลท ต องการเผยแพร ให ท กคนทราบ อ นได แก ข าวเก ยวก บว ชาช พ ความค บหน าของโครงการ ประกาศ รางว ล ภาพ ว ด โอ หร อข อม ล อ นๆท ต องการเผยแพร เพ ยงแค โพสต และเล อกสถานะให เป นสาธารณะ โดยข าว ประชาส มพ นธ น เป นบล อกของ IFP ถ กจ ดทาโดย เคร อข าย IFP เท าน น

5 เข าส ระบบ ช อผ ใช : ชอในการเขาใชคออเมลซงทางผจดทามใวใหแกผเขาใช ช อในการเข าใช ค ออ เมล ของท านซ งเคยได ให ก บผ จ ดทา ชอในการเขาใชไมสามารถเปลยนแปลงได ช อในการเข าใช ไม สามารถเปล ยนแปลงได ถา หากจา จาอ เมลลดงกลาวไมได อ เมลล ด งกล าวไม ได ใหทาตามคาแนะนาบนหนาเขาสระบบ ให ทาตามคาแนะนาบนหน าเข าส ระบบ เพอขอกขอมลผานทางอเมลล เพ อขอก ข อม ลผ านทางอ เมลล คณสามารถเปลยนอเมลเพอรบการแจงเตอนจากทางเวบไซต ท านสามารถเปล ยนอ เมล เพ อร บการแจ งเต อนจากทางเว บไซต และเพอทาใหศษยเกาคนอนสามารถ และเพ อทาให ศ ษย เก าคนอ นสามารถต ดต อได ตด ตอไดโดยตรง แต ไม สามารถเปล ยนแปลงช อผ ใช ได แตไมสามารถเปลยนแปลงชอผใชใดๆได รห สผ าน รหสผาน รห สผ านจะเป นรห สผ านเด ยวก บท ใช ก บเว บไซต เด มของ IFP ศ ษย เก าสามารถเปล ยนรห สผ านได ตลอดเวลา ผ าน รหสผานจะเปนรหสผานเดยวกนกบทใชกบเวบไซตเดมของ ทางแถบบ ญช ผ ใช งานซ งอย บนแถบของหน าข อม ลศ ษย เก า IFP ศษยเกาสามารถเปลยนรหสผานไดตลอดเวลา ผานทางแถบบญชผใชงานอยบนแถบของหนาขอมล ศษย เกา หากค ณไม เคยเข าใช เว บไซต เด มของ IFP หร อจารห สผ านไม ได ให ทาตามคาแนะนาท หน าเว บไซต เข าส ระบบ หากคณไมเคยเขาใชเวบไซตเดมของ IFP หรอจารหสผานไมไดใหทาตามคาแนะนาทหนาเวบไซตเขาส เพ อก ข อม ลรห สผ าน ระบบเพอกขอมลรหสผาน เงอนไขการใชงาน เง อนไขการใช งาน เมอเขาสระบบครงแรก เม อเข าส ระบบคร งแรก จะมหนาตางเพอใหทานอานขอตกลงและเงอนไขทางกฎหมายในการใชงาน จะม หน าต างเพ อให ท านอ านข อตกลงและเง อนไขทางกฎหมายในการใช งาน หลง หล งจาก จากยอมรบแลว ยอมร บแล ว จะต องเข าไปต งค าความเป นส วนต ว จะตองเขาไปตงคาความเปนสวนตว เม อต งค าแล วระบบจะแสดงหน าประว ต ของศ ษย เก าโดยอ ตโนม ต เมอตงคาแลวระบบจะแสดงหนาประวตของ ศษยเกา โดยอตโนมต ศ ษย เก าสามารถเข าส เว บไซต ได จากหน าข อม ลส วนต ว ศษยเกาสามารถเขาสเวบไซตไดจากหนาขอมลสวนตว

6 ตงคาความเปนสวนตว ต งค าความเป นส วนต ว ใชตวเลอกในการตงคาความเปนสวนตวของขอมลสวนตวของทาน ใช ต วเล อกในการต งค าความเป นส วนต วของข อม ลส วนต วของท าน เลอก เล อก ทกคน ท กคน เพ อให ท กคนสามารถเห นข อม ลส วนต วของท าน เพอใหทกคนสามารถเหนขอมลสวนตวของทาน ผจด ผ จ ดทาแนะนาให นาใหตงคาดงกลาวหากทานตองการแสดงขอมลสวนตวตอ ต งค าด งกล าวหากท านต องการแสดงข อม ลส วนต วต อสาธารณะ โดยจะปรากฏใน สาธารณะ โดยจะปรากฏในหนาแสดงผลการคนหา และตองการตดตอ กบผ หน าแสดงผลการค นหา และต องการต ดต อก บผ เข าเย ยมชมเว บไซต เขาเยยมชมเวบไซต เล อก ช มชน IFP เพ อแสดงหน าข อม ลส วนต วของท านให เฉพาะผ ได ร บท น ศ ษย เลอก ชมชน IFP เพอแสดงหนาขอมลสวนตวของทานใหเฉพาะผได รบทน เก า และเจ าหน าท ของ ศษยเกา และเจาหนาทของ IFP เห นเท าน น IFP เหนเทานน ข อม ลบนหน าประว ต จะปรากฏในหน า ขอมลบนหนา ประวตจะปรากฏในหนาแสดงผลเมอผคนหาเขาสระบบแลวเทานน แสดงผลเม อผ ค นหาเข าส ระบบแล วเท าน น เลอก เล อก ซ อนประว ต ซอนประวต เพ อซ อนประว ต จากผ เข าเย ยมชมท กคนรวมถ งกล มของ เพอซอนประวตจากผเขาเยยมชมทกคนรวมถง IFP กลมของ IFP หนาขอมลสวนตวของทานจะไมปรากฏในหนาแสดงผล เมอม หน าข อม ลส วนต วของท านจะไม ปรากฏในหน าแสดงผลเม อม การค นหา การคนหา

7 ข อม ลส วนต ว ขอมลสวนตว ใช หน าข อม ลส วนต วเพ อ: หนาขอมลสวนตวจะเปนหนาทใชเขาสเวบไซตหลก ใช หนาขอมลสวนตวเพอ: แสดงก จกรรมล าส ด แสดงกจกรรมลาสด แก ไขข อม ลส วนบ คคลและข อม ล ทางด านว ชาช พ ท ศ ษย เก า แกไขขอมลสวนบคคลและขอมล ต องการแบ งป นก บศ ษย เก าคนอ นและผ เข าชม ทางดานวชาชพ ทศษยเกา ตอง การแบงปนกบศษยเกาคนอนและผเขาชม เขารวมในกลมหรอกระดานขอความ เข าร วมในกล มหร อกระดานข อความ แสดงขาวสารลาสด แสดงข าวสารล าส ด สรางโพสตถานะดวน สบคนศษยเกา สร างโพสต สถานะด วน อานขอความในกลองรบขอความ ค นหาศ ษย เก า เยยมชมขอมลสวนตวของสมาชก(ศษยเกา)คนอนเพอดขอมลและกจกรรม อ านข อความในกล องร บข อความ ณ ปจจบน หรอใชสงขอความโดยตรงไปทกลองรบขอความของศษยเกา เย ยมชมข อม ลส วนต วของสมาช ก(ศ ษย เก า)ท านอ นเพ อด ข อม ลและก จกรรม คนอน ณ ป จจ บ น หร อใช ส งข อความโดยตรงไปท กล องร บข อความของศ ษย เก า ท านอ น

8 แกไขขอมลสวนตว แก ไขข อม ลส วนต ว ใชตวเลอกนเพอแกไขขอมลสวนตวหรอเพอเปลยนการตงคาความเปน สวนตวในหนาขอมลสวนตวของศษยเกา ใช ต วเล อกน เพ อแก ไขข อม ลส วนต วหร อเพ อเปล ยนการต งค าความเป นส วนต วใน เพมขอมลสาหรบแสดงใหหนาขอมลสวนตวของศษยเกา รวมถงความ เชยว หน าข อม ลส วนต วของศ ษย เก า ชาญทางดานอาชพและสงทสนใจ ขอมลการตดตอรวมถงอเมลล ในหวขอ เกยวกบฉน เพ มข อม ลสาหร บแสดงให หน าข อม ลส วนต วของศ ษย เก า จะบอกเกยวกบงานในความรบผดชอบ องคกร รวมถ งความเช ยวชาญ โครงการ รวมถงลงคไปยงขอมลดงกลาว ทางด านอาช พและส งท สนใจ ข อม ลการต ดต อรวมถ งอ เมลล ในห วข อ เก ยวก บ เลอกสถานะในการมองเหน ฉ น จะบอกเก ยวก บงานในความร บผ ดชอบ สาหรบ ทกคน เฉพาะชมชน องค กร โครงการ IFP หรอสวน รวมถ งล งค ไปย ง ตว การตงคาดงกลาวจะสงผลตอการมองเหนของผคนเมอเขาไป ข อม ลด งกล าว คนหาศษยเกาคนอน เชน หากตงคาการมองเหนเปนสวนตว จะไม แสดงผลการคนหาใดๆ เล อกสถานะในการมองเห น สาหร บ ท กคน เฉพาะช มชน IFP หร อส วนต ว การต ง ค าด งกล าวจะส งผลต อการมองเห นของผ ค นเม อเข าไปค นหาศ ษย เก าคนอ น เช น ***หมายเหต: หากต งค าการมองเห นเป นส วนต ว การตงคาความเปนสวนตวจะมบนทกขอมลทบในสวน จะไม แสดงผลการค นหาใดๆ ของ การมองเหนขอมลสวนตวของศษยเกา กรณาตรวจสอบการตงคา ดงกลาว ตงแตครงแรกทเขาใช ***หมายเหต : การต งค าความเป นส วนต วจะม บ นท กข อม ลท บในส วนของการ มองเห นข อม ลส วนต วของศ ษย เก า กร ณาตรวจสอบการต งค าด งกล าวต งแต คร ง แรกท เข าใช

9 บ ญช ผ ใช บญชผใช ใช ต วเล อกด งกล าวเพ อเปล ยนข อม ลเบ องต นของผ ใช รวมถ งรห สผ าน ช อท ใชตวเลอกดงกลาวเพอเปลยนขอมลเบองตนของผใช ถ กแสดงของท าน (เป นช อท ต องการให แสดงในการค นหาในข อม ลส วนต ว รวมถงรหสผาน ชอ ทถก แสดงของทาน และในการแสดงความเห น) (เปนชอทตองการใหแสดงในการคนหาในขอมลสวน ช อทางการ และอ เมลล ซ งจะใช ร บการแจ งเต อน ตว และใน การแสดงความเหน) จากเว บไซต ชอทางการ และอเมลล ซงจะใชรบการ แจงเตอนจากเวบไซต *** หมายเหต : ช อผ ใช ไม สามารถเปล ยนแปลงได *** หมายเหต: ชอผใช ไมสามารถเปลยนแปลงได

10 กจกรรมทงหมด ก จกรรมท งหมด เปนการแสดงกจกรรมบนหนาเวบไซตของผใชทกคน เป นการแสดงก จกรรมบนหน าเว บไซต ของผ ใช ท กคน รวมถงทกการแสดงความคดเหน กจกรรมของกลม รวมถ งท กการแสดงความค ดเห น ก จกรรมของกล ม สถานะปจจบน ใหคลกท กจกรรมใหม สถานะป จจ บ น ให คล กท ก จกรรมใหม สถานะ สถานะ การแสดงสถานะดวนของผเขาใช สถานะทโพสขนจะ ปรากฏในตรงกจกรรมทงหมด และผเขาใชคนอนสามารถ การแสดงสถานะด วนของผ เข าใช สถานะท โพสข นจะปรากฏ แสดงความเหนบนสถานะทโพสขน ในก จกรรมท งหมด และผ เข าใช คนอ นสามารถแสดง ความเห นบนสถานะท โพสข น ความคดเหน สามารถใชงานรวมกบศษยเกาคนอนไดโดยแสดงความ คด ความค ดเห น เหนบนสถานะทมการโพสต ผเขาใชทเขาสระบบแลว จง สามารถแสดงความคดเหนได สามารถใช งานร วมก บศ ษย เก าคนอ นได โดยแสดงความ ค ดเห นบนสถานะท ม การโพสต ผ เข าใช ท เข าส ระบบแล วจ ง สามารถแสดงความค ดเห นได

11 คนหา ค นหา สวนนใชสาหรบการคนหา ส วนน ใช สาหร บการค นหา คนหาศษยเกา ค นหาศ ษย เก า สามารถคนหาศษยเกาดวย ชอ ประเทศ สามารถค นหาศ ษย เก าด วย ช อ ประเทศ สาขาทศกษา สงทสนใจ เปนตน สาขาว ชาท ศ กษา ส งท สนใจ เป นต น

12 กลองรบขอความ กล องร บข อความ เมอผเขาใชทานอนสงขอความถงศษย เม อผ เข าใช ท านอ นส งข อความถ งศ ษย เก า เกา ขอความนนจะปรากฏในกลองรบขอความ ข อความน นจะปรากฏในกล องร บข อความ ถาตองการใหผเขาชมทกคนตดตอทานได ถ าต องการให ผ เข าชมท กคนต ดต อท านได โดยตรง ในส วนการแก ไขข อม ลส วนต วให ใส ในสวนการแกไขขอมลสวนตวใหใส อเมลของทานในชองขอมลสวนตวและเลอก อ เมล ของท านในช องข อม ลส วนต วและเล อกการ การตงคาความเปนสวนตวไปท ต งค าความเป นส วนต วไปท ท กคน ทกคน สงขอความ ส งข อความ สงขอความไปยงของผเขาใชทานอน ส งข อความไปย งผ เข าใช ท านอ น

13 โพสต ข อความ โพสตขอความ สมาช กช มชน สมาชกชมชน IFP IFP เท าน นท สามรถโพสต ข อความ เทานนทสามรถลงโพสตขอความแตผ แต ผ เย ยมชม เย ท กคนสามารถเห นข าวสารล าส ดน น ยมชมทกคนสามารถเหนขาวสารลาสดนน (รวมถ งบ คคลท วไป) (รวมถง บคคลทว ด งน นจ งเป นแนวทางท ด ท จะนาเสนอผลงาน ไป) ดงนนเปนแนวทางทดทจะนาเสนอผลงาน ข าวสารด านอาช พ ขาวสารดาน เพ อให ผ ชมท วโลกได เห น อาชพ เพอใหผชมทวโลกไดเหน โพสต ข อความด วยภาษาท ท านต องการ โพสตขอความดวยภาษาททานตองการ ผเขาใชและผ ผ เข าใช และผ เข าชม สามารถเล อกภาษาบนหน าเว บไซต เพ อแปลภาษาท ได ประกาศ เขาชมสามารถเลอกภาษาบนหนาเวบไซตเพอแปลภาษา ข น ทไดประกาศขน ข าวประกาศจะปรากฏในข าวบนหน าแรกของของเว บไซต รวม ขาวประกาศจะปรากฏในขาวบนหนาแรกของของ และปรากฏในหน าเว บไซต ของศ ษย เก าในหน าแรกของ เวบไซตรวม และปรากฏในหนาเวบไซตของศษยเกาใน เว บไซต ของประเทศ หนาแรกของเวบไซตของประเทศ ผ เข าใช ท านอ นๆจากช มชนของ ผเขาใชคนอนๆจากชมชนของ IFP IFP สามารถแสดงความ คด เหนบนประกาศได ค ดเห นบนประกาศได

14 ขาว ข าวและว ธ การโพสต ข อความ และวธการโพสตขอความ เลอกจากเมนทเลอนลง เล อกจากเมน ท เล อนลง (drop-down (drop-down menu) menu) ถ าท านต องการโพสต ถาทานตองตอง การ โพสตขอความทวไปพรอมกบรปภาพ หรอหวของานวจย วดโอ อลบมรป ข อความท วไปพร อมก บร ปภาพ ตาแหนงงานวาง หรอรายชอกจกรรม หร อห วข องานว จ ย ว ด โอ อ ลบ มร ป ตาแหน งงานว าง หร อรายช อก จกรรม ในการตงหวเรองโพสต พยายามใชขอความทสนและชดเจน Title your post. Try to keep titles as short and clear as possible. เลอกจากเมนทเลอนลง (drop-down menu) จากรายการ โพ สตของทาน ในการต งห วเร องโพสต (จะชวยใหผทเขาอานคนหาประกาศได) พยายามใช ข อความท ส นและช ดเจน เล อกจากเมน ท เล อนลง (drop-down menu) จากรายการโพสต ของท าน พมพขอมลทตองการโพสต (ภาษาใดกได) (จะช วยให ผ ท เข าอ านค นหาประกาศได ) อพโหลดรป วดโอ งานวจย หรออลบมรปภาพ ถาไมตองการ อพ โหลดเนอหาดงกลาว พ มพ ข อม ลท ต องการโพสต สามารถขามขนตอนนไปได (ภาษาใดก ได ) อ พโหลดร ป ว ด โอ งานว จ ย หร ออ ลบ มร ปภาพ ถ าไม ต องการอ พโหลด คลก สงขอมล ขอความททานโพสตจะปรากฏในขาวสารลาสด ของ เน อหาด งกล าว สามารถข ามข นตอนน ไปได หนาแรกของของเวบไซตรวม และปรากฏในหนาเวบไซตของ ศษย เกา คล ก ส งข อม ล ข อความท ท านโพสต จะปรากฏในข าวสารล าส ดของหน า แรกของของ ***หมายเหต: เมอทานโพสตชองทางตางๆ บนประกาศขาว จะ ปรากฏบนหนาตาแหนงงานวาง เว บไซต รวม และปรากฏในหน าเว บไซต ของศ ษย เก า บนหนาแรกของเวบไซต เพอใหผ ไดรบทนและศษยเกาไดสบคนชองทางนนๆ ซงอาจจะเปนการเปด รบงาน ***หมายเหต : สมาคม เม อท านโพสต ช องทางต างๆ หรอการแขงขนตางๆ บนประกาศข าว จะปรากฏบน หน าตาแหน งงานว าง บนหน าแรกของเว บไซต เพ อให ผ ได ร บท นและ ศ ษย เก าได ส บค นช องทางน นๆ ซ งอาจจะเป นการเป ดร บสม ครงาน สมาคม หร อการแข งข นต างๆ

15 กลมความสนใจและกระดานขอความ กล มความสนใจและกระดานข อความ กลมความสนใจและกระดานขอความเปนวธการ กล มความสนใจและกระดานข อความเป นว ธ การต ดต อ ตดตอกบศษยเกาคนอนซงมความเหมอนกน ก บศ ษย เก าท านอ นซ งม ความสนใจเหม อนก น เช น เชน อาชพ อาช พ และสาขาท ศ กษาท เหม อนหร อคล ายก น และสาขาทศกษาทเหมอนหรอคลายกน การเขารวมกลมทสนใจ การเข าร วมกล มท สนใจ อาจจะเกยวของกบสาย อาจจะเก ยวข องก บสายงาน งาน หรอความสนใจของศษยเกา หร อความสนใจในเร องต างๆของศ ษย เก า

16 กลมความสนใจและกระดานขอความ กล มความสนใจและกระดานข อความ หนาเวบไซตของกลมความสนใจศษยเกาสามารถใชแถบ หน าเว บไซต ของกล มความสนใจ ศ ษย เก าสามารถใช แถบกระดาน กระดานขอความเพอเรมใชและมสวนรวมในการสนทนา ข อความเพ อเร มใช และม ส วนร วมในการสนทนาเก ยวก บเร องราวของ เกย วกบเรองราวของศษยเกาในประเดนนนๆ ศ ษย เก าในประเด นน นๆ ทานสามารถเขารวมในหวขอของกระดานขอความซงคน ท านสามารถเข าร วมในห วข อของกระดานข อความซ งศ ษย เก าท าน อนเปนผเรม หรอจากหวขอใหมภายในประเดนหลก อ นเป นผ เร ม หร อจากห วข อใหม ภายในประเด นหล ก การแสดงความคดเหนดงกลาวจะสามารถมองเหนไดม การแสดงความค ดเห นด งกล าวจะสามารถมองเห นได โดยสมาช กใน เฉพาะชมชน IFP เทานนท ช มชน IFP เท าน นท ทานสามารถสมครเขารวมในกระดานขอความของ ท านสามารถสม ครเข าร วมในกระดานข อความของแต ละประเทศ หาก ประเทศ หากทานมความประสงคใหแจงเตอนผานทาง อเมลจาก ท านประสงค ให แจ งเต อนผ านทางอ เมล จาก เมอมกจกรรมใหม ของกระดานขอความ เม อม ก จกรรมใหม ในกระดานข อความ เมอเปนสมาชกแลวศษยเกา เม อเป นสมาช กแล วศ ษย เก า สามารถตอบกลบบนกระดานขอความผานทางอเมลลได สามารถตอบกล บบนกระดานข อความผ านทางอ เมลล ได ทานตองการเรมกลมทสนใจและกระดานขอความเปนของ หากท านต องการเร มกล มความสนใจและกระดานข อความของต วเอง ตว เอง กร ณาต ดต อผ จ ดทา กรณาตดตอผจดทา

17 กล มประเด นความสนใจและกระดานข อความ กลมประเดนทสนใจและกระดานขอความ ท านสามารถเข าถ งกระดานข อความของประเด นความสนใจ ทานสามารถเขาถงกระดานขอความของประเดน จากหน าหล กของกระดานข อความ ความสนใจจากหนาหลกของกระดานขอความ ซ งเป นพ นท เก บข อความ ซงเปน พนทเกบขอความและหวขอทงหมด และห วข อท งหมด กระดานข อความของกล มประเด นท สนใจจะป อนข อม ลไปย ง กระดานขอความของกลมประเดนทสนใจจะปอน แฟ มการสนทนาท วไปของห วข อน น ขอมลไปยงแฟมการสนทนาทวไปของหวขอนน ท านสามารถโต ตอบได โดยตรงผ านกระดานข อความจากหน า ทานสามารถโตตอบไดโดยตรงผานกระดานขอความ เว บไซต น จากหนาเวบไซตน

18 กล มประเทศ กลมประเทศ และกระดานข อความ และกระดานขอความ กล มประเทศและกระดานข อความเป นการต ดต อศ ษย กลมประเทศและกระดานขอความเปนการ ตด เก าท านอ นๆท สนใจในประเด นท ตอศษยเกาคนอนๆทสนใจในประเดนท เกยว ของของ IFP ประเทศนน เก ยวข องของ IFP ประเทศน น ทานไมจาเปนตองเปนคนของประเทศนนๆ ท านไม จาเป นต องเป นคนของประเทศน นๆเพ อท จะเข า เพอทจะเขารวมในกลม เพราะอาจเปน ร วมในกล ม ประเทศททานเคยศกษา เพราะอาจเป นประเทศท ท านเคยศ กษา หรอเคยเดนทางไป หร อเคยเด นทางไปท องเท ยว ทองเทยว หรอสนใจเกยวกบการเมอง หร อสนใจเก ยวก บ วฒนธรรมหรอการพฒนาระดบรากหญา การเม อง ว ฒนธรรมหร อการพ ฒนาในระด บท องถ น

19 กล มประเทศและกระดานข อความ กลมประเทศและกระดานขอความ หล งจากเข าร วมก บกล มประเทศ หลงจากเขารวมกบกลมประเทศ ท านสามารถใช กระดานข อความ สามารถใชกระดานขอความ เพ เพ อเร มเข าใช และม ส วนร วมในการสนทนาเก ยวก บเร องราว อเรมเขาใชและมสวนรวมในการสนทนาเกยวกบเรองราว ภายในประเทศร วมก บศ ษย เก าท านอ นๆ ภายในประเทศรวมกบศษยเกาคนอนๆ ท านสามารถสม ครเข าร วมในกระดานข อความของประเทศ ทานสามารถสมครเขารวมในกระดานขอความของประเทศ หาก หาก ท านม ความประสงค ให แจ งเต อนผ านทางอ เมลล จาก ทานมความประสงคใหแจงเตอนผานทางอเมลลจาก เม อม ก จกรรมใหม ของกระดานข อความ เมอมกจกรรมใหมของกระดาน หาก ความ หากเปนสมาชกแลวศษยเกาสามารถตอบกลบบน เป นสมาช กแล วศ ษย เก าสามารถตอบกล บบนกระดานข อความผ าน กระดานขอความผานทางอเมลลได ทางอ เมลล ได การแสดงความคดเหนดงกลาวสามารมองเหนได จะมเฉพาะ ชม การแสดงความค ดเห นด งกล าวสามารมองเห นได โดยสมาช กใน ชน IFP เทานน ช มชน IFP เท าน น กลมประเทศและกระดานขอความสามารถเขาใชผานทางลงค บน กล มประเทศและกระดานข อความสามารถเข าใช ผ านทางล งค บน หนาเวบไซตของแตละประเทศ หนาเวบไซตของศษยเกา ในเครอ หน าเว บไซต ของแต ละประเทศ ขายซงจะเปดใหใชงานในปถดไป หน าเว บไซต ของศ ษย เก าใน เคร อข ายซ งจะเป ดให ใช งานในป ถ ดไป

20 กลมประเทศและกระดานขาว กล มประเทศและกระดานข าว ศษยเกาสามารถเขาใชกระดานขอความของประเทศตน ศ ษย เก าสามารถเข าใช กระดานข อความของประเทศตนจาก หนาหลกของเวบไซต หน าหล กของเว บไซต ซงจะเปนทเกบหวขอของ ซ งจะเป นท เก บห วข อของกระดาน กระดานขอ ความทงหมด ข อความท งหมด ความคดเหนของหนาเวบไซตกลมของประเทศนนจะปอน ความค ดเห นของหน าเว บไซต กล มของประเทศน นจะถ กป อน ความคดเหนไปยงแฟมกระดานขอความของกลมประเทศ ความค ดเห นไปย งแฟ มกระดานข อความของกล มประเทศ ศ ษย เก าอาจจะโต ตอบโดยตรงก บกระดานข อความจากหน า ศษยเกาอาจจะโตตอบโดยตรงกบกระดานขอความจาก เว บไซต น หนาเวบไซตน *** หมายเหต กระดานข อความของกล มประเทศจะแยกส วนก บ *** หมายเหต กระดานขอความของกลมประเทศจะแยก สวน ของกระดานข อความของศ ษย เก า IFP ซ งถ กเช ญเข าร วมใน กบของกระดานขอความของศษยเกา IFP ซงถกเชญ เขารวม ในกระดานขอความของกลมศษยเกา กระดานข อความของกล มศ ษย เก า IFP กระดานขอความของศษยเกาจะมาแทนทเวบไซตเดม กระดานข อความของศ ษย เก าจะมาแทนท เว บไซต เด ม และจะ และจะเปนชองทางการตดตอทางเดยวของศษยเกาใน เป นช องทางการต ดต อทางเด ยวของศ ษย เก าในกล มของ กลมของประเทศของทาน ประเทศของท าน

21 กระดานขอความของศษยเกา กระดานข อความของศ ษย เก า กระดานขอความของศษยเกานจะใชแทน เวบไซตเดมของ IFP เพอใชตดตอกบเครอ ขายศษยเกาในประเทศ กระดานข อความของศ ษย เก าน จะใช แทนเว บไซต เด มของ กระดานขอความ ของศษยเกาจะเชอมการสนทนากบเครอขาย IFP เพ อใช ต ดต อก บเคร อข ายศ ษย เก าในประเทศ ศษยเกาทอยในประเทศเดยวกนเทานน กระดานข อความของศ ษย เก าจะเช อมการสนทนาก บ เมอเปดเขาใชงาน เคร อข ายศ ษย เก าท อย ในประเทศเด ยวก นเท าน น ทานจะเปนสมาชกใน กระดานขอความโดยอตโนมต ถาทานไม ตองการเปนสมาชก เม อเป ดเข าใช งาน ท านจะเป นสมาช กในกระดานข อความ กรณาเขาไปยงกระดาน ขอความ โดยอ ตโนม ต และคลก ถ าท านไม ต องการเป นสมาช ก ยกเลกเปนสมาชก กร ณาเข าไป ย งกระดานข อความ และคล ก ยกเล กเป นสมาช ก

22 เลอกภาษา เล อกภาษา ใชเพอแปลภาษาหนาเวบไซตใหเปนภาษาท ใช เพ อแปลภาษาท แสดงบนหน าเว บไซต ให เป นภาษาท ตองการ ต องการ *** หมายเหต การแปลภาษาด งกล าวจะแปลผ าน การแปลภาษาดงกลาวจะแปล Google ผาน Google automatic translation - automatic translation ซ งเป นทางเล อกในการเข าถ ง ซงเปนทางเลอกในการเขาถงภาษาหลกทง 12 ภาษาหล กท ง การแปลดงกลาวอาจจะไมสมบรณ 12 ภาษา การแปลด งกล าวอาจจะไม สมบ รณ แบบ แบบ แต จะช วยให การเข าใช เว บไซต ได ง ายข น แตจะชวยใหการการเขาใชเวบไซตได งายขน ส อส งคมของ IFP สอสงคมของ IFP เพ อเช อมต อเคร อข ายทางส งคมของผ เข าใช ไปย ง เพอเชอมตอเครอขายทางสงคมของผเขาใช เฟซบ ค ทว ตเตอร ย ท ป ล งค อ น ฟล กเกอร ไปยง เฟซบค ทวตเตอร ยทป ลงคอน ฟลก เกอร

23 เล อกประเทศ เลอกประเทศ เคร อข ายศ ษย เก าของแต ละประเทศจะม หน าเว บไซต เป น เครอขายศษยเกาของแตละประเทศจะมหนา ของแต ละประเทศ เวบไซตเปนของแตละประเทศ หน าเว บไซต น ท านสามารถรวบรวม หนาเวบไซตนทาน เร องรวมของประเทศของตนเองและสามารถนาเสนอ สามารถรวบรวมเรองรวมของประเทศของตนเอง และ สามารถนาเสนอกจกรรมและความสาเรจท เกดขน ก จกรรมและความสาเร จท เก ดข นภายในของประเทศได ภายในของประเทศได หน าเว บไซต น ศ ษย เก าสามารถอ านโพสต ข อความใน ประเทศ หนาเวบไซตน แบ งป นก จกรรม ศษยเกาสามารถอานโพสต โครงการ ส อ และนาเสนอ ขอความในประเทศ แบงปนกจกรรม โครงการ สอ เคร อข ายศ ษย เก าโดยอ สระและสอดคล องก บเคร อข าย และนาเสนอเครอขาย ศษยเกาโดยอสระและ สอด ของ คลองกบเครอขายของ IFP ท วโลก IFP ทวโลก ช วงระหว างป ชวงระหวางป สาน กเลขาน การ สานกเลขานการจะ IFP ทา จะ ทางานร วมก บเคร อข ายศ ษย เก าเพ อสร างหน าเว บไซต น งานรวมกบเครอขายคายศษยเกาเพอสราง หนาเวบ ผ จ ดทาจะให ข อม ลเพ มเต มหล งจากเว บไซต ได ร บการ ไซตน ผจดทาจะใหขอมลเพมเตมหลง จากเวบไซ ตไดรบการพฒนาตอไป พ ฒนาต อไป

24 ต ดต อเรา คาถาม ความค ดเห น ต องการเร มกล มความสนใจ ป ญหาในการเข าใช ต ดต อเราได ตลอดเวลา

25 ผ จ ดทาหว งว าผ เข าใช จะชอบเว บไซต น ENTER SITE

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน)

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) อ.นวลพรรณ ไชยมา ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

EGAT Mail User Manual

EGAT Mail User Manual EGAT Mail User Manual Document Title : Microsoft Office Web App 2010 Users Manual Revision : B Date : Dec 4, 2012 Revision History Rev Date Changed By A Oct 24, 2012 Initial Draft Thanakorn Sareakthong

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา MICROSOFT (THJAILAND) LTD. 02-257-4938 A-JAROEK@MICROSOFT.COM สารบ ญ การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 2 1. เข าเว บไซด https://login.microsoftonline.com...

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

ระบบฐานข อม ลน กว จ ย หน า 1 สารบ ญ

ระบบฐานข อม ลน กว จ ย หน า 1 สารบ ญ ระบบฐานข อม ลน กว จ ย หน า 1 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบฐานข อม ลน กว จ ย (Researcher Society)... 2 ระบบ... 2 1. การเข าส 2. จ ดการข อม ลค าน าหน าช อ... 4 3. จ ดการข อม ลต าแหน งทางว ชาการ... 6 4. จ ดการข

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 โปรแกรมน ม หน าท หล กอย 2 ประการ ค อ - จ ดท ารายงานแสดงค าความร นแรงของป ญหาแต ละด าน ในพ นท ๆ ท าการเล อกศ กษา - จ ดเก บข อม ลต

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information