Automated Water consumption Data management

Size: px
Start display at page:

Download "Automated Water consumption Data management"

Transcription

1 Automated Water consumption Data management ช ดเก บข อม ลปร มาณการใช น ำ WMCU ใช งานร วมก บม เตอร น ำ แบบอ ตโนม ต WM-01P โดย WMCU จะทำการเก บปร มาณการใช น ำของ ม เตอร แต ละต ว จ งทำให ม ความสะดวกต อผ ด แลต วอาคาร เน องจากไม ต อง ใช แรงงานคนจดหน วยของม เตอร น ำ ซ งเส ยงต อความผ ดพลาดตลอดจน สามารถลดระยะเวลาการจดบ นท กลงได WMCU ย งถ กออกแบบมาให สามารถใช การจ ดเก บข อม ลด วย อ ปกรณ บ นท กท ง USB Flash Drive และ SD Card และสามารถใช คอมพ วเตอร เช อมต อก บเคร องได หลายช องทางไม ว าจะเป น GSM, ETHERNET, RS-232 และ RS-485 ด งน นผ ใช งานจ งม นใจได ว าระบบการจ ด เก บข อม ลปร มาณการใช น ำน จะตอบสนองความต องการของผ ใช งานท ต องการระบบท ม ความถ กต องแม นยำและสะดวกรวดเร ว Water consumption data collector module (WMCU) is the module that using with automated water meter to collect usage volume of each meter. This module is convenient, accurate and fast for collecting data to eliminate of human error to collect data manually. WMCU is designed to record data by USB flash Drive and SD Card. Also able to connect with computer by GSM system,eternet, RS-232 and RS-485, flexible for serving all customer requirement.

2 : Unit reading card ส วนประกอบของระบบ Water Data management of: การ ดอ านหน วย WMCU-01R Unit reading card การ ดอ านหน วยของม เตอร น ำได ถ กออกแบบมาให สามารถใช งาน ก บม เตอร น ำ WM-01Aได มากถ ง 10 ต ว ต อ 1 การ ด ซ งความละเอ ยดใน การอ านปร มาณการใช น ำสามารถกำหนดให ตรงก บความละเอ ยดของม เตอร ได นอกจากน นแล วระบบ WMCU ย งสามารถปร บลดหร อเพ มจำนวนการ ดให สอดคล องก บจำนวนของม เตอร น ำได อย างสะดวกรวดเร วจ งเก ดความ ประหย ดแก ล กค าท ใช งานระบบอย างส ง การ ดอ านหน วยปร มาณน ำน ม LED แสดงสถานะการทำงานของ ม เตอร แต ละต ว โดยจะแสดงท งสถานะการร บหน วยจากม เตอร น ำ และแสดง สถานะการเช อมต อของสายส ญญาณระหว างม เตอร น ำก บการ ดอ านหน วยว า อย ในสภาวะปกต หร อผ ดปกต โดยการ ดอ านหน วยจะส งส ญญาณแจ งไปย ง คอมพ วเตอร ส วนกลาง ทำให ผ ด แลระบบสามารถทราบได ว าต วม เตอร ย งคง ทำงานเป นปกต หร อไม Communication RS-485 Input Type Dry Contact Number of input 10 Connector RJ - 11 Length of Cable 6.5 Km. Capable to connect up to 10 meter per card. Resolution of reading card can be adjusted to compatible with water meter resolution. WMCU system is flexible to increase and decrease the number of reading card according to water meter usage. Reading card have status LED to indicate the operation of each water meter and the connection status between water meter and reading module at all time. In case of error or malfunction, reading card will send signal to central monitoring to warn authorized person. [ ]

3 : Memory and communication card การ ดหน วยความจำและการส อสาร WMCU-01M Memory and communication card การ ดหน วยความจำและการส อสาร WMCU-01M ได ถ กออกแบบ มาเพ อทำการจ ดเก บข อม ลปร มาณการใช น ำ โดยการ ด WMCU-01M จะจ ด เก บข อม ลจากการ ดอ านหน วย WMCU-01R ผ านทางระบบบ ส RS-485 โดย จะบ นท กข อม ลลงในหน วยความจำ นอกจากน นแล ว WMCU-01M ย งรองร บ การโหลดข อม ลผ านทาง USB FLASH DRIVE และ SD MEMORY CARD ซ ง บ นท กเป นไฟล ชน ด CSV มาตรฐาน FAT16 ซ งสามารถเป ดไฟล เพ อใช งาน ด วยโปรแกรม Auto-Link หร อโปรแกรม Microsoft Excel สำหร บการส อสารระหว างการ ด WMCU-01M ก บคอมพ วเตอร ส วนกลางน นสามารถเล อกได 4 ร ปแบบ ประกอบไปด วย RS-485, RS-232, ETHERNET และ GSM Modem WMCU-01M is designed to collect data through RE-485 bus and record in CPU, also able to upload data to USB Flash drive and SD memory card which record data as standard FAT16 CSV file which able to open by Auto-Link program or Microsoft excel. Communication Card RS-232 RS-485 (option) EHTERNET (option) GSM Modem (option) Memory Size Memory Devices 2 Mb Up to 8Mb USB FLASH DRIVE / SD/ MMC CARD USB Connector USB Transfer Speed TYPE A 2.0 Mb/s The communication to central computer able to do via RS-485, RS-232, Ethernet and GSM modem. File Format Type of File FAT16 CSV

4 : Communications Board EMCU-GSM EMCU-ETHERNET (LAN) EMCU-RS232 EMCU-RS485 EMCU-GSM เป นโมด ลการ ส อสารผ านทาง GSM Modem เหมาะ สำหร บงานท ม การต ดต งระบบม เตอร อย คนละสถานท ก บระบบการออกบ ล และต องการเร ยกอ านข อม ลจากระยะ ไกลแบบไร สาย ทำให สามารถเร ยก เก บข อม ล ได อย างสะดวก รวดเร ว และถ กต อง EMCU-GSM is communication module through GSM Modem. Suitable for long distance between Kilo watt hour meter and Billing location, which require wireless communication for convenient, fast and accurate data. - Tri-Band GSM/GPRS frequency of EGSM 900 MHz, DCS 1800 MHz and PCS 1900 MHz - Single Supply Voltage 3.4V - 4.5V - Transmit Power 2 Watt at EGSM900, 1 Watt at DCS1800 and PCS GPRS data downlink transfer : max 85.6 kbps - GPRS data uplink transfer : max 42.8 kbps EMCU-ETH เป นโมด ลท รองร บ การส อสารในโครงข าย (LAN) ผ าน ทางระบบ ETHERNET สามารถใช งาน โดยการเช อมต อ EMCU-ETH เข าก บ โครงข าย (LAN) เพ อทำการร บส ง ข อม ลการใช ปร มาณไฟฟ าได ท นท EMCU-ETH เหมาะสำหร บอาคาร ท ม โครงข ายระบบ LAN เด มอย แล ว หร อต องการวางระบบใหม ท เป นระบบ LAN ทำให เก ดความสะดวกในการ เช อมต อระหว างคอมพ วเตอร และช ด EMCU EMCU-ETH is module that communicate via LAN through ETHERNET system. By connecting EMCU-ETH to LAN network to collect electrical data consumption. This module is suitable for building that already have LAN or will have new LAN system. - Complete, integrated solution in an RJ45 from factor - Embedded web server - 10/100 Mbit Ethernetauto-sensing - Stable, field proven TCP/IP protocol - 3.3V Power EMCU-RS232 ถ กออกแบบมา ให ใช งานการส อสารผ านทางพอร ท RS-232 ทำหน าท ร บส งข อม ลระหว าง EMCU ก บคอมพ วเตอร ในระยะ ไม ไกล EMCU-RS232 เหมาะสมก บ อาคารท ต องการเช อมต อก บ คอมพ วเตอร ในระยะใกล ไม เก น 10 เมตร (ระหว างคอมพ วเตอร ก บช ด EMCU) โดยผ ใช งานเพ ยงแต เส ยบสาย อน กรมท CONNECTOR DB-9 ทำให เก ดความสะดวกแก ผ ใช งานเป น อย างมาก EMCU-RS232 is designed for communication to RS-232 port which transfer data between EMCU and computer in short distance, no longer that 10 meters by using DB-9 serial port cable connection. - Mode of Operation : SINGLE-ENDED - Total Number of Drivers and Receivers on One Line : 1 DRIVER, 1 RECEIVER - Maximum Cable Length : 50 Feets - Maximum Data Rate : 20kb/sec. EMCU-RS485 เป นช ดส อสาร ผ านทางพอร ท RS-485 ท อาศ ยการ เช อมต อระหว าง EMCU ก บ คอมพ วเตอร ด วยสายส ญญาณ 2 เส น EMCU-RS485 ม ความเหมาะสม ในการใช งานภายในอาคารท ม ตำแหน งการต ดต ง EMCU ห างจาก คอมพ วเตอร ม ระยะห างไม เก น 1.2 ก โลเมตรและสามารถเด นสาย ส ญญาณถ งก นได ด งน น EMCU- RS485 จ งรองร บความต องการของ ผ ใช งานได เป นอย างด EMCU-RS485 is communication through RS-485 port by using 2 wire cable, suitable for distance between EMCU and computer is less than 1.2 Km and able to do the wiring. - Mode of Operation : DIFFERENTIAL - Total Number of Drivers and Receivers on One Line : 32 DRIVER, 32 RECEIVER - Maximum Cable Length : 4000 Feets - Maximum Data Rate : 10Mb/s-100Kb/s [ ]

5 : Power supply card การ ดแหล งจ ายไฟ WMCU-01P Power supply card WMCU ได ออกแบบให ม การ ดแหล งจ ายไฟ WMCU-01P จ ายไฟ เล ยงให ก บการ ดอ นๆ ท อย ในระบบโดยตรง เพ อต ดป ญาหาเร องการใช ไฟฟ า ท ต วม เตอร น ำซ งเส ยงต อการล ดวงจรของน ำก บไฟฟ า นอกจากน นแล วการ ด แหล งจ ายไฟน ย งได ม ระบบไฟฟ าสำรองเล ยงในระบบขณะท เก ดเหต การณ ไฟฟ าข ดข อง เพ อให การจ ายไฟเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพตลอดเวลา ช ดแหล งจ ายไฟฟ า WMCU-01P ม แบตเตอร ร สำรองท สามารถจ ายไฟฟ า ให ระบบได นานถ ง 24 ช วโมง (สามารถเล อกระยะเวลาได ) การ ดแหล งจ ายไฟม ช ดชาร จกระแสไฟฟ าให ก บแบตเตอร ร สำรอง โดยควบค มการชาร จด วยไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) ทำให ม นใจได ว าระบบไฟฟ าของ WMCU จะไม พลาดเร องการอ านหน วยปร มาณ การใช น ำของม เตอร แต ละต ว นอกจากน นแล ว การ ดแหล งจ ายไฟน ย งได ใช หน วยประมวลผล ขนาด 8 บ ต เพ อทำการควบค มอ ณหภ ม ของระบบไม ให ส งเก นค าอ ณหภ ม ท ได ต งไว ซ งในกรณ ท อ ณหภ ม ภายในระบบส งเก น การ ดแหล งจ ายไฟจะ ส งให พ ดลมระบายความร อนทำงานและหย ดการทำงานเม ออ ณหภ ม ลดต ำลง กว าค าท ได กำหนดไว โดยอ ตโนม ต การ ดแหล งจ ายไฟฟ า WMCU-01P ม พอร ท (RS-485) 1 พอร ท รองร บไว สำหร บให ผ ด แลระบบสามารถตรวจสอบการทำงานท งหมดของ ระบบได เช น แรงด นของแบตเตอร ร สำรอง, อ ณหภ ม ภายในต คอนโทรล, การทำงานของพ ดลมระบายอากาศ ตลอดจนสถานะของการ ดต างๆ เช น ไฟเล ยง 220 Vac, ระด บแรงด นแบตเตอร, สถานะแบตเตอร (เต ม, อ อน, กำล งชาร จ หร อเส ย) เป นต น ซ งสถานะต างๆ ท เก ดข นก บระบบ ย ง แสดงผลผ านทาง LED ท ต วการ ดด วย WMCU is designed to have direct power supply source WMCU-01P to supply power to all the card in the system to prevent electricity short circuit with water at water meter. Moreover, this power supply card have back up power supply system to ensure the continuity of data reading operation. The back up power supply able to supply maximum 24 hours continuously ( Able to adjust time interval ) This was controlled by micro controller. Power supply card also have 8 bit CPU to control system temperature automatically in the operating range. If the temperature increase over upper limit, the blower will operate and will stop when temperature back to normal. Power supply card have RS-485 port for authorized personal to connect to computer for monitoring back up battery voltage, control unit temperature, blower status, card operating status such as input 220 Volt, battery status (full, empty,charging, malfunction ) and etc. Input Voltage 12 Vac. Communication RS-485 Battery Backup 12 VDC / 7.2 Ah. Output Voltage +12 V, + 5 V. Output Current 3 A. Operating Temperature 10 ºC to + 85 ºC

ค ม อการใช งาน Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter (SCI Series)

ค ม อการใช งาน Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter (SCI Series) ค ม อการใช งาน Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter (SCI Series) คาแนะน าการใช งานเบ องต น 1. กดสว ทช Power ลงมาท ตาแหน ง Power Saver Off สำหร บโหลดท ก นไฟมำกกว ำ 25W ไม ควรเล อก Power Saver Auto เพรำะ

More information

โครงการศ กษาการส งข อม ล WiFi ระยะไกล(สามเสน-ปากเกร ด)

โครงการศ กษาการส งข อม ล WiFi ระยะไกล(สามเสน-ปากเกร ด) 1 โครงการศ กษาการส งข อม ล WiFi ระยะไกล(สามเสน-ปากเกร ด) หล กการและเหต ผล การส อสารม ว ว ฒนาการอย างต อเน อง รวดเร ว และม ประโยชน อย างมากในการพ ฒนาองค กร ซ งกรมชลประทานได น าเทคโนโลย ด านการส อสารมาใช

More information

ค ม อการใช งาน (User Manual)

ค ม อการใช งาน (User Manual) ค ม อการใช งาน (User Manual) AC 3 Phase Multi-Function Meter ( IP - Metering) Model : AC3-MF1 (Ver. 3.00) FirmWare Ver. 3.00 up Last Update: 24 OCT 2011 AC 3 Phase Multi Function Power Meter(IP Meter)

More information

บทท 2 ทฤษฎ ท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ ท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ ท เก ยวข อง ในการออกแบบโครงงานการพ ฒนาระบบช วยส อสารสาหร บผ ป วยผ าต ดเจาะคอและควบค ม ระด บเต ยงไฟฟ าด วย Friendly ARM ด งต อไปน 2.1 อว จนภาษาท ใช ส อสาร 2.2 เต ยงไฟฟ า 3 ไกร 2.3 Remote control

More information

Data Logger Technical. Knowledge

Data Logger Technical. Knowledge Data Logger Technical Knowledge Datalogger ค ออะไร ค อ อ ปกรณ ท ใช ส า หร บเก บบ นท กข อม ลท เป นส ญญาณชน ดต างๆ โดย Data logger จะม Memory ส าหร บเก บค าท ว ดได ของส ญญาณตาม ช วงเวลาการบ นท กท กาหนดไว

More information

Pressure (1Channels) Data logger CL26

Pressure (1Channels) Data logger CL26 Pressure (1Channels) Data logger CL26 CL26 Manual version 1.0 Page I Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427,

More information

ค ม อการใช งาน. ค ม อการต ดต ง AH-L10, AH-PN10* series AH-L13, AH-PN13* series

ค ม อการใช งาน. ค ม อการต ดต ง AH-L10, AH-PN10* series AH-L13, AH-PN13* series ค ม อการใช งาน ค ม อการต ดต ง AH-L0, AH-PN0* series AH-L3, AH-PN3* series ต วในบ าน AH-PP0* series AH-PP3* series AH-PN9, AH-PN4 ต วนอกบ าน AH-L0 AU-L0 AH-L3 AU-L3 AH-PN0* series AU-PN0 AH-PN3* series

More information

Mobile Sensor Data Acquisition Unit based on Mobilis s RTU-010

Mobile Sensor Data Acquisition Unit based on Mobilis s RTU-010 Mobile Sensor Data Acquisition Unit based on Mobilis s RTU-010 By Mobilis Automata Co., Ltd. 31 March 2010 ท ปร กษาโครงการ ดร.กฤษณ จงสฤษด จ ดท าโดย นาย อาด ม พ มอ อน ภาคว ชาว ศวะกรรมไฟฟ า คณะว ศวะกรรมศาสตร

More information

Communication. at your fingertips. MPro150

Communication. at your fingertips. MPro150 The All in One. The 3M MPro150 supports the most popular business apps in the Microsoft Office suit and Adobe PDF, as well as movie and music files. Is All you Need. And with its interchangeable Micro

More information

Prosecutor Digital Trunk-Mounted Unit MPEG4 ค ม อ Prosecutor Humble, Texas www.policevideo.com January 2008 Rev. B

Prosecutor Digital Trunk-Mounted Unit MPEG4 ค ม อ Prosecutor Humble, Texas www.policevideo.com January 2008 Rev. B Digital Trunk-Mounted Unit MPEG4 ค ม อ Humble, Texas www.policevideo.com January 2008 Rev. B 1 สำค ญ เพ อผลประโยชน ในการร บประก นอย างถ กต อง ของท าน โปรดปร กษาช าง ก อนการต ดต ง โปรดอ าน และ โปรดเต มแบบฟอร

More information

IMS-I 2.0 User Manual

IMS-I 2.0 User Manual IMS-I 2.0 User Manual Integrated Management System for Internet service Author: Date: Status: Version: Contents 1. บทนำ... 1 2. กำรต งค

More information

ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE

ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE งานว จ ยในช นเร ยน การแก ไขป ญหา น กศ กษา ชอ,ทค-401 ชอ,ทค-411 สร างโปรเจ กต ไฟล ในการเข ยน โปรแกรม ควบค มไมโครคอนโทลเลอร ไม ถ กต อง โดยการใช ส ออย างหลากหลายใน

More information

๒.**สาระส าค ญและข นตอนการด าเน นงาน/ป ญหาอ ปสรรค/แนวทางแก ไขหร อข อเสนอแนะ ๒.๑**สาระส าค ญ

๒.**สาระส าค ญและข นตอนการด าเน นงาน/ป ญหาอ ปสรรค/แนวทางแก ไขหร อข อเสนอแนะ ๒.๑**สาระส าค ญ เค าโครงเร องของผลงาน ผลงานหร อผลส าเร จของงานท ผ านมา (เร องท ๑) ของ นายประจ กษ เพ ญเล ยง ต าแหน งน กว ชาการคอมพ วเตอร ปฏ บ ต การ ประกอบการแต งต งให ด ารงต าแหน งน กว ชาการคอมพ วเตอร ช านาญการ กล มงานบร

More information

Automatic transfer switch ATS022 การใช งานและการแก ป ญหาเบ องต น

Automatic transfer switch ATS022 การใช งานและการแก ป ญหาเบ องต น Automatic transfer switch ATS022 การใช งานและการแก ป ญหาเบ องต น หน าท การท างานของ ATS022.ตรวจเช คความผ ดปกต ของแรงด นและความถ ในระบบไฟฟ า 2.ควบค มการส ง START GEN 3.ควบค มการส บเปล ยนของเบรคเกอร .ตรวจเช

More information

บทท 7 ซอฟท แวร ส อสารข อม ลภาพส ญญาณในระบบการว ด

บทท 7 ซอฟท แวร ส อสารข อม ลภาพส ญญาณในระบบการว ด บทท 7 ซอฟท แวร ส อสารข อม ลภาพส ญญาณในระบบการว ด การศ กษาในบทน จะกล าวถ งซอฟท แวร ในระบบการว ดเก ยวก บประเภทและความส มพ นธ ของซอฟท แวร ในระบบการว ดก บเคร องม อว ด บทบาทและล กษณะของซอฟท แวร ท ใช งาน ร ปแบบการเช

More information

CHAPTER 1 INTRODUCTION TO... PLC

CHAPTER 1 INTRODUCTION TO... PLC CHAPTER 1 INTRODUCTION TO... PLC ในอด ต อด ต ในโรงงานอ ตสาหกรรมใช แรงงานคนในกระบวนการผล ต ท งหมด ท าให ผลผล ตท ได ม จานวนน อยไม พอเพ ยงก บความต องการของ ผ บร โภค จ งม ผ ค ดค นว ธ การผล ตในร ปแบบใหม ท ใช

More information

ความง ายและรวดเร วในการฉายภาพและการเก บร กษา ฟ งก ช นของการฉายภาพ การเช อมต อโปรเจคเตอร เข าก บอ ปกรณ

ความง ายและรวดเร วในการฉายภาพและการเก บร กษา ฟ งก ช นของการฉายภาพ การเช อมต อโปรเจคเตอร เข าก บอ ปกรณ สารบ ญ ฟ เจอร ของโปรเจคเตอร ความง ายและรวดเร วในการฉายภาพและการเก บร กษา ฟ งก ช นของการฉายภาพ รายการส วนประกอบและฟ งก ช น ด านหน า/ด านบน ด านหล ง ฐาน แผงควบค ม ร โมทคอนโทรล การเช อมต อโปรเจคเตอร เข าก

More information

บทท 1 การเตร ยมเคร องพ มพ ก อนการใช งาน หน า

บทท 1 การเตร ยมเคร องพ มพ ก อนการใช งาน หน า สารบ ญ บทท 1 การเตร ยมเคร องพ มพ ก อนการใช งาน หน า.อ ปกรณ ท มาพร อมเคร อง 4.แผงควบค มการทำงาน 4.ป มและเมน ควบค มการทำงาน 5-6.ไฟแสดงสถานะ 6-7.การต ดต งผ าหม ก 8-9.ค นโยกปร บท ศทางการป อนกระดาษ 10.ค นโยกปร

More information

โปรแกรมแจกจ ายงานพ มพ อ ตโนม ต ส าหร บระบบเคร องพ มพ หลายเคร อง Automatic Print-Job distributing Program for Multiple Printers System

โปรแกรมแจกจ ายงานพ มพ อ ตโนม ต ส าหร บระบบเคร องพ มพ หลายเคร อง Automatic Print-Job distributing Program for Multiple Printers System โปรแกรมแจกจ ายอ ตโนม ต ส าหร บระบบเคร องหลายเคร อง Automatic PrintJob distributing Program for Multiple Printers System ปร ญญา จาร ศ ร เวช (1) และว เศษ ศ กด ศ ร (2) คณะเทคโนโลย สารสนเทศ (1) คณะคร ศาสตร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งาน ว ธ การส งปล อยว ตถ ด บด วยระบบ IMPORT ONLINE

ค ม อการใช งาน ว ธ การส งปล อยว ตถ ด บด วยระบบ IMPORT ONLINE ค ม อการใช งาน ว ธ การส งปล อยว ตถ ด บด วยระบบ IMPORT ONLINE IMPORT ONLINE SYSTEM HANDBOOK สมาคมสโมสรน กลงท น INVESTOE CLUB ASSOCIATION คานา ตามท สมาคมสโมสรน กลงท นเป ดให บร การระบบร บส งข อม ลส งปล อยว

More information

บทท 8 การจ ดการแฟ มข อม ล File Management

บทท 8 การจ ดการแฟ มข อม ล File Management บทท 8 การจ ดการแฟ มข อม ล File Management การจ ดการแฟ มข อม ล หน าท ส าค ญของระบบปฏ บ ต การ ค อ การจ ดการแฟ มข อม ล (File Management) ซ งเป นการช วยอ านวยความสะดวกแก ผ ใช งานในการเร ยกใช แฟ มข อม ลต างๆ

More information

ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการปร บปร งระบบสารสนเทศสว สด การและค มครองแรงงาน

ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการปร บปร งระบบสารสนเทศสว สด การและค มครองแรงงาน ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการปร บปร งระบบสารสนเทศสว สด การและค มครองแรงงาน ๑. หล กการและเหต ผล กรมสว สด การและค มครองแรงงานได ใช พระราชบ ญญ ต ค มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ เป นเคร องม อใน ก าร บร

More information

4. ม ไฟ LED บอกสถานะการท างานต าง ๆ (Power, Status, USB Data, USB Status)

4. ม ไฟ LED บอกสถานะการท างานต าง ๆ (Power, Status, USB Data, USB Status) ค ณสมบ ต ของต ว 1. รองร บ Flash drive ระบบ FAT16 และ FAT32 2. รองร บส นค า AP-101, AP-105, AP-1701, AP-1702 และ AP-600K 3. สามารถส งให บ นท กข อม ลใดๆ ด วย Command ทางพอร ตส อสาร RS485 ได 4. ม ไฟ LED บอกสถานะการท

More information

WisServ Web Application

WisServ Web Application WisServ Web Application Page I Page II บร ษ ท ว ศณ และส ภ ค จาก ด 102/111-112 หม บ านส นพ ฒนาธาน ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ (02)580-4427,

More information

Ÿà Õ âß π Õª π µ ª µõ å. www.epson.co.th

Ÿà Õ âß π Õª π µ ª µõ å. www.epson.co.th Ÿà Õ âß π Õª π µ ª µõ å www.epson.co.th สารบ ญ คำแนะนำ เอปส น ม ลต ม เด ย โปรเจคเตอร EB-X7, EB-S7 หน า รายการส วนประกอบและฟ งก ช น 2 การเช อมต อด วยสาย USB และการฉายภาพ (USB Display) 11 การเปล ยนภาพท ฉาย

More information

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด ยว เพ อการใช

More information

ทฤษฎ ควบค มการท างานโดย PLC ร น CPU 941

ทฤษฎ ควบค มการท างานโดย PLC ร น CPU 941 1 ทฤษฎ ควบค มการท างานโดย PLC ร น CPU 941 A B C D วงจรท างาน ออกแบบวงจร ลงบน PC Q Computer ส งโปรแกรม ควบค ม PLC A เซ นเซอร อ นพ ท PLC B C D PLC Q เอาท พ ทไป ควบค มอ ปกรณ ร ปแสดงการออกแบบวงจรควบค มอ ปกรณ

More information

สารบ ญ เน อหา หนา 1.2. ระบบปฏ บ ต การ... 5 2. การต ดต งซอฟแวร... 6 3. การกาหนดค าเพ อเร มต นท งานโปรแกรม... 8 4.1. การจ ดการผ ใช...

สารบ ญ เน อหา หนา 1.2. ระบบปฏ บ ต การ... 5 2. การต ดต งซอฟแวร... 6 3. การกาหนดค าเพ อเร มต นท งานโปรแกรม... 8 4.1. การจ ดการผ ใช... www.jrkowa.com สารบ ญ 2 เน อหา หนา 1.ความต องการของระบบ... 5 1.1ความต องการ Hardware... 5 1.2. ระบบปฏ บ ต การ... 5 2. การต ดต งซอฟแวร... 6 2.1. การต ดต ง.netframework 1.1... 6 2.2 การต ดต งโปรแกรม HIP

More information