Finite (Capacity) Scheduling. เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) - 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Finite (Capacity) Scheduling. เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) - 1"

Transcription

1 เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) - 1 ท มา: โดย: ส ารวย เปล องว น เร องน เร มต นเม อสองป ก อนตอนท ผ เข ยนม โอกาสเข าไป ศ กษาการวางระบบและการใช งาน ERP ก บบร ษ ทญ ป นแห ง หน งแถบนวนคร และม โอกาสทราบถ งป ญหาในการวาง แผนโดยใช MRP กล าวค อ MRP จะวางแผนแบบไม ค าน ง ถ ง Capacity ท ม อย หล งจากการท า MRP แล วจ งจะ สามารถท า Capacity Requirement Planning (CRP) ได แต ก ต องม การเตร ยมข อม ลใน Routing File เป นจ านวน มากส วนผลท ได ก เร ยกว าย งไม เป นท น าพอใจ เน องจาก CRP จะแสดงเพ ยง Load Graph ของแต ละ Work Center เท าน นไม สามารถระบ ได ว าม งานอะไรบ าง ด งน นถ าเก ด Over Capacity การปร บเปล ยนแผนก ย งล าบากอย ถ าจะวางแผนให ละเอ ยดข นอ กถ งระด บ Dynamic Scheduling ก สามารถท าได แต ก ต องลงท นซ อ Advance Planning and Scheduling (APS) Module ซ งราคา ประมาณ BMW 3-4 ค น ด งน นเพ อท จะให ผ อ านเก บเง นไว ซ อ BMW ผ เข ยนขอเสนอเทคน คในการใช Microsoft Excel ธรรมดาๆ บวกก บล กเล นท ไม ธรรมดาอ กน ดหน อยใน การท า Finite Scheduling ใช เอง ต องยอมร บว า สต ป ญญา, ความร, และ ประสพการณ ของผ เข ยนย งไม ถ งข นท จะค ดเร องน ได เอง บทความน ม ท มาจาก โปรแกรมต วอย าง Scheduling_Excel.xls ซ งสามารถ Download ได ท และ ต องขอขอบค ณ Mr. Tony Rice เจ าของโปรแกรมท ได อณ ญาต ให ผ เข ยนน ามาเผยแพร เป นภาษาไทย Finite (Capacity) Scheduling ก อนอ นผ เข ยนขอท าความเข าเบ องต นเก ยวก บล าด บข น ของการวางแผนการผล ต ของระบบ ERP ท วๆไป ด งร ปท 1 เร มจากการก าหนดแผนการผล ตหล ก (MPS) ท จะระบ ส นค า ท ต องผล ต, จ านวน, และ ก าหนดส ง จากน นก ท า MRP เพ อค านวณความต องการว สด หร อช นส วนตามจ านวนท ก าหนดใน BOM และท าการ Project ความต องการโดยใช ช วงเวลาท ก าหนดใน Lead Time ท ง MPS และ MRP จ ดว าเป นการวางแผนแบบ Infinite Capacity หมายถ งไม น าก าล งการผล ตท ม อย มาพ จารณาใน ท นท แต จะส นน ษฐานว าพอไว ก อน หล งจาก MRP ค านวณความต องการท งหมดแล วผ วางแผน จ งจะสามารถตรวจสอบก าล งการผล ตได โดยใช โปรแกรม CRP ท ม หล กการง ายๆค อ เอาเวลาท างานท ม อย ในแต ละ Work Center มาเปร ยบเท ยบก บผลรวมของเวลาท างานท ต องการจากท กๆ Shop Order ของ Work Center น นใน ช วงเวลาท ก าหนด แล วแสดงเป น Bar Graph ถ าเวลา ท างานท ต องการมากกว าก แสดงว าเก ด Over Capacity ถ า น อยกว าเร ยกว า Under Capacity กรณ ท เก ด Over Capacity ผ วางแผน ม ทางเล อกสองทาง 1. การท า Load Leveling เช นย าย Load ออกจากเคร อง จ กร โดยเล อนก าหนดส งของบางงานออกไป, กระจาย งานออกไปย งเคร องจ กรเคร องอ น หร อ ช วงเวลาอ น, จ างผ ร บเหมาช วง ฯลฯ 2. การเพ ม Capacity โดยการเพ มเวลาท างาน (เป ด OT, เป ดกะ), เพ มประส ทธภาพการท างานของ Work Center, ซ อเคร องจ กรใหม ฯลฯ แต จากความง ายในหล กการน เองท าให CRP ไม สามารถ ตอบได ว าควรจะจ ดการก บงานใด และถ าม การเล อนก าหนด ส งจะม ผลต อเน องก บงานในล าด บถ ดไปหร อไม อย างไร เม อเท ยบผลท จะได ก บความยากล าบากในการเตร ยมข อม ล แล วจ งไม แปลกท ในโรงงานบางแห งจะใช เพ ยง MRP อ กทางเล อกหน งค อการท า Finite Capacity Scheduling หร อ Finite Scheduling ซ งจะน างานท จะต องท าในแต ละ ช วงเวลามาเร ยงล าด บเส ยก อน แล วจ งค านวณเวลาท างาน ท ต องการเปร ยบเท ยบก บเวลาท างานท ม อย ต วอย างเช น ถ าเคร องจ กร A ม งาน 5 งานท ต องท าให เสร จ ภายใน 24 ช วโมง โดยม เวลาท างาน (Run Time) ท ต องการเป น 7, 12, 4, 5, และ 8 ช วโมง ตามล าด บ พ จารณาเวลาหร อก าล งการผล ตท ม ค อ 24 ช วโมง และ เวลาหร อก าล งการผล ตท ต องการค อ 36 ช วโมง น นหมาย ถ งเก ด Over Capacity ท 12 ช วโมง ถ าเป น CRP จะแสดง เพ ยง Load Profile ด งร ป 2 บอกว าเก ด Over Capacity แต ถ าเป น Finite Scheduling ผ วางแผนจะม ข อม ลท ใช ใน การต ดส นใจได ด กว า ลองท าต วอย างด งร ปท 3-บน น างาน ท ง 5 งานมาเร ยงตามล าด บ Column B เป น Run Time ของแต ละงาน, Column C เป นเวลาเร มต นของงาน ซ งเท า ก บเวลาส นส ดของงานก อนหน าด งน นใน C2 ซ งเป นงาน แรกจ งเร มต นท 0 ส วนใน C3 ให ใส ส ตร =D2 แล ว Copy ส ตรไปย ง Cell อ นๆ ใน Column C, Column D เป นเวลา ส นส ดของงาน ซ งเท าก บ เวลาเร มต น + เวลาท างาน เช น 1

2 ใน D2 ให ใส ส ตร =B2+C2 จากน น Copy ไปย ง Cell อ นใน Column D Column E เป นก าหนดส งของงานในท น ก าหนดส งค อ 24 ช วโมงเท าก นท กงาน ส วน Column F เป นการระบ ว างานท ท าจะสามารถเสร จตามก าหนดได หร อไม โดยใส ส ตร =D2 <=E2 ลงใน F2 จากน น Copy ไปย ง Cell อ นๆ จากร ปท 3-บน ม งานท ส งท นก าหนด 3 งาน ส วนงาน D และ E จะเลยก าหนดส งโดยงาน D เลยไป 4 ซ.ม. และงาน E เลยไป 12 ช.ม. แต ถ าท าการ Re-Sequence งานใหม โดยใช กฎ Shortest Processing Time (SPT), ท าการ Sort Column B จากน อยไปมากด งร ปท 3-ล าง งานท ส ง ท นก าหนดเพ มเป น 4 งาน ม เพ ยงงาน B ท เลยก าหนดส ง ไป 12 ช.ม. ของ Period ก อนหน า ใส ส ตร =D3+E2 ลงใน E3 จากน น ท าต อเน องจนครบ ส งเกตว า Format ของ Cell ท งหมด เป นแบบ General ไม ใช Date ด งน น เวลา 10:15 จ งเท า ก บ ใน B4 การท า Finite Scheduling ผ วางแผนจะสามารถทราบราย ละเอ ยดถ งล าด บของงาน ท าให สามารถพ จารณาได ว า งาน ใดท จะเลยก าหนดส งและเลยไปเท าไรจ งก าหนดได แน นอน ถ งเวลาท ต องเล อนก าหนดส งออกไป และท ส าค ญท ส ดค อ ผ วางแผนสามารถพ จารณาล าด บความส าค ญของงานและ จ ดล าด บงาน (Re-Sequence) ใหม เพ อให ได แผนงานท ด กว าเด ม Job Stop Time Calculation จากต วอย างท แล วเป นการท างานต อเน อง 24 ช วโมงโดย ไม ม การหย ดพ ก ซ งเป นจร งเฉพาะโรงงานท เป น Continuous Process ต วอย างต อไปเป นการค านวณเวลา ส นส ดของงานในกรณ การท างานไม ต อเน อง สมม ต ว าเวลาท างานจาก 8:00-10:00 หย ดพ ก 15 นาท, เร มงานอ กคร ง 10:15-13:00 พ ก 30 นาท, เข างาน 13:30 จนถ ง 15:00 พ ก 15 นาท, จากน นท างานจาก 15:15-18:00 พ ก 1 ช วโมง และท างานต อจนถ ง 22:00, ทดลอง สร างปฏ ท นการท างานใน Worksheet ด งร ปท 4 โดย Period ท 1 เป น 0 เพ อให สามารถค านวณเวลาท างาน สะสม (Cumulate Working Hours) ได, Period ท สอง เข าท างานท 8 เล กงานท 10 เวลาท างานเท าก บ เวลาเล ก งาน-เวลาเข าท างาน ใส ส ตร =C3-B3 ลงใน D3 ส วน เวลา ท างานสะสม เท าก บ เวลาท างาน + เวลาท างานสะสม เม อก าหนดเวลาเร มงานลงใน C9 และเวลาท างานลงใน C10 โปรแกรมจะท าการค านวณเวลาท ส นส ดของงานโดย แบ งเป น 4 ข นตอนค อ 1. Calc 1: หาต วเลข Period No ของเวลาเร มงาน 2. Calc 2: ค านวณเวลาท างานสะสม ณ.จ ดท เร มท างาน 3. Calc 3: หา Period No เม อเสร จงาน 4. Job Stop: ค านวณเวลาส นส ดงาน เพ อให เข าใจกลไกการท างานง ายข นผ เข ยนขอก าหนดช อ ให ก บส วนต างๆของ Worksheet ด งน PB = Period Begin Range (B2:B7) PE = Period End Range (C2:C7) CWH = Cumulate Working Hrs Range (E2:E7) JS = Job Start Time (C9) RT = Run Time (C10) Calc_1 = C11, Calc_2 = C12, Calc_3 = C13 JE = Job Stop (C14) การก าหนดช อให ก บ Range ของ Worksheet ท าได โดย ใช Menu Insert -> Name -> Define Calc 1 ส ตรในช อง Calc_1 หร อ C11 เป นด งน =MATCH(JS,PB) + (MATCH(JS,PB) = MATCH(JS,PE)) MATCH ต วแรกจะเป นการหาค าส งส ดค าแรกท <= JS ใน ช วงของ PB เม อพบจะแสดงค าต าแหน งท พบในต วอย างจะ เป น 2 แต ถ า JS ท ก าหนดเท าก บเวลาเล กงานหร ออย ใน ช วงพ กจะต องไปเร มงานใน Period ถ ดไปซ งเป นหน าท ของ MATCH ต วท สองและสาม ซ งท างานในร ปของเง อนไข 2

3 MATCH ต วท สองจะเหม อนก บต วแรก ส วน MATCH ต วท สาม จะเปล ยนไปค นหาในช วงของ PE แทน และถ า JS ท ก าหนดตกอย หล งช วงเวลาเล กงาน ค าของ MATCH ต วท สามจะเท าก บต วท สอง ประโยคเง อนไขจะเป นจร ง (TRUE หร อ 1) และถ าเง อนไขเป นจร งค าของ MATCH ต วแรกก จะ ถ กบวกด วย 1 ซ งก ค อ Period ถ ดไป จากต วอย าง MATCH ต วท สองจะเท าก บ 2 และ MATCH ต วท สามจะเท าก บ 1 ด งน นประโยคเง อนไข (2=1) จ งเป น เท จ (FALSE หร อ 0) ค าของ Calc_1 จ งเท าก บ 2+0 = 2 Calc 2 ส ตรในช อง Calc_2 หร อ C12 เป นด งน =INDEX(CWH,Calc_1,1) - (INDEX(PE,Calc_1,1) - MAX(INDEX(PB,Calc_1,1),JS)) ใน Calc_1 จะได หมายเลข Period ท เร มงานหร อ JS Period, Calc_2 ต องการหาเวลาท างานสะสม ณ.จ ดท เร ม ต นท างานจร งโดยเอา เวลาเล กงานของ JS Period ลบด วย ค าท มากกว าระหว าง เวลาเร มงาน หร อ เวลาเข าท างาน ผล ท ได น าไปห กออกจาก เวลาท างานสะสมของ Period น น จากส ตร INDEX ต วแรกเป นการหาค า เวลาท างานสะสม ใน JS Period จาก CWH, INDEX ต วท สองเป นการหาค า เวลาเล กงานของ JS Period จาก PE, INDEX ต วท สามเป น การหาค าเวลาเข าท างานของ JS Period จาก PB MAX Function เป นการเล อกค าท มากท ส ดระหว าง INDEX ท สาม ก บ เวลา JS แล วน าไปห กจาก INDEX ต วท สอง ซ ง ก ค อเวลาเล กงาน ผลท ได น าไปห กจากเวลาท างานสะสม ของ Period ท ได จาก INDEX ต วแรก จากต วอย าง INDEX ต วแรก = 2, INDEX ต วท สอง = 10, INDEX ต วท สาม = 8, และ JS = 8.5 เวลาท างานสะสม ณ.จ ดท เร มต นท างานจร งค อ 2-(10-8.5) = 0.5 Calc 3 ส ตรในช อง Calc_3 หร อ C13 เป นด งน =MATCH(Calc_2+RT,CWH) + 1 เวลาท ได จาก Calc_2 จะถ กน ามาใช ในการค านวณเวลา ท างานสะสมเม อส นส ดงาน จากน นน าไปหา Period No เม อเสร จงาน โดยใช MATCH หาค าส งส ดท <= Calc_2+RT ใน CWH แต ผลท ได จะผ ดไป 1 Period เสมอ จ งต องบวกด วย 1 จากต วอย าง ค า Calc_2+RT = = 7.5, เม อ MATCH แล วจะได ค า 4 เน องจาก 6.75 เป นค าส งส ดค า แรกท <= 7.5 เม อบวกด วย 1 ผลท ได ค องานจะเสร จใน Period ท 5 Job Stop ท างานสะสมของ Calc_3 จาก CWH, เม อลบเวลาเล กงาน จาก INDEX ต วแรกด วยเวลาท างานสะสมท ได จาก INDEX ต วท สอง แล วน าผลท ได ไปรวมก บเวลาท างานสะสมเม อส น ส ดงาน (Calc_2+RT) ก จะได เป นเวลาท เสร จงาน จากต วอย าง INDEX ต วแรก = 18, INDEX ต วท สอง = 9 ด งน นเวลาเสร จงานค อ = 16.5 เม อเสร จแล วอยากให ผ อ านทดลองปร บเปล ยน เวลาเร ม งานในช อง JS และ เวลาท างานในช อง RT เพ อด ผลการ ค านวณ และ ตรวจสอบความเข าใจ เน องจากการค านวณ ท งส ข นตอน จะเป นกลไกหล กในการสร างระบบ Finite Scheduling แบบต างๆต อไป Work Center Calendar จากต วอย างท แล วปฏ ท นการท างานเป นปฏ ท นของว นเด ยว เพ อหาเวลาส นส ดงานของงานเด ยว แต ในการท างานจร ง ต องการปฏ ท นการท างานท มากกว าหน งว น เร องต อไปเป น การท าความเข าใจถ งกลไกการจ ดการ ว น-เวลา ของ Excel และ ว ธ การสร างปฏ ท นการท างานเพ อใช งานจร ง เหต ผลท โปรแกรม Spread Sheet อย าง Excel สามารถน า มาใช ในการวางแผนการผล ตได เป นอย างด ก เน องมาจาก ระบบ ว น-เวลา ของโปรแกรม Excel จะม หน วยเวลาเพ ยง หน วยเด ยว ค อ ว น และ ทศน ยมของว น โดยเร มต นน บ ว นท 1 จากเท ยงค นของว นท 1 มกราคม 1900 เม อต องการ แสดงผลแบบอ น ก จะใช การก าหนด Format แทน ต วอย างในร ปท 5 Cell A2, B2, C2 ม ค าเด ยวก นค อว นท 1 ตามระบบเวลาของ Excel เม อก าหนด Format เป นแบบ Date จะได เป นว นท 1/1/1900 เวลาเท ยงค น, เช นเด ยวก น ใน Cell A3, B3, C3 ม ค าเด ยวก นค อ =NOW() ซ งเท าก บ ว นท ตามระบบเวลาของ Excel, เม อระบบ เวลาม เพ ยงหน วยเด ยวด งน นการค านวณเก ยวก บเวลาจ ง เป นเร องง าย และสามารถน ากลไกการค านวณ Job Stop Time ในห วข อท แล วมาใช งานได ท นท ส ตรในช อง Job Stop หร อ C14 เป นด งน =INDEX(PE,Calc_3,1) - INDEX(CWH,Calc_3,1) + Calc_2 + RT ถ งตรงน เราทราบ Period ท ส นส ดงานจาก Calc_3 และ ทราบเวลาท างานสะสมเม อส นส ดงาน ซ งเท าก บ Calc_2+RT ในช อง Job Stop จะเป นการค านวณเวลาท เสร จงาน จากส ตร INDEX ต วแรกเป นการหาค าเวลาเล กงาน ของ Calc_3 จาก PE, INDEX ต วท สองเป นการหาค าเวลา จากปฏ ท นการท างานในห วข อท แล ว น ามาสร างเป นปฏ ท น การท างานของ Work Center ได ด งร ปท 6 โดยในหน งว น จะม 5 ช วงเวลาเช นว นท 24-Feb-03 เร มจาก A3 - B7, 3

4 ส งเกตว า ใน Row ท 2 ให เป น 0 ท งหมดเพ อสะดวกในการ ค านวณว นท างานสะสม การค านวณจ านวนว นสะสม ใส ส ตร =(B3-A3)+C2 ลงใน C3 จากน น Copy ส ตรไปย ง Cell อ นๆ เม อก าหนด Format ให เป นแบบ General จะได ว นท างานสะสมแสดงผลในร ป ของทศน ยมของว น เม อก าหนดเวลาท างานของว นแรกเสร จแล ว ก ใส ส ตรด งร ป ผลท ได ค อเวลาท างานของว นท สอง จากน นก Copy ส ตร ของว นท สองไปย งว นต อไป และสามารถท าไปได เร อยๆจน ส ด Worksheet ถ งข นน จะได ปฏ ท นว นท างานจร งของ Work Center แต เพ อจะต ดการค านวณท ไม จ าเป นออกให ท าการแปลงส ตร ต างๆใน Column A และ B ให เป นต วเลขเส ยก อนโดย 1. เล อกช วงของ Worksheet ท ต องการแปลง 2. คล กเมาส ป มขวา เล อก Copy 3. คล กเมาส ป มขวา อ กคร งเล อก Paste Special 4. ในห วข อ Paste เล อก Values แล วกดป ม OK Single Machine Scheduling เอาละคร บถ งเวลาท จะน าเทคน คการค านวณ Job Stop Time และ Work Center Calendar มาประกอบก นเพ อ สร างระบบ Finite Schedule แล ว, เร มก นท แบบพ นฐานท ส ดค อ เคร องจ กรหน งเคร องม งานรออย 5 งาน, ม เวลา ท างานเป น 7, 4, 5, 8, และ 12 ช วโมงตามล าด บ, ทดลอง สร าง Worksheet ด งร ปท 8 จากร ปท 8 ก าหนดให Cell E2 เป น Cell พ เศษเพ อใช ก าหนดเวลาเร มต นของงานแรก, ใน Column A เป นล าด บ (Sequence) ของงานท จะเข าท างาน ในกรณ ท ผ วางแผน ต องการเปล ยนล าด บการท างานก ท าได โดยเปล ยนล าด บ งานในช อง Seq. แล วท าการ Sort Column A-C ใหม ส วน Column ท เหล อไม ต อง Sort เน องจากเป นสมการค านวณ Column B เป นช อของงาน, Column C เป นเวลาท างานใน หน วยช วโมง แต เน องจากเวลาในปฏ ท นท างานม หน วยเป น ว น ด งน นจ งต องท าการแปลงให อย ในหน วยเด ยวก นโดยม หล กการค อ ช วโมง = ว น X 24 ในทางกล บก น ว น = ช ว โมง / 24 ด งน นใน Column D ค อการน าค าใน Column C มาหารด วย 24 เช นในช อง D6 ใส ส ตร =C6/24 ร ปท 7 เป นปฏ ท นการท างานของสามว นโดยสมม ต ว าว น เสาร -อาท ตย ไม ได ท างาน จ ดส าค ญของปฏ ท นการท างาน ค อ เป นต วก าหนดก าล งการผล ตท ม อย (Available Capacity) ของ Work Center ซ งก ค อจ านวนว นท างาน สะสม (Cumulate Working Days) ใน Column C, จากร ป จะเห นว าว น เสาร -อาท ตย ไม ได ท างาน ด งน นจะไม รวมอย ในปฏ ท น เพ อท จะให การค านวณว นท างานสะสมเป นไป ตามความจร ง ค อ ว นพฤห ส 0.5 ว น (12 ช วโมง) เม อถ งว น ศ กร เป น 1 ว น และ เม อถ งว นจ นทร ว นท างานสะสมเป น 1.5 ว น เทคน คอ กอย างหน งของปฏ ท นการท างานก ค อ เม อม การ เพ ม/ลดว น-เวลาท างาน ให ท าการแทรกหร อลบว น/ช วง เวลาท างานในปฏ ท นซ งจะม ผลเท าก บการปร บก าล งการ ผล ต (Capacity) ของ Work Center และจะส งผลถ งการ ค านวณแผนการท างานโดยอ ตโนม ต, เช นถ าม การท างาน ล วงเวลาในว นเสาร ให ท าการแทรกว นเสาร ลงระหว าง Row ท แล ว Copy ส ตรของการค านวณว นท างานสะสม มา ก จะม ผลเท าก บเพ มก าล งการผล ต อ ก 0.5 ว น แต ถ าว น ศ กร ช วง 7:00 PM - 10:00 PM ต องหย ดเคร องจ กรเพ อท า การซ อมบ าร ง ก ให ลบ Row ท 11 ออกจากปฏ ท น จะม ผล เท าก บลดก าล งการผล ตของเคร องจ กรลง 3 ช วโมง Column E เป นการก าหนดเวลาเร มงานของแต ละ Job ใส ส ตร =IF(I5,I5,E$2) ลงใน E6 จากน น Copy ไปย ง Cell อ น, IF Function เป นต วก าหนดเวลาเร มงาน โดยเวลาเร ม งานค อเวลาส นส ดงานของงานก อนหน าใน Column I, ถ า เวลาเวลาส นส ดงานของงานก อนหน าไม ม ค า แสดงว าเป น งานแรกก ให ใช เวลาเร มงานใน Cell E2 แทน น นค อเหต ผล ว าท าไม Row ท 5 จ งต องเว นว างไว ก อนจะไปถ งการค านวณเวลาส นส ดงาน ผ เข ยนขอก าหนด ช อให ก บส วนต างๆของ Worksheet ด งน Cal_1_PB = Period Begin Range ของ Calendar ได แก Column A ของ Calendar ในร ปท 7 Cal_1_PE = Period End Range ของ Calendar ได แก Column B ของ Calendar ในร ปท 7 Cal_1_CWD = Cumulate Working Days Range ของ Calendar ได แก Column C ของ Calendar ใน ร ปท 7 ส ตรค านวณ Job Stop Time สามารถแปลงมาใช ได ด งน 1. Calc 1 ได แก Column F ใน Cell F6 ใส ส ตร =MATCH(E6,Cal_1_PB) + (MATCH (E6,Cal_1_PB)=MATCH(E6,Cal_1_PE)) 2. Calc 2 ได แก Column G ใน Cell G6 ใส ส ตร =INDEX(Cal_1_CWD,F6,1)-(INDEX (Cal_1_PE,F6,1)- MAX(INDEX(Cal_1_PB,F6,1),E6)) 3. Calc 2 ได แก Column H ใน Cell H6 ใส ส ตร =MATCH(G6+D6,Cal_1_CWD)+1 4

5 4. Stop Time ได แก Column I ใน Cell I6 ใส ส ตร =INDEX(Cal_1_PE,H6,1)-INDEX (Cal_1_CWD,H6,1)+G6+D6 จากน น Copy ส ตรลงมาจะได Shop Schedule ด งร ป 8 เม อเสร จแล วทดลองปร บเปล ยน Sequence No เพ อปร บ แผนการท างานด คร บ จากตรงน สามารถพ มพ ออกมาเพ อใช เป นใบส งงานได, โดยท าการ HIDE Column D, F, G, และ H นอกจากน ย งสามารถเพ มเต ม Column อ นๆ เพ อก าหนด รายละเอ ยดของงานท จ าเป นส าหร บใบส งงานได, และถ าม การเพ ม ก าหนดส งลงไปในแผนงาน ก สามารถใช กลไกจาก ต วอย างแรกในการตรวจสอบ On-Time หร อ Delay ได ม ข อควรระว งค อ ถ าเวลาเร มงานอย ก อนเวลาในปฏ ท น หร อ หร อเวลาส นส ดงานอย เลยเวลาในปฏ ท น โปรแกรมจะ ท างานผ ดพลาดได Error Checking Technique ใน MS Excel สามารถใส ข อม ลในแถวได ส งส ดถ ง 65,536 แถว น นหมายถ งเราสามารถม งานท เร ยงอย ใน Schedule ได ถ งหกหม นกว างาน การท างานก บแถวเหม อนๆก นแบบน เป นเทวดาก คงตาลายและความผ ดพลาดก อาจเก ดข นได, ผ เข ยนขอแนะน าเทคน คง ายๆ ท ใช ในการตรวจสอบความ ผ ดพลาดท อาจจะเก ดข น หล งจากปร บแผนการผล ตจนเป นท พอใจแล วให ผ อ านส ม งานข นมาตรวจสอบด งน 1. ตรวจสอบเวลาเร มงาน - เวลาเร มงานจะเท าก บเวลา เสร จของงานก อนหน า เช น ส มงานใน Row 9, เวลา เร มงานเท าก บ 3/3/03 12:45 PM ซ งจะต องตรงก บ เวลาส นส ดงานใน Row 8, Column I 2. ตรวจสอบ Period No ของเวลาเร มงาน - โดยด จาก ช อง Calc 1 แล วไปเท ยบก บ Period No ในปฏ ท นการ ท างาน เช น ส มงานใน Row 9, ช อง Calc 1 ม ค าเท า ก บ 13 ซ งเท าก บ ROW 14 ในปฏ ท นร ป 7 (ท เท าก บ Row 14 เน องจาก ROW 1 เป น Heading และไม ได อย ใน Range), เวลาเร มงาน 3/3/03 12:45 PM จะ ต องอย ในช วงของเวลาท างานของปฏ ท น 3. ตรวจสอบ Period No เม อเสร จงาน - โดยท าการบวก ว นท างานสะสมในปฏ ท นท างานของ Period เร มงาน จากข อ 2 เข าก บ ว นท างานใน Column D แล วเอาผล ท ได ไปหาว นส นส ดงานในปฏ ท นเปร ยบเท ยบก บ Period ส นส ดงานใน Column H หร อ Calc 3 ผลท ได ต องใกล เค ยงหร อเท าก น เช น จากข อท สอง Row 14 ในปฏ ท นม ว นท างานสะสม = 1.198, ว นท างานของ Row 9 ในร ปท 8 = 0.33 ผลรวมค อ เม อน าไป เปร ยบเท ยบก บ ว นท างานสะสมในปฏ ท นก จะได ประมาณ Period ท ใกล เค ยงก บ ช อง Calc 3 ใน ROW 9 ท ม ค าเท าก บ ตรวจสอบ Period ส ดท ายของแผนงาน - ให น าช อง Calc 2 ของงานแรก บวกก บผลรวมของว นท างานท ง หมดใน Column D แล วน าผลท ได ไปเปร ยบเท ยบหา Period ส นส ดงานในปฏ ท นการท างาน, Period ท ได ต องตรงก นหร อใกล เค ยงก บช อง Calc 3 ของงานส ด ท าย เช น จากร ป 8 Calc 2 ของงานแรกเท าก บ 0.521, ผลรวมของเวลาท งหมดใน Column D เท าก บ 1.5 รวมก นแล วได เม อน าไปเปร ยบเท ยบก บปฏ ท น ท างานจะอย ท Period 22 ซ งตรงก นพอด ก บช อง Calc 3 ของงานส ดท าย Multiple Machines (Parallel Run) Scheduling ต วอย างท แล วเป นการวางแผนส าหร บเคร องจ กรเพ ยง เคร องเด ยว ต วอย างต อไปจะเป นเคร องจ กรหลายๆเคร องท สามารถท างานแทนก นได หมายถ งงานท รออย สามารถน า ไปท าท เคร องใดก ได ท ว างอย, แยกได เป นสองกรณ ค อ กรณ ท เคร องจ กรท กเคร องใช ปฏ ท นท างานเด ยวก น หร อ กรณ ท แยกปฏ ท นการท างาน Single Calendar จาก Worksheet ในร ปท 8, ใช ค าส ง Insert Column เพ อ แทรก Column ลงหน า Seq. ด งร ปท 9 เพ อใช เป น Column ส าหร บก าหนด Work Center ท ต องการ, ข อด อ ก อย างของ Excel ก ค อเม อแทรก Column ลงไปแล วส ตร ต างๆท ก าหนดไว จะท าการปร บต วเองโดยอ ตโนม ต จากน นท าการเปล ยนส ตรส าหร บก าหนดเวลาเร มงานใน F6 ด งน =IF(A6=A5,J5,F$2) ในฟ งก ช น IF จะท าการตรวจ สอบว าเป นงานใน Work Center เด ยวก นหร อไม ถ าใช ก จะ ใช เวลาส นส ดงานของงานก อนหน าเป นเวลาเร มงาน และถ า ไม ใช ก จะใช เวลาใน F2 เง อนไขท เปล ยนไปน ม ข อควรระว งอย เล กน อย น นค อหล ง จากม การก าหนดงานเพ มลงไป หร อ ม การย ายงานจาก Work Center หน งไปย ง Work Center อ น (ท าได โดยการ เปล ยนหมายเลข W/C ใน Column A) จะต องท าการ Sort ใหม เพ อให แยกข อม ลในแต ละ Work Center ก อน ม ฉะน น การท างานจะผ ดพลาด Multiple Calendars ต วอย างต อไปเป นกรณ เคร องจ กรหลายเคร อง ท างานขนาน ก น แต เคร องจ กรแต ละเคร องม ปฏ ท นการท างานของต ว เอง, ต วอย างก อนหน าน เราอ างถ งช วงของ Cell โดยใช ว ธ ก าหนดช อโดยใช Menu Insert -> Name -> Define แต การท างานก าหนดปฏ ท นการท างานแบบ Dynamic เรา จะใช INDIRECT Function และเทคน คการเช อม String ในการก าหนดช วงของ Cell ในปฏ ท นแทน จากต วอย างในร ปท 9 ให แทรก Column ใหม ลงระหว าง Column B และ C ต งช อว า Calendar ด งร ปท 10, ช วง J2:K4 แทรกตารางก าหนด Calendar ด งร ป ใน Cell C8 ใส ส ตร =VLOOKUP(A8, J$3:K$4, 2) ซ งจะ หาว าใน Column A เป น Work Center ใด จากน นก ไปน า ช อของปฏ ท นท ก าหนดไว มาแสดง จากต วอย างท ผ านมาช อของช วงในปฏ ท นจะข นด วย Cal ตามด วยหมายเลขของปฏ ท นและช อของช วง เช น Cal_1_PB ค อ ปฏ ท น 1 ช วง Period Begin ถ าต องการอ าง ช อแบบ Dynamic เราสามารถใช เคร องหมาย & ในการ 5

6 เช อมต วอ กษร เช น "Cal_" & C8 & "_PB" จะเท าก บ Cal_1_PB แทนท Range ต างๆของส ตรด วย INDIRECT Function เช น ส ตรใน H8 ช วงของ Cal_1_PB จะแปลงเป น INDIRECT Function ได ว า INDIRECT( "Cal_" & C8 & "_PB" ) ส ตรท งหมดจะสามารถแปลงได ด งน 1. Calc 1 ใน H8 =MATCH(G8, INDIRECT("Cal_" & C8 & "_PB")) + (MATCH(G8, INDIRECT("Cal_" & C8 & "_PB") ) =MATCH(G8, INDIRECT("Cal_" & C8 & "_PE") )) 2. Calc 2 ใน I8 =INDEX( INDIRECT("Cal_" & C8 & "_CWD"),H8,1) - (INDEX( INDIRECT("Cal_" & C8 & "_PE"),H8,1) - MAX(INDEX( INDIRECT("Cal_" & C8 & "_PB"),H8,1),G8)) 3. Calc 3 ใน J8 =MATCH(I8+F8, INDIRECT("Cal_" & C8 & "_CWD") ) Job Stop ใน K8 =INDEX( INDIRECT("Cal_" & C8 & "_PE"),J8,1) - INDEX( INDIRECT("Cal_" & C8 & "_CWD"),J8,1)+I8+F8 สร ป บทความตอนแรกน ผ เข ยนได เปร ยบเท ยบถ ง CRP ก บ Finite Schedule และ อธ บายถ งเทคน คพ นฐานส าหร บการ สร างระบบ Finite Scheduling โดยใช Excel ได แก กลไก การค านวณ Job Stop Time, ระบบเวลาของ Excel และ เทคน คการสร าง ปฏ ท นการท างาน, ส วนการประย กต ใช งาน กล าวถ ง การวางแผนส าหร บเคร องจ กรหน งเคร อง และ หลายเคร องท างานขนานก น เน อหาท งหมดครอบคล ม Section 1-12 ในโปรแกรมต ว อย าง Scheduling_Excel.xls ซ งสามารถ Download ได ท ถ าต องการโปรแกรม ต วอย างของผ เข ยนก สามารถ มาขอได ท โดยระบ Subject ว า Request Excel Sch - 1 6

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

Serial Run แบบพ นฐาน. Multiple Machines (Serial Run) Scheduling. เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) 4

Serial Run แบบพ นฐาน. Multiple Machines (Serial Run) Scheduling. เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) 4 เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) 4 ท มา: www.production-scheduling.com โดย: ส ารวย เปล องว น (spluangwan@yahoo.com) Multiple Machines (Serial Run) Scheduling

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ Multiple Machine (Serial Run) 3 Pass ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) ตอนจบ :).

เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ Multiple Machine (Serial Run) 3 Pass ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) ตอนจบ :). เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) ตอนจบ ท มา: www.production-scheduling.com โดย: ส ารวย เปล องว น :). (spluangwan@yahoo.com) จากบทความตอนท แล วเราได กล าวถ งเทคน

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การแปลงพ ก ดจาก ละต จ ด ลองจ จ ด ให เป น point ไม ใช เร องยาก หากค ณใช โปรแกรม excel และ ArcGIS ได เรามาเร มต นทาไปด วยก นค ะ 1. เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

บทท 4 ต วแบบการมอบหมายงาน (Assignment Model)

บทท 4 ต วแบบการมอบหมายงาน (Assignment Model) บทท ต วแบบการมอบหมาย (Assigmet Model) ต วแบบการมอบหมาย เป นต วแบบท ใช ในแก ป ญหาการมอบหมายให ก บ พน ก หร อจ ดเพ อไปท าท เคร องจ กร หร อป ญหาอ น ๆ ท ม ล กษณะเหม อนก น ต วแบบการ มอบหมายน เป นแบบท ม ต องท

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP

ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP ระบบบ นท กเวลาด วยลายน วม อ -ENROLL OFFICE- บร ษ ท แวค ร เส ร ช จ าก ด โทร. 025381038, 025399352, 025303809 Fax. 025383098 E-mail : sales@wacinfotech.com www.wacinfotech.com

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม

การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป นองศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม โดยใช โปรแกรม excel เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด ของตาแหน

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ไฟฟ าและการใช ประโยชน

ไฟฟ าและการใช ประโยชน ไฟฟ าและการใช ประโยชน ผ ช วยศาสตราจารย ส จ ตต ศร ช ย ว ตถ ประสงค 1. ร จ กประจ ไฟฟ า สมบ ต ของประจ ไฟฟ า 2. ร จ กความส มพ นธ แรงไฟฟ า สนามไฟฟ า ศ กย ไฟฟ า ต วเก บประจ ก บ ประจ ไฟฟ า 3. ไฟฟ ากระแส สมบ ต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin)

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) หน า 1 ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) ---------------------- ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามข นตอนต างๆ ด งต อไปน (ส งท กล าวต อไปน ค

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

สาธ ต Project Management application tool Dot Project

สาธ ต Project Management application tool Dot Project สาธ ต Project Management application tool Dot Project Dot project เป น tool open source ท ช วยในการจ ดการบร หารโครงการ คล ายก บการใช งาน Microsoft project แบบง ายๆได ฟ งก ช นท ม ใน dot project User Management

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดย ได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information