Finite (Capacity) Scheduling. เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) - 1

Size: px
Start display at page:

Download "Finite (Capacity) Scheduling. เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) - 1"

Transcription

1 เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) - 1 ท มา: โดย: ส ารวย เปล องว น เร องน เร มต นเม อสองป ก อนตอนท ผ เข ยนม โอกาสเข าไป ศ กษาการวางระบบและการใช งาน ERP ก บบร ษ ทญ ป นแห ง หน งแถบนวนคร และม โอกาสทราบถ งป ญหาในการวาง แผนโดยใช MRP กล าวค อ MRP จะวางแผนแบบไม ค าน ง ถ ง Capacity ท ม อย หล งจากการท า MRP แล วจ งจะ สามารถท า Capacity Requirement Planning (CRP) ได แต ก ต องม การเตร ยมข อม ลใน Routing File เป นจ านวน มากส วนผลท ได ก เร ยกว าย งไม เป นท น าพอใจ เน องจาก CRP จะแสดงเพ ยง Load Graph ของแต ละ Work Center เท าน นไม สามารถระบ ได ว าม งานอะไรบ าง ด งน นถ าเก ด Over Capacity การปร บเปล ยนแผนก ย งล าบากอย ถ าจะวางแผนให ละเอ ยดข นอ กถ งระด บ Dynamic Scheduling ก สามารถท าได แต ก ต องลงท นซ อ Advance Planning and Scheduling (APS) Module ซ งราคา ประมาณ BMW 3-4 ค น ด งน นเพ อท จะให ผ อ านเก บเง นไว ซ อ BMW ผ เข ยนขอเสนอเทคน คในการใช Microsoft Excel ธรรมดาๆ บวกก บล กเล นท ไม ธรรมดาอ กน ดหน อยใน การท า Finite Scheduling ใช เอง ต องยอมร บว า สต ป ญญา, ความร, และ ประสพการณ ของผ เข ยนย งไม ถ งข นท จะค ดเร องน ได เอง บทความน ม ท มาจาก โปรแกรมต วอย าง Scheduling_Excel.xls ซ งสามารถ Download ได ท และ ต องขอขอบค ณ Mr. Tony Rice เจ าของโปรแกรมท ได อณ ญาต ให ผ เข ยนน ามาเผยแพร เป นภาษาไทย Finite (Capacity) Scheduling ก อนอ นผ เข ยนขอท าความเข าเบ องต นเก ยวก บล าด บข น ของการวางแผนการผล ต ของระบบ ERP ท วๆไป ด งร ปท 1 เร มจากการก าหนดแผนการผล ตหล ก (MPS) ท จะระบ ส นค า ท ต องผล ต, จ านวน, และ ก าหนดส ง จากน นก ท า MRP เพ อค านวณความต องการว สด หร อช นส วนตามจ านวนท ก าหนดใน BOM และท าการ Project ความต องการโดยใช ช วงเวลาท ก าหนดใน Lead Time ท ง MPS และ MRP จ ดว าเป นการวางแผนแบบ Infinite Capacity หมายถ งไม น าก าล งการผล ตท ม อย มาพ จารณาใน ท นท แต จะส นน ษฐานว าพอไว ก อน หล งจาก MRP ค านวณความต องการท งหมดแล วผ วางแผน จ งจะสามารถตรวจสอบก าล งการผล ตได โดยใช โปรแกรม CRP ท ม หล กการง ายๆค อ เอาเวลาท างานท ม อย ในแต ละ Work Center มาเปร ยบเท ยบก บผลรวมของเวลาท างานท ต องการจากท กๆ Shop Order ของ Work Center น นใน ช วงเวลาท ก าหนด แล วแสดงเป น Bar Graph ถ าเวลา ท างานท ต องการมากกว าก แสดงว าเก ด Over Capacity ถ า น อยกว าเร ยกว า Under Capacity กรณ ท เก ด Over Capacity ผ วางแผน ม ทางเล อกสองทาง 1. การท า Load Leveling เช นย าย Load ออกจากเคร อง จ กร โดยเล อนก าหนดส งของบางงานออกไป, กระจาย งานออกไปย งเคร องจ กรเคร องอ น หร อ ช วงเวลาอ น, จ างผ ร บเหมาช วง ฯลฯ 2. การเพ ม Capacity โดยการเพ มเวลาท างาน (เป ด OT, เป ดกะ), เพ มประส ทธภาพการท างานของ Work Center, ซ อเคร องจ กรใหม ฯลฯ แต จากความง ายในหล กการน เองท าให CRP ไม สามารถ ตอบได ว าควรจะจ ดการก บงานใด และถ าม การเล อนก าหนด ส งจะม ผลต อเน องก บงานในล าด บถ ดไปหร อไม อย างไร เม อเท ยบผลท จะได ก บความยากล าบากในการเตร ยมข อม ล แล วจ งไม แปลกท ในโรงงานบางแห งจะใช เพ ยง MRP อ กทางเล อกหน งค อการท า Finite Capacity Scheduling หร อ Finite Scheduling ซ งจะน างานท จะต องท าในแต ละ ช วงเวลามาเร ยงล าด บเส ยก อน แล วจ งค านวณเวลาท างาน ท ต องการเปร ยบเท ยบก บเวลาท างานท ม อย ต วอย างเช น ถ าเคร องจ กร A ม งาน 5 งานท ต องท าให เสร จ ภายใน 24 ช วโมง โดยม เวลาท างาน (Run Time) ท ต องการเป น 7, 12, 4, 5, และ 8 ช วโมง ตามล าด บ พ จารณาเวลาหร อก าล งการผล ตท ม ค อ 24 ช วโมง และ เวลาหร อก าล งการผล ตท ต องการค อ 36 ช วโมง น นหมาย ถ งเก ด Over Capacity ท 12 ช วโมง ถ าเป น CRP จะแสดง เพ ยง Load Profile ด งร ป 2 บอกว าเก ด Over Capacity แต ถ าเป น Finite Scheduling ผ วางแผนจะม ข อม ลท ใช ใน การต ดส นใจได ด กว า ลองท าต วอย างด งร ปท 3-บน น างาน ท ง 5 งานมาเร ยงตามล าด บ Column B เป น Run Time ของแต ละงาน, Column C เป นเวลาเร มต นของงาน ซ งเท า ก บเวลาส นส ดของงานก อนหน าด งน นใน C2 ซ งเป นงาน แรกจ งเร มต นท 0 ส วนใน C3 ให ใส ส ตร =D2 แล ว Copy ส ตรไปย ง Cell อ นๆ ใน Column C, Column D เป นเวลา ส นส ดของงาน ซ งเท าก บ เวลาเร มต น + เวลาท างาน เช น 1

2 ใน D2 ให ใส ส ตร =B2+C2 จากน น Copy ไปย ง Cell อ นใน Column D Column E เป นก าหนดส งของงานในท น ก าหนดส งค อ 24 ช วโมงเท าก นท กงาน ส วน Column F เป นการระบ ว างานท ท าจะสามารถเสร จตามก าหนดได หร อไม โดยใส ส ตร =D2 <=E2 ลงใน F2 จากน น Copy ไปย ง Cell อ นๆ จากร ปท 3-บน ม งานท ส งท นก าหนด 3 งาน ส วนงาน D และ E จะเลยก าหนดส งโดยงาน D เลยไป 4 ซ.ม. และงาน E เลยไป 12 ช.ม. แต ถ าท าการ Re-Sequence งานใหม โดยใช กฎ Shortest Processing Time (SPT), ท าการ Sort Column B จากน อยไปมากด งร ปท 3-ล าง งานท ส ง ท นก าหนดเพ มเป น 4 งาน ม เพ ยงงาน B ท เลยก าหนดส ง ไป 12 ช.ม. ของ Period ก อนหน า ใส ส ตร =D3+E2 ลงใน E3 จากน น ท าต อเน องจนครบ ส งเกตว า Format ของ Cell ท งหมด เป นแบบ General ไม ใช Date ด งน น เวลา 10:15 จ งเท า ก บ ใน B4 การท า Finite Scheduling ผ วางแผนจะสามารถทราบราย ละเอ ยดถ งล าด บของงาน ท าให สามารถพ จารณาได ว า งาน ใดท จะเลยก าหนดส งและเลยไปเท าไรจ งก าหนดได แน นอน ถ งเวลาท ต องเล อนก าหนดส งออกไป และท ส าค ญท ส ดค อ ผ วางแผนสามารถพ จารณาล าด บความส าค ญของงานและ จ ดล าด บงาน (Re-Sequence) ใหม เพ อให ได แผนงานท ด กว าเด ม Job Stop Time Calculation จากต วอย างท แล วเป นการท างานต อเน อง 24 ช วโมงโดย ไม ม การหย ดพ ก ซ งเป นจร งเฉพาะโรงงานท เป น Continuous Process ต วอย างต อไปเป นการค านวณเวลา ส นส ดของงานในกรณ การท างานไม ต อเน อง สมม ต ว าเวลาท างานจาก 8:00-10:00 หย ดพ ก 15 นาท, เร มงานอ กคร ง 10:15-13:00 พ ก 30 นาท, เข างาน 13:30 จนถ ง 15:00 พ ก 15 นาท, จากน นท างานจาก 15:15-18:00 พ ก 1 ช วโมง และท างานต อจนถ ง 22:00, ทดลอง สร างปฏ ท นการท างานใน Worksheet ด งร ปท 4 โดย Period ท 1 เป น 0 เพ อให สามารถค านวณเวลาท างาน สะสม (Cumulate Working Hours) ได, Period ท สอง เข าท างานท 8 เล กงานท 10 เวลาท างานเท าก บ เวลาเล ก งาน-เวลาเข าท างาน ใส ส ตร =C3-B3 ลงใน D3 ส วน เวลา ท างานสะสม เท าก บ เวลาท างาน + เวลาท างานสะสม เม อก าหนดเวลาเร มงานลงใน C9 และเวลาท างานลงใน C10 โปรแกรมจะท าการค านวณเวลาท ส นส ดของงานโดย แบ งเป น 4 ข นตอนค อ 1. Calc 1: หาต วเลข Period No ของเวลาเร มงาน 2. Calc 2: ค านวณเวลาท างานสะสม ณ.จ ดท เร มท างาน 3. Calc 3: หา Period No เม อเสร จงาน 4. Job Stop: ค านวณเวลาส นส ดงาน เพ อให เข าใจกลไกการท างานง ายข นผ เข ยนขอก าหนดช อ ให ก บส วนต างๆของ Worksheet ด งน PB = Period Begin Range (B2:B7) PE = Period End Range (C2:C7) CWH = Cumulate Working Hrs Range (E2:E7) JS = Job Start Time (C9) RT = Run Time (C10) Calc_1 = C11, Calc_2 = C12, Calc_3 = C13 JE = Job Stop (C14) การก าหนดช อให ก บ Range ของ Worksheet ท าได โดย ใช Menu Insert -> Name -> Define Calc 1 ส ตรในช อง Calc_1 หร อ C11 เป นด งน =MATCH(JS,PB) + (MATCH(JS,PB) = MATCH(JS,PE)) MATCH ต วแรกจะเป นการหาค าส งส ดค าแรกท <= JS ใน ช วงของ PB เม อพบจะแสดงค าต าแหน งท พบในต วอย างจะ เป น 2 แต ถ า JS ท ก าหนดเท าก บเวลาเล กงานหร ออย ใน ช วงพ กจะต องไปเร มงานใน Period ถ ดไปซ งเป นหน าท ของ MATCH ต วท สองและสาม ซ งท างานในร ปของเง อนไข 2

3 MATCH ต วท สองจะเหม อนก บต วแรก ส วน MATCH ต วท สาม จะเปล ยนไปค นหาในช วงของ PE แทน และถ า JS ท ก าหนดตกอย หล งช วงเวลาเล กงาน ค าของ MATCH ต วท สามจะเท าก บต วท สอง ประโยคเง อนไขจะเป นจร ง (TRUE หร อ 1) และถ าเง อนไขเป นจร งค าของ MATCH ต วแรกก จะ ถ กบวกด วย 1 ซ งก ค อ Period ถ ดไป จากต วอย าง MATCH ต วท สองจะเท าก บ 2 และ MATCH ต วท สามจะเท าก บ 1 ด งน นประโยคเง อนไข (2=1) จ งเป น เท จ (FALSE หร อ 0) ค าของ Calc_1 จ งเท าก บ 2+0 = 2 Calc 2 ส ตรในช อง Calc_2 หร อ C12 เป นด งน =INDEX(CWH,Calc_1,1) - (INDEX(PE,Calc_1,1) - MAX(INDEX(PB,Calc_1,1),JS)) ใน Calc_1 จะได หมายเลข Period ท เร มงานหร อ JS Period, Calc_2 ต องการหาเวลาท างานสะสม ณ.จ ดท เร ม ต นท างานจร งโดยเอา เวลาเล กงานของ JS Period ลบด วย ค าท มากกว าระหว าง เวลาเร มงาน หร อ เวลาเข าท างาน ผล ท ได น าไปห กออกจาก เวลาท างานสะสมของ Period น น จากส ตร INDEX ต วแรกเป นการหาค า เวลาท างานสะสม ใน JS Period จาก CWH, INDEX ต วท สองเป นการหาค า เวลาเล กงานของ JS Period จาก PE, INDEX ต วท สามเป น การหาค าเวลาเข าท างานของ JS Period จาก PB MAX Function เป นการเล อกค าท มากท ส ดระหว าง INDEX ท สาม ก บ เวลา JS แล วน าไปห กจาก INDEX ต วท สอง ซ ง ก ค อเวลาเล กงาน ผลท ได น าไปห กจากเวลาท างานสะสม ของ Period ท ได จาก INDEX ต วแรก จากต วอย าง INDEX ต วแรก = 2, INDEX ต วท สอง = 10, INDEX ต วท สาม = 8, และ JS = 8.5 เวลาท างานสะสม ณ.จ ดท เร มต นท างานจร งค อ 2-(10-8.5) = 0.5 Calc 3 ส ตรในช อง Calc_3 หร อ C13 เป นด งน =MATCH(Calc_2+RT,CWH) + 1 เวลาท ได จาก Calc_2 จะถ กน ามาใช ในการค านวณเวลา ท างานสะสมเม อส นส ดงาน จากน นน าไปหา Period No เม อเสร จงาน โดยใช MATCH หาค าส งส ดท <= Calc_2+RT ใน CWH แต ผลท ได จะผ ดไป 1 Period เสมอ จ งต องบวกด วย 1 จากต วอย าง ค า Calc_2+RT = = 7.5, เม อ MATCH แล วจะได ค า 4 เน องจาก 6.75 เป นค าส งส ดค า แรกท <= 7.5 เม อบวกด วย 1 ผลท ได ค องานจะเสร จใน Period ท 5 Job Stop ท างานสะสมของ Calc_3 จาก CWH, เม อลบเวลาเล กงาน จาก INDEX ต วแรกด วยเวลาท างานสะสมท ได จาก INDEX ต วท สอง แล วน าผลท ได ไปรวมก บเวลาท างานสะสมเม อส น ส ดงาน (Calc_2+RT) ก จะได เป นเวลาท เสร จงาน จากต วอย าง INDEX ต วแรก = 18, INDEX ต วท สอง = 9 ด งน นเวลาเสร จงานค อ = 16.5 เม อเสร จแล วอยากให ผ อ านทดลองปร บเปล ยน เวลาเร ม งานในช อง JS และ เวลาท างานในช อง RT เพ อด ผลการ ค านวณ และ ตรวจสอบความเข าใจ เน องจากการค านวณ ท งส ข นตอน จะเป นกลไกหล กในการสร างระบบ Finite Scheduling แบบต างๆต อไป Work Center Calendar จากต วอย างท แล วปฏ ท นการท างานเป นปฏ ท นของว นเด ยว เพ อหาเวลาส นส ดงานของงานเด ยว แต ในการท างานจร ง ต องการปฏ ท นการท างานท มากกว าหน งว น เร องต อไปเป น การท าความเข าใจถ งกลไกการจ ดการ ว น-เวลา ของ Excel และ ว ธ การสร างปฏ ท นการท างานเพ อใช งานจร ง เหต ผลท โปรแกรม Spread Sheet อย าง Excel สามารถน า มาใช ในการวางแผนการผล ตได เป นอย างด ก เน องมาจาก ระบบ ว น-เวลา ของโปรแกรม Excel จะม หน วยเวลาเพ ยง หน วยเด ยว ค อ ว น และ ทศน ยมของว น โดยเร มต นน บ ว นท 1 จากเท ยงค นของว นท 1 มกราคม 1900 เม อต องการ แสดงผลแบบอ น ก จะใช การก าหนด Format แทน ต วอย างในร ปท 5 Cell A2, B2, C2 ม ค าเด ยวก นค อว นท 1 ตามระบบเวลาของ Excel เม อก าหนด Format เป นแบบ Date จะได เป นว นท 1/1/1900 เวลาเท ยงค น, เช นเด ยวก น ใน Cell A3, B3, C3 ม ค าเด ยวก นค อ =NOW() ซ งเท าก บ ว นท ตามระบบเวลาของ Excel, เม อระบบ เวลาม เพ ยงหน วยเด ยวด งน นการค านวณเก ยวก บเวลาจ ง เป นเร องง าย และสามารถน ากลไกการค านวณ Job Stop Time ในห วข อท แล วมาใช งานได ท นท ส ตรในช อง Job Stop หร อ C14 เป นด งน =INDEX(PE,Calc_3,1) - INDEX(CWH,Calc_3,1) + Calc_2 + RT ถ งตรงน เราทราบ Period ท ส นส ดงานจาก Calc_3 และ ทราบเวลาท างานสะสมเม อส นส ดงาน ซ งเท าก บ Calc_2+RT ในช อง Job Stop จะเป นการค านวณเวลาท เสร จงาน จากส ตร INDEX ต วแรกเป นการหาค าเวลาเล กงาน ของ Calc_3 จาก PE, INDEX ต วท สองเป นการหาค าเวลา จากปฏ ท นการท างานในห วข อท แล ว น ามาสร างเป นปฏ ท น การท างานของ Work Center ได ด งร ปท 6 โดยในหน งว น จะม 5 ช วงเวลาเช นว นท 24-Feb-03 เร มจาก A3 - B7, 3

4 ส งเกตว า ใน Row ท 2 ให เป น 0 ท งหมดเพ อสะดวกในการ ค านวณว นท างานสะสม การค านวณจ านวนว นสะสม ใส ส ตร =(B3-A3)+C2 ลงใน C3 จากน น Copy ส ตรไปย ง Cell อ นๆ เม อก าหนด Format ให เป นแบบ General จะได ว นท างานสะสมแสดงผลในร ป ของทศน ยมของว น เม อก าหนดเวลาท างานของว นแรกเสร จแล ว ก ใส ส ตรด งร ป ผลท ได ค อเวลาท างานของว นท สอง จากน นก Copy ส ตร ของว นท สองไปย งว นต อไป และสามารถท าไปได เร อยๆจน ส ด Worksheet ถ งข นน จะได ปฏ ท นว นท างานจร งของ Work Center แต เพ อจะต ดการค านวณท ไม จ าเป นออกให ท าการแปลงส ตร ต างๆใน Column A และ B ให เป นต วเลขเส ยก อนโดย 1. เล อกช วงของ Worksheet ท ต องการแปลง 2. คล กเมาส ป มขวา เล อก Copy 3. คล กเมาส ป มขวา อ กคร งเล อก Paste Special 4. ในห วข อ Paste เล อก Values แล วกดป ม OK Single Machine Scheduling เอาละคร บถ งเวลาท จะน าเทคน คการค านวณ Job Stop Time และ Work Center Calendar มาประกอบก นเพ อ สร างระบบ Finite Schedule แล ว, เร มก นท แบบพ นฐานท ส ดค อ เคร องจ กรหน งเคร องม งานรออย 5 งาน, ม เวลา ท างานเป น 7, 4, 5, 8, และ 12 ช วโมงตามล าด บ, ทดลอง สร าง Worksheet ด งร ปท 8 จากร ปท 8 ก าหนดให Cell E2 เป น Cell พ เศษเพ อใช ก าหนดเวลาเร มต นของงานแรก, ใน Column A เป นล าด บ (Sequence) ของงานท จะเข าท างาน ในกรณ ท ผ วางแผน ต องการเปล ยนล าด บการท างานก ท าได โดยเปล ยนล าด บ งานในช อง Seq. แล วท าการ Sort Column A-C ใหม ส วน Column ท เหล อไม ต อง Sort เน องจากเป นสมการค านวณ Column B เป นช อของงาน, Column C เป นเวลาท างานใน หน วยช วโมง แต เน องจากเวลาในปฏ ท นท างานม หน วยเป น ว น ด งน นจ งต องท าการแปลงให อย ในหน วยเด ยวก นโดยม หล กการค อ ช วโมง = ว น X 24 ในทางกล บก น ว น = ช ว โมง / 24 ด งน นใน Column D ค อการน าค าใน Column C มาหารด วย 24 เช นในช อง D6 ใส ส ตร =C6/24 ร ปท 7 เป นปฏ ท นการท างานของสามว นโดยสมม ต ว าว น เสาร -อาท ตย ไม ได ท างาน จ ดส าค ญของปฏ ท นการท างาน ค อ เป นต วก าหนดก าล งการผล ตท ม อย (Available Capacity) ของ Work Center ซ งก ค อจ านวนว นท างาน สะสม (Cumulate Working Days) ใน Column C, จากร ป จะเห นว าว น เสาร -อาท ตย ไม ได ท างาน ด งน นจะไม รวมอย ในปฏ ท น เพ อท จะให การค านวณว นท างานสะสมเป นไป ตามความจร ง ค อ ว นพฤห ส 0.5 ว น (12 ช วโมง) เม อถ งว น ศ กร เป น 1 ว น และ เม อถ งว นจ นทร ว นท างานสะสมเป น 1.5 ว น เทคน คอ กอย างหน งของปฏ ท นการท างานก ค อ เม อม การ เพ ม/ลดว น-เวลาท างาน ให ท าการแทรกหร อลบว น/ช วง เวลาท างานในปฏ ท นซ งจะม ผลเท าก บการปร บก าล งการ ผล ต (Capacity) ของ Work Center และจะส งผลถ งการ ค านวณแผนการท างานโดยอ ตโนม ต, เช นถ าม การท างาน ล วงเวลาในว นเสาร ให ท าการแทรกว นเสาร ลงระหว าง Row ท แล ว Copy ส ตรของการค านวณว นท างานสะสม มา ก จะม ผลเท าก บเพ มก าล งการผล ต อ ก 0.5 ว น แต ถ าว น ศ กร ช วง 7:00 PM - 10:00 PM ต องหย ดเคร องจ กรเพ อท า การซ อมบ าร ง ก ให ลบ Row ท 11 ออกจากปฏ ท น จะม ผล เท าก บลดก าล งการผล ตของเคร องจ กรลง 3 ช วโมง Column E เป นการก าหนดเวลาเร มงานของแต ละ Job ใส ส ตร =IF(I5,I5,E$2) ลงใน E6 จากน น Copy ไปย ง Cell อ น, IF Function เป นต วก าหนดเวลาเร มงาน โดยเวลาเร ม งานค อเวลาส นส ดงานของงานก อนหน าใน Column I, ถ า เวลาเวลาส นส ดงานของงานก อนหน าไม ม ค า แสดงว าเป น งานแรกก ให ใช เวลาเร มงานใน Cell E2 แทน น นค อเหต ผล ว าท าไม Row ท 5 จ งต องเว นว างไว ก อนจะไปถ งการค านวณเวลาส นส ดงาน ผ เข ยนขอก าหนด ช อให ก บส วนต างๆของ Worksheet ด งน Cal_1_PB = Period Begin Range ของ Calendar ได แก Column A ของ Calendar ในร ปท 7 Cal_1_PE = Period End Range ของ Calendar ได แก Column B ของ Calendar ในร ปท 7 Cal_1_CWD = Cumulate Working Days Range ของ Calendar ได แก Column C ของ Calendar ใน ร ปท 7 ส ตรค านวณ Job Stop Time สามารถแปลงมาใช ได ด งน 1. Calc 1 ได แก Column F ใน Cell F6 ใส ส ตร =MATCH(E6,Cal_1_PB) + (MATCH (E6,Cal_1_PB)=MATCH(E6,Cal_1_PE)) 2. Calc 2 ได แก Column G ใน Cell G6 ใส ส ตร =INDEX(Cal_1_CWD,F6,1)-(INDEX (Cal_1_PE,F6,1)- MAX(INDEX(Cal_1_PB,F6,1),E6)) 3. Calc 2 ได แก Column H ใน Cell H6 ใส ส ตร =MATCH(G6+D6,Cal_1_CWD)+1 4

5 4. Stop Time ได แก Column I ใน Cell I6 ใส ส ตร =INDEX(Cal_1_PE,H6,1)-INDEX (Cal_1_CWD,H6,1)+G6+D6 จากน น Copy ส ตรลงมาจะได Shop Schedule ด งร ป 8 เม อเสร จแล วทดลองปร บเปล ยน Sequence No เพ อปร บ แผนการท างานด คร บ จากตรงน สามารถพ มพ ออกมาเพ อใช เป นใบส งงานได, โดยท าการ HIDE Column D, F, G, และ H นอกจากน ย งสามารถเพ มเต ม Column อ นๆ เพ อก าหนด รายละเอ ยดของงานท จ าเป นส าหร บใบส งงานได, และถ าม การเพ ม ก าหนดส งลงไปในแผนงาน ก สามารถใช กลไกจาก ต วอย างแรกในการตรวจสอบ On-Time หร อ Delay ได ม ข อควรระว งค อ ถ าเวลาเร มงานอย ก อนเวลาในปฏ ท น หร อ หร อเวลาส นส ดงานอย เลยเวลาในปฏ ท น โปรแกรมจะ ท างานผ ดพลาดได Error Checking Technique ใน MS Excel สามารถใส ข อม ลในแถวได ส งส ดถ ง 65,536 แถว น นหมายถ งเราสามารถม งานท เร ยงอย ใน Schedule ได ถ งหกหม นกว างาน การท างานก บแถวเหม อนๆก นแบบน เป นเทวดาก คงตาลายและความผ ดพลาดก อาจเก ดข นได, ผ เข ยนขอแนะน าเทคน คง ายๆ ท ใช ในการตรวจสอบความ ผ ดพลาดท อาจจะเก ดข น หล งจากปร บแผนการผล ตจนเป นท พอใจแล วให ผ อ านส ม งานข นมาตรวจสอบด งน 1. ตรวจสอบเวลาเร มงาน - เวลาเร มงานจะเท าก บเวลา เสร จของงานก อนหน า เช น ส มงานใน Row 9, เวลา เร มงานเท าก บ 3/3/03 12:45 PM ซ งจะต องตรงก บ เวลาส นส ดงานใน Row 8, Column I 2. ตรวจสอบ Period No ของเวลาเร มงาน - โดยด จาก ช อง Calc 1 แล วไปเท ยบก บ Period No ในปฏ ท นการ ท างาน เช น ส มงานใน Row 9, ช อง Calc 1 ม ค าเท า ก บ 13 ซ งเท าก บ ROW 14 ในปฏ ท นร ป 7 (ท เท าก บ Row 14 เน องจาก ROW 1 เป น Heading และไม ได อย ใน Range), เวลาเร มงาน 3/3/03 12:45 PM จะ ต องอย ในช วงของเวลาท างานของปฏ ท น 3. ตรวจสอบ Period No เม อเสร จงาน - โดยท าการบวก ว นท างานสะสมในปฏ ท นท างานของ Period เร มงาน จากข อ 2 เข าก บ ว นท างานใน Column D แล วเอาผล ท ได ไปหาว นส นส ดงานในปฏ ท นเปร ยบเท ยบก บ Period ส นส ดงานใน Column H หร อ Calc 3 ผลท ได ต องใกล เค ยงหร อเท าก น เช น จากข อท สอง Row 14 ในปฏ ท นม ว นท างานสะสม = 1.198, ว นท างานของ Row 9 ในร ปท 8 = 0.33 ผลรวมค อ เม อน าไป เปร ยบเท ยบก บ ว นท างานสะสมในปฏ ท นก จะได ประมาณ Period ท ใกล เค ยงก บ ช อง Calc 3 ใน ROW 9 ท ม ค าเท าก บ ตรวจสอบ Period ส ดท ายของแผนงาน - ให น าช อง Calc 2 ของงานแรก บวกก บผลรวมของว นท างานท ง หมดใน Column D แล วน าผลท ได ไปเปร ยบเท ยบหา Period ส นส ดงานในปฏ ท นการท างาน, Period ท ได ต องตรงก นหร อใกล เค ยงก บช อง Calc 3 ของงานส ด ท าย เช น จากร ป 8 Calc 2 ของงานแรกเท าก บ 0.521, ผลรวมของเวลาท งหมดใน Column D เท าก บ 1.5 รวมก นแล วได เม อน าไปเปร ยบเท ยบก บปฏ ท น ท างานจะอย ท Period 22 ซ งตรงก นพอด ก บช อง Calc 3 ของงานส ดท าย Multiple Machines (Parallel Run) Scheduling ต วอย างท แล วเป นการวางแผนส าหร บเคร องจ กรเพ ยง เคร องเด ยว ต วอย างต อไปจะเป นเคร องจ กรหลายๆเคร องท สามารถท างานแทนก นได หมายถ งงานท รออย สามารถน า ไปท าท เคร องใดก ได ท ว างอย, แยกได เป นสองกรณ ค อ กรณ ท เคร องจ กรท กเคร องใช ปฏ ท นท างานเด ยวก น หร อ กรณ ท แยกปฏ ท นการท างาน Single Calendar จาก Worksheet ในร ปท 8, ใช ค าส ง Insert Column เพ อ แทรก Column ลงหน า Seq. ด งร ปท 9 เพ อใช เป น Column ส าหร บก าหนด Work Center ท ต องการ, ข อด อ ก อย างของ Excel ก ค อเม อแทรก Column ลงไปแล วส ตร ต างๆท ก าหนดไว จะท าการปร บต วเองโดยอ ตโนม ต จากน นท าการเปล ยนส ตรส าหร บก าหนดเวลาเร มงานใน F6 ด งน =IF(A6=A5,J5,F$2) ในฟ งก ช น IF จะท าการตรวจ สอบว าเป นงานใน Work Center เด ยวก นหร อไม ถ าใช ก จะ ใช เวลาส นส ดงานของงานก อนหน าเป นเวลาเร มงาน และถ า ไม ใช ก จะใช เวลาใน F2 เง อนไขท เปล ยนไปน ม ข อควรระว งอย เล กน อย น นค อหล ง จากม การก าหนดงานเพ มลงไป หร อ ม การย ายงานจาก Work Center หน งไปย ง Work Center อ น (ท าได โดยการ เปล ยนหมายเลข W/C ใน Column A) จะต องท าการ Sort ใหม เพ อให แยกข อม ลในแต ละ Work Center ก อน ม ฉะน น การท างานจะผ ดพลาด Multiple Calendars ต วอย างต อไปเป นกรณ เคร องจ กรหลายเคร อง ท างานขนาน ก น แต เคร องจ กรแต ละเคร องม ปฏ ท นการท างานของต ว เอง, ต วอย างก อนหน าน เราอ างถ งช วงของ Cell โดยใช ว ธ ก าหนดช อโดยใช Menu Insert -> Name -> Define แต การท างานก าหนดปฏ ท นการท างานแบบ Dynamic เรา จะใช INDIRECT Function และเทคน คการเช อม String ในการก าหนดช วงของ Cell ในปฏ ท นแทน จากต วอย างในร ปท 9 ให แทรก Column ใหม ลงระหว าง Column B และ C ต งช อว า Calendar ด งร ปท 10, ช วง J2:K4 แทรกตารางก าหนด Calendar ด งร ป ใน Cell C8 ใส ส ตร =VLOOKUP(A8, J$3:K$4, 2) ซ งจะ หาว าใน Column A เป น Work Center ใด จากน นก ไปน า ช อของปฏ ท นท ก าหนดไว มาแสดง จากต วอย างท ผ านมาช อของช วงในปฏ ท นจะข นด วย Cal ตามด วยหมายเลขของปฏ ท นและช อของช วง เช น Cal_1_PB ค อ ปฏ ท น 1 ช วง Period Begin ถ าต องการอ าง ช อแบบ Dynamic เราสามารถใช เคร องหมาย & ในการ 5

6 เช อมต วอ กษร เช น "Cal_" & C8 & "_PB" จะเท าก บ Cal_1_PB แทนท Range ต างๆของส ตรด วย INDIRECT Function เช น ส ตรใน H8 ช วงของ Cal_1_PB จะแปลงเป น INDIRECT Function ได ว า INDIRECT( "Cal_" & C8 & "_PB" ) ส ตรท งหมดจะสามารถแปลงได ด งน 1. Calc 1 ใน H8 =MATCH(G8, INDIRECT("Cal_" & C8 & "_PB")) + (MATCH(G8, INDIRECT("Cal_" & C8 & "_PB") ) =MATCH(G8, INDIRECT("Cal_" & C8 & "_PE") )) 2. Calc 2 ใน I8 =INDEX( INDIRECT("Cal_" & C8 & "_CWD"),H8,1) - (INDEX( INDIRECT("Cal_" & C8 & "_PE"),H8,1) - MAX(INDEX( INDIRECT("Cal_" & C8 & "_PB"),H8,1),G8)) 3. Calc 3 ใน J8 =MATCH(I8+F8, INDIRECT("Cal_" & C8 & "_CWD") ) Job Stop ใน K8 =INDEX( INDIRECT("Cal_" & C8 & "_PE"),J8,1) - INDEX( INDIRECT("Cal_" & C8 & "_CWD"),J8,1)+I8+F8 สร ป บทความตอนแรกน ผ เข ยนได เปร ยบเท ยบถ ง CRP ก บ Finite Schedule และ อธ บายถ งเทคน คพ นฐานส าหร บการ สร างระบบ Finite Scheduling โดยใช Excel ได แก กลไก การค านวณ Job Stop Time, ระบบเวลาของ Excel และ เทคน คการสร าง ปฏ ท นการท างาน, ส วนการประย กต ใช งาน กล าวถ ง การวางแผนส าหร บเคร องจ กรหน งเคร อง และ หลายเคร องท างานขนานก น เน อหาท งหมดครอบคล ม Section 1-12 ในโปรแกรมต ว อย าง Scheduling_Excel.xls ซ งสามารถ Download ได ท ถ าต องการโปรแกรม ต วอย างของผ เข ยนก สามารถ มาขอได ท โดยระบ Subject ว า Request Excel Sch - 1 6

Serial Run แบบพ นฐาน. Multiple Machines (Serial Run) Scheduling. เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) 4

Serial Run แบบพ นฐาน. Multiple Machines (Serial Run) Scheduling. เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) 4 เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) 4 ท มา: www.production-scheduling.com โดย: ส ารวย เปล องว น (spluangwan@yahoo.com) Multiple Machines (Serial Run) Scheduling

More information

การวางแผน และควบค มการผล ต

การวางแผน และควบค มการผล ต การวางแผน และควบค มการผล ต 1 ความส าค ญของการวางแผนและควบค มการผล ต การวางแผนและควบค มการผล ต ว ตถ ประสงค เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดจากทร พยากรท ม อย อย างจ าก ด และให เป นท พอใจแก ความต องการของล กค า

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ เป นกรณ ศ กษาการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ โดยแบ งข นตอน การดาเน นงานเป น 11 ข นตอน ต งแต การสร างปฏ ท นจนถ งการรายงานการบร

More information

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม Training Service ICT Center สารบ ญ ความสามารถของ Project... 1 หล กการออกแบบโครงการ... 2 องค ประกอบของโครงการ... 2 ข นตอนการออกแบบโครงการ... 2 ส วนประกอบสาค ญในการจ

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

สร ปข นตอนการท างาน. 1. การก าหนดค าเร มต นให ก บ Project. 2. การท างานก บ Task. 3. การท างานก บ Resource

สร ปข นตอนการท างาน. 1. การก าหนดค าเร มต นให ก บ Project. 2. การท างานก บ Task. 3. การท างานก บ Resource - สร ปข นตอนการท างาน - สร ปข นตอนการท างาน 1. การก าหนดค าเร มต นให ก บ Project a. Project Start Date / Project Finish Date b. ก าหนดว นเร มต น หร อ ว นส นส ดโครงการ c. ก าหนดปฏ ท น o ถ าไม ม ปฏ ท นตามท

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรม AMS e-office Version 6.0

ค ม อการใช งาน โปรแกรม AMS e-office Version 6.0 ค ม อการใช งาน โปรแกรม AMS e-office Version 6.0 ล ขส ทธ AMS e-office: ผศ.ส ชล สงค ศ ร ทะเบ ยนข อม ลเลขท ว1. 1563 แจ งล ขส ทธ เลขท 088249 22 ต ลาคม พ.ศ. 2547 เทคน คการใช งานโปรแกรม AMS e-office Ver. 6.0

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

การใช งานส ตรและฟ งก ช นเอ กเซล2007

การใช งานส ตรและฟ งก ช นเอ กเซล2007 การใช งานส ตรและฟ งก ช นเอ กเซล2007 1 การใช งานส ตรและฟ งก ช นเอ กเซล2007 จ ดประสงค การเร ยนร 1. บอกล กษณะของส ตรและฟ งก ช นเอ กเซล2007 ได 2. สามารถใช งานต วด าเน นการพ นฐานของเอ กเซล2007 ได 3. อธ บายว

More information

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 4 บทท การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดเอกสารใหม การบ นท ก และเป ดไฟล เอกสาร การต งค าหน ากระดาษ การตกแต งห วกระดาษ และท ายกระดาษ การพ มพ อ กขระต างๆ การผสานเซลล

More information

Advance Planning and Scheduling

Advance Planning and Scheduling สารบ ญ เน อหา หน า Introduction Advance Planning and Scheduling. 1 เร มต นโปรแกรม Q Soft APS. - Operating Environment Requirement 2 - การต ดต งโปรแกรม Q Soft Advance Planning and Scheduling (APS) 3 - การเข

More information

รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ

รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ 1 รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ การด าเน นการก อสร างท ม แผน จะม ว ธ การต ดตามผลการก าวหน าของงานค อ บ นท ก ผลงานท าได ไว เป นรายว น อาท ตย หร อรายเด อน ซ งจะน ามาเท

More information

การใช งาน MS-Excel *********

การใช งาน MS-Excel ********* การใช งาน MS-Excel ********* ส วนประกอบของโปรแกรม ส ญล กษณ ของโปรแกรม ส าหร บบางคนเวลาท จ ะเร ยกโปรแกรมข น มาใช บางคนจะเคยช นท จ ะเร ยกจาก Programs --> Microsoft Excel จร งๆ แล วถ าเราเห นส ญล กษณ นท ไ

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา P a g e 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา Package ส ปดาห ท 1 แนะนารายว ชา ช แจงแนวการสอน อธ บายความหมาย ว ตถ ประสงค ความสาค ญชองโปรแกรมสาเร จร ป ประโยชน ของ โปรแกรมสาเร จร ป - ความร เบ องต นโปรแกรมสาเร

More information

ต วอย างแผ นงาน Excel 2010

ต วอย างแผ นงาน Excel 2010 5 ต วอย างแผ นงาน Excel 2010 ในบทน จะเป นการน าต วอย างส น ๆ ของการใช โปรแกรม Excel ในงานต าง ๆ ซ งจะ เป นแนวทางในการน าไปประย กต ใช ก บงานของท าน การว เคราะห แบบสอบถาม การว เคราะห ข อม ลผ ตอบแบบสอบถาม

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บค ณคร ค าน า ในค ม อเล มน จะอธ บายว ธ การใช งานโปรแกรมเป นข นตอน ซ งในแต ละข นตอนจะม การแบ งเน อหา ออกเป นเร อง ๆ หากค ณคร สามารถท าตามเอกสารท

More information

ประเภทการเด นทาง, ท พ กอาศ ย

ประเภทการเด นทาง, ท พ กอาศ ย ค ม อใช งาน สารบ ญ เร มต นใช งาน 1 ผ ด แลระบบ 4 การเข าส ระบบ 5 ส วนประกอบของหน าจอ 6 การใช งานพ นฐาน 7 ข อม ลพ นฐาน 10 ช นเร ยน 11 ระด บการศ กษา 11 ระด บช น/แผนกว ชา 12 กล มการเร ยน 13 ประเภทเวลา 14 ประเภทการลา

More information

การจ ดการการผล ต และการควรค มค ณภาพ ส งพ มพ ในธ รก จการพ มพ แนวค ดเก ยวก บการจ ดการการผล ต

การจ ดการการผล ต และการควรค มค ณภาพ ส งพ มพ ในธ รก จการพ มพ แนวค ดเก ยวก บการจ ดการการผล ต การจ ดการการผล ต และการควรค มค ณภาพ ส งพ มพ ในธ รก จการพ มพ แนวค ดเก ยวก บการจ ดการการผล ต การจ ดการการผล ต หมายถ ง กระบวนการผล ตส นค าหร อบร การให เป นไปตาม การวางแผน การจ ดการองค กร การควบค มการผล ต

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ก จกรรมท 3 เร ยนร เคร องม อสร างงานในตารางท างาน

ก จกรรมท 3 เร ยนร เคร องม อสร างงานในตารางท างาน ก จกรรมท 3 เร ยนร เคร องม อสร างงานในตารางท างาน 1. จ ดประสงค ให ผ เร ยนสามารถ 1.1 ป อนและแก ไขข อม ลในตารางท างาน 1.2 จ ดร ปแบบข อม ลในตารางท างาน 1.3 ใช ส ตรและฟ งก ช นในการค านวณค าของข อม ลในตารางท

More information

เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ Multiple Machine (Serial Run) 3 Pass ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) ตอนจบ :).

เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ Multiple Machine (Serial Run) 3 Pass ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) ตอนจบ :). เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) ตอนจบ ท มา: www.production-scheduling.com โดย: ส ารวย เปล องว น :). (spluangwan@yahoo.com) จากบทความตอนท แล วเราได กล าวถ งเทคน

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล..

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. Advance 1 2 สารบ ญ บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. 3 ฐานข อม ลค ออะไร.... 3 ส วนประกอบของฐานข อม ล.. 3 การสร างฐานข อม ล 4 การตรวจสอบความถ กต องของข อม ล 4 การจ ดการฐานข อม ล... 8 การจ ดเร ยงข อม ล (Data Sort)...

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การน าเสนอ เร องการเล ยงล กด วยนมแม ด วยโปรแกรม power point ป พ.ศ.2550 2. ระยะเวลาท ด าเน นการ พฤศจ กายน 2550 ธ นวาคม 2550 3. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท

More information