บรรณาร กษศาสตร มข. 3(3) ส.ค. 2528

Size: px
Start display at page:

Download "บรรณาร กษศาสตร มข. 3(3) ส.ค. 2528"

Transcription

1 แนวทางการจ ดการอบรมเพ อเตร ยมบ คลากร สาหร บห องสม ดโรงเร ยนประถมศ กษา ย พ น เตชะมณ * การอบรม ค อการจ ดให บ คคลได เร ยนร ได ร บความชานาญและประสบการณ เร องใดเร องหน งเฉพาะ เพ อให บ คคลเก ดการเปล ยนแปลงพฤต กรรม เพ มประส ทธ ภาพในการทางานในการแก ป ญหา และปร บปร ง งานให ด ข น การฝ กอบรมเป นว ธ การอย างหน งในการพ ฒนาบ คคล เพ อผ เข าร บการอบรมม ความร ความชานาญ เฉพาะอย าง และสามารถปฏ บ ต งานตามท ได ร บมอบหมายได ว ตถ ประสงค ใหญ ๆ โดยท วไปของการฝ กอบรม ก ม งหมายท จะเปล ยนแปลงใน 4 เร องค อ ความร (knowledge) ท ศนคต (attitude) ท กษะ (skill) และ อ ปน ส ยในการทางาน (habit)1 การฝ กอบรมเป นว ธ พ ฒนาบ คคลท สาค ญ ได ร บความน ยมอย างแพร หลาย ท งในหน วยงานธ รก จและ ร ฐบาล เพราะเป นท ยอมร บว าการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพน น ผ ปฏ บ ต งานจะต องเป นผ ม ความร ความสามารถ และม ความเข าใจในงานเป นอย างด ด งน นการฝ กอบรมจ งม กจ ดสาหร บ 1. ผ เข าปฏ บ ต งานใหม 2. ผ ท ได ร บมอบหมายงานใหม 3. ผ ท ปฏ บ ต งานอย แล ว เพ อให ก าวท นความเปล ยนแปลง และเทคโนโลย ท เก ยวข องและเพ อแก ป ญหา ในการปฏ บ ต งาน *ย พ น เตชะมณ Ph.D. (Library Science) ผ ช วยศาสตราจารย ภาคว ชาบรรณาร กษศาสตร คณบด คณะ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น. **บทความประกอบการบรรยายเน องในการอบรมผ ทาหน าท ว ทยากรในการฝ กอบรมคร ผ ปฏ บ ต งาน ห องสม ดในโครงการห องสม ดโรงเร ยนประถมศ กษาของ สปช., พฤษภาคม 2528 ณ คณะ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

2 12 โครงการห องสม ดโรงเร ยนประถมศ กษา พ.ศ ของสาน กงานการประถมศ กษาแห งชาต (สปช.) เป นงานใหม สาหร บคร ในโรงเร ยนประถมศ กษา เพราะโรงเร ยนประถมศ กษาจานวนน อยท ม ห องสม ด ท ม การจ ดและการบร หารท เป นระบบ และใช เพ อการเร ยนการสอนอย างจร งจ ง คร โรงเร ยนประถมศ กษา ส วนใหญ ย งขาดความร และประสบการณ ในการจ ดและดาเน นงานห องสม ดโรงเร ยน เม อโครงการห องสม ด ประถมศ กษาเป นงานใหม ของคร จ งเก ดความจาเป นอย างย งท จะต องให การฝ กอบรมแก คร ท ได ร บมอบหมาย งานน เพ อท จะสามารถนาความร จากการฝ กอบรมไปดาเน นงานตามโครงการได อย างม ประส ทธ ภาพและ บรรล เป าหมายของโครงการ ว ธ การฝ กอบรม การฝ กอบรมม หลายว ธ การจะเล อกใช ว ธ ใด ผ ให การฝ กอบรมควรจะคาน งล กษณะและเน อหาของ เร องหร อว ชาท จะอบรม ม ผ น ยมแบ งการอบรมออกเป น 6 ว ธ ค อ 1. การบรรยาย (lecture) 2. การประช ม (conference) 3. การศ กษาจากต วอย าง (case study) 4. การแสดงบท (role play) 5. การสาธ ต (demonstration) 6. ว ธ อ นๆ1 การบรรยาย ค อว ธ ท ผ บรรยายหน งคนพ ดต อคนจานวนมาก เพ อถ ายทอดความร และแนวค ดโดยอาศ ยการพ ด เป นว ธ ท เส ยค าใช จ ายน อย และนาไปใช ก บคนจานวนมาก ไม ต องอาศ ยอ ปกรณ การสอนมาก ไม ม เคร องม อท จะว ดว าผ ผ านการอบรมได ร บความร หร อนาไปปฏ บ ต งานได มากน อยเพ ยงใด การประช มอภ ปราย เป นการแลกเปล ยนความค ดเห นระหว างสมาช ก เพ อรวบรวมและร บฟ งความร และแนวค ดของ ผ เข าร วมประช ม ผ เข าร วมประช มม ส วนร วมในการแสดงออก เป นว ธ ท ใช ได ก บคนจานวนน อยและเส ยเวลา เพราะผ เข าร วมประช มต างแสดงความค ดเห นต างๆนานา

3 13 การศ กษาอย างต วอย าง เป นว ธ ท ผ ให การอบรมจะนาเอาป ญหาต วอย าง พร อมท งข อม ลท เก ยวข องมาให ผ เข าร บการฝ กอบรม ห ดศ กษา ว เคราะห และหาทางแก ไขป ญหา ป ญหาต วอย างท นามาอาจเก ดข นจร งท ส นส ดแล ว หร อเป น ต วอย างจร งท ด ดแปลงแก ไขให เหมาะสมก บการอบรม ว ธ น ใช สาหร บการอบรมว ชากฎหมาย การบร หารงาน บ คล การบร หารธ รก จ ฯลฯ การแสดงบท ค อการให ผ เข าร บการอบรมแสดงบทบาทสมม ต ให เห นจร งแทนท จะให วาดภาพเอาเอง ว ธ น คล าย การศ กษาจากต วอย าง ทาให ผ เข าร บการอบรมไม เบ อ แต ต องเตร ยมต วและเส ยสละเวลามาก การสาธ ต ว ธ การทางานบางอย างไม อาจสอนด วยการพ ดหร อบรรยาย เน องจากต องอาศ ยอ ปกรณ ในการ ปฏ บ ต งาน ว ธ น จะแสดงให เข าร บการอบรมเห นว ธ การ และข นตอนในการทางาน เช น การใช เคร องม อต งแต การถอด การประกอบ การต ดต ง การควบค ม ว ธ ใช พร อมท งการอธ บายประกอบให ผ เข าร บการอบรมเข าใจ แล วให ผ เข าร บการอบรมลองฝ กทา หร อทาตามการสาธ ตเหมาะสาหร บการฝ กอบรมงานประเภทท ต องใช ความชานาญและการใช เคร องม อต างๆ การฝ กอบรมงานห องสม ดก ใช ว ธ การสาธ ต เพราะม อ ปกรณ เคร องม อมาเก ยวข อง และไม สามารถ สอนโดยการบรรยาย และในการอบรมทางด านห องสม ดต องให ผ เข าร บการอบรมลองปฏ บ ต จร งๆ จ งต องม การเตร ยมอ ปกรณ ว สด สาหร บการฝ กอบรมด วย การฝ กอบรมงานห องสม ดต องใช ท งการเห นและการลงทา หร อการส มผ สควบค ก นไป ผ เข าร บการอบรมจ งได ความร ได เร ว และสามารถแก ป ญหาข อสงส ย ข อผ ดพลาด ได ท นท ว ธ อ นๆ ป จจ บ นม การฝ กอบรมใหม ๆ โดยอาศ ยเทคโนโลย สม ยใหม และหน งส อเป นอ ปกรณ สาค ญ เช น การ สอนแบบสาเร จร ป (Programmed instruction)

4 14 การประเม นผลการฝ กอบรม ว ตถ ประสงค ของการฝ กอบรมก เพ อให เก ดการเปล ยนแปลงท งด านความร ท กษะและท ศนะคต ฉะน นเม อการฝ กอบรมเสร จส นลง ผ จ ดการอบรมจะต องประเม นผล หร อต ดตามผลการฝ กอบรมเพ อท จะ นามาใช ปร บปร งการอบรมคร งต อๆไป อาชว น วายนนท ได ศ กษาข อม ลจากส วนราชการและร ฐว สาหก จรวม 30 หน วยท จ ดการฝ กอบรมและพบว า หน วยฝ กอบรมเพ ยงคร งเด ยวท ม การต ดตามประเม นผลการอบรม และห วหน าหน วยฝ กอบรมร อยละ 25 เท าน นท เช อว าผ ผ านการอบรมได เปล ยนแปลงพฤต กรรมไปตาม ต องการเป นส วนใหญ 1 ว ธ ประเม นผลการฝ กอบรมม หลายว ธ ค อ 1. ส งเกตการณ เปล ยนแปลงพฤต กรรมของผ ผ านการอบรม 2. เปร ยบเท ยบผลงานและค ณภาพของงานก อนและหล งการอบรม 3. ศ กษาว จ ยเปร ยบเท ยบผลการปฏ บ ต งานของผ ผ านการอบรมก บผ ท ได ร บการอบรม โดยบ คคลท ง สองกล มจะต องม ค ณสมบ ต และประสบการณ เท าก นหร อใกล เค ยงก น ป จจ ยสาค ญในการฝ กอบรม ป จจ ยสาค ญท จะทาให การอบรมบรรล ว ตถ ประสงค ประกอบด วย 1. ผ เข าร บการฝ กอบรม 1.1 เป นผ ท ได ร บมอบหมายร บผ ดชอบงานท ตรงหร อเก ยวก บเร องท จะอบรมบ อยคร งท ผ บ งค บบ ญชาส งคนท ไม เก ยวข องเข าร บการอบรม ทาให ขาดความสนใจท จะร บการฝ กอบรม และนาความร ไปปฏ บ ต งานไม ได 1.2 ม ความร ส มพ นธ หร อตรงก บหล กส ตรหร อเร องท จะอบรม 1.3 ในกรณ ท เร องหร อหล กส ตรการฝ กอบรมตรงหร อส มพ นธ ก บงานใหม ของหน วยงาน ผ บ งค บบ ญชาควรจะได ร บการฝ กอบรมในเร องน นด วย เพ อจะได ร บความร และมองเห น ความสาค ญและเข าใจข นตอนในการทางานใหม น นๆ พร อมท งสามารถช วยผ ใต บ งค บบ ญชาท ผ านการอบรมนาไปปฏ บ ต และเม อผ ผ านการอบรมนาความร ไปปร บปร งงานและถ กต อต านใน ร ปต างๆจากเพ อนร วมงาน ผ บ งค บบ ญชาก จะช วยแก ป ญหาได

5 15 2. ว ทยากร ว ทยากรเป นป จจ ยสาค ญย งท จะเป นเคร องม อช บ งว าการฝ กอบรมน นจะประสบความสาเร จหร อไม ด งน นการสรรหาว ทยากรจาเป นต องใช เวลา ควรเล อกว ทยากรท เป นท งน กว ชาการและม ประสบการณ ตรงก บเร องท จะจ ดอบรม 3. หล กส ตรในการฝ กอบรม เน อหาว ชาในการฝ กอบรมต องสอดคล องก บว ตถ ประสงค ของการฝ กอบรมและว ตถ ประสงค ของการ จ ดฝ กอบรมต องเข ยนให ช ดเจนว า ต องการให ผ เข าร บการอบรมได ร บความร อะไรหร อเปล ยนแปลง พฤต กรรมด านใด แค ไหน ในการฝ กอบรมคร ท ทาหน าท ร บผ ดชอบโครงการห องสม ดโรงเร ยนประถมศ กษาผ จ ดหล กส ตรอบรมต อง ศ กษาโครงการอย างละเอ ยด พร อมท งออกสารวจการดาเน นงานห องสม ดของโรงเร ยนต างๆเพ อรวบรวม ป ญหามากาหนดเป นหล กส ตรในการฝ กอบรม การอ างอ ง 1 สมบ รณ ว ชธร, ป จจ ยสาค ญในการฝ กอบรม, ข าวการไฟฟ าฝ ายผล ต 16 (ม ถ นายน 2526) : เสนาะ ต เยาว, การบร หารงานบ คคล, พ มพ คร งท 3 (พระนคร : มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร, 2519), หน า อาชว น วายนนท, การฝ กอบรมแบบไทยๆ, ทร พยากรมน ษย 9(ส งหาคม 2521) : 37.

หล กส ตรท 11 การฝ กอบรมและพ ฒนาข าราชการ

หล กส ตรท 11 การฝ กอบรมและพ ฒนาข าราชการ หล กส ตรท 11 การฝ กอบรมและพ ฒนาข าราชการ 1 โครงสร างหล กส ตร บทน า ความหมายของการฝ กอบรมและการพ ฒนาข าราชการ ความส าค ญของการฝ กอบรมและการพ ฒนาข าราชการ ประโยชน ท ได ร บจากการฝ กอบรมและการพ ฒนาข าราชการ

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การพ ฒนาการบร หารเอกสารของโครงการชลประทานแพร ๒. ระยะเวลาท ดาเน นการ พ.ศ. 255๔ 255๕ ๓. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท ใช ในการดาเน นการ 3.1 ศ กษาระเบ ยบส าน กนายกร

More information

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 สร ปผลการดาเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บบ คลากรสายงานต างๆ คร งท 3 เคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาพบผ ร บผ ดชอบงานว ชาการ/งานหล กส ตร โดย งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 1 2 คานา คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เป ดด าเน นการเร ยนการสอนในหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ

More information

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด งาน ระหว างว นท ๑2-13 ธ นวาคม ๒๕๕๖ ภาคว ชาการและฝ กปฏ

More information

การเข ยนค ม อการปฏ บ ต งาน

การเข ยนค ม อการปฏ บ ต งาน การเข ยนค ม อการปฏ บ ต งาน เร ยบเร ยงโดย นายเทว น ศร ดาโคตร น กว ชาการโสตท ศนศ กษา ชานาญการพ เศษ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ค ม อการปฏ บ ต งาน หมายถ ง เอกสารท แต ละหน วยงานสร างข นมาเพ อเป นแนวทางในการปฏ

More information

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

ว ชา การฝ กงาน รห สว ชา 2000-7001 จ ดทาโดย... ช อ สก ล นางสาวซ อส ตย ม ว น ย รห สประจาต ว 12345678 ระด บช น ปวช.2/1 แผนกว ชาการบ ญช

ว ชา การฝ กงาน รห สว ชา 2000-7001 จ ดทาโดย... ช อ สก ล นางสาวซ อส ตย ม ว น ย รห สประจาต ว 12345678 ระด บช น ปวช.2/1 แผนกว ชาการบ ญช รายงานการฝ กงาน ว ชา การฝ กงาน รห สว ชา 2000-7001 จ ดทาโดย... ช อ สก ล นางสาวซ อส ตย ม ว น ย รห สประจาต ว 12345678 ระด บช น ปวช.2/1 แผนกว ชาการบ ญช รายงานเล มน เป นส วนหน งของการฝ กงาน ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555

รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555 รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555 กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า งานอนาม ยและส งแวดล อม กองกลาง ส าน กงานอธ

More information

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ โดย นางธ ญชนก เสาวร จ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ ร ปแบบรายงานระด บส วนงานย อย ปย. ม ๒ แบบ ๑.

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

เทคน คการเข ยน ค ม อการปฏ บ ต งาน

เทคน คการเข ยน ค ม อการปฏ บ ต งาน เทคน คการเข ยน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร องช ย จร งศ รว ฒน น กว เคราะห นโยบายและแผนเช ยวชาญ ผ เช ยวชาญประจาสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยขอนแก น เอกสารประกอบการอบรม ข าราชการและพน กงาน สายสน บสน นในมหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedure : SOP) 2) หน วยงาน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง

การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง 1 การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง หมวดท 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การจ ดทาแผนการบร หารความเส ยงตาม SP7 ประเด นย ทธศาสตร 1 สร างค าน ยมใหม ประชาร วมใจต อต านท จร ต โครงการส มมนาภาคประชาชน 9 เขตพ นท เร

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การฝ กอบรม Human Resource Development (HRD)

การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การฝ กอบรม Human Resource Development (HRD) 1 2 3 การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การฝ กอบรม Human Resource Development (HRD) 5 เล อน ตาแหน ง ว น ยและ ให ออก วางแผน ประเม น HRM กาหนด ตาแหน ง พ ฒนาบ คคล และอบรม สรรหา ค าตอบ แทน 6 การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ค ออะไร

More information

www.safetylifethailand.com

www.safetylifethailand.com www.safetylifethailand.com การฝ กอบรมความปลอดภ ยในการทำงาน (Safety Training) หมายถ ง กระบวนการจ ดการ เร ยนร หร อก จกรรมเก ยวก บความปลอดภ ยในการ ทำงานอย างเป นระบบ ท งน เพ อให พน กงานหร อ บ คลากรในองค กรเก

More information

การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม

การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม การจ ดท าโครงการฝ กอบรมเป นกระบวนการท จ ดข นอย างเป นระบบ เพ อพ ฒนาบ คลากร ให เป นทร พยากรมน ษย โดยม งเน นให เก ดความร (Knowledge) ความเข าใจ (Understanding)

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน

การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน บทท 4 ผลการศ กษาและอภ ปรายผล การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน 4.1 ส ญล กษณ ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ในการว

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information