การจ ดทาแผนและระบบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ : ร ปแบบ (Model) การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ๔ ร ปแบบ

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดทาแผนและระบบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ : ร ปแบบ (Model) การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ๔ ร ปแบบ"

Transcription

1 1 การจ ดทาแผนและระบบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ : ร ปแบบ (Model) การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ๔ ร ปแบบ ศ กด ชาย พ ท กษ วงศ คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา งานว จ ยน ได ร บการสน บสน นงบประมาณจากการก ฬาแห งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑ การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ เป นย ทธศาสตร สาค ญท ม งเน นการพ ฒนา ให เยาวชนและประชาชนได ม โอกาสพ ฒนาตนเองไปส ความเป นเล ศ ตามศ กยภาพท งในระด บชาต และนานาชาต ซ งเป นการดาเน นงานท ต อเน องจากการพ ฒนาก ฬาข นพ นฐานและการพ ฒนาก ฬาเพ อมวลชน โดยม จ ดม งหมายในการเข าร วมการแข งข นและแสดงออกถ งความเป น เล ศด านก ฬา เพ อเป นแชมป ในโอกาสต อไป (กระทรวงการท องเท ยว และก ฬา,๒๕๕๐, หน า ๖๑) รวมถ งการพ ฒนาส การพ ฒนาก ฬาเพ อการ อาช พ ซ งสอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ ๒๕๔๙) และฉบ บท ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๕๕๔) ท ให ความสาค ญก บคนเป นศ นย กลางของการพ ฒนา ท ม งส งเสร มให ประชาชนท กระด บออกกาล งกาย และเล นก ฬาเพ อสร างเสร มส ขภาพ และพลานาม ยท ด สร างน ส ยร ก ก ฬา ใช เวลาว างให เป นประโยชน ห างไกลจากอบายม ขและยาเสพต ด รวมท งส งเสร ม สน บสน นการพ ฒนา ท กษะทางการก ฬาส ความเป นเล ศ อ นจะนาช อเส ยงมาส ประเทศชาต (สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต, ๒๕๕๐) การก ฬาแห งประเทศไทย เป นหน วยงานหล กด านการพ ฒนาก ฬา ของประเทศได กาหนดว ส ยท ศน ให การก ฬาแห งประเทศไทยเป น องค กรหล กในการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศและก ฬาเพ อการอาช พ ให ประเทศเป นหน งในผ นาทางการก ฬาของเอเช ย โดยกาหนด พ นธก จใน การกาหนดนโยบาย ท ศทาง กฎระเบ ยบท เก ยวข องก บการก ฬา ส งเสร ม สน บสน น ประสานงาน เพ อการพ ฒนาก ฬ าเป นเล ศอย าง

2 ย งย น ส งเสร ม สน บสน นให เก ดสภาพแวดล อมและองค ประกอบด าน ก ฬาให ม ความเหมาะสม อานวยการ บร หารจ ดการสถานก ฬา อ ปกรณ ก ฬาและบร การทางก ฬา (การก ฬาแห งประเทศไทย, ๒๕๕๐) แนวทางการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศจะต องประกอบด วยแนวทางต าง ๆ ค อ การพ ฒนาความสามารถของต วน กก ฬา การพ ฒนาบ คลากรทางการ ก ฬา การพ ฒนาระบบการจ ดการแข งข น การพ ฒนาการม ส วนร วมและ การปล กกระแสค าน ยมทางการก ฬา การพ ฒนา โดยการนาว ทยาศาสตร การก ฬามาประย กต ใช เพ อพ ฒนาก ฬาให ม ประส ทธ ภาพส งส ดและการ พ ฒนาองค กรท ร บผ ดชอบด วยการก ฬาในท กระด บต องให ความสาค ญ และม การทางานเช อมโยงเป นระบบ (จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, ๒๕๔๙, หน า ๑๕ ๑๗๑) ท งน จากแผนพ ฒนาก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๕ ๒๕๔๙)และฉบ บท ๔ (๒๕๕๐-๒๕๕๔) ได กาหนดประเด น ย ทธศาสตร ไว ๖ ประเด นย ทธศาสตร โดยประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาก ฬาเป นเล ศในแผนพ ฒนาก ฬาแห งชาต ได กาหนดว ตถ ประสงค ของการดาเน นงานไว ๕ ข อ ประกอบด วย เพ อส งเสร มให น กก ฬาท ก กล ม ท กระด บม โอกาสเข าร วมการแข งข น และพ ฒนาความสามารถโดย ม งเน นความเป นเล ศในการแข งข นก ฬาท งระด บชาต และนานาชาต เพ อ ส งเสร มให บ คลากรทางการก ฬา ได ร บการพ ฒนาอย างต อเน องเป น ระบบให ม จานวนเพ ยงพอก บความต องการในการพ ฒนาก ฬาท กระด บ เพ อสร างและพ ฒนาสถานก ฬา อ ปกรณ ก ฬา และส งอานวยความสะดวก รองร บการฝ กซ อมและการแข งข นก ฬาท กระด บ ขยายและพ ฒนา เคร อข ายองค กรก ฬาในแต ละระด บให เช อมโยงส มพ นธ ก นอย างเป น ระบบ และม การบร หารงานอย างม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาระบบการจ ดการ แข งข น และส งน กก ฬา เข าร วมการแข งข นก ฬาเพ อความเป นเล ศท ง ระด บชาต และนานาชาต (การก ฬาแห งประเทศไทย, ๒๕๕๐) จากแนวค ดการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ด งกล าว สร ปได ว า ภาพรวม การพ ฒนาก ฬาเพ อความเป นเล ศท งระบบ ให ประสบความสาเร จ จาเป นต องอาศ ยป จจ ยท เก ยวข องท ส งผลต อความสาเร จโดยเฉพาะ บ คลากรทางก ฬา ได แก น กก ฬา ผ ฝ กสอน ผ ต ดส น ผ บร หาร และต ว องค กรก ฬา หร อสมาคมก ฬา รวมถ งการพ ฒนาระบบการแข งข น ระบบ รายงานผลท ท นสม ย สอดคล องก บธรรมชาต ของก ฬา และ ใช เทคโนโลย ท ม มาตรฐาน ในระด บชาต ส นานาชาต ตลอดจนการบร หาร 2

3 จ ดการท ด เพ อให ม ความเข าใจ บทบาทและกระบวนการพ ฒนาก ฬาส ความเป นเล ศ โดยเฉพาะในการบร หารจ ดการ องค กรก ฬาเพ อความเป น เล ศ ส งแรกท ต องคาน งถ งค อ การพ ฒนาสมาคมก ฬา และเคร อข ายให เข มแข ง สามารถดาเน นการได อย างม ปร ะส ทธ ภาพและบรรล เป าหมายท กาหนดไว ซ งสอดคล องก บแผนแม บทการพ ฒนาสมาคมก ฬาแห ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ของการก ฬาแห งประเทศไทย (๒๕๔๕) ท สร ป สภาพองค ประกอบท เก ยวข องก บการบร หารงานของสมาคมก ฬาแห ง ประเทศไทย ประกอบด วย ระบบโครงสร างองค กรก ฬา การบร หาร จ ดการ บ คลากร ระบบงบประมาณ สถานท ว สด อ ปกรณ และส งอานวย ความสะดวก การพ ฒนาน กก ฬา การพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การก ฬา ระบบการแข งข น กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ และการ สน บสน น ด งน น ในการพ ฒนาก ฬาความเป นเล ศให ประสบความสาเร จ ต อง ม การส งเสร ม สน บสน น ให สมาคมก ฬา สามารถดาเน นการได อย างม ประส ทธ ภาพ บรรล เป าหมาย ส งแรกท ต องทาค อ การพ ฒนาสมาคมก ฬา ให เข มแข งและเป นระบบ ม ร ปแบบการพ ฒนาก ฬาส ความเป นเล ศอย าง ถ กหล กว ชาการและย งย น โดยใช ฐานข อม ลท ถ กต อง ความต องการ พ ฒนาของบ คลากร ป จจ ยการบร หา ร ผลการประเม น การจ ดกล มการ พ ฒนา การกาหนดร ปแบบการพ ฒนาท เป นระบบ ครบวงจร ประกอบด วย ๔ ร ปแบบ ประกอบด วยระบบการบร หารจ ดการ การสรร หาและค ดเล อกน กก ฬา การจ ดหล กส ตรพ ฒนาบ คลากร และระบบ สว สด การ ท งน เน องจากท ผ านมาย งไม พบว าม การจ ดทาร ปแบบการ พ ฒนาก ฬาท เป นมาตรฐานให สมาคมก ฬาแห งประเทศไทยเพ อใช เป น แนวทางในการพ ฒนาตนเองให ได มาตรฐานระด บสากล การก ฬาแห ง ประเทศไทยได เล งเห นความสาค ญ จ งได จ ดทาร ปแบบการพ ฒนาก ฬา เป นเล ศ ๔ ร ปแบบ ท ได จากการม ส วนร วมของท กฝ ายท เก ยวข องและม การดาเน นการอย างถ กหล กว ชาการ เพ อให สมาคมก ฬาและการก ฬา แห งประเทศไทยใช เป นแนวทางการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศให ประสบ ความสาเร จ 3 ว ตถ ประสงค

4 4 เพ อจ ดทาร ปแบบ (Model) ของสมาคมก ฬาแห งประเทศไทย จานวน ๔ ร ปแบบ ประกอบด วย ระบบการบร หารจ ดการ ระบบการสรร หาและค ดเล อกน กก ฬา ระบบกา รจ ดหล กส ตรและพ ฒนา และระบบการ จ ดสว สด การ ว ธ ดาเน นการศ กษา ประชากรและกล มต วอย าง ประชากรในการศ กษาคร งน ค อ สมาคมก ฬาแห งประเทศ ไทยจานวน ๕๙ สมาคม ซ งผ ให ข อม ลเป นบ คลากรของสมาคม ได แก กรรมการบร หาร ผ ฝ กสอน ผ ต ดส น น กก ฬา น กว ทยาศาสตร การก ฬา และผ ทรงค ณว ฒ ในระยะแรกของการพ ฒนาร ปแบบ ม งศ กษาประชากร แต ละสมาคมแต ในการเก บรวบรวมข อม ล ไ ด ข อม ลสมบ รณ ๓๙ สมาคม จ งถ อเป นกล มต วอย าง ในระยะท ๒ เป นการส มมนากล ม (Focus Group) จานวน ๑๕ คน เคร องม อท ใช ในการว จ ยและการหาค ณภาพ เคร องม อท ใช ในการว จ ย เป นแบบ ส มภาษณ แบบม โครงสร างและเจาะล ก โดยม การทดลองใช และหาค ณภาพ พบว า ม ข อ คาถามคลอบคล มเน อหาตามท ต องการ ความเข าใจตรงก นระหว าง ผ ตอบและผ เก บรวบรวมข อม ล และความครบถ วนของข อ ม ลท กรายการ อย ในระด บด ถ อ ได ว าเคร องม อม ค ณภาพส งได มาตรฐาน ท งน ล กษณะ ของแบบส มภาษณ แบ งเป น ๓ ตอนค อตอนท ๑.สภาพการบร หารของ สมาคมก ฬาแห งประเทศไทย ตอนท ๒.ร ปแบบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ และตอนท ๓.การพ ฒนาระบบการแข งข น รายงานผลและสถ ต การเก บรวบรวมข อม ล ดาเน นการเก บรวบรวมข อม ลระหว างเด อนส งหาคม ก นยายน ๒๕๕๐ โดยน กว จ ยและเจ าหน าท ผ ช วยว จ ยท ผ านการอบรม และฝ กภาคปฏ บ ต เป นอย างด การพ ฒนาร ปแบบ (Model) นาผลการว เคราะห ข อม ลมาพ ฒนา จ ดทาร างร ปแบบ จาก การสารวจและผลการศ กษาสภาวะแวดล อมท เก ยวข องก บองค กรก ฬา

5 และบ คลากรก ฬาเป นเล ศ การประเม นศ กยภาพสมาคมก ฬาซ งเป นข อม ล จากการว จ ยช ดโครงการ ร ปแบบ (Model) การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ แบ งเป น ๔ ร ปแบบ ค อ ระบบการบร หารระบบการสรรหาและค ดเล อก น กก ฬา ระบบการจ ดทาหล กส ตรและพ ฒนา และระบบการจ ดสว สด การ โดยร ปแบบฉบ บร าง ตรวจสอบโดย คณ ะผ ว จ ยและผ ทรงค ณว ฒ จานวน ๕ คน และการจ ดส มมนากล ม (Focus Group) โดยการนาเสนอและ ว พากษ จากผ ม ส วนได เส ย จานวน ๑๕ คน เพ อร บฟ งความค ดเห น และ ข อเสนอแนะเพ มเต มท เป นประโยชน และเก ยวข องก บการพ ฒนาก ฬา เป นเล ศ 5 ผลการศ กษา จากผลการดาเน นงานสามารถจ ดทาร ปแบบการพ ฒนาก ฬาเป น เล ศได ๔ ร ปแบบ นาเสนอด งต อไปน ร ปแบบท ๑ ระบบการบร หารจ ดการ ระบบการบร หารจ ดการสมาคมก ฬาแห งประเทศไทยท เหมาะสมม องค ประกอบ ๔ ด าน ค อ ด านทร พยากรการบร หาร ด าน กระบวนการบร หาร ด านผลงาน (Output) และด านผลการดาเน นการ (Outcome) นาเสนอด งแผนภ ม ท ๑ ระบบการบร หารจ ดการ ระบบการบร หารจ ดการ ด านทร พยากรการบร หาร (Resource) ด านกระบวนการบร หาร (Process) ด านผลงาน (Output) ด านผลการ ดาเน นการ (Outcome) แผนภ ม ท ๑ แสดงองค ประกอบร ปแบบท ๑ ระบบการบร หารจ ดการ สมาคมก ฬาแห งประเทศไทย

6 6 ๑.ด านทร พยากรการบร หาร(Resource) ในการบร หาร สมาคมก ฬาแห งประเทศไทยให ม ประส ทธ ภาพ จาเป นต องม ทร พยากร การบร หาร รวม ๑๐ รายการ ประกอบด วยค ณล กษณะของ กรรมการบร หาร จานวนกรรมการ ค ณล กษณะสาค ญของนายกสมาคม บ คลากรด านต าง ๆ อาท ผ ต ดส น ผ ฝ กสอน น กก ฬา และน กว ทยาศาสตร การก ฬา แหล งงบประมาณในส ดส วนท เหมาะสมของภาคร ฐและเอกชน เคร องม อสาน กงาน อ ปกรณ การฝ กซ อมและการแข งข น การม ว ธ การ ทางานท ด การม ส วนร วม สน บสน นสมาคมก ฬาของภาคส วนต าง ๆ การ ม ศ นย ข อม ล และสารสนเทศทางก ฬาของสมาคม รวมท งการขยายฐาน น กก ฬาและสมาช กสมาคมก ฬา ๒.กระบวนการบร หาร(Process) เพ อให การดาเน นงานของ สมาคมก ฬาแห งประเทศไทย ดาเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ควรม การ ดาเน นงานประกอบด วย การวางแผนงานของสมาคมท งระยะส น ระยะ กลาง และระยะยาว แผนงานม ความสอดคล องก บองค กรก ฬาท ง ภายในประเทศ และระหว างประเทศ การจ ดองค การของสมาคม สอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การก ฬาแห งประเทศไทย ธรรมน ญของ สหพ นธ ก ฬานานาชาต ม การจ ดวางต วบ คคลในการทางานท เหมาะสม ก บความร ความสามารถ ม การว น จฉ ยส งงานท ม ประส ทธ ภาพ ม ความ ร วมม อและระบบการประสานงานท ม ประส ทธ ภาพ ม การจ ดทา งบประมาณท เหมาะสมก บภารก จ รวมท งการรายงานผลการดาเน นงาน อย างเป นระบบ ๓.ผลงานของสมาคม (Output) เป นการแสดงถ งการบรรล ว ตถ ประสงค ของการดาเน นงาน ความสาเร จของน กก ฬา บ คลากรก ฬา การได ร บการบรรจ ในโปรแกรมการแข งข นก ฬาท สาค ญ การทาให บ คลากรและประชาชนได ร บความพ งพอใจ รวมท งความสาเร จในด าน การแข งข นก ฬาในระด บต าง ๆ และการม จานวนน กก ฬาหน าใหม เพ มข น ๔.ผลท เก ดจาการดาเน นงานของสมาคมก ฬา (Outcome) เป นผลการดาเน นงานท ส งผลกระทบ (Impact) ต อส งคมประกอบด วย การทาให สมาคมม ช อเส ยง สมาคมเป นท ยอมร บของประชาชน เยาวชน

7 7 สนใจก ฬาชน ดน น ๆ เพ มข น และความผ กพ นของน กก ฬาและบ คลากร ก ฬาต อสมาคม ร ปแบบท ๒ ระบบการสรรหาและค ดเล อกน กก ฬา น กก ฬาเป น ห วใจสาค ญของความสาเร จทางการก ฬาของสมาคมก ฬาแห งประเทศ ไทย เพ อให ได น กก ฬาท ม ศ กยภาพส ง ม องค ประกอบ นาเสนอด ง แผนภ ม ท ๒ ระบบการสรรหาและค ดเล อกน กก ฬา ระบบการสรรหาและ ค ดเล อกน กก ฬาเป นเล ศ ๑.การได มาซ งน กก ฬาเป น เล ศ ๒.ข นตอนท จาเป นในการ ค ดเล อกน กก ฬาเป นเล ศ ๓.ค ณล กษณะท สาค ญต อ การเป นน กก ฬาเป นเล ศ ๔.ว ธ ว ดค ณล กษณะสาค ญ ต อการเป นน กก ฬาเป นเล ศ แผนภ ม ท ๒ องค ประกอบของร ปแบบท ๒ ระบบการสรรหา และค ดเล อก น กก ฬาเป นเล ศ ๑.การได มาซ งน กก ฬาเป นเล ศ ควรม การกาหนดให ม การ ค ดเล อกอย างเป นทางการ การจ ดการแข งข นเพ อค ดเล อกน กก ฬา การ ใช ว ธ สรรหา(แมวมอง) หร อเคร อข ายให คาแนะนา และการนาน กก ฬาท ม แววมาฝ กต งแต เด ก ซ งว ธ การต างๆ เหล าน จะข นก บธรรมชาต ของ ก ฬา และสามารถใช ได หลากหลายว ธ แต ก อนม การกาหนดไว อย าง ช ดเจน ๒.ข นตอนท จาเป นในการค ดเล อกน กก ฬาเป นเล ศของ สมาคมก ฬาควรม การกาหนดเกณฑ การค ดเล อกท ช ดเจนเป ดกว างและ เป นธรรม การกาหนดว ธ การค ดเล อก การประชาส มพ นธ การค ดเล อกให ท วถ งและม เวลาเพ ยงพอ การค ดเล อกตามเกณฑ และว ธ การท กาหนดไว การตรวจสอบส ขภาพและความสมบ รณ ของร างกาย รวมท งการตรวจ โรคท อาจเป นอ ปสรรคต อการเล นก ฬาและการประกาศผลการค ดเล อก ต วน กก ฬา

8 ๓.ค ณล กษณะสาค ญต อการเป นน กก ฬาเป นเล ศ ค ณล กษณะ สาค ญอ นด บแรก ค อ ด านขนาดร ปร างน กก ฬา ความสามารถและท กษะ ก ฬาประสบการณ ในการแข งข น ความสมบ รณ ทางร างกาย ความ สมบ รณ ทางจ ตใจ เจตคต และแรงจ งใจ ปร ชญา จร ยธรรม จรรยาบรรณ ความสามารถพ เศษ หร อพรสวรรค และครอบคร ว ท งหมดถ อเป น ค ณล กษณะสาค ญต อการเป นน กก ฬาเป นเล ศ ๔.ว ธ การว ดค ณล กษณะสาค ญต อการเป นน กก ฬาเป นเล ศ ของสมาคมก ฬาแห งประเทศไทย จาเป นต องม ว ธ ว ดท เหมาะสมในแต ละ ค ณล กษณะและธรรมชาต ของแต ละชน ดก ฬา ซ งว ธ การว ดด งกล าว ประกอบด วย การทดสอบ การส มภาษณ การใช แบบสอบถามและ การศ กษาประว ต โดยเฉพาะการศ กษาประว ต เป นว ธ การท ใช ได ก บ ค ณล กษณะท กด าน 8 ร ปแบบท ๓ ระบบการจ ดหล กส ตรและการพ ฒนา การจ ดหล กส ตรและการพ ฒนาบ คลากรก ฬาเป นเล ศ นาเสนอด งแผนภ ม ท ๓ การจ ดทาหล กส ตร และการพ ฒนา ๑.หล กส ตรท ๒.ส งท ต องการ ๓.ว ธ การท ๔.ว ชาท ควร ๕.ว ธ การ ม อย ใน พ ฒนาสาหร บ เหมาะสมใน จ ดอบรมและ ประเม น ป จจ บ น บ คลากรสมาคม การพ ฒนา ว ทยากรท ความสาเร จ ก ฬา บ คลากร เหมาะสม ในการ พ ฒนา แผนภ ม ท ๓ องค ประกอบของร ปแบบท ๓ ระบบการจ ดหล กส ตรและการ บ คลากร พ ฒนา ๑.หล กส ตรฝ กอบรมบ คลากรมาตรฐานสมาคมก ฬาแห ง

9 ประเทศไทยส วนใหญ จะม หล กส ตรสาหร บพ ฒนาบ คลากรของสมาคม ระด บประเทศของสมาคมและหล กส ตรนานาชาต ของสหพ นธ ก ฬา นานาชาต สร ปได ด งน ๑.๑หล กส ตรอบรมผ ต ดส นก ฬา แบ งเป น ๒ ระด บ ค อ หล กส ตรผ ต ดส นภายในประเทศ เป นหล กส ตรท สมาคมก ฬากาหนดข น และม ความสอดคล องก บหล กส ตรของสหพ นธ ก ฬานานาชาต โดยแบ ง ระด บความสามารถในการปฏ บ ต หน า และม ช อเร ยกแตกต างก นในแต ละสมาคม ส วนหล กส ตรผ ต ดส นระด บนานาชาต เป นหล กส ตรท กาหนด มาตรฐานของสหพ นธ ก ฬานานาชาต ซ งแต ละชน ดก ฬาม ช อเร ยก การ จ ดระด บและเง อนไขท แตกต างก นแล วแต ละสหพ นธ แต โดยท วไปจะ เป นระด บทว ป และนานาชาต ๑.๒หล กส ตรการพ ฒนาผ ฝ กสอนก ฬา แบ งเป น ๒ ระด บ ค อ หล กส ตรผ ฝ กสอนก ฬาภายในประเทศ ซ งกาหนดและ ดาเน นการโดยสมาคมก ฬาแห งประเทศไทย ท งน อาจแบ งย อยเป น ผ ฝ กสอนพ นฐาน ผ ฝ กสอนภ ม ภาค ผ ฝ กสอนข นส ง หร อผ ฝ กสอน ระด บชาต ซ งจะแตกต างก นแล วแต ละสมาคม ส วนหล กส ตรผ ฝ กสอน ระด บนานาชาต จะเป นหล กส ตรท ดาเน นการโดยสหพ นธ ก ฬานานาชาต ระด บทว ป หร อระด บโลก ซ งท กสหพ นธ ก ฬาจะม หล กส ตรของแต ละ สหพ นธ ๑.๓หล กส ตรผ บร หารสมาคมก ฬาแห งประเทศไทย ส วนใหญ จะเป นหล กส ตรของหน วยงานด านก ฬา เช น คณะกรรมาการ โอล มป กสากล การก ฬาแห งประเทศไทย และคณะกรรมการโอล มป ก แห งประเทศไทย ฯลฯ จ ดทาข นเพ อพ ฒนาผ บร หารสมาคมก ฬา ม สมาคมก ฬาจานวนไม มากน กท ม หล กส ตรพ ฒนาผ บร หารของสมาคม หร อสหพ นธ ก ฬาเอง เช น สหพ นธ ฟ ตบอลนานาชาต (FIFA) สหพ นธ วอลเลย บอลนานาชาต (FIVB) เป นต น ๒.ส งท ต องพ ฒนาสาหร บบ คลากรสมาคมก ฬาแห งประเทศ ไทย ได แก กรรมการบร หารสมาคม หล กส ตรเก ยวก บความร ด านก ฬา ระบบการบร หารก ฬา การสร างเคร อข ายและภาษา ผ ต ดส นควรม หล กส ตรเก ยวก บความแม นยาในกฎกต กา เทคน คการต ดส น การม อ ดมการณ ค าน ยม ค ณธรรมจร ยธรรมและภาษา ผ ฝ กสอนควรม 9

10 หล กส ตรเทคน คว ธ การสอน การวางแผน ว ทยาศาสตร การก ฬา เทคโนโลย สารสนเทศและภาษา ส วนน กก ฬาควรพ ฒนาท กษะ เทคน ค บ คล กภาพ การสร างอ ดมการณ การพ ฒนาค ณธรรม ว ทยาศาสตร การ ก ฬาและภาษา ๓.ว ธ การท เหมาะสมในการพ ฒนาบ คลากรก ฬา ควรใช ว ธ การท หลากหลายโดยเล อกให เหมาะสมก บกล ม และว ตถ ประสงค ใน การพ ฒนาแต ละด าน ท งม ว ธ การท น ยมใช และม ประส ทธ ภาพ ได แก การอบรม การสนทนา การประช มเช งปฏ บ ต การ การศ กษาด งานและ การฝ กประสบการณ จร ง รวมท งการใช เทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย เป นต น ๔.ว ชาท ควรจ ดอบรมและว ทยาศาสตร ท เหมาะสม ว ชาการท ควรจ ดอบรมเพ มเต มได แก การบร หารจ ดการท นาไปส ความสาเร จ การบ รณาการสหสาขาว ชาด านการก ฬา โดยใช ว ทยากรท ประสบ ความสาเร จและเช ยวชาญ ๕.ว ธ การประเม นความสาเร จในการพ ฒนาบ คลากร โดยว ด จากผลงานน กก ฬา จานวนน กก ฬาท เพ มข น สถ ต ท ด ข น รายการ แข งข นท มากข น ความน ยมในก ฬาเพ มข น และการบรรล เป าหมายของ สมาคมก ฬา ร ปแบบท ๔ ระบบการจ ดสว สด การ การจ ดสว สด การบ คลากรสมาคมก ฬาแห งประเทศไทย นาเสนอด งแผนภ ม ท ๔ ระบบการจ ดสว สด การ ระบบการจ ด สว สด การ 10 ขณะร บใช สมาคม หล งพ นสภาพการ ปฏ บ ต หน าท

11 11 น กก ฬา บ คลากรท ไม ใช น กก ฬา น กก ฬา บ คลากรท ไม ใช น กก ฬา แผนภ ม ท ๔ ระบบการจ ดสว สด การสมาคมก ฬาแห งประเทศไทย ๑.สว สด การสาหร บบ คลากรขณะร บใช สมาคมก ฬา ด าน น กก ฬา ทราบว า น กก ฬาท มชาต ต องการสว สด การด านการเบ กค า ร กษาพยาบาล หร อประก นช ว ตและการยกย องเช ดช เก ยรต หร อ เคร องราชอ สร ยาภรณ มากท ส ด รองลงมาได แก ด านแรงจ งใจ การได ร บ การสน บสน นด านการศ กษา และการบรรล ได งานทา ได เล อนยศ / ตาแหน ง และรางว ลตามระเบ ยบกองท น พ ฒนาก ฬาแห งชาต ส วน บ คลากรท ไม ใช น กก ฬา พบว าต องการได ร บการสน บสน นด าน การศ กษามากท ส ด รองลงมาค อด านการเบ กค าร กษาพยาบาลและการ ยกย องเช ดช เก ยรต และท ายส ดค อต องการบรรจ เข าทางาน ๒.บ คลากรสมาคมก ฬาหล งพ นสภาพการปฏ บ ต หน าท ม ความต องการด านสว สด การค อ น กก ฬา ต องการม อาช พท ม นคง ม การศ กษาท ด ได ร บการยกย องเช ดช เก ยรต การด แลส ขภาพและ สว สด การ โดยเฉพาะการได ร บส ทธ เข าทางานเก ยวก บ ก ฬาท ตนเอง ถน ด อย างไรก ตามการ จ ดสว สด การแก บ คลากรก ฬาส วนใหญ ใน ป จจ บ น เป นการดาเน นการโดยภา พร ฐ ส วนของสมาคมก ฬาแห ง ประเทศไทยย งม การดาเน นการน อยเฉพาะบางสมาคมเท าน น อภ ปรายผล จากผลการศ กษา การพ ฒนาร ปแบบ (Model) การพ ฒนาก ฬาเป น เล ศ ท ง ๔ ร ปแบบ ในคร งน สามารถอภ ปรายได ด งต อไปน การศ กษาคร งน สามารถสร างร ปแบบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศข น ได ๔ ร ปแบบ ประกอบด วยร ปแบบท ๑ ระบบการบร หารจ ดการ ร ปแบบ ท ๒ ระบบการสรรหาและค ดเล อกน กก ฬา ร ปแบบท ๓ ระบบการจ ด หล กส ตรและการพ ฒนา และร ปแบบท ๔ ระบบการจ ดสว สด การ ผ ว จ ยม ความเห นเก ยวก บสาระสาค ญของการศ กษาและอภ ปรายผลการศ กษา ออกเป น ๖ ประการด งน ประการแรก การให ความสาค ญก บการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศของ

12 สมาคมก ฬาแห งประเทศไทย ของผ ท ม ส วนเก ยวข องและม หน าท ร บผ ดชอบ ค อ ๑)ผ บร หารการก ฬาแห งประเทศไทย เล งเห นความสาค ญ ของการพ ฒนาองค กรอย างเป นระบบ ท ครอบคล มและครบวงจร ต งแต การบร หารจ ดการองค กร การสรรหาค ดเล อกน กก ฬา การจ ดหล กส ตร และการพ ฒนาบ คลากร และการสว สด การ โดยกาหนดให ม การจ ดทา แผนและระบบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ เพ อท การก ฬาแห งประเทศไทย และสมาคมก ฬาแห งประเทศไทย จะได นาไปเป นแนวทางหร อทางเล อก ในการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ๒)สมาคมก ฬาแห งประเทศไทยให ความสาค ญและให ความร วมม อเป นอย างด โดยเฉพาะการให ความ ร วมม อในการให ข อม ล ซ งสมาคมจะต องม การสารวจและรวบรวมข อม ล เน องจากการข อม ลด งกล าวจากการสารวจสภาพแวดล อมของสมาคม ผลการดาเน นงานของสมาคมจะถ กนาไปใช ในการสร างเกณฑ การ ประเม นศ กยภาพ รวมท งการจ ดทาร ปแบบ การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศท ง ๔ ร ปแบบ ซ งได ร บความร วมม ออย างด ย งจากสมาคมก ฬาแห งประเทศไทย จานวน ๔๐ สมาคม ๓)คณะกรรมการโอล มป คแห งประเทศไทยในพระ บรมราช ปถ มภ ให ความสาค ญโดยเฉพาะเลขาธ การคณะกรรมการโอ ล มป คแห งประเทศไทยฯ ได ให ความ เห นข อส งเกตตลอดจนเข าร วม ส มมนากล ม ในฐานะองค กรท ร บผ ดชอบก ฬาเป นเล ศตามธรรมน ญโอ ล มป ค ๔)ผ ทรงค ณว ฒ น กว ชาการ และผ ม ประสบการณ ด านการพ ฒนา ก ฬาเป นเล ศ ได ให ความอน เคราะห ข อม ล ความค ดเห น และข อส งเกต ต าง ๆ ท จาเป นต อการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศรวมท งเข าร วมส มมนากล ม จากการเล งเห นความสาค ญของผ เก ยวข องท ง ๔ ส วนน น ถ อเป น จ ดสาค ญท จะทาให แนวทางการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศท ง ๔ ร ปแบบ ถ ก นาไปใช ในการพ ฒนาสมาคมก ฬาแห งประเทศไทยอย างเป นร ปธรรม เพราะเป นร ปแบบท สร างและพ ฒนาข นจากการม ส วนร วมต งแต เร มต น จนพ ฒนาเป นร ปแบบท สมบ รณ ประการท ๒ ร ปแบบท สร างข นเป นร ปแบบท พ ฒนาจากการ ออกแบบศ กษาเป นช ดโครงการท บ รณาการข อม ล และเทคน คว จ ยท ให ความสาค ญก บการม ส วนร วมของผ ท เก ยวข อง เร มต งแต การสารวจ ศ กษาสภาพแวดล อมองค การท เก ยวข องขององค กรก ฬา น กก ฬา และ บ คลากรก ฬาเป นเล ศ การประเม นศ กยภาพความสามารถองค กรก ฬา น กก ฬา และบ คลากรก ฬาเป นเล ศ จนถ งการจ ดทาแผนและระบบการ 12

13 พ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ด วยการสร างร ปแบบ การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ด วย การสร างร ปแบบ การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ซ งถ อเป นจ ดเด นหร อจ ดแข ง ของร ปแบบท ถ กออกแบบ และพ ฒนาเช งเทคน คตามหล กว ชาการ ท ม ความเช อมโยงของข อม ลท ถ กจ ดไว อย างเป นระบบต งแต ต นจนเสร จ สมบ รณ รวมท งม การตรวจสอบโดยการประช มกล มย อย จ งเช อม นได ว า ร ปแบบท พ ฒนาข น ท ง ๔ ร ปแบบ ม ความถ กต องและ เป นไปตามหล ก ว ชาการ ประการท ๓ ความหลากหลายและความม ล กษณะเฉพาะของ สมาคมก ฬา จากการศ กษาคร งน พบว า สมาคมก ฬาแห งประเทศไทย ท เป นกล มต วอย าง ม ธรรมชาต และความหลากหลาย แตกต างก น ม ท ง สมาคมท ม ขนาดใหญ ท ม การบร หารอย างเป นระบบ ม ก จกรรมท ง ภายในประเทศ และระหว างประเทศ ม งบด ลการใช จ ายงบประมาณ จานวนมาก ม ผลการดดาเน นงานและความสาเร จท แตกต างก น ในขณะ ท บางสมาคมม ขนาดเล ก ระบบการบร หารจ ดการทาได ไม เต มร ปแบบ ขาดศ กยภาพในการหาทร พยากรมาสน บสน นการบร หารงานของ สมาคม ก จกรรมม จาก ดและไม แน นอน ม ผลกา รดาเน นงานในระด บท ต องพ ฒนา และประการสาค ญบางสมาคมก ฬาม ล กษณะเฉพาะต ว ก จกรรมย งไม แพร หลาย ความน ยมอย ในวงจาก ด รวมถ งไม ม การ แข งข นในระด บนานาชาต อย างต อเน อง ส งเหล าน จ งเป นข อควรคาน ง ในการนาร ปแบบไปใช ซ งจาเป นต องพ จารณาความหลากหลาย และ ล กษณะเฉพาะด งกล าวให เหมาะสมก บสภาพของสมาคมก ฬาน น ๆ ประการท ๔ การพ ฒนาสมาคมก ฬาตามร ปแบบท สร างข น จากผล การศ กษาด งกล าว จะเห นได ว าร ปแบบท ๑ ระบบการบร หารจ ดการ ร ปแบบท ๒ การสรรหาและค ดเล อกน กก ฬา และร ปแบบท ๓ ระบบ หล กส ตรและการพ ฒนา แต ละส มาคมจะม ล กษณะก จกรรมเฉพาะตาม ธรรมชาต ของก ฬาและม ความสอดคล องก บสหพ นธ ก ฬานานาชาต (International Sport Federation) ส วนร ปแบบท ๔ ระบบสว สด การ ส วนใหญ จะเป นไปตามสว สด การท การก ฬาแห งประเทศไทยกาหนดไว ม เพ ยงบางสมาคมเท าน นท ม การจ ดสว สด การให ก บน กก ฬาเพ มเต ม นอกเหน อจากท การก ฬาแห งประเทศไทยกาหนด และม ส งท ควร พ จารณานอกเหน อจากสว สด การด านร กษาพยาบาล เช น การดารงช พ 13

14 การยกย องเช ดช เก ยรต และการใช ประโยชน จากประสบการณ หร อให ม ความเป นอย สมฐานะก บผ ทาค ณประโยชน ด านก ฬา ประการต อมา ค อ ด านการศ กษา น กก ฬาส วนใหญ อย ในว ยศ กษา สว สด การด าน การศ กษาจ งม ความจาเป น เพ อให น กก ฬาประสบความสาเร จ ท งด าน การก ฬาและการศ กษา ซ งควรจะต องม การพ จารณาเป นส งสาค ญ ประการท ๕ การนาร ปแบบไปใช เน องจากสมาคมก ฬาแห ง ประเทศไทย ม ความหลากหลายล กษ ณะเฉพาะท แตกต างก น การนา ร ปแบบแต ละร ปแบบไปใช จาเป นต องม ข อม ลพ นฐาน และคาน งถ ง ศ กยภาพขององค กร ตลอดจนความจาเป นในการพ ฒนาของสมาคม ก ฬาน น ๆ ซ งข อม ลด งกล าวจะได จากผลสารวจสภาวะแวดล อมท เก ยวข องขององค กรก ฬา น กก ฬา และบ คลากรก ฬาเป นเล ศ (ท ได รายงานไปแล ว) รวมถ งการสารวจความจาเป น (Need Assessment) ในการพ ฒนาก ฬาของสมาคมก ฬาน น ๆ ประกอบด วย ซ งจะช วยให การ นาร ปแบบด งกล าวไปใช ม ความเหมาะสมย งข น ประการท ๖ องค ประกอบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ จากการกาหนด ร ปแบบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ๔ ร ปแบบ เป นการกาหนดไว ก อนท จะ ทราบผลการสารวจสภาวะแวดล อม และการประเม นศ กยภาพองค กร ก ฬา น กก ฬา และบ คลากรเป นเล ศ อาจไม ครอบคล มองค ประกอบ ท งหมด ซ งในส วนน คณะผ ว จ ยได พยายามใช ความเช อมโยงท เก ยวข อง นาไปเพ มเต มไว ในร ปแบบ เพ อให สามารถเช อมโยง และบ รณ าการให เก ดผลส มฤทธ ในการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ โดยผ านกระบวนการและ ข นตอนของการแสดงความค ดเห นจากการประช มส มมนากล มของผ ท เก ยวข องก บการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ร ปแบบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศท ง ๔ ร ปแบบน เป นการนาข อม ล สาระสนเทศจากการสารวจสภาวะแวดล อมท เก ยวข องก บองค กรก ฬา น กก ฬา และบ คลากรก ฬาเป นเล ศ และผลการประเม นศ กยภาพ ความสามารถองค กรก ฬา น กก ฬา และบ คลากรก ฬาเป นเล ศของแต ละ สมาคมก ฬา มาใช ในการพ ฒนาร ปแบบร วมก บการส มภาษณ แบบม โครงสร างและเจาะล ก ร วมก บการสนทนากล ม การนาร ปแบบไปใช ควร พ จารณาก บความเช อมโยงส มพ นธ ก นของร ปแบบ ท ง ๔ ร ปแบบท ม การ พ ฒนามาเป นองค รวม และพ จารณาบร บทของสมาคมก ฬาแห งประเทศ 14

15 ไทยขณะน น ซ งต องใช กระบวนการบ รณาการและม ส วนร วมของผ ม ส วนได เส ย ตลอดจนความเข าใจท ตรงก นของผ บร หาร น กก ฬา บ คลากร และองค กรก ฬาท เก ยวข อง เช อว าจะเป นแนวทางเล อกทาง หน งท ทาให การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศของสมาคมก ฬาประสบความสาเร จ 15 บรรณาน กรม กาหลง เย นจ ตต. (๒๕๔๘). การพ ฒนาร ปแบบการดาเน นงานศ นย ก ฬา ตาบลของการก ฬาแห งประเทศไทย. ปร ญญาด ษฎ บ ณฑ ต (ปรด.) สาขาว ชาว ทยาศาสตร การออกกาล งกายและการก ฬา, มหาว ทยา บ รพา. การก ฬาแห งประเทศไทย. (๒๕๓๖). สมาคมก ฬาสม ครเล นแห งประเทศ ไทย: กรณ ศ กษาคณะกรรมการบร หารสมาคมก ฬาสม ครเล นแห ง ประเทศไทยระหว าง พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๕. เอกสารอ ดสาเนา.. (๒๕๓๗). รวมกฎหมายของการก ฬาแห งประเทศไทย. กร งเทพฯ: ไทยม ตรการพ มพ.. (๒๕๔๕). แผนแม บทการพ ฒนาสมาคมก ฬาแห งประเทศไทย. กร งเทพฯ: โรงพ มพ ตร สาร.

16 16. (๒๕๕๐). ค ม อปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาน กก ฬาจ งหว ด: Sport Hero ประจาป ๒๕๕๐. กร งเทพ: มปท.. (๒๕๕๐). แผนพ ฒนาผ ต ดส นสมาคมก ฬาแห งประเทศไทย.พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ รายงานการศ กษา. คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา. ชลบ ร : เอกสารอ ดสาเนา.. (๒๕๕๐). พระราชกฤษฎ กาว าด วยการขอพระราชทาน เคร องราชอ สร ยาภรณ อ นเป นท สรรเสร ญย งด เรกค ณาภรณ พ.ศ.๒๕๒๘. กร งเทพฯ: เอกสารอ ด สาเนา.. (๒๕๕๐). เร องเง นรางว ลสาหร บองค กรก ฬาและบ คลากรทางการ ก ฬากองท นพ ฒนาการ ก ฬาแห งชาต. กร งเทพฯ: เอกสารอ ดสาเนา.. (๒๕๕๑). การจ ดทาแผนท ผลล พธ เร องการจ ดทาแนวทางการ พ ฒนาน กก ฬาเป นเล ศ. กร งเทพฯ: เอกสารอ ดสาเนา.. (๒๕๕๑). แผนกลย ทธการก ฬาแห งประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔). กร งเทพฯ: เอกสารอ ดสาเนา.. (๒๕๕๑). แผนพ ฒนาผ ฝ กสอนและผ บร หารก ฬาสมาคมก ฬาแห ง ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔. กร งเทพ: เอกสารอ ดสาเนา.. (๒๕๕๑). รายงานประจาป ๒๕๕๐ กองท นพ ฒนาการก ฬา แห งชาต. กร งเทพฯ: มปท.. (๒๕๕๒). การประเม นศ กยภาพความสามารถองค กรก ฬา น กก ฬาและบ คลากรก ฬาเป นเล ศ. รายงานการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา. ขลบ ร : เอกสารอ ดสาเนา.. (๒๕๕๒). การสารวจ ศ กษา สภาวะแวดล อมท เก ยวข องของ องค กรก ฬา น กก ฬาและบ คลากร เป นเล ศ. รายงานการศ กษา คณะ ว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา. ชลบ ร : เอกสารอ ดสาเนา.

17 17 ศ กด ชาย พ ท กษ วงศ. (๒๕๔๘). Sport Roadmap.เอกสารอ ดสาเนา.. (๒๕๕๐). การเสาะหาและพ ฒนาผ ม ความสามารถพ เศษด านก ฬา. Sport Gifted สาร ว ทยาศาสตร การก ฬา กกท.ป ท ๘ ฉบ บท ๘๑ เด อนมกราคม ๒๕๕๐. กร งเทพมหานคร: ฮาร ด โปรเกรส. ศ กด ชาย พ ท กษ วงศ, โกศล ม ค ณ. (๒๕๕๑). รายงาน การศ กษา สถานภาพการดดาเน นงานเก ยวก บผ ม ความสามารถพ เศษด าน การศ กษาของประเทศไทย,สถาบ นส งเสร มอ จฉร ยภาพและนว ตกรรม การ เร ยนร (สสอน.)สาน กงานบร หารและพ ฒนาองค ความร (องค การ มหาชน). กร งเทพฯ: เอกสารอ ด สาเนา. สาน กงานคณะกรรมการทางเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (๒๕๕๐). แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ว นเข าถ งข อม ล ๒๙ ม นาคม ๒๕๕๑, เข าถ งได จาก

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ ให ประกาศว า

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม เอกสารว ชาการ เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม โดย นายทว ส ฎฐ บ ญญาภ บาล เลขทะเบ ยนว ชาการ : 57(2) 0510-005 สถานท ด าเน นการ :

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information

หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา

หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา รายงานการต ดตามและประเม นผลการปฏ ร ปการศ กษา ในวาระครบรอบ 3 ป ของการประกาศใช พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา ส าน กประเม นผลการจ ดการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ส าน

More information

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information

การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA)

การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) กล มพ ฒนาระบบบร หาร (กพร.) กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า การบร หารจ ดการภาคร ฐในป จจ บ นได ย ดหล กการบร หารก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารจ ดการ ม ส วนร วมของประชาชน ส าน กประชาส มพ นธ เขต 2 กรมประชาส มพ นธ สาน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ 2553

ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารจ ดการ ม ส วนร วมของประชาชน ส าน กประชาส มพ นธ เขต 2 กรมประชาส มพ นธ สาน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ 2553 ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารจ ดการ ม ส วนร วมของประชาชน ส าน กประชาส มพ นธ เขต 2 กรมประชาส มพ นธ สาน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ 2553 ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารจ ดการ ม ส วนร วมของประชาชน ส าน

More information

ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ

ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส วนราชการส งก ดร ฐสภา กรณ ไม ผ านการร บรองเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Certified FL) จ ดพ มพ โดย ส

More information