พระราชบ ญญ ต การจ ดการศ กษาสาหร บ คนพ การ พ.ศ และส ทธ ด านการศ กษาสาหร บคนพ การ

Size: px
Start display at page:

Download "พระราชบ ญญ ต การจ ดการศ กษาสาหร บ คนพ การ พ.ศ. 2551 และส ทธ ด านการศ กษาสาหร บคนพ การ"

Transcription

1 พระราชบ ญญ ต การจ ดการศ กษาสาหร บ คนพ การ พ.ศ และส ทธ ด านการศ กษาสาหร บคนพ การ โดย นางญาณกร จ นทหาร ผ อานวยศ นย การศ กษาพ เศษ เขตการศ กษา 5 ส พรรณบ ร

2 ส ทธ ด านการศ กษาของคนพ การ ร ฐธรรมน ญราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 43 บ คคลย อมม ส ทธ เสมอก นในการร บการศ กษา ข นพ นฐานการศ กษาข นพ นฐานไม น อยกว าส บสองป ท ร ฐต องจ ดให อย างท วถ งและม ค ณภาพโดยไม เก บค าใช จ าย มาตรา 49 บ คคลย อมม ส ทธ เสมอก นในการร บการศ กษา ไม น อยกว าส บสองป ท ร ฐบาลจะต องจ ดให อย างท วถ งและม ค ณภาพ โดยไม เก บค าใช จ าย

3 พระราชบ ญญ ต การจ ดการศ กษาสาหร บคนพ การ พ.ศ มาตรา 5 กาหนดให คนพ การม ส ทธ ทางการศ กษา ด งน (1) ได ร บการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ ายต งแต แรกเก ดหร อพบความพ การ จนตลอดช ว ต พร อมท งได ร บเทคโนโลย ส งอานวยความสะดวก ส อ บร การ และความ ช วยเหล ออ นใดทางการศ กษา (2) เล อกบร การทางการศ กษาสถานศ กษาระบบและร ปแบบการศ กษาโดยคาน งถ ง ความสามารถความสนใจ ความถน ด และความต องการจาเป นพ เศษของบ คคลน น (3) ได ร บการศ กษาท ม มาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษารวมท งการจ ด หล กส ตรกระบวนการเร ยนร การทดสอบทางการศ กษาท เหมาะสมสอดคล องก บ ความต องการจาเป นพ เศษของคนพ การแต ละประเภทและบ คคล

4 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ มาตรา 10 การจ ดการศ กษา วรรคสอง และวรรคสาม กาหนดไว ว า การจ ดการศ กษาสาหร บบ คคลซ งม ความบกพร องทางร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา อารมณ ส งคม การส อสารและการเร ยนร หร อม ร างกายพ การ หร อ ท พพลภาพหร อบ คคลซ งไม สามารถพ งตนเองได หร อไม ม ผ ด แลหร อด อยโอกาส ต องจ ดให บ คคลด งกล าวม ส ทธ และโอกาสได ร บการศ กษาข นพ นฐานเป นพ เศษ ให จ ดต งแต แรกเก ดหร อพบความพ การโดยไม เส ยค าใช จ าย และให บ คคล ด งกล าวม ส ทธ ได ร บส งอานวยความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล ออ นใด ทางการศ กษา ตามหล กเกณฑ และว ธ การท กาหนดให กฎกระทรวง

5 ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องกาหนดประเภทและหล กเกณฑ ของคนพ การทางการศ กษา พ.ศ บกคนท ม ความบกพร อง ทางการเห น 2. บ คคลท ม ความบกพร อง ทางการได ย น 3. บ คคลท ม ความบกพร อง ทางสต ป ญญา 4. บ คคลท ม ความบกพร อง ทางร างกาย หร อการ เคล อนไหว หร อส ขภาพ 5. บ คคลท ม ความบกพร อง ทางการเร ยนร 6. บ คคลท ม ความบกพร อง ทางการพ ด และภาษา 7. บ คคลท ม ความบกพร อง ทางพฤต กรรม หร ออารมณ 8. บ คคลออท สต ก 9. บ คคลพ การซ อน

6 แนวทางข บเคล อน แผนพ ฒนาการจ ด การศ กษาสาหร บคน พ การ ระยะ 5 ป (พ.ศ ) พ ฒนาระบบฐานข อม ลและสารสนเทศ การให บร การช วยเหล อระยะแรกเร ม การจ ดการศ กษาแบบเร ยนรวม การจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา คร และบ คลากรทางการศ กษา ศ นย การเร ยนเฉพาะความพ การ เทคโนโลย ส งอานวยความสะดวกด านการศ กษา ส งเสร มการม ส วนร วมของท กภาคส วนในการ จ ดการศ กษาสาหร บคนพ การ กองท นส งเสร มและพ ฒนาการศ กษาสาหร บคนพ การ

7 จานวนน กเร ยน น กศ กษาพ การ จาแนกตามส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ ป การศ กษา ส งก ด ป การศ กษา ป 2554 ป 2555 ป 2556 สพฐ.เร ยนร วม 246, , ,424 สพฐ.กศ.พ เศษ 13,098 12,377 32,393 กศน. 18,368 15,955 21,986 สอศ. 1,400 1,111 1,030 สกอ. 6,853 3,650 2,695 สช. 4,577 3,322 5,276 รวม 290, , ,520 ท มา : ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สป.ศธ. (2556)

8 1. พ ฒนาระบบฐานข อม ลและสารสนเทศ ม ข อม ลสารสนเทศท เป นป จจ บ น และอย บนฐานข อม ลเด ยวก น โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลและสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษ รวบรวม ข อม ล จ ดทาบ นท ก ข อตกลง เช อมโยง ข อม ล ภายใน/ภายนอก ศธ.

9 2. การให บร การช วยเหล อระยะแรกเร ม (Early Intervention: EI) เด กพ การท กคนได ร บโอกาสเข าถ งบร การต งแต แรกเก ดหร อพบความพ การ แผนงานหล ก ส งเสร มสถานศ กษาให สามารถให บร การช วยเหล อระยะแรกเร มอย างม ค ณภาพ มาตรการ 1. พ ฒนาเคร องม อค ดกรอง 2. การค ดกรอง 3. พ ฒนาหล กส ตร 4. การจ ดทาแผน IFSP IEP IIP ITP 5. ขยายเพ มสถานศ กษาท ให บร การฯ 6. กาหนดให IFSP สามารถขอร บส ทธ ฯ โครงการยกระด บค ณภาพการให บร การช วยเหล อระยะแรกเร ม การให บร การช วยเหล อ ระยะแรกเร ม การค ดกรอง /การประเม นความสามารถ ว จ ยและพ ฒนา ร ปแบบ น เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นผล

10 มาตรการ 3. การจ ดการศ กษาแบบเร ยนรวม การขยายโอกาสทางการศ กษาแก คนพ การตามหล กการศ กษาเพ อปวงชน แผนงานหล ก 1. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ พ ฒนานว ตกรรมส อ แหล งเร ยนร 2. เพ มจานวนสถานศ กษาจ ดการศ กษาแบบเร ยนรวม 3. ว จ ยและพ ฒนาหล กส ตรอย างครบวงจร 1. กาหนดนโยบายการจ ดการศ กษาแบบเร ยนรวม 2. จ ดให ม ศ นย บร การทางการศ กษาพ เศษ (ศ นย SSS และ DSS) โครงการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาแบบเร ยนรวม (Inclusive Education) กาหนดย ทธศาสตร การจ ดการศ กษาแบบเร ยนรวม พ ฒนาการว ดและประเม นผล น เทศ กาก บ ต ดตาม จ ดระบบ สน บสน น สน บสน นการว จ ย และพ ฒนา

11 4. การจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา เด กพ การท กคนม ส ทธ และความเท าเท ยมในการประกอบอาช พ พ งพาตนเอง ดารงช ว ตอ สระในส งคมได อย างม ศ กด ศร แผนงานหล ก พ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการจ ดการเร ยนการสอนให เอ อต อการจ ด การศ กษาเพ อการม งานทา มาตรการ 1. พ ฒนาร ปแบบการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา 2. พ ฒนาหล กส ตรการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา 3. ประสานความร วมม อสถานประกอบการและหน วยงานท เก ยวข องเพ อให คนพ การม โอกาสฝ กปฏ บ ต จร ง และร บคนพ การเข าทางาน

12 โครงการพ ฒนาร ปแบบการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทาสาหร บผ เร ยน ท ม ความต องการจาเป นพ เศษ ส งเสร ม การเร ยน ว ชาช พ ใน โรงเร ยน เฉพาะ ความพ การ พ ฒนา หล กส ตร อาช วศ กษา ใน สถานศ กษ าสาหร บ คนพ การ สร างความ ร วมม อก บ สถาน ประกอบการ จ ดต งศ นย การเร ยน ว ชาช พ ใน สถานศ กษา และสถาน ประกอบการ พ ฒนา บ คลากร ผ ปกครอง และเคร อข าย ให ม ท กษะ ในการสอน ว ชาช พ ประชา ส มพ นธ เผยแพร การ ประกอบ อาช พของ คนพ การ จ ด น ทรรศการ เช งร ก ส ช มชน

13 การช วยเหล อในระยะแรก เร ม (Early Intervention : EI) = Individualized Work Plan ร ปแบบการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา : การศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย น การพ ฒนาค ณภาพช ว ตและท กษะการดารงช ว ต ประกอบอาช พในสถานประกอบการ : การประกอบอาช พอ สระ : ครอบคร ว : ช มชน และส งคม สถานประกอบการ : ภ ม ป ญญาท องถ น : สถานศ กษาว ชาช พ : องค กรฝ กอาช พ : ศ นย ฝ กอาช พ IFSP ครอบคร ว ก จกรรมบ รณาการ IEP กล มสนใจอาช พ ก จกรรมฝ กอาช พ ม ธยมปฏ บ ต การ Individualized Education Program ปวช. Individualized Transition Service Plan อาช วศ กษา ประกอบอาช พ ITP ก อนว ยเร ยน ( 0-5 ป ) พ ฒนาท กษะ ปฐมว ย ( 5-6 ป ) หล กส ตรปฐมว ย การอ าน การเข ยน การคานวณ และการค ดว เคราะห ป.1 3 ( 7-9 ป ) ป.4 6 ( 9-12 ป ) ม.1 3 ( ป ) ม ธยมสาม ญ หล กส ตร การศ กษาข นพ นฐาน ม.ปลาย ( ป ) อ ดมศ กษา IWP การเร ยนร ตลอดช ว ต นายพะโยม ช ณวงศ

14 5. คร และบ คลากรทางการศ กษา ม คร และบ คลากรทางการศ กษาเพ ยงพอ สามารถจ ดบร การทางการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ แผนงานหล ก พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา มาตรการ (1) วางแผนอ ตรากาล ง (2) ปร บปร งเกณฑ มาตรฐาน (3) ผล ตคร (4) พ ฒนาคร (5) สร างขว ญกาล งใจและสว สด การ โครงการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาส การยกระด บค ณภาพการศ กษาพ เศษ กาหนดกรอบ ปร บปร ง เกณฑ มาตรฐานอ ตรากาล ง ฝ กอบรม และ ปฏ บ ต การ สน บสน นท นการศ กษา ป.บ ณฑ ต ป.โท

15 6. ศ นย การเร ยนเฉพาะความพ การ การจ ดการศ กษาทางเล อกอ นท เอ อต อความต องการจาเป นพ เศษของคนพ การ ท กประเภท และระด บความพ การ แผนงานหล ก 1. พ ฒนากฎ ระเบ ยบ หล กเกณฑ แนวปฏ บ ต การจ ดการศ กษาในศ นย การเร ยนเฉพาะความพ การ 2. จ ดต งศ นย การเร ยนเฉพาะความพ การ มาตรการ (1) ปร บปร งกฎ ระเบ ยบ ท เก ยวข อง (2) จ ดต งศ นย การเร ยนเฉพาะความพ การตามบร บทของแต ละช มชน (3) ส งเสร มการม ส วนร วมการจ ดการศ กษาในศ นย การเร ยนเฉพาะความพ การ โครงการจ ดการศ กษาร ปแบบศ นย การเร ยนเฉพาะความพ การ

16 7. เทคโนโลย ส งอานวยความสะดวกด านการศ กษา คนพ การท กคนได ร บบร การเทคโนโลย ส งอานวยความสะดวก ส อ บร การ และความ ช วยเหล ออ นใดทางการศ กษาสอดคล องก บความต องการจาเป น แผนงานหล ก 1. พ ฒนาระบบการให บร การเทคโนโลย ส งอานวยความสะดวก ส อฯ 2. ให บร การเทคโนโลย ส งอานวยความสะดวก ส อฯ มาตรการ 1. ศ กษาว จ ยและพ ฒนาระบบการให บร การ 2. จ ดต งงบประมาณในการจ ดหาส อฯ 3. ส งเสร ม สน บสน น การให บร การส อฯ โครงการพ ฒนาระบบการให บร การเทคโนโลย ส งอานวยความสะดวก ส อ บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษาสาหร บคนพ การ

17 8. ส งเสร มการม ส วนร วมของท กภาคส วนในการจ ดการศ กษาสาหร บคนพ การ บ รณาการการทางานของท กหน วยงานท งภาคร ฐและเอกชน ช มชน แผนงานหล ก 1. ประสานความร วมม อท กฝ ายกาหนดนโยบาย ย ทธศาสตร แผนการ จ ดการศ กษาสาหร บคนพ การ 2. ส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษาสาหร บคนพ การท กระบบ ท กร ปแบบ มาตรการ 1. ประช มสม ชชาองค กรภาคร ฐและเอกชน เพ อกาหนดนโยบาย ย ทธศาสตร แผนการจ ดการศ กษาสาหร บคนพ การระด บชาต 2. รณรงค เสร มสร างความตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดการศ กษาฯ 3. จ ดทาแผนความร วมม อก บสถานประกอบการ 4. ท กภาคส วนม ส วนร วมในการจ ดต งศ นย การเร ยนเฉพาะความพ การ

18 9. กองท นส งเสร มและพ ฒนาการศ กษาสาหร บคนพ การ ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาสาหร บคนพ การในท กระบบและท กร ปแบบ แผนงานหล ก 1. ส งเสร มสน บสน นการจ ดการศ กษาสาหร บคนพ การ 2. บร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพโดยการม ส วนร วมของท กภาคส วน มาตรการ 1. พ ฒนากฎระเบ ยบกองท น 2. ระดมท นเข ากองท น 3. สน บสน นเง นกองท นแก องค กรภาคร ฐและเอกชน ใช จ ายในการส งเสร มสน บสน นการจ ดการศ กษาสาหร บคนพ การ

มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555

มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555 มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545

More information

การจ ดท าแผนการจ ด การศ กษาเฉพาะบ คคล (IEP)

การจ ดท าแผนการจ ด การศ กษาเฉพาะบ คคล (IEP) การจ ดท าแผนการจ ด การศ กษาเฉพาะบ คคล (IEP) โดย ดร.สมพร หวานเสร จ ผ อ านวยการเช ยวชาญ โรงเร ยนพ บ ลประชาสรรค ความเป นมาและความส าค ญ ป ญหาในการฟ นฟ สมรรถภาพผ พ การ ไม ท วถ ง ไม ครอบคล ม ท กกล มอาย ท กประเภทความพ

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT

การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT LOGO การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT นางสมพร หวานเสร จ ผ อ านวยการเช ยวชาญ โรงเร ยนพ บ ลประชาสรรค การจ ดการเร ยนร วม การจ ดการเร ยนร วม ค อ การจ ดการศ กษาผ านกระบวนการท หลากหลายเพ อตอบสนองความต

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ ให ประกาศว า

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2559 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 การศ กษาข นพ นฐานเป นการศ กษาเร มแรกของคนในชาต ด งน น เพ อให การศ กษา ข นพ

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม

More information

หน า ๒๙ เล ม ๑๒๔ ตอนท ๒๔ ก ราชก จจาน เบกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ.

หน า ๒๙ เล ม ๑๒๔ ตอนท ๒๔ ก ราชก จจาน เบกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ. หน า ๒๙ กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 1.1 แนวค ด งานว ชาการเป นงานซ งเก ยวก บการพ ฒนาและปร บปร งแก ไขการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพตรงตามเป าหมายของการศ กษา เช น การจ ดโปรแกรมการเร ยนการสอน โครงการ

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

สร ปค าบรรยาย เร อง พ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต พ.ศ

สร ปค าบรรยาย เร อง พ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต พ.ศ สร ปค าบรรยาย เร อง พ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 การประก นค ณภาพการศ กษา กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต และจรรยาบรรณว ชาช พคร โดย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อ ไรพรรณ เจนวาณ ชยานนท ว นอ งคารท 12 ก

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตามท กระทรวงศ กษาธ การได ออกกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได ระบ ให ม การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ไว เป

More information

มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน สำน กประก นค ณภาพ อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก

มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน สำน กประก นค ณภาพ อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก เอกล กษณ สถานศ กษาท เป นเล ศทางการจ ดการศ กษา ด านความร วมม อก บหน วยงานและองค การภายนอก สำน กประก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management)

บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ได ดาเน นการข บเคล อน การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ส าน กเทคโนโลย การศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ส าน กเทคโนโลย การศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ส าน กเทคโนโลย การศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 2 1.บทน า 3 ความเป นมา ส าน กเทคโนโลย การศ กษา เป นหน วยงานท ต งข นตามพระราชกฤษฎ กาการจ ดต งส าน กเทคโนโลย การศ กษา มหาว ทยาล

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 96 หม 2 ถนนปร ด

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด

โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด ส วนนโยบายและแผนการกระจายอ านาจ ส าน กงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ฝ ายเลขาน การคณะอน

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information