การด าเน นการจ ดการประช มและการประเม นผล

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การด าเน นการจ ดการประช มและการประเม นผล"

Transcription

1 หน วยท 8 การด าเน นการจ ดการประช มและการประเม นผล อาจารย ภ ร ว จน เดชอ ม ช อ อาจารย ภ ร ว จน เดชอ ม ว ฒ บธ.ม. (การตลาด) สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ศศ.บ. (การเด นทางและท องเท ยว) เก ยรต น ยมอ นด บ 1 มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ต าแหน ง อาจารย ประจ าคณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ผ ช วยคณบด ฝ ายวางแผนและพ ฒนา คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร หน วยท เข ยน หน วยท 8 1

2 แผนการสอนประจ าหน วย ช ดว ชา การจ ดการธ รก จการประช ม น ทรรศการ และการท องเท ยวเพ อเป นรางว ล หน วยท 8 การด าเน นการจ ดการประช มและการประเม นผล ตอนท แนวค ด 8.1 แนวค ดเก ยวก บการด าเน นการจ ดการประช มและการประเม นผล 8.2 การเตร ยมความพร อมก อนเร มการประช ม 8.3 การจ ดการประช ม 8.4 การจ ดการภายหล งการประช ม 1. การด าเน นการจ ดการประช มเป นการประสานงานและการส งมอบการบร การจ ดการประช มอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การด าเน นการจ ดการประช มเป นข นตอนท ม ความส าค ญมากท ส ด เน องจากเก ยวข องโดยตรงก บประสบการณ ของผ เข าร วมการประช มซ งจะม ผลต อความพ งพอใจต อ การจ ดการประช ม นอกจากน เม อเสร จส นการจ ดการประช ม ผ จ ดการประช มควรจ ดให ม การ ประเม นผลเพ อรวบรวม ว เคราะห ข อม ลอย างเป นระบบและสร ปผลว าการประช มท จ ดข นบรรล ว ตถ ประสงค เป าหมายและม ประส ทธ ภาพเพ ยงใด 2. การเตร ยมความพร อมก อนเร มการประช มเป นการจ ดเตร ยมองค ประกอบต าง ๆ ให อย ในสภาพท พร อม ก อนว นเร มการประช มอย างน อย 1 2 ว น ประกอบด วยการเตร ยมความพร อม 5 ด าน ได แก 1) ผ จ ดการประช ม 2) สถานท จ ดประช มและห องประช ม 3) การต อนร บและการลงทะเบ ยน 4) ว สด อ ปกรณ และเอกสารส าหร บการประช ม และ 5) ว ทยากรและพ ธ กร 3. การจ ดการประช มเป นผลผล ตจากการเตร ยมการจ ดการจ ดประช ม (Pre-event planning) และการเตร ยม ความพร อมก อนเร มการประช ม (Pre-convention planning) ม 3 ข นตอน ค อ 1) การเป ดการประช ม 2) การด าเน นการระหว างการประช ม และ 3) การป ดการประช ม โดยแต ละข นตอนประกอบด วยล าด บ พ ธ การและกระบวนการการท แตกต างก น ผ จ ดการประช มควรศ กษารายละเอ ยดและวางแผนการจ ด ก จกรรมต าง ๆ อย างเหมาะสม 4. การจ ดการภายหล งการประช มเป นก จกรรมท จ ดข นภายหล งเสร จส นการจ ดการประช ม ประกอบด วย การประเม นผล การช าระค าใช จ ายและสร ปค าใช จ าย การจ ดท ารายงานสร ปผลและแฟ มข อม ล และการ สร างความส มพ นธ ก บผ ม ส วนร วมในการจ ดการประช ม โดยการสร างความส มพ นธ ก บผ ม ส วนร วมใน การจ ดการประช มเป นส วนท ขยายผลการจ ดการประช มเพ อก อให เก ดเคร อข ายความม อในระยะยาว ส งผลให ธ รก จการจ ดการประช มเก ดความย งย น 2

3 ว ตถ ประสงค เม อศ กษาหน วยท 8 จบแล ว น กศ กษาสามารถ 1. อธ บายแนวค ดพ นฐานและความส าค ญของการด าเน นการจ ดการประช มและประเม นผลได 2. อธ บายข นตอนและกระบวนการเตร ยมความพร อมในด านต าง ๆ ก อนเร มการประช มได 3. อธ บายข นตอนและกระบวนการจ ดการประช มได 4. อธ บายแนวทางการจ ดการภายหล งการประช มได ก จกรรมระหว างเร ยน 1. ท าแบบประเม นตนเองก อนเร ยนหน วยท 8 2. ศ กษาเอกสารประกอบการสอนตอนท 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 และ ท าก จกรรมในเอกสารการสอน 4. ท าแบบประเม นผลตนเองหล งเร ยนหน วยท 8 ส อการสอน 1. เอกสารการสอน 2. แบบฝ กปฏ บ ต 3. เทปเส ยงประจ าช ดว ชา 4. ว ด ท ศน ประกอบช ดว ชา (ถ าม ) การประเม นผล 1. ประเม นผลจากแบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนและหล งเร ยน 2. ประเม นผลจากก จกรรมในแบบฝ กห ด 3. ประเม นผลจากการสอบไล ประจ าภาคการศ กษา เม ออ านแผนการสอนแล ว ขอให ท านประเม นผลตนเองก อนเร ยน หน วยท 2 ในแบบฝ กห ด แล วจ งศ กษาเอกสารการสอนต อไป 3

4 ตอนท 8.1 แนวค ดเก ยวก บการด าเน นการจ ดการประช มและการประเม นผล โปรดอ านเร อง แนวค ด และว ตถ ประสงค ของตอนท 8.1 แล วจ งศ กษารายละเอ ยดต อไป ห วเร อง ความหมายและความส าค ญของการด าเน นการจ ดการประช มและการประเม นผล ข นตอนการด าเน นการจ ดการประช ม แนวค ด 1. การด าเน นการจ ดการประช มม เป าหมายท ส าค ญ ค อ การสร างความพ งพอใจส งส ดให ก บ ผ เข าร วมประช มซ งจะม ผลต อการต ดส นใจเข าร วมการประช มในอนาคต ผ จ ดการประช ม ม ออาช พควรให ความส าค ญก บการวางแผนการด าเน นงานในด านต าง ๆ อย างเหมาะสม เพ อให การจ ดการประช มบรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว 2. การด าเน นการจ ดการประช มม 3 ข นตอน ค อ 1) การเตร ยมความพร อมก อนเร มการประช ม 2) การจ ดการประช ม และ 3) การจ ดการภายหล งการประช ม โดยการด าเน นงานท ง 3 ข นตอน จะครอบคล มระยะเวลา 3 ช วง ค อ 1) ว นเตร ยมงาน 2) ว นจ ดการประช ม และ 3) ว นหล งเสร จ ส นการประช ม ว ตถ ประสงค เม อศ กษาตอนท 8.1 จบแล ว น กศ กษาสามารถ 1. ระบ ความหมายของการด าเน นการจ ดประช มได 2. อธ บายข นตอนและระยะเวลาในการด าเน นการจ ดประช มในภาพรวมได 4

5 ความน า การด าเน นการจ ดการประช มน นถ อได ว าเป นข นตอนท ม ความส าค ญมากท ส ดเน องจากผ เข าร วมประช ม (Delegates) จะได ร บประสบการณ ตรงจากการม ส วนร วมในก จกรรมต าง ๆ ตลอดระยะเวลาท เข าร วมประช ม นานาชาต และน าไปส ความพ งพอใจซ งจะเช อมโยงไปถ งภาพล กษณ และช อเส ยงของหน วยงานเจ าภาพการจ ดการ ประช ม ตลอดจนการต ดส นใจเข าร วมประช มนานาชาต ในอนาคตด วย นอกจากน โดยธรรมชาต ของการด าเน นการ จ ดการประช ม หน วยงานเจ าภาพ (Host) และผ จ ดการประช ม (PCO) ม กจะประสบก บป ญหาและอ ปสรรคต าง ๆ ใน ระหว างการด าเน นการจ ดการประช ม ด งน น ผ จ ดการประช มจ งต องอาศ ยท กษะการคาดการณ ป ญหาและเตร ยมแนว ทางการป องก นป ญหาไว ล วงหน า ตลอดจนอาศ ยท กษะการแก ไขป ญหาเฉพาะหน าเพ อให การด าเน นการจ ดประช ม ส าเร จล ล วงและสร างความประท บใจให ก บผ เข าร วมประช มมากท ส ด ผลการว จ ยเก ยวก บความพ งพอใจของ ผ เข าร วมประช มชาวต างประเทศต อการประช มนานาชาต ในประเทศไทย (ทว ป ศ ร ร ศม, 2548: ) ระบ ว า ผ เข าร วมประช มม ความพ งพอใจภาพรวมการจ ดประช มนานาชาต ในประเทศไทยระด บ มาก แต เม อว เคราะห ถ ง ความพ งพอใจของผ เข าประช มแยกเป นรายทว ป กล บพบว า ผ เข าร วมประช มจากทว ปย โรปและทว ปอเมร กาซ งเป น ตลาดหล กของประเทศไทยน น ม ระด บความพ งพอใจต ากว าผ เข าร วมประช มจากทว ปอ น ๆ โดยเฉพาะอย างย ง ในเร องประสบการณ ของผ จ ดการประช ม ท งน อาจเป นเพราะมาตรฐานการด าเน นช ว ตของชาวย โรปและชาว อเมร กาท ส งส งผลให ความคาดหว งและความต องการในด านต าง ๆ ส งตามไปด วย สอดคล องก บผลการว จ ยเพ อ ก าหนดความเป นเล ศของบางกล มส นค าภาคบร การในตลาดโลก (มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, 2548: ) ท ระบ ไว ว า ความเป นม ออาช พในการจ ดการประช มของไทยย งม ระด บต ากว าค แข ง ค อ ฮ องกง และประเทศส งคโปร แต ในด านการบร การท เน นความใจใส ล กค า หร อความใส ใจในการให บร การ (Service Mind) ตลอดจนมารยาทใน การต อนร บน น บ คลากรของไทยสามารถสร างความประท บใจแก ผ เข าร วมประช มได อย างโดดเด นเหน อค แข ง จะเห นได ว า การด าเน นการจ ดการประช มท ม ค ณภาพได มาตรฐานสากลน น จะให ความส าค ญก บท กษะทางด านการ จ ดการ (Professional Skill) ควบค ไปก บท กษะทางด านการบร การ (Service Skill) ของบ คลากรเพ อให การประช ม นานาชาต ท จ ดข นประสบความส าเร จอย างส งส ด ในหน วยท 8 น น าเสนอเก ยวก บการด าเน นการจ ดการประช มและการประเม นผล โดยแบ งเน อหาออกเป น 5 เร อง ค อ แนวค ดเก ยวก บการด าเน นการจ ดประช มและการประเม นผล การเตร ยมความพร อมก อนเร มการประช ม การด าเน นการจ ดการประช ม การจ ดการภายหล งการประช ม และป ญหาและอ ปสรรคในการด าเน นการจ ดการ ประช มและแนวทางแก ไข โดยผ เข ยนได น าแนวค ดเก ยวก บการจ ดการการด าเน นงาน (Operations Management) มา ประย กต ตลอดท กข นตอนเพ อให ผ อ านเก ดกระบวนท ศน ทางการจ ดการและสามารถน าไปปร บใช ในสภาพการ ท างานจร งได เป นอย างด 5

6 เร องท ความหมายและความส าค ญของการด าเน นการจ ดการประช มและการ ประเม นผล พ นฐานท ส าค ญของการด าเน นการจ ดการประช มนานาชาต ให ประสบความส าเร จ ค อ การท าความเข าใจ ก บว ตถ ประสงค และเป าหมายของการจ ดประช มซ งเปร ยบเสม อนเข มท ศท น าไปส กรอบการด าเน นงานท เหมาะสม นอกจากน ย งต องผนวกท กษะในด านการจ ดการและการวางแผนการด าเน นงานต าง ๆ ท กข นตอนต งแต การต อนร บ การลงทะเบ ยนภายในงาน การด าเน นการจ ดการประช ม การจ ดบร การอาหารและเคร องด ม ตลอดจน การจ ดก จกรรมอ น ๆ ในระหว างการประช มเข าก บความสามารถด านการบร การเพ อให การด าเน นการจ ดการ ประช มม ความราบร นและสร างความประท บใจให แก ผ เข าร วมประช มเป นอย างด สมเก ยรต บางโม (2543) ได กล าวไว ว า การด าเน นการจ ดการประช มเปร ยบได ก บการแสดงละครบนเวท ต อหน าผ ชม หากน กแสดงบนเวท ท าส งใดผ ดพลาดหร อองค ประกอบต าง ๆ บนเวท เก ดความไม เร ยบร อยใน ระหว างการแสดง ผ ชมก จะสามารถมองเห นได ท งหมด ซ งต างจากข นตอนของการเตร ยมการและข นตอนหล งการ ด าเน นงานท เปร ยบได ก บช วงก อนท ละครก อนจะข นเวท และลงจากเวท แล ว ข อบกพร องต าง ๆ ท เก ดข น ผ ชมไม สามารถมองเห นได ด งน น ผ จ ดการประช มพ งตระหน กเสมอว า การด าเน นการจ ดการประช มไม ว าส วนใดก ตาม ผ เข าร วมประช มสามารถ มองเห น หร อ ส มผ ส ได ถ งความเช ยวชาญและความเป นม ออาช พของผ จ ดการ ประช มได เสมอ 1. ความหมายของการด าเน นการจ ดการประช มและการประเม นผล การด าเน นการจ ดการประช ม หมายถ ง การประสานงานและการส งมอบการบร การจ ดการประช มอย างม ประส ทธ ภาพและม ประส ทธ ผล โดยม เป าหมายท ส าค ญ ค อ การท าให ผ ม ส วนร วมในการจ ดการประช ม 1 เก ดความ พ งพอใจส งส ด โดยท วไป ระยะเวลาในการการเตร ยมการจ ดประช มนานาชาต จะใช ระยะเวลาเตร ยมการล วงหน าค อนข าง นานต งแต 1 10 ป น บต งแต เสร จส นการเสนอขอเป นเจ าภาพจ ดประช ม ท งน ข นอย ก บขนาดและความส าค ญของ การประช มในคร งน น เม อองค ประกอบต าง ๆ ได ร บการจ ดเตร ยมไว เร ยบร อยแล ว ก จะเข าส ช วงเวลาการด าเน นการ จ ดการประช มซ งใช ระยะเวลาโดยเฉล ย 5-7 ว น โดยแบ งระยะเวลาออกเป น 3 ช วง ค อ 1) ว นเตร ยมการประช ม (Set up Day) 2) ว นจ ดการประช ม (Show Day) และ 3) ว นหล งเสร จส นการประช ม (Dismantling, Tear down Day) ตามล าด บ 1 ผ ม ส วนร วมในการจ ดการประช ม ในท น หมายถ ง ผ เข าร วมประช ม ว ทยากร ผ สน บสน นการจ ดงาน ส อมวลชน และหน วยงาน เจ าภาพจ ดการประช ม 6

7 ตารางท 8.1 ระยะเวลาในการด าเน นการจ ดการประช มโดยท วไป ช วงระยะเวลา จ านวนว น ก จกรรมหล ก ว นเตร ยมการประช ม (Set up day) 1 2 ว น - จ ดสถานท ว สด และอ ปกรณ ส าหร บการประช ม - เตร ยมการต อนร บและการร บลงทะเบ ยน - จ ดประช มล วงหน า (Pre-congress) ว นจ ดการประช ม (Show day) 3 4 ว น - จ ดพ ธ เป ดการประช ม - จ ดการประช มตามโปรแกรมการประช ม - จ ดงานเล ยงส งสรรค - จ ดพ ธ ป ดการประช มและประเม นผล ว นหล งเสร จส นการประช ม (Dismantling, Tear Down day) 1 ว น - จ ดเก บว สด และอ ปกรณ ส าหร บการประช ม - ช าระค าใช จ ายต าง ๆ ให ก บผ จ ดส งป จจ ยการผล ต (Suppliers) ยกต วอย างเช น งานประช มนานาชาต The FIATA World Congress 2010 ซ งจ ดข นท ศ นย การประช ม แห งชาต ส ร ก ต กร งเทพมหานครในระหว างว นท 4 8 ต ลาคม พ.ศ ได แบ งระยะเวลาในการด าเน นการจ ด ประช มออกเป น 3 ช วง ด งน ตารางท 8.2 ระยะเวลาในการด าเน นการจ ดการประช มนานาชาต The FIATA World Congress 2010 ช วงระยะเวลา ก าหนดการ ก จกรรมหล ก ว นเตร ยมการประช ม (Set up day) 3-4 ต.ค เตร ยมการต อนร บและการลงทะเบ ยนภายในงาน - เตร ยมการจ ดการประช ม - ก จกรรมน นทนาการนอกสถานท - จ ดประช มคณะกรรมการบร หาร ว นจ ดการประช ม (Show day) 5-8 ต.ค จ ดพ ธ เป ดการประช ม - จ ดประช มตามก าหนดการ - งานเล ยงร บรองและงานเล ยงส งสรรค - ป ดการประช มและแถลงข าว ว นหล งเสร จส นการประช ม (Dismantling, Tear Down day) ท มา: ด ดแปลงจาก 9 ต.ค จ ดเก บว สด และอ ปกรณ ส าหร บการประช ม - ร อถอนน ทรรศการและส วนตกแต งต าง ๆ - ส งมอบพ นท ค นศ นย การประช มฯ - ช าระค าใช จ ายต าง ๆ ให ก บผ จ ดส งป จจ ยการผล ต (Suppliers) 7

8 ก จกรรมหล กในแต ละช วงเวลาน นม ความแตกต างก นออกไป ข นอย ก บปร มาณงาน ความซ บซ อนของการ ประช ม รวมถ งแนวทางการด าเน นของหน วยงานเจ าภาพและผ จ ดการประช มซ งม ล กษณะเฉพาะต ว ผ วางแผนการ ด าเน นงานจ ดประช มจ งต องศ กษาข อม ลความต องการของหน วยงานและเง อนไขท เก ยวข องอย างละเอ ยด เพ อท จะ ได จ ดแบ งก จกรรมต าง ๆ ให เหมาะสมก บช วงระยะเวลาท ม อย และก อให เก ดประส ทธ ภาพในภาพรวม ส วน การประเม นผลการจ ดการประช ม หมายถ ง กระบวนการรวบรวมและว เคราะห ข อม ลอย างเป นระบบ เพ อสร ปผลว าการจ ดการประช มในคร งน น ๆ ได บรรล ว ตถ ประสงค เป าหมาย และม ประส ทธ ภาพเพ ยงใด (เยาวด รางช ยก ล ว บ ลย ศร, 2546) ในทางปฏ บ ต การประเม นผลเป นกระบวนการท ค ขนานก บการด าเน นการจ ดการประช ม กล าวค อ ก อนการ ด าเน นงานอาจท าการศ กษาและว เคราะห ความเหมาะสมของกระบวนการท คาดว าจะน ามาใช ในการด าเน นการ จ ดการประช ม (Preliminary Evaluation) จากน น ในระหว างการด าเน นงานก จะประเม นผลเพ อให ทราบถ งป ญหา อ ปสรรค และแนวทางการแก ไขป ญหาท เหมาะสม (Formative evaluation) เม อการด าเน นการจ ดการประช มส นส ด ลงก จะท าการประเม นผลและสร ปผลการด าเน นการเพ อน าเสนอส งท เก ดข นและส งท ได เร ยนร เพ อประโยชน ใน อนาคต (Summative Evaluation) 2. ความส าค ญของการด าเน นการจ ดการประช ม การด าเน นการจ ดการประช มท ม ค ณภาพได มาตรฐานสากลน น ม ความส าค ญต อหลายฝ ายท เก ยวข อง ด งน 2.1 ความส าค ญต อผ เข าร วมประช ม จากผลการว จ ยของส าน กงานส งเสร มการจ ดการประช มและน ทรรศการ (องค การมหาชน) ซ งระบ ไว ว า ผ เข าร วมประช มร อยละ 57 ต ดส นใจเข าร วมประช มโดยพ จารณาจากความน าสนใจโปรแกรมการประช มและ ช อเส ยงของว ทยากรเป นหล ก แสดงให เห นถ งความม งหว งในด านการเร ยนร จากการเข าร วมประช มเป นส าค ญ ด งน น หากการจ ดการประช มสามารถกระต นหร อสร างบรรยากาศการเร ยนร ได อย างม ประส ทธ ผล นอกจากจะท า ให ผ เข าร วมประช มได ร บความร เก ยวก บสาระทางว ชาการในห วข อต าง ๆ แล ว ย งก อให เก ดความประท บใจจากการ เข าร วมประช มนานาชาต ในคร งน นจนยากท จะล มเล อน นอกจากน ในป จจ บ นผ เข าร วมประช มม แนวโน มให ความส าค ญก บร ปแบบการจ ดการประช มท ก อให เก ดประสบการณ ท แปลกใหม และหล งจากเสร จส นการเข าร วม ประช มแล วก ม กจะบอกเล าประสบการณ ของตนเองปากต อปาก (Word of Mouth) ส งผลให เก ดความน าเช อถ อและ เป นแหล งข อม ลอ างอ งของผ ท ก าล งต ดส นใจลงทะเบ ยนเข าร วมประช มในอนาคตด วย 2.2 ความส าค ญต อหน วยงานเจ าภาพจ ดการประช ม ค าลงทะเบ ยนเข าร วมประช ม (Registration Fee) เป นแหล งรายได หล กและเป นป จจ ยส าค ญท น าไปส ความส าเร จในการจ ดประช มนานาชาต ท งในระยะส นและระยะยาว หน วยงานเจ าภาพจ ดการประช มนานาชาต อ น ได แก สมาคมในระด บนานาชาต และสมาคมในระด บประเทศน นต างม งหว งท จะได ร บความร วมม อจากผ เข าร วม ประช มด วยการต ดส งใจลงทะเบ ยนเข าร วมประช มอย างต อเน องท กคร งท ม การจ ดการประช มนานาชาต ในท น หมายถ ง ความย งย นในการด าเน นธ รก จ น นเอง นอกจากน การด าเน นการประช มท ม ประส ทธ ภาพจะช วยลด ข อผ ดพลาดและความส ญเส ยต าง ๆ ลงและน ามาซ งผล ตภาพท ส งข นโดยเฉพาะอย างย ง ผลก าไรจากการจ ดการ ประช มและภาพล กษณ ท ด ของหน วยงานเจ าภาพจ ดการประช มซ งม ผลต อม ลค าเพ มทางธ รก จในอนาคตด วย 8

9 2.3 ความส าค ญต อผ จ ดการประช ม ผลจากการส ารวจความค ดเห นของผ ประกอบการและหน วยงานเจ าภาพจ ดการประช ม (มหาว ทยาล ย หอการค าไทย, 2548: 10-42) ระบ ว า ม เพ ยงร อยละ 2.29 ของจ านวนผ ประกอบการและหน วยงานท งหมดท ใช บร การบร ษ ทร บจ ดการประช มม ออาช พ (PCO) โดยส วนใหญ ค ดว า ม ค าใช จ ายส งและสามารถใช บ คลากรใน หน วยงานของตนบร หารจ ดการเองได ซ งอาจจะท าให การด าเน นงานจ ดประช มไม ได มาตรฐาน เก ดข อผ ดพลาดใน การด าเน นงาน และส ญเส ยเวลาในการท างานประจ า ผ จ ดการประช มเป นผ ท ม ความเช ยวชาญในด านการบร หาร จ ดการการประช มนานาชาต โดยเฉพาะและม ส วนช วยให การด าเน นงานของหน วยงานเจ าภาพบรรล ตาม ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว การด าเน นการจ ดการประช มท ม ค ณภาพและประสบความส าเร จตามท ล กค าม งหว ง จะส งผลความน าเช อของประสบการณ การให บร การของผ จ ดการประช มน ามาซ งความได เปร ยบในการแข งข นและ โอกาสทางธ รก จในอนาคต 2.4 ความส าค ญต อสถานท จ ดประช ม สถานท จ ดประช มเป นส วนส าค ญท สน บสน นให การจ ดประช มนานาชาต ประสบความส าเร จ การวางแผนการด าเน นการจ ดประช มร วมก บสถานท จ ดประช มเป นอย างด จะท าให การด าเน นงานจ ดประช มเป นไป อย างราบร นเน องจากสถานท จ ดประช มท ได มาตรฐานจะม บ คลากรท ท ม ความร ความเช ยวชาญด านการบร การส ง อ านวยความสะดวกต าง ๆ แก ผ เข าร วมประช มท าให ม ส วนช วยลดภาระงานด านสถานท ของผ จ ดการประช มลง ได มาก นอกจากน การวางแผนด าเน นการจ ดการประช มท ด ย งส งผลต อภาพล กษณ ของจ ดหมายปลายทางและ สถานท ประช มในแง ของความพร อมและความเป นม ออาช พซ งจะช วยด งด ดให หน วยงานต าง ๆ ตลอดจนผ จ ดการ ประช มค ดเล อกให เป นสถานท จ ดการประช มนานาชาต ในคร งต อไปด วย ก จกรรม การด าเน นการจ ดการประช ม หมายถ งอะไร แนวตอบก จกรรม การด าเน นการจ ดการประช ม หมายถ ง การประสานงานและการส งมอบการบร การจ ดการประช ม อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล โดยม เป าหมายท ส าค ญ ค อ การท าให ผ ม ส วนร วมในการจ ดการประช ม เก ดความพ งพอใจส งส ด 9

10 เร องท ข นตอนการด าเน นการจ ดประช ม การด าเน นการจ ดประช มนานาชาต เป นกระบวนการท เก ดข นหล งจากท ผ จ ดการประช มได ตระเตร ยม องค ประกอบต าง ๆ ของการจ ดประช มล วงหน าแล ว การด าเน นการจ ดการประช มจะเร มต งแต ว นเตร ยมการประช ม จนกระท งถ งว นหล งเสร จส นการประช มซ งประกอบด วยก จกรรมต าง ๆ ตามระยะเวลาด งภาพ การจ ดการก อนการประช ม (Pre-Convention Management) การวางแผนและเตร ยมการจ ดประช ม สร ปผลการเตร ยมการจ ดประช ม ค ม อการปฏ บ ต งาน ว นเตร ยมการประช ม 8.2 การเตร ยมความพร อม ผ จ ดการประช ม สถานท จ ดประช ม และห องประช ม การต อนร บและ การลงทะเบ ยน ว สด อ ปกรณ และ เอกสารส าหร บการประช ม พ ธ กรและว ทยากร การบร การอาหาร และเคร องด ม ว นจ ดการประช ม การเป ดการประช ม การด าเน นการระหว างการประช ม การป ดการประช ม ว นหล งเสร จส นการประช ม การประเม นผล การช าระค าใช จ าย การจ ดการภายหล งการประช ม (Post-Convention Management) การจ ดท ารายงานสร ปผล การด าเน นงานและแฟ มข อม ล การด าเน นงานภายหล ง การประช ม ภาพท 8.1 แสดงก จกรรมในการด าเน นการจ ดประช มแต ละช วงเวลา 10

11 ข นตอนการด าเน นการจ ดการประช มท ส าค ญ แบ งออกเป น 3 ข นตอน ตามล าด บด งน 1. การเตร ยมความพร อมก อนเร มการประช ม เร มต นจากการสร ปผลการเตร ยมการจ ดการประช ม ล วงหน า (Pre-Convention Management) โดยจ ดท าเป นแผนปฏ บ ต การ (Operations Plan) หร อค ม อการด าเน นงาน (Operations Manual) เพ อใช เป นเคร องม อในการสร างความเข าใจท ตรงก นของบ คลากรท กฝ าย จากน น จะเป นการ ตรวจสอบความถ กต องและความสมบ รณ ของส งอ านวยความสะดวก ว สด อ ปกรณ ตลอดจนก จกรรมต าง ๆ ให อย สภาพท พร อมใช งานก อนว นท จ ดการประช ม 2. การจ ดการประช ม เป นการจ ดก จกรรมการประช มตามโปรแกรมท ก าหนดไว โดยแบ งออกเป น 3 ข นตอนท ส าค ญ ได แก 1) การเป ดการประช ม 2) การด าเน นการระหว างการประช ม และ 3) การป ดการประช ม ซ ง ท งสามข นตอนเป นก จกรรมท ต อเน องก นและเก ยวข องก บความพ งพอใจผ เข าร วมประช มมากท ส ด 3. การจ ดการภายหล งการประช ม (Post-Convention Management) ประกอบด วยก จกรรมต าง ๆ ท จ ดข น ภายหล งจากเสร จส นการประช ม ได แก การประเม นผล การช าระค าใช จ าย การจ ดท ารายงานสร ปผลการด าเน นงาน จ ดประช ม และการด าเน นงานภายหล งการประช มซ งเป นก จกรรมท เก ดข นหล งการประช มผ านพ นไปแล วระยะ หน ง ประกอบด วยการส งจดหมายขอบค ณ การจ ดงานเล ยงส งสรรค และการสร างแหล งกลางเพ อการปฏ ส มพ นธ ซ งล วนเป นก จกรรมท สร างความส มพ นธ ก บผ ม ส วนร วมในการจ ดการประช ม ท าให เก ดการขยายผลการจ ดการ ประช มและก อให เก ดเคร อข ายความม อระหว างก นในระยะยาว ก จกรรม จงอธ บายข นตอนและระยะเวลาในการด าเน นการจ ดการประช ม แนวตอบก จกรรม ข นตอนและระยะเวลาในการด าเน นการจ ดการประช ม ม ด งน 1. การเตร ยมความพร อมก อนเร มการประช ม ใช ระยะเวลาประมาณ 1 2 ว นก อนเร มการประช ม 2. การจ ดการประช ม ใช ระยะเวลา 3 4 ว น ข นอย ก บขนาดของงาน 3. การด าเน นการภายหล งเสร จส นการประช ม ใช ระยะเวลา 1 ว น หล งจากว นเสร จส นการประช ม 11

12 ตอนท 8.2 การเตร ยมความพร อมก อนเร มการประช ม โปรดอ านเร อง แนวค ด และว ตถ ประสงค ของตอนท 8.2 แล วจ งศ กษารายละเอ ยดต อไป ห วเร อง แนวค ด ความพร อมของผ จ ดการประช ม ความพร อมของสถานท จ ดประช มและห องประช ม ความพร อมของการต อนร บและการลงทะเบ ยนภายในงาน ความพร อมของว สด อ ปกรณ และเอกสารส าหร บการประช ม ความพร อมของว ทยากรและพ ธ กร ความพร อมของการบร การอาหารและเคร องด ม ป ญหาและอ ปสรรคท คาดการณ ได ล วงหน า และแนวทางการป องก น 1. ผ จ ดการประช มม ออาช พ (Professional Convention Organizer: PCO) ม บทบาทส าค ญท ส ดในการ ด าเน นการจ ดการประช ม หน วยงานเจ าภาพจ ดการประช ม (Host) ได ว าจ างผ จ ดการประช มให เป น ต วแทนในการจ ดการประช มโดยม งหว งให การด าเน นงานในด านต าง ๆ ม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล ผ จ ดการประช มจ งต องวางแผนการด าเน นงานในด านต าง ๆ อย างร ดก มเพ อให ผลการ ด าเน นงานม ค ณภาพได มาตรฐาน 2. สถานท จ ดประช มและห องประช ม ม บทบาทส าค ญในฐานะศ นย กลางการให บร การส งอ านวย ความสะดวกต าง ๆ สถานท จ ดประช มท ได มาตรฐานจะม ส งอ านวยความสะดวก ระบบการบร การ และบ คลากรผ ให บร การท ม ความเช ยวชาญครบคร น หากผ จ ดการประช มสามารถก าหนด รายละเอ ยดการประสานงานต าง ๆ ให ช ดเจน ก จะท าให การด าเน นงานในภาพรวมเก ดความ ราบร นและม ความสมบ รณ มากย งข น 3. การต อนร บและการลงทะเบ ยนภายในงาน เป นด านส าค ญในการสร างความประท บใจเม อแรกพบ (First Impression) และน าไปส ส มพ นธภาพท ด ระหว างหน วยงานเจ าภาพจ ดการประช มและ ผ เข าร วมประช ม นอกจากน การลงทะเบ ยนภายในสถานท จ ดประช มควรม ความสะดวกและ รวดเร วเพ อให เก ดบรรยากาศท ด ก อนเร มการประช ม 4. ว สด อ ปกรณ และเอกสารส าหร บการประช ม เป นองค ประกอบส าค ญท เสร มให การประช มม ความสมบ รณ มากย งข น ผ จ ดการประช มจะต องด าเน นการจ ดเตร ยม ขนส ง จ ดเก บหร อต ดต งให พร อมใช งานก อนเร มการประช ม 12

13 แนวค ด 5. ว ทยากรและพ ธ กร เป นผ ม บทบาทส าค ญในการด าเน นการประช ม ว ทยากรท าหน าท ถ ายทอด ความร ทางว ชาการต าง ๆ ซ งถ อเป นห วใจหล กของการจ ดการประช ม ผ จ ดการประช มม บทบาทใน การอ านวยความสะดวก ตลอดจนประสานงานก บพ ธ กรและว ทยากรในด านต าง ๆ เพ อให การ ด าเน นการประช มเป นตามแผนงานและโปรแกรมการประช มท ก าหนดไว ส วนพ ธ กรท าหน าท ควบค มพ ธ การ ตลอดจนก จกรรมต าง ๆ บนเวท ตามก าหนดการ 6. การบร การอาหารและเคร องด ม เป นส วนท สร างประสบการณ ท แปลกใหม ให ก บผ เข าร วมประช ม ได เป นอย างด โดยเฉพาะอย างย ง การจ ดบร การอาหารและเคร องด มท เป นเอกล กษณ ของประเทศ เจ าภาพจ ดการประช ม (Host Country) นอกเหน อจากความหลากหลายและรสชาต ของอาหารและ เคร องด ม ผ จ ดการประช มควรให ความส าค ญก บค ณภาพของอาหารและเคร องด ม และการบร การ ด วยการวางแผนและเตร ยมการเป นอย างด ด วย 7. ป ญหาและอ ปสรรคท คาดการณ ได ล วงหน า เป นส งท เก ดข นเป นประจ าในระหว างการด าเน นการ จ ดการประช ม ส วนใหญ เก ดจากต วแปรท ควบค มได และอย ใกล ช ดก บการด าเน นงานด านต าง ๆ ของผ จ ดการประช ม ด งน น ผ จ ดการประช มจ งสามารถคาดการณ ป ญหาและอ ปสรรคท อาจจะ เก ดข นและตระเตร ยมแนวทางการป องก นป ญหาไว ล วงหน าได ว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค เม อศ กษาตอนท 8.2 จบแล ว น กศ กษาสามารถ 1. ระบ แนวทางการเตร ยมความพร อมในการด าเน นการจ ดการประช มของผ จ ดการประช มได 2. ระบ แนวทางการเตร ยมความพร อมในการด าเน นการจ ดประช มด านสถานท จ ดประช มและห อง ประช มได 3. ระบ แนวทางการเตร ยมความพร อมในการด าเน นการจ ดประช มด านการต อนร บและลงทะเบ ยน ภายในงานได 4. ระบ แนวทางการเตร ยมความพร อมในการด าเน นการจ ดประช มด านว สด อ ปกรณ และเอกสาร ส าหร บการประช มได 5. ระบ แนวทางการเตร ยมความพร อมในการด าเน นการจ ดประช มด านว ทยากรและพ ธ กรได 6. ระบ แนวทางการเตร ยมความพร อมในการด าเน นการจ ดประช มด านการบร การอาหารและ เคร องด มได 7. ระบ ป ญหาและอ ปสรรคท สามารถคาดการณ ได ล วงหน า และอธ บายแนวทางการป องก นได 13

14 ความน า เคยม ผ กล าวไว ว า ในการจ ดประช มนานาชาต แต ละคร ง การเตร ยมความพร อมเป นอย างด เท าก บการ ประช มนานาชาต คร งน นได เสร จส นไปคร งหน งแล ว ท งน ก เน องด วยการจ ดการประช มนานาชาต อาศ ยระยะเวลา ในการเตร ยมการล วงหน าค อนข างนาน เม อถ งช วงระยะเวลาการด าเน นการจ ดการประช มก จะใช ระยะเวลาเพ ยง ช วงส น ๆ (ประมาณ 5 7 ว น)ในการด าเน นงานต าง ๆ ให ส าเร จล ล วงตามท ก าหนดไว ในแผนปฏ บ ต งานหร อค ม อ การด าเน นงาน การเตร ยมความพร อมก อนเร มการประช มเป นการตรวจสอบความถ กต อง (Accuracy) และความ สมบ รณ (Completeness) ขององค ประกอบต าง ๆ ท ส าค ญท งในทางกายภาพและระบบการบร การต าง ๆ ให อย ใน สภาพท พร อมใช งานก อนเร มการประช ม เร องท ความพร อมของผ จ ดการประช ม การจ ดการประช มนานาชาต ขององค กรท เล งเห นความส าค ญของค ณภาพในด าเน นการจ ดการประช มน น จะม การว าจ างผ จ ดการประช มม ออาช พ (Professional Convention Organizer: PCO) มาด าเน นการจ ดประช มต งแต ระยะเร มต น ผ จ ดการประช มม ออาช พจะม ความเช ยวชาญในการบร หารจ ดการท กข นตอนเน องจากได สะสม ประสบการณ มาเป นระยะเวลานาน และม เคร อข ายในการท างานร วมก บผ ประกอบการในธ รก จการจ ดการประช ม จ งสามารถให ค าปร กษาตลอดจนเป นต วแทนในการด าเน นการจ ดการประช มให ก บหน วยงานต าง ๆ ได เป นอย างด ธ รก จการจ ดประช มเป นธ รก จท ต องอาศ ยท กษะทางการจ ดการและการบร การของบ คลากรเป นกลไกหล ก ในการด าเน นธ รก จ ในอด ตน น บทบาทของผ จ ดการประช มม เพ ยงแค การร บจองท พ กแรมและสถานท จ ดการ ประช ม ไม จ าเป นต องม ความร รอบด านอ น ๆ เช น การใช โสตท ศน ปกรณ การเจรจาต อรอง การประสานงาน การจ ดงานเล ยงร บรอง เป นต น แต ป จจ บ น ผ จ ดการประช มต องสามารถปฏ บ ต หน าท ได หลายบทบาทต งแต น กจ ดการ น กวางแผน น กประสานงาน ผ เช ยวชาญในการน าเสนองาน ตลอดจนเป นผ ให ค าปร กษาแก หน วยงาน เจ าภาพจ ดการประช มด วย เม อผ จ ดการประช มได ตระเตร ยมองค ประกอบต าง ๆ ในข นตอนการวางแผนและเตร ยมการประช มแล ว ในข นเร มต นของการด าเน นการจ ดการประช ม ควรให ความส าค ญก บการเตร ยมความพร อมของผ จ ดการประช ม ก อนเป นอ นด บแรกเน องจากผ จ ดการประช มเป นผ ม บทบาทหล กในการข บเคล อนการประช มให ส าเร จล ล วงตาม ว ตถ ประสงค เป าหมาย และแผนงานท ก าหนดไว การเตร ยมความพร อมของผ จ ดการประช มประกอบด วยข นตอน ต าง ๆ ด งน 14

15 1. การก าหนดโครงสร างการด าเน นงาน การก าหนดโครงสร างการด าเน นงานเป นการก าหนดหน วยงานย อยและความส มพ นธ ของหน วยงานย อย ภายในองค การของผ จ ดการประช ม ตลอดจนการก าหนดรายละเอ ยดของบทบาทและหน าท ของบ คลากร การก าหนดโครงสร างการด าเน นงานท เป นระบบเป นจ ดเร มต นของการด าเน นการจ ดการประช มท ม ประส ทธ ภาพ กล าวค อ ในการจ ดประช มนานาชาต แต ละคร งจะม องค ประกอบและรายละเอ ยดต าง ๆ มากมาย หากผ จ ดการ ประช มได แบ งงานและก าหนดขอบเขตการท างานของบ คลากรอย างครบถ วนและช ดเจนแล ว ข อบกพร องหร อ ป ญหาการท างานซ าซ อนก จะไม เก ดข น รวมถ งความแปรปรวนขององค ประกอบต าง ๆ ก จะลดน อยลงด วย ส งผล ให การด าเน นการจ ดการประช มม ความราบร น โดยส วนใหญ การก าหนดโครงสร างในการด าเน นงานจ ดประช ม ประกอบด วย 2 ส วนท ส าค ญ ด งน 1.1 การจ ดโครงสร างงาน เป นการก าหนดก จกรรมหล กในการด าเน นการจ ดการประช ม โดยแบ งเป นกล ม งาน (Work package) และงานย อย (Work unit) ส วนใหญ การจ ดโครงการงานจะใช ว ธ การแตกงานตามระบบงาน ย อย (Subsystem) ยกต วอย างเช น กล มงานเลขาน การและธ รการท วไป ประกอบด วย 1) งานเลขาน การการประช ม 2) งานการเง น บ ญช และพ สด กล มงานบร การภายในงาน ประกอบด วย 1) งานประสานงานการจ ดการประช ม 2) งานประชาส มพ นธ และบร การสารสนเทศภายในงาน 3) งานบร การสน บสน นอ น ๆ กล มงานโลจ สต กส ประกอบด วย 1) งานจ ดการสถานท จ ดประช มและส งอ านวยความสะดวก 2) งานจ ดการเด นทางและขนส ง และจ ดน าเท ยวก อนและหล งการประช ม 3) งานบร การท พ ก 4) งานต อนร บและลงทะเบ ยนภายในงาน กล มงานส งคม ประกอบด วย 1) งานบร การจ ดเล ยงส งสรรค 2) งานบร การจ ดเล ยงระหว างพ กการประช ม กล มงานจ ดน ทรรศการและงานแสดงส นค า (ถ าม ) ประกอบด วย 1) งานจ ดน ทรรศการกลาง 2) งานจ ดแสดงส นค าภายในงาน 1.2 การจ ดโครงสร างองค การ เป นการออกแบบโครงสร างการบร หารงานด วยการจ ดสรรก าล งคนให สอดคล องก บโครงสร างงาน การก าหนดบทบาทและหน าท การก าหนดความส มพ นธ ในการท างาน รวมถ งก าหนด ว ธ การส อสารในระหว างการปฏ บ ต งาน การจ ดโครงสร างองค การส าหร บการด าเน นการจ ดประช มโดยมากม 15

16 ล กษณะเป นองค การแบบโครงการ 2 (Project organization) ซ งจะแบ งหน าท การท างานอย างน อย 2 สายงานหล กด ง ภาพท 8.2 ผ จ ดการโครงการ หร อ ผ จ ดการฝ ายปฏ บ ต การ ฝ ายจ ดการประช ม - ฝ ายประสานงานการจ ดประช ม - กองงานเลขาน การการประช ม ฝ ายสน บสน นการประช ม - ฝ ายสถานท จ ดประช ม - ฝ ายขนส งและการเด นทาง และท พ ก - ฝ ายต อนร บและลงทะเบ ยน - ฝ ายจ ดเล ยง - ฝ ายธ รการ - ฯลฯ ภาพท 8.2 แสดงโครงสร างองค การของผ จ ดการประช ม 2. การประช มช แจงบ คลากร การประช มช แจงบ คลากร (Pre-convention meeting) เป นการประช มของบ คลากรท กฝ ายท เก ยวข องเพ อ ซ กซ อมความเข าใจเก ยวก บโครงสร างการด าเน นงาน บทบาทหน าท ท ได ร บมอบหมาย ตลอดจนท าความเข าใจ เก ยวก บการเตร ยมความพร อมของแต ละองค ประกอบในการด าเน นการจ ดการประช ม การประช มช แจงบ คลากร ควรจ ดข นก อนช วงการด าเน นการจ ดการประช มอย างน อย 1 ส ปดาห เพ อให บ คลากรได ม โอกาสเตร ยมต วและศ กษา รายละเอ ยดของการจ ดการประช มล วงหน าได อย างเต มท ท งน ผ จ ดการประช มควรจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Project procedure manual) ประกอบการประช มช แจงบ คลากรด วย ประเด นท ส าค ญในการประช มช แจงบ คลากร ม ด งน 2.1 ข อม ลท วไปเก ยวก บการจ ดประช ม 2.2 ข อสร ปการวางแผนและเตร ยมการจ ดประช ม 2.3 โครงสร างการด าเน นงานและบทบาทหน าท ของบ คลากรตลอดจนหน วยงานท เก ยวข อง 2.4 รายละเอ ยดของข นตอนการด าเน นการจ ดการประช มในด านต าง ๆ 2.5 แนวทางการแก ไขป ญหาเฉพาะหน าหร อสถานการณ ฉ กเฉ น 2 หน วยงานเจ าภาพการจ ดประช มอาจจ ดโครงสร างองค การเพ อด าเน นงานควบค ก บผ จ ดการประช มในล กษณะท มงานเฉพาะก จ (Task Force) ก ได 16

17 2.6 ระเบ ยบข อบ งค บท เก ยวข อง เช น ระเบ ยบการเบ ก-จ ายเง น ว สด อ ปกรณ ระเบ ยบการใช สถานท จ ด ประช ม เป นต น 3. การบร หารท มงาน การบร หารท มงานเป นการก าหนดว ธ การก าก บ การต ดตามผลการด าเน นงาน และการอ านวยความสะดวก แก บ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ การบร หารท มงาน ประกอบด วย 3.1 การก าหนดแผนการส อสาร เป นการก าหนดร ปแบบการส อสารระหว างบ คลากร การส อสารท ม ประส ทธ ภาพน น จ าเป นต องใช ข อม ลท ม ความถ กต อง น าเช อถ อ และส อสารด วยถ อยค าท ส น ช ดเจน และเข าใจง าย โดยเฉพาะอย างย ง การส อสารผ านว ทย ส อสารสองทาง (Walkie-Talkie) ซ งม กจะส อสารในสภาวะเร งร บหร อม ข อจ าก ดด านเวลา นอกจากน เม อได ด าเน นการเร องใดเร องหน งเสร จส นแล ว ผ ร บผ ดชอบควรรายงานให ฝ ายท เก ยวข องทราบเพ อป องก นป ญหาการท างานซ าซ อนก น 3.2 อ านาจและการต ดส นใจ เป นการระบ ความสามารถท ชอบธรรมในการออกค าส ง หร อ การกระท าการ ใด ๆ ในการบร หารงานตามโครงสร างการด าเน นงานท ก าหนดไว หากไม ม การระบ ขอบเขตอ านาจให ช ดเจนก อาจจะเก ดความส บสนในการส งงาน หร อ ท าให เก ดความล าช าในการต ดส นใจเพ อแก ป ญหาท เก ดข นได 3.3 การประช มประจ าว น เป นการจ ดประช มเพ อช แจงและสร ปผลการด าเน นการจ ดการประช มในแต ละ ว น โดยแบ งออกเป น 2 ล กษณะ ค อ 1) การประช มก อนการด าเน นงาน (Pre-event briefing) เป นการประช มเพ อ ช แจงรายละเอ ยดการปฏ บ ต งานก อนจะเร มการจ ดการประช ม และ 2) การประช มหล งเสร จส นการประช ม (Debriefing) เป นการประช มเพ อสร ปผลการด าเน นงาน ได แก ป ญหา อ ปสรรค แนวทางการแก ไขป ญหา โดยอาจะ น าข อม ลท ได ไปส งเคราะห เป นแนวทางการปฏ บ ต งานท เหมาะสมส าหร บการด าเน นการจ ดการประช มในว นถ ดไป ได ก จกรรม การเตร ยมความพร อมในการด าเน นการจ ดการประช มของผ จ ดการประช ม ประกอบด วยก จกรรม อะไรบ าง แนวตอบก จกรรม การเตร ยมความพร อมในการด าเน นการจ ดการประช มของผ จ ดการประช ม ประกอบด วยก จกรรม ด งน 1. การก าหนดโครงสร างการด าเน นงาน 2. การประช มช แจงบ คลากร 3. การบร หารท มงาน 17

18 เร องท ความพร อมของสถานท จ ดประช มและห องประช ม สถานท จ ดประช มและห องประช มถ อเป นส วนท ส าค ญท ท าให การด าเน นการจ ดประช มประสบความ ส าเร จ สถานท จ ดประช มท ได มาตรฐาน เช น ศ นย การประช ม (Convention Center) โรงแรมส าหร บการประช ม (Convention Hotel) เป นต นน น จะม ส งอ านวยความสะดวกครบคร น ร ปแบบการด าเน นงานท เป นระบบ ตลอดจนม บ คลากรท ม ความเช ยวชาญซ งจะม ส วนสน บสน นให การด าเน นงานของผ จ ดประช มม ความสมบ รณ มากย งข น ในข นตอนการวางแผนและการเตร ยมการจ ดการประช ม ผ จ ดการประช มจะจองพ นท ประสานงานเก ยวก บร ปแบบ การประช มและล กษณะการจ ดตกแต งสถานท ตลอดจนก จกรรมต าง ๆ ท จะต องอ านวยความสะดวกตลอด ระยะเวลาท ม การจ ดการประช ม โดยอาจจะม การประช มร วมก นระหว างผ จ ดการประช ม หน วยงานเจ าภาพจ ด ประช ม และฝ ายสถานท จ ดประช มเพ อต ดตามความก าวหน าและสร ปผลการเตร ยมการแต ละด านเป นระยะ ๆ 1. สถานท จ ดประช ม การเตร ยมความพร อมของสถานท จ ดประช ม ประกอบด วยข นตอนต าง ๆ ด งน 1.1 การสร ปร ปแบบและล กษณะการจ ดเตร ยมสถานท ข นส ดท าย การสร ปร ปแบบและล กษณะการจ ดเตร ยมสถานท ข นส ดท ายจะกระท าก อนระยะเวลาการ ด าเน นการจ ดประช มจะเร มข นอย างน อย 1 ส ปดาห เพ อให ฝ ายสถานท จ ดประช มได ม โอกาสประช มเตร ยมความ พร อมและซ กซ อมความเข าใจเก ยวก บรายละเอ ยดการจ ดเตร ยมสถานท ก อนลงม อปฏ บ ต งาน ข อม ลเก ยวก บร ปแบบ และล กษณะการจ ดเตร ยมสถานท ข นส ดท ายท ผ จ ดการประช มจ าเป นจะต องจ ดส งให ก บสถานท จ ดประช ม ม ด งน แผนผ งงาน (Floor Plan) แผนผ งการจ ดห องประช มและการต ดต งส งอ านวยความสะดวก ตารางเวลาการปฏ บ ต งาน ต วอย างบ ตรแสดงตนและรายละเอ ยดส ทธ ของบ ตรแสดงตนแต ละประเภท ข อม ลท วไปเก ยวก บการประช มและโปรแกรมการประช ม ค ม อการปฏ บ ต งานและรายละเอ ยดการบร การอ น ๆ เอกสารอ างอ งอ น ๆ รายช อผ ประสานงานและช องทางในการต ดต อส อสาร 3 แผนผ งงาน (Floor Plan) ท ใช ในการจ ดเตร ยมสถานท จ ดประช มจะต องได ร บการตรวจความถ กต องและได ร บการอน ม ต จากฝ าย สถานท จ ดการประช มก อนน าไปใช งาน 18

19 1.2 การเข าพ นท และการร บมอบพ นท การเข าพ นท (Move in) และการร บมอบพ นท จะด าเน นการในว นแรกของระยะเวลาการเตร ยมการ ประช ม โดยผ จ ดการประช มและผ ร บเหมาก อสร างอย างเป นทางการ (Official contractor) จะขนถ ายโครงสร าง ว สด และอ ปกรณ ต าง ๆ เข าส พ นท จ ดการประช มตามก าหนดการท ระบ ไว ในตารางเวลาการปฏ บ ต งาน โดยก อนเร ม ต ดต งโครงสร างและจ ดเก บว สด อ ปกรณ ต าง ๆ จะม การตรวจสอบความพร อมของสถานท และร บมอบพ นท ท งหมด จากฝ ายสถานท จ ดประช ม ในการตรวจสอบความพร อมของสถานท และการร บมอบพ นท น น ม ข อควรพ จารณาท ส าค ญ ด งน ขนาด ต าแหน ง และจ านวนของพ นท จ ดการประช มครบถ วนตรงตามท ระบ ไว ในส ญญา เช าพ นท สภาพของพ นท ควรอย ในสภาพด และพร อมใช งาน หากม จ ดท บกพร องหร อช าร ดเส ยหาย ควรให ม การปร บปร งแก ไขให อย ในสภาพท เป นปรกต หร อม การจดบ นท กไว เป นลายล กษณ อ กษร ส งอ านวยความสะดวกต าง ๆ ในพ นท จ ดประช มควรอย ในสภาพด และอย ต าแหน งท พร อมใช งาน ม การร กษาความปลอดภ ยในระหว างการขนถ ายว สด และอ ปกรณ ต าง ๆ อย างเป นระบบ ท งน การตรวจสอบความพร อมของสถานท และร บมอบพ นท ควรด าเน นการร วมก นระหว างฝ าย สถานท จ ดประช มและฝ ายผ จ ดการประช ม โดยม เจ าหน าท ของท งสองฝ ายร วมก นตรวจสอบและจ ดท าเอกสารการ ตรวจร บพ นท ไว เป นหล กฐานเพ อความสะดวกในการตรวจสอบภายหล งเสร จส นการจ ดการประช ม 1.3 การจ ดเตร ยมส าน กงานส าหร บผ จ ดการประช ม หล งจากตรวจสอบสอบความพร อมของสถานท และร บมอบพ นท จ ดการประช มไว ท งหมดแล ว ผ จ ดการประช มควรจ ดเตร ยมส าน กงานส าหร บผ จ ดการประช ม (Organizer office หร อ Secretariat office) ส าหร บ ใช เป นศ นย กลางในการด าเน นการจ ดการประช ม ส าน กงานส าหร บผ จ ดการประช มท ด ควรอย ในบร เวณเด ยวก นก บ ห องประช มหร ออย ไม ไกลจากห องประช มมากน ก เพ อความสะดวกและความคล องต วในการต ดต อประสานงาน และการแก ไขป ญหาเฉพาะหน าท ต องด าเน นการอย างท นท วงท นอกจากน ภายในส าน กงานส าหร บผ จ ดการ ประช ม ควรจะแบ งเป นห องย อยหร อพ นท เฉพาะแยกเป นส ดส วนเพ อใช งานตามว ตถ ประสงค ต าง ๆ ด งน เคาท เตอร ให บร การส วนหน า ส าหร บร บเร องและให บร การเบ องต น ห องร บรองว ทยากร ส าหร บการต อนร บและอ านวยความสะดวกว ทยากร ได แก การ ทดลองเป ดไฟล งานท ใช น าเสนอผลงานทางว ชาการซ งจะต องจ ดให ม ระบบเน ตเว ร กเช อมส ญญาณไปย งห อง ประช มได ด วย ห องท างานส าหร บหน วยงานต าง ๆ ท เก ยวข อง ได แก ผ จ ดการประช ม กองงานเลขาน การ การประช ม หน วยงานเจ าภาพจ ดการประช ม ห องประช มย อย ส าหร บการประช มย อยของหน วยงานต าง ๆ ท เก ยวข อง ห องเก บของ ส าหร บการจ ดเก บว สด อ ปกรณ และเอกสารส าค ญท ใช ส าหร บการประช ม 19

20 1.4 การตกแต งสถานท และการตรวจสอบความเร ยบร อย การตกแต งสถานท เป นการด าเน นการร วมก นระหว างฝ ายสถานท จ ดประช มและผ ร บเหมาก อสร าง อย างเป นทางการ (Official Stand Contractor) โดยจะเร มต งแต การวางผ งงาน การต ดต งโครงสร างส วนตกแต ง โดยรอบพ นท จ ดการประช ม การต ดต งเวท และโสตท ศน ปกรณ การต ดต งค หาส าหร บการลงทะเบ ยนภายในงาน การต ดต งส งอ านวยความสะดวกภายในห องประช ม การต ดต งป ายประชาส มพ นธ ต าง ๆ โดยจะต องเป นไปตาม ระเบ ยบข อบ งค บในการจ ดตกแต งสถานท ของฝ ายสถานท จ ดประช มแต ละแห ง โดยเฉพาะอย างย ง ระเบ ยบ ข อบ งค บในด านการร กษาความปลอดภ ย เช น การบดบ งต เก บสายส งน าด บเพล ง ประต ทางออกฉ กเฉ น และประต หน ไฟ การแขวนอ ปกรณ ท ม น าหน กมากบนเพดาน ความส งของค หาน ทรรศการ เป นต น ในการตรวจสอบความเร ยบร อยของการตกแต งสถานท น น ผ จ ดการประช มควรจะด าเน นการ ตลอดระยะเวลาการตกแต งสถานท เพ อให ข อบกพร องท เก ดข นได ร บการปร บปร งแก ไขอย างท นท วงท และเสร จ สมบ รณ ตามเวลาท ก าหนด การตรวจสอบข นส ดท าย (Final Check) จะด าเน นการในว นส ดท ายของระยะเวลาการ เตร ยมการประช มควบค ไปก บการเตร ยมความพร อมในส วนของการจ ดก จกรรมอ น ๆ ท เก ยวข อง ได แก พ ธ เป ด การประช ม งานเล ยงร บรอง น ทรรศการ ท งน ผ ร บผ ดชอบในการจ ดเตร ยมสถานท ควรจ ดท าบ ญช รายการ ตรวจสอบ (Inspection Checklist) เพ อย นย นความถ กต องและสมบ รณ ของการรายการตกแต งสถานท โดยม รายละเอ ยดท ส าค ญ ด งน ร ปแบบและล กษณะ ต าแหน งท ต ดต ง จ านวนท ต ดต ง ความถ กต องของเน อหา (Content) อ นได แก ข อความ (Text) และลวดลาย (Graphic) ท ปรากฏ โดยเฉพาะอย างย ง ตราส ญล กษณ ของหน วยงานท ให การสน บสน นการจ ดงาน 2. ห องประช ม ห องประช มเป นอ กส วนหน งท ควรให ความส าค ญเช นเด ยวก บสถานท จ ดประช มเน องจากเก ยวข องก บ บรรยากาศและประส ทธ ผลของการประช มโดยตรง เช น ขนาดของห องประช ม แสงสว างภายในห องประช ม ความ พร อมของอ ปกรณ และส งอ านวยความสะดวก สภาพอากาศของห องประช ม ส งรบกวน เป นต น หากบรรยากาศใน ห องประช มไม ด ก จะส งผลให ผ เข าร วมประช มม ท ศนคต หร อเก ดความร ส กไม ด ตามไปด วย และจะส งผลต อ ประส ทธ ผลในการอภ ปรายของผ เข าร วมประช มและการน าเสนอของว ทยากรอย างหล กเล ยงไม ได การเตร ยมความ พร อมของห องประช ม ประกอบด วยข นตอนต าง ๆ ด งน 2.1 การจ ดห องประช ม การจ ดห องประช มม หลายร ปแบบข นอย ก บว ตถ ประสงค และเป าหมายของการประช ม ฝ ายสถานท จ ดประช มจะเป นผ ร บผ ดชอบการจ ดห องประช มให เป นไปตามแผนงานท ก าหนดไว โดยในระหว างการ จ ดห องประช ม ผ จ ดการประช มควรก าก บและต ดตามอย างใกล ช ด โดยการปร บเปล ยนแผนการจ ดห องประช มใน ข นตอนการเตร ยมพร อมน อาจจะพ จารณาจากความเหมาะสมของพ นท และล กษณะการใช งานจร งเป นหล กเพ อท า 20

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information