การจ ดคนเข าท างาน (Staffing)

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดคนเข าท างาน (Staffing)"

Transcription

1 การจ ดคนเข าท างาน (Staffing) เป นการจ ดหาบ คคลให เหมาะสมก บความต องการของ ล กษณะงานท ก าหนดไว (put the right man on the right job) การบร หารทร พยากรมน ษย หมายถ ง กระบวนการท ผ บร หารใช ศ ลปะ และ กลย ทธ ในการสรรหา ค ดเล อก และ บรรจ บ คคล ท ม ค ณสมบ ต เหมาะสมให ปฏ บ ต งานในองค การ พร อมท งธ ารงร กษาไว ซ งบ คคล ให ม ความร และ ความสามารถ ม ส ขภาพกาย ใจ ท ด ในการท างาน จนกระท งพ นสภาพจากการท างาน ขอบข ายการบร หารทร พยากรมน ษย 1. การว เคราะห งาน 2. การวางแผนทร พยากรมน ษย 3. การสรรหาบ คคล 4. การค ดเล อก 5. การบรรจ และ การปฐมน เทศ 6. การพ จาณาค าตอบแทน 7. การประเม นผลการปฏ บ ต งาน 8. การเปล ยนแปลงต าแหน ง 9. การธ ารงร กษาทร พยากรมน ษย 1

2 การว เคราะห งาน (Job Analysis) เป นกระบวนการพ จารณา จ าแนกแยกแยะ ประเม นผลและจ ดข อม ลเก ยวก บงานอย างเป นระบบ โดยม กระบวนการในการว เคราะห งาน ด งร ป งาน (Job) การว เคราะห งาน(Job Analysis) การพรรณางาน การระบ ค ณสมบ ต ของผ ปฏ บ ต งาน (Job Description) (Job Specification) การประเม นค าของงาน (Job Rating) การก าหนดอ ตราค าจ าง (Money Allocation) การก าหนด มาตรฐาน การท างาน การจ าแนกประเภทผ ปฏ บ ต งาน (Employee Classification) การวางแผนทร พยากรมน ษย เป นกระบวนการคาดการณ ถ งความต องการ ของทร พยากรมน ษย ในองค การ ว าต องการ บ คคลประเภทใด ระด บใด จ านวนเท าใด และ ต องการเม อใด พร อมท งก าหนดว ธ การท ได มา ซ งทร พยากรบ คคลท ต องการ 2

3 ท าไมต องม การวางแผนทร พยากรมน ษย ท าให องค การสามารถด าเน นการ อย างม ประส ทธ ผล และ ม ประส ทธ ภาพ ท าให องค การสามารถด าเน นการอย างม ความม นคงท ามกลางสภาพส งคมท เปล ยนแปลง ท าให องค การม แผนด าเน นการอย างละเอ ยด เป นข นตอน การสรรหา (Recruitment) เป นกระบวนการแสวงหา และ จ งใจ ผ สม ครงานท ม ความสามารถเข ามาท างานในองค การ โดยเร มต นท การ แสวงหาคนเข าท างาน และส นส ดเม อบ คคลได มาสม ครงาน ในองค การ โดยใช การพรรณนางาน และ ค ณสมบ ต ของผ ปฏ บ ต งานมาเป นข อม ลประกอบการพ จารณาด วย แหล งในการสรรหา แหล งจากภายในองค การ : โดยผ บ งค บบ ญชาค ดเล อกเอง หร อ ประกาศร บสม ครจากบ คคลภายในอย างเป นทางการ แหล งจากภายนอกองค การ : โดยการสรรหาบ คคลจาก ท อ น เข ามาปฏ บ ต งานในองค การ 3

4 ระบบการค ดเล อก การค ดเล อก (Selection) เป นกระบวนการท องค การใช เคร องม อต างๆ หร อเกณฑ ท ก าหนดข น มาพ จารณาค ดเล อกผ สม คร ให เหล อตามจ านวนท องค การต องการ (หร อ เป นการจ บค ล กษณะประจ าต วบ คล ก บ ล กษณะงานให เหมาะสมก นน นเอง...) ระบบค ณธรรม : โดยใช หล กความเสมอภาค ความสามารถ ความม นคงในกฏระเบ ยบ และ เป นกลางทางการเม อง ระบบอ ปถ มภ : ระบบพรรพวก ระบบช บเล ยง ส บสายโลห ต การบรรจ และการปฐมน เทศ (Placement and Orientation) เป นการแนะน าให พน กงานใหม ได ร จ กกฏระเบ ยบ ในการ ปฏ บ ต งาน โดยม จ ดม งหมายเพ อ... ร จ กประว ต และความเป นมาขององค การ ร จ กผ บ งค บบ ญชาระด บต างๆในองค การ ร ถ งการแบ งสายงานในองค การ ร กฎระเบ ยบต างๆ ท ต องปฏ บ ต ขณะท อย ในองค การ เพ อให เก ดความอบอ นใจ คลายความก งวล 4

5 ค าตอบแทน (Compensation) หมายถ ง จ านวนเง นท บ คคลได ร บ เป นค าตอบแทนจากการท างาน อาจถ อเกณฑ การเหมาจ ายเป นรายเด อน หร อ รายได ประจ า หร อ ถ อเกณฑ เป นจ านวนช วโมงในการท างาน การประเม นการปฏ บ ต งาน (Performance Appraisal) เป นการประเม นค ณค าการท างานของบ คคล โดย ผ บ งค บบ ญชาจะท าการบ นท ก และ ลงความเห นเก ยวก บ การปฏ บ ต งานในระยะเวลาท ก าหนด เพ อใช ประกอบการ พ จารณาความด ความชอบให แก ผ ปฏ บ ต งาน ประโยชน ของการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ช วยปร บปร งการปฏ บ ต งาน ช วยพ ฒนาต วพน กงาน ช วยให เก ดส มพ นธ อ นด ระหว างห วหน าและล กน อง เป นโอกาสขย บขยายเปล ยนแปลงหน าท การงาน เป นมาตรการน ามาใช ในการพ จารณาค าตอบแทน ช วยฝ ายบ คคลด านการว าจ างพน กงาน 5

6 ข อควรพ จารณาในการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มาตรฐานการปฏ บ ต งาน การปฏ บ ต งาน และ ศ กยภาพ การก าหนดผ ประเม น การตระหน กถ งค ณสมบ ต ของผ ประเม นท ด การเปล ยนแปลงต าแหน ง (Change of Position) การเปล ยนแปลงต าแหน งม ว ตถ ประสงค เพ อ. ปร บปร งโครงสร างองค การให เหมาะสมย งข น ปร บปร งให คนเหมาะก บงาน ปร บปร งให ม การปฏ บ ต งานตามนโยบาย และ ข อบ งค บขององค การ ปร บปร งการปฏ บ ต งานให เหมาะสม การเปล ยนแปลงต าแหน งงาน ม ความหมายรวมถ ง การเล อนต าแหน ง (Promotion) การโยกย าย (Transfer) การลดข น (Demotion) การงดจ างช วคราว (Lay off) 6

7 การธ ารงร กษาทร พยากรมน ษย เป นกระบวนการท จะพ ฒนา และ ร กษาทร พยากรมน ษย ให ม ค ณภาพอย าง สม าเสมอ ม ความรอบร และ ม ท กษะ รวมถ งม ท ศนคต ท ด ต อองค การ อ นจะก อ ให เก ดขว ญ และ ก าล งใจ ในการปฏ บ ต งาน ซ งส งท น ามาใช ในการพ ฒนา ทร พยากรมน ษย ก ค อการฝ กอบรม... เทคน คการฝ กอบรม การบรรยาย การประช มเช งอภ ปราย การแสดงบทบาทสมม ต การศ กษากรณ ต วอย าง ว ธ การสาธ ต ว ธ ระดมความค ด เกมจ ดการ การอภ ปรายเป นคณะ 7

8 แผ นใส. ว ชาองค การและการจ ดการ บทท 5 8

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ 1 1. แนวค ดของ Ferderick W. Taylor 2. แนวค ดของ Hugo Munsterberg 3. แนวค ดของ Elton Mayo 4. แนวค ดของ Richard E. Walton 2 ความหมายการจ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

บทท 12 การจ ดการทร พยากรมน ษย (Human Resource Management)

บทท 12 การจ ดการทร พยากรมน ษย (Human Resource Management) บทท 12 การจ ดการทร พยากรมน ษย (Human Resource Management) การจ ดบ คคลเข าท างาน (Staffing) หร อในสม ยใหม เร ยกว า การบร หารทร พยากรมน ษย (Human resource management) ค อ การจ ดหาคนมาท างานและบ าร งร กษาหร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา

การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ เพ ญศร คลองโป งเกต เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร ผ บร หารให ความเห นชอบ : เม อว นท 16 ธ นวาคม 2555 ป งบประมาณ 2555 ค าน

More information

แบบน าเสนอขออน ม ต โครงการ

แบบน าเสนอขออน ม ต โครงการ แบบน าเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ภาคเร ยนท... ระด บ... ป การศ กษา... ช อโครงการ... ระยะเวลาท ด าเน นการ... สถานท ด าเน นการ... ประมาณการค าใช จ าย... ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1... ช น... 2...

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM.1 การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กรและทร พยากรของ

การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM.1 การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กรและทร พยากรของ การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM.1 การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กรและทร พยากรของ โรงพยาบาล 1. นโยบายด านทร พยากรบ คคล โรงพยาบาลสวนปร งม

More information

กรอบสมรรถนะท ปร กษาเฉพาะทางด านการจ ดการทร พยากรมน ษย

กรอบสมรรถนะท ปร กษาเฉพาะทางด านการจ ดการทร พยากรมน ษย กรอบสมรรถนะท ปร กษาเฉพาะทางด านการจ ดการทร พยากรมน ษย ช อสมรรถนะ HR 01 : การวางแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรมน ษย (H R M Strategy) คาอธ บาย : การศ กษา ว เคราะห และคาดการณ การเปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อมทางด

More information

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ ป งบประมาณ 2552 ค าน า นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และพระราชกฤษฎ กาว าด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ตามแนวทาง HR Scorecard มณ ร ตน ประส ทธ ผล ส าน กงาน ก.พ. ล าด บการน าเสนอ การบร หารทร พยากรบ คคลเช งกลย ทธ กรอบมาตรฐานความส าเร จด านการบร หารทร พยากร บ คคล ก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

ข นตอนปฏ บ ต ตามกระบวนการ การบร หารความเส ยงขององค กร

ข นตอนปฏ บ ต ตามกระบวนการ การบร หารความเส ยงขององค กร ข นตอนปฏ บ ต ตามกระบวนการ การบร หารความเส ยงขององค กร ข นตอนกว างๆ ท สามารถใช เป นแนวทางปฏ บ ต ในการบร หารความเส ยงขององค กรม 3 ข นตอน ซ งในการน าไปปฏ บ ต น นแต ละองค กรควรต องม การปร บเปล ยนให เหมาะสมก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2552-2554 องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2552-2554 องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลเขาด นน น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า 2555-2557 องค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลบางบางกระเจ ด น น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย เทศบาลต าบลมะค า อ าเภอโนนส ง จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระหน าท ของผ

More information

ความหมายของมาตรฐานการปฏ บ ต งาน

ความหมายของมาตรฐานการปฏ บ ต งาน มาตรฐานการปฏ บ ต งาน (Performance Standard) พ ชรา หาญเจร ญก จ* การบร หารงานบ คคล น บเป นภารก จท ส าค ญย งประการหน งของการบร หารองค การเน องจาก เป นป จจ ยท ม ส วนท าให การพ ฒนาองค การบรรล ตามว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

5.1 ว ส ยท ศน พ ฒนาบ คลากรส ความเป นเล ศ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน

5.1 ว ส ยท ศน พ ฒนาบ คลากรส ความเป นเล ศ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน ส วนท 1 บทนา 1. หล กการและเหต ผลการจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวการณ เปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ ร ประบบราชการ และการเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย การบร หารจ ดการ ย คใหม ผ นาหร อผ บร หารองค การต าง ๆ ต

More information