บทท 7 การจ ดการท ย งย นด านทร พยากรบ คคล

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 7 การจ ดการท ย งย นด านทร พยากรบ คคล"

Transcription

1 บทท 7 การจ ดการท ย งย นด านทร พยากรบ คคล ผ ช วย ศาสตราจารย ดร. พ ชส ร ชมพ ค า 1 ในการจ ดการท ย งย นเห นองค กรไม เพ ยงแต สร างความย งย นภายนอก โดยการแสดงความ ร บผ ดชอบต อล กค า ผ ค าส งว ตถ ด บ ส งคมและช มชน หากแต ส งส าค ญอย างมากและน บว าเป นความ ย งย นอย างแท จร ง ค อการย งย นภายใน น นค อการจ ดการทร พยากรบ คลากรด วย การแสดงความ ร บผ ดชอบและเป นไปตามปร ชญาเศรษก จพอเพ ยง อ นประกอบไปด วย 3 ค ณล กษณะ ค อ ความ พอประมาณ ความม เหต ผล และการม ภ ม ค มก น บวกก บ 2เง อนไข ค อ ความร และค ณธรรม โดยการจ ดการก บทร พยากรบ คคลเก ยวข องก บก จกรรมต างๆ ในการวางแผน ด งด ดคนเข า มา พ ฒนาคนในให ม ความร ความสามารถและร กษาคนท ม ค ณภาพไว ก บองค กร ด งแสดงในร ปท ร ปท การจ ดการทร พยากรบ คคล การวางแผนทร พยากรบ คคล การสรรหา การค ดเล อก ได คนด เข ามาในองค กร การฝ กอบรมและการพ ฒนา บ คลากรม ความสามารถและได เพ มพ นความร ใหม ๆ การจ ดการผลการปฏ บ ต งาน การด แลทร พยากรบ คคล บ คลากรท ด และเก งผ ซ งจะท า ให เก ดผลการท างานท ด และความย งย นในระยะยาว หน าท ด งกล าวกระท าด วยการร บผ ดชอบต อพน กงานและให เก ดความย งย นได โดย 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล การวางแผนทร พยากรบ คคล ค อ การคาดการณ จ านวนพน กงานพร อมค ณสมบ ต ของ พน กงานท ต องการในอนาคต องค กรควรย ดหล กของ ความพอประมาณ น นค อจ านวนบ คลากรควรพอประมาณก บปร มาณท จะเก ดข นในอนาคต หากม จ านวนคน มากไปก น ามาซ งค าใช จ ายในด านเง นเด อนและค าแรงพน กงานท ส งเก นความจ าเป น ท าให องค กร ไม สามารถแข งข นและอย รอดได แต หากจ านวนประชากรน อยเก นไป องค กรอาจไม สามารถส นค า และให บร การตอบสนองความต องการของล กค าได อย างเต มท ท าให เส ยโอกาสทางธ รก จ

2 2 ความม เหต ผล การวางแผนคาดการณ จ านวนและค ณสมบ ต ท ต องการของพน กงาน ต องม หล กการ ไม ใช ค ดประมาณเอาตามอ าเภอใจ น นค อ การวางแผนบ คลากรต องสอดคล องก บหลายป จจ ย อาท เช น - กลย ทธ ท ศทางขององค กร หากองค กรวางกลย ทธ ว าจะขยายธ รก จ ก อาจต องม จ านวนพน กงานเพ ม หร อหากท ศทางท องค กรวางไว ต องใช คนท ม ความร ความสามารถเพ มก ต องหาคนท ม ความร ความสามารถ ตามท ต องการเข ามา ในองค กร - อ ตราการเข า ออก ของพน กงาน การเพ มบ คลากรควรสอดคล องก บจ านวน คนท ออกไป ไม ว าจะเป นการออกเพราะเกษ ยณอาย หร อสม ครใจออกเอง - การน าเทคโนโลย มาใช บางคร งการน าเทคโนโลย ใหม เข ามาใช ก สามารถช วย ลดแรงงานลงได หร ออาจหมายถ งการต องม บ คลากรท ม ความร ความสามารถ ในการน าเทคโนโลย น นเพ ม ม ภ ม ค มก น การวางแผนจ านวนบ คคลต องค าน งถ งป จจ ยความเส ยงต างๆ เพ อป องก นการปร บ ขนาด ( Downsizing ) หร ออาจหมายถ งการต องให คนออกจากงาน ซ งถ าหากม การ ต องให คนออกจากงานแล ว จ าน าซ งผลกระทบก บท งคนท ต องออกจากงานในการ ส ญเส ยงานและรายได อาจน ามาซ งป ญหาส งคมอ นๆ รวมท งผลกระทบก บคนท ย ง ท างานอย ในองค กรท เส ยขว ญและก าล งใจในการท างานเพราะค าน งถ งความม นคงทาง ตนเอง 2. การสรรหา การสรรหาค อ กระบวนการหาและเช ญชวนผ ม ค ณสมบ ต สม ครเข าร วมงานก บธ รก จ กระบวนการน น น บว าม ความส าค ญ เน องจาก ย งธ รก จม ผ สนใจสม ครงานมากเท าใด ธ รก จก ม โอกาสค ดเล อกคนท ตรงก บความต องการของธ รก จมากข นเท าน น ซ งการสรรหาอาจได แก - การประกาศร บสม ครงาน - การเข าไปสรรหาตามสถาบ นการศ กษา - งานหร อน ทรรศการส าหร บตลาดแรงงาน - การสรรหาอ นเตอร เน ต - การแนะน าก นมา หากองค กรแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมก จะม ส วนช วยด งด ดคนให สนใจสม ครเข า ร วมงานก บองค กร โดยเฉพาะอย างย งหากองค กรได น าปร ชญาทางเศรษฐก จพอเพ ยงมาเป น แนวทางในการใส ใจค ณภาพช ว ตการท างานอ นได แก

3 - สภาพแวดล อมการท างานท ด - ผลตอบแทนท เป นธรรม - สว สด การท เหมาะสมและด งด ดใจ - พน กงานม ความม นคงในอาช พ - โอกาสในการพ ฒนาและเต บโต - ม ส วนร วมในองค กร แนวทางปฏ บ ต ด งกล าวจะช วย Employer branding ในการม ภาพล กษณ ขององค กรท ด และ ด งด ดใจให คนเข ามาร วมงาน นอกจากน นการสรรหาควรย ดหล กการไม หลอกล อให คนหลวมต ว เข ามาสม ครงาน และเก ดความผ ดหว ง เม อพบก บส งท เป นความจร ง เม อตอนเร มงานแล ว อ นน ามา ซ งความไม พอใจและออกในท ส ด ด งน นร ปแบบการสรรหาท บอกความจร งแก ผ สม คร (Realistic Job Preview) ท ให ข อม ลท ถ กต องเก ยวก บองค กร ไม โฆษณาชวนเช อถ งความด งามขององค กรจน เก นจร ง จ งเป นแนวทางท ควรใช เพ อให เก ดการย งย นระยะยาว องค ประกอบอ กอ นหน งของการสรรหาท ย งย น ค อ การหาคนเก ง(Talent) เข ามาในองค กร คนเหล าน นจะเป นส วนส าค ญในการได มาซ งความได เปร ยบในการแข งข น หลายองค กรได ม โครงการ Talent Managemant ท จะได คนเก งและร กษาคนเก งไว เช น ธนาคารกร งไทย ท าโครงการ สรรหากล ม Fast Track ท ม ล กษณะเก งค ด ม จ ตใจในการให บร การ ม แนวค ดเช งธ รก จ และภาษาด เข ามาต าแหน ง Mamagemant Trainee เพ อท จะพ ฒนาและเต บโตเป นก าล งส าค ญของธนาคารต อไป โดยรวมแล วการสรรหาเพ อความย งย นควรม ล กษณะ - ความพอประมาณ ใช ช องทางการสรรหาท เหมาะสมก บองค กร เช น SME หลายท น ยมการใช ช องทางทาง อ นเตอร เน ตในการสรรหาเพราะใช ค าใช จ ายไม มากและเข าถ งกล มท ต องการได - ความม เหต ผล ระบ กล มผ สม ครท เหมาะสมก บล กษณะงาน ท นต อป จจ ยแวดล อมต างๆท กระทบการ สม ครงาน - ม ภ ม ค มก น ท าการสรรหาด วยการให ข อม ลแก ผ สม ครตามจร ง ไม หลอกลวง เพ ยงเพ อให ได คนมา สม ครจ านวนมากรวมท งการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคม และส งแวดล อม ซ งจะช วยสร าง ช อเส ยงและด งด ดผ สม คร 3. การค ดเล อก 3

4 การค ดเล อก ค อ กระบวนการต ดส นใจร บคนเข าท างาน โดยเป าหมายของการค ดเล อก ค อการได คนท เหมาะสมก บงาน (Person- Job fit) และคนท เหมาะสมก บองค กร (Personorganization Fit) ซ ง เคร องม อท ใช ในการค ดเล อกประกอบก บ - การตรวจสอบข อม ลประว ต เช น จากใบสม ครงาน และประว ต ย อ - การส มภาษณ - การสอบข อเข ยน - การทดสอบภาคปฏ บ ต - การตรวจส ขภาพ - การตรวจสอบจากบ คคลอ างอ ง องค กรสามารถใช เคร องม อมากกว า 1 อย างประกอบก น แต ท งน การค ดเล อกเพ อความ ย งย นต องให ความส าค ญในการใช ว ธ การค ดเล อกท ให โอกาสผ สม ครอย างย ต ธรรมและเท าเท ยม รวมท งเกณฑ ในการค ดเล อกควรอย บนสมรรถนะ (Competeng) และค ณสมบ ต ท ต องการในงาน ไม ใช เป นก อ งตามระบบอ ปถ มป อย างไรก ตามม หลายองค กรท เน นการค ดเล อกพน กงานจาก ท ศนคต (Attitude) ก อนท กษะ (Skill) เพราะมองว าท ศนคต เป นส งท เปล ยนแปลงยาก ในขณะท ท กษะเป นส งท พ ฒนาปร บปร งได หร ออ กน ยหน งค อต องการคนท เข ามาในองค กรและพ ฒนาให ค ด ด เป นคนเก ง เพ อท จะได คนด ท เก งไว ในองค กร นอกจากน นในส วนของการเล อนข น เล อนต าแหน ง ควรไปตามหล กเกณฑ และผลการ ท างานท ม ความโปร งใส อธ บายได ถ งท มาและเหต ผลของการเล อนต าแหน ง ไม ใช เป นไปตามความ พอใจส วนตน โดยรวมแล วการค ดเล อกคนเพ อความย งย น ควรใช หล ก ความพอประมาณ - ค ดคนท เหมาะสมก บงาน - ค ดคนท เหมาะสมก บองค กร 4 คนม เหต ผล - ม เกณฑ ในการค ดเล อก และเล อนต าแหน งท เป นไปตามระบบค ณธรรม ไม ใช ระบบอ ปถ มป ม ภ ม ค มก น - เล อกคนด เข ามาในองงค กร 4. การฝ กอบรมและพ ฒนา เง อนไขส าค ญของความย งย น ค อ การม ความร ด งน นองค กรควรม การส งเสร มให พน กงาน ม ความร และพ ฒนาตนเองอย ตลอดเวลา การเร ยนร และพ ฒนาตนเองอาจเก ดได ในร ปแบบ

5 การเร ยนร ในงาน โดยการสอนงาน การท พน กงานท ม ประสบการณ ท าหน าท เป นพ เล ยงแนะน าพน กงานท ย งขาดประสบการณ การได หม นเว ยนเปล ยนไปท างานท ม ความหลากหลาย เพ อพ ฒนาความร ท กษะในด านต างๆ การเร ยนร นอกงาน ได แก การเข าฝ กอบรมในเร องท ต องการท จะพ ฒนาความร ความสามารถในเร องอ นๆ การได เข าร วมคอร สอบรมส มมนาต างๆ เช น ในกรณ ของ ธนาคารกร งไทย ท แผนพ ฒนาบ คลากรของธนาคารไว อย างเป นระบบ พน กงานจะต องเข าร บการ ฝ กอบรมในหล กส ตรต างๆอย างต อเน อง ตามเส นทางการอบรม (Traning roadmap) ของพน กงาน แต ละคนเพ อช วยให บ คลากรได พ ฒนาและเต บโตไปพร อมก บองค กร โดยระบบการพ ฒนาและฝ กอบรมท ธนาคารกร งไทยใช เร ยกว า KUAS K ค อ Knowledge (ความร ) U ค อ Understanding (ความเข าใจ) A ค อ Attitude (ท ศนคต ) S ค อ Skill (ท กษะ) นอกจากน การจ ดการฝ กอบรมให ความร ก บพน กงานย งครอบคล มถ งเร องอ นท นอกเหน อจากความร ท กษะในการท างานแต เป นการให ความร ในด านท จะส งเสร มการม ช ว ตท ด ของพน กงาน เช นการจ ดการให ความร เร อง AIDS การป องก นป ญหายาเสพต ดในครอบคร วและ ส งคม การให ความร ในหล กศาสนาท จะใช ในการด าเน นช ว ตอย างม ความส ข เป นต น นอกจากน นการเร ยนร ของพน กงานย งอาจครอบคล มถ งการส งเสร มให พน กงานได ศ กษา ต อเพ มระด บการศ กษาของตนเอง ร ปแบบการส งเสร มอาจเป นในร ปของการให ท นการศ กษา หร อ อน ญาต ให เวลาส าหร บพน กงานในการศ กษา โดยรวมแล วองค กรไม ว าจะขนาดเล กหร อว าขนาดใหญ ไม ควรละเลย กระบวนการ ฝ กอบรมและพ ฒนาเพ อการให การจ ดการเป นไปตามเง อนไขความร ของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง หากแต องค กรต องเล อกว ธ การเทคน คในการพ ฒนา และฝ กอบรมให ม ความเหมาะสม ความ พอประมาณ และความม เหต ผล 5. การจ ดการผลการปฏ บ ต งาน การจ ดการผลการปฏ บ ต งาน ค อ กระบวนการท ผ บร หารและพน กงานช วยก นก าหนด เป าหมายของผลการปฏ บ ต งานท สอดคล องถ งเป าหมายองค กรในภาพรวม ท งประเม นผลการ ท างาน ตามเป าหมายน น การประเม นผลการท างานเป นกระบวนการท ช วยให ทราบว าพน กงานแต ละคนท างานเป น อย างไรในช วงเวลาท ผ านมา เพ อท จะใช เป นข อม ลประกอบในการพ จารณาเล อนต าแหน ง หร อข น เง นเด อน รวมท งจะเป นข อม ลย อนกล บให พน กทราบว าตนปฏ บ ต งานเป นอย างไร 5

6 สายตาของห วหน า ม ข อด และข อบกพร องอย างไร โดยท ประโยชน ของการให ข อม ล ป อนกล บน น ไม เพ ยงเป นการส อสารระหว างห วหน าและพน กงาน แต ย งอาจเป นเคร องม อหน งซ ง ใช ในการจ งใจพน กงาน เพราะโดยท วไปแล วคนต องการข อม ลป อนกล บว าตนม ข อด ข อบกพร อง อย างไร เพ ยงไร ใช พ ฒนาตนเองต อไป แต ขณะเด ยวก นห วหน าต องระม ดระว งว ธ การให ข อม ล ป อนกล บด วย ไม เช นน นอาจสร างความร ส กท ไม ด และอาจบ นทอนการท างานของพน กงานได โดยท วไปแล วแนวทางของการให ข อม ลป อนกล บค อ - ท าด วยเจตนาท จะให บ คลากรพ ฒนาตนเองให ด ข น ไม ใช เพ อต าหน - สร างบรรยากาศให ร ส กสบายไม เก ดความต งเคร ยด - ก าหนดเวลาของการพ ดค ยไว ล วงหน า และการด าเน นหารให อย ในกรอบเวลาท วางไว - บอกความเป นจร งในส งท เห นไม ใช เป นความร ส กท เล อนลอย ยกต วอย างท ช ดเจน - ให ข อม ลป อนกล บท งท ด (ชม) และไม ด (ต เต ยน) - ให ผ ถ กประเม นม ส วนร วมและเป ดโอกาสให แสดงความค ดเห น - ม งเน นท อนาคต และท าอย างไรห วหน าจ งจะช วยให บ คลากรน นบรรล เป าหมายของ ตนเอง และองค กร ท งน ในกระบวนการประเม นผลการปฏ บ ต น ต องย ดตามเง อนไขของค ณธรรม น นค อ ห วหน าผ เป นผ ประเม นต องไม ประเม นด วยความล าเอ ยง เล อกท ร กม กท ช ง การประเม น ควรท าตามเกณฑ ท วางไว ม ความโปร งใสและเป นธรรมต อพน กงานเท าเท ยมก นท กคน การประเม นต องเป นการประเม นผลงานไม ใช การประเม นความชอบท ต วบ คคล 6. การด แลทร พยากรบ คคล เพ อให ความย งย นมาจากภายใน ทร พยากรบ คคลขององค กรต องม ความเป นอย ด การด แลทร พยากรบ คคลครอบคล มในเร องค าตอบแทน สว สด การ เวลาท างาน ช วอนาม ย และความปลอดภ ยของการท างาน สภาพแวดล อมการท างานว ฒนธรรมองค กร และการจ ง ใจบ คลากร ค าตอบแทน ค าตอบแทนในท น รวมถ งเง นเด อน และค าจ างส าหร บตอบแทนการท างานของ บ คลากร โดยหล กในการให ค าตอบแทนต องเป นอย างย ต ธรรมและม เหต ผล น นค อ ม ความเท าเท ยมภายนอก ความเท าเท ยมภายใน และความเท าเท ยมของบ คคลตามร ป 6 ความเท าเท ยมภายนอก การส ารวจเง นเด อน เปร ยบเท ยบก บคนอ น

7 7 ความเท าเท ยมภายใน การต ค างาน ความเท าเท ยมของบ คคล เง นเด อน (ตามอาย งาน) การจ ายค าตอบแทนตามท กษะ การแบ งป นผลก าไร (Prufit-sharing) โดยเร มต นจากการท าให ม นใจว าองค กรไม เอาเปร ยบพน กงานจากการกดค าแรงพน กงาน และขณะเด ยวก นก ไม จ ายค าตอบแทนมากเก นความเหมาะสมเพราะว าจะท าให องค กรไม สามารถ อย รอดได ในระยะยาวซ งท าได โดยการส ารวจเง นเด อนแล วจ ายค าจ างว าในต าแหน งงานน น ล กษณะงานเช นน น องค กรธ รก จอ นจ ายค าตอบแทนเท าไหร อาจหามาจากหลายองค กรแล วน ามา ค านวณเป นค าเฉล ยผลตอบแทนส าหร บงานต าแหน งน น จากน นองค กรให ข อม ลน นเป นหล กใน การเปร ยบเท ยบว าจะจ ายให เท าไหร ส าหร บต าแหน งงานน น จากน นองค กรให ข อม ลน นเป นหล ก ในการเปร ยบว าจะจ ายให เท าไหร ส าหร บต าแหน งงานน นในองค กรของตน โดยท วไปไม ควนต า กว าค าเฉล ยขององค กรอ นมาก แต หากจะจ ายส งกว าท อย ก ควรย ดหล กความพอประมาณ ค อ เหมาะสมก บสภาพของตน (จ านวนเง นท องค กรสารถจ ายได ) ไม เบ ยดเบ ยนตนเองและผ อ น ถ ดมาค อความเท าเท ยมภายใน น นค อการม เหต ผลในการจ ายค าตอบแทนในองค กร ต าแหน งงานท ต องใช ความร ความสามารถ และร บผ ดชอบมากกว า ควรได ร บค าตอบแทนมากกว า ต าแหน งงานท ใช ความร ความสามารถ และความร บผ ดชอบน อยกว า ซ งอาจใช การต ค างานช วยใน การพ จารณา ส วนความเท าเท ยมของบ คคล ใช หล กการม ภ ม ค มก น น นค อส าหร บการปร บข นเง นเด อน แต ละคร งต องม หล กเกณฑ พ จารณาว าใครควรได ร บการพ จารณาข นเง นเด อน หร อไม อย างไร องค กรอาจใช เกณฑ จากอาย งานหร อผลการท างานของป ท ผ านมา เป นเกณฑ ในการพ จารณาข น ค าตอบแทน ท งน ท งน นการข นค าตอบแทนพน กงานในแต ละป น น เป นไปเพ อช วยให พน กงานร บร ว าองค กรเห นค ณค าและประโยชน ท พน กงานท าให องค กรในช วงท ผ านมา สว สด การ

8 สว สด การจะช วยท าให พน กงานม ความเป นอย ท ด ข น เม อพน กงานม ความส ขก จะช วย ให การท างานอย างม ความส ข ท าให บร การล กค าอย างม ความส ข ส งผลให ล กค าม ความส ขและม ความภ กด ก บองค กร อ นน ามาซ งความย งย น องค กรอาจให สว สด การในร ปแบบต างๆ เช น - Google ม ร านอาหารท จะให พน กงานทานได ฟร ม ร านร บซ กแห ง ท ออกก าล งกายใน บร ษ ท ม รถร บส ง พน กงานท ต ดต ง Wi-Fi ท สามารถเช อมต อเข าอ นเตอร เน ตได ระหว างทางเด นทาง - บร ษ ท Container Store จ ายค าตอบแทนให พน กงาน % ส งกว าค าเฉล ย อ ตสาหกรรม พร อมท งจ ดให ม กะการท างานระหว าง ส าหร บพวกผ ปกครองท ต องส ง และร บล ก - Whole Foods Market จ าก ดเง นเด อนของผ บร หารระด บส งไม ให เก น 19 เท าของ ค าเฉล ยของบร ษ ท และต ว CEO เองจะร บเง นเด อนแค $1 โดยผลตอบแทนท งหมดจะผ กก บ Stock Option ท จะสะท อนผลการด าเน นงานของบร ษ ทในอนาคต - S.C. Jhonson & Son จะจ ดห องพ กในโรงแรมให พน กงานท อาศ ยเก น 25 ไมล จาก บร ษ ทและต องกล บบ านค า พร อมท งจ ดให ม สถานร บเล ยงเด กเล กภายในบร ษ ทบร การในราคาถ ก ส าหร บพน กงานท ม รายได ไม มาก - Methodist Hospital Systems น นพน กงานท กคน (ยกเว นผ บร หารระด บส ง) จะได ร บ บ ตรก าน ลในการเต มน าม นฟร $250 ในภาวะท น าม นแพง - Staebucks ให ส ทธ ประโยชน ก บพน กงาน Part-Time เหม อนก บพน กงานประจ าท ก ประการ ครบ 240 ช วโมง ในไตรมาส สว สด การอ นๆ ย งอาจได แก ม สถานด แลเด ก การช วยเหล อใน เร องท นการศ กษาของบ ตร ตารางการท างานท ย ดหย นเป นต น เวลาท างาน ถ งแม ว ากฎหมายแรงงานจะก าหนดเวลาช วโมงการท างานไว แล ว แต องค กรสามารถแสดง การใส ใจพน กงานได โดยจ ดเวลาช วโมงการท างาน ว นหย ดท จะช วยให พน กงานม ความส ขในการ ท างานและเก ดผล ตผล ต วอย างเช น Boston Consulting Group บร ษ ทท ปร กษาช อด งของโลก จะ สอดส องด แลหากพบพน กงานคนใดท างานเก นกว า 60 ช วโมงต อส ปดาห จะถ กต กเต อนและได เข า ร บการปร กษาจากผ เช ยวชาญ SAS ซอฟต แวร รายใหญ ของโลกก าหนดเวลาการท างานไว ถ ง 4 โมง เย น พน กงานไม ได ร บอน ญาตให ท างานนอกเวลา นอกจากน นองค กรย งอาจอ านวยความสะดวก ให ก บพน กงานในแง ของการให ความย ดหย นในการท างาน พน กงานสามารถเข าท างานเร วข นและ กล บเร วข น หร อพน กงานสามารถเข ามาท างานสายและกล บช ากว าปกต รวมท งการเป ดโอกาสให ท างานจากท บ าน (Telecommuting work) และ การแบ งงานก นท า (job sharing) จากผลการส ารวจ 100 บร ษ ทท ท างานในอเมร กา พบว า 89 บร ษ ทม การลดช วโมงการท างานต ออาท ตย ลง 87 บร ษ ท เพ มต าแหน งงานท ท างานบ าน กว า 70 บร ษ ทเป ดโอกาสในการแบ งงาน และ 45 บร ษ ทลดช วโมง การท างานในหน าร อน 8

9 9 ช วอนาม ยและความปลอดภ ยในการท างาน การด แลพน กงานย งครอบคล มถ งการใส ใจในเร องช วอนาม ยและความปลอดภ ยใน การท างาน สถานท ท างานไม เพ ยงแต ไม ท าให เก ดมลพ ษก บส งแวดล อม แต ย งต องไม เป นมลพ ษต อ พน กงานว าจะเป นในเร อง เส ยง อากาศ แสงสว าง ท จะไม ก อให เก ดความเจ บป วยก บพน กงานใน ระยะส นและระยะยาว สถานท ท างานม ความปลอดภ ย ต วอย างเช น Exxon mobil ม จ ดม งหมาย หล กด านส ขภาพและความปลอดภ ยโดยการม คนบาดเจ บและเจ บป วยเป นศ นย โดยต งใจจะเป น สถานท ท ท างานท ปลอดอ บ ต เหต ในป 2549 สถานท ท างานของ Exxon และผ ร บเหมา ม อ ตราการ เก ดอ บ ต เหต และการส ญเส ยเวลาต าท ส ดเป นประว ต การณ สภาพแวดล อมการท างาน เพ อให พน กงานท างานอย างม ความส ข สภาพแวดล อมในการท างานก ม ส วนส าค ญ ไม ว าจะเป นการจ ดตกแต งสถานท ท างานท เอ ออ านวยความสะดวกแก การท างาน การม ว สด อ ปกรณ ท เหมาะสมเพ ยงพอต อการท างาน การม ห วหน าและเพ อนร วมงานท ท างานด วยก นอย างเก อก ล ว ฒนธรรมองค กร ว ฒนธรรมองค กร ค อความเช อ ค าน ยม ว ถ ปฏ บ ต ท คนในองค กรม ร วมก น ไม ได ถ ก เข ยนไว เป นกฎ แต ท กคนซ มซาบร บร ได ว าอะไรเป นส งท ท าได อะไรเป นส งท ท าไม ได เป นองค กร ว ฒนธรรรมองค กรอาจค อยๆก อต วข นมาเอง หร อเก ดจากการปล กป นของผ บร หาร หลายองค กร เห นความส าค ญของว ฒนธรรมองค กรในการท เป นต วน าทางการปฏ บ ต ของคน จ งได พยายามสร าง ว ฒนธรรมองค กรท จะเป นผลด ต อการท างานข น เช น เคร อป นซ เมนต ไทย ก าล งพยายามสร าง ว ฒนธรรมของนว ตกรรมและความค ดสร างสรรค ข นในองค กร ว ฒนธรรมท ด จะช วยให พน กงานได ใช ความสามารถในการท างานได อย างเต มท และน าความย งย นมาส องค กร ซ งว ฒนธรรม ด งกล าว ได แก การให โอกาสพน กงานได แสดงความค ดเห น ท กคนเคารพในความค ดเห นซ งก นและก น การจ งใจ แรงจ งใจจะช วยให พน กงานท างานได อย างท มเทและเต มความสามารถ คนไม ได ถ กใจ ด วยเง นเพ ยงเท าน น แต ย งม ส งอ นท คนต องการ และองค กรสามารถใช ในการจ งใจ เช น - การได บรรล ความส าเร จ : ความร ส กท งานจะได ช วยเต มเต ม เม อได ท างาน ส าเร จตามเป าหมาย - การเต บโต : ความร ส กว าผลงานท ด ได ร บรางว ล ด วยการได ร บความด ความชอบ ต าแหน ง สถานะท ส งข น - การเป นส วนร วม : ความร ส กของการได เต มเต ม ความภ ม ใจในการท างาน ร วมก บผ อ น - ความท าทาย : ความร ส กว างานม ความน าต นเต น

10 - เป นประโยชน ต อส งคม : ความร ส กว างานท ท าได ก อให เก ดประโยชน ก บ ส งคม สร างค ณค าและความส าค ญของการท างาน - การเต บโตและพ ฒนา : ความร ส กว าได เสร มเพ มความสามารถ ท กษะใหม ให ก บตนเอง - ความม นคง : ความร ส กว าผลงานท ด จะท าให ม งานท าตลอดไป - ความภ ม ใจในองค กร : ความร ส กว าผลงานท ท าให เห นค ณค า และช นชมจาก เพ อนร วมงาน องค กรสามารถให ส งด งกล าวก บพน กงาน เพ อเป นเคร องม อกระต นและแรงจ งใจ พน กงาน ได ตามความเหมาะสมของแต ละองค กร โดยรวมแล วการด แลทร พยากรบ คคลท จะช วยให พน กงานท างานอย างม ความส ข ไม ว าจะ เป น เร องค าตอบแทน สว สด การ การช วอนาม ย ความปลอดภ ย สภาพแวดล อมในการท างาน ว ฒนธรรมองค กร และการจ งใจน บเป นส งส าค ญและควรอย บนหล กการ - ความพอประมาณ : ให พน กงานให เหมาะสมก บสภาพองค กร - ความม เหต ผล : ใช หล กการเหต ผล ในการให และด แล - ม ภ ม ค มก น : ด แลพน กงานเพ อป องก นความเส ยงท เก ดข นจากการท างาน การจ ดการทร พยากรบ คคลแบบย งย นน น ไม ใช ส าหร บองค กรขนาดใหญ แต องค กรขนาด กลางและขนาดเล กท จะน าหล กแนวทางด งกล าวมาประย กต ใช ให เหมาะสมก บสภาพของตน ซ ง หากท าได แล ว ส งผลให อ ตราการเข า ออกพน กงานต า พน กงานม ความผ กพ นก บองค กร พน กงาน ท างานอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ท าองค กรและพน กงานพ ฒนาเต บโตไปด วยก น และ น าความย งย นมาส องค กรระยะยาว 10

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

2 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA)

2 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) * การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) เป น แนวทางท จะพ ฒนา องค กรให ม ประส ทธ ภาพ หร อเร ยกว า High Performance

More information

การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม

การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม การจ ดท าโครงการฝ กอบรมเป นกระบวนการท จ ดข นอย างเป นระบบ เพ อพ ฒนาบ คลากร ให เป นทร พยากรมน ษย โดยม งเน นให เก ดความร (Knowledge) ความเข าใจ (Understanding)

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

แนวทางปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสหกรณ

แนวทางปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสหกรณ แนวทางปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสหกรณ ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า องค กรท งภาคร ฐและเอกชนให ความส าค ญก บการบร หารความเส ยงขององค กรเป นอ นมากโดยเฉพาะอย าง ย งองค กรท ประกอบธ รก จด

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา

การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ เพ ญศร คลองโป งเกต เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ

ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส วนราชการส งก ดร ฐสภา กรณ ไม ผ านการร บรองเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Certified FL) จ ดพ มพ โดย ส

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ 1 1. แนวค ดของ Ferderick W. Taylor 2. แนวค ดของ Hugo Munsterberg 3. แนวค ดของ Elton Mayo 4. แนวค ดของ Richard E. Walton 2 ความหมายการจ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร

บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร บทท 4 การสรรหาและการค ดเล อกบ คลากร หล งจากท องค กรได ทราบความต องการด านทร พยากรมน ษย จากการวางแผนทร พยากร มน ษย แล วองค กรจะต องใช มาตรการต างๆ เพ อสรรหาบ คลากรท ม ค ณสมบ ต เหมาะสมก บ ต าแหน งงาน และให

More information

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม เอกสารว ชาการ เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม โดย นายทว ส ฎฐ บ ญญาภ บาล เลขทะเบ ยนว ชาการ : 57(2) 0510-005 สถานท ด าเน นการ :

More information

สารบ ญ. Code Of Practice สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ กล มธ รก จอาหาร ท ปโก

สารบ ญ. Code Of Practice สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ กล มธ รก จอาหาร ท ปโก สารบ ญ หน า 1/25 สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ 1. ร ปแบบองค ประกอบ 2. อานาจหน าท 2.1 อานาจหน าท คณะกรรมการบร ษ ท 2.2 อานาจหน าท คณะกรรมการบร หาร 2.3 อานาจหน าท กรรมการผ

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต สารจากค ณฮ วจ แกรนต (Hugh Grant) ประธานบร ษ ทและ CEO ของเรา เร ยนเพ อนร วมงานของมอนซานโต ท กท าน ท มอนซานโต ว ส ยท ศน ของเราท จะเพ มผลผล ต ยกระด บการอน ร กษ และปร บปร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล

บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผล หล กเกณฑ และแนวทางการบร หารจ ดการท ด ในร ฐว สาหก จได ก าหนดให ผ บร หารให ความส าค ญ ต อ การบร หารความเส ยง โดยเห นว าผ บร หารร ฐว สาหก จสามารถป องก นหร อลดความเส ยหายท อาจเก

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน า ๓๐ ประกาศคณะกรรมการก าก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการร บเง น การจ ายเง น การตรวจสอบ และการควบค มภายในของบร ษ ทประก นช ว ต พ.ศ. ๒๕๕๗ ธ รก จประก นภ ยเป

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency

แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. และ Competency (เล มท 1) จ ดท าโดย แผนกพ ฒนาทร พยากรบ คคลองค การ ส าน กผ บร หาร ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด ว นท 1 กรกฎาคม 2550 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ชสอ. ความเป นมา ช มน

More information