บทท 7 การจ ดการท ย งย นด านทร พยากรบ คคล

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 7 การจ ดการท ย งย นด านทร พยากรบ คคล"

Transcription

1 บทท 7 การจ ดการท ย งย นด านทร พยากรบ คคล ผ ช วย ศาสตราจารย ดร. พ ชส ร ชมพ ค า 1 ในการจ ดการท ย งย นเห นองค กรไม เพ ยงแต สร างความย งย นภายนอก โดยการแสดงความ ร บผ ดชอบต อล กค า ผ ค าส งว ตถ ด บ ส งคมและช มชน หากแต ส งส าค ญอย างมากและน บว าเป นความ ย งย นอย างแท จร ง ค อการย งย นภายใน น นค อการจ ดการทร พยากรบ คลากรด วย การแสดงความ ร บผ ดชอบและเป นไปตามปร ชญาเศรษก จพอเพ ยง อ นประกอบไปด วย 3 ค ณล กษณะ ค อ ความ พอประมาณ ความม เหต ผล และการม ภ ม ค มก น บวกก บ 2เง อนไข ค อ ความร และค ณธรรม โดยการจ ดการก บทร พยากรบ คคลเก ยวข องก บก จกรรมต างๆ ในการวางแผน ด งด ดคนเข า มา พ ฒนาคนในให ม ความร ความสามารถและร กษาคนท ม ค ณภาพไว ก บองค กร ด งแสดงในร ปท ร ปท การจ ดการทร พยากรบ คคล การวางแผนทร พยากรบ คคล การสรรหา การค ดเล อก ได คนด เข ามาในองค กร การฝ กอบรมและการพ ฒนา บ คลากรม ความสามารถและได เพ มพ นความร ใหม ๆ การจ ดการผลการปฏ บ ต งาน การด แลทร พยากรบ คคล บ คลากรท ด และเก งผ ซ งจะท า ให เก ดผลการท างานท ด และความย งย นในระยะยาว หน าท ด งกล าวกระท าด วยการร บผ ดชอบต อพน กงานและให เก ดความย งย นได โดย 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล การวางแผนทร พยากรบ คคล ค อ การคาดการณ จ านวนพน กงานพร อมค ณสมบ ต ของ พน กงานท ต องการในอนาคต องค กรควรย ดหล กของ ความพอประมาณ น นค อจ านวนบ คลากรควรพอประมาณก บปร มาณท จะเก ดข นในอนาคต หากม จ านวนคน มากไปก น ามาซ งค าใช จ ายในด านเง นเด อนและค าแรงพน กงานท ส งเก นความจ าเป น ท าให องค กร ไม สามารถแข งข นและอย รอดได แต หากจ านวนประชากรน อยเก นไป องค กรอาจไม สามารถส นค า และให บร การตอบสนองความต องการของล กค าได อย างเต มท ท าให เส ยโอกาสทางธ รก จ

2 2 ความม เหต ผล การวางแผนคาดการณ จ านวนและค ณสมบ ต ท ต องการของพน กงาน ต องม หล กการ ไม ใช ค ดประมาณเอาตามอ าเภอใจ น นค อ การวางแผนบ คลากรต องสอดคล องก บหลายป จจ ย อาท เช น - กลย ทธ ท ศทางขององค กร หากองค กรวางกลย ทธ ว าจะขยายธ รก จ ก อาจต องม จ านวนพน กงานเพ ม หร อหากท ศทางท องค กรวางไว ต องใช คนท ม ความร ความสามารถเพ มก ต องหาคนท ม ความร ความสามารถ ตามท ต องการเข ามา ในองค กร - อ ตราการเข า ออก ของพน กงาน การเพ มบ คลากรควรสอดคล องก บจ านวน คนท ออกไป ไม ว าจะเป นการออกเพราะเกษ ยณอาย หร อสม ครใจออกเอง - การน าเทคโนโลย มาใช บางคร งการน าเทคโนโลย ใหม เข ามาใช ก สามารถช วย ลดแรงงานลงได หร ออาจหมายถ งการต องม บ คลากรท ม ความร ความสามารถ ในการน าเทคโนโลย น นเพ ม ม ภ ม ค มก น การวางแผนจ านวนบ คคลต องค าน งถ งป จจ ยความเส ยงต างๆ เพ อป องก นการปร บ ขนาด ( Downsizing ) หร ออาจหมายถ งการต องให คนออกจากงาน ซ งถ าหากม การ ต องให คนออกจากงานแล ว จ าน าซ งผลกระทบก บท งคนท ต องออกจากงานในการ ส ญเส ยงานและรายได อาจน ามาซ งป ญหาส งคมอ นๆ รวมท งผลกระทบก บคนท ย ง ท างานอย ในองค กรท เส ยขว ญและก าล งใจในการท างานเพราะค าน งถ งความม นคงทาง ตนเอง 2. การสรรหา การสรรหาค อ กระบวนการหาและเช ญชวนผ ม ค ณสมบ ต สม ครเข าร วมงานก บธ รก จ กระบวนการน น น บว าม ความส าค ญ เน องจาก ย งธ รก จม ผ สนใจสม ครงานมากเท าใด ธ รก จก ม โอกาสค ดเล อกคนท ตรงก บความต องการของธ รก จมากข นเท าน น ซ งการสรรหาอาจได แก - การประกาศร บสม ครงาน - การเข าไปสรรหาตามสถาบ นการศ กษา - งานหร อน ทรรศการส าหร บตลาดแรงงาน - การสรรหาอ นเตอร เน ต - การแนะน าก นมา หากองค กรแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมก จะม ส วนช วยด งด ดคนให สนใจสม ครเข า ร วมงานก บองค กร โดยเฉพาะอย างย งหากองค กรได น าปร ชญาทางเศรษฐก จพอเพ ยงมาเป น แนวทางในการใส ใจค ณภาพช ว ตการท างานอ นได แก

3 - สภาพแวดล อมการท างานท ด - ผลตอบแทนท เป นธรรม - สว สด การท เหมาะสมและด งด ดใจ - พน กงานม ความม นคงในอาช พ - โอกาสในการพ ฒนาและเต บโต - ม ส วนร วมในองค กร แนวทางปฏ บ ต ด งกล าวจะช วย Employer branding ในการม ภาพล กษณ ขององค กรท ด และ ด งด ดใจให คนเข ามาร วมงาน นอกจากน นการสรรหาควรย ดหล กการไม หลอกล อให คนหลวมต ว เข ามาสม ครงาน และเก ดความผ ดหว ง เม อพบก บส งท เป นความจร ง เม อตอนเร มงานแล ว อ นน ามา ซ งความไม พอใจและออกในท ส ด ด งน นร ปแบบการสรรหาท บอกความจร งแก ผ สม คร (Realistic Job Preview) ท ให ข อม ลท ถ กต องเก ยวก บองค กร ไม โฆษณาชวนเช อถ งความด งามขององค กรจน เก นจร ง จ งเป นแนวทางท ควรใช เพ อให เก ดการย งย นระยะยาว องค ประกอบอ กอ นหน งของการสรรหาท ย งย น ค อ การหาคนเก ง(Talent) เข ามาในองค กร คนเหล าน นจะเป นส วนส าค ญในการได มาซ งความได เปร ยบในการแข งข น หลายองค กรได ม โครงการ Talent Managemant ท จะได คนเก งและร กษาคนเก งไว เช น ธนาคารกร งไทย ท าโครงการ สรรหากล ม Fast Track ท ม ล กษณะเก งค ด ม จ ตใจในการให บร การ ม แนวค ดเช งธ รก จ และภาษาด เข ามาต าแหน ง Mamagemant Trainee เพ อท จะพ ฒนาและเต บโตเป นก าล งส าค ญของธนาคารต อไป โดยรวมแล วการสรรหาเพ อความย งย นควรม ล กษณะ - ความพอประมาณ ใช ช องทางการสรรหาท เหมาะสมก บองค กร เช น SME หลายท น ยมการใช ช องทางทาง อ นเตอร เน ตในการสรรหาเพราะใช ค าใช จ ายไม มากและเข าถ งกล มท ต องการได - ความม เหต ผล ระบ กล มผ สม ครท เหมาะสมก บล กษณะงาน ท นต อป จจ ยแวดล อมต างๆท กระทบการ สม ครงาน - ม ภ ม ค มก น ท าการสรรหาด วยการให ข อม ลแก ผ สม ครตามจร ง ไม หลอกลวง เพ ยงเพ อให ได คนมา สม ครจ านวนมากรวมท งการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคม และส งแวดล อม ซ งจะช วยสร าง ช อเส ยงและด งด ดผ สม คร 3. การค ดเล อก 3

4 การค ดเล อก ค อ กระบวนการต ดส นใจร บคนเข าท างาน โดยเป าหมายของการค ดเล อก ค อการได คนท เหมาะสมก บงาน (Person- Job fit) และคนท เหมาะสมก บองค กร (Personorganization Fit) ซ ง เคร องม อท ใช ในการค ดเล อกประกอบก บ - การตรวจสอบข อม ลประว ต เช น จากใบสม ครงาน และประว ต ย อ - การส มภาษณ - การสอบข อเข ยน - การทดสอบภาคปฏ บ ต - การตรวจส ขภาพ - การตรวจสอบจากบ คคลอ างอ ง องค กรสามารถใช เคร องม อมากกว า 1 อย างประกอบก น แต ท งน การค ดเล อกเพ อความ ย งย นต องให ความส าค ญในการใช ว ธ การค ดเล อกท ให โอกาสผ สม ครอย างย ต ธรรมและเท าเท ยม รวมท งเกณฑ ในการค ดเล อกควรอย บนสมรรถนะ (Competeng) และค ณสมบ ต ท ต องการในงาน ไม ใช เป นก อ งตามระบบอ ปถ มป อย างไรก ตามม หลายองค กรท เน นการค ดเล อกพน กงานจาก ท ศนคต (Attitude) ก อนท กษะ (Skill) เพราะมองว าท ศนคต เป นส งท เปล ยนแปลงยาก ในขณะท ท กษะเป นส งท พ ฒนาปร บปร งได หร ออ กน ยหน งค อต องการคนท เข ามาในองค กรและพ ฒนาให ค ด ด เป นคนเก ง เพ อท จะได คนด ท เก งไว ในองค กร นอกจากน นในส วนของการเล อนข น เล อนต าแหน ง ควรไปตามหล กเกณฑ และผลการ ท างานท ม ความโปร งใส อธ บายได ถ งท มาและเหต ผลของการเล อนต าแหน ง ไม ใช เป นไปตามความ พอใจส วนตน โดยรวมแล วการค ดเล อกคนเพ อความย งย น ควรใช หล ก ความพอประมาณ - ค ดคนท เหมาะสมก บงาน - ค ดคนท เหมาะสมก บองค กร 4 คนม เหต ผล - ม เกณฑ ในการค ดเล อก และเล อนต าแหน งท เป นไปตามระบบค ณธรรม ไม ใช ระบบอ ปถ มป ม ภ ม ค มก น - เล อกคนด เข ามาในองงค กร 4. การฝ กอบรมและพ ฒนา เง อนไขส าค ญของความย งย น ค อ การม ความร ด งน นองค กรควรม การส งเสร มให พน กงาน ม ความร และพ ฒนาตนเองอย ตลอดเวลา การเร ยนร และพ ฒนาตนเองอาจเก ดได ในร ปแบบ

5 การเร ยนร ในงาน โดยการสอนงาน การท พน กงานท ม ประสบการณ ท าหน าท เป นพ เล ยงแนะน าพน กงานท ย งขาดประสบการณ การได หม นเว ยนเปล ยนไปท างานท ม ความหลากหลาย เพ อพ ฒนาความร ท กษะในด านต างๆ การเร ยนร นอกงาน ได แก การเข าฝ กอบรมในเร องท ต องการท จะพ ฒนาความร ความสามารถในเร องอ นๆ การได เข าร วมคอร สอบรมส มมนาต างๆ เช น ในกรณ ของ ธนาคารกร งไทย ท แผนพ ฒนาบ คลากรของธนาคารไว อย างเป นระบบ พน กงานจะต องเข าร บการ ฝ กอบรมในหล กส ตรต างๆอย างต อเน อง ตามเส นทางการอบรม (Traning roadmap) ของพน กงาน แต ละคนเพ อช วยให บ คลากรได พ ฒนาและเต บโตไปพร อมก บองค กร โดยระบบการพ ฒนาและฝ กอบรมท ธนาคารกร งไทยใช เร ยกว า KUAS K ค อ Knowledge (ความร ) U ค อ Understanding (ความเข าใจ) A ค อ Attitude (ท ศนคต ) S ค อ Skill (ท กษะ) นอกจากน การจ ดการฝ กอบรมให ความร ก บพน กงานย งครอบคล มถ งเร องอ นท นอกเหน อจากความร ท กษะในการท างานแต เป นการให ความร ในด านท จะส งเสร มการม ช ว ตท ด ของพน กงาน เช นการจ ดการให ความร เร อง AIDS การป องก นป ญหายาเสพต ดในครอบคร วและ ส งคม การให ความร ในหล กศาสนาท จะใช ในการด าเน นช ว ตอย างม ความส ข เป นต น นอกจากน นการเร ยนร ของพน กงานย งอาจครอบคล มถ งการส งเสร มให พน กงานได ศ กษา ต อเพ มระด บการศ กษาของตนเอง ร ปแบบการส งเสร มอาจเป นในร ปของการให ท นการศ กษา หร อ อน ญาต ให เวลาส าหร บพน กงานในการศ กษา โดยรวมแล วองค กรไม ว าจะขนาดเล กหร อว าขนาดใหญ ไม ควรละเลย กระบวนการ ฝ กอบรมและพ ฒนาเพ อการให การจ ดการเป นไปตามเง อนไขความร ของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง หากแต องค กรต องเล อกว ธ การเทคน คในการพ ฒนา และฝ กอบรมให ม ความเหมาะสม ความ พอประมาณ และความม เหต ผล 5. การจ ดการผลการปฏ บ ต งาน การจ ดการผลการปฏ บ ต งาน ค อ กระบวนการท ผ บร หารและพน กงานช วยก นก าหนด เป าหมายของผลการปฏ บ ต งานท สอดคล องถ งเป าหมายองค กรในภาพรวม ท งประเม นผลการ ท างาน ตามเป าหมายน น การประเม นผลการท างานเป นกระบวนการท ช วยให ทราบว าพน กงานแต ละคนท างานเป น อย างไรในช วงเวลาท ผ านมา เพ อท จะใช เป นข อม ลประกอบในการพ จารณาเล อนต าแหน ง หร อข น เง นเด อน รวมท งจะเป นข อม ลย อนกล บให พน กทราบว าตนปฏ บ ต งานเป นอย างไร 5

6 สายตาของห วหน า ม ข อด และข อบกพร องอย างไร โดยท ประโยชน ของการให ข อม ล ป อนกล บน น ไม เพ ยงเป นการส อสารระหว างห วหน าและพน กงาน แต ย งอาจเป นเคร องม อหน งซ ง ใช ในการจ งใจพน กงาน เพราะโดยท วไปแล วคนต องการข อม ลป อนกล บว าตนม ข อด ข อบกพร อง อย างไร เพ ยงไร ใช พ ฒนาตนเองต อไป แต ขณะเด ยวก นห วหน าต องระม ดระว งว ธ การให ข อม ล ป อนกล บด วย ไม เช นน นอาจสร างความร ส กท ไม ด และอาจบ นทอนการท างานของพน กงานได โดยท วไปแล วแนวทางของการให ข อม ลป อนกล บค อ - ท าด วยเจตนาท จะให บ คลากรพ ฒนาตนเองให ด ข น ไม ใช เพ อต าหน - สร างบรรยากาศให ร ส กสบายไม เก ดความต งเคร ยด - ก าหนดเวลาของการพ ดค ยไว ล วงหน า และการด าเน นหารให อย ในกรอบเวลาท วางไว - บอกความเป นจร งในส งท เห นไม ใช เป นความร ส กท เล อนลอย ยกต วอย างท ช ดเจน - ให ข อม ลป อนกล บท งท ด (ชม) และไม ด (ต เต ยน) - ให ผ ถ กประเม นม ส วนร วมและเป ดโอกาสให แสดงความค ดเห น - ม งเน นท อนาคต และท าอย างไรห วหน าจ งจะช วยให บ คลากรน นบรรล เป าหมายของ ตนเอง และองค กร ท งน ในกระบวนการประเม นผลการปฏ บ ต น ต องย ดตามเง อนไขของค ณธรรม น นค อ ห วหน าผ เป นผ ประเม นต องไม ประเม นด วยความล าเอ ยง เล อกท ร กม กท ช ง การประเม น ควรท าตามเกณฑ ท วางไว ม ความโปร งใสและเป นธรรมต อพน กงานเท าเท ยมก นท กคน การประเม นต องเป นการประเม นผลงานไม ใช การประเม นความชอบท ต วบ คคล 6. การด แลทร พยากรบ คคล เพ อให ความย งย นมาจากภายใน ทร พยากรบ คคลขององค กรต องม ความเป นอย ด การด แลทร พยากรบ คคลครอบคล มในเร องค าตอบแทน สว สด การ เวลาท างาน ช วอนาม ย และความปลอดภ ยของการท างาน สภาพแวดล อมการท างานว ฒนธรรมองค กร และการจ ง ใจบ คลากร ค าตอบแทน ค าตอบแทนในท น รวมถ งเง นเด อน และค าจ างส าหร บตอบแทนการท างานของ บ คลากร โดยหล กในการให ค าตอบแทนต องเป นอย างย ต ธรรมและม เหต ผล น นค อ ม ความเท าเท ยมภายนอก ความเท าเท ยมภายใน และความเท าเท ยมของบ คคลตามร ป 6 ความเท าเท ยมภายนอก การส ารวจเง นเด อน เปร ยบเท ยบก บคนอ น

7 7 ความเท าเท ยมภายใน การต ค างาน ความเท าเท ยมของบ คคล เง นเด อน (ตามอาย งาน) การจ ายค าตอบแทนตามท กษะ การแบ งป นผลก าไร (Prufit-sharing) โดยเร มต นจากการท าให ม นใจว าองค กรไม เอาเปร ยบพน กงานจากการกดค าแรงพน กงาน และขณะเด ยวก นก ไม จ ายค าตอบแทนมากเก นความเหมาะสมเพราะว าจะท าให องค กรไม สามารถ อย รอดได ในระยะยาวซ งท าได โดยการส ารวจเง นเด อนแล วจ ายค าจ างว าในต าแหน งงานน น ล กษณะงานเช นน น องค กรธ รก จอ นจ ายค าตอบแทนเท าไหร อาจหามาจากหลายองค กรแล วน ามา ค านวณเป นค าเฉล ยผลตอบแทนส าหร บงานต าแหน งน น จากน นองค กรให ข อม ลน นเป นหล กใน การเปร ยบเท ยบว าจะจ ายให เท าไหร ส าหร บต าแหน งงานน น จากน นองค กรให ข อม ลน นเป นหล ก ในการเปร ยบว าจะจ ายให เท าไหร ส าหร บต าแหน งงานน นในองค กรของตน โดยท วไปไม ควนต า กว าค าเฉล ยขององค กรอ นมาก แต หากจะจ ายส งกว าท อย ก ควรย ดหล กความพอประมาณ ค อ เหมาะสมก บสภาพของตน (จ านวนเง นท องค กรสารถจ ายได ) ไม เบ ยดเบ ยนตนเองและผ อ น ถ ดมาค อความเท าเท ยมภายใน น นค อการม เหต ผลในการจ ายค าตอบแทนในองค กร ต าแหน งงานท ต องใช ความร ความสามารถ และร บผ ดชอบมากกว า ควรได ร บค าตอบแทนมากกว า ต าแหน งงานท ใช ความร ความสามารถ และความร บผ ดชอบน อยกว า ซ งอาจใช การต ค างานช วยใน การพ จารณา ส วนความเท าเท ยมของบ คคล ใช หล กการม ภ ม ค มก น น นค อส าหร บการปร บข นเง นเด อน แต ละคร งต องม หล กเกณฑ พ จารณาว าใครควรได ร บการพ จารณาข นเง นเด อน หร อไม อย างไร องค กรอาจใช เกณฑ จากอาย งานหร อผลการท างานของป ท ผ านมา เป นเกณฑ ในการพ จารณาข น ค าตอบแทน ท งน ท งน นการข นค าตอบแทนพน กงานในแต ละป น น เป นไปเพ อช วยให พน กงานร บร ว าองค กรเห นค ณค าและประโยชน ท พน กงานท าให องค กรในช วงท ผ านมา สว สด การ

8 สว สด การจะช วยท าให พน กงานม ความเป นอย ท ด ข น เม อพน กงานม ความส ขก จะช วย ให การท างานอย างม ความส ข ท าให บร การล กค าอย างม ความส ข ส งผลให ล กค าม ความส ขและม ความภ กด ก บองค กร อ นน ามาซ งความย งย น องค กรอาจให สว สด การในร ปแบบต างๆ เช น - Google ม ร านอาหารท จะให พน กงานทานได ฟร ม ร านร บซ กแห ง ท ออกก าล งกายใน บร ษ ท ม รถร บส ง พน กงานท ต ดต ง Wi-Fi ท สามารถเช อมต อเข าอ นเตอร เน ตได ระหว างทางเด นทาง - บร ษ ท Container Store จ ายค าตอบแทนให พน กงาน % ส งกว าค าเฉล ย อ ตสาหกรรม พร อมท งจ ดให ม กะการท างานระหว าง ส าหร บพวกผ ปกครองท ต องส ง และร บล ก - Whole Foods Market จ าก ดเง นเด อนของผ บร หารระด บส งไม ให เก น 19 เท าของ ค าเฉล ยของบร ษ ท และต ว CEO เองจะร บเง นเด อนแค $1 โดยผลตอบแทนท งหมดจะผ กก บ Stock Option ท จะสะท อนผลการด าเน นงานของบร ษ ทในอนาคต - S.C. Jhonson & Son จะจ ดห องพ กในโรงแรมให พน กงานท อาศ ยเก น 25 ไมล จาก บร ษ ทและต องกล บบ านค า พร อมท งจ ดให ม สถานร บเล ยงเด กเล กภายในบร ษ ทบร การในราคาถ ก ส าหร บพน กงานท ม รายได ไม มาก - Methodist Hospital Systems น นพน กงานท กคน (ยกเว นผ บร หารระด บส ง) จะได ร บ บ ตรก าน ลในการเต มน าม นฟร $250 ในภาวะท น าม นแพง - Staebucks ให ส ทธ ประโยชน ก บพน กงาน Part-Time เหม อนก บพน กงานประจ าท ก ประการ ครบ 240 ช วโมง ในไตรมาส สว สด การอ นๆ ย งอาจได แก ม สถานด แลเด ก การช วยเหล อใน เร องท นการศ กษาของบ ตร ตารางการท างานท ย ดหย นเป นต น เวลาท างาน ถ งแม ว ากฎหมายแรงงานจะก าหนดเวลาช วโมงการท างานไว แล ว แต องค กรสามารถแสดง การใส ใจพน กงานได โดยจ ดเวลาช วโมงการท างาน ว นหย ดท จะช วยให พน กงานม ความส ขในการ ท างานและเก ดผล ตผล ต วอย างเช น Boston Consulting Group บร ษ ทท ปร กษาช อด งของโลก จะ สอดส องด แลหากพบพน กงานคนใดท างานเก นกว า 60 ช วโมงต อส ปดาห จะถ กต กเต อนและได เข า ร บการปร กษาจากผ เช ยวชาญ SAS ซอฟต แวร รายใหญ ของโลกก าหนดเวลาการท างานไว ถ ง 4 โมง เย น พน กงานไม ได ร บอน ญาตให ท างานนอกเวลา นอกจากน นองค กรย งอาจอ านวยความสะดวก ให ก บพน กงานในแง ของการให ความย ดหย นในการท างาน พน กงานสามารถเข าท างานเร วข นและ กล บเร วข น หร อพน กงานสามารถเข ามาท างานสายและกล บช ากว าปกต รวมท งการเป ดโอกาสให ท างานจากท บ าน (Telecommuting work) และ การแบ งงานก นท า (job sharing) จากผลการส ารวจ 100 บร ษ ทท ท างานในอเมร กา พบว า 89 บร ษ ทม การลดช วโมงการท างานต ออาท ตย ลง 87 บร ษ ท เพ มต าแหน งงานท ท างานบ าน กว า 70 บร ษ ทเป ดโอกาสในการแบ งงาน และ 45 บร ษ ทลดช วโมง การท างานในหน าร อน 8

9 9 ช วอนาม ยและความปลอดภ ยในการท างาน การด แลพน กงานย งครอบคล มถ งการใส ใจในเร องช วอนาม ยและความปลอดภ ยใน การท างาน สถานท ท างานไม เพ ยงแต ไม ท าให เก ดมลพ ษก บส งแวดล อม แต ย งต องไม เป นมลพ ษต อ พน กงานว าจะเป นในเร อง เส ยง อากาศ แสงสว าง ท จะไม ก อให เก ดความเจ บป วยก บพน กงานใน ระยะส นและระยะยาว สถานท ท างานม ความปลอดภ ย ต วอย างเช น Exxon mobil ม จ ดม งหมาย หล กด านส ขภาพและความปลอดภ ยโดยการม คนบาดเจ บและเจ บป วยเป นศ นย โดยต งใจจะเป น สถานท ท ท างานท ปลอดอ บ ต เหต ในป 2549 สถานท ท างานของ Exxon และผ ร บเหมา ม อ ตราการ เก ดอ บ ต เหต และการส ญเส ยเวลาต าท ส ดเป นประว ต การณ สภาพแวดล อมการท างาน เพ อให พน กงานท างานอย างม ความส ข สภาพแวดล อมในการท างานก ม ส วนส าค ญ ไม ว าจะเป นการจ ดตกแต งสถานท ท างานท เอ ออ านวยความสะดวกแก การท างาน การม ว สด อ ปกรณ ท เหมาะสมเพ ยงพอต อการท างาน การม ห วหน าและเพ อนร วมงานท ท างานด วยก นอย างเก อก ล ว ฒนธรรมองค กร ว ฒนธรรมองค กร ค อความเช อ ค าน ยม ว ถ ปฏ บ ต ท คนในองค กรม ร วมก น ไม ได ถ ก เข ยนไว เป นกฎ แต ท กคนซ มซาบร บร ได ว าอะไรเป นส งท ท าได อะไรเป นส งท ท าไม ได เป นองค กร ว ฒนธรรรมองค กรอาจค อยๆก อต วข นมาเอง หร อเก ดจากการปล กป นของผ บร หาร หลายองค กร เห นความส าค ญของว ฒนธรรมองค กรในการท เป นต วน าทางการปฏ บ ต ของคน จ งได พยายามสร าง ว ฒนธรรมองค กรท จะเป นผลด ต อการท างานข น เช น เคร อป นซ เมนต ไทย ก าล งพยายามสร าง ว ฒนธรรมของนว ตกรรมและความค ดสร างสรรค ข นในองค กร ว ฒนธรรมท ด จะช วยให พน กงานได ใช ความสามารถในการท างานได อย างเต มท และน าความย งย นมาส องค กร ซ งว ฒนธรรม ด งกล าว ได แก การให โอกาสพน กงานได แสดงความค ดเห น ท กคนเคารพในความค ดเห นซ งก นและก น การจ งใจ แรงจ งใจจะช วยให พน กงานท างานได อย างท มเทและเต มความสามารถ คนไม ได ถ กใจ ด วยเง นเพ ยงเท าน น แต ย งม ส งอ นท คนต องการ และองค กรสามารถใช ในการจ งใจ เช น - การได บรรล ความส าเร จ : ความร ส กท งานจะได ช วยเต มเต ม เม อได ท างาน ส าเร จตามเป าหมาย - การเต บโต : ความร ส กว าผลงานท ด ได ร บรางว ล ด วยการได ร บความด ความชอบ ต าแหน ง สถานะท ส งข น - การเป นส วนร วม : ความร ส กของการได เต มเต ม ความภ ม ใจในการท างาน ร วมก บผ อ น - ความท าทาย : ความร ส กว างานม ความน าต นเต น

10 - เป นประโยชน ต อส งคม : ความร ส กว างานท ท าได ก อให เก ดประโยชน ก บ ส งคม สร างค ณค าและความส าค ญของการท างาน - การเต บโตและพ ฒนา : ความร ส กว าได เสร มเพ มความสามารถ ท กษะใหม ให ก บตนเอง - ความม นคง : ความร ส กว าผลงานท ด จะท าให ม งานท าตลอดไป - ความภ ม ใจในองค กร : ความร ส กว าผลงานท ท าให เห นค ณค า และช นชมจาก เพ อนร วมงาน องค กรสามารถให ส งด งกล าวก บพน กงาน เพ อเป นเคร องม อกระต นและแรงจ งใจ พน กงาน ได ตามความเหมาะสมของแต ละองค กร โดยรวมแล วการด แลทร พยากรบ คคลท จะช วยให พน กงานท างานอย างม ความส ข ไม ว าจะ เป น เร องค าตอบแทน สว สด การ การช วอนาม ย ความปลอดภ ย สภาพแวดล อมในการท างาน ว ฒนธรรมองค กร และการจ งใจน บเป นส งส าค ญและควรอย บนหล กการ - ความพอประมาณ : ให พน กงานให เหมาะสมก บสภาพองค กร - ความม เหต ผล : ใช หล กการเหต ผล ในการให และด แล - ม ภ ม ค มก น : ด แลพน กงานเพ อป องก นความเส ยงท เก ดข นจากการท างาน การจ ดการทร พยากรบ คคลแบบย งย นน น ไม ใช ส าหร บองค กรขนาดใหญ แต องค กรขนาด กลางและขนาดเล กท จะน าหล กแนวทางด งกล าวมาประย กต ใช ให เหมาะสมก บสภาพของตน ซ ง หากท าได แล ว ส งผลให อ ตราการเข า ออกพน กงานต า พน กงานม ความผ กพ นก บองค กร พน กงาน ท างานอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ท าองค กรและพน กงานพ ฒนาเต บโตไปด วยก น และ น าความย งย นมาส องค กรระยะยาว 10

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5.

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. การกาหนดคาบ งค บ 6. ต วอย างคาพ พากษาท น าสนใจ ความหมายของ คด ปกครองทางส

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information