ก ตต กรรมประกาศ คณะผ จ ดทา ก มภาพ นธ 2554

Size: px
Start display at page:

Download "ก ตต กรรมประกาศ คณะผ จ ดทา ก มภาพ นธ 2554"

Transcription

1

2

3 i ก ตต กรรมประกาศ แผนธ รก จจ ดส งอาหาร Bangkok food delivery ฉบ บน ส าเร จได อย างสมบ รณ ด วย ความกร ณาของ รองศาสตราจารย จ ร ตน ส งข แก ว และผ ช วยศาสตราจารย โอภาศ โสตถ ล กษณ ในฐานะอาจารย ท ปร กษา ท ได ให ค าปร กษา ค าแนะน า และข อค ดเห น มาช วยในการแก ไขป ญหา และปร บปร งข อบกพร องของการจ ดท าแผนธ รก จน จนสามารถจ ดท าแผนธ รก จได ล ล วงด วยด ซ ง ทางคณะผ จ ดท าขอกราบขอบพระค ณเป นอย างส งไว ณ โอกาสน ในการเก บข อม ล คณะผ จ ดท าขอขอบพระค ณผ ให ข อม ลในการว จ ยเช งค ณภาพ ซ ง ประกอบด วย ผ ประกอบการธ รก จจ ดส งอาหาร,ผ ประกอบการร านอาหารเก าแก และกล มล กค าท เป นองค กร ท ได ให ข อม ลในการส มภาษณ เช งล ก ซ งเป นข อม ลท เป นประโยชน อย างย งต อการท า แผนธ รก จน และนอกจากน ขอกราบขอบพระค ณคณาจารย คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ท กท าน ท ถ ายทอดความร ตลอดระยะเวลาท ได ศ กษาอย ในโครงการ บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร หากม ข อผ ดพลาด หร อข อบกพร องประการใด ในแผนธ รก จฉบ บน คณะผ จ ดท าขอน อมร บท กประการ คณะผ จ ดทา ก มภาพ นธ 2554

4 ii บทสร ปผ บร หาร กร งเทพมหานครม ร านอาหารท ม อาย เก าแก อาหารอย เป นจ านวนมาก ซ งร านอาหาร เหล าน เป ดด าเน นงานมานานมากกว า10ป หลายร านส บทอดส ตรอาหารมาถ งร นล กร นหลาน และช อเส ยงของร านก เป นท ร จ กของคนท วไปมาอย างยาวนาน ท งจากผ านส อโทรท ศน และส อ ส งพ มพ เช น รายการช มไปบ นไป รายการสะบ ดช อ คอล มน แนะน าร านอาหารของหน งส อพ มพ ไทยร ฐและส อน ตยสารท แนะน าร านอาหารอร อย เป นต น หร อเป นร านอาหารท ได ร บเคร องหมาย การค าเป นการประก นเร องรสชาต อาหาร เช น เชลล ชวนช ม ซ งร านอาหารท กล าวมาน นม ช องทาง จ ดจ าหน ายค อการขายหน าร านแต ย งไม ม บร การจ ดส ง ท าให ผ บร โภคท ต องการร บประทานก จะต องเด นทางไปท ร านเพ อซ ออาหารด วยต วเอง ส งผลให เส ยเวลาในการเด นทางและค าใช จ ายใน การเด นทาง บร ษ ท บางกอกฟ ดซ เดล เวอร จ าก ด จ งมองเห นโอกาสทางธ รก จในการเป นต วกลาง จ ดส งอาหาร เพ อเป นการอ านวยความสะดวกให ก บผ บร โภคและเพ มช องทางการจ ดจ าหน วย ให ก บร านอาหาร จากการว เคราะห ข อม ลท งป จจ ยภายในและภายนอกพบว า ธ รก จการจ ดส งอาหารใน ประเทศไทยม อ ตราการเต บโตส งข นเร อยโดยในป 2552 ม ม ลค าตลาดอย ท 5,150 ล านบาท เม อ เท ยบก บในป 2551 แล วเพ มข นร อยละ 3.0 และคาดว าจะม การปร บต วเพ มข นอย างต อเน อง โดยเฉพาะในเม องหลวงอย างกร งเทพมหานคร ท ม ประชากรอาศ ยอย อย างหนาแน นและม ป ญหา ด านการจราจร แต ปร มาณร านอาหารกล บค อนข างคงท อ นเน องจากป ญหาเศรษฐก จและ ภาวะการแข งข นของตลาดร านอาหาร ท าให เห นว าผ บร โภคห นมาใช บร การจ ดส งอาหารก นเพ ม ส งข น โดยในป จจ บ นน นม ผ ประกอบอาหารหลายรายได ห นมาเน นการบร การจ ดส ง เช นพ ซซ าฮ ท พ ซซ าคอมพาน เอสแอนด พ เดล เวอร หร อตราส นค าของไทยอย าง เอ มเคเดล เวอร ส ฟ าเดล เวอร เชฟเอ กซ พ เดล เวอร และเจเจเดล เวอร ซ งแต ละเจ าม เมน จ านวนน อยเป นแบบเฉพาะของต วเองท ง เมน อาหารต างชาต หร อเมน อาหารไทย ท าให ล กค าม ทางเล อกในการร บประทานน อย อ กท งราคา ต อเมน ค อนข างส ง ไม หมาะต อการร บประทานเป นกล มใหญ ด งน น บางกอกฟ ดซ เดล เวอร จ งเข า มาตอบสนองความต องการเหล าน ด วยการเสนอเมน อาหารไทย ท ล กค าม นใจได ในรสชาต ค ณภาพของอาหาร ราคาต อเมน ไม แพง และม อาหารหลายประเภทให เล อก

5 iii การเร มต นจ ดท าร ปแบบทางธ รก จของบร ษ ท บางกอกฟ ดซ เดล เวอร จ าก ด น นเร มจาก การว จ ยศ กษาตลาดจ ดส งอาหารจากผ เก ยวข องก บธ รก จ 3 ฝ าย ค อ ผ ประกอบการธ รก จจ ดส ง อาหารเด ม ร านอาหารเก าแก และล กค าท เป นองค กร โดยการว จ ยเช งค ณภาพส มภาษณ เช งล ก แล วน าข อม ลหล ก ค อ ต วแบบธ รก จของธ รก จจ ดส งอาหารเด ม เง อนไขของร านอาหาร และความ ต องการของล กค า ท ได ร บมาสร างต วแบบทางธ รก จใหม บร ษ ท บางกอกฟ ดซ เดล เวอร จ าก ด วางแผนทางการตลาด โดยก าหนดกล มล กค า เป าหมายค อ กล มองค กร ซ งม ความต องการอาหารมาจ ดเล ยงตามก จกรรมท องค กรหร อพน กงาน ในองค กรเป นผ จ ดข น โดยม แนวโน วท จะส งอาหารม ม ลค ามากกว า 1,000 บาทต อคร ง ซ งการ เล อกล กค ากล มเป าหมายด งกล าวจะช วยให บร ษ ทสามารถจ ดส งอาหารได เป นจ านวนมากต อการ จ ดส งหน งคร ง และการวางแผนการจ ดส งท เป นระบบ เน องจากล กค ากล มด งกล าวจะม การ วางแผนในการส งล วงหน า ในส วนพ นท การให บร การน น บร ษ ทจะเร มให บร การจาก เขตพระนคร ป อมปราบศ ตร พ าย ส มพ นธวงศ บางร ก สาทรและด ส ต ตามล าด บ เน องจากพ นท ท ง 6 เขตน ม ร านอาหารเก าแก และม ล กค าเป าหมายท เป นหน วยงานของร ฐและเอกชนอย เป นจ านวนมาก อ ก ท งขนาดของพ นท ท ง 6 เขตน ม ระยะทางท ยาวท ส ดเพ ยง10ก โลเมตรและกว าง 4 ก โลเมตร โดยประมาณ ซ งท งหมดเป นป จจ ยทางบวกท ช วยประหย ดต นท นของการด าเน นงานของบร ษ ท กลย ทธ ทางการตลาด จะใช ส วนประสมทางการตลาดเป นเคร องม อในการสร างฐานล กค า ซ งประกอบด วย การต งราคา ช องทางการจ ดจ าหน าย และการส อสารทางการตลาด และจะใช การบร หารล กค าส มพ นธ เพ อร กษาฐานล กค าเด ม นอกจากน ย งม หน าท ประเม นความพ งพอใจของ ล กค าเป นระยะ เพ อมาปร บเปล ยนกลย ทธ ให เหมาะสมก บสถานการณ การด าเน นงานของบร ษ ท แบ งเป น 3 ด านหล กๆค อ ด านล กค า,ด านร านอาหารและ ทางด านการให บร การจ ดส งอาหารของบร ษ ท โดยการบร หารงานภายใต ว ส ยท ศน และพ นธก จของ บร ษ ท ท เป นต วก าหนดท ศทางของการด าเน นงาน และม การจ ดการด านทร พยากรบ คคลท ม การ ก าหนดกรอบงานให ม ความช ดเจนในการปฏ บ ตงาน การฝ กอบรม และการให ผลตอ บแทนท เหมาะสม ซ งจะช วยผล กด นบร ษ ทสามารถด าเน นงานได ตามกลย ทธ และบรรล ผลตามเป าหมายท วางไว ได

6 iv บร ษ ท บางกอกฟ ดซ เดล เวอร จ าก ด เป นการให บร การจ ดส งอาหารให ก บล กค าโดยซ อ ขายเป นเง นสด ท งการซ ออาหารจากร านอาหาร และการร บช าระค าส นค าจากล กค า และเป น ธ รก จท ไม ซ บซ อนมากน กท าให ใช เง นลงท นหม นเว ยนเร มแรกไม มาก ซ งแหล งเง นท นของบร ษ ทจะ มาจาก 2 แหล งค อ จากการก ย มธนาคารพาณ ชย และจากส วนของผ ถ อห น ในอ ตราส วน 2.67:1 ต นท นถ วเฉล ยถ วงน าหน ก (WACC) เท าก บ %โดยในตอนเร มท าธ รก จ ทางบร ษ ทย งม ล กค า น อยท าให การประมาณการในช วง 3 เด อนแรก ทางบร ษ ทย งคงขาดท น แต เร มม ก าไรต งแต เด อนท 4 โดยสามารถลบขาดท นสะสมได หมดภายใน 8 เด อนแรก จากการว เคราห จ ดค มท นพบว าบร ษ ท ต องม รายได ในป แรกอย างน อย 540,000 บาท ถ งจะค มท น และหล งจากการว เคราะห สถานการณ ธ รก จในล กษณะต างๆรวมถ งความน าจะเป นท จะเก ดข นโดยม สมมต ฐานว าบร ษ ทด าเน นธ รก จ เพ ยง 5 ป แล วเล กก จการ จะได ว าม ลค าของก จการ (Expected NPV) ม ค าประมาณ 555,000 บาท โดยพบว าต วแปรท ส งผลต อ NPV มากท ส ดค อส วนต างของราคาท ขายให ล กค า และราคา อาหารท ทางบร ษ ทฯร บซ อมาจากร านอาหาร เพ อร กษามาตรฐานการให บร การและการควบค มการด าเน นบรรล เป าหมายบร ษ ท บางกอกฟ ดซ เดล เวอร จ าก ด ม แผนการประเม นผลเป นระยะ 3 ด าน ค อ การตลาด การ ด าเน นงานและการเง น เพ อเป นการควบค มการด าเน นงานให เป นไปตามแผนและว เคราะห ผลการ ประเม นเพ อปร บปร งค ณภาพการให บร การท สอดคล องก บความต องการของล กค า นอกจากน ย ง ม แผนฉ กเฉ นเตร ยมไว เป นแนวทางในการแก ไขป ญหาต างๆท อาจเก ดข นได

7 v สารบ ญ หน า บทท 1 โอกาสทางธ รก จ 1 บทท 2 ประเภทธ รก จการจ ดส งอาหาร ภาพรวมธ รก จร านอาหาร ประเภทของธ รก จจ ดส งอาหาร 6 บทท 3 การว เคราะห ธ รก จการจ ดส งอาหาร การว เคราะห ป จจ ยระด บมหาภาคซ งถ อว าเป นการว เคราะห ภายนอก การว เคราะห ป จจ ยภายในอ ตสาหกรรมด วยFive Forces Model 17 บทท 4 การว จ ยตลาดของธ รก จส งอาหาร ว ตถ ประสงค ของการศ กษา ว ธ การว เคราะห กล มต วอย าง สร ปผลการว จ ย 24 บทท 5 การสร างต วแบบธ รก จจ ดส งอาหาร ข อม ลเก ยวก บบร ษ ท ช อบร ษ ท ว ส ยท ศน พ นธก จ 30

8 vi หน า 5.5 เป าหมายระยะส น 1-2 ป เป าหมายระยะยาว 3-5 ป 30 บทท 6 ว เคราะห ล กษณะธ รก จ 32 บทท 7 กลย ทธ การตลาด การก าหนดตลาดเป าหมายของธ รก จ (STP Analysis) ส วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) การบร หารล กค าส มพ นธ (Customer Relation Management หร อ CRM) การพยากรณ ยอดขาย (Sales Forecast) 54 บทท 8 กลย ทธ การดาเน นงาน ว ตถ ประสงค การด าเน นงาน ร ปแบบการข นตอนการให บร การ ร ปแบบและข นตอนการหาพ นธม ตรร านอาหาร ข นตอนการเตร ยมระบบพาณ ชย อ เล กทรอน กส การจ ดส งอาหาร การเล อกสถานท ต งส าน กงาน ค าใช จ ายในการด าเน นงาน ระยะเวลาในการด าเน นงาน 81

9 vii หน า บทท 9 กลย ทธ การจ ดการทร พยากรบ คคล โครงสร างกล มผ บร หาร โครงสร างองค กร 83 บทท 10 กลย ทธ ทางการเง น ว ตถ ประสงค เง นลงท นและแหล งท มาของเง นท น สมม ต ฐานและการประมาณการงบการเง น การว เคราะห ม ลค าก จการและความเป นไปได ของโครงการ 93 บทท 11 การควบค มและประเม นผล แผนการควบค มและประเม นผลการด าเน นงาน (Service and Operation) การควบค มและประเม นผลการตลาด (Marketing) การควบค มและประเม นผลการเง น (Finance) 108 บทท 12 แผนฉ กเฉ น กรณ การส งอาหารล าช าไม เป นไปตามท คาดการณ ไว กรณ การเก ดอ บ ต เหต ก บพน กงานส งอาหาร กรณ ร านอาหารท เป นสมาช กอย ยกเล กการเป นสมาช ก กรณ ผลประกอบการระยะแรกต ากว าท ประเม นไว กรณ ม ผ ประกอบการรายอ นเข ามาประกอบก จการจ ดส งอาหารในล กษณะเด ยวก น 111 เอกสารอ างอ ง 112 ภาคผนวก 11

10 viii สารบาญตาราง ตารางท หน า 2.1 ต วอย างร านอาหารเก าแก ในกร งเทพมหานคร จ านวนประชากรในกร งเทพมหานครป ประมาณการประชากร จ าแนกตามกล มอาย และเพศ ตารางเปร ยบเท ยบค แข งในธ รก จการจ ดส งอาหาร แสดงการว เคราะห TOWS Martix แสดงจ านวนร านอาหารกล มเป าหมายแบ งตามเขต แสดงการด าเน นงานและงบประมาณของกลย ทธ การส อสารทางการตลาด การค านวณการพยากรณ ยอดขายในป ท แสดงแผนการหาพ นธม ตรร านอาหารในป ท แสดงแผนการหาพ นธม ตรร านอาหารในป ท ใบคะแนนร านอาหารพ นธม ตร ล าด บเขตในกร งเทพมหานคร ค าใช จ ายในการลงท น ค าใช จ ายในการด าเน นงานต อเด อน แสดงระยะเวลาในการด าเน นงาน แสดงการพยากรณ ยอดขายของแต ละเด อนในป แรก แสดงผลตอบแทนของพน กงานจ ดส ง แสดงอ ตราภาษ ของแต ละช วงรายได แสดงอ ตราผลตอบแทนของตลาด MAI แสดง Dividend Yield ของตลาด MAI แสดงประมาณการงบก าไรขาดท น ป ท แสดงประมาณการงบด ล ป ท แสดงประมาณการงบกระแสเง นสด ป ท

11 ix ตารางท หน า 10.9 แสดง Free Cash Flow ในป ท 1-ป ท แสดงการว เคราะห Break Even แสดงค า Profitability Ratios, Liquidity Ratios และ Leverage Ratios แสดงการว ดความอ อนไหวของ NPV แสดงค า NPV ท คาดหว ง 106

12 x สารบาญภาพ ภาพท หน า 2.1 ม ลค ารวมตลาดร านอาหารภายในประเทศ จ านวนอาหารในประเทศไทย ป ประเภทธ รก จจ ดส งอาหาร ต วอย างธ รก จอาหารประเภท Fast food ต วอย างธ รก จอาหารประเภทร านอาหาร ต วอย างธ รก จอาหารเฉพาะประเภท ต วอย างธ รก จอาหารป นโต ต วอย างธ รก จอาหารผล ตภ ณฑ เบเกอร ม ลค าการเต บโตของธ รก จจ ดส งส นค าอาหารภายประเทศ ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (GDP) กราฟราคาน าม นเบนซ น 95 ต งแต ป ต วแบบธ รก จของ Bangkok Food Delivery การด าเน นงานของ Bangkok Food Delivery แสดงส ดส วนและจ านวนล กค าตามการแบ งส วนตลาด แสดงการวางต าแหน งทางการตลาดของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร โลโก ตราส นค าของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ต วอย างอาหารแบบช ดจ ดเล ยง 43

13 xi ภาพท หน า 7.5 ต วอย างอาหารแบบห อ แผนผ งการส งอาหารในเว บไซต แผ นพ บในการประชาส มพ นธ แสดงสต กเกอร โฆษณาของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร แสดงตราส ญล กษณ เฟสบ ค กราฟแสดงการจ านวนคร งของการส งต อว นตลอดป ท กราฟแสดงการจ านวนคร งของการส งต อว นตลอด 2 ป แสดงข นตอนให บร การส งอาหารผ านทางอ นเตอร เน ต แสดงข นตอนให บร การส งอาหารผ านโทรศ พท การจ ดหมวดรายการส นค า ต วอย างการแสดงรายการอาหาร แสดงต วอย างหน าเว บไซต แสดงต วอย างหน าเว บไซต แผนท เขตในกร งเทพมหานคร แผนท เขตในกร งเทพมหานคร ล กษณะการท างานของระบบ MHS ล กษณะใบรายการอาหารท ส ง แผนท เขตกร งเทพมหานคร 77

14 xii ภาพท หน า 8.11 ภาชนะ ร านข าวเหน ยว ก พาน ช ภาชนะ กล องธรรมดา กระดาษธรรมดากระดาษร บรองร านอาหารด านหน าและด านหล ง กล องเดล เวอร ร รถจ กรยายนต ขนส งอาหาร พ นท เช าส าน กงาน โครงสร างองค กร แสดงการว ดความอ อนไหวของ NPV แสดงค า NPV ท คาดหว ง 106

15 1 บทท 1 โอกาสทางธ รก จ กร งเทพมหานครม ร านอาหารท ม อาย เก าแก และม ช อเส ยงเร องรสชาต อาหารอย เป น จ านวนมาก โดยได ร บม เคร องหมายการค าเป นการประก นเร องรสชาต อาหารมามากมาย อย างเช น เชลล ชวนช ม เป นต น ร านอาหารเหล าน ส วนใหญ เป นธ รก จภายในครอบคร วท ม เจ าของ เป นพ อคร วหร อแม คร วในการประกอบอาหารต งแต อด ตจนถ งป จจ บ น บางร านก ส บทอดจากร นส ร นด แลก จการต อมาจนถ งป จจ บ น ด วยช อเส ยงและรสชาต อาหารท าให ร านอาหารเหล าน ย งคง ได ร บความน ยมอย ส งเกตได จากผ คนท เข าร บประทานอาหารเหล าน อย างต อเน องจนบางร านผ คน ท มาร บประทานต องเข าแถวรอเป นเวลานานกว าจะได ร บประทานอาหาร ด วยในสภาวะป จจ บ นว ถ ช ว ตของคนกร งเทพมหานคร ม การเปล ยนแปลงไปจากเด ม ผลกระทบจากสภาพทางเศรษฐก จและส งคมท าให คนในกร งเทพมหานครต องใช ช ว ตด วยความเร ง ร บแข งข นก บเวลามากข น เวลาจ งกลายเป นป จจ ยท ส าค ญท จะต องใช เพ อให เก ดประส ทธ ภาพมาก ท ส ด ด งน นจ งท าให เก ดการเปล ยนแปลงพฤต กรรมการบร โภคของคนกร งเทพมหานคร จ งเก ดการ บร การจ ดส งอาหารเข ามาม บทบาทส าค ญในการบร โภคและม เร มขยายวงกว างเข าส ท กกล มของ คนกร งเทพมหานคร เน องจากการบร การจ ดส งอาหาร ท าให เก ดการประหย ดท งค าใช จ ายในการ เด นทางและสามารถควบค มเวลาในการร บประทานอาหารได อ กด วย จากป จจ ยด งกล าวท าให พฤต กรรมผ บร โภคม การใช บร การการจ ดส งอาหารเพ มข น บรรดาร านอาหารท ม ต นท นส งสามารถ ปร บต วให สอดคล องก บพฤต กรรมผ บร โภคได โดยเพ มการให บร การจ ดส งอาหารถ งท บางราย สามารถบร การครอบคล มได ท วท งประเทศ แต ส าหร บผ ประกอบร านอาหารเก าแก เหล าน น นยากท จะม ปร บต วในการให บร การจ ดส งอาหาร เน องจากข อจ าก ดในเร องบ คลากรท ม ความร ความสามารถในการแข งข นและการใช เทคโนโลย สม ยใหม ซ งอาจจะเป นผลให ร านอาหารเก าแก ไม สามารถแข งข นในอ ตสาหกรรมร านอาหารน ได ต อไปในอนาคต ป จจ บ นม การแข งข นธ รก จการจ ดส งอาหารม แนวโน มส งข นอย างต อเน อง โดยในป 2552 ม ลค าธ รก จการจ ดส งอาหารม ม ลค าถ ง 5,150 ล านบาท เม อเท ยบก บในป 2551 แล วเพ มข นร อย ละ 3.0 และคาดว าจะม การปร บต วเพ มข นอย างต อเน องอ ก โดยเฉพาะในเม องหลวงอย าง

16 2 กร งเทพมหานคร ท ม ประชากรอาศ ยอย อย างหนาแน นและม การปร บเปล ยนในการด าเน นว ถ ช ว ต ท ผ คนเร งร บการท าก จกรรมต างๆ ม ผ บร โภคเล อกใช บร การด งกล าวมากข น จากสถานการณ ด งกล าว ทางคณะผ จ ดท า เล งเห นโอกาสทางธ รก จในการท จะน าเอา ความน ยมร านอาหารเก าแก ในกร งเทพมหานครต างๆและความต องการบร การการจ ดส งอาหารมา น าเสนอเป นธ รก จบร การจ ดส งอาหารเก าแก ในกร งเทพมหานคร โดยทางคณะผ จ ดท าจะ ท าการศ กษาความเป นไปได ของธ รก จต อไป

17 3 บทท 2 ประเภทธ รก จการจ ดส งอาหาร ป จจ บ นธ รก จร านอาหารม การขยายต วน อยในช วงหลายป ท ผ านมา อ นเน องมาจากภาวะ เศรษฐก จท ไม คงท และสภาวะการแข งข นของร านอาหารก นเองม ส ง ท าให ร านอาหารใหม ๆเก ดข น น อยและร านท อย มานานก ต องป ดก จการไป จ งส งผลให จ านวนร านอาหารไม โตข นเท าท ควร และ พฤต กรรมผ บร โภคในป จจ บ นเปล ยนไปจากเด ม ม การช ว ตเร งร บท าให ไม ม เวลาในการเตร ยม อาหาร การบร โภคอาหารประเภทส าเร จร ปม แนวโน มเพ มส งข น เก ดการแข งข นส งตามมา ธ รก จ ร านอาหารจ งต องใช กลย ทธ ต างๆเพ อท จะอย ในตลาดต อไป การบร การจ ดส งอาหารถ ง( Delivery) ก เป นอ กกลย ทธ หน งท ส าค ญท ผ ประกอบน ามาใช อ กท งย งสามารถตอบโจทย ผ บร โภคในย คน ได เป นอย างด 2.1. ภาพรวมธ รก จร านอาหาร ท ามกลางป ญหาว กฤตเศรษฐก จท ส งผลกระทบต อก าล งซ อ และความก งวลถ งความไม แน นอนของรายได ในอนาคต ซ งส งผลท าให ผ บร โภคต างพยายามประหย ดค าใช จ ายประจ าว น ท งน เพ อออมเง นไว ใช ในอนาคต หลากหลายธ รก จได ร บผลกระทบ โดยธ รก จร านอาหารก เป นธ รก จ หน งท ได ร บผลกระทบ เน องจากผ บร โภคลดความถ ในการออกไปร บประทานอาหารนอกบ าน หร อ ถ าออกไปร บประทานอาหารนอกบ านก จะม ค าใช จ ายต อห วลดลง และเล อกร านอาหารท จะไป ร บประทานมากข น ท าให รายได ของผ ประกอบการธ รก จร านอาหารลดลง ภาพรวมม ลค าตลาดธ รก จร านอาหารในประเทศไทยในป 2552 ลดลงเหล อประมาณ 194,000 ล านบาท หดต วประมาณร อยละ 3-4 เม อเท ยบก บป 2551 ด งแสดงในร ปท 2.1 ท งน เน องจากพฤต กรรมของผ บร โภคลดความถ ในการร บประทานอาหารนอกบ าน และลดค าใช จ ายต อ คร งในการออกไปร บประทานอาหารนอกบ าน ม ลค าธ รก จร านอาหารในประเทศค านวณจาก ค าใช จ ายในการบร โภคอาหารนอกบ านของคนไทย

18 4 ภาพท 2.1 ม ลค ารวมตลาดร านอาหารภายในประเทศ ท มา บร ษ ทศ นย ว จ ยกส กรไทย จาก ด คานวณป 2552 อ งข อม ลสาน กงานสถ ต แห งชาต ในป 2551 ร านอาหารในประเทศม จ านวน 58,549 ร าน เม อเท ยบก บป 2550 แล วจ านวน ร านอาหารภ ตตาคารลดลงร อยละ 8.7 เน องจากม ร านอาหารป ดก จการ โดยเฉพาะร านอาหารใน ต างจ งหว ด แยกเป นร านอาหารในกร งเทพฯ 12,000 ร าน ซ งเม อเท ยบก บป 2550 แล วใกล เค ยงก น และร านอาหารในต างจ งหว ด 46,549 ร าน ลดลงร อยละ 10.7 อย างไรก ตาม ด งแสดงในร ปท 2.2 ส วนแนวโน มในป 2551 คาดว าจะลดลงลดลง เน องจากผ ประกอบการธ รก จร านอาหารต องเผช ญ การแข งข นท ร นแรง ท งจากร านจ าหน ายอาหารไทยด วยก นเอง และร านอาหารต างประเทศท เข ามา ขยายก จการในประเทศไทยเพ มข นอย างต อเน อง โดยเฉพาะร านอาหารญ ป น ภาพท 2.2 จ านวนอาหารในประเทศไทย ป 2551 ท มาบร ษ ทศ นย ว จ ยกส กรไทย จ าก ด

19 5 ธ รก จร านอาหารในประเทศไทยสามารถแบ งออกได เป น 3 ประเภท ด งน 1. ร านอาหารรายย อย (ไม รวมธ รก จร านจ าหน ายอาหารประเภทแผงลอยและรถเข น) ธ รก จร านอาหารประเภทน เจ าของก จการจะเป นผ ประกอบการรายย อย หร อ SME ธ รก จ ร านอาหารรายย อยน ใช เง นลงท นในเบ องต นท ไม ส งมากน ก เม อเท ยบก บการลงท นในธ รก จ ร านอาหารประเภทอ น และม ระยะเวลาในการค นท นค อนข างส นเม อเท ยบก บการลงท นในธ รก จ ร านอาหารประเภทอ น คาดการณ ว าในป 2551 ม ลค าตลาดของร านอาหารรายย อยในประเทศไทย น นม ส ดส วนประมาณร อยละ 70.0 ของม ลค าธ รก จร านอาหารท งหมด และเม อเท ยบก บป ท ผ านมา ม อ ตราการขยายต วร อยละ ร านอาหารต างประเทศและร านอาหารหร คาดว า ในป 2551 ม ส ดส วนทาง การตลาดร อยละ 10.0 และเม อเท ยบก บป ท ผ านมาม อ ตราการขยายต วเพ ยงร อยละ 2.0 อย างไรก ตาม ธ รก จร านอาหารญ ป นม การเต บโตท โดดเด นอย างมาก ซ งจากการส ารวจคนกร งเทพฯท เล อก ล มลองอาหารต างชาต เม อต องร บประทานอาหารนอกบ าน และสามารถจ ดล าด บอาหารต างชาต ยอดน ยม 5 อ นด บแรก ได ด งน อาหารญ ป นครองอ นด บหน ง รองลงมาค ออาหารจ น อาหาร อเมร ก น อาหารเว ยดนาม และอาหารอ ตาเล ยน คาดการณ ว าม ลค าตลาดของธ รก จร านอาหาร ญ ป นในประเทศไทยย งจะขยายต วได อ กค อนข างมาก 3. ร านอาหารประเภทบร การด วน (Quick Service Restaurant) ป จจ บ นธ รก จ ร านอาหารประเภทน ม การเต บโตในอ ตราส งส ดในกล มธ รก จร านอาหารในประเทศไทย คาดการณ ว าส ดส วนตลาดของธ รก จประเภทน ประมาณร อยละ 20.0 ของม ลค าตลาดธ รก จร านอาหารปรเภท น โดยเม อเท ยบก บป ท ผ านมาม อ ตราการขยายต วถ งร อยละ 5.0 โดยตลาดของธ รก จร านอาหาร ประเภทน เก อบร อยละ 90 เป นธ รก จแฟรนไชส ประเภทฟาสต ฟ ด ซ งม ส วนแบ งตลาดเป นประเภทไก ร อยละ 40 แฮมเบอร เกอร ร อยละ 20 พ ซซ าร อยละ 15 ไอศกร มร อยละ 10 และอ นๆร อยละ 15 ป จจ บ นในประเทศไทยม สาขาร านอาหารประเภทฟาสต ฟ ดกว า 1,000 แห ง ส วนธ รก จร านอาหาร ประเภทบร การด วนท เหล ออ กร อยละ 10 น นเป นธ รก จอาหารนานาประเภท

20 ประเภทของธ รก จจ ดส งอาหาร จากการศ กษาพบว าป จจ บ นธ รก จจ ดส งอาหารในประเทศไทยม อาหารหลายประเภท โดย สามารถแบ งตามล กษณะของอาหารเป น 2 แบบ ค อ อาหารประเภทว ตถ ด บ และ อาหารประเภท ส าเร จร ป ภาพท 2.3 ประเภทธ รก จจ ดส งอาหาร ธ รก จการจ ดส งอาหารประเภทว ตถ ด บ เป นการจ ดส งว ตถ ด บให ล กค าถ งหน า บ าน ในล กษณะของรถป กอ พขายว ตถ ด บในการปร งอาหารท ตระเวนขายไปตามแหล งช มชน เหมาะส าหร บล กค าท ไม ม เวลาไปซ อว ตถ ด บเพ อน ามาปร งอาหาร แต ย งคงช นชอบในการปร ง อาหารร บประทานเอง ธ รก จจ ดส งอาหารส าเร จร ป จากแนวโน มของคนท อาศ ยอย ในเม องใหญ เพ ม มากข น ความเร งร บในช ว ตประจ าว น สภาพการจราจรท ต ดข ด ไม ม เวลาในการประกอบอาหาร ร บประทานเอง ท าให ต องพ งพาอาหารส าเร จร ป ซ งม ค าใช จ ายและประหย ดเวลากว าการปร งเอง โดยธ รก จจ ดส งอาหารอาหารส าเร จร ปสามารถแบ งได เป น 5 ประเภท ด งน

21 7 ธ รก จอาหารประเภทฟาสต ฟ ดส เป นอาหารท ได ร บความน ยมอย างมากโดยเฉพาะใน กล มว ยร นท เน นรสชาต ของอาหารมากกว าค ณค าด านโภชนาการ ตลาดป จจ บ นม ผ ประกอบท เป น International Brand อย าง พ ซซ าฮ ท พ ซซ าคอมพาน แม คโดน ล เคเอฟซ และ Local Brand อย าง เชสเตอร กร ล ภาพท 2.4 ต วอย างธ รก จอาหารประเภท Fast food ธ รก จอาหารประเภทร านอาหาร เป นเมน อาหารท วไปท ม อย ในร านอาหาร ซ งผ ประกอบการ เองเพ มช องทางจ าหน ายด วยการจ ดส งถ งบ านเพ อเพ มยอดขาย และย งเพ มบร การร บจ ดเล ยงนอก สถานท แบบครบวงจรอ กด วย ผ ประกอบการท ม ช อเส ยงป จจ บ น เช น สกาย ลาร ค,ส ฟ า, เจเจ เดล เวอร ร และ S&P เป นต น ภาพท 2.5 ต วอย างธ รก จอาหารประเภทร านอาหาร ธ รก จอาหารเฉพาะประเภท เป นอาหารท ก าล งได ร บความน ยมเพ มมากข น เช น อาหารญ ป น ส ก อาหารส าเร จร ปแช แข ง อาหารยอดน ยมประจ าท องถ น ด งแสดงในร ปท 6

22 8 ภาพท 2.6 ต วอย างธ รก จอาหารเฉพาะประเภท ธ รก จอาหารป นโต เหมาะส าหร บล กค าท ไม ต องการเส ยเวลาก บการส งและรออาหารในแต ละม อ โดยล กค าสามารถก าหนดเมน อาหารเองล วงหน าได และเก บค าบร การเป นงวดๆ ท งรายส ปดาร หร อ รายเด อน เม อถ งเวลาทางร านก จะจ ดส งอาหารให ถ งท ร านอาหารท ท าธ รก จอาหารป นโต เช น ส ร กร จ ดส ง, คร วม อถ อ, เถา จ ดส งและป นโตส ข มว ท เป นต น ภาพท 2.7 ต วอย างธ รก จอาหารป นโต ธ รก จอาหารเบเกอร เป นอาหารประเภทของว างท เหมาะส าหร บการจ ดประช ม หร องานเล ยง ต างๆ นอกจากน ย งใช เป นของขว ญในโอกาสพ เศษ เช นงานว นเก ด ท าให ธ รก จน สามารถสร าง รายได ให ก บร านเบเกอร จ านวนมากกว าการขายหน าร าน จนบางร านไม ม หน าร านเน นการจ ดส ง อย างเด ยว ผ ประกอบการ เช น S&P,เค กบางกอก เป นต น ภาพท 2.8 ต วอย างธ รก จอาหารผล ตภ ณฑ เบเกอร แผนธ รก จจ ดส งอาหารของ Bangkok food Delivery เป นการจ ดส งอาหารให ร านด งใน เขตกร งเทพ ซ งถ กจ ดอย ในกล ม ธ รก จจ ดส งอาหารประเภท Restaurant ด วยเมน อาหารแบบตาม

23 9 ส งท วไปท ล กค าสามารถเล อกจากเมน ของร านด งและทาง Bangkok food Delivery ก จ ดส งภายใต เง อนไขของแต ละร าน โดยความแตกต างระหว างธ รก จท ม อย ในกล มน ก บแผนธ รก จจ ดส งอาหาร ของ Bangkok food delivery ท กล มท า ค อ ล กค าสามารถเล อกส งอาหารได จากหลายร านในการ ส งคร งเด ยวโดยท กร านเป นร านท ม ช อเส ยงและประว ต มายาวนาน เป นท ร จ กของคนท วไป ธ รก จจ ดส งอาหาร(Food Delivery) ป จจ บ นการแข งข นธ รก จการส งอาหารม การแข งข นท ร นแรงและม แนวโน มส งข นอย างต อเน อง โดย ในป 2550 ม ลค าธ รก จการจ ดส งอาหารม ม ลค า 4,350 ล านบาท ในป 2551 ม ลค าธ รก จการจ ดส ง อาหารม ม ลค า 5,000 ล านบาท ปร บต วเพ มข นร อยละ15.0 และในป 2552 ท ม ม ลค าส งถ ง 5,150 ล านบาท เพ มข นร อยละ 3. ด งในร ปท 2.9 แม ว าอ ตราการเต บโตลดลงอ นเน องจากป ญหาด าน เศรษฐก จ แต คาดว าย งการปร บต วเพ มข นอย างต อเน องอ ก โดยเฉพาะในเม องหลวงอย าง กร งเทพมหานคร ท ม ประชากรอาศ ยอย อย างหนาแน นและม การปร บเปล ยนในการด าเน นว ถ ช ว ต เวลา กลายเป นป จจ ยท ส าค ญท จะต องใช เพ อให เก ดประส ทธ ภาพมากท ส ด ภาพท 2.9 ม ลค าการเต บโตของธ รก จจ ดส งส นค าอาหารภายประเทศ ท มา จากหน งส อพ มพ ฐานเศรษฐก จฉบ บท 2, เมษายน พ.ศ. 2553

24 10 ร านอาหารเก าแก ร านอาหารเก าแก หมายถ งร านอาหารท เป ดให บร การมายาวนานในกร งเทพมานานเก น 10 ป และได ร บประก นในเร องรสชาต อาหาร จากสถานบ นอาหารต างๆ เช น เชลล ชวนช ม เป นต น ร านอาหารเก าแก เหล าน ม บางร านย งคงเป ดด าเน นก จการอย บ าง ไม ว าจะเป นจากการส บทอด ก จการต อของร นล ก หลาน หร อ บางร านเจ าของย งคงด าเน นก จการเองอย ท น าสนใจไม ว าป จจ บ น ม ร านอาหารใหม ๆเก ดข นอย มาก ม การน าเสนออาหารท ม ความหลากหลายหร อม ส งอ านวยความ สะดวกต างๆ ไม ว าจะเป นการจ ดส งถ งท แต ร านอาหารเก าแก เหล าน ย งคงได ร บการตอบร บของ ผ บร โภคอย ไม ว า ส งเกตได จากร านอาหารเหล าน ม คนเข ามาร บประทานอย างต อเน องในท กๆว นท เป ดท าการ แต น อยร านท ม บร การส งถ งท ต วอย างร านอาหารเก าแก ตารางท 2.1 ต วอย างร านอาหารเก าแก ในกร งเทพมหานคร ล าด บ ร านอาหาร ร ป เมน แนะน า เขต สถานท เวลาเป ด เป ดบร การป พ.ศ. ตลาดบางเขน ถนน 1 ขนมหวานชาวว ง ทองหยอด ข าวเหน ยวมะม วง จต จ กร พหลโยธ น แขวง 2526 เป ดบร การ เป ดท กว น จต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ ซอยพหลโยธ น 54 2 ก วยเต ยวเน อจ นตนา ก วยเต ยวเน อ จต จ กร เป ดบร การ ท กว น 2512 (เข าไปแล วซอยแรก (ก วยเต ยวเน อโลงศพ) น ซ ายม อ ท จอดหายาก) 3 ร านค วไก ชลธ ชา ก วยเต ยวค วไก ด ส ต เป ดบร การ เป ดขาย บางกระบ อ ท กว น (บางกระบ อ) น. 4 ร านขนมจ นไหหล า เจ วา ขนมจ นไหหล า เน อ หม ด ส ต ซอยล กหลวง 8 หย ดว นจ นทร 2503 สะพานขาว ร านอาหารพ นเล ศ ข าวหน าไก เป ดท กว น ป อมปราบศ ตร พ าย ห าแยกพล บพลาไชย เว นว นจ นทร 2493 ป ดบ14.00

25 11 ตารางท 2.1(ต อ) ต วอย างร านอาหารเก าแก ในกร งเทพมหานคร ล าด บ ร านอาหาร ร ป เมน แนะน า เขต สถานท เวลาเป ด เป ดบร การป พ.ศ. 6 ร านอาหารพ ลส น เป ดย าง พระนคร ห วม มส แยกว ส ทธ 2512 เวลา น กษ ตร ย ต งอย ท ร าน ก.พาณ ช ข าวเหน ยวม น พระนคร เย องปากซอยแพร ง ภ ธร ถ.บ านตะนาว เวลา น 2472 กทม. ร านอย ร มถนน เป ดท กว น ตอนเช า จ นทร -ศ กร ต 1-8 โมงเช า 8 โจ กสามย าน โจ กสามย าน ปท มว น เสาร -อาท ตย เป ด ต ซอยจ ฬาฯ 11 2คร ง-8 โมงเช า 2493 ตอนบ าย จ นทร -ศ กร เป ด บ าย 2 โมงคร ง- 2ท ม เป ดท กว น 2 รอบ 9 ข าวม นไก ประต น า ข าวม นไก ตอน, มะระซ โครงหม ราชเทว เวลา ซ.เพชรบ ร 30 น. และ น 10 ถ วแปบ ซอยละลายทร พย ถ วแปบ ส ลม 2523 ซอยละลายทร พย จ - ศ

26 12 บทท 3 การว เคราะห ธ รก จการจ ดส งอาหาร การว เคราะห โครงสร างอ ตสาหกรรมช วยระบ อ ปสรรคและโอกาสท งภายในและภายนอก ของอ ตสาหกรรมธ รก จ ซ งจะสามารถมองเห นภาพรวมของธ รก จและสามารถเข าใจสภาพใน ป จจ บ นของธ รก จ เพ อน ามาสร างกลย ทธ ท เหมาะสมก บสภาพในป จจ บ นท เป นอย เพ อเป นการลด ความเส ยงในการท าธ รก จได การว เคราะห อ ตสาหกรรมสามารถแบ งได 2 ประเภทใหญ ๆ ค อการว เคราะห ป จจ ย ระด บมหภาคซ งถ อว าเป นการว เคราะห ภายนอก ประกอบด วย ประชากรศาสตร เศรษฐก จ เทคโนโลย ส งคมและว ฒนธรรม และ การเม องและกฎหมาย ในส วนการว เคราะห ป จจ ยระด บ จ ลภาคซ งเป นการว เคราะห ระด บภายในของอ ตสาหกรรมเอง จะใช หล ก Five Forces ของ Michael e porter ซ งประกอบด วย อ ปสรรคการเข ามาของค แข งข นรายใหม อ ปสรรคจากส นค า ทดแทน อ านาจต อรองของผ ขายป จจ ยการผล ตและการแข งข นในอ ตสาหกรรม 3.1. การว เคราะห ป จจ ยระด บมหภาคซ งถ อว าเป นการว เคราะห ภายนอก ประชากรศาสตร (Demographic) ป จจ บ นเก ดการเปล ยนแปลงถ อเป นป จจ ยหน งในการเปล ยนแปลงของตลาดอ ตสาหกรรม ต างๆ แต จะส งผลมากน อยเพ ยงใดข นอย ก บสภาพของอ ตสาหกรรมแต ละประเภท ในส วน ประชากรในประเทศไทยแน นอนกร งเทพมหานครท เป นเม องหลวงม จ านวนประชากรอาศ ยมาก ท ส ด ค อ 5,710,883 คน ด งในตารางท 3.1 ตามทะเบ ยนราษฎรในป พ.ศ ม จ านวน 5 ล าน 7 แสนคน จ านวนบ านท งหมด 2,263,680 หล งคาเร อน ม จ านวนคนโดยเฉล ย 2.52 คนต อหล งคา เร อน เม อพ จารณาประชากรรายเขต พบว าเขตท ม จ านวนประชากรมากท ส ด ค อ เขตบางแค ม 193,449 คน ส วนเขตท ม ประชากรน อยท ส ด ค อ เขต ส มพ นธวงศ ม ประชากรเท าก บ 30,088 คน แต จ านวนคนท อาศ ยอย จร งม อย ประมาณ 9 ล านคน ประชากรว ยเด ก อาย 0-14 ป ค ดเป นร อยละ 19.1 ประชากรว ยท างานหร อช วงอาย ระหว าง ป ม 3,804,183 คน ค ดเป นร อยละ 65.1 เป น

27 13 เพศชายเท าก บ 1,803,561 คน ส วนประชากรว ยส งอาย (อาย ป ข นไป) ม 524,000 คน ค ด เป นร อยละ 9 จะเห นได ว าประชากรส วนใหญ เป นช วงว ยท างานมากท ส ด ลาด บ จ งหว ด ตารางท 3.1 จ านวนประชากรในกร งเทพมหานครป 2552 จานวนราษฎร (หน วย : คน) ชาย หญ ง รวม ท วประเทศ 31,255,869 32,133,861 63,389,730 1 กร งเทพมหานคร 2,722,313 2,988,570 5,710,883 ท มา ประกาศส าน กทะเบ ยนกลาง กรมการปกครอง การเปล ยนแปลงด านประชากรส งคมไทยว ยทางานลดลง โครงสร างประชากรท คาดว าจะเก ดข นในอนาคตน น จะก อให เก ดปรากฏการณ ส าค ญท ม ผลต อส งคมไทยอย างมากน นค อ การม ผ ส งอาย ม จ านวนมากข น และประชากรว ยท างานลดลง และถ าย งเป นในอ ตราป จจ บ นใน 5 ป ข างหน าเป นจ านวนประชากรว ยท างานจะลดลง 7 % ซ ง ส งผลก บการบร โภคการการใช บร การการจ ดส งอาหารในเช งลบ เพราะล กค าท ใช บร การเป นล กค า ว ยท างานเป นหล ก แต จ านวนประชากรผ ส งอาย เพ ม 46% ฉะน นในระยะยาวต องม การปร บกล ย ทธ เพ อรองร บกล มล กค าใหม ค อกล มผ ส งอาย ท จะม จ านวนมากข นในอนาคต ตารางท 3.2 ประมาณการประชากร จ าแนกตามกล มอาย และเพศ ช วงอาย รวม 6,846 6,836 6,827 6,818 6,785 6,748 6,708 6,665 6,619 6,585 6,549 6,510 ท มา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ส าน กนายกร ฐมนตร

28 ส งคมและว ฒนธรรม (Social and Culture Environment) คนไทยก บงานส งคม คนไทยพ นฐานชอบงานส งคมเพราะว ฒนธรรมคนไทยจะชอบอย รวมก นเป นส งคม ช วยเหล อซ งก นและก น ในเวลาเหต การณ หร อพ ธ การจะม แขกผ ม เก ยรต ต างๆเข ามาร วมงานเพ อ เป นเก ยรต แก เจ าภาพผ จ ดงาน ต วอย างเช น งานแต งงาน งานบวช งานศพ ไม เว นแม แต งาน ส มมนาต างๆ ในงานเล ยงตามว ฒนธรรมการเป นเจ าภาพท ด ของคนไทยน น จะม อาหารหร อ เคร องด มมาบร การให แขกผ ท มาร วมงานตามธรรมเน ยมของคนไทยมาต งแต ด งเด มเพ อเป นการ ตอบแทนน าใจของบรรดาแขกหร อผ คนท มาร วมงาน ในแต ละว นงานเล ยงหร องานส มมนาประช ม ต างๆ ในจ งหว ดกร งเทพมหานคร ม จ านวนมากมายโดยเฉพาะ หน วยงานราชการ ร ฐว สาหก จ หร อ บร ษ ทเอกชนท ม บ คคลากร จ านวนมาก ฉะน นความต อการการบร โภคอาหารม อย จ านวนมากตาม ไปด วย ด านส งคมและว ฒนธรรมม ผลในเช งบวกในธ รก จการให บร การจ ดส งอาหารถ งท โดยเฉพาะในงานเล ยงหร อก จกรรมต างๆ ท ม ความต องการอาหารหร อของว างจ านวนมาก ว ฒนธรรมการร บประทานอาหารของคนในเม อง ป จจ บ นคนเม องอย างกร งเทพมหานครใช ช ว ตเร งร บก นมากข นท าให อาหารประเภท ส าเร จร ปหร อฟาสต ฟ ดส กลายเป นอาหารอ นด บหน งของผ บร โภคเพราะโครงสร างทางส งคมท เปล ยนแปลงผ คนเร งร บในการใช ช ว ตก นมากข นท าให ม การปร บต วโดยการเปล ยนพฤต กรรมการ ทานอาหารให สะดวกและรวดเร วย งข น จากการปร บพฤต กรรมน ท าให ธ รก จการจ ดส งอาหารเป น ต วเล อกในการบร โภคอาหารในช วโมงเร งด วน เน องด วยสามารถประหย ดเวลาในการเด นทางไป ร บประทานอาหารได จากสภาพส งคมและว ฒนธรรมด งกล าวจะเห นได ว าม ความต องการในการบร โภคอาหาร ตามงานส มมนาหร องานเล ยงต างๆ จ านวนมากและม ความต องการในเร องการบร การจ ดส ง อาหารควบค ก นไปก บส งคมเม องสม ยใหม เศรษฐก จ (Economic Environment) ( - ) ภาวะเศรษฐก จไตรมาส 3/2553 ขยายต วร อยละ 6.7 ชะลอลงเม อเท ยบก บร อยละ 9.2 ใน ไตรมาสท แล ว ด านการบร โภคของคร วเร อนขยายต วร อยละ 5.0 เป นการชะลอลงของการบร โภค อาหาร ส นค าคงทนประเภทรถยนและเคร องใช ไฟฟ า ส นค าก งคงทนและบร การ แม จะม ป จจ ย

29 15 สน บสน นให ม การบร โภคเพ มข น เช น รายได เกษตรกรท เพ มข นจากราคาพ ชผลท ส งข น อ ตราเง น เฟ อท ย งอย ในระด บต า และอ ตราการว างงานท ลดลง แต ประชาชนก ย งม ความว ตกต อความไม แน นอนทางเศรษฐก จ ท าให ระม ดระว งการใช จ าย แต ในหมวดผล ตภ ณฑ อาหาร ขยายต วร อยละ 2.0 ส งข นเม อเท ยบก บไตรมาสท แล วท ขยายต วร อยละ 0.5 ด านรายจ ายเพ อการอ ปโภคของร ฐบาล โดยรวมในราคาประจ าป ม ลค า 355,172 ล านบาท เพ มข นจากระยะเด ยวก นของป ท แล ว ร อยละ 3.1 ประกอบด วย ค าตอบแทนแรงงาน 223,648 ล านบาท เพ มข นร อยละ 1.1 และรายจ ายค าซ อ ส นค าและบร การส ทธ 131,524 ล านบาท เพ มข นร อยละ 6.8 ซ งเป นผลมาจากการเบ กจ ายเง น โครงการตามแผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง 2555 แม ว าการขยายต วเศณษฐก จจะเพ มข นอย างต อเน องแต เร มม ส ญญาณการชะลอต วลง จากความไม แน นอนทางเศรษฐก ในภาคคร วเร อน ในส วนทางภาคร ฐม การใช จ ายเพ มข นในส วนซ อ ส นค าและบร การส ง ส วนหน งมาจากโครงการตามแผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง 2555 ฉะน นควร ม งเน นในการท าการตลาดก บภาคร ฐบาล ภาพท 3.1 ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (GDP) ราคาน าม นแพงมากข น ท มา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต น าม นเป นป จจ ยท ส าค ญเพราะเป นต นท นการผล ตและบร การ ในช วง 5 ป หล งท ผ านมา ราคาน าม นม ความผ นผวนมากโดยม การปร บต วเพ มส งข นอย างต อเน อง ม ราคาเพ มข นมากกว า ร อยละ 60 เท ยบก บราคา 5 ป ท แล ว จากความผ นผวนของราคาน าม นน ท าให ม ความเส ยงในการ ชะลอต วของเศรษฐก จจากภาระต นท นท ต องเพ มข น แต ป จจ บ นร ฐบาลม นโยบายให ม งเน นให ท ก

30 16 ภาคส วนไปใช พล งงานทางเล อกแทน โดยการใช นโยบายอ มราคาน าม นท เป นพล งงานทางเล อก เช น แก สโซฮอร น 91,95 ด เซลบ 5 แก ส LPG และ NGV เป นต น ราคาน าม นก บธ รก จการบร การส งอาหารน บว าม น ยส าค ญก บธ รก จการจ ดส งอาหารเพราะ เป นต นท นในการบร การท ส าค ญ จ งจ าเป นต องศ กษาและม การหาแผนหร อกลย ทธ เพ อมารองร บ ป ญหาราคาน าม นท ส งข น อย างต อเน อง ด งในร ปท 3.2 ภาพท 3.2 กราฟราคาน าม นเบนซ น 95 ต งแต ป ท มา บร ษ ทเชลล ประเทศไทย จ าก ด การเม องและกฎหมาย (Political-Legal Environment) ( +/- ) สภาพการเม องและข อบ งคร บทางกฎหมายสามารถสร างท งโอกาสและอ ปสรรคได ในการ ท าธ รก จต างๆ ธ รก จการจ ดส งอาหารก เช นก น เพราะทางม ป จจ ยในภาคร ฐเป นต วหน นในการท า ธ รก จจะม โอกาสประสบความส าเร จได อย างรวดเร ว ด านการเม อง ในสถานการณ ป จจ บ นป ญหาด านการเม องทว ความร นแรงมากข นโดยม การป ดถนน ช มน มก นบ อยคร งและระยะเวลายาวนานข น ส งผลกระทบก บสภาพเศรษฐก จและอ ตสาหกรรม ธ รก จต างๆ ส าหร บอ ตสาหกรรมการจ ดส งอาหารได ร บผลกระทบเพราะป ญหาด งกล าวจ ดอย ใน พ นท จ าก ดไม ได กระทบในพ นท ภาพรวมของกร งเทพมหานคร ฉะน นถ อว าม ความส มพ นธ เช งลบ ก บธ รก จ ต องหาแผนรองร บความเส ยงทางการเม องในการประกอบธ รก จการจ ดส งอาหาร

31 การว เคราะห ป จจ ยภายในอ ตสาหกรรมด วยFive Forces Model ในการว เคราะห ป จจ ยแต ละด านท เป นผลกระทบจากภายนอกตามกรอบแนวค ด Five Forces Model ของ Porter มาใช ด งในร ปท 12 โดยประกอบด วย 5 ป จจ ยน นจะท าให ทราบถ ง ล กษณะสภาพในป จจ บ นเพ อให สามารถวางกลย ทธ ได เหมาะสม ร ปท 3.3 Five Forces Model ของ Porter +/ อ ปสรรคการเข ามาของค แข งข นรายใหม (Threat of New Entrants) : +, - ส าหร บการว เคราะห ในการเข าไปแข งข นในธ รก จการจ ดส งอาหาร ธ รก จน ม การด าเน นงาน ไม ซ บซ อน ใช เง นลงท นไม มาก ล กษณะส นค าหร อบร การสร างความแตกต างได ยากล กค าสามารถ เปล ยนในการใช บร การค แข งได ไม ยาก จ งส งผลให การเข ามาแข งข นในธ รก จการจ ดส งอาหาร ส าหร บค แข งรายใหม น นไม ยาก ด งน นอ ปสรรคการเข ามาของค แข งรายใหม ม ผลต อเช งบวกในการ เข ามาในตลาดจ ดส งอาหารน ซ งในทางตรงก นข ามก เป นอ ปสรรคของคนท อย ในธ รก จจ ดส งอาหาร เด ม อ ปสรรคจากส นค าทดแทน (Threat of Substitute Products) : -, - การว เคราะห ในธ รก จจ ดส งอาหารส นค าทดแทนม จ านวนมากได แก การเล อกไป ร บประทานอาหารของผ บร โภคข างนอก บางร านอาหารม การน าเสนอความสะดวกสบายหร อการ สร างบรรยากาศท แตกต างจากร านอ น เพ อด งด ดผ บร โภคในการไปน งร บประทานอาหารในร าน เพ อเป นการเปล ยนบรรยากาศจากการด าเน นช ว ตประจ าว นเด มของผ บร โภค เช น การเป ดเพลง

32 18 การม วงดนตร มาเล น ท งน รวมถ งสถานท ร บรองจ ดประช มหร อจ ดเล ยง อย างตามโรงแรมต างๆ ก จะม อาหารมาให บร การในการระหว างงานด วย แต ค าใช จ ายในการไปร บประทานอาหารนอก สถานท จะม ค าใช จ ายท ส งกว าการเล อกบร การจ ดส งถ งท ถ อได ว าป จจ ยน ม ผลในเช งลบต อธ รก จ จ ดส งอาหาร อานาจต อรองของผ ขายป จจ ยการผล ต (Bargaining Power of Suppliers) : N/A Suppliers ร านอาหารเก าแก ถ อว าเป นห วใจส าค ญส าหร บธ รก จน เลยท เด ยวเพราะว า ส นค าอาหารท งหมดล วนมาจากร านอาหารเหล าน ร านอาหารเก าแก และม ช อเส ยงมานานอาจจะ ม จ านวนลดลง ลงไปตามเวลาของวงจรช ว ตผ ตภ ณฑ ท าให เหล อร านจ านวนไม มากท ม เหล ออย อาจจะม อ ปสรรคท ส าค ญในการเจรจาต อรองหร อการเข าการร วมม อการให บร การ แต เน องด วย จ านวนร านอาหารในป จจ บ นม ปร มาณเพ มข นอย างต อเน อง และม การสร างความแตกต างในต ว ส นค าเพ อด งด ดผ บร โภคมากข นในท กๆว น ซ งสามารถทดแทนร านอาหารเก าแก ได ในระด บหน ง ฉะน นเง อนไขในการเล อกและการเจรจาต อรองค อนข างจะเป นอ ปสรรคและม ความท าทาย ค อนข างส งในการท าธ รก จล กษณะน แต ด วยจ านวนร านอาหารท ม อย จ านวนมาก จ งสร ปได ว า อ านาจต อรองของผ ขายป จจ ยการผล ตไม ส งผลเช งบวกหร อเช งลบก บทางด านธ รก จจ ดส งอาหาร อานาจต อรองของผ ซ อ (Bargaining Power of Customers) : N/A เน องจากส นค าหร อบร การสร างความแตกต างได ยาก อ กท งส นค าม จ านวนมากผ บร โภค สามารถเข าถ งส นค าหร อบร การได ง าย ส งผลให ผ ซ อม อ านาจในการต อรองส ง แต หากพ จารณาถ ง ปร มาณของผ บร โภคท ม อย จ านวนมากสามารถลดอ านาจการต อรองของล กค าลงมาได โดยถ อว า ป จจ ยน ไม ได เป นผลเช งบวกหร อลบต อธ รก จการจ ดส งอาหาร การแข งข นในอ ตสาหกรรม (Competitive Rivalry within Industry) : -, - อ ตสาหกรรมการจ ดส งอาหารม การแข งข นค อนข างส ง จ านวนค แข งค อนข างมาก และม ความสามารถในการท าการตลาดท ด เพราะค แข งรายใหญ ม ทร พยากรท ค อนข างสมบร ณ ฉะน น ค แข งท เป นเจ าตลาดเด มพยายามเพ มยอดขายตามม การเต บโตของอ ตสาหกรรม ด งท เห นได ช ด เช น การท าใบปล วต างๆ จ ด Promotion ต างๆ หร อการเพ มบร การพ เศษเข าไป ด านต นท นในการ

33 19 ผล ตผ ให บร การท เป นผ ผล ตจะได เปร ยบค อนส งเพราะจะสามารถควบค มต นท นการผล ตเองได ด กว า ผ ให บร การอย างเด ยว แต จากการท ผ ผล ตเหล าน ส วนใหญ เล อกท จะผล ตและบร การส งเป น ท าให อาจเก ดความหลากหลายในต วส นค าค อนข างน อย การว เคราะห ค แข ง ในอ ตสาหกรรมการจ ดส งอาหารปร งส กพร อมร บประทานในพ นท กร งเทพฯน นม อย หลาย เจ าแต เจ าท เป นค แข งหล กค อเจ าท ม ส ดส วนการตลาดมากม ช อเส ยงเป นท ร จ กแก คนโดยส วนใหญ รายท ม ส ดส วนล กค ามากและม การประชาส มพ นธ ท ด ก บล กค าค อ S&P, ส ฟ า, JJ, Chefs XP ท ก รายเป นผ จ ดส งอาหารท ม การจ ดส งอาหารในเขตพ นท กร งเทพฯ ซ งส วนใหญ จะเป นผ ผล ตอาหาร ด วยในต ว ม เพ ยง Chefs XP เพ ยงรายเด ยวท ไม ได เป นผ ผล ตอาหารโดยตรงแต จะร บจ ดส งอาหาร จากร านค าในเคร อข ายแทน ความแตกต างรวมถ งจ ดด จ ดด อยในด านต างของแต ละราย สร ปได ด ง ตารางท 3.3 ตารางท 3.3 ตารางเปร ยบเท ยบค แข งในธ รก จการจ ดส งอาหาร Chef XP JJ ส ฟ า S&P จ านวนหน าร าน จ านวนร านท ให บร การ Delivery 100 (เป น Partner อย ใน โซน ส ข มว ท, ส ลม) 1 (สาขาทองหล อ) 5 (ทองหล อ, ราชด าร, ต กธ น ยะ, ศ ร ราช, พหลโยธ น 37) กร งเทพฯ N/A ต างจ งหว ด 7 แห ง (เช ยงใหม, โคราช, หาดใหญ,ห วห น, ศร ราชา,พ ทยา, ชลบ ร ) ช วงเวลาส งซ อ Order ข นต า ไม ม ข นต า 130 บาท 150 บาท 150 บาท ค าจ ดส ง 60 บาท 20 บาท 20 บาท ส ง 600 บาทข นไป ค า จ ดส งฟร 20 บาท

34 20 ระยะเวลาท อาหาร ส งถ งม อล กค า Chef XP JJ ส ฟ า S&P นาท นาท 45 นาท 45 นาท พ นท ท ให บร การ Delivery กร งเทพฯ ส ข มว ท - อ อนน ช พระราม 3 พระราม 4 พระราม 9 สาทร สาธ ประด ษฐ เจร ญกร ง 5 โซน 1. ทองหล อ 2. ฝ งธนบ ร ศ ร ราช จร ล สน ทวงศ 3. ธน ยะ ส ลม 4. ราชด าร 5. พหลโยธ น 37 กร งเทพฯ ช วงราคาส นค า 130 1, ช องทางการส งซ อ ส นค า 1. Online 2. ทางโทรศ พท 1. Online 2. ทางโทรศ พท 3. หน าร าน 1. ทางโทรศ พท 2. หน าร าน 1. Online 2. ทางโทรศ พท 3. หน าร าน จ ดแข ง จ ดอ อน 1. ม เมน อาหารให ล กค า เล อกหลาก หลายมาก ท ส ดจากร าน Partner ช อ ด งย าน ส ข มว ท และส ลม กว า 100 ร าน 2. เน องจากไม ม หน าร าน เป นของต วเองหร อไม ได เป นผ ผล ตโดยตรงจ งม ต นท นคงท ต ามาก ขณะเด ยวก นต นท นผ น หน าร านอย ในท าเลท ด เป นศ นย กลางของแหล ง ธ รก จ Office ส าน กงาน ท ม แต ความเร งร บและ การจราจรค อนข างต ดข ด ม หน าร านเพ ยง 1 แห งซ ง เป นร านเก าแก ม ช อเส ยง และม ต านานมาอย าง ยาวนานกว า 75 ป จ ดส งได บางย านเท าน นซ ง 1. ม การควบค ม ค ณภาพอาหารด มากม ช อเส ยงเป นท ยอมร บท งในและ ต างประเทศ 2. ม จ ด Delivery มากจากสาขาท กระจายอย ท ว กร งเทพฯ - แปรจะส งเม อเท ยบก บ หมายถ งม จ ดกระจายการ ต องเป นโซนท อย ใกล ก บ ค แข ง เน องจากเป นธ รก จ ส งอาหารเพ ยงท เด ยว สาขาหล ก 5 สาขา ร บจ ดส งอาหารอย างเด ยว เท าน น ไม ได เป นผ ผล ตโดยตรง

35 21 การว เคราะห ล กค า (Customer Analysis) จากม ลค าตลาดของธ รก จส งอาหารท ส งถ ง 5,000 ล านบาทน น ธ รก จการจ ดส งอาหารจ ง เป นธ รก จท หลายคนต องการเข ามาร วมแข งข นเพ อแย งช งส วนแบ งทางการตลาด และอ กท งธ รก จ การจ ดส งอาหารม โอกาสเต บโตได อ กมาก ป จจ ยท จะท าให ผ ท าธ รก จน ประสบความส าเร จได ม อย หลายองค ประกอบท งเร องรสชาต ของอาหาร ค ณภาพของว ตถ ด บซ งส งผลไปถ งค ณภาพของ อาหาร การจ ดส ง การตลาด การบร หารจ ดการ แต ป จจ ยหน งท ส าค ญมากค อล กค า ภาพรวมของ ปร มาณล กค าในเขตกร งเทพมหานครน นกระจ ดกระจายก นตามแต ละพ นท โดยส วนความต องการ ท ม มากท ส ดค อในใจกลางเม องหร อฝ งพระนครท งหมดซ งม ผ ประกอบการหลายรายในป จจ บ น ให บร การการการจ ดส งอาหาร แต เร องหน งท ผ ประกอบการให ความสนใจน นไม ม เพ ยงแต ปร มาณ ล กค าแต ย งรวมถ งพฤต กรรมของล กค าว าม ล กษณะเป นอย างไร จากการส ารวจพบว าม หลาย ประเด นท ล กค าให ความส าค ญต อการพ จารณาความพ งพอใจและการต ดส นใจในการเล อกว าจะ ส งอาหารจากผ ให บร การรายไหน ด งน 1. การจ ดส งให ตรงเวลา ต องตรงเวลาไม นานจนเก ดไปโดยเฉพาะช วโมงเร งร บ 2. ความหลากหลายของอาหาร จ านวนความหลากหลายของอาหารเป นส งท ผ บร โภคค าน ง เพราะส นค าทดแทนก นได ง าย 3. ช วงอาย ของผ บร โภค ต องค าน งถ งผ บร โภคว าเป นกล มช วงอาย ไหน สามารถบร โภคอาหาร รสจ ด หร ออาหารท ม ไขม นส งได ไหม ส งเหล าน บางคร งถ าผ บร โภคไม ได ค าน งถ งเราต องค าน งแทน ผ บร โภค 4. ภาชนะท ใส อาหาร เป นอ กส วนหน งท ล กค าให ความใส ใจมาก Package กล องส งอาหาร ต องด ด และน าร บประทาน และท ส าค ญต องสามารถห อห มอาหารโดยไม หกเลอะเทอะได ง าย พฤต กรรมเหล าน เป นภาพรวมของล กค าในเขตกร งเทพมหานครซ งจะเห นได ว า เร อง รสชาต อาหารน นเป นเพ ยงป จจ ยหน งท ล กค าให ความส าค ญ ด งน นการจะอย ในธ รก จการจ ดส ง อาหารให ประสบผลส าเร จและย งย นน น ผ ประกอบการการจ ดส งอาหารควรค าน งถ งป จจ ยข างต น ท กๆข อและรวมถ งส งเกตพฤต กรรมของล กค าด วยว าม การเปล ยนแปลงไปแล วอย างไรด วย

36 22 บทท 4 การว จ ยตลาดของธ รก จจ ดส งอาหาร ในการว จ ยธ รก จการจ ดส งอาหาร จะท าการว จ ยก บกล มต วอย างท เก ยวข องก บธ รก จ ท งหมด 3 ด าน ค อ ด านผ ประกอบการธ รก จจ ดส งอาหาร(Owner)ท ด าเน นธ รก จจ ดส งอาหารอย ในป จจ บ น, ด านผ ประกอบการร านอาหารเก าแก (Supplier)ซ งเป นร านอาหาร และด านล กค า (Customer)ท เป นองค กร ซ งกล มต วอย างท งหมดม ล กษณะเป นหน วยงาน ด งน นทางกล มจ ง เล อกท าการว จ ยเช งค ณภาพ โดยการส มภาษณ เช งล กกล มต วอย าง เพ อท จะสามารถได ร บข อม ล จากผ ท เก ยวข องโดยตรงและเพ อได ร บรายละเอ ยดครบถ วนจากแต ละกล มต วอย าง ท งน ก เพ อท จะสามารถสร างต วแบบธ รก จจ ดส งอาหารให เหมาะสมมากท ส ด 4.1. ว ตถ ประสงค ของการศ กษา เพ อศ กษาโอกาสและและความเป นไปได ในการท าธ รก จจ ดส งอาหาร เพ อศ กษาเง อนไขและข อจ าก ดของร านอาหารท จะเข าร วมก บธ รก จจ ดส งอาหาร เพ อศ กษาท ศนคต และพฤต กรรมผ บร โภคในการเล อกใช บร การการจ ดส งอาหาร เพ อสร างต วแบบธ รก จและปร บปร งกลย ทธ ใหม จากต วแบบธ รก จเด มท ม อย ใน ป จจ บ น 4.2. ว ธ การว เคราะห การส มภาษณ เช งล กผ ประกอบการจ ดส งอาหาร เพ อจะได ทราบถ งกลย ทธ อ ปสรรค และป ญหาต างๆในการด าเน นงานในการท าธ รก จล กษณะน การส มภาษณ เช งล กผ ประกอบการร านอาหารเก าแก เพ อจะได ทราบถ งการยอมร บ ในการเข าร วมธ รก จร วมก น เน องจากอาหารของร านอาหารเก าแก เหล าน เป นส นค า ท ส าค ญในธ รก จน การส มภาษณ เช งล กกล มผ บร โภคเป าหมายท ม การล กษณะส งอาหารท ม ปร มาณ เยอะเพ อใช ในงานเล ยง หร อประช มต างๆ เพ อจะได ทราบท ศนคต พฤต กรรม และ ความสนใจในการใช บร การการจ ดส งอาหาร

37 กล มต วอย าง ผ ประกอบการจ ดส งอาหาร จ านวน 1 ราย ค อ Chefs XP ผ ประกอบการร านอาหารเก าแก จ านวน 3 ราย ค อ 1) ร านอาหารพ ลส น 2) ร านก วยเต ยวค วไก ชลธ ชา 3) ร าน ก.พาณ ช ผ บร โภคท เป นหน วยงานของร ฐบาลและเอกชน จ านวน 12 หน วยงาน ด งน 1) บร ษ ท : บรรษ ทบร หารส นทร พย พญาไท จ าก ด 2) ส าน กเสร มศ กษาและบร การส งคม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 3) โครงการบร การ คณะพาณ ชย และการบ ญช มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 4) ส าน กงานเลขาน การ คณะพาณ ชย และการบ ญช มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 5) บร ษ ท ระบบขนส งมลชนกร งเทพ จ าก ด (มหาชน) 6) Diageo Moet Hennessy Company 7) ฝ าย จ ดซ อและบร หารท วไป บร ษ ท ปตท. จ าก ด (มหาชน) 8) ฝ ายบ ญช บร ษ ท ปตท. จ าก ด (มหาชน) 9) ฝ าย บร หารค ณภาพ บร ษ ท ปตท. จ าก ด (มหาชน) 10) บร ษ ท 3M (Thailand) จ าก ด 11) กล มบร ษ ท SCG Paper จ าก ด 12) บร ษ ท จาร ด น เอ นจ เน ยร ง จ าก ด

38 สร ปผลการว จ ย ด านผ ประกอบการจ ดส งอาหาร บร ษ ท Chefs XP จาก ด จากการส มภาษณ เช งล ก พบว าล กค าส วนใหญ ของผ ประกอบการ Chefs XP ค อ ชาวต างชาต ท อาศ ยในย านส ข มว ท ทองหล อ เอกม ย และละแวกใกล เค ยง ล กค าท เป นคน ไทยจะเป นส วนน อย การหา Supplier ของ Chefs XP ค อนข างตรงไปตรงมาค อการส งผ แทนขาย(Salesman) เข าไปต ดต อท ร านโดยตรงโดยโทรศ พท น ดแนะก อน และเข าไปค ยรายละเอ ยดท ร านเร ม จากแนะน าต วและว ตถ ประสงค ของการช กชวนให เข ามาเป นเคร อข ายของ Chefs XP ท ส าค ญค อผลประโยชน ท ท งค จะได ร บ Supplier ส วนใหญ ให การตอบร บท ด เน องจากเป น การประชาส มพ นธ ร านของต วเองไปในต ว และเป นการเพ มช องทางการจ ดจ าหน ายหร อ ยอดขายให ก บร านเพ มมากข น หากร านไหนเป นร านท ม ช อเส ยงมากๆหร อเป นร านใหญ คนท เข าไปเจรจาจะเป นเจ าของ Chefs XP โดยตรง อ กเหต ผลหน งท ร านส วนใหญ ให การ ตอบร บเน องจาก Chefs XP ท าธ รก จจ ดส งอาหารมานาน 10 ป แล ว เป นท ร จ กและเป นท เช อถ อในแวดวงของร านค าช อด งย านส ขมว ทซ งก อนหน าน น ใช ช อต วเองว า Room Service ก อนท จะเปล ยนช อเป น Chefs XP ในเวลาต อมา เน องจากล กค าของ Chefs XP เป นชาวต างชาต เป นส วนใหญ แต พน กงานส งอาหารของ Chefs XP ไม ม ความจ าเป นต องพ ดภาษาอ งกฤษได เน องจากเวลาท ล กค าส งอาหารหร อ ต องการพ ดค ยเร องส นค า ล กค าจะโทรตรงไปท Call Center เป นหล ก พน กงานจ ดส ง อาหารเพ ยงพ ดท กทายเล กน อยก บล กค าและกล าวลาในช วงท ายเท าน น Chefs XP ม ปร มาณพน กงานจ ดส งเพ ยงพอท จะบร การล กค าในระแวกถนนส ข มว ทได แม ยามท ล กค าส งอาหารพร อมก นหลายๆคน และถ งแม ส งอาหารท ละมากๆจากคนกล มเด ยว Chefs XP จะไม ใช ว ธ ส งโดยรถต หร อรถบรรท กกระบะแต อย างใด แต จะส งโดยรถ มอเตอร ไซค เช นเด มแต จะส งไปหลายๆค นแทนเพ อจ าก ดระยะเวลาจ ดส งให น อยท ส ดเข า ไว เน องจากการส งด วยรถต หร อรถบรรท กกระบะจะเส ยเวลารถต ดค อนข างมากในย านน น

39 25 กล องอาหารของ Chefs XP จะเป นกล องตราส ญล กษณ ของ Chefs XP ไม ได เป นตรา ส ญล กษณ ของร านค าแต อย างใด Chefs XP ให เหต ผลว าทาง Chefs XP ได ตกลงก บทาง ร านค าต งแต แรกในการแบ งการประชาส มพ นธ โดยทาง Chefs XP จะประชาส มพ นธ ร าน ให โดยผ านทาง ส วนกล องอาหารจะเป นการประชาส มพ นธ ผ จ ดส ง อาหารค อ Chefs XP จากการสอบถาม Chefs XP ถ งความเห นต อกล มล กค าของผ จ ดส งเจ าอ นเช น S&P หร อ JJ หร อ กระท ง CP ทาง Chefs XP มองว ากล มล กค าของต วเองเป นคนละกล มต างจาก เจ าอ นๆช ดเจนเน องจากเจ าอ นๆเป นผ จ ดส งอาหารท มาจากผล ตภ ณฑ ของต วเองแต Chefs XP จะเป นผ จ ดส งอาหารท ไม ได ผล ตเอง แต ส งอาหารจากร าน Supplier ต างๆ แทน โดยเฉพาะอย างย งป จจ บ นทาง Chefs XP ม เคร อข ายพ นธม ตรร านอาหารมากถ ง 100 ร าน ถ งแม Chefs XP จะไม ได เป นผ ผล ตอาหารเองซ งหมายถ งจะม ต นท นคงท ท น อย แต ต นท น ส วนใหญ ของ Chefs XP จะอย กล องอาหาร ทาง Chefs XP จะให ความส าค ญก บกล อง P อาหารค อนข างมาก Chefs XP จะออกแบบให กล องด ด และสวยงามเพ อด งด ดล กค าและ เพ อให สามารถจดจ าช อ Chefs XP ให ได มากท ส ด ด านผ ประกอบการร านอาหารเก าแก (Supplier) ผ ประกอบการร านอาหารมองป จจ ยท ส าค ญในการท าธ รก จร านอาหาร ค อ การควบค ม รสชาต ค ณภาพของอาหาร และการบร หารทร พยากรด านบ คคล เช น แม คร ว พน กงาน ต อนร บหร อพน กงานให บร การ ต องม ประส ทธ ภาพและร กษาระด บมาตรฐานไว อย าง สม าเสมอ

40 26 ในการท าธ รก จร านอาหารอ ปสรรคหล กค อ เร องต นท นว ตถ ด บท ส งข น และจ านวน ร านอาหารเพ มข นเร อยๆในป จจ บ น ล กค าม ทางเล อกมากข นในการต ดส นใจ แต ป จจ บ น ใช กลย ทธ ในการร กษาระด บมาตรฐานเร องรสชาต ไว คงเด มในการด งด ดผ บร โภคเก า ผ ประกอบการร านอาหารต างเห นพ องต องก นว าตลาดการบร การจ ดส งอาหารในป จจ บ น เต บโตข นอย างมากและเช อว าจะม การเต บโตข นไปเร อยๆในอนาคต ร านอาหารท งสองร านไม ม ทร พยากรเพ ยงพอในการให บร การจ ดส งอาหาร ร านอาหารท ง 3 ร านย นด จะเข าร วมเป นพ นธม ตรในการจ ดจ าหน าย แต เง อนไขในการส ง จ านวนมากๆต องล วงหน า 1 ช วโมง ส วนร านพ ลส นไม ย นด เข าร วมเป นสมาช ก แต สามารถ ส งอาหารแล วไปร บแบบท วไปได ส วนเง อนไขในการส งซ อจ านวนมากก ต องส งล วงหน า เวลา 1 ช วโมง ด านผ บร โภค(Consumer) จากการส มภาษณ เช งล ก พบว าล กค าม ความถ และปร มาณการส งท แตกต างก นออกไปใน โอกาสต างๆ เช น การประช มภายในบร ษ ท จ ดเล ยงป ดไตรมาสของบร ษ ท การจ ดเล ยง ประช มของคณาจารย ในมหาว ทยาล ย การจ ดเล ยงเพ อผ เข าร วมอบรมหล กส ตรของ มหาว ทยาล ย จ ดเล ยงอาหารให ก บน กศ กษาโครงการต างๆและการส งสรรค ก นเองของ พน กงานในหน วยงาน เป นต น การเล อกเมน -ร านอาหารท จะส ง โดยท วไปในหน วยงานน น บ คคลากรในหน วยงานจะม ส วนร วมในการหาข อม ลของเมน และน ามาเสนอต อผ ม อ านาจเพ อพ จารณาส งเมน น น โดยป จจ ยท ค าน งถ งค อ ค ณภาพของอาหาร และความตรงเวลาของการจ ดส งเป นป จจ ย หล กในการพ จารณา ส วนในหน วยงานท ม การความถ ในการจ ดเล ยงส งจะม เจ าหน าท ร บผ ดชอบเป นคนเล อกเมน ให โดยค าน งถ งงบประมาณ(บาท/คน/ม อ) เป นป จจ ยเพ มเข า มาในการพ จารณา

41 27 ม ลค าอาหารท ส งในแต ละคร งเฉล ยต อคน จะม ม ลค าประมาณ บาท/คน/ม อ งบประมาณการจ ดเล ยงม ความย ดหย นตามความเหมาะของโอกาสในการจ ดเล ยง ความถ ในการส งอาหาร ม การส งแบบความถ คงท ในหน วยงานท ม ก าหนดการประช มหร อ จ ดเล ยงเป นประจ าในระยะเวลาท ก าหนดซ งความถ ล กษณะน จะม ปร มาณท แน นอนด วย ส วนการส งท ม ความถ ไม คงท จะม ปร มาณการส งท ไม แน นอนตามไปด วย ปร มาณในการส งอาหาร ม ต งแต คน/คร ง โดยม ความแตกต างก นไปตามขนาด ของหน วยงานและโอกาสของการจ ดเล ยงน น ระยะเวลาการส งอาหาร ผ บร โภคท เป นปร มาณมากจะส งล วงหน าอย างน อย 1 ว น โดยม เข าใจด ว าทางร านอาหารจะต องม การต องจ ดเตร ยมว ตถ ด บล วงหน า ส วนการส งใน ปร มาณน อยจะส งล วงหน าอย างน อย 1 ช วโมง ประเภทของอาหารท ส ง ในการส งอาหารแต ละคร งม การส งอาหารท ไม หลากหลาย 1 4 อย าง/คร ง ท งอาหารคาวหวานอ นเน องมาจากข อจ าก ดด านต นท นและความย งยากในการ ส ง ซ งในความเป นจร งผ บร โภคส วนใหญ ต องการความหลากหลายและแปลกใหม การช าระเง น ส าหร บการจ ดเล ยงแบบรายคร งจะช าระเง นสดเต มจ านวนเม ออาหารมาส ง ส วนการจ ดเล ยงท เป นประจ าท กว นจะช าระท ก 1 เด อน ร ปแบบธ รก จการบร การจ ดส งอาหารของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ผ บร โภคมองว าเป น การเพ มความสะดวกในการร บอาหารและเป นการเพ มการต ดส นใจซ ออาหารจากร านท ม ช อเส ยง ผ บร โภคท เป นหน วยงานม ความสนใจท จะใช บร การจ ดส งอาหารของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร โดยม ความเห นว าเป นการเพ มความสะดวกและท าให ม โอกาสร บประทานอาหาร จากร านด งๆท ย งไม ม บร การจ ดส งอาหาร

42 28 สร ป ผลจากการว จ ยเช งค ณภาพก บกล มต วอย างท เก ยวข องก บธ รก จท ง 3 ด าน ได ด งน ด านผ ให บร การ(Owner)ท ด าเน นธ รก จจ ดส งอาหารในป จจ บ น พบว าแนวค ดของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ม โอกาสและและความเป นไปได ในการท าธ รก จจ ดส งอาหารเน องจากม ร ปแบบ การด าเน นธ รก จท ใกล เค ยงก บผ ประกอบการจ ดส งอาหารท ด าเน นธ รก จอย ในป จจ บ น แต ม ข อ แตกต างก นท ล กค ากล มเป าหมายและล กษณะของร านอาหารท เป นผ ผล ตอาหาร ด านผ ผล ต(Supplier)ซ งเป นร านอาหาร พบว าในแต ละร านม เง อนไขและข อจ าก ดท ใกล เค ยงก นในเร องของระยะเวลาในการส งล วงหน า และส วนใหญ ย นด เข าร วมเป นสมาช ก เน องจากเป นการเพ มช องทางการจ ดจ าหน ายให ก บทางร าน ด านผ บร โภค(Customer)ท เป นองค กร น นม ความสนใจท จะใช บร การของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร โดยให ความเห นว าเป นการเพ มความสะดวกและท าให ม โอกาสร บประทานอาหารจาก ร านด งๆ ท ย งไม ม บร การจ ดส งอาหาร โดยผ บร โภค ค าน งถ งป จจ ยด านการจ ดส งท ตรงเวลาและ ราคาเหมาะสมก บค ณภาพเป นป จจ ยหล ก

43 29 บทท 5 การสร างต วแบบธ รก จจ ดส งอาหาร 5.1. ข อม ลเก ยวก บบร ษ ท จากการว เคราะห อ ตสาหกรรมและการว จ ยตลาดทางบร ษ ทได ออกแบบล กษณะธ รก จท น าเสนอการให บร การจ ดส งอาหารส าเร จร ป โดยใช ช อบร ษ ทว า บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร จ าก ด ม ล กษณะการด าเน นธ รก จการจ ดส งอาหารส าเร จร ปจากร านอาหารม ช อเส ยงในเขต กร งเทพมหานครส งให ก บผ บร โภคท เป นหน วยงานของท งร ฐบาลและเอกชน ร ปแบบของธ รก จค อ การเป นต วกลางท จะเช อมความต องการของท งสองฝ ายท าให เก ดการซ อขายก นเพ มมากข น โดย เพ มช องทางการจ าหน ายแบบจ ดส งถ งท น นเป นการเพ มยอดขายให ก บร านอาหารและเป นการเพ ม ทางเล อกในการร บประทานอาหารให ก บผ บร โภค บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ม งม นท จะเป นผ ให บร การจ ดส งอาหารท สะดวกและรวดเร ว ม เป าหมายจ ดส งให ล กค าตามรายการท ส งไว ภายใน ระยะเวลา 60 นาท โดยม จ ดเด นค อพ นธม ตรร านอาหารท ม จ านวนมากมายและหลายร านเป น ร านอาหารท เก าแก ในกร งเทพมหานคร ด วยการด าเน นงานตามพ นธก จเพ อให บรรล เป าหมายท ต ง ไว ท งในระยะส นและระยะยาว ภาพท 5.1 ต วแบบธ รก จของ Bangkok Food Delivery 5.2. ช อบร ษ ท 5.3. ว ส ยท ศน บร ษ ท บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร จ าก ด บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร จะเป นผ ให บร การจ ดส งอาหารส าเร จร ปท ผ บร โภคน กถ งอ นด บ แรก ด วยการให บร การสะดวกและรวดเร ว

44 พ นธก จ 1. บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ม งให บร การจ ดส งอาหารในเขตกร งเทพมหานคร โดยไม ให ค ณภาพหร อรสชาต ของอาหารน นเส อมลง ภายเวลา 2 ช งโมง 2. บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ม งให บร การจ ดส งอาหารเพ อให ล กค าเก ดความสะดวกสบาย และพอใจส งส ด 3. บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ม งในการสร างความเต บโตไปพร อมร านอาหารค ค า และเป น การสร างความส มพ นธ อ นด และร วมแบ งผลประโยชน อย างโปร งใสและย ต ธรรม 4. บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ม งสร างผลก าไรให แก ผ ม ส วนได เส ยด วยการด าเน นงานอย าง เท ยงตรง 5.5. เป าหมายระยะส น 1-2 ป เป นช องทางอ นด บแรกในการเล อกซ ออาหารจากหน วยงานราชการ ร ฐว สาหก จ และ บร ษ ทเอกชน ท ม การส งอาหารส าเร จร ปส าหร บงานประช มหร อจ ดเล ยง ภายใน 2 ป 5.6. เป าหมายระยะยาว 3-5 ป ขยายฐานล กค าไปย งผ บร โภคท วไป ตามบ านพ กอาศ ยในเขตกร งเทพมหานคร ล กษณะการด าเน นงานของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร เป นการสร างระบบการจ ดส งอาหาร จากร านอาหารไปย งล กค า โดยม ล กษณะข นตอนในการให บร การของพน กงานด งน ข นตอนการให บร การของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร 1. พน กงานร บค าส งซ ออาหารจากล กค าทางโทรศ พท ของบร ษ ท 2. พน กงานทวนรายการอาหารท ล กค าส งพร อมแจ งยอดช าระเง น 3. รวบรวมรายการท ล กค าส งแยกตามร านอาหารต างๆ 4. แจ งรายการอาหารท แยกไว ไปย งตามร านอาหารต างๆ

45 31 5. แจกจ ายเส นทางและล าด บในการเด นทางในแก พน กงานส งอาหาร 6. พน กงานส งอาหารเด นทางไปตามเส นทางเพ อร บอาหารแล วจ ดสรรอาหารตามล กค าท ก าหนดไว 7. พน กงานไปส งอาหารพร อมร บช าระเง น ภาพท 5.2 การด าเน นงานของ Bangkok Food Delivery

46 32 บทท 6 ว เคราะห ล กษณะธ รก จ หล งจากการออกแบบธ รก จแล ว ก อนท จะก าหนดกลย ทธ ควรจะต องว เคราะห ล กษณะ ธ รก จก อนน นค อการว เคราะห SWOT Analysis การว เคราะห SWOT Analysis เราจะสามารถ ก าหนดกลย ทธ ได อย างม ประส ทธ ภาพ เพราะจะทราบถ งจ ดแข ง จ ดอ อน โอกาสและอ ปสรรค ของ ต วบร ษ ทเราเอง ซ งจะสามารถปร บกลย ทธ ให สอดคล องก บความต องการของผ บร โภคได จ ดแข ง Strength ค ณภาพและรสชาต อาหารของร านอาหารท ม ช อเส ยงเก าแก ย งคงม ความอร อยเป น เอกล กษณ เฉพาะร าน เน องจากผ ปร งม ความช านาญในเมน น นเป นอย างมาก ร านอาหารท จะมาเป น Supplier เป นร านอาหารท ม ช อเส ยงเก าแก และเป นท ร จ กและ ยอมร บของคนท วไป สามารถสร างแรงด งด ดแก ล กค าได ง าย ล กค าสามารถเล อกอาหารได หลากหลายเน องจากเมน ของ Bangkok Food Delivery ม จ านวนร านอาหารหลากหลายและม รายการอาหารจ านวนมาก ซ งได มาจากการรวมเมน ของร านม ช อเส ยงหลายๆร าน อาหารแต ละเมน ของร านใดร านหน งสามารถทดแทนด วยเมน ท ใกล เค ยงก นจากร านอ นได จ ดอ อน Weakness ช องทางในการส งม แค ช องทางเด ยวค อทางโทรศ พท เพราะย งไม ม ความพร อมด าน Internet ในระยะเร มแรก เน องจากต องการลดต นท นและสร างฐานล กค าก อน เวลาในการเป ด-ป ด แต ละร านไม ตรงก นท าให บางเวลา บางรายการอาหารท ล กค า ต องการน นไม สามารถส งได เน องจากเป นส นค าท ราคาถ กและเบ อง ายท าให ล กค าม Loyalty ในระด บท ต า การจ ดส งอาหารเป นการจ ดส งโดยรถจ กรยายนต ท าให ม ความเส ยงส งท จะเก ดอ บ ต เหต ระหว างการจ ดส งบนท องถนน

47 33 โอกาส Opportunity ตลาดอ ตสาหกรรมการจ ดส งอาหารม การขยายต วส งอย างต อเน อง ท าให ม โอกาสส งท ล กค าจะม จ านวนเพ มมากข น บรรดาเจ าของร านอาหารและ Suppliers เล งเห นความส าค ญก บการบร การส งอาหารมาก ข น เน องจากมองเห นเป นช องทางในการเพ มยอดขายส นค า ม ร านอาหารเก ดข นใหม เพ มข นอย างต อเน อง ท าให สามารถเพ มจ านวน Suppliers ได อย างต อเน อง เพ อสร างความแปลกใหม ในรายการอาหาร ไม ท าให ล กค าเบ อ จากป จจ ยสภาพการจราจรท ต ดข ดในกร งเทพมหานครท าให การบร การจ ดส งอาหารเป น ทางเล อกอ กทางหน งท น าสนใจเพ มข น ในการร บประทานอาหารของชาวกร งเทพมหานคร หน วยงานร ฐและบร ษ ทในกร งเทพมหานคร ม การจ ดเล ยงอาหารท ใช ในงานร บรองแขก หร องานส มมนาม ความถ จ านวนมาก ท าให เป นโอกาสในการเข าไปเสนอทางเล อกบร การ การจ ดส งอาหารแก หน วยงานร ฐและบร ษ ทในกร งเทพมหานคร อ ปสรรค Threads ราคาน าม นซ งเป นต นท นส าค ญในธ รก จจ ดส งอาหารพบว าราคาน าม นม แนวโน มส งข น เร อยๆ ในขณะท ราคาค าบร การจ ดส งอาหารไม สามารถขย บข นตามท กๆคร งได เน องจาก จะส งผลต อความสามารถในการแข งข นก บรายอ นๆ เน องจากธ รก จจ ดส งอาหารเป นธ รก จท ใช เง นลงท นค อนข างน อยม ต นท นไม มาก ท าให ม ความเส ยงค อนข างส งท ค แข งเข าส ตลาดได ง าย การต งราคาอาหารข นก บอย ก บ Suppliers เพราะทาง Bangkok Food Delivery ไม ได ด าเน นการเอง ส งผลท าให อ านาจในการต อรองก บ Suppliers ต า นอกจากจะม คนเร มเข ามาจ บธ รก จจ ดส งอาหารมากข นจากการท ใช เง นลงท นน อยแล ว การท เร มม ร านอาหารเล กๆ ท ใช เง นลงท นไม มากเป ดบร การใกล ก บสถานท ท างานหร อ แหล งท พ กอาศ ยท าให เป นอ กหน งค แข งท จะเข ามาแย งส วนตลาดก บธ รก จจ ดส งอาหาร ด วยเช นก น

48 34 TOWS Analysis ในการน าเทคน คท เร ยกว า TOWS Matrix มาใช ในการว เคราะห เพ อก าหนดกลย ทธ น นต อง ท าการว เคราะห SWOT Analysis มาก อน ซ งเราจะทราบถ งจ ดแข งและจ ดอ อนซ งเป นการประเม น ภายในองค กร โอกาสและอ ปสรรคจากการประเม นภายนอกขององค กร การว เคราะห TOWS Matrix ค อการเอาความส มพ นธ ระหว างจ ดแข งก บโอกาส จ ดแข งก บ ข อจ าก ด จ ดอ อนก บโอกาส และจ ดอ อนก บข อจ าก ด มาว เคราะห ความส มพ นธ ในข อม ลแต ละค ด งกล าว ท าให เก ดกลย ทธ ซ งสามารถแบ งออกได เป น 4 ประเภท ด งแสดงในตารางท 6.1 ตารางท 6.1 แสดงการว เคราะห TOWS Martix

49 35 บทท 7 กลย ทธ การตลาด จากการว เคราะห ป จจ ยภายในและภายนอกของธ รก จจ ดส งอาหารแล ว การก าหนดกล ย ทธ และส วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) จ าเป นจะต องม การวางแผนทางการตลาดซ ง ประกอบด วย การแบ งส วนการตลาด(Market Segmentation) การเล อกตลาดเป าหมาย(Market Targeting)และการวางต าแหน งในตลาด (Market Positioning) เพ อให บร ษ ทสามารถก าหนดกล ย ทธ และส วนประสมทางการตลาดได เหมาะสมและบรรล เป าหมายท วางไว ขอบเขตและหน าท ผ บร หารม หน าท ก าหนดกลย ทธ ทางการตลาดเพ อสร างฐานล กค าและร กษาฐานล กค าเด ม โดยกลย ทธ ทางการตลาดประกอบด วย การต งราคา ช องทางการจ ดจ าหน าย การส อสารทาง การตลาด และการบร หารล กค าส มพ นธ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ด าเน นธ รก จประเภทบร การ จ ง ต องม การประเม นความพ งพอใจของล กค าเป นระยะ เพ อมาปร บเปล ยนกลย ทธ ท งน เพ อเป นการ ให บร การท ตรงก บความต องการของล กค ามากท ส ด ว ตถ ประสงค ทางการตลาด ระยะส น ป ท 1-2 ล กค ากล มองค กร 100% ใน 6 ค อ เขตพระนครป อมปราบศ ตร พ าย ส มพ นธวงศ บางร ก สาทรและด ส ต ร จ กบร การของบางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร โดย 10%ใช บร การจร ง ระยะยาว ป ท 3 ขยายฐานล กค าไปย งล กค ากล มร านค าและบ านเร อนใน 6 เขตเด ม โดย 50% ร บร บร การ ของบางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร โดย 3%ใช บร การจร ง และร กษาล กค ากล มองค กรให ได มากกว า 60% ของท เคยใช บร การจร ง

50 การกาหนดตลาดเป าหมายของธ รก จ (STP Analysis) การแบ งส วนตลาด (Market Segmentation) การแบ งตลาดใหญ ออกเป นตลาดย อย ๆ ตามค ณล กษณะบางประการหร อหลายประการ ของกล มผ บร โภค ซ งหล งจากการแบ งส วนตลาดแล ว จะได กล มผ บร โภคท ม ล กษณะความ ต องการเหม อนก นหร อคล ายคล งก นอย ในกล มย อยเด ยวก น เน องจากการแบ งส วนตลาดม จ ดม งหมายเพ อแยกกล มผ ซ อท ม ล กษณะความต องการเหม อนก นให อย ด วยก น ด งน นเกณฑ ท จะ น ามาใช ในการแบ งส วนตลาดจ าเป นต องเป นส งท แสดงให เห นว าผ ซ อท อย ในกล มเด ยวก นม ความ ต องการท เหม อนก น บร ษ ท บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร จะเข าไปท าการตลาดก บกล มผ บร โภคท ร จ กและม ความ เช อม นในอาหารจากร านเก าแก และม ช อเส ยง โดยม พ นท การให บร การอย ในเขตพระนครป อม ปราบศ ตร พ าย ส มพ นธวงศ บางร ก สาทรและด ส ต ซ งเป นเขตท ม ร านอาหารเก าแก จ านวนมากและ ม ความหนาแน นของกล มล กค าส ง ประกอบก บพ นท การให บร การม ระยะทางส นโดยระยะทางยาว ส ดจากเขตสาทรถ งเขตด ส ตม ระยะทาง 10 ก โลเมตร และกว างส ด 4 ก โลเมตรในเขตบางร ก ท าให ง ายต อการจ ดส ง การแบ งส วนตลาดจะใช ป จจ ยด านประชากรศาสตร (Demgraphic) ตามล ษณะและขนาด ของกล มล กค า ในการแบ งแยกซ งสามารถแบ งเป น 3 กล มด งน 1.องค กร ซ งม ล กษณะเป น หน วยงานภาคร ฐ หน วยงานร ฐว สาหก จ และหน วยงาน เอกชน ซ งในแต ละหน วยงานน นม จ านวนพน กงานอย มากกว า 10 คน ด งน นล กค ากล มน ม แนวโน วท จะส งอาหารในแต ละคร งม ม ลค ามากกว า 1,000 บาท/คร ง ในโอกาส การจ ดประช มส มมนา จ ด เล ยงท วไป หร อส งสรรค ก นเองของพน กงาน 2.ร านค า ท ม ล กษณะเป น ร านค าขายส นหร อบร การท วไป ม ล กษณะเป นองค กรเล กๆซ ง ม จ านวนคนในร านอย ประมาณ 5-10 คน โดยล กค ากล มน ม แนวโน มท จะส งอาหารม ลค า 500-1,000 บาท/คร ง เพ อร บประทานก นภายในร าน

51 37 3.บ านเร อน ม ล กษณะเป นท พ กอาศ ยเป นบ านเด ยว ต กแถว และอาคารช ด ซ งม จ านวน คนแต ละหน วยอย ประมาณ 1-5 คน โดยล กค ากล มน ม แนวโน มท จะส งอาหารม ลค ากว า 500 บาท/ คร ง เพ อร บประทาน ภายในครอบคร วยามว าง แทนการเด นทางไปซ อเองท ร าน ภาพท 7.1 แสดงส ดส วนและจ านวนล กค าตามการแบ งส วนตลาด ท มา : จ านวนรายย อยท เป นร านค าและบ านเร อน ข อม ลจาก ส าน กบร หารการทะเบ ยน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกอง ปกครองและทะเบ ยน ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร และองค กรเอกชน ข อม ลจาก เยลโลเพลเจส ท มา : จ านวนรายองค กรท เป น หน วยงานภาคร ฐและร ฐว สาหก จ ข อม ลจาก ส าน กผ งเม องกร งเทพมหานคร และองค กรเอกชน ข อม ลจาก เยลโลเพลเจส

52 การเล อกตลาดเป าหมาย (Market Targeting) ป จจ ยในการต ดส นใจเล อกกล มเป าหมายของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร น นจะพ จารณา จากขนาดของตลาดท ม ขนาดใหญ พอส าหร บการสร างรายได ให ก บก จการ และค าน งถ งข ด ความสามารถของบร ษ ทในการให บร การล กค ากล มน นได กล มเป าหมายหล ก องค กร เน องจากม การส งอาหารแต ละคร งม ม ลค ามากกว า 1,000บาท/คร ง และส วน ใหญ ม ก าหนดการส งล วงหน าท แน นอนท าให บร หารจ ดการง ายและม ต นท นค าขนส งต าเน องจาก สามารถวางแผนเส นทางได ล วงหน า และการส งในปร มาณมากและสม าเสมอจะสร างก าไรให ก บ บร ษ ทส งกว าล กค าในกล มอ น บร ษ ทจ งเล อกล กค ากล มน เป นกล มเป าหมายหล ก กล มเป าหมายรอง ร านค าและบ านเร อน เป นกล มท ม ม ลค าการส งอาหารต อคร งน อยกว า1,000บาท/คร ง ท าให ม ต นท นในการขนส งส ง แต ด วยจ านวนล กค าในกล มน ม มากเก อบ 90% ของล กค าท งหมด ท าให บร ษ ทไม ท งล กค ากล มน แต ด วยความพร อมของบร ษ ทในช วงแรกย งน อย จ งม แผนท จะท า การตลาดก บล กค ากล มน ในอนาคต หล งจากท ประสบความส าเร จก บกล มเป าหมายหล กแล ว การประมาณขนาดของตลาด (Market Size) จ านวนล กค าองค กรใน เขตพระนครป อมปราบศ ตร พ าย ส มพ นธวงศ บางร ก สาทรและ ด ส ต ม ประมาณ 14,102 ราย บร ษ ทม เป าหมายท จะสร างการร บร ในตราส นค าให ครอบคล ม ท งหมดภายใน 2 ป โดยต งเป าให ม ล กค ากล มองค กรท ใช บร การจร งประมาณ 10%ของท งหมด และในป ท 3 จะเร มท าการตลาดขยายฐานล กค าไปย งล กค ากล มร านค าและบ านเร อน ซ งม จ านวน รวมก นถ ง 116,476 ราย โดยสร างการร บร ในตราส นค าให ครอบคล ม 50% ของท งหมดและ 2% และใช บร การจร ง

53 การกาหนดตาแหน งทางการตลาด (Brand Positioning) การวางต าแหน งทางการตลาดของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร น นก เพ อให ล กค าสามารถ จดจ าความแตกต างและภาพล กษณ ของข อเสนอของบร ษ ทได อ กท งการวางต าแหน งทางการ ตลาดท ช ดเจนจะท าให การวางแผนการตลาดท าได ง ายข น ภาพท 7.2 แสดงการวางต าแหน งทางการตลาดของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ได รวบรวมเมน อร อยรสชาต อร อยจากร านท เก าแก ม ช อเส ยง หลายๆร านเข าด วยก น เพ อสร างความหลากหลายให ล กค าได เล อกและการบร การจ ดส งก เป นการ อ านวยความสะดวกให ก บล กค า ซ งการวางต าแหน งทางการตลาดให ม ความแตกต างจากค แข ง อย าง S&P DeliveryOishi Delivery MK Delivery และ Seefah Delivery น นบร ษ ทจะใช จ ดเด น ด านรสชาต อาหารท สร างช อเส ยงให ก บร าน เช น ล ข ตไก อย าง ก วยเต ยวค วไก ชลธ ชา หร อข าว เหน ยวม ล ก.พาน ช ซ งผ บร โภคยอมร บในรสชาต และสามารถจดจ าเมน ของร านได นอกจากน น การรวบรวมเมน ท ม ช อเส ยงจากหลายๆร านด งเป นจ านวนมาก ท าให เมน อาหารของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ม ความหลากหลาก ซ ง 2 ป จจ ยน สามารถสร างต าแหน งทางการตลาดท ม ความ แตกต างจากค แข งแบรนด อ นได โดยจะท าการส อสารไปย งล กค ากล มเป าหมายด วย สโลแกน ท ว า เราจ ดส ง เมน ร านด ง ถ งม อค ณ ซ งเป นการส อให กล มล กค าทราบว าสามารถเล อกส งเมน อาหารจากร านด งในกร งเทพ

54 40 ซ งม อย หลายร าน ผ านบร การจ ดส งของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ซ งสร างความแตกต างจาก บร การจ ดส งอาหารของแบรนด อ นท จ ดส งอาหารเฉพาะเมน ของร านต วเอง การสร างตราส นค า(Branding) ภาพท 7.3 โลโก ตราส นค าของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ตราส นค า สร างข นเพ อสะท อนภาพล กษณ ของส นค า เพ อล กค าสามารถจดจ าส นค าได สร างความแตกต างจากแบรนด ส นค าอ น และรวมท งเก ด Brand Recall เม อได เห นตราส นค าน น ทางบางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ได ออกแบบตราส นค า ด งแสดงในร ปท 7.2 โดยม รายละเอ ยดการ ออกแบบด งน ร ป เสาช งช า ซ งเป นส ญล กษณ หน งของกร งเทพและย งส อถ งความเก าแก โบราณ เม อม ข อความ Bangkok food ต อด านหล ง ท าให ส อได ว าเป น อาหารเก าแก ท อย ในกร งเทพ การ เล อกใช ต วหน งส อส เข ยวก เพ อให ผ อ าน สดช น ร มร น ธรรมชาต และการผ อนคลาย ข อความ Delivery เพ อต องการส อว า บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ม บร การจ ดส งอาหาร และการใช ข อความท เป นต วหน งส อส แดงก เพราะส แดงเป นส ท สะด ดตา โดดเด น และม พล ง ส วน ร ป การ ต นเชฟ เพ อตอกย าว าส นค าเราเก ยวก บอาหารและร ปการ ต นย งแสดงถ งความร วมสม ย อ กด วย

55 41 ข อความ เราจ ดส ง เมน ร านด ง ถ งม อค ณ เพ อเป นการสร ปข อความและส ญล กษณ ท งหมด ว า บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร เป นบร การจ ดส งอาหารจากร านด ง เก าแก ม ช อเส ยง ไปย ง ล กค า นอกจากน ข อความน ย งช วยป องก นความเข าใจท อาจคลาดเคล อนได ซ งเม อรวมส ญล กษณ และข อความต างๆ เข าด วยก นแล ว ทาง บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ต องการส อให ผ บร โภคเห นว า เราเป นบร การจ ดส ง อาหารจากร านด งเก าแก ในกร งเทพ ให ก บ ผ บร โภค Brand DNA ของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ค อ เก าแก หลากหลาย และสะดวก เก าแก และหลากหลาย เป น Brand Value ซ งเป นค ณค าของส นค าท ไม สามารถจ บต อง ได ท ล กค าได ร บ ส วน สะดวก เป น Brand Benefit ค อประโยขน ท ล กค าได ร บแต ไม สามารถจ บต อง ได ซ งท งหมดค อล กษณะเฉพาะของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร และสามารถอธ บายได ด งน เก าแก ค อ เมน ท กอย างมาจากร านอาหารท ม ช อเส ยงในกร งเทพมายาวนานหลายป และ เป นท ยอมร บในเร องของรสชาต จากคนท วไป หลากหลาย ค อ การรวบรวมเมน อาหารจากหลายๆร านท ม ช อเส ยง ท าให บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ม เมน อาหารแต ละประเภทให ล กค าได เล อกเป นจ านวนมาก สะดวก ค อ ล กค าสามารถส งอาหารจากหลายๆร าน โดยผ าน บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร เพ ยงคร งเด ยว ทางบร ษ ทก จะจ ดส งอาหารเหล าน นให ก บล กค า โดยท ล กค าไม ต องเส ยเวลาและ ค าใช จ ายไปก บการเด นทาง โดย บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร จะท าการวางตราส นค าไว ในใจผ บร โภค โดยผ านก จกรรม การส อสารทางการตลาดไปย งล กค ากล มเป าหมายหล กและกล มเป าหมายรอง ซ งม รายละเอ ยด ด งห วข อท 7.2.4

56 ส วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7.2.1กลย ทธ ผล ตภ ณฑ และตราส นค า (Product and Brand Strategy) ผล ตภ ณฑ (Product) เมน อาหารท บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร น าเสนอให ก บล กค าน น จะเป นเมน อาหารจาก ร านอาหารเก าแก ท ขายมานานมากกว า 10 ป เป นเมน หล กในการน าเสนอ และเพ อให เก ดความ หลากหลายของเมน บร ษ ทก ท าการค ดเล อกร านอาหารท ขายมานานน อยกว า 10 ป แต เป น ร านอาหารท ได ร บการแนะน าจากรายการท ว และส อส งพ มพ ต างๆเพ มเต มมาด วย โดยร านอาหาร ท งหมดอย ในพ นท 6 เขตค อ เขตพระนครป อมปราบศ ตร พ ายส มพ นธวงศ บางร กสาทรและด ส ต ซ ง ม จ านวนท งหมด 137 ร าน โดยรายช อร านสามารถด ได จาก ภาคผนวก ซ ตารางท 7.1 แสดงจ านวนร านอาหารกล มเป าหมายแบ งตามเขต ส าหร บร ปแบบของการส งล กค าสามารถเล อกส งได 2 แบบ ค อ 1) อาหารแบบช ด บร ษ ทม การจ ดอาหารเป นช ด โดยทางบร ษ ทจะเล อกรายการอาหาร ครบตามโภชนบ ญญ ต ของโภชนาการแห งชาต และม อาหารหลากหลายประเภท เพ ออ านวยความ สะดวกในการเล อกซ อแก ล กค าท ม การส งซ อคร งละปร มาณมากๆ เช น กรณ ล กค าม งานเล ยง หร อม จ านวนผ ร บประทานจ านวนมาก ต วอย างในการจ ดช ดอาหาร เช น

57 43 ช ดจ ดเล ยง 1 เป นช ดอาหารเหมาะก บจ านวนคนร บประทาน 10 คน อาหารประกอบไป ด วย เป ดย างพ ลส นหน งต ว หน าไก พ ลเล ศ 1 ถ ง ต มฟ กไก มะนาวดองพ ลส น 2 ถ ง ไก ตอนประต น า คร งต ว ถ วแปบ ซอยละลายทร พย 1 ช ด ข าวเหน ยว ก. พาน ชคร งก โลกร ม ข าวสวย 2 โถ ซ งเป น ปร มาณอาหาร 2775 กร ม เฉล ย คนละ กร ม ซ งเป นปร มาณท มากกว าตามโภชนบ ญญ ต แนะน าต อคนต อม อท กร ม เล กน อย ภาพท 7.4 ต วอย างอาหารแบบช ดจ ดเล ยง 1 ช ดอาหารเหล าน จะม การปร บเปล ยนไปตามระยะเวลาช วงหน งเพ อเพ มความหลากหลาย ของอาหารและเป นการพ ฒนารายการอาหารป องก นล กค าเก ดความเบ อหน ายอ กด วย 2) อาหารแบบห อ โดยการจ ดส งอาหารตามร ปแบบการบรรจ เด มของแต ละร าน ซ ง เหมาะก บล กค าท ต องการร บประทานแยกเป นรายคน ภาพท 7.5 ต วอย างอาหารแบบห อ

58 กลย ทธ ราคา (Price) บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร เป นผ ให บร การจ ดส งอาหารจากร านเก าแก ท ม ช อเส ยง การ ก าหนดราคาส นค าอาหารท จ ดส งจะใช ว ธ การบวกราคาเพ มจากราคาขายหน าร าน เน องจากทาง บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ต องส งอาหารจากหลายๆร าน ท าให ปร มาณอาหารท ส งจากแต ละร านไม มากพอท จะได ส วนลดจากร านต างๆเหล าน น ด งน นทาง บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร จ งต องใช ว ธ บวกราคาค าส งก บราคาอาหาร ซ งเป นราคาท เหมาะสมก บ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ค อการบวก ราคาเพ มจากราคาขายหน าร าน15% ร านท งอาหารแบบช ดและอาหารแบบห อ เพ อแลกก บความ สะดวกสบายจากการท ไม ต องเด นทางไปซ อท ร านเก าแก ท ม ช อเส ยงเหล าน นด วยต วเอง ต วอย าง ด านล างจะเป นต วอย างการค านวณราคาท ค ดก บล กค า ต วอย างท 1 ล กค าส งอาหารม ม ลค าท ค านาณจากราคาขายหน าร าน เป นจ านวนรวมก น 1000 บาท ด งน นราคาท ต งขาย สามารถค านวณได ด งน ราคาท เร ยกเก บจากล กค า = (0.15) กลย ทธ ช องทางการจ ดจาหน าย(Place) = 1150 บาท บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ให บร การจ ดส งอาหารจากร านอาหารท ม ช อเส ยงไปย งล กค า ด งน นช องทางการให บร การเป นการเช อมโยงระหว างล กค าก บ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร การจ ด ช องทางท เหมาะสมส าหร บล กค าเป าหมาย จ งเป นป จจ ยส าค ญท ท าให ธ รก จบร การประสบ ความส าเร จ ว ตถ ประสงค ของกลย ทธ ช องทางการจ ดจ าหน าย ม ด งน 1.เพ อเป นช องทางส งผ านข อม ลระหว าง ล กค า และ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร 2.เพ อความสะดวก แม นย าและรวดเร วในการส งอาหารของล กค า 3.เพ อลดต นท นค าใช จ ายในการต ดต อ

59 45 โดยทาง บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ได เป ดช องทางการให บร การเป น 2 ส วนหล ก ท สามารถเข าถ งล กค าเป าหมายได ประกอบด วย เว ปไซด เว บไซต เปร ยบเสม อนร านค าบนอ นเตอร เน ตท ล กค า สามารถต ดต อส อสาร และใช บร การได เหมาะส าหร บล กค าท สะดวกใช บร การทางอ นเตอร เน ต เว ปไซต ถ กออกแบบมาให ง ายและสะดวกก บการใช งาน ท งการเล อกส งเมน อาหาร และการช าระ เง น ช องทางน จะช วยให ล กค าสามารถส งอาหารได สะดวก แม นย า และประหย ดค าใช จ ายในการ ต ดต อ โดยภาพล กษณ ของหน าเว บไซต จะม บ คล กล กษณะของตราส นค า ท ต องการบ งบอกถ ง ความเก าแก และม ช อเส ยงของร านอาหารท เป นสมาช กของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร เว บไซต ถ กออกแบบแผนผ งมาให ง ายต อการใช งาน โดยค าน งถ งล กษณะการเล อกส ง อาหารของล กค า ซ งแผนผ งเว บไซต ม เมน หล กและส วนประกอบด งน ภาพท 7.6 แผนผ งการส งอาหารในเว บไซต

60 46 หน าหล ก ส งอาหาร แนะน าร ปแบบการบร การของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ร านอาหารและเมน อาหารต วอย าง รายช อร านอาหารท เป นสมาช กของบร ษ ท สถานท ต ง และเบอร โทรศ พท Call Center โดยเร มต นจากการเล อกช อร านท สนใจก อน เม อคล กเข าไปก จะเป นหน าของร านน นซ ง ประกอบด วยประว ต ของร านและเมน เด น จากน นก เล อกเมน ท จะส งใส ตะกร า เม อล กค าเล อก เมน ท ต องการครบแล วก ย นย งการส ง โปรแกรมก จะค านวณยอดเง นท ต องช าระท งหมดมาให จากน นล กค าก ย นย นการส งโดยการระบ สถานท และเวลาจ ดส ง ข นตอนส ดท ายค อการช าระเง น เมน แนะนา แสดงร ปภาพอาหารและราคาของเมน ท ได ร บความน ยม ล กค าสามารถเล อกเมน ได จากน นล กค าก ย นย นการส งโดยการระบ สถานท และเวลาท จะจ ดส ง แล วก ช าระเง น ต ดต อเรา ระบ สถานท ต งของบร ษ ท หมายเลขโทรศ พท ท ใช ในการต ดต อ Call Center ล กค าสามารถส งอาหารผ านทางช องทางน ได ค อล กค าท ม ข อม ลเมน อาหาร อย แล วท งจาก โบรช วร หร อจากหน าเว บไซต การส อสารผ าน call center เป นการส อสารแบบ 2 ทาง ซ งจะท าให ล กค าสามารถสอบถามรายละเอ ยดได ตาม ความต องการและพน กงานก สามารถให รายละเอ ยดได ในท นท ซ งจะช วยให ล กค าเก ดความม นใจ ในการใช บร การ โดยบร ษ ทจะใช เบอร หมายเลขโทรศ พท 9 ต ว ท เป นเลขท ล กค าสามารถการจดจ า ได ง าย

61 กลย ทธ การส อสารทางการตลาด (Communucation Strategy) กลย ทธ การส อสารทางการตลาดของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร น นจะใช การส อสารทาง การตลาดแบบบ รณาการณ (IMC: Integrated Marketing Communication) ท งน เพ อต องการให การส อสารสามารถเข าถ งกล มล กค าเป าหมายผ ร บสารและสร างความเข าใจ (Brand Awareness) ในการบร การของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ไปในท ศทางเด ยวก น โดยการน าเสนอกลย ทธ การ ส อสารทางการตลาด ของบร ษ ทจะครอบคล มระยะเวลา 2 ป ซ งแผนในป ท 3 เป นต นไปน นจะท า การเปล ยนแปลงให เหมาะสมก บสถานการณ ในขณะน น โดยจะท าการก าหนดกลย ทธ การส อสาร ทางการตลาด ในต นป พศ.2557 ว ตถ ประสงค ในการส อสารทางการตลาด 1.เพ อการสร าง Brand Awareness ให กล มล กค าได ร จ กก บ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร 2.เพ อกระต นให ล กค าได ทดลองใช บร การ 3.เพ อขยายฐานล กค าไปย งเขตอ นท ม ศ กยภาพ 4.เพ อท าให เก ด Brand Recall ก บล กค าเก าท เคยใช บร การแล วกล บมาใช บร การอ ก 5.ใช การสร างความส มพ นธ (CRM: Customer Relationship Management) ก บล กค า เด มท เคยใช บร การ เคร องม อท ใช ในการส อสารทางการตลาด เน องจากล กค ากล มเป าหมายหล กของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ค อล กค ากล มองค กรซ ง ม ปร มาณระด บมาก แต ความถ แตกต างก น โดยจากการว จ ยเช งล กในองค กร พบว าล กค าจะม เจ าหน าท ท าหน าท ส งอาหารอย ประมาณองค กรละ 1-2 คน ด งน นการท จะเข าถ งเจ าหน าท เหล าน ได ทางบางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร จะเน นท การส อสารแบบการตลาดทางตรง(Direct Marketing) เป นหล ก

62 48 ส วนกล มเป าหมายรองท เป นกล มร านค าและบ านเร อนซ งม ปร มาณระด บน อยน น ทาง บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร จะเร มท าการตลาดก บล กค ากล มน ในป ท 3 โดยจะส อสารโดยการ โฆษณา (Advertising) และการประชาส มพ นธ เช งโฆษณา(Public Advertising) ซ งม รายละเอ ยด ด งน การตลาดทางตรง (Direct Marketing) พน กงานขาย การส อสารแบบการตลาดทางตรง(Direct Marketing) น นจะท าโดยการให พน กงานขาย เข าไปน าเสนอบร การถ งองค กรของล กค า พร อมท งมอบโบรช วร รายการอาหารไว ให ก บล กค าด วย เน อหาในการน าเสนอประกอบด วย การแนะน าต วของพน กงานท น าเสนอช อ บร ษ ทร ปแบบการให บร การร านอาหารท เป นสมาช กข นตอนการใช บร การและว ธ การช าระเง น โดย ใช เวลาในการน าเสนอเพ ยง 5 นาท เพ อเป นการรบกวนเวลาการท างานของล กค าน อยท ส ด เป าหมาย : สามารถแนะน าบร การของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ให ก บล กค ากล ม ประช มและกล มจ ดเล ยงได ร จ กว นละ 8 ราย เป นเวลา 12 เด อน รวมเป น 1,920 องค กร (ค านวน โดยใช ว นท างาน 20 ว น/เด อน : 8x20x12=1,920) ระยะเวลา : 12 เด อน (มค.-ธค.) งบประมาณ : เง นเด อน พน กงานขาย 1 คน รวมเป นงบประมาณเง นเด อน 8,000 บาท/เด อน เล มโบรช วร รายการอาหาร 160 เล ม/เด อน เล มละ 40 บาท รวม เป นงบประมาณ 14,400 บาท/เด อน รวมเป นเง นท งหมด 172,800 บาท จดหมายตรง(Direct Mail) โดยการโทรศ พท ไปย งฝ ายงานบร หารทร พยากรบ คคลหร อ ฝ ายงานบร การขององค กรท ม หน าท จ ดหาอาหารเน องในโอกาสต างๆ แล วแนะน าบร การของ บร ษ ทโดยจะใช เวลาในการพ ดค ย 1-2 นาท เท าน นเพ อรบกวนเวลาของล กค าให น อยท ส ดและท า ให ล กค าได ร บฟ งเฉพาะประเด นส าค ญ หล งจากน นจ งส งข อม ลซ งประกอบด วยไฟล เมน อาหาร

63 49 ของบร ษ ทโฆษณาและล งค ไปให เพ อให ล กค าได ด รายละเอ ยดท งหมดด วยต วเอง ซ งว ธ น เป นว ธ ท ช วยประหย ดค าใช จ ายในการโฆษณา เป าหมาย : สามารถสร างการร บร ในตราส นค าได ของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ให ก บล กค ากล มประช มและกล มจ ดเล ยงได ร จ ก ว นละ 35 ราย เป นเวลา 10 เด อน รวมเป น 7000 องค กร (ค านวนโดยใช ว นท างาน 20 ว น/เด อน : 35x20x10=7000) ระยะเวลา : 10 เด อน (ม ค.-ธ.ค.) งบประมาณ : เป นหน าท ของพน กงาน Call Center 1 คน ซ งได จ ายเง นประจ าอย แล ว การโฆษณา (Advertising) รวมเป นเง นท งหมด 0 บาท การโปรโมทเว บไซต ผ าน Search Engine และเว บไซด ยอดน ยม โดยท าการ ลงทะเบ ยนเว บไซด ไว ก บ Search Engine ของ Google ด วย ค ย เว ร ด ค าว า ร านด ง+กร งเทพ ร านด ง+กทมร านอาหาร+กร งเทพ และร านด ง+กทม เป าหมาย : ม ผ เข าเย ยมชมเว บไซด บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ว นละ 7 ราย เป น เวลา 12 เด อน โดยส นป ท 1จะม ผ เข าเย ยมชมเว บไซด ท งส น 2520 ราย (ค านวนโดยใช ว น 30 ว น/ เด อน : 7x30x12=2520) และในป ท 2 เท าก นท 2520 ราย ระยะเวลา งบประมาณ : 2 ป (มค.-ธค.) : ลงทะเบ ยนเว บไซด ก บ Google งบประมาณ 6,000 บาท/ป รวมเป นเง นท งหมด 12,000 บาท การโปรโมทแผ นป ายโฆษณา จ ดท าแผ นป ายกระดาษโฆษณา ขนาด A3 และ A4 น าไปขออน ญาต ต ดท บอร ดประชาส มพ นธ ขององค กร เพ อให พน กงานในองค กรได ร จ กก บ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร โดยล กษณะของป ายโฆษณาจะเป นร ปภาพต วอย างเมน อาหารท ม ส ส น

64 50 ด งด ดสายตา และม ข อความประกอบไปด วย ช อ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร โลโก เบอร โทรศ พท 9 หล กช อเว บไซต ท งน เพราะจากการท าว จ ยเช งล ก ท าให ทราบ ว าบางองค กรพน กงานม ส วนในการเสนอเมน อาหาร และการส อสารผ านแผ นป ายโฆษณาน ย ง เป นการซ อซ า(Brand Recall)อ กด วย ภาพท 7.7 แผ นพ บในการประชาส มพ นธ เป าหมาย : สามารถสร างการร บร ในตราส นค าและสร างการซ อซ า(Brand Recall) ให ก บล กค าเก าในล กค ากล มประช มและจ ดเล ยงท พน กงานขายได เข าไปน าเสนอ ระยะเวลา งบประมาณ : 1 ป (มค.-ธค.) : ป ายโฆษณาขนาด A3 40 แผ น งบประมาณ 1,000 บาท ป ายโฆษณาขนาด A4 200 แผ น งบประมาณ 3,000 บาท รวมเป นเง นท งหมด 4,000 บาท

65 51 สต กเกอร โฆษณาท รถจ ดส ง ผ านรถจ ดส งอาหารโดยการท าสต กเกอร โฆษณาต ดไว ท ท ายรถจ ดส ง เพ อเป นการประชาส มพ นธ สร างการร บร ให ก บล กค าท อย ตามท องถนน เน อหาบน สต กเกอร ก จะประกอบด วย ช อ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร โลโก เบอร โทรศ พท 9 หล ก ข อความ เรา จ ดส ง เมน ร านด ง ถ งม อค ณ และ ช อเว บไซต ภาพท 7.8 แสดงสต กเกอร โฆษณาของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร เป าหมาย : สามารถสร างการร บร ในตราส นค าได ของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ให ก บล กค ากล มประช มและกล มจ ดเล ยงได ร จ ก ว นละ 5 ราย ในป ท 1และป ท 2 จ านวน 1600 ราย/ป (ค านวนโดยใช ว นท างาน 20 ว น/เด อน : 5x20x12=1200) ระยะเวลา : 2 ป (มค.-ธค.) งบประมาณ : สต กเกอร 10 แผ น งบประมาณ 500 บาท รวมเป นเง นท งหมด 500 บาท

66 การประชาส มพ นธ (Public Advertising) เพ อให ครอบคล มถ งล กค าเป าหมายท งกล มเป าหมายหล กและเป าหมายรองรองมากท ส ด โดยเข าก บย คสม ยของเทคโนโลย ทางบร ษ ทจ งได จ ดประชาส มพ นธ แบบ Public Advertising โดย ผ านส อออนไลน ส อออนไลน โดย Facebook ด วยกระแส FACEBOOK ในประเทศไทยท มาแรง จ งเป นช องทางการประชาส มพ นธ ท ด และย งไม เส ยค าใช จ ายใดๆอ กด วย บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร จะเป ดต ว Fan Page สร างกระแส ในโลกอ นเตอร เน ท โดยการน าล งค ไปโพสต ตามเว บไซต ท บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ไปลงโฆษณา ไว และเว บไซต อ นๆท โพสท ล งค ได โดยไม เส ยค าใช จ าย ท งน ในการสร าง Fan Page จะท าให บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร สามารถอ พเดทเมน อร อยของแต ละร านใหม ข นมา เด อนละ 5 ร าน ซ ง หากล กค าชอบเมน ไหนก สามารถกด Like ได ท นท ซ งจะท าให เพ อนของล กค าคนน นได เห น บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ไปด วย จะช วยให ช อของบร ษ ทขยายออกไปเป นวงกว างได อย างรวดเร ว ในหม บรรดาผ ร กการก นท งหลาย ภาพท 7.9 แสดงตราส ญล กษณ เฟสบ ค เป าหมาย : สร างการน กถ งแบรนด (Brand Recall) ให ก บล กค าเก าท เคยใช บร การ แล ว โดยเป นช องทางแนะน าเมน ใหม ๆเพ อกระต นให ล กค า กล บมาใช บร การของบร ษ ทอ ก ส วน การสร างการร บร ในตราส นค าให ก บล กค าท ไม เคยร จ กก บบร การของบร ษ ทน นเป นผลพลอยได ระยะเวลา งบประมาณ : ต งแต เป ดบร การ : ลงทะเบ ยนเป นสมาช ก Facebook ไม ม ค าใช จ าย รวมเป นเง นท งหมด 0 บาท

67 53 ตารางท 7.2 แสดงการดาเน นงานและงบประมาณของกลย ทธ การส อสารทางการตลาด 7.3 การบร หารล กค าส มพ นธ (Customer Relation Management หร อ CRM) บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร ตระหน กด ว าการท องค กรจะสามารถท าให ล กค าเก าจงร กภ กด ต อองค กรได น น เป นห วใจหล กในการน าองค กรไปส ความส าเร จในการด าเน นธ รก จระยะยาว ด งน นการบร หารล กค าส มพ นธ จ งม ความส าค ญเป นอย างมาก ว ตถ ประสงค ของการการบร หารล กค าส มพ นธ 1.เพ อสร าง Brand Recall เม อล กค าต องการร บประทานเมน อาหารจากร านด ง ก จะต องน กถ ง การบร การจ ดส งของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร 2.เพ อสร างความจงร กภ กด (Loyalty) ของล กค าในระยะยาว ลดการส ญเส ยล กค าเก า ลดต นท น การหา ล กค าใหม 3.เพ อเพ มความสามารถของบร ษ ทในการให บร การล กค าได ด ข น 4.เป นช องทางให ล กค าแนะน าต ชมต อบร การขององค กรได เก ดการส อสารแบบสองทาง

68 ข นตอนการบร หารล กค าส มพ นธ ของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร 1.สร างฐานข อม ลของล กค า โดยการบ นท กฐานข อม ลล กค าท ถ กต องและท นสม ยอย เสมอ ซ ง ล กค าประกอบด วย ล กค ารายใหม และล กค ารายเก า ข อม ลท บ นท กก จะประกอบด วย ช อล กค า สถานท -เวลาท จ ดส ง รายการเมน อาหารท ส ง และว นท ส ง 2.สร างช องทางส อสาร ให ล กค าสามารถต ดต อก บองค กรได ผ าน Call center และ Web site โดยให ล กค าได ม ช องทางในการต ชมและแนะน าการให บร การของทางบร ษ ท เพ อให เก ดการ ส อสารแบบสองทาง ซ งจะช วยให บร ษ ททราบความต องการและให ความส าค ญก บล กค าแต ละ รายได ถ กต อง 3.ปฏ บ ต เพ อร กษาล กค า จากฐานข อม ลท บ นท กไว บร ษ ทจะน าข อม ลมาเป นต วก าหนดว ธ การ ปฏ บ ต ต อล กค าแต ละรายได อย างเหมาะสม เช น การเสนอโปรโมช นและเมน อาหารท เป นเมน โปรด ของล กค าผ านทาง Fan Page ของ FaceBook หร อเว บไซด ของบร ษ ท อย างสม าเสมอการส ง ของขว ญ และการ ดอวยพรเน องในโอกาสพ เศษต างๆ และการสะสมแต มในบ ตร Loyalty Card จากการส งแต คร งเพ อแลกส ทธ พ เศษ เป นต น 4.การประเม นผล เพ อให ทราบว าองค กรสามารถร กษาล กค าได มากน อยเพ ยงใด โดยการว ดจาก ต วเลขจ านวนล กค าในฐานข อม ลและการว ดความพ งพอใจของล กค าโดยการส มโทรศ พท ไป ส มภาษณ ล กค าถ งท เคยใช บร การของบางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร 7.4 การพยากรณ ยอดขาย (Sales Forecast) ว ธ การและการคานวณ เน องจากธ รก จของ บางกอก ฟ ดส เดล เวอร ร เป นธ รก จใหม จ งไม สามารถอาศ ยข อม ล ยอดขายในอด ตมาช วยในการพยากรณ ยอดขายในอนาคตได ด งน นต วเลขการพยากรณ ยอดขาย ของบร ษ ท จ งมาจาก %การใช บร การจร ง ท บร ษ ทต งเป าหมายไว ในแต ละช องทางการส อสาร จากน นก สามารถค านวนจ านวนการส งท คาดหว งในแต ละว น ได ด งตารางการค านวณการ พยากรณ ยอดขาย

69 55 โดยบร ษ ทต งเป าหมายท จะได %การใช บร การจร ง ในแต ละช องทางของการส อสารทาง การตลาดด งรายละเอ ยดด งน การตลาดทางตรง (Direct Marketing) พน กงานขาย แนะน าบร การ เด อนละ 160 หน วยงาน (8 หน วยงาน/ว น20 ว น/เด อน) บร ษ ทได ต งเป าของ %การใช บร การจร ง = 15% จดหมายตรง(Direct Mail) แนะน าบร การ เด อนละ 700 หน วยงาน (35หน วยงาน/ว น20 ว น/เด อน) บร ษ ทได ต งเป าของ %การใช บร การจร ง = 10% การโฆษณา (Advertising) การโปรโมทเว บไซต บร ษ ทได ต งเป าของ %การใช บร การจร ง = 5% การโปรโมทแผนป ายโฆษณา ม เป าหมายเพ อสร างการซ อซ า(Brand Recall) สต กเกอร โฆษณาท รถจ ดส ง บร ษ ทได ต งเป าของ %การใช บร การจร ง = 3% การประชาส มพ นธ (Public Advertising) ส อออนไลน โดย Facebook ใช เพ อสร างการซ อซ าเท าน น จากการส มภาษณ เช งล กกล มต วอย างจ านวน 12 ราย พบว า สามารถแบ งกล มล กค าให อย ในกล มองค กรท ส ง >1คร ง/ส ปดาร ได 3 ราย และกล มองค กรท ส ง <1คร ง/ส ปดาร ได 9 ราย ด งน นบร ษ ทจ งใช อ ตราส วนระหว างสองกล มน เป นส ดส วน 1 : 3 ด งแสดงในตาราง โดย %การใช บร การจร ง ด งกล าวเป นต วเลขเบ องต นท บร ษ ทได ต งเป าเอาไว ล วงหน า แต บร ษ ทคาดว าจะสามารถการปร บเปล ยนให สอดคล องก บความเป นจร งได แม นย ามากข น ภายใน เด อนท 6 ของการด าเน นก จการ ซ งจะช วยให บร ษ ทสามารถน าต วเลขท ปร บเปล ยนแล ว มาเป นต ว ต ดตามและประเม นประส ทธ ภาพของช องทางการส อสารทางการตลาดได

70 56 ก จกรรม การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ตารางท 7.3 การคานวณการพยากรณ ยอดขายในป ท 1 จานวนล กค าท ร บร ตราส นค า Bangkok food Delivery ป พน กงานขาย จดหมายทางตรง(Direct Mail) การโฆษณา (Advertising) เว บไซต การโปรโมทป ายโฆษณา สต กเกอร โฆษณาท รถจ ดส ง การประชาส มพ นธ (Public Advertising) ผ านส อออนไลน โดย Facebook จานวนล กค าท ร บร ในตราส นค าของแต ละเด อน ,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 (%)ใช จานวนล กค าท ใช บร การ Bangkok food Delivery ป 2555 ก จกรรม บร การ จร ง การตลาดทางตรง (Direct Marketing) พน กงานขาย 15% จดหมายทางตรง(Direct Mail) 10% การโฆษณา (Advertising) การโปรโมทเว บไซต 5% การโปรโมทป ายโฆษณา สต กเกอร โฆษณาท รถจ ดส ง 3% การประชาส มพ นธ (Public Advertising) ผ านส อออนไลน โดย Facebook 0% จานวนล กค าท ใช บร การแต ละเด อน รวมจานวนล กค าท ใช บร การจร งสะสม ,076 1,186 รวมจานวนล กค าท คาดหว ง(ราย/เด อน) ,076 1,186 จ านวนล กค าองค กร25%ท ส ง >1คร ง/ส ปดาร (ราย) จ านวนล กค าองค กร75%ท ส ง <1คร ง/ส ปดาร (ราย) จ านวนคร งท ล กค าองค กร25%(ค ด4คร งต อเด อน) ,076 1,186 จ านวนคร งท ล กค าองค กร75%(ค ด1คร งต อเด อน) จ านวนคร งท ล กค าองค กร25%(ส งเฉล ย/ว น) จ านวนคร งท ล กค าองค กร75%(ส งเฉล ย/ว น) รวมจานวนการส งท คาดหว ง (คร ง/ว น)

71 57 การพยากรณ ยอดขายใน 1 ป จากตารางท 7.3 สามารถแสดงจ านวนล กค าท เพ มข นได ได ด งร ปท 7.10 ภาพท 7.10 กราฟแสดงการจ านวนคร งของการส งต อว นตลอดป ท 1 การพยากรณ ยอดขายใน 2 ป หากใช สมมต ฐานเด ยวก บป ท 1 ประกอบก บตารางก จกรรมทางการตลาดท 7.2 จ านวน การส งในป ท 2 ก สามารถแสดงได ด งร ปท 7.11 ภาพท 7.11 กราฟแสดงการจ านวนคร งของการส งต อว นตลอด 2 ป

72 58 บทท 8 กลย ทธ การดาเน นงาน 8.1. ว ตถ ประสงค การดาเน นงาน ส าหร บว ตถ ประสงค หล กทางด านกลย ทธ การด าเน นงานจะต องวางแผนเพ อให สอดคล อง ก บเป าหมายของบร ษ ท โดยจะสามารถจะต องม งเน นท พ ฒนาระบบให ได ตรงก บความต องการ ของล กค าน นค อ ว ธ การส งซ อต องง าย เร องความเช อม นในเร องอาหารว าเป นของร านอาหารเก าแก และไม ให รออาหารนานเก นไปเพ อให เก ดความพอใจส งส ด ท งน บร ษ ทต องด าเน นงานให เก ด ประส ทธ ภาพส งส ด ด งน นต องให ความ ส าค ญก บกลย ทธ ในการด าเน นงานภายในองค กรด วย 8.2. ร ปแบบการข นตอนการให บร การ บางกอกฟ ด อ บ บ กา งอา า โดยการส งอาหาร า าง อ นเตอร เน ตและ ก า า อก ประช มท ม ความถ ในการส งจ านวนมากและม ปร มาณระด บมากและม กล มเป าหมายรองค อ กล มจ ดเล ยงค อท ม ความถ ในการส งจ านวนน อยแต ม ปร มาณระด บมาก ซ งบร ษ ทจะต องออกแบบข นตอนในการ ให บร การเพ อให ล กค ากล มเป าหมาย หล กและเป าหมายรองเก ดความสะดวกและร ส กม นใจในการใช บร การ โดยแบ งประเภทกล มล กค า ด งน ในการบร หารส นค าจะใช ระบบ Just In Time ค อต องม การตกลงค าส งซ อก อนถ งจะม การ ส งไปย งบรรดาร าน Supplier ข นตอนการส งอาหาร ข นตอนการการส งอาหารของบางกอกเดล เวอร ร ม 2 ช องทางด วยก น ผ านทางอ นเตอร เน ต 1. ล กค าต องสม ครสมาช กก บทางบร ษ ทก อนโดยการกรอกรายละเอ ยดผ านทางเว บไซด ของ บางกอกฟ ดเดล เวอร ร (www.bangkokfooddelivery.com) เพ อจ ดเก บเป นฐานข อม ล นอกจากน นย งเป นการย นย นต วตนก อนใช บร การ ท งน ในการสม ครต องให คนท ม อ านาจ

73 59 ในการเล อกอาหารเป นคนสม ครเพ อสะดวกในการต ดต อกรณ เก ดการเปล ยนแปลง รายการอาหาร 2. ล กค าจะได ร บ User Name และ Password ในการใช บร การส งอาหารก บทางบางกอกฟ ด เดล เวอร ร ฟ ดผ านทางอ เมลของทางล กค า ล กค าจะสามารถเข ามาในเว บไซด ได 3. ล กค าสามารถเล อกรายการอาหารได ตามในเมน ผ านทางตามหน าเว บไซด 4. ล กค าย นย นรายการอาหารและยอดท จะต องช าระค าอาหารและบร การ 5. ระบบจะส งอ เมลไปให พน กงานร บรายการเพ อตรวจด ความถ กต องของรายการอาหารและ จ านวนท ท าการส งซ อ 6. จากน นทางพน กงานร บรายการอาหารจะโทรศ พท หร อส งข อความไปย งล กค า เพ อเป นการ ย นย นต วตนล กค าและรายการอาหารท ส งก บทางล กค า 7. พน กงานร บรายการรวบรวมรายการท ล กค าส งส งไปย งร านค าต างๆ 8. จากน นพน กงานร บรายการจะจ ดเส นทางไปย งพน กงานส งอาหารและยอดท จะต องช าระ เง นเพ อให พน กงานส งอาหารร บอาหารและน าไปส งให ล กค า 9. ล กค าร บอาหารและช าระเง นตามท แจ งไว ย งล กค า 10. พน กงานส งอาหารก บมาย งท บร ษ ท ผ านทางโทรศ พท 1. ล กค าต องสม ครสมาช กก บทางบร ษ ทก อนโดยการกรอกรายละเอ ยดผ านทางโทรศ พท เพ อ จ ดเก บเป นฐานข อม ลและย งเป นการย นย นต วตนก อนใช บร การ ได แก ช อล กค า เบอร โทรศ พท สถานท ท างาน ท อย ท ท างาน และสถานท จ ดส ง ท งน ในการสม ครต องให คนท ม อ านาจในการเล อกอาหารเป นคนสม ครเพ อสะดวกในการต ดต อกรณ เก ดการเปล ยนแปลง รายการอาหาร 2. ล กค าจะสมารถใช บร การส งอาหารได หล งจากน น 3. ล กค าสามารถเล อกรายการอาหารได ตามในเมน ผ านเมน หร อสอบถามก บพน กงานได ว า เมน ไหนสามารถส งได

74 60 4. พน กงานทวนรายการอาหารท ส งพร อมแจ งยอดเง นท จะต องช าระก บทางล กค า แล ว สอบถามจ านวนเง นท จะช าระเพ อท ทางพน กงานส งจะได เตร ยมเง นทอนได ถ กต อง 5. พน กงานร บรายการรวบรวมรายการอาหารท ล กค าส งส งไปย งร านค า 6. จากน นพน กงานร บรายการจะจ ดเส นทางไปย งพน กงานส งอาหารและยอดท จะต องช าระ เง นเพ อให พน กงานส งอาหารร บอาหารและน าไปส งให ล กค า 7. ล กค าร บอาหารและช าระเง นตามท แจ งไว ย งล กค า

75 61 ภาพท 8.1 แสดงข นตอนให บร การส งอาหารผ านทางอ นเตอร เน ต ล กค าสม ครสมาช กก บทางบร ษ ท 3 นาท ล กค าได รห สผ านแล วท าการเข าส ระบบ 1 นาท เล อกรายการอาหารผ านทาง ตามหน าเว บไซด ไม ยอมร บ ล กค าย นย นรายการอาหาร 3 นาท พน กงานร บรายการเพ อตรวจด ความ ถ กต องของรายการอาหารและจ านวน ท ท าการส งซ อ 5 นาท พน กงานร บรายการรวบรวมรายการท ล กค าส ง ส งไปย งร านอาหารต าง 5 นาท จ ดเส นทางให พน กงานส งอาหารและ ยอดท จะต องช าระเง น ล กค าร บอาหารและช าระเง นตามท แจ งไว ย งล กค า 60 นาท

76 62 ภาพท 8.2 แสดงข นตอนให บร การส งอาหารผ านโทรศ พท ล กค าสม ครสมาช กก บทางบร ษ ท ล กค าได รห สผ านแล วท าการเข า ส ระบบ ล กค าสามารถเล อกรายการโดย บอกก บพน กงานร บรายการ 3 นาท 1 นาท 5 นาท ล กค าย นย นรายการอาหารก บผอดเง นท ต องช าระ 3 นาท จ ดเส นทางให พน กงานส งอาหารและ ยอดท จะต องช าระเง น ล กค าร บอาหารและช าระเง นตามท แจ งไว ย งล กค า 60 นาท

77 ร ปแบบและข นตอนการหาพ นธม ตรร านอาหาร ข อกาหนด ขอปฏ บ ต และเง อนไขของพ นธม ตรร านอาหาร เน องจากการให บร การของทางบร ษ ทเป นล กษณะบร การการจ ดส งอาหาร อาหารตาม ร านอาหารถ อได ว าเป นส นค าของทางบร ษ ท จ งจ าเป นอย างย งในการเล อกสรรร านอาหารเพ อมา สม ครเป นสมาช กพ นธม ตรร านอาหารก บทางบร ษ ท โดยในการหาพ นธม ตรร านอาหารทางบร ษ ท แบ งว ธ การหาเป น 2 แบบ ค อ 1. บร ษ ทออกไปหาเอง 2.ทางร านค าเข ามาสม ครสมาช กได ผ านทาง เว บไซด หร อทางโทรศ พท ด งน นทางบร ษ ทจะต องม เกณฑ และข อก าหนดในการเล อกสรร ร านอาหารเพ อมาเป นพ นธม ตรร านอาหาร ข อปฏ บ ต ของทางร านค าพ นธม ตร เง อนไขและส ทธ ใน การเป นสมาช กของพ นธม ตรร านอาหาร ข อก าหนดในการเล อกพ นธม ตรร านอาหาร 1.ร านอาหารจะต องเป นร านอาหารท ม ช อเส ยงและเป นท ร จ กของคนกร งเทพมหานครหร อได ร บการ ร บรองจากสถาบ น รายการอาหารต างๆ เช น เชลล ชวนช ม 2. ร านอาหารม เวลาการเป ด-ป ดท าการแน นอนและม การแจ งล วงหน าไม น อยกว า 1 อ ข อปฏ บ ต ของร านค าพ นธม ตรต อบร ษ ทบางกอกฟ ดเดล เวอร ร 1.ร านอาหารจะต องร กษาค ณภาพและปร มาณตามมาตรฐานของทางร าน 2.ร านอาหารจะต องใช บรรจ ภ ณฑ ของทางร านอาหารเองถ าไม ม ทางบางกอกฟ เดล เวอร ร จะจ ดหา และเป นผ เตร ยมให 3. ร านอาหารต องย นยอมท าอาหารท ทางบร ษ ทส งให เสร จภายในเวลาท ก าหนด ส ทธ ในการเป นพ นธม ตรร านอาหาร 1. พ นธม ตรร านอาหารจะสามารถเพ มช องทางในการจ าหน ายอาหารเพ มข น สามารถเพ มยอด จ าหน ายและช อเส ยงในเป นท ร จ กเพ มข นได

78 64 2. พ นธม ตรร านอาหารจะได ส ทธ ในการโฆษณาร านค าให เป นท ร จ กผ านทางเว บไซต หร อใบปล ว มากข น การวางแผนหาพ นธม ตรร านอาหาร บร ษ ทวางแผนในการเป ดต วบร ษ ทโดยจะม พ นธม ตรร านอาหารข นต า 20 ร าน และม เมน ให เล อก ไม ต ากว า 60 เมน เน องจากประเภทของอาหารท ม บร การจ ดส งม จ านวนมากและเพ อ ความหลากหลาย หล งจากเป ดต วบร ษ ทแล ว จะม การเพ มจ านวนร านอาหารและเมน เพ มข นๆใน ท กเด อนๆ โดยเป นท งร านอาหารท ม ช อเส ยงและร านอาหารท ก าล งได ร บความสนใจ โดยบร ษ ทจะ หาพ นธม ตรร านอาหารให เพ มข นให ได ท กๆเด อน เด อนไม ต ากว าละ 5 ร านค า ถ าบร ษ ทหาได ถ ง 50 ร านค า บร ษ ทจะหย ดและท าการทบทวนเง อนไขในการเป นพ นธม ตรร านค าและระบบในการ จ ดการข อม ลและการบร การ ตารางท 8.1 แสดงแผนการหาพ นธม ตรร านอาหารในป ท 1 จ านวนพ นธม ตรร านอาหาร ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ป ท จ านวนรายการอาหาร ตารางท 8.2 แสดงแผนการหาพ นธม ตรร านอาหารในป ท 2 จ านวนพ นธม ตรร านอาหาร ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ป ท จ านวนรายการอาหาร

79 ว ธ การหาพ นธม ตรร านอาหาร บร ษ ทออกไปหาเอง บร ษ ทจะส งพน กงานไปตามร านอาหารท ม ช อเส ยงซ งอย ในเง อนไขด งกล าว โดยจะอธ บาย ส ทธ ท ทางร านอาหารจะได เม อเข าเป นพ นธม ตรร านอาหารและเง อนไขท ทางร านอาหารจะต อง ปฏ บ ต ถ าเจ าของร านอาหารตกลงก จะม การเซ นส ญญาการเป นพ นธม ตรร านอาหารก บทาง บางกอกฟ ดเดล เวอร ร ร านอาหารเข ามาสม ครสมาช ก ในเว บไซด จะม ช องทางในการขอเป นพ นธม ตรร านอาหารอย ร านอาหารสามารถเข า มาแล วกรอกรายละเอ ยดผ านทางเว บไซด ได จากน นข อม ลจะถ กน าส งมาย งพน กงานเก บข อม ล จากน นจะม พน กงานการตลาดไปท ร านเพ อตรวจสอบว าร านอาหารอย ในเง อนไขท ทางบร ษ ท ก าหนดไว หร อไม ถ าอย ในเง อนไขก ตกลงท าส ญญาในการเข ามาเป นพ นธม ตรร านอาหาร อ ก ช องทางหน งค อทางโทรศ พท โดยทางร านอาหารสามารถโทรเข ามาให รายละเอ ยดในการขอเข ามา เป นพ นธม ตรทางร านอาหารได หล งจากน นทางบร ษ ทจะส งพน กงานการตลาดไปตรวจสอบข อม ล ต อไป ล กค าแนะน า ล กค าสามารถแนะน าร านอาหารท ล กค าต องการให เป นพ นธม ตรก บบร ษ ท โดยสามารถ น าน าผ านช องทางได ท งในเว บไซต หร อส อประชาส มพ นธ อ นๆ เช น ส อทางม ลต ม เด ยอย าง Facebook ท งน ทางบร ษ ทจะจ ดท มไปท าการส ารวจเพ อร บรองมาตรฐานและค ณสมบ ต ของ ร านค าสามรถเข าก บทางบร ษ ทได หร อไม ช วงแรกในช วงแผนระยะส นการร บร านค ามาเป นสมาช กบร ษ ทจะเน นไปกลย ทธ ออกไปหา เอง เน องจากระยะแรกบร ษ ทย งไม เป นท ร จ กละม อ านาจการต อรองต าอย ฉะน นบร ษ ทจ ง จ าเป นต องลงพ นท เพ อท าการประชาส มพ นธ ร านค าและท าการสม ครสมาช กร านอาหาร

80 66 มาตรฐานร านอาหาร ในการเล อกร านอาหารพ นธม ตรแต ะละคร งต องม การให คะแนนจากพน กงานเพ อเป น ข อม ลพ นฐานในการเล อกพ จารณาการเข าเป นสมาช กและเปร ยบเท ยบในแต ละร านอาหาร พ นธม ตรได โดยคะแนนข นต าท ก าหนดในการให คะแนนรวมต องไม ต ากว า 35 คะแนนจาก 50 คะแนน โดยม ห วข อให คะแนนตามตารางด านล างและม การ Benchmark เพ อเป นมาตรฐานการ ให คะแนนของพน กงานเอง ตารางท 8.3 ใบคะแนนร านอาหารพ นธม ตร ห วข อ เร อง น าหน ก คะแนน การ Benchmark 1 รสชาต 2 รสชาต ด มาก = 5 (ระด บร านม ช อเส ยง) 2 ความสะอาด 2 สะอาดด มาก = 5 (ระด บร านภ ตตาคาร) 3 เวลารออาหาร 2 3 < นาท = 5, 3-5 นาท = 4, 5-10 นาท = 3, 10-15นาท =2, > 15 นาท = 1 4 การให ความร วมม อ 1 เจ าของสนใจให ความร วมม อมาก = 5 5 อาย และช อเส ยง 1 ม เคร องหมายความอร อยร บรอง = 5 6 ระยะเวลาเด นเด นทาง 1 5 < นาท = 5, 5-10 นาท = 4, นาท = 3, นาท =2, > 20 นาท = 1 7 ราคาอาหาร 1 ราคาถ ก = 5 คะแนนรวม ข นตอนการเตร ยมระบบพาณ ชย อ เล กทรอน กส เน องด วยล กษณะของการบร การต อใช ช องทางบนอ นเตอร เน ตและโทรศ พท เป นหล ก จ ง จ าเป นต องสร างเว บไซต เพ อให บร การและเป ดหมายเลขโทรศ พท ด งน นการออกแบบท งเว บไซต และการขอหมายเลขโทรศ พท ต องอ านวยความสะดวกให ก บล กค าใช งานได ง าย การให บร การเว บไซต ระยะแรกในการเร มให บร การทางบร ษ ทจะย งไม เป ดให บร การในการส งอาหารผ านทาง อ นเตอร เน ตเพราะไม สามารถจ าก ดกล มล กค าท เข ามาส งซ อได โดยจะเป ดบร การเพ อท าการ ประชาสมพ นธ เท าน น และม แผนในการเป ดบร การในการส งซ อในป ท 2 ตามแผนระยะยาว

81 67 การออกแบบเว บไซต ในตอนแรกจ าเป นต องก าหนดรายละเอ ยดต างๆ รวมท งเคร องม อท จะช วยอ านวยความสะดวกให ก บล กค าได ใช งาน ซ งประกอบไปด วยข อม ลรายละเอ ยดส นค า การ ท ารานงานสถ ต ความน ยมในต วส นค า ม ระบบอธ บายข นตอนต างๆท น าเช อถ อและปลอดภ ย การ เก บประว ต ข อม ลล กค า ฯลฯ โดยม ข นตอนต างๆด งน การจดทะเบ ยนโดเมนเนมและพาณ ชย อ เล กทรอน กส ในป แรกบร ษ ทจะท าการเช นพ นท ในเว บไซต ก บบร ษ ทผ ให บร การจดทะเบ ยนบน อ นเตอร เน ตช อ ม เป าหมายในการปะชาส มพ นธ ร ปแบบธ รก จ ก บบร ษ ทให ก บล กค า โดยค าบร การในการจดทะเบ ยน 399 บาทต อป หล งจากน นในป ท 2 บร ษ ท ม แผนท จะท าการเพ มช องทางในการส งซ อในอ นเตอน เน ต เพ อเพ มจ านวนล กค าและอ านวยความ สะดวกในการให บร การแก ล กค า จากน นย นของจดทะเบ ยนพาณ ชย อ เล กทรอน กส ท กองพาณ ชย อ เล กทรอน กส กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ซ งเป นหน วยงานท ร บผ ดชอบในการ ส งเสร มและสน บสน นพาณ ชย อ เล กทรอน กส เพ อสร างความน าเช อถ อและม นใจให ก บผ บร โภค การจ ดซ อเซ ร ฟเวอร ในป ท 2 ท บร ษ ทต องการเพ มช องทางในการส งซ อทางอ นเตอร เน ต บร ษ ทจะต องจ ดซ อ เซ ร ฟเวอร มาเป นของต วเองเน องจากพ จารณาขนาดไฟล ร ปภาพของข อม ลอาหารและข อม ลร านค า ตลอดจนข อม ลของล กค า คาดว าจะเป นข อม ลจ านวนมากจ งจ าเป นต องใช เน อท จ านวนมาก ประกอบก บการเช าเว บโฮสต งท ใช พ นท จ านวนมากหร อไม ก การเช าพ นท เซ ร ฟเวอร พ นท มากม ค าใช จ ายส ง ทางบร ษ ทจ งเห นควรว าการซ อเซ ร ฟเวอร มาเป นของต วเองค มกว าเม อเปร ยบเท ยบ ค าใช จ ายระยะยามท จะม การขยายธ รก จต อเน องด วย โดยราคาเซ ร ฟเวอร ประมาณ 45,000 บา ใน อนาคตคาดว าถ าม ข อม ลร านค าและล กค าเพ มข นจ านวนมากอาจจะต องม การซ อเซ ร ฟเวอร เพ มข นอ กต ว

82 68 การจ ดเตร ยมข อม ล ส าหร บข อม ลในเว บไซต ท ต องการใช ในการแสดงให ล กค าด ได แก ช อบร ษ ท จ านวน พ นธม ตรร านค า การเข าสม ครมาเป นสมาช กร านค า ค าบรรยายล กษณะอาหาร ล กษณะการ ให บร การ ข อม ลท ต งส าน กงานกลางท สามารถต ดต อได เป นต น ข อม ลต างๆเป นส งจ าเป นเพราะ เป นส วนหน งของการสร างภาพล กษณ และความน าเช อถ อของบร ษ ทส าหร บทางเว บไซต ข อม ลของอาหารจะท าการแบ งแยกเป นหมวดหม ของอาหาร หล งจากน นจะแบ งตาม ร านอาหาร แล วก แบ งตามรายการอาหาร โดยในรายการอาหารจะม ข อม ลท เป น ร ปภาพ ช อ อาหาร ร านอาหาร ค าบรรยายล กษณะส วนประกอบหล กของอาหาร รห สส นค า ราคา เป นต น ภาพท 8.3 การจ ดหมวดรายการส นค า รายการอาหาร ร านอาหาร รายการอาหาร หมวดอาหาร ร านอาหาร รายการอาหาร รายการอาหาร ร านอาหาร รายการอาหาร หมวดอาหาร ร านอาหาร รายการอาหาร หมวดอาหาร ร านอาหาร รายการอาหาร

83 69 ภาพท 8.4 ต วอย างการแสดงรายการอาหาร BangkokFoodDelivery.co.th า ร มรา อา าร อ าร ร าร อ รา 20 : ต ลาคม : :23:12 ร านอาหารแนะนา ร านอาหารประเภท ร บประทานก บข าว อาหารประเภท ก วยเต ยว ขนมจ น อาหารหวาน,ผลไม ข อม ลล กค า - เข าส ระบบ - สม ครสมาช กใหม - เมน โปรด - ตรวจสอบรายการท ส ง - ตรวจสอบการชาระเง น เช คบ ล ข าวม นไก ตอนประต น า โ ษณา 1001 ร านอาหารข าวม นไกประต น า ข าวม นไก ตอนประต น า "ข าวม นไก ตอนประต น า ตรงซอยเพชรบ ร น ก เปนหน งในร านด งท การ นต ใน รสชาต ด วยการเปดขายข าวม นไก ตอนมานานกว า ปแล ว โ ษณา โ ษณา โ ษณา ทางร านใช ข าวหอมมะล นามาห งก บน าซ ปต มกระด กไก ท ปร งรสชาต ด วย เกล อและซ อ วขาว และม กระเท ยมเจ ยวก บน าม นไก ใส ห งลงไปพร อมก นด วย ห งจน ข าวส กส งกล นหอม ต วเน อไก ท เน อแน นน ม เค ยวน มปาก กลมกล งรสชาต เข าก บข าว ม นหอมกล นกระเท ยมเจ ยวอ อน ข าวเปนเม ดน ม ราคา 40 บาท การสร างหน าเว บไซต ในการก าหนดร ปแบบเว บไซด เบ องต นบร ษ ทจะจ างองค กรภายนอกท ม ประสอบการณ และความช านาญในด านการพ ฒนาเว บไซต เป นผ ออกแบบโครงสร างและส วนประกอบต างๆ ตามท ทางบร ษ ทต องการ โดยเน นร ปแบบด เร ยบง าย ไม ซ บซ อน โดยใช ส โทนร อนเพราะเป นส ท ม ผล ต อจ ตว ทยาท าให เก ดความร ส กห ว เม อเว บไซต เป ดบร การบร ษ ทจะเป นผ ด าเน นการพ ฒนาระบบ ต อเอง การสม ครสมาช กของล กค า เน องจากเพ อความปลอดภ ยและการย นย นต วตนของล กค า ล กค าจะต องสม ครสมาช กก บ ทางร านก อนท จะใช บร การก บทางบร ษ ท โดยร ปแบบการสม ครสมาช กทางผ านอ นเตอร เน ตล กค า จะต องให ข อมลด งน ช อท ใช ในการเข าระบบโดยจะต องเป น Address ส วนต วของล กค า เพ อย นย น ต วตนของล กค าและสามารถประชาส มพ นธ ก บล กค าได ในอนาคต ช อจร ง นามสก ลจร งของล กค า เพ อย นย นต วตนของล กค าและเป นฐานข อม ลให ก บบร ษ ท

84 70 ท อย ท ใช ในการจ ดส ง เพ อเป นฐานข อม ลแก ล กค าว าให จ ดส งท ไหน ถ าม การใช บร การอ ก จะสามารถใช ฐานข อม ลเด มในการให บร การ ท อย จร ง เพ อเป นฐานข อม ลของล กค าและเป นการเก บข อม ลของล กค าว าจ านวนล กค าส ง เป นล กค ากล มไหน เบอร โทรศ พท เคล อนท และโทรศ พท บ าน เพ อเป นการย นย นต วตนของล กค า หล งจากล กค าสม ครสมาช กแล ว สถานภาพของล กค าจะย งคงอย ต อไปจนกระท งล กค า ไม ได ใช บร การต อเน องนานเก นระยะเวลา 1 ระบบจะท าการค ดช อออกไป ภาพท 8.5 แสดงต วอย างหน าเว บไซต BangkokFoodDelivery.co.th า ร มรา อา าร อ าร ร าร อ รา 20 : ต ลาคม : :23:12 ร านอาหารแนะนา ร านอาหารประเภท ร บประทานก บข าว อาหารประเภท ก วยเต ยว ขนมจ น อาหารหวาน,ผลไม ข อม ลล กค า - เข าส ระบบ - สม ครสมาช กใหม - เมน โปรด - ตรวจสอบรายการท ส ง - ตรวจสอบการชาระเง น เช คบ ล 10 เมน ยอดฮ ต 1.ข าวม นไก ประต น า 2.โจ กสามย าน 3.ก วยเต ยวค วไก ชลธ ชา 4.ถ วแปบ ซอย ละลายทร พย 5.ข าวราดหน าไก พล บพลาช ย 6.ข าวเหน ยว ก พาณ ช ร านอาหารประเภทร บประทานก บข าว อาหารประเภทร บประทานก บข าว ร านอาหาร โจ กสามย าน ข าวม นไก ประต น า ร านอาหารพ นเล ศ ร านอาหารพ ลส น เปดให บร การ เปดให บร การ เปนต นไป เปดให บร การ เปดให บร การ โ ษณา โ ษณา โ ษณา โ ษณา

85 71 ภาพท 8.6 แสดงต วอย างหน าเว บไซต BangkokFoodDelivery.co.th า ร มรา อา าร อ าร ร าร อ รา 20 : ต ลาคม : :23:12 ร านอาหารแนะนา ร านอาหารประเภท ร บประทานก บข าว อาหารประเภท ก วยเต ยว ขนมจ น อาหารหวาน,ผลไม ข อม ลล กค า - เข าส ระบบ - สม ครสมาช กใหม - เมน โปรด - รถเข นของฉ น - ตรวจสอบการชาระเง น เช คบ ล 10 เมน ยอดฮ ต 1.ข าวม นไก ประต น า 2.โจ กสามย าน 3.ก วยเต ยวค วไก ชลธ ชา 4.ถ วแปบ ซอย ละลายทร พย 5.ข าวราดหน าไก พล บพลาช ย 6.ข าวเหน ยว ก พาณ ช าวม ร า โ ษณา รายการอาหาร ราคา (บาท) ส ง ข าวม นไก ตอนประต น า ไก ตอน จานเล ก ไก ตอน จานกลาง ไก ตอน จานให ข าวม น น าซ ป 10 ** ข าวม นไก 1 ท ม น าซ ปให 1 ท ** โ ษณา โ ษณา โ ษณา รายละเอ ยดในเว บไซต ทางบร ษ ทจะระบ ข นตอนต างๆในการใช งานเพ อให องค ภายนอกจ ดเตร ยมให ถ กต องความตาม ต องการได ซ งม รายละเอ ยดด งน หน าแรกจะแสดงข าวสารต างๆท ส อไปถ งล กค าและบรรดาร านค าต างๆ เพ มร านอาหาร ม ไว เพ อท ทางร านอาหารท ต องการเข าร วมเป นพ นธม ตรแสดงเจตนา ต องการเข าร วมเป นพ นธม ตรร านอาหารก น โดยจะต องกรอกรายละเอ ยดและผ านข นตอน การประเม นจ งสามารถเป นร านอาหารพ นธม ตรได และส าหร บสมาช กแนะน าร านอาหารท ต องการให ทางบร ษ ทน าเข ามาเป นพ นธม ตรร านอาหารอ กทางหน งด วย ข นตอนการให บร การแสดงรายละเอ ยดในข นตอนในการส ง การร บส นค าและการช าระเง น ต ดต อเรา เป นช องทางให ล กค าต องการต ดต อสอบถามรายละเอ ยดอ นๆ ในช องทางต างๆ เช น อ เมล หร อ โทรศ พท นอกจากน เป นการแสดงถ งความน าเช อถ อของทางบร ษ ทอ กด วย

86 72 ร านอาหารแนะน า จะแสดงร านอาหารท ทางบร ษ ทแนะน าเพ อเป นต วช วยให ล กค าสะดวก ในการต ดส นใจเล อกรายการอาหาร โฆษณา ไว ส าหร บร านค าสมาช กหร อองค กรณ ภายนอกต องการประชาส มพ นธก บล กค า ของทางบร ษ ท เมน โปรด เป นการเก บสถ ต ในการซ อของท านสมาช กก บทางบร ษ ท ระบบรห สรายการอาหาร ทางบร ษ ทจะใช รห สรายการอาหารท งหมด 6 โดยสองต วแรก ค อ หมายเลขร านค า สองต วกลางค อ เขต สองต วท ายค อล าด บรายการอาหาร ต วอย าง รห ส อ า า ก า 37 อ เขตราชเทว 01 อ รายการอาหาร า ก า ภาพท 8.7 แผนท เขตในกร งเทพมหานคร

87 73 ตารางท 8.4 ล าด บเขตในกร งเทพมหานคร 50 เขตท งหมดในกร งเทพมหานคร 1.เขตพระนคร 11. เขตลาดกระบ ง 21. เขตบางข นเท ยน 31. เขตบางคอแหลม 41. เขตหล กส 2. เขตด ส ต 12. เขตยานนาวา 22. เขตภาษ เจร 32. เขตประเวศ 42. เขตสายไหม 3. เขตหนองจอก 13. เขตส มพ นธวงศ 23. เขตหนองแขม 33. เขตคลองเตย 43. เขตค นนายาว 4. เขตบางร ก 14. เขตพ าไท 24. เขตราษฎร บ รณะ 34. เขตสวนหลวง 44. เขตสะพานส ง 5. เขตบางเขน 15. เขตธนบ ร 25. เขตบางพล ด 35. เขตจอมทอง 45. เขตว งทองหลาง 6. เขตบางกะป 16. เขตบางกอกให 26. เขตด นแดง 36. เขตดอนเม อง 46. เขตคลองสามวา 7. เขตปท มว น 17. เขตห วยขวาง 27. เขตบ งก ม 37. เขตราชเทว 47. เขตบางนา 8. เขตป อมปราบศ ตร พ าย 18. เขตคลองสาน 28. เขตสาทร 38. เขตลาดพร าว 48. เขตทว ว ฒนา 9. เขตพระโขนง 19. เขตตล งช น 29. เขตบางซ อ 39. เขตว ฒนา 49. เขตท งคร 10. เขตม นบ ร 20. เขตบางกอกน อย 30. เขตจต จ กร 40. เขตบางแค 50. เขตบางบอ ระบบบร การรถเข น เป นเคร องม อท ช วยล กค าในการเล อกซ อส นค าหากล กค าต องการ รายการอาหารรายการใดก ท าการเล อกอาหารน นลงในรายการท ส ง หล งจากน นระบบจะ แสดงรายช อรายการอาหาร พร อมท งสร ปจ านวนรายการอาหารท ส งและจ านวนเล น ท งหมดท ต องช าระ หากล กค าเปล ยนใจและไม ต องการรายการอาหารอ นไหนสามารถ เล อกลบรายการอาหารน นออกจากรถเข นได เช นก น การรายงานสถ ต รายการอาหารท ม การส งซ อมากส ดในรอบอาท ตย จ านวน 10 อ นด บแรก เพ อเป นเคร องม อช วยในการต ดส นใจของล กค าและประเม นผลการด าเน นงานของบร ษ ท ระบบทวนค าส งซ อ ก อนล กค าจะย นย นค าส งซ อจะม การทวนค าส งซ อเพ อให ล กค าได ย นย นรายการอาหารท ส งซ ออ กท เพ อป องก นการส งซ อท ผ ดพลาด จ ดเตร ยมระบบการช าระเง น ล กค าต องท าการช าระเง นเป นเง นสดผ านพน กงานส งอาหาร น องจากราคาอาหารไม ส ง ซ ง เป นระบบท สะดวกและใช ก นอย างแพร หลายในการบร การจ ดส งอาหาร การให บร การทางโทรศ พท การให บร การผ านทางโทรศ พท จะเป นล กษณะหน งหมายเลขแต จะใช ระบบ MHS ช วยเพ ม ประส ทธ ภาพเวลาล กค าโทรเข ามาพร อมก น ล กษณะการให บร การทางโทรศ พท จะม รายละเอ ยด ข นตอนต างๆ เพ อให ทางพน กงานร บสายโทรศ พท ร บทราบ เพ อเป นแบบในการให บร การเป น มาตราฐานเด ยวก น

88 74 การขอหมายเลขโทรศ พท การขอหมายเลขโทรศ พท จะเป นล กษณะโทรศ พท ประจ า โดยจะขอเป ดใช บร การจ านวน 3 เลขหมาย แต จะให ล กค าโทรมาเลขหมายเด ยวโดยบร ษ ทเป ดบร การจ ดกล มเลขหมายโทรศ พท หร อ MHS ซ งเป นล กษณะบร การโทรหมายเลขเด ยวแล ว โทรศ พท ท สายไม ว างระบบจะท าการโอน ไปย งเลขหมายท ว างท นท สะดวก สบาย ส าหร บล กค า ภาพท 8.8 ล กษณะการท างานของระบบ MHS การสม ครสมาช กของล กค า ร ปแบบการสม ครสมาช กของทางโทรศ พท จะเป นล กษณะสม ครสมาช กผ านทางพน กงาน ต อนร บ โดยล กค าจะต องบอกรายละเอ ยดด งน เบอร โทรศ พท ท ใช ในการส งเป นประจ า จะใช แทนช อในการในการใช บร การ ช อจร ง นามสก ลจร งของล กค า สถานท ท างานหร อท อย ในป จจ บ นเพ อย นย นต วตนของ ล กค าและเป นฐานข อม ลให ก บบร ษ ท ท อย ท ใช ในการจ ดส ง เพ อเป นฐานข อม ลแก ล กค าว าให จ ดส งท ไหน ถ าม การใช บร การอ ก จะสามารถใช ฐานข อม ลเด มในการให บร การ หล งจากล กค าสม ครสมาช กแล ว สถานภาพของล กค าจะย งคงอย ต อไปจนกระท งล กค า ไม ได ใช บร การต อเน องนานเก นระยะเวลา 1 ระบบจะท าการค ดช อออกไป

89 75 การให บร การ ส าหร บในการร บค าส งซ อผ านทางโทรศ พท พน กงานต อนร บต องร บรายการอาหารท ล กค า ส งไว ได อย างแม นย าและถ กต อง โดยพน กงานจะม เมน รายการอาหารไว จดรายการอาหารท ส ง พร อมท งค านวณค าอาหารท ล กค าจะต องช าระท งหมด หล งจากร บรายการอาหารแล วพน กงาน ต องทวนรายการอาหารท ส งท กคร งให ก บล กค า เพ อป องก นการส งอาหารหร อร บรายการอาหาร ผ ดพลาด ภาพท 8.9 ล กษณะใบรายการอาหารท ส ง รายการอาหารท ส ง / ใบเสร จ เลขท ล กค า/Customer ว นท /Date เวลา/Time ร บรายการโดย กล มอาหารจานให ราคาต อหน วย เป ดย างพล ส น x 340 หน าไก พล บพลาช ย x 60 ไก ตอน ประต น า x 120 กล มอาหารจานเด ยว ราคาต อหน วย ก วยเต ยวค วไก ชลธ ชา x 40 ข าวม นไก ประต น า x 40 ข าวราดหน าไก พล บพลาช ย x 40 โจ กสามย าน x 40 ร านขนมจ นไหหล า เจ วา x 40 ก วยเต ยวเน อโลงศพ กล มอาหารหวาน ราคาต อกก.หร อกล อง ถ วแปบ ซอยละลายทร พย x 30 ข าวเหน ยว ก.พาน ช x 120 ทองหยอด ขนมหวานชาวว ง x 30 ทองหย บ ขนมหวานชาวว ง x 30 ค าบร การจ ดส งอาหาร สาหร บพน กงานส ง ยอดรวม/Total amount ส งโดย ชาระเง นสด ทอนเง น ลายเซ นล กค า/Signature ม ลค าข นต าในการส ง จากกล มเป าหมายหล กของบางกอกเดล เวอร ร ฟ ดค อกล มประช มและจ ดเล ยงซ งม ปร มาณ การส งในกาส งซ อจ านวนมากเพ อให เก นจ ดค มท นในการบร การจ ดส งแต ละรอบ ฉะน นเพ อป องก น ล กค าร านค าหร อรายย อยทางบางกอกเดล เวอร ร ฟ ดจะก าหนด Minimum Value ในการส งซ อแต ละคร งต องม ม ลค าไม ต ากว า 1,000 บาท ท งน เพ อเป นการป องก นกล มล กค ารายย อยท ม ม ลค าใน การส งซ อต าใช บร การ

90 การจ ดส งอาหาร การจ ดส งอาหารทางบางกอกเดล เวอร ร ฟ ดเล อกใช มอเตอร ไซด เป นยานพาหนะในการ จ ดส งอาหาร เพราะสะดวกและรวดเร วในการให บร การ โดยจะท าการจ ดส งในเขตท ให บร การท ก าหนด ระยะแรกจะให บร การ 4 เขต ได แก เขตบางซ อ ด ส ต พญาไทและจต จ กร โดยจะปฏ เสธ การส งซ อนอกเขตพ นท การให บร การเพ อสามารถควบค มก าล งในการให บร การได ท วถ ง พน กงานประจ าในการจ ดส งอาหาร บางกอกเดล เวอร ร ฟ ดก าหนดให ม พน กงานประจ าจ านวน 3 คนในเพ อการรองร บการ ให บร การโดยเฉพาะช วโมงเร งด วนท คาดการณ ว าจะม จ านวนล กค าในการส งซ อจ านวนมากท ส ด โดยประมาณการณ ว าม จ านวนล กค าจ านวน 3 รายต อว น พน กงาน Outsource ในการจ ดส งอาหาร ส าหร บกรณ ท ทางบางกอกเดล เวอร ร ฟ ดม ก าล งส งซ อมากกว าท ทางบร ษ ทประมาณการณ ไว ทางบร ษ ทเล อกท จะใช บร การ Outsource ได แก มอเตอร ไซด ร บจ างซ งจะม การว าจ างส ญญา เป นรอบๆ ในการบร การ เพ อรองร บการให บร การท อย เก นการประมาณการณ ยอดขาย

91 77 ภาพท 8.10 แผนท เขตกร งเทพมหานคร แผนระยะแรก จานวน 6 เขต แผนระยะสอง เพ มอ ก จานวน 3 เขต เง อนไขและข อจาก ดในการให บร การ การส งซ ออาหารในแต ละร านค าต องม การส งซ อไม ต ากว า 250 บาทต อร านค าเน องจาก ป องก นไม ให เก ดต นท นในการบร การส งเก ดไปอย างในการส งอาหารร านอาหารแต ละเพ ยงแค อย าง เด ยวต องเส ยเวลาและค าเด นทางในการบร การส งการก าหนดท ราคา 250 บาทเพ อเป นการควบค ม ในการส งซ อแต ละคร งร านค าท ไปร บอาหารไม เก น 4 ร านค า ซ งเป นจ านวนท ทางบางกอกเดล เวอร ร ฟ ดสามารถให บร การอย างม ประส ทธ ภาพ นอกจากน ทางด านพน กงานร บรายการต องม ศ ลปะใน การโน มน าวล กค าในการเล อกอาหารให อย ในพ นท ใกล เค ยงก นเพ อลดต นท นในการบร การให ต าท ส ดแต ต องระว งไม สร างความไม พอใจแก ล กค า ภาชนะท ใช ในการบรรจ อาหาร ภาชนะท ใช ในการบรรจ อาหารทางบางกอกฟ ดเดล เวอร ร ต องการแสดงถ งความด งเด มของ ร านอาหารแต ละร านอาหารจ งใช ภาชนะของทางร านอาหารท ม เอกล ษณ ของร านเอง เช น กล อง

92 78 เป ดย างพล ส น ถ งข างเหน ยว ก. พาน ช ส วนร านอาหารท ไม ม ภาชนะใส ท เป นเอกล กษ ทางบางกอก ฟ ดเดล เวอร ร จะใส แผ นกระดาษร บรองร านอาหารขนาด 105 x 148 มม (A6) เก ยวร านอาหารน น แทน เพ อแสดงว าเป นอาหารจากทางร านท ล กค าส งซ อ ภาชนะใส ท ม เอกล กษณ ของทางร าน ภาพท 8.11 ภาชนะ ร านข าวเหน ยว ก พาน ช ภาชนะธรรมดาเพ มใบแนะน าร านอาหาร ภาพท 8.12 ภาชนะ กล องธรรมดา กระดาษร บรองร านอาหาร ภาพท 8.13 กระดาษธรรมดากระดาษร บรองร านอาหารด านหน าและด านหล ง โจ กสามย าน โจ กสามย านเป ดบร การต งแต ป พศ 2493 โจ กสามย านน เป ด มายาวนานกว า 70 ป และคนย านน นจะร จ กก นด โดยเฉพาะเคร องใน ท น ล างสะอาดท าอย างพ ถ พ ถ น เส ร ฟมาในชามให ก นชามเด ยวก อย ท ต ง : ปากทางเข าตลาดสามย าน(ฝ งม.จ ฬา) เบอร โทรศ พท : เป ดบร การ: เป ด 03.00น น(รอบเช า) เป ด 15.00น น.(รอบเย น) ว นหย ด : ว นหย ดราชการเป ดรอบเช ารอบเด ยว

93 ภาชนะบรรจ อาหารระหว างขนส ง กล องเดล เวอร ร เป นภาชนะบรรจ อาหารระหว างขนส ง ซ งจะต องม ค ณสมบ ต ในเก บร กษา ค ณภาพอาหารระหว างส งได เป นอย างด โดยไม เส ยค ณภาพ ในขณะเด ยวก นต องม ความทนทาน และน าหน กเบาเพ อป องก นการกระแทกและสะดวกในการขนส ง ด งน นว สด ท ใช จ งเล อกไฟเบอร เพราะเป นว สด ท สามารถเก บความร อนได ด ทนทานและน าหน กเบาท ส าค ญราคาไม ส งหาซ อได ง าย ขนาดของกล องเดล เวอร ร ขนาด 12 x 15 เป นขนาดท สามารถต ดต งบนรถจ กรยายนต ได และผ ผล ตม การท าบล อค ไว แล วท ต นท นไม ส ง สามารถบรรจ อาหารได ปร มาณ 20 คน ภาพท 8.14 กล องเดล เวอร ร พาหนะในการขนส ง กร งเทพมหานคร เล อกใช รถจ กรยายนต เพราะเป นพาหนะท สะดวกและรวดเร วท ส ดในการเด นทางใน

94 80 ภาพท 8.15 รถจ กรยายนต ขนส งอาหาร 8.6. กาล งการให บร การจ ดส ง ในการให บร การจะให พน กงานส งอาหารร บผ ดชอบในการส งอาหาร 1 ช วโมงร บผ ดชอบ ล กค าจ านวน 1 ราย โดยจะใช กลย ทธ ให ล กค าประจ าส งอาหารล วงหน าก อนเป นเวลา 2 ช วโมงเพ อ จะได วางแผนในการส งอาหารและน าอาหารไปส งตามเวลาท ล กค าต องการล วงหน าได เพ อเป นการ กระจายล กค าในช วโมงเวลาว กฤต อย างเช น ช วงเวลาเท ยง ถ าม เหต ฉ กเฉ นหร อม การส งซ อเข ามาเพ มเต มจะใช บร การจ างเหมาจ ดส ง (Outsourcer) จากภายนอกมาร บผ ดชอบเป นกรณ ไป ในการหาพน กงานจ างเหมาจ ดส ง (Outsourcer) บร ษ ทจะ เล อกใช บร การรถจ กยายนต ร บจ างใกล สถานท ต งส าน กงานมาให บร การโดยจ าท าการต ดต อ ล วงหน าไว ก อน 8.7. การเล อกสถานท ต งสาน กงาน การเล อกท ต งส าน กงานป จจ ยหน งท ส าค ญในการบร หารต นท นในการให บร การส งอาหาร เพราะในการบร การจ ดส งอาหารต องม ค าใช จ ายในการด าเน นงานเช น ค าน าม นยานพาหนะ เวลา ท ใช ในการบร การ เป นต น ฉะน นสถานท ต งส าน กงานต องด ความเหมาะสมท งค าใช จ ายในการ เด นทางและเวลาในการให บร การต องส มพ นธ ท งล กค าและร านอาหารท ต องไปร บอาหารแล วน าไป

95 81 ส งให ล กค าเป นหล กท งน ขนาดพ นท และค าเช าอาคารส าน กงานก เป นอ กหน งป จจ ยในการเล อกท ต องค าน งด วยเช นก น จากเขตการให บร การ 6 เขต ได แก เขตพระนคร,ป อมปราบศ ตร พ าย,ส มพ นธ วงศ,บางร ก,สาทรและด ส ต เขตบางร กเป นสถานท ท ม บร ษ ทเอกชนและหน วยงานร ฐร วมก นจ านวน มากท ส ดในพ นท 6 เขต และจ านวนร านอาหารเก าแก ม จ านวน 28 ร าน ค าเช าพ นท ส าน กงานราคา 5,000 บาทต อเด อน ขนาดพ นท 15 ตารางเมตร (3 x 5) ซ งเป นพ นท ขนาดและราคาเหมาะสมก บ การด าเน นงาน ภาพท 8.16 พ นท เช าส าน กงาน 8.8. ค าใช จ ายในการดาเน นงาน ค าใช จ ายในการด าเน นงานแบ งเป น 2 ประเภทค อ ค าใช จ ายท ในการลงท นและค าใช จ าย ขณะด าเน นงาน ตารางท 8.5 ค าใช จ ายในการลงท น รายการ ราคาต อหน วย หน วย รวมเป นเง น ค าใช จ ายระบบพาณ ชย อ เล กทรอน กส ขอหมายเลขโทรศ พท 1, ,500 ขอระบบ MHS 5, ,000 ค าจดทะเบ ยนโดเมน ค าบร การพ นท ในเว บไซต 1, ,190 ค าใช จ ายในการดาเน นงาน ภาชนะท ใช ในการบรรจ อาหารบนพาหนะ 5, ,000 ภาชนะท ใช ในการบรรจ อาหาร 1 2,000 2,000 ค าใช จ ายสาน กงาน เคร องคอมพ วเตอรส วนบ คคล 25, ,000 อ ปกรณสาน กงาน 25, ,000 ค าเช าพ นสาน กงาน 5000/เด อน 12 60,000

96 82 ตารางท 8.6 ค าใช จ ายในการด าเน นงานต อเด อน รายการ ราคาต อหน วย หน วย รวมเป นเง น ค าใช จ ายระบบพาณ ชย อ เล กทรอน กส ค าใช จ ายโทรศ พท 1, ,000 ค าร กษาเลขหมายโทรศ พท ค าใช จ ายในการดาเน นงาน - ค าใช จ ายในการเด นทางไปร บอาหาร ,500 ภาชนะท ใช ในการบรรจ อาหาร 1 2,000 2,000 ค าใช จ ายสาน กงาน - อ ปกรณสาน กงาน 1, ,000 ค าน าม นสาหร บการเด นทางไปร บอาหาร ,000 ค าเช าพ นสาน กงาน 5000/เด อน 1 5, ระยะเวลาในการดาเน นงาน ตารางท 8.7 แสดงระยะเวลาในการด าเน นงาน งาน ด านการปฏ บ ต งาน ต ดต อหาพ นธม ตรร านอาหาร เข ยนเว บไซต ลงทะเบ ยนโดเมนเนม พ ฒนาเว บไซต ขอหมายเลขโทรศ พท ขอระบบ MHS ท าภาชนะการบรรจ อาหารบนพาหนะ ภาชนะท ใช ในการบรรจ อาหาร เป ดบร การ เก ยวก บสาน กงาน เช าและตกแต งสาน กงาน 2555 ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค.

97 โครงสร างกล มผ บร หาร บทท 9 กลย ทธ การจ ดการทร พยากรบ คคล ผ ร วมก อต งและลงท นในบร ษ ทม จ านวน 3 คน โดยม ส ดส วนความเป นเจ าของด งน 1. นาย สมพล ห ร ญเจร ญ 30 % อง บ 2. นายสมาน โพธ 30 % อง บ 3. นายป ยณ ฐ ท พย ร กษ 30 % อง บ 4. ห นส วนรายย อยอ ก 5 10 % อง บ หน าท ความร บผ ดชอบ นาย สมพล ห ร ญเจร ญ 9.2. โครงสร างองค กร กรรมการผ จ ดการ เพ อให ได โครงสร างองค กรท ม ความคล องต วในการด าเน นงาน และสอดคล องก บการ ประกอบธ รก จของบรษ ท จ งเล อกการจ ดโครงสร างองค กรตามหน าท (Functional Organization) ภาพท 9.1 โครงสร างองค กร กรรมการผ จ ดการ ห วหน าพน กงานต อนร บ พน กงานการตลาด ห วหน าพน กงานส งอาหาร พน กงานต อนร บ พน กงานส งอาหาร

98 แผนงานด านการจ ดการทร พยากรบ คคล ว ตถ ประสงค ด านการจ ดการทร พยากรบ คคล 1. เพ อให สามารถสรรหาและคดเล อกบ คคลท ม ค ณสมบ ต และความร ความสามารถท เหมาะสมก บ ต าแหน งและหน าท งา 2. เพ อให สามารถปฏ บ ต งานตามหน าท และความร บผ ดชอบได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. เพ อให เก ดการบร หารค าจ างและค าแรงอย างย ต ธรรม เพ อสร างแรงจ งใจและร กษาพน กงานให อย ก บองค กร 4. เพ อให เก ดการต ดต อส อสารและประสานงานภายในองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ 5. จ ดให ม การฝ กอบรมและพ ฒนาพน กงานอย างต อเน อง เพ อการรองร บการขยายต วองบร ษ ทใน อนาคต ค ณสมบ ต ของพน กงานบร ษ ท พน กงานการตลาด เพศชายหร อหญ งอาย ไม เก น 25 ชายต องผ านการเกณฑ ทหารหร อได ร บยกเว น ว ฒ การศ กษาข นต า ม ธยมศ กษาตอนปลาย ไม จ าเป นต องม ประสบการณ ม ความร เร องร านอาหารในกร งเทพ เป นอย างด พน กงานต อนร บ เพศหญ ง อาย ไม เก น 25 ว ฒ การศ กษาข นต า ม ธยมศ กษาตอนต น ไม จ าเป นต องม ประสบการณ ม ศ ลปะในการเจรจาต อรอง พน กงานส งอาหารประจ า เพศชาย อาย ไม เก น 18-25

99 85 ว ฒ การศ กษาข นต า ม ธยมศ กษาตอนต น ไม จ าเป นต องม ประสบการณ ม ความร เร องเส นทางการจราจรในกร งเทพเป นอย างด ม จ กรยายนต เป นยานพาหนะ พน กงานส งอาหาร Outsource ม จ กรยายนต เป นยานพาหนะ สามารถร บงานเป น Part time ได ม ความร เร องเส นทางการจราจรในกร งเทพเป นอย างด นโยบายผลตอบแทน บร ษ ทม นโยบายจ ายเง นเด อน ส าหร บเจ าหน าท ระด บปฏ บ ต การแต ละแผนกด งน พน กงานการตลาด เง นเด อนต งต น 8,000 9,000 บาท พน กงานต อนร บ เง นเด อนต งต น 7,000 8,000 บาท พน กงานส งอาหาร เป นรายช วโมงช วโมงละ 32 บาท และได ค าส งอาหารเป น 22 บาทต อ1 รายการอาหาร ค าท างานล วงเวลาช วโมงละ เท าของค าแรงปกต เวลาการท างานค อ 5 ว นต อส ปดาห เวลา ท งน บร ษ ทม นโยบายปร บข นเง นเด อนในอ ตราข นต า 3-5% ต อป และจ ายโบน สในเด อน ธนวาคมของท กป โดยข นอย ก บผลประกอบการและผลงานของพน กงานแต ละคน โดยการประเม น KPI โดยว ดจากค ณภาพและปร มาณของงานท ได ร บมอบหมาย สว สด การ บร ษ ทได จ ดสรรสว สด การและเง นชดเชยไว ตามมาตรฐานและกฎหมายด งน ลาป วย 30 ว น ลาก จ 3 ว น โดยได ร บเง นเด อน

100 86 ว นลาพ กร อน ได 6 ว นต อป การประก นส งคม โดยบร ษ ทสมทบเง นประก นส งคมตามท กฎหมายก าหนด ส าหร บพน กงานส งอาหารม ค าประก นรถจ กรยายนต ให ต อป นโยบายการฝ กอบรม พน กงานท กคนของบร ษ ทจะต องได ร บการฝ กอบรมเร ยนร เก ยวก บนโยบายและการ ด าเน นงานของบร ษ ท พร อมท งเทคโนโลย ท เก ยวข อง ฉะน นพน กงานแต ละฝ ายต องได ร บการ ฝ กอบรมเหมาะสมก บหน าท ความร บผ ดชอบของแต ละคน พน กงานการตลาด จะต องฝ กอบรมเก ยวก บร านอาหารเก าแก ข อตกลงในการเป น พ นธม ตรร านอาหาร และการศ ลปะในการสนทนาเพ อช กจ งร านอาหารมาเป นพ นธม ตร ร านค าได เพ อใช ในการพ ฒนาในการด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพมากข นและสอดคล อง ก บเป าหมายของบร ษ ทท ต งไว พน กงานตอนร บ จะต องได ร บการฝ กอบรมเก ยวการข นตอนในการให บร การและ เทคโนโลย ในการใช เว บไซต ของบร ษ ทท งหมด พน กงานจ ดส งอาหาร จะต องได ร บการฝ กอบรมในการเส นทางการเด นทาง สถานท ต งแต ละร านอาหารของ Supplier เส นทางจราจรในกร งเทพ และความร ท เก ยวข องในการ ให บร การ ท งน ช วงเวลาในการอบรมน นจะแตกต างก นไปในแต ละฝ าย และข นอย ก บความจ าเป น และการเปล ยนแปลงความร ท เก ดข น

101 87 บทท 10 กลย ทธ ทางการเง น 10.1 ว ตถ ประสงค ส าหร บว ตถ ประสงค ทางการเง นค อต องการทราบความเป นไปได ของธ รก จท จะด าเน นการ บนสมม ต ฐานต างๆ ท ก าหนดไว รวมถ งการก าหนดโครงสร างเง นท นท เหมาะสม โดยใช แหล ง เง นท นต างๆเพ อให ม ต นท นทางการเง นท ต าท ส ด นอกจากน นเพ อว เคราะห ถ งจ ดค มท นของ โครงการ ผลตอบแทนจากการลงท น และศ กษาอ ตราส วนทางการเง นต างๆ เพ อว ด Performance ของการด าเน นโครงการ และส ดท ายเพ อศ กษาถ งความอ อนไหวของป จจ ยต างๆท ส งผลต อ โครงการในกรณ ต างๆ 10.2 เง นลงท นและแหล งท มาของเง นท น จากการประมาณการข นต นบร ษ ทจ าเป นต องใช เง นลงท นเร มแรกเบ องต นประมาณ 300,000 บาท โดยม สมมต ฐานมาจากบร ษ ทต องม เง นสดหม นเว ยนอย างน อย 50 % ของต นท นใน การซ ออาหารในแต ละเด อน ซ งในท น บร ษ ทได พยากรณ ยอดขายไว ว า ณ.เด อนท 5 บร ษ ทม ยอดขายประมาณ 700,000 บาท ม ต นท นในการจ ดซ ออาหารอย ท ประมาณ 600,000 บาท ( ด ง จะได กล าวในห วข อถ ดไป ) เน องจากบร ษ ทซ อขายเป นเง นสดท งการซ อว ตถ ด บและการเก บเง น ล กค า แต ทางบร ษ ทจ าเป นต องม การเผ อว าล กค าจะต ดค างค าส นค า ซ งบร ษ ทม สมมต ฐานว าใน กรณ ท เลวร ายท ส ด ล กค าจ ายค าส นค าล าช าโดยจ ายในอ ก 10 ว นข างหน า หร อจ ายช าไปเท าก บ เวลาคร งหน งของว นท างานใน 1 เด อน ( บร ษ ทก าหนดว นท างานท 20 ว น/เด อน ) น นหมายความ ว าบร ษ ทต องม เง นสดในม ออย างน อยประมาณ 300,000 บาท เพ อท บร ษ ทจะย งคงด าเน นธ รก จได อย างต อเน อง ซ งเง นจ านวนด งกล าวจะมาจากการก ย มจากธนาคารและจากผ ถ อห นบางส วน เง นท นจากส วนของผ ถ อห น บร ษ ทได ก าหนดท นจดทะเบ ยนไว ท งส น 20,000 ห นๆ ละ 5 บาท รวมเป นเง นท งส น 100,000 บาท โดยจะเร ยกช าระท งหมดตอนเร มก อต งบร ษ ท

102 88 แหล งเง นท นจากการก ย มเง น บร ษ ทเล อกแหล งเง นท นระยะยาวจากการก เง นจากธนาคารพาณ ชย โดยบร ษ ทจะขอก ใน ร ปแบบของธ รก จขนาดเล ก จ านวน 200,000 บาท ซ งธนาคารพาณ ชย (กส กรไทย) ได ก าหนด อ ตราดอกเบ ยเท าก บ MRR+5% ซ งป จจ บ น MRR = 6.5% ด งน น อ ตราดอกเบ ยจ งเท าก บ 11.5 % บร ษ ทจะช าระดอกเบ ยพร อมเง นต นเป นรายเด อนๆละ 4,399 บาท เป นเวลา 5 ป ซ งเง อนไขในการ ขอก น น ทางบร ษ ทจะใช โฉนดท ด นพร อมส งปล กสร างของห นส วนรายใดรายหน งในการใช เป น หล กทร พย ค าประก น โดยธนาคารจะม การประเม นราคาและอน ม ต วงเง นก ท ประมาณ 70-80% ของราคาประเม น ซ งบร ษ ทค ดว าเพ ยงพอในการใช เป นหล กทร พย ค าประก นในการขอก เน องจาก บร ษ ทขอก ในจ านวนเพ ยง 200,000 บาท เท าน น 10.3 สมม ต ฐานและการประมาณการงบการเง น เร มแรกบร ษ ทได จ ดท าประมาณการงบการเง นป แรก โดยแบ งย อยเป นรายเด อนเพ อให ทราบถ งแผนการขยายงานเป นล าด บข นรวมถ งสมมต ฐานทางการตลาดและการขาย โดยป ท 2 เป นต นไปจนถ งป ท 5 จะสร ปเป นรายป ท งงบด ล งบก าไรขาดท น และงบกระแสเง นสด งบการเง น ด งกล าวจ ดท าภายใต สมมต ฐานด งน สมมต ฐานในการจ ดทางบกาไรขาดท น 1.รายได จากการขาย รายได หล กของบร ษ ทมาจากค าบร การการจ ดส งอาหารจากร านค าเก าแก ท ม ช อเส ยงมายาวนาน ซ งล กค าสามารถเล อกส งตามเมน ท บร ษ ทได จ ดไว ให โดยล กค าหล กของบร ษ ท จะม อย 2 กล มค อ ล กค ากล มจ ดประช ม และล กค ากล มจ ดเล ยง ซ งล กค าท ง 2 กล มค อ ล กค าท อย ในองค กรท งภาคร ฐและเอกชน โดยท Package ท บร ษ ทได จ ดไว ค อ 1,000 บาทต อ 1 Package หร อ 1 Unit Sales ค อ 1,000 บาท ซ งสามารถร บประทานได ประมาณ 10 คน ราคาด งกล าวเป น ราคาต งขายท ได บวกก าไรไว แล ว 15 % นอกจากน บร ษ ทได ท าการเจรจาเพ มเต มก บร านค าต างๆ เพ อขอส วนลดจากราคาขายปล กอ ก 5 % จะได ว าต นท นขายเบ องต นอย ท 833 บาท แต เน องจาก

103 89 บร ษ ทต องจ ายค าส งส นค าให ก บมอเตอร ไซค ร บจ างซ งบร ษ ทจ ายให กล องละ 50 บาท ด งน นต นท น ขายรวมค อ 883 บาท ด งน นบร ษ ทจะได Profit Margin รวมประมาณ 13.2 % กล มล กค าหล กท ทางบร ษ ทจะท าการตลาดน น ทางบร ษ ทได ว ด Awareness เพ อ หาความน าจะเป นท ล กค าจะใช บร การส งอาหารจากทางบร ษ ท สร ปด งน ตารางท 10.1 แสดงการพยากรณ ยอดขายของแต ละเด อนในป แรก ทางบร ษ ทได หาความน าจะเป นเพ อพยากรณ จ านวนล กค าท จะส งซ ออาหารจากทาง บร ษ ท ซ งพบว าล กค าจะม ความถ ในการส งอาหารในเด อนแรก เฉล ย 4 ราย/ว น และเพ มเป น 7 ราย/ว น ในเด อนถ ดไป จากข อม ลด งกล าว ทางบร ษ ทได น ามาใช เป นสมมต ฐานในการพยากรณ ยอดการส งซ อ โดยท ราคา Package ก าหนดไว ค อ 1,000 บาท/ 1 Package ( ร บประทานได 10 คน ) ซ งสร ปเป นยอดขายพยากรณ ด งตารางข างต น

104 90 ส วนจ านวนว นท ใช ในการขายน นค ดเฉพาะว นจ นทร -ศ กร ไม รวมเสาร อาท ตย รวม 22 ว น ห กว นหย ดน กข ตตฤกษ ประมาณ 2 ว น คงเหล อว นขายจร งเฉล ย 20 ว น/เด อน 2. ต นท นขาย ต นท นขายของบร ษ ทค อราคาอาหารท บร ษ ทได ซ อมาจากร านค าเก าแก ท ม ช อเส ยงต างๆ ด งท ได กล าวมาแล วข างต น นอกเหน อจากน น บร ษ ทได เจรจาต อรองก บร านค าเพ อขอส วนลด ค าอาหารประมาณ 5 % และ บร ษ ทได บวกก าไรข นไปจากราคาขายปล กอ ก 15 % นอกจากน บร ษ ทม ต นท นค าส งส นค า 50 บาทต อกล อง รวมแล วต นท นขายจะอย ท 883 บาท จากราคาขาย 1000 บาท/กล อง หร อต นท นขายอย ท 88.33% ของราคาขาย (Margin =117/883 = 13.2 %) 3. ค าใช จ ายในการขายและบร หาร 3.1 ค าใช จ ายเก ยวก บพน กงานประกอบไปด วยเง นเด อนพน กงานด งน พน กงานขาย จ านวน 1 คน เป นพน กงานประจ า อ ตราเง นเด อน 8,000 บาท พน กงานต อนร บ จ านวน 1 คน เป นพน กงานประจ า อ ตราเง นเด อน 7,000 บาท ไว คอยร บ Order การส งอาหารจากล กค า พน กงานส งอาหาร จ านวน 3 คน เป นพน กงานประจ า อ ตราเง นเด อน 6,013 บาท ( รวม สว สด การประก นส งคมแล ว ) โดยก าหนดให ร บผ ดชอบการส งอาหาร 3 ล กค า/ช วโมง นอกจากน นบร ษ ทจะจ ายค าเท ยว+ค าน าม นอ ก 22 บาท/1 order รายละเอ ยดของค าจ าง ของพน กงานส งอาหารสร ปได ด งน ตารางท 10.2 แสดงผลตอบแทนของพน กงานจ ดส ง

105 91 จะเห นได ว าเง นเด อนพน กงานจะม อ ตรา 6,013 บาท/เด อน หร อประมาณ 300 บาท/ว น ( บร ษ ทค ดเวลาท างาน 20 ว น/เด อน ) ซ งส งกว าค าแรงข นต าในเขตพ นท กร งเทพฯท 215 บาท/ว น นอกจากน นทางบร ษ ทย งได เพ มค าเท ยวให ส งกว าท องตลาดอ ก 2 บาท/Order เป น 22 บาท/Order อ ตราด งกล าวทางบร ษ ทค ดว ามากเพ ยงพอท จะสร างแรงจ งใจให ม คนเข ามาร วมเป นพน กงานส ง อาหารก บทางบร ษ ท พน กงานส งอาหารท เป นมอเตอร ไซค ร บจ าง เป นพน กงานหล กในการส งอาหารเน องจาก Order ท บร ษ ทพยากรณ ไว ม เป นจ านวนมาก หากต องจ างเป นพน กงานประจ าจะต องจ างเป น จ านวนมาก ด งน นบร ษ ทจะต ดต อกล มมอเตอร ไซค ร บจ างท กระจายอย ตามพ นท ต างๆ โดยจะโทร ไปแจ ง Order ให เข ามาร บส นค าไปส งให ล กค า โดยบร ษ ทจะจ ายให 50 บาท/กล อง ซ งค าใช จ าย ส วนน จะเป นส วนหน งของต นท นขาย 3.2 ค าเช า Office บร ษ ทเล อกเช าห องท างานไม ใหญ มากน กประมาณ 15 ตารางเมตร โดยอ ตรา ตามท องตลาดอย ท ประมาณ 5,000 บาท/เด อน ( ย งไม รวมค าน าและค าไฟฟ า ) 3.3 ค าน า, ค าไฟ บร ษ ทได ประมาณการค าน าค าไฟท ใช ใน Office ท ประมาณ 2,000 บาท/เด อน เน องจากพ นท ห องไม ได ใหญ มากน ก ประกอบก บโดยส วนใหญ ในระหว างว นคนท น งท างานม เพ ยง คนเด ยวค อพน กงานต อนร บ จ งไม ส นเปล องค าน าค าไฟมากน ก 3.4 อ ปกรณ ส าน กงาน บร ษ ทได ลงท นซ อโต ะเก าอ 1 ช ด ส าหร บพน กงานต อนร บ และโต ะเก าอ อ ก 1 ช ด ส าหร บพน กงานจ ดส งอาหาร รวมประมาณ 15,000 บาท นอกจากน บร ษ ทได ลงท นซ อ คอมพ วเตอร จ านวน 1 ช ด ราคา 25,000 บาท และ Printer อ ก 1 ช ด ราคา 5,000 บาทส าหร บ พ มพ เอกสาร รวมแล วจะม ส นทร พย ของอ ปกรณ ส าน กงานอย ท 45,000 บาท

106 ว สด ส อโฆษณา บร ษ ทได ลงท นประชาส มพ นธ เพ อให ล กค ากล มเป าหมายได ร บทราบถ งการม บร การจ ดส งอาหารจากทางบร ษ ท ซ งส อโฆษณาม ท งโบว ช วร ป ายโฆษณา และสต กเกอร รวมแล ว ประมาณ 10,900 บาทในเด อนแรก 3.6 ค าใช จ ายระบบพาณ ชย อ เล คทรอน กส บร ษ ทได ลงท นจดทะเบ ยน Domain Name และเช า Server เพ อท า Website ใน การโปรโมตบร การของทางบร ษ ทให ก บทางล กค า รวมค าใช จ ายประมาณ 7,600 บาท/ป แรก 3.7 ค าเส อมราคา ม รายการส นทร พย 3 รายการท เป น Asset ค อ อ ปกรณ โต ะเก าอ จ านวน 15,000 บาท อ ปกรณ คอมพ วเตอร 25,000 บาท และ อ ปกรณ Printer 5,000 บาท รวม 3 รายการ 45,000 บาท บร ษ ทค ดค าเส อมแบบ Straight line 5 ป แบบไม ม ม ลค าซาก ต ดค าเส อมรวมเด อน ละ 750 บาท เป นระยะเวลา 60 เด อน 3.8 ภาษ เง นได น ต บ คคล เน องจากกรมสรรพากรได ม การลดอ ตราภาษ ส าหร บบร ษ ทหร อน ต บ คคลท ม ท น จดทะเบ ยนไม เก น 5 ล านบาท ส าหร บก าไรส ทธ ท เก ดข นในรอบระยะเวลาบ ญช ท เร มต งแต หร อ หล ง ว นท 1 มกราคม 2551 เป นต นมา ตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห งพระราชกฤษฎ กาออกตาม ความในประมวลร ษฎากร ว าด วยการลดอ ตราและยกเว นร ษฎากร ( ฉบ บท 471 ) พ.ศ อ ตราภาษ ใหม ค ดตามยอดก าไรส ทธ ท เก ดข นด งน ตารางท 10.3 แสดงอ ตราภาษ ของแต ละช วงรายได ท มา: กรมสรรพากร จะเห นได ว าจากการประมาณรายได ส ทธ (ด งจะได กล าวต อไป) บร ษ ทจะเส ยภาษ ในอ ตรา 15 % ซ งปกต บร ษ ทท อย นอกเง อนไขข างต นจะเส ยภาษ ในอ ตรา 30%

107 สมมต ฐานในการจ ดทางบด ล 1. เง นสดและเง นฝากธนาคารแบบกระแสรายว น เน องจากบร ษ ทม ค าใช จ ายในการซ อ อาหารจากร านค าเพ อจ ดส งให ล กค า รวมท งค าใช จ ายในการขายและบร หารเช น เง นเด อน พน กงาน ค าน าม นรถ ค าเช า และค าน าค าไฟ และเน องจากบร ษ ทท าธ รก จแบบซ อขายเป นเง นสด ท งการช าระค าอาหารให ก บร านค า หร อการร บช าระเง นจากล กค า ด งน นหากม ปร มาณล กค าส ง อาหารเข ามามาก บร ษ ทต องม เง นสดในม อเพ ยงพอเพ อช าระค าอาหารไปก อน ด งท ได กล าว มาแล วตอนต นว าบร ษ ทต องม การเผ อกรณ เลวร ายท ส ดว าล กค าจะย งไม จ ายเง นค าส นค าท นท ถ งแม บร ษ ทจะก าหนดให ช าระเป นเง นสดก ตาม ด งน นบร ษ ทวางแผนว าจะต องม เง นส ดเพ อใช หม นเว ยนด าเน นงานอย างน อย 10 ว น 2. ล กหน การค า เน องจากบร ษ ทร บช าระค าอาหารด วยเง นสดเท าน น ด งน นบร ษ ทจ งไม ม ล กหน การค า ( แต บร ษ ทได เผ อเง นสดหม นเว ยนไว แล วในกรณ เลวร ายส ดตามข อ 1 ซ งม สมมต ฐาน ว าไม เก ดข นบ อยมากน ก ) 3. ส นทร พย หม นเว ยน เน องจากบร ษ ทไม ม รายการค าใช จ ายจ ายล วงหน า และเน องจาก ธ รก จจ ดส งอาหารเป นส นค าของสดจ งไม ม ส นค าคงคล งเก บไว รอขายในเด อนถ ดไปเหม อนธ รก จอ น ด งน นในหมวดส นทร พย หม นเว ยนจ งม เพ ยงแต เง นสดและเง นฝากธนาคารเท าน น 4. อ ปกรณ ประกอบด วยคอมพ วเตอร เท าน นท ถ อเป นส นทร พย โดยห กค าเส อมแบบ Straight line ส วนโต ะเก าอ และ Printer เน องจากราคาไม ส งมากน กค อไม เก น 5,000 บาท/ช น ทางบร ษ ทจ งน บรายการด งกล าวเป นค าใช จ าย 5. เจ าหน การค า บร ษ ทไม ม ในเจ าหน การค าเน องจากบร ษ ทช าระค าอาหารให ก บร านค า เป นเง นสด 6. ค าใช จ ายค างจ าย ประกอบด วย ค าน า ค าไฟ และค า โทรศ พท ซ งค าใช จ ายในรอบ เด อนป จจ บ นจะจ ายในรอบเด อนถ ดไป รวมแล ว 5,300 บาท/เด อน

108 การว เคราะห ม ลค าก จการและความเป นไปได ของโครงการ ก อนจะเร มก จการ ทางบร ษ ทต องหาม ลค าของก จการและความเป นไปได ของก จการเพ อ หาว าค มหร อไม ท จะลงท นและม ป จจ ยความเส ยงอะไรบ างท จะท าให ก จการเร มจะไม ค มค าท จะ ด าเน นการต อไป เคร องม อท บร ษ ทใช ในการหาม ลค าของก จการค อการหาค า NPV ของก จการ โดยอาศ ยการพยากรณ Free Cash Flow ของบร ษ ทท คาดว าน าจะท าได เพ อ discount กล บมา เท ยบก บเง นลงท นตอนเร มแรกว าม ม ลค าส งกว าเง นลงท นหร อไม เม อหาม ลค าของก จการหร อ NPV ได แล ว ถ ดไปบร ษ ทจะท าการว เคราะห อ ตราส วนทาง การเง นเพ อหา Performance ของบร ษ ท จากน นจะว เคราะห Sensitivity ของก จการเพ อหาว า ป จจ ยใดท ส งผลต อม ลค าของก จการมากท ส ด และส ดท ายเป นการว เคราะห Scenario เพ อจ าลอง สถานการณ ต างๆท คาดว าจะม โอกาสเก ดข นจร งเพ อหาค า Expected NPV ก อนท จะหาม ลค าของก จการหร อหาค า NPV อ นด บแรกต องค านวณหาต นท นเง นท นของ ก จการก อนเพ อน าไปใช เป นอ ตราทอนค า Free Cash Flow ของก จการ ต นท นเง นท นของก จการ บร ษ ทม แหล งเง นท นอย 2 แหล งค อ จากการก ย มธนาคารพาณ ชย และจากส วนของผ ถ อ ห น ด งน นต นท นทางการเง นรวมของบร ษ ทต องหาค าเฉล ยจากต นท นท ง 2 แหล ง ด งน ต นท นเง นท นจากเง นก ธนาคาร ธนาคารพาณ ชย ( กส กรไทย ) ได ก าหนดอ ตรา ดอกเบ ยส าหร บธ รก จขนาดเล กไว เท าก บ MRR+5% ซ ง Rate MRR ป จจ บ นอย ท 6.5 % ด งน น อ ตราดอกเบ ยเง นก Kd จ งเท าก บ 11.5% ต อป ต นท นเง นท นจากส วนของผ ถ อห น เน องจากโดยท วไปการหาต นท นทางการเง นของ ส วนของผ ถ อห น Ke น นม กจะค านวณจากสมการ CAPM ซ งต องหาค าเฉล ย Beta U ของบร ษ ท ต างๆท อย ในธ รก จประเภทเด ยวก น จากน นน ามาค านวณหา Beta L จากส ตร BL=Bu(1+(1- tc)d/s) เพ อน าไปหาค า Ke ต อไป จากส ตร Ke=Rf+(Rm-Rf)BL แต เน องจากไม ม บร ษ ทท ม ธ รก จท เหม อนหร อเท ยบเค ยงก บธ รก จจ ดส งอาหาร ท าให การค านวณ Ke ด วยว ธ CAPM จ งเป นไปได ยาก ถ งแม จะม บร ษ ทท ท าธ รก จอาหารอย มากในตลาดหล กทร พย แต การน าเอาค าเฉล ย Beta U จาก บร ษ ทเหล าน นมาค านวณย งจะท าให การค านวณหา Ke ผ ดพลาดมากย งข น

109 95 ทางบร ษ ทจ งได ใช Total Market Return ของตลาด mai เป นต วแทนของ Ke เน องจาก เป นกล มบร ษ ทขนาดย อมคล ายๆก น โดยบร ษ ทจะท าการประมาณ Ke โดยบวก Total Market Return เพ มข นไปอ ก 5% เน องจากบร ษ ทจ ดส งอาหารเป นบร ษ ทเพ งก อต งใหม และเป นธ รก จ ขนาดเล กกว าบร ษ ทท อย ในตลาด mai จ งม ความเส ยงในการด าเน นธ รก จส งกว า ท าให Expected Return ย อมต องส งกว า Total Market Return ของตลาด mai Total Market Return = Market Return + Dividend Yield Market Return ข นแรกบร ษ ทจะหา Market Return ของตลาด mai ซ งหาได จากการน าด ชน mai รายเด อนมาหา % Return โดยค านวณต งแต เด อน ก นยายน 2545 ซ งเป นเด อนแรกต งแต เป ดตลาด mai จนถ ง เด อน พฤศจ กายน 2553 ท งหมดจ านวน 99 เด อน จากน นหาค าเฉล ยซ งได เท าก บ % ต อ เด อน หากค ดเป นต อป ก หาได จากส ตรการค านวณ Effective Annual Rate (EAR) Market Return ตลาด mai = [( )^12] - 1 = % ต อป

110 96 ตารางท 10.4 แสดงอ ตราผลตอบแทนของตลาด MAI ท มา: Market Index mai, ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย

111 97 Dividend Yield ข นตอนถ ดไปค อการหา Dividend Yield ของตลาด mai ซ งสามารถหาได โดยหาค าเฉล ย ของ Dividend Yield ต งแต mai เป ดตลาดจนถ งป จจ บ น โดยหาค าได เท าก บ 3.96 % ตารางท 10.5 แสดง Dividend Yield ของตลาด MAI ท มา: Market Dividend Yield Mai, ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย

112 98 แทนค าในสมการจะได ว า Total Market Return = 17.37% % = % จากท ได กล าวมาข างต นแล วว าธ รก จจ ดส งอาหารเป นธ รก จขนาดเล กซ งเล กกว าธ รก จท อย ในตลาด mai และย งเป นบร ษ ทท เพ งก อต งใหม ย อมม ความเส ยงในการด าเน นธ รก จมากกว าบร ษ ทท ม ขนาด ใหญ กว าม เง นท นมากกว าและเป ดด าเน นการมานานมากกว า ด งน น Expected Return ย อมต อง คาดหว งมากกว า บร ษ ทจ งบวกค าความเส ยงเพ มเข าไปอ ก 5% โดยประมาณ จะได ว าต นท นของส วนของผ ถ อห น Ke = 21.33% + 5% = 26.33% ต อป เพ อให ง ายใน การค านวณบร ษ ทได ป ดต วเลขข นไปเป น 27 % ขณะน ได ค า Kd = 11.5% ต อป Ke = 27% ต อป ข นตอนถ ดไปค อการหาต นท นการเง นรวมของบร ษ ท เป นการหาต นท นแบบถ วเฉล ยถ วง น าหน ก ( Weighted Average Cost of Capital: WACC ) ซ งค านวณได ด งน ( D/E Ratio = 2:1 ) WACC = Kd*(1-tc)*D/(D+E) + Ke*(E/(D+E)) WACC = 11.5*(1-0.15)*2/(2+1) + 27*1/(2+1) WACC = 15.52% ต อป การหา NPV ของก จการใช อ ตราทอนค าเท าก บ %

113 การประเม นความเป นไปได ทางการเง น Financial Feasibility Valuation หล งจากค านวณหา WACC ได แล ว ข นตอนถ ดไปค อการค านวณหา NPV เพ อว เคราะห ผลตอบแทนการลงท นท จะได ร บ โดยค านวณหา Free Cash Flow to Firm ของก จการจากงบ การเง น ซ งในท น บร ษ ทม สมมต ฐานท ว า บร ษ ทด าเน นก จการ 5 ป แล วเล กก จการ ซ งอ นด บแรกจะ ขอแสดงประมาณการงบการเง นก อนด งน ตารางท 10.6 แสดงประมาณการงบก าไรขาดท น ป ท 1-5 ตารางท 10.7 แสดงประมาณการงบด ล ป ท 1-5

114 100 ตารางท 10.8 แสดงประมาณการงบกระแสเง นสด ป ท 1-5 สมมต ฐานท สาค ญในการพยากรณ กระแสเง นสด อ ตราการเต บโตในป ท 2 บร ษ ทม สมม ต ฐานว าบร ษ ทเต บโตเท าก บ GDP โดยประมาณท 5 % และเม อด าเน นธ รก จต อเน องในป ท 3 เร มม ล กค าเข ามาใช บร การจ ดส งอาหารมากข น การ เต บโตจะโตเป น 8% และ 10% ในป ท 4 ตามล าด บ และหล งจากเข าส ป ท 5 เร มม ค แข งเข ามาเป ด บร การจ ดส งอาหารมากข นท าให อ ตราการเต บโตช าลงเหล อ 6% การประมาณการ FCFF: Free Cash Flow to Firm ต องร ค าของต วแปร 5 ต วค อ EBIT, Tax Rate, Depreciation, การเปล ยนแปลงของม ลค าท นของ Asset และ การเปล ยนแปลงของ Net Operating Working Capital ซ งท ง 5 ต วแปรสามารถหาได จากงบการเง นด งท ได แสดงไว ข างต น

115 101 Fixed Asset ของบร ษ ทม 3 รายการ ค อโต ะเก าอ คอมพ วเตอร และคอมพ วเตอร ซ งม ราคาท นรวมก นอย ท 45,000 บาท ต ดค าเส อมแบบ Straight Line 5 ป ไม ม ม ลค าซาก ต ดค าเส อม รวมเด อนละ 750 บาท หร อ 9,000 บาท/ป Net Operating Working Capital ของบร ษ ทส วนใหญ จะเป นเง นสดเพ อใช หม นเว ยนใน การซ อว ตถ ด บซ งก ค ออาหารจากร านค าต างๆ โดยในช วงป ท 0 บร ษ ทม Initial Investment 300,000 บาท และถ งส นป แรกบร ษ ทจะม Operating Working Capital เพ มข น 14,867 บาท ตามตาราง ตารางท 10.9 แสดง Free Cash Flow ในป ท 1-ป ท 5 บร ษ ทจะด าเน นธ รก จต อเน องจนถ งป ท 5 แล วเล กก จการ และหล งเล กก จการบร ษ ทม สมมต ฐาน 2 ข อด งน 1. Net Operating Working Capital ได ค น 100% เม อเล กก จการ 2. บร ษ ทขายทร พย ส นได เง นค นเท าก บม ลค าทางบ ญช ซ งในท น บร ษ ทม ทร พย ส นเพ ยงอย าง เด ยวค อ คอมพ วเตอร ซ ง Book Value ณ.ปลายป ท 5 = 0 ค อไม ม ม ลค าซาก และบร ษ ทขายได เท าก บ Book Value เช นก น จ งไม ม gain หร อ loss ท จะไปค ดภาษ จาก Cash Flow ข างต น บร ษ ทได ท าการ Discount กระแสเง นสดจากการด าเน นงาน ด วย Discount Rate = WACC= 15.52% ซ งจะได ค า NPV = 1.6 ล านบาท และได ค า IRR = 176 % โดยอย บนสมมต ฐานท ว าบร ษ ทเล กก จการ ณ. ปลายป ท 5

116 102 การค านวณหาจ ดค มท นหร อ Break Even Analysis บร ษ ทได ค านวณหาจ ดค มท นเพ อหา ว าต องม ยอดขายแต ละป อย างน อยเท าไหร ถ งจะค มท น หร ออ กน ยหน งค อการหายอดขายท ท าให NPV = 0 ซ งสามารถค านวณได ด งตารางด งน ตารางท แสดงการว เคราะห Break Even จากการค านวณโดยใช Solver ใน Excel พบว าจ ดค มท นท ท าให NPV = 0 ค อต องม ยอดขายป แรกประมาณ 1.5 ล านบาท บาทเป นอย างน อย การว เคราะห งบการเง น การว เคราะห งบการเง นเป นส งจ าเป นอย างย งในการว ดส ขภาพของก จการและเพ อ ว เคราะห ความสามารถในการท าก าไรและแนวโน มของธ รก จว าจะอย รอดหร อไม เพ ยงใด รวมถ งว ด ประส ทธ ภาพในการด าเน นงานว าด พอหร อไม เพ อท จะน าไปวางแผนการด าเน นงานในอนาคต ต อไป การว เคราะห งบการเง นน นจะว ดจากอ ตราส วนทางการเง นหร อค า Ratio ต างๆ ซ งจะขอ ว เคราะห อย 3 กล มด งน อ ตราส วนท ใช ว ดความสามารถในการท าก าไรของธ รก จ ( Profitability Ratios ) อ ตราส วนท ใช ว ดสภาพคล องของธ รก จ ( Liquidity Ratios ) อ ตราส วนท ใช ว ดความสามารถในการก อหน ( Leverage Ratios )

117 103 จากข อม ลของงบการเง นท ได เคยแสดงไว แล วข างต น ทางบร ษ ทได ค านวณหาอ ตราส วนทางการ เง นสร ปได ด งน ตารางท แสดงค า Profitability Ratios, Liquidity Ratios และ Leverage Ratios ทางบร ษ ทจะขออธ บายอ ตราส วนท ส าค ญด งน Profitability Ratios โดยเฉล ย5 ป บร ษ ทม Gross Profit Margin ท 11.7% ในขณะท ROE ส งถ ง % ในป แรก และจะลดลงเหล อ 37 % เน องจากบร ษ ทท ส วน Equity มากข น เร อยๆ แต ย งไม สามารถน าเง นไปขยายการลงท นต อได เต มท น ก Liquidity Ratios เฉล ย 5 ป บร ษ ทม Current Ratio ประมาณ 20 เท า เน องจากบร ษ ทม รอบการขายค อนข างมากเม อเท ยบก บหน ท ม อย และสามารถสร างกระแสเง นสดจากการ ด าเน นงานได ประมาณ 14 เท าของหน ส นหม นเว ยนถ วเฉล ย เน องจากบร ษ ทค าขายเป นเง นสด ท งหมด ท าให ไม ม ล กหน จ งไม ม การค านวณอ ตราส วนท เก ยวข องก บการหม นของล กหน Leverage Ratios ณ.ปลายป แรก บร ษ ทม D/E Ratio ท ประมาณ 0.44 ซ งถ อว าไม ส งมาก น กท าให ม ความเส ยงค อนข างน อย และบร ษ ทม ก าไรก อนดอกเบ ยจ ายและภาษ เง นได ประมาณ 40

118 104 เท าของดอกเบ ยจ าย นอกจากน นบร ษ ทม ความสามารถในการช าระหน ค อนข างด โดยม เง นสด จากการด าเน นงาน มากกว าหน ส นถ วเฉล ยท ประมาณ 4 เท า Sensitivity Analysis ข นตอนถ ดมาค อการว ดความอ อนไหวของ NPV เม อม การเปล ยนแปลงค าต างๆ เช น ราคาขาย ต นท นต อหน วย ค าใช จ ายในการบร หาร จ านวนหน วยท ขายได และ ต นท นทางการเง น การจะว ดความอ อนไหวของ NPV น น บร ษ ทจะทดลองเปล ยนแปลงค าต างๆด งกล าวท ละค า โดย คงต วแปรอ นๆไว จากน นท าซ าก บต วแปรท เหล อจนครบท กต วแปร เพ อว ดผลหร อ Effect ของการ เปล ยนแปลงแต ละต วแปร การค านวณแสดงได ด งน ตารางท แสดงการว ดความอ อนไหวของ NPV ภาพท 10.1 แสดงการว ดความอ อนไหวของ NPV

119 105 จะเห นได ว าต วท ส งผลค อนข างมากค อราคาขาย และต นท นต อหน วย ด งน นในการ ด าเน นงานจ งต องระม ดระว งเร องต นท นต อหน วยหร อต นท นขายไม ให ม ค ามากเก นไป และไม ควร ต งราคาขายต าเก นไป และจะส งเกตเห นได ว า จ านวน Units ท ขายได และค าใช จ ายในการบร หาร จะส งผลน อยกว า 2 ป จจ ยแรกค อนข างมาก และต วส ดท ายท ส งผลน อยมากค อ ต นท นทางการเง น Scenario Analysis เน องจากการว เคราะห Sensitivity จะม ข อจ าก ดเน องจากสามารถเปล ยนแปลงต วแปรได คร งละ 1 ต วแปร แต ในช ว ตจร งน น ต วแปรท กต วสามารถท จะเปล ยนแปลงได พร อมๆก น ด งน น การว เคราะห แบบ Scenario น าจะเหมาะสมมากกว า การว เคราะห แบบ Scenario น นสามารถ เปล ยนแปลงค าต างๆ ได คร งละหลายต วแปร ซ งหล กการน นจะท าการแบ ง Scenario ออกเป น 3 เหต การณ โดยแต ละเหต การณ จะม ความน าจะเป นท จะเก ดข นค าๆหน ง ซ งท ง 3 เหต การณ น แบ งเป น Base Case ซ งเป นกรณ ปกต ท ได แสดงการค านวณไว แล วข างต น ซ งโดยมากแล วม กจะ ให ความน าจะเป นอย ท 50 % ถ ดไปค อ Worst Case ค อกรณ ท เลวร ายท ส ดม ความน าจะเป นใน การเก ดท 25% และส ดท ายค อ Best Case ค อกรณ ท ด ท ส ดม ความน าจะเป นในการเก ดท 25 % การว เคราะห เหต การณ ท ง 3 กรณ บร ษ ทจะค านวณได ค า NPV จ านวน 3 ค าตามล าด บ บร ษ ทจะสามารถหา Expected NPV ได จากการค ดผลรวมของผลค ณระหว าง NPV แต ละค าค ณ ก บค า Probability ซ ง NPV ท ค านวณได จะใกล เค ยงความเป นจร งมากกว า NPV ท ได จากการ ว เคราะห Sensitivity แต เพ ยงอย างเด ยว สมม ต ฐานในแต ละกรณ ม ด งน กรณ Worst Case จะพบว าต นท นขายจะข นไปถ ง 950 บาท/หน วย ในขณะท สามารถต ง ราคาขายได เพ ยงแค 800 บาทต อหน วย และ Unit sales ท ต าลงเหล อแค 9,000 Units รวมถ ง ค าใช จ ายในการบร หารส งถ ง 900,000 จากค าจ างแรงงานท ส งข นและค าน าม นท ถ บต วส งข น รวมถ งค าเช าท แพงข น และย งกว าน น ต นท นทางการเง นส งไปถ ง 20% กรณ Best Case จะพบว าต นท นต อหน วยน น ทางบร ษ ทได ม การต อรองราคาก บเจ าของ ร านอาหารได มากข นโดยบร ษ ทสามารถร บซ ออาหารมาได ในราคา 750 บาท/หน วย จากราคาปกต ท 883 บาท/หน วย ในขณะท สามารถต งราคาขายได ส งข นเป น 1,200 บาท/หน วย จากการท ล กค า

120 106 เร มยอมร บและใช บร การมากข นและย งไม ม ค แข งข นมากน ก ส งผลท าให Unit sales ส งข นโดย ส งข นไปถ ง 15,000 Units รวมถ งค าใช จ ายในการบร หารท ลดลงจากการประหย ดค าน าค าไฟ และ ราคาน าม นท ลดลงท าให ค าใช จ ายลดลงเหล อ 650,000 บาท และเม อล กค าร จ กมากข น ขายได มากข น กระแสเง นสดม มากข น ท าให ม ความเส ยงในการด าเน นงานน อยลงส งผลให ผลตอบแทนท คาดหว งจากผ ถ อห นลดลง ท าให WACC ลดต าลงเหล อ 10 % จากสมมต ฐานด งกล าวทางบร ษ ทสามารถค านวณหา NPV ท คาดหว งได ด งน ตารางท แสดงค า NPV ท คาดหว ง ภาพท 10.2 แสดงค า NPV ท คาดหว ง จะเห นได ว าเม อน าท ง 3 กรณ มารวมก นจะได Expected NPV เท าก บ 4.5 ล านบาท โดยประมาณ ซ งน าจะใกล เค ยงก บเหต การณ จร งมากท ส ด

121 107 บทท 11 การควบค มและประเม นผล เพ อร กษามาตรฐานการให บร การของ Bangkok food Delivery และเป นการควบค มการ ด าเน นงานให บรรล ไปตามเป าหมายท วางไว ตลอดจนหาข อบกพร องเพ อใช ในการปร บปร งแก ไข ให สามารถสร างความพ งพอใจให ก บกล มล กค าเพ มมากข น จ งจ าเป นต องม แผนการควบค มและ ประเม นผลการด าเน นงาน ซ งประกอบด วย 11.1 แผนการควบค มและประเม นผลการดาเน นงาน (Service and Operation) ประเม นผลด านการให ความร วมม อและการบร การของ Supplier บร ษ ทจะม การประเม นความพอใจในการให ความร วมม อของ Supplier โดยประเม นจาก เวลาในการท าอาหารแล วเสร จ ต องให อย ในเวลาตามท ตกลงก นไว ในขณะเด ยวก นทางบร ษ ทก จะ ม การส งแบบสอบถามให ทาง Supplier เพ อสอบถามความค ดหร อส วนท ต องแก ไขปร บปร งในการ ท างานร วมก น โดยเน อหาแบบสอบถามจะเน นรายละเอ ยดในการเสนอความค ดในการให บร การ เพ อความกระช บ ลดความข ดแย งในการร วมม อก นในการท างานร วมก น โดยจะม การส ง ประเม นผลไปให Supplier ป ละ 4 ง ท งน อให การบร การม ความสอดคล องตรงก นเพ อให เก ดประส ทธ ภาพส งส ดแก ล กค า ประเม นผลทางด านการให บร การในเว บไซต เน องจากทาง Bangkok food Delivery ให บร การทางเว บไซต ด วย ด งน นจ งต องท าการ สอบถามล กค าถ งป ญหา ความไม สะดวกสบายและความไม พ งพอใจล กค า เพ อท าการปร บปร ง แก ไขในเว บไซต Bangkok food Delivery เพ อให ล กค าใช บร การอย างสะดวกสบายและความพ ง พอใจท กคร งท ใช บร การจาก Bangkok food Delivery ซ งการประเม นผลความพ งพอใจของล กค า จะใช แบบสอบถามความค ดเห น โดยจะม การแบบสอบถามให ล กค าป ละ 2 ง เพ อไม ให เก ดการ รบกวนล กค าเก นไป ประเม นผลทางด านการให บร การทางโทรศ พท เน องจากทาง Bangkok food Delivery ให บร การทางโทรศ พท ด วย ด งน นจ งต องท าการ สอบถามล กค าถ งป ญหา ความไม สะดวกสบายและความไม พ งพอใจล กค า เพ อท าการปร บปร งใน การให บร การทางโทรศ พท โดยการให คะแนนผ านทางการกดหมายเลขดทรศ พท

122 การควบค มและประเม นผลการตลาด (Marketing) ด าเน นการประเม นผลเคร องม อการส อสารทางการตลาดต างๆ ท ได ใช ไป เพ อด ว าส มฤทธ ผลตามว ตถ ประสงค ของการส อสารทางการตลาดเพ ยงใด ด วยเคร องม อแบบสอบถามออนไลน ส าหร บล กค าท ส งทางอ นเตอร เน ตและการสอบถามทางโทรศ พท ก บล กค าท โทรมาส งผ าน Call Center เป นประจ าท กเด อน ใน 6 เด อนแรก และท ก 3 เด อนหล งจากน น ในแบบสอบถามก ประกอบด วย พฤต กรรมการส งอาหารและความพ งพอใจในการใช บร การ พฤต กรรมการส งอาหารของล กค าสามารถน ามาประเม นประส ทธ ภาพการของการส อสาร ในช องทางต างๆ และน ามาปร บเปล ยนต วเลข %การใช บร การจร ง จากเด มท ต งไว ให สอดคล อง ก บความเป นจร งมากท ส ดภายใน 6 เด อน ท งน เพ อท จะน าต วเลขด งกล าวมาเป นต วต งแล ว ประเม นประส ทธ ภาพการของการส อสารในแต ละช องทางของเด อนถ ดไป ความพ งพอใจในการใช บร การ เป นต วช ว ดร ปแบบการบร การของบร ษ ท ข อม ลท ได จาก การประเม นผล บร ษ ทจะน ามาใช ในการปร บปร งบร การให สอดคล องก บความต องการมากย งข น 11.3 การควบค มและประเม นผลการเง น (Finance) ในแต ละเด อนบร ษ ทต องท าการตรวจสอบผลการด าเน นงานเป นระยะท กเด อน โดยน า ยอดรายได จากการขายรวมถ งต นท นการด าเน นงาน และกระแสเง นสดท เก ดข นจร งในแต ละ เด อนมาเปร ยบเท ยบก บเป าหมายท บร ษ ทก าหนดไว ซ งถ าผลการด าเน นงานต างๆท เก ดข นจร ง แตกต างจากผลการด าเน นงานท บร ษ ทได ต งเป าหมายไว บร ษ ทจะต องท าการว เคราะห หาสาเหต ท เก ดข นเพ อท าการปร บปร งการด าเน นงานให เหมาะสมก บสถานการณ ท เก ดข น 11.4 การควบค มและประเม นผลทางด านการปฏ บ ต งาน ในระด บการปฏ บ ต งานของพน กงานจะม ม ต วช ว ดในการประเม นผลแต ต างก นตามหน าท การปฏ บ ต พน กงานการตลาดใช จ านวนร านอาหารและจ านวนล กค าท เพ มข นเป นต วช ว ด พน กงานต อนร บใช การร กษาจ านวนร านอาหารและจ านวนล กค าเป นต วช ว ด พน กงานส งอาหารใช จ านวนเฉล ยในการให บร การต อช วโมงของพน กงานเป นต วช ว ด

123 109 บทท 12 แผนฉ กเฉ น เน องจากธ รก จการให บร การจ ดส งอาหารเป นธ รก จท ม การให บร การเป นส งส าค ญและต อง แข งข นก บเวลาในการบร การเพ อให ล กค าได ร บความพ งพอใจส งส ด ด งน นอาจท าให เก ดเหต การณ ท ไม เป นไปตามท บร ษ ทคาดการณ ไว ทางบร ษ ทจ งม แผนส ารองเพ อรองร บเหต การณ ต างๆ ท อาจ เก ดข นและเพ อเป นการลดความเส ยงในการประกอบธ รก จด งน กรณ การส งอาหารล าช าไม เป นไปตามท คาดการณ ไว สาเหต เก ดจากความไม ช านาญเส นทางในการเด นทางของพน กงานเองหร ออาจเก ดจากความ ล าช าในการส งอาหารของร าน Supplier เอง แนวทางการแก ไข ทบทวนเส นทางในการเด นทางก บข อตกลงเร องเวลาของ Supplier ให เหมาะสม โดยจะ เล อกเส นทางท เป นเส นทางท การจราจรไม ต ดข ดในช วงเวลาแต ละช วงเวลา นอกจากน จะ ด าเน นการแก ไขข อตกลงเร องเวลาก บทาง Supplier ให กระช บข น แนวทางการป องก น ส าหร บล กค าจ ดเล ยงท ม การส งจ านวนมากๆ จะให ม การส งล วงหน าเพ อสะดวกในการ วางแผนล วงหน า นอกจากน ย งม การจ ดหาร านอาหารส ารองไว เพ อป องก นการผ ดน ดก บล กค า กรณ การเก ดอ บ ต เหต ก บพน กงานส งอาหาร สาเหต เก ดจากความไม ช านาญเส นทางหร อความเร งร บของพน กงานส งอาหารท าให ม ความเส ยง ในการเก ดอ บ ต เหต ได แนวทางการแก ไข จ ดพน กงานส ารองไปแทนเวลาเก ดบร การอ บ ต เหต ก บพน กงานส งอาหาร เพ อไม ให เก ด การผ ดน ดก ลทางล กค าและให ล กค าได ร บอาหารจ านวนครบถ วนตามท ส งไว แนวทางการป องก น

124 110 ก าช บก บพน กงานส งอาหารในเร องการเด นทางความปลอดภ ยต องมาเป นอ นด บหน ง เพ อ ป องก นการเก ดอ บ ต เหต ส าหร บล กค ากล มจ ดเล ยงท ม การส งอาหารล วงหน า จะให พน กงานไปส ง อาหารถ งก อนเวลาน ด แจ งจ ดอ นตรายในการเด นทางให แกพน กงานร บทราบในการเด นทางไปส ง อาหารแก ล กค า 12.3 กรณ ร านอาหารท เป นสมาช กอย ยกเล กการเป นสมาช ก สาเหต ร านอาหารอาจเล กก จการในการด าเน นงาน หร อเก ดความไม พอใจในการร วมด าเน นงาน ก นก บทางบางกอกฟ ดเดล เวอร ร แนวทางการแก ไข หาสาเหต ของการยกเล กการเป นสมาช ก ถ าเป นสาเหต ท สามารถแก ไขได ทางบร ษ ทก จะต องท าว ธ การแก ไขป ญหา หล งจากน นก น าว ธ การด งกล าวไปท าการเจรจาก บร านอาหาร เพ อ เป นการร กษาฐานร านอาหารน นไว ให ได แต หากเป นป ญหาท ไม สามารถแก ไขได น น ทางบร ษ ทก จะหาร านอาหารอ นท ม เมน อาหารประเภทเด ยวก นมาทดแทน นอกจากน ควรเก บข อม ลป ญหาท เก ดข นไว เพ อการปร บปร งเง อนไขก บร านอาหารรายอ น แนวทางการป องก น สร างส มพ นธ อ นด ก บร านอาหารโดยการออกเง อนไขการท าธ รก จร วมก นเพ อให ท งสองฝ าย ยอมร บและพอใจก บเง อนไขท ร วมก นต งข น นอกจากน บร ษ ทจะต องสรรหาร านอาหารท ม เมน อย ในหมวดเด ยวก นหลายๆร านเพ อเป นต วเล อกในยามท ร านอาหารเด มยกเล กการเป นสมาช ก 12.4 กรณ ผลประกอบการระยะแรกต ากว าท ประเม นไว สาเหต เน องมาจากล กค าอาจขาดความน าเช อถ อในการให บร การ ม ความย งยากในการให ใช บร การ ล กค าไม พอใจในการให บร การ หร อไม การประชาส มพ นธ ของบร ษ ทไม เพ ยงพอ แนวทางแก ไข หาสาเหต ของการท ท าให ยอดขายไม เป นไปตามเป าอ นได แก การสร าง Brand Awareness ได น อยเก นไปท าให ไม ม ล กค ารายใหม เข ามา หร อล กค าเก าไม พ งพอใจในการใช

125 111 บร การจ งไม เก ดการซ อซ า เม อทราบท มาของสาเหต ก สามารถหาว ธ แก ได โดยการเน นการ ประชาส มพ นธ เพ มในช องทางท ได %การใช บร การจร ง ต ากว าเป า หร อปร บปร งบร การให ด ข น แนวทางการป องก น ต ดตามผลของ %การใช บร การจร ง ต อเน องท กเด อนเพ อประเม นด ประส ทธ ภาพของกล ย ทธ การส อสารทางการตลาดท ส งออกไป พร อมก นน บร ษ ทจะต องปร บเปล ยน%การใช บร การจร ง ให สอดคล องก บความเป นจร ง เพ อการเปร ยบเท ยบหาความบกพร องในแต ละด อนท แม นย า 12.5 กรณ ม ผ ประกอบการรายอ นเข ามาประกอบก จการจ ดส งอาหารในล กษณะเด ยวก น สาเหต แนวทางการแก ไข การบร โภคธ รก จการจ ดส งอาหารเพ มส งข นจ งเก ดการเล ยนแบบในการท าธ รก จ ศ กษาจ ดอ อนจ ดแข งของค แข งข นท เข ามาในตลาด แล วปร บส วนผสมทางการตลาดใหม เพ อเพ มความสามารถในการแข งข น เช น การสล บปร บเปล ยนเมน อาหารของร านใหม ๆเข ามา หร อ การเพ มการโฆษณาเพ อสร าง Brand Recall ให ก บล กค า แนวทางการป องก น เน นร กษาความส มพ นธ ท ด ก บร านอาหารท เป นพ นธม ตรและล กค าขาประจ า ด วยการต ง เง อนไขท เป นธรรมก บร านอาหารและเพ มการท า CRM ก บล กค าประจ า รวมท งหม นสอบถาม ป ญหาท เก ดข นของบร การท งจากร านอาหารและล กค าถ ข นเป น 1คร ง/เด อน เพ อป องก น ผ ประกอบการรายอ นเข ามาเป นค แข ง

126 112 หน งส อ บรรณาน กรม กอง บก.ฐานเศรษฐก จ. หน งส อพ มพ ฐานเศรษฐก จฉบ บท 2, คอนซ เมอร เห อด ล เวอร, 02 เมษายน 2553 Ross, Westerfield, Jaffe, Corporate Finance, Mcgraw-Hill Inc., 9th Edition International Edition 2010 Eugene F. Brigham and Michael C. Ehrhardt, Financial Management: Theory and Practice, Cengage Learning Inc., 13th Edition 2010 Stice,Stice,Albrecht,Swan, Accounting: Concept and Application, Thomson Higher Education Inc., 10th Edition International Edition 2008 Simon Benninga, Financial Modeling, MIT Press, Cambridge, Massachusetts London, England, 3th Edition 2008 Simon Benninga, Principles of Finance with Excel, Oxford University Press Inc., New York, USA, Edition 2006 K. Scott Proctor, Building Financial Models with Microsoft Excel, John Wiley & Sons Inc., Second Edition 2010 Chandan Sengupta, Financial Modeling Using Excel and VBA, John Wiley & Sons Inc., Edition 2004 Timothy R, Mayes, Todd M.Shank, Financial Analysis with Microsoft Excel, Cengage Learning Canada, 5 th Edition International Edition 2010 ส ออ เล กทรอน กส เว ปไซต ส วนส งเสร มพ ฒนา ธ รก จบร การ ส าน กส งเสร มและพ ฒนาธ รก จ, ส บค นเม อว นท 19 พฤษภาคม พ.ศ เว ปไซต ธ รก จ ร านอาหารในประเทศป 51, ส บค นเม อว นท 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

127 113 เว ปไซต ส าน ากงานสถ ต แห งชาต, ส บค นเม อว นท 13 ม ถ นายน พ.ศ เว ปไซต แนะน า ร านอาหารอร อย 71 ร านส าหร บน กก น, ส บค นเม อว นท 13 ม ถ นายน พ.ศ เว ปไซต aspx?docid =16091 บร ษ ท ศ นย ว จ ยกส กรไทย จ าก ด, ส บค นเม อว นท 13 ม ถ นายน พ.ศ เว ปไซต ส บค นเม อว นท 13 ม ถ นายน พ.ศ เว ปไซต 50 ร านอร อย ในกร งเทพ, ส บค นเม อว นท 20 ม ถ นายน พ.ศ เว ปไซต ธ รก จ ร านอาหารในประเทศป 51,น ตยาสาร positioning, ส บค นเม อว นท 20 ม ถ นายน พ.ศ เว ปไซต ส บค นเม อว นท 2 กรกฎาคม พ.ศ เว ปไซต C:Khet_Bangkok.svg เก ยวก บแผนท กร งเทพมหานคร, ส บค นเม อว นท 26 ต ลาคม พ.ศ เว ปไซต ธ รก จเดล เวอร ส นค าอาหาร ศ นย ว จ ยกส กร ไทย, ส บค นเม อว นท 2 กรกฎาคม พ.ศ เว ปไซต มองเศรษฐก จฉบ บท 2251, ส บค นเม อ ว นท 4 กรกฎาคม พ.ศ เว ปไซต ร านอาหาร แนะน า บร เวณกร งเทพฯ, ส บค นเม อว นท 14 ก นยายน พ.ศ. 2553

128 114 เว ปไซต เก ยวก บส นค าและบร การ MHS, ส บค นเม อว นท 26 ต ลาคม พ.ศ เว ปไซต เก ยวก บส นค าและบร การเว บไซต, ส บค นเม อว นท 26 ต ลาคม พ.ศ Website อ ตราภาษ ส าหร บธ รก จ SME ส บค นเม อว นท 30 พย. 53 Website Market Index ด ชน SET, SET100, SET50, mai (เม.ย ถ งป จจ บ น) ส บค นเม อว นท 10 ธค. 53 Website Market Dividend Yield ด ชน SET, SET100, SET50, mai (เม.ย ถ งป จจ บ น) ส บค นเม อว นท 10 ธค. 53 Website ค าแรงข นต าท ก จ งหว ดท วประเทศ 10 ธค. 53

129 ภาคผนวก 115

130 116 ผนวก ก ข อม ลด านประชากรศาสตร จ านวนประชากรในประเทศไทย ตารางแสดงการประมาณการประชากร จ าแนกตามกล มอาย และเพศ พ.ศ รวม 6,818 6,842 6,856 6,866 6,877 6,859 6,846 6,836 6,827 6,818 6,785 6,748 ข อม ลด านพฤต กรรมการบร โภคของประชากรในประเทศไทย ตารางแสดงร อยละของประชากรอาย 6 ข นไปจ าแนกตามการบร โภคอาหารม อหล ก เพศ กล มอาย และภาค (ป 2552)

131 117 เพศ กล มอาย และภาค พฤต กรรมการบร โภคอาหารม อหล ก มากกว า 3 ม อ 3 ม อ 2 ม อ 1 ม อ รวม เพศ 4.8. (3.0 ล านคน) 87.1 (53.5 ล านคน) 7.9 (4.9 ล านคน) 0.2 (0.1 ล านคน) ชาย ห ง กล มอาย (ป ) ข นไป ภาค กทม กลาง (ไม รวม กทม.) เหน อ ตะว นออกเฉ ยงเหน อ ใต

132 118 ผนวก ข ข อม ลการเต บโตของธ รก จเดล เวอร แผนภ ม การเต บโตของธ รก จเดล เวอร ร ส นค าอาหารในประเทศ พ.ศ ท มา : จากหน งส อพ มพ ฐานเศรษฐก จฉบ บท 2, เมษายน พ. ศ. 2553

133 119 ผนวก ค ข อม ลการจ านวนผ ใช อ นเดตอร เน ตของสถานประกอบการในประเทศไทย แผนภ ม แสดงสถานประกอบการท ม การใช อ นเตอร เน ตตาม จ าแนกภาค พ.ศ ท มา : รายงานการส ารวจข อม ลเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (สถานประกอบการ)พ.ศ ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนภ ม ร อยละธ รก จพาณ ชย อ เล กทรอน กส จ าแนกตามกล มอ ตสาหรกรรม พ.ศ. 2551

134 120 ท มา : รายงานการส ารวจข อม ลเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (สถานประกอบการ)พ.ศ ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ตารางส ดส วนของประชากรท ม งานท า(อาย 15 ป ) ท ใช คอมพ วเตอร จ าแนกตามสถานภาพการ ท างาน ท มา : รายงานการส ารวจข อม ลเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (สถานประกอบการ)พ.ศ ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

135 121 ผนวก ง ราคาน าม นขายปล กต งแต มกราคม 2550 ม ถ นายน 2553 ราคา าย ล ทม. ล รมณฑล ร จา.ศ ว ท Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Feb Mar Apr May Jun Jul Jul Aug Aug Oct Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Dec Jan Feb Mar Mar Mar Apr May Jun ท มา :

136 122 ผนวก จ ข อม ลด านโภชนาการด านการบร โภคอาหาร ตารางแสดงปร มาณการบร โภคอาหารของคนไทยและปร มาณท แนะน าให บร โภค ตามโภชนาการบ ญญ ต 9 ประการ ชน ดอาหาร ปร มาณการ บร โภค เฉล ยต อว นต อคน * ข าว 300 กร ม 206 กร ม (8 ท พพ ) ปลาและ เน อส ตว 125 กร ม 90 กร ม (6 ช อนคาว) ไข 15 กร ม 25 กร ม (ไข ขนาดเล กคร ง ฟอง) ถ วเมล ดแห ง 10 กร ม 10 กร ม (1 ช อนคาว) ไขม น (น าม นปร งอาหาร) 11 กร ม 25 กร ม (2.5 ช อนคาว) ผ ก 114 กร ม กร ม (เด ก 4 ท พพ, ผ ใหญ 6 ท พพ ) ผลไม 85 กร ม กร ม (เด ก 3 ส วน, ผ ใหญ 4 ส วน **) นม 33 ม ลล ล ตร ม ลล ล ตร (เด ก 2 แก ว, ผ ใหญ 1 แก ว) ปร มาณท แนะน าตามโภชนบ ญญ ต ต อคนต อว น ตามปร มาณพล งงาน 1,600 แคลอร 2,000 แคลอร 2,400 แคลอร 258 กร ม (10 ท พพ ) 135 กร ม (9 ช อนคาว) 25 กร ม (ไข ขนาดเล กคร ง ฟอง) 10 กร ม (1 ช อนคาว) 35 กร ม (3.5 ช อนคาว) 200 กร ม (5 ท พพ ) 360 กร ม (4 ส วน) 200 ม ลล ล ตร (4 แก ว) 310 กร ม (12 ท พพ ) 180 กร ม (12 ช อนคาว) 25 กร ม (ไข ขนาดเล กคร ง ฟอง) 10 กร ม (1 ช อนคาว) 45 กร ม (4.5 ช อนคาว) 240 กร ม (6 ท พพ ) 450 กร ม (5 ส วน) 200 กร ม (5 แก ว)

137 123 ผนวก ฉ ตารางแสดงล าด บเขตของกร งเทพมหานคร 50 เขตท งหมดในกร งเทพมหานคร 1.เขตพระนคร 11. เขตลาดกระบ ง 21. เขตบางข นเท ยน 31. เขตบางคอแหลม 41. เขตหล กส 2. เขตด ส ต 12. เขตยานนาวา 22. เขตภาษ เจร 32. เขตประเวศ 42. เขตสายไหม 3. เขตหนองจอก 13. เขตส มพ นธวงศ 23. เขตหนองแขม 33. เขตคลองเตย 43. เขตค นนายาว 4. เขตบางร ก 14. เขตพ าไท 24. เขตราษฎร บ รณะ 34. เขตสวนหลวง 44. เขตสะพานส ง 5. เขตบางเขน 15. เขตธนบ ร 25. เขตบางพล ด 35. เขตจอมทอง 45. เขตว งทองหลาง 6. เขตบางกะป 16. เขตบางกอกให 26. เขตด นแดง 36. เขตดอนเม อง 46. เขตคลองสามวา 7. เขตปท มว น 17. เขตห วยขวาง 27. เขตบ งก ม 37. เขตราชเทว 47. เขตบางนา 8. เขตป อมปราบศ ตร พ าย 18. เขตคลองสาน 28. เขตสาทร 38. เขตลาดพร าว 48. เขตทว ว ฒนา 9. เขตพระโขนง 19. เขตตล งช น 29. เขตบางซ อ 39. เขตว ฒนา 49. เขตท งคร 10. เขตม นบ ร 20. เขตบางกอกน อย 30. เขตจต จ กร 40. เขตบางแค 50. เขตบางบอ ท มา : ว ก พ เด ย สาราน กรมเสร

138 124 ผนวก ช บทส มภาษณ เช งล กของกล มต วอย าง จากการส มภาษณ เช งล กกล มต วอย าง สามารถแบ งแยกประเด นท ส าค ญของแต รายได ด งต อไปน 1.ค ณนนทยา น ลนวล เจ าหน าท การเง น ฝ ายบ ญช บร ษ ท : บรรษ ทบร หารส นทร พย พญาไท ความถ : ท ก 3 เด อน เป นการจ ดเล ยงหล งจากป ดบ ญช ผลประกอบการแต ละไตรมาส ปร มาณ : 50 คน งบประมาณ : 10,000-20,000 บาท/คร ง ล กษณะอาหาร : อาหารคาว-หวาน จากร านอาหาร หลายๆร าน จ ดเป นแบบบ ฟเฟ ต เพ อให พน กงานหน งคนได ทานอาหารหลายๆอย าง แหล งท ส ง : ร านอาหารท วไป ผ เล อกเมน : การเสนอของพน กงานและต วผ ส งเห นเหมาะสม ป จจ ยส าค ญในการต ดส นใจซ อ : ความตรงต อเวลา และความเหมาะสมของค ณภาพก บราคา ช องทางการร บส อท สะดวก : สนใจใช บร การของ Bangkok food Delivery หร อไม : สนใจ 2.ค ณมน สส ทธ นะสวรรค เจ าหน าท บร การท วไป สาน กเสร มศ กษาและบร การส งคม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

139 125 ความถ : 3 คร ง /ส ปดาห จ ดให ก บบ คคลภายนอกท เข ามาอบรมว ชาการ ภายใน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ปร มาณ : คน งบประมาณ : บาท/คน/ม อ ข นอย ก บค ณภาพอาหาร ล กษณะอาหาร : อาหารกล อง แยกเป นรายคน แหล งท ส ง : ร านอาหารตามส ง (ช อร านเงาะ) ผ เล อกเมน : ผ ส งเห นเหมาะสม ป จจ ยส าค ญในการต ดส นใจซ อ : ค ณภาพและความอร อยของอาหาร ช องทางการร บส อท สะดวก : Brochure สนใจใช บร การของ Bangkok food Delivery หร อไม : สนใจ ถ าค ณภาพอาหารและราคาด กว า เจ าเด มท ใช บร การอย 3.ค ณว ภา ใยสาล ตาแหน ง เจ าหน าท การเง น โครงการบร การ คณะพาณ ชย และการบ ญช มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ความถ : 6 คร ง /ส ปดาห ปร มาณ : 100 คน/ม อ (HRM 30 คน, GPV 30 คน, MRE 75 คน, XMBA 30 คน, MIF 40 คน ) งบประมาณ : บาท/คน/ม อ ข นอย ก บค ณภาพอาหาร ล กษณะอาหาร : บ ฟเฟ ต อาหารคาว 3 อย าง ก วยเต ยว 1 อย าง ของหวาน และผลไม แหล งท ส ง : ร านโดมพระจ นทร มาปร งและบร การต กให ท คณะ ผ เล อกเมน : ประเม นจากความพ งพอใจของน กศ กษาเป นหล ก ถ าผลงานด ก เซ นส ญญาเด อน ต อไป

140 126 ป จจ ยส าค ญในการต ดส นใจซ อ : ความตรงต อเวลา และความเหมาะสมของค ณภาพก บราคา ช องทางการร บส อท สะดวก : Brochure และ สนใจใช บร การของ Bangkok food Delivery หร อไม : สนใจ ถ าราคาอย ในงบประมาณ 4. ค ณกมลพรรณ ช นประด ษฐ เลขาน การคณะพาณ ชย และการบ ญช คณะพาณ ชย และการบ ญช มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ความถ : 2 คร ง /ส ปดาห ประช มคณาจารย ปร มาณ : 10 คน/ม อ ความถ : 1 คร ง /เด อน ประช มกรรมการคณะ ปร มาณ : คน/ ม อ ความถ : 1 คร ง / 3 เด อน ประช มคณาจารย ของคณะ ปร มาณ : 80 คน/ม อ งบประมาณ : บาท/คน/ม อ ล กษณะอาหาร : ม ท งอาหารกล อง และ บ ฟเฟ ต แหล งท ส ง : ร านอาหารบร เวณท าพระจ นทร,SEEFAH Delivery,MK Delivery ผ เล อกเมน : อาจารย ป จจ ยส าค ญในการต ดส นใจซ อ : ความตรงต อเวลา และความเหมาะสมของค ณภาพก บราคา ช องทางการร บส อท สะดวก : Brochure และ สนใจใช บร การของ Bangkok food Delivery หร อไม : สนใจ ถ าตรงต อเวลาและราคาอย ใน งบประมาณ

141 พน กงานฝ ายประชาส มพ นธ บร ษ ท ระบบขนส งมลชนกร งเทพ จาก ด (มหาชน) ความถ : 1 คร ง /ส ปดาห ในการจ ดฝ กอบรมพน กงาน ของหน วยฝ กอบรม ปร มาณ : คน/ม อ งบประมาณ : บาท/คน/ม อ ล กษณะอาหาร : เป นอาหารกล อง แหล งท ส ง : Oishi Delivery,MK Delivery,S&P Delivery ผ เล อกเมน : ฝ ายฝ กอบรม ป จจ ยส าค ญในการต ดส นใจซ อ : ความตรงต อเวลา ช องทางการร บส อท สะดวก : สนใจใช บร การของ Bangkok food Delivery หร อไม : สนใจ 6. ปาร ชาต อ นทรสมบ ต HR Coordinator Diageo Moet Hennessy Company ความถ : 2 คร ง /เด อน พน กงานส งก นร บประทานก นเองและห วหน างานเล ยง ปร มาณ : 15 คน/ม อ งบประมาณ : 120 บาท/คน/ม อ ล กษณะอาหาร : เป นอาหารกล อง แหล งท ส ง : Oishi Delivery,S&P Delivery ผ เล อกเมน : ห วหน างาน

142 128 ป จจ ยส าค ญในการต ดส นใจซ อ : ความอร อยและตรงต อเวลา ช องทางการร บส อท สะดวก : สนใจใช บร การของ Bangkok food Delivery หร อไม : สนใจ 7. ธนพงศ ไวทย ร งโรจน ฝ าย จ ดซ อและบร หารท วไป บร ษ ท ปตท. จาก ด (มหาชน) ความถ : 1 คร ง /เด อน พน กงานส งก นร บประทานก นเอง ปร มาณ : 20 คน/ม อ งบประมาณ : บาท/คน/ม อ ล กษณะอาหาร : เป นอาหารกล อง แหล งท ส ง : Pizza Hut,MK Delivery ผ เล อกเมน : เส ยงส วนใหญ ป จจ ยส าค ญในการต ดส นใจซ อ : ความอร อยและตรงต อเวลา ช องทางการร บส อท สะดวก : สนใจใช บร การของ Bangkok food Delivery หร อไม : สนใจ 8. อารยา อ นทรสมบ ต น กบ ญช บร ษ ท ปตท. จาก ด (มหาชน) ความถ : 2 คร ง /เด อน พน กงานส งก นร บประทานก นเอง ปร มาณ : 15 คน/ม อ งบประมาณ : บาท/คน/ม อ

143 129 ล กษณะอาหาร : เป นอาหารกล อง แหล งท ส ง : Oishi Delivery,S&P Delivery ผ เล อกเมน : เส ยงส วนใหญ ป จจ ยส าค ญในการต ดส นใจซ อ : ความอร อยและตรงต อเวลา ช องทางการร บส อท สะดวก : สนใจใช บร การของ Bangkok food Delivery หร อไม : สนใจ 9. นายพ ส ษฐ ส นทรภ ต วงศ พน กงานบร หารค ณภาพ บร ษ ท ปตท. จาก ด (มหาชน) ความถ : 1-2 คร ง / เด อน ประช ม ปร มาณ : 10 คน/ม อ ความถ : 1 คร ง / 3 เด อน พน กงานส งก นร บประทานก นเอง ปร มาณ : 10 คน/ม อ งบประมาณ : 200 บาท/คน/ม อ ล กษณะอาหาร : เป นอาหารกล อง แหล งท ส ง : MK Delivery,S&P Delivery ผ เล อกเมน : คนท เป นเจ าภาพ ป จจ ยส าค ญในการต ดส นใจซ อ : ความอร อยและตรงต อเวลา ช องทางการร บส อท สะดวก : สนใจใช บร การของ Bangkok food Delivery หร อไม : สนใจ

144 ค ณจาร พร ทรงส ทธ พงศ Account Repersentative บร ษ ท 3M (Thailand) จาก ด ความถ : 1 คร ง / เด อน ประช มผ บร หาร ปร มาณ : 10 คน/ม อ ความถ : 1 คร ง /3 เด อน ประช มใหญ ปร มาณ : 100 คน/ ม อ งบประมาณ : 150 บาท/คน/ม อ ล กษณะอาหาร : เป นอาหารกล อง แหล งท ส ง : Oishi Delivery ผ เล อกเมน : ฝ ายบร หารทร พยากรบ คคล ป จจ ยส าค ญในการต ดส นใจซ อ : ความสะอาดและสะดวก ช องทางการร บส อท สะดวก : และ Brochure สนใจใช บร การของ Bangkok food Delivery หร อไม : สนใจ 11. ค ณดน ย ส วนวางแผนธ รก จ กล มบร ษ ท SCG Paper ความถ : 1 คร ง / เด อน การประช ม ห วหน างาน ปร มาณ : 18 คน/ม อ งบประมาณ : บาท/คน/ม อ ล กษณะอาหาร : เป นอาหารกล อง แหล งท ส ง : Oishi Delivery

145 131 ผ เล อกเมน : ส วนวางแผนธ รก จ ป จจ ยส าค ญในการต ดส นใจซ อ : ความหลากหลาย เพราะป จจ บ นอาหารท ส งอย น นขาดความ หลากหลายเพราะม ผ จ าหน ายอาหารกล องเพ ยงไม ก รายให เล อก ช องทางการร บส อท สะดวก : สนใจใช บร การของ Bangkok food Delivery หร อไม : สนใจ 12. ค ณละม ย ภ เอ ยม Administrator บร ษ ท จาร ด น เอ นจ เน ยร ง จาก ด ความถ : 3-4 คร ง / เด อน พน กงานรวมก นส งร บประทานเอง ปร มาณ : กล อง/ม อ งบประมาณ : บาท/คน/ม อ ล กษณะอาหาร : เป นอาหารกล อง แหล งท ส ง : ร านม ช อเส ยงบร เวรใกล เค ยง ผ เล อกเมน : เส ยงส วนใหญ ป จจ ยส าค ญในการต ดส นใจซ อ : ความตรงต อเวลาและราคาเหมาะสมก บค ณภาพ ช องทางการร บส อท สะดวก : เพราะสะดวกในการแนะน าต อให พน กงานท านอ น สนใจใช บร การของ Bangkok food Delivery หร อไม : สนใจ

146 132 ผนวก ซ รายช อร านอาหารเป าหมายของ Bangkok Food Delivery ใน 6 เขต ลาด บ 1.เขตพระนคร 1 ป าทว...เจ าเก า 2 ญ วน ญวน 3 ผ ดไทยล งภา 4 ก นลมชมสะพาน 5 ร านจ งเท ยว 6 หน าพระลาน 7 ร านราดหน ายอดผ กส ตร 40 ป Update 8 ข าวเหน ยวม น ปากคลองตลาด 9 ข าวแกงป าทว 10 ออน ล อก หย น 11 ล ข ตไก ย าง 12 โกป เฮ ยะไถ ก 13 สว ท ร านสเต กหน าเพาะช าง 14 สมองหม -ไทยท า แพร งภ ธร 15 ลานขนมไทย ด โอลด สยามพลาซ า 16 ขนมเบ องแพร งนรา 17 ขนมแม อ ดม 18 ข าวแช แม ศ ร บางล าพ 19 บะหม ร งเร อง 23 บะหม กวางต งร มคลอง 24 มนต นมสด 25 ข าวเหน ยวม น บางล าภ 26 ท าพระจ นทร 27 หน งหน ง 28 ร านสามเสนซอยสาม 29 ล กสาว ก.พาน ช 30 แม เช ง 31 ปาเต ะ Pathe 32 ร านข าวแกงแม อ อน สะพานห น 33 ร านลงเอย 34 พ วก 35 เม งโภชนา 36 เม งโภชนา 37 ไต จง 38 เย นตาโฟนายอ วนเสาช งช า ลาด บ 1.เขตพระนคร 20 ข าวม นไก บางล าภ 21 ล นตาพ ซเซอเร ย...พ ซซ าอบถ าน 22 ปาท องโก

147 133 ลาด บ 2.เขตด ส ต 1 ก นข าวบ านเพ อน 2 ข าวเหน ยวม นป าแดง 3 บ านส ขโข 4 ต นหอม ผ กช 5 เจ ต ก ย ารสเด ด 6 ส มต าปลาเผาเทเวศร 7 คร วค ณยายพวงแก ว 8 ร านสาค ไส หม (แม อาร ย )ราชว ตร 9 คร วอ ปษร 10 ร านมะยอดผ ก 11 ข าวเหน ยวม น แม เพชร 12 ร านก กชม 13 ร านค วไก ชลธ ชา 14 แกงป าและไอศคร มศร ย าน 15 ก วยเต ยวเน อนายโส ย 16 ขนมเป ยะบางกระบ อ 17 ข าวเหน ยวแม เล ก 18 ขนมจ นไหหล า เจ วา 19 ข าวเหน ยวแม ฉาย 20 ข าวเหน ยวม นเจ ม อย 21 ค ณแอ ว 22 ข าวซอยเช ยงใหม

148 134 ลาด บ 3.เขตป อมปราบศ ตร พ าย 1 คร วดอกไม ขาว 2 กระเพาะปลาคาเธย 3 ข าวต มปลาตรอกถ วงอก 4 ก วยเต ยวค วไก ห าแยกพล บพลาช ย 5 ก วยเต ยวค วไก น องแอน 6 หอยทอดนายโซว 7 ร านหม สะเต ะเจ เอ ง 8 ร านอาหารย านห าแยกพล บพลาไชย 9 ก วยเต ยวค วไก นายฮ ง 10 ข าวเหน ยวม น ป าเล ก-ป าใหญ (วง เว ยน 22) 11 ขนมหวานแม กวา 12 ข าวเหน ยวม น 8 ส 13 อาหารเจ ขาเห ดทอด ลาบเต าห ขนมจ นน ายาป า 14 ร านทว ช ย 15 กว านส วก 16 เล าต งล อห านพะโล 17 ก วยเต ยวค วไก สวนมะล

149 135 ลาด บ 4.เขตส มพ นธวงศ 1 เยาวราช 2 ร านผ ดไทย 3 แหลมทอง 4 ส งคโปร โภชนา 5 หม สะเต ะช องก 6 ข าวหม แดง ร านส มรกต 7 เอ ยะแซ 8 หม หวาน เว งนาครเขษม 9 ร านข าวแกงแม อ อนสะพานห น 10 โอเด ยน 11 ตลาดท าด นแดง 12 ร านเป ดย างเน อน มๆ หล งว ดก นมาต ยาราม 13 เท กซ สส ก เยาวราช 14 ข าวเหน ยวม น ท าน าราชวงศ 15 ต งใจอย 16 เล าจ นเส ง 17 น วกวงเม ง เยาวราช 18 ลอดช องส งค โปร 19 ส ก รถกระบะ 20 จก ค ทเช น 21 ภ ตตาคารแชงกร ล า 22 เป ดต นเจ าท า 23 ก วยเต ยวค วไก สวนมะล

150 136 ลาด บ 5.เขตบางร ก 1 ซ ลาฟสก 2 โจ กปร นซ 3 ร านบ ญโภชนา ส ลม 4 อ นจะก น 5 ข าวหม แดง 6 เน กซ ท คาเฟ & เทอร เรซ 7 บองว วอง 8 ค สซ ช น 9 ป กก ง 10 ภ ตตาคารต งใจอย 11 บะหม เก ยวน าหม แดง 12 ร านลาบเป ดยโสธร 13 ท พ หอยทอดภ เขาไฟ 14 ขนมป งป ง ส ลมซ.4 15 ซาน ก อ ด ง 16 ก วยเต ยวเน อต นยาจ นส ตรพ เศษ หล งสน.ยานนาวา 17 ร านเซนได ราเมง มอคโคร [ส ลม] 18 ห วปลาช องนนทร พระราม 3 19 ฮ องกงชาซ ว 20 นารายณ บ ฟเฟต ห องระเบ ยงทอง 21 ข าวเหน ยวม นสารพ ดแบบ 22 ส. บ ญประกอบ 23 บ ญทร พย (ค ณหลวง) 24 จอหงวน 25 ฟ ม ยก 26 ประจ กษ เป ดย าง 27 ห องอาหารระเบ ยงทอง โรงแรมนารายณ 28 ก วยเต ยวไก ต น ส รวงศ

151 137 ลาด บ 6.เขตสาทร 1 5 ค ทเช น 2 ข าวเหน ยวม น สมพร 3 ขนมไทย ป าบ งอร 4 ป ต 5 ข าวเหน ยวม น ศ ร ก ล 6 บ านค ณย า 7 หอยทอด ซอยสวนพล 8 น าเต าห หย งเหอ 9 ต กระเพาะปลาสะพาน2

152 138 ผนวก ฌ จ านวนล กค าตามการแบ งส วนตลาดในแต ละเขตของพ นท เป าหมายใน 6 เขต ลาด บ เขต บร ษ ท จานวนล กค ากล มเป าหมายหล ก (ราย) หจก. หน วยงานภาคร ฐ และร ฐว สาหก จ จานวนล กค ากล มเป าหมายรอง (ราย) ร านค า คร วเร อน 1 พระนคร ,141 17,491 2 ป อมปราบศ ตร พ าย 1, ,684 3 ส มพ นธวงศ 1, ,358 4 บางร ก 4, ,474 5 สาทร 2, ,260 6 ด ส ต ,428 รวม 10,831 3, , ,695 ลาด บ เขต จานวนล กค าในแต กล ม (ราย) องค กร ร านค า บ านเร อน 1 พระนคร 1,449 1,141 17,491 2 ป อมปราบศ ตร พ าย 2, ,684 3 ส มพ นธวงศ 2, ,358 4 บางร ก 5, ,474 5 สาทร 2, ,260 6 ด ส ต ,428 รวม 14,102 3, ,695 ท มา : จ านวนบ านเร อน ข อม ลจาก ส าน กบร หารการทะเบ ยน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกองปกครองและทะเบ ยน ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ท มา : จ านวนร านค า และองค กรเอกชน ข อม ลจาก เยลโลเพลเจส ท มา : จ านวนหน วยงานภาคร ฐและร ฐว สาหก จ ข อม ลจาก ส าน กผ งเม องกร งเทพมหานคร

153 139 ผนวก ญ รายช อกล มล กค าเป าหมายของ Bangkok Food Delivery ใน 6 เขต 1.เขตพระนคร สถานท ท าการบร ษ ทเอกชน ม จ านวน 992 แห ง สามารถด รายช อท งหมดได จาก สถานท ท าการภาคร ฐและร ฐว สาหก จ ม จ านวน 48 แห ง ได แก กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณ ชย กระทรวงย ต ธรรม กระทรวงการต างประเทศ กองบ ญชาการทหารบก กรมท ด น กรมโรงงานและอ ตสาหกรรม กรมข าวทหารบก กรมเสม ยณเง นตรา กระทรวงการคล ง กรมศ ลปากร กรมแผนท ทหาร กรมสว สด การทหารเร อ กรมพระธรรมน ญ (ศาลทหารกร งเทพมหานคร) กรมการร กษาด นแดน กรมเศษฐก จการพาน ชย กรมการค าภายใน กรมส งเสร มสหกรณ องค การสหประชาชาต องค การตลาด องค การอาหารและเกษตรแห งสหประชาชาต

154 140 องค การคล งส นค า องค การค าค ร สภา องค การโทรศ พท ส าน กงานสลากก นแบ งร ฐบาล ส าน กอ ยการส งส ด ส าน กงานกฤษฎ กา ส าน กงานเขตพระนคร ส าน กงานสรรพากรภาค 3 ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการพาน ชยนาว ส าน กงานปฏ ร ปท ด นเพ อเกษตรกร ศาลาว าการกร งเทพมหานคร ศาลร ฐธรรมน ญ ศ นย การท องเท ยว กทม. ศ นย เยาวชนเทเวศ ย น เซฟ หน วยบ ญชาการก าล งส ารอง ธนาคารแห งประเทศไทย การไฟฟ านครหลวง สงคราะห กองท พบก กองการก อสร างและบ รณะ สถาน ว ทย กรมร กษาด นแดน สถาน ต ารวจนครบาลชนะสงคราม สถาน ต ารวจนครบาลพระราชว ง สถาน ต ารวจนครบาลส าราญราษฎร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

155 141 2.เขตด ส ต สถานท ท าการบร ษ ทเอกชน ม จ านวน 497 แห ง สามารถด รายช อท งหมดได จาก สถานท ท าการภาคร ฐ ม จ านวน 49 แห ง ได แก กระทรวงศ กษาธ การ ร ฐสภา ธรรมเน ยบร ฐบาล ส าน กงานเขตด ส ต ส าน กงานทร พย ส นส วนพระมหากษ ตร ย ส าน กงาน ปปช. ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ส าน กงานบร การการทะเบ ยน ส าน กงานสรรพากรท 5 กรมการปกครอง กรมการอ ตสาหกรรมทหาร กรมสรรพาว ธทหารบก กรมการทหารส อสาร กรมชลประทาน กรมฝ กอบรมกรมส งเสร มสหกรณ กรมย ทธศ กษาทหารบก กรมสรรพสาม ต กรมทหารขนส งทหารบก กองบ ญชาการต ารวจนครบาล กองท พภาคท 1 กองพลทหารป นใหญ ต อส อากาศยาน กองร กษาว งสวนอ มพร กองบ ญชาการสน บสน นทหารอากาศ กองพ นทหารม าท 4 ร กษาพระองค กองพ นทหารราบท 3

156 142 กองพลธ การกรมต ารวจ กองบ ญชาการต ารวจนครบาล ท ท าการพรรคประชาธ ป ตย (ปชป.) คณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตแห งชาต (ปปช.) มณฑลทหารราบท 11 การไฟฟ านครหลวงสามเสน ศ นย ฝ กอบรมส นน บาต สหกรณ หอสม ดแห งชาต ค ร สภา สถาน ว ทย ยานเกราะ สถาน ต ารวจด บเพล งด ส ต สถาน ต ารวจนครบาลด ส ต สถาน ต ารวจนครบาลสามเสน ท ท าการไปรษณ ย โทรเลขด ส ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ว ทยาเขตเทเวศร [3] มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ว ทยาเขตโชต เวช [4] มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ว ทยาเขตพณ ชยการพระนคร [5] มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ว ทยาเขตช มพรเขตอ ดมศ กด [6] ว ทยาล ยพยาบาลเก อการ ณย ว ทยาล ยแพทยศาสตร กร งเทพมหานครและวช รพยาบาล โรงเร ยน ส บสวนสอบสวน ส าน กงานต ารวจแห งชาต

157 143 3.เขตป อมปราบศ ตร พ าย สถานท ท าการบร ษ ทเอกชน ม จ านวน 1231 แห ง สามารถด รายช อท งหมดได จาก สถานท ท าการภาคร ฐ ม จ านวน 17 แห ง ได แก 1. กระทรวงคมนาคม 2. การท องเท ยวแห งประเทศไทย 3. กองก าก บการสว สด ภาพเด กและเยาวชน 4. กรมว เทศสหการ 5. กรมสาราน เทศส าน กงานสถ ต แห งชาต 6. กรมประชาสงเคระห 7. กรมว ทยาศาสตร การแพทย 8. ส าน กงานสถ ต แห งชาต 9. ส าน กงานเขตป อมปราบศ ตร พ าย 10. ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม 11. ส าน กงานการแพทย กทม. 12. องค การอ ตสาหกรรมป าไม 13. การบ นไทย 14. การประปานครหลวง 15. สถาน ต ารวจนครบาลนางเล ง 16. สถาน ต ารวจด บเพล งสวนมะล 17. ท ท าการไปรษณย พล บพลาไชย 4.เขตส มพ นธวงศ ม จ านวน 3 แห ง ได แก สถานท ท าการบร ษ ทเอกชน ม จ านวน 1276 แห ง สามารถด รายช อท งหมดได จาก สถานท ท าการภาคร ฐ ม จ านวน 3 แห ง ได แก 1. กรมเจ าท า 2. ส าน กงานเขตส าพ นธวงศ 3. สถาน ต ารวจนครบาลจ กรวรรด

158 144 5.เขตบางร ก ม จ านวน 14 แห ง ได แก สถานท ท าการบร ษ ทเอกชน ม จ านวน 4746 แห ง สามารถด รายช อท งหมดได จาก สถานท ท าการภาคร ฐ ม จ านวน 14 แห ง ได แก 1. ส าน กงานเขตบางร ก 2. ส าน กงานสรรพากรพ นท ส าน กงานสรรพากรบางร ก 4. ศาลแรงงานกลาง 5. ศาลแขวงปท มว น 6. การส อสารแห งประเทศไทย 7. องค การโทรศ พท ส รวงศ 8. องค การเหม องแร ในทะเลกระทรวงอ ตสาหกรรม 9. กองก าก บการต ารวจน า กองบ งค บการส บสวนสอบสวนคด เศรษฐก จ 11. สถาน ต ารวจด บเพลงบางร ก 12. สถาน ต ารวจนครบาลยานนาวา 13. สถาน ไฟฟ าย อยส พระยา 14. ว ทยาล ยอส มช ญศ กษา 6.เขตสาทร สถานท ท าการบร ษ ทเอกชน ม จ านวน 2089 แห ง สามารถด รายช อท งหมดได จาก สถานท ท าการภาคร ฐ ม จ านวน 17 แห ง ได แก 1. ส าน กงานศาลปกครองกลาง 2. ส าน กงานเขตสาทร 3. ศาลแพ งพระนครใต 4. ศาลล มละลายกลาง 5. กองพ นทหารส อสาร 6. ส าน กงานต ารวจตรวจคนเข าเม อง

159 ส าน กงานประปาท งมหาเมฆ 8. องค การสะพานปลา 9. สถาน ว จ ยประมงทางทะเล 10. สถาน ต ารวจนครบาลท งมหาเมฆ 11. ท ท าการไปรษณ ย โทรเลขยานนาวา 12. ท ท าการไปรษณ ย โทรเลขสวนพล 13. สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคล ว ทยาเขตพระนครใต 14. สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคล ว ทยาเขตเทคน คกร งเทพ 15. สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคล ว ทยาเขตพ ตรพ ม ขมหาเมฑ 16. ว ทยาล ยอาช วะศ กษาเอ ยมลออ 17. ว ทยาล ยพยาบาลเซ นต หล ยส

160 146 ผนวก ฎ พยากรณ ล กค าและยอดขาย แผนกาล งพล แผนค าใช จ าย

161 ผนวก ฏ 147

162 148 ผนวก ฐ ตารางการชาระเง นก ธนาคาร เง นก 200,000 บาท ระยะเวลาการชาระ 60 เด อน อ ตราดอกเบ ย MRR+5% MRR 6.5 %

163 สร ปการชาระเง นก รายป 149

164 150 ผนวก ฑ ประมาณการงบกาไรขาดท นรายเด อนป ท 1

165 ประมาณการงบด ลรายเด อนป ท 1 151

166 ประมาณการงบกระแสเง นสดรายเด อนป ท 1 152

167 งบการเง น ป ท 1-ป ท 5 153

168 154

169 155

แผนธ รก จ โดน ส เบเกอร โดย นางสาวส ทธ ล กษณ ช พส ตยากร

แผนธ รก จ โดน ส เบเกอร โดย นางสาวส ทธ ล กษณ ช พส ตยากร แผนธ รก จ โดน ส เบเกอร โดย นางสาวส ทธ ล กษณ ช พส ตยากร การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร ป การศ กษา 2553

More information

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน บทสร ปผ บร หาร รายงานฉบ บน เป นการน าเสนอผลการศ กษาข อม ลศ กยภาพของผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศในอาเซ ยนรวมท งน าเสนอแนวทางการเตร ยมความพร อมให ผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยในการสร

More information

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการร านค าปล กกรณ ศ กษา ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ

More information

ห วข อการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การศ กษากลย ทธ การตลาดและการจ ดการเช ง ช อผ ศ กษา นางสาววาสนา พวงบ บผา ปร ญญา สาขาว ชา

ห วข อการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การศ กษากลย ทธ การตลาดและการจ ดการเช ง ช อผ ศ กษา นางสาววาสนา พวงบ บผา ปร ญญา สาขาว ชา การศ กษากลย ทธ การตลาดและการจ ดการเช งกลย ทธ ของธ รก จค าปล กขนาดใหญ กรณ ศ กษา แรงจ งใจท ม ผลต อพฤต กรรมผ บร โภคในการต ดส นใจซ อส นค า HOUSE BRAND ของบร ษ ท บ กซ ซ ปเปอร เซนเตอร จาก ด (มหาชน) วาสนา พวงบ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น รายงานโครงการหมายเลข IE 2010_19 ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น นางสาวจ นทร ส ดา ผ นอากาศ เลขประจาต ว 503040311-5

More information

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า รายงานผลการด าเน นงาน ถ ง ว นท 19 ส งหาคม 2549

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า รายงานผลการด าเน นงาน ถ ง ว นท 19 ส งหาคม 2549 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน (Final Report) ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า รายงานผลการด าเน นงาน ถ ง ว นท 19 ระยะเวลาของโครงการ: ว นท เร มต น 21 เมษายน 2549 ว นท จบโครงการ 20 ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ

More information

บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) OfficeMate Public Company Limited แบบแสดงรายงานข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556

บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) OfficeMate Public Company Limited แบบแสดงรายงานข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) OfficeMate Public Company Limited แบบแสดงรายงานข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ หน า ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายภาพรวมการประกอบธ

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

ว ชาการขายตรง : Direct sale

ว ชาการขายตรง : Direct sale 1 2 สาระส าค ญ ในการเร ยนร เร องการขายตรงม ได เร ยนร เพ ยงเพ อศ กษาในภาคทฤษฎ เพ ยงอย างเด ยวแต ควรเร ยนร ให เจาะล กถ งความส าเร จในการขายตรงอ นมาจากการได ปฏ บ ต การขายตรงม ได แตกต างก นจากการขาย แบบอ นมากน

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก.

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ก. รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว พ.ศ. 2554 2557 ก (1) รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) การด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว

More information

การต ดตามประเม นผลการด าเน นโครงการ 30 บาทร กษาท กโรค ของกระทรวงสาธารณส ข

การต ดตามประเม นผลการด าเน นโครงการ 30 บาทร กษาท กโรค ของกระทรวงสาธารณส ข การต ดตามประเม นผลการด าเน นโครงการ 30 บาทร กษาท กโรค ของกระทรวงสาธารณส ข รายงานว จ ยเล มท 3 โครงการต ดตามประเม นผลการจ ดหล กประก นส ขภาพถ วนหน า ป ท หน ง (2544-45) รายงานฉบ บสมบ รณ เล มท 3 รายงานว จ

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๖ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได น อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมา ใช ในการส งเสร มการพ ฒนาหม บ าน โดยได ด าเน นการโครงการหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ เพ อม งหว งให คนในช มชนได ม ว ถ ช ว ต ท เข มแข ง พ งตนเองได

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนว ชาเล อก สาระการประกอบอาช พ รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดมหาสารคาม สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ)

รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ) รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ) ฝ ายตรวจต ดตามและประเม นผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค การบร หารส

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง ท กประเทศได เล งเห นความส าค ญของการใช หน งส อเป นเคร องม อในการพ ฒนาเด กซ งเป น ทร พยากรสาค ญของส งคม ม โครงการเก ดข นมากมายท งท ด าเน นการโดยหน วยงานภาคร

More information

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน ส าน กเศรษฐก จการแรงงาน ส าน กงานคณะกรรมการค าจ าง ส าน กงานแรงงานจ งหว ด ค าน า

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ผ แต ง : ร ชกฤช คล องพยาบาล ท ปร กษา SMEs ด านการเง นและการร วมลงท น เจ าของ : ฝ ายประสานงานและบร การ SMEs พ มพ คร งท 2 : ก นยายน 2553 พ มพ คร งแรก : ส งหาคม 2550 จำนวนพ

More information