รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ"

Transcription

1 รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการการม ส วนร วมของประชาชนเก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย เสวนาในห วข อ กฎหมายในม อเรา ก จกรรมเสวนา เร องการเข าช อเสนอกฎหมายและเสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บกระบวนการเข าช อเสนอกฎหมาย คร งท ๑ ว นศ กร ท ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโฆษะ อ าเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น และ คร งท ๒ ว นศ กร ท ๒๒ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมการ เด น คล ฟ ร สอร ท แอนด สปา พ ทยา อ าเภอบางละม ง จ งหว ดชลบ ร จ ดท าโดย คณะกรรมการการม ส วนร วมของประชาชนในการแสดงความค ดเห นและร วมต ดตาม ตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๖

2 สร ปผลการจ ดโครงการการม ส วนร วมของประชาชนเก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย เสวนาในห วข อ กฎหมายในม อเรา ก จกรรมเสวนา เร องการเข าช อเสนอกฎหมายและเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บ กระบวนการเข าช อเสนอกฎหมาย คร งท ๑ ว นศ กร ท ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโฆษะ อ าเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น ๑.คณะผ เด นทางไปจ ดก จกรรม จ านวน ๒๑ คน ๑.๑ กรรมการการม ส วนร วมฯ จ านวน ๑๓ คน ๑.นายว ชร นทร จอมพลาพล รองเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ๒.นางส ภาร ตน วสะภาคย ท ปร กษาด านระบบงานน ต บ ญญ ต ๓.นางบ ษกร อ มพรประภา ผ อ านวยการส าน กการประช ม ๔.นายอร าม อามระด ษกรรมการฯ ภาคประชาชน ๕.นายทองค า แก วพรม กรรมการฯ ภาคประชาชน ๖.นางเบญจวรรณ ส งห สมบ ญกรรมการฯ ภาคประชาชน ๗.นายธนาเบญจาท ก ล กรรมการฯ ภาคประชาชน ๘.นายว ฒนา อ คคพาน ชกรรมการฯ ภาคประชาชน ๙.นางสาวปร ญาน ช เส อนาค ผ บ งค บบ ญชากล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๑๐.นายศ กด ดา ภารา น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๑๑.นายส ว ฒน ค ร ว เช ยร น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๑๒.นางสาวนงท พา ของส ร ว ฒนก ล น ต กรช านาญการพ เศษ กล มงานพระราชบ ญญ ต และญ ตต ๒ ๑๓.นางสาวมณ ศรา เทพห สด น ณ อย ธยา น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานพระราชบ ญญ ต และญ ตต ๒ ๑.๒ ส าน กการประช ม จ านวน ๗ คน ๑. นางสาวพน ดา น อยเสนา เจ าพน กงานธ รการปฏ บ ต งาน กล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๒. นางสาวพ ชร บ ญส ง เจ าพน กงานธ รการปฏ บ ต งาน กล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๓. นางสาวน ด นรล กษณ เจ าพน กงานบ นท กข อม ลปฏ บ ต งาน กล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๔. นางสาวว ลาว ลย จ ม น น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานพระราชบ ญญ ต และญ ตต ๒ ๕. นายนรว ชญ ว เศษศ ร ว ทยากรปฏ บ ต การ กล มงานระเบ ยบวาระ ๖.นางสาวประว วรรณ ถ งฝ ง ว ทยากรปฏ บ ต การ กล มงานระเบ ยบวาระ ๗. นายก ตต ศ กด เอ อกฤดาธ การ น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานกระท ถาม ๑.๓ สถาน ว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน ร ฐสภา จ านวน ๑ คน ๑. นายน ภ ทร พลเหม อน ต าแหน งช างภาพโทรท ศน พน กงานราชการ

3 ๒ ๒.ผ เข าร วมก จกรรม จ านวน ๑๓๔ คน ๓.ร ปแบบการจ ดก จกรรม การจ ดก จกรรมเสวนา เร องการเข าช อเสนอกฎหมายและเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บ กระบวนการเข าช อเสนอกฎหมาย คร งท ๑ ได จ ดในร ปแบบการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เม อว นศ กร ท ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโฆษะ อ าเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น ม จ านวนผ เข าร วมการส มมนา ๑๓๔ คนประกอบด วย ผ บร หารสถาน ว ทย ในจ งหว ดขอนแก น จ านวน ๘ คน น กจ ดรายการว ทย ในจ งหว ดขอนแก น จ านวน ๑๒ คน ข าราชการ/พน กงานของร ฐ/ร ฐว สาหก จ จ านวน ๕๑ คน อาจารย และน กศ กษามหาว ทยาล ย จ านวน ๕ คน ทนายความ จ านวน ๕ คน น กธ รก จ จ านวน ๒๒ คน ร บจ าง ๙ คนอาช พอ นๆ ๒๐ คน (ไม ตอบแบบสอบถาม ๒ คน) ๔. ว ธ การจ ดก จกรรม ภาคเช า - การจ ดแสดงน ทรรศการน าเสนอเก ยวก บ หล กเกณฑ และกระบวนการในการเข าช อเสนอ กฎหมาย ผลการด าเน นงานของร างพระราชบ ญญ ต ท ประชาชนเข าช อเสนอ ภาพบรรยากาศการเข าช อเสนอ กฎหมายของประชาชน เป นต น - เวลา ๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ นาฬ กา ลงทะเบ ยน ผ เข าร วมก จกรรม เวลา ๐๙.๐๐ ๐๙.๑๕ นาฬ กา กล าวเป ดการส มมนา โดย นายเจร ญ จรรย โกมล รองประธานสภาผ แทนราษฎร และกล าวรายงาน โดยนายว ชร นทร จอมพลาพล รองเลขาธ การ สภาผ แทนราษฎร

4 - เวลา ๐๙.๑๕ ๑๐.๑๕ นาฬ กา การบรรยาย เร อง การม ส วนร วมทางการเม องการปกครองของ ประชาชนตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย โดย ๓ ๑.นายศ กด ดา ภารา และ ๒.นายส ว ฒน ค ร ว เช ยร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ว สด อ ปกรณ และเอกสารประกอบการบรรยาย : ๑.งานน าเสนอ (presentation)เร อง การเข าช อ เสนอกฎหมายของประชาชน จ านวน ๑ ช ด ๒.เอกสารเร องการเข าช อเสนอกฎหมายของ ประชาชน จ านวน ๑ เล ม ๓.แผ นพ บเผยแพร เร อง ส ทธ ของ ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งในการเข าช อเสนอกฎหมายและ เข าช อเสนอญ ตต ขอแก ไขเพ มเต มร ฐธรรมน ญ จ านวน ๑ ช ด ว ธ การด าเน นการบรรยาย :เป นล กษณะการบรรยายให ความร เร องการเข าช อเสนอกฎหมายของประชาชน โดยม การ อธ บายถ งความส าค ญของกฎหมายท ม ส วนเก ยวข องก บว ถ การ ด ารงช ว ตของประชาชนท กคนในประเทศ และร ฐธรรมน ญ ฉบ บป จจ บ นได เป ดโอกาสให ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งร วมก นเข าช อเสนอกฎหมายได ตลอดถ งหล กเกณฑ และ ว ธ การในการเข าช อเสนอกฎหมายของประชาชนตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยและพระราชบ ญญ ต ว า ด วยการเข าช อเสนอกฎหมาย พ.ศ.๒๕๔๒ กระบวนการข นตอนในการเข าช อเสนอกฎหมายการด าเน นการของ เจ าหน าท ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรเก ยวก บร างพระราชบ ญญ ต ท ประชาชนเสนอ และให ค าแนะน าแก ผ ท จะร เร มเสนอกฎหมายเพ อให ผ เข าร บฟ งการบรรยายตระหน กถ งส ทธ ประโยชน ท จะได ร บหาก เข าไปม ส วนร วมในกระบวนการเข าช อเสนอกฎหมาย โดยม การซ กถามผ เข าฟ งการบรรยายเพ อให ร วมแสดง ความค ดเห นหร อแลกเปล ยนความค ดเห น ซ งผ บรรยายได น าเสนอ Presentation เก ยวก บกระบวนการเข าช อ เสนอกฎหมายและการแสดงความค ดเห นของผ แทนการเสนอกฎหมาย พร อมท งแจกเอกสารเผยแพร เร องการ เข าช อเสนอกฎหมายของประชาชนเพ อใช ประกอบการบรรยายให ผ เข าฟ งการบรรยายม ความร ความเข าใจ มากย งข น การประเม นผล :ส งเกตการณ ขณะด าเน นก จกรรมการบรรยาย และให ผ เข าร บฟ งการบรรยายตอบ แบบสอบถามภายหล งจากเสร จส นการบรรยาย จากน นจ งรวบรวมข อม ลท ได มาว เคราะห เพ อให ทราบว า ประชาชนม ความร ความเข าใจและม ความสนใจท จะเข าร วมในกระบวนการเข าช อเสนอกฎหมายมากน อย เพ ยงใด

5 ๔ - เวลา ๑๐.๑๕ ๑๒.๑๕ นาฬ กา การอภ ปรายเร อง เร อง กระบวนการเข าช อเสนอกฎหมาย ของประชาชน ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย โดยว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ ได แก ๑.นายธนา เบญจาท ก ล กรรมการการม ส วนร วมฯ ๒.นายอร าม อามระด ษ กรรมการการม ส วนร วม ๓.อาจารย ว ฒนา อ คคพาน ช กรรมการการม ส วนร วมฯ ๔.นางบ ษกร อ มพรประภา กรรมการการม ส วนร วมฯ โดยม นายพรพ ท กษ แม นศ ร ผ อ านวยการสถาน ว ทย กระจายเส ยงแห งประเทศไทย จ.ขอนแก น เป นผ ด าเน นรายการ โดยม ประเด นในการอภ ปราย ด งน ประเด นท ๑ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรม ส วนช วยเหล อและสน บสน นการเข าช อเสนอ กฎหมายของประชาชนอย างไรบ าง ประเด นท ๒ ในฐานะผ แทนการเสนอกฎหมาย ท านม แนวทางในการรวบรวมรายช อและเอกสาร ประกอบการเข าช อเสนอกฎหมายอย างไร พบป ญหา อ ปสรรค ในการด าเน นการอย างไรบ าง และท านม ว ธ การ แก ไขอย างไร ประเด นท ๓ ในฐานะน กกฎหมายท านม ความค ดเห นและข อเสนอแนะในเร องการม ส วนร วม ทางการเม องโดยตรงของประชาชนผ านกระบวนการเข าช อเสนอกฎหมายอบ างไรบ าง ประเด นท ๔ ในฐานะน กว ชาการท านม ความค ดเห นและข อเสนอแนะในเร องการม ส วนร วม ทางการเม องโดยตรงของประชาชนผ านกระบวนการเข าช อเสนอกฎหมายอย างไรบ าง - ก จกรรมในภาคเช าม การถ ายทอดเส ยงทางสถาน ว ทย กระจายเส ยง FM ๙๙.๕๐ Mhz. และ AM ๖๔๘ khz

6 ๕ ภาคบ าย - เวลา ๑๓.๐๐ ๑๔.๐๐ นาฬ กา การแบ งกล มย อยเพ อระดมความค ดเห นของผ เข าร วมก จกรรม ในประเด นเร อง ๑.แนวทางในการเผยแพร ความร เร องการเข าช อเสนอกฎหมาย ๒.ข อเสนอแนะเก ยวก บกระบวนการเข าช อเสนอกฎหมายของประชาชน ๓. กฎหมายท ประชาชนค ดว าเป นประโยชน ต อส วนรวมและประชาชนม ความสนใจท จะร วมก นเข าช อ เสนอกฎหมาย ๔.ท านค ดว าเป นเพราะเหต ใดท ป จจ บ นประชาชนม ความสนใจในเร องการเข าช อเสนอกฎหมายเป น จ านวนมาก ๕.ท านม ความค ดเห นอย างไรในการค ดค านการเข าช อเสนอกฎหมาย ๖.ท านค ดว าท านสนใจเข าช อเสนอกฎหมายโดยการเข าช อเสนอกฎหมายก นเองหร อร องขอให คณะกรรมการการเล อกต งด าเน นการให เพราะเหต ใด ๗.การเข าช อเสนอร างพระราชบ ญญ ต โดยประชาชนท าได อย างไร ๘.หากท านได เข าร วมในการเข าช อเสนอกฎหมายโดยประชาชน ท านค ดว าม แนวทางใดในการผล กด น ว ธ การด าเน นการ ๙.ข อเสนอแนะอ นๆและน าเสนอผลการระดมความค ดเห น ท งน แต ละกล มจะได ร บค าถาม ๔ ข อ โดยข อท ๑,๒ และ ๓ จะเหม อนก นท กกล ม แต ข อ ๔ จะ แตกต างก น กล มในภาคบ าย แบ งออกเป น ๖ กล ม โดยม เจ าหน าท จากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ท า หน าท เป นว ทยากรประจ ากล ม ด งน โดยแบ งออกเป น ๖ กล ม โดยม เจ าหน าท จาก ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ท าหน าท เป นว ทยากร ประจ ากล ม ด งน กล มท ๑ นายส ว ฒน ค ร ว เช ยร น ต กรปฏ บ ต การ กล มท ๒ นายศ กด ดา ภารา น ต กรปฏ บ ต การ กล มท ๓ นางสาวนงท พา ของส ร ว ฒนก ลน ต กรช านาญการพ เศษ กล มท ๔ นางสาวว ลาว ลย จ ม น น ต กรปฏ บ ต การ กล มท ๕ นายเก ยรต ศ กด เอ อกฤดาธ การ น ต กรปฏ บ ต การ กล มท ๖ นายนรว ชญ ว เศษศ ร ว ทยากรปฏ บ ต การ

7 ๖ - เวลา ๑๔.๐๐ ๑๕.๐๐ นาฬ กา น าเสนอผลการส มมนา.

8 ๗ - เวลา ๑๕.๐๐ ๑๕.๓๐ นาฬ กา สร ปผลการส มมนา โดย นางบ ษกร อ มพรประภา ผ อ านวยการส าน กการประช ม ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรและกรรมการการม ส วนร วมฯ - เวลา ๑๕.๓๐ ๑๖.๐๐ นาฬ กา พ ธ มอบเก ยรต บ ตร ให แก ผ เข าร วมส มมนาและป ดการส มมนา โดย นายว ชร นทร จอมพลาพล รองเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร

9 ๘ การประเม นผล ก จกรรมการบรรยายเผยแพร ความร เก ยวก บกระบวนการเข าช อเสนอกฎหมาย โครงการการม ส วนร วมของประชาชนเก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย เสวนาในห วข อ กฎหมายในม อเรา ว นศ กร ท ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโฆษะ อ าเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น ห วข อการประเม น : เพ อให ทราบว าการจ ดก จกรรมการบรรยายเผยแพร ความร บรรล ว ตถ ประสงค ของ โครงการหร อไม จ งได จ ดท าแบบสอบถามผ เข าร วมโครงการเสร มสร างความร ความเข าใจในการเข าช อเสนอ กฎหมายของประชาชน ซ งแบบสอบถามท ใช จะแบ งห วข อการประเม นออกเป น ๓ ส วน ได แก ส วนท ๑ ข อม ลเก ยวก บผ ตอบแบบประเม น ได แก ๑. เพศ ๒. อาย ๓. การศ กษา ๔. อาช พ ส วนท ๒ การประเม นความร ความเข าใจในการเข าช อเสนอกฎหมาย ๕. ความร ความเข าใจเร องการม ส วนร วมของประชาชนในการเข าช อเสนอกฎหมายก อนการเข าร วม ก จกรรม ๖. ความร ความเข าใจเร องการม ส วนร วมของประชาชนในการเข าช อเสนอกฎหมายหล งการเข าร วม ก จกรรม ส วนท ๓ การประเม นความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรม ๗. ความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรมคร งน ๘. ภายหล งจากการเข าร วมก จกรรมในคร งน แล ว ท านม แนวค ดหร อม ความสนใจท จะเสนอกฎหมาย เก ยวก บเร องใด หร อไม ๙. ภายหล งจากการเข าร วมก จกรรมในคร งน แล ว ท านจะน าความร เก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย ไปเผยแพร ให บ คคลอ น หร อไม อย างไร ๑๐. ข อเสนอแนะเก ยวก บการม ส วนร วมของประชาชนในการเข าช อเสนอกฎหมาย ๑๑. ข อเสนอแนะอ น ๆ การเก บรวบรวมข อม ล เก บรวบรวมข อม ลจากผ เข าร วมโครงการฯ โดยใช แบบสอบถาม จ านวน ๑๓๔ ช ด และได ร บ แบบสอบถามกล บค นมา จ านวน ๑๓๒ ช ด ค ดเป น ร อยละ ๙๘.๕๑ ของจ านวนผ เข าร วมโครงการ โดยม รายละเอ ยดการตอบแบบสอบถามด งน

10 ๙ ส วนท ๑ ข อม ลเก ยวก บผ ตอบแบบประเม นผล ห วข อ ผลการส ารวจ(คน) ๑. เพศ ชาย (๑๐๔) หญ ง (๒๘) ๒. อาย ต ากว า ๒๐ ป (-) ๒๐-๒๙ ป (๘) ๓๐-๓๙ ป (๘) ๔๐-๔๙ ป (๕๔) ๕๐ ป ข นไป (๖๒) ๓. การศ กษา ประถมศ กษา (๗) ม ธยมศ กษาตอนต น (๒๗) ม ธยมศ กษาตอนปลายหร อเท ยบเท า (๓๒) อน ปร ญญาหร อเท ยบเท า (๒๘) ปร ญญาตร หร อเท ยบเท า (๒๖) ปร ญญาโทข นไป (๑๒) ๔. อาช พ ผ บร หารสถาน ว ทย (๘) น กจ ดรายการว ทย (๑๒) ข าราชการ/พน กงานของร ฐ/ร ฐว สาหก จ (๕๑) อาจารย (๕) ทนายความ (๕) ธ รก จส วนต ว (๒๒) ร บจ าง (๙) อ นๆ (๒๐) ส วนท ๒ การประเม นความร ความเข าใจในการเข าช อเสนอกฎหมาย ค าช แจง กร ณาท าเคร องหมาย ในช อง ท ตรงก บความเข าใจของท านมากท ส ด ๕. ก อน เข าร วมก จกรรมท านม ความร ความเข าใจเร องการม ส วนร วมของประชาชนในการเข าช อเสนอ กฎหมาย ในประเด นด งต อไปน หร อไม ข อ ประเด นการประเม น ใช ไม ใช ร อยละท ตอบถ ก ๑ เม อพ ดถ งกฎหมาย ท านม กน กถ งแต กฎหมายอาญาท ม ไว เพ อควบค มส งคม ๖๕ ๕๗ ๕๐.๗๖ ให เก ดความสงบส ขเร ยบร อยเท าน น ๒ ประชาชนท กคนสามารถเข าช อเสนอร างพระราชบ ญญ ต เข าส การพ จารณาของ ๑๑๓ ๑๙ ๑๔.๓๙ ร ฐสภาได ๓ การเข าช อเสนอร างพระราชบ ญญ ต ท าได ว ธ เด ยวค อรวบรวมรายช อเสนอต อ ๙๖ ๓๖ ๒๗.๒๗ ประธานร ฐสภาโดยตรง ๔ ป จจ บ นร ฐธรรมน ญก าหนดให การเข าช อร องขอต อประธานร ฐสภาเพ อให ๘๑ ๕๑ ๓๘.๖๔ ร ฐสภาพ จารณาร างพระราชบ ญญ ต ต องม ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งเข าช อ ไม น อยกว า ๒๐,๐๐๐ คน ๕ ป จจ บ นร ฐธรรมน ญก าหนดให ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งเข าช อร องขอต อ ๑๑๓ ๑๙ ๑๔.๓๙ ประธานร ฐสภาเพ อให ร ฐสภาพ จารณาร างพระราชบ ญญ ต ตามท ก าหนดใน หมวด ๓ (ส ทธ และเสร ภาพของชนชาวไทย) และหมวด ๕ (แนวนโยบาย พ นฐานแห งร ฐ) ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยฉบ บป จจ บ น และ ร างพระราชบ ญญ ต ท เก ยวข องก บหมวดอ น ๆ ก ได ๖ การเข าช อเสนอร างพระราชบ ญญ ต ให ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งลงลายม อ ๘๕ ๔๗ ๓๕.๖๑ ช อด วยตนเองพร อมระบ เลขประจ าต วประชาชนโดยไม จ าเป นต องแนบ ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนและส าเนาทะเบ ยนบ านก ได ๗ ร างพระราชบ ญญ ต ท ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งเข าช อเสนอต อประธาน ๘๓ ๔๙ ๓๗.๑๒ ร ฐสภาต องได ร บการร บรองจากนายกร ฐมนตร ก อนท กฉบ บ ๘ ป จจ บ นร ฐธรรมน ญก าหนดให ประชาชนเข าช อเสนอญ ตต ขอแก ไขเพ มเต ม ๘๗ ๔๕ ๓๔.๐๙

11 ๑๐ ข อ ประเด นการประเม น ใช ไม ใช ร อยละท ตอบถ ก ร ฐธรรมน ญได โดยต องม ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งเข าช อก นไม น อยกว า ๒๐,๐๐๐ คน ๙ หากม บ คคลแอบอ างน าช อเราไปเข าช อเสนอกฎหมายสามารถร องขอ ๑๐๐ ๓๒ ๒๔.๒๔ ค ดค านให ต ดช อออกภายใน ๓๐ ว นน บแต ว นป ดประกาศ ๑๐ ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งท เข าช อเสนอร างพระราชบ ญญ ต ไปแล วสามารถ ย นเร องขอถอนช อออกได ตราบท ย งไม น าเข าส การพ จารณาของร ฐสภา ๑๐๙ ๒๓ ๑๗.๔๒ ๖. หล ง เข าร วมก จกรรมท านม ความร ความเข าใจเร องการม ส วนร วมของประชาชนในการเข าช อเสนอกฎหมาย ในประเด นด งต อไปน หร อไม ข อ ประเด นการประเม น ใช ไม ใช ร อยละท ตอบถ ก ๑ เม อพ ดถ งกฎหมาย ท านม กน กถ งแต กฎหมายอาญาท ม ไว เพ อควบค มส งคม ๓๕ ๙๗ ๗๓.๔๘ ให เก ดความสงบส ขเร ยบร อยเท าน น ๒ ประชาชนท กคนสามารถเข าช อเสนอร างพระราชบ ญญ ต เข าส การพ จารณาของ ๖๒ ๗๐ ๕๓.๐๓ ร ฐสภาได ๓ การเข าช อเสนอร างพระราชบ ญญ ต ท าได ว ธ เด ยวค อรวบรวมรายช อเสนอต อ ๓๗ ๙๕ ๗๑.๙๗ ประธานร ฐสภาโดยตรง ๔ ป จจ บ นร ฐธรรมน ญก าหนดให การเข าช อร องขอต อประธานร ฐสภาเพ อให ๓๓ ๙๙ ๗๕ ร ฐสภาพ จารณาร างพระราชบ ญญ ต ต องม ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งเข าช อ ไม น อยกว า ๒๐,๐๐๐ คน ๕ ป จจ บ นร ฐธรรมน ญก าหนดให ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งเข าช อร องขอต อ ๖๓ ๖๙ ๕๒.๒๗ ประธานร ฐสภาเพ อให ร ฐสภาพ จารณาร างพระราชบ ญญ ต ตามท ก าหนดใน หมวด ๓ (ส ทธ และเสร ภาพของชนชาวไทย) และหมวด ๕ (แนวนโยบาย พ นฐานแห งร ฐ) ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยฉบ บป จจ บ น และ ร างพระราชบ ญญ ต ท เก ยวข องก บหมวดอ น ๆ ก ได ๖ การเข าช อเสนอร างพระราชบ ญญ ต ให ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งลงลายม อ ๒๗ ๑๐๕ ๗๙.๕๕ ช อด วยตนเองพร อมระบ เลขประจ าต วประชาชนโดยไม จ าเป นต องแนบ ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนและส าเนาทะเบ ยนบ านก ได ๗ ร างพระราชบ ญญ ต ท ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งเข าช อเสนอต อประธาน ๕๐ ๘๒ ๖๒.๑๒ ร ฐสภาต องได ร บการร บรองจากนายกร ฐมนตร ก อนท กฉบ บ ๘ ป จจ บ นร ฐธรรมน ญก าหนดให ประชาชนเข าช อเสนอญ ตต ขอแก ไขเพ มเต ม ๔๒ ๙๐ ๖๘.๑๘ ร ฐธรรมน ญได โดยต องม ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งเข าช อก นไม น อยกว า ๒๐,๐๐๐ คน ๙ หากม บ คคลแอบอ างน าช อเราไปเข าช อเสนอกฎหมายสามารถร องขอ ๔๖ ๘๖ ๖๕.๑๕ ค ดค านให ต ดช อออกภายใน ๓๐ ว นน บแต ว นป ดประกาศ ๑๐ ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งท เข าช อเสนอร างพระราชบ ญญ ต ไปแล วสามารถ ย นเร องขอถอนช อออกได ตราบท ย งไม น าเข าส การพ จารณาของร ฐสภา ๕๓ ๗๙ ๕๙.๘๕

12 ๑๑ ส วนท ๓ การประเม นความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรม ค าช แจง กร ณาท าเคร องหมาย ในช อง ท ตรงก บความค ดเห นของท านมากท ส ด ๗. ความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรมคร งน ข อ ประเด นการประเม น พ งพอใจ ร อยละ ไม พ ง ร อยละ พอใจ ๑ โดยภาพรวมว ทยากรม ความร และความเช ยวชาญในห วข อท บรรยาย ๑๓๑ ๙๙.๒๔ ๑ ๐.๗๖ ๒ โดยภาพรวมว ทยากรใช โสตท ศน ปกรณ และส อต าง ๆ เหมาะสมก บเน อหา ๑๒๖ ๙๕.๔๕ ๖ ๔.๕๕ สาระท บรรยาย ๓ การอน ญาตให ซ กถามและการตอบค าถาม ๑๒๐ ๙๐.๙๑ ๑๒ ๙.๐๙ ๔ ระยะเวลาท ใช ในการบรรยาย ๑๐๓ ๗๘.๐๓ ๒๙ ๒๑.๙๗ ๕ ประโยชน ท ได ร บจากการเข าร วมร บฟ งการบรรยาย ๑๓๑ ๙๙.๒๔ ๑ ๐.๗๖ ๗. ข อเสนอแนะเก ยวก บการม ส วนร วมของประชาชนในเร องการเข าช อเสนอกฎหมาย - การม ส วนร วมของประชาชนควรเก ดจากความต องการของประชาชนจร ง ๆ - ควรจ ดให ม สถานท ท สามารถย นเข าช อเสนอกฎหมายได ท กจ งหว ด - ควรลดจ านวนผ เข าช อเสนอกฎหมายเหล อเพ ยง ๕,๐๐๐ คน - ควรม หน วยงานท ใกล ช ดก บประชาชน จะได เสนอกฎหมายได ตรงตามความต องการของประชาชน อย างแท จร ง - ควรจ ดให ม การประช มประจ าเด อนในหม บ าน สร างความร ให แก ผ น าช มชนเพ อท จะน าไปเผยแพร ให ล กบ านได เห นถ งความส าค ญและประโยชน ของการม ส วนร วมในการเข าช อเสนอกฎหมาย - ให ประชาชนส าน กในส ทธ และหน าท โดยเฉพาะหน าท ท จะต องปฏ บ ต โดยไม กระทบส ทธ ของบ คคล อ น - การม ส วนร วมควรม ให ท วถ งท กระด บ ต งแต หม บ าน ช มชน ต าบล อ าเภอ จ งหว ด และประเทศ - ม การจ ดอบรมส มมนาย อยลงไปถ งระด บอ าเภอ ระด บท องถ น และม การประชาส มพ นธ ให ประชาชน ร บร มากข น - ควรประชาส มพ นธ เก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมายแก ประชาชนให มากกว าน - ขอให ทางผ จ ดแนะน าความร เก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมายให มากกว าน - ควรให สามารถเข าช อเสนอกฎหมายผ านทางอ นเทอร เน ตได - เพ มการส อสารประชาส มพ นธ ทางท ว ให มากข น - ควรให ประชาชนได ร ส ทธ ของตนเองตามร ฐธรรมน ญ - ไม ก าหนดหล กเกณฑ ของเอกสารประกอบการเข าช อเสนอกฎหมายมากเก นไป - ควรประชาส มพ นธ ระด บท องถ น และสถาบ นการศ กษาให มากข น - ควรจ ดงบประมาณเพ ออ านวยความสะดวกในการเข าช อเสนอกฎหมายของประชาชน - ร ฐสภาควรจ ดอบรมเช นน ท กป - ควรม ข นตอนในการเสนอกฎหมายได รวดเร วสามารถใช ได ท นเวลา

13 ๑๒ - ควรอธ บายให ประชาชนเข าใจถ งส ทธ หน าท ของต วเอง - ควรเผยแพร ตามสถาน ว ทย ช มชนให มากข น - ควรจะให เวลาในการจ ดส มมนามากกว าน และม การแนะน าหร อฝ กปฏ บ ต ในในแบบการเข าช อเสนอ กฎหมายท ถ กต อง - ควรเสนอแนะแนวทางท จะให การเข าช อเสนอกฎหมายบรรล ว ตถ ประสงค และเส ยค าใช จ ายน อย ท ส ด - ควรให กฎหมายท เสนอโดยประชาชน หร อต วแทนของประชาชนได ร บการพ จารณาโดยเร ว ๘. ข อเสนอแนะอ น ๆ - ควรน าส อหร อเจ าของว ทย ช มชน อบต. ไปด งานท ร ฐสภาเพ อเสร มสร างความเข าใจในเร องน ให มาก ข น สามารถน าไปขยายผลให ประชาชนในช มชนเข าใจมากข น - ควรจ ดอบรมหร อส มมนาในห วข ออ นๆ ให มากข น - ควรจ ดอบรมเผยแพร ให ประชาชนร เก ยวก บบทบาท ส ทธ และหน าท ของประชาชน - ควรจ ดส มมนาท กป หร อท ก ๖ เด อน เพ อกระต นให ผ น าช มชนเข าใจถ งกระบวนการใช ส ทธ ของ ต วเองให มากข น - ควรจ ดเวลาการบรรยายเพ มอ ก เน องจากว ทยากรบรรยายด มาก - ระยะเวลาในการส มมนาค อนข างน อย - ควรจ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การเร องการเข าช อเสนอกฎหมายจ ดให ม การด งานท ร ฐสภาเพราะผ เข า ส มมนาท ย งไม เคยไปร ฐสภาได ทราบว าสถานท ร ฐสภาเป นอย างไร ว เคราะห ข อม ลในภาพรวม ๑. ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ เป นเพศชาย ค ดเป นร อยละ ๗๘.๗๙ ๒. ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ ม อาย ต งแต ๕๐ ป ข นไป ค ดเป นร อยละ ๔๖.๙๗ ๓. ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ ม การศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนปลายหร อเท ยบเท า ค ดเป นร อยละ ๒๔.๒๔ ๔. ในก จกรรมการบรรยายเผยแพร ความร คร งน ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ ม อาช พข าราชการ/ พน กงานของร ฐ/ร ฐว สาหก จ ค ดเป นร อยละ ๓๖.๖๔ รองลงมาประกอบธ รก จส วนต ว ค ดเป นร อยละ ๑๖.๖๗ ๕. ภายหล งท ได เข าร บฟ งการบรรยายแล วปรากฏว า ผ เข าร บฟ งการบรรยายม ความร ความเข าใจเร อง การม ส วนร วมของประชาชนในการเข าช อเสนอกฎหมายด กว าก อนการบรรยาย ๖. ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ ค ดเป นร อยละ ๙๙.๒๔ ม ความพ งพอใจ ในเร องโดยภาพรวมว ทยากร ม ความร และความเช ยวชาญในห วข อท บรรยาย ๗. ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ ค ดเป นร อยละ ๙๕.๔๕ ม ความพ งพอใจ ในเร อง โดยภาพรวม ว ทยากรใช โสตท ศน ปกรณ และส อต าง ๆ เหมาะสมก บเน อหาสาระท บรรยาย ๘. ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ ค ดเป นร อยละ ๙๐.๙๙ ม ความพ งพอใจ ในเร อง การอน ญาตให ซ กถามและการตอบค าถาม ๙. ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ ค ดเป นร อยละ ๗๘.๐๓ ม ความพ งพอใจ ในเร อง ระยะเวลาท ใช ใน การบรรยาย

14 ๑๓ ๑๐. ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ ค ดเป นร อยละ ๙๙.๒๔ ม ความพ งพอใจ ในเร อง ประโยชน ท ได ร บ จากการเข าร วมร บฟ งการบรรยาย ๑๑. ภายหล งจากฟ งการบรรยาย ผ เข าฟ งการบรรยายท ส งแบบสอบถามกล บค นมาจ านวนท งส น ๑๓๒ คน โดยส วนใหญ ม ความสนใจท จะเป นผ แทนการเสนอกฎหมายหร อร วมเข าช อเสนอกฎหมาย จ านวน ๘๐ คน และจะน าความร เก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมายไปเผยแพร ให บ คคลอ นร บทราบ จ านวน ๙๐ คน ผลท ได ร บจากการด าเน นก จกรรมตามว ตถ ประสงค ของโครงการ ๑. ผ เข าฟ งการบรรยายม ความร ความเข าใจในเร องการม ส วนร วมทางการเม องและหล กเกณฑ ว ธ การ ในการเข าช อเสนอกฎหมายมากข น ๒. ผ เข าฟ งการบรรยายได ม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นเก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมายท ง ในขณะฟ งการบรรยายการส มมนากล มย อยและการตอบแบบสอบถามอ นเป นการส งเสร มให ประชาชนม ท ศนคต ท ด ต อการม ส วนร วมในการเม องการปกครองตามระบอบประชาธ ปไตย ๓. จากการส งเกตการณ พบว า ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ ม ความสนใจท จะเผยแพร ความร ในการ เข าช อเสนอกฎหมายหร อแนะน าผ อ นต อไป ซ งเป นไปตามว ตถ ประสงค ของโครงการท ต องการให กล มเป าหมายท ได เข าร วมก จกรรมสามารถน าความร เก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมายไปเผยแพร แก บ คคลในวงงานของตนได อย างกว างขวาง ซ งถ อเป นการให ประชาชนได เข ามาม ส วนร วมในระด บแรกค อ ระด บการให ข อม ล เพ อให ประชาชนได ร บร เร ยนร ท าความเข าใจ ร วมแสดงท ศนะ และน าข อม ลด งกล าวไปเผยแพร ต อไป และในระด บท ๒ ระด บการปร กษาหาร อ เป นการร บฟ งความค ดเห น โดยคณะกรรมการฯ ได เป ดร บฟ งความค ดเห น ข อป ญหา และ ข อเสนอแนะต างๆ จากกล มเป าหมายเพ อน าไปปร บปร งแก ไขต อไป ๔. ประชาชนได เข ามาเป นเคร อข ายก บส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร และทราบว า หากต องการ เสนอกฎหมายหร อทราบข อม ลต างๆ เก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย สามารถต ดต อสอบถามได ท กล มงาน เข าช อเสนอกฎหมาย ส าน กการประช ม ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ซ งเป นเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน โดยตรงและเป นการสร างเคร อข ายระหว างประชาชนก บเจ าหน าท ให กว างขวางมากย งข น สร ปผลการประเม น จากการว เคราะห ข อม ลท ได ร บจากแบบประเม นผลและการส งเกตการณ ก อน ระหว าง และ ภายหล งก จกรรมการบรรยายเผยแพร ความร เร องการเข าช อเสนอกฎหมายของประชาชน ณ จ งหว ดขอนแก น พบว า ผ เข าฟ งการบรรยายท กกล มให ความสนใจฟ งการบรรยายเป นอย างมาก ให ความร วมม อก บว ทยากรใน การซ กถามหร อตอบค าถามและแสดงความค ดเห นเป นอย างด การเผยแพร ความร ความเข าใจเก ยวก บหล กเกณฑ และว ธ การในการเข าช อเสนอกฎหมายประสบ ความส าเร จเป นอย างด เช นก น โดยจะเห นได จากก อนฟ งการบรรยายน น ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ ม ความร ความเข าใจในเร องการม ส วนร วมของประชาชนตามร ฐธรรมน ญ และหล กเกณฑ ว ธ การในการเข าช อเสนอ กฎหมายค อนข างน อย แต ภายหล งจากฟ งการบรรยายแล วก ม ความร ความเข าใจโดยรวมเพ มมากข น นอกจากน ผ เข าร วมก จกรรมย งได ม ข อเสนอแนะเก ยวก บการม ส วนร วมของประชาชนในเร องการเข าช อเสนอ กฎหมายท น าสนใจ และเป นประโยชน ต อส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรหลายประการ เช น ร ฐสภา ควรเพ มส อการประชาส มพ นธ ให มากข น ม การจ ดอบรมส มมนาอย างต อเน องท กป ควรจ ดให ม สถานท ให สามารถย นเสนอกฎหมายได ท กจ งหว ด ควรจ ดให ผ เข าร วมส มมนาได ม โอกาสศ กษาด งานท ร ฐสภา และควร เสนอเร องการเข าช อเสนอกฎหมายบรรจ เป นหล กส ตรในการศ กษาของน กเร ยนเพ อให ม พ นฐานความร ต งแต ใน ว ยเร ยน

15 ๑๔ ในส วนการประเม นผลความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรมน น ปรากฏว าผ เข าร วมก จกรรมม ความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรมบรรยายความร เร องการเข าช อเสนอกฎหมายในคร งน โดยส วนใหญ เห น ว าว ทยากรม ความร ความเช ยวชาญในห วข อท บรรยาย และได ร บประโยชน จากการเข าร วมก จกรรม สร ปป ญหา อ ปสรรค และแนวทางแก ไข ๑. ป ญหาด านสถานท เน องจากว นท จ ดก จกรรม โรงแรมท ใช จ ดงานน นม ก จกรรมของส วนราชการอ น อ กหลายส วน ท าให สถานท จ ดงานโครงการม ส วนร วมฯ ถ กจ าก ดพ นท ประกอบก บจ านวนผ เข าร วมส มมนา เก นจากเป าหมายท ก าหนด จาก ๑๒๐ คน เป น ๑๓๔ คน ท าให ห องจ ดส มมนาม ท น งไม เพ ยงพอ แนวทางแก ไข ได ท าความเข าใจพร อมช แจงเหต ผล โดยจ ดท น งเสร มให ซ งผ เข าร วมส มมนาพอใจ และ อย ร วมจนส นส ดการส มมนา ๒. ป ญหาผ เข าร วมส มมนา ส บเน องจากจ านวนผ เข าร วมส มมนา เก นจากเป าหมายจ านวน ๑๓๔ คน ส งผลถ ง ค าใช จ ายท ก าหนดไว เพ ยง ๑๒๐ คน และการสร างความพ งพอใจต อผ เข าร วมส มมนา แนวทางแก ไข ได ประสานกล บมาย งส าน กการคล งและงบประมาณ แจ งว าสามารถด าเน นการจ ายได แต ท งน ต องไม เก นวงเง นท ได ร บอน ม ต จ ดก จกรรม ซ งเม อคณะกรรมการฯ พ จารณาแล ว เห นว าผ ขอเข าร วมก จกรรมม ความสนใจและต งใจท จะมาเข าร วม และสอดคล องก บว ตถ ประสงค ท ต องการ เผยแพร ความร และเม อได ค านวณแล วสามารถด าเน นการได จ งได ด าเน นการด งน - จ ดอาหารว างและอาหารม อกลางว น - มอบค าพาหนะ หมายเหต เน องจากผ เข าร วมส มมนาท ไม ม รายช อเข าร วมส มมนาในคร งแรก ซ งม ความต องการกระเป าและ เอกสาร แต เน องจากม การอน ม ต ซ อเพ ยงจ านวนเป าหมายของโครงการฯ ๑๒๐ ใบจ งไม สามารถมอบต อ ผ เข าร วมส มมนาในส วนท เก นจากเป าหมายได จ งได ช แจงเหต ผลให ผ เข าร วมส มมนาทราบ

16 ๑๕ สร ปผลการจ ดโครงการการม ส วนร วมของประชาชนเก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย เสวนาในห วข อ กฎหมายในม อเรา ก จกรรมเสวนา เร องการเข าช อเสนอกฎหมายและเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บ กระบวนการเข าช อเสนอกฎหมาย คร งท ๒ ว นศ กร ท ๒๒ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมการ เด นคล ฟ ร สอร ทแอนด สปา พ ทยา อ าเภอบางละม ง จ งหว ดชลบ ร ๑.คณะผ เด นทางไปจ ดก จกรรม จ านวน ๑๙ คน ๑.๑ กรรมการการม ส วนร วมฯ จ านวน ๑๑ คน ๑.นายว ชร นทร จอมพลาพล รองเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ๒.นางบ ษกร อ มพรประภา ผ อ านวยการส าน กการประช ม ๓.นายอร าม อามระด ษ กรรมการฯ ภาคประชาชน ๔.นายทองค า แก วพรม กรรมการฯ ภาคประชาชน ๕.นายบรรพต วณ ชพ ทธร กษา กรรมการฯ ภาคประชาชน ๖.นายธนา เบญจาท ก ล กรรมการฯ ภาคประชาชน ๗.นางสาวปร ญาน ช เส อนาค ผ บ งค บบ ญชากล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๘.นายศ กด ดา ภารา น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๙.นายส ว ฒน ค ร ว เช ยร น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๑๐.นางสาวนงท พา ของส ร ว ฒนก ล น ต กรช านาญการพ เศษ กล มงานพระราชบ ญญ ต และญ ตต ๒ ๑๑.นางสาวมณ ศรา เทพห สด น ณ อย ธยา น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานพระราชบ ญญ ต และญ ตต ๒ ๑.๒ ส าน กการประช ม จ านวน ๗ คน ๑. นางสาวพน ดา น อยเสนา เจ าพน กงานธ รการปฏ บ ต งาน กล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๒. นางสาวป ยวรรณ บ ญย ง น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานพระราชบ ญญ ต และญ ตต ๒ ๓. นางสาวน ด นรล กษณ เจ าพน กงานบ นท กข อม ลปฏ บ ต งาน กล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๔. นางสาวว ลาว ลย จ ม น น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานพระราชบ ญญ ต และญ ตต ๒ ๕. นายนรว ชญ ว เศษศ ร ว ทยากรปฏ บ ต การ กล มงานระเบ ยบวาระ ๖.นางสาวประว วรรณ ถ งฝ ง ว ทยากรปฏ บ ต การ กล มงานระเบ ยบวาระ ๗. นายก ตต ศ กด เอ อกฤดาธ การ น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานกระท ถาม ๑.๓ สถาน ว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน ร ฐสภา จ านวน ๑ คน ๑. นายว นฉ ตร ค าวงษา เจ าหน าท บ นท กภาพโทรท ศน ๒.ผ เข าร วมก จกรรม จ านวน ๑๒๔ คน

17 ๑๖ ๓.ร ปแบบการจ ดก จกรรม การจ ดก จกรรมเสวนา เร องการเข าช อเสนอกฎหมายและเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บ กระบวนการเข าช อเสนอกฎหมาย คร งท ๒ ได จ ดในร ปแบบการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เม อว นศ กร ท ๒๒ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมการ เด นคล ฟ ร สอร ทแอนด สปา พ ทยา อ าเภอบางละม ง จ งหว ดชลบ ร ม จ านวน ผ เข าร วมการส มมนา ๑๒๔ คนประกอบด วยผ บร หารสถาน ว ทย ในจ งหว ดชลบ ร จ านวน ๑ คน น กจ ดรายการ ว ทย ในจ งหว ดชลบ ร จ านวน ๑ คน ข าราชการ/พน กงานของร ฐ/ร ฐว สาหก จ จ านวน ๔๗ คน อาจารย และ น กศ กษามหาว ทยาล ย จ านวน ๓๖ คน ทนายความ จ านวน ๒ คน น กธ รก จ จ านวน ๒๒ คน ร บจ าง ๗ คน อาช พอ นๆ ๘ คน ๔. ว ธ การจ ดก จกรรม ภาคเช า - การจ ดแสดงน ทรรศการน าเสนอเก ยวก บ หล กเกณฑ และกระบวนการในการเข าช อเสนอกฎหมาย ผลการด าเน นงานของร างพระราชบ ญญ ต ท ประชาชน เข าช อเสนอ ภาพบรรยากาศการเข าช อเสนอกฎหมายของ ประชาชน เป นต น - เวลา ๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ นาฬ กา ลงทะเบ ยนผ เข าร วม ก จกรรม

18 ๑๗ - เวลา ๐๙.๐๐ ๐๙.๑๕ นาฬ กา กล าวเป ด การส มมนา โดย โดย พลเอก ธ รเดช ม เพ ยร ประธานว ฒ สภา และกล าวรายงาน โดยนายว ชร นทร จอมพลาพล รองเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ๑.งานน าเสนอ (presentation)เร อง การ เข าช อเสนอกฎหมายของประชาชน จ านวน ๑ ช ด ๒.เอกสารเร องการเข าช อเสนอกฎหมาย ของประชาชน จ านวน ๑ เล ม ๓.แผ นพ บเผยแพร เร อง ส ทธ ของ ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งในการเข าช อเสนอกฎหมายและ เข าช อเสนอญ ตต ขอแก ไขเพ มเต มร ฐธรรมน ญ จ านวน ๑ ช ด - เวลา ๐๙.๑๕ ๑๐.๑๕ นาฬ กา การบรรยาย เร อง การม ส วนร วมทางการเม องการปกครองของประชาชนตาม ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย โดย ๑.นายศ กด ดา ภารา และ ๒.นายส ว ฒน ค ร ว เช ยร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ว สด อ ปกรณ และเอกสารประกอบการบรรยาย :

19 ๑๘ ว ธ การด าเน นการบรรยาย :เป นล กษณะการบรรยายให ความร เร องการเข าช อเสนอกฎหมายของประชาชน โดยม การอธ บายถ งความส าค ญของกฎหมายท ม ส วนเก ยวข องก บว ถ การด ารงช ว ตของประชาชนท กคนในประเทศ และร ฐธรรมน ญฉบ บ ป จจ บ นได เป ดโอกาสให ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งร วมก นเข าช อเสนอ กฎหมายได ตลอดถ งหล กเกณฑ และว ธ การในการเข าช อเสนอ กฎหมายของประชาชนตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยและ พระราชบ ญญ ต ว าด วยการเข าช อเสนอกฎหมาย พ.ศ.๒๕๔๒ กระบวนการข นตอนในการเข าช อเสนอกฎหมายการด าเน นการของ เจ าหน าท ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรเก ยวก บ ร างพระราชบ ญญ ต ท ประชาชนเสนอ และให ค าแนะน าแก ผ ท จะร เร ม เสนอกฎหมายเพ อให ผ เข าร บฟ งการบรรยายตระหน กถ งส ทธ ประโยชน ท จะได ร บหากเข าไปม ส วนร วมในกระบวนการเข าช อเสนอ กฎหมาย โดยม การซ กถามผ เข าฟ งการบรรยายเพ อให ร วมแสดงความ ค ดเห นหร อแลกเปล ยนความค ดเห น ซ งผ บรรยายได น าเสนอ Presentationเก ยวก บกระบวนการเข าช อเสนอ กฎหมายและการแสดงความค ดเห นของผ แทนการเสนอกฎหมาย พร อมท งแจกเอกสารเผยแพร เร องการ เข าช อเสนอกฎหมายของประชาชนเพ อใช ประกอบการบรรยายให ผ เข าฟ งการบรรยายม ความร ความเข าใจ มากย งข น การประเม นผล :ส งเกตการณ ขณะด าเน นก จกรรมการบรรยาย และให ผ เข าร บฟ งการบรรยายตอบ แบบสอบถามภายหล งจากเสร จส นการบรรยาย จากน นจ งรวบรวมข อม ลท ได มาว เคราะห เพ อให ทราบว า ประชาชนม ความร ความเข าใจและม ความสนใจท จะเข าร วมในกระบวนการเข าช อเสนอกฎหมายมากน อย เพ ยงใด - เวลา ๑๐.๑๕ ๑๒.๑๕ นาฬ กา การอภ ปราย เร อง กระบวนการเข าช อเสนอ กฎหมายของประชาชน ตามร ฐธรรมน ญแห ง ราชอาณาจ กรไทย โดยว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ ได แก ว ทยากร: ๑.นายธ รพ นธ แก นจ นทร กรรมการการเล อกต งประจ าจ งหว ดชลบ ร

20 ๑๙ ๒.นายธนาเบญจาท ก ล กรรมการ การม ส วนร วมฯ ๓.นายอร าม อามระด ษ กรรมการ การม ส วนร วมฯ ๔. นายบรรพต วณ ชพ ทธร กษา กรรมการการม ส วนร วมฯ ๕.นางบ ษกร อ มพรประภา กรรมการ การม ส วนร วมฯ โดยม นางสาวพ ธ พร ส ขศ ร น กส อสารมวลชน จ งหว ดชลบ ร เป นผ ด าเน นรายการ โดยม ประเด นในการอภ ปราย ด งน ประเด นท ๑ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรม ส วนช วยเหล อและสน บสน นการเข าช อเสนอ กฎหมายของประชาชนอย างไรบ าง ประเด นท ๒ ในฐานะผ แทนการเสนอ กฎหมาย ท านม แนวทางในการรวบรวมรายช อและ เอกสารประกอบการเข าช อเสนอกฎหมายอย างไร พบ ป ญหา อ ปสรรค ในการด าเน นการอย างไรบ าง และ ท านม ว ธ การแก ไขอย างไร ประเด นท ๓ ในฐานะน กกฎหมาย ท านม ความค ดเห นและข อเสนอแนะในเร องการม ส วนร วม ทางการเม องโดยตรงของประชาชนผ านกระบวน การเข าช อเสนอกฎหมายอย างไรบ าง ประเด นท ๔ คณะกรรมการการเล อกต งม ส วน ร วมและบทบาทในเร องการเข าช อเสนอกฎหมาย อย างไรบ าง ประเด นท ๕ ในฐานะน กส อสารมวลชน ท าน ม ความค ดเห นและข อเสนอแนะในเร องการม ส วนร วม ทางการเม องโดยตรงของประชาชนผ านกระบวนการ เข าช อเสนอกฎหมายอย างไรบ าง - ก จกรรมในภาคเช าม การถ ายทอดเส ยงทาง สถาน ว ทย กระจายเส ยง FM ๙๙.๗๕ Mhz

21 ๒๐ ภาคบ าย - เวลา ๑๓.๐๐ ๑๔.๐๐ นาฬ กา การแบ งกล ม ย อยเพ อระดมความค ดเห นของผ เข าร วมก จกรรมในประเด น เร อง ๑.แนวทางในการเผยแพร ความร เร องการเข าช อเสนอ กฎหมาย ๒.ข อเสนอแนะเก ยวก บกระบวนการเข าช อเสนอ กฎหมายของประชาชน ๓. กฎหมายท ประชาชนค ดว าเป นประโยชน ต อ ส วนรวมและประชาชนม ความสนใจท จะร วมก นเข าช อ เสนอกฎหมาย ๔.ท านค ดว าเป นเพราะเหต ใดท ป จจ บ นประชาชน ม ความสนใจในเร องการเข าช อเสนอกฎหมายเป นจ านวน มาก ๕.ท านม ความค ดเห นอย างไรในการค ดค านการ เข าช อเสนอกฎหมาย ๖.ท านค ดว าท านสนใจเข าช อเสนอกฎหมายโดย การเข าช อเสนอกฎหมายก นเองหร อร องขอให คณะกรรมการการเล อกต งด าเน นการให เพราะเหต ใด ๗.การเข าช อเสนอร างพระราชบ ญญ ต โดย ประชาชนท าได อย างไร ๘.หากท านได เข าร วมในการเข าช อเสนอกฎหมาย โดยประชาชน ท านค ดว าม แนวทางใดในการผล กด นว ธ การ ด าเน นการ ๙.ข อเสนอแนะอ นๆและน าเสนอผลการระดมความ ค ดเห น ท งน แต ละกล มจะได ร บค าถาม ๔ ข อ โดยข อท ๑,๒ และ ๓ จะเหม อนก นท กกล ม แต ข อ ๔ จะแตกต างก น กล มในภาคบ าย แบ งออกเป น ๖ กล ม โดยม เจ าหน าท จากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ท า หน าท เป นว ทยากรประจ ากล ม ด งน

22 ๒๑ กล มท ๑ นางสาวปร ญาน ช เส อนาค น ต กรช านาญการพ เศษ บ งค บบ ญชาข าราชการกล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย กล มท ๒ นายส ว ฒน ค ร ว เช ยร น ต กรปฏ บ ต การ และ นายศ กด ดา ภารา น ต กรปฏ บ ต การ กล มท ๓ นางสาวนงท พา ของส ร ว ฒนก ล น ต กรช านาญการพ เศษ กล มท ๔ นางสาวป ยวรรณ บ ญย ง น ต กรปฏ บ ต การ และ นางสาวมณ ศรา เทพห สด น ณ อย ธยา น ต กรปฏ บ ต การ กล มท ๕ นายเก ยรต ศ กด เอ อกฤดาธ การ น ต กรปฏ บ ต การ และนางสาวว ลาว ลย จ ม น น ต กรปฏ บ ต การ กล มท ๖ นายนรว ชญ ว เศษศ ร ว ทยากรปฏ บ ต การ และ นางสาวประว วรรณ ถ งฝ ง ว ทยากรปฏ บ ต การ - เวลา ๑๔.๐๐ ๑๕.๐๐ นาฬ กา น าเสนอผลการส มมนา

23 ๒๒ - เวลา ๑๕.๐๐ ๑๕.๓๐ นาฬ กา สร ปผลการส มมนา โดย นางบ ษกร อ มพรประภาผ อ านวยการส าน กการประช ม ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรและกรรมการการม ส วนร วมฯ - เวลา ๑๕.๓๐ ๑๖.๐๐ นาฬ กา พ ธ มอบเก ยรต บ ตร ให แก ผ เข าร วมส มมนาและป ดการส มมนา โดย นายว ชร นทร จอมพลาพล รองเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร

24 ๒๓ การประเม นผล ก จกรรมการบรรยายเผยแพร ความร เก ยวก บกระบวนการเข าช อเสนอกฎหมาย โครงการการม ส วนร วมของประชาชนเก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย เสวนาในห วข อ กฎหมายในม อเรา ว นศ กร ท ๒๒ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมการ เด นคล ฟ ร สอร ทแอนด สปา พ ทยา อ าเภอบางละม ง จ งหว ดชลบ ร ห วข อการประเม น : เพ อให ทราบว าการจ ดก จกรรมการบรรยายเผยแพร ความร บรรล ว ตถ ประสงค ของ โครงการหร อไม จ งได จ ดท าแบบสอบถามผ เข าร วมโครงการเสร มสร างความร ความเข าใจในการเข าช อเสนอ กฎหมายของประชาชน ซ งแบบสอบถามท ใช จะแบ งห วข อการประเม นออกเป น ๓ ส วน ได แก ส วนท ๑ ข อม ลเก ยวก บผ ตอบแบบประเม น ได แก ๑. เพศ ๒. อาย ๓. การศ กษา ๔. อาช พ ส วนท ๒ การประเม นความร ความเข าใจในการเข าช อเสนอกฎหมาย ๕. ความร ความเข าใจเร องการม ส วนร วมของประชาชนในการเข าช อเสนอกฎหมายก อนการเข าร วม ก จกรรม ๖. ความร ความเข าใจเร องการม ส วนร วมของประชาชนในการเข าช อเสนอกฎหมายหล งการเข าร วม ก จกรรม ส วนท ๓ การประเม นความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรม ๗. ความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรมคร งน ๘. ภายหล งจากการเข าร วมก จกรรมในคร งน แล ว ท านม แนวค ดหร อม ความสนใจท จะเสนอกฎหมาย เก ยวก บเร องใด หร อไม ๙. ภายหล งจากการเข าร วมก จกรรมในคร งน แล ว ท านจะน าความร เก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย ไปเผยแพร ให บ คคลอ น หร อไม อย างไร ๑๐. ข อเสนอแนะเก ยวก บการม ส วนร วมของประชาชนในการเข าช อเสนอกฎหมาย ๑๑. ข อเสนอแนะอ น ๆ การเก บรวบรวมข อม ล เก บรวบรวมข อม ลจากผ เข าร วมโครงการฯ โดยใช แบบสอบถาม จ านวน ๑๒๔ ช ด และได ร บ แบบสอบถามกล บค นมา จ านวน ๑๒๐ ช ด ค ดเป น ร อยละ ๙๖.๗๗ ของจ านวนผ เข าร วมโครงการ โดยม รายละเอ ยดการตอบแบบสอบถามด งน

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาน เทศงาน ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ระหว างว นท 4 5 มกราคม 2554

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาน เทศงาน ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ระหว างว นท 4 5 มกราคม 2554 1 รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาน เทศงาน ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ระหว างว นท 4 5 มกราคม 2554 หล กการและเหต ผล ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง เป นหน วยงานหล กของกรมประมง

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

ว ตถ ประสงค ของการประช ม เพ อนาข อเสนอแนะจากผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย

ว ตถ ประสงค ของการประช ม เพ อนาข อเสนอแนะจากผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย สร ปผลการประเม นการจ ดก จกรรม การเสวนา เร อง การประก นค ณภาพการศ กษาก บการพ ฒนามหาว ทยาล ย ว นท 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 12.00 น. ณ ห องประช มก จจาทร 2 ช น 4 อาคารป ยมหาราช มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนคร ตามพระราชบ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information