รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ"

Transcription

1 รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการการม ส วนร วมของประชาชนเก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย เสวนาในห วข อ กฎหมายในม อเรา ก จกรรมเสวนา เร องการเข าช อเสนอกฎหมายและเสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บกระบวนการเข าช อเสนอกฎหมาย คร งท ๑ ว นศ กร ท ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโฆษะ อ าเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น และ คร งท ๒ ว นศ กร ท ๒๒ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมการ เด น คล ฟ ร สอร ท แอนด สปา พ ทยา อ าเภอบางละม ง จ งหว ดชลบ ร จ ดท าโดย คณะกรรมการการม ส วนร วมของประชาชนในการแสดงความค ดเห นและร วมต ดตาม ตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๖

2 สร ปผลการจ ดโครงการการม ส วนร วมของประชาชนเก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย เสวนาในห วข อ กฎหมายในม อเรา ก จกรรมเสวนา เร องการเข าช อเสนอกฎหมายและเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บ กระบวนการเข าช อเสนอกฎหมาย คร งท ๑ ว นศ กร ท ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโฆษะ อ าเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น ๑.คณะผ เด นทางไปจ ดก จกรรม จ านวน ๒๑ คน ๑.๑ กรรมการการม ส วนร วมฯ จ านวน ๑๓ คน ๑.นายว ชร นทร จอมพลาพล รองเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ๒.นางส ภาร ตน วสะภาคย ท ปร กษาด านระบบงานน ต บ ญญ ต ๓.นางบ ษกร อ มพรประภา ผ อ านวยการส าน กการประช ม ๔.นายอร าม อามระด ษกรรมการฯ ภาคประชาชน ๕.นายทองค า แก วพรม กรรมการฯ ภาคประชาชน ๖.นางเบญจวรรณ ส งห สมบ ญกรรมการฯ ภาคประชาชน ๗.นายธนาเบญจาท ก ล กรรมการฯ ภาคประชาชน ๘.นายว ฒนา อ คคพาน ชกรรมการฯ ภาคประชาชน ๙.นางสาวปร ญาน ช เส อนาค ผ บ งค บบ ญชากล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๑๐.นายศ กด ดา ภารา น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๑๑.นายส ว ฒน ค ร ว เช ยร น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๑๒.นางสาวนงท พา ของส ร ว ฒนก ล น ต กรช านาญการพ เศษ กล มงานพระราชบ ญญ ต และญ ตต ๒ ๑๓.นางสาวมณ ศรา เทพห สด น ณ อย ธยา น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานพระราชบ ญญ ต และญ ตต ๒ ๑.๒ ส าน กการประช ม จ านวน ๗ คน ๑. นางสาวพน ดา น อยเสนา เจ าพน กงานธ รการปฏ บ ต งาน กล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๒. นางสาวพ ชร บ ญส ง เจ าพน กงานธ รการปฏ บ ต งาน กล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๓. นางสาวน ด นรล กษณ เจ าพน กงานบ นท กข อม ลปฏ บ ต งาน กล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๔. นางสาวว ลาว ลย จ ม น น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานพระราชบ ญญ ต และญ ตต ๒ ๕. นายนรว ชญ ว เศษศ ร ว ทยากรปฏ บ ต การ กล มงานระเบ ยบวาระ ๖.นางสาวประว วรรณ ถ งฝ ง ว ทยากรปฏ บ ต การ กล มงานระเบ ยบวาระ ๗. นายก ตต ศ กด เอ อกฤดาธ การ น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานกระท ถาม ๑.๓ สถาน ว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน ร ฐสภา จ านวน ๑ คน ๑. นายน ภ ทร พลเหม อน ต าแหน งช างภาพโทรท ศน พน กงานราชการ

3 ๒ ๒.ผ เข าร วมก จกรรม จ านวน ๑๓๔ คน ๓.ร ปแบบการจ ดก จกรรม การจ ดก จกรรมเสวนา เร องการเข าช อเสนอกฎหมายและเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บ กระบวนการเข าช อเสนอกฎหมาย คร งท ๑ ได จ ดในร ปแบบการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เม อว นศ กร ท ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโฆษะ อ าเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น ม จ านวนผ เข าร วมการส มมนา ๑๓๔ คนประกอบด วย ผ บร หารสถาน ว ทย ในจ งหว ดขอนแก น จ านวน ๘ คน น กจ ดรายการว ทย ในจ งหว ดขอนแก น จ านวน ๑๒ คน ข าราชการ/พน กงานของร ฐ/ร ฐว สาหก จ จ านวน ๕๑ คน อาจารย และน กศ กษามหาว ทยาล ย จ านวน ๕ คน ทนายความ จ านวน ๕ คน น กธ รก จ จ านวน ๒๒ คน ร บจ าง ๙ คนอาช พอ นๆ ๒๐ คน (ไม ตอบแบบสอบถาม ๒ คน) ๔. ว ธ การจ ดก จกรรม ภาคเช า - การจ ดแสดงน ทรรศการน าเสนอเก ยวก บ หล กเกณฑ และกระบวนการในการเข าช อเสนอ กฎหมาย ผลการด าเน นงานของร างพระราชบ ญญ ต ท ประชาชนเข าช อเสนอ ภาพบรรยากาศการเข าช อเสนอ กฎหมายของประชาชน เป นต น - เวลา ๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ นาฬ กา ลงทะเบ ยน ผ เข าร วมก จกรรม เวลา ๐๙.๐๐ ๐๙.๑๕ นาฬ กา กล าวเป ดการส มมนา โดย นายเจร ญ จรรย โกมล รองประธานสภาผ แทนราษฎร และกล าวรายงาน โดยนายว ชร นทร จอมพลาพล รองเลขาธ การ สภาผ แทนราษฎร

4 - เวลา ๐๙.๑๕ ๑๐.๑๕ นาฬ กา การบรรยาย เร อง การม ส วนร วมทางการเม องการปกครองของ ประชาชนตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย โดย ๓ ๑.นายศ กด ดา ภารา และ ๒.นายส ว ฒน ค ร ว เช ยร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ว สด อ ปกรณ และเอกสารประกอบการบรรยาย : ๑.งานน าเสนอ (presentation)เร อง การเข าช อ เสนอกฎหมายของประชาชน จ านวน ๑ ช ด ๒.เอกสารเร องการเข าช อเสนอกฎหมายของ ประชาชน จ านวน ๑ เล ม ๓.แผ นพ บเผยแพร เร อง ส ทธ ของ ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งในการเข าช อเสนอกฎหมายและ เข าช อเสนอญ ตต ขอแก ไขเพ มเต มร ฐธรรมน ญ จ านวน ๑ ช ด ว ธ การด าเน นการบรรยาย :เป นล กษณะการบรรยายให ความร เร องการเข าช อเสนอกฎหมายของประชาชน โดยม การ อธ บายถ งความส าค ญของกฎหมายท ม ส วนเก ยวข องก บว ถ การ ด ารงช ว ตของประชาชนท กคนในประเทศ และร ฐธรรมน ญ ฉบ บป จจ บ นได เป ดโอกาสให ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งร วมก นเข าช อเสนอกฎหมายได ตลอดถ งหล กเกณฑ และ ว ธ การในการเข าช อเสนอกฎหมายของประชาชนตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยและพระราชบ ญญ ต ว า ด วยการเข าช อเสนอกฎหมาย พ.ศ.๒๕๔๒ กระบวนการข นตอนในการเข าช อเสนอกฎหมายการด าเน นการของ เจ าหน าท ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรเก ยวก บร างพระราชบ ญญ ต ท ประชาชนเสนอ และให ค าแนะน าแก ผ ท จะร เร มเสนอกฎหมายเพ อให ผ เข าร บฟ งการบรรยายตระหน กถ งส ทธ ประโยชน ท จะได ร บหาก เข าไปม ส วนร วมในกระบวนการเข าช อเสนอกฎหมาย โดยม การซ กถามผ เข าฟ งการบรรยายเพ อให ร วมแสดง ความค ดเห นหร อแลกเปล ยนความค ดเห น ซ งผ บรรยายได น าเสนอ Presentation เก ยวก บกระบวนการเข าช อ เสนอกฎหมายและการแสดงความค ดเห นของผ แทนการเสนอกฎหมาย พร อมท งแจกเอกสารเผยแพร เร องการ เข าช อเสนอกฎหมายของประชาชนเพ อใช ประกอบการบรรยายให ผ เข าฟ งการบรรยายม ความร ความเข าใจ มากย งข น การประเม นผล :ส งเกตการณ ขณะด าเน นก จกรรมการบรรยาย และให ผ เข าร บฟ งการบรรยายตอบ แบบสอบถามภายหล งจากเสร จส นการบรรยาย จากน นจ งรวบรวมข อม ลท ได มาว เคราะห เพ อให ทราบว า ประชาชนม ความร ความเข าใจและม ความสนใจท จะเข าร วมในกระบวนการเข าช อเสนอกฎหมายมากน อย เพ ยงใด

5 ๔ - เวลา ๑๐.๑๕ ๑๒.๑๕ นาฬ กา การอภ ปรายเร อง เร อง กระบวนการเข าช อเสนอกฎหมาย ของประชาชน ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย โดยว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ ได แก ๑.นายธนา เบญจาท ก ล กรรมการการม ส วนร วมฯ ๒.นายอร าม อามระด ษ กรรมการการม ส วนร วม ๓.อาจารย ว ฒนา อ คคพาน ช กรรมการการม ส วนร วมฯ ๔.นางบ ษกร อ มพรประภา กรรมการการม ส วนร วมฯ โดยม นายพรพ ท กษ แม นศ ร ผ อ านวยการสถาน ว ทย กระจายเส ยงแห งประเทศไทย จ.ขอนแก น เป นผ ด าเน นรายการ โดยม ประเด นในการอภ ปราย ด งน ประเด นท ๑ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรม ส วนช วยเหล อและสน บสน นการเข าช อเสนอ กฎหมายของประชาชนอย างไรบ าง ประเด นท ๒ ในฐานะผ แทนการเสนอกฎหมาย ท านม แนวทางในการรวบรวมรายช อและเอกสาร ประกอบการเข าช อเสนอกฎหมายอย างไร พบป ญหา อ ปสรรค ในการด าเน นการอย างไรบ าง และท านม ว ธ การ แก ไขอย างไร ประเด นท ๓ ในฐานะน กกฎหมายท านม ความค ดเห นและข อเสนอแนะในเร องการม ส วนร วม ทางการเม องโดยตรงของประชาชนผ านกระบวนการเข าช อเสนอกฎหมายอบ างไรบ าง ประเด นท ๔ ในฐานะน กว ชาการท านม ความค ดเห นและข อเสนอแนะในเร องการม ส วนร วม ทางการเม องโดยตรงของประชาชนผ านกระบวนการเข าช อเสนอกฎหมายอย างไรบ าง - ก จกรรมในภาคเช าม การถ ายทอดเส ยงทางสถาน ว ทย กระจายเส ยง FM ๙๙.๕๐ Mhz. และ AM ๖๔๘ khz

6 ๕ ภาคบ าย - เวลา ๑๓.๐๐ ๑๔.๐๐ นาฬ กา การแบ งกล มย อยเพ อระดมความค ดเห นของผ เข าร วมก จกรรม ในประเด นเร อง ๑.แนวทางในการเผยแพร ความร เร องการเข าช อเสนอกฎหมาย ๒.ข อเสนอแนะเก ยวก บกระบวนการเข าช อเสนอกฎหมายของประชาชน ๓. กฎหมายท ประชาชนค ดว าเป นประโยชน ต อส วนรวมและประชาชนม ความสนใจท จะร วมก นเข าช อ เสนอกฎหมาย ๔.ท านค ดว าเป นเพราะเหต ใดท ป จจ บ นประชาชนม ความสนใจในเร องการเข าช อเสนอกฎหมายเป น จ านวนมาก ๕.ท านม ความค ดเห นอย างไรในการค ดค านการเข าช อเสนอกฎหมาย ๖.ท านค ดว าท านสนใจเข าช อเสนอกฎหมายโดยการเข าช อเสนอกฎหมายก นเองหร อร องขอให คณะกรรมการการเล อกต งด าเน นการให เพราะเหต ใด ๗.การเข าช อเสนอร างพระราชบ ญญ ต โดยประชาชนท าได อย างไร ๘.หากท านได เข าร วมในการเข าช อเสนอกฎหมายโดยประชาชน ท านค ดว าม แนวทางใดในการผล กด น ว ธ การด าเน นการ ๙.ข อเสนอแนะอ นๆและน าเสนอผลการระดมความค ดเห น ท งน แต ละกล มจะได ร บค าถาม ๔ ข อ โดยข อท ๑,๒ และ ๓ จะเหม อนก นท กกล ม แต ข อ ๔ จะ แตกต างก น กล มในภาคบ าย แบ งออกเป น ๖ กล ม โดยม เจ าหน าท จากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ท า หน าท เป นว ทยากรประจ ากล ม ด งน โดยแบ งออกเป น ๖ กล ม โดยม เจ าหน าท จาก ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ท าหน าท เป นว ทยากร ประจ ากล ม ด งน กล มท ๑ นายส ว ฒน ค ร ว เช ยร น ต กรปฏ บ ต การ กล มท ๒ นายศ กด ดา ภารา น ต กรปฏ บ ต การ กล มท ๓ นางสาวนงท พา ของส ร ว ฒนก ลน ต กรช านาญการพ เศษ กล มท ๔ นางสาวว ลาว ลย จ ม น น ต กรปฏ บ ต การ กล มท ๕ นายเก ยรต ศ กด เอ อกฤดาธ การ น ต กรปฏ บ ต การ กล มท ๖ นายนรว ชญ ว เศษศ ร ว ทยากรปฏ บ ต การ

7 ๖ - เวลา ๑๔.๐๐ ๑๕.๐๐ นาฬ กา น าเสนอผลการส มมนา.

8 ๗ - เวลา ๑๕.๐๐ ๑๕.๓๐ นาฬ กา สร ปผลการส มมนา โดย นางบ ษกร อ มพรประภา ผ อ านวยการส าน กการประช ม ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรและกรรมการการม ส วนร วมฯ - เวลา ๑๕.๓๐ ๑๖.๐๐ นาฬ กา พ ธ มอบเก ยรต บ ตร ให แก ผ เข าร วมส มมนาและป ดการส มมนา โดย นายว ชร นทร จอมพลาพล รองเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร

9 ๘ การประเม นผล ก จกรรมการบรรยายเผยแพร ความร เก ยวก บกระบวนการเข าช อเสนอกฎหมาย โครงการการม ส วนร วมของประชาชนเก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย เสวนาในห วข อ กฎหมายในม อเรา ว นศ กร ท ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโฆษะ อ าเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น ห วข อการประเม น : เพ อให ทราบว าการจ ดก จกรรมการบรรยายเผยแพร ความร บรรล ว ตถ ประสงค ของ โครงการหร อไม จ งได จ ดท าแบบสอบถามผ เข าร วมโครงการเสร มสร างความร ความเข าใจในการเข าช อเสนอ กฎหมายของประชาชน ซ งแบบสอบถามท ใช จะแบ งห วข อการประเม นออกเป น ๓ ส วน ได แก ส วนท ๑ ข อม ลเก ยวก บผ ตอบแบบประเม น ได แก ๑. เพศ ๒. อาย ๓. การศ กษา ๔. อาช พ ส วนท ๒ การประเม นความร ความเข าใจในการเข าช อเสนอกฎหมาย ๕. ความร ความเข าใจเร องการม ส วนร วมของประชาชนในการเข าช อเสนอกฎหมายก อนการเข าร วม ก จกรรม ๖. ความร ความเข าใจเร องการม ส วนร วมของประชาชนในการเข าช อเสนอกฎหมายหล งการเข าร วม ก จกรรม ส วนท ๓ การประเม นความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรม ๗. ความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรมคร งน ๘. ภายหล งจากการเข าร วมก จกรรมในคร งน แล ว ท านม แนวค ดหร อม ความสนใจท จะเสนอกฎหมาย เก ยวก บเร องใด หร อไม ๙. ภายหล งจากการเข าร วมก จกรรมในคร งน แล ว ท านจะน าความร เก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย ไปเผยแพร ให บ คคลอ น หร อไม อย างไร ๑๐. ข อเสนอแนะเก ยวก บการม ส วนร วมของประชาชนในการเข าช อเสนอกฎหมาย ๑๑. ข อเสนอแนะอ น ๆ การเก บรวบรวมข อม ล เก บรวบรวมข อม ลจากผ เข าร วมโครงการฯ โดยใช แบบสอบถาม จ านวน ๑๓๔ ช ด และได ร บ แบบสอบถามกล บค นมา จ านวน ๑๓๒ ช ด ค ดเป น ร อยละ ๙๘.๕๑ ของจ านวนผ เข าร วมโครงการ โดยม รายละเอ ยดการตอบแบบสอบถามด งน

10 ๙ ส วนท ๑ ข อม ลเก ยวก บผ ตอบแบบประเม นผล ห วข อ ผลการส ารวจ(คน) ๑. เพศ ชาย (๑๐๔) หญ ง (๒๘) ๒. อาย ต ากว า ๒๐ ป (-) ๒๐-๒๙ ป (๘) ๓๐-๓๙ ป (๘) ๔๐-๔๙ ป (๕๔) ๕๐ ป ข นไป (๖๒) ๓. การศ กษา ประถมศ กษา (๗) ม ธยมศ กษาตอนต น (๒๗) ม ธยมศ กษาตอนปลายหร อเท ยบเท า (๓๒) อน ปร ญญาหร อเท ยบเท า (๒๘) ปร ญญาตร หร อเท ยบเท า (๒๖) ปร ญญาโทข นไป (๑๒) ๔. อาช พ ผ บร หารสถาน ว ทย (๘) น กจ ดรายการว ทย (๑๒) ข าราชการ/พน กงานของร ฐ/ร ฐว สาหก จ (๕๑) อาจารย (๕) ทนายความ (๕) ธ รก จส วนต ว (๒๒) ร บจ าง (๙) อ นๆ (๒๐) ส วนท ๒ การประเม นความร ความเข าใจในการเข าช อเสนอกฎหมาย ค าช แจง กร ณาท าเคร องหมาย ในช อง ท ตรงก บความเข าใจของท านมากท ส ด ๕. ก อน เข าร วมก จกรรมท านม ความร ความเข าใจเร องการม ส วนร วมของประชาชนในการเข าช อเสนอ กฎหมาย ในประเด นด งต อไปน หร อไม ข อ ประเด นการประเม น ใช ไม ใช ร อยละท ตอบถ ก ๑ เม อพ ดถ งกฎหมาย ท านม กน กถ งแต กฎหมายอาญาท ม ไว เพ อควบค มส งคม ๖๕ ๕๗ ๕๐.๗๖ ให เก ดความสงบส ขเร ยบร อยเท าน น ๒ ประชาชนท กคนสามารถเข าช อเสนอร างพระราชบ ญญ ต เข าส การพ จารณาของ ๑๑๓ ๑๙ ๑๔.๓๙ ร ฐสภาได ๓ การเข าช อเสนอร างพระราชบ ญญ ต ท าได ว ธ เด ยวค อรวบรวมรายช อเสนอต อ ๙๖ ๓๖ ๒๗.๒๗ ประธานร ฐสภาโดยตรง ๔ ป จจ บ นร ฐธรรมน ญก าหนดให การเข าช อร องขอต อประธานร ฐสภาเพ อให ๘๑ ๕๑ ๓๘.๖๔ ร ฐสภาพ จารณาร างพระราชบ ญญ ต ต องม ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งเข าช อ ไม น อยกว า ๒๐,๐๐๐ คน ๕ ป จจ บ นร ฐธรรมน ญก าหนดให ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งเข าช อร องขอต อ ๑๑๓ ๑๙ ๑๔.๓๙ ประธานร ฐสภาเพ อให ร ฐสภาพ จารณาร างพระราชบ ญญ ต ตามท ก าหนดใน หมวด ๓ (ส ทธ และเสร ภาพของชนชาวไทย) และหมวด ๕ (แนวนโยบาย พ นฐานแห งร ฐ) ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยฉบ บป จจ บ น และ ร างพระราชบ ญญ ต ท เก ยวข องก บหมวดอ น ๆ ก ได ๖ การเข าช อเสนอร างพระราชบ ญญ ต ให ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งลงลายม อ ๘๕ ๔๗ ๓๕.๖๑ ช อด วยตนเองพร อมระบ เลขประจ าต วประชาชนโดยไม จ าเป นต องแนบ ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนและส าเนาทะเบ ยนบ านก ได ๗ ร างพระราชบ ญญ ต ท ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งเข าช อเสนอต อประธาน ๘๓ ๔๙ ๓๗.๑๒ ร ฐสภาต องได ร บการร บรองจากนายกร ฐมนตร ก อนท กฉบ บ ๘ ป จจ บ นร ฐธรรมน ญก าหนดให ประชาชนเข าช อเสนอญ ตต ขอแก ไขเพ มเต ม ๘๗ ๔๕ ๓๔.๐๙

11 ๑๐ ข อ ประเด นการประเม น ใช ไม ใช ร อยละท ตอบถ ก ร ฐธรรมน ญได โดยต องม ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งเข าช อก นไม น อยกว า ๒๐,๐๐๐ คน ๙ หากม บ คคลแอบอ างน าช อเราไปเข าช อเสนอกฎหมายสามารถร องขอ ๑๐๐ ๓๒ ๒๔.๒๔ ค ดค านให ต ดช อออกภายใน ๓๐ ว นน บแต ว นป ดประกาศ ๑๐ ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งท เข าช อเสนอร างพระราชบ ญญ ต ไปแล วสามารถ ย นเร องขอถอนช อออกได ตราบท ย งไม น าเข าส การพ จารณาของร ฐสภา ๑๐๙ ๒๓ ๑๗.๔๒ ๖. หล ง เข าร วมก จกรรมท านม ความร ความเข าใจเร องการม ส วนร วมของประชาชนในการเข าช อเสนอกฎหมาย ในประเด นด งต อไปน หร อไม ข อ ประเด นการประเม น ใช ไม ใช ร อยละท ตอบถ ก ๑ เม อพ ดถ งกฎหมาย ท านม กน กถ งแต กฎหมายอาญาท ม ไว เพ อควบค มส งคม ๓๕ ๙๗ ๗๓.๔๘ ให เก ดความสงบส ขเร ยบร อยเท าน น ๒ ประชาชนท กคนสามารถเข าช อเสนอร างพระราชบ ญญ ต เข าส การพ จารณาของ ๖๒ ๗๐ ๕๓.๐๓ ร ฐสภาได ๓ การเข าช อเสนอร างพระราชบ ญญ ต ท าได ว ธ เด ยวค อรวบรวมรายช อเสนอต อ ๓๗ ๙๕ ๗๑.๙๗ ประธานร ฐสภาโดยตรง ๔ ป จจ บ นร ฐธรรมน ญก าหนดให การเข าช อร องขอต อประธานร ฐสภาเพ อให ๓๓ ๙๙ ๗๕ ร ฐสภาพ จารณาร างพระราชบ ญญ ต ต องม ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งเข าช อ ไม น อยกว า ๒๐,๐๐๐ คน ๕ ป จจ บ นร ฐธรรมน ญก าหนดให ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งเข าช อร องขอต อ ๖๓ ๖๙ ๕๒.๒๗ ประธานร ฐสภาเพ อให ร ฐสภาพ จารณาร างพระราชบ ญญ ต ตามท ก าหนดใน หมวด ๓ (ส ทธ และเสร ภาพของชนชาวไทย) และหมวด ๕ (แนวนโยบาย พ นฐานแห งร ฐ) ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยฉบ บป จจ บ น และ ร างพระราชบ ญญ ต ท เก ยวข องก บหมวดอ น ๆ ก ได ๖ การเข าช อเสนอร างพระราชบ ญญ ต ให ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งลงลายม อ ๒๗ ๑๐๕ ๗๙.๕๕ ช อด วยตนเองพร อมระบ เลขประจ าต วประชาชนโดยไม จ าเป นต องแนบ ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนและส าเนาทะเบ ยนบ านก ได ๗ ร างพระราชบ ญญ ต ท ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งเข าช อเสนอต อประธาน ๕๐ ๘๒ ๖๒.๑๒ ร ฐสภาต องได ร บการร บรองจากนายกร ฐมนตร ก อนท กฉบ บ ๘ ป จจ บ นร ฐธรรมน ญก าหนดให ประชาชนเข าช อเสนอญ ตต ขอแก ไขเพ มเต ม ๔๒ ๙๐ ๖๘.๑๘ ร ฐธรรมน ญได โดยต องม ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งเข าช อก นไม น อยกว า ๒๐,๐๐๐ คน ๙ หากม บ คคลแอบอ างน าช อเราไปเข าช อเสนอกฎหมายสามารถร องขอ ๔๖ ๘๖ ๖๕.๑๕ ค ดค านให ต ดช อออกภายใน ๓๐ ว นน บแต ว นป ดประกาศ ๑๐ ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งท เข าช อเสนอร างพระราชบ ญญ ต ไปแล วสามารถ ย นเร องขอถอนช อออกได ตราบท ย งไม น าเข าส การพ จารณาของร ฐสภา ๕๓ ๗๙ ๕๙.๘๕

12 ๑๑ ส วนท ๓ การประเม นความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรม ค าช แจง กร ณาท าเคร องหมาย ในช อง ท ตรงก บความค ดเห นของท านมากท ส ด ๗. ความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรมคร งน ข อ ประเด นการประเม น พ งพอใจ ร อยละ ไม พ ง ร อยละ พอใจ ๑ โดยภาพรวมว ทยากรม ความร และความเช ยวชาญในห วข อท บรรยาย ๑๓๑ ๙๙.๒๔ ๑ ๐.๗๖ ๒ โดยภาพรวมว ทยากรใช โสตท ศน ปกรณ และส อต าง ๆ เหมาะสมก บเน อหา ๑๒๖ ๙๕.๔๕ ๖ ๔.๕๕ สาระท บรรยาย ๓ การอน ญาตให ซ กถามและการตอบค าถาม ๑๒๐ ๙๐.๙๑ ๑๒ ๙.๐๙ ๔ ระยะเวลาท ใช ในการบรรยาย ๑๐๓ ๗๘.๐๓ ๒๙ ๒๑.๙๗ ๕ ประโยชน ท ได ร บจากการเข าร วมร บฟ งการบรรยาย ๑๓๑ ๙๙.๒๔ ๑ ๐.๗๖ ๗. ข อเสนอแนะเก ยวก บการม ส วนร วมของประชาชนในเร องการเข าช อเสนอกฎหมาย - การม ส วนร วมของประชาชนควรเก ดจากความต องการของประชาชนจร ง ๆ - ควรจ ดให ม สถานท ท สามารถย นเข าช อเสนอกฎหมายได ท กจ งหว ด - ควรลดจ านวนผ เข าช อเสนอกฎหมายเหล อเพ ยง ๕,๐๐๐ คน - ควรม หน วยงานท ใกล ช ดก บประชาชน จะได เสนอกฎหมายได ตรงตามความต องการของประชาชน อย างแท จร ง - ควรจ ดให ม การประช มประจ าเด อนในหม บ าน สร างความร ให แก ผ น าช มชนเพ อท จะน าไปเผยแพร ให ล กบ านได เห นถ งความส าค ญและประโยชน ของการม ส วนร วมในการเข าช อเสนอกฎหมาย - ให ประชาชนส าน กในส ทธ และหน าท โดยเฉพาะหน าท ท จะต องปฏ บ ต โดยไม กระทบส ทธ ของบ คคล อ น - การม ส วนร วมควรม ให ท วถ งท กระด บ ต งแต หม บ าน ช มชน ต าบล อ าเภอ จ งหว ด และประเทศ - ม การจ ดอบรมส มมนาย อยลงไปถ งระด บอ าเภอ ระด บท องถ น และม การประชาส มพ นธ ให ประชาชน ร บร มากข น - ควรประชาส มพ นธ เก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมายแก ประชาชนให มากกว าน - ขอให ทางผ จ ดแนะน าความร เก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมายให มากกว าน - ควรให สามารถเข าช อเสนอกฎหมายผ านทางอ นเทอร เน ตได - เพ มการส อสารประชาส มพ นธ ทางท ว ให มากข น - ควรให ประชาชนได ร ส ทธ ของตนเองตามร ฐธรรมน ญ - ไม ก าหนดหล กเกณฑ ของเอกสารประกอบการเข าช อเสนอกฎหมายมากเก นไป - ควรประชาส มพ นธ ระด บท องถ น และสถาบ นการศ กษาให มากข น - ควรจ ดงบประมาณเพ ออ านวยความสะดวกในการเข าช อเสนอกฎหมายของประชาชน - ร ฐสภาควรจ ดอบรมเช นน ท กป - ควรม ข นตอนในการเสนอกฎหมายได รวดเร วสามารถใช ได ท นเวลา

13 ๑๒ - ควรอธ บายให ประชาชนเข าใจถ งส ทธ หน าท ของต วเอง - ควรเผยแพร ตามสถาน ว ทย ช มชนให มากข น - ควรจะให เวลาในการจ ดส มมนามากกว าน และม การแนะน าหร อฝ กปฏ บ ต ในในแบบการเข าช อเสนอ กฎหมายท ถ กต อง - ควรเสนอแนะแนวทางท จะให การเข าช อเสนอกฎหมายบรรล ว ตถ ประสงค และเส ยค าใช จ ายน อย ท ส ด - ควรให กฎหมายท เสนอโดยประชาชน หร อต วแทนของประชาชนได ร บการพ จารณาโดยเร ว ๘. ข อเสนอแนะอ น ๆ - ควรน าส อหร อเจ าของว ทย ช มชน อบต. ไปด งานท ร ฐสภาเพ อเสร มสร างความเข าใจในเร องน ให มาก ข น สามารถน าไปขยายผลให ประชาชนในช มชนเข าใจมากข น - ควรจ ดอบรมหร อส มมนาในห วข ออ นๆ ให มากข น - ควรจ ดอบรมเผยแพร ให ประชาชนร เก ยวก บบทบาท ส ทธ และหน าท ของประชาชน - ควรจ ดส มมนาท กป หร อท ก ๖ เด อน เพ อกระต นให ผ น าช มชนเข าใจถ งกระบวนการใช ส ทธ ของ ต วเองให มากข น - ควรจ ดเวลาการบรรยายเพ มอ ก เน องจากว ทยากรบรรยายด มาก - ระยะเวลาในการส มมนาค อนข างน อย - ควรจ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การเร องการเข าช อเสนอกฎหมายจ ดให ม การด งานท ร ฐสภาเพราะผ เข า ส มมนาท ย งไม เคยไปร ฐสภาได ทราบว าสถานท ร ฐสภาเป นอย างไร ว เคราะห ข อม ลในภาพรวม ๑. ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ เป นเพศชาย ค ดเป นร อยละ ๗๘.๗๙ ๒. ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ ม อาย ต งแต ๕๐ ป ข นไป ค ดเป นร อยละ ๔๖.๙๗ ๓. ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ ม การศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนปลายหร อเท ยบเท า ค ดเป นร อยละ ๒๔.๒๔ ๔. ในก จกรรมการบรรยายเผยแพร ความร คร งน ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ ม อาช พข าราชการ/ พน กงานของร ฐ/ร ฐว สาหก จ ค ดเป นร อยละ ๓๖.๖๔ รองลงมาประกอบธ รก จส วนต ว ค ดเป นร อยละ ๑๖.๖๗ ๕. ภายหล งท ได เข าร บฟ งการบรรยายแล วปรากฏว า ผ เข าร บฟ งการบรรยายม ความร ความเข าใจเร อง การม ส วนร วมของประชาชนในการเข าช อเสนอกฎหมายด กว าก อนการบรรยาย ๖. ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ ค ดเป นร อยละ ๙๙.๒๔ ม ความพ งพอใจ ในเร องโดยภาพรวมว ทยากร ม ความร และความเช ยวชาญในห วข อท บรรยาย ๗. ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ ค ดเป นร อยละ ๙๕.๔๕ ม ความพ งพอใจ ในเร อง โดยภาพรวม ว ทยากรใช โสตท ศน ปกรณ และส อต าง ๆ เหมาะสมก บเน อหาสาระท บรรยาย ๘. ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ ค ดเป นร อยละ ๙๐.๙๙ ม ความพ งพอใจ ในเร อง การอน ญาตให ซ กถามและการตอบค าถาม ๙. ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ ค ดเป นร อยละ ๗๘.๐๓ ม ความพ งพอใจ ในเร อง ระยะเวลาท ใช ใน การบรรยาย

14 ๑๓ ๑๐. ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ ค ดเป นร อยละ ๙๙.๒๔ ม ความพ งพอใจ ในเร อง ประโยชน ท ได ร บ จากการเข าร วมร บฟ งการบรรยาย ๑๑. ภายหล งจากฟ งการบรรยาย ผ เข าฟ งการบรรยายท ส งแบบสอบถามกล บค นมาจ านวนท งส น ๑๓๒ คน โดยส วนใหญ ม ความสนใจท จะเป นผ แทนการเสนอกฎหมายหร อร วมเข าช อเสนอกฎหมาย จ านวน ๘๐ คน และจะน าความร เก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมายไปเผยแพร ให บ คคลอ นร บทราบ จ านวน ๙๐ คน ผลท ได ร บจากการด าเน นก จกรรมตามว ตถ ประสงค ของโครงการ ๑. ผ เข าฟ งการบรรยายม ความร ความเข าใจในเร องการม ส วนร วมทางการเม องและหล กเกณฑ ว ธ การ ในการเข าช อเสนอกฎหมายมากข น ๒. ผ เข าฟ งการบรรยายได ม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นเก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมายท ง ในขณะฟ งการบรรยายการส มมนากล มย อยและการตอบแบบสอบถามอ นเป นการส งเสร มให ประชาชนม ท ศนคต ท ด ต อการม ส วนร วมในการเม องการปกครองตามระบอบประชาธ ปไตย ๓. จากการส งเกตการณ พบว า ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ ม ความสนใจท จะเผยแพร ความร ในการ เข าช อเสนอกฎหมายหร อแนะน าผ อ นต อไป ซ งเป นไปตามว ตถ ประสงค ของโครงการท ต องการให กล มเป าหมายท ได เข าร วมก จกรรมสามารถน าความร เก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมายไปเผยแพร แก บ คคลในวงงานของตนได อย างกว างขวาง ซ งถ อเป นการให ประชาชนได เข ามาม ส วนร วมในระด บแรกค อ ระด บการให ข อม ล เพ อให ประชาชนได ร บร เร ยนร ท าความเข าใจ ร วมแสดงท ศนะ และน าข อม ลด งกล าวไปเผยแพร ต อไป และในระด บท ๒ ระด บการปร กษาหาร อ เป นการร บฟ งความค ดเห น โดยคณะกรรมการฯ ได เป ดร บฟ งความค ดเห น ข อป ญหา และ ข อเสนอแนะต างๆ จากกล มเป าหมายเพ อน าไปปร บปร งแก ไขต อไป ๔. ประชาชนได เข ามาเป นเคร อข ายก บส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร และทราบว า หากต องการ เสนอกฎหมายหร อทราบข อม ลต างๆ เก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย สามารถต ดต อสอบถามได ท กล มงาน เข าช อเสนอกฎหมาย ส าน กการประช ม ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ซ งเป นเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน โดยตรงและเป นการสร างเคร อข ายระหว างประชาชนก บเจ าหน าท ให กว างขวางมากย งข น สร ปผลการประเม น จากการว เคราะห ข อม ลท ได ร บจากแบบประเม นผลและการส งเกตการณ ก อน ระหว าง และ ภายหล งก จกรรมการบรรยายเผยแพร ความร เร องการเข าช อเสนอกฎหมายของประชาชน ณ จ งหว ดขอนแก น พบว า ผ เข าฟ งการบรรยายท กกล มให ความสนใจฟ งการบรรยายเป นอย างมาก ให ความร วมม อก บว ทยากรใน การซ กถามหร อตอบค าถามและแสดงความค ดเห นเป นอย างด การเผยแพร ความร ความเข าใจเก ยวก บหล กเกณฑ และว ธ การในการเข าช อเสนอกฎหมายประสบ ความส าเร จเป นอย างด เช นก น โดยจะเห นได จากก อนฟ งการบรรยายน น ผ เข าฟ งการบรรยายส วนใหญ ม ความร ความเข าใจในเร องการม ส วนร วมของประชาชนตามร ฐธรรมน ญ และหล กเกณฑ ว ธ การในการเข าช อเสนอ กฎหมายค อนข างน อย แต ภายหล งจากฟ งการบรรยายแล วก ม ความร ความเข าใจโดยรวมเพ มมากข น นอกจากน ผ เข าร วมก จกรรมย งได ม ข อเสนอแนะเก ยวก บการม ส วนร วมของประชาชนในเร องการเข าช อเสนอ กฎหมายท น าสนใจ และเป นประโยชน ต อส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรหลายประการ เช น ร ฐสภา ควรเพ มส อการประชาส มพ นธ ให มากข น ม การจ ดอบรมส มมนาอย างต อเน องท กป ควรจ ดให ม สถานท ให สามารถย นเสนอกฎหมายได ท กจ งหว ด ควรจ ดให ผ เข าร วมส มมนาได ม โอกาสศ กษาด งานท ร ฐสภา และควร เสนอเร องการเข าช อเสนอกฎหมายบรรจ เป นหล กส ตรในการศ กษาของน กเร ยนเพ อให ม พ นฐานความร ต งแต ใน ว ยเร ยน

15 ๑๔ ในส วนการประเม นผลความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรมน น ปรากฏว าผ เข าร วมก จกรรมม ความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรมบรรยายความร เร องการเข าช อเสนอกฎหมายในคร งน โดยส วนใหญ เห น ว าว ทยากรม ความร ความเช ยวชาญในห วข อท บรรยาย และได ร บประโยชน จากการเข าร วมก จกรรม สร ปป ญหา อ ปสรรค และแนวทางแก ไข ๑. ป ญหาด านสถานท เน องจากว นท จ ดก จกรรม โรงแรมท ใช จ ดงานน นม ก จกรรมของส วนราชการอ น อ กหลายส วน ท าให สถานท จ ดงานโครงการม ส วนร วมฯ ถ กจ าก ดพ นท ประกอบก บจ านวนผ เข าร วมส มมนา เก นจากเป าหมายท ก าหนด จาก ๑๒๐ คน เป น ๑๓๔ คน ท าให ห องจ ดส มมนาม ท น งไม เพ ยงพอ แนวทางแก ไข ได ท าความเข าใจพร อมช แจงเหต ผล โดยจ ดท น งเสร มให ซ งผ เข าร วมส มมนาพอใจ และ อย ร วมจนส นส ดการส มมนา ๒. ป ญหาผ เข าร วมส มมนา ส บเน องจากจ านวนผ เข าร วมส มมนา เก นจากเป าหมายจ านวน ๑๓๔ คน ส งผลถ ง ค าใช จ ายท ก าหนดไว เพ ยง ๑๒๐ คน และการสร างความพ งพอใจต อผ เข าร วมส มมนา แนวทางแก ไข ได ประสานกล บมาย งส าน กการคล งและงบประมาณ แจ งว าสามารถด าเน นการจ ายได แต ท งน ต องไม เก นวงเง นท ได ร บอน ม ต จ ดก จกรรม ซ งเม อคณะกรรมการฯ พ จารณาแล ว เห นว าผ ขอเข าร วมก จกรรมม ความสนใจและต งใจท จะมาเข าร วม และสอดคล องก บว ตถ ประสงค ท ต องการ เผยแพร ความร และเม อได ค านวณแล วสามารถด าเน นการได จ งได ด าเน นการด งน - จ ดอาหารว างและอาหารม อกลางว น - มอบค าพาหนะ หมายเหต เน องจากผ เข าร วมส มมนาท ไม ม รายช อเข าร วมส มมนาในคร งแรก ซ งม ความต องการกระเป าและ เอกสาร แต เน องจากม การอน ม ต ซ อเพ ยงจ านวนเป าหมายของโครงการฯ ๑๒๐ ใบจ งไม สามารถมอบต อ ผ เข าร วมส มมนาในส วนท เก นจากเป าหมายได จ งได ช แจงเหต ผลให ผ เข าร วมส มมนาทราบ

16 ๑๕ สร ปผลการจ ดโครงการการม ส วนร วมของประชาชนเก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย เสวนาในห วข อ กฎหมายในม อเรา ก จกรรมเสวนา เร องการเข าช อเสนอกฎหมายและเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บ กระบวนการเข าช อเสนอกฎหมาย คร งท ๒ ว นศ กร ท ๒๒ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมการ เด นคล ฟ ร สอร ทแอนด สปา พ ทยา อ าเภอบางละม ง จ งหว ดชลบ ร ๑.คณะผ เด นทางไปจ ดก จกรรม จ านวน ๑๙ คน ๑.๑ กรรมการการม ส วนร วมฯ จ านวน ๑๑ คน ๑.นายว ชร นทร จอมพลาพล รองเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ๒.นางบ ษกร อ มพรประภา ผ อ านวยการส าน กการประช ม ๓.นายอร าม อามระด ษ กรรมการฯ ภาคประชาชน ๔.นายทองค า แก วพรม กรรมการฯ ภาคประชาชน ๕.นายบรรพต วณ ชพ ทธร กษา กรรมการฯ ภาคประชาชน ๖.นายธนา เบญจาท ก ล กรรมการฯ ภาคประชาชน ๗.นางสาวปร ญาน ช เส อนาค ผ บ งค บบ ญชากล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๘.นายศ กด ดา ภารา น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๙.นายส ว ฒน ค ร ว เช ยร น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๑๐.นางสาวนงท พา ของส ร ว ฒนก ล น ต กรช านาญการพ เศษ กล มงานพระราชบ ญญ ต และญ ตต ๒ ๑๑.นางสาวมณ ศรา เทพห สด น ณ อย ธยา น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานพระราชบ ญญ ต และญ ตต ๒ ๑.๒ ส าน กการประช ม จ านวน ๗ คน ๑. นางสาวพน ดา น อยเสนา เจ าพน กงานธ รการปฏ บ ต งาน กล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๒. นางสาวป ยวรรณ บ ญย ง น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานพระราชบ ญญ ต และญ ตต ๒ ๓. นางสาวน ด นรล กษณ เจ าพน กงานบ นท กข อม ลปฏ บ ต งาน กล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย ๔. นางสาวว ลาว ลย จ ม น น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานพระราชบ ญญ ต และญ ตต ๒ ๕. นายนรว ชญ ว เศษศ ร ว ทยากรปฏ บ ต การ กล มงานระเบ ยบวาระ ๖.นางสาวประว วรรณ ถ งฝ ง ว ทยากรปฏ บ ต การ กล มงานระเบ ยบวาระ ๗. นายก ตต ศ กด เอ อกฤดาธ การ น ต กรปฏ บ ต การ กล มงานกระท ถาม ๑.๓ สถาน ว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน ร ฐสภา จ านวน ๑ คน ๑. นายว นฉ ตร ค าวงษา เจ าหน าท บ นท กภาพโทรท ศน ๒.ผ เข าร วมก จกรรม จ านวน ๑๒๔ คน

17 ๑๖ ๓.ร ปแบบการจ ดก จกรรม การจ ดก จกรรมเสวนา เร องการเข าช อเสนอกฎหมายและเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บ กระบวนการเข าช อเสนอกฎหมาย คร งท ๒ ได จ ดในร ปแบบการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เม อว นศ กร ท ๒๒ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมการ เด นคล ฟ ร สอร ทแอนด สปา พ ทยา อ าเภอบางละม ง จ งหว ดชลบ ร ม จ านวน ผ เข าร วมการส มมนา ๑๒๔ คนประกอบด วยผ บร หารสถาน ว ทย ในจ งหว ดชลบ ร จ านวน ๑ คน น กจ ดรายการ ว ทย ในจ งหว ดชลบ ร จ านวน ๑ คน ข าราชการ/พน กงานของร ฐ/ร ฐว สาหก จ จ านวน ๔๗ คน อาจารย และ น กศ กษามหาว ทยาล ย จ านวน ๓๖ คน ทนายความ จ านวน ๒ คน น กธ รก จ จ านวน ๒๒ คน ร บจ าง ๗ คน อาช พอ นๆ ๘ คน ๔. ว ธ การจ ดก จกรรม ภาคเช า - การจ ดแสดงน ทรรศการน าเสนอเก ยวก บ หล กเกณฑ และกระบวนการในการเข าช อเสนอกฎหมาย ผลการด าเน นงานของร างพระราชบ ญญ ต ท ประชาชน เข าช อเสนอ ภาพบรรยากาศการเข าช อเสนอกฎหมายของ ประชาชน เป นต น - เวลา ๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ นาฬ กา ลงทะเบ ยนผ เข าร วม ก จกรรม

18 ๑๗ - เวลา ๐๙.๐๐ ๐๙.๑๕ นาฬ กา กล าวเป ด การส มมนา โดย โดย พลเอก ธ รเดช ม เพ ยร ประธานว ฒ สภา และกล าวรายงาน โดยนายว ชร นทร จอมพลาพล รองเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ๑.งานน าเสนอ (presentation)เร อง การ เข าช อเสนอกฎหมายของประชาชน จ านวน ๑ ช ด ๒.เอกสารเร องการเข าช อเสนอกฎหมาย ของประชาชน จ านวน ๑ เล ม ๓.แผ นพ บเผยแพร เร อง ส ทธ ของ ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งในการเข าช อเสนอกฎหมายและ เข าช อเสนอญ ตต ขอแก ไขเพ มเต มร ฐธรรมน ญ จ านวน ๑ ช ด - เวลา ๐๙.๑๕ ๑๐.๑๕ นาฬ กา การบรรยาย เร อง การม ส วนร วมทางการเม องการปกครองของประชาชนตาม ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย โดย ๑.นายศ กด ดา ภารา และ ๒.นายส ว ฒน ค ร ว เช ยร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ว สด อ ปกรณ และเอกสารประกอบการบรรยาย :

19 ๑๘ ว ธ การด าเน นการบรรยาย :เป นล กษณะการบรรยายให ความร เร องการเข าช อเสนอกฎหมายของประชาชน โดยม การอธ บายถ งความส าค ญของกฎหมายท ม ส วนเก ยวข องก บว ถ การด ารงช ว ตของประชาชนท กคนในประเทศ และร ฐธรรมน ญฉบ บ ป จจ บ นได เป ดโอกาสให ประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งร วมก นเข าช อเสนอ กฎหมายได ตลอดถ งหล กเกณฑ และว ธ การในการเข าช อเสนอ กฎหมายของประชาชนตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยและ พระราชบ ญญ ต ว าด วยการเข าช อเสนอกฎหมาย พ.ศ.๒๕๔๒ กระบวนการข นตอนในการเข าช อเสนอกฎหมายการด าเน นการของ เจ าหน าท ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรเก ยวก บ ร างพระราชบ ญญ ต ท ประชาชนเสนอ และให ค าแนะน าแก ผ ท จะร เร ม เสนอกฎหมายเพ อให ผ เข าร บฟ งการบรรยายตระหน กถ งส ทธ ประโยชน ท จะได ร บหากเข าไปม ส วนร วมในกระบวนการเข าช อเสนอ กฎหมาย โดยม การซ กถามผ เข าฟ งการบรรยายเพ อให ร วมแสดงความ ค ดเห นหร อแลกเปล ยนความค ดเห น ซ งผ บรรยายได น าเสนอ Presentationเก ยวก บกระบวนการเข าช อเสนอ กฎหมายและการแสดงความค ดเห นของผ แทนการเสนอกฎหมาย พร อมท งแจกเอกสารเผยแพร เร องการ เข าช อเสนอกฎหมายของประชาชนเพ อใช ประกอบการบรรยายให ผ เข าฟ งการบรรยายม ความร ความเข าใจ มากย งข น การประเม นผล :ส งเกตการณ ขณะด าเน นก จกรรมการบรรยาย และให ผ เข าร บฟ งการบรรยายตอบ แบบสอบถามภายหล งจากเสร จส นการบรรยาย จากน นจ งรวบรวมข อม ลท ได มาว เคราะห เพ อให ทราบว า ประชาชนม ความร ความเข าใจและม ความสนใจท จะเข าร วมในกระบวนการเข าช อเสนอกฎหมายมากน อย เพ ยงใด - เวลา ๑๐.๑๕ ๑๒.๑๕ นาฬ กา การอภ ปราย เร อง กระบวนการเข าช อเสนอ กฎหมายของประชาชน ตามร ฐธรรมน ญแห ง ราชอาณาจ กรไทย โดยว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ ได แก ว ทยากร: ๑.นายธ รพ นธ แก นจ นทร กรรมการการเล อกต งประจ าจ งหว ดชลบ ร

20 ๑๙ ๒.นายธนาเบญจาท ก ล กรรมการ การม ส วนร วมฯ ๓.นายอร าม อามระด ษ กรรมการ การม ส วนร วมฯ ๔. นายบรรพต วณ ชพ ทธร กษา กรรมการการม ส วนร วมฯ ๕.นางบ ษกร อ มพรประภา กรรมการ การม ส วนร วมฯ โดยม นางสาวพ ธ พร ส ขศ ร น กส อสารมวลชน จ งหว ดชลบ ร เป นผ ด าเน นรายการ โดยม ประเด นในการอภ ปราย ด งน ประเด นท ๑ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรม ส วนช วยเหล อและสน บสน นการเข าช อเสนอ กฎหมายของประชาชนอย างไรบ าง ประเด นท ๒ ในฐานะผ แทนการเสนอ กฎหมาย ท านม แนวทางในการรวบรวมรายช อและ เอกสารประกอบการเข าช อเสนอกฎหมายอย างไร พบ ป ญหา อ ปสรรค ในการด าเน นการอย างไรบ าง และ ท านม ว ธ การแก ไขอย างไร ประเด นท ๓ ในฐานะน กกฎหมาย ท านม ความค ดเห นและข อเสนอแนะในเร องการม ส วนร วม ทางการเม องโดยตรงของประชาชนผ านกระบวน การเข าช อเสนอกฎหมายอย างไรบ าง ประเด นท ๔ คณะกรรมการการเล อกต งม ส วน ร วมและบทบาทในเร องการเข าช อเสนอกฎหมาย อย างไรบ าง ประเด นท ๕ ในฐานะน กส อสารมวลชน ท าน ม ความค ดเห นและข อเสนอแนะในเร องการม ส วนร วม ทางการเม องโดยตรงของประชาชนผ านกระบวนการ เข าช อเสนอกฎหมายอย างไรบ าง - ก จกรรมในภาคเช าม การถ ายทอดเส ยงทาง สถาน ว ทย กระจายเส ยง FM ๙๙.๗๕ Mhz

21 ๒๐ ภาคบ าย - เวลา ๑๓.๐๐ ๑๔.๐๐ นาฬ กา การแบ งกล ม ย อยเพ อระดมความค ดเห นของผ เข าร วมก จกรรมในประเด น เร อง ๑.แนวทางในการเผยแพร ความร เร องการเข าช อเสนอ กฎหมาย ๒.ข อเสนอแนะเก ยวก บกระบวนการเข าช อเสนอ กฎหมายของประชาชน ๓. กฎหมายท ประชาชนค ดว าเป นประโยชน ต อ ส วนรวมและประชาชนม ความสนใจท จะร วมก นเข าช อ เสนอกฎหมาย ๔.ท านค ดว าเป นเพราะเหต ใดท ป จจ บ นประชาชน ม ความสนใจในเร องการเข าช อเสนอกฎหมายเป นจ านวน มาก ๕.ท านม ความค ดเห นอย างไรในการค ดค านการ เข าช อเสนอกฎหมาย ๖.ท านค ดว าท านสนใจเข าช อเสนอกฎหมายโดย การเข าช อเสนอกฎหมายก นเองหร อร องขอให คณะกรรมการการเล อกต งด าเน นการให เพราะเหต ใด ๗.การเข าช อเสนอร างพระราชบ ญญ ต โดย ประชาชนท าได อย างไร ๘.หากท านได เข าร วมในการเข าช อเสนอกฎหมาย โดยประชาชน ท านค ดว าม แนวทางใดในการผล กด นว ธ การ ด าเน นการ ๙.ข อเสนอแนะอ นๆและน าเสนอผลการระดมความ ค ดเห น ท งน แต ละกล มจะได ร บค าถาม ๔ ข อ โดยข อท ๑,๒ และ ๓ จะเหม อนก นท กกล ม แต ข อ ๔ จะแตกต างก น กล มในภาคบ าย แบ งออกเป น ๖ กล ม โดยม เจ าหน าท จากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ท า หน าท เป นว ทยากรประจ ากล ม ด งน

22 ๒๑ กล มท ๑ นางสาวปร ญาน ช เส อนาค น ต กรช านาญการพ เศษ บ งค บบ ญชาข าราชการกล มงานเข าช อเสนอกฎหมาย กล มท ๒ นายส ว ฒน ค ร ว เช ยร น ต กรปฏ บ ต การ และ นายศ กด ดา ภารา น ต กรปฏ บ ต การ กล มท ๓ นางสาวนงท พา ของส ร ว ฒนก ล น ต กรช านาญการพ เศษ กล มท ๔ นางสาวป ยวรรณ บ ญย ง น ต กรปฏ บ ต การ และ นางสาวมณ ศรา เทพห สด น ณ อย ธยา น ต กรปฏ บ ต การ กล มท ๕ นายเก ยรต ศ กด เอ อกฤดาธ การ น ต กรปฏ บ ต การ และนางสาวว ลาว ลย จ ม น น ต กรปฏ บ ต การ กล มท ๖ นายนรว ชญ ว เศษศ ร ว ทยากรปฏ บ ต การ และ นางสาวประว วรรณ ถ งฝ ง ว ทยากรปฏ บ ต การ - เวลา ๑๔.๐๐ ๑๕.๐๐ นาฬ กา น าเสนอผลการส มมนา

23 ๒๒ - เวลา ๑๕.๐๐ ๑๕.๓๐ นาฬ กา สร ปผลการส มมนา โดย นางบ ษกร อ มพรประภาผ อ านวยการส าน กการประช ม ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรและกรรมการการม ส วนร วมฯ - เวลา ๑๕.๓๐ ๑๖.๐๐ นาฬ กา พ ธ มอบเก ยรต บ ตร ให แก ผ เข าร วมส มมนาและป ดการส มมนา โดย นายว ชร นทร จอมพลาพล รองเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร

24 ๒๓ การประเม นผล ก จกรรมการบรรยายเผยแพร ความร เก ยวก บกระบวนการเข าช อเสนอกฎหมาย โครงการการม ส วนร วมของประชาชนเก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย เสวนาในห วข อ กฎหมายในม อเรา ว นศ กร ท ๒๒ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมการ เด นคล ฟ ร สอร ทแอนด สปา พ ทยา อ าเภอบางละม ง จ งหว ดชลบ ร ห วข อการประเม น : เพ อให ทราบว าการจ ดก จกรรมการบรรยายเผยแพร ความร บรรล ว ตถ ประสงค ของ โครงการหร อไม จ งได จ ดท าแบบสอบถามผ เข าร วมโครงการเสร มสร างความร ความเข าใจในการเข าช อเสนอ กฎหมายของประชาชน ซ งแบบสอบถามท ใช จะแบ งห วข อการประเม นออกเป น ๓ ส วน ได แก ส วนท ๑ ข อม ลเก ยวก บผ ตอบแบบประเม น ได แก ๑. เพศ ๒. อาย ๓. การศ กษา ๔. อาช พ ส วนท ๒ การประเม นความร ความเข าใจในการเข าช อเสนอกฎหมาย ๕. ความร ความเข าใจเร องการม ส วนร วมของประชาชนในการเข าช อเสนอกฎหมายก อนการเข าร วม ก จกรรม ๖. ความร ความเข าใจเร องการม ส วนร วมของประชาชนในการเข าช อเสนอกฎหมายหล งการเข าร วม ก จกรรม ส วนท ๓ การประเม นความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรม ๗. ความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรมคร งน ๘. ภายหล งจากการเข าร วมก จกรรมในคร งน แล ว ท านม แนวค ดหร อม ความสนใจท จะเสนอกฎหมาย เก ยวก บเร องใด หร อไม ๙. ภายหล งจากการเข าร วมก จกรรมในคร งน แล ว ท านจะน าความร เก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย ไปเผยแพร ให บ คคลอ น หร อไม อย างไร ๑๐. ข อเสนอแนะเก ยวก บการม ส วนร วมของประชาชนในการเข าช อเสนอกฎหมาย ๑๑. ข อเสนอแนะอ น ๆ การเก บรวบรวมข อม ล เก บรวบรวมข อม ลจากผ เข าร วมโครงการฯ โดยใช แบบสอบถาม จ านวน ๑๒๔ ช ด และได ร บ แบบสอบถามกล บค นมา จ านวน ๑๒๐ ช ด ค ดเป น ร อยละ ๙๖.๗๗ ของจ านวนผ เข าร วมโครงการ โดยม รายละเอ ยดการตอบแบบสอบถามด งน

ค ม อ การด าเน นโครงการ

ค ม อ การด าเน นโครงการ ค ม อ การด าเน นโครงการ ส งเสร มการระง บข อพ พาทเพ ออ านวยความเป นธรรมแก ประชาชน คนไทยให ได อภ ยเป น กองส งเสร มการระง บข อพ พาท กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ บร หารโครงการส งเสร มการระง

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนช มชนบ งบา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โปรดเก บไว ใช ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน ง สารบ ญ หน า ค าน า บทท ๑ โครงสร างและระบบบร

More information

ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารจ ดการ ม ส วนร วมของประชาชน ส าน กประชาส มพ นธ เขต 2 กรมประชาส มพ นธ สาน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ 2553

ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารจ ดการ ม ส วนร วมของประชาชน ส าน กประชาส มพ นธ เขต 2 กรมประชาส มพ นธ สาน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ 2553 ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารจ ดการ ม ส วนร วมของประชาชน ส าน กประชาส มพ นธ เขต 2 กรมประชาส มพ นธ สาน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ 2553 ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารจ ดการ ม ส วนร วมของประชาชน ส าน

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

โดย คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ก นยายน ๒๕๕๕

โดย คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ก นยายน ๒๕๕๕ บทสร ปผ บร หาร รายงานผลการศ กษาและการประเม นผลฉบ บสมบ รณ โครงการศ กษาว จ ย โครงการพ ฒนาว ทยากรเคร อข ายภาคประชาชนในร ปแบบ อาสาสม คร สขร. ช มชน เพ อเผยแพร ความร ความเข าใจเก ยวก บกฎหมายข อม ลข าวสารของราชการ

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ รายงานว จ ย การศ กษาผลการด าเน นงานตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพ หม บ าน/ช มชน : กรณ ศ กษาบ านบ อน า ต าบลหนองยายโต ะ อ าเภอช ยบาดาล จ งหว ดลพบ ร A Study of Consequence in SML Project in Case Study : Baanbornam

More information

หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา

หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา รายงานการต ดตามและประเม นผลการปฏ ร ปการศ กษา ในวาระครบรอบ 3 ป ของการประกาศใช พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา ส าน กประเม นผลการจ ดการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ส าน

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ค ม อการดาเน นงานโครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ๑ ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ส วนการศ กษาสงเคราะห กองพ ทธศาสนศ กษา สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ค ม อการดาเน นงานโครงการสร

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา 10/04/57 การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา และศกษาด งาน ลศ กษาดงาน 1 การฝ กอบรม ส มมนา และศ กษาด งาน 1) ระเบ ยบ มท.ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรมของ อปท. พ.ศ.2549 ข อ 4 ก าหนดค าน ยาม การฝ กอบรม หมายความว

More information

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ น เพ อการบร หารจ ดการส งแวดล อม พ.ศ. 2550 2551 ในพ นท ร บผ ดชอบส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 (จ งหว ดภ เก ต พ งงา กระบ ตร ง และสต ล)

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว

More information

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ...

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ... ต วอย างแบบฟอร มการเข ยนโครงการเพ อขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ หร อ ศ กษาด งาน ควรม ร ปแบบและห วข อด งต อไปน เป นอย างน อย ต วอย าง แบบขออน ม ต โครงการ PM-ITECH 101 แผนงาน... โครงการ...

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ "มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา องค ราช นแห งการพ ฒนา" แผนการให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะมน

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information