IMPACT EVENT CALENDAR 2015

Size: px
Start display at page:

Download "IMPACT EVENT CALENDAR 2015"

Transcription

1 August 8-16, 2015 OTOP ศ ลปาช พ ประท ปไทย "สมเด จแม ทรงให ภ ม ป ญญาไทย ส สากล" Community Development Department Challenger 1-3 Time : 10:00 21:00 hrs. Aidem Media Co.,Ltd Tel ส งหาคม 2558 OTOP ศ ลปาช พ ประท ปไทย "สมเด จแม ทรงให ภ ม ป ญญาไทย ส สากล" กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย ชาเลนเจอร 1-3 น ทรรศการเท ดพระเก ยรต, การจ าหน ายผล ตภ ณฑ โอทอป บร ษ ท ไอเด ม ม เด ย จ าก ด เวลา : น. โทร Aug , 2015 Thailand Best Shopping Fair 2015 World Fair Co., Ltd. Hall 1-8 The exhibition offers the furniture trend for bedroom, kitchen and living room, gardening equipment, clothing and apparels, and household ornaments. The latest trends in wedding accessories, wedding products, wedding studio, beauty & spa air-condition and Tel Fax URL : sound accessories Time hrs ส.ค. 58 ไทยแลนด เบสท ช อปป ง แฟร บร ษ ท เว ลด แฟร จ าก ด อาคาร 1-8 ใหญ ท ส ด ก บการช อปป งบนพ นท กว า 47,000 ตาราง ของอ มแพ ค เม องทองธาน อาคาร 1-8 มากท ส ด ครบท ส ด ด วยกล มส นค าท ตอบสนองไลฟ สไตล ของผ บร โภค ไม ว าจะเป นส นค าเฟอร น เจอร และของตกแต งบ าน ส นค าแฟช น อ ญมณ และ เคร องประด บส นค าเคร องใช ไฟฟ า และไอท ธ รก จสต ด โอว วาห ธ รก จท องเท ยว และโรงแรม ส นค าส ขภาพและความงาม ส นค าเก ยวเด กและของเล น ต นไม นานาพรรณ และการจ ดสวน ส นค าเก ยวก บอาหาร โทร เว บไซต : อ เมส : ประเภทส นค าภายในงาน - เฟอร น เจอร และส นค าตกแต งบ าน - เคร องใช ไฟฟ า - ส นค า IT และอ ปกรณ ต อพ วง - สต ด โอ ว วาห และส นค าเพ องานว วาห - ต นไม พรรณไม และการจ ดสวน - ธ รก จท องเท ยวและโรงแรม - ส นค าเพ อส ขภาพความงานและสปา - ส นค าเก ยวก บเด ก และของเล น - ส นค าแฟช น และอ ญมณ - อาหาร และของฝากจากภาคต างๆ เวลา น. August 15-23, 2015 SOLAR CELL EXPO 2015 ค ณพลกฤต Hall 2 Time hrs Tel , URL: ส งหาคม 2558 SOLAR CELL EXPO 2015 ค ณพลกฤต

2 อาคาร 2 ภายในงานท านจะได พบก บระบบ SOLARCELL ในบ านพ กอาศ ย ระบบประหย ดไฟฟ า และ ระบบไม เช อมตอไฟฟ าภายนอก หร อ SMARTGRID และการโชว นว ตกรรมท นสม ยของระบบ โรงงานอ ตสาหกรรม มากมาย พบก บแหล งผ ผล ต รายใหญ มากมาย จ บค ธ รก จ และแนะน าการต ดต ง SOLARROOF TOP ผล ตกระแสไฟฟ าใช ได เองบนหล งคาบ านท าน และระบบ ป มน า ทางด านการเกษตร มากมาย ในระบบ SOLARCELL เวลา น. โทร , อ เมลล : เว บไซต : August 21, 2015 Thunder Dome 138.com Presents FHM Girls Next Door 2015 The Trilogy Party Ep.3 The Grand Finale FHM Magazine is an annual entertainment event for sexy lover 138.com Presents FHM Girls Next Door 2015 The Trilogy Party Ep.3 The Grand Finale Ticket Price 1200 / 900 Baht (Early Bird) Show Time hrs. Inspire Entertainment Co., Ltd. Tel Website 21 ส งหาคม com Presents FHM Girls Next Door 2015 The Trilogy Party Ep.3 The Grand Finale ธ นเดอร โดม ปาร ต ไตรภาคส ดม นส อล งการเซ กซ ร อนแรงย งใหญ แห งป เตร ยมต วก นให พร อมพบก บ บร ษ ท อ นสไพร เอนเตอร เทนเม นท จ าก ด ความต นเต นเร าใจท ก าล งระเบ ดข น คร งแรก! ของเม องไทยก บการปก ว ต ท กร ปแบบ โทร ปาร ต อย างแท จร งก บแคมเปญด ง 138.com Presents FHM Girls Next Door 2015 Website The Trilogy Party Ep.3 The Grand Finale ซ งจ ดโดยน ตยสาร FHM ร วมก บ 103.com, ส งห คอร เปอเรช น, Jagermeister และ Boyaa บ ตรราคา 1200 / 900 บาท เวลาแสดง น. Aug , 2015 DIGITAL TRANSFORMING CSSD Central Sterile Services Association Royal Jubilee Bollroom DIGITAL TRANSFORMING CSSD, the first conference will be hosted by the Central Tel Sterile Services Association Website: ส งหาคม 2558 การประช มว ชาการประจ าป 2558 DIGITAL TRANSFORMING CSSD สมาคมศ นย กลางงานปราศจากเช อ รอย ล จ บ ล บอลร ม สมาคมศ นย กลางงานปราศจากเช อ จ ดประช มว ชาการประจ าป 2558 เร อง Digital Transforming CSSD (CSSD ย คด จ ตอล) เพ อน ากระบวนทาง Digital มาพ ฒนาค ณภาพ บร การทางการแพทย และสาธารณส ข เพ มประส ทธ ภาพการร กษาพยาบาลรวมท งความ ปลอดภ ยจากการร บบร การในและสถานบร การทางการแพทย การเปล ยนแปลงด านพ ฒนาการท างานของงานจ ายกลาง ไปส ย ค Digital เพ อประโยชน ต อ การพ ฒนางาน ตลอดจนประโยชน แก ผ ร บบร การ อ กท งเป นการเตร ยมมาตรฐานทาง ว ชาการให พร อมเพ อให ระบบงานได มาตรฐานเม อเข าส เวท อาเซ ยนหร อนานาชาต ต อไปได โทร อ เมล: เว บไซต : August 26-28, 2015 INTELLIGENT WAREHOUSE 2015 Hall 1 Expolink Global Network is an annual INTELLIGENT WAREHOUSE The event for industry pick & pack, store & load, move & lift, logistics, it, manage, service and etc. Expolink Global Network Limited Tel Website:

3 26-28 ส งหาคม 2558 อ นเทลล เจ นท แวร เฮ าส 2015 อาคาร 1 ตอบร บอ ตสาหกรรมโลจ สต กส และคล งส นค าซ งเป นหน งในโครงสร างพ นฐานของ การพ ฒนาประเทศม แนวโน มเต บโตข นและม การพ ฒนาอย างต อเน อง ทางชมรมเทคโนโลย คล งส นค าและระบบจ ดการจ งจ ดงานแสดงส นค าท เก ยวข องก บอ ตสาหกรรมโลจ สต กส และระบบคล งส นค าท งระบบการจ ดการ จ ดเก บ และการเบ กจ ายส นค า ซ งจะประกอบ ไปด วยผ ประกอบการในอ ตสาหกรรมต างๆ บร ษ ท เอ กซ ดปล งค โกลบอล เน ทเวอร ค จ าก ด โทร เว บไซต Aug. 29, 2015 IMAGINE DRAGONS Smoke + Mirrors Tour in Bangkok BEC Tero Entertainment PCL. Arena Live Nation BEC-Tero is proud to announce IMAGINE DRAGONS live in Bangkok for Tel the very first time. The American alt-rock band will bring their Smoke + Mirrors Tour to the Impact Arena, Muang Thong Thani on 29 August Tickets will be available via all ThaiTicketMajor outlets on 23 May 2015 (Saturday) 10am onwards. Ticket available at Thaiticketmajor.com Tel URL: Ticket price 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 / 4,000 Baht 29 ส งหาคม 2558 คอนเส ร ตอ มเมจ น ดรากอนส สโมค + ม เรอร ส ท วร ไลฟ อ น แบงค อก บร ษ ท บ อ ซ เทโร เอ นเตอร เทนเม นท จ าก ด (มหาชน) อาร น า ไลฟ เนช น บ อ ซ -เทโร ด งวงอ ลเทอร เนท ฟร อคช อด งจากลาสเวก ส เจ าของยอดขายระด บม ล โทร ต แพลทต น มและรางว ลแกรมม อ มเมจ น ดรากอนส (Imagine Dragons) ระเบ ดความม นส จองบ ตรท ไทยท คเก ตเมเจอร ก บคอนเส ร ตใหญ คร งแรกในประเทศไทย สโมค + ม เรอร ส ท วร ไลฟ อ น แบงค อก (Smoke โทร Mirrors Tour Live in Bangkok) ว นท 29 ส งหาคม 2558 เว บไซต : ท อ มแพ ค อาร น า เม องทองธาน เป ดจองบ ตรชมคอนเส ร ตท ไทยท คเก ตเมเจอร เร มว นท 23 พฤษภาคม 2558 บ ตรราคา 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 / 4,000 บาท August 29, 2015 Thunder Dome 2PM Fan Meeting in Bangkok "Take You Home Tonight" Hello Hottest!!! Are you ready? Four One One Entertainment Co., Ltd. 411 Entertainment proudly announces 2PM Fan Meeting in Bangkok Tel "Take You Home Tonight" which will be held on August 29, 2015 Website on time 18:00 hrs. Ticket price 5,500 / 5,000 (Standing) / 4,500 / 3,500 / 2,500 / 1,500 THB 29 ส.ค ท พ เอ ม แฟน ม ตต ง อ น แบงคอก "เทค ย โฮม ท ไนท " บร ษ ท โฟร ว น ว น เอนเตอร เทนเม นท จ าก ด ธ นเดอร โดม โทร กล บมาอ กคร งอ กคร งส าหร บ 6 หน มส ดฮอต 2PM ในงาน 2PM Fan Meeting in Bangkok เว บไซต TAKE YOU HOME Tonight ซ งคร งน บอกได ค าเด ยวเป นมากกว าแฟนม ตต งท ท กคน ร จ ก ม นส กว าปาร ต ท ท กคนค นเคย เวลา น. บ ตรราคา 5,500 / 5,000 (Standing) / 4,500 / 3,500 / 2,500 / 1,500 บาท Sep 1-3, 2015 ASEAN POWER WEEK

4 Challenger 1 THE PREMIER POWER INDUSTRY EVENT FOR THE ASEAN REGION Covering every aspect of the power generation industry, POWER-GEN Asia Renewable Energy World Asia and the POWER-GEN Asia Financial Forum converge once more in 2015 to form ASEAN Power Week. Benefit from three days packed with technical tours, more than 50 conference sessions, panel discussions, a comprehensive exhibition and multiple networking events. PennWell Corporation Website ก.ย อาเซ ยน พาวเวอร ว ค ชาเลนเจอร 1 พาวเวอร -เจน เอเช ย กล บมาอ กคร งอย างย งใหญ รวม 3 งานประช มเช งว ชาการ และน ทรรศการอ ตสาหกรรมผล ตไฟฟ าระด บแนวหน าแห งเอเช ยมาไว ด วยก น ได แก พาวเวอร -เจน เอเช ย ประจ าป ท 23 และงาน ร น วเวเบ ล เอนเนอร จ เว ลด เอเช ย คร งท 8 รวมถ งงาน พาวเวอร -เจ น เอเช ย ไฟแนนเช ยล ฟอร ม จ ดข นโดย เพนน เวลล คอร ปอเรช น ผ จ ดงานประช มระด บโลก ภายใต แนวค ด การลงท นเพ ออนาคตท ย งย น คาดว าจะม ผ เข าร วมงานกว า 7,500 คนจากท วโลก เพนน เวลล คอร ปอเรช น เว บไซต Sep. 5-13, 2015 Bangkok Furniture Fair 2015 Bangkok Wedding Fair 2015 Bangkok Fashion & Jewelry Fair 2015 World Fair Co., Ltd. Hall 1-4 Time: hrs. Tel Fax URL : ก.ย. 58 บางกอก เฟอร น เจอร แฟร 2558 บร ษ ท เว ลด แฟร จ าก ด อาคาร 1-4 งานแสดงส นค าเฟอร น เจอร และของตกแต งบ าน ท ย งใหญ ท ส ดของเม องไทย Greatest Furniture and Decorative items Fair of Thailand งานแสดงส นค าเฟอร น เจอร และของตกแต งบ านท รวบรวมผ ผล ต และผ จ าหน าย เฟอร น เจอร มากท ส ดของเม องไทย หลากหลายด ไซน เฟอร น เจอร ประเภทส นค าภายในงาน - เฟอร น เจอร และส นค าตกแต งบ าน หลากหลายสไตล จากกล มผ ผล ตเฟอร น เจอร ช นน าท วประเทศ - เคร องใช ไฟฟ าท กชน ด ท งโทรท ศน เคร องเส ยง โฮมเธ ยรเตอร ส งอ านวยความสะดวกภายในบ าน โทร โทรสาร อ เมส : เว บไซต : เวลา : น. Sep , 2015 The 56th Bangkok Gems & Jewelry Fair 2015 Thai Gem and Jewelry Traders Association Challenger 1-3 Trade & Public visitors : Sep., hrs. Tel: Trade & Public visitors : 14 Sep., hrs. Fax: The premier exhibition that showcases exquisite gems and jewelry all around the world has now come to IMPACT. Handcrafted, contemporary, traditional, urban jewelry, precious and semi-precious stones. Ticket is 100 Baht URL : ก.ย. 58 งานแสดงส นค าอ ญมณ และเคร องประด บ คร งท 56 สมาคมผ ค าอ ญมณ ไทยและเคร องประด บ

5 ชาเลนเจอร 1-3 ว นเจรจาธ รก จและบ คคลท วไป : ก.ย. เวลา น. ว นเจรจาธ รก จและบ คคลท วไป : 14 ก.ย. เวลา น. งานแสดงส นค าอ ญมณ และเคร องประด บท ใหญ ท ส ดในเอเช ย พบผ ผล ตผ จ าหน ายอ ญมณ ท งในและต างประเทศ รวมท งก จกรรมหลากหลายภายในงาน บ ตรเข าชมงานราคา 100 บาท โทร โทรสาร อ เมล : เว บไซต : September 12, Years Byrd & Heart Sometime but Always AV Project Co.,Ltd Arena Ticket are 3,000/ 2,500/ 2,000/ 1,500/ 1,000/ 500 THB URL: Show Time : hrs. Tel : ก นยายน Years Byrd & Heart Sometime but Always บร ษ ท เอว โปรเจ คท จ าก ด อาร น า บ ตรราคา 3,000/ 2,500/ 2,000/ 1,500/ 1,000/ 500 บาท เว บไซต : เวลาแสดง : น. โทร : September 12, 2015 Thunder Dome 2015 FTISLAND LIVE (We will) IN BANGKOK เตร ยมพบก บคอนเส ร ตของห าหน ม FTISLAND อ กคร งท พวกเขาท งห าสมาช กจะน า Feoh Co., Ltd. ส ดยอดผลงานเพลงและ Live Performance กล บมาระเบ ดความม นพร อมแชร ช วงเวลา Website แห งความส ขให ก บแฟนๆ ชาวไทย Tel เวลา น. บ ตรราคา 5,000 / 4,000 / 2,800 / 1,800 บาท ต ดตามข อม ลการจ าหน ายบ ตร # FTISLANDWEWILLINBKK ได ทาง หร อ https://www.facebook.com/feohthai และ 12 ก นยายน FTISLAND LIVE (We will) IN BANGKOK ธ นเดอร โดม For your information # FTISLANDWEWILLINBKK or https://www.facebook.com/feohthai and Ticket are 5,000 / 4,000 / 2,800 / 1,800 THB Show Time : hrs. บร ษ ท เฟโอห จ าก ด เว บไซต โทร September 2015 SIMA ASEAN Thailand 2015 Organizers : COMEXPOSIUM Co., Ltd. & IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.

6 Venue: Hall 1 2 Time: hrs. IMPACT joins forces with COMEXPOSIUM, the professional exhibition organizer from France, to bring SIMA, the world s second largest agricultural equipment exhibition to Thailand for the first time. SIMA ASEAN Thailand 2015 is an international exhibition & conference for agricultural and food-processing suppliers in ASEAN countries. This event will be the innovation place with innovative equipment, best farming practices and help the farmer s organization work in order to get better productivity. We are bringing all the uniqueness and diversity of the agriculture industry to one stage. It is the perfect platform to meet the growing needs of your agribusiness and to keep you at the forefront of the market and ahead of your competitors. This will increase productivity and raise the higher standards to Thailand and ASEAN countries to the global market. The exhibition focuses on a complete range of machinery and solutions that suit the region s needs: inputs, traction, soil working equipment, plant treatment, harvesting, irrigation, storage, breeding equipment, spare parts, new technologies, first food process, etc. Contact Event Organizer: IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. Tel: +66(0) Fax: +66(0) Website: ซ ม า อาเซ ยน ไทยแลนด 2015 บร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช น แมเนจเม นท จ าก ด ร วมก บบร ษ ท คอมเอ กซ โปเซ ยม จ าก ด บร ษ ทผ จ ดงานแสดงส นค าจากประเทศฝร งเศส น างานซ มา งานแสดงส นค านานาชาต ทางด านธ รก จการเกษตรแบบครบวงจรท ใหญ อ นด บ 2 ของโลก มาจ ดข นคร งแรกในประเทศ ไทย งาน "ซ มา อาเซ ยน ไทยแลนด 2015" ถ อเป นงานแสดงส นค านานาชาต ทางด านธ รก จ การเกษตรแบบครบวงจร ท ย งใหญ ในอาเซ ยน Contact Event Organizer: บร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช น แมเนจเม นท จ าก ด โทร โทรสาร อ เมล เว ปไซต งานจ ดแสดงนว ตกรรมก บอ ปกรณ ทางการเกษตรท ท นสม ยและด ท ส ด เพ อช วยให การท างาน ของเกษตรกรได ผลผล ตท ด ข น และเพ อตอบสนองความต องการท เพ มข นของธ รก จ การเกษตร และผล กด นเกษตรอาเซ ยนให อย ในระด บแนวหน าของตลาดและน าหน าค แข ง ซ งจะช วยเพ มผลผล ตและยกระด บมาตรฐานท ส งข นให แก ประเทศไทยและอาเซ ยนใน ตลาดโลก Sep , 2015 BMAM Expo Asia 2015 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. Hall 3 The 8th Edition of International Exhibition and Conference on Facility Management, Building and Plant Maintenance held in Thailand for the Asia Market co-located with Green Building & Retrofits Expo Asia Tel: +66 (0) Fax: +66 (0) Official website : Time hrs ก.ย. 58 งานแสดงส นค าและเทคโนโลย ด านการบ าร งร กษาอาคารและการบร หารจ ดการ ทร พย ส นแห งเอเช ย คร งท 8 (BMAM Expo Asia) บร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช นแมเนจเม นท จ าก ด

7 อาคาร 3 งานแสดงส นค า เทคโนโลย และการประช มส มมนาระด บนานาชาต ด านการบ าร ง ร กษาอาคาร และบร หารจ ดการทร พยากรอาคารแห งเอเช ย ซ งได รวบรวม ผ เช ยวชาญในแวดวงอ ตสาหกรรมฯ อาท เช น เจ าของอส งหาร มทร พย น กพ ฒนา สถาปน ก ผ ด แลด านอาคารและสถานท ผ จ ดการอาคารและส นทร พย ว ศวกร และผ เช ยวชาญด านการบ าร งร กษาอาคารเข าด วยก นในงานฯ เพ อแบ งป น ค ดว เคราะห และแลกเปล ยนท ศนคต ของแนวโน มทางธ รก จ ความท าทาย ในการบร หาร นว ตกรรมทางเทคโนโลย และเพ อขยายเคร อข าย และสร างความส มพ นธ ทางธ รก จ เวลา น. โทร: โทรสาร: to 9 Official website: Sep , 2015 GBR Expo Asia Green Building & Retrofits Expo Asia 2015 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. Hall 3 The 5th International Exhibition and Conference on Green Building and Retrofits held in Thailand for the Asia Market co-located with BMAM Expo Asia 2015 Tel: +66 (0) Fax: +66 (0) Offical website : Time hrs ก.ย. 58 งานแสดงส นค าเทคโนโลย และการประช มส มมนาระด บนานาชาต ด านการก อสร าง และต อเต มอาคารส เข ยวแห งเอเช ย คร งท 5 อาคาร 3 งานแสดงส นค าเทคโนโลย และการประช มส มมนาระด บนานาชาต ด านการก อสร าง และต อเต มอาคารส เข ยวแห งเอเช ยในเม องไทยค ก บงานงานแสดงส นค าเทคโนโลย และการประช มส มมนาระด บนานาชาต ด านการบ าร งร กษาอาคาร และบร หาร จ ดการทร พยากรอาคารแห งเอเช ย (BMAM Expo Asia) เวลา น. บร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช นแมเนจเม นท จ าก ด โทร: โทรสาร: to 9 Offical website : Sep , 2015 World Toilet Expo & Forum 2015 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. Time hrs. Sep , 2015 Thailand International TRUCK SHOW 2015 (TIT 2015 ) Thailand International Truck Show Hall 7-8 Buyers Meet Sellers, Truck Day! is a B to B type exhibition where the transportation business related visitors and exhibitors can purchase and sell trucks during the event. TIT 2015 can be considered a new alternative of truck exhibition and marked the beginning of ASEAN new truck logistic era. It can benefit exhibitors in expanding the customer base into transportation industries and also product markets Executive Committee Project Manager Nishio Rent All Co., Ltd. & Parabox Co.,Ltd Tel URL: ก.ย. 58 งานมหกรรมรถบรรท กนานาชาต ประเทศไทย 2558 คณะกรรมการจ ดงานมหกรรมรถบรรท กนานานาชาต ประเทศไทย อาคาร 7-8 งานแบบ B to B ท เป ดโอกาสให ผ ซ อและผ ขายเจรจาธ รก จก นโดยตรง ผ ประกอบการ ด านการขนส งสามารถมามองหารถบรรท กท ตรงตามการใช งานได ภายในงาน และ ผ ผล ตสามารถน าเสนอ ขายส นค า ผล ตภ ณฑ ใหม ๆให ก บผ ซ อได โดยตรง ในคร งน ถ อ ได ว าเป นจ ดเร มต นศ กราชใหม ของวงการรถบรรท กเพ อการขนส ง ของภ ม ภาค อาเซ ยน เป นโอกาสด ของผ ผล ตท จะเพ มฐานล กค าใหม ๆในกล มธ รก จขนส ง และขยายตลาดส นค า/บร การ ผ ด าเน นงาน บร ษ ท น ช โอะ เร นท ออล จ าก ด และ บร ษ ท พาราบ อกซ จ าก ด โทร อ เมล : เว บไซต :

8 Sep , 2015 RetailEx ASEAN 2015 and FranchisEX ASEAN 2015 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. Hall 4 RetailEX ASEAN 2015 is an annual international trade exhibition and conference that caters to retailers focusing on the Mekong region (Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Laos) and the larger ASEAN regional market. This exhibition showcases retail technology solutions, equipment and services from local and international exhibitors and provides the most complete trade platform for exhibitors to market themselves profitably, increase brand image and create awareness for their organization, network and extend customer base as well as identify and tap on new opportunities in the future growing market. Tel: +66(0) Fax: +66(0) URL: FranchisEX ASEAN 2015 is the gateway to the ASEAN Franchising & Licensing market and offers a dynamic platform for franchisors and franchisees to network, local and international industry leaders to share experiences as well as business solution providers to establish contacts with business owners and aspiring entrepreneurs. It is THE platform to guarantee successful entry into the ASEAN Franchise & Licensing industry. At the same time, the event allows franchisors to fast-track their entry Into the ASEAN Franchise & Licensing Market. FranchisEX ASEAN 2015 is the most Informative, valuable & complete platform for franchisors to best strategize their businesses effectively In the ASEAN Franchising & Licensing Market. Time: hrs ก.ย. 58 งานแสดงส นค าและการประช มธ รก จค าปล กระด บนานาชาต ประจ าป 2558 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. อาคาร 4 RetailEX ASEAN 2015 เป นงานแสดงส นค าและการประช มระด บนานาชาต ประจ าป ส าหร บธ รก จผ ค าปล ก โดยเฉพาะภ ม ภาคล มน าโขง (ไทย, เว ยดนาม, พม า, ก มพ ชา, ลาว) และตลาดอาเซ ยน งานแสดงส นค าแสดง เทคโนโลย อ ปกรณ การบร การ การแก ป ญหา ส าหร บธ รก จค าปล ก จากผ เข าร วมแสดงส นค าจากใน และต างประเทศ และเป นเวท การค าท ครบวงจร ให ผ แสดงส นค าได พบปะค ค าต วจร ง เสร มสร าง ภาพล กษณ องค กร และส นค า และขยายฐานล กค า และหาโอกาสทางการตลาด ท ก าล งเต บโตในอนาคต Tel: +66(0) Fax: +66(0) URL: FranchisEX ASEAN 2015 เป นเสม อนประต ส ตลาด การซ อล ขส ทธ แฟรนไชส ของอาเซ ยน และเป นเวท ส าหร บธ รก จแฟรนไชส เคร อข ายธ รก จแฟรนไชส ผ น าใน อ ตสาหกรรมท งในประเทศ และต างประเทศ ท จะมาแบ งป นประสบการณ การแก ป ญหา ทางธ รก จ งานน จะเป นเวท ท ช วยการ นต ความส าเร จในการน าธ รก จแฟนไชส และ การขายล ขส ทธ เข าส ตลาดอาเซ ยน เวลา: น. Sep. 19, 2015 Vitamilk presents Stamp Fahpa Concert Arena The big concert of Stamp Apiwat "Vitamilk presents Stamp Fahpa Concert" BEC-Tero Entertainment PCL. Ticket are 3,500 3,000 2,500 1,500 1,000 baht Tel Show time hrs. Website 19 ก.ย. 58 ไวตาม ลค เสนอ แสตมป ฟ าผ า คอนเส ร ต อาร น า กล บมาอ กคร งส าหร บคอนเส ร ตใหญ เต มร ปแบบของหน มอารมณ ด สแตมป อภ ว ฒน บ อ ซ -เทโร เอนเทอร เทนเม นท จ าก ด (มหาชน) เป ดจองบ ตรต งแต ว นท 27 ม ถ นายน 2558 ไทยท คเกจเมเจอร ท กสาขา โทร

9 บ ตรราคา 3,500 3,000 2,500 1,500 1,000 บาท เวลาแสดง น. เว บไซต Sep , 2015 Maroon 5 World Tour 2015 Live in Bangkok Ticket availale at Thaiticketmajor.com Arena Ticket are 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 THB URL: Show Time : hrs ก.ย. 58 มาร น ไฟฟ เว ลด ท วร 2015 ไลฟ อ น แบงค อก จองบ ตรท ไทยท คเก ตเมเจอร อาร น า บ ตรราคา 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท เว บไซต : เวลาแสดง : น. Sep , 2015 Thailand Industry Expo 2015 Challenger 1-3 Thailand Industry Expo this year,, is themed Thai Industry Moves Forward with An Innovation to supercharge the fast growing industry for Thai entrepreneurs nationwide with the emphasize on SMEs and community enterprises, while familiarizing Thai domestic entrepreneurs with the opening up of the ASEAN market in Besides such benefits, the show is intended to illustrate our Department of Industry Promotion Ministry of Industry Tel Website competitiveness of SME sector and community enterprises through the application of innovations and technologies, and this is something we can do to support the government s policy. Time hrs ก.ย มหกรรมซ อของไทยใช ของด อ ตสาหกรรมไทยก าวหน า พ ฒนาด วยนว ตกรรม ชาเลนเจอร 1-3 เพ อเท ดพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว สมเด จพระนางเจ าพระบรมราช น นาถ และสมเด จ กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม พระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ในฐานะพระผ ทรงเป นต นแบบของการพ ฒนาอาช พ โทร และสร างว สาหก จช มชนให เข มแข งบนแนวทางเศรษฐก จพอเพ ยง กระทรวงอ ตสาหกรรม เตร ยมจ ดงาน Website แสดงส นค าย งใหญ แห งป Thailand Industry Expo 2015 ภายใต แนวค ด "มหกรรมซ อของไทย ใช ของด อ ตสาหกรรมไทยก าวหน าพ ฒนาด วยนว ตกรรมเพ อให ประชาชนได เล อกซ อส นค าด ม ค ณภาพในราคาพ เศษ จากหน วยงานภาคร ฐท เก ยวข องก บการการสน บสน นภาคอ ตสาหกรรมไทยร วมจ ดแสดงส นค าและบร การ ประมาณ 1,300 ราย น าเสนอส นค า ได แก อาหาร เกษตรแปรร ป ส งทอ เคร องน งห ม เฟอร น เจอร ผล ตภ ณฑ ยาง พลาสต ก ยานยนต และช นส วน อ ญมณ และเคร องประด บ เคร องใช ไฟฟ า เคร องหน งและ รองเท า ว สด อ ปกรณ ของใช ของตกแต งบ าน ฯลฯ นอกจากน ย งจ ดแสดงน ทรรศการส ดยอดนว ตกรรมไทย การจ ดส มมนาให ความร แก ผ ประกอบการและผ สนใจ อ กท งก จกรรมเพ อความบ นเท งมากมาย เวลา น. Sep. 23, 2015 MUSE Live in Bangkok 2015 Live Nation BEC Tero Entertainment Co., Ltd.

10 Arena Ticket are 5,000 / 4,500 / 3,000 / 2,000 THB Tel Ticket available at Thaiticketmajor.com Tel URL: Show Time : To be advised 23 ก.ย. 58 ม วส ไลฟ อ น แบงค อก 2015 บร ษ ท ไลฟ เนช น บ อ ซ เทโร เอ นเตอร เทนท เม นต จ าก ด อาร น า บ ตรราคา 5,000 / 4,500 / 3,000 / 2,000 บาท โทร จอง บ ตรท ไทยท คเก ตเมเจอร โทร เว บไซต : เวลาแสดง : แจ งให ทราบภายหล ง Sep , 2015 The 5th China-ASEAN (Thailand) Commodity Fair (CACF) China Foreign Trade Centre Hall 7-8 The First CACF is co-hosted by China Foreign Trade Centre and China National Automotive Industry International Corp., and co-organized by China foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp., China National Automotive Industry International Corp., and Foshan Ceramics Industry Association. The exhibition will cover a floor space of 7000 sqm with nearly 300 standard booths and 149 exhibiting companies mainly from Guangdong, Chongqing, Zhejing, Fujian and some other provinces and cities of China. This CACF will focus on displaying two major products Machinery & Electronics and Building Materials, which includes agricultural machinery, engineering machinery, auto parts, engines and pumps, building ceramics, sanitary ware, electronics, household appliance, and lighting fitting etc. China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp. Tel Website: ก.ย. 58 งานแสดงส นค าจ น-อาเซ ยน (ประเทศไทย) คร งท 5 ส าน กพ ฒนาการค า กระทรวงพาณ ชย แห ง สาธารณร ฐประชาชนจ น อาคาร 7-8 ส าน กพ ฒนาการค า กระทรวงพาณ ชย แห งสาธารณร ฐประชาชนจ น จ บม อภาคร ฐ และ ผ ประกอบการเอกชนน าส ดยอดส นค าค ณภาพจากผ ผล ต และผ ประกอบการชาวจ นกว า 300 ค หา น ามาจ ดแสดงอย างย งใหญ อาท เคร องจ กรกล เคร องหน ง เคร องใช ไฟฟ า อ ปกรณ แสง สว าง เฟอร น เจอร ของใช ในบ านและส นค าท ได ร บการร บรองค ณภาพโดยบร ษ ทผ ผล ตช นน า พร อมด วยการเจรจาธ รก จก บผ ผล ตจ นท น าส นค าค ณภาพมาจ ดแสดงในงาน อาท กล ม เคร องจ กรกล ส นค าเคร องใช ไฟฟ า เคร องจ กรกลทางการเกษตร อะไหล และช นส วนยานยนต เคร องจ กรกลเพ อการก อสร าง บรรจ ภ ณฑ และพลาสต ก ว สด ก อสร าง ว สด ป พ น เคร องส ขภ ณฑ ระบบไฟฟ าของอาคาร ประต และหน าต าง ส นค าคร วเร อน อาหาร และอ นๆ China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp. โทร อ เมล: เว บไซต : Sep , 2015 The 6th China Products (Bangkok, Thailand) show 2015 Worldex G.E.C. Co.,Ltd

11 Hall 7-8 China Product (Bangkok, Thailand) Show organized by Trade Development Bureau, Tel Ministry of the Commerce of the People s Republic of China, co-organized by / Worldex fiera Milano Exhibitions (Guangzhou) Co.,Ltd. and Guangdong Chamber of Commerce of Importer & Exporters have successfully Website: held for 5 years. Exhibition held Chinese enterprises open the new market in ASEAN and attracted over 10,000 buyers in Thailand even ASEAN to visit which has provided a good platform for companies to open the global market ก.ย. 58 งานแสดงส ดยอดส นค าค ณภาพจากประเทศจ น คร งท 6 บร ษ ท เว ล ดเด กซ จ.อ.ซ. จ าก ด อาคาร 7-8 ส าน กพ ฒนาการค า กระทรวงพาณ ชย แห งสาธารณร ฐประชาชนจ น ร วมก บบร ษ ท เว ลด เด กซ เฟ ยร า ม ลาโน เอ กซ บ ช น (เม องกวางโจว) และหอการค าแห งมณฑลกวางต ง จ ดงานแสดง ส นค า The 6th China Products (Bangkok,Thailand) Show 2015 หร องานแสดงส ดยอด ส นค าค ณภาพ จากประเทศจ น คร งท 6 โดยน าส ดยอดส นค าค ณภาพจากผ ผล ตและ ผ ประกอบการชาวจ นมาจ ดแสดงอย างย งใหญ อาท เคร องจ กรกล เคร องหน ง เคร องใช ไฟฟ า อ ปกรณ แสงสว าง เฟอร น เจอร ของใช ในบ าน และส นค าท ได ร บการร บรองค ณภาพโดย บร ษ ทผ ผล ตช นน า พร อมด วยการเจรจาธ รก จก บผ ผล ตจ นท น าส นค าค ณภาพมาจ ดแสดงใน งาน จากความส าเร จตลอด 5 ป ท ผ านมา คาดป น จะได ร บการตอบร บจากผ ซ อและน กธ รก จ ไทยและประเทศอาเซ ยน ได มากกว า 10,000 ราย โทร อ เมล: / เว บไซต : Sep.24-26, 2015 Beyond Beauty Asean Bangkok 2015 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. Hall 5-6 BEYOND BEAUTY ASEAN is a beauty trade exhibition under the renowned brand of Beyond Beauty events established from Paris, France. Comprising of 4 main beauty segments in its best elements of Beauty & Cosmetics,World Spa & Wellbeing Convention (WSWC), Herbal & Heath and Hair & Nail. A gateway to expand beauty industry with great support and endorsement from 7 key industry beauty cluster associations. Tel: +66 (0) Fax: +66 (0) URL: Time hrs ก.ย. 58 Beyond Beauty Asean Bangkok 2015 บร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช นแมเนจเม นท จ าก ด Hall 5-6 มหกรรมส ขภาพและความงามระด บโลก ภายในงานจะจ ดแสดงส นค าบร การด าน ความงามมากมาย อาท เคร องส าอาง สม นไพร ผล ตภ ณฑ ส าหร บเล บ เส นผม สปา และส ขภาพครบวงจร โดยรวบรวมบร ษ ทและแบรนด ช นน าจากท วโลกกว า 400 รายผ น าเทรนความงามมาจ ดแสดงก นในงาน โดยเฉพาะบ ธแสดงส นค าจากประเทศ เกาหล และประเทศจ นท ยกขบวนมาจ ดแสดงเป นพาว ลเล ยนย งใหญ โทร: โทรสาร: to 9 URL: เวลา น. Sep.24-26, 2015 World Spa & Well-being Convention 2015 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. Hall 5-6 Trade days : Sep., hrs Tel: +66 (0) Public day : 26 Sep., hrs Fax: +66 (0)

12 A professional platform for the Spa & Well-being industry. The 4th edition of World Spa & Well-being Convention (WSWC2015) organized by the Thai Spa Association (TSPA) in conjunction with the 2nd edition of Beyond Beauty ASEAN-Bangkok is under the management of IMPACT Exhibition Management. These two events under the roof, in the same convenient location, drawing together spa, wellness and related industry professionals from around the world in this the most significant event of its kind in the region. URL: ก.ย. 58 World Spa & Well-being Convention 2015 บร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช น แมเนจเม นท จ าก ด อาคาร 5-6 ว นเจรจาธ รก จ ก.ย. เวลา น. ส าหร บบ คคลท วไป 26 ก.ย น. สมาคมสปาไทย จ ดงานธ รก จสปาและส ขภาพ ระด บโลกคร งท 4 เวท การค าระด บ นานาชาต ท ย งใหญ ท ส ดในวงการธ รก จสปา การ นต ความย งใหญ โดยการจ บม อ ร วมก บงานแสดงส นค า Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2015 ภายใต การจ ดการ ของบร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช น แมเนจเม นท จ าก ด ซ งภายในงานได รวบรวม อ ตสาหกรรมความงามท ครบวงจรจากท วท กม มโลก การน าเสนอเทรนด สปาโลก การจ บค ทางธ รก จ และก จกรรมการประช มและส มมนา ตลอดจนการสาธ ตเทคโนโลย ภายในบ ทต างๆ ไว ภายในพ นท เด ยวก น โทร: +66 (0) โทรสาร: +66 (0) URL: Sep 30-Oct 4, 2015 The Mall Discount Overload # 12 Hall 5-8 The Mall Group returns to sale event discount overload will entertain shoppers and help them save money with a huge selection of clearance items and fashions from brand name designers offered at reduced price. Another Co-Promotion with credit card and have time Super Shock Price special promotion for shopping lover. The Mall Group Co., Ltd. Tel website 30 ก.ย.-4 ต.ค มหกรรมลดทะล พ ก ด คร งท 12 อาคาร 5-8 รวบรวมส นค าหลากหลายแบรนด ช นน ากว าล านรายการ จากห างสรรพส นค าและ บร ษ ท เดอะมอลล กร ป จ าก ด ร านค าช นน าในศ นย การค าเคร อเดอะมอลล มาลดราคา งานน ขนมาลดท กอย าง ได แก โทร เคร องใช ไฟฟ า ส นค าไอท ของแต งบ าน เคร องนอน เคร องคร ว อ ปกรณ เคร องม อ เว บไซต ส าหร บช าง เส อผ าแบรนด เนมท งของส ภาพบ ร ษและของค ณผ หญ ง อ ปกรณ ก ฬา รองเท า เส อผ าก ฬาท งแบรนด ไทย แบรนด ด งจากต างประเทศ และโซนอาหารแสนอร อย และอ นๆ อ กมากมาย พร อมจ ดโปรโมช นร วมก บบ ตรเครด ตช นน าและจ ดช วงเวลา พ เศษส าหร บการช อปป ง Super Shock Price ถ งก อนม ส ทธ ก อน ก บส นค าไฮไลท ท มา น าเสนอในราคาพ เศษส ดๆ ส าหร บผ ร กในการช อปป ง Oct , 2015 Furniture Fashion Food Festival 2015 Home Show Co.,Ltd.

13 Hall 1-8 Furnituree Festival Travelling Festival Wedding Festival 6th Luxury Festival 4th Baby & Family Festival Housing property and Garden Festival Feshion & Jewelry and Beauty Festival Food Festival Electronic & IT Festival Mobile IT & Camera Festival Time : hrs. Tel Fax URL: ต.ค. 58 เทศกาลลดบ นล อโลก บร ษ ท โฮม โชว จ าก ด อาคาร 1-8 เฟอร น เจอร เฟสต ว ล มหกรรมบ นเท งเท ยวท วไทยไปท วโลก เวดด ง เฟสต ว ล มหกรรมของใช เศรษฐ คร งท 6 เทศกาลงานเพ อเด กและครอบคร ว คร งท 4 เทศกาลเคร องใช ไฟฟ าและไอท แฟช นและเคร องประด บ และความงาม เทศกาลอาหาร บ านและสวน โมบาย ไอท และกล องถ ายร ป โทร โทรสาร เว บไซต : เวลา น น. Oct 22-25, 2015 Kidscovery World presents Tales & Toys Rakluke Group Co.,Ltd. Hall 3-4 Over 10,000sqm is transformed to be an edutainment land for kids in each age level. Tel: ext.3123 The event features educational fun and many kid-related activities such as fun land, toys & accessories shop, children s stories zone, and many more. This event is a Fax: Website: good opportunity for family day out with your kids coming to touch, feel and experiences. Time: hrs ต ลาคม 2558 ค ดส ค พเวอร เว ลด "เทลส แอนด ทอยส " ป ท 3 กล มบร ษ ทร กล ก จ าก ด อาคาร 3-4 ค ดส ค พเวอร เว ลด "เทลส แอนด ทอยส " ป ท 3 โลกท งใบเพ อการเร ยนร อย างสร างสรรค ของ เด กว ยค ดส เป ดโลกแห งจ นตนาการของเด กว ย 3-14 ป ด วยน ทานและของเล น จ ดให ม ลาน ก จกรรม ลานของเล นการออกร านขายของเล น รวมไปถ งโซนน ทานและการจ ดแสดงน ทาน โทร: ext.3123 แฟกซ : เว บไซต คลาสส ก เวลา: น. Oct.29-Nov. 1, 2015 Makro HoReCa 2015 Siam Makro Co., Ltd.

14 Corporate Communications Department Hall 2-3 Makro HoReCa 2015 displays an array of innovative Makro products and cooking equipment. Hosted by Siam Makro Public Co., Ltd. The event features a culinary competition for hoteliers, restaurants owners and catering providers, to win the royal trophy from Her Royal Highness Princess Soamsavali and a chance to win a prize worth 500,000 baht. On top of the main cooking competition, there are decoration competitions, food demonstrations, seminars and activities for participants to enjoy and be truly acknowledged. Time hrs. Tel URL: 29 ต.ค.-1 พ.ย. 58 มหกรรมครบเคร องเร องอาหารและอ ปกรณ คร งท 10 บร ษ ท สยามแม คโคร จ าก ด (มหาชน) อาคาร 2-3 บร ษ ท สยามแม คโคร จ าก ด (มหาชน) จ ดงานมหกรรมครบเคร องเร องอาหารและ อ ปกรณ คร งท 10 งานแสดงส นค าด านธ รก จอาหาร เคร องม อ เคร องใช ท เก ยวข อง ในธ รก จโรงแรม ร านอาหาร และบร การแคเทอร ง นอกจาการแสดงส นค าเก ยวก บบร การร านอาหารต างๆ แล ว ไฮไลท ส าค ญของงาน ค อ การแข งข นปร งอาหารระด บประเทศ ส าหร บผ ประกอบการโรงแรม ร านอาหาร และบร การจ ดเล ยง เพ อช งถ วยพระราชทาน พระเจ าวรวงศ เธอ พระองค เจ าโสมสวล พระวรราชาท น ดดามาต พร อมร บเง นรางว ลม ลค ากว า 500,000 บาท รวมถ งการ แข งข นท าอาหารซ มแสดงส นค าแม คโคร ซ มแสดงผล ตผลโครงการหลวง และย งได จ ดการส มมนาเพ อให ผ สนใจท าธ รก จแฟรนไชส ธ รก จด านอาหาร การออกแบบ ตกแต งร าน การควบค มต นท น เทคน คการจ ดเล ยง และว ธ ป องก นการท จร ตในธ รก จอาหาร เป นต น Tel URL: เวลา น. Oct. 31-Nov. 1, 2015 Thailand Bicycle Race 2015 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. Lakeside To be advised Tel Time: hrs. Nov , 2015 Sign Asia Expo & Digital Sign Asia Expo 2015 Hall 2-3 The only international signage, digital signage and digital out of home media IBRIX Co., Ltd. trade show in Thailand was organized by IBRIX.The event show provided trading Tel opportunities and a platform to meet with print professionals and advertising sign gurus, to build business networks and utilize initiatives with key exhibitors. Website พ.ย งานแสดงส นค าเทคโนโลย ส อด จ ตอลแห งเอเช ย ประจ าป 2558 อาคาร 2-3 โอกาสส าค ญท จะตอกย าการเป นผ น าธ รก จการจ ดงานเทคโนโลย ป ายและโฆษณา บร ษ ท ไอบร กซ จ าก ด ตอบร บความต องการของตลาดส อ ด วยป จจ บ นผ ประกอบการห นมาน ยมใช ส อ โทร เพ อการประชาส มพ นธ มากข น เพราะส อท นสม ยอย าง จอแอลอ ด สามารถสร างสรรค อ เมล แสง ส เส ยง และภาพในแบบสามม ต ได ท าให ด งความสนใจจากผ พบเห นได ง าย เว บไซต กว าป ายโฆษณาแบบปกต ท วไป ท งสามารถสร างสรรค งานร วมก บส อโฆษณาประเภท อ นๆ ได ด วย ถ อเป นงานเด ยวท รวมน กออกแบบ ส อ ธ รก จการพ มพ เอเจนซ และผ ผล ตงานโฆษณา รวมท งต วแทนจ าหน ายส นค า เคร องพ มพ เคร องสก น คร องแกะสล กเลเซอร ว สด อ ปกรณ ป าย หม ก โทนเนอร ไวน ล อะค ล ก พลาสว ด

15 ป ายด จ ตอล ฯลฯ ท งในและต างประเทศ มาร วมจ ดแสดงและให บร การครบวงจร November 12-15, 2015 Ice Age Live! A Mammoth Adventure Ticket availale at Thaiticketmajor.com Arena Ticket are 2,500/ 1,800/ 1,500/ 1,200/ 800/ 600 THB (Ticket on sales 1 Aug 2015) URL: 12 Nov 2015 : Show Time : hrs. Tel Nov 2015 : Show Time : hrs./ hrs/ hrs. 14 Nov 2015 : Show Time : hrs. (Eng)/ hrs/ hrs. 15 Nov 2015 : Show Time : hrs./ hrs/ hrs พฤศจ กายน 2558 ไอซ เอจ ไลฟ! อะ แมมมอธ แอดเวนเจอร จองบ ตรท ไทยท คเก ตเมเจอร อาร น า บ ตรราคา 2,500/ 1,800/ 1,500/ 1,200/ 800/ 600 บาท (เร มขายบ ตรว นท 1 ส.ค. 2558) เว บไซต : 12 พ.ย : เวลาแสดง : hrs. โทร พ.ย : เวลาแสดง : hrs./ hrs/ hrs. 14 พ.ย : เวลาแสดง : hrs. (Eng)/ hrs/ hrs. 15 พ.ย : เวลาแสดง : hrs./ hrs/ hrs. Nov , 2015 Homepro Expo # 22 Home Product Center Public Co., Ltd. Hall 5-8 One-stop-shop for innovative household products, featuring furniture and household accessories Tel Fax Nov., hrs Nov., hrs Nov., hrs พ.ย. 58 โฮมโปร เอ กซโป คร งท 22 บร ษ ท โฮม โปรด กส เซ นเตอร จ าก ด (มหาชน) อาคาร 5-8 งานแสดงส นค าตกแต งบ านครบวงจรท น ามาลดราคาพร อมจ ดโปรโมช นภายในงาน เพ อให ผ บร โภคได เล อกซ อส นค าท ม ค ณภาพ อาท กระเบ องเซราม ค, พรม ม าน เฟอร น เจอร อ ปกรณ ประปา โคมไฟ เคร องคร ว อ ปกรณ ท าสวน ส นค ากล มว สด ก อสร าง โทร โทรสาร พ.ย., น พ.ย., น พ.ย., น. Nov , 2015 Sport World Expo 2015 Hall 4 welcomed manufacturers and top brand producers in sporting goods. Active Nation Co., Ltd. Enjoyed discount up to 70% off retail price. Tel พ.ย สปอร ต เว ล ด เอ กซโป 2015 อาคาร 4 มหกรรมแสดงส นค าและอ ปกรณ ก ฬาครบวงจร ถ อเป นงานเด ยวท รวมเส อผ า รองเท า บร ษ ท แอคท ฟ เนช น จ าก ด อ ปกรณ ก ฬาแบรนด เนมช นน า และเคร องออกก าล งกาย อ ปกรณ กอล ฟ ก ฬาทางน า โทร แคมป งและอ นๆ มากมายให ผ สนใจได เล อกซ อในราคาพ เศษลดกว า 70% Nov , 2015 SmartHeart present Pet Variety Hall 2-3 The event to educate pet owners to property care for their pets. More than 200 local Exhibition Project and international exhibitors and more than 200,000 local and international visitors IMPACT Exhibition Management Co.,Ltd

16 The activities example dog show competitions, cat show, fun activities for owners Tel or and pets, donation for dogs and pet adoption organizations, pitbull power competition, free pet check-up, the biggest sale of the year and etc. Time: hrs. Website พฤศจ กายน 58 สมาร ทฮาร ท พร เซ นส เพ ท วาไรต "แก นเซ ยวเปร ยวซ า" อาคาร 2-3 มหกรรมรวมพลคนร กส ตว น าเสนอความร และส งเสร มการเล ยงด ส ตว อย างถ กว ธ ฝ ายโครงการ ศ นย กลางการซ อขายส นค าและบร การเก ยวก บส ตว เล ยงแบบครบวงจร รวมท งเวท บร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช น แมเนจเม นท จ าก ด แสดงความสามารถสร างความบ นเท งและความส มพ นธ ระหว างส ตว เล ยงก บเจ าของ โทร หร อ ภายในงานประกอบด วยก จกรรมหลากหลาย อาท การประกวดส น ขสายพ นธ แบบท วไป เว บไซต เกมว ดใจผ กล าเผช ญหน าส ตว แปลกจากท วโลก ข ากล งไปก บก จกรรมระหว างส ตว เล ยง และเจ าของ โครงการ 1 บาท เพ อเจ าต บท ห วโหย และสมทบท นองค กรท ด แลส ตว พ การ และจรจ ด ส ตว เล ยงส ขภาพด ตรวจฟร ตลอดงาน เป นต น พร อมยกขบวนส นค าบร การ เพ อส ตว เล ยงลดกระหน าท ส ดแห งป เวลา น. Nov , 2015 Solar Energy Southeast Asia 2015 Solar Media Co.,Ltd Sapphire , The Solar Energy Southeast Asia is an annual top-level conference and exhibition brought to the Southeast Asian solar industry by Solar Media Ltd. Solar Energy Southeast Asia represents a series of Solar Energy Events across the world from Solar Media, including the UK, USA, Singapore, Kenya, Ghana and India, with the aim of supporting and developing solar business opportunities throughout the ASEAN region. Thailand, the Philippines, Indonesia and Malaysia have begun to pursue wide-scale investment in solar energy and have announced ambitious alternative energy plans. Across the whole ASEAN region, solar markets are forecast to grow at 50%-plus a year for the next five years Tel.+44 (0) Website: พฤศจ กายน 2558 งานแสดงธ รก จเก ยวก บพล งงานแสงอาท ตย แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต บร ษ ท โซล าร ม เด ย จ าก ด แซฟไฟร , งานเด ยวท จะน าองค กรท งภาคร ฐ เอกชน ผ น าด านอ ตสาหกรรมเซลล แสงอาท ตย จากท วท ก ม มโลก เข ามาหาร อแลกเปล ยนความค ดเก ยวก บนโยบายล าส ดในอ ตสาหกรรมท เก ยวเน อง ก บพล งงานแสงอาท ตย และโซล ช นเทคโนโลย ข นส งภายในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต โดย โทร.+44 (0) อ เว บไซต : ภายในงานจะม การบรรยายเก ยวก บโอกาสทางธ รก จ ส าหร บพล งงานแสงอาท ตย ในภ ม ภาคอาเซ ยน การร บฟ งแผนงานของน กลงท น น กพ ฒนา และผ ก าหนดนโยบายพร อมฟ งว ส ยท ศน ล าส ดในส วนของผลล พธ เฉพาะ และสมรรถนะ ใน เขตภ ม อากาศร อนช น เป ดโอกาสให ผ ผล ตได ม โอกาสในการน าเสนอส นค าและบร การท งหมด

NEWSLETTER. เป ดแบรนด Thailand CONNECT. success TCEB CALL CENTER 1105 ช ไทยศ นย กลางแห งการเช อมโยงธ รก จส ความสำาเร จระด บโลก

NEWSLETTER. เป ดแบรนด Thailand CONNECT. success TCEB CALL CENTER 1105 ช ไทยศ นย กลางแห งการเช อมโยงธ รก จส ความสำาเร จระด บโลก NEWSLETTER www.tceb.or.th Issue 32 Sept-Oct, 2013 TCEB CALL CENTER 1105 เป ดแบรนด Thailand CONNECT ช ไทยศ นย กลางแห งการเช อมโยงธ รก จส ความสำาเร จระด บโลก Debut of Thailand CONNECT Promoting Thailand

More information

สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย

สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย คำนำ ตามท ประธานสภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย (นายส พ นธ มงคลส ธ ) เข าดำรงตำแหน งประธาน สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทยในวาระป 2557 2559 ต งแต ว นท 8 เมษายน พ.ศ. 2557 เป นต นมา ได ม การ กำหนดนโยบายการบร หารงานไว

More information

รายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาลและการส งการของนายกร ฐมนตร พลเอกประย ทธ จ นทร โอชา กระทรวงพาณ ชย (12 ก นยายน 2557 31 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาลและการส งการของนายกร ฐมนตร พลเอกประย ทธ จ นทร โอชา กระทรวงพาณ ชย (12 ก นยายน 2557 31 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาลและ พลเอกประย ทธ จ นทร โอชา กระทรวงพาณ ชย (12 ก นยายน 2557 31 ม นาคม 2558) นโยบายท 6 การเพ ม ศ กยภาพทางเศรษฐก จ ประเทศ ข อ 6.4 ด แลเกษตรกร ให ม รายได ท เหมาะสม นโยบายท

More information

ไออาร พ ซ DAY พ ดค ยก บผ บร หาร หญ งแกร ง ก บบทบาทท ท าทาย ผล ตภ ณฑ สะอาด UHV วารสาร WOMEN S VOL. 15 / 2015 DJSI ส ความย งย น โครงการเพ มม ลค า

ไออาร พ ซ DAY พ ดค ยก บผ บร หาร หญ งแกร ง ก บบทบาทท ท าทาย ผล ตภ ณฑ สะอาด UHV วารสาร WOMEN S VOL. 15 / 2015 DJSI ส ความย งย น โครงการเพ มม ลค า วารสาร ไออาร พ ซ VOL. 15 / 2015 พ ดค ยก บผ บร หาร หญ งแกร ง ก บบทบาทท ท าทาย DJSI ส ความย งย น โครงการเพ มม ลค า ผล ตภ ณฑ สะอาด UHV INTERNATIONAL WOMEN S DAY EDITOR S note Newsletter ฉบ บน ส งถ งท านพร

More information

รายงานประจำป 2555/2556

รายงานประจำป 2555/2556 รายงานประจำป 2555/2556 (ป บ ญช ส นส ดว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) ANNUAL REPORT 2012/2013 (Fiscal year ended February 20, 2013) 50% of global GDP will be in Asia by 2050 Asian urbanization THB 2 trillion logistic

More information

ส ร ป ผ ล ก า ร ด า เ น น ง า น. โครงการส งเสร ม SMEs เพ อเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน

ส ร ป ผ ล ก า ร ด า เ น น ง า น. โครงการส งเสร ม SMEs เพ อเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ส ร ป ผ ล ก า ร ด า เ น น ง า น โครงการส งเสร ม SMEs เพ อเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน MEs Small and Medium Enterprises ว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม Contents 16 50 106 158 โครงการ ASEAN SME Partnership Roadmap

More information

รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ

รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการเพ มข ดความสามารถภาคอ ตสาหกรรม ภายใต นโยบายเศรษฐก จระหว างประเทศของไทย (ระยะท 4) เสนอ ส าน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยเพ

More information

BEST OF OFFICE DECORATION

BEST OF OFFICE DECORATION VOL.10 JANUARY - MARCH 2010 THE MOST ADMIRED COMPLIMENTARY DESIGN MAGAZINE. THE EIGHT HOURS. PROMOTIONAL MATERIAL. NOT FOR SALE. ASSEMBLAGE DESIGN BEST OF OFFICE DECORATION IN FOCUS ZERO PER ZERO POSSIBILITY

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (แบบ 56-1)

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (แบบ 561) ส นส ดว นท # 31 ธ นวาคม 2557 บร ษ ท สามารถคอร ปอเรช #น จ าก ด (มหาชน) สารบ ญ ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ รก จ 18

More information

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร

More information

บทว เคราะห ธ รก จโรงแรมและร สอร ท ป 2553

บทว เคราะห ธ รก จโรงแรมและร สอร ท ป 2553 บทว เคราะห ธ รก จโรงแรมและร สอร ท ป 2553 โครงการก จกรรมเผยแพร ผลว เคราะห ระบบเต อนภ ยและ ระบบฐานข อม ลแก สาธารณะ ความร วมม อระหว าง ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.) ส าน กงานพ ฒนาหน

More information

เอกสารช ดน จ ดท าข น เพ อประโยชน ส าหร บให บร การแก หน วยงานผ ว าจ างศ กษาเท าน น ห ามม ให บ คคลใดก ตามท าการลอกเล ยน ท าซ า เปล ยนแปลง หร อเผยแพร ส

เอกสารช ดน จ ดท าข น เพ อประโยชน ส าหร บให บร การแก หน วยงานผ ว าจ างศ กษาเท าน น ห ามม ให บ คคลใดก ตามท าการลอกเล ยน ท าซ า เปล ยนแปลง หร อเผยแพร ส เอกสารช ดน จ ดท าข น เพ อประโยชน ส าหร บให บร การแก หน วยงานผ ว าจ างศ กษาเท าน น ห ามม ให บ คคลใดก ตามท าการลอกเล ยน ท าซ า เปล ยนแปลง หร อเผยแพร ส วนใด ส วนหน งหร อท งหมดแก บ คคลภายนอก โดยม ได ร บอน

More information

รายงานผลการด าเน นงาน เร อง. การจ ดแสดงส นค าเกษตรในงาน Fancy Food Show 2008 ประเทศสหร ฐอเมร กา โดย

รายงานผลการด าเน นงาน เร อง. การจ ดแสดงส นค าเกษตรในงาน Fancy Food Show 2008 ประเทศสหร ฐอเมร กา โดย รายงานผลการด าเน นงาน เร อง การจ ดแสดงส นค าเกษตรในงาน Fancy Food Show 2008 ประเทศสหร ฐอเมร กา โดย นางอ ญชล ส วจ ตตานนท น กว ชาการเกษตรช านาญการ กล มส งเสร มการผล ตประมง ส วนส งเสร มส นค าเกษตร ส าน กส

More information

สารบ ญ CONTENTS ANNUAL REPORT 2014 CREATIVE CONTENT PROVIDER

สารบ ญ CONTENTS ANNUAL REPORT 2014 CREATIVE CONTENT PROVIDER CONTENTS สารบ ญ ANNUAL REPORT 2014 CREATIVE CONTENT PROVIDER 11 Message from Chairman of the Board & Executive Chairman 11 12 19 20 24 26 30 34 44 57 60 63 67 68 70 71 สารจากประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบร

More information

บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) (OFM)

บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) (OFM) ท OFM.001.22.2555 - สร ปขอสนเทศ - บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) (OFM) ท ต งส าน กงานใหญ : 24 ซอยอ อนน ช 66/1 ถนนอ อนน ช แขวงสวนหลวง กร งเทพมหานคร 10250 โทรศ พท : (66) 2-739-5555 โทรสาร : (66) 2-763-5555

More information

รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น 2556 ธนาคารกส กรไทย

รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น 2556 ธนาคารกส กรไทย ธนาคารกส กรไทย ภารก จ ธนาคารกส กรไทย ม งม นในการเป นกล มธ รก จทางการเง นท แข งแกร ง สามารถตอบสนองความต องการของล กค าด วยบร การ ด านการเง นท หลากหลาย ครบถ วน ในค ณภาพมาตรฐานสากล โดยผสมผสานการใช เทคโนโลย

More information

บร ษ ทป นซ เมนต ไทย จ าก ด (มหาชน)

บร ษ ทป นซ เมนต ไทย จ าก ด (มหาชน) แบบ 56-1 แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2555 บร ษ ทป นซ เมนต ไทย จ าก ด (มหาชน) สารบ ญ หน า ส วนท 1 บร ษ ทท ออกหล กทร พย 1. ข อม ลท วไป 1 2. ป จจ ยความเส ยง 4 3. ล กษณะการประกอบธ รก จ

More information

รายงานประจำป 2556 ใส ใจเพ อมอบค ณค า DELIVERY OF VALUE WITH CARING

รายงานประจำป 2556 ใส ใจเพ อมอบค ณค า DELIVERY OF VALUE WITH CARING รายงานประจำป 2556 Annual Report 2013 ใส ใจเพ อมอบค ณค า DELIVERY OF VALUE WITH CARING ว ส ยท ศน VISION ม งม นเป นบร ษ ทช นนำของคนไทย ในธ รก จจ ดจำหน ายส นค าอ ปโภคบร โภค ด วยการส งมอบส นค าท ม ค ณค าพร

More information

สารบ ญ หน า สารจากนายก สมาคมเลขาน การสตร และน กบร หารจ ดการแห ง ประเทศไทย ฉบ บท 2/2551 ประจ าเด อนพฤษภาคม ส งหาคม 2551

สารบ ญ หน า สารจากนายก สมาคมเลขาน การสตร และน กบร หารจ ดการแห ง ประเทศไทย ฉบ บท 2/2551 ประจ าเด อนพฤษภาคม ส งหาคม 2551 ฉบ บท 2/255 ประจ าเด อนพฤษภาคม ส งหาคม 255 สารบ ญ หน า สารจากนายก งานส ปดาห เลขาน การ Administrative Professionals Week งานเป ดส ปดาห เลขาน การและการแข งข นเลขาน การ ยอดเย ยมแห งประเทศไทยประจ าป 255 Annul

More information

Industrial Symbiosis. ส ความก าวหน าบนว ถ Eco Symbiosis From Industrial Symbiosis to Eco Symbiosis. Econovation อ โคส ดๆ

Industrial Symbiosis. ส ความก าวหน าบนว ถ Eco Symbiosis From Industrial Symbiosis to Eco Symbiosis. Econovation อ โคส ดๆ Eco Symbiosis Our Pathway to a Low Carbon Economy Content On the Cover SMART Report SMART Report จาก Industrial Symbiosis รายงานพ เศษ: กนอ. จ ดท พ องค ความร ร จ ก เศรษฐศาสตร แห งการร วมก น ส ความก าวหน

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ ความเป นมา ภายใต สถานการณ เศรษฐก จย คโลกาภ ว ตน ท การแข งข นม ความร นแรงและรวดเร วมากข นท งทางด าน ต นท น สายการผล ต

More information

ส วนท 1 การประกอบธ รก จ

ส วนท 1 การประกอบธ รก จ สารบ ญ ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ รก จ 12 3. ป จจ ยความเส %ยง 53 4. ทร พย ส นท %ใช ในการประกอบธ รก จ 58 5. ข อพ พาททางกฎหมาย 72 6. ข อม ลท %วไปและข

More information

ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) : โอกาสและผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรมไทย

ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) : โอกาสและผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรมไทย ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) : โอกาสและผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรมไทย บทว เคราะห โอกาสและผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรมไทย จากการเข าร วมประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) สารบ ญ ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic

More information

แผนธ รก จ โดน ส เบเกอร โดย นางสาวส ทธ ล กษณ ช พส ตยากร

แผนธ รก จ โดน ส เบเกอร โดย นางสาวส ทธ ล กษณ ช พส ตยากร แผนธ รก จ โดน ส เบเกอร โดย นางสาวส ทธ ล กษณ ช พส ตยากร การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร ป การศ กษา 2553

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท พฤกษา เร ยลเอสเตท จ าก ด (มหาชน) แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ ข อม ลสร ป ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ

More information

รายงาน ความร บผ ดชอบ ตอส งคม บร ษ ท ทาอากาศยานไทย จ าก ด (มหาชน)

รายงาน ความร บผ ดชอบ ตอส งคม บร ษ ท ทาอากาศยานไทย จ าก ด (มหาชน) รายงาน ความร บผ ดชอบ ตอส งคม 2555 บร ษ ท ทาอากาศยานไทย จ าก ด (มหาชน) รายงาน ความร บผ ดชอบ ต อส งคม 2555 บร ษ ท ท าอากาศยานไทย จำาก ด (มหาชน) รายงานความร บผ ดชอบต อส งคม 2555 บร ษ ท ท าอากาศยานไทย จำาก

More information

ว ชาการขายตรง : Direct sale

ว ชาการขายตรง : Direct sale 1 2 สาระส าค ญ ในการเร ยนร เร องการขายตรงม ได เร ยนร เพ ยงเพ อศ กษาในภาคทฤษฎ เพ ยงอย างเด ยวแต ควรเร ยนร ให เจาะล กถ งความส าเร จในการขายตรงอ นมาจากการได ปฏ บ ต การขายตรงม ได แตกต างก นจากการขาย แบบอ นมากน

More information

แนวทางการจ ดท าแผนการตลาดของเส อผ าน าเข า จากประเทศสาธารณร ฐประชาชนจ น

แนวทางการจ ดท าแผนการตลาดของเส อผ าน าเข า จากประเทศสาธารณร ฐประชาชนจ น 1 แนวทางการจ ดท าแผนการตลาดของเส อผ าน าเข า จากประเทศสาธารณร ฐประชาชนจ น 1 จ เหล ยง จ บทค ดย อ การศ กษาเร องแนวทางการจ ดท าแผนการตลาดของเส อผ าน าเข าจากประเทศสาธารณร ฐประชาชนจ น ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาพฤต

More information

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๑ รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ว นท ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห วข อ ฐานการผล ต/โครงสร างตลาดในอาเซ ยน โดย นางจ นตนา ช ยวรรณาการ

More information

บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) OfficeMate Public Company Limited แบบแสดงรายงานข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556

บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) OfficeMate Public Company Limited แบบแสดงรายงานข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) OfficeMate Public Company Limited แบบแสดงรายงานข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ หน า ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายภาพรวมการประกอบธ

More information