IMPACT EVENT CALENDAR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "IMPACT EVENT CALENDAR 2015"

Transcription

1 August 8-16, 2015 OTOP ศ ลปาช พ ประท ปไทย "สมเด จแม ทรงให ภ ม ป ญญาไทย ส สากล" Community Development Department Challenger 1-3 Time : 10:00 21:00 hrs. Aidem Media Co.,Ltd Tel ส งหาคม 2558 OTOP ศ ลปาช พ ประท ปไทย "สมเด จแม ทรงให ภ ม ป ญญาไทย ส สากล" กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย ชาเลนเจอร 1-3 น ทรรศการเท ดพระเก ยรต, การจ าหน ายผล ตภ ณฑ โอทอป บร ษ ท ไอเด ม ม เด ย จ าก ด เวลา : น. โทร Aug , 2015 Thailand Best Shopping Fair 2015 World Fair Co., Ltd. Hall 1-8 The exhibition offers the furniture trend for bedroom, kitchen and living room, gardening equipment, clothing and apparels, and household ornaments. The latest trends in wedding accessories, wedding products, wedding studio, beauty & spa air-condition and Tel Fax URL : sound accessories Time hrs ส.ค. 58 ไทยแลนด เบสท ช อปป ง แฟร บร ษ ท เว ลด แฟร จ าก ด อาคาร 1-8 ใหญ ท ส ด ก บการช อปป งบนพ นท กว า 47,000 ตาราง ของอ มแพ ค เม องทองธาน อาคาร 1-8 มากท ส ด ครบท ส ด ด วยกล มส นค าท ตอบสนองไลฟ สไตล ของผ บร โภค ไม ว าจะเป นส นค าเฟอร น เจอร และของตกแต งบ าน ส นค าแฟช น อ ญมณ และ เคร องประด บส นค าเคร องใช ไฟฟ า และไอท ธ รก จสต ด โอว วาห ธ รก จท องเท ยว และโรงแรม ส นค าส ขภาพและความงาม ส นค าเก ยวเด กและของเล น ต นไม นานาพรรณ และการจ ดสวน ส นค าเก ยวก บอาหาร โทร เว บไซต : อ เมส : ประเภทส นค าภายในงาน - เฟอร น เจอร และส นค าตกแต งบ าน - เคร องใช ไฟฟ า - ส นค า IT และอ ปกรณ ต อพ วง - สต ด โอ ว วาห และส นค าเพ องานว วาห - ต นไม พรรณไม และการจ ดสวน - ธ รก จท องเท ยวและโรงแรม - ส นค าเพ อส ขภาพความงานและสปา - ส นค าเก ยวก บเด ก และของเล น - ส นค าแฟช น และอ ญมณ - อาหาร และของฝากจากภาคต างๆ เวลา น. August 15-23, 2015 SOLAR CELL EXPO 2015 ค ณพลกฤต Hall 2 Time hrs Tel , URL: ส งหาคม 2558 SOLAR CELL EXPO 2015 ค ณพลกฤต

2 อาคาร 2 ภายในงานท านจะได พบก บระบบ SOLARCELL ในบ านพ กอาศ ย ระบบประหย ดไฟฟ า และ ระบบไม เช อมตอไฟฟ าภายนอก หร อ SMARTGRID และการโชว นว ตกรรมท นสม ยของระบบ โรงงานอ ตสาหกรรม มากมาย พบก บแหล งผ ผล ต รายใหญ มากมาย จ บค ธ รก จ และแนะน าการต ดต ง SOLARROOF TOP ผล ตกระแสไฟฟ าใช ได เองบนหล งคาบ านท าน และระบบ ป มน า ทางด านการเกษตร มากมาย ในระบบ SOLARCELL เวลา น. โทร , อ เมลล : เว บไซต : August 21, 2015 Thunder Dome 138.com Presents FHM Girls Next Door 2015 The Trilogy Party Ep.3 The Grand Finale FHM Magazine is an annual entertainment event for sexy lover 138.com Presents FHM Girls Next Door 2015 The Trilogy Party Ep.3 The Grand Finale Ticket Price 1200 / 900 Baht (Early Bird) Show Time hrs. Inspire Entertainment Co., Ltd. Tel Website 21 ส งหาคม com Presents FHM Girls Next Door 2015 The Trilogy Party Ep.3 The Grand Finale ธ นเดอร โดม ปาร ต ไตรภาคส ดม นส อล งการเซ กซ ร อนแรงย งใหญ แห งป เตร ยมต วก นให พร อมพบก บ บร ษ ท อ นสไพร เอนเตอร เทนเม นท จ าก ด ความต นเต นเร าใจท ก าล งระเบ ดข น คร งแรก! ของเม องไทยก บการปก ว ต ท กร ปแบบ โทร ปาร ต อย างแท จร งก บแคมเปญด ง 138.com Presents FHM Girls Next Door 2015 Website The Trilogy Party Ep.3 The Grand Finale ซ งจ ดโดยน ตยสาร FHM ร วมก บ 103.com, ส งห คอร เปอเรช น, Jagermeister และ Boyaa บ ตรราคา 1200 / 900 บาท เวลาแสดง น. Aug , 2015 DIGITAL TRANSFORMING CSSD Central Sterile Services Association Royal Jubilee Bollroom DIGITAL TRANSFORMING CSSD, the first conference will be hosted by the Central Tel Sterile Services Association Website: ส งหาคม 2558 การประช มว ชาการประจ าป 2558 DIGITAL TRANSFORMING CSSD สมาคมศ นย กลางงานปราศจากเช อ รอย ล จ บ ล บอลร ม สมาคมศ นย กลางงานปราศจากเช อ จ ดประช มว ชาการประจ าป 2558 เร อง Digital Transforming CSSD (CSSD ย คด จ ตอล) เพ อน ากระบวนทาง Digital มาพ ฒนาค ณภาพ บร การทางการแพทย และสาธารณส ข เพ มประส ทธ ภาพการร กษาพยาบาลรวมท งความ ปลอดภ ยจากการร บบร การในและสถานบร การทางการแพทย การเปล ยนแปลงด านพ ฒนาการท างานของงานจ ายกลาง ไปส ย ค Digital เพ อประโยชน ต อ การพ ฒนางาน ตลอดจนประโยชน แก ผ ร บบร การ อ กท งเป นการเตร ยมมาตรฐานทาง ว ชาการให พร อมเพ อให ระบบงานได มาตรฐานเม อเข าส เวท อาเซ ยนหร อนานาชาต ต อไปได โทร อ เมล: เว บไซต : August 26-28, 2015 INTELLIGENT WAREHOUSE 2015 Hall 1 Expolink Global Network is an annual INTELLIGENT WAREHOUSE The event for industry pick & pack, store & load, move & lift, logistics, it, manage, service and etc. Expolink Global Network Limited Tel Website:

3 26-28 ส งหาคม 2558 อ นเทลล เจ นท แวร เฮ าส 2015 อาคาร 1 ตอบร บอ ตสาหกรรมโลจ สต กส และคล งส นค าซ งเป นหน งในโครงสร างพ นฐานของ การพ ฒนาประเทศม แนวโน มเต บโตข นและม การพ ฒนาอย างต อเน อง ทางชมรมเทคโนโลย คล งส นค าและระบบจ ดการจ งจ ดงานแสดงส นค าท เก ยวข องก บอ ตสาหกรรมโลจ สต กส และระบบคล งส นค าท งระบบการจ ดการ จ ดเก บ และการเบ กจ ายส นค า ซ งจะประกอบ ไปด วยผ ประกอบการในอ ตสาหกรรมต างๆ บร ษ ท เอ กซ ดปล งค โกลบอล เน ทเวอร ค จ าก ด โทร เว บไซต Aug. 29, 2015 IMAGINE DRAGONS Smoke + Mirrors Tour in Bangkok BEC Tero Entertainment PCL. Arena Live Nation BEC-Tero is proud to announce IMAGINE DRAGONS live in Bangkok for Tel the very first time. The American alt-rock band will bring their Smoke + Mirrors Tour to the Impact Arena, Muang Thong Thani on 29 August Tickets will be available via all ThaiTicketMajor outlets on 23 May 2015 (Saturday) 10am onwards. Ticket available at Thaiticketmajor.com Tel URL: Ticket price 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 / 4,000 Baht 29 ส งหาคม 2558 คอนเส ร ตอ มเมจ น ดรากอนส สโมค + ม เรอร ส ท วร ไลฟ อ น แบงค อก บร ษ ท บ อ ซ เทโร เอ นเตอร เทนเม นท จ าก ด (มหาชน) อาร น า ไลฟ เนช น บ อ ซ -เทโร ด งวงอ ลเทอร เนท ฟร อคช อด งจากลาสเวก ส เจ าของยอดขายระด บม ล โทร ต แพลทต น มและรางว ลแกรมม อ มเมจ น ดรากอนส (Imagine Dragons) ระเบ ดความม นส จองบ ตรท ไทยท คเก ตเมเจอร ก บคอนเส ร ตใหญ คร งแรกในประเทศไทย สโมค + ม เรอร ส ท วร ไลฟ อ น แบงค อก (Smoke โทร Mirrors Tour Live in Bangkok) ว นท 29 ส งหาคม 2558 เว บไซต : ท อ มแพ ค อาร น า เม องทองธาน เป ดจองบ ตรชมคอนเส ร ตท ไทยท คเก ตเมเจอร เร มว นท 23 พฤษภาคม 2558 บ ตรราคา 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 / 4,000 บาท August 29, 2015 Thunder Dome 2PM Fan Meeting in Bangkok "Take You Home Tonight" Hello Hottest!!! Are you ready? Four One One Entertainment Co., Ltd. 411 Entertainment proudly announces 2PM Fan Meeting in Bangkok Tel "Take You Home Tonight" which will be held on August 29, 2015 Website on time 18:00 hrs. Ticket price 5,500 / 5,000 (Standing) / 4,500 / 3,500 / 2,500 / 1,500 THB 29 ส.ค ท พ เอ ม แฟน ม ตต ง อ น แบงคอก "เทค ย โฮม ท ไนท " บร ษ ท โฟร ว น ว น เอนเตอร เทนเม นท จ าก ด ธ นเดอร โดม โทร กล บมาอ กคร งอ กคร งส าหร บ 6 หน มส ดฮอต 2PM ในงาน 2PM Fan Meeting in Bangkok เว บไซต TAKE YOU HOME Tonight ซ งคร งน บอกได ค าเด ยวเป นมากกว าแฟนม ตต งท ท กคน ร จ ก ม นส กว าปาร ต ท ท กคนค นเคย เวลา น. บ ตรราคา 5,500 / 5,000 (Standing) / 4,500 / 3,500 / 2,500 / 1,500 บาท Sep 1-3, 2015 ASEAN POWER WEEK

4 Challenger 1 THE PREMIER POWER INDUSTRY EVENT FOR THE ASEAN REGION Covering every aspect of the power generation industry, POWER-GEN Asia Renewable Energy World Asia and the POWER-GEN Asia Financial Forum converge once more in 2015 to form ASEAN Power Week. Benefit from three days packed with technical tours, more than 50 conference sessions, panel discussions, a comprehensive exhibition and multiple networking events. PennWell Corporation Website ก.ย อาเซ ยน พาวเวอร ว ค ชาเลนเจอร 1 พาวเวอร -เจน เอเช ย กล บมาอ กคร งอย างย งใหญ รวม 3 งานประช มเช งว ชาการ และน ทรรศการอ ตสาหกรรมผล ตไฟฟ าระด บแนวหน าแห งเอเช ยมาไว ด วยก น ได แก พาวเวอร -เจน เอเช ย ประจ าป ท 23 และงาน ร น วเวเบ ล เอนเนอร จ เว ลด เอเช ย คร งท 8 รวมถ งงาน พาวเวอร -เจ น เอเช ย ไฟแนนเช ยล ฟอร ม จ ดข นโดย เพนน เวลล คอร ปอเรช น ผ จ ดงานประช มระด บโลก ภายใต แนวค ด การลงท นเพ ออนาคตท ย งย น คาดว าจะม ผ เข าร วมงานกว า 7,500 คนจากท วโลก เพนน เวลล คอร ปอเรช น เว บไซต Sep. 5-13, 2015 Bangkok Furniture Fair 2015 Bangkok Wedding Fair 2015 Bangkok Fashion & Jewelry Fair 2015 World Fair Co., Ltd. Hall 1-4 Time: hrs. Tel Fax URL : ก.ย. 58 บางกอก เฟอร น เจอร แฟร 2558 บร ษ ท เว ลด แฟร จ าก ด อาคาร 1-4 งานแสดงส นค าเฟอร น เจอร และของตกแต งบ าน ท ย งใหญ ท ส ดของเม องไทย Greatest Furniture and Decorative items Fair of Thailand งานแสดงส นค าเฟอร น เจอร และของตกแต งบ านท รวบรวมผ ผล ต และผ จ าหน าย เฟอร น เจอร มากท ส ดของเม องไทย หลากหลายด ไซน เฟอร น เจอร ประเภทส นค าภายในงาน - เฟอร น เจอร และส นค าตกแต งบ าน หลากหลายสไตล จากกล มผ ผล ตเฟอร น เจอร ช นน าท วประเทศ - เคร องใช ไฟฟ าท กชน ด ท งโทรท ศน เคร องเส ยง โฮมเธ ยรเตอร ส งอ านวยความสะดวกภายในบ าน โทร โทรสาร อ เมส : เว บไซต : เวลา : น. Sep , 2015 The 56th Bangkok Gems & Jewelry Fair 2015 Thai Gem and Jewelry Traders Association Challenger 1-3 Trade & Public visitors : Sep., hrs. Tel: Trade & Public visitors : 14 Sep., hrs. Fax: The premier exhibition that showcases exquisite gems and jewelry all around the world has now come to IMPACT. Handcrafted, contemporary, traditional, urban jewelry, precious and semi-precious stones. Ticket is 100 Baht URL : ก.ย. 58 งานแสดงส นค าอ ญมณ และเคร องประด บ คร งท 56 สมาคมผ ค าอ ญมณ ไทยและเคร องประด บ

5 ชาเลนเจอร 1-3 ว นเจรจาธ รก จและบ คคลท วไป : ก.ย. เวลา น. ว นเจรจาธ รก จและบ คคลท วไป : 14 ก.ย. เวลา น. งานแสดงส นค าอ ญมณ และเคร องประด บท ใหญ ท ส ดในเอเช ย พบผ ผล ตผ จ าหน ายอ ญมณ ท งในและต างประเทศ รวมท งก จกรรมหลากหลายภายในงาน บ ตรเข าชมงานราคา 100 บาท โทร โทรสาร อ เมล : เว บไซต : September 12, Years Byrd & Heart Sometime but Always AV Project Co.,Ltd Arena Ticket are 3,000/ 2,500/ 2,000/ 1,500/ 1,000/ 500 THB URL: Show Time : hrs. Tel : ก นยายน Years Byrd & Heart Sometime but Always บร ษ ท เอว โปรเจ คท จ าก ด อาร น า บ ตรราคา 3,000/ 2,500/ 2,000/ 1,500/ 1,000/ 500 บาท เว บไซต : เวลาแสดง : น. โทร : September 12, 2015 Thunder Dome 2015 FTISLAND LIVE (We will) IN BANGKOK เตร ยมพบก บคอนเส ร ตของห าหน ม FTISLAND อ กคร งท พวกเขาท งห าสมาช กจะน า Feoh Co., Ltd. ส ดยอดผลงานเพลงและ Live Performance กล บมาระเบ ดความม นพร อมแชร ช วงเวลา Website แห งความส ขให ก บแฟนๆ ชาวไทย Tel เวลา น. บ ตรราคา 5,000 / 4,000 / 2,800 / 1,800 บาท ต ดตามข อม ลการจ าหน ายบ ตร # FTISLANDWEWILLINBKK ได ทาง หร อ https://www.facebook.com/feohthai และ 12 ก นยายน FTISLAND LIVE (We will) IN BANGKOK ธ นเดอร โดม For your information # FTISLANDWEWILLINBKK or https://www.facebook.com/feohthai and Ticket are 5,000 / 4,000 / 2,800 / 1,800 THB Show Time : hrs. บร ษ ท เฟโอห จ าก ด เว บไซต โทร September 2015 SIMA ASEAN Thailand 2015 Organizers : COMEXPOSIUM Co., Ltd. & IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.

6 Venue: Hall 1 2 Time: hrs. IMPACT joins forces with COMEXPOSIUM, the professional exhibition organizer from France, to bring SIMA, the world s second largest agricultural equipment exhibition to Thailand for the first time. SIMA ASEAN Thailand 2015 is an international exhibition & conference for agricultural and food-processing suppliers in ASEAN countries. This event will be the innovation place with innovative equipment, best farming practices and help the farmer s organization work in order to get better productivity. We are bringing all the uniqueness and diversity of the agriculture industry to one stage. It is the perfect platform to meet the growing needs of your agribusiness and to keep you at the forefront of the market and ahead of your competitors. This will increase productivity and raise the higher standards to Thailand and ASEAN countries to the global market. The exhibition focuses on a complete range of machinery and solutions that suit the region s needs: inputs, traction, soil working equipment, plant treatment, harvesting, irrigation, storage, breeding equipment, spare parts, new technologies, first food process, etc. Contact Event Organizer: IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. Tel: +66(0) Fax: +66(0) Website: ซ ม า อาเซ ยน ไทยแลนด 2015 บร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช น แมเนจเม นท จ าก ด ร วมก บบร ษ ท คอมเอ กซ โปเซ ยม จ าก ด บร ษ ทผ จ ดงานแสดงส นค าจากประเทศฝร งเศส น างานซ มา งานแสดงส นค านานาชาต ทางด านธ รก จการเกษตรแบบครบวงจรท ใหญ อ นด บ 2 ของโลก มาจ ดข นคร งแรกในประเทศ ไทย งาน "ซ มา อาเซ ยน ไทยแลนด 2015" ถ อเป นงานแสดงส นค านานาชาต ทางด านธ รก จ การเกษตรแบบครบวงจร ท ย งใหญ ในอาเซ ยน Contact Event Organizer: บร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช น แมเนจเม นท จ าก ด โทร โทรสาร อ เมล เว ปไซต งานจ ดแสดงนว ตกรรมก บอ ปกรณ ทางการเกษตรท ท นสม ยและด ท ส ด เพ อช วยให การท างาน ของเกษตรกรได ผลผล ตท ด ข น และเพ อตอบสนองความต องการท เพ มข นของธ รก จ การเกษตร และผล กด นเกษตรอาเซ ยนให อย ในระด บแนวหน าของตลาดและน าหน าค แข ง ซ งจะช วยเพ มผลผล ตและยกระด บมาตรฐานท ส งข นให แก ประเทศไทยและอาเซ ยนใน ตลาดโลก Sep , 2015 BMAM Expo Asia 2015 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. Hall 3 The 8th Edition of International Exhibition and Conference on Facility Management, Building and Plant Maintenance held in Thailand for the Asia Market co-located with Green Building & Retrofits Expo Asia Tel: +66 (0) Fax: +66 (0) Official website : Time hrs ก.ย. 58 งานแสดงส นค าและเทคโนโลย ด านการบ าร งร กษาอาคารและการบร หารจ ดการ ทร พย ส นแห งเอเช ย คร งท 8 (BMAM Expo Asia) บร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช นแมเนจเม นท จ าก ด

7 อาคาร 3 งานแสดงส นค า เทคโนโลย และการประช มส มมนาระด บนานาชาต ด านการบ าร ง ร กษาอาคาร และบร หารจ ดการทร พยากรอาคารแห งเอเช ย ซ งได รวบรวม ผ เช ยวชาญในแวดวงอ ตสาหกรรมฯ อาท เช น เจ าของอส งหาร มทร พย น กพ ฒนา สถาปน ก ผ ด แลด านอาคารและสถานท ผ จ ดการอาคารและส นทร พย ว ศวกร และผ เช ยวชาญด านการบ าร งร กษาอาคารเข าด วยก นในงานฯ เพ อแบ งป น ค ดว เคราะห และแลกเปล ยนท ศนคต ของแนวโน มทางธ รก จ ความท าทาย ในการบร หาร นว ตกรรมทางเทคโนโลย และเพ อขยายเคร อข าย และสร างความส มพ นธ ทางธ รก จ เวลา น. โทร: โทรสาร: to 9 Official website: Sep , 2015 GBR Expo Asia Green Building & Retrofits Expo Asia 2015 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. Hall 3 The 5th International Exhibition and Conference on Green Building and Retrofits held in Thailand for the Asia Market co-located with BMAM Expo Asia 2015 Tel: +66 (0) Fax: +66 (0) Offical website : Time hrs ก.ย. 58 งานแสดงส นค าเทคโนโลย และการประช มส มมนาระด บนานาชาต ด านการก อสร าง และต อเต มอาคารส เข ยวแห งเอเช ย คร งท 5 อาคาร 3 งานแสดงส นค าเทคโนโลย และการประช มส มมนาระด บนานาชาต ด านการก อสร าง และต อเต มอาคารส เข ยวแห งเอเช ยในเม องไทยค ก บงานงานแสดงส นค าเทคโนโลย และการประช มส มมนาระด บนานาชาต ด านการบ าร งร กษาอาคาร และบร หาร จ ดการทร พยากรอาคารแห งเอเช ย (BMAM Expo Asia) เวลา น. บร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช นแมเนจเม นท จ าก ด โทร: โทรสาร: to 9 Offical website : Sep , 2015 World Toilet Expo & Forum 2015 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. Time hrs. Sep , 2015 Thailand International TRUCK SHOW 2015 (TIT 2015 ) Thailand International Truck Show Hall 7-8 Buyers Meet Sellers, Truck Day! is a B to B type exhibition where the transportation business related visitors and exhibitors can purchase and sell trucks during the event. TIT 2015 can be considered a new alternative of truck exhibition and marked the beginning of ASEAN new truck logistic era. It can benefit exhibitors in expanding the customer base into transportation industries and also product markets Executive Committee Project Manager Nishio Rent All Co., Ltd. & Parabox Co.,Ltd Tel URL: ก.ย. 58 งานมหกรรมรถบรรท กนานาชาต ประเทศไทย 2558 คณะกรรมการจ ดงานมหกรรมรถบรรท กนานานาชาต ประเทศไทย อาคาร 7-8 งานแบบ B to B ท เป ดโอกาสให ผ ซ อและผ ขายเจรจาธ รก จก นโดยตรง ผ ประกอบการ ด านการขนส งสามารถมามองหารถบรรท กท ตรงตามการใช งานได ภายในงาน และ ผ ผล ตสามารถน าเสนอ ขายส นค า ผล ตภ ณฑ ใหม ๆให ก บผ ซ อได โดยตรง ในคร งน ถ อ ได ว าเป นจ ดเร มต นศ กราชใหม ของวงการรถบรรท กเพ อการขนส ง ของภ ม ภาค อาเซ ยน เป นโอกาสด ของผ ผล ตท จะเพ มฐานล กค าใหม ๆในกล มธ รก จขนส ง และขยายตลาดส นค า/บร การ ผ ด าเน นงาน บร ษ ท น ช โอะ เร นท ออล จ าก ด และ บร ษ ท พาราบ อกซ จ าก ด โทร อ เมล : เว บไซต :

8 Sep , 2015 RetailEx ASEAN 2015 and FranchisEX ASEAN 2015 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. Hall 4 RetailEX ASEAN 2015 is an annual international trade exhibition and conference that caters to retailers focusing on the Mekong region (Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Laos) and the larger ASEAN regional market. This exhibition showcases retail technology solutions, equipment and services from local and international exhibitors and provides the most complete trade platform for exhibitors to market themselves profitably, increase brand image and create awareness for their organization, network and extend customer base as well as identify and tap on new opportunities in the future growing market. Tel: +66(0) Fax: +66(0) URL: FranchisEX ASEAN 2015 is the gateway to the ASEAN Franchising & Licensing market and offers a dynamic platform for franchisors and franchisees to network, local and international industry leaders to share experiences as well as business solution providers to establish contacts with business owners and aspiring entrepreneurs. It is THE platform to guarantee successful entry into the ASEAN Franchise & Licensing industry. At the same time, the event allows franchisors to fast-track their entry Into the ASEAN Franchise & Licensing Market. FranchisEX ASEAN 2015 is the most Informative, valuable & complete platform for franchisors to best strategize their businesses effectively In the ASEAN Franchising & Licensing Market. Time: hrs ก.ย. 58 งานแสดงส นค าและการประช มธ รก จค าปล กระด บนานาชาต ประจ าป 2558 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. อาคาร 4 RetailEX ASEAN 2015 เป นงานแสดงส นค าและการประช มระด บนานาชาต ประจ าป ส าหร บธ รก จผ ค าปล ก โดยเฉพาะภ ม ภาคล มน าโขง (ไทย, เว ยดนาม, พม า, ก มพ ชา, ลาว) และตลาดอาเซ ยน งานแสดงส นค าแสดง เทคโนโลย อ ปกรณ การบร การ การแก ป ญหา ส าหร บธ รก จค าปล ก จากผ เข าร วมแสดงส นค าจากใน และต างประเทศ และเป นเวท การค าท ครบวงจร ให ผ แสดงส นค าได พบปะค ค าต วจร ง เสร มสร าง ภาพล กษณ องค กร และส นค า และขยายฐานล กค า และหาโอกาสทางการตลาด ท ก าล งเต บโตในอนาคต Tel: +66(0) Fax: +66(0) URL: FranchisEX ASEAN 2015 เป นเสม อนประต ส ตลาด การซ อล ขส ทธ แฟรนไชส ของอาเซ ยน และเป นเวท ส าหร บธ รก จแฟรนไชส เคร อข ายธ รก จแฟรนไชส ผ น าใน อ ตสาหกรรมท งในประเทศ และต างประเทศ ท จะมาแบ งป นประสบการณ การแก ป ญหา ทางธ รก จ งานน จะเป นเวท ท ช วยการ นต ความส าเร จในการน าธ รก จแฟนไชส และ การขายล ขส ทธ เข าส ตลาดอาเซ ยน เวลา: น. Sep. 19, 2015 Vitamilk presents Stamp Fahpa Concert Arena The big concert of Stamp Apiwat "Vitamilk presents Stamp Fahpa Concert" BEC-Tero Entertainment PCL. Ticket are 3,500 3,000 2,500 1,500 1,000 baht Tel Show time hrs. Website 19 ก.ย. 58 ไวตาม ลค เสนอ แสตมป ฟ าผ า คอนเส ร ต อาร น า กล บมาอ กคร งส าหร บคอนเส ร ตใหญ เต มร ปแบบของหน มอารมณ ด สแตมป อภ ว ฒน บ อ ซ -เทโร เอนเทอร เทนเม นท จ าก ด (มหาชน) เป ดจองบ ตรต งแต ว นท 27 ม ถ นายน 2558 ไทยท คเกจเมเจอร ท กสาขา โทร

9 บ ตรราคา 3,500 3,000 2,500 1,500 1,000 บาท เวลาแสดง น. เว บไซต Sep , 2015 Maroon 5 World Tour 2015 Live in Bangkok Ticket availale at Thaiticketmajor.com Arena Ticket are 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 THB URL: Show Time : hrs ก.ย. 58 มาร น ไฟฟ เว ลด ท วร 2015 ไลฟ อ น แบงค อก จองบ ตรท ไทยท คเก ตเมเจอร อาร น า บ ตรราคา 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท เว บไซต : เวลาแสดง : น. Sep , 2015 Thailand Industry Expo 2015 Challenger 1-3 Thailand Industry Expo this year,, is themed Thai Industry Moves Forward with An Innovation to supercharge the fast growing industry for Thai entrepreneurs nationwide with the emphasize on SMEs and community enterprises, while familiarizing Thai domestic entrepreneurs with the opening up of the ASEAN market in Besides such benefits, the show is intended to illustrate our Department of Industry Promotion Ministry of Industry Tel Website competitiveness of SME sector and community enterprises through the application of innovations and technologies, and this is something we can do to support the government s policy. Time hrs ก.ย มหกรรมซ อของไทยใช ของด อ ตสาหกรรมไทยก าวหน า พ ฒนาด วยนว ตกรรม ชาเลนเจอร 1-3 เพ อเท ดพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว สมเด จพระนางเจ าพระบรมราช น นาถ และสมเด จ กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม พระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ในฐานะพระผ ทรงเป นต นแบบของการพ ฒนาอาช พ โทร และสร างว สาหก จช มชนให เข มแข งบนแนวทางเศรษฐก จพอเพ ยง กระทรวงอ ตสาหกรรม เตร ยมจ ดงาน Website แสดงส นค าย งใหญ แห งป Thailand Industry Expo 2015 ภายใต แนวค ด "มหกรรมซ อของไทย ใช ของด อ ตสาหกรรมไทยก าวหน าพ ฒนาด วยนว ตกรรมเพ อให ประชาชนได เล อกซ อส นค าด ม ค ณภาพในราคาพ เศษ จากหน วยงานภาคร ฐท เก ยวข องก บการการสน บสน นภาคอ ตสาหกรรมไทยร วมจ ดแสดงส นค าและบร การ ประมาณ 1,300 ราย น าเสนอส นค า ได แก อาหาร เกษตรแปรร ป ส งทอ เคร องน งห ม เฟอร น เจอร ผล ตภ ณฑ ยาง พลาสต ก ยานยนต และช นส วน อ ญมณ และเคร องประด บ เคร องใช ไฟฟ า เคร องหน งและ รองเท า ว สด อ ปกรณ ของใช ของตกแต งบ าน ฯลฯ นอกจากน ย งจ ดแสดงน ทรรศการส ดยอดนว ตกรรมไทย การจ ดส มมนาให ความร แก ผ ประกอบการและผ สนใจ อ กท งก จกรรมเพ อความบ นเท งมากมาย เวลา น. Sep. 23, 2015 MUSE Live in Bangkok 2015 Live Nation BEC Tero Entertainment Co., Ltd.

10 Arena Ticket are 5,000 / 4,500 / 3,000 / 2,000 THB Tel Ticket available at Thaiticketmajor.com Tel URL: Show Time : To be advised 23 ก.ย. 58 ม วส ไลฟ อ น แบงค อก 2015 บร ษ ท ไลฟ เนช น บ อ ซ เทโร เอ นเตอร เทนท เม นต จ าก ด อาร น า บ ตรราคา 5,000 / 4,500 / 3,000 / 2,000 บาท โทร จอง บ ตรท ไทยท คเก ตเมเจอร โทร เว บไซต : เวลาแสดง : แจ งให ทราบภายหล ง Sep , 2015 The 5th China-ASEAN (Thailand) Commodity Fair (CACF) China Foreign Trade Centre Hall 7-8 The First CACF is co-hosted by China Foreign Trade Centre and China National Automotive Industry International Corp., and co-organized by China foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp., China National Automotive Industry International Corp., and Foshan Ceramics Industry Association. The exhibition will cover a floor space of 7000 sqm with nearly 300 standard booths and 149 exhibiting companies mainly from Guangdong, Chongqing, Zhejing, Fujian and some other provinces and cities of China. This CACF will focus on displaying two major products Machinery & Electronics and Building Materials, which includes agricultural machinery, engineering machinery, auto parts, engines and pumps, building ceramics, sanitary ware, electronics, household appliance, and lighting fitting etc. China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp. Tel Website: ก.ย. 58 งานแสดงส นค าจ น-อาเซ ยน (ประเทศไทย) คร งท 5 ส าน กพ ฒนาการค า กระทรวงพาณ ชย แห ง สาธารณร ฐประชาชนจ น อาคาร 7-8 ส าน กพ ฒนาการค า กระทรวงพาณ ชย แห งสาธารณร ฐประชาชนจ น จ บม อภาคร ฐ และ ผ ประกอบการเอกชนน าส ดยอดส นค าค ณภาพจากผ ผล ต และผ ประกอบการชาวจ นกว า 300 ค หา น ามาจ ดแสดงอย างย งใหญ อาท เคร องจ กรกล เคร องหน ง เคร องใช ไฟฟ า อ ปกรณ แสง สว าง เฟอร น เจอร ของใช ในบ านและส นค าท ได ร บการร บรองค ณภาพโดยบร ษ ทผ ผล ตช นน า พร อมด วยการเจรจาธ รก จก บผ ผล ตจ นท น าส นค าค ณภาพมาจ ดแสดงในงาน อาท กล ม เคร องจ กรกล ส นค าเคร องใช ไฟฟ า เคร องจ กรกลทางการเกษตร อะไหล และช นส วนยานยนต เคร องจ กรกลเพ อการก อสร าง บรรจ ภ ณฑ และพลาสต ก ว สด ก อสร าง ว สด ป พ น เคร องส ขภ ณฑ ระบบไฟฟ าของอาคาร ประต และหน าต าง ส นค าคร วเร อน อาหาร และอ นๆ China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp. โทร อ เมล: เว บไซต : Sep , 2015 The 6th China Products (Bangkok, Thailand) show 2015 Worldex G.E.C. Co.,Ltd

11 Hall 7-8 China Product (Bangkok, Thailand) Show organized by Trade Development Bureau, Tel Ministry of the Commerce of the People s Republic of China, co-organized by / Worldex fiera Milano Exhibitions (Guangzhou) Co.,Ltd. and Guangdong Chamber of Commerce of Importer & Exporters have successfully Website: held for 5 years. Exhibition held Chinese enterprises open the new market in ASEAN and attracted over 10,000 buyers in Thailand even ASEAN to visit which has provided a good platform for companies to open the global market ก.ย. 58 งานแสดงส ดยอดส นค าค ณภาพจากประเทศจ น คร งท 6 บร ษ ท เว ล ดเด กซ จ.อ.ซ. จ าก ด อาคาร 7-8 ส าน กพ ฒนาการค า กระทรวงพาณ ชย แห งสาธารณร ฐประชาชนจ น ร วมก บบร ษ ท เว ลด เด กซ เฟ ยร า ม ลาโน เอ กซ บ ช น (เม องกวางโจว) และหอการค าแห งมณฑลกวางต ง จ ดงานแสดง ส นค า The 6th China Products (Bangkok,Thailand) Show 2015 หร องานแสดงส ดยอด ส นค าค ณภาพ จากประเทศจ น คร งท 6 โดยน าส ดยอดส นค าค ณภาพจากผ ผล ตและ ผ ประกอบการชาวจ นมาจ ดแสดงอย างย งใหญ อาท เคร องจ กรกล เคร องหน ง เคร องใช ไฟฟ า อ ปกรณ แสงสว าง เฟอร น เจอร ของใช ในบ าน และส นค าท ได ร บการร บรองค ณภาพโดย บร ษ ทผ ผล ตช นน า พร อมด วยการเจรจาธ รก จก บผ ผล ตจ นท น าส นค าค ณภาพมาจ ดแสดงใน งาน จากความส าเร จตลอด 5 ป ท ผ านมา คาดป น จะได ร บการตอบร บจากผ ซ อและน กธ รก จ ไทยและประเทศอาเซ ยน ได มากกว า 10,000 ราย โทร อ เมล: / เว บไซต : Sep.24-26, 2015 Beyond Beauty Asean Bangkok 2015 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. Hall 5-6 BEYOND BEAUTY ASEAN is a beauty trade exhibition under the renowned brand of Beyond Beauty events established from Paris, France. Comprising of 4 main beauty segments in its best elements of Beauty & Cosmetics,World Spa & Wellbeing Convention (WSWC), Herbal & Heath and Hair & Nail. A gateway to expand beauty industry with great support and endorsement from 7 key industry beauty cluster associations. Tel: +66 (0) Fax: +66 (0) URL: Time hrs ก.ย. 58 Beyond Beauty Asean Bangkok 2015 บร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช นแมเนจเม นท จ าก ด Hall 5-6 มหกรรมส ขภาพและความงามระด บโลก ภายในงานจะจ ดแสดงส นค าบร การด าน ความงามมากมาย อาท เคร องส าอาง สม นไพร ผล ตภ ณฑ ส าหร บเล บ เส นผม สปา และส ขภาพครบวงจร โดยรวบรวมบร ษ ทและแบรนด ช นน าจากท วโลกกว า 400 รายผ น าเทรนความงามมาจ ดแสดงก นในงาน โดยเฉพาะบ ธแสดงส นค าจากประเทศ เกาหล และประเทศจ นท ยกขบวนมาจ ดแสดงเป นพาว ลเล ยนย งใหญ โทร: โทรสาร: to 9 URL: เวลา น. Sep.24-26, 2015 World Spa & Well-being Convention 2015 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. Hall 5-6 Trade days : Sep., hrs Tel: +66 (0) Public day : 26 Sep., hrs Fax: +66 (0)

12 A professional platform for the Spa & Well-being industry. The 4th edition of World Spa & Well-being Convention (WSWC2015) organized by the Thai Spa Association (TSPA) in conjunction with the 2nd edition of Beyond Beauty ASEAN-Bangkok is under the management of IMPACT Exhibition Management. These two events under the roof, in the same convenient location, drawing together spa, wellness and related industry professionals from around the world in this the most significant event of its kind in the region. URL: ก.ย. 58 World Spa & Well-being Convention 2015 บร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช น แมเนจเม นท จ าก ด อาคาร 5-6 ว นเจรจาธ รก จ ก.ย. เวลา น. ส าหร บบ คคลท วไป 26 ก.ย น. สมาคมสปาไทย จ ดงานธ รก จสปาและส ขภาพ ระด บโลกคร งท 4 เวท การค าระด บ นานาชาต ท ย งใหญ ท ส ดในวงการธ รก จสปา การ นต ความย งใหญ โดยการจ บม อ ร วมก บงานแสดงส นค า Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2015 ภายใต การจ ดการ ของบร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช น แมเนจเม นท จ าก ด ซ งภายในงานได รวบรวม อ ตสาหกรรมความงามท ครบวงจรจากท วท กม มโลก การน าเสนอเทรนด สปาโลก การจ บค ทางธ รก จ และก จกรรมการประช มและส มมนา ตลอดจนการสาธ ตเทคโนโลย ภายในบ ทต างๆ ไว ภายในพ นท เด ยวก น โทร: +66 (0) โทรสาร: +66 (0) URL: Sep 30-Oct 4, 2015 The Mall Discount Overload # 12 Hall 5-8 The Mall Group returns to sale event discount overload will entertain shoppers and help them save money with a huge selection of clearance items and fashions from brand name designers offered at reduced price. Another Co-Promotion with credit card and have time Super Shock Price special promotion for shopping lover. The Mall Group Co., Ltd. Tel website 30 ก.ย.-4 ต.ค มหกรรมลดทะล พ ก ด คร งท 12 อาคาร 5-8 รวบรวมส นค าหลากหลายแบรนด ช นน ากว าล านรายการ จากห างสรรพส นค าและ บร ษ ท เดอะมอลล กร ป จ าก ด ร านค าช นน าในศ นย การค าเคร อเดอะมอลล มาลดราคา งานน ขนมาลดท กอย าง ได แก โทร เคร องใช ไฟฟ า ส นค าไอท ของแต งบ าน เคร องนอน เคร องคร ว อ ปกรณ เคร องม อ เว บไซต ส าหร บช าง เส อผ าแบรนด เนมท งของส ภาพบ ร ษและของค ณผ หญ ง อ ปกรณ ก ฬา รองเท า เส อผ าก ฬาท งแบรนด ไทย แบรนด ด งจากต างประเทศ และโซนอาหารแสนอร อย และอ นๆ อ กมากมาย พร อมจ ดโปรโมช นร วมก บบ ตรเครด ตช นน าและจ ดช วงเวลา พ เศษส าหร บการช อปป ง Super Shock Price ถ งก อนม ส ทธ ก อน ก บส นค าไฮไลท ท มา น าเสนอในราคาพ เศษส ดๆ ส าหร บผ ร กในการช อปป ง Oct , 2015 Furniture Fashion Food Festival 2015 Home Show Co.,Ltd.

13 Hall 1-8 Furnituree Festival Travelling Festival Wedding Festival 6th Luxury Festival 4th Baby & Family Festival Housing property and Garden Festival Feshion & Jewelry and Beauty Festival Food Festival Electronic & IT Festival Mobile IT & Camera Festival Time : hrs. Tel Fax URL: ต.ค. 58 เทศกาลลดบ นล อโลก บร ษ ท โฮม โชว จ าก ด อาคาร 1-8 เฟอร น เจอร เฟสต ว ล มหกรรมบ นเท งเท ยวท วไทยไปท วโลก เวดด ง เฟสต ว ล มหกรรมของใช เศรษฐ คร งท 6 เทศกาลงานเพ อเด กและครอบคร ว คร งท 4 เทศกาลเคร องใช ไฟฟ าและไอท แฟช นและเคร องประด บ และความงาม เทศกาลอาหาร บ านและสวน โมบาย ไอท และกล องถ ายร ป โทร โทรสาร เว บไซต : เวลา น น. Oct 22-25, 2015 Kidscovery World presents Tales & Toys Rakluke Group Co.,Ltd. Hall 3-4 Over 10,000sqm is transformed to be an edutainment land for kids in each age level. Tel: ext.3123 The event features educational fun and many kid-related activities such as fun land, toys & accessories shop, children s stories zone, and many more. This event is a Fax: Website: good opportunity for family day out with your kids coming to touch, feel and experiences. Time: hrs ต ลาคม 2558 ค ดส ค พเวอร เว ลด "เทลส แอนด ทอยส " ป ท 3 กล มบร ษ ทร กล ก จ าก ด อาคาร 3-4 ค ดส ค พเวอร เว ลด "เทลส แอนด ทอยส " ป ท 3 โลกท งใบเพ อการเร ยนร อย างสร างสรรค ของ เด กว ยค ดส เป ดโลกแห งจ นตนาการของเด กว ย 3-14 ป ด วยน ทานและของเล น จ ดให ม ลาน ก จกรรม ลานของเล นการออกร านขายของเล น รวมไปถ งโซนน ทานและการจ ดแสดงน ทาน โทร: ext.3123 แฟกซ : เว บไซต คลาสส ก เวลา: น. Oct.29-Nov. 1, 2015 Makro HoReCa 2015 Siam Makro Co., Ltd.

14 Corporate Communications Department Hall 2-3 Makro HoReCa 2015 displays an array of innovative Makro products and cooking equipment. Hosted by Siam Makro Public Co., Ltd. The event features a culinary competition for hoteliers, restaurants owners and catering providers, to win the royal trophy from Her Royal Highness Princess Soamsavali and a chance to win a prize worth 500,000 baht. On top of the main cooking competition, there are decoration competitions, food demonstrations, seminars and activities for participants to enjoy and be truly acknowledged. Time hrs. Tel URL: 29 ต.ค.-1 พ.ย. 58 มหกรรมครบเคร องเร องอาหารและอ ปกรณ คร งท 10 บร ษ ท สยามแม คโคร จ าก ด (มหาชน) อาคาร 2-3 บร ษ ท สยามแม คโคร จ าก ด (มหาชน) จ ดงานมหกรรมครบเคร องเร องอาหารและ อ ปกรณ คร งท 10 งานแสดงส นค าด านธ รก จอาหาร เคร องม อ เคร องใช ท เก ยวข อง ในธ รก จโรงแรม ร านอาหาร และบร การแคเทอร ง นอกจาการแสดงส นค าเก ยวก บบร การร านอาหารต างๆ แล ว ไฮไลท ส าค ญของงาน ค อ การแข งข นปร งอาหารระด บประเทศ ส าหร บผ ประกอบการโรงแรม ร านอาหาร และบร การจ ดเล ยง เพ อช งถ วยพระราชทาน พระเจ าวรวงศ เธอ พระองค เจ าโสมสวล พระวรราชาท น ดดามาต พร อมร บเง นรางว ลม ลค ากว า 500,000 บาท รวมถ งการ แข งข นท าอาหารซ มแสดงส นค าแม คโคร ซ มแสดงผล ตผลโครงการหลวง และย งได จ ดการส มมนาเพ อให ผ สนใจท าธ รก จแฟรนไชส ธ รก จด านอาหาร การออกแบบ ตกแต งร าน การควบค มต นท น เทคน คการจ ดเล ยง และว ธ ป องก นการท จร ตในธ รก จอาหาร เป นต น Tel URL: เวลา น. Oct. 31-Nov. 1, 2015 Thailand Bicycle Race 2015 IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. Lakeside To be advised Tel Time: hrs. Nov , 2015 Sign Asia Expo & Digital Sign Asia Expo 2015 Hall 2-3 The only international signage, digital signage and digital out of home media IBRIX Co., Ltd. trade show in Thailand was organized by IBRIX.The event show provided trading Tel opportunities and a platform to meet with print professionals and advertising sign gurus, to build business networks and utilize initiatives with key exhibitors. Website พ.ย งานแสดงส นค าเทคโนโลย ส อด จ ตอลแห งเอเช ย ประจ าป 2558 อาคาร 2-3 โอกาสส าค ญท จะตอกย าการเป นผ น าธ รก จการจ ดงานเทคโนโลย ป ายและโฆษณา บร ษ ท ไอบร กซ จ าก ด ตอบร บความต องการของตลาดส อ ด วยป จจ บ นผ ประกอบการห นมาน ยมใช ส อ โทร เพ อการประชาส มพ นธ มากข น เพราะส อท นสม ยอย าง จอแอลอ ด สามารถสร างสรรค อ เมล แสง ส เส ยง และภาพในแบบสามม ต ได ท าให ด งความสนใจจากผ พบเห นได ง าย เว บไซต กว าป ายโฆษณาแบบปกต ท วไป ท งสามารถสร างสรรค งานร วมก บส อโฆษณาประเภท อ นๆ ได ด วย ถ อเป นงานเด ยวท รวมน กออกแบบ ส อ ธ รก จการพ มพ เอเจนซ และผ ผล ตงานโฆษณา รวมท งต วแทนจ าหน ายส นค า เคร องพ มพ เคร องสก น คร องแกะสล กเลเซอร ว สด อ ปกรณ ป าย หม ก โทนเนอร ไวน ล อะค ล ก พลาสว ด

15 ป ายด จ ตอล ฯลฯ ท งในและต างประเทศ มาร วมจ ดแสดงและให บร การครบวงจร November 12-15, 2015 Ice Age Live! A Mammoth Adventure Ticket availale at Thaiticketmajor.com Arena Ticket are 2,500/ 1,800/ 1,500/ 1,200/ 800/ 600 THB (Ticket on sales 1 Aug 2015) URL: 12 Nov 2015 : Show Time : hrs. Tel Nov 2015 : Show Time : hrs./ hrs/ hrs. 14 Nov 2015 : Show Time : hrs. (Eng)/ hrs/ hrs. 15 Nov 2015 : Show Time : hrs./ hrs/ hrs พฤศจ กายน 2558 ไอซ เอจ ไลฟ! อะ แมมมอธ แอดเวนเจอร จองบ ตรท ไทยท คเก ตเมเจอร อาร น า บ ตรราคา 2,500/ 1,800/ 1,500/ 1,200/ 800/ 600 บาท (เร มขายบ ตรว นท 1 ส.ค. 2558) เว บไซต : 12 พ.ย : เวลาแสดง : hrs. โทร พ.ย : เวลาแสดง : hrs./ hrs/ hrs. 14 พ.ย : เวลาแสดง : hrs. (Eng)/ hrs/ hrs. 15 พ.ย : เวลาแสดง : hrs./ hrs/ hrs. Nov , 2015 Homepro Expo # 22 Home Product Center Public Co., Ltd. Hall 5-8 One-stop-shop for innovative household products, featuring furniture and household accessories Tel Fax Nov., hrs Nov., hrs Nov., hrs พ.ย. 58 โฮมโปร เอ กซโป คร งท 22 บร ษ ท โฮม โปรด กส เซ นเตอร จ าก ด (มหาชน) อาคาร 5-8 งานแสดงส นค าตกแต งบ านครบวงจรท น ามาลดราคาพร อมจ ดโปรโมช นภายในงาน เพ อให ผ บร โภคได เล อกซ อส นค าท ม ค ณภาพ อาท กระเบ องเซราม ค, พรม ม าน เฟอร น เจอร อ ปกรณ ประปา โคมไฟ เคร องคร ว อ ปกรณ ท าสวน ส นค ากล มว สด ก อสร าง โทร โทรสาร พ.ย., น พ.ย., น พ.ย., น. Nov , 2015 Sport World Expo 2015 Hall 4 welcomed manufacturers and top brand producers in sporting goods. Active Nation Co., Ltd. Enjoyed discount up to 70% off retail price. Tel พ.ย สปอร ต เว ล ด เอ กซโป 2015 อาคาร 4 มหกรรมแสดงส นค าและอ ปกรณ ก ฬาครบวงจร ถ อเป นงานเด ยวท รวมเส อผ า รองเท า บร ษ ท แอคท ฟ เนช น จ าก ด อ ปกรณ ก ฬาแบรนด เนมช นน า และเคร องออกก าล งกาย อ ปกรณ กอล ฟ ก ฬาทางน า โทร แคมป งและอ นๆ มากมายให ผ สนใจได เล อกซ อในราคาพ เศษลดกว า 70% Nov , 2015 SmartHeart present Pet Variety Hall 2-3 The event to educate pet owners to property care for their pets. More than 200 local Exhibition Project and international exhibitors and more than 200,000 local and international visitors IMPACT Exhibition Management Co.,Ltd

16 The activities example dog show competitions, cat show, fun activities for owners Tel or and pets, donation for dogs and pet adoption organizations, pitbull power competition, free pet check-up, the biggest sale of the year and etc. Time: hrs. Website พฤศจ กายน 58 สมาร ทฮาร ท พร เซ นส เพ ท วาไรต "แก นเซ ยวเปร ยวซ า" อาคาร 2-3 มหกรรมรวมพลคนร กส ตว น าเสนอความร และส งเสร มการเล ยงด ส ตว อย างถ กว ธ ฝ ายโครงการ ศ นย กลางการซ อขายส นค าและบร การเก ยวก บส ตว เล ยงแบบครบวงจร รวมท งเวท บร ษ ท อ มแพ ค เอ กซ บ ช น แมเนจเม นท จ าก ด แสดงความสามารถสร างความบ นเท งและความส มพ นธ ระหว างส ตว เล ยงก บเจ าของ โทร หร อ ภายในงานประกอบด วยก จกรรมหลากหลาย อาท การประกวดส น ขสายพ นธ แบบท วไป เว บไซต เกมว ดใจผ กล าเผช ญหน าส ตว แปลกจากท วโลก ข ากล งไปก บก จกรรมระหว างส ตว เล ยง และเจ าของ โครงการ 1 บาท เพ อเจ าต บท ห วโหย และสมทบท นองค กรท ด แลส ตว พ การ และจรจ ด ส ตว เล ยงส ขภาพด ตรวจฟร ตลอดงาน เป นต น พร อมยกขบวนส นค าบร การ เพ อส ตว เล ยงลดกระหน าท ส ดแห งป เวลา น. Nov , 2015 Solar Energy Southeast Asia 2015 Solar Media Co.,Ltd Sapphire , The Solar Energy Southeast Asia is an annual top-level conference and exhibition brought to the Southeast Asian solar industry by Solar Media Ltd. Solar Energy Southeast Asia represents a series of Solar Energy Events across the world from Solar Media, including the UK, USA, Singapore, Kenya, Ghana and India, with the aim of supporting and developing solar business opportunities throughout the ASEAN region. Thailand, the Philippines, Indonesia and Malaysia have begun to pursue wide-scale investment in solar energy and have announced ambitious alternative energy plans. Across the whole ASEAN region, solar markets are forecast to grow at 50%-plus a year for the next five years Tel.+44 (0) Website: พฤศจ กายน 2558 งานแสดงธ รก จเก ยวก บพล งงานแสงอาท ตย แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต บร ษ ท โซล าร ม เด ย จ าก ด แซฟไฟร , งานเด ยวท จะน าองค กรท งภาคร ฐ เอกชน ผ น าด านอ ตสาหกรรมเซลล แสงอาท ตย จากท วท ก ม มโลก เข ามาหาร อแลกเปล ยนความค ดเก ยวก บนโยบายล าส ดในอ ตสาหกรรมท เก ยวเน อง ก บพล งงานแสงอาท ตย และโซล ช นเทคโนโลย ข นส งภายในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต โดย โทร.+44 (0) อ เว บไซต : ภายในงานจะม การบรรยายเก ยวก บโอกาสทางธ รก จ ส าหร บพล งงานแสงอาท ตย ในภ ม ภาคอาเซ ยน การร บฟ งแผนงานของน กลงท น น กพ ฒนา และผ ก าหนดนโยบายพร อมฟ งว ส ยท ศน ล าส ดในส วนของผลล พธ เฉพาะ และสมรรถนะ ใน เขตภ ม อากาศร อนช น เป ดโอกาสให ผ ผล ตได ม โอกาสในการน าเสนอส นค าและบร การท งหมด

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

Fin Technic Co.,Ltd. บร ษ ท ฟ นเทคน ค จ าก ด. Company Profile

Fin Technic Co.,Ltd. บร ษ ท ฟ นเทคน ค จ าก ด. Company Profile Fin Technic Co.,Ltd. บร ษ ท ฟ นเทคน ค จ าก ด Company Profile บร ษ ท ฟ นเทคน ค จ าก ด FIN TECHNIC CO.,LTD. ผ ร บเหมางานก อสร างและระบบสาธารณ ปโภค โดย ท ม ว ศวกร สถาปน ก และช างผ ช านาญงาน ท ต งบร ษ ท 6/17

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. หล กการและเหต ผล ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) เป นช มน มสหกรณ ระด บชาต ม สหกรณ ออมทร พย ท วประเทศกว

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED แถลงผลประกอบการ งบการเง น ไตรมาส 2/56 ส นส ด 30 ม ถ นายน 2556 Opportunity Day ว นศ กร ท 23 ส งหาคม 2556 ศ นย การเร ยนร มหาว

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ย นด ต อนร บ 108 Shop Mini Outlet

ย นด ต อนร บ 108 Shop Mini Outlet ย นด ต อนร บ 108 Shop Mini Outlet เป นโครงการท เก ดข นภายใต นโยบายบร ษ ทกล ม เคร อสหพ ฒน ผ ผล ตและจ ดจ าหน ายส นค าอ ปโภคและ บร โภคท ม ประสบการณ และม ความช านาญ เพ อพ ฒนา ธ รก จค าปล กขนาด เล ก และร านค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

สถานภาพบบคลากร ทท ปฏฏ บบ ตฏ หนน า ทท ทท ดน านเทคโนโลยทสารสนเทศในสถานประกอบการ

สถานภาพบบคลากร ทท ปฏฏ บบ ตฏ หนน า ทท ทท ดน านเทคโนโลยทสารสนเทศในสถานประกอบการ LOGO สถานภาพบบคลากร ทท ปฏฏ บบ ตฏ หนน า ทท ทท ดน านเทคโนโลยทสารสนเทศในสถานประกอบการ เรร ยบเรร ยงโดย ฝฝ ายวว จจ ยนโยบาย (ขข อมม ลปร 2556) [Source : Template presentation : http://www.themegallery.com] ขน

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information