รายงาสร ปผลการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "รายงาสร ปผลการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ"

Transcription

1 1 รายงานสร ปผลการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ การศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง นและผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา- 1. บทนา 1.1 ความเป นมาของโครงการ การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ตระหน กถ งความจ าเป นในการพ ฒนาระบบโครงข ายทางพ เศษ เพ อรองร บความต องการเด นทางและขนส งส นค าระหว างพ นท กร งเทพมหานครและจ งหว ด ซ งในป จจ บ นม แนวโน มเพ มข นอย างมาก ท งน เน องจากจ งหว ดม การพ ฒนาและการ เจร ญเต บโตทางด านเศรษฐก จอย างต อเน อง ม การขยายต วของพ นท อย อาศ ยและพาณ ชย กรรมอย างรวดเร ว นอกจากน จ งหว ดย งเป นท ต งของน คมอ ตสาหกรรมขนาดใหญ จ านวนมาก เป นแหล งผล ต ส นค าอ ปโภคและส นค าบร โภคท สาค ญจ งหว ดหน งของประเทศไทยด วย ส งท ส าค ญอ กประการหน งค อ จ งหว ด เป นจ งหว ดท ม แหล งท องเท ยวทางประว ต ศาสตร ท ส าค ญของประเทศไทย ม สถานท ท องเท ยวท ม ช อเส ยงเป นท ร จ กของชาวไทยและชาวต างประเทศ อาท อ ทยานประว ต ศาสตร ท ได ร บการข นทะเบ ยนเป นมรดกโลก ศ นย ศ ลปาช พบางไทร พระราชว งบางปะอ น ฯลฯ โดยในแต ละป จะม น กท องเท ยวเด นทางมาท องเท ยวและท ศนศ กษาเป นจานวนมาก อย างไรก ตาม การเด นทางและการขนส งส นค าของจ งหว ดจะใช ทางหลวงแผ นด น หมายเลข 32 เป นเส นทางหล กในการเช อมต อการเด นทางและการขนส งส นค าก บกร งเทพมหานคร รวมท ง จ งหว ดต างๆ ในพ นท ภาคกลางตอนบนและภาคเหน อ ซ งในป จจ บ นทางหลวงหมายเลข 32 ม ปร มาณจราจรท ส งและเร มม ป ญหาการจราจรต ดข ดมากข น ด งน นการด าเน นโครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา - ท จะเป นการต อขยายโครงข ายทางพ เศษอ ดรร ถยา ไปบรรจบก บทางหลวงหมายเลข 32 บร เวณอ าเภอบางปะห น โดยม จ ดต นทางท บร เวณด านเก บค าผ านทางพ เศษบางปะอ น อ าเภอบางปะอ น ผ านอ าเภอ และไปส นส ดท อ าเภอบางปะห น รวมระยะทางประมาณ 35 ก โลเมตรจ งเป น ทางเล อกในการเด นทางและการขนส งส นค าท จะอ านวยความสะดวกรวดเร วและสามารถช วยลดป ญหา การจราจรต ดข ดบนทางหลวงหมายเลข 32 ลงได นอกจากน การด าเน นโครงการทางพ เศษข างต นจะท าให ม เส นทางคมนาคมท ส าค ญ ส าหร บรองร บการเด นทางและการขนส งส นค าในกรณ ท ม เหต การณ เก ดอ ทกภ ย เช น ในป พ.ศ ด วย นอกจากน การทางพ เศษแห งประเทศไทย ได เล งเห นความส าค ญของการท องเท ยว ในจ งหว ด และได วางแผนให ม ทางเช อมต อไปย งศ นย ศ ลปาช พบางไทรได โดยตรงด วย ด งแสดงในร ปท 1 และเพ อให การด าเน นโครงการเก ดประโยชน มากท ส ดการทางพ เศษแห งประเทศไทย

2 2 ได ผนวกการศ กษาปร บปร งทางพ เศษอ ดรร ถยา ช วงบางพ น-บางไทร ระยะทางประมาณ 16 ก โลเมตร ซ งเป น ทางพ เศษระด บด นให เป นทางพ เศษยกระด บ เพ อแก ไขป ญหาจราจรในช วงอ ทกภ ย โดยได มอบหมายให กล มบร ษ ทท ปร กษา ประกอบด วย บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จาก ด บร ษ ท ไวสโปรเจ ค คอนซ ลต ง จ าก ด และบร ษ ท เทสโก จ าก ด ด าเน นการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และ ผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา- โดยม ระยะเวลาดาเน นการ 15 เด อน กล าวได ว าการดาเน นโครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา จะเป นประโยชน ต อการ เด นทางและการขนส งส นค าในภาพรวม รวมท งจะเป นประโยชน ต อจ งหว ดด วย ท งน จะเก ด ประโยชน ใน 3 ประการหล ก ประกอบด วย ประโยชน ต อการพ ฒนาระบบโครงข ายทางพ เศษให สามารถรองร บการให บร การเด นทาง และการขนส งส นค าระหว างจ งหว ดก บกร งเทพมหานคร รวมท งการ เด นทางและการขนส งส นค าจากจ งหว ดภาคกลางตอนบนและจ งหว ดในภาคเหน อให ม ความ สะดวก รวดเร ว และปลอดภ ย ตลอดท งการด าเน นโครงการจะเป นประโยชน ต อการลด และบรรเทาป ญหาการจราจรต ดข ดบนระบบโครงข ายถนนในภาพรวม โดยเฉพาะอย างย ง การลดป ญหาการจราจรต ดข ดบนทางหลวงหมายเลข 32 ด วย ประโยชน ต อการเป นเส นทางคมนาคมท ส าค ญและใช เป นเส นทางการเด นทางและการขนส ง ส นค า ในกรณ ท ม เหต การณ อ ทกภ ย เช น ในป พ.ศ ซ งระบบโครงข ายถนนถ กน าท วม ท าให การส ญจรทางถนนไม สามารถใช งานได ตามปกต และเก ดความเส ยหายทางด าน เศรษฐก จของประเทศ ประโยชน ต อการพ ฒนาจ งหว ด ก อให เก ดการเจร ญเต บโตทางด าน เศรษฐก จของจ งหว ด ท งน เน องด วยจ งหว ดเป นจ งหว ดท ม แหล งท องเท ยว เช งประว ต ศาสตร และโบราณสถานท สาค ญและม ช อเส ยงไปท วโลก ม น กท องเท ยงท งชาวไทย และชาวต างประเทศเข ามาท องเท ยวจ านวนมาก การม เส นทางคมนาคมท สะดวก รวดเร ว และปลอดภ ยจะช วยเพ มจ านวนน กท องเท ยวให มากข น ท าให เก ดรายได จากภาค การท องเท ยวของจ งหว ดมากข น นอกจากจ งหว ดย งเป นจ งหว ดท ม น คม อ ตสาหกรรมขนาดใหญ จ านวนหลายแห ง โดยม การผล ตส นค าท งอ ปโภคและบร โภคจ านวน มาก การม ระบบทางพ เศษท ด และช วยในการขนส งส นค าม ความสะดวกและรวดเร ว สามารถ ขนส งส นค าได ตรงเวลา ส นค าไม ม ตกค าง ส งเหล าน จะส งผลให โรงงานอ สาหกรรมสามารถ วางแผนการเพ มผลผล ตและส นค าได อย างต อเน องและเก ดเป นผลด ต อการเพ มรายได ในภาคอ ตสาหกรรมของจ งหว ดท าให เศรษฐก จของจ งหว ดด ย งข น รวมท ง จะส งผลให เศรษฐก จในภาพรวมระด บประเทศด ข นด วย

3 3 1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงการ ในการด าเน นงานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา- ม ว ตถ ประสงค ด งน 1) ศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ และการเง น ของโครงการทางพ เศษสาย อ ดรร ถยา- และการปร บปร งทางพ เศษอ ดรร ถยา ช วงบางพ น-บางไทร จากทางพ เศษระด บ ด นเป นทางพ เศษยกระด บ 2) ส ารวจและออกแบบเบ องต น (Preliminary Design) ของโครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา- และการปร บปร งทางพ เศษอ ดรร ถยา ช วงบางพ น-บางไทร จากทางพ เศษระด บด นเป น ทางพ เศษยกระด บ 3) ศ กษาและจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม (EIA) ของโครงการทางพ เศษ สายอ ดรร ถยา- รวมถ งศ กษาทบทวนและจ ดท ารายงานประกอบการขอเปล ยนแปลง รายละเอ ยดในรายงานสร ปมาตรการลดผลกระทบและมาตรการต ดตามตรวจสอบผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางด วนสายบางปะอ น-ปากเกร ด (โครงการทางด วนสายแจ งว ฒนะ-บางพ น-บางไทร) เน องจากม การ ปร บปร งทางพ เศษอ ดรร ถยา ช วงบางพ น-บางไทร จากทางพ เศษระด บด นเป นทางพ เศษยกระด บ โดยให ม การ ประเม นผลกระทบส งแวดล อม รวมท งเสนอมาตรการลดผลกระทบ และมาตรการต ดตามตรวจสอบผลกระทบ ส งแวดล อมตามแนวทางท สาน กนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (สผ.) กาหนด 4) จ ดท ารายงานการศ กษาและว เคราะห โครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา- ตามรายละเอ ยดท คณะกรรมการนโยบายการให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐก าหนด ในกรณ เสนอให ร ปแบบการลงท นและบร หารโครงการ เป นร ปแบบการให เอกชนร วมลงท น โดยให ด าเน นการตามข นตอน พระราชบ ญญ ต การให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐ พ.ศ ) จ ดทาการทดสอบความสนใจของน กลงท น (Market Sounding) ของโครงการทางพ เศษสาย อ ดรร ถยา- 1.3 กรอบการดาเน นงานการม ส วนร วมของประชาชน ในข นตอนของการด าเน นการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และ ผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา- เพ อบรรเทาป ญหาการจราจร ของโครงข ายถนนทางหลวงในป จจ บ น รวมท งเป นเส นทางท ใช ในการเด นทางและขนส งส นค าในช วงอ ทกภ ย อ กด วย อาจก อให เก ดผลกระทบส งแวดล อมหร อผลกระทบต อประชาชนในพ นท โครงการได ด งน น ก จกรรม การดาเน นงานด านการม ส วนร วมของประชาชนของโครงการจ งม ความจ าเป นอย างย งท จะต องให องค กรต างๆ เก ยวข องท งภาคร ฐ เอกชน และประชาชนท วไปท สนใจในโครงการได ร บทราบข อม ลข าวสารโครงการท กระยะ

4 4 ของการด าเน นงาน และร วมแสดงความค ดเห นและข อเสนอแนะเพ อน ามาใช ประโยชน ในการพ ฒนาโครงการ ให ม ความปลอดภ ย ม ประส ทธ ภาพส งส ด ส งผลกระทบต อช มชนและสภาพแวดล อมน อยท ส ด ว ตถ ประสงค ของการดาเน นงานการม ส วนร วมของประชาชน 1) เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารของโครงการ ตลอดจนแนวความค ดในการพ ฒนาโครงการ โดย ตระหน กถ งทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม และส งคมให ก บกล มผ ม ส วนได ส วนเส ย/องค กร ต างๆท เก ยวข อง ตลอดระยะเวลาการศ กษาโครงการ 2) เพ อเป นช องทางส อสารในการร บฟ งความค ดเห น ข อเสนอแนะจากกล มผ ม ส วนได ส วนเส ย / องค กรต างๆท เก ยวข อง โดยเป ดโอกาสให กล มผ ม ส วนได ส วนเส ยได เข ามาม ส วนร วมใน โครงการ ให ข อเสนอแนะและให ข อม ลอ นเป นประโยชน ต อการพ ฒนาโครงการ 3) เพ อสร างความเข าใจท ด และถ กต องถ งความจ าเป นในการพ ฒนาโครงการให ก บกล มผ ม ส วน ได ส วนเส ย/องค กรต างๆท เก ยวข อง และสร างความส มพ นธ อ นด ระหว างประชาชนในพ นท โครงการและเจ าของโครงการ ก จกรรมการด าเน นงานด านประชาส มพ นธ และการม ส วนร วมของประชาชนในโครงการทางพ เศษ อ ดรร ถยา-และการปร บเปล ยนโครงการทางด วนสายบางปะอ น-ปากเกร ด (โครงการทางด วน สายแจ งว ฒนะ-บางพ น-บางไทร) ด าเน นงานตามแนวทางการด าเน นการม ส วนร วมของประชาชนตามส ทธ ท ก าหนดในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 ส วนท 10 มาตรา 57 และระเบ ยบ ของส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการร บฟ งความค ดเห นของประชาชน พ.ศ.2548 ซ งก จกรรมการด าเน นงาน ด านการม ส วนร วมของประชาชนภายใต โครงการน ก าหนดให ม ความเช อมโยง ส มพ นธ และด าเน นงานควบค ไปก บการศ กษาของโครงการ โดยเน นการประชาส มพ นธ ท งเช งร กและเช งร บเพ อม งให ข าวสารโครงการแก กล มเป าหมายอย างถ กต อง ช ดเจน และเพ อช แจงท าความเข าใจในประเด นป ญหาหร อข อสงส ยต างๆ รวมท ง ม งให กล มเป าหมายได ม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นและให ข อแนะน าต อโครงการต อมาตรการ ด านส งแวดล อม โดยใช การต ดต อส อสารแบบสองทางผ านส อประเภทต างๆ ม งเน นกระบวนการส อสารให เก ด ความเข าใจร วมก นก บช มชนท อย ใกล แนวสายทาง ท อาจได ร บผลกระทบจากโครงการ รวมท งหน วยงาน ท เก ยวข องโดยการก าหนดก จกรรมม งเน นการส อสารสองทาง (Two-way Communication) เพ อสร างความ เข าใจร วมก นระหว างเจ าของโครงการ และลดความข ดแย งท อาจเก ดข นจากโครงการม ข นตอนหล กของการ ด าเน นงาน ท ปร กษาก าหนดว ธ การและก จกรรมการม ส วนร วมใน โครงการทางพ เศษอ ดรร ถยา- และการปร บเปล ยนโครงการทางด วนสายบางปะอ น-ปากเกร ด (โครงการทางด วนสาย แจ งว ฒนะ-บางพ น-บางไทร) ตามกรอบมต คณะร ฐมนตร ว าด วยการร บฟ งความค ดเห น พ.ศ.2548 ด งน

5 5 1) ท ปร กษาจะใช ว ธ การจ ดประช มส มมนาระด บจ งหว ด เพ อเป ดโอกาสให หน วยงานราชการท เก ยวข องได ร บข อม ลโครงการอย างครอบคล มท วถ งท งพ นท โครงการและสามารถแสดงความ ค ดเห นต อโครงการได อย างอ สระ 2) ท ปร กษาจะใช ว ธ จ ดการประช มระด บท องถ นเพ อให ข อม ลโครงการได ลงไปถ งพ นท จะด าเน น โครงการอย างท วถ ง เป ดโอกาสให หน วยงานระด บอาเภอและท องถ นโดยเน นประชาชนผ เป น ผ ม ส วนได ส วนเส ยสาค ญต อโครงการได แสดงความค ดเห นต อโครงการ 3) เพ อเน นความเข าใจโครงการท ช ดเจนย งข น ท ปร กษาจะใช ว ธ การส มภาษณ รายบ คคลท คาดหว งว าจะสามารถเผยแพร ข อม ลโครงการลงส ประชาชนได ได แก นายอ าเภอพ นท เก ยวข อง ห วหน าองค กรปกครองส วนท องถ น (นายกองค การบร หารส วนต าบล นายกเทศมนตร เทศบาลท เก ยวข อง) และผ น าช มชน (ก าน น ผ ใหญ บ าน)เพ อให ข อม ล โครงการและร บฟ งความค ดเห นเบ องต นท ม ต อโครงการฯ ซ งจะท าให ท ปร กษาสามารถวาง แผนการดาเน นงานประชาส มพ นธ ได ตรงตามสถานการณ ได มากข น ท งน ในการดาเน นงานการม ส วนร วมของประชาชนโดยก าหนดแผนการด าเน นงานการม ส วนร วมของ ประชาชน สร ปได ด งร ปท 1

6 การเข าพบ ปร กษาหาร อ ให ข อม ลและร บฟ งความค ดเห นดาเน นการอย างต อเน อง เพ อสร างคามเข าใจในโครงการ/ ลดความข ดแย ง ทต./อบต.ในพ นท รายงาสร ปผลการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ 6 ประสานงานส วนราชการ/องค กร เข าพบ หาร อ และร บฟ งความค ดเห น - ส วนราชการในท องถ น - องค กรปกครองท องถ น ทบทวน/รวบรวมข อม ลท ต ยภ ม - ร ปแบบทางเล อกจากคณะทางาน - ข อม ลท ต ยภ ม พ นท โครงการ เช น เขตการปกครอง ประชากร สภาพเศรษฐก จ และส งคม สารวจข อม ลพ นฐาน - ข อม ลพ นฐานช มชน ของช มชนในพ นท - จานวนท ต งช มชน - สถานท สาค ญ - รายช อกล มเคร อข าย ผ นาช มชน ว เคราะห และกาหนดกล มเป าหมาย จ ดทาแผนการดาเน นงานการม ส วนร วม ของประชาชน ดาเน นงานตามแผนการม ส วนร วมของประชาชน ต ดประกาศประชาส มพ นธ และร บฟ งความค ดเห น ล วงหน า 15 ว น ก อนการประช มท กคร ง การส มภาษณ เช งล ก การประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ การประช มกล มย อยเพ อพ จารณาค ดเล อก แนวเส นทางท เหมาะสม (กล มย อยคร งท 1) ประช มส มมนาคร งท 2 เพ อสร ปผลการ ค ดเล อกแนวเส นทางและร ปแบบท เหมาะสม ประช มกล มย อยเพ อหาร อมาตรการป องก น แก ไข และ ลดผลกระทบส งแวดล อมเบ องต น (กล มย อยคร งท 2) ผล ต/จ ดทาส อ เช น - เอกสารประกอบการ ประช ม - แผ นพ บ - แผนท - บอร ดน ทรรศการ - เว บไซต ฯลฯ การประช มส มมนาคร งท 3 สร ปผล การศ กษาโครงการ สร ปผลการร บฟ งความค ดเห นต ดประกาศประชาส มพ นธ ภายใน 15 ว นหล งการประช มท กคร ง ประเม นผลการดาเน นงานด านการม ส วนร วมของประชาชน ร ปท 1 แผนการดาเน นงานการม ส วนร วมของประชาชน

7 7 แผนการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ เพ อให ข อม ล เหต ผล ความจ าเป น และว ตถ ประสงค ของโครงการ รายละเอ ยดของว ธ การด าเน นการศ กษาโครงการในด านต างๆ และร บฟ งข อค ดเห น/ข อเสนอแนะจากผ เข าร วมส มมนา แผนการประช มเพ อพ จารณาค ดเล อกแนวเส นทางท เหมาะสม (กล มย อยคร งท 1) เป นการ ช แจงแนวค ดในการก าหนดแนวทางเล อก หล กเกณฑ การพ จารณาและค ดเล อกแนวเส นทาง แนวค ดในการออกแบบเบ องต น และร บฟ งข อค ดเห น/ข อเสนอแนะจากผ เข าร วมประช ม ในการจ ดประช มกล มย อยจะด าเน นการ ณ ท ว าการอ าเภอ ส าน กงานเทศบาลต าบล ท ท าการองค การบร หารส วนต าบล ท ประช มของหม บ าน หร อโรงเร ยนในพ นท โครงการ ตามความเหมาะสม แผนการประช มส มมนาคร งท 2 เพ อสร ปผลการค ดเล อกแนวเส นทางและร ปแบบท เหมาะสม เป นการสร ปผลการค ดเล อกแนวเส นทางท เหมาะสม และร ปแบบการพ ฒนาโครงการเบ องต น และร บฟ งข อค ดเห น/ข อเสนอแนะจากผ เข าร วมส มมนา แผนการประช มเพ อหาร อมาตรการป องก น แก ไข และลดผลกระทบส งแวดล อมเบ องต น (กล มย อยคร งท 2) เป นการช แจงความก าวหน าในการศ กษาท งทางด านการออกแบบ รายละเอ ยดโครงการและประช มเพ อหาร อเก ยวก บมาตรการป องก น แก ไข และลด ผลกระทบส งแวดล อมเบ องต น และมาตรการต ดตามตรวจสอบค ณภาพส งแวดล อม พร อมท ง ร บฟ งข อค ดเห น/ข อเสนอแนะจากผ เข าร วมประช ม ซ งจะด าเน นการจ ดประช มโดยใช สถานท เด ยวก นก บการจ ดประช มเพ อพ จารณาค ดเล อกแนวเส นทางท เหมาะสม (กล มย อยคร งท 1) แผนการประช มส มมนาคร งท 3 เพ อสร ปผลการศ กษาโครงการ เป นการสร ปผลการศ กษา โครงการ และสร ปมาตรการป องก น แก ไข และลดผลกระทบส งแวดล อมเบ องต น มาตรการ ต ดตามตรวจสอบค ณภาพส งแวดล อมและเพ อร บฟ งข อเสนอแนะและความเห นเพ มจาก ผ เข าร วมประช ม เพ อน าไปปร บปร งผลการศ กษาความเหมาะสมของโครงการให ม ความ สมบ รณ ต อไป การจ ดก จกรรมการม ส วนร วมของประชาชนแต ละคร ง ได ต ดประกาศหร อประชาส มพ นธ ให ผ เก ยวข อง ได ร บทราบล วงหน า ไม น อยกว า 15 ว น และน าสร ปการจ ดประช มต ดประกาศให ผ เก ยวข องท ไม ได ร วม การประช มได ร บทราบโดยท วก น ภายใน 15 ว น หล งเสร จส นการประช ม เพ อให เป นไปตามระเบ ยบของส าน ก นายกร ฐมนตร ว าด วยการร บฟ งความค ดเห นของประชาชน พ.ศ. 2548

8 8 2. ก จกรรมการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ 1) ว ตถ ประสงค (1) เพ อแจ งข อม ลข าวสารของโครงการฯ และสร างความร ความเข าใจก บกล มผ ส วนได เส ย (Stakeholders) ต อการพ ฒนาโครงการ (2) เพ อเป ดโอกาสให ผ ม ส วนได เส ยม ส วนร วมเสนอความค ดเห นอ นเป นประโยชน ต อการศ กษาโครงการ (3) เพ อสร างความเข าใจ ส มพ นธภาพท ด และความน าเช อถ อ จากการเป ดเผยข อม ลท ช ดเจน โปร งใส สามารถตรวจสอบได ในการด าเน นการ ซ งจะน าไปส ภาพล กษณ ท ด ของโครงการและการทางพ เศษแห งประเทศไทยและคณะเจ าหน าท กล มบร ษ ทท ปร กษาเพ อขอความอน เคราะห ในการประสานงานด านต างๆ ในระหว างการศ กษา 2) ข อม ล/ข าวสารท ต องการนาเสนอ (1) ความเป นมาของโครงการ (2) ว ตถ ประสงค ของโครงการ (3) ประโยชน ท จะได ร บจากโครงการ (4) พ นท ศ กษา (5) ปขอบเขตการศ กษา (6) การศ กษาด านว ศวกรรม (7) การศ กษาด านส งแวดล อม (8) การม ส วนร วมของประชาชน (9) สถานท ต ดต อและสอบถามข อม ลเพ มเต ม 3) พ นท และกล มเป าหมาย การด าเน นก จกรรมการม ส วนร วมของประชาชนครอบคล มกล มเป าหมายท อย ตามแนวส น ทางโครงการตามแนวโครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา- การประช มปฐมน เทศโครงการ (ส มมนาคร งท 1) ด าเน นการจ ดประช มในระด บจ งหว ด อาเภอ ตาบลและผ แทนประชาชนท คาดว าจะได ร บผลกระทบ ประกอบด วย (1) หน วยงานเจ าของโครงการ (2) หน วยงานราชการระด บจ งหว ด (3) หน วยงานราชการระด บอาเภอ (4) องค การปกครองส วนท องถ น

9 9 (5) สถาบ นการศ กษาและศาสนสถาน (6) หน วยงานร ฐว สาหก จ (7) หน วยงานภาคเอกชน/องค กรธ รก จเอกชน (8) ผ แทนประชาชนในพ นท (9) องค กรพ ฒนาเอกชนในพ นท (10) ส อมวลชนท องถ น (11) ประชาชนท วไปท สนใจโครงการ 4) ข นตอนการดาเน นงาน ว ธ การ และเทคน ค การจ ดประช มปฐมน เทศโครงการ (ส มมนาคร งท 1) ด าเน นการโดยใช เทคน คการประช ม พบปะสาธารณะ (Public Meeting) เทคน คการดาเน นการน ทาให กระบวนการม ส วนร วมระหว างผ ด าเน นการ ศ กษาโครงการและผ เข าร วมประช มม อ สระในการส อสาร การโต ตอบและการช แจงข อซ กถาม และเป นว ธ การ ท เป ดโอกาสแก ผ เข าร วมประช มในการแสดงความค ดเห นต อโครงการได ด ท ส ด โดยครอบคล มท งร ปแบบของ ประชาส มพ นธ โครงการ การร บฟ งความค ดเห น การให ข อม ลในท ประช มเก ยวก บแนวค ดและว ธ การด าเน นงาน การเป ดเวท อภ ปรายเพ อระดมความค ดเห นและร บฟ งข อเสนอแนะจากผ เข าร วมประช ม รวมท งการร บ ข อเสนอแนะต างๆ ท งน ภายหล งการประช มแต ละคร งจะม การประเม นผลสร ปข อค ดเห นและข อเสนอแนะใน ประเด นต างๆ เพ อการนาไปใช ประกอบการศ กษาโครงการโดยผ านช องทางการตอบแบบสอบถาม ซ งสามารถ สร ปข นตอนการดาเน นงานได ด งน (1) ข นตอนการเตร ยมงาน จ ดเตร ยมข อม ลข าวสารท จะนาเสนอโดยใช ส อและเคร องม อท เหมาะสม ขออน ม ต การจ ดประช มปฐมน เทศโครงการ (ส มมนาคร งท 1) จากการทาง พ เศษแห งประเทศไทย (2) การประสานงาน ประสานงานก บหน วยงานจ งหว ดเพ อขอเร ยนเช ญท านผ ว าราชการจ งหว ด เป นประธานในการเป ดงานการประช มปฐมน เทศโครงการ (ส มมนาคร งท 1) ประสานงานก บกล มเป าหมายในเร อง ว น เวลา และสถานท ในการเข าร วม การประช มปฐมน เทศโดยผ านทางหน งส อเช ญประช ม และแบบตอบร บ หร อทางอ นๆ เพ อย นย น ในการเข าร วมการประช ม ประชาส มพ นธ โดยต ดประกาศ ณ ศาลากลางจ งหว ด ท ว าการอ าเภอ เทศบาล องค การบร หารส วนต าบล เป นเวลาไม น อยกว า 15 ว นก อนเร ม ดาเน นการประช ม

10 10 (3) จ ดเตร ยมสถานท การประช มปฐมน เทศโครงการ (ส มมนาคร งท 1) (4) จ ดประช มปฐมน เทศโครงการ (ส มมนาคร งท 1) ตามว น เวลา และสถานท ท ก าหนดไว โดยเป ดให ม การซ กถามและช แจงข อม ลเพ มเต มรวมท งร บฟ งความค ดเห นและข อเสนอแนะจากกล มเป าหมาย (5) สร ปผลการด าเน นงานและบ นท กรายละเอ ยดของการประช มเพ อน าข อค ดเห น และข อเสนอแนะท ได ไปประกอบการศ กษาและปร บปร งร ปแบบโครงการให ม ความเหมาะสม ภายใน 15 ว น หล งเสร จส นการประช ม (5) อ ปกรณ และเคร องม อ (1) อ ปกรณ โน ตบ ค (Notebook) เคร องปร นเตอร (Printer) โปรเจคเตอร (Projector / LCD) จอฉายภาพโปรเจคเตอร เคร องบ นท กเส ยง (MP-3) กล องว ด โอ ขาต งบอร ด ใบลงทะเบ ยน เคร องเข ยน ซองใส เอกสาร (2) เคร องม อ เอกสารประชาส มพ นธ (แผ นพ บ) ช ดท 1 เอกสารประกอบการประช ม ช ดท 1 สไลด ประกอบการบรรยาย (PowerPoint) แผนท ช ดท 1 บอร ดน ทรรศการโครงการ ช ดท 1 แบบสอบถามแสดงความค ดเห น (6) ว นและเวลาในการดาเน นงาน ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา น.

11 11 7) สถานท ดาเน นงาน ห องส วรรณภ ม ช น 2 วรบ ร อโยธยา คอนเวนช น ร สอร ท จ งหว ด 8) ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ผ เข าร วมประช มได ร บทราบข อม ลความเป นมาของโครงการ รวมท งเหต ผล ความจ าเป นของการพ ฒนาโครงการ แนวทางและข นตอนการด าเน น โครงการ และม ความร ความเข าใจต อแนวค ด แนวเส นทางเล อก ร ปแบบ ของโครงการ และได ม ส วนร วมแสดงความค ดเห นให ข อเสนอแนะต อการ ดาเน นงานของโครงการ คณะผ ศ กษาได ร บฟ งความค ดเห น และข อเสนอแนะจากผ เข าร วมประช ม เก ยวก บการศ กษา และวางแผนพ ฒนาโครงการ 9) การนาผลท ได ไปใช ผลท ได จากการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชน ในการส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ จะนาไปใช ประกอบการพ จารณาปร บปร งแนวทาง แผนงานการศ กษาโครงการ ประเด นท ย งคงเป นข อห วงก งวล หร อช มชนให ความสาค ญ และจ ดเตร ยมแนวทางในการจ ดการก บป ญหาท อาจจะเก ดข น และการกาหนดร ปแบบเพ อแก ไขป ญหาต างๆ ต อไป

12 12 3. สร ปผลการดาเน นงานจ ดการประช มส มมนาโครงการ คร งท สร ปภาพรวมก จกรรมในการจ ดประช มส มมนา ก จกรรมการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา- จ ดข นเม อ ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา น. ณ ห องส วรรณภ ม ช น 2 วรบ ร อโยธยา คอนเวนช น ร สอร ท จ งหว ด โดยได ร บเก ยรต จาก นายว ทยา ผ วผ อง ผ ว าราชการจ งหว ด กล าวต อนร บ และนายอ ยยณ ฐ ถ นอภ ย ผ ว าการการทางพ เศษแห งประเทศไทย เป นประธานเป ดการประช ม ม ผ เข าร วมประช มท งส น 231 คน ประกอบด วย หน วยงานเจ าของโครงการ หน วยงานราชการระด บจ งหว ด หน วยงานราชการระด บอ าเภอ องค กรปกครองส วนท องถ น ผ แทนประชาชนในพ นท (ก าน น/ผ ใหญ บ าน) หน วยงานร ฐว สาหก จ องค กรภาคเอกชน สถานศ กษาและศาสนสถานในพ นท ส อมวลชนท องถ น และบร ษ ท ท ปร กษาด ง ตารางท 1 ตารางท 1 สร ปจานวนผ เข าร วมการประช มส มมนา ท กล มเป าหมาย จานวน 1. หน วยงานราชการ/ร ฐว สาหก จ หน วยงานราชการระด บอาเภอ องค การปกครองส วนท องถ น ผ นาช มชน ผ สนใจโครงการ 8 6. สถาบ นการศ กษาและศาสนสถาน 4 7. ส อมวลชน หน วยงานภาคเอกชน การทางพ เศษแห งประเทศไทย กล มบร ษ ทท ปร กษา 18 รวม 231

13 13 โดยม ลาด บก จกรรมในการประช มส มมนา ด งน น. ลงทะเบ ยนและร บเอกสาร น. พ ธ เป ดการประช มส มมนา - กล าวต อนร บ โดย นายว ทยา ผ วผ อง ผ ว าราชการจ งหว ด - กล าวรายงาน โดย นายเท ดศ กด พ วงจ นดา ผ จ ดการโครงการ - กล าวเป ด โดย นายอ ยยณ ฐ ถ นอภ ย ผ ว าการการทางพ เศษแห งประเทศไทย น. ชมว ด ท ศน แนะนาโครงการ น. การนาเสนอข อม ลโครงการโดยกล มบร ษ ทท ปร กษา 1) แนะนาโครงการและการศ กษาด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง นและ การลงท น โดย นายเท ดศ กด พ วงจ นดา ผ จ ดการโครงการ - ความเป นมาและความสาค ญของโครงการ - ว ตถ ประสงค ของโครงการ - ขอบเขตงานศ กษาและแผนดาเน นงานศ กษาโครงการ - การศ กษาด านว ศวกรรมเศรษฐก จการเง นและการลงท นโครงการ 2) การศ กษาด านส งแวดล อมและการม ส วนร วมของประชาชน โดย นายพ เศษ เสนาวงษ ผ เช ยวชาญด านส งแวดล อม - การศ กษาด านผลกระทบส งแวดล อมของโครงการ - ก จกรรมการม ส วนร วมของประชาชนและการประชาส มพ นธ โครงการ น. ร บฟ งความค ดเห นและตอบข อซ กถาม น. สร ปการส มมนาและป ดการส มมนา น. ร วมร บประทานอาหารกลางว น บรรยากาศการประช มส มมนาโครงการคร งท 1 ด งร ป ท 2

14 14 บรรยากาศการลงทะเบ ยนและร บชมน ทรรศการโครงการ บรรยากาศการเป ดงาน บรรยากาศการนาเสนอโครงการและการศ กษาด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง นและ บรรยากาศการเข าร วมการประช ม แนะนาโครงการและการศ กษาด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง นและ บรรยากาศการอภ ปรายและตอบประเด นข อซ กถาม ร ปท 2 บรรยากาศการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ

15 ประเด นและสาระสาค ญจากการอภ ปราย การประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการงานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา - ในการ ประช มส มมนาคร งน ผ เข าร วมการประช มได ม โอกาสร วมแสดงความค ดเห น ตลอดจนให ข อเสนอแนะอ น จะเป นประโยชน ต อการด าเน นงานโครงการ และวางแผนพ ฒนาโครงการ ซ งสามารถประมวลความค ดเห น ข อเสนอแนะท ส าค ญท เก ยวข องก บการศ กษาโครงการเพ อน าไปใช ประกอบการพ จารณาปร บปร งแนวทาง แผนงานการศ กษาโครงการ ประเด นท ย งคงเป นข อห วงก งวล หร อช มชนให ความส าค ญ และจ ดเตร ยมแนวทาง ในการจ ดการก บป ญหาท อาจจะเก ดข น และการก าหนดร ปแบบเพ อแก ไขป ญหาต างๆ ต อไป ท งน ในการ ประช มส มมนาคร งน ประมวลความค ดเห นและข อเสนอแนะท ส าค ญท เก ยวข องก บการศ กษาโครงการได ด งตารางท 2 ตารางท 2 สร ปประเด นจากการอภ ปรายในการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ สร ปประเด นข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ การช แจงจากท ปร กษา/การนาไปใช ประกอบการศ กษา 1) ประเด นด านว ศวกรรม เสนอให ม การสร างเส นทางเช อมต อเข าส น คม ท ปร กษาร บประเด นไปพ จารณา ประกอบการศ กษา โดย อ ตสาหกรรมโดยตรง เพ อให น คมอ ตสาหกรรม ซ งส วน จะม การหาร อร วมก บน คมอ ตสาหกรรมท เก ยวข อง เพ อให ใหญ ต งอย บร เวณทางหลวงแผ นด นหมายเลข 32 ได ข อสร ปท ด ท ส ดในการสร างเส นทางเช อมต อเข าส น คม สามารถใช เส นทางโครงการได สะดวก ซ งจะเป นการ อ ตสาหกรรมโดยตรง โดยแนวค ดในการเช อมโยงเพ อให เพ มประโยชน และม ลค าทางเศรษฐก จ เพราะจ งหว ด เก ดการใช ประโยชน ส งส ด โดยเฉพาะน คมอ ตสาหกรรม เป นแหล งอ ตสาหกรรมท สาค ญ โรจนะ ท สามารถใช ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 356 น คม อ ตสาหกรรมบางปะอ น สามารถใช ทางหลวงแผ นด น หมายเลข 347 หร อถนนวงแหวนรอบนอก กร งเทพมหานคร นอกจากน ย งสามารถใช ทางหลวง แผ นด นหมายเลข 329 หร อใช ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 32 เพ อเช อมโยงน คมอ ตสาหกรรมบร เวณอ นได อ กด วย เสนอให ม การลงพ นท เช งล กเพ อทาการร บฟ งความ ค ดเห น เร อง ล กษณะและร ปแบบทางเช อม เพ อ บรรเทาความเด อดร อนของช มชนท แนวโครงการพาด ผ าน โดยให ม การระบ รายละเอ ยดและร ปแบบทาง เช อม ท จะใช ในการประช มคร งถ ดไป รวมถ งเสนอให ม การพ จารณาทางเช อมอ นๆ ซ งจะทาให ประชาชนใน พ นท ได ร บประโยชน เพ มข น เช น การเช อมโยงระบบ รถไฟฟ า และการขนส งทางน า ท ปร กษาร บประเด นไปพ จารณาประกอบการศ กษา ท งน หากขอบเขตงานด งกล าวอย ในความด แลร บผ ดชอบ ของการทางพ เศษแห งประเทศไทย จะม การหาร อภาคส วนท เก ยวข องในการพ จารณา ทางเช อมแหล งอ นเพ มเต มตามความเหมาะสม เพ อเพ มศ กยภาพการจราจรและอานวยความสะดวก ต อประชาชนในพ นท

16 16 ตารางท 2 สร ปประเด นจากการอภ ปรายในการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ (ต อ-1) สร ปประเด นข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ การช แจงจากท ปร กษา/การนาไปใช ประกอบการศ กษา ช แจงรายละเอ ยดแนวสายทางเล อกช วงท 2 ต อจาก ท ปร กษาได ศ กษาแนวสายทางเล อกท ม ความ แนวสายทางเล อกช วงท 1- ทางหลวงแผ นด นหมายเลข เป นไปได ในเบ องต น ประกอบด วยแนวสายทางเล อก 32 บร เวณอาเภอบางปะห น กาหนดไว 3 แนวสาย 2 ช วง ค อ ช วงท 1 เป นช วงต อขยายจากทางพ เศษอ ดร ทางเล อก ร ถยาถ งทางหลวงแผ นด นหมายเลข 347 บร เวณศ นย ศ ลปาช พเกาะเก ด ม แนวสายทางเล อกจานวน 2 แนวสาย ทาง และแนวสายทางเล อกช วงท 2 เป นแนวสายทางท ต อ จากแนวสายทางเล อกช วงท 1 ประกอบด วย แนวสาย ทางเล อกจานวน 6 แนวสายทาง ซ งได ค ดกรองแนวสาย ทางเล อกท ม ความเป นไปได ในเบ องต นท ง 6 สายทาง ข างต น ให เหล อแนวสายทางท ด ท ส ด 3 ลาด บแรก และจะ ม การนาไปศ กษาความเหมาะสมของแต ละแนวสายทาง เพ อค ดเล อกแนวสายทางท ม ความเหมาะสมมากท ส ด ต อไป เสนอให ม การนาผลการออกแบบรายละเอ ยดโครงการ มานาเสนอในข นตอนการประช ม กล มย อย เพ อให ได ข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ ในการ พ ฒนาโครงการ อาท เช น ขนาดและร ปแบบของ ช องทางจราจร ทางเช อม สะพาน เป นต น ขอให ท ปร กษาช แจงขอบเขตของแนวสายทางเล อกช วง ท 1 จากทางพ เศษอ ดรร ถยา-ทางหลวงแผ นด น หมายเลข 32 บร เวณศ นย ศ ลปาช พเกาะเก ด ซ งประกอบด วย แนวสายทางเล อก 2 แนวสายทาง เน องจากแนวสายทางเล อกโครงการพาดผ านพ นท สนามกอล ฟ ซ งป จจ บ นกาล งม การพ ฒนาธ รก จด งกล าว ในบร เวณพ นท โครงการ เสนอให ม การปร บร ปแบบของทางพ เศษจากเด มท เป น ร ปแบบโครงสร างยกระด บตลอดเส นทาง ให ม บางช วง เป นทางระด บด น และปร บระด บความส งลดลง โดย พ จารณาจากระด บน าท วมส งส ดในป พ.ศ เพ อ ลดงบประมาณ ในการก อสร าง ป จจ บ นการดาเน นโครงการศ กษา ท ปร กษาได เก บ รวบรวมข อม ลท ต ยภ ม รวมถ งข อม ลปร มาณการจราจร ของพ นท โครงการเพ อคาดการณ จานวนผ ใช ทางใน ป จจ บ นและอนาคต หล งจากน น จ งนาข อม ลด งกล าวมาใช ในการออกแบบช องทางจราจร ตาแหน งทางเช อมและสะพาน ซ งจะนาเสนอในก จกรรม คร งต อไป ท ปร กษาขอร บประเด นไปพ จารณา ท งน แนวสายทางเล อกเป นเพ ยงแนวสายทางเล อกท ม ความ เป นไปได ในเบ องต น ด งน น จะม การหาร อก บ ผ ประกอบการธ รก จสนามกอล ฟ ร วมก บการร บฟ งความ ค ดเห นจากภาคส วนต างๆ ท เก ยวข องในพ นท เพ อกาหนด แนวสายทางเล อกท เหมาะสมท ส ดตามหล กการด าน ว ศวกรรม ท ปร กษาร บประเด นไปพ จารณา ท งน ร ปแบบ ของทางพ เศษจะปร บให ม ความเหมาะสมตาม แนวสายทางเล อกท ง 2 ช วงของโครงการ เพ อให สอดร บ ก บการแก ไขป ญหาน าท วมในพ นท

17 17 ตารางท 2 สร ปประเด นจากการอภ ปรายในการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ (ต อ-2) สร ปประเด นข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ การช แจงจากท ปร กษา/การนาไปใช ประกอบการศ กษา เสนอให ม จ ดข น-ลงเพ อความสะดวกในการใช ประโยชน ท ปร กษาร บประเด นไปพ จารณา โดยจะค าน งถ งความ เส นทางโครงการ และควรม ทางเข า-ออก ระหว าง เหมาะสมทางด านว ศวกรรมและความปลอดภ ยของ ช มชนท ง 2 ฝ ง ตลอดแนวสายทาง ท โครงการพาดผ าน ประชาชน และโอกาสการเด นทางเช อมโยงของประชาชน โดยเฉพาะบร เวณเขตช มชนหนาแน น และไม ควรม ของพ นท สองฝ งของทางพ เศษให ม ความสะดวกมากท ส ด ระยะห างก นมากเก นไป เพ ออานวยความสะดวกให แก ประชาชนในพ นท 2) ประเด นด านส งแวดล อม เสนอให ม การตรวจสอบและศ กษาผลกระทบ ส งแวดล อมแหล งโบราณสถาน โดยพ จารณาร วมก นก บ สาน กงานศ ลปากรท 3 รวมท ง จากแผนแม บทการ อน ร กษ ทร พยากร แหล งโบราณสถาน สถานท สาค ญ ทางประว ต ศาสตร ได แก ท งมะขามหย อง ท งล มพ ท ง กระเชด และท งภ เขาทอง เป นต น เน องจากท งด งกล าว จะคาบเก ยวแนวสายทาง จ งควรม การอน ร กษ ไว งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อมของโครงการ สามารถก อสร างได หร อไม ในกรณ ท การนาเสนอ รายงานการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (EIA) ไม ผ านสาน กงานนโยบายและแผนทร พยากร- ธรรมชาต และส งแวดล อม (สผ.) เสนอให การสร างสะพานข ามแม น า ควรหล กเล ยงการ ก อสร างตอม อลงในแม น า ควรต งตอม อ บนฝ งแทน เพ อรองร บการขนส งทางน าและระบบ โลจ สต กส ในอนาคต ท ปร กษาได จ ดผ เช ยวชาญด านโบราณสถานเพ อศ กษาและ ลงพ นท ศ กษารายละเอ ยดแหล งโบราณสถาน โดยระบ แยกเป นแห งๆ รวมท งม การศ กษาเช งประว ต ศาสตร และ โบราณคด บร เวณพ นท ท แนวโครงการพาดผ าน และจะม การกาหนดมาตรการด านต างๆ เพ อรองร บผลกระทบท จะ เก ดต อพ นท ด งกล าว การพ จารณาเห นชอบรายงานการประเม นผลกระทบ ส งแวดล อม (EIA) จะต องผ านการพ จารณากล นกรองจาก คณะกรรมการสาน กงานนโยบายและแผน ทร พยากรธรรมชาต (สผ.) หลายข นตอน เพ อให ม นใจว า โครงการท จะดาเน นการไม ม ผลกระทบร นแรงต อ ประชาชนในพ นท เช น ในกรณ ท รายงานไม ผ าน ในเร อง ของร ปแบบโครงการ ท ปร กษาจะนามาศ กษาและปร บ ร ปแบบใหม หร อทาการศ กษาร ปแบบโครงการในล กษณะ อ นท เหมาะสมกว าแทน และ ในกรณ ท รายงานไม ผ านเน องจากรายงานไม สมบ รณ จะต องแก ไขหร อศ กษาเพ มเต มเพ อให รายงานการ ประเม นผลกระทบส งแวดล อม (EIA) ครบถ วน จนผ านความเห นชอบจาก สผ. จ งจะดาเน นการได ท ปร กษาได คาน งถ งข อกาหนดของกรมเจ าท า ท กาหนด ห ามม ส งล วงล าลาน า จ งออกแบบการสร างสะพาน โดย หล กเล ยงการสร างตอม อในแม น า หร อให ม จานวนตอม อ น อยท ส ด เพ อไม ให เก ดการ ก ดขวางทางน า และ ผลกระทบส งแวดล อมท จะเก ดตามมา

18 18 ตารางท 2 สร ปประเด นจากการอภ ปรายในการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ (ต อ-3) สร ปประเด นข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ การช แจงจากท ปร กษา/การนาไปใช ประกอบการศ กษา เสนอให ม การพ จารณาผลกระทบส งแวดล อม ท ปร กษาม แผนดาเน นงานการประช มกล มย อย ในพ นท ท ท อาจจะเก ดจากการม โครงการในบร เวณตาบลบาง แนวโครงการพาดผ านเป นรายตาบล เพ อร บฟ งความ ปลาร า ตาบลบางพล และตาบลพ ทธาราม ค ดเห น ข อเสนอแนะ และสภาพป ญหาในพ นท น นๆ มา ปร บใช ในการพ ฒนาโครงการ เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด และลดผลกระทบอ นเน องมาจากการม โครงการในพ นท 3) ประเด นด านการม ส วนร วมของประชาชน เสนอให ม การร บฟ งความค ดเห นกล มผ ม ส วนได ส วนเส ย อย างแท จร ง โดยย ดหล กธรรมาภ บาล ในกระบวนการม ส วนร วมและร บฟ งความค ดเห นใน พ นท ศ กษา ขอทราบพ นท โดยระบ ตาบลท อย ในแนวสายทาง โครงการท ช ดเจน เพ อตาบลท เก ยวข องจะพ จารณา ความสอดคล องแผนการดาเน นการและแผนการพ ฒนา ตาบล 4) ประเด นอ น โครงการจะเร มดาเน นการเม อใด ระยะเวลาท ใช ใน การก อสร าง และประโยชน ท จะได ร บ เสนอให ม การจ ดพ นท เพ อสร างท อย อาศ ยสาหร บ ผ ท ถ กเวนค นท ด น และใช หล กเกณฑ ใดในการกาหนด ราคาเวนค นท ด นและส งปล กสร าง ท ปร กษาได ดาเน นงานการม ส วนร วมของประชาชน เป นไปตามระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการร บฟ ง ความค ดเห นของประชาชน พ.ศ และแนวทางของ สาน กงานนโยบายและแผนทร พยากร- ธรรมชาต และส งแวดล อม ซ งม ข อกาหนดตามน แล ว ท ปร กษาม แผนการดาเน นงานการประช มกล มย อย เพ อ แลกเปล ยน หาร อ และรวบรวมข อค ดเห นต อการพ ฒนา โครงการ รวมท งแผนการพ ฒนาในพ นท เพ อให เก ด ประโยชน ส งส ดของโครงการต อพ นท ศ กษา โครงการม แผนดาเน นการศ กษาความเหมาะสมแล วเสร จ ในป พ.ศ และใช ระยะเวลาอ ก 1 ป ในการ ออกแบบรายละเอ ยด เม อคณะกรรมการส งแวดล อม แห งชาต เห นชอบรายงานการศ กษาด านส งแวดล อม (EIA) แล วคาดว าเร มดาเน นการก อสร าง พ.ศ ในข นตอนการเวนค นท ด น จะม การต งคณะกรรมการ กาหนดราคาเบ องต น โดยเป นผ แทนจากหน วยงานต างๆ เช น ผ แทนการทางพ เศษแห งประเทศไทย กรมท ด น องค การบร หารส วนจ งหว ด องค การบร หารส วนตาบล ฯลฯ เพ อด แลโครงการ โดยราคาเวนค นท ด น จะค ดเป น ราคาซ อขายของตลาด. ณ ราคาป จจ บ นท ม การ เวนค น สาหร บส งปล กสร าง จะค ดราคาตามพ นท ใช สอย และไม ห กค าเส อมราคา สาหร บการจ ดพ นท เพ อสร างท อย อาศ ยสาหร บผ ท ถ กเวนค นท ด น ป จจ บ นไม สามารถ ดาเน นการได เน องจากข อจาก ดของพ นท ท ม อ ตราการ แข งข นส ง ด งน น จ งม การจ ายค าชดเชย ค าเส ยโอกาส หร อเส ยประโยชน แทนอย างเป นธรรม

19 19 ตารางท 2 สร ปประเด นจากการอภ ปรายในการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ (ต อ-4) สร ปประเด นข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ การช แจงจากท ปร กษา/การนาไปใช ประกอบการศ กษา เสนอให ใช ร ปแบบการลงท นและบร หารจ ดการ ท ปร กษาร บประเด นไปพ จารณา เน องจากย งอย ระหว าง โดยการจ ดต งกองท นรวมโครงสร างพ นฐาน การศ กษา ซ งย งไม ได ข อสร ปการค ดเล อกแนวสายทางท เพ อลดงบประมาณการลงท นไม ให ส งเก นความเป นจร ง เหมาะสมท ส ด ประกอบก บการว เคราะห ปร มาณ และจะไม ส งผลกระทบต อประชาชน การจราจร อย ระหว างการศ กษาเช นก น ซ งจะดาเน น ในเร องของการเก บอ ตราค าผ านทางท ส งจนเก นไป การศ กษาในลาด บต อไป 3.3 สร ปความค ดเห นของผ เข าร วมการประช มจากแบบสอบถาม นอกจากประเด นสาระส าค ญท ได ขากการอภ ปรายในท ประช ม ในการจ ดการประช มส มมนาด งกล าว ท ปร กษาได ม การส ารวจความค ดเห นจากผ เข าร วมการประช ม โดยม ผ ส งกล บแบบส ารวจความค ดเห นรวม ท งส น 111 คน ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสอบถามในประเด นสาระสาค ญสร ปได ด งน ผ เข าร วมการประช มส มมนาคร งท 1 ม จ านวนท งส น 231 คน และในจ านวนน ม ผ ให ข อม ลและความ ค ดเห นผ านแบบสอบถาม จ านวน 111 ช ด ส วนใหญ เป นผ บร หารหร อผ แทนขององค กรปกครองส วนท องถ น ค ดเป นร อยละ รองลงมาค อกล มผ แทนส วนราชการของจ งหว ดค ดเป นร อยละ กล มผ น าช มชน ก าน น ผ ใหญ บ าน ค ดเป นร อยละ หน วยงานภาคเอกชนร อยละ 7.21 ผ แทนส วนราชการ ระด บอ าเภอร อยละ 6.31 หน วยงานร ฐว สาหก จร อยละ 5.41 และอ นๆ อ กร อยละ 6.20 ซ งส วนใหญ เป นผ ท อย อาศ ยหร อปฏ บ ต งานในพ นท จ งหว ดมามากกว า 20 ป ข นไปถ งร อยละ รองลงมา ค อไม เก น 5 ป ร อยละ ช วง ป ร อยละ ซ งประเม นได ว า ผ ให ข อม ลส วนใหญ ม ภ ม ล าเนา และประสบการณ ในพ นท และสามารถเป นต วแทนในการให ความค ดเห นได ด ด งตารางท 3 ตารางท 3 สถานภาพของผ เข าร วมการประช มส มมนาคร งท 1 ท ให ข อม ลทางแบบสอบถาม ข อ ข อม ลพ นฐาน จานวน ร อยละ 1 สถานภาพผ เข าร วมผ ประช ม - ส วนราชการระด บจ งหว ด ส วนราชการระด บอาเภอ องค กรปกครองส วนท องถ น ผ นาช มชน(กาน น/ผ ใหญ บ าน ฯลฯ หน วยงานภาคเอกชน หน วยงานร ฐว สาหก จ สถาบ นการศ กษา ประชาชนท สนใจท วไป ไม ตอบ/ ไม แสดงความค ดเห น รวม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา 1. ความเป นมาของโครงการ เน องจากพ นท ชายฝ งทะเลภาคตะว นออกเป นท ต งของน

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนช มชนบ งบา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โปรดเก บไว ใช ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน ง สารบ ญ หน า ค าน า บทท ๑ โครงสร างและระบบบร

More information

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 (ร าง) แนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการหร อก จการประเภท โครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คม อ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว นอ งคารท 25 ต ลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว นอ งคารท 25 ต ลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว นอ งคารท 25 ต ลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก.

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ก. รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว พ.ศ. 2554 2557 ก (1) รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) การด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส งหาคม 2554 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556 เทศบาลตาบลโคกส ง อาเภอโพนอทอง จ งหว ดร อยเอ ด 1 2 3 ประกาศเทศบาลตาบลโคกส ง เร อง การใช แผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยเทศบาลตาบลโคกส ง ประจาป

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 งานว เคราะห นโยบายและแผน ฝ ายแผนงานและงบประมาณ กองว ชาการและแผนงาน เทศบาลเม องบ านไผ คานา แผนพ ฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) เป นแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส

More information

ค ม อ การด าเน นโครงการ

ค ม อ การด าเน นโครงการ ค ม อ การด าเน นโครงการ ส งเสร มการระง บข อพ พาทเพ ออ านวยความเป นธรรมแก ประชาชน คนไทยให ได อภ ยเป น กองส งเสร มการระง บข อพ พาท กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ บร หารโครงการส งเสร มการระง

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ๑ ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ส วนการศ กษาสงเคราะห กองพ ทธศาสนศ กษา สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ค ม อการดาเน นงานโครงการสร

More information

รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น.

รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น. รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น. ณ ห องประช ม ศร ยานนท ช น ๒ อาคาร ๑ ตร.... ผ มาประช ม 1. นางสาว ย งล

More information

ค ม อ การม ส วนร วมของประชาชน

ค ม อ การม ส วนร วมของประชาชน II ค ม อ การม ส วนร วมของประชาชน III ในการประเม นผลกระทบส งแวดล อม เคร อข ายธรรมาภ บาลส งแวดล อม ประเทศไทย ม นาคม 2557 ค ม อ การม ส วนร วมของประชาชน ในการประเม นผลกระทบส งแวดล อม ภาค 1 บทนำา / ว ตถ ประสงค

More information

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๖ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได น อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมา ใช ในการส งเสร มการพ ฒนาหม บ าน โดยได ด าเน นการโครงการหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ เพ อม งหว งให คนในช มชนได ม ว ถ ช ว ต ท เข มแข ง พ งตนเองได

More information

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว เอกสารเผยแพร ก มภาพ นธ 2557 เอกสารประกอบการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Scoping) (ค.1) การศ กษาและจ ดท ารายงาน การว

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน การบร หารงบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป เง นอ ดหน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน รายการค าจ ดการสอน (ค าอาหารน กเร ยนประจาพ กนอน) 51 น ยาม งบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕ ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา เป นราชการบร หารส วน ภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ม ภารก จและ อ านาจหน าท เก ยวก บการพ ฒนาส งคม

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 **************

ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 ************** ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 ************** ด วยองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ได ดาเน นการต ดตามประเม นผลแผนงาน/ โครงการ

More information

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ น เพ อการบร หารจ ดการส งแวดล อม พ.ศ. 2550 2551 ในพ นท ร บผ ดชอบส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 (จ งหว ดภ เก ต พ งงา กระบ ตร ง และสต ล)

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information