รายงาสร ปผลการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงาสร ปผลการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ"

Transcription

1 1 รายงานสร ปผลการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ การศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง นและผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา- 1. บทนา 1.1 ความเป นมาของโครงการ การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ตระหน กถ งความจ าเป นในการพ ฒนาระบบโครงข ายทางพ เศษ เพ อรองร บความต องการเด นทางและขนส งส นค าระหว างพ นท กร งเทพมหานครและจ งหว ด ซ งในป จจ บ นม แนวโน มเพ มข นอย างมาก ท งน เน องจากจ งหว ดม การพ ฒนาและการ เจร ญเต บโตทางด านเศรษฐก จอย างต อเน อง ม การขยายต วของพ นท อย อาศ ยและพาณ ชย กรรมอย างรวดเร ว นอกจากน จ งหว ดย งเป นท ต งของน คมอ ตสาหกรรมขนาดใหญ จ านวนมาก เป นแหล งผล ต ส นค าอ ปโภคและส นค าบร โภคท สาค ญจ งหว ดหน งของประเทศไทยด วย ส งท ส าค ญอ กประการหน งค อ จ งหว ด เป นจ งหว ดท ม แหล งท องเท ยวทางประว ต ศาสตร ท ส าค ญของประเทศไทย ม สถานท ท องเท ยวท ม ช อเส ยงเป นท ร จ กของชาวไทยและชาวต างประเทศ อาท อ ทยานประว ต ศาสตร ท ได ร บการข นทะเบ ยนเป นมรดกโลก ศ นย ศ ลปาช พบางไทร พระราชว งบางปะอ น ฯลฯ โดยในแต ละป จะม น กท องเท ยวเด นทางมาท องเท ยวและท ศนศ กษาเป นจานวนมาก อย างไรก ตาม การเด นทางและการขนส งส นค าของจ งหว ดจะใช ทางหลวงแผ นด น หมายเลข 32 เป นเส นทางหล กในการเช อมต อการเด นทางและการขนส งส นค าก บกร งเทพมหานคร รวมท ง จ งหว ดต างๆ ในพ นท ภาคกลางตอนบนและภาคเหน อ ซ งในป จจ บ นทางหลวงหมายเลข 32 ม ปร มาณจราจรท ส งและเร มม ป ญหาการจราจรต ดข ดมากข น ด งน นการด าเน นโครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา - ท จะเป นการต อขยายโครงข ายทางพ เศษอ ดรร ถยา ไปบรรจบก บทางหลวงหมายเลข 32 บร เวณอ าเภอบางปะห น โดยม จ ดต นทางท บร เวณด านเก บค าผ านทางพ เศษบางปะอ น อ าเภอบางปะอ น ผ านอ าเภอ และไปส นส ดท อ าเภอบางปะห น รวมระยะทางประมาณ 35 ก โลเมตรจ งเป น ทางเล อกในการเด นทางและการขนส งส นค าท จะอ านวยความสะดวกรวดเร วและสามารถช วยลดป ญหา การจราจรต ดข ดบนทางหลวงหมายเลข 32 ลงได นอกจากน การด าเน นโครงการทางพ เศษข างต นจะท าให ม เส นทางคมนาคมท ส าค ญ ส าหร บรองร บการเด นทางและการขนส งส นค าในกรณ ท ม เหต การณ เก ดอ ทกภ ย เช น ในป พ.ศ ด วย นอกจากน การทางพ เศษแห งประเทศไทย ได เล งเห นความส าค ญของการท องเท ยว ในจ งหว ด และได วางแผนให ม ทางเช อมต อไปย งศ นย ศ ลปาช พบางไทรได โดยตรงด วย ด งแสดงในร ปท 1 และเพ อให การด าเน นโครงการเก ดประโยชน มากท ส ดการทางพ เศษแห งประเทศไทย

2 2 ได ผนวกการศ กษาปร บปร งทางพ เศษอ ดรร ถยา ช วงบางพ น-บางไทร ระยะทางประมาณ 16 ก โลเมตร ซ งเป น ทางพ เศษระด บด นให เป นทางพ เศษยกระด บ เพ อแก ไขป ญหาจราจรในช วงอ ทกภ ย โดยได มอบหมายให กล มบร ษ ทท ปร กษา ประกอบด วย บร ษ ท โชต จ นดา ม เชล คอนซ ลแตนท จาก ด บร ษ ท ไวสโปรเจ ค คอนซ ลต ง จ าก ด และบร ษ ท เทสโก จ าก ด ด าเน นการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และ ผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา- โดยม ระยะเวลาดาเน นการ 15 เด อน กล าวได ว าการดาเน นโครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา จะเป นประโยชน ต อการ เด นทางและการขนส งส นค าในภาพรวม รวมท งจะเป นประโยชน ต อจ งหว ดด วย ท งน จะเก ด ประโยชน ใน 3 ประการหล ก ประกอบด วย ประโยชน ต อการพ ฒนาระบบโครงข ายทางพ เศษให สามารถรองร บการให บร การเด นทาง และการขนส งส นค าระหว างจ งหว ดก บกร งเทพมหานคร รวมท งการ เด นทางและการขนส งส นค าจากจ งหว ดภาคกลางตอนบนและจ งหว ดในภาคเหน อให ม ความ สะดวก รวดเร ว และปลอดภ ย ตลอดท งการด าเน นโครงการจะเป นประโยชน ต อการลด และบรรเทาป ญหาการจราจรต ดข ดบนระบบโครงข ายถนนในภาพรวม โดยเฉพาะอย างย ง การลดป ญหาการจราจรต ดข ดบนทางหลวงหมายเลข 32 ด วย ประโยชน ต อการเป นเส นทางคมนาคมท ส าค ญและใช เป นเส นทางการเด นทางและการขนส ง ส นค า ในกรณ ท ม เหต การณ อ ทกภ ย เช น ในป พ.ศ ซ งระบบโครงข ายถนนถ กน าท วม ท าให การส ญจรทางถนนไม สามารถใช งานได ตามปกต และเก ดความเส ยหายทางด าน เศรษฐก จของประเทศ ประโยชน ต อการพ ฒนาจ งหว ด ก อให เก ดการเจร ญเต บโตทางด าน เศรษฐก จของจ งหว ด ท งน เน องด วยจ งหว ดเป นจ งหว ดท ม แหล งท องเท ยว เช งประว ต ศาสตร และโบราณสถานท สาค ญและม ช อเส ยงไปท วโลก ม น กท องเท ยงท งชาวไทย และชาวต างประเทศเข ามาท องเท ยวจ านวนมาก การม เส นทางคมนาคมท สะดวก รวดเร ว และปลอดภ ยจะช วยเพ มจ านวนน กท องเท ยวให มากข น ท าให เก ดรายได จากภาค การท องเท ยวของจ งหว ดมากข น นอกจากจ งหว ดย งเป นจ งหว ดท ม น คม อ ตสาหกรรมขนาดใหญ จ านวนหลายแห ง โดยม การผล ตส นค าท งอ ปโภคและบร โภคจ านวน มาก การม ระบบทางพ เศษท ด และช วยในการขนส งส นค าม ความสะดวกและรวดเร ว สามารถ ขนส งส นค าได ตรงเวลา ส นค าไม ม ตกค าง ส งเหล าน จะส งผลให โรงงานอ สาหกรรมสามารถ วางแผนการเพ มผลผล ตและส นค าได อย างต อเน องและเก ดเป นผลด ต อการเพ มรายได ในภาคอ ตสาหกรรมของจ งหว ดท าให เศรษฐก จของจ งหว ดด ย งข น รวมท ง จะส งผลให เศรษฐก จในภาพรวมระด บประเทศด ข นด วย

3 3 1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงการ ในการด าเน นงานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา- ม ว ตถ ประสงค ด งน 1) ศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ และการเง น ของโครงการทางพ เศษสาย อ ดรร ถยา- และการปร บปร งทางพ เศษอ ดรร ถยา ช วงบางพ น-บางไทร จากทางพ เศษระด บ ด นเป นทางพ เศษยกระด บ 2) ส ารวจและออกแบบเบ องต น (Preliminary Design) ของโครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา- และการปร บปร งทางพ เศษอ ดรร ถยา ช วงบางพ น-บางไทร จากทางพ เศษระด บด นเป น ทางพ เศษยกระด บ 3) ศ กษาและจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม (EIA) ของโครงการทางพ เศษ สายอ ดรร ถยา- รวมถ งศ กษาทบทวนและจ ดท ารายงานประกอบการขอเปล ยนแปลง รายละเอ ยดในรายงานสร ปมาตรการลดผลกระทบและมาตรการต ดตามตรวจสอบผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางด วนสายบางปะอ น-ปากเกร ด (โครงการทางด วนสายแจ งว ฒนะ-บางพ น-บางไทร) เน องจากม การ ปร บปร งทางพ เศษอ ดรร ถยา ช วงบางพ น-บางไทร จากทางพ เศษระด บด นเป นทางพ เศษยกระด บ โดยให ม การ ประเม นผลกระทบส งแวดล อม รวมท งเสนอมาตรการลดผลกระทบ และมาตรการต ดตามตรวจสอบผลกระทบ ส งแวดล อมตามแนวทางท สาน กนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (สผ.) กาหนด 4) จ ดท ารายงานการศ กษาและว เคราะห โครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา- ตามรายละเอ ยดท คณะกรรมการนโยบายการให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐก าหนด ในกรณ เสนอให ร ปแบบการลงท นและบร หารโครงการ เป นร ปแบบการให เอกชนร วมลงท น โดยให ด าเน นการตามข นตอน พระราชบ ญญ ต การให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐ พ.ศ ) จ ดทาการทดสอบความสนใจของน กลงท น (Market Sounding) ของโครงการทางพ เศษสาย อ ดรร ถยา- 1.3 กรอบการดาเน นงานการม ส วนร วมของประชาชน ในข นตอนของการด าเน นการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และ ผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา- เพ อบรรเทาป ญหาการจราจร ของโครงข ายถนนทางหลวงในป จจ บ น รวมท งเป นเส นทางท ใช ในการเด นทางและขนส งส นค าในช วงอ ทกภ ย อ กด วย อาจก อให เก ดผลกระทบส งแวดล อมหร อผลกระทบต อประชาชนในพ นท โครงการได ด งน น ก จกรรม การดาเน นงานด านการม ส วนร วมของประชาชนของโครงการจ งม ความจ าเป นอย างย งท จะต องให องค กรต างๆ เก ยวข องท งภาคร ฐ เอกชน และประชาชนท วไปท สนใจในโครงการได ร บทราบข อม ลข าวสารโครงการท กระยะ

4 4 ของการด าเน นงาน และร วมแสดงความค ดเห นและข อเสนอแนะเพ อน ามาใช ประโยชน ในการพ ฒนาโครงการ ให ม ความปลอดภ ย ม ประส ทธ ภาพส งส ด ส งผลกระทบต อช มชนและสภาพแวดล อมน อยท ส ด ว ตถ ประสงค ของการดาเน นงานการม ส วนร วมของประชาชน 1) เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารของโครงการ ตลอดจนแนวความค ดในการพ ฒนาโครงการ โดย ตระหน กถ งทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม และส งคมให ก บกล มผ ม ส วนได ส วนเส ย/องค กร ต างๆท เก ยวข อง ตลอดระยะเวลาการศ กษาโครงการ 2) เพ อเป นช องทางส อสารในการร บฟ งความค ดเห น ข อเสนอแนะจากกล มผ ม ส วนได ส วนเส ย / องค กรต างๆท เก ยวข อง โดยเป ดโอกาสให กล มผ ม ส วนได ส วนเส ยได เข ามาม ส วนร วมใน โครงการ ให ข อเสนอแนะและให ข อม ลอ นเป นประโยชน ต อการพ ฒนาโครงการ 3) เพ อสร างความเข าใจท ด และถ กต องถ งความจ าเป นในการพ ฒนาโครงการให ก บกล มผ ม ส วน ได ส วนเส ย/องค กรต างๆท เก ยวข อง และสร างความส มพ นธ อ นด ระหว างประชาชนในพ นท โครงการและเจ าของโครงการ ก จกรรมการด าเน นงานด านประชาส มพ นธ และการม ส วนร วมของประชาชนในโครงการทางพ เศษ อ ดรร ถยา-และการปร บเปล ยนโครงการทางด วนสายบางปะอ น-ปากเกร ด (โครงการทางด วน สายแจ งว ฒนะ-บางพ น-บางไทร) ด าเน นงานตามแนวทางการด าเน นการม ส วนร วมของประชาชนตามส ทธ ท ก าหนดในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 ส วนท 10 มาตรา 57 และระเบ ยบ ของส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการร บฟ งความค ดเห นของประชาชน พ.ศ.2548 ซ งก จกรรมการด าเน นงาน ด านการม ส วนร วมของประชาชนภายใต โครงการน ก าหนดให ม ความเช อมโยง ส มพ นธ และด าเน นงานควบค ไปก บการศ กษาของโครงการ โดยเน นการประชาส มพ นธ ท งเช งร กและเช งร บเพ อม งให ข าวสารโครงการแก กล มเป าหมายอย างถ กต อง ช ดเจน และเพ อช แจงท าความเข าใจในประเด นป ญหาหร อข อสงส ยต างๆ รวมท ง ม งให กล มเป าหมายได ม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นและให ข อแนะน าต อโครงการต อมาตรการ ด านส งแวดล อม โดยใช การต ดต อส อสารแบบสองทางผ านส อประเภทต างๆ ม งเน นกระบวนการส อสารให เก ด ความเข าใจร วมก นก บช มชนท อย ใกล แนวสายทาง ท อาจได ร บผลกระทบจากโครงการ รวมท งหน วยงาน ท เก ยวข องโดยการก าหนดก จกรรมม งเน นการส อสารสองทาง (Two-way Communication) เพ อสร างความ เข าใจร วมก นระหว างเจ าของโครงการ และลดความข ดแย งท อาจเก ดข นจากโครงการม ข นตอนหล กของการ ด าเน นงาน ท ปร กษาก าหนดว ธ การและก จกรรมการม ส วนร วมใน โครงการทางพ เศษอ ดรร ถยา- และการปร บเปล ยนโครงการทางด วนสายบางปะอ น-ปากเกร ด (โครงการทางด วนสาย แจ งว ฒนะ-บางพ น-บางไทร) ตามกรอบมต คณะร ฐมนตร ว าด วยการร บฟ งความค ดเห น พ.ศ.2548 ด งน

5 5 1) ท ปร กษาจะใช ว ธ การจ ดประช มส มมนาระด บจ งหว ด เพ อเป ดโอกาสให หน วยงานราชการท เก ยวข องได ร บข อม ลโครงการอย างครอบคล มท วถ งท งพ นท โครงการและสามารถแสดงความ ค ดเห นต อโครงการได อย างอ สระ 2) ท ปร กษาจะใช ว ธ จ ดการประช มระด บท องถ นเพ อให ข อม ลโครงการได ลงไปถ งพ นท จะด าเน น โครงการอย างท วถ ง เป ดโอกาสให หน วยงานระด บอาเภอและท องถ นโดยเน นประชาชนผ เป น ผ ม ส วนได ส วนเส ยสาค ญต อโครงการได แสดงความค ดเห นต อโครงการ 3) เพ อเน นความเข าใจโครงการท ช ดเจนย งข น ท ปร กษาจะใช ว ธ การส มภาษณ รายบ คคลท คาดหว งว าจะสามารถเผยแพร ข อม ลโครงการลงส ประชาชนได ได แก นายอ าเภอพ นท เก ยวข อง ห วหน าองค กรปกครองส วนท องถ น (นายกองค การบร หารส วนต าบล นายกเทศมนตร เทศบาลท เก ยวข อง) และผ น าช มชน (ก าน น ผ ใหญ บ าน)เพ อให ข อม ล โครงการและร บฟ งความค ดเห นเบ องต นท ม ต อโครงการฯ ซ งจะท าให ท ปร กษาสามารถวาง แผนการดาเน นงานประชาส มพ นธ ได ตรงตามสถานการณ ได มากข น ท งน ในการดาเน นงานการม ส วนร วมของประชาชนโดยก าหนดแผนการด าเน นงานการม ส วนร วมของ ประชาชน สร ปได ด งร ปท 1

6 การเข าพบ ปร กษาหาร อ ให ข อม ลและร บฟ งความค ดเห นดาเน นการอย างต อเน อง เพ อสร างคามเข าใจในโครงการ/ ลดความข ดแย ง ทต./อบต.ในพ นท รายงาสร ปผลการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ 6 ประสานงานส วนราชการ/องค กร เข าพบ หาร อ และร บฟ งความค ดเห น - ส วนราชการในท องถ น - องค กรปกครองท องถ น ทบทวน/รวบรวมข อม ลท ต ยภ ม - ร ปแบบทางเล อกจากคณะทางาน - ข อม ลท ต ยภ ม พ นท โครงการ เช น เขตการปกครอง ประชากร สภาพเศรษฐก จ และส งคม สารวจข อม ลพ นฐาน - ข อม ลพ นฐานช มชน ของช มชนในพ นท - จานวนท ต งช มชน - สถานท สาค ญ - รายช อกล มเคร อข าย ผ นาช มชน ว เคราะห และกาหนดกล มเป าหมาย จ ดทาแผนการดาเน นงานการม ส วนร วม ของประชาชน ดาเน นงานตามแผนการม ส วนร วมของประชาชน ต ดประกาศประชาส มพ นธ และร บฟ งความค ดเห น ล วงหน า 15 ว น ก อนการประช มท กคร ง การส มภาษณ เช งล ก การประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ การประช มกล มย อยเพ อพ จารณาค ดเล อก แนวเส นทางท เหมาะสม (กล มย อยคร งท 1) ประช มส มมนาคร งท 2 เพ อสร ปผลการ ค ดเล อกแนวเส นทางและร ปแบบท เหมาะสม ประช มกล มย อยเพ อหาร อมาตรการป องก น แก ไข และ ลดผลกระทบส งแวดล อมเบ องต น (กล มย อยคร งท 2) ผล ต/จ ดทาส อ เช น - เอกสารประกอบการ ประช ม - แผ นพ บ - แผนท - บอร ดน ทรรศการ - เว บไซต ฯลฯ การประช มส มมนาคร งท 3 สร ปผล การศ กษาโครงการ สร ปผลการร บฟ งความค ดเห นต ดประกาศประชาส มพ นธ ภายใน 15 ว นหล งการประช มท กคร ง ประเม นผลการดาเน นงานด านการม ส วนร วมของประชาชน ร ปท 1 แผนการดาเน นงานการม ส วนร วมของประชาชน

7 7 แผนการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ เพ อให ข อม ล เหต ผล ความจ าเป น และว ตถ ประสงค ของโครงการ รายละเอ ยดของว ธ การด าเน นการศ กษาโครงการในด านต างๆ และร บฟ งข อค ดเห น/ข อเสนอแนะจากผ เข าร วมส มมนา แผนการประช มเพ อพ จารณาค ดเล อกแนวเส นทางท เหมาะสม (กล มย อยคร งท 1) เป นการ ช แจงแนวค ดในการก าหนดแนวทางเล อก หล กเกณฑ การพ จารณาและค ดเล อกแนวเส นทาง แนวค ดในการออกแบบเบ องต น และร บฟ งข อค ดเห น/ข อเสนอแนะจากผ เข าร วมประช ม ในการจ ดประช มกล มย อยจะด าเน นการ ณ ท ว าการอ าเภอ ส าน กงานเทศบาลต าบล ท ท าการองค การบร หารส วนต าบล ท ประช มของหม บ าน หร อโรงเร ยนในพ นท โครงการ ตามความเหมาะสม แผนการประช มส มมนาคร งท 2 เพ อสร ปผลการค ดเล อกแนวเส นทางและร ปแบบท เหมาะสม เป นการสร ปผลการค ดเล อกแนวเส นทางท เหมาะสม และร ปแบบการพ ฒนาโครงการเบ องต น และร บฟ งข อค ดเห น/ข อเสนอแนะจากผ เข าร วมส มมนา แผนการประช มเพ อหาร อมาตรการป องก น แก ไข และลดผลกระทบส งแวดล อมเบ องต น (กล มย อยคร งท 2) เป นการช แจงความก าวหน าในการศ กษาท งทางด านการออกแบบ รายละเอ ยดโครงการและประช มเพ อหาร อเก ยวก บมาตรการป องก น แก ไข และลด ผลกระทบส งแวดล อมเบ องต น และมาตรการต ดตามตรวจสอบค ณภาพส งแวดล อม พร อมท ง ร บฟ งข อค ดเห น/ข อเสนอแนะจากผ เข าร วมประช ม ซ งจะด าเน นการจ ดประช มโดยใช สถานท เด ยวก นก บการจ ดประช มเพ อพ จารณาค ดเล อกแนวเส นทางท เหมาะสม (กล มย อยคร งท 1) แผนการประช มส มมนาคร งท 3 เพ อสร ปผลการศ กษาโครงการ เป นการสร ปผลการศ กษา โครงการ และสร ปมาตรการป องก น แก ไข และลดผลกระทบส งแวดล อมเบ องต น มาตรการ ต ดตามตรวจสอบค ณภาพส งแวดล อมและเพ อร บฟ งข อเสนอแนะและความเห นเพ มจาก ผ เข าร วมประช ม เพ อน าไปปร บปร งผลการศ กษาความเหมาะสมของโครงการให ม ความ สมบ รณ ต อไป การจ ดก จกรรมการม ส วนร วมของประชาชนแต ละคร ง ได ต ดประกาศหร อประชาส มพ นธ ให ผ เก ยวข อง ได ร บทราบล วงหน า ไม น อยกว า 15 ว น และน าสร ปการจ ดประช มต ดประกาศให ผ เก ยวข องท ไม ได ร วม การประช มได ร บทราบโดยท วก น ภายใน 15 ว น หล งเสร จส นการประช ม เพ อให เป นไปตามระเบ ยบของส าน ก นายกร ฐมนตร ว าด วยการร บฟ งความค ดเห นของประชาชน พ.ศ. 2548

8 8 2. ก จกรรมการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ 1) ว ตถ ประสงค (1) เพ อแจ งข อม ลข าวสารของโครงการฯ และสร างความร ความเข าใจก บกล มผ ส วนได เส ย (Stakeholders) ต อการพ ฒนาโครงการ (2) เพ อเป ดโอกาสให ผ ม ส วนได เส ยม ส วนร วมเสนอความค ดเห นอ นเป นประโยชน ต อการศ กษาโครงการ (3) เพ อสร างความเข าใจ ส มพ นธภาพท ด และความน าเช อถ อ จากการเป ดเผยข อม ลท ช ดเจน โปร งใส สามารถตรวจสอบได ในการด าเน นการ ซ งจะน าไปส ภาพล กษณ ท ด ของโครงการและการทางพ เศษแห งประเทศไทยและคณะเจ าหน าท กล มบร ษ ทท ปร กษาเพ อขอความอน เคราะห ในการประสานงานด านต างๆ ในระหว างการศ กษา 2) ข อม ล/ข าวสารท ต องการนาเสนอ (1) ความเป นมาของโครงการ (2) ว ตถ ประสงค ของโครงการ (3) ประโยชน ท จะได ร บจากโครงการ (4) พ นท ศ กษา (5) ปขอบเขตการศ กษา (6) การศ กษาด านว ศวกรรม (7) การศ กษาด านส งแวดล อม (8) การม ส วนร วมของประชาชน (9) สถานท ต ดต อและสอบถามข อม ลเพ มเต ม 3) พ นท และกล มเป าหมาย การด าเน นก จกรรมการม ส วนร วมของประชาชนครอบคล มกล มเป าหมายท อย ตามแนวส น ทางโครงการตามแนวโครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา- การประช มปฐมน เทศโครงการ (ส มมนาคร งท 1) ด าเน นการจ ดประช มในระด บจ งหว ด อาเภอ ตาบลและผ แทนประชาชนท คาดว าจะได ร บผลกระทบ ประกอบด วย (1) หน วยงานเจ าของโครงการ (2) หน วยงานราชการระด บจ งหว ด (3) หน วยงานราชการระด บอาเภอ (4) องค การปกครองส วนท องถ น

9 9 (5) สถาบ นการศ กษาและศาสนสถาน (6) หน วยงานร ฐว สาหก จ (7) หน วยงานภาคเอกชน/องค กรธ รก จเอกชน (8) ผ แทนประชาชนในพ นท (9) องค กรพ ฒนาเอกชนในพ นท (10) ส อมวลชนท องถ น (11) ประชาชนท วไปท สนใจโครงการ 4) ข นตอนการดาเน นงาน ว ธ การ และเทคน ค การจ ดประช มปฐมน เทศโครงการ (ส มมนาคร งท 1) ด าเน นการโดยใช เทคน คการประช ม พบปะสาธารณะ (Public Meeting) เทคน คการดาเน นการน ทาให กระบวนการม ส วนร วมระหว างผ ด าเน นการ ศ กษาโครงการและผ เข าร วมประช มม อ สระในการส อสาร การโต ตอบและการช แจงข อซ กถาม และเป นว ธ การ ท เป ดโอกาสแก ผ เข าร วมประช มในการแสดงความค ดเห นต อโครงการได ด ท ส ด โดยครอบคล มท งร ปแบบของ ประชาส มพ นธ โครงการ การร บฟ งความค ดเห น การให ข อม ลในท ประช มเก ยวก บแนวค ดและว ธ การด าเน นงาน การเป ดเวท อภ ปรายเพ อระดมความค ดเห นและร บฟ งข อเสนอแนะจากผ เข าร วมประช ม รวมท งการร บ ข อเสนอแนะต างๆ ท งน ภายหล งการประช มแต ละคร งจะม การประเม นผลสร ปข อค ดเห นและข อเสนอแนะใน ประเด นต างๆ เพ อการนาไปใช ประกอบการศ กษาโครงการโดยผ านช องทางการตอบแบบสอบถาม ซ งสามารถ สร ปข นตอนการดาเน นงานได ด งน (1) ข นตอนการเตร ยมงาน จ ดเตร ยมข อม ลข าวสารท จะนาเสนอโดยใช ส อและเคร องม อท เหมาะสม ขออน ม ต การจ ดประช มปฐมน เทศโครงการ (ส มมนาคร งท 1) จากการทาง พ เศษแห งประเทศไทย (2) การประสานงาน ประสานงานก บหน วยงานจ งหว ดเพ อขอเร ยนเช ญท านผ ว าราชการจ งหว ด เป นประธานในการเป ดงานการประช มปฐมน เทศโครงการ (ส มมนาคร งท 1) ประสานงานก บกล มเป าหมายในเร อง ว น เวลา และสถานท ในการเข าร วม การประช มปฐมน เทศโดยผ านทางหน งส อเช ญประช ม และแบบตอบร บ หร อทางอ นๆ เพ อย นย น ในการเข าร วมการประช ม ประชาส มพ นธ โดยต ดประกาศ ณ ศาลากลางจ งหว ด ท ว าการอ าเภอ เทศบาล องค การบร หารส วนต าบล เป นเวลาไม น อยกว า 15 ว นก อนเร ม ดาเน นการประช ม

10 10 (3) จ ดเตร ยมสถานท การประช มปฐมน เทศโครงการ (ส มมนาคร งท 1) (4) จ ดประช มปฐมน เทศโครงการ (ส มมนาคร งท 1) ตามว น เวลา และสถานท ท ก าหนดไว โดยเป ดให ม การซ กถามและช แจงข อม ลเพ มเต มรวมท งร บฟ งความค ดเห นและข อเสนอแนะจากกล มเป าหมาย (5) สร ปผลการด าเน นงานและบ นท กรายละเอ ยดของการประช มเพ อน าข อค ดเห น และข อเสนอแนะท ได ไปประกอบการศ กษาและปร บปร งร ปแบบโครงการให ม ความเหมาะสม ภายใน 15 ว น หล งเสร จส นการประช ม (5) อ ปกรณ และเคร องม อ (1) อ ปกรณ โน ตบ ค (Notebook) เคร องปร นเตอร (Printer) โปรเจคเตอร (Projector / LCD) จอฉายภาพโปรเจคเตอร เคร องบ นท กเส ยง (MP-3) กล องว ด โอ ขาต งบอร ด ใบลงทะเบ ยน เคร องเข ยน ซองใส เอกสาร (2) เคร องม อ เอกสารประชาส มพ นธ (แผ นพ บ) ช ดท 1 เอกสารประกอบการประช ม ช ดท 1 สไลด ประกอบการบรรยาย (PowerPoint) แผนท ช ดท 1 บอร ดน ทรรศการโครงการ ช ดท 1 แบบสอบถามแสดงความค ดเห น (6) ว นและเวลาในการดาเน นงาน ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา น.

11 11 7) สถานท ดาเน นงาน ห องส วรรณภ ม ช น 2 วรบ ร อโยธยา คอนเวนช น ร สอร ท จ งหว ด 8) ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ผ เข าร วมประช มได ร บทราบข อม ลความเป นมาของโครงการ รวมท งเหต ผล ความจ าเป นของการพ ฒนาโครงการ แนวทางและข นตอนการด าเน น โครงการ และม ความร ความเข าใจต อแนวค ด แนวเส นทางเล อก ร ปแบบ ของโครงการ และได ม ส วนร วมแสดงความค ดเห นให ข อเสนอแนะต อการ ดาเน นงานของโครงการ คณะผ ศ กษาได ร บฟ งความค ดเห น และข อเสนอแนะจากผ เข าร วมประช ม เก ยวก บการศ กษา และวางแผนพ ฒนาโครงการ 9) การนาผลท ได ไปใช ผลท ได จากการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชน ในการส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ จะนาไปใช ประกอบการพ จารณาปร บปร งแนวทาง แผนงานการศ กษาโครงการ ประเด นท ย งคงเป นข อห วงก งวล หร อช มชนให ความสาค ญ และจ ดเตร ยมแนวทางในการจ ดการก บป ญหาท อาจจะเก ดข น และการกาหนดร ปแบบเพ อแก ไขป ญหาต างๆ ต อไป

12 12 3. สร ปผลการดาเน นงานจ ดการประช มส มมนาโครงการ คร งท สร ปภาพรวมก จกรรมในการจ ดประช มส มมนา ก จกรรมการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา- จ ดข นเม อ ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา น. ณ ห องส วรรณภ ม ช น 2 วรบ ร อโยธยา คอนเวนช น ร สอร ท จ งหว ด โดยได ร บเก ยรต จาก นายว ทยา ผ วผ อง ผ ว าราชการจ งหว ด กล าวต อนร บ และนายอ ยยณ ฐ ถ นอภ ย ผ ว าการการทางพ เศษแห งประเทศไทย เป นประธานเป ดการประช ม ม ผ เข าร วมประช มท งส น 231 คน ประกอบด วย หน วยงานเจ าของโครงการ หน วยงานราชการระด บจ งหว ด หน วยงานราชการระด บอ าเภอ องค กรปกครองส วนท องถ น ผ แทนประชาชนในพ นท (ก าน น/ผ ใหญ บ าน) หน วยงานร ฐว สาหก จ องค กรภาคเอกชน สถานศ กษาและศาสนสถานในพ นท ส อมวลชนท องถ น และบร ษ ท ท ปร กษาด ง ตารางท 1 ตารางท 1 สร ปจานวนผ เข าร วมการประช มส มมนา ท กล มเป าหมาย จานวน 1. หน วยงานราชการ/ร ฐว สาหก จ หน วยงานราชการระด บอาเภอ องค การปกครองส วนท องถ น ผ นาช มชน ผ สนใจโครงการ 8 6. สถาบ นการศ กษาและศาสนสถาน 4 7. ส อมวลชน หน วยงานภาคเอกชน การทางพ เศษแห งประเทศไทย กล มบร ษ ทท ปร กษา 18 รวม 231

13 13 โดยม ลาด บก จกรรมในการประช มส มมนา ด งน น. ลงทะเบ ยนและร บเอกสาร น. พ ธ เป ดการประช มส มมนา - กล าวต อนร บ โดย นายว ทยา ผ วผ อง ผ ว าราชการจ งหว ด - กล าวรายงาน โดย นายเท ดศ กด พ วงจ นดา ผ จ ดการโครงการ - กล าวเป ด โดย นายอ ยยณ ฐ ถ นอภ ย ผ ว าการการทางพ เศษแห งประเทศไทย น. ชมว ด ท ศน แนะนาโครงการ น. การนาเสนอข อม ลโครงการโดยกล มบร ษ ทท ปร กษา 1) แนะนาโครงการและการศ กษาด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง นและ การลงท น โดย นายเท ดศ กด พ วงจ นดา ผ จ ดการโครงการ - ความเป นมาและความสาค ญของโครงการ - ว ตถ ประสงค ของโครงการ - ขอบเขตงานศ กษาและแผนดาเน นงานศ กษาโครงการ - การศ กษาด านว ศวกรรมเศรษฐก จการเง นและการลงท นโครงการ 2) การศ กษาด านส งแวดล อมและการม ส วนร วมของประชาชน โดย นายพ เศษ เสนาวงษ ผ เช ยวชาญด านส งแวดล อม - การศ กษาด านผลกระทบส งแวดล อมของโครงการ - ก จกรรมการม ส วนร วมของประชาชนและการประชาส มพ นธ โครงการ น. ร บฟ งความค ดเห นและตอบข อซ กถาม น. สร ปการส มมนาและป ดการส มมนา น. ร วมร บประทานอาหารกลางว น บรรยากาศการประช มส มมนาโครงการคร งท 1 ด งร ป ท 2

14 14 บรรยากาศการลงทะเบ ยนและร บชมน ทรรศการโครงการ บรรยากาศการเป ดงาน บรรยากาศการนาเสนอโครงการและการศ กษาด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง นและ บรรยากาศการเข าร วมการประช ม แนะนาโครงการและการศ กษาด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง นและ บรรยากาศการอภ ปรายและตอบประเด นข อซ กถาม ร ปท 2 บรรยากาศการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ

15 ประเด นและสาระสาค ญจากการอภ ปราย การประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการงานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา - ในการ ประช มส มมนาคร งน ผ เข าร วมการประช มได ม โอกาสร วมแสดงความค ดเห น ตลอดจนให ข อเสนอแนะอ น จะเป นประโยชน ต อการด าเน นงานโครงการ และวางแผนพ ฒนาโครงการ ซ งสามารถประมวลความค ดเห น ข อเสนอแนะท ส าค ญท เก ยวข องก บการศ กษาโครงการเพ อน าไปใช ประกอบการพ จารณาปร บปร งแนวทาง แผนงานการศ กษาโครงการ ประเด นท ย งคงเป นข อห วงก งวล หร อช มชนให ความส าค ญ และจ ดเตร ยมแนวทาง ในการจ ดการก บป ญหาท อาจจะเก ดข น และการก าหนดร ปแบบเพ อแก ไขป ญหาต างๆ ต อไป ท งน ในการ ประช มส มมนาคร งน ประมวลความค ดเห นและข อเสนอแนะท ส าค ญท เก ยวข องก บการศ กษาโครงการได ด งตารางท 2 ตารางท 2 สร ปประเด นจากการอภ ปรายในการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ สร ปประเด นข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ การช แจงจากท ปร กษา/การนาไปใช ประกอบการศ กษา 1) ประเด นด านว ศวกรรม เสนอให ม การสร างเส นทางเช อมต อเข าส น คม ท ปร กษาร บประเด นไปพ จารณา ประกอบการศ กษา โดย อ ตสาหกรรมโดยตรง เพ อให น คมอ ตสาหกรรม ซ งส วน จะม การหาร อร วมก บน คมอ ตสาหกรรมท เก ยวข อง เพ อให ใหญ ต งอย บร เวณทางหลวงแผ นด นหมายเลข 32 ได ข อสร ปท ด ท ส ดในการสร างเส นทางเช อมต อเข าส น คม สามารถใช เส นทางโครงการได สะดวก ซ งจะเป นการ อ ตสาหกรรมโดยตรง โดยแนวค ดในการเช อมโยงเพ อให เพ มประโยชน และม ลค าทางเศรษฐก จ เพราะจ งหว ด เก ดการใช ประโยชน ส งส ด โดยเฉพาะน คมอ ตสาหกรรม เป นแหล งอ ตสาหกรรมท สาค ญ โรจนะ ท สามารถใช ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 356 น คม อ ตสาหกรรมบางปะอ น สามารถใช ทางหลวงแผ นด น หมายเลข 347 หร อถนนวงแหวนรอบนอก กร งเทพมหานคร นอกจากน ย งสามารถใช ทางหลวง แผ นด นหมายเลข 329 หร อใช ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 32 เพ อเช อมโยงน คมอ ตสาหกรรมบร เวณอ นได อ กด วย เสนอให ม การลงพ นท เช งล กเพ อทาการร บฟ งความ ค ดเห น เร อง ล กษณะและร ปแบบทางเช อม เพ อ บรรเทาความเด อดร อนของช มชนท แนวโครงการพาด ผ าน โดยให ม การระบ รายละเอ ยดและร ปแบบทาง เช อม ท จะใช ในการประช มคร งถ ดไป รวมถ งเสนอให ม การพ จารณาทางเช อมอ นๆ ซ งจะทาให ประชาชนใน พ นท ได ร บประโยชน เพ มข น เช น การเช อมโยงระบบ รถไฟฟ า และการขนส งทางน า ท ปร กษาร บประเด นไปพ จารณาประกอบการศ กษา ท งน หากขอบเขตงานด งกล าวอย ในความด แลร บผ ดชอบ ของการทางพ เศษแห งประเทศไทย จะม การหาร อภาคส วนท เก ยวข องในการพ จารณา ทางเช อมแหล งอ นเพ มเต มตามความเหมาะสม เพ อเพ มศ กยภาพการจราจรและอานวยความสะดวก ต อประชาชนในพ นท

16 16 ตารางท 2 สร ปประเด นจากการอภ ปรายในการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ (ต อ-1) สร ปประเด นข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ การช แจงจากท ปร กษา/การนาไปใช ประกอบการศ กษา ช แจงรายละเอ ยดแนวสายทางเล อกช วงท 2 ต อจาก ท ปร กษาได ศ กษาแนวสายทางเล อกท ม ความ แนวสายทางเล อกช วงท 1- ทางหลวงแผ นด นหมายเลข เป นไปได ในเบ องต น ประกอบด วยแนวสายทางเล อก 32 บร เวณอาเภอบางปะห น กาหนดไว 3 แนวสาย 2 ช วง ค อ ช วงท 1 เป นช วงต อขยายจากทางพ เศษอ ดร ทางเล อก ร ถยาถ งทางหลวงแผ นด นหมายเลข 347 บร เวณศ นย ศ ลปาช พเกาะเก ด ม แนวสายทางเล อกจานวน 2 แนวสาย ทาง และแนวสายทางเล อกช วงท 2 เป นแนวสายทางท ต อ จากแนวสายทางเล อกช วงท 1 ประกอบด วย แนวสาย ทางเล อกจานวน 6 แนวสายทาง ซ งได ค ดกรองแนวสาย ทางเล อกท ม ความเป นไปได ในเบ องต นท ง 6 สายทาง ข างต น ให เหล อแนวสายทางท ด ท ส ด 3 ลาด บแรก และจะ ม การนาไปศ กษาความเหมาะสมของแต ละแนวสายทาง เพ อค ดเล อกแนวสายทางท ม ความเหมาะสมมากท ส ด ต อไป เสนอให ม การนาผลการออกแบบรายละเอ ยดโครงการ มานาเสนอในข นตอนการประช ม กล มย อย เพ อให ได ข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ ในการ พ ฒนาโครงการ อาท เช น ขนาดและร ปแบบของ ช องทางจราจร ทางเช อม สะพาน เป นต น ขอให ท ปร กษาช แจงขอบเขตของแนวสายทางเล อกช วง ท 1 จากทางพ เศษอ ดรร ถยา-ทางหลวงแผ นด น หมายเลข 32 บร เวณศ นย ศ ลปาช พเกาะเก ด ซ งประกอบด วย แนวสายทางเล อก 2 แนวสายทาง เน องจากแนวสายทางเล อกโครงการพาดผ านพ นท สนามกอล ฟ ซ งป จจ บ นกาล งม การพ ฒนาธ รก จด งกล าว ในบร เวณพ นท โครงการ เสนอให ม การปร บร ปแบบของทางพ เศษจากเด มท เป น ร ปแบบโครงสร างยกระด บตลอดเส นทาง ให ม บางช วง เป นทางระด บด น และปร บระด บความส งลดลง โดย พ จารณาจากระด บน าท วมส งส ดในป พ.ศ เพ อ ลดงบประมาณ ในการก อสร าง ป จจ บ นการดาเน นโครงการศ กษา ท ปร กษาได เก บ รวบรวมข อม ลท ต ยภ ม รวมถ งข อม ลปร มาณการจราจร ของพ นท โครงการเพ อคาดการณ จานวนผ ใช ทางใน ป จจ บ นและอนาคต หล งจากน น จ งนาข อม ลด งกล าวมาใช ในการออกแบบช องทางจราจร ตาแหน งทางเช อมและสะพาน ซ งจะนาเสนอในก จกรรม คร งต อไป ท ปร กษาขอร บประเด นไปพ จารณา ท งน แนวสายทางเล อกเป นเพ ยงแนวสายทางเล อกท ม ความ เป นไปได ในเบ องต น ด งน น จะม การหาร อก บ ผ ประกอบการธ รก จสนามกอล ฟ ร วมก บการร บฟ งความ ค ดเห นจากภาคส วนต างๆ ท เก ยวข องในพ นท เพ อกาหนด แนวสายทางเล อกท เหมาะสมท ส ดตามหล กการด าน ว ศวกรรม ท ปร กษาร บประเด นไปพ จารณา ท งน ร ปแบบ ของทางพ เศษจะปร บให ม ความเหมาะสมตาม แนวสายทางเล อกท ง 2 ช วงของโครงการ เพ อให สอดร บ ก บการแก ไขป ญหาน าท วมในพ นท

17 17 ตารางท 2 สร ปประเด นจากการอภ ปรายในการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ (ต อ-2) สร ปประเด นข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ การช แจงจากท ปร กษา/การนาไปใช ประกอบการศ กษา เสนอให ม จ ดข น-ลงเพ อความสะดวกในการใช ประโยชน ท ปร กษาร บประเด นไปพ จารณา โดยจะค าน งถ งความ เส นทางโครงการ และควรม ทางเข า-ออก ระหว าง เหมาะสมทางด านว ศวกรรมและความปลอดภ ยของ ช มชนท ง 2 ฝ ง ตลอดแนวสายทาง ท โครงการพาดผ าน ประชาชน และโอกาสการเด นทางเช อมโยงของประชาชน โดยเฉพาะบร เวณเขตช มชนหนาแน น และไม ควรม ของพ นท สองฝ งของทางพ เศษให ม ความสะดวกมากท ส ด ระยะห างก นมากเก นไป เพ ออานวยความสะดวกให แก ประชาชนในพ นท 2) ประเด นด านส งแวดล อม เสนอให ม การตรวจสอบและศ กษาผลกระทบ ส งแวดล อมแหล งโบราณสถาน โดยพ จารณาร วมก นก บ สาน กงานศ ลปากรท 3 รวมท ง จากแผนแม บทการ อน ร กษ ทร พยากร แหล งโบราณสถาน สถานท สาค ญ ทางประว ต ศาสตร ได แก ท งมะขามหย อง ท งล มพ ท ง กระเชด และท งภ เขาทอง เป นต น เน องจากท งด งกล าว จะคาบเก ยวแนวสายทาง จ งควรม การอน ร กษ ไว งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อมของโครงการ สามารถก อสร างได หร อไม ในกรณ ท การนาเสนอ รายงานการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (EIA) ไม ผ านสาน กงานนโยบายและแผนทร พยากร- ธรรมชาต และส งแวดล อม (สผ.) เสนอให การสร างสะพานข ามแม น า ควรหล กเล ยงการ ก อสร างตอม อลงในแม น า ควรต งตอม อ บนฝ งแทน เพ อรองร บการขนส งทางน าและระบบ โลจ สต กส ในอนาคต ท ปร กษาได จ ดผ เช ยวชาญด านโบราณสถานเพ อศ กษาและ ลงพ นท ศ กษารายละเอ ยดแหล งโบราณสถาน โดยระบ แยกเป นแห งๆ รวมท งม การศ กษาเช งประว ต ศาสตร และ โบราณคด บร เวณพ นท ท แนวโครงการพาดผ าน และจะม การกาหนดมาตรการด านต างๆ เพ อรองร บผลกระทบท จะ เก ดต อพ นท ด งกล าว การพ จารณาเห นชอบรายงานการประเม นผลกระทบ ส งแวดล อม (EIA) จะต องผ านการพ จารณากล นกรองจาก คณะกรรมการสาน กงานนโยบายและแผน ทร พยากรธรรมชาต (สผ.) หลายข นตอน เพ อให ม นใจว า โครงการท จะดาเน นการไม ม ผลกระทบร นแรงต อ ประชาชนในพ นท เช น ในกรณ ท รายงานไม ผ าน ในเร อง ของร ปแบบโครงการ ท ปร กษาจะนามาศ กษาและปร บ ร ปแบบใหม หร อทาการศ กษาร ปแบบโครงการในล กษณะ อ นท เหมาะสมกว าแทน และ ในกรณ ท รายงานไม ผ านเน องจากรายงานไม สมบ รณ จะต องแก ไขหร อศ กษาเพ มเต มเพ อให รายงานการ ประเม นผลกระทบส งแวดล อม (EIA) ครบถ วน จนผ านความเห นชอบจาก สผ. จ งจะดาเน นการได ท ปร กษาได คาน งถ งข อกาหนดของกรมเจ าท า ท กาหนด ห ามม ส งล วงล าลาน า จ งออกแบบการสร างสะพาน โดย หล กเล ยงการสร างตอม อในแม น า หร อให ม จานวนตอม อ น อยท ส ด เพ อไม ให เก ดการ ก ดขวางทางน า และ ผลกระทบส งแวดล อมท จะเก ดตามมา

18 18 ตารางท 2 สร ปประเด นจากการอภ ปรายในการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ (ต อ-3) สร ปประเด นข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ การช แจงจากท ปร กษา/การนาไปใช ประกอบการศ กษา เสนอให ม การพ จารณาผลกระทบส งแวดล อม ท ปร กษาม แผนดาเน นงานการประช มกล มย อย ในพ นท ท ท อาจจะเก ดจากการม โครงการในบร เวณตาบลบาง แนวโครงการพาดผ านเป นรายตาบล เพ อร บฟ งความ ปลาร า ตาบลบางพล และตาบลพ ทธาราม ค ดเห น ข อเสนอแนะ และสภาพป ญหาในพ นท น นๆ มา ปร บใช ในการพ ฒนาโครงการ เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด และลดผลกระทบอ นเน องมาจากการม โครงการในพ นท 3) ประเด นด านการม ส วนร วมของประชาชน เสนอให ม การร บฟ งความค ดเห นกล มผ ม ส วนได ส วนเส ย อย างแท จร ง โดยย ดหล กธรรมาภ บาล ในกระบวนการม ส วนร วมและร บฟ งความค ดเห นใน พ นท ศ กษา ขอทราบพ นท โดยระบ ตาบลท อย ในแนวสายทาง โครงการท ช ดเจน เพ อตาบลท เก ยวข องจะพ จารณา ความสอดคล องแผนการดาเน นการและแผนการพ ฒนา ตาบล 4) ประเด นอ น โครงการจะเร มดาเน นการเม อใด ระยะเวลาท ใช ใน การก อสร าง และประโยชน ท จะได ร บ เสนอให ม การจ ดพ นท เพ อสร างท อย อาศ ยสาหร บ ผ ท ถ กเวนค นท ด น และใช หล กเกณฑ ใดในการกาหนด ราคาเวนค นท ด นและส งปล กสร าง ท ปร กษาได ดาเน นงานการม ส วนร วมของประชาชน เป นไปตามระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการร บฟ ง ความค ดเห นของประชาชน พ.ศ และแนวทางของ สาน กงานนโยบายและแผนทร พยากร- ธรรมชาต และส งแวดล อม ซ งม ข อกาหนดตามน แล ว ท ปร กษาม แผนการดาเน นงานการประช มกล มย อย เพ อ แลกเปล ยน หาร อ และรวบรวมข อค ดเห นต อการพ ฒนา โครงการ รวมท งแผนการพ ฒนาในพ นท เพ อให เก ด ประโยชน ส งส ดของโครงการต อพ นท ศ กษา โครงการม แผนดาเน นการศ กษาความเหมาะสมแล วเสร จ ในป พ.ศ และใช ระยะเวลาอ ก 1 ป ในการ ออกแบบรายละเอ ยด เม อคณะกรรมการส งแวดล อม แห งชาต เห นชอบรายงานการศ กษาด านส งแวดล อม (EIA) แล วคาดว าเร มดาเน นการก อสร าง พ.ศ ในข นตอนการเวนค นท ด น จะม การต งคณะกรรมการ กาหนดราคาเบ องต น โดยเป นผ แทนจากหน วยงานต างๆ เช น ผ แทนการทางพ เศษแห งประเทศไทย กรมท ด น องค การบร หารส วนจ งหว ด องค การบร หารส วนตาบล ฯลฯ เพ อด แลโครงการ โดยราคาเวนค นท ด น จะค ดเป น ราคาซ อขายของตลาด. ณ ราคาป จจ บ นท ม การ เวนค น สาหร บส งปล กสร าง จะค ดราคาตามพ นท ใช สอย และไม ห กค าเส อมราคา สาหร บการจ ดพ นท เพ อสร างท อย อาศ ยสาหร บผ ท ถ กเวนค นท ด น ป จจ บ นไม สามารถ ดาเน นการได เน องจากข อจาก ดของพ นท ท ม อ ตราการ แข งข นส ง ด งน น จ งม การจ ายค าชดเชย ค าเส ยโอกาส หร อเส ยประโยชน แทนอย างเป นธรรม

19 19 ตารางท 2 สร ปประเด นจากการอภ ปรายในการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ (ต อ-4) สร ปประเด นข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ การช แจงจากท ปร กษา/การนาไปใช ประกอบการศ กษา เสนอให ใช ร ปแบบการลงท นและบร หารจ ดการ ท ปร กษาร บประเด นไปพ จารณา เน องจากย งอย ระหว าง โดยการจ ดต งกองท นรวมโครงสร างพ นฐาน การศ กษา ซ งย งไม ได ข อสร ปการค ดเล อกแนวสายทางท เพ อลดงบประมาณการลงท นไม ให ส งเก นความเป นจร ง เหมาะสมท ส ด ประกอบก บการว เคราะห ปร มาณ และจะไม ส งผลกระทบต อประชาชน การจราจร อย ระหว างการศ กษาเช นก น ซ งจะดาเน น ในเร องของการเก บอ ตราค าผ านทางท ส งจนเก นไป การศ กษาในลาด บต อไป 3.3 สร ปความค ดเห นของผ เข าร วมการประช มจากแบบสอบถาม นอกจากประเด นสาระส าค ญท ได ขากการอภ ปรายในท ประช ม ในการจ ดการประช มส มมนาด งกล าว ท ปร กษาได ม การส ารวจความค ดเห นจากผ เข าร วมการประช ม โดยม ผ ส งกล บแบบส ารวจความค ดเห นรวม ท งส น 111 คน ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสอบถามในประเด นสาระสาค ญสร ปได ด งน ผ เข าร วมการประช มส มมนาคร งท 1 ม จ านวนท งส น 231 คน และในจ านวนน ม ผ ให ข อม ลและความ ค ดเห นผ านแบบสอบถาม จ านวน 111 ช ด ส วนใหญ เป นผ บร หารหร อผ แทนขององค กรปกครองส วนท องถ น ค ดเป นร อยละ รองลงมาค อกล มผ แทนส วนราชการของจ งหว ดค ดเป นร อยละ กล มผ น าช มชน ก าน น ผ ใหญ บ าน ค ดเป นร อยละ หน วยงานภาคเอกชนร อยละ 7.21 ผ แทนส วนราชการ ระด บอ าเภอร อยละ 6.31 หน วยงานร ฐว สาหก จร อยละ 5.41 และอ นๆ อ กร อยละ 6.20 ซ งส วนใหญ เป นผ ท อย อาศ ยหร อปฏ บ ต งานในพ นท จ งหว ดมามากกว า 20 ป ข นไปถ งร อยละ รองลงมา ค อไม เก น 5 ป ร อยละ ช วง ป ร อยละ ซ งประเม นได ว า ผ ให ข อม ลส วนใหญ ม ภ ม ล าเนา และประสบการณ ในพ นท และสามารถเป นต วแทนในการให ความค ดเห นได ด ด งตารางท 3 ตารางท 3 สถานภาพของผ เข าร วมการประช มส มมนาคร งท 1 ท ให ข อม ลทางแบบสอบถาม ข อ ข อม ลพ นฐาน จานวน ร อยละ 1 สถานภาพผ เข าร วมผ ประช ม - ส วนราชการระด บจ งหว ด ส วนราชการระด บอาเภอ องค กรปกครองส วนท องถ น ผ นาช มชน(กาน น/ผ ใหญ บ าน ฯลฯ หน วยงานภาคเอกชน หน วยงานร ฐว สาหก จ สถาบ นการศ กษา ประชาชนท สนใจท วไป ไม ตอบ/ ไม แสดงความค ดเห น รวม

20 20 ข อ ข อม ลพ นฐาน จานวน ร อยละ 2 ระยะเวลาท อาศ ยอย /ปฏ บ ต งานในพ นท จ งหว ด/ป ป ป ป ป ป ข นไป ไม ตอบ รวม ผ เข าร วมการประช มส มมนาคร งน ส วนใหญ ร อยละ เป นผ ท ม ประสบการณ เคยใช ทางพ เศษอ ดร ร ถยาในช วงแจ งว ฒนะ-บางพ น-บางไทร-บางปะอ น แล ว แต ไม ได ใช เป นเส นทางเด นทางประจ า ม ผ ท ให ข อม ลว าใช เป นประจ าท กว นร อยละ 5.41 ใช เฉพาะว นราชการร อยละ 7.21 และใช เฉพาะว นหย ดร อยละ 7.21 และม ผ ระบ ว าไม เคยใช เลยเพ ยงร อยละ 8.11 ซ งประเม นได ว า ผ ให ข อม ลส วนใหญ ม ประสบการณ ในการ ใช เส นทางและสามารถเป นต วแทนในการให ความค ดเห นได ด ด งแสดงในตารางท 4 ตารางท 4 ประสบการณ ในการเด นทางโดยทางพ เศษ ข อ ประสบการณ ในการเด นทางโดยทางพ เศษ จานวน ร อยละ 1 ในแต ละเด อนใช ทางพ เศษอ ดรร ถยาเด นทางเช อมโยงจากแจ งว ฒนะ บางพ น บางไทร- บางปะอ น - ไม เคยใช เลย ไม ได ใช เป นประจา ใช ท กว น ใช เฉพาะว นราชการ ใช เฉพาะว นหย ด ไม ตอบ รวม ทางพ เศษอ ดรร ถยา ช วยให ม ความสะดวกมากข นหร อไม - ได ร บความสะดวกมาก ได ร บความสะดวกกว าถนนปกต พอสมควร ไม ได ร บความสะดวกมากข น ไม ได ใช เส นทางน ไม ตอบ รวม

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

สร ปรายงาน ภาพก จกรรมของคณะผ เข าร วมศ กษาด งาน ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม โครงการศ กษาด งาน เป ดโลกทรรศน ในการปฏ บ ต งาน การทางพ เศษแห งประเทศไทย

สร ปรายงาน ภาพก จกรรมของคณะผ เข าร วมศ กษาด งาน ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม โครงการศ กษาด งาน เป ดโลกทรรศน ในการปฏ บ ต งาน การทางพ เศษแห งประเทศไทย สร ปรายงาน โครงการศ กษาด งาน เป ดโลกทรรศน ในการปฏ บ ต งาน ภาพก จกรรมของคณะผ เข าร วมศ กษาด งาน ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม โครงการศ กษาด งาน เป ดโลกทรรศน ในการปฏ บ ต งาน ว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๔ ณ ศ นย ข อม

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information