ผลการประเม นโครงการส มมนา

Size: px
Start display at page:

Download "ผลการประเม นโครงการส มมนา"

Transcription

1 ผลการประเม นโครงการส มมนา เร อง การจ ดการความร เพ อถ ายทอดประสบการณ ของคณาจารย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เม อว นพฤห สบด ท 26 พฤษภาคม 2554 เวลา น. ณ ห องประช มกร งสยาม อาคารศ นย ว ทยาศาสตร และว ทยาศาสตร ประย กต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนคร ตารางท 1 จ านวนและร อยละของผ เข าร วมส มมนา จ าแนกตามสถานภาพ สถานภาพ จ านวน ร อยละ อาจารย ผ ช วยศาสตราจารย บ คลากรสายสน บสน น ตารางท 2 จ านวนและร อยละของผ เข าร วมส มมนา จ าแนกตามสาขาว ชา สาขาว ชา จ านวน ร อยละ เทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาการคอมพ วเตอร ช วว ทยา ฟ ส กส ส ตวศาสตร คณ ตศาสตร เคม คหกรรมศาสตร ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม เทคโนโลย การจ ดการส ขภาพและส ขศ กษา เทคโนโลย การจ ดการเกษตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร ส าน กงานคณะฯ

2 ตารางท 3 จ านวนและร อยละของผ เข าร วมส มมนา จ าแนกตามว ฒ การศ กษา 2 ว ฒ การศ กษา จ านวน ร อยละ ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก ตารางท 4 จ านวนและร อยละของผ เข าร วมส มมนา จ าแนกตามอาย การท างาน อาย การท างาน จ านวน ร อยละ น อยกว า 3 ป ป ป ป ป มากกว า 20 ป สร ปผลการประเม นโครงการตอนท 1 จากตารางท 1 ผ เข าร วมส มมนาท งหมด 33 คน ส วนใหญ เป นคณาจารย ท ด ารงต าแหน งอาจารย จ านวน 22 คน ร อยละ รองลงมาได แก คณาจารย ท ด ารงต าแหน งผ ช วยศาสตราจารย จ านวน 6 คน ร อยละ และม บ คลากรสายสน บสน น จ านวน 5 คน ร อยละ จากตารางท 2 ผ เข าร วมส มมนาส วนใหญ มาจากสาขาว ชาเคม จ านวน 7 คน ร อยละ รองลงมาได แก สาขาว ชาคณ ตศาสตร จ านวน 6 คน ร อยละ จากตารางท 3 ผ เข าร วมส มมนาส วนใหญ ม ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาโท จ านวน 18 คน ร อยละ รองลงมาว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาเอก จ านวน 11 คน ร อยละ จากตารางท 4 ผ เข าร วมส มมนาส วนใหญ ม อาย การท างานในมหาว ทยาล ย ระหว าง 6-10 ป จ านวน 12 คน ร อยละ 36.36

3 ตารางท 5 ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ของความค ดเห นท ม ต อห วข อส มมนา 3 ประเด นเก ยวก บห วข อส มมนา X S.D. 1. ห วข อส มมนาม ความน าสนใจ ด 2. ห วข อส มมนาม ความท นสม ยเหมาะก บสภาพการณ ป จจ บ น ด 3. ความสอดคล องของเน อหาก บห วข อส มมนา ด 4. ความร ความเข าใจก อนเข าส มมนา ด 5. ความร ความเข าใจในห วข อส มมนาหล งเข าส มมนา ด ความค ดเห นเก ยวก บห วข อส มมนา ด ตารางท 6 ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของความค ดเห นท ม ต อข นตอนการให บร การ ประเด นเก ยวก บ กระบวนการ/ข นตอนการให บร การ X S.D. 1. การประชาส มพ นธ โครงการ ฯ ปานกลาง 2. ความเหมาะสมของสถานท ด 3. ความเหมาะสมของระยะเวลา(จ านวนช วโมง,จ านวนว น) ด 4. ความเหมาะสมของช วงเวลา( น.,ช วงเด อน) ด 5. ความเหมาะสมของเวลาในแต ละช วงท ใช ในการจ ดส มมนา ด 6. ความเหมาะสมของเวลาในการเป ดโอกาสในการซ กถาม ด 7. การจ ดล าด บข นตอนของโครงการ ด กระบวนการ/ข นตอนการให บร การ ด ตารางท 7 ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของความค ดเห นท ม ต อว ทยากร ประเด นเก ยวก บว ทยากร X S.D. 1. ความรอบร ในเน อหาของว ทยากร ด มาก 2. ความสามารถในการถ ายทอดความร ด มาก 3. การตอบค าถาม ด 4. การร กษาเวลา ด 5. ความเหมาะสมของว ทยากร ในภาพรวม ด มาก ว ทยากร ด มาก

4 4 ตารางท 8 ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของความค ดเห นท ม ต อการอ านวยความสะดวก ประเด นเก ยวก บการอ านวยความสะดวก X S.D. 1. เอกสารประกอบการบรรยาย ปานกลาง 2. โสตท ศน ปกรณ ด 3. เจ าหน าท สน บสน น ด 4. อาหาร,เคร องด มและสถานท ด การอ านวยความสะดวก ด ตารางท 9 ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของความค ดเห นท ม ต อค ณภาพการให บร การ ประเด นเก ยวก บค ณภาพการให บร การ X S.D. 1. ท านได ร บความร แนวค ด ท กษะและประสบการณ ใหม ๆ จาก ด มาก การส มมนา 2. ท านสามารถน าส งท ได ร บจากโครงการน ไปใช ในการปฏ บ ต งาน/ ด พ ฒนางานประจ าท ท า 3. ส งท ท านได ร บจากโครงการคร งน ตรงตามความคาดหว งของท าน ด หร อไม 4. โครงการน เอ ออ านวยต อการเร ยนร และพ ฒนาความสามารถของ ด ท านหร อไม 5. ประโยชน ท ท านได ร บจากโครงการส มมนาน ด ค ณภาพการให บร การ ด

5 ตารางท 10 ค าเฉล ยและค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของความค ดเห นในประเด นต างๆ 5 ประเด นต างๆ X S.D. 1. ความค ดเห นเก ยวก บห วข อส มมนา ด 2. กระบวนการ/ข นตอนการให บร การ ด 3. ว ทยากร ด มาก 4. การอ านวยความสะดวก ด 5. ค ณภาพการให บร การ ด ความพ งพอใจของท านต อภาพรวมของโครงการ ด มาก * เกณฑ ในการแปล ค าเฉล ยม ค าระหว าง แปลว า ความพ งพอใจระด บน อยท ส ด ค าเฉล ยม ค าระหว าง แปลว า ความพ งพอใจระด บน อย ค าเฉล ยม ค าระหว าง แปลว า ความพ งพอใจระด บปานกลาง ค าเฉล ยม ค าระหว าง แปลว า ความพ งพอใจระด บด ค าเฉล ยม ค าระหว าง แปลว า ความพ งพอใจระด บด มาก สร ปผลการประเม นโครงการตอนท 2 จากตารางท 5-10 พบว า ผ เข าร วมส มมนาม ความค ดเห นหร อความพ งพอใจต อห วข อส มมนาใน ระด บด ม ความค ดเห นหร อความพ งพอใจต อกระบวนการ/ข นตอนการให บร การในระด บด ม ความค ดเห น หร อความพ งพอใจต อว ทยากรในระด บด มาก ม ความค ดเห นหร อความพ งพอใจต อการอ านวยความสะดวก ในระด บด ม ความค ดเห นหร อความพ งพอใจต อค ณภาพให บร การในระด บด และ ม ความค ดเห นหร อพ ง พอใจต อภาพรวมของโครงการ ในระด บด มาก สร ปผลการประเม นโครงการตอนท 3 1. เน อหาท ควรเพ มเต มในห วข อส มมนา 1.1 เทคน คการจ ดการเร ยนร 1.2 การเข ยนโครงการขอท นว จ ยจากหน วยงานภายนอก หร องบประมาณแผ นด น 1.3 การขอผศ. อยากทราบถ งการขอผศ.,แนวทางท จะต องปฏ บ ต เพ อให ประสบความส าเร จใน ส วนของมหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนคร 1.4 ควรม การน าเสนอผลงานว จ ยของอาจารย เป นระยะๆ

6 6 1.5 การว จ ยในช นเร ยน/การใช เทคโนโลย ในช นเร ยน 1.6 งานว จ ยท อาจารย ท า,ประสบการณ ในด านต างๆ ของอาจารย 1.7 ควรม ต วอย างท อาจารย ได น าเสนองานว จ ยท งในและต างประเทศมาเสนอให อาจารย ได ด เป น ต วอย างในว ธ การน าเสนอ 1.8 นว ตกรรมการเร ยนการสอน ส อเทคโนโลย ของท กสาขาว ชา การพ ฒนาตนเอง E-Learning 2. ส งท ผ เข าร วมส มมนาพ งพอใจในการส มมนาคร งน 2.1 ข อแนะน าของว ทยากร 2.2 เป นการเร มต นการจ ดก จกรรมถ ายทอดประสบการณ ท ด และควรจ ดอย างต อเน องท กเด อน ถ าสามารถท าได การจ ดก จกรรมคร งน น าสนใจและม ประโยชน 2.3 ว ธ การแก ป ญหาของเด กท ไม ค ด ชอบลองอย างเด ยว และการน าเสนอกระบวนการทาง ว ทยาศาสตร ในด านการเร ยนการสอน การจ ดก จกรรมต างๆ 2.4 การถ ายทอดประสบการณ ของผศ.ดร.สมวงษ แปลงประสบโชค ได ร บความร และ ประสบการณ มากข น 2.5 ม เน อหาในการส มมนาท หลากหลาย และเป นการถ ายทอดประสบการณ จากอาจารย ท ม ประสบการณ ในการสอนส ง ท าให ม แบบอย างและเป นต นแบบในการจ ดการเร ยนการสอนได เป น อย างด ส นกระช บ (ชอบ) 2.6 เป นก นเองและอบอ น ท กเร อง 2.7 ว ทยากรม ความร 2.8 เป นก จกรรมท ด ม ประโยชน 2.9 พ งพอใจในท กห วข อ เพราะให แนวค ดท แตกต างก นในแต ละห วข อ 2.10 สอนอย างไรให เด กค ดเป น, ว ธ แก ไขพฤต กรรมของน กศ กษาในช นเร ยน 2.11 พ งพอใจมาก ควรจ ดให ม อ กในคร งต อๆ ไป 2.12 เป นการส มมนาท ได ฟ งประสบการณ การท างาน และการจ ดการสอนของอาจารย ผ ม ประสบการณ 2.13 ม การถ ายทอดประสบการณ ตรงจากผ ม ประสบการณ 3. ข อเสนอแนะน าส าหร บส มมนาในโอกาสต อไป 3.1 การจ ดช วงเวลาท ช ดเจน 3.2 ควรประชาส มพ นธ ก าหนดการให ทราบล วงหน า จะท าให ม ผ เข าร วมประช มมากกว าน การจ ด คร งต อๆ ไป ควรหม นเว ยนว ทยากรจากสาขาต างๆ ให ครบท กสาขาว ชา 3.3 ควรประชาส มพ นธ ให บ คลากรของคณะว ทย ฯ เข ามาร บการฟ งข อค ดเห นและข อเสนอแนะ ต างๆ เป นการแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น

7 3.4 ควรม การเช ญว ทยากรมาบรรยายในช วงเวลาก อนเป ดภาคเร ยน และในแต ละภาคเร ยนด วย 3.5 การประชาส มพ นธ 3.6 ควรบรรยายเก ยวก บการจ ดการความร ให ตรงก บห วข อท ได ให ไว 3.7 ควรม การประชาส มพ นธ ล วงหน าอย างน อย 1 ส ปดาห, ควรม ว น เวลา ท เหมาะสมแน นอน (แผนด าเน นการ) ใน 1 ภาคเร ยน, ควรเช ญว ทยากรภายนอกด วย 3.8 ควรใช เน อหา และข อเสนอแนะท จ ดพ ดค ยในท ประช มใส ในเว บไซค ของคณะในล าด บต อไป 4. ข อเสนอแนะอ นๆ ควรเช ญว ทยากรมาเป นคร งคราว 4.2 ควรจะม การจ ดล กษณะโดยเช ญผ ท ม ความร และประสบการณ ในแต ละสาขามาให ข อค ดและ การแก ป ญหาต างๆ 4.3 การถ ายทอดนว ตกรรมการเร ยนร ทางด านว ทยาศาสตร 4.4 เวลาน อยเก นไป 4.5 อาจจ ดเพ มเต มโดยไม ต องเป นทางการเท าคร งน เช น จ ดเป นอาจารย มาเล าประสบการณ หร องานว จ ย หร อเร องท สนใจ แล วทานอาหารพร อมก น 4.6 ควรจ ดให ม เวท อ นๆ เช น Social Network เพ อเผยแพร ผลงานทางว ชาการ และนว ตกรรม ของคณาจารย และให น บเป น Work load การท างานด วย 4.7 อยากให ม การประชาส มพ นธ ข าวของการส มมนา,ค าส ง,ก าหนดการส มมนาในเว บไซต ของ คณะก อนการส มมนา

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 สร ปผลการดาเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บบ คลากรสายงานต างๆ คร งท 3 เคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาพบผ ร บผ ดชอบงานว ชาการ/งานหล กส ตร โดย งานประก นค ณภาพการศ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน วยประก นค ณภาพการศ กษา และบร หารความเส ยง คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

More information

รายงานผลการตรวจประเม นค ณภาพภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร วงรอบป การศ กษา 2551 (1 ม ถ นายน 2551 ถ ง 31 พฤษภาคม 2552) ว นท 4 5 ม ถ นายน พ.ศ.

รายงานผลการตรวจประเม นค ณภาพภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร วงรอบป การศ กษา 2551 (1 ม ถ นายน 2551 ถ ง 31 พฤษภาคม 2552) ว นท 4 5 ม ถ นายน พ.ศ. รายงานผลการตรวจค ณภาพภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร วงรอบป การศ กษา 2551 (1 ม ถ นายน 2551 ถ ง 31 พฤษภาคม 2552) ว นท 4 5 ม ถ นายน พ.ศ. 2552 เสนอต อ คณะว ศวกรรมศาสตร ค าน า คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

More information

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด 1 1. ช อเร อง/แนวปฏ บ ต โครงการคร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร 2. ผลการด าเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด 8 ด าน ด งน ด านการเร ยนการสอน ด านการพ ฒนาน กศ กษา ด านการว จ ยและงานสร

More information

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม 1 โครงการ เร อง โครงการต วเข มความถน ดทางว ชาการ ณ โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ หล กการและเหต ผล ด วยโรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ ก าหนดจ ดก จกรรมโครงการค ายว ชาการ ต ว เข มความถน ดทางว

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ...

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ... ต วอย างแบบฟอร มการเข ยนโครงการเพ อขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ หร อ ศ กษาด งาน ควรม ร ปแบบและห วข อด งต อไปน เป นอย างน อย ต วอย าง แบบขออน ม ต โครงการ PM-ITECH 101 แผนงาน... โครงการ...

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

ความพ งพอใจในการอบรมคร งน อย ในระด บมาก ค อ 4.04 ค ดเป นร อยละ

ความพ งพอใจในการอบรมคร งน อย ในระด บมาก ค อ 4.04 ค ดเป นร อยละ บทสร ปผ บร หาร การฝ กอบรมโครงการเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ผลผล ต ผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงการการพ ฒนาการจ ดการศ กษาตามย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย หล กส ตรเตร ยม สอบร บรองมาตรฐานสากล

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ ส วนท 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การจ ดท าแผนกลย

More information

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ.

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. และ สมศ.) หน า 2 จาก 22 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

ส วนท 2 ระด บความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการ กร ณากาเคร องหมาย ตามความค ดเห นของท าน ระด บความค ดเห น รายการ

ส วนท 2 ระด บความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการ กร ณากาเคร องหมาย ตามความค ดเห นของท าน ระด บความค ดเห น รายการ (โครงการด านก จกรรม) แบบสอบถามความค ดเห น โครงการ/ก จกรรม... ปก.001 ว ตถ ประสงค แบบสอบถามความค ดเห นฉบ บน จ ดทาข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสอบถามความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการโดยจะใช เป นม ลในการปร บปร งในการจ

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554

ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 รายงานผลการดาเน นโครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจ ในการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชนระนอง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 กล มนโยบายและแผน ว ทยาล ยช มชนระนอง สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน กระทรวงศ กษาธ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 1 2 คานา คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เป ดด าเน นการเร ยนการสอนในหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ

More information

1.1 ประกาศแต งต งท มงาน KM พร อมรายละเอ ยดหน าท และความร บผ ดชอบ

1.1 ประกาศแต งต งท มงาน KM พร อมรายละเอ ยดหน าท และความร บผ ดชอบ 1. บทสร ปผ บร หาร จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส วนราชการม หน าท พ ฒนาในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กร แห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555

รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555 รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555 กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า งานอนาม ยและส งแวดล อม กองกลาง ส าน กงานอธ

More information