ผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2"

Transcription

1 ผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 1. การวางแผนและการเตร ยมงาน การด าเน นการจ ดการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 โครงการศ กษาความเหมาะสมและ สารวจออกแบบปร บปร งท าเท ยบเร อท บละม จ งหว ดพ งงา ม รายละเอ ยดการเตร ยมงานตารางท 1 ตารางท 1 แผนการดาเน นการจ ดการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 ก จกรรม ช วงเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. เตร ยมการจ ดประช ม ส งหาคม 2557 ท ปร กษา - กาหนดว นเวลาและสถานท - กาหนดการประช ม - เอกสาร/ข อม ลลงเว บไซต - เอกสารประกอบการประช ม ส มมนาคร งท 2 - แผ นพ บประชาส มพ นธ - จ ดเตร ยมเน อหาการนาเสนอด วยpower point - แบบแสดงความค ดเห นต อการประช มและแบบถาม-ตอบ - หน งส อเช ญประช มกล มเป าหมายต างๆ - พ ธ การเป ด-ป ดการประช ม 2. การขออน ม ต การประช ม 15 ก นยายน 2557 ท ปร กษาและกรม - - นาส งเอกสารต อกรมเจ าท าเพ อพ จารณาอน ม ต การประช ม เจ าท า 3. การส งหน งส อเช ญประช ม ก นยายน 2557 ท ปร กษา - ส งหน งส อเช ญทางไปรษณ ย 4. ย นย นสถานท จ ดประช มและการเข าร วมประช ม 6-10 ต ลาคม 2557 ท ปร กษา - ประสานก บโรงเร ยนเพ อย นย นการขอใช สถานท จ ดประช ม รวมไปถ งอาหารว างและเคร องด ม - โทรศ พท ถ งกล มเป าหมายท ย งไม ตอบร บเข าร วมประช ม - แฟ มลงทะเบ ยน 5. การจ ดส มมนาคร งท 2 16 ต ลาคม 2557 ท กฝ าย 1

2 2. เน อหาท ใช ในการนาเสนอ ในการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 ม ว ตถ ประสงค เพ อน าเสนอความก าวหน าของ การศ กษาโครงการ เสนอหล กเกณฑ ในการก าหนดทางเล อกเบ องต น หล กเกณฑ ในการพ จารณาค ดเล อก ร ปแบบท เหมาะสม และร บฟ งความค ดเห น/ข อเสนอแนะจากผ เข าร วมส มมนาเพ อน ามาประกอบการศ กษาใน ข นตอนต อไป ซ งเอกสารท และเน อหาท ใช ในการประช มส มมนาประกอบด วย - เอกสารประกอบการประช ม (ด งภาคผนวกท 1) - แผ นพ บประชาส มพ นธ (ด งภาคผนวกท 2) - แผนภาพ (power point) (ด งภาคผนวกท 3) - แบบแสดงความค ดเห น (ด งภาคผนวกท 4) - แบบถาม-ตอบ (ด งภาคผนวกท 5) 3. การประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 การประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 โครงการศ กษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบ ปร บปร งท าเท ยบเร อท บละม จ งหว ดพ งงา ด าเน นการเม อว นพฤห สบด ท 16 ต ลาคม 2557 เวลา น. ณ ห องประช มโรงเร ยนพระราชทานท บละม ต าบลล าแก น อ าเภอท ายเหม อง จ งหว ดพ งงา โดยสามารถสร ป การดาเน นงาน ได ด งน 3.1 ว ตถ ประสงค 1) เพ อนาเสนอความก าวหน าของการศ กษาโครงการ 2) เพ อสนอหล กเกณฑ ในการก าหนดทางเล อกเบ องต น และหล กเกณฑ ในการพ จารณา ค ดเล อกร ปแบบท เหมาะสม 3) เพ อร บฟ งความค ดเห นและข อเสนอแนะจากผ เข าร วมส มมนาเพ อน ามาประกอบการศ กษา ในข นตอนต อไป 3.2 ผ เข าร วมประช ม การส มมนาในคร งน ได เช ญผ เข าร วมประช มจากภาคส วนต างๆ ท งหน วยงานราชการ ร ฐว สาหก จ หน วยงานเอกชน องค กรอ สระ สถาบ นการศ กษา และประชาชนผ ท สนใจ ภายในจ งหว ดพ งงา (บรรยากาศใน การส มมนาแสดงด งร ปท 1) ท งส น 82 หน วยงาน (หน งส อเช ญด งภาคผนวกท 6) โดยให ผ เข าร วมประช ม สามารถลงทะเบ ยนล วงหน าก อนถ งว นส มมนาจร งผ านทางโทรศ พท โทรสาร และอ เมล ม ผ ลงทะเบ ยนล วงหน า 73 คน (หน งส อตอบร บการเข าร วมส มมนาด งภาคผนวกท 7) และในว นท 16 ต ลาคม 2557 ม ผ เข าร วม ประช มส มมนาท งส น 120 คน (ใบลงทะเบ ยนแสดงด งภาคผนวกท 8) ประกอบด วย - ผ แทนจากการกรมเจ าท า 3 คน - ท ปร กษา 13 คน - หน วยงานราชการส วนภ ม ภาค/จ งหว ด/อาเภอ 33 คน - สถานศ กษา 7 คน - หน วยงานร ฐว สาหก จ 3 คน - ภาคเอกชน 29 คน 2

3 - องค การปกครองส วนท องถ น 1 คน - ส อมวลชน 2 คน - ภาคประชาชน 29 คน 3.3 สร ปประเด นและข อเสนอแนะในการส มมนา โครงการศ กษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบปร บปร งท าเท ยบเร อท บละม จ งหว ดพ งงา เป นโครงการท าเท ยบเร อเพ อรองร บการท องเท ยว โดยให ปร บปร งท าเท ยบเร อท บละม (ตามย ทธศาสตร การ พ ฒนาจ งหว ดพ งงา) ท งน ได เสนอโครงการให กรมเจ าท าเพ อพ จารณา ซ งโครงการท เสนอมาสอดคล องก บ ภารก จของกรมเจ าท าในการปร บปร งและพ ฒนาการการคมนาคมทางน าให สะดวกและปลอดภ ย กรมเจ าท าจ ง ได ว าจ างบร ษ ทท ปร กษาด าเน นการศ กษาภายใต ขอบเขตของการปร บปร งท าเท ยบเร อ ซ งบร การ ณ ป จจ บ น นอกจากน กรมเจ าท าย งม ย ทธศาสตร ตามนโยบายของร ฐบาลในการเช อมโยงการท องเท ยวของกล มจ งหว ด ภาคใต ฝ งอ นดาม น และสน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนาตามโครงการพ ฒนาเขตเศรษฐก จสามฝ าย อ นโดน เซ ย- มาเลเซ ย-ไทย (IMT-GT) ซ งสามารถรองร บข อเสนอโครงการท ท องถ นม ความประสงค ในการพ ฒนาท าเร อใหม ได ในการประช มส มมนาในคร งน ท ปร กษาได แจกเอกสารประกอบการส มมนา และแผ นพ บ ประชาส มพ นธ โครงการ เพ อให ผ ท เข าร วมประช มได ศ กษาข อม ลเบ องต นก อนเร มการประช ม และหล งจากท ปร กษาได น าเสนอความก าวหน าของการศ กษาโครงการให ผ เข าร วมประช มได ทราบแล ว และได ม การเป ดเวท ให ผ เข าร วมประช มได สอบถามและแสดงความค ดเห นเก ยวก บโครงการ ผ เข าร วมประช มส วนใหญ เห นด วยหาก จะม การปร บปร งท าเท ยบเร อท บละม อย างไรก ตามเน องจากประชาชนในพ นท ไม เข าใจจ ดประสงค ของ โครงการท ช ดเจนว าขอบเขตการศ กษาอย ในการปร บปร งท าเร อเด มตามโครงการท จ งหว ดเสนอให กรมเจ าท า ด งน นส วนใหญ จ งม ความต องการให ม การก อสร างท าเท ยบเร อใหม เน องจากท าเท ยบเร อเด มย งอย ในพ นท ความม นคง (พ นท ปลอดภ ยทางทหาร) ซ งประชาชนจะไม สามารถเข าใช ประโยชน ได อย างเต มท ประชาชนจ ง เสนอให แยกส วนท าเท ยบเร อท สร างใหม เป น 3 ประเภท ค อ (1) ท าเท ยบเร อเพ อการท องเท ยว ท ก อสร างได อย างมาตรฐาน ม สาธารณ ปโภคครบสมบ รณ และเพ ยงพอต อการรองร บจ านวนเร อท เข าจอด จ านวน น กท องเท ยวท เพ มข น (2) ท าเท ยบเร อประมงพ นบ าน เพ อให ประชาชนได ใช ประโยชน อย างเต มท และ (3) ท า เท ยบเร อทหาร ซ งเป นท าเท ยบเร อท บละม ป จจ บ น เพ อเป นท าเท ยบเร อสารองทางทหาร ต อไป จากค าช แจงของเจ าหน าท กรมเจ าท าเก ยวก บการปร บปร งท าเท ยบเร อท บละม ด งน ถ งแม ว า โครงการท าเท ยบเร อท บละม จะม ข อจ าก ดด านพ นท โดยอย ในพ นท ความม นคง (พ นท ปลอดภ ยทางทหาร) จ ง ไม สารมารปร บปร งท าเท ยบเร อให ม ขนาดใหญ มากกว าเด มได ประชาชนจ งอาจจะไม ได ใช ประโยชน อย างเต มท แต ทางกรมเจ าท าได มองเห นความสาค ญและศ กยภาพของพ นท ฝ งทะเลอ นดาม นท ต องม การคมนาคมทางน าท ด จ งม งานวางผ งแม บท เพ อก อสร างท าเท ยบเร อขนาดเล กในบร เวณพ นท ชายฝ งทะเลอ นดาม น (จ งหว ดภ เก ต จ งหว ดกระบ จ งหว ดพ งงา (บางส วน)) ซ งประชาชนในพ นท และองค การปกครองส วนท องถ นในพ นท สามารถ เสนอโครงการไปย งจ งหว ดได ซ งทางกรมเจ าท าจะร บไปพ จารณาโดยม การศ กษาและปร บปร งท าเท ยบเร อ ให ก บช มชนต อไป ด งกล าวข างต น ท งน รายละเอ ยดประเด นคาถามและข อค ดเห น รวมท งข อเสนอแนะจากผ เข าร วมประช ม แสดงด ง ตารางท 2 3

4 ต วแทนจากกรมเจ าท ากล าวรายงาน และห วหน าสาน กงานจ งหว ดพ งงาเป ดการประช ม การบรรยายของท ปร กษา ผ เข าร วมประช มสอบถาม/เสนอแนะเก ยวก บโครงการ ร ปท 1 บรรยากาศในการประช มส มมนาคร งท 2 4

5 ตารางท 2 สร ปประเด นข อค ดเห น/ข อเสนอแนะผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 เพ อ นามาใช พ จารณาประกอบการศ กษาของโครงการ รายละเอ ยด ผ แสดงความค ดเห น สร ปประเด น/ข อเสนอแนะ คาตอบ/ข อช แจง ด านว ศวกรรม/ สถาป ตยกรรม 1. บร ษ ทเม ดทราย ท วร 2. สาน กงาน สาธารณส ขจ งหว ด พ งงา 3. สาน กงานการ ท องเท ยวแห ง ประเทศไทย (ททท.) 4. สมาคมธ รก จ ท องเท ยว จ งหว ด พ งงา 5. ผ ประกอบการ บร ษ ทท วร / ชาวบ านในพ นท - เน องจากม เร อเท ยบท าจานวนมาก ข น จ งเสนอให ม การเพ มรอบในการ จอดเท ยบเร อ และการบร หาร จ ดการท าเท ยบเร อท ได มาตรฐานใน อนาคต รวมท งการแก ไขป ญหา ความไม ปลอดภ ยและไม สะดวก เช น การสร างบ นไดข น-ลง เป นต น - อาย การใช งานของคอนกร ตท ใช ก อสร าง โดยเฉพาะท จะสร างในทะเล - การค มค าในการลงท นปร บปร งท เด มแทนท จะสร างใหม เพ อให เก ด ประโยชน ก บช มชนมากท ส ด - การพ ฒนาท าเท ยบเร อต องได มาตรฐาน สวยงาม ปลอดภ ย ม เอกล กษณ ม การบร หารจ ดการอย าง ม ประส ทธ ภาพ ม ส งอ านวยความ สะดวก เช น บ นไดข น-ลง one stop service ห องน า-ห องส ขา การร บ-ส งผ โดยสาร การขนย าย ส งของ เป นต น - ควรแยกประเภทท าเท ยบเร อ เช น ท าเร อของทหาร ท าเท ยบเร อประมง ท าเท ยบเร อท องเท ยว เพ อให ง ายต อ การจ ดการ และการใช ประโยชน - ม ความเห นว าท าเท ยบเร อท บละม แห งน ควรปร บปร งให เป นท าเท ยบ เร อของช มชน และเป นท าเท ยบเร อ สารองของทางทหาร - สภาพของท าเท ยบเร อป จจ บ นม ความแออ ด ส งอ านวยความสะดวก เช น สะพานไม ม หล งคา บ นไดข น- ลงเร อค อนข างส ง สถานท จอดเร อไม ม ท น เร อเล กเข าจอดไม ได เป นต น จ งทาให เก ดความไม สะดวกและอาจ เป นอ นตรายต อผ โดยสาร จ ง ต องการให ม การปร บปร งท าเท ยบ เร อให ได มาตรฐาน และม การจ ดการ ท ด - คอนกร ตจะใช งานได โดยเฉล ย 50 ป หากอย ในทะเลจะม อาย การใช งานประมาณ ป ถ อว า หมดค ณค าทางเศรษฐศาสตร แต ย งสามารถใช งานต อไปได ดาเน นการต อไป ดาเน นการต อไป 5

6 ตารางท 2 (ต อ 1) สร ปประเด นข อค ดเห น/ข อเสนอแนะผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 เพ อนามาใช พ จารณาประกอบการศ กษาของโครงการ รายละเอ ยด ผ แสดงความค ดเห น สร ปประเด น/ข อเสนอแนะ คาตอบ/ข อช แจง ด านส งแวดล อม 6. สาน กงาน สาธารณส ขจ งหว ด พ งงา 7. ต วแทนประชาชน หม 5 บ านท บละม 8. สาน กงานการ ท องเท ยวแห ง ประเทศไทย (ททท.) 9. ต วแทนประชาชน หม 4 บ านท าด น แดง - การจ ดทารายงานควรเป น EHIA มากกว า EIA - การตรวจว ดค ณภาพอากาศและ เส ยงม มาตรฐานท ง 24 ช วโมง และ 8 ช วโมง ควรว ดท งสองมาตรฐาน และ ควรพ จารณาการนาเสนอข อม ลฝ น ละออง เป นราย 8 ช วโมง แทน 24 ช วโมง เน องจากเร อไม ได ว งตลอด 24 ช วโมง - เห นด วยก บการพ ฒนาท าเท ยบเร อ แห งใหม เพ อให ประชาชนได เข ามา ใช ประโยชน อย างเต มท และค ดถ ง ประชาชนในพ นท เป นอ นด บแรก เช น ร านค าของชาวบ าน เน องจาก ป จจ บ นผ ท ได ร บประโยชน ค อ เจ าของก จการ แต ประชาชนในพ นท กล บได ร บผลกระทบทางด าน ส งแวดล อม เช น ม ลฝอย ฝ นละออง กล น เป นต น - ควรม การบร หารจ ดการเร องท จอด รถ และการจ ดการม ลฝอยอย างม ประส ทธ ภาพ เน องจากการบร หาร จ ดการปร มาณขยะจากเกาะส ม ล น เกาะส ร นทร และเกาะตาช ย ม การ จ ดการท ค ระบ ร โดยเทศบาลค ระบ ร - จ ดเต มน าม น ควรม จ ดท ช ดเจนและ ส งผลกระทบต อส งแวดล อมน อย ท ส ด - ควรม มาตรการควบค มและลด มลพ ษทางเส ยงให ก บช มชน เพ อลด ความข ดแย งในช มชน - ควรม การบร หารจ ดการม ลฝอยท ได ประส ทธ ภาพ - ควรคาน งถ งความปลอดภ ยของ ประชาชน น กเร ยน และ น กท องเท ยว เช น การจาก ด ความเร วของการเด นรถ เป นต น - โครงการไม เข าข ายการจ ดทา EHIA จ งจ ดทา EIA ซ งครอบคล ม ด านการศ กษาอาช วอนาม ยและ ส ขภาพ ตามร ปแบบการประเม น EIA - การตรวจว ดค ณภาพอากาศ โครงการจ ดทาตามร ปแบบของ กฎหมายส งแวดล อม - ท ปร กษาจะนาเร องมาตรการ จ ดการขยะเสนอในการ ประเม นผลกระทบส งแวดล อม ด วย 6

7 ตารางท 2 (ต อ 2) สร ปประเด นข อค ดเห น/ข อเสนอแนะผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 เพ อนามาใช พ จารณาประกอบการศ กษาของโครงการ รายละเอ ยด ผ แสดงความค ดเห น สร ปประเด น/ข อเสนอแนะ คาตอบ/ข อช แจง การ ประชาส มพ นธ 10. บร ษ ทเม ดทราย - ขอเสนอแนะให เพ ม เวลาใน ท วร การศ กษาในช มชนเพ มมากข น 11. นาวาตร ทหารเร อ - จากการร บฟ งเส ยงประชาชนใน พ นท จะเห นว าประชาชนบางส วน ย งไม เข าใจว ตถ ประสงค ของ โครงการเท าท ควร จ งม การเสนอให ม การปร บปร งท าเท ยบเร อแห งใหม ท ประชาชนจะสามารถเข าใ ช ประโยชน ได อย างเต มท ด งน นท ปร กษาควรม การประชาส มพ นธ เพ มเต มเพ อสร างความเข าใจท ช ดเจนให ก บประชาชน 12. สมาคมธ รก จ ท องเท ยว จ งหว ด พ งงา อ นๆ 13. ต วแทนประชาชน หม 5 บ านท บละม - ควรให ช มชนเข ามาม ส วนร วมในการ บร หารจ ดการท าเท ยบเร อ - การเข าจอดเร อประมงของชาวบ าน ไม สามารถเข าจอดได เน องจากม เร อ จานวนมากท เข าจอด 14. ต วแทนทหารเร อ - ศ กษาข อตกลงท าเท ยบเร อให ช ดเจน ฝ ายทหารเร อมอบให จ งหว ด หร อไม เพ อความม นคงและความ ปลอดภ ย เพราะท าเท ยบเร อ ด งกล าวเป นท าเร อสารองของทหาร 15. สมาคมธ รก จ ท องเท ยว จ งหว ด พ งงา - ป จจ บ นน กท องเท ยวเก นข ด ความสามา รถใน การรองร บ น กท องเท ยว ป ญหาท ตามมา ค อ ป ญหาม ลฝอย จ งควรม การบร หาร จ ดการท ม ประส ทธ ภาพ 16. ทหารเร อ - พ นท การปร บปร งท าเท ยบเร อท บ ละม เป นพ นท ปลอดภ ยทางทหาร ด งน น ทางกรมเจ าท าและทางท ปร กษาต องม การหาร อก บทาง กองท พเร อพ งงา ตลอดการศ กษา ป จจ บ นอ ทยานแห งชาต หม เกาะส ม ล นย งไม ม ข ดจ าก ดของจ า นวน น กท องเท ยวท เป นต วเลขทางสถ ต ในการบร การน กท องเท ยว บร ษ ทนา - ท ปร กษานาไปพ จารณาหา ช องทางประชาส มพ นธ เพ อความ เข าใจท ถ กต องต อไป ดาเน นการต อไป ดาเน นการต อไป - ท ปร กษาจะนาข อค ดเห นด งกล าว ไปปร กษาหาร อ เพ อหาว ธ การ ปร บปร งท เหมาะสมต อไป 7

8 ตารางท 2 (ต อ 2) สร ปประเด นข อค ดเห น/ข อเสนอแนะผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 เพ อนามาใช พ จารณาประกอบการศ กษาของโครงการ รายละเอ ยด ผ แสดงความค ดเห น สร ปประเด น/ข อเสนอแนะ คาตอบ/ข อช แจง อ นๆ (ต อ) 16. ทหารเร อ - เท ยวต างๆ ต องหาร อก บทางอ ทยาน แห งชาต หม เกาะส ม ล น ถ งข ดจ าก ด ของจ านวนน กท องเท ยวท จะ สามารถเข าไปเท ยวชมอ ทยาน แห งชาต ได ในแต ละว น 3.4 สร ปความค ดเห นจากแบบสอบถาม นอกจากการร บฟ งความค ดเห นในเวท ส มมนาร บฟ งความค ดเห นคร งท 2 เม อว นท 16 ต ลาคม 2557 แล วย งม การร บฟ งความค ดเห นของผ เข าร วมประช มผ านทางแบบสอบถาม ซ งม ผ ตอบแบบสอบถาม ท งส น 42 คน จากผ เข าร วมส มมนา 120 คน สามารถสร ปได ด งต อไปน 1) ข อม ลท วไป ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นเพศชาย (ร อยละ 73.8) อาย ระหว าง ป (ร อยละ 38.1) น บถ อศาสนาพ ทธมากท ส ด (ร อยละ 92.9) ระด บการศ กษาส วนใหญ ค อ ปร ญญาตร (ร อยละ 45.2) รองลงมา ค อ ประถมศ กษา (ร อยละ 16.7) อาช พหล กส วนมากประกอบอาช พร บราชการหร อร ฐว สาหก จ (ร อยละ 50.0) รองลงมาค อ ผ นาช มชน (ร อยละ 16.7) 2) ความค ดเห นต อการพ ฒนาโครงการ (1) ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ (ร อยละ 64.3) เห นด วยก บการออกแบบปร บปร งท าเท ยบ เร อท บละม โดยระบ ประเด นต างๆ ด งน - ท าเท ยบเร อป จจ บ นน เส อมสภาพมาก ช าร ดทร ดโทรม เน องด วยใช งานมานาน ท าให ไม ปลอดภ ยและไม สะดวกต อน กท องเท ยว และย งขาดการบร หารจ ดการท ด ท งด านธ รก จและการจ ดการมลพ ษ โดยเฉพาะขยะม ลฝอย ถ าม การปร บปร งแล วทาให การร บส งน กท องเท ยวได มากข นและเพ ยงพอ การเด นทางท ปลอดภ ย สะดวกรวดเร ว ซ งม ผลด ต อช อเส ยงจ งหว ดและประเทศชาต - ในการปร บปร งท าเร อน น จะต องม การบร หารจ ดการท ด นอกจากน ย งต องม การจ ด ระเบ ยบของหม บ าน ในการใช เส นทางร วมก นของการท องเท ยว และการจ ดการด านธ รก จ การค า ตลอดจน การจ ดการเร องขยะม ลฝอย (2) ผ ตอบแบบสอบถามม ข อว ตกก งวล (ร อยละ 23.8) ด งน - การบร หารจ ดการ ท าเท ยบเร อย งด อยประส ทธ ผล เน องจากชาวบ านใช ประโยชน ไม ได และท ผ านมาไม ม โอกาสได ใช พ นท ท าเท ยบเร อ และเจ าของท ม อ านาจในการบร หารไม ใช คนในพ นท และ หม บ านไม ได รายได จากการใช ท าเท ยบเร อเพ อบาร งร กษาท องท - ม ป ญหาขยะ การจราจรไม ปลอดภ ย - การขออน ญาตใช พ นท จากกองท พเร อ - การขยายพ นท เพ อรองร บการบร การการท องเท ยวจะเก นศ กยภาพของท าเร อ ซ ง ป จจ บ นสภาพทร ดโทรมอย างมาก - กรณ ต อเต มสะพานเด ม ควรค าน งถ งความปลอดภ ยในการใช งานในระยะยาวด วย (อาย สะพานเด มสามารถใช ได อ กไม นาน) - การจ ดการพ นท ใช สอยท ม ประโยชน ก บสภาพช มชนโดยร วม 8

9 - ศ กษาผลกระทบท เก ยวข องตามหล กว ชาการอย างจร งจ งและแท จร ง - ม ผลกระทบต อชาวบ านประมงพ นบ านเพราะป จจ บ นม ความลาบากในการใช ท าเท ยบเร อ - การใช จ ายงบประมาณ เน องจากม ข อม ลในการปร บปร งพ นท เด มมากกว าการก อสร างจร ง - ชาวบ านเกรงว าจะถ กก ดก น ไม ให เข าใช ประโยชน (3) ผ ตอบแบบสอบถามไม แสดงความค ดเห น (ร อยละ 7.1) และผ ตอบแบบสอบถามไม เห น ด วย (ร อยละ 4.8) โดยให เหต ผลว า เป นเขตพ นท ความปลอดภ ยทางทหาร จ งไม เหมาะสม (ต ดเขตทหาร) ไม สามารถรองร บการขยายต วได ทางเข าแคบ 3) แนวทางหร อร ปแบบการปร บปร งท าเท ยบเร อ ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ (ร อยละ 47.6) เห นด วยก บแนวทางหร อร ปแบบการปร บปร งท าเท ยบเร อตามร ปแบบท 2 มากกว าร ปแบบท 1 และ 3 โดยให เหต ผลด งน - หน าท าเท ยบเร อจะได จอดเร อได มากข น และไม ต องข ดลอกด นหน าท ามาก - ความแออ ดน อยกว าแบบท 3 ม ความสะดวกในการเข าออกของเร อ และการลงน าม น ร บส งน กท องเท ยว และในการขนส งส นค า - สามารถเพ มพ นท ท างานได มากย งข น ม ความเสมอภาคระหว างเร อใหญ และเร อเล ก และ เพ มทางขนส งเป นสองทาง พ นท บนบกสามารถจ ดการจราจรง ายเป นระเบ ยบ - ร ปแบบท นสม ย กว างขวางสามารถร บน กท องเท ยวเพ มข น - ถ งแม จะลงท นส งแต ค มค าในระยะยาว ค าบ าร งร กษาง าย ม ค าใช จ ายน อย ไม กระทบ โครงสร างเด มมากน ก และบร หารจ ดการง ายกว า ในส ดส วนร อยละ 14.3 เห นด วยก บร ปแบบท 1 และร ปแบบท 3 ในส ดส วนท เท าก น โดย ผ ตอบแบบสอบถามท เห นด วยก บร ปแบบท 1 ให เหต ผลว า เป นท เหมาะสม จ านวนท จอดรถผ โดยสาร เข า- ออกสะดวกต อน กท องเท ยว และผ ตอบสอบถามท เห นด วยก บร ปแบบท 3 ให เหต ผลว า ขยายพ นท กว างข นการ จอดเร อไม แออ ด 4) การร บร ข อม ลโครงการ ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ (ร อยละ 47.6) ร เร องการจ ด ประช มส มมนาฯ โดยทราบจากจดหมายเช ญของมหาว ทยาล ยขอนแก น รองลงมาทราบจากการแจ งจาก หน วยงานต นส งก ด (ร อยละ 38.1) และหล งจากได ร บฟ งข อม ลโครงการจากคณะท ปร กษาแล วผ ตอบ แบบสอบถามส วนมาก (ร อยละ 59.5) ม ความเข าใจในระด บปานกลาง ในส วนของข อม ลข าวสารจาก โครงการฯ ท ผ ตอบแบบสอบถามส วนมาก (ร อยละ 33.3) ต องการทราบเพ มเต มเก ยวก บข อม ลด านส งแวดล อม และท ศนคต ของประชาชนในพ นท รองลงมาต องการทราบเพ มเต มเก ยวก บข อม ลด านว ศวกรรมและ สถาป ตยกรรม (ร อยละ 19.0) ข อม ลด านอ นๆ (ร อยละ 14.3) และข อม ลด านเศรษฐศาสตร (ร อยละ 11.9) โดย ข อม ลท ต องการทราบในด านต างๆ ม ด งต อไปน ด านส งแวดล อมและท ศนคต ของประชาชนในพ นท - ผลกระทบด านน เวศว ทยาให ช ดเจนมากข น - ต องการให ด แลในเร องการจ ดการส งแวดล อมให มากข น เช น การจ ดการขยะหร อคราบ น าม น รวมท งระเบ ยบว น ยของน กท องเท ยว - ผลกระทบต อส งแวดล อมและว ถ ช ว ตของช มชน - หน วยงานท ด แลร บผ ดชอบหล งจากปร บปร งเสร จแล ว ด านว ศวกรรมและสถาป ตยกรรม - แบบแปลนโครงสร างท าเร อ ควรออกแบบโดยอาศ ยความเป นท องถ น ม เอกล กษณ ว สด ท ใช จ ดทา ม ลค าก อสร าง และการใช พ นท หล งจากช วงเวลาในการใช ท าเท ยบเร อ 9

10 ด านเศรษฐศาสตร - รายได ท คาดว าจะได ร บ ความค มค า อาย ใช งาน - ข อม ลการส งเสร มการท องเท ยว - สน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนาตามโครงการพ ฒนาเขตเศรษฐก จสามฝ าย โดยต องการ ทราบล กษณะการดาเน นการ ด านอ นๆ - การบร หารจ ดการหล งจากโครงการแล วเสร จ และผลประโยชน และการม ส วนร วมในการ ใช งานของประชาชนในพ นท - ข อม ลด านความม นคงและด านจ ดระเบ ยบส งคม - การจ ดการพ นท การดาเน นโครงการ 5) ความค ดเห นเก ยวก บการประชาส มพ นธ และการม ส วนร วมของประชาชนในการด าเน น โครงการ ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ (ร อยละ 66.7) เห นว าควรม การจ ดประช มกล มย อยในท องถ น เพ อเป น การประชาส มพ นธ ท ท าให ประชาชนท วไป และคนในช มชนท อย ในพ นท โครงการได ร บร ข อม ลโครงการอย าง ท วถ ง รองลงมาค อ ว ธ การส งข อม ลผ านเส ยงตามสายของช มชน (ร อยละ 45.2) ว ธ การแจกแผ นพ บข อม ล โครงการในพ นท โครงการและการส งข อม ลหร อข าวสารโครงการผ านส อว ทย ช มชนหร อหน งส อพ มพ ท องถ น (ร อยละ 40.5) สาหร บการประช มในคร งน ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ (ร อยละ 57.1) เห นว าโครงการได เป ด โอกาสให ผ เข าร วมประช มได แสดงความค ดเห นอย ในระด บมาก 6) การประเม นการประช ม ในการประเม นการประช มในคร งน ผ ตอบแบบสอบถามม ความพ งพอใจในการจ ดประช มใน ระด บปานกลาง ด งน - เอกสารประกอบการประช มและแผ นพ บ ร อยละ การบรรยายของว ทยากร ร อยละ ร ปแบบและว ธ การนาเสนอข อม ลโครงการ ร อยละ ความเหมาะสมของเวลาในการนาเสนอข อม ล ร อยละ ความเหมาะสมของเวลาในการตอบข อซ กถาม/ให ข อเสนอแนะ ร อยละ สถานท จ ดประช ม ร อยละ การอานวยความสะดวก (เช น การต อนร บ การลงทะเบ ยน ฯลฯ) ร อยละ ) ข อเสนอแนะเพ มเต ม สามารถสร ปเป นประเด นได ด งน (1) การปร บปร งท าเท ยบเร อ - โดยภาพรวมไม เหมาะสมในการปร บปร ง ควรสร างท าเท ยบเร อใหม ท ได มาตรฐาน รองร บการขยายต วในอนาคตได ด ให เหมาะสมก บแหล งท องเท ยวท ม ช อเส ยงระด บโลก เช น เกาะส ม ล น เกาะ ส ร นทร เกาะตาช ย - ใช งบประมาณการปร บปร งน ไปสมทบการสร างท าเท ยบเร อใหม ท สมบ รณ และเป น มาตรฐาน - ควรศ กษาท มาของท าเร อรวมท งข อตกลงการใช ท าเร อระหว างกองท พเร อก บจ งหว ด และเพ มเต มความค ดเห นของกองท พเร อ - ท าเร อทางเล อก(แห งใหม ) เป นอ านาจการต ดส นใจของใคร ควรช แจ งให ช ดเจน เพราะหากเด นหน าร บฟ งความค ดเห นต อไปจนครบข นตอน หมายถ งว าย งม ความจ าเป นต องสร างใหม หร อจะ ซ อมแซมท าเร อป จจ บ น 10

11 - ผลประโยชน ท เก ดข นก บช มชนในการปร บปร งท าเท ยบเร อ (2) การบร หารจ ดการพ นท - ถ าปร บปร งท าเท ยบเร อจะม ผลกระทบต อชาวบ านประมงพ นบ านหร อผ ท อย ข างเค ยงในการใช ประโยชน ท าเท ยบเร อ เน องจากป จจ บ นการใช ประโยชน พ นท บร หารโดยเอกชน ซ งเช าพ นท สะพานท าเท ยบเร ออย หล งจากการต อเต มท าเท ยบเร อ ผลประโยชน ย งคงอย ก บผ เช าโดยไม ก อให เก ด ผลประโยชน ต อชาวบ าน - แนวทางการบร หารจ ดการท ส งเสร มให ช มชนม ส วนร วม โดยเฉพาะการใช ประโยชน ของประชาชน เวลาท ใช ในการเข าออกและการจอดของเร อ และการเก บเง นค าจอดเร อ - การก อสร างท าเท ยบเร อท บละม ป จจ บ นผ ใดเป นผ ด แล แล วใครเป นผ อน ญาตให ใช พ นท ให พ จารณาให รอบคอบเพราะฐานท พเร อท บละม แจ งให ทราบถ งความม นคงของชาต จะเป นประเด น ป ญหาต อไป (3) การออกแบบการปร บปร งท าเท ยบเร อ - ควรหาข อม ลเพ มเต มว าจะเก ดประโยชน ก บช มชนมากน อยแค ไหน ถ าขยายต อเต ม จะเก ดผลข างเค ยงก บด านไหนบ าง เช น ด านการคมนาคม ด านผ ประกอบการ ผลประโยชน และเร อง น เวศว ทยา ส งแวดล อม ด านความม นคง (อย ใกล ฐานท พเร อ) ภ ยธรรมชาต ฯลฯ - ควรให ม เจ าหน าท ในพ นท ม ส วนร วมในการประเม นการออกแบบ เพราะจะทราบ สภาพส งแวดล อมในพ นท ได ด ล กษณะภ ม อากาศ กระแสน า และอ นๆ - ป จจ บ นบร เวณท าเร อ เป นท จอดเร อของเร อประมงพ นฐาน ถ าโครงการผ าน คณะกรรมการจ ดสร างและปร บปร งท าเท ยบเร อให จ ดสร างท าเร อสาหร บเร อประมงพ นบ านได ใช ประโยชน ด วย - มาตรการด านจราจร การจ ดการคราบน าม น ขยะและน าเส ย ต องม ความช ดเจน (4) การสร างท าเท ยบเร อท ปร บปร ง - พ จารณาถ งว ธ การและผลท เก ดข นจากการข ดลอก เน องจากป ญหาของน าข นน าลง การนาพาตะกอนมาจากท อ น - ระยะเวลาในการก อสร าง (5) เอกสารประกอบการประช ม - ให ตรวจสอบความถ กต องของข อม ลในเอกสารประกอบการประช ม ห วข อ 14.4 (หน า 25-26) กรณ แหล งน าเค ม ต องระบ ความเค มของน าทะเลด วย เน องจากค ณล กษณะทางกายภาพของน า จ ดและน าเค มแตกต างก น การเก บต วอย างแพลงก ตอนพ ช แพลงก ตอนส ตว ส ตว หน าด น ควรระบ ว ธ ให ช ดเจน และใช ว ธ การท เป นมาตรฐาน และควรตรวจสอบความถ กต องของข อม ล เช น แพลงก ตอนพ ชจ านวนไฟล มท รายงานม มากเก นไปหร อไม 22 ไฟล ม เหต ท ไม เจอส ตว หน าด นเลยน นใช ว ธ มาตรฐานหร อไม ควรระบ ขอบเขต ขนาดท ศ กษา เฉพาะส ตว ท มองเห นหร อไม และให ตรวจสอบวรรคตอนด วย (6) การม ส วนร วมของประชาชน - ในการประช มคร งต อไปควรเช ญผ เก ยวข อง ผ ได ร บผลกระทบมาร บทราบข อม ล โดยตรง ผลสร ป ความค ดเห นจากแบบสอบถามซ งย งม จ านวนน อยและย งไม เข าใจจ ดประสงค ท ช ดเจนของ โครงการ ด งน น จะต องม การประชาส มพ นธ ถ งจ ดประสงค ของโครงการและอธ บายร ปแบบท ช ดเจน เพราะ จากแบบสอบถามบอกว าม ความเข าใจระด บปานกลางเท าน น โดยท ปร กษาจะปร กษาก บกรมเจ าท า เพ อการ ใช ว ธ การและดาเน นการประชาส มพ นธ ต อไป 11

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557

มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 1 ลาด บ การให ท ดาเน นการปร บปร ง ท กระบวนงาน ข นตอนการให ระยะเวลาการให หมายเหต ด านการคล ง 1 การจ ดเก

More information