ผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2

Size: px
Start display at page:

Download "ผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2"

Transcription

1 ผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 1. การวางแผนและการเตร ยมงาน การด าเน นการจ ดการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 โครงการศ กษาความเหมาะสมและ สารวจออกแบบปร บปร งท าเท ยบเร อท บละม จ งหว ดพ งงา ม รายละเอ ยดการเตร ยมงานตารางท 1 ตารางท 1 แผนการดาเน นการจ ดการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 ก จกรรม ช วงเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. เตร ยมการจ ดประช ม ส งหาคม 2557 ท ปร กษา - กาหนดว นเวลาและสถานท - กาหนดการประช ม - เอกสาร/ข อม ลลงเว บไซต - เอกสารประกอบการประช ม ส มมนาคร งท 2 - แผ นพ บประชาส มพ นธ - จ ดเตร ยมเน อหาการนาเสนอด วยpower point - แบบแสดงความค ดเห นต อการประช มและแบบถาม-ตอบ - หน งส อเช ญประช มกล มเป าหมายต างๆ - พ ธ การเป ด-ป ดการประช ม 2. การขออน ม ต การประช ม 15 ก นยายน 2557 ท ปร กษาและกรม - - นาส งเอกสารต อกรมเจ าท าเพ อพ จารณาอน ม ต การประช ม เจ าท า 3. การส งหน งส อเช ญประช ม ก นยายน 2557 ท ปร กษา - ส งหน งส อเช ญทางไปรษณ ย 4. ย นย นสถานท จ ดประช มและการเข าร วมประช ม 6-10 ต ลาคม 2557 ท ปร กษา - ประสานก บโรงเร ยนเพ อย นย นการขอใช สถานท จ ดประช ม รวมไปถ งอาหารว างและเคร องด ม - โทรศ พท ถ งกล มเป าหมายท ย งไม ตอบร บเข าร วมประช ม - แฟ มลงทะเบ ยน 5. การจ ดส มมนาคร งท 2 16 ต ลาคม 2557 ท กฝ าย 1

2 2. เน อหาท ใช ในการนาเสนอ ในการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 ม ว ตถ ประสงค เพ อน าเสนอความก าวหน าของ การศ กษาโครงการ เสนอหล กเกณฑ ในการก าหนดทางเล อกเบ องต น หล กเกณฑ ในการพ จารณาค ดเล อก ร ปแบบท เหมาะสม และร บฟ งความค ดเห น/ข อเสนอแนะจากผ เข าร วมส มมนาเพ อน ามาประกอบการศ กษาใน ข นตอนต อไป ซ งเอกสารท และเน อหาท ใช ในการประช มส มมนาประกอบด วย - เอกสารประกอบการประช ม (ด งภาคผนวกท 1) - แผ นพ บประชาส มพ นธ (ด งภาคผนวกท 2) - แผนภาพ (power point) (ด งภาคผนวกท 3) - แบบแสดงความค ดเห น (ด งภาคผนวกท 4) - แบบถาม-ตอบ (ด งภาคผนวกท 5) 3. การประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 การประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 โครงการศ กษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบ ปร บปร งท าเท ยบเร อท บละม จ งหว ดพ งงา ด าเน นการเม อว นพฤห สบด ท 16 ต ลาคม 2557 เวลา น. ณ ห องประช มโรงเร ยนพระราชทานท บละม ต าบลล าแก น อ าเภอท ายเหม อง จ งหว ดพ งงา โดยสามารถสร ป การดาเน นงาน ได ด งน 3.1 ว ตถ ประสงค 1) เพ อนาเสนอความก าวหน าของการศ กษาโครงการ 2) เพ อสนอหล กเกณฑ ในการก าหนดทางเล อกเบ องต น และหล กเกณฑ ในการพ จารณา ค ดเล อกร ปแบบท เหมาะสม 3) เพ อร บฟ งความค ดเห นและข อเสนอแนะจากผ เข าร วมส มมนาเพ อน ามาประกอบการศ กษา ในข นตอนต อไป 3.2 ผ เข าร วมประช ม การส มมนาในคร งน ได เช ญผ เข าร วมประช มจากภาคส วนต างๆ ท งหน วยงานราชการ ร ฐว สาหก จ หน วยงานเอกชน องค กรอ สระ สถาบ นการศ กษา และประชาชนผ ท สนใจ ภายในจ งหว ดพ งงา (บรรยากาศใน การส มมนาแสดงด งร ปท 1) ท งส น 82 หน วยงาน (หน งส อเช ญด งภาคผนวกท 6) โดยให ผ เข าร วมประช ม สามารถลงทะเบ ยนล วงหน าก อนถ งว นส มมนาจร งผ านทางโทรศ พท โทรสาร และอ เมล ม ผ ลงทะเบ ยนล วงหน า 73 คน (หน งส อตอบร บการเข าร วมส มมนาด งภาคผนวกท 7) และในว นท 16 ต ลาคม 2557 ม ผ เข าร วม ประช มส มมนาท งส น 120 คน (ใบลงทะเบ ยนแสดงด งภาคผนวกท 8) ประกอบด วย - ผ แทนจากการกรมเจ าท า 3 คน - ท ปร กษา 13 คน - หน วยงานราชการส วนภ ม ภาค/จ งหว ด/อาเภอ 33 คน - สถานศ กษา 7 คน - หน วยงานร ฐว สาหก จ 3 คน - ภาคเอกชน 29 คน 2

3 - องค การปกครองส วนท องถ น 1 คน - ส อมวลชน 2 คน - ภาคประชาชน 29 คน 3.3 สร ปประเด นและข อเสนอแนะในการส มมนา โครงการศ กษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบปร บปร งท าเท ยบเร อท บละม จ งหว ดพ งงา เป นโครงการท าเท ยบเร อเพ อรองร บการท องเท ยว โดยให ปร บปร งท าเท ยบเร อท บละม (ตามย ทธศาสตร การ พ ฒนาจ งหว ดพ งงา) ท งน ได เสนอโครงการให กรมเจ าท าเพ อพ จารณา ซ งโครงการท เสนอมาสอดคล องก บ ภารก จของกรมเจ าท าในการปร บปร งและพ ฒนาการการคมนาคมทางน าให สะดวกและปลอดภ ย กรมเจ าท าจ ง ได ว าจ างบร ษ ทท ปร กษาด าเน นการศ กษาภายใต ขอบเขตของการปร บปร งท าเท ยบเร อ ซ งบร การ ณ ป จจ บ น นอกจากน กรมเจ าท าย งม ย ทธศาสตร ตามนโยบายของร ฐบาลในการเช อมโยงการท องเท ยวของกล มจ งหว ด ภาคใต ฝ งอ นดาม น และสน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนาตามโครงการพ ฒนาเขตเศรษฐก จสามฝ าย อ นโดน เซ ย- มาเลเซ ย-ไทย (IMT-GT) ซ งสามารถรองร บข อเสนอโครงการท ท องถ นม ความประสงค ในการพ ฒนาท าเร อใหม ได ในการประช มส มมนาในคร งน ท ปร กษาได แจกเอกสารประกอบการส มมนา และแผ นพ บ ประชาส มพ นธ โครงการ เพ อให ผ ท เข าร วมประช มได ศ กษาข อม ลเบ องต นก อนเร มการประช ม และหล งจากท ปร กษาได น าเสนอความก าวหน าของการศ กษาโครงการให ผ เข าร วมประช มได ทราบแล ว และได ม การเป ดเวท ให ผ เข าร วมประช มได สอบถามและแสดงความค ดเห นเก ยวก บโครงการ ผ เข าร วมประช มส วนใหญ เห นด วยหาก จะม การปร บปร งท าเท ยบเร อท บละม อย างไรก ตามเน องจากประชาชนในพ นท ไม เข าใจจ ดประสงค ของ โครงการท ช ดเจนว าขอบเขตการศ กษาอย ในการปร บปร งท าเร อเด มตามโครงการท จ งหว ดเสนอให กรมเจ าท า ด งน นส วนใหญ จ งม ความต องการให ม การก อสร างท าเท ยบเร อใหม เน องจากท าเท ยบเร อเด มย งอย ในพ นท ความม นคง (พ นท ปลอดภ ยทางทหาร) ซ งประชาชนจะไม สามารถเข าใช ประโยชน ได อย างเต มท ประชาชนจ ง เสนอให แยกส วนท าเท ยบเร อท สร างใหม เป น 3 ประเภท ค อ (1) ท าเท ยบเร อเพ อการท องเท ยว ท ก อสร างได อย างมาตรฐาน ม สาธารณ ปโภคครบสมบ รณ และเพ ยงพอต อการรองร บจ านวนเร อท เข าจอด จ านวน น กท องเท ยวท เพ มข น (2) ท าเท ยบเร อประมงพ นบ าน เพ อให ประชาชนได ใช ประโยชน อย างเต มท และ (3) ท า เท ยบเร อทหาร ซ งเป นท าเท ยบเร อท บละม ป จจ บ น เพ อเป นท าเท ยบเร อสารองทางทหาร ต อไป จากค าช แจงของเจ าหน าท กรมเจ าท าเก ยวก บการปร บปร งท าเท ยบเร อท บละม ด งน ถ งแม ว า โครงการท าเท ยบเร อท บละม จะม ข อจ าก ดด านพ นท โดยอย ในพ นท ความม นคง (พ นท ปลอดภ ยทางทหาร) จ ง ไม สารมารปร บปร งท าเท ยบเร อให ม ขนาดใหญ มากกว าเด มได ประชาชนจ งอาจจะไม ได ใช ประโยชน อย างเต มท แต ทางกรมเจ าท าได มองเห นความสาค ญและศ กยภาพของพ นท ฝ งทะเลอ นดาม นท ต องม การคมนาคมทางน าท ด จ งม งานวางผ งแม บท เพ อก อสร างท าเท ยบเร อขนาดเล กในบร เวณพ นท ชายฝ งทะเลอ นดาม น (จ งหว ดภ เก ต จ งหว ดกระบ จ งหว ดพ งงา (บางส วน)) ซ งประชาชนในพ นท และองค การปกครองส วนท องถ นในพ นท สามารถ เสนอโครงการไปย งจ งหว ดได ซ งทางกรมเจ าท าจะร บไปพ จารณาโดยม การศ กษาและปร บปร งท าเท ยบเร อ ให ก บช มชนต อไป ด งกล าวข างต น ท งน รายละเอ ยดประเด นคาถามและข อค ดเห น รวมท งข อเสนอแนะจากผ เข าร วมประช ม แสดงด ง ตารางท 2 3

4 ต วแทนจากกรมเจ าท ากล าวรายงาน และห วหน าสาน กงานจ งหว ดพ งงาเป ดการประช ม การบรรยายของท ปร กษา ผ เข าร วมประช มสอบถาม/เสนอแนะเก ยวก บโครงการ ร ปท 1 บรรยากาศในการประช มส มมนาคร งท 2 4

5 ตารางท 2 สร ปประเด นข อค ดเห น/ข อเสนอแนะผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 เพ อ นามาใช พ จารณาประกอบการศ กษาของโครงการ รายละเอ ยด ผ แสดงความค ดเห น สร ปประเด น/ข อเสนอแนะ คาตอบ/ข อช แจง ด านว ศวกรรม/ สถาป ตยกรรม 1. บร ษ ทเม ดทราย ท วร 2. สาน กงาน สาธารณส ขจ งหว ด พ งงา 3. สาน กงานการ ท องเท ยวแห ง ประเทศไทย (ททท.) 4. สมาคมธ รก จ ท องเท ยว จ งหว ด พ งงา 5. ผ ประกอบการ บร ษ ทท วร / ชาวบ านในพ นท - เน องจากม เร อเท ยบท าจานวนมาก ข น จ งเสนอให ม การเพ มรอบในการ จอดเท ยบเร อ และการบร หาร จ ดการท าเท ยบเร อท ได มาตรฐานใน อนาคต รวมท งการแก ไขป ญหา ความไม ปลอดภ ยและไม สะดวก เช น การสร างบ นไดข น-ลง เป นต น - อาย การใช งานของคอนกร ตท ใช ก อสร าง โดยเฉพาะท จะสร างในทะเล - การค มค าในการลงท นปร บปร งท เด มแทนท จะสร างใหม เพ อให เก ด ประโยชน ก บช มชนมากท ส ด - การพ ฒนาท าเท ยบเร อต องได มาตรฐาน สวยงาม ปลอดภ ย ม เอกล กษณ ม การบร หารจ ดการอย าง ม ประส ทธ ภาพ ม ส งอ านวยความ สะดวก เช น บ นไดข น-ลง one stop service ห องน า-ห องส ขา การร บ-ส งผ โดยสาร การขนย าย ส งของ เป นต น - ควรแยกประเภทท าเท ยบเร อ เช น ท าเร อของทหาร ท าเท ยบเร อประมง ท าเท ยบเร อท องเท ยว เพ อให ง ายต อ การจ ดการ และการใช ประโยชน - ม ความเห นว าท าเท ยบเร อท บละม แห งน ควรปร บปร งให เป นท าเท ยบ เร อของช มชน และเป นท าเท ยบเร อ สารองของทางทหาร - สภาพของท าเท ยบเร อป จจ บ นม ความแออ ด ส งอ านวยความสะดวก เช น สะพานไม ม หล งคา บ นไดข น- ลงเร อค อนข างส ง สถานท จอดเร อไม ม ท น เร อเล กเข าจอดไม ได เป นต น จ งทาให เก ดความไม สะดวกและอาจ เป นอ นตรายต อผ โดยสาร จ ง ต องการให ม การปร บปร งท าเท ยบ เร อให ได มาตรฐาน และม การจ ดการ ท ด - คอนกร ตจะใช งานได โดยเฉล ย 50 ป หากอย ในทะเลจะม อาย การใช งานประมาณ ป ถ อว า หมดค ณค าทางเศรษฐศาสตร แต ย งสามารถใช งานต อไปได ดาเน นการต อไป ดาเน นการต อไป 5

6 ตารางท 2 (ต อ 1) สร ปประเด นข อค ดเห น/ข อเสนอแนะผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 เพ อนามาใช พ จารณาประกอบการศ กษาของโครงการ รายละเอ ยด ผ แสดงความค ดเห น สร ปประเด น/ข อเสนอแนะ คาตอบ/ข อช แจง ด านส งแวดล อม 6. สาน กงาน สาธารณส ขจ งหว ด พ งงา 7. ต วแทนประชาชน หม 5 บ านท บละม 8. สาน กงานการ ท องเท ยวแห ง ประเทศไทย (ททท.) 9. ต วแทนประชาชน หม 4 บ านท าด น แดง - การจ ดทารายงานควรเป น EHIA มากกว า EIA - การตรวจว ดค ณภาพอากาศและ เส ยงม มาตรฐานท ง 24 ช วโมง และ 8 ช วโมง ควรว ดท งสองมาตรฐาน และ ควรพ จารณาการนาเสนอข อม ลฝ น ละออง เป นราย 8 ช วโมง แทน 24 ช วโมง เน องจากเร อไม ได ว งตลอด 24 ช วโมง - เห นด วยก บการพ ฒนาท าเท ยบเร อ แห งใหม เพ อให ประชาชนได เข ามา ใช ประโยชน อย างเต มท และค ดถ ง ประชาชนในพ นท เป นอ นด บแรก เช น ร านค าของชาวบ าน เน องจาก ป จจ บ นผ ท ได ร บประโยชน ค อ เจ าของก จการ แต ประชาชนในพ นท กล บได ร บผลกระทบทางด าน ส งแวดล อม เช น ม ลฝอย ฝ นละออง กล น เป นต น - ควรม การบร หารจ ดการเร องท จอด รถ และการจ ดการม ลฝอยอย างม ประส ทธ ภาพ เน องจากการบร หาร จ ดการปร มาณขยะจากเกาะส ม ล น เกาะส ร นทร และเกาะตาช ย ม การ จ ดการท ค ระบ ร โดยเทศบาลค ระบ ร - จ ดเต มน าม น ควรม จ ดท ช ดเจนและ ส งผลกระทบต อส งแวดล อมน อย ท ส ด - ควรม มาตรการควบค มและลด มลพ ษทางเส ยงให ก บช มชน เพ อลด ความข ดแย งในช มชน - ควรม การบร หารจ ดการม ลฝอยท ได ประส ทธ ภาพ - ควรคาน งถ งความปลอดภ ยของ ประชาชน น กเร ยน และ น กท องเท ยว เช น การจาก ด ความเร วของการเด นรถ เป นต น - โครงการไม เข าข ายการจ ดทา EHIA จ งจ ดทา EIA ซ งครอบคล ม ด านการศ กษาอาช วอนาม ยและ ส ขภาพ ตามร ปแบบการประเม น EIA - การตรวจว ดค ณภาพอากาศ โครงการจ ดทาตามร ปแบบของ กฎหมายส งแวดล อม - ท ปร กษาจะนาเร องมาตรการ จ ดการขยะเสนอในการ ประเม นผลกระทบส งแวดล อม ด วย 6

7 ตารางท 2 (ต อ 2) สร ปประเด นข อค ดเห น/ข อเสนอแนะผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 เพ อนามาใช พ จารณาประกอบการศ กษาของโครงการ รายละเอ ยด ผ แสดงความค ดเห น สร ปประเด น/ข อเสนอแนะ คาตอบ/ข อช แจง การ ประชาส มพ นธ 10. บร ษ ทเม ดทราย - ขอเสนอแนะให เพ ม เวลาใน ท วร การศ กษาในช มชนเพ มมากข น 11. นาวาตร ทหารเร อ - จากการร บฟ งเส ยงประชาชนใน พ นท จะเห นว าประชาชนบางส วน ย งไม เข าใจว ตถ ประสงค ของ โครงการเท าท ควร จ งม การเสนอให ม การปร บปร งท าเท ยบเร อแห งใหม ท ประชาชนจะสามารถเข าใ ช ประโยชน ได อย างเต มท ด งน นท ปร กษาควรม การประชาส มพ นธ เพ มเต มเพ อสร างความเข าใจท ช ดเจนให ก บประชาชน 12. สมาคมธ รก จ ท องเท ยว จ งหว ด พ งงา อ นๆ 13. ต วแทนประชาชน หม 5 บ านท บละม - ควรให ช มชนเข ามาม ส วนร วมในการ บร หารจ ดการท าเท ยบเร อ - การเข าจอดเร อประมงของชาวบ าน ไม สามารถเข าจอดได เน องจากม เร อ จานวนมากท เข าจอด 14. ต วแทนทหารเร อ - ศ กษาข อตกลงท าเท ยบเร อให ช ดเจน ฝ ายทหารเร อมอบให จ งหว ด หร อไม เพ อความม นคงและความ ปลอดภ ย เพราะท าเท ยบเร อ ด งกล าวเป นท าเร อสารองของทหาร 15. สมาคมธ รก จ ท องเท ยว จ งหว ด พ งงา - ป จจ บ นน กท องเท ยวเก นข ด ความสามา รถใน การรองร บ น กท องเท ยว ป ญหาท ตามมา ค อ ป ญหาม ลฝอย จ งควรม การบร หาร จ ดการท ม ประส ทธ ภาพ 16. ทหารเร อ - พ นท การปร บปร งท าเท ยบเร อท บ ละม เป นพ นท ปลอดภ ยทางทหาร ด งน น ทางกรมเจ าท าและทางท ปร กษาต องม การหาร อก บทาง กองท พเร อพ งงา ตลอดการศ กษา ป จจ บ นอ ทยานแห งชาต หม เกาะส ม ล นย งไม ม ข ดจ าก ดของจ า นวน น กท องเท ยวท เป นต วเลขทางสถ ต ในการบร การน กท องเท ยว บร ษ ทนา - ท ปร กษานาไปพ จารณาหา ช องทางประชาส มพ นธ เพ อความ เข าใจท ถ กต องต อไป ดาเน นการต อไป ดาเน นการต อไป - ท ปร กษาจะนาข อค ดเห นด งกล าว ไปปร กษาหาร อ เพ อหาว ธ การ ปร บปร งท เหมาะสมต อไป 7

8 ตารางท 2 (ต อ 2) สร ปประเด นข อค ดเห น/ข อเสนอแนะผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 เพ อนามาใช พ จารณาประกอบการศ กษาของโครงการ รายละเอ ยด ผ แสดงความค ดเห น สร ปประเด น/ข อเสนอแนะ คาตอบ/ข อช แจง อ นๆ (ต อ) 16. ทหารเร อ - เท ยวต างๆ ต องหาร อก บทางอ ทยาน แห งชาต หม เกาะส ม ล น ถ งข ดจ าก ด ของจ านวนน กท องเท ยวท จะ สามารถเข าไปเท ยวชมอ ทยาน แห งชาต ได ในแต ละว น 3.4 สร ปความค ดเห นจากแบบสอบถาม นอกจากการร บฟ งความค ดเห นในเวท ส มมนาร บฟ งความค ดเห นคร งท 2 เม อว นท 16 ต ลาคม 2557 แล วย งม การร บฟ งความค ดเห นของผ เข าร วมประช มผ านทางแบบสอบถาม ซ งม ผ ตอบแบบสอบถาม ท งส น 42 คน จากผ เข าร วมส มมนา 120 คน สามารถสร ปได ด งต อไปน 1) ข อม ลท วไป ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นเพศชาย (ร อยละ 73.8) อาย ระหว าง ป (ร อยละ 38.1) น บถ อศาสนาพ ทธมากท ส ด (ร อยละ 92.9) ระด บการศ กษาส วนใหญ ค อ ปร ญญาตร (ร อยละ 45.2) รองลงมา ค อ ประถมศ กษา (ร อยละ 16.7) อาช พหล กส วนมากประกอบอาช พร บราชการหร อร ฐว สาหก จ (ร อยละ 50.0) รองลงมาค อ ผ นาช มชน (ร อยละ 16.7) 2) ความค ดเห นต อการพ ฒนาโครงการ (1) ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ (ร อยละ 64.3) เห นด วยก บการออกแบบปร บปร งท าเท ยบ เร อท บละม โดยระบ ประเด นต างๆ ด งน - ท าเท ยบเร อป จจ บ นน เส อมสภาพมาก ช าร ดทร ดโทรม เน องด วยใช งานมานาน ท าให ไม ปลอดภ ยและไม สะดวกต อน กท องเท ยว และย งขาดการบร หารจ ดการท ด ท งด านธ รก จและการจ ดการมลพ ษ โดยเฉพาะขยะม ลฝอย ถ าม การปร บปร งแล วทาให การร บส งน กท องเท ยวได มากข นและเพ ยงพอ การเด นทางท ปลอดภ ย สะดวกรวดเร ว ซ งม ผลด ต อช อเส ยงจ งหว ดและประเทศชาต - ในการปร บปร งท าเร อน น จะต องม การบร หารจ ดการท ด นอกจากน ย งต องม การจ ด ระเบ ยบของหม บ าน ในการใช เส นทางร วมก นของการท องเท ยว และการจ ดการด านธ รก จ การค า ตลอดจน การจ ดการเร องขยะม ลฝอย (2) ผ ตอบแบบสอบถามม ข อว ตกก งวล (ร อยละ 23.8) ด งน - การบร หารจ ดการ ท าเท ยบเร อย งด อยประส ทธ ผล เน องจากชาวบ านใช ประโยชน ไม ได และท ผ านมาไม ม โอกาสได ใช พ นท ท าเท ยบเร อ และเจ าของท ม อ านาจในการบร หารไม ใช คนในพ นท และ หม บ านไม ได รายได จากการใช ท าเท ยบเร อเพ อบาร งร กษาท องท - ม ป ญหาขยะ การจราจรไม ปลอดภ ย - การขออน ญาตใช พ นท จากกองท พเร อ - การขยายพ นท เพ อรองร บการบร การการท องเท ยวจะเก นศ กยภาพของท าเร อ ซ ง ป จจ บ นสภาพทร ดโทรมอย างมาก - กรณ ต อเต มสะพานเด ม ควรค าน งถ งความปลอดภ ยในการใช งานในระยะยาวด วย (อาย สะพานเด มสามารถใช ได อ กไม นาน) - การจ ดการพ นท ใช สอยท ม ประโยชน ก บสภาพช มชนโดยร วม 8

9 - ศ กษาผลกระทบท เก ยวข องตามหล กว ชาการอย างจร งจ งและแท จร ง - ม ผลกระทบต อชาวบ านประมงพ นบ านเพราะป จจ บ นม ความลาบากในการใช ท าเท ยบเร อ - การใช จ ายงบประมาณ เน องจากม ข อม ลในการปร บปร งพ นท เด มมากกว าการก อสร างจร ง - ชาวบ านเกรงว าจะถ กก ดก น ไม ให เข าใช ประโยชน (3) ผ ตอบแบบสอบถามไม แสดงความค ดเห น (ร อยละ 7.1) และผ ตอบแบบสอบถามไม เห น ด วย (ร อยละ 4.8) โดยให เหต ผลว า เป นเขตพ นท ความปลอดภ ยทางทหาร จ งไม เหมาะสม (ต ดเขตทหาร) ไม สามารถรองร บการขยายต วได ทางเข าแคบ 3) แนวทางหร อร ปแบบการปร บปร งท าเท ยบเร อ ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ (ร อยละ 47.6) เห นด วยก บแนวทางหร อร ปแบบการปร บปร งท าเท ยบเร อตามร ปแบบท 2 มากกว าร ปแบบท 1 และ 3 โดยให เหต ผลด งน - หน าท าเท ยบเร อจะได จอดเร อได มากข น และไม ต องข ดลอกด นหน าท ามาก - ความแออ ดน อยกว าแบบท 3 ม ความสะดวกในการเข าออกของเร อ และการลงน าม น ร บส งน กท องเท ยว และในการขนส งส นค า - สามารถเพ มพ นท ท างานได มากย งข น ม ความเสมอภาคระหว างเร อใหญ และเร อเล ก และ เพ มทางขนส งเป นสองทาง พ นท บนบกสามารถจ ดการจราจรง ายเป นระเบ ยบ - ร ปแบบท นสม ย กว างขวางสามารถร บน กท องเท ยวเพ มข น - ถ งแม จะลงท นส งแต ค มค าในระยะยาว ค าบ าร งร กษาง าย ม ค าใช จ ายน อย ไม กระทบ โครงสร างเด มมากน ก และบร หารจ ดการง ายกว า ในส ดส วนร อยละ 14.3 เห นด วยก บร ปแบบท 1 และร ปแบบท 3 ในส ดส วนท เท าก น โดย ผ ตอบแบบสอบถามท เห นด วยก บร ปแบบท 1 ให เหต ผลว า เป นท เหมาะสม จ านวนท จอดรถผ โดยสาร เข า- ออกสะดวกต อน กท องเท ยว และผ ตอบสอบถามท เห นด วยก บร ปแบบท 3 ให เหต ผลว า ขยายพ นท กว างข นการ จอดเร อไม แออ ด 4) การร บร ข อม ลโครงการ ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ (ร อยละ 47.6) ร เร องการจ ด ประช มส มมนาฯ โดยทราบจากจดหมายเช ญของมหาว ทยาล ยขอนแก น รองลงมาทราบจากการแจ งจาก หน วยงานต นส งก ด (ร อยละ 38.1) และหล งจากได ร บฟ งข อม ลโครงการจากคณะท ปร กษาแล วผ ตอบ แบบสอบถามส วนมาก (ร อยละ 59.5) ม ความเข าใจในระด บปานกลาง ในส วนของข อม ลข าวสารจาก โครงการฯ ท ผ ตอบแบบสอบถามส วนมาก (ร อยละ 33.3) ต องการทราบเพ มเต มเก ยวก บข อม ลด านส งแวดล อม และท ศนคต ของประชาชนในพ นท รองลงมาต องการทราบเพ มเต มเก ยวก บข อม ลด านว ศวกรรมและ สถาป ตยกรรม (ร อยละ 19.0) ข อม ลด านอ นๆ (ร อยละ 14.3) และข อม ลด านเศรษฐศาสตร (ร อยละ 11.9) โดย ข อม ลท ต องการทราบในด านต างๆ ม ด งต อไปน ด านส งแวดล อมและท ศนคต ของประชาชนในพ นท - ผลกระทบด านน เวศว ทยาให ช ดเจนมากข น - ต องการให ด แลในเร องการจ ดการส งแวดล อมให มากข น เช น การจ ดการขยะหร อคราบ น าม น รวมท งระเบ ยบว น ยของน กท องเท ยว - ผลกระทบต อส งแวดล อมและว ถ ช ว ตของช มชน - หน วยงานท ด แลร บผ ดชอบหล งจากปร บปร งเสร จแล ว ด านว ศวกรรมและสถาป ตยกรรม - แบบแปลนโครงสร างท าเร อ ควรออกแบบโดยอาศ ยความเป นท องถ น ม เอกล กษณ ว สด ท ใช จ ดทา ม ลค าก อสร าง และการใช พ นท หล งจากช วงเวลาในการใช ท าเท ยบเร อ 9

10 ด านเศรษฐศาสตร - รายได ท คาดว าจะได ร บ ความค มค า อาย ใช งาน - ข อม ลการส งเสร มการท องเท ยว - สน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนาตามโครงการพ ฒนาเขตเศรษฐก จสามฝ าย โดยต องการ ทราบล กษณะการดาเน นการ ด านอ นๆ - การบร หารจ ดการหล งจากโครงการแล วเสร จ และผลประโยชน และการม ส วนร วมในการ ใช งานของประชาชนในพ นท - ข อม ลด านความม นคงและด านจ ดระเบ ยบส งคม - การจ ดการพ นท การดาเน นโครงการ 5) ความค ดเห นเก ยวก บการประชาส มพ นธ และการม ส วนร วมของประชาชนในการด าเน น โครงการ ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ (ร อยละ 66.7) เห นว าควรม การจ ดประช มกล มย อยในท องถ น เพ อเป น การประชาส มพ นธ ท ท าให ประชาชนท วไป และคนในช มชนท อย ในพ นท โครงการได ร บร ข อม ลโครงการอย าง ท วถ ง รองลงมาค อ ว ธ การส งข อม ลผ านเส ยงตามสายของช มชน (ร อยละ 45.2) ว ธ การแจกแผ นพ บข อม ล โครงการในพ นท โครงการและการส งข อม ลหร อข าวสารโครงการผ านส อว ทย ช มชนหร อหน งส อพ มพ ท องถ น (ร อยละ 40.5) สาหร บการประช มในคร งน ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ (ร อยละ 57.1) เห นว าโครงการได เป ด โอกาสให ผ เข าร วมประช มได แสดงความค ดเห นอย ในระด บมาก 6) การประเม นการประช ม ในการประเม นการประช มในคร งน ผ ตอบแบบสอบถามม ความพ งพอใจในการจ ดประช มใน ระด บปานกลาง ด งน - เอกสารประกอบการประช มและแผ นพ บ ร อยละ การบรรยายของว ทยากร ร อยละ ร ปแบบและว ธ การนาเสนอข อม ลโครงการ ร อยละ ความเหมาะสมของเวลาในการนาเสนอข อม ล ร อยละ ความเหมาะสมของเวลาในการตอบข อซ กถาม/ให ข อเสนอแนะ ร อยละ สถานท จ ดประช ม ร อยละ การอานวยความสะดวก (เช น การต อนร บ การลงทะเบ ยน ฯลฯ) ร อยละ ) ข อเสนอแนะเพ มเต ม สามารถสร ปเป นประเด นได ด งน (1) การปร บปร งท าเท ยบเร อ - โดยภาพรวมไม เหมาะสมในการปร บปร ง ควรสร างท าเท ยบเร อใหม ท ได มาตรฐาน รองร บการขยายต วในอนาคตได ด ให เหมาะสมก บแหล งท องเท ยวท ม ช อเส ยงระด บโลก เช น เกาะส ม ล น เกาะ ส ร นทร เกาะตาช ย - ใช งบประมาณการปร บปร งน ไปสมทบการสร างท าเท ยบเร อใหม ท สมบ รณ และเป น มาตรฐาน - ควรศ กษาท มาของท าเร อรวมท งข อตกลงการใช ท าเร อระหว างกองท พเร อก บจ งหว ด และเพ มเต มความค ดเห นของกองท พเร อ - ท าเร อทางเล อก(แห งใหม ) เป นอ านาจการต ดส นใจของใคร ควรช แจ งให ช ดเจน เพราะหากเด นหน าร บฟ งความค ดเห นต อไปจนครบข นตอน หมายถ งว าย งม ความจ าเป นต องสร างใหม หร อจะ ซ อมแซมท าเร อป จจ บ น 10

11 - ผลประโยชน ท เก ดข นก บช มชนในการปร บปร งท าเท ยบเร อ (2) การบร หารจ ดการพ นท - ถ าปร บปร งท าเท ยบเร อจะม ผลกระทบต อชาวบ านประมงพ นบ านหร อผ ท อย ข างเค ยงในการใช ประโยชน ท าเท ยบเร อ เน องจากป จจ บ นการใช ประโยชน พ นท บร หารโดยเอกชน ซ งเช าพ นท สะพานท าเท ยบเร ออย หล งจากการต อเต มท าเท ยบเร อ ผลประโยชน ย งคงอย ก บผ เช าโดยไม ก อให เก ด ผลประโยชน ต อชาวบ าน - แนวทางการบร หารจ ดการท ส งเสร มให ช มชนม ส วนร วม โดยเฉพาะการใช ประโยชน ของประชาชน เวลาท ใช ในการเข าออกและการจอดของเร อ และการเก บเง นค าจอดเร อ - การก อสร างท าเท ยบเร อท บละม ป จจ บ นผ ใดเป นผ ด แล แล วใครเป นผ อน ญาตให ใช พ นท ให พ จารณาให รอบคอบเพราะฐานท พเร อท บละม แจ งให ทราบถ งความม นคงของชาต จะเป นประเด น ป ญหาต อไป (3) การออกแบบการปร บปร งท าเท ยบเร อ - ควรหาข อม ลเพ มเต มว าจะเก ดประโยชน ก บช มชนมากน อยแค ไหน ถ าขยายต อเต ม จะเก ดผลข างเค ยงก บด านไหนบ าง เช น ด านการคมนาคม ด านผ ประกอบการ ผลประโยชน และเร อง น เวศว ทยา ส งแวดล อม ด านความม นคง (อย ใกล ฐานท พเร อ) ภ ยธรรมชาต ฯลฯ - ควรให ม เจ าหน าท ในพ นท ม ส วนร วมในการประเม นการออกแบบ เพราะจะทราบ สภาพส งแวดล อมในพ นท ได ด ล กษณะภ ม อากาศ กระแสน า และอ นๆ - ป จจ บ นบร เวณท าเร อ เป นท จอดเร อของเร อประมงพ นฐาน ถ าโครงการผ าน คณะกรรมการจ ดสร างและปร บปร งท าเท ยบเร อให จ ดสร างท าเร อสาหร บเร อประมงพ นบ านได ใช ประโยชน ด วย - มาตรการด านจราจร การจ ดการคราบน าม น ขยะและน าเส ย ต องม ความช ดเจน (4) การสร างท าเท ยบเร อท ปร บปร ง - พ จารณาถ งว ธ การและผลท เก ดข นจากการข ดลอก เน องจากป ญหาของน าข นน าลง การนาพาตะกอนมาจากท อ น - ระยะเวลาในการก อสร าง (5) เอกสารประกอบการประช ม - ให ตรวจสอบความถ กต องของข อม ลในเอกสารประกอบการประช ม ห วข อ 14.4 (หน า 25-26) กรณ แหล งน าเค ม ต องระบ ความเค มของน าทะเลด วย เน องจากค ณล กษณะทางกายภาพของน า จ ดและน าเค มแตกต างก น การเก บต วอย างแพลงก ตอนพ ช แพลงก ตอนส ตว ส ตว หน าด น ควรระบ ว ธ ให ช ดเจน และใช ว ธ การท เป นมาตรฐาน และควรตรวจสอบความถ กต องของข อม ล เช น แพลงก ตอนพ ชจ านวนไฟล มท รายงานม มากเก นไปหร อไม 22 ไฟล ม เหต ท ไม เจอส ตว หน าด นเลยน นใช ว ธ มาตรฐานหร อไม ควรระบ ขอบเขต ขนาดท ศ กษา เฉพาะส ตว ท มองเห นหร อไม และให ตรวจสอบวรรคตอนด วย (6) การม ส วนร วมของประชาชน - ในการประช มคร งต อไปควรเช ญผ เก ยวข อง ผ ได ร บผลกระทบมาร บทราบข อม ล โดยตรง ผลสร ป ความค ดเห นจากแบบสอบถามซ งย งม จ านวนน อยและย งไม เข าใจจ ดประสงค ท ช ดเจนของ โครงการ ด งน น จะต องม การประชาส มพ นธ ถ งจ ดประสงค ของโครงการและอธ บายร ปแบบท ช ดเจน เพราะ จากแบบสอบถามบอกว าม ความเข าใจระด บปานกลางเท าน น โดยท ปร กษาจะปร กษาก บกรมเจ าท า เพ อการ ใช ว ธ การและดาเน นการประชาส มพ นธ ต อไป 11

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 (ร าง) แนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการหร อก จการประเภท โครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คม อ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก

More information

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ น เพ อการบร หารจ ดการส งแวดล อม พ.ศ. 2550 2551 ในพ นท ร บผ ดชอบส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 (จ งหว ดภ เก ต พ งงา กระบ ตร ง และสต ล)

More information

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา 1. ความเป นมาของโครงการ เน องจากพ นท ชายฝ งทะเลภาคตะว นออกเป นท ต งของน

More information

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว เอกสารเผยแพร ก มภาพ นธ 2557 เอกสารประกอบการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Scoping) (ค.1) การศ กษาและจ ดท ารายงาน การว

More information

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร โครงการ/ก จกรรม ในการขอกาหนดประโยชน ตอบแทนอ น ป 58 (จากการระดมกล ม เพ อเข ยนโครงการ/ก จกรรม จานวน 2 โครงการ) 1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร ในการอบรม เม อว นท 23 24 เมษายน 2558

More information

ºπ ÿ» µ å À Ÿ ΩÕ ÿ π Ÿ ΩÕ Õ πµ ÿ 𠪻 ºπªØ µ æ ËÕ Ÿ ΩÕ ª â«æ µ À Õ ø ŸÕÕ πµå

ºπ ÿ» µ å À Ÿ ΩÕ ÿ π Ÿ ΩÕ Õ πµ ÿ 𠪻 ºπªØ µ æ ËÕ Ÿ ΩÕ ª â«æ µ À Õ ø ŸÕÕ πµå ISBN 974-9632-48-6 à Ë 2/3 ºπ ÿ» µ å À Ÿ ΩÕ ÿ π Ÿ ΩÕ Õ πµ ÿ 𠪻 ºπªØ µ æ ËÕ Ÿ ΩÕ ª â«æ µ À Õ ø ŸÕÕ πµå π ß ππ ºπ æ µ Ëß «âõ «ß æ µ Ëß «âõ ค าน า ป จจ บ นประเทศไทยย งขาดการจ ดการขยะม ลฝอยท เป นระบบอย างครบวงจร

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน คานา

ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน คานา ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน โดย สาน กท องเท ยวโดยช มชน องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย น (องค การมหาชน) หร อ อพท. คานา องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

รป.1 แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.)

รป.1 แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.) แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.) รป.1 1. ด านการบร หารและบร การท วไป (100 คะแนน) ก จกรรมท 1 ด แลท กข ส ขของผ ใต บ งค บบ ญชาอย างใกล ช ด (13 คะแนน) 1.1 จ ดแบ งกล มการปกครองบ

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ คำน ำ

รายงานฉบ บสมบ รณ คำน ำ รายงานฉบ บสมบ รณ คาน า คำน ำ สาน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได มอบหมายให มหาว ทยาล ย วล ยล กษณ ศ กษาสารวจข อม ลด านการขนส งและจราจรเพ อจ ดทาแผนแม บทในเม องภ ม ภาค จ งหว ดสต ล

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

{ ก } สารบ ญ. แนวทางในการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบ Smart Card ๒๔๖๙/๔๖ ๓

{ ก } สารบ ญ. แนวทางในการจ ดท าบ ตรประจ าต วประชาชนแบบ Smart Card ๒๔๖๙/๔๖ ๓ { ก } สารบ ญ เร อง เลขท ส.ย นย น หน า ๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๙ ก มภาพ นธ ๒๕๔๕ โครงการขยายการจ ดท าระบบให บร การประชาชนทางด านการทะเบ ยนและบ ตรแบบใหม ๒๖๔๙/๔๕ ๑ ๒. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๕ ก นยายน ๒๕๔๕

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข ยน-พ มพ หน งส อราชการ จ ดท าโดย

ค ม อ การปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข ยน-พ มพ หน งส อราชการ จ ดท าโดย ค ม อ การปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข ยน-พ มพ หน งส อราชการ จ ดท าโดย ฝ ายบร หารงานท วไป ส าน กงานบร หารหน สาธารณะ กระทรวงการคล ง 1 ส งหาคม 2554 ค าน า การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ๑ ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ส วนการศ กษาสงเคราะห กองพ ทธศาสนศ กษา สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ค ม อการดาเน นงานโครงการสร

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ค ม อการดาเน นงานโครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

แผนบร หารความเส ยง กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ ม ข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนบร หารความเส ยง กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ ม ข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนบร หารความเส ยง กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ ม ข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ คำนำ จากการทบทวนผลการดาเน นงานของกองท นปร

More information

รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ)

รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ) รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ) ฝ ายตรวจต ดตามและประเม นผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค การบร หารส

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559)

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559) แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559) องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ อ าเภอหนองเส อ จ งหว ดปท มธาน ค าน า แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา หมายถ ง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมขององค

More information

การประเม นศ กยภาพของท อย อาศ ยเพ อการพ ฒนาเป นโฮมสเตย ในพ นท แหล งท องเท ยว เช งเกษตร กรณ ศ กษา พ นท แหล งท องเท ยวเช งเกษตร หม ท ๓ ต าบลคลองเข อน

การประเม นศ กยภาพของท อย อาศ ยเพ อการพ ฒนาเป นโฮมสเตย ในพ นท แหล งท องเท ยว เช งเกษตร กรณ ศ กษา พ นท แหล งท องเท ยวเช งเกษตร หม ท ๓ ต าบลคลองเข อน การประเม นศ กยภาพของท อย อาศ ยเพ อการพ ฒนาเป นโฮมสเตย ในพ นท แหล งท องเท ยว เช งเกษตร กรณ ศ กษา พ นท แหล งท องเท ยวเช งเกษตร หม ท ๓ ต าบลคลองเข อน อ าเภอคลองเข อน จ งหว ดฉะเช งเทรา โดย ณ ชชา ป ยว ฒ สก

More information