การขนส งส นค าและผ โดยสารจากไทยไปมาเลเซ ย และผลกระทบภายใต บ นท กความตกลงระหว างไทย-มาเลเซ ย

Size: px
Start display at page:

Download "การขนส งส นค าและผ โดยสารจากไทยไปมาเลเซ ย และผลกระทบภายใต บ นท กความตกลงระหว างไทย-มาเลเซ ย"

Transcription

1 การขนส งส นค าและผ โดยสารจากไทยไปมาเลเซ ย และผลกระทบภายใต บ นท กความตกลงระหว างไทย-มาเลเซ ย ประเทศไทยม อาณาเขตต ดต อก บมาเลเซ ยท งทางบกและทางน า และม แนวพรมแดนต ดก น เป นระยะประมาณกว า ๕๐๐ ก โลเมตร ครอบคล ม ๔ จ งหว ด ได แก สต ล สงขลา ยะลาและนราธ วาส โดยทาง บกม การคมนาคมต ดต อก นได ท งทางรถยนต และทางรถไฟ ทางน าม ท าเร อท สามารถเด นเร อต ดต อก นได ท งฝ ง ทะเลในอ าวไทยและทะเลอ นดาม น ประกอบก บผลจากข อตกลงเขตการค าเสร อาเซ ยนระหว างก น ภายในประเทศสมาช กอาเซ ยน ท าให มาเลเซ ยเป นค ค าท ม ม ลค าการค าส งส ดเม อเท ยบก บประเทศอ นๆ ใน อาเซ ยน ต งแต เด อน มกราคม-ส งหาคม ๒๕๕๕ การค าระหว างไทย-มาเลเซ ย ม ม ลค าการค ารวม ๕๒๗, ๖๙๐.๙ ล านบาท โดยเป นการค าชายแดนระหว างไทย-มาเลเซ ย ม ลค า ๓๕๔,๑๙๑ ล านบาท ไทย ส งออก ๒๐๙,๒๗๐ ล านบาท และน าเข า ๑๔๔,๙๒๐ ล านบาท ส นค าส งออกท ส าค ญได แก ยางพารา ล านบาท รองลงมาได แก ผล ตภ ณฑ ยางอ นๆ เคร องคอมพ วเตอร อ ปกรณ และส วนประกอบ ไม แปรร ป มอเตอร และ เคร องก าเน ดไฟฟ า ตามล าด บ และส นค าส าค ญท ไทยน าเข าจากมาเลเซ ย ได แก เคร องจ กรไฟฟ าใช ในการ คมนาคมและการส อสาร อ ปกรณ เคร องใช ไฟฟ า เคร องจ กรท ใช ในอ ตสาหกรรมและส วนประกอบ เป นต น สภาพและปร มาณการค าและการขนส งป จจ บ น ณ ด านชายแดนไทย-มาเลเซ ย การค าชายแดนระหว างไทย-มาเลเซ ย สามารถท าได โดยผ านด านถาวรระหว าง ประเทศไทย ก บมาเลเซ ยท งหมด ๙ แห ง ได แก (๑) ด านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา (๒) ด านปาด งเบซาร อ.สะเดา จ. สงขลา (๓) ด านส ไหงโก-ลก จ.นราธ วาส (๔) ด านตากใบ อ.ตากใบ(ท าเร อ) จ.นราธ วาส (๕) ด านบ าน ประกอบ อ.นาทว จ.สงขลา (๖) ด านว งประจ น อ.ควนโดน จ.สต ล (๗) ด านสต ล (ท าเร อ (๘) ด านเบตง จ.ยะลา และ (๙) ด านบ เก ะตา อ.แว ง นราธ วาส การค าชายแดนไทย-มาเลเซ ย ณ ด านสะเดา ต งแต ป ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ม ปร มาณการค า มากกว า ๒๐๐,๐๐๐ ล านบาท ซ งเป นด านท ม ม ลค าการค าส งส ด การท ด านสะเดาม ปร มาณส นค าเข า-ออก ส ง เป นเพราะอย ห างจาก อ.หาดใหญ ประมาณ ๕๐ ก โลเมตร ม เส นทางคมนาคมส ช องทางและม เส นทางเช อมต อ ก บถนนสายหล กของมาเลเซ ยซ งทอดยาวจากเหน อจรดใต และเช อมไปถ งส งคโปร สามารถส งออกส นค าโดยใช ท าเร อป น งได สะดวก ป จจ ยเหล าน ส งผลให การค าชายแดน ณ ด านสะเดา ม ปร มาณส งเม อเท ยบก บด านอ นๆ การค าชายแดนไทย-มาเลเซ ย ณ ด านปาด งเบซาร ม ปร มาณการค ารองลงมา โดยในป ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ม ปร มาณการค ามากกว า ๑๕๐,๐๐๐ ล านบาท โดยด านปาด งเบซาร น เป นด านศ ลกากรทางบก ท ขนส งส นค าท งทางรถยนต และทางรถไฟ ซ งโดยมากจะเป นการขนส งทางรถไฟ ส าหร บการเด นทางข ามแดนเข า-ออกระหว างไทยและมาเลเซ ยน นสามารถกระท าได ท งการ เด นทางด วยรถยนต ส วนต วและรถโดยสารสาธารณะไม ประจ าทาง ส าหร บการขนส งส นค าและการเด นทาง ด วยรถยนต ส วนต วเข า-ออกระหว างประเทศน นม เง อนไขท แตกต างก น ด งน ๑) การเด นทางผ านเข าออกมาเลเซ ย รถยนต ท ผ านเข า-ออกต องม เอกสารต างๆ ได แก ใบอน ญาตให น ารถยนต ส วนบ คคลจากต างประเทศเข าประเทศมาเลเซ ย (International Circulation Permit, ICP) สม ดทะเบ ยนรถท แปลเป นภาษามาเลเซ ยหร ออ งกฤษ เอกสารการท าประก นบ คคล ประเภท ๓ ท ครอบคล มถ งประเทศมาเลเซ ยและใบอน ญาตข บข ท ไม หมดอาย และม การแปลเป นภาษาอ งกฤษ

2 ๒ อย างไรก ตาม ร ฐบาลมาเลเซ ยอน ญาตให รถไทยเข าประเทศมาเลเซ ยได โดยไม ม ใบอน ญาต ได ไม เก นระยะ ๒ ก โลเมตรจากด านชายแดนท เข าประเทศมาเลเซ ยเท าน น ส าหร บการน ารถยนต ส วนบ คคลส ญชาต มาเลเซ ยเข า มาไปในประเทศไทย เป นไปตามประกาศกรมการขนส ง ฉบ บท ๗/๒๕๒๘ ซ งก าหนดให รถโดยสารท จด ทะเบ ยนในต างประเทศเข ามาในประเทศไทยได เพ ยง ๕ ด าน ค อ ด านส ไหงโกลก ด านเบตง ด านสต ล ด าน สะเดา และด านปาด ง-เบซาร โดยสามารถเข าได ไม เก นเขตท องท อ.เม อง ของจ งหว ดท น ารถเข า ในกรณ ท ม ความประสงค จะน ารถเข ามาประเทศไทยเก นกว าจ ดท ก าหนดไว แต อย ในท องท จ งหว ดนราธ วาส ยะลา ป ตตาน สต ล และสงขลา ต องย นค าขอใบอน ญาตเป นหน งส อต อกรมการขนส งทางบก ณ สถานกงส ลไทยหร อสถานท ต ไทยในประเทศมาเลเซ ยก อนการน ารถเข ามา หร อสามารถขออน ญาต ณ ส าน กงานขนส งจ งหว ดท น ารถมาใน คร งแรก ส าหร บกรณ รถขนส งส นค าท จะเข ามาย งประเทศไทยจะต องเป นรถท จดทะเบ ยนในประเทศไทย ๒) ส าหร บการขนส งส นค าผ านแดนน น ทางมาเลเซ ยย นยอมให ม การขนส งส นค าเน าเส ย ง ายทางถนนจากไทยผ านมาเลเซ ยไปย งส งคโปร ได และย งสามารถขนส นค าท วไปจากส งคโปร ผ านมาย ง ประเทศไทยได ส าหร บเท ยวกล บ โดยเป นไปตามความตกลงในการขนส งส นค าผ านแดน โดยมาเลเซ ยก าหนด จ ดเข าท ด านบ ก ตกาย ฮ ต มตรงข ามก บด านสะเดาเท าน น ผลกระทบจากบ นท กความตกลงระหว างไทย-มาเลเซ ย ถ งแม ว าการค าชายแดนระหว างไทยและมาเลเซ ยจะด าเน นไปด วยความเก อหน นซ งก นและ ก น แต นโยบายและมาตรการหลายประการของมาเลเซ ย ภายใต ความตกลงระหว างประเทศ ได ส งผลกระทบ จนเก ดเป นป ญหาและอ ปสรรคต อการค าชายแดนของประเทศท งสอง โดยเฉพาะการจ าก ดปร มาณส นค าและ ป ญหาการขนส งส นค าข ามแดน ด งน ๑. บ นท กความเข าใจระหว างไทย-มาเลเซ ยว าด วย การขนส งส นค าเน าเส ยง ายผ านแดน โดยทางถนนจากประเทศไทยผ านมาเลเซ ยไปส งคโปร (Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Malaysia on the movement in transit of perishable goods by road from Thailand through Malaysia to Singapore) ป จจ บ นการขนส งทางถนนระหว างไทยก บมาเลเซ ยเป นไปตามบ นท กความเข าใจว าด วย การขนส งส นค าเน าเส ยง ายทางถนนจากประเทศไทยผ านแดนมาเลเซ ยไปย งส งคโปร ลงนามว นท ๒๔ พฤศจ กายน ๒๕๒๒ ซ งเป นความตกลงเก ยวก บการอ านวยความสะดวกการขนส งส นค าระหว างก นเพ ยงฉบ บ เด ยวท ม อย โดยมาเลเซ ยย นยอมให ไทยขนส งส นค าเน าเส ยง าย ได แก ปลา ส ตว น าจ าพวกท ม เปล อกห มต ว หอย เน อส ตว แช เย นหร อแช แข ง ผลไม ผ กสด แช เย นหร อแช แข ง ทางถนนจากไทยผ านแดนมาเลเซ ยไปย ง ส งคโปร ได ไม เก น ๓๐,๐๐๐ ต น/ป โดยยกเว นการช าระอากร ภาษ ค าธรรมเน ยม หร อค าภาระอ นๆ ต อมาเม อ ฝ ายไทยม ปร มาณการขนส งส นค าเน าเส ยง ายทางถนนผ านแดนมาเลเซ ยไปย งส งคโปร เพ มข นท กๆ ป ท าให การ ขนส งเก นเพดานปร มาณส นค าท ก าหนดไว ในความตกลง เป นผลให ผ ประกอบการของไทยต องร บภาระ ค าใช จ ายเพ มข น ส นค าเก ดเส ยหายมากข น ส งผลต อต นท นการขนส งและราคาส นค า ในส วนของการขนส งผ โดยสารทางถนนระหว างไทยและมาเลเซ ย ย งไม ม การจ ดท าความ ตกลงระหว างประเทศรองร บ โดยการขนส งผ โดยสารบร เวณชายแดนไทย-มาเลเซ ยในป จจ บ นเป นเพ ยงการ อน ญาตเฉพาะคร งคราวภายใต เง อนไขและเขตพ นท ตามท ท งสองประเทศก าหนด จ งเป นข อจ าก ดและอ ปสรรค ของท งผ ประกอบการและน กท องเท ยวในการเด นทางและท องเท ยวทางถนนระหว างสองประเทศ

3 ๓ ๒. ร างความตกลงไทย-มาเลเซ ยว าด วยการขนส งส นค าผ านแดนทางถนน (Agreement between the Government of Kingdom of Thailand and the Government of malaysia on Transit Transport of Goods by Road) จากข อจ าก ดและอ ปสรรคต างๆ ของบ นท กความเข าใจว าด วยการขนส งส นค าเน าเส ยง ายฯ ไทยจ งได เสนอให ม การจ ดท าความตกลงไทย-มาเลเซ ยว าด วยการขนส งส นค าผ านแดนทางถนนข นมา เพ อเป น การขยายโอกาสการให บร การขนส งส นค าและผ โดยสารระหว างไทยก บมาเลเซ ย และม ผลเป นการยกเล กบ นท ก ความเข าใจว าด วยการขนส งส นค าเน าเส ยง ายทางถนนจากประเทศไทยผ านแดนมาเลเซ ยไปย งส งค โปร ซ งม การจ าก ดประเภทของส นค าและปร มาณของส นค าเน าเส ยง าย โดยจะท าให การขนส งส นค าและผ โดยสาร ระหว างประเทศไทยและมาเลเซ ยเป นไปด วยความสะดวกและรวดเร ว ช วยแก ไขป ญหาด านการขนส งส นค า และผ โดยสารทางถนนระหว างไทย-มาเลเซ ยให คล คลายลง โดยไม ต องรอให กรอบความตกลงด านการอ านวย ความสะดวกในการขนส งของอาเซ ยนซ งอย ระหว างการด าเน นการของประเทศสมาช กม ผลใช บ งค บเป นผลให เก ดการขยายต วทางเศรษฐก จระหว างสองประเทศท งในด านการค าและบร การท องเท ยว โดยป จจ บ นกระทรวง คมนาคมได น าเสนอกรอบเจรจาเพ อจ ดท าบ นท กความเข าใจด งกล าวฯ ต อคณะร ฐมนตร และร ฐสภาเพ อ พ จารณาให ความเห นชอบตามมาตรา ๑๙๐ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก อนท จะด าเน นการเจรจา จ ดท าบ นท กความเข าใจด านการขนส งส นค าและผ โดยสารทางบกระหว างไทย-มาเลเซ ยต อไป ๓. ความตกลงภายใต กรอบความตกลงการขนส งต อเน องหลายร ปแบบ (ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport ) กรมขนส งทางน าและพาณ ชย นาว ได ออก พระราชบ ญญ ต การขนส งต อเน องหลายร ปแบบ พ.ศ.๒๕๔๘ โดยม การบ งค บใช เม อว นท ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ท าให ประเทศเพ อนบ านสามารถขนส งส นค าผ านแดนไทยได โดยไม จ าก ดปร มาณและประเภทส นค า อย างไรก ตามในป จจ บ นม เพ ยงประเทศไทยและฟ ล ปป นส เท าน นท ให ส ตยาบรรณภายใต ความตกลงฯ ด งกล าว ส วน ประเทศเพ อนบ านไทยได แก มาเลเซ ย พม า ลาว และก มพ ชา ย งไม ได ให ส ตยาบรรณ ด งน นไทยจ งไม สามารถ ใช ประโยชน จากความตกลงด งกล าวเพ อขนส งส นค าผ านแดนไปประเทศมาเลเซ ยได อย างเสร ๔. ความตกลงอาเซ ยนว าด วยการอานวยความสะดวกในการขนส งส นค าผ านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) จากการประช มอย างเป นทางการของผ น าร ฐบาลอาเซ ยน คร งท 6 เม อว นท 16 ธ นวาคม 2541 ณ กร งฮานอย ประเทศเว ยดนาม ร ฐมนตร เศรษฐก จอาเซ ยนได ร วมลงนามในกรอบความตกลงอาเซ ยนว า ด วยการอ านวยความสะดวกในการขนส งส นค าผ านแดน และท ประช มส ดยอดผ น าอาเซ ยนได เห นชอบก บ แผนปฏ บ ต การฮานอย (Hanoi Plan of Action) ซ งก าหนดให ประเทศสมาช กเร มด าเน นการตามกรอบความ ตกลงอาเซ ยนว าด วยการอ านวยความสะดวกในการขนส งส นค าผ านแดน ภายในป พ.ศ โดยม ว ตถ ประสงค เพ ออ านวยความสะดวกในการขนส งส นค าผ านแดนระหว างประเทศสมาช กอาเซ ยนให ม ระบบการ ขนส งผ านแดนท ม ประส ทธ ภาพเพ อสน บสน นการจ ดต งเขตการค าเสร อาเซ ยน โดยกรอบความตกลงน ม ผลใช บ งค บแล ว เม อว นท 2 ต ลาคม 2543 ซ งประเทศสมาช กอาเซ ยนได จ ดส งส ตยาบ นสารให เลขาธ การอาเซ ยนครบ ท ง 10 ประเทศแล ว แต อย างไรก ตามการดาเน นการตามกรอบความตกลงฯ ย งไม สามารถเร มได เน องจากม พ ธ สารฯ บางฉบ บท ย งไม สามารถสร ปประเด นให เห นพ องก นได จ านวน ๒ ฉบ บ ได แก พ ธ สาร ๒ การก าหนดท ท า การด านพรมแดน และพ ธ สาร ๗ ระบบศ ลการกรผ านแดน จากจานวนพ ธ สารฯ ท งหมด 9 ฉบ บ

4 ๔ ข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ ๑. ความตกลงว าด วยการขนส งส นค าข ามแดนไทย-มาเลเซ ย กระทรวงคมนาคมอย ระหว าง ร วมยกร างกรอบการเจรจาก บมาเลเซ ยเพ อน าเสนอคณะร ฐมนตร และเสนอต อร ฐสภา ท งน หากม ผลบ งค บใช จะช วยแก ไขป ญหาความไม สะดวกในการผ านแดนท งหมด รวมท งป ญหาการให บร การรถโดยสารผ านแดนและ ความไม สมด ลในการให ความอะล มอล วยในการให รถเด นทางข ามแดนท ไทยให มาเลเซ ยและท มาเลเซ ยให ไทย ได ด งน น ภาคร ฐควรเร งด าเน นการแก ไขป ญหา โดยเฉพาะการน าประเด นเข าหาร อผ านกรอบการเจรจาท งใน ระด บทว ภาค และกรอบความร วมม อต างๆ เช น ASEAN และ IMT-GT เป นต น ๒. ภายใต กรอบเจรจาของ ASEAN โดยภาคร ฐ ควรเจรจาเร งร ดให มาเลเซ ยให ส ตยาบ นใน ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport เพ ลดความเส ยเปร ยบในการขนส งส นค า ผ านแดน เน องจากไทยได ให ส ตยาบ นด งกล าวแล ว และออกพระราชบ ญญ ต การขนส งส นค าหลายร ปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ งเป นผลให มาเลเซ ยสามารถขนส งส นค าผ านแดนไทยได ท กชน ดโดยไม จ าก ดปร มาณ และหาก มาเลเซ ยย งไม ให ส ตยาบ น ไทยก ไม สามารถขยายปร มาณการขนส งส นค าผ านแดนมาเลเซ ยไปย งส งคโปร ได ๓. ควรม การเตร ยมความพร อมในท กด านเพ อรองร บกฎ ระเบ ยบ และข อบ งค บท จะต อง ปฏ บ ต ร วมก นภายใต ความตกลงฯ ต างๆ เช น บ รณาการกฏหมายของหน วยงานต างๆ ให เสร มสร างความ ได เปร ยบแก ประเทศ และสอดคล องก บความตกลงฯ ต างๆ ท จะเก ดข นในอนาคตต อไปได *************************************** ว ลาส น แจ มอ ล ตร ตน กล ม IMT-GT/มาเลเซ ย/อ นโดน เซ ย ส าน กความร วมม อการค าการลงท น กรมการค าต างประเทศ

5 ๕ ท มาข อม ล: กรมการขนส งทางบก กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เกษม ช จาร ก ล, จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย การขนส งทางถนนระหว างประเทศไทยก บประเทศ เพ อนบ าน

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต Myanmar คลองกระ ระนอง อ.บ านตาข น ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช กระบ อ.ท งสง ป ตตาน อ.สะเดา ยะลา นราธ อ.ส ไหงโก-ลก Sungai Petani อ.เบตง Malaysia 19 ธ นวาคม

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ ความเป นมา ภายใต สถานการณ เศรษฐก จย คโลกาภ ว ตน ท การแข งข นม ความร นแรงและรวดเร วมากข นท งทางด าน ต นท น สายการผล ต

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

ท ศทางการพ ฒนาโครงการ IMT-GT และประโยชน ต อไทย 1

ท ศทางการพ ฒนาโครงการ IMT-GT และประโยชน ต อไทย 1 ท ศทางการพ ฒนาโครงการ IMT-GT และประโยชน ต อไทย โครงการพ ฒนาเขตเศรษฐก จสามฝ าย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ถ กร เร มข นเม อป พ.ศ. 2536 ด วยว ตถ ประสงค ของการจ ดต งเพ อส งเสร มความร

More information

เอกสารช ดน จ ดท าข น เพ อประโยชน ส าหร บให บร การแก หน วยงานผ ว าจ างศ กษาเท าน น ห ามม ให บ คคลใดก ตามท าการลอกเล ยน ท าซ า เปล ยนแปลง หร อเผยแพร ส

เอกสารช ดน จ ดท าข น เพ อประโยชน ส าหร บให บร การแก หน วยงานผ ว าจ างศ กษาเท าน น ห ามม ให บ คคลใดก ตามท าการลอกเล ยน ท าซ า เปล ยนแปลง หร อเผยแพร ส เอกสารช ดน จ ดท าข น เพ อประโยชน ส าหร บให บร การแก หน วยงานผ ว าจ างศ กษาเท าน น ห ามม ให บ คคลใดก ตามท าการลอกเล ยน ท าซ า เปล ยนแปลง หร อเผยแพร ส วนใด ส วนหน งหร อท งหมดแก บ คคลภายนอก โดยม ได ร บอน

More information

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550 รายงานผลการด าเน นงาน/ส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งาน//ก จกรรม 1. ทางพ เศษสายศร ร ช-วงแหวน รอบนอกกร งเทพมหานคร 27,022 (เง นอ ดหน น ค าจ ด กรรมส ทธ ท ด

More information

รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4

รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4 รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4 ระด บความส าเร จของการด าเน นงานตามแผนการต ดตามและประเม นผล ด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ด านการขนส งและจราจร (แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ. 2555-2558)

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน บทสร ปผ บร หาร รายงานฉบ บน เป นการน าเสนอผลการศ กษาข อม ลศ กยภาพของผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศในอาเซ ยนรวมท งน าเสนอแนวทางการเตร ยมความพร อมให ผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยในการสร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

514 การประกอบและเตร ยมการก อสร าง

514 การประกอบและเตร ยมการก อสร าง 1. การเจรจาการค าบร การระหว างประเทศ บร การก อสร างและบร การทางว ศวกรรมท เก ยวเน อง Construction and Related Engineering Services ในการเจรจาการค าบร การระหว างประเทศภายใต กรอบองค การการค าโลก (WTO) ได

More information

ท าอย างไรเกษตรกรไทยเข าถ งและใช ประโยชน FTA : เพ อพ ฒนาส การส งออก ข าวโพดเล ยงส ตว สถานการณ ข าวโพดเล ยงส ตว ของโลก

ท าอย างไรเกษตรกรไทยเข าถ งและใช ประโยชน FTA : เพ อพ ฒนาส การส งออก ข าวโพดเล ยงส ตว สถานการณ ข าวโพดเล ยงส ตว ของโลก ท าอย างไรเกษตรกรไทยเข าถ งและใช ประโยชน FTA : เพ อพ ฒนาส การส งออก ข าวโพดเล ยงส ตว สถานการณ ข าวโพดเล ยงส ตว ของโลก หน วย : ล านต น รายการ 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 +/-(%) (56/57) / (57/58) การผล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

การลดข นตอนและระยะเวลา การปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน

การลดข นตอนและระยะเวลา การปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน การลดข นตอนและระยะเวลา การปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2546-2550 2 ช วโมง (1) (1) - - เจ าหน าท ร บค าร อง เจ าหน าท ร บค าร อง - - สอบถามข อเท จจร งเบ องต น สอบถามข

More information

ปฏ ร ปการศ กษา ปฏ ร ปประเทศไทย

ปฏ ร ปการศ กษา ปฏ ร ปประเทศไทย ปฏ ร ปการศ กษา ปฏ ร ปประเทศไทย กล มงานบร การว ชาการ 3 ส าน กว ชาการ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร จากค ากล าวท ว า การศ กษาสร างคน คนสร างชาต แสดงให เห นว าการศ กษาเป นเคร องม อ ส าค ญในการพ ฒนาคนหร

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย หน า ๕ พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป นป ท ๖๖ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช

More information

(สร ปสาระส สาค ญ) ข อเสนอ การปฏ ร ปประเทศไทย รวบรวมจากส สวนราชการและประมวลผลโดย ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ต ธ นวาคม

(สร ปสาระส สาค ญ) ข อเสนอ การปฏ ร ปประเทศไทย รวบรวมจากส สวนราชการและประมวลผลโดย ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ต ธ นวาคม Error! Number cannot be represented in specified format. ๑ เล มท (สร ปสาระส ส าค ญ) ข อเสนอ การปฏ ร ปประเทศไทย รวบรวมจากส ส วนราชการและประมวลผลโดย ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ธ นวาคม

More information

บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1. จากการว เคราะห ป ญหาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในบทท 3 ม ประเด น ป ญหาหล กสร ปได 3 ประการ ค อ ป ญหาประการแรก การใช ประโยชน ทร พยากรธรรมชาต เฉพาะ ด

More information

บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ

บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ 1.1 บทน า ประเทศไทยม เศรษฐก จท ค อนข างเป ด ภาคเศรษฐก จระหว างประเทศของไทย ท งด านการค าและ การลงท น จ งเป นภาคเศรษฐก จท ม ความส าค ญต อการเจร ญเต บโตทางเศรษฐก

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ.ศ.

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ.ศ. ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ ร ฐบาลได แถลงนโยบายด านเศรษฐก จและส งคมต

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม

More information

เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain

เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain ผ อานวยการส าน กวางแผนการเกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ประเด นนาเสนอ 1 สถานการณ

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ ให ประกาศว า

More information