ข าวท 3 / ว นท 3 ต ลาคม 2557

Size: px
Start display at page:

Download "ข าวท 3 / ว นท 3 ต ลาคม 2557"

Transcription

1 ข าวท 3 / ว นท 3 ต ลาคม 2557 กรมการขนส งทางบก ย า!!!! รถบรรท กไม ประจ าทาง 70 ต องจ ดท าใบก าก บ การขนส ง ระบ!!!! ชน ด น าหน ก และจ ดส งส นค า พร อมให เจ าหน าท ตรวจสอบ ระหว างขนส ง ต งแต 1 พฤศจ กายน 2557 เป นต นไป ฝ าฝ นม โทษปร บไม เก น 50,000 บาท นายว ฒนา พ ทรชนม รองอธ บด กรมการขนส งทางบก เป ดเผยว า ตามท พลอากาศเอกประจ น จ นตอง รองห วหน าคณะร กษาความสงบแห งชาต (คสช.) และร ฐมนตร ว าการกระทรวงคมนาคม ม นโยบายในการ แก ป ญหารถบรรท กไม ปฏ บ ต ตามกฎหมายท เก ยวก บการขนส ง ท งการบรรท กน าหน กเก นกว าท กฎหมายก าหนด การไม ตรวจสอบส นค าและควบค มการบรรท ก จนเป นสาเหต ของป ญหาอ บ ต เหต อาชญากรรม การแพร ขยายของยา เสพต ดให โทษ และการท าลายโครงสร างพ นฐานด านการขนส ง เช น ถนนและสะพาน โดยส งการให กรมการขนส งทางบกหา มาตรการเสร มในการก าหนดให ผ ได ร บใบอน ญาตประกอบการขนส งต องม ส วนร วมในการตรวจสอบ ควบค มก าก บ ด แลการขนส ง อย างเป นร ปธรรม ซ งกรมการขนส งทางบกโดยความเห นชอบของคณะกรรมการ ควบค มการขนส งทางบกกลาง เม อว นท 4 ก นยายน 2557 ได ก าหนดให ผ ประกอบการขนส งด วย รถบรรท กไม ประจ าทาง รถ 70 ต องจ ดท าใบก าก บการขนส งไว ประจ ารถขณะท าการขนส งท กค น เพ อ แสดงต อเจ าหน าท ท เข าตรวจสอบ พร อมท งส าเนาเก บไว ท ส าน กงานไม น อยกว า 1 ป เพ อใช ในการก าก บด แล และตรวจสอบการขนส งส นค าในภาพรวมของประเทศ ต งแต ว นท 1 พฤศจ กายน 2557 เป นต นไป ท งน หาก ผ ประกอบการขนส งฝ าฝ นละเลยไม จ ดท าใบก าก บการขนส งให ถ กต องครบถ วนจะม ความผ ดตามกฎหมายว าด วยการ ขนส งทางบก พ.ศ ข อหาความผ ดตามมาตรา 34 ไม ปฏ บ ต ตามเง อนไขท ทางราชการก าหนด และม บทลงโทษ ตามมาตรา 131 ม โทษปร บไม เก น 50,000 รองอธ บด กรมการขนส งทางบก กล าวด วยว า ผ ประกอบการขนส งหร อผ ท ได ร บมอบหมายเป น ลายล กษณ อ กษรจะต องกรอกข อม ลและลงลายม อช อในใบก าก บการขนส งให ครบถ วน ท งในส วนของผ ประกอบการ ขนส ง รถบรรท ก พน กงานข บรถ เส นทางและส นค า โดยต องให รายละเอ ยดเก ยวก บช อผ ประกอบการขนส ง เลขท และว นส นอาย ใบอน ญาตประกอบการขนส ง ทะเบ ยนรถ ล กษณะรถท ท าการขนส ง ชน ดและว นส นอาย ของ ใบอน ญาตข บรถ รวมถ งจ ดต นทาง ปลายทาง และรายละเอ ยดของประเภทส นค า ปร มาณและจ ดส งส นค าระหว าง ทางท ถ กต อง และครบถ วนสมบ รณ ซ งภาคร ฐจะใช เป นฐานข อม ลในการก าก บด แลการขนส งส นค าด วย รถบรรท กไม ประจ าทาง และวางแผนระบบการขนส งส นค าทางถนน รวมท งการอน ญาตประกอบการขนส ง ด วยรถบรรท กไม ประจ าทางให ม ความเหมาะสม เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการจ ดการขนส งส นค าของ

2 ประเทศ ในขณะท ผ ประกอบการขนส งจะสามารถใช ข อม ลจากใบก าก บการขนส งส นค าในการวางแผนจ ดการเด น รถในแต ละช วงเวลาให เก ดความค มค าก บ การใช รถเพ อท าการขนส ง รวมท งตรวจสอบพน กงานข บรถโดยต องม ใบอน ญาตข บรถท ถ กต องตามกฎหมาย และควบค มด แลให การจ ดส งส นค าถ กต องตรงตามท บ นท กใน ใบก าก บการขนส งได อ กด วย ท งน ผ ประกอบการขนส งสามารถสอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท ส าน กการขนส ง ส นค า กรมการขนส งทางบก โทร ในว นและเวลาราชการ รองอธ บด กรมการขนส งทางบก กล าวใน ท ายท ส ด.. ชร นทร พร / ข าว

3 ใบก าก บการขนส ง 1. ช อผ ได ร บใบอน ญาตประกอบการขนส ง 1.1 บ คคล นาย/ นาง/ นางสาว 1.2 น ต บ คคล หจก./ บจก./ บมจ./ อ นๆ 2. ใบอน ญาตประกอบการขนส งเลขท /25 ส นอาย / /25 จ งหว ด 3. รถท ใช ท าการขนส ง 3.1 เลขทะเบ ยนรถ - ล กษณะรถ 3.2 เลขทะเบ ยนรถพ วง - ล กษณะรถ 4. พน กงานข บรถ 4.1 นาย/นาง/นางสาว ใบอน ญาตเลขท / ชน ด ท. ส นอาย / /25 เลขประจ าต วประชาชาชน นาย/นาง/นางสาว ใบอน ญาตเลขท / ชน ด ท. ส นอาย / /25 เลขประจ าต วประชาชาชน จ ดต นทาง สถานท จ ดปลายทาง สถานท ถนน ถนน ต าบล ต าบล อ าเภอ อ าเภอ จ งหว ด จ งหว ด ล าด บ รายการ ชน ด/ประเภทส นค า รวมน าหน ก ปร มาณส นค า (น าหน กส นค า...ก.ก. หร อ ปร มาตร ลบ.ม.) จ ดส งส นค า หมายเหต : ให ประจ าไว ก บรถส าหร บแสดงเม อม การขอตรวจ ลงช อ ผ บ นท ก ( ) ต าแหน ง ว นท

4 ว ธ ปฏ บ ต 1. ให ผ ได ร บใบอน ญาตประกอบการขนส งจ ดท าใบก าก บการขนส งข น จ านวน 1 ฉบ บ พร อมส าเนา 1 ฉบ บ 2. ให ผ ได ร บใบอน ญาตประกอบการขนส งเก บส าเนาใบก าก บการขนส งไว ณ ท ท าการ หร อส าน กงานของตน และให มอบต นฉบ บท ท าข นแก ผ ข บรถน าต ดไปก บรถท ใช ท าการขนส ง เพ อแสดงแก เจ าหน าท เม อม การขอตรวจ 3. ให ผ ได ร บใบอน ญาตประกอบการขนส งหร อผ ได ร บมอบหมายเป นผ กรอกรายละเอ ยดในใบก าก บการขนส ง พร อมลงลายม อช อให ครบถ วน 4. เม อด าเน นการขนส งเสร จส น ให ผ ได ร บใบอน ญาตประกอบการขนส งเก บใบก าก บการขนส งหร อส าเนาไว ณ ท ท าการ หร อส าน กงานของตนเป นเวลาไม น อยกว า 1 ป ค าเต อน การจ ดท าใบก าก บการขนส ง เป นเง อนไขในใบอน ญาตประกอบการขนส งไม ประจ าทางด วยรถท ใช ในการขนส ง ส ตว หร อส งของ ตามมาตรา 32 (6) แห งพระราชบ ญญ ต การขนส งทางบก พ.ศ ผ ใดไม ปฏ บ ต ตามม ความผ ดต อง ระวางโทษตามมาตรา 131 ปร บไม เก นห าหม นบาท

5 ใบก าก บการขนส ง (ใบต อ) ล าด บ รายการ ชน ด/ประเภทส นค า รวมน าหน ก ปร มาณส นค า (น าหน กส นค า...ก.ก. หร อ ปร มาตร ลบ.ม.) จ ดส งส นค า หน า 2 (ลงช อ ผ บ นท ก ( ) ต าแหน ง ว นท หมายเหต : ให ใช ส าหร บบ นท กกรณ รายการบ นท กในใบแรกไม เพ ยงพอ : รายการ รวมน าหน ก หมายถ งน าหน กรวมท กรายการ(ท งสองฉบ บ) โดยไม ต องกรอกรายการ รวมน าหน ก ในฉบ บแรก

6 หล กเกณฑ และว ธ การปฏ บ ต เก ยวก บการจ ดท าใบก าก บการขนส ง โดยท คณะกรรมการควบค มการขนส งทางบกกลาง ในการประช มคร งท ๔/๒๕๕๗ เม อว นท ๔ ก นยายน ๒๕๕๗ อน ม ต ให นายทะเบ ยนกลางก าหนดเง อนไขเก ยวก บมาตรฐานบร การในการประกอบการขนส งไว ในใบอน ญาต ประกอบการขนส งไม ประจ าทางด วยรถท ใช ในการขนส งส ตว หร อส งของตามมาตรา ๓๒ (๖) แห งพระราชบ ญญ ต การขนส งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ด งน ผ ได ร บใบอน ญาตประกอบการขนส งต องจ ดท าใบก าก บการขนส งไว ประจ ารถขณะท าการขนส ง เพ อใช ส าหร บการตรวจสอบของหน วยงานท เก ยวข อง ท งน แบบใบก าก บการขนส ง หล กเกณฑ และว ธ การปฏ บ ต ให เป นไป ตามท อธ บด ก าหนด อธ บด กรมการขนส งทางบก จ งก าหนดแบบใบก าก บการขนส ง และหล กเกณฑ ว ธ การปฏ บ ต เก ยวก บ การจ ดท าใบก าก บการขนส งไว ด งน 4๑. ใบก าก บการขนส งให ม รายการตามแบบท ก าหนดท ายหน งส อน 5๒. หล กเกณฑ และว ธ การปฏ บ ต เก ยวก บการจ ดท าใบก าก บการขนส ง 6(๑) ในการใช รถท าการขนส ง ผ ได ร บใบอน ญาตประกอบการขนส งไม ประจ าทางด วยรถท ใช ในการ ขนส งส ตว หร อส งของต องบ นท กรายละเอ ยดตามรายการในใบก าก บการขนส ง ให ครบถ วนถ กต องตามความเป นจร ง ในการน ผ ได ร บใบอน ญาตประกอบการขนส งอาจมอบหมายให บ คคลใดเป นผ บ นท กรายการแทนได โดยการ มอบหมายน น ต องกระท าเป นลายล กษณ อ กษร แต ท งน ผ ได ร บใบอน ญาตประกอบการขนส งย อมไม พ นความร บผ ด ตามกฎหมาย 7(๒) การจ ดท าใบก าก บการขนส ง ให ผ ได ร บใบอน ญาตประกอบการขนส งไม ประจ าทางด วยรถท ใช ใน การขนส งส ตว หร อส งของจ ดท าข นเป นสองฉบ บ เอกสารต นฉบ บให จ ดเก บไว ประจ ารถ ในขณะท าการขนส ง เพ อใช ส าหร บการตรวจสอบของ เจ าหน าท ท เก ยวข องก บการขนส ง ส วนส าเนาเอกสารให จ ดเก บไว ณ ท ท าการ หร อ ส าน กงานของตนเป นเวลาไม น อยกว า ๑ ป น บแต ว นท ท าการขนส งเสร จส น

เอกสารการร บฟ งความค ดเห น

เอกสารการร บฟ งความค ดเห น ร าง พระราชบ ญญ ต ว ตถ อ นตราย (ฉบ บท.. ) พ.ศ.......... โดยท เป นการสมควรแก ไขเพ มเต มกฎหมายว าด วยว ตถ อ นตราย พระราชบ ญญ ต น ม บทบ ญญ ต บางประการเก ยวก บการจ าก ดส ทธ และเสร ภาพของบ คคล ซ งมาตรา ๒๙ ประกอบก

More information

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ. 2515 กระทรวงแรงงานและสว สด การส

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2528 เป นป ท 40ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯให ประกาศว

More information

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน า ๓๐ ประกาศคณะกรรมการก าก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการร บเง น การจ ายเง น การตรวจสอบ และการควบค มภายในของบร ษ ทประก นช ว ต พ.ศ. ๒๕๕๗ ธ รก จประก นภ ยเป

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ. 2515 กระทรวงแรงงานและสว สด การส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนงานด านข อม ลข าวสาร ล บ ของทางราชการ ของ ส วนอานวยการ สาน กบร หารกลาง ภายใต กระบวนการสน บสน น ของสาน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จ ดทาโดย...ส วนอานวยการ

More information

ประกาศคณะกรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท ศน และก จการโทรคมนาคมแห งชาต เร อง การน าเข าเคร องว ทย คมนาคม

ประกาศคณะกรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท ศน และก จการโทรคมนาคมแห งชาต เร อง การน าเข าเคร องว ทย คมนาคม หน า ๗๒ ประกาศคณะกรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท ศน เร อง การน าเข าเคร องว ทย คมนาคม โดยท เห นเป นการสมควรก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การเก ยวก บการน าเข าเคร องว ทย คมนาคม เพ อให ผ ท ประสงค จะน าเข าเคร

More information

พระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๓ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป นป ท ๖๓ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๓ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป นป ท ๖๓ ในร ชกาลป จจ บ น ให ประกาศว า มาตรา ๔ พระราชบ ญญ ต น ไม ใช บ งค บก บการปฏ บ ต หน าท ในราชอาณาจ กรของคน พระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๓ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป นป ท ๖๓ ในร

More information

การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา

การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา เป นมาตรการหน งของ การค มครองผ บร โภค ตาม พระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค พ.ศ. 2522 ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2541

More information

พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย หน า ๕ พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป นป ท ๖๖ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช

More information

พระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ.๒๕๒๑

พระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ.๒๕๒๑ พระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ.๒๕๒๑ บ ญญ ต ไว ควบค มการท างานของคนต างด าวท ขออน ญาตท างานในประเทศไทยและสงวนอาช พ บางอย างไว ส าหร บคนไทย โดยคนต างด าวท จะขออน ญาตท างานได ม 3 ประเภท ค อ คนต างด

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย หน า ๑ ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารและการใช จ ายเง นโครงการแก ไขป ญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยท คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให กระทรวงมหาดไทยด าเน นการโครงการแก ไขป ญหา ความยากจน ตามมต เม อว นท ๑๗ ส งหาคม

More information

ว ธ การปฏ บ ต งาน (Work Instruction)

ว ธ การปฏ บ ต งาน (Work Instruction) (Work Instruction) (Extension of Ship s License) เลขท เอกสาร : WI SRB - 03 ว นท เร มใช : กรกฎาคม 2557 หน วยงานท ถ อครองเอกสาร : ส าน กมาตรฐานทะเบ ยนเร อ ผ จ ดท า : ต าแหน ง ลงนาม ว นท น กว ชาการขนส งช

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information

พระราชบ ญญ ต ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร.

พระราชบ ญญ ต ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. หน า ๒๔ พระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๓ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป นป ท ๖๓ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information

ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ...

ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ... เอกสารประกอบการประช มส มมนา ว นท ๑๓ ส งหาคม ๒๕๕๘ ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ.......... โดยท เป นการสมควรม กฎหมายว าด วยการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต. มาตรา ๑ พระราชบ ญญ

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

ค ม อการจ ดซ อจ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม

ค ม อการจ ดซ อจ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม ค ม อการจ ดซ อจ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม โดยท วไปการด าเน นงานเก ยวก บการพ สด จะม หน วยงานท เก ยวข องภายใต ร ปแบบการจ ดองค กร การบร หารซ งเป นหน วยงานท

More information

ตามโครงการ ว ทยาล ยเสร มสร าง OTOP ยะลา ส ดาวเด น

ตามโครงการ ว ทยาล ยเสร มสร าง OTOP ยะลา ส ดาวเด น ค ม อการบร หารจ ดการกล ม ด วยหล กธรรมาภ บาล (6 ก) ตามโครงการ ว ทยาล ยเสร มสร าง OTOP ยะลา ส ดาวเด น จ ดทำโดย สำน กงำนพ ฒนำช มชนจ งหว ดยะลำ คานา ค ม อการบร หารจ ดการกล มด วยหล กธรรมาภ บาล ( 6 ก) เล มน จ

More information

การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๒๑ เป นป ท ๓๓ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรด เกล าฯ ให ประกาศว า

การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๒๑ เป นป ท ๓๓ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรด เกล าฯ ให ประกาศว า พระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๒๑ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป นป ท ๓๓ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรด เกล าฯ ให ประกาศว

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖

หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ

More information

ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม

ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม ค าน า จากการปร บปร งกระบวนการจ ดการความร ในป จจ บ น ท าให หน วยงานต องจ ดการ ความร ให เป นระบบ ม มาตรฐานเพ

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน

ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 ประสงค จะร บสม

More information

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ ๑ ๒๕๕๗ ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ กระทรวงย ต ธรรม กรมราชท ณฑ กองส งคมสงเคราะห สารบ ญ เร อง หน า ๒ การดาเน นงานเคร อข ายส งคมสงเคราะห ในงานราชท ณฑ 3 แนวทางการประสานงานก บหน วยงานภาคส

More information

- 3 - /5.1.1.5 ควบค ม...

- 3 - /5.1.1.5 ควบค ม... - 2-4.1.1 รองผ ก าก บการป องก นปราบปราม เป นห วหน างานอ านวยการ และงานป องก น ปราบปราม 4.1.2 รองผ ก าก บการจราจร เป นห วหน างานจราจร ๔.๑.๓ รองผ ก าก บการส บสวน เป นห วหน างานส บสวน ๔.๑.๔ พน กงานสอบสวนท

More information

ค ม อการให บร การประชาชน

ค ม อการให บร การประชาชน ค ม อการให บร การประชาชน จ ดท าโดย ฝ ายอ านวยการ ๓ กองบ งค บการอ านวยการ ต ารวจภ ธรภาค ๖ (ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๖ ) ค าน า การจ ดท าค ม อมาตรฐานการปฏ บ ต งานต ารวจภ ธรภาค ๖ ในคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อปร บปร งเพ

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

สาน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต โดยกล มกฎหมาย

สาน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต โดยกล มกฎหมาย สาน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต โดยกล มกฎหมาย คานา ส าน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต (สกพส.) โดยความ เห นชอบของคณะกรรมการบร หารกองท น ในการประช มคร งท ๕/๒๕๕๗ ว นท ๒๔ กรกฎาคม

More information