4. เปร ยบเท ยบการส งรายงานฯ แบบเด มและแบบใหม

Size: px
Start display at page:

Download "4. เปร ยบเท ยบการส งรายงานฯ แบบเด มและแบบใหม"

Transcription

1

2 1. ความหมายของ E-form 2. แนวค ดการพ ฒนา 3. การออกแบบระบบ E-form 4. เปร ยบเท ยบการส งรายงานฯ แบบเด มและแบบใหม 5. แนะนาข นตอนการใช งาน 6. ข อด ของระบบ E-Form

3 ความหมายของระบบ E-Form ระบบการจ ดส งรายงานการจ ดการพล งงานทางอ เล กทรอน กส หร อ E-Form เป น ระบบจ ดเก บข อม ลและร บ-ส งรายงานผลการตรวจสอบและร บรองการจ ด การพล งงานของโรงงานควบค มและอาคารควบค ม ในร ปแบบอ เล กทรอน กส โดยดาเน นการผ านระบบอ นเทอร เน ต เด ม ส งเอกสารต นฉบ บรายงาน การจ ดการพล งงาน + ซ ด ใหม ส งข อม ลรายงานการจ ดการพล งงาน ในร ปไฟล อ เล กทรอน กส ผ านทาง ระบบอ นเทอร เน ต

4 แนวค ดการพ ฒนา E-form 1. เพ มความสะดวกในการม ช องทางการร บ - ส งข อม ลทาง อ เล กทรอน กส (E-Form) ท เก ยวข องก บการดาเน นการจ ด การพล งงานของโรงงานควบค มและอาคารควบค ม 2. เพ อให โรงงานควบค มและอาคารควบค มม เคร องม อในการ จ ดเก บข อม ลการจ ดการพล งงานท เป นระบบ และสามารถ ใช ประโยชน ข อม ลในการอน ร กษ พล งงานได เต มท

5 การออกแบบระบบ E-Form ผ าน Web Browser 1 eform.dede.go.th CA Server 2 E-Form Application Server พพ. เห นชอบ ข อม ล รายงาน ORACLE Temp Base 4 DEDE Database 5 จ ดเก บเข าส ฐานข อม ล การอน ร กษ พล งงาน E-Form Database 3

6 การร กษาความล บและความถ กต องของข อม ล ม ระบบร กษาความปลอดภ ยท ได มาตรฐาน และเป นไปตามข อก าหนด การทาธ รกรรมทางอ เล คทรอน คส ม การเข ารห สข อม ลทางฝ งผ ส งและถอดรห สทางฝ งผ ร บตาม มาตรฐานสากล ป องก นผ อ นท ไม ม ส ทธ ล กลอบด ข อม ล ใช ระบบ Certification Authority (CA) ในการย นย นต วบ คคล ม ระบบป องก นการล กลอบด ข อม ลระหว างการร บ-ส ง ม โปรแกรมช วยในการตรวจสอบความถ กต องในการบ นท กข อม ล

7 ข อด ของการใช งานระบบ E-Form 1. สามารถเร ยกด ข อม ลเด มท เคยส งรายงานแล วน าไปประกอบการ จ ดการอน ร กษ พล งงาน เช น การประเม นศ กยภาพ เป นต น 2. สามารถกรอกข อม ลการใช พล งงานได ตลอดเวลา 3. ท าให ทราบการเปล ยนแปลงหร อแนวโน มการใช พล งงานของ โรงงานควบค ม/อาคารควบค ม 4. ท าให ทราบว าการจ ดการอน ร กษ พล งงานในขณะน นย งไม ครบถ วน ในข นตอนอะไร 5. ท าให การด าเน นการจ ดการอน ร กษ พล งงานเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ

8 เปร ยบเท ยบการส งรายงานฯ แบบเด มและแบบใหม ข นตอนการส งรายงานการจ ดการพล งงานแบบเด ม รง.ควบค ม/อค.ควบค มจ ดทา รายงานการจ ดการพล งงาน ข นตอนการส งรายงานการจ ดการพล งงานแบบใหม รง.ควบค ม/อค.ควบค มจ ดทา รายงานการจ ดการพล งงาน ผ ตรวจสอบฯ ตรวจสอบและร บรองรายงานการจ ดการพล งงาน โดยจ ดทารายการตรวจสอบการจ ดการพล งงาน ผ ตรวจสอบฯ ตรวจสอบและร บรองรายงานการจ ดการพล งงาน โดยจ ดทารายการตรวจสอบการจ ดการพล งงาน ผ ตรวจสอบฯ จ ดทารายงานผลการตรวจสอบและ ร บรองการจ ดการพล งงาน ส งให รง.ควบค ม/อค.ควบค ม รง.ควบค ม/อค.ควบค มจ ดส ง รายงานผลการตรวจสอบและร บรองการจ ดการพล งงาน (รายงานการจ ดการพล งงาน + รายการตรวจสอบฯ) ในร ปแบบเอกสารต นฉบ บ พร อมแผ น ซ ด ไฟล อ เลคทรอน คส รง.ควบค ม/อค.ควบค มจ ดทา รายงานผลการตรวจสอบและร บรองการจ ดการพล งงาน (รายงานการจ ดการพล งงาน + รายการตรวจสอบฯ) บางส วน รง.ควบค ม/อค.ควบค มจ ดส ง รายงานผลการตรวจสอบและร บรองการจ ดการพล งงาน ในร ปแบบข อม ลอ เล กทรอน คส ไม ต องส ง (รายงานการจ ดการพล งงาน + รายการตรวจสอบฯ)

9 ข นตอนการใช งานระบบ E-Form 1. โรงงาน/อาคารจะได ร บก ญแจรห สเฉพาะแต ละแห ง จาก พพ. สาหร บ การเข าส ระบบเพ อลงทะเบ ยน (จะต องเก บก ญแจรห สน ไว เป นอย างด เน องจาก ต องใช ก ญแจรห สท กคร งท ม การเปล ยนแปลงข อม ลท ลงทะเบ ยนไว เช น การเปล ยนรห สผ าน ผ ใช งาน) 2. ลงทะเบ ยนแจ งผ ใช งานระบบต อ พพ. ผ าน Internet 3. การล อกอ นเข าส ระบบ 4. บ นท กข อม ลรายงานผลการตรวจสอบและร บรองการจ ดการพล งงาน 5. ส งรายงานให พพ.

10 ระบบจะอน ญาตเฉพาะผ ท ม ก ญแจรห สสามารถลงทะเบ ยนได เท าน น ลงทะเบ ยนแจ งการใช ระบบ การลงทะเบ ยนประกอบด วยการแจ งรห สผ ใช งาน 2 รห ส (User ID) ต อ 1 โรงงานหร ออาคาร โดยรห สท 1 สาหร บการกรอกข อม ล และรห สท 2 สาหร บการย นย นการส งรายงาน ข นตอนการลงทะเบ ยน 1. ได ร บหน งส อแจ งก ญแจรห ส สาหร บ ลงทะเบ ยนใช ระบบ e-form จาก พพ. 2. นาก ญแจรห สผ านท ได จาก พพ. ไปลงทะเบ ยนในหน าจอ ลงทะเบ ยนแจ งการใช งานระบบ ผ านเว บไซต ภายใต แบนเนอร หร อ

11 ข นตอนการลงทะเบ ยน (ต อ) ลงทะเบ ยนแจ งการใช ระบบ 3. กรอกข อม ลตามแบบลงทะเบ ยน ให ครบถ วน พร อมท งย นย นการบ นท กข อม ล 4. ระบบจะส งรห สผ านตอบกล บของผ ใช งาน 2 รห สท ลงทะเบ ยนแล ว ทางอ เมลล โดยอ ตโนม ต 5. ล อกอ นเข าส ระบบตาม รห สผ ใช งาน ท ลงทะเบ ยนไว พร อมก บรห สผ านท ได ร บจากอ เมล 6. เม อเข าส ระบบแล วควรเปล ยนแปลงรห สผ าน ท นท เพ อความปลอดภ ยทางด านข อม ล

12 ต วอย าง หน งส อแจ งก ญแจรห สสาหร บลงทะเบ ยน

13 หน าจอ ลงทะเบ ยนแจ งการใช ระบบ

14 หน าจอ แบบลงทะเบ ยนขอใช ระบบ

15 หน าจอ ตอบร บการลงทะเบ ยนขอใช ระบบ E-Form

16 ต วอย าง อ เมลแจ งรห สผ านในการเข าใช ระบบ

17 หน าจอ ล อกอ นเข าส ระบบ การล อกอ นเข าส ระบบ

18 เปล ยนรห สผ าน การล อกอ นเข าส ระบบ

19 เม อล อกอ นเข าส ระบบแล ว การบ นท กข อม ล หน าจอจะแสดงข อม ลรายงานการจ ดการด านพล งงานท โรงงาน ควบค มและอาคารควบค ม เคยบ นท กผ านระบบ E-Form เพ อ ผ ใช งานสามารถเร ยกด ข อม ลรายงานฯ ย อนหล งในแต ละป ได แต ไม สามารถแก ไขได การกรอกข อม ลรายงานการจ ดการด านพล งงานในป ป จจ บ น ผ ใช งานจะต องกดป มไอคอน สร างรายงานประจ าป และระบ ป รายงานท ต องการบ นท กข อม ลก อนเร มเข าส แบบบ นท กข อม ล

20 การบ นท กข อม ล หน าจอเมน สาหร บรายงานการจ ดการพล งงานในแต ละป ท ม การเก บบ นท กไว ในระบบ สามารถด ข อม ลย อนหล งได

21 หน าจอ สร างรายงานประจาป (รายงานใหม ) การบ นท กข อม ล

22 ข อม ลหล กท ต องบ นท ก โรงงานควบค ม อาคารควบค ม 1. คาร บรองการจ ดส งรายงาน 1. คาร บรองการจ ดส งรายงาน 2. ข อม ลท วไป (ใช ข อม ลอ างอ งจากรายงานป ล าส ด) 2. ข อม ลท วไป (ใช ข อม ลอ างอ งจากรายงานป ล าส ด) 3. ข อม ลการผล ต 3. ข อม ลการให บร การ 4. การใช พล งงานภาพรวม (ไฟฟ า + เช อเพล ง) 4. การใช พล งงานภาพรวม (ไฟฟ า + เช อเพล ง) 5. การใช พล งงาน จ าแนกตาม - ระบบหล ก - เคร องจ กรอ ปกรณ หล ก - ผล ตภ ณฑ (กรณ ม หลายผลผล ต) : SEC 6. ข อม ลการผล ตไฟฟ า 6. ข อม ลการผล ตไฟฟ า 5. การใช พล งงาน จ าแนกตาม - ระบบหล ก - เคร องจ กรอ ปกรณ หล ก - การให บร การ (กรณ ม หลายผลผล ต) : SEC 7. เป าหมายและแผนการอน ร กษ พล งงาน 7. เป าหมายและแผนการอน ร กษ พล งงาน 8. มาตรการและผลการอน ร กษ พล งงาน 8. มาตรการและผลการอน ร กษ พล งงาน 9. ผลการตรวจสอบการจ ดการฯ จากผ ตรวจสอบฯ 9. ผลการตรวจสอบการจ ดการฯ จากผ ตรวจสอบฯ 10. ย นย นการส งรายงาน 10. ย นย นการส งรายงาน กล ม1: no.1 ข อม ลท วไป กล ม2: no.2-10 ข อม ลรายงานการ จ ดการฯ กล ม3: no.11 ข อม ลผลการ ตรวจสอบฯ

23 การบ นท กข อม ล ต วอย าง หน าจอบ นท กคาร บรองการจ ดทารายงาน

24 ต วอย าง หน าจอเมน ข อม ลท วไป การบ นท กข อม ล ข อม ลล าส ด จะปรากฏ ข นอ ตโนม ต

25 การบ นท กข อม ล ต วอย าง หน าจอการบ นท กข อม ลการใช พล งงานไฟฟ า

26 ต วอย าง หน าจอการบ นท กข อม ลการใช เช อเพล ง การบ นท กข อม ล

27 ต วอย าง หน าจอการบ นท กข อม ลการใช พล งงานในเคร องจ กรหล ก การบ นท กข อม ล

28 ต วอย าง หน าจอการบ นท กข อม ลผลการอน ร กษ พล งงาน การบ นท กข อม ล

29 บ นท กข อม ลแต ละข นตอน ต วอย างหน าจอการบ นท กผลการตรวจสอบและร บรองฯ

30 ข นตอนการส งรายงาน การส งรายงานให พพ. 1. โรงงานควบค มและอาคารควบค ม จะต องตรวจสอบข อม ลท บ นท กให ถ กต องครบถ วนก อนย นย นการส งรายงาน เน องจากจะไม สามารถ แก ไขข อม ลใดๆ ได อ ก 2. ล อกอ นเข าส ระบบโดยใช รห สผ ใช งานสาหร บการส งรายงาน 3. กดป มย นย นการส งรายงาน

31 การส งรายงานให พพ. ล อกอ นเข าส ระบบโดยใช รห สผ ใช งาน สาหร บการส งรายงาน

32 ย นย นการส งรายงานให พพ. การส งรายงานให พพ.

33 การส งรายงานให พพ. หน าจอ ย นย นการส งรายงานผลการตรวจสอบและร บรองรายงานฯ ให พพ.

34 การส งรายงานให พพ. หน าจอ แสดงการส งรายงานการจ ดการพล งงานให พพ. แล ว

35 ประโยชน ท จะได ร บ 1. โรงงานควบค มและอาคารควบค มม ระบบการจ ดเก บข อม ล รายงานผลการตรวจสอบและร บรองการจ ดการพล งงาน 2. สามารถน าข อม ลการใช พล งงานท ม การบ นท กในระบบไปใช ประโยชน เช น เปร ยบเท ยบประส ทธ ภาพการใช งานพล งงานของตน ก บข อม ลในอด ต หร อการเปร ยบเท ยบประส ทธ ภาพฯภายในกล ม เด ยวก น 3. สามารถบร หารจ ดการพล งงานได อย างคล องต วและม ประส ทธ ภาพมากข น

36 ต ดต อสอบถามข อม ลเพ มเต มได ท โทร ต อ 1323 ค ณท ชชกร โทร ต อ 1669 ค ณ ภ ทรวรรณ

ค ม อการใช งานโปรแกรม. e-office ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าน กงาน กศน.จ งหว ดส ราษฎร ธาน. e-office@nfesurat

ค ม อการใช งานโปรแกรม. e-office ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าน กงาน กศน.จ งหว ดส ราษฎร ธาน. e-office@nfesurat e-office@nfesurat ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส e-office โทรศ พท 077-284998 โทรสาร 077-273112 e-mail : Rhce2005@hotmail.com tel : 0831765583 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดส ราษฎร ธาน http://surat.nfe.go.th/emis

More information

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-1 7.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การการพ มพ ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการขอใช บร การการพ

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

สารบ ญ การจ ดเตร ยมเคร องก อนใช งาน

สารบ ญ การจ ดเตร ยมเคร องก อนใช งาน สารบ ญ การจ ดเตร ยมเคร องก อนใช งาน 1 ข นตอนการเข าใช ระบบ 5 ว ธ การบ นท กข อม ล 8 ว ธ การค นหาข อม ล 11 ว ธ การแก ไข/ลบข อม ล 17 การเปล ยนรห สผ าน 19 การต งค าส วนบ คคล 24 ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศเพ

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส มา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา

ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส มา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา 1 ค ม อการใช งานบทเร ยนออนไลน แบบเว บเควสท เร องโรคท ท าให คนไทยเส ยช ว ต รายว ชาส ขศ กษา(เพ มเต ม) ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการว สด ท ไม ใช แล วทางอ เล กทรอน กส สำหร บ ผ ร บบำบ ด/กำจ ด ส งหาคม ๒๕๕๖

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการว สด ท ไม ใช แล วทางอ เล กทรอน กส สำหร บ ผ ร บบำบ ด/กำจ ด ส งหาคม ๒๕๕๖ ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการว สด ท ไม ใช แล วทางอ เล กทรอน กส สำหร บ ผ ร บบำบ ด/กำจ ด ส งหาคม ๒๕๕๖ ค ม อระบบการจ ดการว สด ท ไม ใช แล วทางอ เล กทรอน กส ส าหร บผ ร บบ าบ ด/ก าจ ด ค ม อการใช งาน ระบบการจ ดการว

More information

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 การจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบร การข อม ลทะเบ

More information

ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑

ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ระบบสารบรรณเอกสารโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ( Ultra Smart Document ) ภายใต ระบบสารสนเทศเพ อการบร

More information

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp 1.บทน า ผ ค าท จะต ดต อท าธ รกรรมก บหน วยงานภาคร ฐ ต องลงทะเบ ยนในระบบ เพ อช วยให หน วยงานของร ฐ ท ต องการจ ดซ อจ ดจ างทราบข อม ลเก ยวก บผ ค า และลดความซ าซ อนในการป

More information

๒.**สาระส าค ญและข นตอนการด าเน นงาน/ป ญหาอ ปสรรค/แนวทางแก ไขหร อข อเสนอแนะ ๒.๑**สาระส าค ญ

๒.**สาระส าค ญและข นตอนการด าเน นงาน/ป ญหาอ ปสรรค/แนวทางแก ไขหร อข อเสนอแนะ ๒.๑**สาระส าค ญ เค าโครงเร องของผลงาน ผลงานหร อผลส าเร จของงานท ผ านมา (เร องท ๑) ของ นายประจ กษ เพ ญเล ยง ต าแหน งน กว ชาการคอมพ วเตอร ปฏ บ ต การ ประกอบการแต งต งให ด ารงต าแหน งน กว ชาการคอมพ วเตอร ช านาญการ กล มงานบร

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต

าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต P a g e 1 ระบบ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ได พ ฒนาระบบงานสารบรรณ การร บ ส งเอกสาร ภายใต เคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศการส อสารและการเร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค 1. การเข าใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง เข าได 2 ระบบ ค อ ระบบ Intranet รพ. โดย Log on เข าโปรแกรม MIS, และระบบ อ นเตอร เน ต ใช งานโปรแกรม MIS ผ าน

More information

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ศ วดล ผลว ชนะ ค าน า ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ งเป นช ดการท างานท ประกอบด วยส วนประกอบหล ก 3 ส วนท ท างานร วมก น

More information

แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป

แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป การด าเน นการ : ศ นย สารสนเทศ การบร หารจ ดการระบบ : ศ นย สารสนเทศ ผ น าเข าข อม ล : ส าน ก/กอง (ส วนกลาง) ผ ใช บร การ : หน วยงานในส

More information

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. ) การประปาส วนภ ม ภาค เวอร ช น.0. จ ดท าโดย บร ษ ท ย บอ นซอย จ าก ด บทน า โครงการระบบจ ดการความเส ยงของการประปาส วนภ

More information

าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ

าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ ค ม อการใช งานระบบ E-Learning ส าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ E-Learning การเข าส ระบบ E-Learning ผ านระบบ LMS ของศ นย การศ กษาท วไปและการเร ยนร ทาง อ เล กทรอน กส ม ข นตอนด งน 1. เป ดโปรแกรม Web browser

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การพ ฒนาการบร หารเอกสารของโครงการชลประทานแพร ๒. ระยะเวลาท ดาเน นการ พ.ศ. 255๔ 255๕ ๓. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท ใช ในการดาเน นการ 3.1 ศ กษาระเบ ยบส าน กนายกร

More information

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย www.codi.or.th/promaps แนะนาระบบบร หารโครงการด านพ ฒนา กล มเป าหมาย กองเลขาจ งหว ด/ขบวนองค กร ช มชน สาน กงานภาค กองเลขาโครงการ/งบประมาณ การเง นและบ ญช ว ตถ

More information

by Mr. Supot Singhasaneh

by Mr. Supot Singhasaneh by Mr. Supot Singhasaneh สาน กงานต องวางนโยบายและข นตอนการปฏ บ ต งานโดย กาหนดให ม การจ ดทาเอกสารหล กฐานท เหมาะสมเพ อประกอบการดาเน นการท ก ข นตอนในระบบการควบค มค ณภาพ การเก บร กษาเอกสารหล กฐานข างต นในช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนการเลขาน การผ บร หารระด บส ง จ ดท าโดย กล มช วยอ านวยการและประสานราชการ ส าน กอ านวยการ สป. ศธ. สารบ ญ หน า กระบวนการเลขาน การผ บร หารระด บส ง กระบวนการสร างค ณค

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากผลการประเม นและว เคราะห ผลต างของระด บความเส ยง เปร ยบเท ยบก บระด บการควบค มภายในเทคโนโลย สารสนเทศ พบว ากระบวนการควบค มภายในเทคโนโลย สารสนเทศท ควรได ร บการปร บปร งให เพ ยงพอต อ

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมระบบรายงานและประเม นผลต วช ว ด ป งบประมาณ 2555

ค ม อการใช งาน โปรแกรมระบบรายงานและประเม นผลต วช ว ด ป งบประมาณ 2555 ค ม อการใช งาน โปรแกรมระบบรายงานและประเม นผลต วช ว ด ป งบประมาณ 2555 จ ดท าโดย สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดช มพร Page ก คานา โปรแกรมรายงานก จกรรมสาธารณส ข เป นโปรแกรมท ทางาน ออนไลน ผ านระบบอ นเทอร เน ต พ ฒนาโดยใช

More information

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 1.1 ร จ กระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการจ ดการเอกสาร ข อม ล ทร พยากร

More information

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2. ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.2) จ ดท าโดย บร ษ ท แฟลชเว ร ค ท ม คอนซ ลต ง จ าก ด ว

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555 1. การต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานตามแผนพ ฒนา อ ตสาหกรรมของประเทศ ประเด นการตรวจสอบ ม การน าผลการศ กษาไปใช ประโยชน ม การก าหนดแนวทางการ ด าเน นงานในอนาคต ได ร บการสน บสน นจากผ บร หาร รายงานผลการปฏ

More information

โครงการฝ กอบรมหล กส ตรการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

โครงการฝ กอบรมหล กส ตรการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส โครงการฝ กอบรมหล กส ตรการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส หล กการและเหต ผล ส บเน องจากนโยบายสารสนเทศ ป 2545-2553 ก าหนดโครงการ E-Government ภายใต โครงการ หล ก E-Thailand ซ งก าหนดให หน วยงานภาคร ฐท กหน วยงานใช

More information