แบบตรวจสภาพการท างานในงานขนส ง

Size: px
Start display at page:

Download "แบบตรวจสภาพการท างานในงานขนส ง"

Transcription

1 แบบตรวจสภาพการท างานในงานขนส ง แบบตรวจต อไปน จ ดท าข นเพ อใช เป นข อแนะน าเก ยวก บส งท ควรพ จารณาเม อต องการท จะลดความ เส ยงจากยานพาหนะท ใช ในสถานท ท างาน ท งน อาจไม สามารถใช ได ก บสถานการณ การปฏ บ ต งานท ก สถานการณ ในกรณ ท ค าตอบค อ หมายความว าสภาพการปฏ บ ต งานอาจม ความปลอดภ ยไม เพ ยงพอ ซ ง จ าเป นต องแสดงรายละเอ ยดข อม ลเพ มเต มท ท าให ม นใจได ว าการปฏ บ ต งานจะม ความปลอดภ ย ในกรณ ท ค าถามไม เก ยวข องก บสถานท ท างานของค ณ ให ระบ ว าไม เก ยวข อง 1

2 แบบตรวจสภาพการท างาน ส าหร บ งานขนส ง 1. การบร หารจ ดการและการควบค มด แลความเส ยงจากการขนส งในสถานท ท างาน ตรวจสอบว า (โดยการแสดงความค ดเห นร วมก บพน กงาน) ระด บการควบค มการบร หารจ ดการ/การควบค มด แล ในองค กรม ความเพ ยงพอแล วหร อไม 1.1 กฎระเบ ยบในพ นท การปฏ บ ต งานได ร บการจ ดท าเป นเอกสารและม การแจกจ ายหร อไม? 1.2 ห วหน างาน พน กงานข บรถ และบ คลากรอ นๆ ซ งรวมท งผ ร บเหมาและพน กงานข บรถ ภายนอกท เข ามาในพ นท ทราบถ งกฎระเบ ยบท ใช ในพ นท การปฏ บ ต งานหร อไม? 1.3 ผ ปฏ บ ต งานทราบถ งหน าท ความร บผ ดชอบของตนเองในส วนของการท ต อง ช วยก นท าให สถานท ท างานและสภาพแวดล อมม ความปลอดภ ยหร อไม? 1.4 ม การประเม นความเส ยงเพ อค นหาอ นตรายจากการขนส งในสถานท ท างาน ท งหมดท กก จกรรมหร อไม? 1.5 ระด บการควบค มด แลม ความเพ ยงพอท จะท าให แน ใจได ว าม การปฏ บ ต ท เป นไป ตามกฎระเบ ยบท ก าหนดไว ความปลอดภ ยหร อไม? 1.6 ม การใช บทลงโทษเม อพน กงาน ผ ร บเหมา หร อบ คคลใดๆ ไม ปฏ บ ต ตาม ตามกฎระเบ ยบด งกล าวหร อไม? 1.7 ม การด าเน นการต างๆ อย างเพ ยงพอเพ อตรวจสอบค นหาพฤต กรรมท ไม ปลอดภ ย ของพน กงานข บรถท งท เป นพน กงานข บรถในพ นท ปฏ บ ต งานและพน กงานข บรถ จากภายนอก รวมถ งพฤต กรรมไม ปลอดภ ยของผ ท เด นเท าด วยหร อไม? ม การ สอบสวนหาสาเหต เพ อแก ไขพฤต กรมท ไม ปลอดภ ยด งกล าวหร อไม? 2

3 1.8 ม ความร วมม อและประสานงานด านอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย ระหว างพน กงานของค ณ ก บ เจ าหน าท ร บ-ส งส นค าเป นอย างด หร อไม? ตรวจสอบว า พน กงานข บรถและพน กงานอ นๆ ของค ณม การปฏ บ ต งานของตนด วยว ธ การอย างไร 1.9 พน กงานข บรถม การข บข รถยนต ด วยความระม ดระว ง เช น ใช เส นทางท ถ กต อง ข บข ด วยความเร วท จ าก ดไว และปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบอ นๆ ท ใช ในพ นท การปฏ บ ต งานหร อไม? 1.10 พน กงานข บรถและพน กงานคนอ นๆ ของค ณม เวลาเพ ยงพอในการปฏ บ ต งานของตน ให แล วเสร จโดยท ไม ต องร บเร งหร อต องปฏ บ ต งานในช วโมงพ เศษนอกเหน อจาก ระยะเวลาการปฏ บ ต งานปกต หร อไม? ค ณได ท าการตรวจสอบงาน ท ต องปฏ บ ต ให แล วเสร จ เพ อท าให แน ใจว าพน กงานข บรถจะไม ร บเร งเพ อให งานแล วเสร จ หร อไม? 1.11 พน กงานของค ณปฏ บ ต ตามว ธ การปฏ บ ต งานท ความปลอดภ ย เช น เม อต อหร อถอด รถพ วง เม อขนส นค าข นหร อลงจากรถ ม การควบค มด แลส นค าท บรรท กในรถให ม ความม นคง หร อม การด แลร กษาสภาพรถยนต หร อไม? 1.12 ผ จ ดการและห วหน างานม กจะม การซ กถามและตรวจสอบพฤต กรรมไม ปลอดภ ย เม อบ งเอ ญผ านมาพบหร อไม? 1.13 ผ จ ดการและห วหน างานปฏ บ ต ต วเป นต วอย างท ด เช น ปฏ บ ต ตามค าแนะน าส าหร บ ผ เด นเท า/ยานพาหนะ และม การสวมใส เคร องแต งกายท สามารถมองเห นได อย างช ดเจน เม อม ความจ าเป นหร อไม? 3

4 2. แผนผ งและเส นทางการจราจรภายในพ นท ปฏ บ ต งาน ตรวจสอบว าแผนผ งเส นทางในพ นท ปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมหร อไม 2.1 ถนนและทางเด นเท าม ความเหมาะสมก บประเภทและปร มาณการจราจรของ ยานพาหนะ และคนเด นเท าหร อไม? 2.2 เส นทางส ญจรส าหร บยานพาหนะและคนเด นเท าม การแยกออกจากก น อย างปลอดภ ยหร อไม? 2.3 ในกรณ ท จ าเป น ม จ ดข ามถนนส าหร บคนเด นเท าท เหมาะสมอย บนเส นทางของ ยานพาหนะหร อไม? 2.4 ม เส นทางส าหร บคนเด นเท าท ปลอดภ ยท พน กงานข บรถภายนอกจะสามารถสอบถาม รายละเอ ยดต างๆ เม อข บข เข ามาในพ นท ปฏ บ ต งาน หร อไม? 2.5 ม จ านวนสถานท ส าหร บจอดรถท เหมาะสมอย างเพ ยงพอส าหร บยานพาหนะท งหมด พร อมท งม การใช สถานท จอดรถเหล าน นหร อไม? 2.6 บนเส นทางส าหร บยานพาหนะภายในสถานท ท างาน ม การใช ระบบเด นรถทางเด ยว และม การแสดงป ายเคร องหมายท ม การออกแบบ ต ดต งไว อย างเหมาะสมหร อไม? 2.7 ระด บความส องสว างในแต ละพ นท ม ความเพ ยงพอส าหร บการเด นเท า และการส ญจร ไปมาของยานพาหนะ หร อไม? ตรวจสอบว าเส นทางการจราจรส าหร บยานพาหนะม ความเหมาะสมก บประเภทและจ านวนยานพาหนะท จะใช เส นทางการจราจรน นหร อไม 2.8 เส นทางการจราจรส าหร บยานพาหนะม ความกว างเพ ยงพอหร อไม? 4

5 2.9 เส นทางการจราจรส าหร บยานพาหนะม พ นผ วท ม นคงและราบเร ยบหร อไม? 2.10 ไม ม ส งก ดขวางและอ นตรายอ นๆ อย บนเส นทางการจราจรส าหร บยานพาหนะ หร อไม? 2.11 ม การด แลร กษาเส นทางการจราจรส าหร บยานพาหนะเป นอย างด หร อไม? 2.12 ในการก าหนดเส นทางส าหร บยานพาหนะ ม การก าหนดโดยหล กเล ยงทางโค งห กศอก หร อท ท ไม สามารถมองเห นเส นทางอ กด านหน งได หร อไม? ตรวจสอบว าได ม การจ ดให ม อ ปกรณ ด านความปลอดภ ยตามความเหมาะสมหร อไม 2.13 ม การท าเคร องหมายไว ท ถนนตามความจ าเป น เช น เพ อแสดงให เห นถ งเส นทาง การเด นรถท บร เวณส แยก หร อไม? 2.14 ม การต ดต งป ายเคร องหมายท ถนน (ด งเช นท ใช ในข อบ งค บจราจรหร อทางหลวง) ไว ตามความจ าเป นหร อไม? 2.15 ได ม การต ดต งอ ปกรณ ต างๆ เช น กระจกโค ง (เพ อให สามารถมองเห นได ในบร เวณ ทางโค ง) ล กระนาดท พ นถนน (เพ อลดความเร วของยานพาหนะ) หร อราวก น (เพ อ แยกเส นทางส ญจรของยานพาหนะและคนเด นเท าออกจากก น) ไว ตามความจ าเป น หร อไม? 5

6 3. การเล อกและความเหมาะสมของยานพาหนะ ตรวจสอบว ายานพาหนะม ความปลอดภ ยและเหมาะสมส าหร บงานท ก าล งปฏ บ ต หร อไม 3.1 ม การค ดเล อกยานพาหนะและอ ปกรณ ส วนควบท เหมาะสมส าหร บงานท จะต องปฏ บ ต หร อไม? 3.2 ยานพาหนะม ท ศนว ส ยในการมองเห นท ด หร อม อ ปกรณ ส าหร บปร บปร งท ศนว ส ย ในการมองเห นให ด ข นเม อจ าเป นต องม การถอยรถหร อเม อย งคงม ความเส ยงส าค ญๆ อย เช น ม กระจกมองข างและกระจกมองหล ง ม อ ปกรณ ช วยเหล อการมองเห น เช น โทรท ศน วงจรป ด อ ปกรณ เซ นเซอร ด านหล ง หร อไม? 3.3 ยานพาหนะม แตร ไฟส องสว าง กระจก ไฟถอยหล ง และอ ปกรณ เพ อ ความปลอดภ ยอ นๆ ตามความจ าเป น หร อไม? 3.4 ยานพาหนะม เบรคเท าและเบรคม อท ม ประส ทธ ภาพหร อไม? 3.5 ในกรณ ท จ าเป น ยานพาหนะม ท น งและเข มข ดน รภ ยหร อไม? 3.6 ม ส วนป องก นเพ อป องก นการเข าถ งส วนของยานพาหนะท เป นอ นตราย เช น ช ดเก ยร ปะข าง (Power Take-Offs) โซ ส งก าล ง (Chain Drives) หร อท อไอเส ย เปล อย หร อไม? 3.7 ม การป องก นพน กงานข บรถจากสภาพแวดล อมในการท างานท ไม ปลอดภ ย เช น ฝ นละออง ไอคว น เส ยงด งรบกวน และการส นสะเท อน หร อไม? 3.8 ม ช องทางท ปลอดภ ยในการเข าและออกจากส วนบรรท กส นค า รวมท งส วนอ นๆ ท จ าเป นต องเข าไปด านใน หร อไม? 3.9 พ นผ ว (บร เวณท คนจะเด นอย บนยานพาหนะ) ม การป องก นการล นหร อไม? 6

7 3.10 ม อ ปกรณ ป องก นการบาดเจ บให แก พน กงานข บรถ ในกรณ ท รถยนต พล กคว า และม อ ปกรณ หร อมาตรการป องก นไม ให พน กงานข บรถได ร บการกระทบกระแทก จากว สด ท ตกหล นตามความจ าเป นหร อไม? 3.11 ผ ปฏ บ ต งานม ส วนร วมหร อแสดงความค ดเห นในการค ดเล อกยานพาหนะหร อไม? 4. การด แลร กษายานพาหนะ ตรวจสอบระด บการด แลร กษายานพาหนะว าม ความเพ ยงพอหร อไม 4.1 ม แผนการด แลร กษาประจ าเช งป องก นส าหร บยานพาหนะท กค น โดยได ม การด าเน นการตามช วงเวลาหร อระยะทางท ก าหนดวางแผนไว (เช น ตามค าแนะน า ของผ ผล ต) หร อไม? 4.2 ม ระบบการรายงานข อบกพร องหร อความผ ดปกต ของยานพาหนะและอ ปกรณ ประกอบ รวมท งม ระบบการแก ไขข อบกพร องหร อความผ ดปกต ด งกล าว หร อไม? 4.3 ในกรณ ท ยานพาหนะม อ ปกรณ ควบท ใช ส าหร บยกคนหร อว ตถ ข น ได ม การตรวจสอบ อ ปกรณ น นอย างละเอ ยดโดยผ ท ม ค ณสมบ ต หร อไม? 4.4 พน กงานข บรถได ม การตรวจสอบความปลอดภ ยเบ องต นก อนการใช งานยานพาหนะ หร อไม? 7

8 5. การเคล อนท ของยานพาหนะ ตรวจสอบว าได ม การก าหนดให ม ความจ าเป นในการถอยรถให น อยท ส ดหร อไม และในกรณ ท ม ความจ าเป นท จะต องถอยรถ ได ตรวจสอบว าม การถอยรถอย างปลอดภ ยและถอยรถในพ นท ท ปลอดภ ยหร อไม 5.1 ม การใช ระบบเด นรถแบบข บผ านทางเด ยวเท าท จะท าได เพ อลดความจ าเป นใน การถอยรถหร อไม? 5.2 ในกรณ ท จ าเป นต องม พ นท ส าหร บถอยรถ ได ม การท าเคร องหมายไว ท พ นท ด งกล าว ให เห นได อย างช ดเจนท งส าหร บพน กงานข บรถและคนเด นเท าหร อไม? 5.3 บ คลากรท ไม เก ยวข องถ กแยกออกจากพ นท ท จะม การถอยรถหร อไม? 5.4 ในกรณ ท การประเม นพ นท แสดงให เห นว า ไม สามารถปร บปร งให พ นท ปฏ บ ต งาน ม มาตรการควบค มเร องการถอยรถด ข นไปกว าท เป นอย ได และองค กรจ าเป นต องม เจ าหน าท มาอ านวยความสะดวกยานพาหนะท จะท าการถอยรถ องค กรได จ ดให ม เจ าหน าท ด งกล าว และเจ าหน าท เหล าน นได ร บการฝ กอบรมมาแล วอย างเพ ยงพอ และเจ าหน าท ด งกล าวสามารถมองเห นม มต างๆ ในพ นท โดยรอบได หร อไม? 6. ก จกรรมการขนถ ายส นค าข น/ลงจากยานพาหนะ ตรวจสอบว า การขนถ ายส นค าข น/ลงจากยานพาหนะม ความปลอดภ ยหร อไม 6.1 การปฏ บ ต งานขนถ ายส นค าข น/ลงจากยานพาหนะได ด าเน นการในพ นท ท ห างจาก เส นทางส ญจรของยานพาหนะ คนเด นเท า และบ คคลอ นๆ ท ไม เก ยวข อง หร อไม? 8

9 6.2 ส นค า ยานพาหนะส าหร บการจ ดส ง และยานพาหนะส าหร บการขนย ายส นค า ม ความเหมาะสมต อก นและก นหร อไม? 6.3 ก จกรรมการขนถ ายส นค าข น/ลงจากยานพาหนะได ด าเน นการบนพ นด นท เร ยบ ม นคง และไม ม หล มบ อ หร อไม? 6.4 ม การด งเบรคม อท รถส วนพ วงและห วรถลากเสมอเพ อป องก นการเคล อนท ท เก ดข น โดยไม ต งใจ เช น ในขณะท าการต อพ วงยานพาหนะ หร อไม? 6.5 ยานพาหนะถ กเบรค และ/หร อท าให จอดหย ดน งตามความเหมาะสม เช น หมอนรอง เพ อป องก นม ให เก ดการเคล อนท ซ งท าให ไม ปลอดภ ยในขณะขนถ ายส นค าข น/ลง จากยานพาหนะหร อไม? 6.6 ม ระบบป องก นไม ให รถบรรท กถ กข บเคล อนออกไปในขณะท ม การขนถ ายส นค าข น/ลง จากยานพาหนะหร อไม? 6.7 ในขณะท ท าการขนถ ายส นค าข น/ลงจากยานพาหนะ พน กงานข บรถบรรท กและบ คคล อ นๆ ได ไปอย ในพ นท ท ปลอดภ ยท ห างจากต วยานพาหนะ หร อไม? 6.8 ม พ นท ปลอดภ ยท ม ป ายหร อท าเคร องหมายไว ให พน กงานข บรถสามารถส งเกตการณ การขนถ ายส นค าข นยานพาหนะ (ถ าจ าเป น) หร อไม? 6.9 ถ าเป นไปได ได ม การงดเว นม ให ม บ คคลเด นไปอย ในบร เวณท ม การขนย ายส นค าข นลง ของยานพาหนะหร อไม และถ าหากว าไม สามารถกระท าได ได ม การจ ดให ม ทางเข าท ปลอดภ ยและม การใช ทางเข าน นหร อไม? 6.10 ม อ ปกรณ ส าหร บยกท เหมาะสมพร อมส าหร บการขนถ ายส นค าข น/ลงจากยานพาหนะ หร อไม? 6.11 ในการขนถ ายส นค าข น/ลงจากยานพาหนะ ได ม การขนถ ายโดยให ม การกระจาย น าหน กของส นค าไปท วยานพาหนะอย างสม าเสมอ เพ อหล กเล ยงม ให ยานพาหนะ หร อรถพ วงเอ ยงต ว ไม ม นคง หร อไม? 9

10 6.12 ก อนท ยานพาหนะจะออกจากพ นท ปฏ บ ต งาน ได ม การตรวจสอบเพ อท าให แน ใจว า ส นค าได ถ กวางอย างม นคงเพ ยงพอ และไม ท าการบรรท กส นค ามากกว าขนาดบรรท ก หร อไม? 7. ความสามารถของพน กงานข บรถ ตรวจสอบว าระเบ ยบข นตอนการปฏ บ ต ในการค ดเล อกและการฝ กอบรมในองค กร ท าให แน ใจว าพน กงานข บรถ และพน กงานคนอ นๆ จะสามารถปฏ บ ต งานของตนได อย างปลอดภ ยและม ความร บผ ดชอบหร อไม 7.1 พน กงานข บรถม ใบอน ญาตหร อใบร บรองท จ าเป นส าหร บการข บข ยานพาหนะท ตนได ร บอน ญาตให ท าการข บข เช น ใบอน ญาตข บข รถยกฟอร คล ฟต, รถไฟฟ า (Shunt Vehicle) หร อ รถด มป (Dumper) ท ใช ในพ นท ปฏ บ ต งาน หร อยานพาหนะอ นๆ หร อไม? 7.2 ม การตรวจสอบประว ต และประสบการณ ในอด ตของพน กงานข บรถ และม การ ประเม นประว ต และประสบการณ ในอด ตของพน กงานข บรถเพ อเป นการท าให แน ใจว าพน กงานข บรถม ค ณสมบ ต ท เหมาะสม หร อไม? 7.3 ม การจ ดให ม การฝ กอบรมเก ยวก บว ธ การปฏ บ ต งานส าหร บพ นท ปฏ บ ต งานโดยเฉพาะ รวมท งม การให ข อม ลเก ยวก บอ นตรายเฉพาะต างๆ ความเร วส งส ดในการข บข พ นท ส าหร บจอดรถและพ นท ขนถ ายส นค า และอ นๆ ให แก พน กงานข บรถหร อไม? 7.4 ม การก าหนดแผนการฝ กอบรมทบทวนให แก พน กงานข บรถและบ คคลอ น เพ อท าให แน ใจว าบ คคลเหล าน ย งคงะม ความสามารถท เหมาะสมต อเน อง หร อไม? 10

11 8. การกางและเก บผ าใบป ดคล ม ตรวจสอบว า การกางและเก บผ าใบท าอย างปลอดภ ยหร อไม 8.1 ได ม การใช ว ธ การกางผ าใบโดยท ม การย ดหร อต งอย ท พ นหร อไม? 8.2 กางและเก บผ าใบในพ นท ท ปลอดภ ยของสถานท ท างาน อย ห างจากเส นทาง การจราจรและคนเด นเท า หร อไม? 8.3 ยานพาหนะจอดอย บนพ นท สม าเสมอพร อมก บม การด งเบรคม อและด งก ญแจออก หร อไม? 8.4 ม การจ ดหาถ งม อ รองเท าห มข อน รภ ย และอ ปกรณ ป องก นดวงตาและศ รษะ (ถ าจ าเป น) ให แก ผ ท เก ยวข องก บการกางและเก บผ าใบ และผ ปฏ บ ต งานม การใช งานอ ปกรณ เหล าน น หร อไม? 8.5 ในกรณ ท ไม สามารถหล กเล ยงการกางผ าใบด วยคนได ต องกางโดยม การหล กเล ยง ไม ให คนต องป นข นไปบนยานพาหนะหร อบนส นค า เช น การจ ดให ม แท นยกข น เพ อท าการกางผ าใบป ดส นค า หร อไม? 9. การเทส นค าหร อว สด ตรวจสอบว าการด าเน นการเทส นค าหร อว สด เป นไปด วยความปลอดภ ยหร อไม 9.1 ต องม การช แจงให พน กงานข บรถจากภายนอกท เข ามาท าการเทส นค าหร อว สด ในพ นท ทราบค าแนะน าท เก ยวข องต างๆ ก อนท จะเร มเทส นค า หร อว สด หร อไม? 11

12 9.2 บ คลากรท ไม เก ยวข องถ กแยกออกจากพ นท ท จะท าการเทส นค าหร อว สด หร อไม? 9.3 เทส นค าหร อว สด ลงบนพ นท เร ยบสม าเสมอและม นคง และท ด านบนเหน อพ นท น น ไม ม อ นตรายใดๆ อย เช น สายไฟฟ า ท อต างๆ หร ออ นๆ หร อไม? 9.4 ในกรณ ท พ นท ปฏ บ ต งานไม สม าเสมอและไม ม นคง พ นผ วบร เวณท จะ ท าการเทส นค าหร อว สด ม ความปลอดภ ยส าหร บยานพาหนะท จะเทส นค าหร อว สด เช น พ นถ กอ ดแน นจนแข งและไม ม ความลาดเอ ยงด านข าง หร อไม? 9.5 ในกรณ ท ยานพาหนะจ าเป นต องถอยรถก อนท จะท าการเทส นค าหร อว สด ได จ ดให ม ต วหย ดล อท ม ขนาดเหมาะสม หร อไม? 9.6 พน กงานข บรถทราบเป นอย างด ว าควรปล อยหร อถอดประต ท ายเม อใด หร อไม? 9.7 พน กงานข บรถได ท าการตรวจสอบว าส นค าท บรรท กอย บนยานพาหนะของตนม การกระจายน าหน กอย างสม าเสมอไปท วพ นท ยานพาหนะก อนท จะเร มต นด าเน นการ เทส นค าหร อว สด หร อไม? 9.8 พน กงานข บรถม ประสบการณ เพ ยงพอในการคาดการณ การต ดข ดของส นค าหร อ ว สด หร อไม? 9.9 พน กงานข บรถม การตรวจสอบเพ อให แน ใจว าต วถ งหร อส วนบรรท กของยานพาหนะ ไม ม ส นค าหร อว สด หลงเหล ออย แล ว และม การข บข ยานพาหนะเคล อนไปด านหน า 1-2 เมตรเพ อตรวจสอบด ว าไม ม ส นค าหร อว สด เหล ออย แล วก อนท จะเคล อนรถออกไป หร อไม? 9.10 ม ระบบการด แลบ าร งร กษารถบรรท กท เทส นค าหร อว สด รวมท งอ ปกรณ กลไกท ใช หร อไม? 12

ฝ ายความปลอดภ ยในการท างานและอาช วอนาม ย

ฝ ายความปลอดภ ยในการท างานและอาช วอนาม ย ฝ ายความปลอดภ ยในการท างานและอาช วอนาม ย ค าน า ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน พ.ศ. 2549 หมวด 1 บทท วไป ข อ 4 ให นายจ างซ งม ผ ร บเหมาช

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากผลการประเม นและว เคราะห ผลต างของระด บความเส ยง เปร ยบเท ยบก บระด บการควบค มภายในเทคโนโลย สารสนเทศ พบว ากระบวนการควบค มภายในเทคโนโลย สารสนเทศท ควรได ร บการปร บปร งให เพ ยงพอต อ

More information

ค ม อการจ ดเก บและจ ดการขยะภายในมหาว ทยาล ย

ค ม อการจ ดเก บและจ ดการขยะภายในมหาว ทยาล ย ค ม อการจ ดเก บและจ ดการขยะภายในมหาว ทยาล ย จ ดท าโดย ส วนอาคารและสถานท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร (บางมด) 13 กรกฎาคม 2550 สารบ ญ หน าท บทท 1 บทน า 1 1.1 ว ตถ ประสงค 1 1.2 ขอบเขตของการบร

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง การป องก นและระง บอ คค ภ ยในสถานประกอบการ เพ อความปลอดภ ยในการท างานส าหร บล กจ าง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง การป องก นและระง บอ คค ภ ยในสถานประกอบการ เพ อความปลอดภ ยในการท างานส าหร บล กจ าง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง การป องก นและระง บอ คค ภ ยในสถานประกอบการ เพ อความปลอดภ ยในการท างานส าหร บล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ.

More information

แนวทางการจ ดทารายงาน ประมวลหล กการปฏ บ ต (Code of Practice: CoP)

แนวทางการจ ดทารายงาน ประมวลหล กการปฏ บ ต (Code of Practice: CoP) เมษายน 2558 G แนวทางการจ ดทารายงาน ประมวลหล กการปฏ บ ต (Code of Practice: CoP) สาหร บโรงไฟฟ าท ม กาล งการผล ต ต ดต งต ากว า 10 เมกะว ตต กรณ การผล ตไฟฟ าจากเช อเพล งช วมวล (ประเภทเช อเพล งแข ง) ฝ ายใบอน

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ. 2515 กระทรวงแรงงานและสว สด การส

More information

ข อก าหนด เก ยวก บการจ ดสรรท ด นเพ อท อย อาศ ยและพาณ ชยกรรมกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2550

ข อก าหนด เก ยวก บการจ ดสรรท ด นเพ อท อย อาศ ยและพาณ ชยกรรมกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2550 ข อก าหนด เก ยวก บการจ ดสรรท ด นเพ อท อย อาศ ยและพาณ ชยกรรมกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2550 อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 14(1) และมาตรา 16 แห งพระราชบ ญญ ต การจ ดสรรท ด น พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจ ดสรรท ด นกร งเทพมหานคร

More information

หน า ๔ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๓๘ ก ราชก จจาน เบกษา ๑๑ ม ถ นายน ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๔ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๓๘ ก ราชก จจาน เบกษา ๑๑ ม ถ นายน ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๔ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างานเก ยวก บเคร องจ กร ป นจ น และหม อน า พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๐๓ แห งพระราชบ

More information

ข อก าหนดโครงการ จ างเหมาบร การบร หารควบค มด แลอาคารส าน กงานป องก นและ ปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ

ข อก าหนดโครงการ จ างเหมาบร การบร หารควบค มด แลอาคารส าน กงานป องก นและ ปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข อก าหนดโครงการ จ างเหมาบร การบร หารควบค มด แลอาคารส าน กงานป องก นและ ปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระยะเวลา ๖ เด อน (ต งแต ว นท ๑ เมษายน ถ ง ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๕) ๑. หล กการและเหต ผล ส าน

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การน าเสนอ เร องการเล ยงล กด วยนมแม ด วยโปรแกรม power point ป พ.ศ.2550 2. ระยะเวลาท ด าเน นการ พฤศจ กายน 2550 ธ นวาคม 2550 3. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท

More information

การจ ดสรรท ด น เอกสารประกอบการสอนรายว ชา 04 140 318 อาจารย วรพ นธ แก วพ ทยาภรณ สาขาว ศวกรรมสารวจ หน าท 1

การจ ดสรรท ด น เอกสารประกอบการสอนรายว ชา 04 140 318 อาจารย วรพ นธ แก วพ ทยาภรณ สาขาว ศวกรรมสารวจ หน าท 1 เอกสารประกอบการสอนรายว ชา 04 140 318 หน าท 1 หมวด1 หล กเกณฑ ในการจ ดทาแผนผ งโครงการและว ธ การในการจ ดสรรท ด น หมวด 2 โครงการและว ธ การในการจ ดสรรท ด น หมวด 3 ขนาดและเน อท ของท ด นท ทาการจ ดสรร หมวด 4 ระบบและมาตรฐานของถนนและทางเท

More information

จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร

จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร การยศาสตร ในสถานท ท างาน สารบ ญ หน า 1. บทน า 1 2. การบาดเจ บ / การเจ บป วยท พบโดยท วไป 4 3. หล กการพ นฐานทางด วนการยศาสตร 8 ก. หน วยท ท างาน

More information

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ. 2515 กระทรวงแรงงานและสว สด การส

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

สภาพแวดล อมท ด ในท ทำางาน ท ภ ตตาคารของค ณ

สภาพแวดล อมท ด ในท ทำางาน ท ภ ตตาคารของค ณ สภาพแวดล อมท ด ในท ทำางาน ท ภ ตตาคารของค ณ สภาพแวดล อมท ด ในท ทำางานท ภ ตตาคารของ ค ณ แผ นพ บฉบ บน เป นเร องเก ยวก บสภาพแวดล อม ในท ทำางานท ภ ตตาคาร เพ อเป นข อม ลให ผ ท เป นนายจ าง เป นห วหน างาน เป นต

More information

จรรยาบรรณพน กงาน บร ษ ท ย น เวอร แซล แอดซอร บเบ นท แอนด เคม ค ลส จาก ด (มหาชน)

จรรยาบรรณพน กงาน บร ษ ท ย น เวอร แซล แอดซอร บเบ นท แอนด เคม ค ลส จาก ด (มหาชน) จรรยาบรรณพน กงาน บร ษ ท ย น เวอร แซล แอดซอร บเบ นท แอนด เคม ค ลส จาก ด (มหาชน) พน กงาน พน กงานม หน าท ต องท าความเข าใจเก ยวก บการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณ โดยเม อม ข อสงส ยหร อข อซ กถาม ให ปร กษา ก บผ บ งค

More information

พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย หน า ๕ พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป นป ท ๖๖ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช

More information

โครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อประชาชน

โครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อประชาชน ๑. หล กการและเหต ผล ๑.๑ ความเป นมา โครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ ในป พ.ศ. ๒๕๔๑ กรมต ารวจ จ งได จ ดท า โครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อ ประชาชน หร อ โครงการโรงพ กเพ อประชาชน

More information

เกณฑ พ นฐาน 13 ข อ สถานท ทางานน าอย น าทางาน น าใช บร การ

เกณฑ พ นฐาน 13 ข อ สถานท ทางานน าอย น าทางาน น าใช บร การ เกณฑ พ นฐาน 13 ข อ สถานท ทางานน าอย น าทางาน น าใช บร การ 1. อาคารและบร เวณโดยรอบสะอาด ม การจ ดวางว สด อ ปกรณ อย างเป นระเบ ยบ เร ยบร อย 2. ในกรณ ท ม ร านอาหารจะต องได มาตรฐานตามข อกาหนดพ นฐานด านส ขาภ

More information

การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา

การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา เป นมาตรการหน งของ การค มครองผ บร โภค ตาม พระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค พ.ศ. 2522 ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2541

More information

ส.2:สะดวก ค อ การจ ดวางส งของต างๆ ในท ท างานให เป นระเบ ยบ เพ อความสะดวกและ ปลอดภ ย

ส.2:สะดวก ค อ การจ ดวางส งของต างๆ ในท ท างานให เป นระเบ ยบ เพ อความสะดวกและ ปลอดภ ย โครงการก จกรรม 5ส. 5ส ค อ กระบวนการในการจ ดสถานท ท างานให เป นท เร ยบร อย โดยม งเน นท จะ ก อให เก ดประส ทธ ภาพของการท างานและจ ตส าน กในการปร บปร งสภาพแวดล อมท ด ของ ผ ปฏ บ ต งาน 5 ส ค า ย อซ งแปลมาจาก

More information

ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 2554 ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2555

ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 2554 ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2555 ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 24 ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น และ ระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2 ต ลาคม

More information

การจ ดเก บภาษ ป าย -------------------------------------- การจ ดเก บภาษ ป าย เป นงานในหน าท ของหน วยการบร หารราชการส วนท องถ น ตามท ก าหนด ไว ในพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ. 2510 และพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ระบบการควบค มภายใน เป นเคร องม อด านการจ ดการประเภทหน งท ถ กน ามาช วยในการ บร หารงาน และเป นกลไกพ นฐานส าค

More information

ร างคร งท 1 ขอบเขตของงาน : TOR) จ างเหมาบร การด แลร กษาระบบต าง ๆ ภายในอาคารท ท าการ ส าน กงาน ก.พ. ความเป นมา

ร างคร งท 1 ขอบเขตของงาน : TOR) จ างเหมาบร การด แลร กษาระบบต าง ๆ ภายในอาคารท ท าการ ส าน กงาน ก.พ. ความเป นมา ร างคร งท 1 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ างเหมาบร การด แลร กษาระบบต าง ๆ ภายในอาคารท ท าการ ส าน กงาน ก.พ. หล งใหม จ งหว ดนนทบ ร ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส -----------------------------------

More information