แนวทางปฏ บ ต ในการประมวลผลและจ ดส งผลการศ กษาประจ าภาค ป การศ กษา ๒๕๕๗

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางปฏ บ ต ในการประมวลผลและจ ดส งผลการศ กษาประจ าภาค ป การศ กษา ๒๕๕๗"

Transcription

1 2 + แนวทางปฏ บ ต ในการประมวลผลและจ ดส งผลประจ าภาค ป ๒๕๕๗ มหาว ทยาล ยมห ดลเห นความส าค ญในการจ ดให เป นระบบ และม ค ณภาพ ด านการเร ยนการสอน จ งเห นสมควรก าหนดแนวทางปฏ บ ต ในการประมวลผล และจ ดส งผลประจ าภาค เพ +อให การประกาศผลการ ศ กษาของท กหล กส ตรเป นระบบท +ช ดเจน อ นจะเป นประโยชน ต อการด แลและให ค าปร กษาโดยเฉพาะอย างย +งหล กส ตร ระด บปร ญญาตร ท +ม น กศ กษาจ านวนมาก และหลากหลาย ในการน 2จ งขอให ท กส วนงานให ความร วมม อปฏ บ ต ส าหร บ หล กส ตรระด บปร ญญาตร ท กหล กส ตรด งน ๑. ให ถ อว าการจ ดการเร ยนการสอนให ก บน กศ กษามหาว ทยาล ยมห ดลเป นภารก จส าค ญ ซ +งการประกาศผล ของท กภาคในแต ละป จะต องก าหนดว นประกาศให แน นอน ด งน 2นจ งต อง ก าหนดว นส งผล ในการน 2จ งขอความร วมม อจากท กส วนงานส งผลประจ าภาคหร อ ประจ าป ภายในไม เก น ๒๐ ว นหล งการสอบว นส ดท ายของภาคปกต และไม เก น ๗ ว น หล งการสอบว นส ดท ายของภาคฤด ร อน (น บรวมว นหย ดราชการ) การส งผลท +ล าช า ท าประกาศผลล าช า ซ +งเป นป ญหาต อการวางแผนของน กศ กษา หร อม ผลต อ การลงทะเบ ยนเร ยนของภาคถ ดไป โดยเฉพาะการลงทะเบ ยนเพ +ม ลดรายว ชา ถ าขาดรายว ชา ใดไป จะม ผลให ไม สามารถประมวลผลในส วนของคะแนนสะสมตลอดหล กส ตรได ๒. ส าหร บส วนงานท +สอนรายว ชาต างๆ ให ก บน กศ กษาช +นป ท, ๑ ท +อย ในส งก ดของตนเองและในส งก ด ของส วนงานอ +น ให ส วนงานน 2นจ ดส งผลของท กรายว ชาท +สอนไปย งงานทะเบ ยนและประมวลผล กองบร หาร ตามก าหนดว นส งผลของแต ละภาคท +ระบ ในตารางท +แนบ ๓. ส าหร บส วนงานท +ม น กศ กษาท +อย ในส งก ดช 2นป ท + ๒ เป นต นไป ให รวบรวมผลในท กรายว ชาท 2งท สอนเองและท +ส วนงานอ +นสอน ให จ ดส งเป นไฟล ข อม ล พร อมหน งส อน า และ STAB ไปย งงานทะเบ ยน และประมวลผล กองบร หาร ตามก าหนดเวลาท +ระบ ในตารางท +แนบ ยกเว นรายว ชาในช 2นป ท + ๒ ท +จ ดสอนโดยคณะว ทยาศาสตร คณะศ ลปศาสตร และคณะส งคมศาสตร และมน ษยศาสตร ให ท 2ง ๓ คณะ จ ดส งเป นไฟล ข อม ล พร อมหน งส อน า และ STAB ไปย งงานทะเบ ยนและประมวลผล กองบร หาร โดยตรง ๔. งานทะเบ ยนทะเบ ยนและประมวผล กองบร หาร จะประมวลผลภายใน ๒ ว น หล งจากได ร บ ผลครบท กรายว ชา เพ +อให สามารถประกาศผลได ตามว นท +ก าหนดไว ในตารางท +แนบ ๕. กองบร หารจะแจ งผลการด าเน นการจ ดส งผล และการประกาศผลให ท +ประช ม คณะกรรมการพ ฒนา มหาว ทยาล ยมห ดล ร บทราบในแต ละภาค จ งขอให ท กส วนงานปฏ บ ต ตามแนวทางน 2 กรณ ท +ม ข อแนะน า/ข อสงส ยประการใดต ดต อได ท + ค ณส ภาวด ช ทร พย กองบร หาร โทรศ พท ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๖ โทรสาร ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๕๘ งานทะเบ ยนและประมวลผล กองบร หาร มหาว ทยาล ยมห ดล

2 ก าหนด ส ง - ประกาศผลมหาว ทยาล ยมห ดล ประจ าป 2557 ภาคต น ภาคปลาย ภาคฤด ร อน คณะ/ว ทยาล ย/หล กส ตร ส งผล มหาว ทยาล ย ส งผล มหาว ทยาล ย ส งผล มหาว ทยาล ย คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล แพทยศาสตรบ ณฑ ต ป 2 ต ดส นผลคร &งเด ยว 30 เม.ย.58 4 พ.ค.58 ป 3 ต ดส นผลคร &งเด ยว 5 ม.ค.58 9 ม.ค.58 ป 4 ต ดส นผลคร &งเด ยว 19 ก.พ ก.พ.58 ป 5 ต ดส นผลคร &งเด ยว 26 ม.ค ม.ค.58 ป 6 ต ดส นผลคร &งเด ยว กายอ ปกรณศาสตรบ ณฑ ต ป 1 15 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 ป 2,3,4 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 กายอ ปกรณศาสตรบ ณฑ ต (หล กส ตรนานาชาต ) ป 1 15 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 ป 2 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 การแพทย แผนไทยประย กต บ ณฑ ต ป 1 13 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 ป 2,3 ต ดส นผลคร &งเด ยว 4 ม.ย.58 8 ม.ย.58 ป 4 ต ดส นผลคร &งเด ยว 29 ม.ย.58 2 ก.ค.58 เทคโนโลย บ ณฑ ต (เทคโนโลย แพทยศาสตร ) ป 2,3 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 ป 4 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 คณะ/ว ทยาล ย/หล กส ตร ส งผล มหาว ทยาล ย ส งผล มหาว ทยาล ย ส งผล มหาว ทยาล ย คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธ บด แพทยศาสตรบ ณฑ ต แพทยศาสตรบ ณฑ ต ป 1,2, 3 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 ป 4 ต ดส นผลคร &งเด ยว 10 เม.ย เม.ย.58 ป 5 ต ดส นผลคร &งเด ยว 10 เม.ย เม.ย.58 ป 6 ต ดส นผลคร &งเด ยว

3 พยาบาลศาสตรบ ณฑ ต ป 1,2 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย ส.ค ส.ค.58 ป 3 19 ม.ค ม.ค พ.ค พ.ค เม.ย.58 1 พ.ค.58 ป 4 15 ธ.ค ธ.ค ม.ย ม.ย.58 วท.บ.(ความผ ดปกต ของการส 8อความหมาย) ป 2,3,4 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 คณะเภส ชศาสตร เภส ชศาสตรบ ณฑ ต ป 2,3,4,5 15 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 ป 6 ต ดส นผลคร &งเด ยว 5 ก.พ.58 9 ก.พ.58 คณะท นตแพทยศาสตร ท นตแพทยศาสตรบ ณฑ ต 31 ส.ค.58 3 ก.ย.58 ป 2 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 คณะ/ว ทยาล ย/หล กส ตร ส งผล มหาว ทยาล ย ส งผล มหาว ทยาล ย ส งผล มหาว ทยาล ย ป 3 24 ธ.ค ธ.ค ม.ย ม.ย.58 ป 4 24 ธ.ค ธ.ค ม.ย ม.ย.58 ป 5 24 ธ.ค ธ.ค ม.ย ม.ย.58 ป 6 24 ธ.ค ธ.ค ม.ย ม.ย.58 คณะว ทยาศาสตร วท.บ.สาขาต าง ๆ ป 1,2,3,4 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย ส.ค ส.ค.58 (สาขาคณ ตศาสตร เคม ช วว ทยา ฟ ส กส เทคโนโลย ช วภาพ พฤษศาสตร คณ ตศาสตร ประก นภ ย) คณะเทคน คการแพทย วท.บ. (เทคน คการแพทย )และ วท.บ.(ร งส เทคน ค) ป 1,2,3 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 ป 4 24 ต.ค ต.ค ม.ค ม.ค ส.ค.58 3 ก.ย.58 คณะสาธารณส ขศาสตร วท.บ.(สาธารณส ขศาสตร ) ป 1,2 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย ส.ค.58 3 ก.ย.58 วท.บ.(สาธารณส ขศาสตร ) ป 3,4 9 ม.ค ม.ค.58 4 ม.ย.58 8 ม.ย ส.ค.58 3 ก.ย.58 มหาว ทยาล ยมห ดล ว ทยาเขตนครสวรรค

4 สาธารณส ขศาสตรบ ณฑ ต ป 1,2 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย ส.ค.58 3 ก.ย.58 สาธารณส ขศาสตรบ ณฑ ต ป 3,4 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย ส.ค.58 3 ก.ย.58 มหาว ทยาล ยมห ดล ว ทยาเขตอ านาจเจร ญ สาธารณส ขศาสตรบ ณฑ ต ป 1,2 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 สาธารณส ขศาสตรบ ณฑ ต ป 3,4 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 คณะ/ว ทยาล ย/หล กส ตร ส งผล มหาว ทยาล ย ส งผล มหาว ทยาล ย ส งผล มหาว ทยาล ย คณะพยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบ ณฑ ต ป 1,2 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย ส.ค.58 3 ก.ย.58 ป 3 12 ม.ค ม.ค พ.ค พ.ค ส.ค ส.ค.58 ป 4 12 ม.ค ม.ค พ.ค พ.ค.58 คณะว ศวกรรมศาสตร วศ.บ. สาขาต าง ๆ ป 1,2,3,4 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย ส.ค ส.ค.58 (สาขาคอมพ วเตอร ไฟฟ า อ ตสาหการ เคม เคร 8องกล โยธา ช วการแพทย ) คณะส 5งแวดล อมและทร พยากรศาสตร วท.บ.(ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ส 8งแวดล อม) ป ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย ส.ค ส.ค.58 คณะส ตวแพทยศาสตร ส ตวแพทยศาสตรบ ณฑ ต ส ตวแพทยศาสตรบ ณฑ ต ป ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 ส ตวแพทยศาสตรบ ณฑ ต ป 6 13 พ.ย พ.ย ม.ค ม.ค.58 คณะกายภาพบ าบ ด วท.บ.(กายภาพบ าบ ด) ป 2, 3, 4 15 ม.ค ม.ค ก.ค ก.ค ส.ค ส.ค.58 วท.บ.(ก จกรรมบ าบ ด) ป 2, 3, 4 15 ม.ค ม.ค ก.ค ก.ค.58 คณะ/ว ทยาล ย/หล กส ตร ส งผล มหาว ทยาล ย ส งผล มหาว ทยาล ย ส งผล มหาว ทยาล ย

5 คณะศ ลปศาสตร ประกาศผล ประกาศผล ประกาศผล ศศ.บ.(ภาษาไทย,ภาษาอ งกฤษ) ป 1,2,3,4 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย ส.ค ส.ค.58 ว ทยาล ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การก ฬา วท.บ.(ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การก ฬา) ป 1,2,3,4 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 ศศ.บ.(ออกก าล งกายและก ฬา) ป ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 มหาว ทยาล ยมห ดล กาญจนบ ร วท.บ. สาขาต าง ๆ ป 1,2,3,4 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย ส.ค.58 3 ก.ย.58 (สาขาช วว ทยาเช งอน ร กษ เกษตร ธรณ ศาสตร เทคโนโลย การอาหาร) กจ.บ. การจ ดการบ ณฑ ต ป 1,2,3,4 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 (สาขาการจ ดการท 8วไป ระบบสารสนเทศเพ 8อการจ ดการ) คณะส งคมศาสตร และมน ษยศาสตร วท.บ.(เวชระเบ ยน) ป 3,4 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 ว ทยาล ยศาสนศ กษา ศศ.บ.(ศาสนศ กษา) ป 1,2,3,4 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 ว ทยาล ยราชส ดา ศศ.บ.(ห หนวกศ กษา),ศศ.บ.(ล ามภาษาม อ) ป 1,2,3,4,5 12 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย ส.ค.58 3 ก.ย.58 คณะ/ว ทยาล ย/หล กส ตร ส งผล มหาว ทยาล ย ส งผล มหาว ทยาล ย ส งผล มหาว ทยาล ย คณะแพทยศาสตร วช รพยาบาล มหาว ทยาล ยนวม นทราธ ราช แพทยศาสตรบ ณฑ ต ป 1,2 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58 แพทยศาสตรบ ณฑ ต ป 3 ต ดส นผลคร &งเด ยว 12 ม.ย ม.ย.58 แพทยศาสตรบ ณฑ ต ป 4 ต ดส นผลคร &งเด ยว 10 ม.ย ม.ย.58 แพทยศาสตรบ ณฑ ต ป 5 ต ดส นผลคร &งเด ยว 10 ม.ย ม.ย.58 แพทยศาสตรบ ณฑ ต ป 6 ต ดส นผลคร &งเด ยว สถาบ นพระบรมราชชนก ศ นย รพ.มหาราชนครราชส มา,รพ.มหาราชนครศร ธรรมราช,รพ.สวรรค ประชาร กษ แพทยศาสตรบ ณฑ ต ป 1,2 9 ม.ค ม.ค ม.ย ม.ย.58

6 แพทยศาสตรบ ณฑ ต ป 3 ต ดส นผลคร &งเด ยว 3 ก.ค.58 7 ก.ค.58 แพทยศาสตรบ ณฑ ต ป 4 ต ดส นผลคร &งเด ยว 10 เม.ย เม.ย.58 แพทยศาสตรบ ณฑ ต ป 5 ต ดส นผลคร &งเด ยว 10 เม.ย เม.ย.58 แพทยศาสตรบ ณฑ ต ป 6 ต ดส นผลคร &งเด ยว 20 เม.ย เม.ย.58 ศ นย รพ.ราชบ ร ป 2 ต ดส นผลคร &งเด ยว 30 เม.ย.58 4 พ.ค.58 ป 3 ต ดส นผลคร &งเด ยว 5 ม.ค.58 9 ม.ค.58 ป 4 ต ดส นผลคร &งเด ยว 19 ก.พ ก.พ.58 ป 5 ต ดส นผลคร &งเด ยว 26 ม.ค ม.ค.58 ป 6 ต ดส นผลคร &งเด ยว คณะ/ว ทยาล ย/หล กส ตร ส งผล มหาว ทยาล ย ส งผล มหาว ทยาล ย ส งผล มหาว ทยาล ย คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส 5อสาร 27 ส.ค ส.ค.58 ว ทยาล ยด ร ยางคศ ลป

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด ประกาศมหาว ทยาล ยนเรศวร เร อง ก าหนดอ ตราค าบ าร งและค าธรรมเน ยมการศ กษา ระด บปร ญญาโท ส าหร บน ส ตท เข าศ กษา ในป การศ กษา 2554... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร น จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ 'อพ

More information

»ÃÔÞÞÒ áåð. »ÃÐ ÒȹÕºѵÃÇÔªÒªÕ¾. Í Ê ÒºÑ¹ÍǾ ÁÈÖ ÉÒàÍ ª¹ Õè.¾. ÃѺÃÍ. ÿà À Ÿµ ÿ «ÿ»ÿπ å À Õ π ß π.æ.

»ÃÔÞÞÒ áåð. »ÃÐ ÒȹÕºѵÃÇÔªÒªÕ¾. Í Ê ÒºÑ¹ÍǾ ÁÈÖ ÉÒàÍ ª¹ Õè.¾. ÃѺÃÍ. ÿà À Ÿµ ÿ «ÿ»ÿπ å À Õ π ß π.æ. สำน กงาน ก.พ. ถนนพ ษณ โลก ๕๙ ถนนพ ษณ โลก แขวงจ ตรลดา เขตด ส ต กร งเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศ พท ๐ ๒๒๘๑ ๓๓๓๓ www.ocsc.go.th สำน กงาน ก.พ. ถนนต วานนท ๔๗/ ๑๐๑ ถนนต วานนท ตำบลตลาดขว ญ อำเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร ๑๑๐๐๐

More information

ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต

ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต เอกสารผลการส ารวจ ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยบ รพา ประจ าป การศ กษา 2551 งานว จ ยสถาบ นและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาว ทยาล ยบ รพา ม ถ นายน 2553 ค าน า เอกสารผลการส ารวจภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต มหาว

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม เร อง การร บสม ครเข าศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕8

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม เร อง การร บสม ครเข าศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕8 ๑ ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม เร อง การร บสม ครเข าศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕8 ป การศ กษา ๒๕๕8 น มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ได เป ดร บสม ครและค ดเล อกบ คคลเข าศ กษา ระด บบ ณฑ ตศ กษา หล กส

More information

รายงานภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553

รายงานภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 รายงานภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ (หล งส าเร จการศ กษา 9 เด อน) งานว จ ยสถาบ น กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด ค าน า มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล

More information

/ 3. จ านวนร บเข าศ กษา

/ 3. จ านวนร บเข าศ กษา ประกาศมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน เร อง การร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าศ กษา ในมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ว ธ ร บตรง โควตาส งเสร มผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม บ าเพ ญประโยชน ช วยเหล อส งคม ประจ าป การศ กษา 2556 ด วยมหาว ทยาล

More information

รายละเอ ยดสาขาว ชาท ร บสม ครค ดเล อกพน กงานมหาว ทยาล ย สายว ชาการ คร งท 1/2558

รายละเอ ยดสาขาว ชาท ร บสม ครค ดเล อกพน กงานมหาว ทยาล ย สายว ชาการ คร งท 1/2558 - 1 - ล าด บ 1 คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม (จ านวน 5 ) หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน - ว ฒ ปร ญญาเอก สาขาการว ดและ ประเม นผลการศ กษา / การทดสอบ ทางการศ กษา / การว จ ยและ ประเม นผลการศ กษา / สาขา เก ยวข อง

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

แผนการจ ดการความร คณะเกษตรและช วภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประจาป 2556

แผนการจ ดการความร คณะเกษตรและช วภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประจาป 2556 แผนการจ ดการ คณะเกษตรและช วภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประจาป 2556 คำนำ กระบวนการจ ดการเป นหน งในกระบวนการพ ฒนางานโดยการนาท ช ดแจ งหร อท ม อย ในต วบ คคลมาเข าส กระบวนการ ซ งคณะเกษตรและช วภาพได กาหนดประเด

More information

เอกสารประชาส มพ นธ โครงการท นการศ กษา Tollway Smart Way

เอกสารประชาส มพ นธ โครงการท นการศ กษา Tollway Smart Way เอกสารประชาส มพ นธ โครงการท นการศ กษา Tollway Smart Way 1. หล กการและเหต ผล - บร ษ ท ทางยกระด บดอนเม อง จำก ด (มหาชน) ( บร ษ ท ) ตระหน กถ งความสำค ญของการศ กษาและการ พ ฒนาเยาวชนท ม ความสามารถซ งจะเป นกำล

More information

ค าน า ผ จ ดท า งานบร การและสว สด การน กศ กษา กองพ ฒนาน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

ค าน า ผ จ ดท า งานบร การและสว สด การน กศ กษา กองพ ฒนาน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก ค าน า หน วยกองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา เป นงานส วนหน งของงานบร การและสว สด การน กศ กษา กองพ ฒนาน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได ร เร มมาต งแต ป การศ กษา 2539 และในป จจ บ นน กองท นเง นให ก ย

More information

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘ ส วนราชการ งานแผนงาน โทร.๓๒๗๐-๒ ท ศธ ๐๕๑๓.๒๐๑๐๒(๔)/๐๘๔ ๕ ท ๑๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗ เร อง ข อเสนอแนะการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป เร ยน ผ อ านวยการกอง/ศ นย ตามค าส ง ท ๒๓/๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะกรรมการประเม น ความส

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บหน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช

More information

ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 1 ฉบ บท 1 (ฉบ บปฐมฤกษ )

ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 1 ฉบ บท 1 (ฉบ บปฐมฤกษ ) ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 1 ฉบ บท 1 (ฉบ บปฐมฤกษ ) ประกาศมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ----------------------------------------------------------

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑)

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑) ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑) ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ จะด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเข

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ 6-10 มกราคม 2557 ณ โรงเร ยนค ระบ ร ช ยพ ฒนาพ ทยาคม และ

More information

รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา

รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา 2555 ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก

More information

ระเบ ยบวาระท 2 ร บรองรายงานการประช ม คร งท 3/2558 ว นพ ธท 11 ม นาคม 2558

ระเบ ยบวาระท 2 ร บรองรายงานการประช ม คร งท 3/2558 ว นพ ธท 11 ม นาคม 2558 ก อนระเบ ยบวาระการประช ม 9 เร อง ระเบ ยบวาระท 1 เร องท แจ งให ท ประช มทราบ ระเบ ยบวาระการประช มคณะกรรมการสภาว ชาการ คร งท 4/2558 ว นจ นทร ท 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห องประช มสภาว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร

More information

-ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558

-ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558 -ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558 ปฏ ท นการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ

More information

รายงานการศ กษาความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต ป การศ กษา 2556 (บ ณฑ ตส าเร จการศ กษาต งแต 1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556)

รายงานการศ กษาความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต ป การศ กษา 2556 (บ ณฑ ตส าเร จการศ กษาต งแต 1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) รายงานการศ กษาความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต ป การศ กษา 2556 (บ ณฑ ตส าเร จการศ กษาต งแต 1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) โดย ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ค าน า ในระบบบร หารจ ดการด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การพ ฒนาบ คลากรเทศบาลต าบลตะขบ ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการปฏ บ ต ราชการอย าง ม ค ณภาพ

More information

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 ค าน า ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อให คณะว ชา / หน วยงานบร หารท วไป

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

1-10 ก.ย. 10-18 ก.ย. 21 ก.ย. 23 ก.ย.

1-10 ก.ย. 10-18 ก.ย. 21 ก.ย. 23 ก.ย. แผนปฏ บ ต งานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2557 ป พ.ศ. 2558 ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. การให ความร เตร ยมความพร อม การประเม น และ การจ ดท ารายงาน ตามต วบ งช

More information

ค ม อการร บสม ครเข าศ กษาตามโครงการ กศ.บป. ป การศ กษา 2557

ค ม อการร บสม ครเข าศ กษาตามโครงการ กศ.บป. ป การศ กษา 2557 ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค เร อง การร บน กศ กษาตามโครงการจ ดการศ กษาส าหร บบ คลากรประจ าการ (กศ.บป.) ประจ าป การศ กษา 2557 ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค จะร บน กศ กษาตามโครงการจ ดการศ กษาส าหร บบ

More information

มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เพ อประโยชน ของน กศ กษาโปรดใช ค ม อน กศ กษาเล มน เป นแนวปฏ บ ต จนกว าจะสำาเร จการศ กษา โดยใช ร วมก บระเบ ยบการสม ครฯ และค ม อหล กส ตรการศ กษา ปฏ ท นการศ กษา ป การศ กษา 2557 ภาคต น 4 16 พ.ค. 2557 17 ม.ย.

More information

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ค าน า งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information