การศ กษาการแก ป ญหาการจ ดส งส นค าโดยใช QC Story กรณ ศ กษา : บร ษ ท ABC ศ ร ธ นว บ ญไชย 1 บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร

Size: px
Start display at page:

Download "การศ กษาการแก ป ญหาการจ ดส งส นค าโดยใช QC Story กรณ ศ กษา : บร ษ ท ABC ศ ร ธ นว บ ญไชย 1 บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร"

Transcription

1 การศ กษาการแก ป ญหาการจ ดส งส นค าโดยใช QC Story กรณ ศ กษา : บร ษ ท ABC ศ ร ธ นว บ ญไชย 1 บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร ถนนเช มส มน นธ เขตหน งจ ก กร งเทนถ 041 โทร โทรสาร บทค ดย กรณ ศ กษาเป นผ ผล ตและจาหน ายส ทา าคาร ม ป ญหาหล กๆในก จกรรมการจ ดส งส นค าประก บ ด วย การจ ดส งส นค าผ ดชน ด ผ ดขนาด จ ดส งส นค าขาด จ ดส งส นค าเก น ผ ว จ ยได น าหล กการข ง QC Story มาประย กต ใช นบว าสาเหต ข งป ญหาเก ดจากการท ส นค าหลายชน ดม ช ท คล ายก นทาให เก ดความ ส บสนและเก ดจากนน กงานไม ปฎ บ ต ตามว ธ การทางานท กาหนดไว ผ ว จ ยได ทาการแก ไข โดยกาหนดน นท ในการ จ ดวางส นค าให เป นน นท เฉนาะข งแต ละคาส งซ ต งแต ในข นต นข งการเก บส นค าจนถ งข นต นการจ ด ส งส นค าโดยม การต ดป ายนร มการต กร บล มน นท และเน มข นต นในการตรวจเช คส นค าในน นท จ ดเก บก นทาการจ ดส งส นค าให ก บล กค าผลการปร บปร งการทางานนบว าสามารถลดป ญหาความผ ด นลาดในการจ ดส งส นค าลงจาก 0.23% เหล เน ยง 0.02% 0. ท มาและความสาค ญข งป ญหา ความผ ดนลาดในการจ ดส งส นค าให ล กค าทาให ต นท นในการจ ดส งส นค าส งข นเน งจากต งท า การจ ดส ง ส นค าท ถ กต งไปชดเชยให ล กค าและถ กล กค าเร ยกร งค าเส ยหายท เก ดจากความผ ดนลาดถ า ล กค า ย ภายในประเทศการแก ป ญหาก สามารถต บสน งได รวดเร วกว าล กค า ย ในต างประเทศเน งจากระยะท ส นกว าและม ช งทางการขนส งให เล กได หลากหลายแต ในกรณ ข งล กค าท ย ในต างประเทศต ง ใช ระยะเวลาในการแก ไขท มากกว าและม ข กาหนดต างๆเข ามาเก ยวข ง โดยบร ษ ทท น ามาเป นกรณ ศ กษา น เป นธ รก จท เป นผ ผล ตและจ ดจาหน ายส ทา าคารซ งในการปฎ บ ต งานน นถ กก าหนดให ความถ กต งใน การจ ดส งส นค าท 100%ในทางปฎ บ ต น นเป นเร งยากท จะสามารถท าได เน งจากในข นต นข งการ ปฎ บ ต งานนน กงานเป นป จจ ยหล กในการปฎ บ ต งานจ ดเตร ยมส นค าและการจ ดส งส นค าท าให เก ดความ

2 ผ ดนลาดได ง ายหากนน กงานปฎ บ ต งานขาดความร ขาดความละเ ยดร บค บตล ดจนไม น าระเบ ยบว ธ ปฎ บ ต งานท กาหนดไว มาใช ซ งค นนบสาเหต ความผ ดนลาดท เก ดข นจานวน ข 0 1. Material ส นค าม จานวนหลายชน ด และแต ละชน ดม ช ใกล เค ยงก น 2. Method of Work ว ธ การทางาน สภานแวดล ม การจ ดวางส นค า ลาด บก นหล ง 3. Man made Error ความบกนร งท เก ดจากการกระทาข งบ คคลท เก ยวข ง 2. ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข ง ทฤษฎ การจ ดการทางโลจ สต กส (Logistics Management) สภาการจ ดการโลจ สต กส ( Council of Logistics Management : CLM ) ได ให ความจ าก ดความ ไว ว า โลจ สต กส ค การบร หารจ ดการระบบห วงโซ ปทาน ซ งประก บด วย การวางแผน การด าเน นงาน การควบค ม การไหลเว ยน การจ ดเก บส นค า การให บร การ และสารสนเทศ ย างม ประส ทธ ภานและม ประส ทธ ผล จากจ ดเร มต นจนถ งจ ดข งการบร โภคเน ต บสน งความต งการข งผ บร โภคโลจ สต กส เป นก จกรรมท เก ยวข งก บการเคล นท การไหลข งทร นยากรการผล ต (Flow of materials) ก จกรรมท เก ยวข งก บการวางแผน การนาเ าไปใช และการควบค มการเคล นท ข งว ตถ ด บเข าส กระบวนการเน ม ค ณค า (value added) ในต วผล ตภ ณฑ การเคล นท เหล าน ถ ว าเป นก จกรรมโลจ สต กส เนราะเป นการ เคล นท เน เน มค ณค า ต ว ย างข งก จกรรมโลจ สต กส ค การจ ดซ จ ดหา การบร หารว สด การวางแผน ตารางการผล ต การวางผ งโรงงาน การจ ดคล งส นค า การจ ดการขนส ง การบร หารการกระจายส นค า ส วน ก จกรรมการแปรร ปหร แปรสภาน (Transformation process) หร กระบวนการผล ต (Manufacturing process) เช น การต ด การเจาะ การกล ง การประก บ การข นร ป การผสม การให ความร น เป นต น ไม จ ดว าเป นก จกรรมโลจ สต กส เนราะก จกรรมแปรสภาน หร กระบวนการผล ตจะถ กจาก ดเฉนาะส นค า หร เฉนาะเคร งจ กร แต การบร หารการเคล นท และการ ไหลข งว ตถ ด บท ย ระหว างกระบวนการแปรสภานน นเป นล กษณะร วมก นในท กกระบวนการผล ต โดยได แบ งข บเขตข งโลจ สต กส กเป น 2 กล มหล ก ด งน 1). การบร หารว สด (Materials management) หร โลจ สต กส ขาเข า (inbound logistics) หร โลจ สต กส เน การผล ต (manufacturing logistics) เป นก จกรรมหล กเน สน บสน นการผล ต โดยม หน าท เก ยวข งก บการศ กษาความต งการใช น นท จ ดเก บ และการเคล นย ายว ตถ ด บ ส นค า ช นส วน บรรจ ภ ณฑ ท ต งจ ดซ จ ดหา เน การผล ต รวมถ งต นท นและบร การ เน ให ม ม ลค าเน มในก จกรรม ทางเล กท ด ท ส ด 2). การบร หารการกระจายส นค า (Physical distribution management) หร โลจ สต กส ขา ก (outbound logistics) เป นการต บสน งความต งการด านการตลาดเป นหล ก ม หน าท หล ก ค การจ ดการคล งส นค า และการขนส ง โดยคล งส นค าจะต งม สาธารณ ปโภคน นฐาน และ ปกรณ ขนถ าย ว สด ระบบจ ดการคล งส นค า และโครงสร างการบร หารจ ดการ ส วนงานขนส งจะเก ยวข งก บการเล ก นน กงานท ม ท กษะ ร ปแบบการขนส ง และว ธ การขนส ง หล กการน นฐานข งโลจ สต กส ในระบบการขนส ง

3 ค ไปให ถ งท หมาย ย างถ กต ง รวดเร ว ท นเวลา โดยต งเล กเส นทางท เหมาะสมและประหย ด ถ าค า ขนส งราคาถ กก จะช วยลดต นท นข งส นค าลงได ด งน นจ งกล าวได ว า ก จกรรมโลจ สต กส เป นก จกรรมท เก ยวข งก บการบร หารการเคล นท และการ ไหลข งว ตถ ด บ ย างม ค ณค า เน สน บสน นกระบวนการผล ต หร กระบวนการห วงโซ ค ณค า ทฤษฏ การจ ดการโซ ปทาน ( Supply Chain Management ) โซ ปทาน หมายถ ง ก จกรรมท ม ความส มน นธ และเช มโยงก นเน สร างม ลค าเน มให ก บป จจ ยการ ผล ต โดยเร มต งแต กระบวนการนาว ตถ ด บจากผ ขายว ตถ ด บเข าส กระบวนการผล ต การจ ดจาหน าย จนถ ง การจ ดส งส นค าไปส ผ บร โภคคนส ดท าย รวมถ งการบร การหล งการขาย โดยท วไปแล ว โซ ปทานจะ ประก บด วยก จกรรมสาค ญ 4 ก จกรรมด งน ผ ส งม บ (Suppliers) หมายถ ง ผ ท ส งว ตถ ด บให ก บโรงงาน หร หน วยบร การ เช น เกษตรกรท ปล ก ข าวเปล กหร ปาล ม โดยท เกษตรกรเหล าน จะนาข าวเปล กไปส งท โรงส หร โกด งน ค าคนกลาง หร นา ผลปาล มไปส งท โรงงานผล ตน าม นปาล ม เป นต น ผ ผล ต (Manufacturers) หมายถ ง ผ ท ทาหน าท ในการแปรสภานว ตถ ด บท ได ร บจากผ ส งม บ ให ม ค ณค าส งข น ผ กระจายส นค า (Distribution) หมายถ ง ผ ท ทาหน าท ในการกระจายส นค าไปให ถ งม ผ บร โภคหร ล กค าท ผ กระจายส นค าหน ง ๆ าจจะม ส นค าท มาจากหลายผ ผล ตเช น ผ กระจายส นค าข งซ ปเป ร มาร เกตจะม ส นค ามาจากผ ผล ตหลายแหล ง เช น ผ ผล ตผงซ กฟ ก น า ดลม ไ ศกร ม ขนมป ง เป นต น ล กค าหร ผ บร โภค (Customers) หมายถ ง จ ดปลายส ดข งโซ ปทานเป นจ ดท ส นค าหร บร การ จะต งถ กใช จนหมดม ลค า และไม ม การเน มม ลค าให ก บส นค าหร บร การน น กแล วป ญหาท ก ให เก ดการ บร หารโซ ปทาน ค ส นค าคงคล ง เนราะม ไว เน ร งร บความไม แน น นในโซ ปทาน การปร บปร งน ฒนาโซ ปทานให ม ประส ทธ ภานเน มข นจะทาให เก ดความน งน ใจข งล กค าท ได ร บส นค า ท ถ กต ง ในเวลาท ถ กต ง และในปร มาณท ถ กต ง โดยเส ยค าใช จ ายรวมตล ดโซ ปทานต าส ด ซ งจะม ผล ทาให งค กรธ รก จสามารถหม นเว ยนเง นสดได รวดเร ว ม ก าไรเน มมากข น ด งน นการบร หารโซ ปทานจ ง ก ให เก ดประโยชน ร วมก นท งล กค า และธ รก จ เคร งม ควบค มค ณภาน QC7 sooot QC7 soootเป นเคร งม 7ชน ดท ใช ในการควบค มค ณภานในกระบวนการผล ต เน การน ฒนาและร บปร งกระบวนการท างาน ย างต เน ง โดยใช เคร งม ด งกล าวในการเก บ ข ม ล ว เคราะห และแยกแยะสาเหต ข งป ญหาท แท จร ง เน ให สามารถแก ไขได ถ กต ง ควบค มค ณภาน ข งผล ตให ม ความสม าเสม ตล ดจนช วยในการจ ดท ามาตรฐานและความค มต ดตามผล ย างต เน ง และป งก นการเก ดป ญหาใน นาคต เคร งม เหล าน ต งใช กลว ธ ทางสถ ต และความร ในการเก บรวบรวม ข ม ล และว เคราะห ช วยให เก บรวบรวมข ม ลสะดวก ง ายต ความเข าใจ

4 เคร งม ท ใช ในการปร บปร งค ณภานน นม ย หลายระด บด วยก น ข น ย ก บว าว ตถ ประสงค ท จะใช เคร งม แต ละประเภทจะใช ท าเน ะไร ใครเป นผ แก ป ญหาและแก ป ญหาระด บไหน ส าหร บ ว ตถ ประสงค ข งเคร งม ค ณภาน าจแบ ง กได เป น 5 ส วนหล กๆ ค ใช เน ค นหาป ญหา, ใช เน ช ว ด กระบวนการ, ใช เน ว เคราะห กระบวนการ, ใช เน ปร บปร งกระบวนการ, ใช เน ควบค มกระบวนการ ซ งจะข กล าวถ งเคร งม แต ละประเภท นร มท งว ตถ ประสงค การใช งาน เคร งม 7 ชน ด ด งต ไปน ได แก ใบตรวจส บ (Check Sheet) แผนผ งนาเรโต (Pareto Diagram) กราฟ (Graph) แผนผ งแสดงเหต และผล (Cause & Effect Diagram) แผนผ งการกระจาย (Scatter Diagram) แผนภ ม ควบค ม (Control Chart) ฮ สโตแกรม (Histogram) 3. ข นต นการดาเน นการว จ ย การศ กษาคร งน ได เก บรวบรวมข ม ลน นฐานข งบร ษ ทกรณ ศ กษามาจากแหล งข ม ลปฐมภ ม ( Primary Data ) ซ งผ ศ กษาเก บรวบรวมสถ ต ข ม ลความผ ดนลาดข งบร ษ ทท เป นกรณ ศ กษา จาก การศ กษานบว าม การจ ดส งส นค าท ผ ดนลาดในช วงเด น ม. ค.น-.ค โดยประย กต ใช แนวค ดหล กข ง QC STORY เน หาแนวทางในการแก ป ญหาโดยน าเคร งม ค ณภาน ( ชน ด 7 7 QC Tools มาใช ใน การว เคราะห แยกแยะสาเหต ข ง ป ญหาท แท จร งเน ให สามารถแก ไขได ถ กต งและทาให สามารถควบค ม ค ณภานข งการจ ดส ง ส นค าได ถ กต ง ย างต เน งจนก ให เก ดมาตรฐานในการปฎ บ ต งานและป งก น ป ญหาท จะเก ด ข นใน นาคตโดยม รายละเ ยดการศ กษาด งน - ศ กษา และรวบรวมกระบวนการดาเน นงานข งบร ษ ทกรณ ศ กษา ว ธ การเก บรวบรวมข ม ลข งความผ ดนลาดในการจ ดส งส นค าไปย งต างประเทศ - ทาการรวบรวมจากข ม ลท ล กค าแจ งกล บมาย งบร ษ ทกรณ ศ กษา - โดยนาเคร งม ค ณภาน าใช เช น ใบตรวจส บ แผนผ งนาเรโตชน ดม 7แผนผ งแสดงเหต และ ผล - การทดส บความถ กต ง 4. ผลการว จ ยผลจากการศ กษาและว เคราะห หาสาเหต ข งป ญหาการจ ดส งส นค าผ ดนลาดโดยการนา QC Story มาใช ในการแก ไขข ผ ดนลาดในการจ ดส งส นค าสามารถกาหนดว ธ การแก ไขและการ ปร บปร งข ผ ดนลาดโดยมาตรการน เป นมาตรการท ใช ร วมก นในการปฎ บ ต งานเน ลดข ผ ดนลาด โดยม ข สร ปในการแก ไขด งน

5 4.1 ทาการจ ดน นท ในการวางส นค าโดยกาหนดให เป นน นท เฉนาะข งแต ละ เด ร ต งแต ในข นต นข งการเก บส นค าจนถ งข นต นจ ดส งส นค าโดยม การต ดป ายนร มล มกร บเน ความ ช ดเจนในน นท การจ ดเก บ เน ลดความผ ดนลาดในการจ ดส นค าผ ด 4.2 ให นน กงานต ด Sticker Label ท ใช าง งก บเ กสารส ง กในด านเด ยวก บท ม เฉดส นค า เน เป นการตรวจเช คงานไปด วยโดยไม เน มข นต นการปฎ บ ต งาน 4.3 กาหนดน นท ให นน กงานวางส นค าโดยกาหนดให วาง 1 น นท ต 1 Order โดยจ ดวางใน ข นต นการจ ดเก บส นค าโดยใช ป ายกาก บน นท ไว และกาหนดให น นท ตรงก บน นท ในระบบ ERP 4. 4 ได กาหนดให ม การเน มการตรวจเช คส นค า เน ป งก นนน กงานน าส นค าข ง order นมาวาง ปนในน นท เน งจากน นท ในการจ ดเก บส นค าและน นท ในการจ ดส ง ย ในบร เวณเด ยวก น 5. สร ปและข อเสนอแนะ จากผลการศ กษานบว าการแก ป ญหาข ผ ดนลาดในการจ ดส นค าสาหร บส ง กไปย งต างประเทศสาเหต ท ส าค ญท ท าให เก ดความผ ดนลาดเก ดจากนน กงานปฎ บ ต การ สภาวะแวดล มในการปฎ บ ต งาน และ จานวนส นค าท ม หลายชน ดและม ช ท ใกล เค ยงก น เน ลดความผ ดนลาดและกาหนดแนวทางแก ไขป ญหา โดยได กเป นมาตรฐานในการปฎ บ ต งานโดยมาตรการท ได ปร บปร งน นเป นมาตรการแก ไขข ผ ดนลาดท สามารถใช ได ร วมก นในท กสาเหต ข งความผ ดนลาดโดยกาหนดให เจ าหน าท ปฎ บ ต งานจ ดส นค าเป นน นท เฉนาะข งแต ละ เด ร โดยปฎ บ ต ต งแต ในข นต นข งการจ ดเก บส นค าโดยจ ดเก บตรงก บน นท ท ใน ระบบค มน วเต ร และทาการต ดเ กสาร เก ยวก บการส ง กท กล งส นค าโดยต ดด านเด ยวก บท ม เฉดส เน เป นการเน มการตรวจเช คส นค า ม การต ดป ายบ งบ ก ย างช ดเจน การศ กษาว จ ยเป นการศ กษาเน ปร บปร งว ธ การทางานเน ลดข ผ ดนลาดท เก ดข นในการ จ ดส ง ส นค าโดยนาหล กการข ง QC Story จากการดาเน นการว จ ยนบว าสามารถลดจ านวนข ผ ดนลาดลดลง 0.21% จากเด ม 0.23% คงเหล 0.02% ค ดเป นความผ ดนลาดท ลดลง 91.30%ม ลค าลดลง 113,900 บาทจากเด ม 151,900 บาท คงเหล 38,000 บาท ค ดเป นค าใช จ ายท ลดลง 75% โดยสามารถก าหนด มาตรฐานในการปฎ บ ต งานให แก นน กงานและเน มประส ทธ ภานในการจ ดส งส นค า

การปร บปร งและเพ มประส ทธ ภาพการขนส งส นค าทางทะเล กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ จาก ด ส ภ ทรา เลาหร ตนาห ร ญ 1, รจนาฎ ไกรป ญญาพงศ 2

การปร บปร งและเพ มประส ทธ ภาพการขนส งส นค าทางทะเล กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ จาก ด ส ภ ทรา เลาหร ตนาห ร ญ 1, รจนาฎ ไกรป ญญาพงศ 2 การปร บปร งและเพ มประส ทธ ภาพการขนส งส นค าทางทะเล กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ จาก ด ส ภ ทรา เลาหร ตนาห ร ญ 1, รจนาฎ ไกรป ญญาพงศ 2 1 บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาการจ ดการโลจ สต กส, คณะบร หารธ รก จ, มหาว ทยาล ยหอการค

More information

บทค ดย อ 1. ท มาและความสาค ญของป ญหา

บทค ดย อ 1. ท มาและความสาค ญของป ญหา ศ กษาเสนอแนวทางการแก ป ญหาคล งส นค า ด วยระบบ WMS (Warehouse Management System) เข ามาบร หารจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท บร ษ ท เบ นไมเยอร เคม คอลส (ท ) จาก ด นายสายชล พ งจ น บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย

More information

นฤพล ภาคการ 1, น นท ส ทธ การนฤน ย 2 1

นฤพล ภาคการ 1, น นท ส ทธ การนฤน ย 2 1 การศ กษาต นท นโลจ สต กส ของการนาเข าส นค าประเภทเหล กเส นแบนจากประเทศญ ป น กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ (ประเทศไทย) จาก ด นฤพล ภาคการ 1, น นท ส ทธ การนฤน ย 2 1 บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาการจ ดการโลจ สต กส คณะบร หารธ

More information

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 1 ค ม อน กเร ยน ช ดการเร ยน ว ชา การบร หารการจ ดซ อ เร อง การบร หารส นค าคงคล ง สาหร บช น ปวส. 1 แผนกว ชาการตลาด ช ดท 1 แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 2 ค ม อน กศ กษา

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน)

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) 1* ว ช ต บ ญฤทธ 1 บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ทฤษฎ และหล กการท เก ยวข อง 2.1.1 หล กการของ LEAN CONSTRUCTION หล กการของ Lean Construction เป นการนาหล กการแนวความค ดมาจาก Lean Production ในอ ตสาหกรรมการผล ตซ งหล

More information

บทท 1 บทน า ความส าค ญและความเป นมา ว ตถ ประสงค ขอบเขตการว จ ย

บทท 1 บทน า ความส าค ญและความเป นมา ว ตถ ประสงค ขอบเขตการว จ ย บทท 1 บทน า ความส าค ญและความเป นมา โรงเร ยนเซนต หล ยส ต งอย เลขท 128 ถนนศ ภก จ ต าบลหน าเม อง อ าเภอเม อง จ งหว ด ฉะเช งเทรา เป น 1 ใน 14 สถาบ นของเคร อม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย เร มด าเน น

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร

รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช อเพล งของประเทศ บทสร ปผ บร หารฉบ บน เป นรายงานท สร ปประเด นส าค ญจากรายงานฉบ บสมบ รณ ของการศ กษา โครงการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช

More information

1.4 สถานท ต ง... โทรศ พท... โทรสาร... เว บไซต...

1.4 สถานท ต ง... โทรศ พท... โทรสาร... เว บไซต... สถาบ นพล งงานเพ ออ ตสาหกรรม สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย ใบสม ครเข าร วม โครงการพ ฒนาปร บปร งและส งเสร มการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (Enhancement and Encouragement of Logistics

More information

ค ม อต วเตอร ว ชา 3000-0101 การพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3)

ค ม อต วเตอร ว ชา 3000-0101 การพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3) ค ม อต วเตอร ว ชา 3000-0101 การพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3) จ ดประสงค รายว ชา 1. เพ อให เข าใจความสาค ญ หล กการและกระบวนการบร หารงานค ณภาพและเพ มผลผล ต. เพ อให สามารถวางแผนและพ ฒนางานตามหล

More information

ค ม อต วเตอร ว ชา 3000-0101 การพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3)

ค ม อต วเตอร ว ชา 3000-0101 การพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3) ค ม อต วเตอร ว ชา 3000-0101 การพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3) จ ดประสงค รายว ชา 1. เพ อให เข าใจความสาค ญ หล กการและกระบวนการบร หารงานค ณภาพและเพ มผลผล ต. เพ อให สามารถวางแผนและพ ฒนางานตามหล

More information

การลดของเส ยในกระบวนการผล ตใบพาย กรณ ศ กษา บร ษ ท Prime Manufacturing Thailand Co., Ltd.

การลดของเส ยในกระบวนการผล ตใบพาย กรณ ศ กษา บร ษ ท Prime Manufacturing Thailand Co., Ltd. การลดของเส ยในกระบวนการผล ตใบพาย กรณ ศ กษา บร ษ ท Prime Manufacturing Thailand Co., Ltd. นายจ รโรจน ศ ร นนท ธนเวช นายสราว ธ อาจมาลา ป ญหาพ เศษน =เป นส วนหน @งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ทยาศาสตรบ ณฑ

More information

ºπ ÿ» µ å À Ÿ ΩÕ ÿ π Ÿ ΩÕ Õ πµ ÿ 𠪻 ºπªØ µ æ ËÕ Ÿ ΩÕ ª â«æ µ À Õ ø ŸÕÕ πµå

ºπ ÿ» µ å À Ÿ ΩÕ ÿ π Ÿ ΩÕ Õ πµ ÿ 𠪻 ºπªØ µ æ ËÕ Ÿ ΩÕ ª â«æ µ À Õ ø ŸÕÕ πµå ISBN 974-9632-48-6 à Ë 2/3 ºπ ÿ» µ å À Ÿ ΩÕ ÿ π Ÿ ΩÕ Õ πµ ÿ 𠪻 ºπªØ µ æ ËÕ Ÿ ΩÕ ª â«æ µ À Õ ø ŸÕÕ πµå π ß ππ ºπ æ µ Ëß «âõ «ß æ µ Ëß «âõ ค าน า ป จจ บ นประเทศไทยย งขาดการจ ดการขยะม ลฝอยท เป นระบบอย างครบวงจร

More information

ส าน กงานตรวจสอบภายใน

ส าน กงานตรวจสอบภายใน การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบภายใน ส าน กงานตรวจสอบภายใน ค าน า ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได จ ดการความร เก ยวก บการตรวจสอบ ภายใน โดยรวบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวปฏ บ ต ท ด และจากประสบการณ

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ ป งบประมาณ 2551

การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ ป งบประมาณ 2551 การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การ ป งบประมาณ 2551 ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงานเร อง การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ

More information

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด ส น นทา ศ ร เจร ญว ฒน การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต

More information

รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและ การเพ มผลผล ต 3 (3)

รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและ การเพ มผลผล ต 3 (3) รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและ การเพ มผลผล ต 3 (3) จ ดประสงค รายว ชา 1. เพ อให เข าใจความส าค ญ หล กการและกระบวนการบร หารงานค ณภาพและเพ มผลผล ต. เพ อให สามารถวางแผนและพ ฒนางานตามหล

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ 1 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต ป การศ กษา 2555 2 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

การวางแผน และควบค มการผล ต

การวางแผน และควบค มการผล ต การวางแผน และควบค มการผล ต 1 ความส าค ญของการวางแผนและควบค มการผล ต การวางแผนและควบค มการผล ต ว ตถ ประสงค เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดจากทร พยากรท ม อย อย างจ าก ด และให เป นท พอใจแก ความต องการของล กค า

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1. จากการว เคราะห ป ญหาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในบทท 3 ม ประเด น ป ญหาหล กสร ปได 3 ประการ ค อ ป ญหาประการแรก การใช ประโยชน ทร พยากรธรรมชาต เฉพาะ ด

More information