**************************** หล กการและเหต ผล

Size: px
Start display at page:

Download "**************************** หล กการและเหต ผล"

Transcription

1 รายงานการประเม นผลการจ ดโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาแนวทางและหล กเกณฑ ประกอบการประก นค ณภาพการจ ดฝ กอบรม ระหว างว นท 7-8 ธ นวาคม 554 ณ โรงแรมสยามป ระร สอร ท จ งหว ดชลบ ร หล กการและเหต ผล **************************** สาน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ในฐานะท เป นหน วยงานหล กในการดาเน นการในเร อง การใช หล กเกณฑ การประก นค ณภาพการฝ กอบรม กรมประมง จ งได ดาเน นการจ ดโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาแนวทางและหล กเกณฑ ประกอบการประก นค ณภาพการจ ดโครงการฝ กอบรม ข น เพ อม งหว งให ผ เข าส มมนา ซ งเป นคณะทางาน จ ดทาหล กเกณฑ ประก นค ณภาพการฝ กอบรม กรมประมง และผ ท เก ยวข องซ ง ได ร บมอบหมายให ม หน าท ในการดาเน นการจ ดฝ กอบรม /ส มมนา ของแต ละหน วยงาน ได มาทาความเข าใจ เก ยวก บการใช หล กเกณฑ การประก นค ณภาพการฝ กอบรม กรมประมง เพ มเต มได ถ กต อง ตลอดจนได เข ามา ช วยก นระดมความค ดเพ อจ ดทาแนวทางในการกาหนดร ปแบบ และชน ดของเอกสาร ตลอดจนหล กฐานอ นๆ เพ อ ประกอบการอธ บายหล กเกณฑ การประก นค ณภาพการฝ กอบรม กรมประมง ของแต ละหน วยงาน ให เป นไปอย าง ถ กต องและม มาตรฐานเด ย วก น ซ งจะทาให การใช หล กเกณฑ ประก นค ณภาพการฝ กอบรมของกรมประมง ท ได ประกาศใช ไปแล ว ม ความเข มแข ง เก ดเป นมาตรฐานเด ยวก น และทาให กระบวนการจ ดฝ กอบรม ของกรมประมง ดาเน นการไปอย างม ประส ทธ ภาพและค มค า ม การพ ฒนาอย างต อเน องตลอดไป ระหว างว นท 7-8 ธ นวาคม 554 ณ โรงแรมสยามป ระ ร สอร ท จ งหว ดชลบ ร บ ดน การจ ด โครงการส มมนา เช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาแนวทางและหล กเกณฑ ประกอบการ ประก นค ณภาพการจ ดโครงการฝ กอบรม ได ดาเน นการเสร จเร ยบร อยแล ว ส วนถ ายทอดเทคโนโลย การประมง สาน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ได ดาเน นการประเม นผลการ ส มมนาหล กส ตรด งกล าว ในด าน ข อม ลบ คคลท วไป ด านความร ก อน และหล ง การส มมนา ตลอดจนด านความพ งพอใจในภาพรวมของการ ดาเน นการส มมนา โดยม รายละเอ ยดด งต อไปน การประเม นผลการส มมนา การประเม นการส ม มนาโครง การส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาแนวทางและหล กเกณฑ ประกอบการประก นค ณภาพการจ ดโครงการฝ กอบรม กาหนดเป าหมายผ เข าร วมการส มมนา จานวน 40 คน ม ผ เข าร วมการส มมนา และผ านการฝ กอบรมท งส น 38 คน ค ดเป นร อยละ ของเป าหมายท กาหนดไว และ ผลการว เคราะห ข อม ลจะแยกนาเสนอเป น 6 ส วน ด งรายละเอ ยดต อไปน. การประเม นผลข อม ลบ คคลท วไป การส มมนาในคร งน ม ผ เข าร วมการส มมนา โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาแนวทาง และหล กเกณฑ ประกอบการประก นค ณภาพการจ ดโครงการฝ กอบรม จานวน 38 คน เป นเพศชาย ค ดเป นร อยละ 6.3 และเป นเพศหญ ง ค ดเป นร อยละ ม อาย ส งส ด 56 ป ต าส ด 5 ป อาย เฉล ยเท าก บ 39 ป และม อาย ราชการส งส ด 34 ป ต าส ด ป อาย ราชการเฉล ย 4 ป นอกจากน ย งพบว า ผ เข า ร วมการส มมนาส วนใหญ จบ

2 การศ กษาในระด บ ปร ญญาตร ค ดเป นร อยละ 64.5 โดยผ เข าร วมการส มมนาส วนใหญ ดารงตาแหน ง น กว ชาการ ประมง ค ดเป นร อยละ 8.95 อย ในระด บตาแหน ง ชานาญการ ค ดเป นร อยละ และส วนใหญ ส งก ด สาน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ค ดเป นร อยละ 8.4 (ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท ) ตารางท แสดงจานวนร อยละของผ เข าร วมการส มมนา จาแนกตามเพศ อาย อาย ราชการ ระด บการศ กษา ตาแหน ง ระด บตาแหน ง และหน วยงาน ข อม ลท วไป จานวน ร อยละ เพศ ชาย หญ ง อาย ส งส ด 56 ป ต าส ด 5 ป เฉล ย 39 ป อาย ราชการ ส งส ด 34 ป ต าส ด ป เฉล ย 4 ป ระด บการศ กษา ปร ญญาตร ส งกว าปร ญญาตร ตาแหน ง น กว ชาการประมง น กทร พยากรบ คคล น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหาร เจ าพน กงานธ รการ น กจ ดการงานท วไป น กว ชาการเง นและบ ญช ผอ.สาน กฯ เจ าพน กงานประมง น กว ชาการตรวจสอบภายใน ห วหน าฝ ายบร หารงานท วไป พน กงานพ มพ 3 น กว ชาการสถ ต เจ าหน าท ระบบงานคอมพ วเตอร น กว เคราะห นโยบายและแผน เจ าพน กงานส อสาร

3 3 (ต อ)ตารางท แสดงจานวนร อยละของผ เข าร วมการส มมนา จาแนกตามเพศ อาย อาย ราชการ ระด บ การศ กษา ตาแหน ง ระด บตาแหน ง และหน วยงาน ข อม ลท วไป จานวน ร อยละ ระด บตาแหน ง ชานาญการ ชานาญการพ เศษ ปฏ บ ต การ อาว โส พน กงานราชการ ปฏ บ ต งาน อานวยการส ง ล กจ างประจา หน วยงาน สาน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง กล มอานวยการและประสานงานว ชาการ ศ นย พ ฒนาระบบและร บรองมาตรฐานฟาร มเพาะเล ยงส ตว น า กองการเจ าหน าท กองคล ง กองแผนงาน กองประมงต างประเทศ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กองพ ฒนาอ ตสาหกรรมส ตว น า สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นธ กรรมส ตว น า ศ นย สารสนเทศ สาน กว จ ยและพ ฒนาประมงน าจ ด สาน กว จ ยและพ ฒนาประมงชายฝ ง สาน กว จ ยและพ ฒนาประมงทะเล สาน กบร หารและจ ดการด านการประมง กล มตรวจสอบภายใน กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กตรวจราชการกรม การประเม นผลความร ท ได ร บจากการเข าร วมการส มมนา. การว ดความร โดยเปร ยบเท ยบคะแนนความร ก อนและหล งการส มมนา และใช การว เคราะห ทาง สถ ต ด วยว ธ Pair Sample T-test ท ระด บความเช อม น 95% (α = 0.05). ใช การแปลความหมายข อม ล ท อย ในร ปคะแนนเฉล ย โดยจาแนกเป น 5 ระด บ สาหร บการหา ความกว างของแต ละช วงสามารถคานวณได จาก (ค าส งส ด ค าต าส ด) / 5 ผลการว เคราะห ความกว างของ ระด บช น = (5 )/5 = 0.8

4 4 การประมาณค าคะแนนเฉล ย จ ดทาเป นเกณฑ การประเม นผลเป น 5 ระด บ ด งน หมายถ ง ระด บความร น อยท ส ด.8.60 หมายถ ง ระด บความร น อย หมายถ ง ระด บความร ปานกลาง หมายถ ง ระด บความร มาก หมายถ ง ระด บความร มากท ส ด.3 เพ อประเม นความร ของผ เข าร วมการส มมนาอย างน อย 80 % ของผ เข าร วมการส มมนาม ความร เพ มข นในการจ ดส มมนาคร งน ผลการประเม นการเร ยนร พบว า ผ เข าร วมการส มมนาส วนใหญ ม ความร ก อนเข าร วมการส มมนาอย ในระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ หล งการเข าร วมการส มมนาม ความร เพ มข นอย ในระด บมาก ค ดเป นร อยละ ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท ตารางท แสดงผลด านความร ท ได ร บจากการเข าร วมการส มมนา ความร คะแนนเฉล ย ค ดเป นร อยละ S. D C.V ระด บ ก อนอบรม ปานกลาง หล งอบรม มาก ผลการประเม นความร ของผ เข าร วมการส มมนา เพ อให สามารถว ดความร ของผ เข าร วมการส มมนาจาก เน อหาว ชาในภาพรวมของหล กส ตรได กาหนดเกณฑ คะแนนต งแต ร อยละ 75 ข นไป ให น บได ว าผ เข าร วมการ ส มมนาม ความร มาก ส วนผ ท ตอบได คะแนนน อยกว าน จ ดเป นผ ท ม ความร น อย จากผลการประเม นก อนการ ส มมนาพบว า ผ เข าร วมการส มมนาจานวน 33 คน ค ดเป นร อยละ จ ดอย ในกล มผ ม ความร น อย ผ เข าร วมการ ส มมนาจานวน 5 คน ค ดเป นร อยละ 3.6 จ ดอย ในกล มผ ม ความร มาก และเม อผ านการ ส มมนาไปเร ยบร อยแล ว พบว า ผ เข าร วมการส มมนาจานวน 4 คน ค ดเป นร อยละ 0.53 จ ดอย ในกล มผ ม ความร น อย ผ เข าร วมการส มมนา จานวน 34 คน ค ดเป นร อยละ จ ดอย ในกล มผ ม ความร มาก นอกจากน เม อนาคะแนนความร ก อน และหล ง ของผ เข าร วมการส มมนาแต ละคนมาเปร ยบเท ยบก นพบว า ภายหล งการส มมนาไปแล วม จานวนผ เข าร วมการส มมนาท ม ความร เพ มข นจานวน 9 คน ค ดเป นร อยละ 76.3 ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 3 ตารางท 3 แสดงจานวนและร อยละของผ เข าร บการฝ กอบรม จาแนกตามระด บความร ของผ เข าร บการ ฝ กอบรม ระด บความร ก อนเข าร บการฝ กอบรม หล งเข าร บการฝ กอบรม (คน) (ร อยละ) (คน) (ร อยละ) ผ เข าร บการฝ กอบรมม ความร มาก ผ เข าร บการฝ กอบรมม ความร น อย ผลการประเม น พบว า ความร ของผ เข าร วมการส มมนาอย างน อย 80 % ของผ เข าร วมการส มมนาม ความร เพ มข น ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 3

5 ตารางท 3 แสดงผลความร ของผ เข า ร วมการส มมนาอย างน อย 80 % ของผ เข าร วมการส มมนาม ความร เพ มข น ร อยละ ระด บความร (ของผ เข าร วมการส มมนา) ก อนเข าร วมการส มมนา หล งเข าร วมการส มมนา.น อยท ส ด น อย.90-3.ปานกลาง มาก มากท ส ด -.90 ภาพรวม ความร ท ได ร บจากการส มมนา ผลการประเม นพบว า ความร ท ผ เข า ร วมการส มมนา ได ร บส วนใหญ ค อ การพ ฒนาแนวทางหล กเกณฑ ประกอบการประก นค ณภาพการจ ดฝ กอบรม ค ดเป นร อยละ รองลงมา ค อ นาความร ไปใช ในการเข ยน โครงการจ ดฝ กอบรมได ถ กต องตามหล กเกณฑ ประก นค ณภาพการจ ดฝ กอบรม ค ดเป นร อยละ.43 ด ง รายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 4 ตารางท 4 ความร ท ได ร บจากการส มมนา (ความค ดเห นของผ เข าร วมการส มมนา) ข อม ล จานวน ร อยละ.การพ ฒนาแนวทางหล กเกณฑ ประกอบการประก นค ณภาพการจ ดฝ กอบรม นาความร ไปใช ในการเข ยนโครงการจ ดฝ กอบรมได ถ กต องตามหล กเกณฑ ประก นค ณภาพ 6.43 การจ ดฝ กอบรม 3.ทบทวน มาตรฐาน -5 และเกณฑ การให คะแนน เอกสารต างๆท ต องจ ดส ง ได แลกเปล ยนความค ดเห น ป ญหา ในการจ ดโครงการฝ กอบรมได ถ กต องตามหล กเกณฑ 3.57 ประก นค ณภาพการจ ดฝ กอบรม 5.นาไปเผยแพร ให หน วยงานภายในส งก ดได เพ อให การปฏ บ ต เป นไปด วยความถ กต องและม 3.57 ประส ทธ ภาพ 6.เข าใจท ศทางของการทางาน 3.57 ภาพรวม 8 00 หมายเหต ผ เข าร วมการส มมนา คนได ร บความร จากการเข าร วมการส มมนาได หลายประเด น. การประเม นผลความร ส กท ม ต อการเข าร วมการส มมนา การประเม นความร ส กของผ เข าร วมการส มมนาโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาแนวทาง และหล กเกณฑ ประกอบการประก นค ณภาพการจ ดโครงการฝ กอบรม ผ จ ดได จ ดทาแบบสอบถามความร ส ก เก ยวก บความพ งพอใจของผ เข า ร วมการส มมนา ท ม ต อการเข า ร วมการส มมนา ซ งแยกเป น 5 ระด บ ค อ มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย และน อยท ส ด โดยว เคราะห จากองค ประกอบของหล กส ตรใน 5 ประเด น ได แก หล กส ตรการ ส มมนา จานวน 3 ข อ เทคน ค/ว ธ การจ ด ส มมนา จานวน 5 ข อ สถานท จ ด ส มมนา จานวน 5 ข อ และการจ ด การ ส มมนา จานวน 7 ข อ ซ งเม อแทนค าระด บความพ งพอใจท ง 5 ระด บ ค อ มากท ส ด มาก ปานกลางน อย และน อย 5

6 ท ส ด เป นคะแนน 5,4,3, และ ตามลาด บ และเม อนาคะแนนมาจ ดทาเป นเกณฑ ช วงคะแนนเฉล ย เพ อว ดความ พ งพอใจของผ เข า ร วมการส มมนา ท ม ต อโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร การเสร มสร างท มงานท ม ประส ทธ ภาพ ผลการประเม นความพ งพอใจด งน เกณฑ ช วงคะแนนเฉล ยเพ อว ดระด บความพ งพอใจ ช วงคะแนนเฉล ย คะแนน หมายถ ง ระด บความพ งพอใจน อยท ส ด ช วงคะแนนเฉล ย.8.60 คะแนน หมายถ ง ระด บความพ งพอใจน อย ช วงคะแนนเฉล ย คะแนน หมายถ ง ระด บความพ งพอใจปานกลาง ช วงคะแนนเฉล ย คะแนน หมายถ ง ระด บความพ งพอใจมาก ช วงคะแนนเฉล ย คะแนน หมายถ ง ระด บความพ งพอใจมากท ส ด ผลการประเม น พบว า ผ เข าร วมการส มมนาม ระด บความพ งพอใจต อการส มมนา ในเก อบท กด าน อย ใน ระด บความพ งพอใจมาก ม คะแนนเฉล ย 4.0,3.87,3.83 และ 3.76, ตามลาด บ ส วนในภาพรวมม ระด บความพ ง พอใจมาก ม คะแนนเฉล ย 3.87 ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 5 และแผนภ ม ท ตารางท 5 แสดงภาพรวมด านความพ งพอใจต อการส มมนาท งหล กส ตร ข อม ลด านความพ งพอใจ ค าเฉล ย ร อยละ S.D ระด บความพ งพอใจ ด านเน อหา พ งพอใจมาก ด านเทคน ค/ว ธ การส มมนา พ งพอใจมาก ด านสถานท พ งพอใจมาก ด านการจ ดการส มมนา พ งพอใจมาก ภาพรวม พ งพอใจมาก 6 แผนภ ม ท แสดงภาพรวมด านความพ งพอใจต อการฝ กอบรมท งหล กส ตร ร อยละ ด านเน อหา ด านเทคน ค/ว ธ ร อยละความพ งพอใจ ด านสถานท ด านการจ ดการฝ กอบรม ด านหล กส ตร ผลการประเม นพบว า ผ เข าร วมการส มมนาม ความพ งพอใจด านเน อหา ในภาพรวม ม คะแนนเฉล ย 3.87 อย ในระด บความพ งพอใจมาก ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 6

7 ตารางท 6 แสดงระด บความพ งพอใจด านหล กส ตร ข อม ลด านหล กส ตร ค าเฉล ย ร อยละ S.D ระด บความพ งพอใจ.เน อหา/ก จกรรม สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของโครงการ พ งพอใจมาก.การกาหนดเทคน คของแต ละห วข อว ชาสอดคล องก บ แนวทางการส มมนา พ งพอใจมาก 3.การกาหนดระยะเวลาของแต ละห วข อว ชา พ งพอใจมาก ภาพรวม พ งพอใจมาก 7 ด านเทคน ค/ว ธ การส มมนา ผลการประเม นพบว า ผ เข าร วมการส มมนาม ความพ งพอใจด านเทคน ค/ว ธ การส มมนาในภาพรวม ม คะแนนเฉล ย 3.83 อย ในระด บความพ งพอใจมาก ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 7 ตารางท 7 แสดงความพ งพอใจด านเทคน ค/ว ธ การส มมนา ข อม ลด านเทคน ค/ว ธ การส มมนา ค าเฉล ย ร อยละ S.D ระด บความพ งพอใจ.สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของการส มมนา พ งพอใจมากท.สอดคล องก บเน อหา/ก จกรรม ในหล กส ตรของโครงการ พ งพอใจมาก 3.สอดคล องก บระยะเวลาในการส มมนา พ งพอใจมาก 4.เทคน ค/ว ธ การจ ด เหมาะสมก บความสามารถของว ทยากร พ งพอใจมาก 5.เทคน คการฝ กอบรมเหมาะสมก บจานวนผ เข าร วมการส มมนา พ งพอใจมาก ภาพรวม พ งพอใจมาก ด านสถานท ผลการประเม นพบว า ผ เข าร วมการส มมนาม ความพ งพอใจด านสถานท ในภาพรวม ม คะแนนเฉล ย 3.76 อย ในระด บความพ งพอใจมาก ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 8 ตารางท 8 แสดงระด บความพ งพอใจด านสถานท ข อม ลด านสถานท ค าเฉล ย ร อยละ S.D ระด บความพ งพอใจ.บรรยากาศของสถานท จ ดส มมนาเอ อต อการเร ยนร พ งพอใจมาก.การเด นทางมาย งสถานท จ ดส มมนา พ งพอใจมาก 3.ระบบโสตท ศน ปกรณ ภายในห องส มมนา พ งพอใจมาก 4.ขนาดห องส มมนาต อจานวนผ เข าร วมการส มมนา พ งพอใจมาก 5.ล กษณะห องส มมนา สามารถจ ดให ม ระด บแสง ส เส ยง และอ ณหภ ม ห องส มมนา ได เหมาะสมต อการเร ยนร พ งพอใจมาก ภาพรวม พ งพอใจมาก ด านการจ ดการส มมนา ผลการประเม นพบว า ผ เข าร วมการส มมนาม ความพ งพอใจด านการจ ดการส มมนา ในภาพรวม ม คะแนน เฉล ย 4.33 อย ในระด บความพ งพอใจมากท ส ด ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 9

8 ตารางท 9 แสดงระด บความพ งพอใจด านการจ ดส มมนา ข อม ลด านการจ ดส มมนา ค าเฉล ย ร อยละ S.D ระด บความพ งพอใจ.การต ดต อประสานงานของเจ าหน าท ผ จ ดฝ กอบรมก อนการ ส มมนา พ งพอใจมาก.การให บร การของเจ าหน าท ผ จ ดส มมนาระหว างการส มมนา พ งพอใจมาก 3.การแจ งข อม ลข าวสารต างๆให แก ผ เข าร วมการส มมนาใน ระหว างการส มมนา พ งพอใจมาก 4.บ คล กภาพของเจ าหน าท ผ จ ดส มมนา พ งพอใจมาก 5.มน ษย ส มพ นธ ของเจ าหน าท ผ จ ดส มมนา พ งพอใจมาก 6.จานวนว นท จ ดการส มมนา พ งพอใจมาก 7.จานวนผ เข าร วมการส มมนาเหมาะสมก บโครงการฯ พ งพอใจมาก ภาพรวม พ งพอใจมาก ผลการประเม น พบว า ความพ งพอใจของผ เข าร วมการส มมนาอย างน อย 80% ของผ เข าร วมการส มมนาม ความพ งพอใจในการจ ดส มมนา ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท 0 ตารางท 0 แสดงความพ งพอใจของผ เข าร วมการส มมนาอย างน อย 80% ของผ เข าร วมการส มมนาม ความ พ งพอใจในการจ ดส มมนา ระด บความพ งพอใจ ร อยละ (ของผ เข าร วมส มมนา).น อย 3.3.ปานกลาง.90 3.มาก มากท ส ด 6.45 ภาพรวม ประเม นความม ส วนร วมในขณะส มมนา ผลการประเม นจากการส งเกตการณ ของผ ประเม น พบว า ในส วนของการระดมความค ดเห นและการฝ ก ปฏ บ ต ผ เข าร บการฝ กอบรมท กคนม ส วนร วมในก จกรรมต างๆเป นอย างด ม การแสดงความค ดเห น ม ปฏ ส มพ นธ ระหว างผ เข า ร วมการส มมนา ด วยก นเอง นอกจากน พบว าบรรยากาศในขณะ ส มมนา เป นก นเองไม เป น ทางการมาก ทาให ผ เข า ร วมการส มมนาผ อนคลาย และม ส วนร วมในการเข า ร วมการส มมนามากข น กล าเสนอ ความค ดเห นและความต องการต างๆ 5. ความประท บใจจากการเข าร วมการส มมนา จากผลการประเม น พบว า ความประท บใจท ผ เข าร วมการส มมนาได ร บส วนใหญ ค อ ค ดเป นร อยละ 50.00รองลงมา ค อ ผ จ ดให ความใส ใจ และให ความเป นก นเองของเจ าหน าท ผ จ ด ค ดเป นร อยละ ด ง รายละเอ ยดปรากฏตามตารางท

9 9 ตารางท แสดงความประท บใจจากการเข าร วมการส มมนา ข อม ล จานวน ร อยละ. ความเป นก นเอง และการม ส วนร วม ของผ เข าร วมส มมนาท กท าน ผ จ ดให ความใส ใจ และให ความเป นก นเองของเจ าหน าท ผ จ ด นาไปเผยแพร ให หน วยงานภายในส งก ดได เพ อให การปฏ บ ต เป นไปด วยความถ กต องและม ประส ทธ ภาพ โรงแรม อาหารอร อย บรรยากาศด ความต งใจของคณะทางานท พยายามช วยก นปร บเกณฑ การประก นค ณภาพฯ ให สามารถ นาไปใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ 0.00 รวม 0 00 หมายเหต ผ เข าร วมการส มมนา คนได ร บความประท บใจจากการส มมนาได หลายประเด น 6. ข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งและแก ไข จากผลการประเม นพบว า ข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งและแก ไขส วนใหญ ค อ ว น เวลา ท จ ดส มมนาไม เหมาะสม เน องจากเป นว นเด ยวก บว นท ม ก จกรรมสร างความส มพ นธ และงานป ใหม ของกรมประมง ค ดเป นร อยละ รองลงมา ค อ สทป.ควรม การทาสร ป /หน งส อเว ยนผลการส มมนา แจ งผ เข าส มมนาตามหน วยงาน น นๆ เพ อให เข าใจตรงก น และถ อปฏ บ ต ต อไปค ดเป นร อยละ 5.78 ด งรายละเอ ยดปรากฏตามตารางท ตารางท แสดงข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งและแก ไข ข อม ล จานวน ร อยละ. ว น เวลา ท จ ดส มมนาไม เหมาะสม เน องจากเป นว นเด ยวก บว นท ม ก จกรรมสร างความส มพ นธ และงานป ใหม ของกรมประมง สทป.ควรม การทาสร ป/หน งส อเว ยนผลการส มมนา แจ งผ เข าส มมนาตามหน วยงาน น นๆ เพ อให เข าใจตรงก น และถ อปฏ บ ต ต อไป ควรม การช แจงเก ยวก บแต ละห วข อต างๆ ท ส มมนา ว าม รายละเอ ยดอย างไร ซ งม ความสาค ญ มากท จะนามาใช ได ถ กต องตามหล กเกณฑ ประก นค ณภาพการจ ดฝ กอบรม สทป.ควรม การจ ดประช มช แจงเก ยวก บหล กเกณฑ การประก นค ณภาพการจ ดฝ กอบรม ให ผ บร หารหน วยงานทราบ เพ อให ผ บร หารเห นถ งความสาค ญ เข าใจกระบวนการดาเน นงาน ควรม การต งแบบฟอร ม หร อ ต วอย างโครงการ และร วมว จารณ ให ข อค ดเห น ว าถ กต องสมบ รณ หร อไม เจ าหน าท ท เข าร วมส มมนา ไม ม หน าท ในการจ ดการโครงการฝ กอบรม ควรเป นว ทยากรท ม ความเช ยวชาญด านจ ดทามาตรฐานให มากกว าน การส มมนาควรจ ดเพ ยงแค ว น และไม ต องจ ดต างจ งหว ด 7.69 รวม 3 00 หมายเหต ผ เข าร วมการส มมนา คนให ข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งและแก ไขได หลายประเด น

10 ว จารณ ผล จากการประเม นผลภาพรวมท งหล กส ตรผ เข าร วมการส มมนา ได ร บความร เพ มข น ซ งมากกว าเกณฑ ท ต งไว สาหร บด านความพ งพอใจต อการส มมนา ของผ เข าร วมการส มมนาม ระด บความพ งพอใจมากท กด าน ค อ ด านหล กส ตร ด านเทคน ค/ว ธ การส มมนา ด านสถานท และด านการจ ดการส มมนา ผ ประเม นม ความเห นว า โครงการส มมนาเช ง ปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาแนวทางและหล กเกณฑ ประกอบการประก นค ณภาพการจ ดโครงการฝ กอบรม ประสบผลสาเร จตามว ตถ ประสงค ท ต งไว ท งในด านความร ความเข าใจเพ มเต มให ถ กต อง ในแนวค ดเก ยวก บการใช หล กเกณฑ ประก นค ณภาพการฝ กอบรม กรมประมง การระดมความค ด ในการจ ดแนวทางเพ อกาหนดร ปแบบ และชน ดของเอกสาร ตลอดจนหล กฐานอ นๆ ประกอบการอธ บายต วช ว ดต างๆ ให เป นไปอย างถ กต อง และม มาตรฐานเด ยวก น ตลอดจนการระดมความค ดเพ อวางแนวทางในการพ จารณาผลการ จ ดฝ กอบรม ตามหล กเกณฑ การประก นค ณภาพการฝ กอบรม กรมประมง ในป 555 สร ปผลการประเม น. การจ ดโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาแนวทางและหล กเกณฑ ประกอบการประก น ค ณภาพการจ ดโครงการฝ กอบรม กาหนดเป าหมายผ เข าร วมการส มมนาจานวน 40 คน ม ผ เข าร วมการส มมนา และผ านการส มมนาท งส น 38 คน ค ดเป นร อยละ ของเป าหมายท กาหนดไว. ผ ผ านการส มมนาโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร การพ ฒนาแนวทางและหล กเกณฑ ประกอบการประก นค ณภาพการจ ดโครงการฝ กอบรม ผ เข าร วมการส มมนา ส วนใหญ ม ความร ก อนเข า ร วมการ ส มมนาอย ในระด บ ปานกลาง ม คะแนนเฉล ย.97 หล งการเข าร วมการส มมนาม ความร เพ มข นอย ในระด บ มาก ม คะแนนเฉล ย ผ ผ านการส มมนาม ระด บความพ งพอใจต อการส มมนา ม คะแนนเฉล ย 3.87 อย ในระด บความพ ง พอใจมาก อน งผ ประเม นหว งว าผลการประเม นคร งน จะเป นประโยชน ต อผ ท นาไปใช ศ กษาบ างไม มากก น อย ผ ประเม นขอขอบค ณผ ท ให ความช วยเหล อในการทาประเม นไว ณ ท น ด วย และถ าม การผ ดพลาดประการใด ผ ประเม นขออภ ยไว ณ ท น 0

ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554

ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 รายงานผลการดาเน นโครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจ ในการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชนระนอง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 กล มนโยบายและแผน ว ทยาล ยช มชนระนอง สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน กระทรวงศ กษาธ

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 สร ปผลการดาเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บบ คลากรสายงานต างๆ คร งท 3 เคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาพบผ ร บผ ดชอบงานว ชาการ/งานหล กส ตร โดย งานประก นค ณภาพการศ

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนกลย ทธ การบร หาร ๑. HR Scorecard ก บการบร หารในภาคร ฐของไทย HR Scorecard เป นเคร องม อสาหร บใช ประเม นความสาเร จด านการบร หารของ องค กรเพ อนาไปส การพ ฒนาและเพ มข ดสมรรถนะขององค กรให ม ความเข มแข งและสอดร

More information

รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร

รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ว นท ๒๕-๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ชลจ นทร พ ทยา ร สอร ท จ งหว ดชลบ ร กองนโยบายและแผน มหาว

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

รายงานการประเม นผล โครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice

รายงานการประเม นผล โครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice รายงานการประเม นผล โครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice ระหว างว นท 11-12 กรกฎาคม 2554 ณ โครงการส งน าและบ าร งร กษาท งส มฤทธ ส าน กชลประทานท 8 และ บร ษ ท เจร ญโภคภ ณฑ จ าก ด (มหาชน) ด าเน นการโดย ส วนฝ

More information

สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน

สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน ว นท 12-14 ส งหาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมเดอะบ ช บ ท คเฮาส ต าบลกะรน จ งหว ดภ เก ต ส าน กส งเสร

More information

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ 1 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต ป การศ กษา 2555 2 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1 ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1. ว ตถ ประสงค ของค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การพ ฒนาการบร หารเอกสารของโครงการชลประทานแพร ๒. ระยะเวลาท ดาเน นการ พ.ศ. 255๔ 255๕ ๓. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท ใช ในการดาเน นการ 3.1 ศ กษาระเบ ยบส าน กนายกร

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งานท เป นเล ศ ของสาน กโครงการพระราชดาร และก จการพ เศษ

มาตรฐานการปฏ บ ต งานท เป นเล ศ ของสาน กโครงการพระราชดาร และก จการพ เศษ -๑- การปฏ บ ต งานท เป นเล ศ ของสาน กโครงการพระราชดาร และก จการพ เศษ การปฏ บ ต งานท เป นเล ศของสาน กโครงการพระราชด าร และก จการพ เศษประกอบด วย 1. การปฏ บ ต งานท เป นเล ศของสาน กโครงการพระราชด าร และก จการพ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยพ ฒนาระบบประก นค ณภาพท ใช สาหร บสถาบ นสาน ก และ ส วนงานระด บกอง ซ งทาหน าท สน บสน นและทาหน าท ด านการบร หาร โดยกาหนดนโยบายส งเสร

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ โดย นางธ ญชนก เสาวร จ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ ร ปแบบรายงานระด บส วนงานย อย ปย. ม ๒ แบบ ๑.

More information

KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามธรรมาภ บาล ป ญหาท เก ดข นเป นอย างไรบ าง ท ผ านมาผลการว เคราะห เป นไปตามท ส าน กงบประมาณต องการหร อไม และส าน ก/กองต างๆ ท าถ กต องหร

More information

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หาร ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สาน กงาน กศน. สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร บทท 1 บทนา ความเป นมา 1 ว ส ยท ศน 2 พ นธก จ 2 ประเด นนโยบาย 2 ว ตถ

More information