การประเม นผลการจ ดประช มช แจง

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การประเม นผลการจ ดประช มช แจง"

Transcription

1 การประเม นผลการจ ดประช มช แจง พ ฒนาองค ความร แก บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงาน เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ 2557 เอกสารว ชาการลาด บท 48 / 2557 กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน สาน กงาน กศน. สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ

2 คำน ำ ตามท กระทรวงศ กษาธ การ ม นโยบายม งเน นการสร างโอกาสในการศ กษาอย าง เสมอภาคและเท าเท ยมก น โดยใช กลไกของการเท ยบระด บการศ กษาในการยกระด บ การศ กษาของประชาชน ด วยการเป ดโอกาสให ประชาชนได น าความร และประสบการณ ท เก ด จากการเร ยนร ด วยตนเองตามความสนใจ ศ กยภาพ ความพร อม โอกาสการเร ยนร จากผ ร หร อ แหล งความร ต างๆ และประสบการณ ท เก ดจากการท างาน การประกอบอาช พ มาใช ในการ เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน เพ อให ได ร บว ฒ การศ กษาในระด บ ม ธยมศ กษาตอนปลาย ซ งเป นว ฒ การศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน น บเป นการ ด าเน นงานท ให ค ณค าและความส าค ญของความร และประสบการณ ของบ คคลท ม การส งสมมา อย างต อเน อง เพ อให การด าเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข น พ นฐานเป นไปด วยความเร ยบร อยและบรรล ตามว ตถ ประสงค ส าน กงาน กศน. จ งได สน บสน น งบประมาณให ส าน กงาน กศน. จ งหว ดขอนแก น พ ษณ โลก และเพชรบ ร จ ดประช มช แจง พ ฒนาองค ความร แก บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ด ของการศ กษาข นพ นฐานใน 3 ภ ม ภาคด งกล าวข น เพ อสร างความร ความเข าใจในการ ดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ในการน สาน กงาน กศน. จ งได จ ดทาเอกสารการประเม นผลการจ ดประช ม ช แจงพ ฒนาองค ความร แก บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บ ส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ใน 3 ภ ม ภาคด งกล าวข น โดยม เน อหาสาระเก ยวก บกรอบแนวค ด ส การปฏ บ ต เหต แห งการเก ด : การประช มช แจง และสร ปผลการประช มช แจง ส าน กงาน กศน. ขอขอบค ณผ ม ส วนร วมในการจ ดท าเอกสารการประเม นผลการ จ ดประช มช แจงพ ฒนาองค ความร แก บ คลากรท เก ยวข องในการด าเน นงานเท ยบระด บ การศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ไว ณ โอกาสน และหว งเป นอย างย งว า เอกสารเล มน จะเป นประโยชน แก ผ ปฏ บ ต งานและผ เก ยวข องโดยเฉพาะสถานศ กษาท ดาเน นการการ เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน ต ลาคม

3 สำรบ ญ เร อง หน า คานา 2 สารบ ญ 3 จากกรอบแนวค ดส การปฏ บ ต : เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน 4 เหต แห งการเก ด : การประช มช แจงพ ฒนาองค ความร แก บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงาน 6 เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน การประช มช แจงพ ฒนาองค ความร แก บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษา 7 ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ การประช มช แจงพ ฒนาองค ความร แก บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษา 15 ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานภาคใต ตะว นออก กทม.และภาคกลางตอนล าง การประช มช แจงพ ฒนาองค ความร แก บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษา 24 ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานภาคเหน อ และภาคกลางตอนบน สร ปผลการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร แก บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงานเท ยบระด บ 33 การศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ตอนท 1 2 สร ปผลการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร แก บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงานเท ยบระด บ 38 การศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ตอนท 3 ภาคผนวก 52 3

4 จากกรอบแนวค ดส การปฏ บ ต : เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ความเป นมา เหต ผลความจ าเป น และกรอบแนวค ดของการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของ การศ กษาข นพ นฐาน ป จจ บ นม จ านวนประชากรของประเทศท ขาดโอกาสทางการศ กษา เพราะเหต ผลหลาย ประการ เช น ป ญหาด านส ขภาพ เศรษฐก จ ส งคม และความไม พร อมของครอบคร ว ท าให ประชากร อาย ต งแต ป พลาดและขาดโอกาสทางการเร ยนร เป นจ านวนถ ง ร อยละ 35 ของจ านวนประชากร ท งหมดของประเทศ ซ งส วนใหญ เป นประชาชนว ยแรงงานท ด อยท กษะ เป นเยาวชนของชาต และประชาชน ท ออกจากโรงเร ยนกลางค น หร อจบการศ กษาระด บประถมศ กษาป ท 4-6 และม ธยมศ กษาป ท 3 แล วไม ได ศ กษาต อในระด บท ส งข น ท าให ม ผลกระทบต อค ณภาพการท างาน ในขณะท กล มคนเหล าน ท างานเล ยงช พ อย ในภาคเกษตร ภาคอ ตสาหกรรม และสาขาบร การ เก ดการเร ยนร จากประสบการณ และจากการท างาน จร ง Learning by working (LBW) ในแต ละว นของช ว ต ซ งเป นว ถ ช ว ตท ได ท งความร และผลผล ตทาง เศรษฐก จต อส งคมท เป นร ปธรรม สามารถเล ยงช พ เล ยงครอบคร ว ตลอดจนใช ท กษะทางว ชาช พเป นพล งใน การข บเคล อนเศรษฐก จในฐานะผ ใช แรงงาน ผ ผล ตและผ ให บร การ ส งท ขาด ค อ ความร พ นฐานในระด บ การศ กษาข นพ นฐาน (ม.6) ตามท ก าหนดไว ในพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ซ งเป นช วง เช อมต อของการศ กษา หร อเป นบ นไดก าวส การศ กษาในระด บท ส งข น ประชากรเหล าน จ งม ส ทธ โดยชอบ ท จะต องได ร บการประก นโอกาสทางการศ กษา ด วยความเป นธรรม ส าน กงาน กศน.จ งได ด าเน นงานการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน (ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย) โดยม จ ดม งหมายในการสร างความร ความสามารถ เพ อให ประชาชนสามารถ อย ในโลกได อย างเป นส ขด วยกระบวนการของการเร ยนร ตลอดช ว ต ให ม ประสบการณ จากการท างาน เก ด ความช านาญ ความเช ยวชาญ สามารถน าไปปร บใช ก บตนเองและส งคมได อย างสร างสรรค สอดคล องก บ การเตร ยมประชาชนในระด บผ ใช แรงงาน ในช มชนเม องและชนบท เข าเป นสมาช กประชาคมอาเซ ยน และ ตลาดแรงงานอาเซ ยน ASEAN Market และม ว ตถ ประสงค ในการม งพ ฒนาความค ด การเร ยนร การท างาน แบบบ รณาการ และเช อมโยงซ งก นและก น ท งประชาชนในเขตช มชน ภาคเกษตรกรรม ภาคบร หาร และ โรงงานอ ตสาหกรรม ในฐานะห นส วนการยกระด บการศ กษาของประชากรส วนมากของประเทศท ขาด โอกาสให ม โอกาสในการเร ยนร เพ อให พ ฒนาตนเองอย างย งย น ตลอดจนเตร ยมความพร อมของกล มบ คคล ว ยแรงงานส ตลาด แรงงานอาเซ ยนในอนาคตอ นใกล โดยส งเสร มการเร ยนร แบบองค รวมผ านส อท หลากหลาย เพ อเป นการสร างต วแบบการศ กษาเท ยบโอนว ทยฐานะ โดยไม ก าหนดพ นฐานตามการศ กษาใน ระบบ Functional Education เน นความร ความช านาญการท างาน Knowledge and Experience by Learning and working 4

5 ค ณสมบ ต ของผ สม ครเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ค อ ม ส ญชาต ไทย ม อาย ไม ต ากว า 20 ป บร บ รณ น บถ งว นท สม ครร บการประเม น ม พ นความร ไม ต ากว าการศ กษาระด บประถมศ กษา ไม เป นน กเร ยนหร อน กศ กษา ท ก าล งศ กษาอย ในสถานศ กษาท จ ดการศ กษาในระบบ หร อการศ กษานอกระบบท แบ งระด บเช นเด ยวก บการศ กษาในระบบ และม ประสบการณ การประกอบอาช พเป นหล กแหล ง ไม น อยกว า 3 ป กระบวนการการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ประกอบด วย การแนะ แนวและวางแผนการเร ยนร ร วมก บคร ท ปร กษา ประเม นผลการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข น พ นฐาน ใช การประเม นผลเป นรายว ชา ในส วนของภาคทฤษฎ ประเม นด วยแบบทดสอบความร ร อยละ70 ซ ง แบ งเป นการประเม นด วยแบบทดสอบของสถาบ นทดสอบทางการศ กษา (องค การมหาชน) หร อ สทศ. ร อยละ 20 และ แบบทดสอบของสาน กงาน กศน. ร อยละ 50 โดยคะแนนรวมต องสอบได คะแนนไม น อยกว าร อยละ 50 ยกเว น ว ชาภาษาไทยเพ อการส อสาร และว ชาคณ ตศาสตร ในช ว ตประจ าว น ต องสอบได คะแนนไม น อยกว าร อยละ 60 ส าหร บภาคประสบการณ ประเม นด วยการปฏ บ ต จร ง และหร อ ส มภาษณ และหร อ ช นงาน และหร อ แฟ มประมวล ประสบการณ ร อยละ 30 เกณฑ การผ านการประเม นแต ละรายว ชา ต องได คะแนนภาคทฤษฎ และภาค ประสบการณ รวมก นไม น อยกว า ร อยละ 60 เน อหาสาระการเร ยนร ครอบคล ม 4 องค ประกอบ 9 รายว ชา ด งน องค ประกอบท 1 เคร องม อสร าง ความร ส ความสาเร จ 1.การใช คอมพ วเตอร 2.คณ ตศาสตร ในช ว ตประจ าว น 3.การบร หารธ รก จ SME S องค ประกอบ ท 2 พ ฒนาองค กรช มชนเข มแข ง 4.ระบอบประชาธ ปไตย 5.การบร หารจ ดการช มชน องค ประกอบท 3 การส อสาร 6.การสนทนาภาษาอ งกฤษ/ภาษาจ น 7.ภาษาไทยเพ อการส อสาร และ องค ประกอบท 4 ว จ ยช มชน และท วไป 8.การว จ ยช มชน 9.การจ ดการอาหารเพ อครอบคร ว และช มชน 5

6 เหต แห งการเก ด : การประช มช แจงพ ฒนาองค ความร แก บ คลากรท เก ยวข องในการด าเน นงานเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ส บเน องจากนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ ในการจ ดโครงการยกระด บการศ กษาประชาชน ด วยการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน (ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย) โดยมอบหมายให สาน กงาน กศน.เป นผ ข บเคล อนการด าเน นงานเพ อให ประชาชนได เข าถ งโอกาสทางการศ กษาอย างท วถ ง ส งส าค ญท ส ดในการข บเคล อนการด าเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษา ข นพ นฐาน ค อการสร างความร ความเข าใจท ถ กต องช ดเจนในเร องกระบวนการด าเน นงาน ให แก บ คลากรท เก ยวข อง ซ ง เป นผ น านโยบายไปส การปฏ บ ต เป นบ คคลส าค ญท จะท าหน าท ผ น าสารไปย งผ ร บสารอย างม ประส ทธ ภาพ การจ ด ประช มช แจงพ ฒนาองค ความร แก บ คลากรท เก ยวข องในการด าเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของ การศ กษาข นพ นฐาน จ งถ อก าเน ดข น เพ อสร างความร ความเข าใจ และองค ความร เก ยวก บกระบวนการเท ยบระด บ การศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน การวางแผนการเร ยนร การประเม นภาคประสบการณ ให แก คร ท ปร กษา และเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบด าเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ระด บ อ าเภอ ซ งเป นหน วยปฏ บ ต ท ส าค ญ ได ม แนวทางการด าเน นงานท ช ดเจน ถ กต อง ม มาตรฐาน โดยแบ งการด าเน นงาน ออกเป น 3 คร ง ใน 3 ภ ม ภาค ด งน คร งท 1 ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ระหว างว นท 6 7 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทารา คอนเวนช น เซ นเตอร จ งหว ดขอนแก น จ านวนคร ท ปร กษา และเจ าหน าท ร บผ ดชอบการด าเน นงานเท ยบระด บ การศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน 494 คน ผ อ านวยการกล ม/ศ นย ส วนกลาง และคณะท างาน จ านวน 10 คน รวม 504 คน สาน กงาน กศน.ได จ ดสรรและโอนเง นงบประมาณให สาน กงาน กศน.จ งหว ดขอนแก น จ านวน 352,800บาท (สามแสนห าหม นสองพ นแปดร อยบาทถ วน) เพ อเป นค าจ ดประช ม คร งท 2 ภาคเหน อ และภาคกลางตอนบน ระหว างว นท พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมท อปแลนด พลาซ า จ งหว ดพ ษณ โลก จ านวนคร ท ปร กษา และเจ าหน าท ร บผ ดชอบการด าเน นงานเท ยบระด บ การศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน 434 คน ผ อ านวยการกล ม/ศ นย ส วนกลาง และคณะท างาน จานวน 10 คน รวม 444 คน คร งท 3 ภาคใต ภาคตะว นออก กทม.และภาคกลางตอนล าง ระหว างว นท 9 10 ม ถ นายน 2557 ณ โรงแรมลองบ ช ชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร จ านวนคร ท ปร กษา และเจ าหน าท ร บผ ดชอบการด าเน นงานเท ยบระด บ การศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน 480 คน ผ อ านวยการกล ม/ศ นย ส วนกลาง และคณะท างาน จ านวน 12 คน รวม 492 คน สาน กงาน กศน.ได จ ดสรรและโอนเง นงบประมาณให ส าน กงาน กศน.จ งหว ดเพชรบ ร จ านวน 344,400 บาท (สามแสนส หม นส พ นส ร อยบาทถ วน) เพ อเป นค าจ ดประช ม อน ง เน องจาก ในว นท 22 พฤษภาคม 2557 ได ม เหต การณ ร ฐประหาร โดยคณะร กษาความสงบ แห งชาต (คสช.) การประช มคร งท 2 ของภาคเหน อ และภาคกลางตอนบน จ งจ าเป นต องเล อนก าหนด และเปล ยนแปลงสถานท จากเด มระหว างว นท พฤษภาคม 2557 เป น ม ถ นายน 2557 ณ โรงแรม ว งจ นทน ร เวอร ว ว จ งหว ดพ ษณ โลก โดยส าน กงาน กศน.ได จ ดสรรและโอนเง นงบประมาณให ส าน กงาน กศน.จ งหว ด พ ษณ โลก จานวน 310,800 บาท (สามแสนหน งหม นแปดร อยบาทถ วน) เพ อเป นค าจ ดประช ม รวมงบประมาณด าเน นการ ท งส น 1,008,000 บาท (หน งล านแปดพ นบาทถ วน) 6

7 การประช มช แจง พ ฒนาองค ความร การดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาใน ระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ระหว างว นท 6 7 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทารา คอนเวนช น เซ นเตอร จ งหว ดขอนแก น 7

8 รายช อผ เข าร วมการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร การดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บ ส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ว นท 6 7 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทารา คอนเวนช น เซ นเตอร จ งหว ดขอนแก น 1. นายประเสร ฐ บ ญเร อง เลขาธ การ กศน. 2. นายก ลธร เล ศส ร ยะก ล ผ เช ยวชาญเฉพาะด านพ ฒนาหล กส ตร 3. ผ อานวยการกล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 4. นางพรท พย พรรณน ตานนท กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 5. นางณ ฐมน ไทยประส ทธ เจร ญ กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 6. นายส ช น เพ ชร กษ ข าราชการบานาญ 7. นางสาววรรณ ศา ใจกลม ผ อานวยการ กศน.อาเภอเม องแพร 8. นางสาวอรท ย จาร ภ ทรพาณ ชย ผ อานวยการ กศน.อาเภอเม องพ จ ตร 9. นางสาวพจน ย สว สด ร ตน กศน.อาเภอเม องก าแพงเพชร 10. นางอ งศนา ส ทธ ฤทธ กศน.อาเภอเม องส งห บ ร 11. ผ อานวยการสาน กงาน กศน.จ งหว ดขอนแก น 12. เจ าหน าท สาน กงาน กศน.จ งหว ดขอนแก น 13. เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบงานเท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐาน ของสถานศ กษาท ทาหน าท เท ยบระด บ การศ กษา ของภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 244 คน และคร ท ปร กษา จากสถานศ กษาท ทาหน าท เท ยบระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 244 คน รวมท งส น 504 คน 8

9 กาหนดการ การประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ว นท 6-7 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทารา คอนเวนช น เซ นเตอร จ งหว ดขอนแก น ว นอ งคารท 6 พฤษภาคม น. - ลงทะเบ ยน น. - พ ธ เป ด โดย เลขาธ การ กศน น. - ร บประทานอาหารว าง น. - จ ดประกาย ต วตน กศน. : ผ ป ดทองใต ฐานพระปฏ มา โดย นายก ลธร เล ศส ร ยะก ล ผ เช ยวชาญเฉพาะด านพ ฒนาหล กส ตร น. - ร บประทานอาหารกลางว น น. - ช แจงการดาเน นงาน ว าด วยภาคทฤษฎ (9 ว ชา) และปฏ บ ต (2 ว ชา) น. - ร บประทานอาหารว าง น. - ว าด วยภาคประสบการณ สะท อนการจ ดทาแฟ ม ว ชา การบร หารธ รก จ SME s น. - ร บประทานอาหารเย น (ตามอ ธยาศ ย) น. - ว าด วยภาคประสบการณ สะท อนการจ ดทาแฟ ม ว ชา ประชาธ ปไตย ว นพ ธท 7 พฤษภาคม น. - ว าด วยภาคประสบการณ สะท อนการจ ดทาแฟ ม ว ชา ว จ ยช มชน น. - ร บประทานอาหารว าง น. - ว าด วยภาคประสบการณ สะท อนการจ ดทาแฟ ม ว ชา การจ ดการอาหาร เพ อครอบคร วและช มชน น. - ร บประทานอาหารกลางว น น. - ว าด วยภาคประสบการณ สะท อนการจ ดทาแฟ ม ว ชา การบร หารจ ดการช มชน น. - ร บประทานอาหารว าง น. - ป ดการประช ม 9

10 คากล าวรายงานการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงาน เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ว นท 6-7 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทารา คอนเวนช น เซ นเตอร จ งหว ดขอนแก น กราบเร ยน ท านเลขาธ การ กศน. ท เคารพย ง ด ฉ นในนามของกล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน และผ เข าร วมประช ม ขอขอบพระค ณท าน เลขาธ การ กศน. และผ เช ยวชาญ เป นอย างย งท ได กร ณาให เก ยรต เป นประธานในพ ธ เป ดการประช มช แจงพ ฒนา องค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานให แก คร ท ปร กษา และเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ในเขตภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ 20 จ งหว ด ซ งเป นสถานศ กษาท ทาหน าท เท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐาน จานวน 244 แห ง จานวน 488 คน ผ อานวยการกล ม/ศ นย ส วนกลางและคณะทางาน จานวน 16 คน รวมท งส น 504 คน ส บเน องจากนโยบายกระทรวงศ กษาธ การท จะยกระด บการศ กษาประชาชนด วยการเท ยบระด บ การศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน (ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย) โดยมอบหมายให สาน กงาน กศน. เป นผ ข บเคล อนการดาเน นงานเพ อให ประชาชนได เข าถ งโอกาสทางการศ กษาอย างท วถ ง เพ อสร างความร ความเข าใจ และองค ความร เก ยวก บกระบวนการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน การวางแผนการเร ยนร การประเม นภาคประสบการณ ให แก คร ท ปร กษา และเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบงานเท ยบระด บ การศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ระด บอ าเภอ ซ งเป นหน วยปฏ บ ต ท สาค ญ ให ม แนวทางการ ดาเน นงานท ช ดเจน ถ กต อง ม มาตรฐาน กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน จ งได ร วมก บสาน กงาน กศน.จ งหว ด ขอนแก นจ ดประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บ ส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ในเขตภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อข น ในระหว างว นท 6-7 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทารา คอนเวนช น เซ นเตอร จ งหว ดขอนแก น บ ดน ได เวลาอ นสมควรแล ว ด ฉ นขอเร ยนเช ญ ท านเลขาธ การ กศน. ให นโยบายและกล าวเป ดการ ประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการด าเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของ การศ กษาข นพ นฐาน 10

11 คากล าวเป ดการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงาน เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ว นท 6-7 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทารา คอนเวนช น เซ นเตอร จ งหว ดขอนแก น เร ยน ผ เช ยวชาญ/ผ อานวยการกล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน และผ เข าร วมประช มท กท าน ตามท กระทรวงศ กษาธ การ ได ออกกฎกระทรวงว าด วยการแบ งระด บและการเท ยบระด บ การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงว าด วยการแบ งระด บและการ เท ยบระด บการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (ฉบ บท 2) พ.ศ.2556 และระเบ ยบกระทรวง ศ กษาธ การว าด วยการประเม นเท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2556 โดยให หน วยงานในส งก ด กระทรวงศ กษาธ การ ดาเน นการจ ดการศ กษาตามกฎ ระเบ ยบด งกล าว น น สาน กงาน กศน. ในฐานะเป น หน วยงานหน งในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ และม บทบาทภารก จในการดาเน นงานด านการจ ดการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยให ก บกล มเป าหมายท อย นอกระบบโรงเร ยน ได ตระหน กและเห นค ณค าในการ จ ดการศ กษานอกระบบโรงเร ยน ซ งเป นการเป ดโอกาสให ก บประชาชนท ม ความร ความสามารถในการประกอบ อาช พและท กษะด านอ น จากการประกอบอาช พและการด ารงช ว ต แต ไม จบการศ กษาข นพ นฐาน ได ร บโอกาส ในการยกระด บการศ กษาให ส าเร จการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน (ระด บม ธยมศ กษาตอน ปลาย) โดยการเท ยบระด บการศ กษาตามหล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 และกาหนดสถานศ กษาในส งก ดท ม ความพร อมในการให บร การแก กล มเป าหมายให เป นสถานศ กษาท ทา หน าท เท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐานตามประกาศของกระทรวงศ กษาธ การ เพ อส งเสร ม สน บสน นการด าเน นงานการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษา ข นพ นฐานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข นและเป นไปตามนโยบายท กาหนด สาน กงาน กศน. พ จารณาแล วเห นควร จ ดประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของ การศ กษาข นพ นฐาน เพ อให ความร ความเข าใจก บคร ท ปร กษา และเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบงานเท ยบระด บ การศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานของสถานศ กษาท ทาหน าท เท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐาน ท กแห ง เพ อจะได ปฏ บ ต งานได อย างถ กต อง ม ประส ทธ ภาพ จ งได ม การจ ดประช มในคร งน ข น ขอขอบค ณสาน กงาน กศน.จ งหว ดขอนแก นท เป นเจ าภาพในการประช ม และหว งว าการ ประช มคร งน จะบรรล เป าหมายท กาหนดไว ขอขอบค ณผ เข าร วมประช มท กท าน ขอเป ดการประช ม 11

12 ประมวลภาพการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร แก บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงาน เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ระหว างว นท 6 7 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทารา คอนเวนช น เซ นเตอร จ งหว ดขอนแก น 12

13 ประมวลภาพการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร แก บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงาน เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ระหว างว นท 6 7 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทารา คอนเวนช น เซ นเตอร จ งหว ดขอนแก น 13

14 ประมวลภาพการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร แก บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงาน เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ระหว างว นท 6 7 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทารา คอนเวนช น เซ นเตอร จ งหว ดขอนแก น 14

15 การประช มช แจง พ ฒนาองค ความร การดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาใน ระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ภาคใต ตะว นออก กทม. และภาคกลางตอนล าง ระหว างว นท 9 10 ม ถ นายน 2557 ณ โรงแรมลองบ ช ชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร 15

16 รายช อผ เข าร วมการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร การดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บ ส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ภาคใต ภาคตะว นออก กทม.และภาคกลางตอนล าง ว นท 9-10 ม ถ นายน 2557 ณ จ งหว ดเพชรบ ร 1. นายก ลธร เล ศส ร ยะก ล ผ เช ยวชาญเฉพาะด านพ ฒนาหล กส ตร 2. ผ อานวยการกล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 3. นางพรท พย พรรณน ตานนท กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 4. นางณ ฐมน ไทยประส ทธ เจร ญ กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 5. นางสาวนภาพร อมรเดชาว ฒน กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 6. นายส ช น เพ ชร กษ ข าราชการบานาญ 7. นางสาววรรณ ศา ใจกลม ผ อานวยการ กศน.อาเภอเม องแพร 8. นางสาวอรท ย จาร ภ ทรพาณ ชย ผ อานวยการ กศน.อาเภอเม องพ จ ตร 9. นางสาวพจน ย สว สด ร ตน กศน.อาเภอเม องก าแพงเพชร 10. นางอ งศนา ส ทธ ฤทธ กศน.อาเภอเม องส งห บ ร 11. พน กงานข บรถยนต กล มการคล ง 12. ผ อานวยการสาน กงาน กศน.จ งหว ดเพชรบ ร 13. เจ าหน าท สาน กงาน กศน.จ งหว ดเพชรบ ร 14. เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบงานเท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐาน ของสถานศ กษาท ทาหน าท เท ยบระด บ การศ กษา ของภาคใต ภาคตะว นออก กทม. และภาคกลางตอนล าง จานวน 237 คน และคร ท ปร กษา จาก สถานศ กษาท ท าหน าท เท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐาน ของสถานศ กษาท ทาหน าท เท ยบระด บการศ กษา ของภาคใต ภาคตะว นออก กทม. และภาคกลางตอนล าง 237 คน รวมท งส น 492 คน 16

17 กาหนดการ การประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ภาคใต ภาคตะว นออก กทม.และภาคกลางตอนล าง ว นท 9-10 ม ถ นายน 2557 ณ โรงแรมลองบ ช ชะอา จ งหว ดเพชรบ ร ว นจ นทร ท 9 ม ถ นายน น. - ลงทะเบ ยน น. - พ ธ เป ด โดย เลขาธ การ กศน น. - ร บประทานอาหารว าง น. - จ ดประกาย ต วตน กศน. : ผ ป ดทองใต ฐานพระปฏ มา โดย นายก ลธร เล ศส ร ยะก ล ผ เช ยวชาญเฉพาะด านพ ฒนาหล กส ตร น. - ร บประทานอาหารกลางว น น. - ความร ความเข าใจ ห วใจสาค ญของการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของ การศ กษาข นพ นฐาน โดย ผ อานวยการกล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน น. - ร บประทานอาหารว าง น. - เสวนากระบวนการดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน น. - เจาะล กการทาแฟ มภาคประสบการณ ว ชา ว จ ยช มชน น. - เจาะล กการทาแฟ มภาคประสบการณ ว ชา ระบอบประชาธ ปไตย ว นอ งคารท 10 ม ถ นายน น. - ว าด วยภาคประสบการณ สะท อนการจ ดทาแฟ ม ว ชาการบร หารจ ดการช มชน น. - ร บประทานอาหารว าง น. - ว าด วยภาคประสบการณ สะท อนการจ ดทาแฟ ม ว ชา การจ ดการอาหาร เพ อครอบคร วและช มชน น. - ร บประทานอาหารกลางว น น. - ว าด วยภาคประสบการณ สะท อนการจ ดทาแฟ ม ว ชา การบร หารธ รก จ SME s น. - ร บประทานอาหารว าง น. - ป ดการประช ม 17

18 คากล าวรายงานการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงาน เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ภาคใต ภาคตะว นออก กทม.และภาคกลางตอนล าง ว นท 9 10 ม ถ นายน 2557 ณ โรงแรมลองบ ช ชะอา จ งหว ดเพชรบ ร กราบเร ยน ผ เช ยวชาญเฉพาะด านพ ฒนาหล กส ตร ท เคารพย ง ด ฉ นในนามของกล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน และผ เข าร วมประช ม ขอขอบพระค ณ ท านผ เช ยวชาญเฉพาะหล กส ตร นายก ลธร เล ศส ร ยะก ล เป นอย างย งท ได กร ณาให เก ยรต เป นประธานใน พ ธ เป ดการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร การดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของ การศ กษาข นพ นฐานให ก บคร ท ปร กษา และเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บ ส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ของภาคตะว นออก ภาคใต กทม. และภาคกลางตอนล าง ในว นน จากการท สาน กงาน กศน. ได ดาเน นงานเพ อตอบสนองนโยบายทางการศ กษาของ กระทรวงศ กษาธ การในการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศ กษา โดยการยกระด บการศ กษา ของประชาชนให ได ร บการศ กษาข นพ นฐาน ซ งม ผ สม ครเข าเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของ การศ กษาข นพ นฐานมากกว า 70,000 คน ม ผ ผ านการประเม นจนได ระด บการศ กษา ม.ปลาย 7,300 กว า คน ผ สม ครเข าเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ร นท 2 และร นท 3 ท กาล ง ดาเน นการอย ในขณะน รวม 66,400 คน ข อม ลท ได ร บจากการดาเน นงาน ค อ ความต องการท จะสร าง ความร ความเข าใจแก ผ เก ยวข องก บการดาเน นงาน โดยเฉพาะคร ท ปร กษา ท เป นบ คคลท ใกล ช ดก บผ เท ยบระด บการศ กษา เป นผ ให ความช วยเหล อ แนะนา กระต นให กาล งใจแก ผ เท ยบระด บการศ กษาใน การท จะเร ยนร ค นคว าหาความร ผล กด นตนเองให สามารถผ านการประเม นแต ละข นตอนได สาเร จ จ ง เป นท มาของการจ ดประช มในว นน ซ งผ เข าร วมประช มประกอบด วยผ บร หาร กศน.อาเภอ หร อเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานของสถานศ กษาท ท าหน าท เท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐาน แห งละ 1 คน คร ท ปร กษา แห งละ 1 คน จากสถานศ กษาท ท าหน าท เท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐาน ในเขตภาคตะว นออก ภาคใต กทม. และภาคกลางตอนล าง รวมท งส น 500 คน 18

19 ว ทยากรท เป นผ ช แจงในการประช มคร งน ค อ - ผ เช ยวชาญเฉพาะด านพ ฒนาหล กส ตร - ผ อานวยการกล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน - ผ อานวยการ กศน.อ าเภอเม องแพร ผ อ านวยการ กศน.อาเภอเม องพ จ ตร คร ชานาญ การพ เศษจาก กศน. อ าเภอเม องส งห บ ร และ กศน.อ าเภอเม องก าแพงเพชร - ดร.ส ช น เพ ชร กษ ข าราชการบานาญ ซ งม ประสบการณ ด านการว จ ยช มชนและเป น คณะกรรมการของสาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต เม อเสร จส นการประช มในคร งน ผ เข าร วมประช มจะสามารถดาเน นการให ความช วยเหล อ แนะนาแก ผ เข าเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ให ได ร บการพ ฒนาให ม สมรรถภาพ ม มาตรฐานของการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน และ ผ านการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน เพ อนาไปใช ในการศ กษาต อ หร อประกอบอาช พต อไป การประช มคร งน ได ร บความอน เคราะห จากสาน กงาน กศน.จ งหว ดเพชรบ ร โดย นาย ก ตต ศ กด ร ตนฉายา ผ อานวยการส าน กงาน กศน.จ งหว ดเพชรบ ร และคณะทางานในการดาเน นการ จ ดประช ม บ ดน ได เวลาอ นสมควรแล ว ด ฉ นขอกราบเร ยนเช ญ ท านเลขาธ การ กศน. เป ดการประช ม และมอบนโยบายในการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงานเท ยบ ระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานในเขตภาคตะว นออก ภาคใต กทม. และภาค กลางตอนล าง 19

20 คากล าวเป ดการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงาน เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ภาคใต ภาคตะว นออก กทม.และภาคกลางตอนล าง ว นท 9 10 ม ถ นายน 2557 ณ โรงแรมลองบ ช ชะอา จ งหว ดเพชรบ ร เร ยน ผ อานวยการกล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน และผ เข าร วมประช มท กท าน ตามท กระทรวงศ กษาธ การ ได ออกกฎกระทรวงว าด วยการแบ งระด บและการเท ยบระด บ การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงว าด วยการแบ งระด บ และการเท ยบระด บการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (ฉบ บท 2) พ.ศ.2556 และ ระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว าด วยการประเม นเท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2556 โดยให หน วยงานในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การดาเน นการจ ดการศ กษาตามกฎ ระเบ ยบด งกล าว น น สาน กงาน กศน. ในฐานะเป นหน วยงานหน งในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ และม บทบาทภารก จในการ ดาเน นงานด านการจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยให ก บกล มเป าหมายท อย นอก ระบบโรงเร ยน ได ตระหน กและเห นค ณค าในการจ ดการศ กษานอกระบบโรงเร ยน ซ งเป นการเป ด โอกาสให ก บประชาชนท ม ความร ความสามารถในการประกอบอาช พและท กษะด านอ น จากการ ประกอบอาช พและการดารงช ว ต แต ไม จบการศ กษาข นพ นฐาน ได ร บโอกาสในการยกระด บ การศ กษาให สาเร จการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน (ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย) โดยการเท ยบระด บการศ กษาตามหล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 และกาหนดสถานศ กษาในส งก ดท ม ความพร อมในการให บร การแก กล มเป าหมาย ให เป นสถานศ กษาท ท าหน าท เท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐานตามประกาศของกระทรวงศ กษาธ การ การน านโยบายการยกระด บการศ กษาประชาชนให จบการศ กษาข นต าในระด บ ม ธยมศ กษาตอนปลาย ไปส การปฏ บ ต จ งเป นภารก จส าค ญของส าน กงาน กศน.ท จะสามารถแก ป ญหา ข างต นได โดยใช เคร องม อ ค อ การเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ใน การว ดและต ค าความร และประสบการณ ของคนไทย เพ อร บรองความร และประสบการณ น นๆ ให เท ยบเท าผ จบการศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดแก ประชาชนท พลาด โอกาสทางการศ กษา ให ได ม โอกาสทางการศ กษาอ กคร ง อย างเสมอภาคและเท าเท ยมก น เพ อก าวผ านไปส เส นทางข างหน าท งทางการงานการอาช พ และการศ กษาต อ 20

21 โครงการน จ ดว าเป นนว ตกรรมทางการศ กษาและเป นก าวส าค ญอ กก าวหน งของ การปฏ ร ปการศ กษาของประเทศ กล าวค อ เป นการออกแบบระบบการศ กษาร ปแบบใหม โดยการ สร างกระบวนการเร ยนร ตลอดช ว ตท บ รณาการระหว างสมรรถนะด านอาช พท ผ เร ยนสร างสม ประสบการณ ในการประกอบอาช พท ทาอย จร งในช ว ตประจ าว นก บสาระการเร ยนร และองค ความร ใหม ตามแนวค ดของเศรษฐก จเช งสร างสรรค ตามท ก าหนดไว ในหล กส ตร โดยม ระบบการเท ยบ ความร และกระบวนการเร ยนร ท ผ านการประเม นท ม มาตรฐานทางว ชาการท ผ เร ยน และส งคม ม นใจได ว า เม อผ านการประเม นครบท ง 9 รายว ชา ภายในระยะเวลา 8 เด อนแล ว ผ เท ยบจะได ร บ ว ฒ การศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ท ม ศ กด และส ทธ เท าเท ยมก บผ ส าเร จการศ กษาระด บ ม ธยมศ กษาตอนปลายท งในและนอกระบบโรงเร ยน โดยม ค ณภาพการศ กษาตามท หล กส ตรกาหนด ท กประการซ งสามารถน าไปปร บใช ก บตนเองและส งคมได อย างสร างสรรค เป นก าล งแรงงานของ ภาคการผล ตท งในช มชนเม องและชนบทท ม ศ กยภาพ ม ความพร อมในการเข าส ตลาดแรงงานใน ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนตามท ประเทศต องการ กลไกส าค ญท จะข บเคล อนการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข น พ นฐาน ไปส เป าหมายท วางไว อย างม ค ณภาพได ด ท ส ด ค อความร ความเข าใจของบ คลากรท ร บผ ดชอบเร องน โดยเฉพาะคร ท ปร กษา และเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบในระด บสถานศ กษา ซ งม ความ ใกล ช ดก บกล มเป าหมายท ส ด หากบ คลากรท ร บผ ดชอบด แลในเร องน ม ความร ความเข าใจท ช ดเจน ในหล กการ ข อปฏ บ ต และกระบวนการ ก จะท าให สามารถถ ายทอดองค ความร เหล าน ไปส กล มเป าหมายได อย างช ดแจ ง ด งน น เพ อส งเสร ม สน บสน นการด าเน นงานการเท ยบระด บการศ กษาในระด บ ส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข นและเป นไปตามนโยบายท ก าหนด ส าน กงาน กศน. จ งได อน ม ต ให จ ดประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการ ด าเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน เพ อสร างความร ความ เข าใจก บคร ท ปร กษา และเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของ การศ กษาข นพ นฐานของสถานศ กษาท ท าหน าท เท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐานท กแห ง เพ อจะได ปฏ บ ต งานได อย างถ กต อง ม ประส ทธ ภาพ ซ งจะส งผลถ งโอกาสทางการศ กษาของประชาชนท เป ด กว างย งข น ขอขอบค ณสาน กงาน กศน.จ งหว ดเพชรบ ร ท เป นเจ าภาพในการประช ม และหว งว า การประช มคร งน จะบรรล เป าหมายท ก าหนดไว ขอขอบค ณผ เข าร วมประช มท กท าน ขอเป ดการ ประช ม 21

22 ประมวลภาพการประช มช แ จง พ ฒนาองค ความร แ ก บค ลากรท เ ก ย วข องในการดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ด ของการศ กษาข น พ น ฐาน ภาคใต ภาคตะว นออก กทม.และภาคกลางตอนล าง ระหว างว นท 9 10 ม ถ นายน 2557 ณ โรงแรมลองบ ช ชะอา จ งหว ดเพชรบ ร 22

23 ประมวลภาพการประช มช แ จง พ ฒนาองค ความร แ ก บค ลากรท เ ก ย วข องในการดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ด ของการศ กษาข น พ น ฐาน ภาคใต ภาคตะว นออก กทม.และภาคกลางตอนล าง ระหว างว นท 9 10 ม ถ นายน 2557 ณ โรงแรมลองบ ช ชะอา จ งหว ดเพชรบ ร 23

24 การประช มช แจง พ ฒนาองค ความร การดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาใน ระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ภาคเหน อ และภาคกลางตอนบน ระหว างว นท ม ถ นายน 2557 ณ ว งจ นทน ร เวอร ว ว จ งหว ดพ ษณ โลก 24

25 รายช อผ เข าร วมการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร การดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บ ส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ภาคเหน อและภาคกลางตอนบน ว นท ม ถ นายน 2557 ณ จ งหว ดพ ษณ โลก 1. นายประเสร ฐ บ ญเร อง เลขาธ การ กศน. 2. นายก ลธร เล ศส ร ยะก ล ผ เช ยวชาญเฉพาะด านพ ฒนาหล กส ตร 3. ผ อานวยการกล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 4. นางพรรณท พา ช นช ชวาล กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 5. นางพรท พย พรรณน ตานนท กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 6. นางณ ฐมน ไทยประส ทธ เจร ญ กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 7. นายส ช น เพ ชร กษ ข าราชการบานาญ 8. นางสาววรรณ ศา ใจกลม ผ อานวยการ กศน.อาเภอเม องแพร 9. นางสาวอรท ย จาร ภ ทรพาณ ชย ผ อานวยการ กศน.อาเภอเม องพ จ ตร 10. นางสาวพจน ย สว สด ร ตน กศน.อาเภอเม องก าแพงเพชร 11. นางอ งศนา ส ทธ ฤทธ กศน.อาเภอเม องส งห บ ร 12. ผ อานวยการสาน กงาน กศน.จ งหว ดพ ษณ โลก 13. เจ าหน าท สาน กงาน กศน.จ งหว ดพ ษณ โลก 14. เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบงานเท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐาน ของสถานศ กษาท ทาหน าท เท ยบระด บ การศ กษา ของภาคเหน อ และภาคกลางตอนบน 214 คน และคร ท ปร กษา จากสถานศ กษาท ทาหน าท เท ยบระด บ การศ กษาข นพ นฐาน ของภาคเหน อ และภาคกลางตอนบน 214 คน รวมท งส น 444 คน 25

26 กาหนดการ การประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ภาคเหน อ และภาคกลางตอนบน ว นท ม ถ นายน 2557 ณ ว งจ นทร ร เวอร ว ว จ งหว ดพ ษณ โลก ว นพ ธท 25 ม ถ นายน น. - ลงทะเบ ยน น. - พ ธ เป ด โดย เลขาธ การ กศน น. - ร บประทานอาหารว าง น. - จ ดประกาย ต วตน กศน. : ผ ป ดทองใต ฐานพระปฏ มา โดย นายก ลธร เล ศส ร ยะก ล ผ เช ยวชาญเฉพาะด านพ ฒนาหล กส ตร น. - ร บประทานอาหารกลางว น น. - ความร ความเข าใจ ห วใจสาค ญของการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ด ของการศ กษาข นพ นฐาน โดย ผ อานวยการกล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน น. - ร บประทานอาหารว าง น. - เสวนากระบวนการดาเน นงานประเม นภาคประสบการณ น. - เจาะล กการทาแฟ มภาคประสบการณ ว ชา การบร หารธ รก จ SME s น. - ร บประทานอาหารเย น (ตามอ ธยาศ ย) น. - เจาะล กการทาแฟ มภาคประสบการณ ว ชา ประชาธ ปไตย ว นพฤห สบด ท 26 ม ถ นายน น. - เจาะล กการทาแฟ มภาคประสบการณ สะท อนการจ ดทาแฟ ม ว ชา ว จ ยช มชน น. - ร บประทานอาหารว าง น. - เจาะล กการทาแฟ มภาคประสบการณ ว ชา การจ ดการอาหารเพ อครอบคร วและช มชน น. - ร บประทานอาหารกลางว น น. - เจาะล กการทาแฟ มภาคประสบการณ ว ชา การบร หารจ ดการช มชน น. - ร บประทานอาหารว าง น. - ป ดการประช ม 26

27 คากล าวรายงานการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการ ดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ภาคเหน อ และภาคกลางตอนบน ว นท ม ถ นายน 2557 ณ โรงแรมว งจ นทน ร เวอร ว ว จ งหว ดพ ษณ โลก กราบเร ยน ท านเลขาธ การ กศน. ท เคารพย ง ด ฉ นในนามของกล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน และผ เข าร วมประช ม ขอขอบพระค ณ ท านเลขาธ การ กศน. เป นอย างย งท ได กร ณาให เก ยรต เป นประธานในพ ธ เป ดการประช มช แจงพ ฒนา องค ความร การดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานให ก บคร ท ปร กษา และเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ของภาคเหน อ และภาคกลางตอนบนในว นน จากการท สาน กงาน กศน. ได ดาเน นงานเพ อตอบสนองนโยบายทางการศ กษาของ กระทรวงศ กษาธ การในการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศ กษา โดยการยกระด บ การศ กษาของประชาชนให ได ร บการศ กษาข นพ นฐาน ซ งม ผ สม ครเข าเท ยบระด บการศ กษาในระด บ ส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานมากกว า 70,000 คน ม ผ ผ านการประเม นจนได ระด บการศ กษา ม. ปลาย 7,300 กว าคน ผ สม ครเข าเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ร นท 2 และร นท 3 ท กาล งดาเน นการอย ในขณะน รวม 66,400 คน ข อม ลท ได ร บจากการดาเน นงาน ค อ ความต องการท จะสร างความร ความเข าใจแก ผ เก ยวข องก บการดาเน นงาน โดยเฉพาะคร ท ปร กษา ท เป นบ คคลท ใกล ช ดก บผ เท ยบระด บการศ กษา เป นผ ให ความช วยเหล อ แนะนา กระต นให กาล งใจแก ผ เท ยบระด บการศ กษาในการท จะเร ยนร ค นคว าหาความร ผล กด นตนเองให สามารถผ านการประเม น แต ละข นตอนได สาเร จ จ งเป นท มาของการจ ดประช มในว นน ซ งผ เข าร วมประช มประกอบด วย ผ บร หาร กศน.อาเภอ หร อเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของ การศ กษาข นพ นฐานของสถานศ กษาท ท าหน าท เท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐาน แห งละ 1 คน คร ท ปร กษา แห งละ 1 คน จากสถานศ กษาท ท าหน าท เท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐาน ในเขตภาคเหน อ และภาคกลางตอนบน รวมท งส น 450 คน 27

28 ว ทยากรท เป นผ ช แจงในการประช มคร งน ค อ - ผ เช ยวชาญเฉพาะด านพ ฒนาหล กส ตร - ผ อานวยการกล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน - ผ อานวยการ กศน.อ าเภอเม องแพร ผ อ านวยการ กศน.อาเภอเม องพ จ ตร คร ชานาญ การพ เศษจาก กศน. อ าเภอเม องส งห บ ร และ กศน.อ าเภอเม องก าแพงเพชร - ดร.ส ช น เพ ชร กษ ข าราชการบานาญ ซ งม ประสบการณ ด านการว จ ยช มชนและเป น คณะกรรมการของสาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต เม อเสร จส นการประช มในคร งน ผ เข าร วมประช มจะสามารถดาเน นการให ความช วยเหล อ แนะนาแก ผ เข าเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ให ได ร บการพ ฒนาให ม สมรรถภาพ ม มาตรฐานของการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน และผ าน การเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน เพ อนาไปใช ในการศ กษาต อหร อ ประกอบอาช พต อไป การประช มคร งน ได ร บความอน เคราะห จากสาน กงาน กศน.จ งหว ดพ ษณ โลก โดย นายส รพงษ ไชยวงษ ผ อานวยการสาน กงาน กศน.จ งหว ดพ ษณ โลก และคณะทางานในการ ดาเน นการจ ดประช ม บ ดน ได เวลาอ นสมควรแล ว ด ฉ นขอกราบเร ยนเช ญ ท านเลขาธ การ กศน. เป ดการ ประช มและมอบนโยบายในการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงาน เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานในเขตภาคเหน อ และภาคกลางตอนบน 28

29 คากล าวเป ดการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงานเท ยบ ระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ภาคเหน อ และภาคกลางตอนบน ว นท ม ถ นายน 2557 ณ โรงแรมว งจ นทน ร เวอร ว ว จ งหว ดพ ษณ โลก เร ยน ผ เช ยวชาญ/ผ อานวยการกล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน และผ เข าร วมประช มท กท าน ตามท กระทรวงศ กษาธ การ ได ออกกฎกระทรวงว าด วยการแบ งระด บและการเท ยบระด บ การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงว าด วยการแบ งระด บและ การเท ยบระด บการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (ฉบ บท 2) พ.ศ.2556 และระเบ ยบ กระทรวงศ กษาธ การว าด วยการประเม นเท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2556 โดยให หน วยงานใน ส งก ดกระทรวงศ กษาธ การดาเน นการจ ดการศ กษาตามกฎ ระเบ ยบด งกล าว น น สาน กงาน กศน. ใน ฐานะเป นหน วยงานหน งในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ และม บทบาทภารก จในการดาเน นงานด านการจ ด การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยให ก บกล มเป าหมายท อย นอกระบบโรงเร ยน ได ตระหน ก และเห นค ณค าในการจ ดการศ กษานอกระบบโรงเร ยน ซ งเป นการเป ดโอกาสให ก บประชาชนท ม ความร ความสามารถในการประกอบอาช พและท กษะด านอ น จากการประกอบอาช พและการดารงช ว ต แต ไม จบการศ กษาข นพ นฐาน ได ร บโอกาสในการยกระด บการศ กษาให สาเร จการศ กษาในระด บส งส ดของ การศ กษาข นพ นฐาน (ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย) โดยการเท ยบระด บการศ กษาตามหล กส ตร การศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 และกาหนดสถานศ กษาในส งก ดท ม ความพร อมในการให บร การแก กล มเป าหมายให เป นสถานศ กษาท ท าหน าท เท ยบระด บการศ กษาข น พ นฐานตามประกาศของกระทรวงศ กษาธ การ การน านโยบายการยกระด บการศ กษาประชาชนให จบการศ กษาข นต าในระด บม ธยมศ กษา ตอนปลาย ไปส การปฏ บ ต จ งเป นภารก จส าค ญของส าน กงาน กศน.ท จะสามารถแก ป ญหาข างต นได โดย ใช เคร องม อ ค อ การเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ในการว ดและต ค า ความร และประสบการณ ของคนไทย เพ อร บรองความร และประสบการณ น นๆ ให เท ยบเท าผ จบ การศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดแก ประชาชนท พลาดโอกาสทาง การศ กษา ให ได ม โอกาสทางการศ กษาอ กคร ง อย างเสมอภาคและเท าเท ยมก น เพ อก าวผ านไปส เส นทางข างหน า ท งทางการงานการอาช พ และการศ กษาต อ 29

30 โครงการน จ ดว าเป นนว ตกรรมทางการศ กษาและเป นก าวส าค ญอ กก าวหน งของการ ปฏ ร ปการศ กษาของประเทศ กล าวค อ เป นการออกแบบระบบการศ กษาร ปแบบใหม โดยการสร าง กระบวนการเร ยนร ตลอดช ว ตท บ รณาการระหว างสมรรถนะด านอาช พท ผ เร ยนสร างสมประสบการณ ในการประกอบอาช พท ทาอย จร งในช ว ตประจาว นก บสาระการเร ยนร และองค ความร ใหม ตามแนวค ด ของเศรษฐก จเช งสร างสรรค ตามท ก าหนดไว ในหล กส ตร โดยม ระบบการเท ยบความร และ กระบวนการเร ยนร ท ผ านการประเม นท ม มาตรฐานทางว ชาการท ผ เร ยน และส งคมม นใจได ว า เม อ ผ านการประเม นครบท ง 9 รายว ชา ภายในระยะเวลา 8 เด อนแล ว ผ เท ยบจะได ร บว ฒ การศ กษา ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ท ม ศ กด และส ทธ เท าเท ยมก บผ ส าเร จการศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอน ปลายท งในและนอกระบบโรงเร ยน โดยม ค ณภาพการศ กษาตามท หล กส ตรก าหนดท กประการซ ง สามารถนาไปปร บใช ก บตนเองและส งคมได อย างสร างสรรค เป นก าล งแรงงานของภาคการผล ตท งใน ช มชนเม องและชนบทท ม ศ กยภาพ ม ความพร อมในการเข าส ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐก จ อาเซ ยนตามท ประเทศต องการ กลไกส าค ญท จะข บเคล อนการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษา ข นพ นฐาน ไปส เป าหมายท วางไว อย างม ค ณภาพได ด ท ส ด ค อความร ความเข าใจของบ คลากรท ร บผ ดชอบเร องน โดยเฉพาะคร ท ปร กษา และเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบในระด บสถานศ กษา ซ งม ความ ใกล ช ดก บกล มเป าหมายท ส ด หากบ คลากรท ร บผ ดชอบด แลในเร องน ม ความร ความเข าใจท ช ดเจน ในหล กการ ข อปฏ บ ต และกระบวนการ ก จะท าให สามารถถ ายทอดองค ความร เหล าน ไปส กล มเป าหมายได อย างช ดแจ ง ด งน น เพ อส งเสร ม สน บสน นการดาเน นงานการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของ การศ กษาข นพ นฐานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข นและเป นไปตามนโยบายท กาหนด สาน กงาน กศน. จ งได อน ม ต ให จ ดประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงานเท ยบระด บ การศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน เพ อสร างความร ความเข าใจก บคร ท ปร กษา และ เจ าหน าท ท ร บผ ดชอบงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานของ สถานศ กษาท ท าหน าท เท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐานท กแห ง เพ อจะได ปฏ บ ต งานได อย างถ กต อง ม ประส ทธ ภาพ ซ งจะส งผลถ งโอกาสทางการศ กษาของประชาชนท เป ดกว างย งข น ขอขอบค ณสาน กงาน กศน.จ งหว ดพ ษณ โลกท เป นเจ าภาพในการประช ม และหว งเป น อย างย งว าการประช มคร งน จะบรรล เป าหมายท กาหนดไว ขอขอบค ณผ เข าร วมประช มท กท าน ขอเป ดการประช ม 30

31 ประมวลภาพการประช มช แ จง พ ฒนาองค ความร แ ก บค ลากรท เ ก ย วข องในการดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ด ของการศ กษาข น พ น ฐาน ภาคเหน อ และภาคกลางตอนบน ระหว างว นท ม ถ นายน 2557 ณ โรงแรมว งจ นทน ร เวอร ว ว จ งหว ดพ ษณ โลก 31

32 ประมวลภาพการประช มช แ จง พ ฒนาองค ความร แ ก บค ลากรท เ ก ย วข องในการดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ด ของการศ กษาข น พ น ฐาน ภาคเหน อ และภาคกลางตอนบน ระหว างว นท ม ถ นายน 2557 ณ โรงแรมว งจ นทน ร เวอร ว ว จ งหว ดพ ษณ โลก 32

33 สร ปผลการประช มช แจง พ ฒนาองค ความร แก บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงาน เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ตอนท 1 ข อม ลท วไป ตอนท 2 ระด บความค ดเห น เก ยวก บการจ ดประช ม 33

34 สร ปผลการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร แก บ คลากรท เก ยวข องในการด าเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บ ส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ในภาพรวม (3 ร น) จากแบบประเม น การจ ดประช มพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บ ส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานท ง 3 ร น ใน 3 ภ ม ภาค สาน กงาน กศน.โดย กล มงานเท ยบระด บการศ กษา กล ม พ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน ได บร หารจ ดการประช มในแต ละภ ม ภาค โดยมอบหมายให ส าน กงาน กศน.จ งหว ด 3 แห ง ใน 3 ภ ม ภาค เป นเจ าภาพหล กในการด าเน นการจ ดการประช ม ได แก สาน กงาน กศน.จ งหว ดขอนแก น ดาเน นการจ ดการประช มให กล มเป าหมายในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ส าน กงาน กศน.จ งหว ดเพชรบ ร ด าเน นการ จ ดการประช มให กล มเป าหมายในภาคใต ตะว นออก กทม.และภาคกลางตอนล าง และส าน กงาน กศน.จ งหว ด พ ษณ โลก ดาเน นการจ ดการประช มให กล มเป าหมายในภาคเหน อ และภาคกลางตอนบน โดยสาน กงาน กศน.ได จ ดสรรงบประมาณสาหร บการดาเน นการด งกล าว จ านวน 1,008,000 บาท (หน งล านแปดพ นบาทถ วน) ใน 3 ภ ม ภาค สาหร บข อม ลซ งสร ปได จากแบบประเม นในการจ ดประช มพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการ ดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานท ง 3 ร น ใน 3 ภ ม ภาค พบว าม ผ เข าร วม ประช มท งส น 1,408 คน โดยคณะผ จ ดการประช มใน 3 ภ ม ภาค สามารถเก บแบบประเม นได รวม 929 ช ด ค ดเป น ร อยละ จากผ ร วมประช มท งหมด ข อม ลจากแบบประเม นแบ งออกเป น 3 ตอนๆ ท 1 เป นข อม ลท วไป ได แก เพศ อาย และตาแหน งของผ เข าประช ม โดยสร ปผ เข าร วมประช มท ง 3 ร น จ าแนกเป นเพศชาย 239 คน และ เพศ หญ ง 690 คน จากผ ตอบแบบประเม นรวม 929 คน โดยม อาย ระหว าง ป จานวน 166 คน อาย ระหว าง ป จานวน 341 คน อาย ระหว าง ป จานวน 271 คน และอาย มากกว า 50 ป จ านวน 151 คน ท งน ใน จานวนด งกล าวจ าแนกโดยต าแหน ง เป นผ บร หาร กศน.อาเภอ จานวน 29 คน เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบงานเท ยบระด บ การศ กษาข นพ นฐาน จ านวน 573 คน คร ท ปร กษา จ านวน 305 คน และอ นๆ อาท คร กศน.ตาบล, คร ศรช.,คร สอนคนพ การ จานวน 22 คน จากข อม ลท วไปข างต น พบว า ผ เข าร วมประช มส วนใหญ เป นเพศหญ ง ร อยละ 74.3 ของผ ตอบแบบ ประเม นท งหมด โดยส วนใหญ ม อาย ระหว าง ป ร อยละ 36.7 รองลงมาอาย ระหว าง ป ร อยละ 29.2 และร อยละ 61.7 เป นเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบงานเท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐาน รองลงมาร อยละ 32.8 เป นคร ท ปร กษา ซ งเป นกล มเป าหมายหล กท ส าน กงาน กศน.ต องการพ ฒนามากท ส ด สาหร บการสร ปผลการแสดงความค ดเห นจากผ เข าร วมประช ม จากแบบประเม น ตอนท 2 ระด บ ความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช มในภาพรวม ซ งประกอบด วยความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดท าแฟ ม ประสบการณ ก อนเข าร วมประช ม ความค ดเห นต อพ ธ เป ดการประช ม การบรรยายในห วข อต างๆ การเจาะล กแนว ทางการจ ดทาแฟ มประสบการณ กระบวนการ เน อหา ตลอดจนเอกสารประกอบการประช ม รวม 15 ประเด นหล ก ด งน 1. ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม (ก อนเข าประช มช แจงฯ) ความค ดเห นของผ เข า ประช มในระด บมากท ส ด 43 คน (ร อยละ 4.6) ระด บมาก 334 คน (ร อยละ 36) ระด บปานกลาง 417 คน (ร อย ละ 44.9) ระด บน อย จานวน 111 คน (ร อยละ 12) และระด บน อยท ส ด 24 คน (ร อยละ 2.5) 34

35 จากความค ดเห นในเร องความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดท าแฟ มของผ เข าร วมประช ม ก อนการ ประช มช แจงฯ ส วนใหญ อย ในระด บปานกลาง ซ งอาจเป นผลต อเน องมากจากกล มเป าหมายส วนหน งเคยม ประสบการณ ในการเข าร บความร หร อเข าร บฟ งการช แจงการดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของ การศ กษาข นพ นฐานมาบ างแล วจากการประช มช แจงซ งเคยจ ดมาก อนหน าน ประกอบก บบ คคลส วนใหญ ท เข าร วม ประช มในคร งน เป นกล มเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบงานเท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐาน ซ งเป นผ ท ปฏ บ ต งานโดยตรง 2. ความค ดเห นต อพ ธ เป ดการประช มช แจงฯ ความค ดเห นของผ เข าประช มในระด บมากท ส ด จ านวน 158 คน (ร อยละ 17) ระด บมาก จานวน 595 คน (ร อยละ 64.1) ระด บปานกลาง จานวน 169 คน (ร อยละ 18.2) ระด บน อย จานวน 7 คน (ร อยละ 0.7) และระด บน อยท ส ด ไม ม 3. ความค ดเห นต อการบรรยายพ เศษ จ ดประกาย ต วตน กศน. ผ ป ดทองใต ฐานพระปฏ มา โดย นายก ลธร เล ศส ร ยะก ล ผ เช ยวชาญเฉพาะด านพ ฒนาหล กส ตร เฉพาะการประช มจาก 2 ภ ม ภาค ค อจ งหว ด ขอนแก น และจ งหว ดเพชรบ ร ซ งม ผ เข าร วมประช มใน 2 ภ ม ภาค จานวน 974 คน และเก บแบบประเม นได ท งส น 655 คน โดยความค ดเห นของผ เข าประช มในระด บมากท ส ด จานวน 156 คน (ร อยละ 23.8)ระด บมาก จานวน 408 คน (ร อยละ 62.3) ระด บปานกลาง จานวน 86 คน (ร อยละ 13.1) ระด บน อย จานวน 3 คน (ร อยละ 0.5) และ ระด บน อยท ส ด จานวน 2 คน (ร อยละ 0.3) 4. ความค ดเห นต อการบรรยาย เร อง ห วใจสาค ญของการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของ การศ กษาข นพ นฐาน โดย ผ อานวยการกล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน ความค ดเห นระด บมากท ส ด จานวน 170 คน (ร อยละ 18.3) ระด บมาก จานวน 639 คน (ร อยละ 68.8) ระด บปานกลาง จาวน 115 คน (ร อยละ 12.4)ระด บน อย จานวน 5 คน (ร อยละ 0.5) สาหร บระด บน อยท ส ด ไม ม 5. ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การว จ ยช มชน โดย นางสาวอรท ย จาร ภ ทร พาณ ชย ผ อานวยการ กศน.อ าเภอเม อง จ งหว ดพ จ ตร ความค ดเห นระด บมากท ส ด จานวน 147 คน (ร อยละ 15.8) ระด บมาก จานวน 609 คน (ร อยละ 65.6) ระด บปานกลาง จานวน 159 คน (ร อยละ 17.1) ระด บน อย จานวน 13 คน (ร อยละ 1.4) และระด บน อยท ส ด จานวน 1 คน (ร อยละ 0.1) 6. ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา ระบอบประชาธ ปไตย โดย นางสาววรรณ ศา ใจกลม ผ อานวยการ กศน.อาเภอเม อง จ งหว ดแพร ความค ดเห นระด บมากท ส ด จานวน 139 คน (ร อยละ 15) ระด บมาก จานวน 577 คน (ร อยละ 62.1) ระด บปานกลาง จานวน 191 คน (ร อยละ 20.6) ระด บน อย จานวน 20 คน (ร อยละ 2.1) ระด บน อยท ส ด จานวน 2 คน (ร อยละ 0.2) 7. ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การบร หารจ ดการช มชน โดย ดร.ส ช น เพ ชร กษ ข าราชการบานาญ ความค ดเห นระด บมากท ส ด จานวน 129 คน (ร อยละ 13.9) ระด บมาก จานวน 606 คน (ร อยละ 65.2) ระด บปานกลาง จานวน 176 คน (ร อยละ 19) ระด บน อย จานวน 15 คน (ร อยละ 1.6) และน อย ท ส ด จานวน 3 คน (ร อยละ 0.3) 35

36 สร ปผลการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร แก บ คลากรท เก ยวข องในการด าเน นงานเท ยบระด บการศ กษาใน ระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ในภาพรวม (3 ร น) จากแบบประเม น (ต อ) 8. ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การจ ดการอาหารเพ อครอบคร วและ ช มชน โดย นางสาวพจน ย สว สด ร ตน คร ชานาญการพ เศษ กศน.อาเภอเม อง จ งหว ดแพงเพชร ความ ค ดเห นระด บมากท ส ด จานวน 168 คน (ร อยละ 18.1) ระด บมาก จานวน 611 คน (ร อยละ 65.8) ระด บ ปานกลาง จานวน 137 คน (ร อยละ 14.7) ระด บน อย จานวน 11 คน (ร อยละ 1.2) และน อยท ส ด จานวน 2 คน (ร อยละ 0.2) 9. ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การบร หารธ รก จ SME s โดย นางอ งศนา ส ทธ ฤทธ คร ชานาญการพ เศษ กศน.อาเภอเม อง จ งหว ดส งห บ ร ความค ดเห นระด บมากท ส ด จานวน 167 คน (ร อยละ 18) ระด บมาก จานวน 602 คน (ร อยละ 64.8) ระด บปานกลาง จานวน 151 คน (ร อยละ 16.3) ระด บน อย จานวน 8 คน (ร อยละ 0.8) และน อยท ส ด จานวน 1 คน (ร อยละ 0.1) 10. กระบวนการจ ดประช มม ความช ดเจน ความค ดเห นระด บมากท ส ด จานวน 183 คน (ร อยละ 19.7) ระด บมาก จานวน 571 คน (ร อยละ 61.5) ระด บปานกลาง จานวน 159 คน (ร อยละ 17.1) ระด บน อย จานวน 14 คน (ร อยละ (1.5) และน อยท ส ด จานวน 2 คน (ร อยละ 0.2) 11. ว ทยากรม ความร ความเข าใจอย างช ดเจนและสามารถถ ายทอดได เป นอย างด ความ ค ดเห นระด บมากท ส ด จานวน 222 คน (ร อยละ 23.9) ระด บมาก จานวน 576 คน (ร อยละ 62) ระด บ ปานกลาง จานวน 119 คน (ร อยละ 12.8) ระด บน อย จานวน 11 คน (ร อยละ 1.2) และน อยท ส ด จานวน 1 คน ร อยละ 0.1) 12. ระยะเวลาการจ ดการประช ม (2 ว น) ม ความเหมาะสม ความค ดเห นระด บมากท ส ด จานวน 241 คน (ร อยละ 26) ระด บมาก จานวน 512 คน (ร อยละ 55.1) ระด บปานกลาง จานวน 147 คน (ร อยละ 15.8) ระด บน อย จานวน 28 คน (ร อยละ 3) และน อยท ส ด จานวน 1 คน (ร อยละ 0.1) 13. การประสานงานและการต อนร บของเจ าหน าท ความค ดเห นระด บมากท ส ด จานวน 225 คน (ร อยละ 24.2) ระด บมาก จานวน 543 คน (ร อยละ 58.5) ระด บปานกลาง จานวน 147 คน (ร อยละ 15.8) ระด บน อย จานวน 9 คน (ร อยละ 1) และน อยท ส ด จานวน 5 คน (ร อยละ 0.5) 14. เอกสารประกอบการประช มเหมาะสมเพ ยงพอและม ประโยชน ในการนาไปประย กต / ปฏ บ ต ความค ดเห นระด บมากท ส ด จานวน 218 คน (ร อยละ 23.5) ระด บมาก จานวน 503 คน (ร อยละ 54.2) ระด บปานกลาง จานวน 188 คน (ร อยละ 20.2) ระด บน อย จานวน 16 คน (ร อยละ 1.7) และน อยท ส ด จานวน 4 คน (ร อยละ 0.4) 15. ความค ดเห นในการนาความร ความเข าใจจากการประช มไปใช ในการปฏ บ ต งานได จร ง มากน อยแค ไหน โดยความค ดเห นระด บมากท ส ด จานวน 231 คน (ร อยละ 24.9) ระด บมาก จานวน 589 คน (ร อยละ 63.4)ระด บปานกลาง จานวน 100 คน (ร อยละ 10.8) ระด บน อย จานวน 8 คน (ร อยละ 0.8) และน อยท ส ด จ านวน 1 คน (ร อยละ 0.1) 36

37 สร ปผลการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร แก บ คลากรท เก ยวข องในการด าเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บ ส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ในภาพรวม (3 ร น) จากแบบประเม น (ต อ) ข อสร ปจากแบบประเม น จานวน 929 ช ด จากการจ ดประช มท ง 3 ภ ม ภาคข างต น จะเห นได ว าความ ค ดเห นในข อท 1 ซ งเป นความค ดเห นเก ยวก บองค ความร ในการจ ดท าแฟ มก อนท จะเข าร วมประช มช แจงฯ เพ ยงข อ เด ยวท ม ความค ดเห นอย ในระด บปานกลาง ร อยละ 44.9 รองลงมาม ความค ดเห นในระด บมาก ร อยละ 36 ซ งม ส วน ต างท ร อยละ 8.9 จ งอาจเป นไปได ด งท สร ปไว ข างต นว าคนส วนใหญ ท เข าร วมประช มในคร งน ม ความร เด มในเร องการ ดาเน นงานเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานอย ในระด บปานกลาง ซ งม แนวโน มไปทาง ระด บมาก ส มพ นธ ก บความค ดเห นในข อ 2-15 ซ งท กข อม ความค ดเห นอย ในระด บมาก เฉล ยท กข อรวม ร อยละ ท งน ในการจ ดประช มพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการด าเน นงานเท ยบระด บการศ กษาใน ระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ของภาคใต ภาคตะว นออก กทม.และภาคกลางตอนล าง ณ โรงแรมลองบ ช ชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร ระหว างว นท 9-10 ม ถ นายน 2557 นายประเสร ฐ บ ญเร อง เลขาธ การ กศน. ต ดภารก จ เร งด วน จ งได มอบหมายให นายก ลธร เล ศส ร ยะก ล ผ เช ยวชาญเฉพาะด านพ ฒนาหล กส ตร เป นประธานเป ดการ ประช มแทน และ ในการจ ดประช มพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการด าเน นงานเท ยบระด บการศ กษาใน ระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ของภาคเหน อ และภาคกลางตอนบน ณ ว งจ นทน ร เวอร ว ว จ งหว ดพ ษณ โลก ระหว างว นท ม ถ นายน 2557 นายก ลธร เล ศส ร ยะก ล ผ เช ยวชาญเฉพาะด านพ ฒนาหล กส ตร ม อาการป วย เข าร บการร กษาต วในโรงพยาบาล จ งไม ม การบรรยายพ เศษ ต วตน กศน.ผ ป ดทองใต ฐานพระปฏ มา ในภาค ด งกล าว 37

38 ตอนท 3 ความค ดเห น/ข อเสนอแนะ 38

39 ตอนท 3 ความเห น/ข อเสนอแนะเพ มเต ม จากการจ ดประช มใน 3 ภ ม ภาค กล มงานเท ยบระด บการศ กษา กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน ได รวบรวมความค ดเห นและข อเสนอแนะจากผ เข าร วมประช ม โดยแบ งออกเป น 8 ด าน ได แก ด านการบร หาร จ ดการประช ม ด านร ปแบบและเน อหาสาระในการประช ม ด านการดาเน นงาน ด านคร ท ปร กษา ด านเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบงานเท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐาน ด านว ทยากร และข อเสนอแนะ ป ญหา/อ ปสรรค และอ นๆ ซ งความค ดเห นของผ เข าร วมประช มท งหมดน จะม ประโยชน มากหากม การนาไปส การปร บปร งและพ ฒนา ด งน ด านการบร หารจ ดการประช ม การอบรมกล มเป าหมายมากเก นไป ทาให การเร ยนร ไม ส มฤทธ ผลเท าท ควร ห องประช มแน นเก นไป ควรจ ดให กล มย อยมากกว าน การจ ดอบรมคร งละ 2 ภาค ท าให จานวนคนมาร วมอบรมเยอะ ค อนข างว นวายท ง ในเร องการจ ดอาหาร การจ ดก จกรรมต างๆ ไม เอ อต อการเร ยนร เน องจากจานวนคนมาก สถานท จ ดงานประช มเหมาะสม แต บางอย างต องม ระเบ ยบ เช น การจ ดสถานท น ง การต ดป ายแต ละ จ งหว ด และเวลาท เหมาะสมส าหร บการบรรยาย อยากให ม การเพ มป ายช อผ บรรยาย/ว ทยากร (หร ออาจใส ช อไว ในเอกสารกาหนดการ) อยากให เพ มแสงไฟในห องประช ม เพ อสร างบรรยากาศและทาให สามารถมองเห น ว ทยากรได ช ดเจนข น/สถานท ประช มด มาก (ระบบเส ยง เวท โต ะเก าอ อาหารว างเคร องด ม ท จอดรถ พน กงาน โรงแรม) ควรม การอบรมคร ท ปร กษาให ครอบคล มท กๆ คน (ครบท กคน) ควรให เวลาในการบรรยายเป นไปตามโปรแกรมท วางไว เพราะบางเร องต องอธ บายและใช การตอบ คาถามของผ เข าร วมประช ม และควรม เวท ให ผ เข าประช มแสดงออกระหว างคร ท ปร กษาและบ คลากร กศน. เพ อ แลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก นและประสบการณ ของแต ละคน ก อนเข าร บการอบรมม ความร เก ยวก บการทาแฟ มประสบการณ ปานกลาง พอได ร บการอบรมได เพ มพ นประสบการณ มากข น จะนาความร ท ได ร บนาไปใช ในการทาแฟ มให มากท ส ด ควรประช มกล มเพ อหาข อเสนอแนะและป ญหาท เก ดข นหล งจากดาเน นการแล ว ควรจ ดให ม การประช มอย างต อเน อง และกล มเป าหมายควรจะเป นผ บร หารอาเภอท ไม ใช ศ นย เท ยบ ด วย เพราะศ นย เท ยบไม ไปถ ายทอดต อ ในระด บอ าเภอท ไม ใช ศ นย เท ยบจ งปฏ บ ต ไม ถ กต อง ควรม ว ฒ บ ตร/เก ยรต บ ตรให ก บผ เข าอบรมท กคน (13) เพ อใช ประกอบการพ ฒนาบ คลากรงานประก น ค ณภาพ เอกสารประกอบการประช ม ไม ครบถ วน อยากให ม ท กรายว ชา และควรเพ มเต มในส วนของว ทยากร บรรยาย (power point) ด วย นอกจากน ควรปร บเร องระบบส อท ใช ในการอบรม ซ งไม ตรงก บการบรรยาย/ควร จ ดทาเอกสารประกอบการอบรมให ช ดเจน เช น ต วอย างแบบประเม นภาคปฏ บ ต ค าตอบแทนในการส มมนา อบรมน อย ควรเพ มให เหมาะสมก บสภาพป จจ บ น ในการประช มควรจะให ผ บร หารอาเภอเข าร วมด วย จะได ร แนวทางปฏ บ ต ไปในแนวทางเด ยวก น 39

40 ต องการให ไรท CD ในรายว ชาท ง 5 รายว ชาท บรรยาย ให แต ละอ าเภอ เพราะย งไม ช ดเจน เน องจากเป นเน อเร องท ละเอ ยดและต องดาเน นการอย างช ดเจน ควรใช ระยะเวลาในการประช ม มากกว าน เพ อให ได กระบวนการ/แนวปฏ บ ต อย างถ กต องและช ดเจนมากข น ควรจ ดเตร ยมการประช มให พร อมมากกว าน ค อ การจ ดแบ งท น งเป นกล ม ควรจ ดให ช ดเจนจะได ไม เส ยเวลา ควรให ม ก จกรรมกล มแลกเปล ยนนาเสนอให มากกว าน การประช มคร งต อไป ควรแยกประช ม ถ าจะลงล กเร องว ชา ควรเป นการประช มคร ท ปร กษา โดยเฉพาะ (แยกประช มเป นกล ม คร ท ปร กษา 1 กล ม ผ บร หารหร อเจ าหน าท 1 กล ม) ควรม การประช มแลกเปล ยนป ละ 1 คร ง เจ าของโครงการควรจ ดท พ กให ผ เข าร วมประช มด วย (9) จ ดทาแบบทดสอบก อนและหล งการอบรมเพ อว ดความเข าใจของผ เข าร บการอบรม ต องการให ม ก จกรรมน นทนาการ เพ อสร างความสนใจให แก ผ เข าอบรม (2) ควรม เวลาสาหร บการซ กถามแลกเปล ยนเร ยนร ให มากข น อยากให ม ช องทางในการสอบถามป ญหา การดาเน นงานให มากข น เอกสารควรม เน อหารายละเอ ยดมากกว าน ให จ ดประช มช แจงเช งปฏ บ ต การ เพ อสร างความเข าใจและทราบข อม ลป ญหาในการดาเน นการ การจ ดการประช มคร งน สามารถจ ดงานได ด มากแล ว เพ อความเข าใจท ช ดเจนมากกว าน ควรจ ดอบรมบ อยๆ น าจะม การอบรมในจ งหว ด จะได ไม ต องเด นทางมาไกล อยากให ม การอบรมช แจงคร ท ปร กษาท งหมดพร อมก นเพ อความเข าใจตรงก น นาไปส การทางานท ช ดเจนและถ กต อง ควรจะม การจ ดอบรมแลกเปล ยนเร ยนร ท กป การศ กษา ควรจ ดการประช มเช งปฏ บ ต การมากกว าการอบรมธรรมดา อยากให จ ดประช มช แจงในเร องต างๆ ควรใช เวลาให เต มท ไม อยากให ย นเวลา เพ อจะได ทาความเข าใจ ในเน อหาได อย างเต มท ไม เร งร บให ประช มเสร จเร วข น เอาให กระจ างช ดและทาไปในแนวทางเด ยวก น ระยะเวลาในการอบรมช แจงเหมาะสมด มาก แต ทาไม เต มกาหนดการ จ งได ประโยชน ไม เต มท พ ธ เป ดควรม การจ ดธ ปเท ยนบ ชาพระร ตนตร ย /ควรแนะนาผ บร หารและผ ม เก ยรต ท มาร วมพ ธ เป ดให ผ เข าร วมประช มได ร จ กหล งพ ธ เป ดเสร จ/ ผอ.กศน.จ งหว ดท เป นเจ าภาพจ ด ควรได ร บเก ยรต ให กล าวต อนร บ ผ เข าร วมประช มท งหมดในฐานะเจ าของบ าน/หล งจากว ทยากรบรรยายจบในแต ละห วข อ ควรน ดแนะให ผ เข า ประช มผ หน งเป นต วแทนกล าวขอบค ณว ทยากร เป นการจ ดประช มท ให คร ท ปร กษาม อใหม ได ร บความร เพ มมากข นอย างมากๆ และควรจ ดส มมนาคร ท ปร กษาในโอกาสต อไปไม น อยกว าป ละคร ง เพ อแลกเปล ยนเร ยนร และได ร บทราบข อม ลใหม ๆ เพ มเต ม จ ดประช มท กร งเทพฯ จะสะดวกในการเด นทางมากกว า 40

41 คร งต อไป ควรเช ญเจ าหน าท บ นท กข อม ลด วย (พร อมก น 3 คน) หร อม ผ บร หารด วย ควรจ ดเป นภาค (การเด นทางไกลมาก) เป นโครงการท ด ทาให เข าใจกระบวนการทางานย งข น เวลาในการเข าร วมประช มควรมากกว าน เพราะบางเร องต องการใช เวลาในการอธ บายเพ อทา ความเข าใจอย างถ องแท ให เก ดความช ดเจนมากข น ควรจ ดประช ม 3 ว นข นไป อยากให ม การจ ดอบรมให ความร ก บคร ท ปร กษาท านอ นให ได ร บฟ งด วย ความจร งกระบวนการน เหมาะสมก บสถานศ กษาท ท าหน าท เท ยบระด บการศ กษาใหม เน องจาก สถานศ กษาเก าม ประสบการณ บ างแล ว ทาให ความสนใจน อยลง ควรจ ดการประช มเป นรายภาคเพ อประหย ดงบประมาณ และการเด นทางของคณะคร จากสถานท ไกล ต องใช เวลาในการเด นทางเป นว น ควรจะม การจ ดอบรมอย างต อเน อง เป นระยะเพ อศ กษาป ญหาอ ปสรรคและนาแนวทางน นไป พ ฒนาต อไป ควรม ช วง relax เพ อให ผ เข าอบรมได ผ อนคลาย เน องจากเป นการประช มว ชาการ ควรหา ก จกรรมท สน กสนานมาให ทา จะทาให ไม เคร ยดและไม ง วงนอน การประช มในคร งน ถ อว าเป นไปอย างราบร น แต อยากให เพ มเต มในส วนของเอกสารหร อต วอย าง ของแต ละรายว ชามากข น เพราะความเข าใจของคร ท ปร กษาก บรายละเอ ยดการทางานย งไม ม ข อม ลสาหร บคร ท ปร กษาคนใหม และย งไม ม เวลามากพอท จะเด นทางเข าไปศ กษาท ศ นย เหม อนคร ประจาศ นย กศน. ควรสน บสน นให ม การจ ดประช มแลกเปล ยนระด บจ งหว ด ควรจ ดการอบรมให ก บสถานศ กษาท ร บการแต งต งให เป นสถานศ กษาเท ยบระด บแห งใหม ใน กระบวนการด าเน นงานเท ยบระด บการศ กษา ควรให ผ เข าร วมประช มถามว ทยากรเม อบรรยายเสร จเป นรายบ คคล เน องจากส งคาถามไปถาม ก ไม ได คาตอบ ทาให เก ดความล าช า การประช มส มมนาแต ละคร ง ควรจะทบทวนป ญหาและข อเสนอแนะเก ยวก บการปฏ บ ต ของแต ละ ศ นย ไม ว าจะเป นระด บอาเภอ/จ งหว ด เพราะผ ปฏ บ ต งานจะได ทราบป ญหาและแนวทางแก ไข ควรจะม การ แลกเปล ยนแนวทางการปฏ บ ต ของแต ละศ นย ต องการให ม การจ ดประช มส มมนา/ต ดตามงานเท ยบระด บให ดาเน นการต อไปจนสาเร จล ล วงไป ด วยด ม การจ ดก จกรรมเป นประจาท กคร งท ม ป ญหาในแต ละอาเภอ/จ งหว ดท เป นหน วยจ ดต อไป เอกสารประกอบการประช มควรพ มพ วรรคตอนต างๆ ให ถ กต อง จะได เป นต วอย างท ด ในการใช ภาษา ผ พ มพ ควรม สมาธ และความต งใจ ผ พ ส จน อ กษรควรม ค ณภาพ เอกสารประกอบการอบรมไม ช ดเจนพอท จะใช เป นข อบรรท ดฐานได รวมท งกระบวนการ ว ธ การ ถ ายทอดของว ทยากรไม เด นช ด ไม ม ความน าเช อถ อ 41

42 น าจะม การแบ งกล มย อย เพ อแลกเปล ยนการเร ยนร ก นในการจ ดทาแฟ มในแต ละว ชา ควรจ ดให ม การส มมนาแลกเปล ยนประสบการณ จากการทางาน เพ อให ทราบถ งป ญหาต างๆ ของการทางานแนะน ามาเสนอแนวทางต างๆ เพ อปร บปร งแก ไขให เหมาะสมต อไป การอบรมล กษณะน น าจะม ผ ประเม นเข าร วมร บร ด วย เน องจากเก ยวข องโดยตรงก บการ ประเม นแฟ ม ถ าเป นไปได ให จ ดส มมนาเพ อหาแนวทางการด าเน นการต อไป ควรให ม การจ ดอบรมเพ มเต มอ ก เพ อเพ มพ นความร และความเข าใจให ก บผ ท ร บงานเท ยบระด บ เน องจากบางสถานศ กษาเปล ยนบ คลากรผ ร บผ ดชอบบ อยมากๆ ควรม การจ ดอบรมย อย ระด บจ งหว ดท กป ให ก บคร ท ปร กษาในท กๆ เร อง ไม ใช เฉพาะการจ ดทา แฟ มอย างเด ยว หร อควรทาค ม อคร ท ปร กษาให ละเอ ยด และยกต วอย างของแฟ มท สมบ รณ แจกให ก บคร ท ปร กษาท กคน ควรจะปร บเปล ยนร ปแบบการจ ดประช มแบบน (การเช ญว ทยากรมาบรรยาย) ควรใช กระบวนการระดมพล งสมอง กล มย อย ถอดบทเร ยนจากภาคสนามมาแบ งป นก นบ าง passive Learning class ใหญ มาก ควรจะประช มช แจงก อนจะม การประเม นท าแฟ ม เพราะจ งหว ดเด ยวก น เกณฑ การทาแฟ มย งไม เหม อนก น ระยะเวลาในการเข าร วมโครงการน อย แต การเด นทางมาก จ ดประช มช แจงแยกจ งหว ด โดยม ผ เข าร วมประช มค อ 1. เจ าหน าท ร บผ ดชอบ 2. คร ท ปร กษา และ3. ผ เร ยนหร อผ เข าร บการเท ยบระด บฯ โดยตรง ด านร ปแบบและเน อหา ควรม เกร นนาหล กส ตร/ว ธ การเท ยบระด บการศ กษาให อาเภอท เป นสถานศ กษาเท ยบระด บใหม ก อนอบรมต อยอด อยากให ม การจ ดอบรมท จะได ข อม ลละเอ ยดลงไปอ กเพ อให คร หร อบ คลากรท เก ยวข องสามารถได ปฏ บ ต จร ง อยากทราบแนวทางการทาแฟ มและข อม ลการทาแฟ มท เจาะล กของแต ละว ชา เพ มต วอย างร ปแบบแฟ มให มากและอธ บายให เข าใจ ควรม ต กตาในแต ละว ชา เพ อจะได ใช เป นแบบอย างในการทาแฟ ม ม การแนะนาเพ มเต มซ งทาให เข าใจด ข น สามารถร ถ งป ญหาท เก ดข นและว ธ การแก ไขป ญหา ควรม การประช มช แจงอย างน อย 1 คร งต อ 1 ร น เพ อศ กษาป ญหาและแนวทางแก ไขต อไป อยากให จ ดอบรมเร องการใช โปรแกรมเท ยบระด บการศ กษาเพ มเต มเป นรายภาคบ าง เพราะย งไม ม ความช ดเจนหร อเข าใจด อยากให ท มว ทยากรท ให ความร เร องจ ดทาแฟ มประสบการณ ท กว ชา จ ดทาสอนว ธ การแล วลง Youtube เผยแพร ให คนท ไม ได เข าร วมประช มได ด ด วย 42

43 อยากให แต ละจ งหว ดเล อกแฟ มท ด ท ส ดมานาเสนอเพ อแลกเปล ยนความค ดเห น อยากได ต วอย าง แฟ มท ถ กต อง ควรนาเสนอแนวทางการจ ดทาแฟ มให ส นกะท ดร ด เพ อง ายต อการเข าใจ ให ระยะเวลากระช บมาก ข นกว าน เพราะในโครงการม แนวทางท ช ดเจนอย แล ว การมาน งร บฟ งและด เอกสารท ข นจอ ม อย ในเอกสาร ค ม อแล ว หร อถ าจะให ลงส การปฏ บ ต จร งๆ ควรเป นการประช มเช งปฏ บ ต การ (workshop) มากกว า สาหร บ การช แจงควรลงส ผ ปฏ บ ต งานอย างช ดเจน เพ อนาไปส การปฏ บ ต จร ง การจ ดอบรมควรเป นเร องของว ธ การประชาส มพ นธ ร บสม ครมากกว าการจ ดทาแฟ ม ควรเน นการ สร างแรงจ งใจในการสม ครเร ยน น าจะบรรยายหร อให ความร เก ยวก บการเบ กจ ายเง น รายละเอ ยด เอกสารเก ยวก บค าตอบแทนคร ท ปร กษา และแนวทางเบ กจ ายเง นม เร องอะไรบ างท สามารถเบ กจ ายได เพ อสร างความเข าใจร วมก นเป น แนวทางเด ยวก น ควรม ร ปแบบการจ ดทาแฟ มท แน นอนและม หล กการปฏ บ ต แบบเด ยวก น เพ อท จะได ตรงตาม เกณฑ การประเม นท เราต องการ (ต วอย างแฟ มแบบเด ยวก น) ต วบ งช ย อยท ให คะแนนของแต ละข อ (ผอ.กศน.เม องแพร นาเสนอ) สมควรจ ดทาให สมบ รณ ท ก รายว ชา เม อนามาใช ในการประเม นท วประเทศจะได เป นแบบอย างเด ยวก น ค ณภาพท เหม อนก นท วประเทศ ควรเน นย านโยบายให ผ บร หารระด บจ งหว ดเห นความส าค ญของการดาเน นงาน เพ อจะได ส งการ ให ผ บร หารระด บอาเภอตระหน กในการด าเน นงานส ผ ปฏ บ ต ระด บตาบล เพ อให การดาเน นงานประสบ ผลสาเร จ อยากให ม ต วอย างร ปแบบการทาแฟ มจร งๆ มาให ด หร อแจกให แต ละอาเภอ ในการประช มคร งน เข าใจว าเป นบร บทของแต ละท ท มานาเสนอ จ งด ด ในแต ละว ชา ควรเอาด านท ทาไม ได มาพ ดค ยด วย เพ อช วยก นหาว ธ แก ไข ความช ดเจนในการทาแฟ มย งไม ช ด น าจะทาเป นแบบฟอร มร ปเล มแต ละว ชาท ต องทาแฟ มว าม ห วข ออะไรบ าง อธ บายให ช ดเจนพร อมภาพประกอบ ต องการแนวทางการจ ดทาแฟ มสะสมงานท ช ดเจนกว าน เพราะจากการฟ งบรรยายไม ได แตกต าง ก บการนาเน อหาท ม มาอ านเอง ควรนาประเด นป ญหาจากากรประสานงาน สอบถาม จากการปฏ บ ต ผ านมา มาแก ป ญหา แลกเปล ยนเร ยนร มาเป นประเด นเพ อการปฏ บ ต คร งต อไป เช น การย ายสถานศ กษาของผ ประเม น, การเก บ รายว ชามาต อยอดก บอ กสถานศ กษา ควรม เน อหาการเสวนาป ญหาท พบในการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา เพ อจะได นามาแลกเปล ยน เร ยนร ต อไป 43

44 สาหร บผ เข าอบรมในคร งแรก จะค อนข างส บสน เพราะการบรรยายในคร งน เป นเหม อนก บการต อ ยอดการประช มคร งท ผ านมา ทาให ผ ประช มคร งแรกตามไม ค อยจะท น แต สาหร บผ เข าอบรมรอบสอง ก จะม ความเข าใจได ช ดเจนข น ถ าม การอบรมในคร งต อไป อยากให น กถ งผ เข าอบรมในคร งแรกด วย ถ งจะเป นส วน น อยก อยากได ความถ กต องช ดเจน นาไปช วยเหล อผ เข าประเม นได ถ กต อง แต ว นท สองว ทยากรให ความร ละเอ ยดช ดเจนเข าใจและง ายต อการนาไปปฏ บ ต น าจะม ต วอย างแบบการประเม นของจร งแจก-ประกอบในเล ม น าจะม ต วอย าง-รายว ชาในการสอนแต ละรายว ชาแจก ถ าม การจ ดทาเน อหาเก ยวก บการเท ยบระด บ เพ อให ศ กษา ทบทวนแนวทางปฏ บ ต จะด มาก เอกสารการประช มน าจะม เน อหาสาระเก ยวก บการประช ม เกณฑ ต างๆ เน อหาต างๆ ควรทามาแบบ เอกสาร ในส วนของการแก ไข ปร บปร ง ก ควรม ให ด วย ทาให เป นป จจ บ นท ส ด อยากให หาข อบกพร องในห วข อบางห วข อในการจ ดท าแฟ มประสบการณ (บางข อยากหร อไม สอดคล อง) จากท ได เข าร วมประช ม 2 ว น เน อหาสาระท ว ทยากรมอบให น บว าเป นประโยชน อย างมาก เพราะ สามารถนาไปเผยแพร แนะน าให แก ผ เข าเท ยบระด บได เป นอย างด ขอขอบค ณคณะว ทยากรและผ ท ม ส วนร วมท ก อให เก ดการประช มในคร งน ด านการดาเน นงาน อยากให ก าหนดการร บสม คร การสอบให ช ดเจน เพ อการวางแผนในการทางานและแจ งผ เท ยบระด บ การศ กษา ควรกาหนดอาย ผ เข าประเม น 25 ป ข นไป ประสบการณ อาช พ 3 ป ข นไป ภาคทฤษฎ 9 ว ชา ต ดส นเกณฑ 60% ท กว ชา ภาคประสบการณ ไม ต องแยกว ชาแต ประเม นองค รวม ไม ต องนาคะแนนไปรวมก บทฤษฏ เกณฑ ประสบการณ อ งเท ยบปกต (80%) และประเม นท กษะภาษาอ งกฤษ+ คอมพ วเตอร การประเม นภาคประสบการณ ควรจ ดท าเป นมาตรฐานเด ยวก นท งประเทศ เพ อค ณภาพท แท จร ง ควรม การสอบภาคทฤษฎ อย างเด ยว ไม ควรม การสอบภาคประสบการณ ข อสอบควรจะม เน อหาครอบคล มสอดคล องก บหน งส อเร ยน เพ อให ผ เท ยบระด บได เร ยนร เน องจาก ไม ม เวลาในการค นคว าหาความร ท อ น ข อสอบยากเก นไป โดยเฉพาะว ชาภาษาอ งกฤษและคอมพ วเตอร คอมพ วเตอร ไม ม ท กศน.ตาบล ทา ให ยากเพราะคร ท ปร กษาไม ม ส อการสอน ต วผ เข าประเม นไม ม พ นฐานภาษาอ งกฤษ เพราะกรอบท เป ดร บกว าง มากไป ผ เข าประเม นอาย 50 ป ข นไป แต ส วนมากอาย 40 ป กว าๆ แล วไม จบ ป.6 จ งยากต อการประเม น อยากให ม การปร บเก ยวก บค าใช จ ายของผ เข าเท ยบระด บ โดยอยากให ค ดเป นรายว ชา การทาแฟ มประสบการณ หากทาเป นฟอร มเด ยวก นท งประเทศได จะด มาก และต องปฏ บ ต ตามแบบ เด ยวก นถ งจะเป นมาตรฐาน กาหนดตารางต วบ งช ให เป นมาตรฐานเด ยวก นในการจ ดทาแฟ มแต ละว ชาในแต ละด าน 44

45 อยากให ม การปร บเปล ยนระเบ ยบหล กเกณฑ การจ ดสนามสอบ เปล ยนเป นสอบท ศ นย เท ยบเพ อความ สะดวกในการเด นทางของผ สอบ อยากให ช แจงการเบ กจ ายค าตอบแทนคร ท ปร กษาให ช ดเจน เพราะอ านในค ม อ (เล มส ชมพ ) บอกว าม 2 กรณ ค อ 1.เบ กตามจานวนท จบจร ง 2. เบ กจ ายตามจานวนผ ท ลงทะเบ ยน ค าว าเบ กจ ายตามผ ท ลงทะเบ ยนหมายถ ง จ ายตามจานวนผ เท ยบระด บท งหมดหร อเปล า อยากให โครงการน ม ต อไป แต อยากให เน นค ณภาพไม ใช ปร มาณ อยากให แต ละจ งหว ด/อาเภอเสนอข อม ล ผ เท ยบระด บ/ประชาชนท สนใจจร งๆ ไม ใช ต องได ตามเป า จร งๆ แล วบ คลากรทางานในพ นท ลาบากมาก เง น 1,500 บาท เป นเง นจานวนมากสาหร บประชาชนท วไป หากส วนกลางย งมองเฉพาะเป าแล ว ผ เท ยบระด บก จะขาดสอบ ตลอด ควรสร างความตระหน กให ผ บร หาร คร กศน.ตาบล คร ศรช. ให เห นความสาค ญมากกว าน กศน.จ งหว ดควรได ร บร เก ยวก บการประช มช แจงพ ฒนาองค ความร เช นเด ยวก น ท งน อยากให ประช ม ผ อานวยการด วย จะได เข าใจด วยก น พร อมท งให ประช มผ เท ยบระด บแต ละจ งหว ดด วย ระเบ ยบไม ช ดเจน แนวปฏ บ ต ไม สมบ รณ ในการนาไปใช ซ งทาให ผ ปฏ บ ต ไม สามารถใช ข อม ลในการอบรม ได ช ดเจน หากม การเปล ยนแปลงระเบ ยบ ควรประสานงานก บสถานศ กษาท ทาหน าท เท ยบระด บด วย เป นการจ ดประช มท ให คร ท ปร กษาม อใหม ได ร บความร เพ มมากข นอย างมากๆ และควรจ ดส มมนาคร ท ปร กษาในโอกาสต อไปไม น อยกว าป ละคร ง เพ อแลกเปล ยนเร ยนร และได ร บทราบข อม ลใหม ๆ เพ มเต ม อยากให การสอบของ สทศ.และ กศน. เป นช ดเด ยวก นไม ต อแยกสอบถ ง 2 คร ง การร บสม ครควรจะทา 8 เด อน/คร ง ให จบเป นร นๆ ไป เพ อไม ให เก ดความย งยาก ส บสนในการ ปฏ บ ต งาน อยากทราบการการจ ดทาแฟ มประสบการณ ใช การเข ยนด วยลายม อของต วเองหร อพ มพ ไม ทราบว าจะ บอกผ เท ยบระด บอย างไร ว ทยากรควรช แจงด วย ไม ใช การเร ยนปร ญญาโท บางอย างก ใช ได จร ง บางอย างก หน กเก นไป โดยเฉพาะรายว ชาว จ ยช มชน จะ เอาจากประสบการณ ผ เร ยน หร อประสบการณ ของกรรมการ ควรม อะไรท แน นอน ช ดเจน เพ อท จะได ย ดถ อเป นแนวทางในการปฏ บ ต ให เป นแนวทางเด ยวก น ต องให ความสาค ญในการพ ฒนาความส มพ นธ ระหว างคร กศน. ท ด แลโครงการก บคร ท ปร กษา เพราะส วน ใหญ ขาดการประสานงาน เม อมอบหมายให คร ท ปร กษาแล ว ทางเจ าหน าท หร อคร กศน. ไม ให ความสนใจ ทาให โครงการม โอกาสล มเหลว เอกสารค ม อท ผ เข าอบรมได ร บเป นคร งท 2 แล ว ควรปร บปร งแก ไขให ตรงตามแนวท ต องการให ปฏ บ ต เพราะถ าไม ม ผ ท กท วงในท ประช ม ผ ปฏ บ ต ก จะข ดแย งและไม ช ดเจนอ ก เน องจากได ร บฟ งอย างหน ง อ านเอกสารอ ก อย างหน ง 45

46 แก ป ญหาผ เท ยบระด บสอบไม ผ าน เพราะท กว นน ไม อยากเร ยนแล ว บอกว าข อสอบยากมาก เพราะ พ นฐานไม เท าก น บางคนต ความหมายย งไม ได ในบางว ชา ท กว นน คร ท ปร กษากลายเป นคร ผ สอนแล ว เพ มงาน ให ก บคร ท ปร กษา สาน กควรกาหนดว นเร มต นและส นส ดในแต ละร นให ช ดเจน เพ อจะได เป นกาหนดการเด ยวก นท ว ประเทศ คาดหว งว าจะได ความช ดเจนในเร องเท ยบระด บส งส ด ไม ว าจะเป นนโยบาย การดาเน นงานของคร ท ร บผ ดชอบ เน องจากต องให ข อม ลก บคร ท ปร กษาและผ เท ยบระด บฯ โดยเฉพาะผ เท ยบระด บฯ จะปร กษาและ สอบถามคร ท ร บผ ดชอบมากกว า แต ทางสถานศ กษาไม ค อยให ความสาค ญ โดยเฉพาะผ บร หาร ควรให ผ บร หาร ร บทราบท กข นตอน และไม ควรให ผ ร บผ ดชอบร บเพ ยงคนเด ยว ต องแจ งให ผ บร หารทราบว างานเท ยบระด บฯ ต อง ม ผ ร บผ ดชอบอย างน อย 2 คน การแจ งข อม ลไม ควรจะส งและเอาข อม ลอย างรวดเร ว ควรให ข าราชการเป น ผ ร บผ ดชอบงานเท ยบระด บ เพราะไม ค อยได ลงพ นท ส วนใหญ จะทางานน อยและอย สบายๆ เน องจากเป นงานนโยบายท ม ความสาค ญ จ งควรม เจ าหน าท ร บผ ดชอบท เป นข าราชการ และเจ าหน าท ควรม ความเข าใจและสามารถช แจงให คร ท ปร กษาเข าใจได เพราะหากให คร อาสาฯ ร บผ ดชอบ ม งานในพ นท หลาย อย าง ม ผลต อการประเม นเม อส นป ควรจะปร บปร งข อสอบท ออกให ง ายกว าน ให เหมาะก บเด กม ธยม โดยเฉพาะว ชาภาษาอ งกฤษและ คอมพ วเตอร หากม ผ จบมาก ก จะม ผ มาสม ครมาก ควรปร บปร งข อสอบอย าให ยากเก นไป ผ เท ยบระด บส วนใหญ ต องการนาว ฒ การศ กษาไปประกอบอาช พ ไม ได ไปศ กษาต อ เม อสอบไม ผ าน บางคนก ร ส กท อ ไม ลงทะเบ ยนเร ยนต อ ทาให หากล มเป าหมายยาก ไม ม แรงจ งใจ แนวทางการปฏ บ ต ควรม ความช ดเจนให มากกว าน และสร างการม ส วนร วมหร อความร วมม อ ทาความตก ลงร วมก นก บหน วยงานหร อองค กรท งภาคร ฐและเอกชนในการท จะบ รณาการข บเคล อนไปส ความสาเร จและ สามารถพ ฒนายกระด บค ณภาพช ว ตของประชาชนได อย างแท จร ง น าจะใช โอกาสท ผ เข าร วมประช มเป นผ ปฏ บ ต จร ง ร ป ญหา ได ม โอกาสสะท อนป ญหาเพ อหาทางแก ไข ให โครงการน ม ความสมบ รณ ย งข น น าจะหาทางแก ไขข อบกพร องของโครงการให ได ก อน ท จะเด นหน าโครงการต อ ควรช แจงการดาเน นงานเก ยวก บการเท ยบระด บฯ ให เป นไปตามลาด บท กข นตอนอย างช ดเจนและ ละเอ ยดมากกว าน ในเร องของเอกสารและหล กฐานต างๆ และควรช แจงการจ ดท าแฟ มให ม ความช ดเจนมากกว าน ขอให ผ ร บผ ดชอบของ กศน.ช วยก นประสานงาน เท ยบโอนประสบการณ ได ทาอย างจร งจ ง ให ความสาค ญ ต ดตามประเม นผล แก ไข ปร บปร งให เก ดผลประโยชน แก ผ เท ยบระด บมากท ส ด ปร บเปล ยนว ธ การประเม นให สอดร บก บอาช พของผ เท ยบระด บเป นหล ก ตามสภาพของอาช พและการ พ ฒนาต วตนท เหมาะสม ควรม การประสานงานในท กระด บอย างต อเน อง สม าเสมอ ควรแจ งว นเวลาท ทาการสอบล วงหน าอย างน อย 1 เด อน และควรแจ งผลการสอบอย างช าไม เก น 2 ส ปดาห หล งสอบ 46

47 ควรม แบบเส อผ าท ให ผ เท ยบระด บใส ในการสอบเหม อนก นอาจเป นเส อซาฟาร จะได เป นระเบ ยบและ จะได นาไปใส ในว นร บใบประกาศน ยบ ตรให เหม อนก น ซ งในป น บางจ งหว ดผ เท ยบระด บการศ กษาแต งต วไม ส ภาพ ควรให คร ประจากล มช แจงเร องการแต งกายให ส ภาพ เพ อเป นการเคารพสถานท ร ปแบบหร อหล กเกณฑ ท ม อยากให นาข นเว บ เพ อจะได ร บร และปฏ บ ต ได เหม อนก น และไปใน ท ศทางเด ยวก น ควรม การอบรมคร กศน.ท กประเภทเพ อให เก ดความร และความเข าใจในการเท ยบระด บฯ เพ อใช เป น แนวทางในการร บสม ครและให คาปร กษาก บผ เท ยบระด บฯ และผ ท สนใจ ควรพ ฒนาหล กเกณฑ ในการเท ยบระด บฯ โดยเม อคนใดสะสมครบ 5 ป แล วย งไม จบ ให ม การอบรม เข มและทาการสอบประเม นคร งส ดท าย คล ายๆ ก บ มสธ. การบร หารจ ดการสอบม ความสาค ญ ข อสอบม มาตรฐาน แต ระบบบร หารไม ได มาตรฐาน ก ไม ม ความ เป นมาตรฐานโดยเฉพาะป จจ บ นม ส ออ เล กทรอน คช วยให การบร หารข อสอบสามารถทาได รวดเร ว จะสอบ หน าจอเม อไรก ได ควรท นสม ยรวดเร วตามความต องการของผ เข าเท ยบระด บ แก ป ญหาผ เข าเท ยบระด บไม ม เวลา มาสอบ ต องหย ดงาน ด านคร ท ปร กษา ในฐานะเป นคร ท ปร กษา ผลสร ปจากการสอบของผ เท ยบระด บท สอบไม ผ าน จะเก ดการท อแท ใน บางว ชาจะบ นว าข อสอบยากมากโดยเฉพาะว ชาภาษาอ งกฤษและคอมพ วเตอร แต เม อถ งเวลาน ดพบจะมาร วม และถกเถ ยงป ญหาท เก ดข น รวมท งแก ป ญหา ท สาค ญค อเม อสอบไม ผ าน บางคนไม ลงทะเบ ยนเร ยนต อ เพราะ ค ดว าอย างไรก ไม ผ าน คร จะให กาล งใจ ช แนะแนวทางจนแก ป ญหาท เก ดข นได ในท ส ด อยากให ช วยคร ท ปร กษาเร องค าใช จ ายในการต ดต อประสานงาน ประมาณ 500 บาทต อเด อน และ ให เน นเบ กค าประสานงานโดยคร ท ปร กษาต องการพบผ เท ยบระด บจร งๆ เน นให คร ท ปร กษาท ทางานจร งๆ จะได ม กาล งใจและให สถานศ กษาให ความสาค ญก บผ เท ยบระด บในเร องการม ส วนร วม เช น งานก ฬา ควรทบทวนการให ความร เก ยวก บคร ท ปร กษาว าด วยเร องว จ ยและคร พ เล ยง เพ อนาความร ไปปร บ ให แก ผ เท ยบระด บการศ กษา อยากให ม การปร บเปล ยนระเบ ยบการเบ กค าตอบแทนคร ท ปร กษาใหม เป นแบบเง นเด อน เพราะ ภาระร บผ ดชอบผ เท ยบระด บจะได ไม มาตกหน กท คร อาสาฯ หร อคร กศน. เช ญคร ท ปร กษามาประช มคร งแรก เป นเร องท ด มาก ได ร บความร ความเข าใจ แลกเปล ยน ประสบการณ น ากล บไปปฏ บ ต อยากให จ ดอบรมแนะแนวช แจงการทางานสาหร บคร ท ปร กษาให เป นความร ท ช ดเจน เพ อนาเอาไป ใช ในการเร ยนการสอนให ผ เท ยบระด บการศ กษา ในการจ ดหาหร อแต งต งคร ท ปร กษา ควรปร บลดค ณสมบ ต ของคร และค าตอบแทน ควรจ ดอบรมแนวทางการจ ดทาแผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ 9 รายว ชาให ก บคร ท ปร กษา ควรจ ดทาค ม อการสอนให ก บคร ท ปร กษาใน 9 รายว ชา เพ อเป นแนวทางในการสอบภาคทฤษฎ แบบแผนการสอน และตารางการบ นท กก อนการสอน หร อจ ดค ม อการสอนให คร ท ปร กษา 47

48 เพ อเพ มค ณภาพการศ กษา ม.6 จบ 8 เด อน ควรประช มคร ท ปร กษาท งหมด เพราะคร ท ไม เข าร วมประช มจะ ไม เข าใจการจ ดการศ กษาของ กศน. ท ถ องแท และคร ท ปร กษาท เข าร วมประช มอาจถ ายทอดไม ช ดเจน เพ อการท างานท เป นแนวทางเด ยวก น ศ กยภาพของคร ท ปร กษาจะม ค ณภาพในการพ ฒนาผ เร ยนก เน องจากการม ข อม ลความร ท แท จร ง การอบรม คร ท ปร กษาจ งม ความสาค ญ อยากให ม การอบรมคร ท ปร กษาโดยตรง ด านเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ การทางานเท ยบระด บม ป ญหามาก เจ าหน าท ร บผ ดชอบต องร บผ ดชอบงานหลายอย าง แนวทางการทางาน เปล ยนแปลงตลอดเวลา คร ท ปร กษาไม ได ม บทบาทมากมายในการทางาน งานท งหมดตกอย ก บเจ าหน าท ผ เท ยบระด บ ไม เข าใจ ข อสอบยากมาก ทาไมต องทาแฟ มอ ก ทาไมต องส มมนา ควรนากระบวนการของ มสธ. มาใช ก บ กศน. ทาใบ สม คร ค ม อขาย ใครสนใจก ไปซ อค ม อการศ กษา ต องการเร ยนต องมาสม ครเอง นโยบายด แต ส การปฏ บ ต ยาก ให ม คร ท ปร กษาเฉพาะร บผ ดชอบ คน/กล ม ได ค าตอบแทนรายเด อนท กเด อนเหม อนคร ประจ ากล ม/ปวช. อบรมเจ าหน าท ของ กศน.จ งหว ดให ช ดเจน เพ อให เป นท ปร กษาของ กศน.อาเภอได เจ าหน าท ระด บจ งหว ดไม ม ความเข าใจงานเท ยบระด บ (ให คาปร กษาผ ด) ให จ ดอบรมให คร กศน.ในอาเภอ ให ร เร องเท ยบระด บให มากข น เพราะงานเท ยบระด บม เยอะ คร ควรจะม วามร ในเร องน ให เยอะกว าน นอกเหน อจากเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบ เพราะว าจะได ช วยก นข บเคล อนให ประสบผลสาเร จ และเข าใจไปในแนวทางเด ยวก น เพราะคร กศน.ตาบลต องส อสารก บคร ท ปร กษา เน องจากการดาเน นงานทาแฟ มส วนใหญ ผ เท ยบระด บไม ค อยสนใจทาเอกสารด งกล าวอย างจร งจ ง ภาระจ ง มาตกอย ท คร และคร ท ปร กษาเป นส วนใหญ ด งน นจ งน าจะให คร ท ปร กษาหร อคร กศน.ตาบลมาร วมประช มก นเยอะๆ จะ ได นาความร แนวทางไปแนะนาผ เท ยบระด บได ควรจะม การจ ดประช มช แจงฯ ก อนการท าแฟ มและจบการศ กษาของผ เข าประเม นรอบแรก เพราะจะทาให เจ าหน าท ร บผ ดชอบม ความเข าใจและนาไปแนะนาผ เข าประเม นฯ ทาแฟ มได ม ประส ทธ ภาพ เพราะท ผ านมาผ เข า ประเม นส งแฟ มไม ได ตามว ตถ ประสงค คร ท ปร กษาส วนใหญ เป นข าราชการหร อม งานทาแล ว ด งน นงานต างๆ จ งมาตกอย ก บผ ร บผ ดขอบงานเท ยบ ระด บเก อบท กเร อง เป นเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบงานเท ยบระด บ แต ต องทาหน าท อ นๆ ด วย ทาให การจ ดการศ กษาหลายคร งไม ม ความต อเน อง ด งน นในป ต อไปอยากให สาน กงาน กศน.จ ดอ ตรากาล งบ คลากรเพ มเพ อเพ มค ณภาพในการจ ดการศ กษา เพราะจะส งผลต อองค กร กศน.ในภาพรวม ด านว ทยากร ว ทยากรบางท านไม ร กษาเวลาและไม กระช บใจความส าค ญ เน อหาท ว ทยากรบรรยายยากเก นไปนาไปส การ ปฏ บ ต จร งได ยาก ว ทยากรบางท านบรรยายย ดเย อเก นไป ไม กระช บเน อหา ไม เจาะประเด นสาค ญ ว ทยากรบรรยายเร องระบอบประชาธ ปไตยไม ค อยตรงประเด น ว ทยากรบางท านบรรยายไม ตรงก บห วข อ 48

49 ว ทยากรพ ดนานเก นไป ควรพ ดเข าประเด นสาค ญ จะได เข าใจง าย ว ทยากรให ความร ไม ตรงก บห วข อ เท าใดน ก เน อหาบางส วนเย นเย อ ว ทยากรพ ดนอกเร องมากเก นไป ทาให เก ดความเบ อหน ายและง วงนอน การนาเสนอของว ทยากรในการจ ดทาแฟ มของแต ละท าน ซ าซ อน/ซ าซาก ท ง 5 ท านพ ดในเร องเด ยวก น ท กคน และท สาค ญไม ร กษาเวลาตามข อตกลงร วมก น ควรนาเสนอห วใจหล กในการทาแฟ มมากกว า ไม ควรเน นการบรรยายเพราะการมาน งฟ งคนพ ด ม นน า เบ อ ควรให ม การฝ กปฏ บ ต จร ง แบ งกล มงานเพ อให ได แฟ มต วอย าง ขอความอน เคราะห ว ทยากรร กษาเวลาในการบรรยายและบรรยายให ตรงประเด น และควรจ ดส อในการ นาเสนอให น าสนใจ และต วอ กษรให ช ดเจน ม ส ส นน าสนใจ และควรบรรยายในเน อหาท ร บผ ดชอบโดยไม ย อนกล บไป พ ดซ าก บเน อหาของคนอ น นอกจากน ควรเตร ยมความพร อมให มากกว าน เพราะบรรยายเหม อนเอกสารท แจกมา การว จ ยดาเน นเร องน าน อยนานเก นไป น าจะกระช บเข าส การดาเน นการว จ ย ยกต วอย างเข าแฟ ม ช ให คร ท ปร กษาได ร กระบวนการจ ดทาแฟ มงานว จ ยช มชน ว ทยากรนาเสนองานว จ ยตนเองมากเก นไป ทาให ไม ได องค ความร มาก ดร.ส ช น บรรยายด แต เว นวรรคพ ดนานไป ดาเน นเร องไม ต นเต น ท าให ได องค ความร ไม มาก ว ชาการเก นไป ว ทยากรไม บอกว ธ การว จ ยช มชน พ ดไม ตรงว ตถ ประสงค พ ดเร องการใช จ ายในคร วเร อน ทาบ ญช รายร บ- จ าย ซ งไม เก ยวก บการว จ ยเลย การบรรยายเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม เน อหาแต ละว ชาไม ช ดเจน ว ทยากรควรเป นผ นาความร มาเสนอได ด กว าน การนาเสนอควรเจาะล กเฉพาะรายว ชา เพ อท จะได เข าใจช ดเจน ไม ควรนาเร องค ม อการเท ยบระด บการ นาเสนอ ว ทยากรท กท านควรนาแฟ มของอาเภอท านท ด นามาเป นต วอย างและจ ดม มน ทรรศการ ช แจงการทาแฟ มย งไม ช ดเจน ไม เข าใจเหม อนเด ม ไม ม แนวทางท ช ดเจน ว ทยากรมาอ านให ฟ งในท ม อย ในค ม อแล ว ทาไมกล มพ ฒนาฯ ไม ทาฟอร มต วอย างมาให ด จะได เหม อนก นท งประเทศ การอธ บายเร องแฟ มแต ละรายว ชาไม ตรงประเด น ม ในค ม ออย แล ว ต องการทราบแนวทางการจ ดทาแฟ ม ท ช ดเจนมากกว าน การอธ บายภาคประสบการณ ว ชาการบร หารจ ดการช มชน บรรยายได ด มาก ม ต วอย าง ว ทยากรพ ดไม ค อยตรงประเด นในแต ละว ชา บางคร งไปเน นเศรษฐก จพอเพ ยงมากกว าการจ ดทาแฟ ม ว ทยากรควรจะม การนาเสนอและม กรณ ศ กษาเป นเร องต างๆ แต ละเร องเพ อใช เป นกรณ ไป ส อท นาเสนอต องปร บปร งมากๆ เช น ต วหน งส อเล กมาก และส ท ใช ไม เหมาะสมก บการนามาเป นส อ นาเสนอ เพราะไม ช ดเจน ว ทยากรท านแรกจะเน นเพ ยงว าท กอย างอย ท คร ท ปร กษาหมด หากเป นเช นน ต อไปจะไม ม ใครอยากเป น แต ควรให สถานศ กษาพร อมด วย เพราะเท าเป นอย สถานศ กษาจะโอนให คร ท ปร กษาท งหมด การบรรยายเก ยวก บการจ ดท าแฟ มแต ละแฟ มได บรรยายทาความเข าใจก บผ ร วมประช มส มมนาได ด มาก แต แฟ มประชาธ ปไตย เท าท ได เข าฟ งการบรรยายหลายๆ สถานท ผ บรรยายเก อบท กท านพ ดถ งแต หล กการว าประชาธ ปไตย ค ออะไร ถ อระบบเส ยงข างมาก ต องม การเล อกต ง ซ งอยากให เสร มเร องของประชาธ ปไตยนอกเหน อจากน น การเล อกต ง เป นแนวทางหน งของประชาธ ปไตย ไม จ าเป นต องเล อกต งตายต วเสมอไป อย ท สถานการณ สถานท ด ความเหมาะสม 49

50 ว ทยากรบางท านในการนาเสนอแฟ มบางเร อง ไม ค อยตรงประเด นตามท ผ เข าอบรมต องการทราบ ค อ สะท อนแฟ มไม ช ดเจน ผ เข าอบรมต องการด ต วอย างเพ อนาไปส การปฏ บ ต จร งได แต บางท านนาเสนอได ด มาก ทาให เห นแนวทางการจ ดทาแฟ ม ว ทยากรควรพยายามนอกเร องให น อยท ส ด ว ทยากรเกร นนายาว กว าจะเข าประเด นการทาแฟ มแต ละ รายว ชา ควรเจาะประเด นเข ารายว ชาเลย เพ อให อาจารย ท ปร กษาเข าใจและปฏ บ ต หน าท ได ม ประส ทธ ภาพ ควรม เอกสารจากคาบรรยายของ ว ทยากรให ผ เข าร บการอบรมด วยจะด มาก หร อม การไรท CD ให การบรรยายท กห วข อในด านการจ ดทาแฟ ม ม ความช ดเจนด แต ต องการให เจาะล กในแต ละว ชา บอกถ ง แนวทางการทาแฟ มตามต วบ งช การได มาของข อม ล พร อมท งการจ ดทาแฟ มท ถ กต อง ป ญหา/อ ปสรรค/ข อซ กถาม/อ นๆ เอกสารไม ช ดเจนย งเป นการกล าวรวมๆ เหม อนท เคยให ไปแล ว แต ละว ชาน าจะม ห วข อต วอย างท ช ดเจน ง ายต อผ เข าประเม นเพ อให เข ยนได ตรงประเด นมากข น เพราะผ เข าประเม นม แต ผ ท ม อาย ต งแต 45 ป ข นไป ยากต อ การเข าใจในห วข อท ให บรรยาย ผ เท ยบระด บส วนใหญ ท จบ ป.6 ย งอ านเข ยนภาษาอ งกฤษไม ได ส วนผ ท จบ ม.3 แล ว เน องจากผ าน ม.ต น มาแล ว จะทาข อสอบภาษาอ งกฤษได หน งส อเตร ยมสอบของผ เท ยบระด บท ลงทะเบ ยนในแต ละร นช ามาก จนบางคนสอบแล วหน งส อย งไม ได อยากให งานว จ ยเป นงานว จ ยระด บม ธยมไม ใช ระด บปร ญญา สงสารผ เท ยบระด บ พระสามารถสม ครเร ยนได หร อไม เง นค าตอบแทนคร ท ปร กษาได ห วละ 1,500 บาทท กคนไหม แล วคนท จ าย 1,500 บาทแล วไม มาสอบใน แต ละคร ง คร จะได ค ารายห วไหม อยากให เป ดร บคร ท ปร กษาประจา กศน.อาเภอเลย แล วให เง นเขา ค าตอบแทนห ก จากรายห วค าสม ครของผ เท ยบระด บ คร จะได มากทางานประจาหร ออาท ตย ละ 2 คร ง เพราะว าคร ท อย ในศ นย งานก เยอะมากอย แล ว แทบไม ได ท างานของต วเองเลย อยากให ม การจ ดอบรมโปรแกรมเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานในระด บ ภาคหร อจ งหว ด โปรแกรม IT ขอให ม ความช ดเจนในการใช ด วย (นาผ ปฏ บ ต ไปอบรม ไม ใช จ งหว ดไปคนเด ยว แล วมา ถ ายทอดไม ช ดเจนหร อไม ได ถ ายทอด) หร อเน นย าให จ งหว ดด แลช วยเหล อตอบคาถามให อาเภอด วย สามารถทาได แต ผ เท ยบระด บต องใช เง นในการลงทะเบ ยนและข อสอบยากมาก จ งไม ค อยม ผ เข าประเม น ควรม การเป ดเวท ให ก บผ เท ยบระด บการศ กษาท จบการศ กษา มาถ ายทอดประสบการณ ความร ท กษะ เพ อเป นประสบการณ ในการเร ยนการสอนและการจ ดทาแฟ มประเม นประสบการณ คร ท ปร กษาม อาช พของตนเองอย แล ว ไมม เวลามาว เคราะห ว ามาตรฐานต วบ งช เป นอย างไร แล วผ เข าร บ การประเม นก ม อาช พและเข ากะ แม แต เวลาเร ยนย งไม ม เสาร -อาท ตย ท มาต วก ต องลางาน เม อมาสอบก ต องลางาน จนกระทบก บงานท ทา บางรายโดนไล ออก 50

51 อยากให ค ยถ งการแก ป ญหาเปอร เซ นต การสอบของผ เท ยบระด บการศ กษาท ผ านน อย ประช มคราวหน า อยากให นาข อเส ยของงานเท ยบระด บส งส ดมาพ ดก นบ าง เพ อให เก ดการ เปล ยนแปลง ปร บปร งท ด ข น ว ดค าความเช อม น ความค มท น ผลตอบร บของร นท 1 และร นท 2 ว าเป นอย างไร ควรนาผลการนาเสนอบ างเพ อสะท อนกล บไปย งเบ องบน เท ยบระด บม ความร ความเข าใจในการจ ดท าแฟ มน อยมาก เวลาไม ตรงก น ทาให ม เวลาเจอคร น อย เก ด ความร ส กว าการท าแฟ มม ความยาก ในการจ ดท าแฟ มเป นส งท ยากจนเก นไปก บผ เท ยบระด บ ซ งจะให ม การค ดว เคราะห ตามหล กการ เป นไปไม ได เพราะผ เท ยบระด บย งไม ม ประสบการณ ในการค ดว เคราะห และการออกข อสอบยากจนเก นไป เช น ว ชาภาษาอ งกฤษ หน งส อท ให อ านเป นส งท ง าย แต เม อเข าไปทาข อสอบยากจนเก นไป บางคนบอกว าเอาของระด บ ปร ญญาตร มาให เขาสอบ แต เขาเท ยบแค ม.6 เอง ถ าข อสอบออกมาแบบว เคราะห หน งส อท ให อ านก ควรจะเป น แบบน นด วย ว ชาการทาแฟ ม ผ มาให ความร ด มากแต เม อเท ยบก บผ เข าร บการประเม นเป นเร องยากมาก บางคนจบ ป.6 แต ท านจบ ป.โท ป.เอก ถ าจะให เล ศหร ขนาดน นคงยากมาก ผ เข าร บการประเม นคงจะไม จบก นพอด และจะม การบอกต อ ๆ ก นว าอย าไปเร ยนจบยากมาก จะทาให ส นค าของเราขาดตลาดและไม ม ช องทางในท ส ด กลายเป น การบ บบ งค บให คร ต องหาคนเพ อเข ามาสม ครเท ยบระด บ ข อความในใบประกาศน ยบ ตรระบ ว าสถานศ กษาส งก ดสาน กงาน กศน.จ งหว ดน นๆ แต ในใบ ประกาศน ยบ ตรของ น.ศ. หล กส ตร 51 ให ระบ ว าสถานศ กษาส งก ดสาน กงาน กศน. ปล ด ศธ. จ งขอสอบถามว า ควรใช แบบใดจ งจะถ กต อง จากประสบการณ ท ร บผ ดชอบ ในการประเม นท งภาคทฤษฎ และภาคประสบการณ ภาคทฤษฎ จะม ป ญหาในว ชาภาษาอ งกฤษและคอมพ วเตอร เม อสอบไม ผ านท ง 2 คร ง คร งต อไปจะไม ลงทะเบ ยนเร ยนอ ก ท งไป เลย ควรหาแนวทางในการประเม นท งสองว ชาน แม สถานศ กษาจะจ ดต วให แล ว แต ผ เท ยบระด บก ย งทาไม ได ทาให เก ดความท อแท มากๆ ส วนการทาแฟ มประมวลประสบการณ ไม ค อยม ป ญหา สามารถท จะแก ไขได ควรนาผลงานแต ละร นเผยแพร ทางเว บหร อจ ดน ทรรศการภาพรวม อยากทราบแนวทางและป ญหาการดาเน นงานของ กศน.อ นๆ ด วย โดยเฉพาะการประเม น ประสบการณ ควรหย บยกป ญหาของคร ท ปร กษาและผ เข าเท ยบระด บมาหาแนวทางแก ไข 51

52 ภาคผนวก 52

53 แบบสอบถามผ เข าร วมประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงาน เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ภาค... ระหว างว นท... ณ คาช แจง กร ณาทาเคร องหมาย ü ลงในช องท ตรงก บความค ดเห นของท านในการเข าร วมประช มฯ ตอนท 1 ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม 1. เพศ ชาย หญ ง 2. อาย -30 ป -40 ป -50 ป มากกว า 50 ป 3. ตาแหน ง ผ บร หาร กศน.อาเภอ เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ คร ท ปร กษา อ นๆ (โปรดระบ ).. ตอนท 2 ระด บความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช มในภาพรวม ระด บความค ดเห น ท รายการประเม น 5 มากท ส ด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น อย 1 น อยท ส ด 1 ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม (ก อนเข าประช มช แจงฯ) 2 ความค ดเห นต อพ ธ เป ดการประช มช แจงฯ 3 ความค ดเห นต อการบรรยายพ เศษ จ ดประกาย ต วตน กศน. ผ ป ดทอง ใต ฐานพระปฏ มา โดยนายก ลธร เล ศส ร ยะก ล ผชช.ด านพ ฒนาหล กส ตร 4 ความค ดเห นต อการบรรยาย เร อง ห วใจสาค ญของการเท ยบระด บ การศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน โดย ผอ.กพ. 5 ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การว จ ยช มชน 6 ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา ระบอบประชาธ ปไตย 7 ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การบร หารจ ดการช มชน 8 ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การจ ดการอาหารเพ อ ครอบคร วและช มชน 9 ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การบร หารธ รก จ SME s 10 กระบวนการจ ดประช มม ความช ดเจน 11 ว ทยากรม ความร ความเข าใจอย างช ดเจนและสามารถถ ายทอดได เป นอย างด 12 ระยะเวลาการจ ดการประช ม (2 ว น) ม ความเหมาะสม 13 การประสานงานและการต อนร บของเจ าหน าท 14 เอกสารประกอบการประช มเหมาะสมเพ ยงพอและม ประโยชน ในการนาไป ประย กต /ปฏ บ ต 15 ท านค ดว าสามารถนาความร ความเข าใจจากการประช มไปใช ในการ ปฏ บ ต งานได จร งมากน อยแค ไหน ตอนท 3 ความเห น/ข อเสนอแนะเพ มเต ม

54 แบบสอบถามประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงาน เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน (3 ร น) ผ ตอบแบบสอบถาม 929 คน ตอนท 1 ข อม ลท วไป 1. เพศ เพศ จานวน ร อยละ ชาย หญ ง รวม อาย อาย จานวน ร อยละ ป ป ป มากกว า 50 ป รวม ตาแหน ง ตาแหน ง จานวน ร อยละ ผ บร หาร กศน.อาเภอ เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ คร ท ปร กษา อ นๆ (คร กศน.ตาบล/ คร ศรช./คร ผ สอนคนพ การ) รวม

55 ตอนท 2 ระด บความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช มในภาพรวม ท รายการประเม น ระด บความค ดเห น 5 4 มาก มาก ท ส ด 1 ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม (ก อนเข าประช มช แจงฯ) ร อยละ ความค ดเห นต อพ ธ เป ดการประช มช แจงฯ ร อยละ ความค ดเห นต อการบรรยายพ เศษ จ ดประกาย ต วตน กศน. ผ ป ดทองใต ฐาน พระปฏ มา โดยนายก ลธร เล ศส ร ยะก ล ผ เช ยวชาญเฉพาะด านพ ฒนาหล กส ตร (*ผ ตอบแบบสอบถาม 655 คน จ.พ ษณ โลกไม ได ม การบรรยายในห วข อน ) ร อย ละ ความค ดเห นต อการบรรยาย เร อง ห วใจสาค ญของการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน โดย ผ อานวยการกล มพ ฒนา การศ กษานอกโรงเร ยน ร อยละ ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การว จ ยช มชน ร อยละ ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา ระบอบประชาธ ปไตย ร อยละ ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การบร หารจ ดการช มชน ร อยละ ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การจ ดการอาหารเพ อครอบคร ว และช มชน ร อยละ ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การบร หารธ รก จ SME s ร อยละ กระบวนการจ ดประช มม ความช ดเจน ร อยละ ว ทยากรม ความร ความเข าใจอย างช ดเจนและสามารถถ ายทอดได เป นอย างด ร อยละ ระยะเวลาการจ ดการประช ม (2 ว น) ม ความเหมาะสม ร อยละ การประสานงานและการต อนร บของเจ าหน าท ร อยละ เอกสารประกอบการประช มเหมาะสมเพ ยงพอและม ประโยชน ในการนาไป ประย กต /ปฏ บ ต ร อยละ ท านค ดว าสามารถนาความร ความเข าใจจากการประช มไปใช ในการปฏ บ ต งาน ได จร งมากน อยแค ไหน ร อยละ ปาน กลาง 2 น อย 1 น อย ท ส ด 55

56 แบบสอบถามประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงาน เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ระหว างว นท 6 7 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทารา คอนเวนช น เซ นเตอร จ งหว ดขอนแก น ตอนท 1 ข อม ลท วไป 1. เพศ เพศ จานวน ร อยละ ชาย หญ ง รวม อาย อาย จานวน ร อยละ ป ป ป มากกว า 50 ป รวม ตาแหน ง ตาแหน ง จานวน ร อยละ ผ บร หาร กศน.อาเภอ เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ คร ท ปร กษา อ นๆ 0 0 รวม

57 ตอนท 2 ระด บความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช มในภาพรวม จ.ขอนแก น ท รายการประเม น ระด บความค ดเห น 5 มาก ท ส ด 4 มาก 3 ปาน กลาง 1 ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม (ก อนเข าประช มช แจงฯ) ร อยละ ความค ดเห นต อพ ธ เป ดการประช มช แจงฯ ร อยละ ความค ดเห นต อการบรรยายพ เศษ จ ดประกาย ต วตน กศน. ผ ป ดทองใต ฐาน พระปฏ มา โดยนายก ลธร เล ศส ร ยะก ล ผชช.ด านพ ฒนาหล กส ตร ร อยละ ความค ดเห นต อการบรรยาย เร อง ห วใจสาค ญของการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน โดย ผ อานวยการ กพ ร อยละ ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การบร หารธ รก จ SME s ร อยละ ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา ระบอบประชาธ ปไตย ร อยละ ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การว จ ยช มชน ร อยละ ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การจ ดการอาหารเพ อ ครอบคร วและช มชน ร อยละ ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การบร หารจ ดการช มชน ร อยละ กระบวนการจ ดประช มม ความช ดเจน ร อยละ ว ทยากรม ความร ความเข าใจอย างช ดเจนและสามารถถ ายทอดได เป นอย างด ร อยละ ระยะเวลาการจ ดการประช ม (2 ว น) ม ความเหมาะสม ร อยละ การประสานงานและการต อนร บของเจ าหน าท ร อยละ เอกสารประกอบการประช มเหมาะสมเพ ยงพอและม ประโยชน ในการนาไป ประย กต /ปฏ บ ต ร อยละ ท านค ดว าสามารถนาความร ความเข าใจจากการประช มไปใช ในการ ปฏ บ ต งานได จร งมากน อยแค ไหน ร อยละ น อย 1 น อย ท ส ด 57

58 ตอนท 1 ข อม ลท วไป 1. เพศ แบบสอบถามประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงาน เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ระหว างว นท 9-10 ม ถ นายน 2557 ณ โรงแรมลองบ ช ชะอา จ งหว ดเพชรบ ร เพศ จานวน ร อยละ ชาย หญ ง รวม อาย อาย จานวน ร อยละ ป ป ป มากกว า 50 ป รวม ตาแหน ง ตาแหน ง จานวน ร อยละ ผ บร หาร กศน.อาเภอ เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ คร ท ปร กษา อ นๆ (คร กศน.ตาบล/ คร อาสาสม คร) รวม

59 ตอนท 2 ระด บความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช มในภาพรวม จ.เพชรบ ร ท รายการประเม น ระด บความค ดเห น 1 ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม (ก อนเข าประช มช แจงฯ) ร อยละ ความค ดเห นต อพ ธ เป ดการประช มช แจงฯ ร อยละ ความค ดเห นต อการบรรยายพ เศษ จ ดประกาย ต วตน กศน. ผ ป ดทองใต ฐาน พระปฏ มา โดยนายก ลธร เล ศส ร ยะก ล ผ เช ยวชาญเฉพาะด านพ ฒนาหล กส ตร ร อยละ ความค ดเห นต อการบรรยาย เร อง ห วใจสาค ญของการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน โดย ผอ.กพ มาก ท ส ด 4 มาก 3 ปาน กลาง ร อยละ ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การว จ ยช มชน ร อยละ ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา ระบอบประชาธ ปไตย ร อยละ ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การบร หารจ ดการช มชน ร อยละ ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การจ ดการอาหารเพ อครอบคร ว ร อยละ ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การบร หารธ รก จ SME s ร อยละ กระบวนการจ ดประช มม ความช ดเจน ร อยละ ว ทยากรม ความร ความเข าใจอย างช ดเจนและสามารถถ ายทอดได เป นอย างด ร อยละ ระยะเวลาการจ ดการประช ม (2 ว น) ม ความเหมาะสม ร อยละ การประสานงานและการต อนร บของเจ าหน าท ร อยละ เอกสารประกอบการประช มเหมาะสมเพ ยงพอและม ประโยชน ในการนาไป ร อยละ ท านค ดว าสามารถนาความร ความเข าใจจากการประช มไปใช ในการปฏ บ ต งาน ร อยละ น อย 1 น อย ท ส ด 59

60 แบบสอบถามประช มช แจงพ ฒนาองค ความร บ คลากรท เก ยวข องในการดาเน นงาน เท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ระหว างว นท ม ถ นายน 2557 ณ โรงแรมว งจ นทน ร เวอร ว ว จ งหว ดพ ษณ โลก ตอนท 1 ข อม ลท วไป 1. เพศ เพศ จานวน ร อยละ ชาย หญ ง รวม อาย อาย จานวน ร อยละ ป ป ป มากกว า 50 ป รวม ตาแหน ง ตาแหน ง จานวน ร อยละ ผ บร หาร กศน.อาเภอ เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ คร ท ปร กษา อ นๆ (คร กศน.ตาบล/ คร ศรช./คร ผ สอนคนพ การ) รวม

61 ตอนท 2 ระด บความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช มในภาพรวม จ.พ ษณ โลก ท รายการประเม น ระด บความค ดเห น 5 4 มาก มาก ท ส ด 1 ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม (ก อนเข าประช มช แจงฯ) ร อยละ ความค ดเห นต อพ ธ เป ดการประช มช แจงฯ ร อยละ ความค ดเห นต อการบรรยายพ เศษ จ ดประกาย ต วตน กศน. ผ ป ดทองใต ฐาน ว ทยากรไม ได บรรยาย พระปฏ มา โดยนายก ลธร เล ศส ร ยะก ล ผ เช ยวชาญเฉพาะด านพ ฒนาหล กส ตร 4 ความค ดเห นต อการบรรยาย เร อง ห วใจสาค ญของการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน โดย ผอ.กพ. ร อยละ ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การว จ ยช มชน ร อยละ ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา ระบอบประชาธ ปไตย ร อยละ ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การบร หารจ ดการช มชน ร อยละ ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การจ ดการอาหารเพ อครอบคร ว ปาน กลาง ร อยละ ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดทาแฟ ม ว ชา การบร หารธ รก จ SME s ร อยละ กระบวนการจ ดประช มม ความช ดเจน ร อยละ ว ทยากรม ความร ความเข าใจอย างช ดเจนและสามารถถ ายทอดได เป นอย างด ร อยละ ระยะเวลาการจ ดการประช ม (2 ว น) ม ความเหมาะสม ร อยละ การประสานงานและการต อนร บของเจ าหน าท ร อยละ เอกสารประกอบการประช มเหมาะสมเพ ยงพอและม ประโยชน ในการนาไป ร อยละ ท านค ดว าสามารถนาความร ความเข าใจจากการประช มไปใช ในการปฏ บ ต งาน ร อยละ น อย 1 น อย ท ส ด 61

62 กรอบงำนนำเสนอ ของนำงศ ทธ น งำมเขตต ผ อ ำนวยกำรกล มพ ฒนำกำรศ กษำนอกโรงเร ยน ห วใจสำค ญของกำรเท ยบระด บกำรศ กษำในระด บส งส ดของกำรศ กษำข น พ นฐำน - Hollywood 62

63 HLM 4 45 Isuzu Finance :? SME s 4 Module 1. 63

64 Project/ KSM K = Knowledge /S = Skill /M = Management Output &Outcome 1. 20% 70% 50% 2. >50% 30% 60% Microsoft word

65 SME s SME s ว ชา ท กษะความชานาญ บร หารจ ดการ ปฏ บ ต แ ม ส มภาษณ ร อยละ แ ม ส มภาษณ ร อยละ 1. การบร หาร ธ รก จ ประชา- ธ ปไตย การบร หาร จ ดการช มชน % % % %

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information