ระบบ DCN Next Generation การจ ดการการประช มท สมบ รณ แบบท ส ด

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบ DCN Next Generation การจ ดการการประช มท สมบ รณ แบบท ส ด"

Transcription

1 ระบบ DCN Next Generation การจ ดการการประช มท สมบ รณ แบบท ส ด

2 2 ระบบ DCN Next Generation ประสบการณ ท งหมดท ค ณจะได ร บจากการประช ม โครงสร างและประส ทธ ภาพท เหมาะอย างย งในการประช ม ความน าเช อถ อท ได ร บการพ ส จน แล วจากการใช งานจร ง การออกแบบท ท นสม ย ได ร บรางว ลชนะเล ศ ความช ดเจนของเส ยงพ ดค ณภาพส ง ช องส ญญาณระบบแปลภาษาท ม ถ ง 3 ช อง พร อมก บภาษาต นฉบ บท ใช ในการประช ม ระบบการลงคะแนนเส ยงท สมบ รณ แบบ โซล ช นซอฟต แวร แบบโมด ลเพ อการจ ดการการประช มท สมบ รณ แบบ การอ นเตอร เฟซท ย ดหย นก บอ ปกรณ ของบร ษ ทอ น การขยายระบบท ง ายด วยช ดแบบใช สายและแบบไร สาย การประช มของค ณได ร บการจ ดการเป นอย างด เสมอ เคร อข ายการประช มระบบด จ ตอล (DCN) Next Generation จาก Bosch เป นการจ ดการระบบการประช มแบบด จ ตอลท ด และ โดดเด นท ส ด ม ร ปล กษณ สวยงามโดดเด น ท งย งม ค ณภาพส งเช อถ อได สามารถประย กต ปร บเปล ยนการใช ในสถานการณ ต างๆ ได มากมาย และระบบการควบค มการท ำงาน ย งไปกว าน น เป นการยกระด บ การจ ดการการประช มของค ณไปอ กข น ท งน น กออกแบบของ Bosch ได ท ำงานร วมก บผ ร วมประช ม ล าม และผ ปฏ บ ต งานซ งม ประสบการณ อย างม งม น เพ อสร างระบบท ตอบสนองความต องการ ของท กคนท เก ยวข องในการประช ม ท งหมดน ค ณสามารถวางใจได ด วย DCN Next Generation ของ Bosch การประช มของค ณจะได ร บการจ ดการเป นอย างด ม นใจได ถ งประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล DCN Next Generation ได ร บการยอมร บท วโลกว าม ค ณสมบ ต ข นส งและได ร บการพ ส จน ซ งช วยท ำให การประช มประสบ ความส ำเร จอย างแท จร งในแง ของความม ประส ทธ ภาพและ ความสามารถในการเพ มผลผล ต ในระด บการท ำงานท ง ายท ส ด DCN Next Generation สามารถจ ดการการพ ดและการฟ ง ได ง ายโดยไม ต องใช ผ ปฏ บ ต งาน ในระด บการท ำงานข นส งส ด ระบบท ำงานเป นโครงสร างพ นฐานด านการส อสารหลายภาษา แบบผนวกรวม เพ ออ ำนวยความสะดวกและจ ดการการประช ม นานาชาต ท ม ความซ บซ อนท ส ดและม ผ เข าร วมประช มน บพ นจาก ท วโลกได อย างด อ กท ง ด วย DCN Next Generation ค ณจะ ได ร บประโยชน จากระบบการประช มท ไว วางใจได และม ความ คล องต ว โดยได ร บการสน บสน นจากผ ช วยท ไว วางใจได และ พร อมช วยเหล อค ณตลอดเวลาซ งประสบการณ หลายป ซ งเป น เคร อข ายว ศวกรให บร การระด บม ออาช พท วโลกท ม ช อเส ยง ด วยเหต น เม อน กถ งการประช ม ผ คนต างน กถ ง Bosch

3 ระบบ DCN Next Generation 3

4 4 ระบบ DCN Next Generation ให การประช มเป นเร องง าย ในท กๆ ด าน การออกแบบระบบให ม ความย ดหย น DCN Next Generation ให ค ณสามารถควบค มสภาพแวดล อม การประช มของค ณได ท งหมด ไม ว าจะเป นระบบท ต ดต งแบบถาวร หร อร ปแบบระบบท จ ำเป นต องม การปร บแก หร อขยายอย เสมอ ระบบ ท ำงานด วยช ดควบค มกลาง (Central Control Unit - CCU) ซ งจะท ำงานโดยม หร อไม ม ซอฟต แวร ประย กต ช ดผ ร วมประช ม จะเช อมต อก นอย างง ายดายด วยระบบ "ต อพ วง" นอกจากน สามารถต ดต งโมด ลและส วนประกอบอ นๆ เช น กล อง หร อไมโครโฟน ส ำหร บล าม เพ อให ได ระบบท ปร บแต งเองท สมบ รณ แบบ การขยายระบบท ง าย DCN Next Generation ได ร บการออกแบบบนพ นฐาน ความอเนกประสงค ค ณสามารถปร บระบบของค ณให ม ขนาดเล ก หร อใหญ ได ตามต องการ และการขยายระบบเป นเร องง ายเสมอ เพ ยงเช อมต อช ดผ ร วมประช มเข าก บช ดท ม อย หร อเพ ม Wireless Access Point (WAP) ท ปลอดภ ยเพ อเช อมต อช ดประช มแบบ ไร สายในต ำแหน งท ยากต อการเข าถ ง หร อต ำแหน งการจ ดวาง ช วคราว WAP ใช การเข ารห ส AES Rijndael 28 บ ต เพ อให ม นใจได ว าการประช มม ความปลอดภ ยอย างท ส ด ระบบรองร บ ช ดผ ร วมประช มได ถ ง 4000 ช ดและสามารถใช ร วมก บอ ปกรณ ภายนอกต างๆ เช น กล อง ระบบเส ยงประกาศสาธารณะ ระบบ ควบค มแบบจอส มผ ส และอ นเตอร เฟซการประช มผ านกล องว ด โอ 4 การขยายเส ยงด วยเคร อข ายแกนหล กส ำรอง สามารถเช อมต อเคร องขยายเส ยง (ระบบอะนาล อกหร อด จ ตอล) ได ง ายส ำหร บการบ นท กผลทางเส ยง และ/หร อการกระจายเส ยงไป ย งห องอ น ม อ ปกรณ CobraNet ส ำหร บการกระจายเส ยงระบบ ด จ ตอลแบบเร ยลไทม ผ านเคร อข ายอ เทอร เน ต นอกจากน ในการ กระจายช องส ญญาณภาษาไปย งผ ฟ ง สามารถผนวกรวมต วส ง ส ญญาณของอ นท กร สในระบบได อ ปกรณ ท งหมดน เช อมต อโดยใช สายเคเบ ลไฟเบอร ออปต กความเร วส งท ไม ม ป ญหาส ญญาณขาด ซ งย งท ำให ม เคร อข ายแกนหล กส ำรองท ปลอดภ ย 2 5 6

5 ระบบ DCN Next Generation 5 DCN Next Generation ของ Bosch สามารถใช ช ดผ ร วมประช มได ท งแบบใช สาย และแบบไร สาย โดยเช อมต อก บช ดควบค มกลาง ช ดเด ยวก น สะดวกอย างย งเม อค ณขยายระบบ หร อต ดต งช ดในท น งท ยากต อการเข าถ ง ช ดควบค มกลาง 3 2 เคร องขยายเส ยงระบบ ด จ ตอล 3 ต วส งส ญญาณของอ นท กร ส 4 ช ด CobraNet 5 ช ดประช มร น Concentus 6 ช ดต ดต งแบบฝ ง ช ดประช ม 8 ช ดประช มแบบไร สาย 9 ไมโครโฟนส ำหร บล าม 0 เคร องส งส ญญาณแปลภาษา อ นท กร ส 7 เคร องร บส ญญาณแปลภาษา อ นท กร ส 2 Wireless Access Point 3 กล อง 4 ซอฟต แวร ควบค ม DCN 6 5 จอส มผ ส 8 6 จอส มผ สว ด โอ LCD

6 6 ระบบ DCN Next Generation ระบบการประช มท สมบ รณ ส ำหร บท กการประช ม การสร างสรรค ส งใหม ๆ ในท กระด บ ผล ตภ ณฑ DCN Next Generation ม ให เล อกมากมาย เพ อให ม นใจได ว าสามารถตอบสนองความต องการของค ณได จร ง ไม ว าจะเป นแบบต งโต ะ ขนาดกะท ดร ด หร อต ดต งแบบฝ ง ตามความเหมาะสม ท กช ดม เทคโนโลย ท Bosch ได พ ฒนาข น เช น ไมโครโฟนชน ดเส ยบได ค ณภาพส ง ล ำโพงพ เศษเพ อความช ดเจน ของเส ยงพ ดท ด เย ยม และปลอดภ ยจากส ญญาณรบกวนจาก โทรศ พท ม อถ อ DCN Next Generation ร นต ดต งแบบฝ ง ได ร บรางว ลการออกแบบผล ตภ ณฑ if อ นทรงเก ยรต ม จ ำหน ายแบบผ วเคล อบส เง น และส เทาเข ม เพ อให สไตล การตกแต งท หลากหลาย ต วเล อกอ นๆ ได แก การลงคะแนนเส ยงแบบอ เล กทรอน กส บ ตรประจ ำต ว และต วเล อกช องในต วท ม ช องส ญญาณส ำหร บ การแปลอย างท นท ไม เก น 3 ช อง การออกแบบท ได ร บรางว ลชนะเล ศท ส งเสร มให ม การสนทนา การออกแบบม บทบาทส ำค ญต อการม ปฏ ส มพ นธ ระหว างบ คคล และ เป นส วนส ำค ญในการสร างบรรยากาศท ส งเสร มให ม การสนทนา อย างสร างสรรค DCN Next Generation พร อมแผงควบค ม ท สวยงามและการออกแบบท ใช งานง าย ให ค ณส มผ สได ท นท ถ ง การท ำงานท ค นเคย เทคโนโลย ด านเส ยงและการแสดงผลข นส ง ช วยให ฟ งและอ านส งท ก ำล งด ำเน นอย ในขณะน นได อย างง ายดาย แม ผ ท ไม เคยใช ย งสามารถใช ได อย างสะดวกและควบค มได ซ งเป นเร องท ด ส ำหร บท กการประช ม ไม ว าจะประช มเร องใดก ตาม ช ดต ดต งแบบฝ งแบบโมด ลสามารถต ดต งแบบต ดอย ก บท บนโต ะและท วางแขนซ งสามารถปร บแต งเองได เจ าของสถานท จ ดการประช มสามารถลดจ ำนวนช ดไมโครโฟนได โดยใช ช ดประช มเป นค ต วเคร องประกอบด วยป มพ ด 2 ป ม และ การเช อมต อช ดห ฟ งแยกก น พร อมช องส ญญาณระบบแปลภาษา เฉพาะส ำหร บผ ร วมประช มแต ละคน

7 ระบบ DCN Next Generation 7 ม จ ำหน ายท งแบบใช สายและไร สาย ช ดประช ม แบบต งโต ะขนาดกะท ดร ดเหมาะอย างย งส ำหร บ สถานท จ ดประช มขนาดเล ก เช น การประช ม สภาท องถ น ช ดประช มร น Concentus ท งหมดม ล ำโพงใหม แบบ Flatpanel ท ช วยเพ มค ณภาพเส ยงให ด ข น (ส งถ ง 20 khz) และลดส ญญาณย อนกล บ ท ำให ได ค ณภาพเส ยงพ ดท ช ดเจนสดใส ม ฟ งก ช นการประช มพ นฐานไปจนถ งร นท ม ต วเล อกช อง (แบบค ) เพ มเต มและป มลง คะแนนเส ยงท สามารถระบ ต ำแหน งได 5 ป ม ช ดประช ม Concentus แบบต งโต ะ ม หลายร นต งแต การประช มและการลงคะแนนเส ยงพ นฐานจนถ งร นท ม ต วเล อกช อง เคร องอ านบ ตรประจ ำต ว และหน าจอ LCD แบบม แสงพ นหล ง ซ งแสดงต วอ กษรมาตรฐานของ Windows รวมถ งต วอ กษรแบบส ญล กษณ เช น ภาษาจ น และภาษาญ ป น DCN Next Generation สามารถแสดงภาพผ พ ดในขณะน น บนจอมอน เตอร หร อจอขนาดใหญ ได โดยอ ตโนม ต ท ำให DCN Next Generation เหมาะอย างย งส ำหร บการประช ม ผ านกล องว ด โอโดยเฉพาะอย างย งเม อใช ก บกล อง Bosch AutoDome ของ Bosch Autodome เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Bosch Sicherheitssysteme GmbH

8 8 ระบบ DCN Next Generation การใช ระบบการลงคะแนนเส ยงแบบอ เล กทรอน กส ท ปลอดภ ย และไว วางใจได ช วยให การประช มของค ณม ประส ทธ ภาพส งส ด โดยสามารถจ ดเก บ พ มพ และแสดงผลการลงคะแนนเส ยงแก ผ เข าร วมประช มได อย างง ายดาย ท ำให การประช ม ม ประส ทธ ภาพ

9 ระบบ DCN Next Generation 9 เพ มความรวดเร ว ในการประช ม การลงคะแนนเส ยงได อย างคล องต ว DCN Next Generation ใช ระบบการลงคะแนนเส ยงแบบสภาท วไป ฟ งก ช นการลงคะแนนเส ยงสามารถปร บขยายให รวมการตอบสนองจาก ผ เข าฟ งการประช ม การลงคะแนนเส ยงแบบหลายต วเล อกและแบบจ ดอ นด บได โดยใช ซอฟต แวร การประย กต ใช งานท สร างข นโดยเฉพาะ สามารถโหลด สคร ปต ได ล วงหน า และอ มปอร ตแบบเร ยลไทม โดยจะแสดงผลท นท บนหน าจอ คอมพ วเตอร หร อบนจอแสดงผลของห องโถงในสถานท จ ดประช ม ประธาน หร อผ ปฏ บ ต งานสามารถควบค มการเร มต นและการหย ดการลงคะแนนเส ยง ได อย างสมบ รณ การลงทะเบ ยนและการแสดงต วของผ ร วมประช ม ผ เข าร วมประช มสามารถลงทะเบ ยนและแสดงต วได โดยใช รห ส PIN บ ตรประจ ำต ว หร อการพ ส จน ต วบ คคลโดยการตรวจว ดล กษณะเฉพาะทาง กายภาพ (Biometrics) เช น เคร องอ านลายน วม อ เม อใช บ ตรประจ ำต ว สามารถต ดต งเคร องอ านได ท ทางเข า หร อในช ดผ ร วมประช ม เพ อให ผ ร วมประช ม สามารถเล อกท น งของตนเองได เน องจากระบบจะค นหาและลงทะเบ ยนบ คคล และต ำแหน งท น งโดยอ ตโนม ต นอกจากน อาจต งโปรแกรมการอน ญาตให ส ทธ เฉพาะราย เพ อให ผ ร วมประช มสามารถใช งานได เฉพาะฟ งก ช นท ม ส ทธ เท าน น หร ออาจใช ว ธ การลงทะเบ ยนแบบ ง าย โดยไม ต องแสดงต วด วยการ กดป มบนช ดผ ร วมประช ม หน าจอ LCD ในช ดประช มร น Concentus ม ไฟแบ คไลต ถาวร และสามารถแสดงผลการลงคะแนนเส ยงแบบร ฐสภา หลายต วเล อก และการตอบสนองจากผ เข าฟ งการประช มได ท นท

10 0 ระบบ DCN Next Generation ขจ ดอ ปสรรคด านภาษา ออกแบบเพ อตอบสนองความพ งพอใจของล าม ไมโครโฟนส ำหร บล ามท ออกแบบตามหล กสร รศาสตร เป นเคร องม อท ม ประส ทธ ภาพส ำหร บล าม โดยได ร บการออกแบบหล งจากท ม การว จ ย อย างละเอ ยดว าท ำอย างไรการท ำงานของล ามจะท ำได ง ายข นและเหน อยล า น อยลง โดยเฉพาะอย างย ง ช วยอ ำนวยความสะดวกแก ล ามผ พ การทางสายตา โดยวางต ำแหน งป มต าง ๆ และเส ยงเต อนแสดงการท ำงานต างๆ ท กคร ง ให ง ายต อการใช จากความพ งพอใจท มากข นของล ามน ำไปส ระบบแปลภาษา ท ม ค ณภาพส งข น และสร างช อเส ยงให ก บสถานท จ ดการประช มของค ณ การก ำหนดค าท คล องต ว เพ ยงเส ยบปล กเคร องเข าก บการเด นสายระบบ (ม การจดจ ำโดยอ ตโนม ต ) เป ดเคร อง และใช งานได ท นท ค ณจ งสามารถเพ มหร อลดจ ำนวนช ดประช มได ตามความต องการด านภาษาส ำหร บก จกรรมใดก จกรรมหน ง และค ณสามารถ ก ำหนดค าสถานท จ ดประช มท ม หลายห องได ใหม เม อได ร บแจ ง อ กท ง ค ณสามารถ ให บร การด านระบบแปลภาษาท ม ค ณภาพส งได โดยม ความคล องต วเม อม การ เปล ยนแปลงในนาท ส ดท าย ท งหมดน รวมก นเป นความสามารถด านการประช ม ท ไม เป นสองรองใคร ผ ร วมประช มสามารถเล อกภาษาต นฉบ บท ใช ในการประช ม หร อช องส ญญาณระบบแปลภาษาช องหน งจาก 3 ช อง โดยใช ต วเล อกช องในต วในช ดผ ร วมประช ม

11 ระบบ DCN Next Generation การแสดงผลท เข าใจง ายให ภาพรวม โดยครอบคล มด านภาษาท ให บร การ ภาษา ต นฉบ บท ใช ในการประช ม เวลา และข อม ล ท ม ประโยชน อ นๆ เส ยงบ บและรอยน นบนผ วส มผ ส ช วยแนะแนวทางการใช งานให ล าม ผ พ การทางสายตา ไมโครโฟนส ำหร บล าม DCN Next Generation ได ร บการออกแบบ โดยการประสานงานอย างใกล ช ดก บล าม ผ ม ประสบการณ จ งไม น าแปลกใจเลย ท ได ร บการยอมร บท วโลก และเป นต วเล อก ท ต องการส ำหร บล าม เพ อความสะดวกในการใช งานแบบไร สาย สามารถใช ต วร บ ส ญญาณหน บกระเป าอ นท กร สในการฟ งช องส ญญาณ ระบบแปลภาษา

12 2 ระบบ DCN Next Generation ซอฟต แวร ควบค มเพ อขยายข ดความความสามารถ ยกระด บประส ทธ ภาพของฟ งก ช นการท างาน ระบบ DCN Next Generation เพ มประส ทธ ภาพให การประช ม ด วยฟ งก ช นไมโครโฟน การลงคะแนนเส ยง และระบบแปลภาษาข นส ง การใช ซอฟต แวร แอพพล เคช นเพ มเต มจะช วยยกระด บประส ทธ ภาพ ของระบบการท างานน รวมถ งการประช มได เร วข น ต วอย างเช น ต วเล อกต างๆ ได แก การก าหนดค าของระบบ การควบค มโดยรวม, การจ ดการการลงคะแนนเส ยงข นส ง, ฐานข อม ลของผ ร วมประช ม, การควบค มการเข าร วมประช มและการเข าใช ตลอดจนการบ นท ก เส ยงด จ ตอลเม อใช แอพพล เคช น Meeting Recorder ช ดซอฟต แวร การประช มท เป ยมประส ทธ ภาพ ช ดซอฟต แวร การประช ม DCN ของ Bosch ม ค ณสมบ ต ความสามารถในการควบค มและการปร บแต งการใช งานมากมาย ให ล กค า เร มต งแต การก าหนดค า ผ ปฏ บ ต งานสามารถต งค า ข อก าหนดและการอน ญาตท จ าเป นส าหร บการประช มแต ละคร งได อย างง ายดาย ซ งรวมถ งแผนผ งโดยรวม, ผ ร วมประช ม, ล าม, วาระการประช ม, รายช อผ พ ด, ช วงการลงคะแนนเส ยง และอ นๆ ช ดซอฟต แวร ม ต วเล อกมากมายส าหร บข อม ล เช น สตร ม XML ส าหร บค ณสมบ ต การบ นท กข นส ง และฟ งก ช น API ส าหร บ อ นเตอร เฟซก บแอพพล เคช นของบร ษ ทอ น ช ดอ ปกรณ ท งหมดออกแบบตามหล กสร รศาสตร และแอพพล เคช น ของผ ปฏ บ ต งานเหมาะส าหร บจอส มผ สท วไป ช วยให สามารถจ ดการ ระบบแบบเร ยลไทม ได ง ายดาย ม ไฟล ข อความว ธ ใช ส าหร บให ความช วยเหล อแบบท นท และการออกแบบซอฟต แวร ท ให ความส าค ญ ก บผ ใช ท ม อาการตาบอดส การควบค มท ชาญฉลาดด วยการออกแบบให ใช งานง าย ได ร บการออกแบบมาเพ อสถานท ขนาดเล ก การควบค มไมโครโฟน โดยรวมและซอฟต แวร การลงคะแนนเส ยงของ Bosch เป น ซอฟต แวร แบบสมบ รณ ในต วด วยอ นเตอร เฟซผ ใช แบบกราฟ กท ใช งาน ได ง ายมาก ฟ งก ช นท งหมดจะควบค มจากหน าต างเพ ยงหน าต างเด ยว เพ อรองร บการโต ตอบผ านหน าจอส มผ ส และม ว ธ ใช บนหน าจอ ในภาษาหล กๆ เก อบท งหมด ซอฟต แวร รองร บค ณสมบ ต การใช งานท ครอบคล ม รวมถ งการก าหนด ท น งอ ตโนม ต การตรวจสอบและการควบค มไมโครโฟนโดยรวม และการจ ดการการลงคะแนนเส ยง ตลอดจนการส งผลการ ลงคะแนนเส ยงแบบเร ยลไทม ไปย ง Microsoft PowerPoint 2 เพ อแสดงผลการลงคะแนนเส ยง ช ดซอฟต แวร การประช ม DCN ออกแบบ ตามหล กสร รศาสตร และเหมาะส ำหร บ หน าจอแบบส มผ สท วไป ท ำให ใช งาน ได สะดวกและง าย 2 PowerPoint เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Microsoft Corp

13 ระบบ DCN Next Generation 3 ผล ตภ ณฑ ท หลากหลายในระบบเด ยว ค ณสมบ ต หลากหลาย ด วยประโยชน ท มากมาย ไม ว าค ณจะเล อกช ดผ ร วมประช มช ดใด ค ณสามารถม นใจได ว าจะได ร บค ณสมบ ต ท หลากหลายท ได ร บการออกแบบ (และการพ ส จน ) เพ อเพ มประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการประช ม ไม ว าจะเป นการประช มอย างเป ดเผยขนาดเล ก หร อการประช มนานาชาต ขนาดใหญ ท ม หลายภาษา ค ณประโยชน ค ณสมบ ต DCN ร น Concentus DCN ต ดต ง แบบฝ ง ช ดประช ม DCN ช ดประช ม ไร สาย DCN การประช มอย างม ระบบ ระบบการอภ ปราย ม ต วเล อกหลายภาษา ระบบแปลภาษา การควบค มของผ ปฏ บ ต งาน PC, จอแบบส มผ ส การแสดงข อม ล หน าจอขนาดใหญ เห นผ ท ก าล งพ ด ระบบควบค มกล องอ ตโนม ต การลงคะแนนเส ยง ป มการลงคะแนนเส ยง การลงทะเบ ยนเข าร วมประช มและการควบค มการเข าถ ง PIN การลงทะเบ ยนเข าร วมประช มและการควบค มการเข าถ ง บ ตรประจ าต ว การสนทนาส วนต ว อ นเตอร คอม การร บส งข อความ จอ LCD ในเคร อง

14 4 ระบบ DCN Next Generation ต งแต การประช มเล กๆ แนะแนวทางและควบค มการประช ม ผ ร วมประช มขอพ ดในท ประช มโดยกดป มไมโครโฟน CCU จะจ ดค ำ ขอพ ดต างๆ ไว ในรายช อผ ขอพ ดตามล ำด บโดยอ ตโนม ต ประธานสามารถ ลงทะเบ ยนขอพ ด และแทรกแทนท ผ ร วมประช มได โดยใช สว ตช ต ดการ สนทนา ซ งม เส ยงเต อน และต ดเส ยงไมโครโฟนท กต วของผ ร วมประช ม นอกจากน ระบบย งม โหมดเส ยง ซ งผ ร วมประช มไม ต องกดป มเป ด/ป ด ช วยให การอภ ปรายด ำเน นได รวดเร วข น 5 รวบรวมและน บการลงคะแนนเส ยง ระบบรองร บการลงคะแนนเส ยง 5 ประเภท ค อการลงคะแนนเส ยง แบบร ฐสภา สน บสน นหร อค ดค าน หลายต วเล อก หย งความค ดเห น และการตอบสนองจากผ เข าฟ งการประช ม ช ดส ำหร บประธานร น Concentus ประธานสามารถเร มและหย ดการลงคะแนนเส ยงโดยใช สคร ปต การลงคะแนนเส ยง และแสดงผลการลงคะแนนเส ยงบนจอ LCD กราฟ กของช ดประธาน การลงคะแนนเส ยงสามารถควบค มได จากระยะ ไกลโดยผ ปฏ บ ต งาน หร อการใช PC หร อหน าจอแบบส มผ ส และสามารถ เอ กซ ปอร ตผลแบบเร ยลไทม ได หลายร ปแบบไปย งจอแสดงผลของ ห องโถง หร อหน าจอขนาดใหญ รองร บระบบว ด โอโดยไม จ ำเป นต องม ผ ปฏ บ ต งาน ภาพและช อของผ พ ดในขณะน นจะแสดงบนจอมอน เตอร ท งหมด รวมท งท ใช การประช มผ านกล องว ด โอ ท งช ดแบบใช สายและแบบไร สายม โหมด เส ยง ซ งสามารถเป ดใช ไมโครโฟนได โดยไม ต องกดป ม เป ด/ป ด โดยโหมด เส ยง ช วยให ผ ร วมประช มท กคนสามารถเข าร วมการประช มได รวดเร วข น

15 ระบบ DCN Next Generation ช ดประช มพร อมระบบลงคะแนนเส ยง 2 ช ดประช มของประธานพร อมระบบ ลงคะแนนเส ยง 3 ช ดควบค มกลาง 4 Modular AutoDome 5 ระบบเส ยงประกาศสาธารณะ Plena ของ Bosch พร อมล ำโพง XLA 3200 Line Array 2

16 6 ระบบ DCN Next Generation...จนถ งการประช มนานาชาต ระด บส ง เพ มการควบค มด วยซอฟต แวร ฟ งก ช นของซอฟต แวร ข นส งใฟ ผ ปฏ บ ต งานม ระด บการควบค มเพ มมากข น ม ค ณสมบ ต ช วยในการก ำหนดการอน ญาต การจ ดท ำวาระการประช ม การท ำรายช อผ ร วมประช มการต งโปรแกรมบ ตรประจ ำต ว การก ำหนด แผนผ งโดยรวม และการลงคะแนนเส ยงแบบอ เล กทรอน กส การลงทะเบ ยนเข าร วมประช ม การลงทะเบ ยนเข าร วมประช มเป นระบบท ให ผ ร วมประช มแสดงตน ณ ทางเข า หร อท ช ดประช มของตนเอง การควบค มต ำแหน งผ ร วมประช ม อาจใช เคร องอ านบ ตรประจ ำต ว ซ งยอมร บรห ส PIN ส ำหร บสถานการณ ท ม การร กษาความปลอดภ ยระด บส ง สามารถต อขยายช ดประช ม DCN Concentus และช ดประช มต ดต งแบบฝ ง DCN ก บเคร องอ าน ลายน วม อส ำหร บการย นย นความถ กต องโดยการตรวจว ดล กษณะ เฉพาะทางกายภาพ (Biometrics) 4 การแปลอย างท นท เม อจ ำเป นต องม การแปลภาษา จะม ห องเก บเส ยงท ต ดต งช ดล าม DCN แต ละภาษาท ม การแปลจะกระจายเส ยงโดยอ ตโนม ต ไปย งช ดห ฟ ง ท เช อมต อก บช ดผ ร วมประช ม หร อต วเล อกช องแบบฝ งเร ยบ เพ อให ผ ร วมประช มเคล อนไหวได อย างอ สระ จ งสามารถส งตรงภาษาท แปล ไปย งต วร บส ญญาณหน บกระเป าอ นท กร สแบบไร สาย 3 3 ฟ งก ช นของซอฟต แวร ข นส งใฟ ผ ปฏ บ ต งานม ระด บการควบค ม เพ มมากข น ม ค ณสมบ ต ช วยในการก ำหนดการอน ญาต การจ ดท ำ วาระการประช ม การท ำรายช อผ ร วมประช มการต งโปรแกรม บ ตรประจ ำต ว การก ำหนดแผนผ งโดยรวม และการลงคะแนนเส ยง แบบอ เล กทรอน กส

17 ระบบ DCN Next Generation ช ดประช มแบบฝ งพร อมโมด ล ต วเคร องอ านบ ตรประจ ำต ว 2 ช ดประธานแบบฝ งพร อมโมด ล ต วเคร องอ านบ ตรประจ ำต ว 3 ไมโครโฟนส ำหร บล าม * 4 เคร องร บส ญญาณแปลภาษาอ นท กร ส 5 เคร องส งส ญญาณแปลภาษาอ นท กร ส 6 PC และหน าจอแบบส มผ ส พร อมซอฟต แวร ควบค ม DCN * ห องของล ามแสดงเป นภาพประกอบ เท าน น และไม ใช สถานการณ จร ง ข อก ำหนดเก ยวก บฉนวนป องก นเส ยง และค ณล กษณะท วไปอ นๆ ของห อง ของล ามได ร บการระบ โดย ISO (the International Organi-zation for Standardization) ใน: ISO ห องของล ามแบบ อย ก บท ส ำหร บการแปลอย างท นท ISO ห องของล ามแบบ เคล อนท ส ำหร บการแปลอย างท นท

18 8 ระบบ DCN Next Generation ตอบสนองความต องการท ม การเปล ยนแปลงเสมอ ม ความคล องต วด วยต วเล อกแบบใช สายและแบบไร สาย สามารถต ดต งระบบ DCN Next Generation โดยใช ช ดแบบใช สาย และแบบไร สาย หร อใช ร วมก นท งสองแบบได เม อใช งานร วมก น ระบบได ใช ประโยชน จากข อด ของช ดประช มแต ละประเภท ระบบแบบ ใช สายสามารถเพ มขยายด วยช ดประช มแบบไร สายส ำหร บการประช ม ขนาดใหญ ข น หร อในต ำแหน งท ยากต อการเข าถ ง ส ำหร บการต ดต ง ท ม ขนาดใหญ ข น สามารถเพ ม CCU ได ไม ว าจะใช การก ำหนดค า ฟ งก ช นของซอฟต แวร ข นส งแบบใด ท ำให ปฏ บ ต งานได ง ายข น 9 ขยายข ดความสามารถ ส วนประกอบต างๆ ของช ดประช ม DCN สามารถใช งานร วมก น ได หลากหลายว ธ ระบบการแปลภาษาสามารถเช อมต อก บระบบอ นท กร ส ส ำหร บการกระจายเส ยงแบบไร สายของช องส ญญาณภาษาท ม ถ ง 32 ช องส ญญาณ นอกจากน การต ดต งท งหมดสามารถอ นเตอร เฟซ ก บระบบของบร ษ ทอ นได รวมท งการกระจายเส ยง การจ ดการอาคาร และระบบเส ยงประกาศสาธารณะ ด วยระบบท ปร บแต งได ตาม ความต องการ สามารถเพ มหน าจอแบบส มผ สเฉพาะเคร องส ำหร บฟ งก ช น การลงคะแนนเส ยง และส ำหร บการเข าใช ข อม ลออนไลน ได ท นท การสตร มเน อหาไปย งผ ร วมประช มท อย ท ห างไกล ด วยการเช อมต อก บระบบอ นเตอร เน ต ระบบให ผ ร วมประช มท อย นอกสถานท สามารถเข าถ งข อม ลภาพและเส ยงได ท งหมด สามารถ ต ดตามการอภ ปราย ด สไลด การน ำเสนอ ด การประช มแบบสด เร ยกด ผล การลงคะแนนเส ยง เร ยกข อความค อ และอ นๆ อ กมากมาย เม อระบบท วไปและต วเล อกจ ำนวนมากไม เพ ยงพอ Custom Product & Project Solutions Group จาก Bosch จ งได สร างสรรค ระบบท ปร บแต งได ตามต องการ ซ งม ความเช ยวชาญในการสร างระบบจ ดการการประช มท ด ท ส ด และสามารถเสนอผล ตภ ณฑ ต างๆ ในขนาด ร ปร างล กษณะ การใช งานท แตกต างก น หร อม ทางเล อกในการต ดต งระบบ

19 ระบบ DCN Next Generation ช ดผ ร วมประช มร น Concentus 2 ช ดประธานร น Concentus 3 ช ดประช มแบบใช สาย 4 ช ดประช มแบบไร สาย 5 Wireless Access Point 6 เคร องชาร จช ดแบตเตอร 7 ไมโครโฟนส ำหร บล าม * 8 เคร องร บส ญญาณแปลภาษาอ นท กร ส 9 เคร องส งส ญญาณแปลภาษาอ นท กร ส 0 ช ดควบค มกลาง เคร องขยายเส ยงระบบด จ ตอล 2 ช ด CobraNet 3 ต วส งส ญญาณของอ นท กร ส 4 ซอฟต แวร ควบค ม DCN * ห องของล ามแสดงเป นภาพประกอบ เท าน น และไม ใช สถานการณ จร ง ข อก ำหนดเก ยวก บฉนวนป องก นเส ยง และค ณล กษณะท วไปอ นๆ ของห อง ของล ามได ร บการระบ โดย ISO (the International Organi-zation for Standardization) ใน: ISO ห องของล ามแบบ อย ก บท ส ำหร บการแปลอย างท นท ISO ห องของล ามแบบ เคล อนท ส ำหร บการแปลอย างท นท

20 ต ำนานแห งค ณภาพและนว ตกรรม กว า 00 ป ท ช อ Bosch ม ความโดดเด นท งใน ด านค ณภาพและความน าไว วางใจ Bosch ค อผ ให บร การระด บโลก ให ค ณเล อกใช เทคโนโลย ท เป นนว ตกรรมใหม ๆ ท ได ร บการรองร บด วยการ บร การและการสน บสน นท ม มาตรฐานส งส ด ระบบร กษาความปลอดภ ยของ Bosch ม ความ ภ ม ใจในการน ำเสนอโซล ช นต างๆ อ นหลากหลาย เช น ระบบเต อนอ คค ภ ย ระบบเต อนการบ กร ก ระบบโทรท ศน วงจรป ด และระบบส อสาร ซ งได ร บความไว วางใจในการน ำไปประย กต ใช งาน ท วโลก ต งแต อาคารท ท ำการร ฐบาลและสถานท สาธารณะ จนถ งองค กรธ รก จ สถานศ กษา และบ านพ กอาศ ย ระบบร กษาความปลอดภ ย Bosch ท านสามารถหาข อม ลเพ มเต มได ท หร อ ส งอ เมล มาท Bosch Security Systems, 20 พ มพ ในประเทศเนเธอร แลนด สงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลง CO-EH-th-0_F0U559754_02 การได ร บการอน ญาตการใช ระบบ ไร สายตามข อก ำหนดท องถ นจาก เจ าหน าท ท องถ น ถ งแม ว าการใช งานอ ปกรณ ไร สายของ DCN ไม จ ำเป นต องขออน ญาตและทางบร ษ ทไม ม กฎระเบ ยบใดๆให ปฏ บ ต ตาม แต ย งคงต องได ร บ อน ญาตและสอดคล องตามกฎระเบ ยบข อบ งค บ ในท องถ นของผ ใช โปรดต ดต อต วแทน Bosch ใกล บ านค ณเพ อตรวจสอบกฎระเบ ยบข อบ งค บ ต างๆ ในท องถ นของค ณ

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520 ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520 ฉบ บท 1.0 TH น ๆ... ค ม อไม ได ม ในท น ท งหมด ในโทรศ พท ของค ณก ม ค ม อผ ใช อย ซ งจะต ดต วค ณอย ตลอดเวลา ค ณสามารถเป ดด เม อต องการได ท นท บน หน าจอหล ก ป ดไปทางซ าย แล วแตะ Nokia

More information

ค ม อการใช งาน บร ษ ท สามารถ ไอ-โมบาย จำก ด (มหาชน) เคร องโทรคมนาคมและอ ปกรณ น ม ความสอดคล องตาม ข อกำหนดของ กทช.

ค ม อการใช งาน บร ษ ท สามารถ ไอ-โมบาย จำก ด (มหาชน) เคร องโทรคมนาคมและอ ปกรณ น ม ความสอดคล องตาม ข อกำหนดของ กทช. ค ม อการใช งาน ผล ตภ ณฑ น ผ านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการก จการ โทรคมนาคมแห งชาต (กทช.) ว าม ค ณสมบ ต สอดคล อง ตามมาตรฐานทางเทคน คหร อข อกำหนดของเคร อง โทรคมนาคมและอ ปกรณ ท กำหนดโดยคณะกรรมการ ก จการโทรคมนาคมแห

More information

ค าน า โน ตบ ค ค ม อผ ใช

ค าน า โน ตบ ค ค ม อผ ใช 1 ค าน า โน ตบ ค ค ม อผ ใช ค าน า สารบ ญ บทท 1 ค าน า สารบ ญ... 1-2 ระเบ ยบข อบ งค บและถ อยแถลง... 1-4 ถ อยแถลงการรบกวนทางความถ ว ทย FCC-B... 1-4 เง อนไข FCC... 1-4 ความสอดคล องก บ CE... 1-4 ระเบ ยบข อบ

More information

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 625

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 625 ค ม อผ ใช Nokia Lumia 625 ฉบ บท 1.0 TH น ๆ... ค ม อไม ได ม ในท น ท งหมด ในโทรศ พท ของค ณก ม ค ม อผ ใช อย ซ งจะต ดต วค ณอย ตลอดเวลา ค ณสามารถเป ดด เม อต องการได ท นท ใน หน าจอเร มต น ให ป ดไปทางซ าย แล

More information

ค ม อผ ใช. (ใช สจำาหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 7.0 ข นไป) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2002 / Home Server 2011

ค ม อผ ใช. (ใช สจำาหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 7.0 ข นไป) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2002 / Home Server 2011 ค ม อผ ใช (ใช สจำาหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 7.0 ข นไป) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2002 / Home Server 2011 คล กท น เพ อดาวน โหลดเอกสารร นใหม ล าส ด ล ขส ทำธ 2013 โดย ESET, spol. s r.

More information

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ระบบการจ ดการเอกสารท ใช ในองค การและส าน กงาน ม ความส าค ญอย างย งสามารถ

More information

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G900F ค ม อการใช งาน Thai. 03/2014. Rev.1.0 www.samsung.com เก ยวก บค ม อเล มน เคร องน ให ค ณได ร บการส อสารและความบ นเท งค ณภาพส งด วยมาตรฐานระด บส งและความเช ยวชาญทางเทคโนโลย ของซ ม ซ ง ค ม อการใช

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส

More information

ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 สารบ ญ 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 ม อะไรใหม...4 1.2 ความต องการของระบบ...4 ล ขส ทธ 2010

More information

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation)

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) 1 1. บทน า ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) เป นการน าเอาเทคโนโลย ใหม มาใช ช วยให การปฏ บ ต งานใน ส าน กงานม ประส ทธ ภาพม ความคล องต วสะดวกรวดเร วมากข น โดยการน

More information

Chapter 1. ส าน กงาน (Office) แนวค ด ว ตถ ประสงค

Chapter 1. ส าน กงาน (Office) แนวค ด ว ตถ ประสงค ส าน กงาน (Office) Chapter 1 แนวค ด ส าน กงานเปร ยบเสม อนสถานท ท ใช เพ อท างานในด านต าง ๆ เช น งานด านบร หาร งานด านทร พยากร มน ษย งานด านข อม ลข าวสาร เป นต น ในบทเร ยนน จ งได น าเสนอถ ง ความส าค ญของส

More information

T ค ม อการใช งาน ค ม ออ างอ งอย างรวดเร ว ได รวมอย ตอนท ายของค ม อฉบ บน

T ค ม อการใช งาน ค ม ออ างอ งอย างรวดเร ว ได รวมอย ตอนท ายของค ม อฉบ บน ค ม ออ างอ งอย างรวดเร ว ได รวมอย ตอนท ายของค ม อฉบ บน T ค ม อการใช งาน บทน า EOS 1200D เป นกล องด จ ตอลท สามารถถอดเปล ยนเลนส ได ซ งม ค ณสมบ ต ด านการใช งานส ง โดยใชเซนเซอร CMOS ความละเอ ยดส งถ ง 18.0

More information

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน า ๓๐ ประกาศคณะกรรมการก าก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการร บเง น การจ ายเง น การตรวจสอบ และการควบค มภายในของบร ษ ทประก นช ว ต พ.ศ. ๒๕๕๗ ธ รก จประก นภ ยเป

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การน าเสนอ เร องการเล ยงล กด วยนมแม ด วยโปรแกรม power point ป พ.ศ.2550 2. ระยะเวลาท ด าเน นการ พฤศจ กายน 2550 ธ นวาคม 2550 3. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท

More information

การใช ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร

การใช ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร เอกสารนา การส มมนาเช งปฏ บ ต การ การปร บปร งกระบวนงานสายงานสารบรรณ ประจาป ๒๕๕๘ ห วข อส มมนาท ๑ เร อง การพ ฒนาระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร ------------------------------------ ๑. หล

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

บทท 7 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา

บทท 7 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา บทท 7 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา การศ กษาเร มเปล ยนแปลงไปอ นเน องมาจากอ ทธ พลของสภาพแวดล อมของเทคโนโลย สารสนเทศ ซ ง อาศ ยส อท ท นสม ยโดยเฉพาะเทคโนโลย ทางด านโทรคมนาคมและการส อสาร เคร องคอมพ วเตอร ส

More information

ข อม ลล ขส ทธ. TP1843-ออกในสหร ฐฯ01 2013 Promethean Limited. สงวนล ขส ทธ

ข อม ลล ขส ทธ. TP1843-ออกในสหร ฐฯ01 2013 Promethean Limited. สงวนล ขส ทธ ค ม อผ ใช งาน ข อม ลล ขส ทธ TP1843-ออกในสหร ฐฯ01 2013 Promethean Limited. สงวนล ขส ทธ ซอฟต แวร ทร พยากร ไดรเวอร และเอกสารท งหมดท ม อย ในการดาวน โหลดของPromethean ActivEngage2 เป นล ขส ทธ ของ Promethean

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

สารบ ญ บทน า 4 การเป นผ น าโรแทเร ยน... 51 ท างานร วมก บสโมสรของท าน... 52 คณะกรรมการของสโมสร... 54

สารบ ญ บทน า 4 การเป นผ น าโรแทเร ยน... 51 ท างานร วมก บสโมสรของท าน... 52 คณะกรรมการของสโมสร... 54 ค ม อนายกสโมสร (Club President s Manual) ฉบ บป 2012 น จะใช ส าหร บนายกสโมสรป 2013-14, 2014-15 และ 2015-16 เน อหาสาระในฉบ บน ม ฐานรากมาจากธรรมน ญมาตรฐานสโมสรโรตาร ข อบ งค บเสนอแนะของสโมสร โรตาร ธรรมน ญและข

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

จ ดท าโดย กล มเทคโนโลย สารสนเทศ กองแผนงาน ว ธ ปฏ บ ต การร กษาความม นคงปลอดภ ยของระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมอนาม ย 1

จ ดท าโดย กล มเทคโนโลย สารสนเทศ กองแผนงาน ว ธ ปฏ บ ต การร กษาความม นคงปลอดภ ยของระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมอนาม ย 1 ว ธ ปฏ บ ต การร กษาความม นคงปลอดภ ยของระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมอนาม ย จ ดท าโดย กล มเทคโนโลย สารสนเทศ กองแผนงาน ว ธ ปฏ บ ต การร กษาความม นคงปลอดภ ยของระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมอนาม

More information

ipad ค ม อผ ใช สำหร บซอฟต แวร ios 5.1

ipad ค ม อผ ใช สำหร บซอฟต แวร ios 5.1 ipad ค ม อผ ใช สำหร บซอฟต แวร ios 5.1 สารบ ญ 9 บทท 1: ยลโฉม 9 ภาพรวม 10 ป มต างๆ 12 ถาดการ ดไมโครซ ม 12 หน าจอโฮม 15 การใช หน าจอส มผ ส 18 บทท 2: เร มต นใช งาน 18 อ ปกรณ พ นฐาน 18 การต งค า ipad 18 การต

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information