ระบบ DCN Next Generation การจ ดการการประช มท สมบ รณ แบบท ส ด

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบ DCN Next Generation การจ ดการการประช มท สมบ รณ แบบท ส ด"

Transcription

1 ระบบ DCN Next Generation การจ ดการการประช มท สมบ รณ แบบท ส ด

2 2 ระบบ DCN Next Generation ประสบการณ ท งหมดท ค ณจะได ร บจากการประช ม โครงสร างและประส ทธ ภาพท เหมาะอย างย งในการประช ม ความน าเช อถ อท ได ร บการพ ส จน แล วจากการใช งานจร ง การออกแบบท ท นสม ย ได ร บรางว ลชนะเล ศ ความช ดเจนของเส ยงพ ดค ณภาพส ง ช องส ญญาณระบบแปลภาษาท ม ถ ง 3 ช อง พร อมก บภาษาต นฉบ บท ใช ในการประช ม ระบบการลงคะแนนเส ยงท สมบ รณ แบบ โซล ช นซอฟต แวร แบบโมด ลเพ อการจ ดการการประช มท สมบ รณ แบบ การอ นเตอร เฟซท ย ดหย นก บอ ปกรณ ของบร ษ ทอ น การขยายระบบท ง ายด วยช ดแบบใช สายและแบบไร สาย การประช มของค ณได ร บการจ ดการเป นอย างด เสมอ เคร อข ายการประช มระบบด จ ตอล (DCN) Next Generation จาก Bosch เป นการจ ดการระบบการประช มแบบด จ ตอลท ด และ โดดเด นท ส ด ม ร ปล กษณ สวยงามโดดเด น ท งย งม ค ณภาพส งเช อถ อได สามารถประย กต ปร บเปล ยนการใช ในสถานการณ ต างๆ ได มากมาย และระบบการควบค มการท ำงาน ย งไปกว าน น เป นการยกระด บ การจ ดการการประช มของค ณไปอ กข น ท งน น กออกแบบของ Bosch ได ท ำงานร วมก บผ ร วมประช ม ล าม และผ ปฏ บ ต งานซ งม ประสบการณ อย างม งม น เพ อสร างระบบท ตอบสนองความต องการ ของท กคนท เก ยวข องในการประช ม ท งหมดน ค ณสามารถวางใจได ด วย DCN Next Generation ของ Bosch การประช มของค ณจะได ร บการจ ดการเป นอย างด ม นใจได ถ งประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล DCN Next Generation ได ร บการยอมร บท วโลกว าม ค ณสมบ ต ข นส งและได ร บการพ ส จน ซ งช วยท ำให การประช มประสบ ความส ำเร จอย างแท จร งในแง ของความม ประส ทธ ภาพและ ความสามารถในการเพ มผลผล ต ในระด บการท ำงานท ง ายท ส ด DCN Next Generation สามารถจ ดการการพ ดและการฟ ง ได ง ายโดยไม ต องใช ผ ปฏ บ ต งาน ในระด บการท ำงานข นส งส ด ระบบท ำงานเป นโครงสร างพ นฐานด านการส อสารหลายภาษา แบบผนวกรวม เพ ออ ำนวยความสะดวกและจ ดการการประช ม นานาชาต ท ม ความซ บซ อนท ส ดและม ผ เข าร วมประช มน บพ นจาก ท วโลกได อย างด อ กท ง ด วย DCN Next Generation ค ณจะ ได ร บประโยชน จากระบบการประช มท ไว วางใจได และม ความ คล องต ว โดยได ร บการสน บสน นจากผ ช วยท ไว วางใจได และ พร อมช วยเหล อค ณตลอดเวลาซ งประสบการณ หลายป ซ งเป น เคร อข ายว ศวกรให บร การระด บม ออาช พท วโลกท ม ช อเส ยง ด วยเหต น เม อน กถ งการประช ม ผ คนต างน กถ ง Bosch

3 ระบบ DCN Next Generation 3

4 4 ระบบ DCN Next Generation ให การประช มเป นเร องง าย ในท กๆ ด าน การออกแบบระบบให ม ความย ดหย น DCN Next Generation ให ค ณสามารถควบค มสภาพแวดล อม การประช มของค ณได ท งหมด ไม ว าจะเป นระบบท ต ดต งแบบถาวร หร อร ปแบบระบบท จ ำเป นต องม การปร บแก หร อขยายอย เสมอ ระบบ ท ำงานด วยช ดควบค มกลาง (Central Control Unit - CCU) ซ งจะท ำงานโดยม หร อไม ม ซอฟต แวร ประย กต ช ดผ ร วมประช ม จะเช อมต อก นอย างง ายดายด วยระบบ "ต อพ วง" นอกจากน สามารถต ดต งโมด ลและส วนประกอบอ นๆ เช น กล อง หร อไมโครโฟน ส ำหร บล าม เพ อให ได ระบบท ปร บแต งเองท สมบ รณ แบบ การขยายระบบท ง าย DCN Next Generation ได ร บการออกแบบบนพ นฐาน ความอเนกประสงค ค ณสามารถปร บระบบของค ณให ม ขนาดเล ก หร อใหญ ได ตามต องการ และการขยายระบบเป นเร องง ายเสมอ เพ ยงเช อมต อช ดผ ร วมประช มเข าก บช ดท ม อย หร อเพ ม Wireless Access Point (WAP) ท ปลอดภ ยเพ อเช อมต อช ดประช มแบบ ไร สายในต ำแหน งท ยากต อการเข าถ ง หร อต ำแหน งการจ ดวาง ช วคราว WAP ใช การเข ารห ส AES Rijndael 28 บ ต เพ อให ม นใจได ว าการประช มม ความปลอดภ ยอย างท ส ด ระบบรองร บ ช ดผ ร วมประช มได ถ ง 4000 ช ดและสามารถใช ร วมก บอ ปกรณ ภายนอกต างๆ เช น กล อง ระบบเส ยงประกาศสาธารณะ ระบบ ควบค มแบบจอส มผ ส และอ นเตอร เฟซการประช มผ านกล องว ด โอ 4 การขยายเส ยงด วยเคร อข ายแกนหล กส ำรอง สามารถเช อมต อเคร องขยายเส ยง (ระบบอะนาล อกหร อด จ ตอล) ได ง ายส ำหร บการบ นท กผลทางเส ยง และ/หร อการกระจายเส ยงไป ย งห องอ น ม อ ปกรณ CobraNet ส ำหร บการกระจายเส ยงระบบ ด จ ตอลแบบเร ยลไทม ผ านเคร อข ายอ เทอร เน ต นอกจากน ในการ กระจายช องส ญญาณภาษาไปย งผ ฟ ง สามารถผนวกรวมต วส ง ส ญญาณของอ นท กร สในระบบได อ ปกรณ ท งหมดน เช อมต อโดยใช สายเคเบ ลไฟเบอร ออปต กความเร วส งท ไม ม ป ญหาส ญญาณขาด ซ งย งท ำให ม เคร อข ายแกนหล กส ำรองท ปลอดภ ย 2 5 6

5 ระบบ DCN Next Generation 5 DCN Next Generation ของ Bosch สามารถใช ช ดผ ร วมประช มได ท งแบบใช สาย และแบบไร สาย โดยเช อมต อก บช ดควบค มกลาง ช ดเด ยวก น สะดวกอย างย งเม อค ณขยายระบบ หร อต ดต งช ดในท น งท ยากต อการเข าถ ง ช ดควบค มกลาง 3 2 เคร องขยายเส ยงระบบ ด จ ตอล 3 ต วส งส ญญาณของอ นท กร ส 4 ช ด CobraNet 5 ช ดประช มร น Concentus 6 ช ดต ดต งแบบฝ ง ช ดประช ม 8 ช ดประช มแบบไร สาย 9 ไมโครโฟนส ำหร บล าม 0 เคร องส งส ญญาณแปลภาษา อ นท กร ส 7 เคร องร บส ญญาณแปลภาษา อ นท กร ส 2 Wireless Access Point 3 กล อง 4 ซอฟต แวร ควบค ม DCN 6 5 จอส มผ ส 8 6 จอส มผ สว ด โอ LCD

6 6 ระบบ DCN Next Generation ระบบการประช มท สมบ รณ ส ำหร บท กการประช ม การสร างสรรค ส งใหม ๆ ในท กระด บ ผล ตภ ณฑ DCN Next Generation ม ให เล อกมากมาย เพ อให ม นใจได ว าสามารถตอบสนองความต องการของค ณได จร ง ไม ว าจะเป นแบบต งโต ะ ขนาดกะท ดร ด หร อต ดต งแบบฝ ง ตามความเหมาะสม ท กช ดม เทคโนโลย ท Bosch ได พ ฒนาข น เช น ไมโครโฟนชน ดเส ยบได ค ณภาพส ง ล ำโพงพ เศษเพ อความช ดเจน ของเส ยงพ ดท ด เย ยม และปลอดภ ยจากส ญญาณรบกวนจาก โทรศ พท ม อถ อ DCN Next Generation ร นต ดต งแบบฝ ง ได ร บรางว ลการออกแบบผล ตภ ณฑ if อ นทรงเก ยรต ม จ ำหน ายแบบผ วเคล อบส เง น และส เทาเข ม เพ อให สไตล การตกแต งท หลากหลาย ต วเล อกอ นๆ ได แก การลงคะแนนเส ยงแบบอ เล กทรอน กส บ ตรประจ ำต ว และต วเล อกช องในต วท ม ช องส ญญาณส ำหร บ การแปลอย างท นท ไม เก น 3 ช อง การออกแบบท ได ร บรางว ลชนะเล ศท ส งเสร มให ม การสนทนา การออกแบบม บทบาทส ำค ญต อการม ปฏ ส มพ นธ ระหว างบ คคล และ เป นส วนส ำค ญในการสร างบรรยากาศท ส งเสร มให ม การสนทนา อย างสร างสรรค DCN Next Generation พร อมแผงควบค ม ท สวยงามและการออกแบบท ใช งานง าย ให ค ณส มผ สได ท นท ถ ง การท ำงานท ค นเคย เทคโนโลย ด านเส ยงและการแสดงผลข นส ง ช วยให ฟ งและอ านส งท ก ำล งด ำเน นอย ในขณะน นได อย างง ายดาย แม ผ ท ไม เคยใช ย งสามารถใช ได อย างสะดวกและควบค มได ซ งเป นเร องท ด ส ำหร บท กการประช ม ไม ว าจะประช มเร องใดก ตาม ช ดต ดต งแบบฝ งแบบโมด ลสามารถต ดต งแบบต ดอย ก บท บนโต ะและท วางแขนซ งสามารถปร บแต งเองได เจ าของสถานท จ ดการประช มสามารถลดจ ำนวนช ดไมโครโฟนได โดยใช ช ดประช มเป นค ต วเคร องประกอบด วยป มพ ด 2 ป ม และ การเช อมต อช ดห ฟ งแยกก น พร อมช องส ญญาณระบบแปลภาษา เฉพาะส ำหร บผ ร วมประช มแต ละคน

7 ระบบ DCN Next Generation 7 ม จ ำหน ายท งแบบใช สายและไร สาย ช ดประช ม แบบต งโต ะขนาดกะท ดร ดเหมาะอย างย งส ำหร บ สถานท จ ดประช มขนาดเล ก เช น การประช ม สภาท องถ น ช ดประช มร น Concentus ท งหมดม ล ำโพงใหม แบบ Flatpanel ท ช วยเพ มค ณภาพเส ยงให ด ข น (ส งถ ง 20 khz) และลดส ญญาณย อนกล บ ท ำให ได ค ณภาพเส ยงพ ดท ช ดเจนสดใส ม ฟ งก ช นการประช มพ นฐานไปจนถ งร นท ม ต วเล อกช อง (แบบค ) เพ มเต มและป มลง คะแนนเส ยงท สามารถระบ ต ำแหน งได 5 ป ม ช ดประช ม Concentus แบบต งโต ะ ม หลายร นต งแต การประช มและการลงคะแนนเส ยงพ นฐานจนถ งร นท ม ต วเล อกช อง เคร องอ านบ ตรประจ ำต ว และหน าจอ LCD แบบม แสงพ นหล ง ซ งแสดงต วอ กษรมาตรฐานของ Windows รวมถ งต วอ กษรแบบส ญล กษณ เช น ภาษาจ น และภาษาญ ป น DCN Next Generation สามารถแสดงภาพผ พ ดในขณะน น บนจอมอน เตอร หร อจอขนาดใหญ ได โดยอ ตโนม ต ท ำให DCN Next Generation เหมาะอย างย งส ำหร บการประช ม ผ านกล องว ด โอโดยเฉพาะอย างย งเม อใช ก บกล อง Bosch AutoDome ของ Bosch Autodome เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Bosch Sicherheitssysteme GmbH

8 8 ระบบ DCN Next Generation การใช ระบบการลงคะแนนเส ยงแบบอ เล กทรอน กส ท ปลอดภ ย และไว วางใจได ช วยให การประช มของค ณม ประส ทธ ภาพส งส ด โดยสามารถจ ดเก บ พ มพ และแสดงผลการลงคะแนนเส ยงแก ผ เข าร วมประช มได อย างง ายดาย ท ำให การประช ม ม ประส ทธ ภาพ

9 ระบบ DCN Next Generation 9 เพ มความรวดเร ว ในการประช ม การลงคะแนนเส ยงได อย างคล องต ว DCN Next Generation ใช ระบบการลงคะแนนเส ยงแบบสภาท วไป ฟ งก ช นการลงคะแนนเส ยงสามารถปร บขยายให รวมการตอบสนองจาก ผ เข าฟ งการประช ม การลงคะแนนเส ยงแบบหลายต วเล อกและแบบจ ดอ นด บได โดยใช ซอฟต แวร การประย กต ใช งานท สร างข นโดยเฉพาะ สามารถโหลด สคร ปต ได ล วงหน า และอ มปอร ตแบบเร ยลไทม โดยจะแสดงผลท นท บนหน าจอ คอมพ วเตอร หร อบนจอแสดงผลของห องโถงในสถานท จ ดประช ม ประธาน หร อผ ปฏ บ ต งานสามารถควบค มการเร มต นและการหย ดการลงคะแนนเส ยง ได อย างสมบ รณ การลงทะเบ ยนและการแสดงต วของผ ร วมประช ม ผ เข าร วมประช มสามารถลงทะเบ ยนและแสดงต วได โดยใช รห ส PIN บ ตรประจ ำต ว หร อการพ ส จน ต วบ คคลโดยการตรวจว ดล กษณะเฉพาะทาง กายภาพ (Biometrics) เช น เคร องอ านลายน วม อ เม อใช บ ตรประจ ำต ว สามารถต ดต งเคร องอ านได ท ทางเข า หร อในช ดผ ร วมประช ม เพ อให ผ ร วมประช ม สามารถเล อกท น งของตนเองได เน องจากระบบจะค นหาและลงทะเบ ยนบ คคล และต ำแหน งท น งโดยอ ตโนม ต นอกจากน อาจต งโปรแกรมการอน ญาตให ส ทธ เฉพาะราย เพ อให ผ ร วมประช มสามารถใช งานได เฉพาะฟ งก ช นท ม ส ทธ เท าน น หร ออาจใช ว ธ การลงทะเบ ยนแบบ ง าย โดยไม ต องแสดงต วด วยการ กดป มบนช ดผ ร วมประช ม หน าจอ LCD ในช ดประช มร น Concentus ม ไฟแบ คไลต ถาวร และสามารถแสดงผลการลงคะแนนเส ยงแบบร ฐสภา หลายต วเล อก และการตอบสนองจากผ เข าฟ งการประช มได ท นท

10 0 ระบบ DCN Next Generation ขจ ดอ ปสรรคด านภาษา ออกแบบเพ อตอบสนองความพ งพอใจของล าม ไมโครโฟนส ำหร บล ามท ออกแบบตามหล กสร รศาสตร เป นเคร องม อท ม ประส ทธ ภาพส ำหร บล าม โดยได ร บการออกแบบหล งจากท ม การว จ ย อย างละเอ ยดว าท ำอย างไรการท ำงานของล ามจะท ำได ง ายข นและเหน อยล า น อยลง โดยเฉพาะอย างย ง ช วยอ ำนวยความสะดวกแก ล ามผ พ การทางสายตา โดยวางต ำแหน งป มต าง ๆ และเส ยงเต อนแสดงการท ำงานต างๆ ท กคร ง ให ง ายต อการใช จากความพ งพอใจท มากข นของล ามน ำไปส ระบบแปลภาษา ท ม ค ณภาพส งข น และสร างช อเส ยงให ก บสถานท จ ดการประช มของค ณ การก ำหนดค าท คล องต ว เพ ยงเส ยบปล กเคร องเข าก บการเด นสายระบบ (ม การจดจ ำโดยอ ตโนม ต ) เป ดเคร อง และใช งานได ท นท ค ณจ งสามารถเพ มหร อลดจ ำนวนช ดประช มได ตามความต องการด านภาษาส ำหร บก จกรรมใดก จกรรมหน ง และค ณสามารถ ก ำหนดค าสถานท จ ดประช มท ม หลายห องได ใหม เม อได ร บแจ ง อ กท ง ค ณสามารถ ให บร การด านระบบแปลภาษาท ม ค ณภาพส งได โดยม ความคล องต วเม อม การ เปล ยนแปลงในนาท ส ดท าย ท งหมดน รวมก นเป นความสามารถด านการประช ม ท ไม เป นสองรองใคร ผ ร วมประช มสามารถเล อกภาษาต นฉบ บท ใช ในการประช ม หร อช องส ญญาณระบบแปลภาษาช องหน งจาก 3 ช อง โดยใช ต วเล อกช องในต วในช ดผ ร วมประช ม

11 ระบบ DCN Next Generation การแสดงผลท เข าใจง ายให ภาพรวม โดยครอบคล มด านภาษาท ให บร การ ภาษา ต นฉบ บท ใช ในการประช ม เวลา และข อม ล ท ม ประโยชน อ นๆ เส ยงบ บและรอยน นบนผ วส มผ ส ช วยแนะแนวทางการใช งานให ล าม ผ พ การทางสายตา ไมโครโฟนส ำหร บล าม DCN Next Generation ได ร บการออกแบบ โดยการประสานงานอย างใกล ช ดก บล าม ผ ม ประสบการณ จ งไม น าแปลกใจเลย ท ได ร บการยอมร บท วโลก และเป นต วเล อก ท ต องการส ำหร บล าม เพ อความสะดวกในการใช งานแบบไร สาย สามารถใช ต วร บ ส ญญาณหน บกระเป าอ นท กร สในการฟ งช องส ญญาณ ระบบแปลภาษา

12 2 ระบบ DCN Next Generation ซอฟต แวร ควบค มเพ อขยายข ดความความสามารถ ยกระด บประส ทธ ภาพของฟ งก ช นการท างาน ระบบ DCN Next Generation เพ มประส ทธ ภาพให การประช ม ด วยฟ งก ช นไมโครโฟน การลงคะแนนเส ยง และระบบแปลภาษาข นส ง การใช ซอฟต แวร แอพพล เคช นเพ มเต มจะช วยยกระด บประส ทธ ภาพ ของระบบการท างานน รวมถ งการประช มได เร วข น ต วอย างเช น ต วเล อกต างๆ ได แก การก าหนดค าของระบบ การควบค มโดยรวม, การจ ดการการลงคะแนนเส ยงข นส ง, ฐานข อม ลของผ ร วมประช ม, การควบค มการเข าร วมประช มและการเข าใช ตลอดจนการบ นท ก เส ยงด จ ตอลเม อใช แอพพล เคช น Meeting Recorder ช ดซอฟต แวร การประช มท เป ยมประส ทธ ภาพ ช ดซอฟต แวร การประช ม DCN ของ Bosch ม ค ณสมบ ต ความสามารถในการควบค มและการปร บแต งการใช งานมากมาย ให ล กค า เร มต งแต การก าหนดค า ผ ปฏ บ ต งานสามารถต งค า ข อก าหนดและการอน ญาตท จ าเป นส าหร บการประช มแต ละคร งได อย างง ายดาย ซ งรวมถ งแผนผ งโดยรวม, ผ ร วมประช ม, ล าม, วาระการประช ม, รายช อผ พ ด, ช วงการลงคะแนนเส ยง และอ นๆ ช ดซอฟต แวร ม ต วเล อกมากมายส าหร บข อม ล เช น สตร ม XML ส าหร บค ณสมบ ต การบ นท กข นส ง และฟ งก ช น API ส าหร บ อ นเตอร เฟซก บแอพพล เคช นของบร ษ ทอ น ช ดอ ปกรณ ท งหมดออกแบบตามหล กสร รศาสตร และแอพพล เคช น ของผ ปฏ บ ต งานเหมาะส าหร บจอส มผ สท วไป ช วยให สามารถจ ดการ ระบบแบบเร ยลไทม ได ง ายดาย ม ไฟล ข อความว ธ ใช ส าหร บให ความช วยเหล อแบบท นท และการออกแบบซอฟต แวร ท ให ความส าค ญ ก บผ ใช ท ม อาการตาบอดส การควบค มท ชาญฉลาดด วยการออกแบบให ใช งานง าย ได ร บการออกแบบมาเพ อสถานท ขนาดเล ก การควบค มไมโครโฟน โดยรวมและซอฟต แวร การลงคะแนนเส ยงของ Bosch เป น ซอฟต แวร แบบสมบ รณ ในต วด วยอ นเตอร เฟซผ ใช แบบกราฟ กท ใช งาน ได ง ายมาก ฟ งก ช นท งหมดจะควบค มจากหน าต างเพ ยงหน าต างเด ยว เพ อรองร บการโต ตอบผ านหน าจอส มผ ส และม ว ธ ใช บนหน าจอ ในภาษาหล กๆ เก อบท งหมด ซอฟต แวร รองร บค ณสมบ ต การใช งานท ครอบคล ม รวมถ งการก าหนด ท น งอ ตโนม ต การตรวจสอบและการควบค มไมโครโฟนโดยรวม และการจ ดการการลงคะแนนเส ยง ตลอดจนการส งผลการ ลงคะแนนเส ยงแบบเร ยลไทม ไปย ง Microsoft PowerPoint 2 เพ อแสดงผลการลงคะแนนเส ยง ช ดซอฟต แวร การประช ม DCN ออกแบบ ตามหล กสร รศาสตร และเหมาะส ำหร บ หน าจอแบบส มผ สท วไป ท ำให ใช งาน ได สะดวกและง าย 2 PowerPoint เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Microsoft Corp

13 ระบบ DCN Next Generation 3 ผล ตภ ณฑ ท หลากหลายในระบบเด ยว ค ณสมบ ต หลากหลาย ด วยประโยชน ท มากมาย ไม ว าค ณจะเล อกช ดผ ร วมประช มช ดใด ค ณสามารถม นใจได ว าจะได ร บค ณสมบ ต ท หลากหลายท ได ร บการออกแบบ (และการพ ส จน ) เพ อเพ มประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการประช ม ไม ว าจะเป นการประช มอย างเป ดเผยขนาดเล ก หร อการประช มนานาชาต ขนาดใหญ ท ม หลายภาษา ค ณประโยชน ค ณสมบ ต DCN ร น Concentus DCN ต ดต ง แบบฝ ง ช ดประช ม DCN ช ดประช ม ไร สาย DCN การประช มอย างม ระบบ ระบบการอภ ปราย ม ต วเล อกหลายภาษา ระบบแปลภาษา การควบค มของผ ปฏ บ ต งาน PC, จอแบบส มผ ส การแสดงข อม ล หน าจอขนาดใหญ เห นผ ท ก าล งพ ด ระบบควบค มกล องอ ตโนม ต การลงคะแนนเส ยง ป มการลงคะแนนเส ยง การลงทะเบ ยนเข าร วมประช มและการควบค มการเข าถ ง PIN การลงทะเบ ยนเข าร วมประช มและการควบค มการเข าถ ง บ ตรประจ าต ว การสนทนาส วนต ว อ นเตอร คอม การร บส งข อความ จอ LCD ในเคร อง

14 4 ระบบ DCN Next Generation ต งแต การประช มเล กๆ แนะแนวทางและควบค มการประช ม ผ ร วมประช มขอพ ดในท ประช มโดยกดป มไมโครโฟน CCU จะจ ดค ำ ขอพ ดต างๆ ไว ในรายช อผ ขอพ ดตามล ำด บโดยอ ตโนม ต ประธานสามารถ ลงทะเบ ยนขอพ ด และแทรกแทนท ผ ร วมประช มได โดยใช สว ตช ต ดการ สนทนา ซ งม เส ยงเต อน และต ดเส ยงไมโครโฟนท กต วของผ ร วมประช ม นอกจากน ระบบย งม โหมดเส ยง ซ งผ ร วมประช มไม ต องกดป มเป ด/ป ด ช วยให การอภ ปรายด ำเน นได รวดเร วข น 5 รวบรวมและน บการลงคะแนนเส ยง ระบบรองร บการลงคะแนนเส ยง 5 ประเภท ค อการลงคะแนนเส ยง แบบร ฐสภา สน บสน นหร อค ดค าน หลายต วเล อก หย งความค ดเห น และการตอบสนองจากผ เข าฟ งการประช ม ช ดส ำหร บประธานร น Concentus ประธานสามารถเร มและหย ดการลงคะแนนเส ยงโดยใช สคร ปต การลงคะแนนเส ยง และแสดงผลการลงคะแนนเส ยงบนจอ LCD กราฟ กของช ดประธาน การลงคะแนนเส ยงสามารถควบค มได จากระยะ ไกลโดยผ ปฏ บ ต งาน หร อการใช PC หร อหน าจอแบบส มผ ส และสามารถ เอ กซ ปอร ตผลแบบเร ยลไทม ได หลายร ปแบบไปย งจอแสดงผลของ ห องโถง หร อหน าจอขนาดใหญ รองร บระบบว ด โอโดยไม จ ำเป นต องม ผ ปฏ บ ต งาน ภาพและช อของผ พ ดในขณะน นจะแสดงบนจอมอน เตอร ท งหมด รวมท งท ใช การประช มผ านกล องว ด โอ ท งช ดแบบใช สายและแบบไร สายม โหมด เส ยง ซ งสามารถเป ดใช ไมโครโฟนได โดยไม ต องกดป ม เป ด/ป ด โดยโหมด เส ยง ช วยให ผ ร วมประช มท กคนสามารถเข าร วมการประช มได รวดเร วข น

15 ระบบ DCN Next Generation ช ดประช มพร อมระบบลงคะแนนเส ยง 2 ช ดประช มของประธานพร อมระบบ ลงคะแนนเส ยง 3 ช ดควบค มกลาง 4 Modular AutoDome 5 ระบบเส ยงประกาศสาธารณะ Plena ของ Bosch พร อมล ำโพง XLA 3200 Line Array 2

16 6 ระบบ DCN Next Generation...จนถ งการประช มนานาชาต ระด บส ง เพ มการควบค มด วยซอฟต แวร ฟ งก ช นของซอฟต แวร ข นส งใฟ ผ ปฏ บ ต งานม ระด บการควบค มเพ มมากข น ม ค ณสมบ ต ช วยในการก ำหนดการอน ญาต การจ ดท ำวาระการประช ม การท ำรายช อผ ร วมประช มการต งโปรแกรมบ ตรประจ ำต ว การก ำหนด แผนผ งโดยรวม และการลงคะแนนเส ยงแบบอ เล กทรอน กส การลงทะเบ ยนเข าร วมประช ม การลงทะเบ ยนเข าร วมประช มเป นระบบท ให ผ ร วมประช มแสดงตน ณ ทางเข า หร อท ช ดประช มของตนเอง การควบค มต ำแหน งผ ร วมประช ม อาจใช เคร องอ านบ ตรประจ ำต ว ซ งยอมร บรห ส PIN ส ำหร บสถานการณ ท ม การร กษาความปลอดภ ยระด บส ง สามารถต อขยายช ดประช ม DCN Concentus และช ดประช มต ดต งแบบฝ ง DCN ก บเคร องอ าน ลายน วม อส ำหร บการย นย นความถ กต องโดยการตรวจว ดล กษณะ เฉพาะทางกายภาพ (Biometrics) 4 การแปลอย างท นท เม อจ ำเป นต องม การแปลภาษา จะม ห องเก บเส ยงท ต ดต งช ดล าม DCN แต ละภาษาท ม การแปลจะกระจายเส ยงโดยอ ตโนม ต ไปย งช ดห ฟ ง ท เช อมต อก บช ดผ ร วมประช ม หร อต วเล อกช องแบบฝ งเร ยบ เพ อให ผ ร วมประช มเคล อนไหวได อย างอ สระ จ งสามารถส งตรงภาษาท แปล ไปย งต วร บส ญญาณหน บกระเป าอ นท กร สแบบไร สาย 3 3 ฟ งก ช นของซอฟต แวร ข นส งใฟ ผ ปฏ บ ต งานม ระด บการควบค ม เพ มมากข น ม ค ณสมบ ต ช วยในการก ำหนดการอน ญาต การจ ดท ำ วาระการประช ม การท ำรายช อผ ร วมประช มการต งโปรแกรม บ ตรประจ ำต ว การก ำหนดแผนผ งโดยรวม และการลงคะแนนเส ยง แบบอ เล กทรอน กส

17 ระบบ DCN Next Generation ช ดประช มแบบฝ งพร อมโมด ล ต วเคร องอ านบ ตรประจ ำต ว 2 ช ดประธานแบบฝ งพร อมโมด ล ต วเคร องอ านบ ตรประจ ำต ว 3 ไมโครโฟนส ำหร บล าม * 4 เคร องร บส ญญาณแปลภาษาอ นท กร ส 5 เคร องส งส ญญาณแปลภาษาอ นท กร ส 6 PC และหน าจอแบบส มผ ส พร อมซอฟต แวร ควบค ม DCN * ห องของล ามแสดงเป นภาพประกอบ เท าน น และไม ใช สถานการณ จร ง ข อก ำหนดเก ยวก บฉนวนป องก นเส ยง และค ณล กษณะท วไปอ นๆ ของห อง ของล ามได ร บการระบ โดย ISO (the International Organi-zation for Standardization) ใน: ISO ห องของล ามแบบ อย ก บท ส ำหร บการแปลอย างท นท ISO ห องของล ามแบบ เคล อนท ส ำหร บการแปลอย างท นท

18 8 ระบบ DCN Next Generation ตอบสนองความต องการท ม การเปล ยนแปลงเสมอ ม ความคล องต วด วยต วเล อกแบบใช สายและแบบไร สาย สามารถต ดต งระบบ DCN Next Generation โดยใช ช ดแบบใช สาย และแบบไร สาย หร อใช ร วมก นท งสองแบบได เม อใช งานร วมก น ระบบได ใช ประโยชน จากข อด ของช ดประช มแต ละประเภท ระบบแบบ ใช สายสามารถเพ มขยายด วยช ดประช มแบบไร สายส ำหร บการประช ม ขนาดใหญ ข น หร อในต ำแหน งท ยากต อการเข าถ ง ส ำหร บการต ดต ง ท ม ขนาดใหญ ข น สามารถเพ ม CCU ได ไม ว าจะใช การก ำหนดค า ฟ งก ช นของซอฟต แวร ข นส งแบบใด ท ำให ปฏ บ ต งานได ง ายข น 9 ขยายข ดความสามารถ ส วนประกอบต างๆ ของช ดประช ม DCN สามารถใช งานร วมก น ได หลากหลายว ธ ระบบการแปลภาษาสามารถเช อมต อก บระบบอ นท กร ส ส ำหร บการกระจายเส ยงแบบไร สายของช องส ญญาณภาษาท ม ถ ง 32 ช องส ญญาณ นอกจากน การต ดต งท งหมดสามารถอ นเตอร เฟซ ก บระบบของบร ษ ทอ นได รวมท งการกระจายเส ยง การจ ดการอาคาร และระบบเส ยงประกาศสาธารณะ ด วยระบบท ปร บแต งได ตาม ความต องการ สามารถเพ มหน าจอแบบส มผ สเฉพาะเคร องส ำหร บฟ งก ช น การลงคะแนนเส ยง และส ำหร บการเข าใช ข อม ลออนไลน ได ท นท การสตร มเน อหาไปย งผ ร วมประช มท อย ท ห างไกล ด วยการเช อมต อก บระบบอ นเตอร เน ต ระบบให ผ ร วมประช มท อย นอกสถานท สามารถเข าถ งข อม ลภาพและเส ยงได ท งหมด สามารถ ต ดตามการอภ ปราย ด สไลด การน ำเสนอ ด การประช มแบบสด เร ยกด ผล การลงคะแนนเส ยง เร ยกข อความค อ และอ นๆ อ กมากมาย เม อระบบท วไปและต วเล อกจ ำนวนมากไม เพ ยงพอ Custom Product & Project Solutions Group จาก Bosch จ งได สร างสรรค ระบบท ปร บแต งได ตามต องการ ซ งม ความเช ยวชาญในการสร างระบบจ ดการการประช มท ด ท ส ด และสามารถเสนอผล ตภ ณฑ ต างๆ ในขนาด ร ปร างล กษณะ การใช งานท แตกต างก น หร อม ทางเล อกในการต ดต งระบบ

19 ระบบ DCN Next Generation ช ดผ ร วมประช มร น Concentus 2 ช ดประธานร น Concentus 3 ช ดประช มแบบใช สาย 4 ช ดประช มแบบไร สาย 5 Wireless Access Point 6 เคร องชาร จช ดแบตเตอร 7 ไมโครโฟนส ำหร บล าม * 8 เคร องร บส ญญาณแปลภาษาอ นท กร ส 9 เคร องส งส ญญาณแปลภาษาอ นท กร ส 0 ช ดควบค มกลาง เคร องขยายเส ยงระบบด จ ตอล 2 ช ด CobraNet 3 ต วส งส ญญาณของอ นท กร ส 4 ซอฟต แวร ควบค ม DCN * ห องของล ามแสดงเป นภาพประกอบ เท าน น และไม ใช สถานการณ จร ง ข อก ำหนดเก ยวก บฉนวนป องก นเส ยง และค ณล กษณะท วไปอ นๆ ของห อง ของล ามได ร บการระบ โดย ISO (the International Organi-zation for Standardization) ใน: ISO ห องของล ามแบบ อย ก บท ส ำหร บการแปลอย างท นท ISO ห องของล ามแบบ เคล อนท ส ำหร บการแปลอย างท นท

20 ต ำนานแห งค ณภาพและนว ตกรรม กว า 00 ป ท ช อ Bosch ม ความโดดเด นท งใน ด านค ณภาพและความน าไว วางใจ Bosch ค อผ ให บร การระด บโลก ให ค ณเล อกใช เทคโนโลย ท เป นนว ตกรรมใหม ๆ ท ได ร บการรองร บด วยการ บร การและการสน บสน นท ม มาตรฐานส งส ด ระบบร กษาความปลอดภ ยของ Bosch ม ความ ภ ม ใจในการน ำเสนอโซล ช นต างๆ อ นหลากหลาย เช น ระบบเต อนอ คค ภ ย ระบบเต อนการบ กร ก ระบบโทรท ศน วงจรป ด และระบบส อสาร ซ งได ร บความไว วางใจในการน ำไปประย กต ใช งาน ท วโลก ต งแต อาคารท ท ำการร ฐบาลและสถานท สาธารณะ จนถ งองค กรธ รก จ สถานศ กษา และบ านพ กอาศ ย ระบบร กษาความปลอดภ ย Bosch ท านสามารถหาข อม ลเพ มเต มได ท หร อ ส งอ เมล มาท Bosch Security Systems, 20 พ มพ ในประเทศเนเธอร แลนด สงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลง CO-EH-th-0_F0U559754_02 การได ร บการอน ญาตการใช ระบบ ไร สายตามข อก ำหนดท องถ นจาก เจ าหน าท ท องถ น ถ งแม ว าการใช งานอ ปกรณ ไร สายของ DCN ไม จ ำเป นต องขออน ญาตและทางบร ษ ทไม ม กฎระเบ ยบใดๆให ปฏ บ ต ตาม แต ย งคงต องได ร บ อน ญาตและสอดคล องตามกฎระเบ ยบข อบ งค บ ในท องถ นของผ ใช โปรดต ดต อต วแทน Bosch ใกล บ านค ณเพ อตรวจสอบกฎระเบ ยบข อบ งค บ ต างๆ ในท องถ นของค ณ

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายการการแข งข นคอมพ วเตอร

รายการการแข งข นคอมพ วเตอร รายการการแข งข นคอมพ วเตอร 1. การแข งข นการวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บช น ป.1-3 ท มละ 2 คน 2. การแข งข นการใช โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ระด บช น ป.4-6 ท มละ 2 คน 3. การแข งข นการสร าง Webpage

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information