ภาคผนวก 7 ผ 7-3 การส มมนาระดมความค ดเห น

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ภาคผนวก 7 ผ 7-3 การส มมนาระดมความค ดเห น"

Transcription

1 ผ 7-3 การส มมนาระดมความค ดเห น การประช มกล มย อย (Focus Group) เพ อระดมความค ดเห นได จ ดข น 2 คร ง ค อในว นท 21 พฤศจ กายน 2555 เวลา น. ณ ห อง Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel Riverside Bangkok เลขท 28 เจร ญกร ง 70 บางคอแหลม กร งเทพฯ และ ว นท 11 ธ นวาคม 2555 เวลา น. ณ ห อง Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel Riverside Bangkok เลขท 28 เจร ญกร ง 70 บางคอแหลม กร งเทพฯ (1) หล กการและเหต ผลของการประช มส มมนากล มย อย(Focus Group) (2) รายละเอ ยดและว ตถ ประสงค ของการประช มกล มย อย (Focus Group) (3) ก าหนดการประช มกล มย อย (Focus Group) การส มมนาระดมความค ดเห น คร งท 1 (1) สร ปผลการจ ดส มมนากล มย อย(Focus Group) (2) รายช อผ เข าร วมประช มกล มย อยเพ อระดมความค ดเห น (Focus Group) (3) ร ปการประช มกล มย อยเพ อระดมความค ดเห น (Focus Group) (4) จดหมายเช ญประช ม Focus group การส มมนาระดมความค ดเห น คร งท 2 (รอบผ ประกอบการ) (1) สร ปผลการจ ดส มมนากล มย อย(Focus Group) (2) รายช อผ เข าร วมประช มกล มย อยเพ อระดมความค ดเห น (Focus Group) (3) ร ปการประช มกล มย อยเพ อระดมความค ดเห น (Focus Group) (4) จดหมายเช ญประช ม Focus group

2 ผ 7-4 หล กการและเหต ผลของการประช มส มมนากล มย อย (Focus Group) ในช วงท ผ านมาแม ว าภาคร ฐจะได ประชาส มพ นธ ให ผ ประกอบการไทย โดยเฉพาะ อย างย ง SMEs ให ร บร และตระหน กถ งการเตร ยมความพร อมในการเข าส AEC แต ในทางปฏ บ ต ประเทศไทยก ย งไม ม ความค บหน าในการด าเน นการท เป นร ปธรรมมากน ก ไม ว าจะเป นการแก ไข กฎหมายภายในท ย งเป นอ ปสรรคต อการเป ดเสร การค า บร การ และการลงท นหร อจะเป นมาตรการ เตร ยมความพร อมของผ ประกอบการว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) ของไทยในการร บม อ ก บการเข ามาลงท นของน กลงท นอาเซ ยน รวมไปถ งการเตร ยมความพร อมของ SMEs ไทย ในการ ออกไปลงท นในประเทศสมาช กอาเซ ยนอ น โดยเฉพาะอย างย งการขาดมาตรการท จะส งเสร ม สน บสน น SMEs ไทย ซ งม จ านวนมากและเป นพล งข บเคล อนเศรษฐก จไทยท ส าค ญให ม ศ กยภาพ และม ความสามารถในการแข งข นท งในเวท ระด บภ ม ภาคและระด บโลกซ งป ญหาท ส าค ญประการหน ง ของประเทศไทย ก ค อการขาดหน วยงานกลางในการร บผ ดชอบก าหนดท ศทางการพ ฒนา SMEs ในการเข าส AEC อย างเป นระบบและเป นร ปธรรม รวมท งการขาดการบ รณาการนโยบายในการเตร ยม ความพร อมของ SMEs จากภาคส วนต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชน ด วยเหต น จ งจ าเป นอย างย งท ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.) ซ งม ว ตถ ประสงค หล กในการส งเสร ม สน บสน น SMEs ไทย ให ม ความเข มแข งต องเป นก าล งส าค ญในการเสนอแนะแนวทางในการเตร ยม ความพร อมของ SMEs ไทย ตลอดจนเสนอแนะมาตรการท จะช วยเหล อ SMEs ไทย ให ม ความสามารถในเช งแข งข นก บ SMEs ของประเทศสมาช กอาเซ ยนอ นๆ ท จะเข ามาประกอบก จการ ในประเทศ ตลอดจนเป นผ ประสานงานเพ อให เก ดความร วมม อในการแลกเปล ยนข อม ลความร ก บ หน วยงานอ นๆ ท งในประเทศ และต างประเทศ อ นจะเอ อประโยชน ให ก บ SMEs ไทย ในการไปลงท น นอกประเทศได อย างสะดวกและประสบก บความส าเร จ ในการเตร ยมความพร อมของประเทศไทยเพ อเข าส AEC น น ประเทศไทยจะต องม มาตรการท งในเช งร บและเช งร ก โดยมาตรการในเช งร บน น นอกจากร ฐบาลจะต องพ จารณากฎหมาย และมาตรการภายในประเทศท ถ อเป นข อจ าก ดการเข าส ตลาดและข อจ าก ดในการปฏ บ ต เย ยงคนชาต ด งกล าวข างต น เพ อท าการปร บปร งแก ไขภายในเวลาท ก าหนดใน AEC Blueprint แล ว ร ฐบาลย ง จะต องพ จารณาแก ไข ยกเล ก หร อยกร างกฎหมายใหม ท ท นต อสภาวการณ ลงท น ท งน เพ อให เก ดการ แข งข นท เป นธรรมภายในประเทศ และเพ อป องก นผลกระทบท อาจเก ดข นในทางลบต อประเทศ อ นเน องมาจากการเป ดเสร การค า ด วยเหต ผลด งกล าวข างต น สสว. โดยอาศ ยอ านาจในมาตรา 11(8) แห ง พ.ร.บ.ส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม พ.ศ อาจเสนอแนะให ร ฐบาลพ จารณา ออกกฎหมายใหม หร อแก ไขกฎหมายป จจ บ น เพ อค มครองผลประโยชน ของผ ประกอบก จการและ

3 ผ 7-5 SMEs ไทย ในการแข งข นอย างเป นธรรมก บน กลงท นอาเซ ยนได โดยเฉพาะอย างย ง กฎหมาย ท เก ยวข องก บการแข งข นทางการค า (Competition Law) การปกป องทร พย ส นทางป ญญา ภ ม ป ญญา ชาวบ าน ศ ลปะและว ฒนธรรมไทย รวมไปถ งการปกป องการใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส าหร บมาตรการเช งร ก สสว. ภายใต มาตรา 11 (9) แห ง พ.ร.บ. ส งเสร มว สาหก จขนาด กลางและขนาดย อม พ.ศ ย งอาจก าหนดมาตรการต างๆ เพ อเสร มสร างความร วมม อและ ประสานงานระหว างส วนราชการ หน วยงานของร ฐ ร ฐว สาหก จ องค การเอกชนท งในประเทศและ ต างประเทศ และองค กรระหว างประเทศในการส งเสร ม สน บสน นว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ของไทยได ไม ว าจะเป นการเสนอแนะมาตรการต างๆ ให แก ร ฐบาล หร อหน วยงานภาคร ฐท เก ยวข อง เช น ร ฐว สาหก จ หร อขอความร วมม อจากหน วยงานเอกชน ในการด าเน นมาตรการช วยเหล อ ด านการเง น เช น การเพ มโอกาสให SMEs ไทยในการเข าถ งแหล งเง นท น หร อการลดต นท นในการ ก เง นของ SMEs ท ขาดหล กประก น โดยการสน บสน นให ม การใช ระบบการค าประก นส นเช ออย าง กว างขวางและม ประส ทธ ภาพ รวมไปถ งการช วยเหล อสน บสน นให ม การค าประก นในร ปแบบอ นๆ ท SMEs ต องการ เช น การประก นความเส ยงในการลงท น การค าประก นการประม ลงานในโครงการ เมกกะโปรเจคในประเทศสมาช กอาเซ ยน เป นต น นอกจากน สสว.ก ย งอาจเสนอแนะ หร อสน บสน น มาตรการด านภาษ และมาตรการเพ อเสร มสร างศ กยภาพ SMEs ไทยในด านอ นๆ โดยอาจขอ ความร วมม อหน วยงานท งภาคร ฐ และภาคเอกชนจ ดให ม การฝ กอบรมและให ความร เช น ความร ด าน บ ญช การบร หารสภาพคล อง การตลาด การพ ฒนาท กษะด านการบร หาร ภาษา และการใช เทคโนโลย สารสนเทศเป นต น เพ อให การน าเสนอร ปแบบในการส งเสร มและสน บสน น SMEs ของสสว. เป นไปอย างเก ด ประโยชน ส งส ดและสามารถปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม จ งจ าเป นอย างย งท จะต องม การศ กษา มาตรการ และกฎหมายท เก ยวข องก บการส งเสร มและสน บสน น SMEs ของประเทศสมาช กอาเซ ยน อ นๆ โดยเฉพาะอย างย งในประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมายท ม การสน บสน น SMEs ของตนให ออกไปลงท นนอกประเทศอย าง ส งคโปร และมาเลเซ ย อ กท งย งต องศ กษามาตรการหร อกฎหมาย ท เป นอ ปสรรคต อการเข าไปประกอบธ รก จ การค า การลงท น ในประเทศสมาช กอาเซ ยน ท งน เพ อเตร ยมความพร อมให ก บ SMEs ไทยในการลงท นในประเทศอาเซ ยนเหล าน น เช น นโยบายการ ส งเสร มการลงท นในประเทศ ส ทธ ประโยชน ในการลงท นต างๆ กฎหมายเก ยวก บการจ ดต งองค กรธ รก จ กฎหมายการเง น กฎหมายแรงงาน กฎหมายทร พย ส นทางป ญญา และกฎหมายเก ยวก บการก าหนด มาตรฐานผล ตภ ณฑ นโยบายและกฎหมายด านภาษ อากร เป นต น นอกจากน ย งจ าเป นต องศ กษาถ งความเช อมโยงด านกฎระเบ ยบของประเทศใน กล มประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน เพ อวางแผนในการร กและอ านวยความสะดวกให ก บ SMEs ไทย

4 ผ 7-6 ในการลงท นในประเทศสมาช กอาเซ ยนอ นๆ เช น การเป ดเสร และอ านวยความสะดวกทางการค า การเป ดเสร และอ านวยความสะดวกในการบร การและการลงท น ความตกลงยอมร บร วมก นในมาตรฐาน ว ชาช พ ความตกลงขนส งในภ ม ภาค และพ ธ การในการข ามพรมแดน โดยผลจากการศ กษาข อม ลของประเทศสมาช กอาเซ ยนอ นข างต น จะได ม การน ามา ว เคราะห ประกอบก บการว จ ยภาคสนาม การส มภาษณ และการจ ดส มมนา โดยจะได เสนอเป นแนวทาง ในการก าหนดนโยบาย และมาตรการท ส าค ญในการช วยเหล อ SMEs ท งในเช งร กและเช งร บ ซ งรวมถ ง การแก ไขปร บปร งหร อการออกกฎหมายใหม ท ส าค ญ อ กท งย งจะได เสนอแนวทางการเสร มสร างความ ร วมม อท กภาคส วนเพ อให การเข าส AEC เป นไปอย างเป นระบบ บ รณาการ และเป นไปในท ศทาง เด ยวก น

5 ผ 7-7 รายละเอ ยดและว ตถ ประสงค ของการประช มกล มย อย (Focus Group) การประช มกล มย อย (Focus Group) โครงการศ กษาว จ ย ผลกระทบนโยบายและ กฎหมายของประเทศในภ ม ภาคอาเซ ยนท ม ต อ SMEs ไทย โดยความร วมม อก บส าน กงานส งเสร ม ว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.) หน วยงานร ฐ สมาคม และกล มผ ประกอบการจ งได จ ดการ ประช มกล มย อยข นในว นท 21 พฤศจ กายน และ 11 ธ นวาคม 2555 เวลา น. ณ ห องร เวอร 1-2 ช นล อบบ และห อง Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel Riverside Bangkok เลขท 28 เจร ญกร ง 70 บางคอแหลม กร งเทพฯ ว ตถ ประสงค ของการจ ดประช มระดมความค ดเห นกล มย อย ค อ 1. เพ อให ผ ประกอบการว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมและผ ม ส วนได เส ย ในว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม เข าใจประเด นกฎหมายของไทยและประเทศ อาเซ ยนเป าหมาย (ส งคโปร มาเลเซ ย อ นโดน เซ ย) รวมถ งพ นธะกรณ ของไทยท ท า ไว ในอาเซ ยน และร บทราบข อเท จจร งและความจ าเป นในการปร บปร งแก ไข กฎหมายภายในท เก ยวข องก บว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมของไทย เพ อให เป นไปตามข อผ กพ นภายใต กรอบ AEC 2. เพ อร บทราบข อม ลเช งล กในว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมจากผ ม ส วนได เส ย ซ งบางแห งอาจม การด าเน นการไปบ างแล ว เช น การวางแผนธ รก จเพ อการแข งข น ภายหล งการเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนรวมท งเพ อร บทราบการด าเน นการของ หน วยงานก าก บด แลบางแห งท อาจม การวางแผนในการปร บปร งแก ไขกฎหมายท เก ยวข อง 3. เพ อรวบรวมข อเสนอแนะจากผ ประกอบการว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมและ ผ ม ส วนได เส ย เก ยวก บกฎเกณฑ หร อมาตรการ ท จ าเป นเพ อให เก ดการแข งข นท เป นธรรมภายหล งจากท ได ม การแก ไขกฎหมายเพ อรองร บการเป นประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน ท งน เพ อเสนอต อร ฐบาลหร อระด บนโยบายในการพ จารณาออก มาตรการสน บสน นท เป นประโยชน และสอดคล องก บกรอบการเป ดเสร 4. เพ อให หน วยงานราชการ หร อหน วยงานท เก ยวข องในการก าก บด แลว สาหก จขนาด กลางและขนาดย อมแต ละประเภทได ร บทราบถ ง ข อกฎหมายท เป นอ ปสรรคต อการ

6 ผ 7-8 เป ดเสร การค าและเพ อเตร ยมการปร บปร งแก ไขกฎหมายท ตนร บผ ดชอบ เพ อให เป นไปตามกรอบ AEC Blueprint อย างเหมาะสมและท นเวลา ก าหนดการประช มกล มย อย (Focus Group) ตาราง ผ7-1 ก าหนดการประช มกล มย อย (Focus Group) กล มท รอบ ว น/ เวลา/ สถานท ท จ ดส มมนา 1 หน วยงานร ฐ เอกชน องค กร สมาคม กล มผ ประกอบการ ว นท 21 พ.ย น. ห องร เวอร 1-2 ช นล อบบ, Chatrium Hotel RiversideBangkok 2 ผ ประกอบการ SMEs และผ สนใจ ว นท 11 ธ.ค น. ห อง Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel RiversideBangkok

7 ผ 7-9 สร ปผลการจ ดส มมนากล มย อย(Focus Group) หน วยงานร ฐ เอกชน องค กร สมาคม กล มผ ประกอบการ ว นท 21 พฤศจ กายน 2555 เวลา น. ห องร เวอร 1-2 ช นล อบบ, Chatrium Hotel Riverside Bangkok ประเด นพ จารณา 1. การแก ไขหร อเพ มเต มกฎหมายเพ อเอ อประโยชน ต อ SMEs ไทย 2. นโยบายและมาตรการเช งร กและเช งร บของร ฐบาลท ควรม เพ อส งเสร ม และปกป อง SMEs ไทย 3. มาตรการท ร ฐบาลควรสน บสน นเพ มเต ม สร ปความค ดเห น 1. การแก ไขหร อเพ มเต มกฎหมายเพ อเอ อประโยชน ต อ SMEs ไทย ท ประช มเห นว าประเด นทางด านกฎหมายเป นเร องยากและนโยบายของร ฐย งไม ช ดเจน โดย ค ณร งโรจน เบญจมส ท น (อาจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยหอการค าไทย) เห นว าข นแรก ควรจะให SMEs ไทยได เข าใจและ ว เคราะห กฎหมายของประเทศสมาช กอาเซ ยนยกต วอย างเช น กฎหมายการลงท น ก อต งก จการ กฎหมายแรงงาน เป นต น เพราะ SMEs ไม สามารถเข าใจได ว าการ เปล ยนแปลงกฎหมายท งในประเทศและต างประเทศจะม ผลด ผลเส ยก บพวกเขาอย างไรบ างจ งสมควรท จะเข าใจต วบทกฎหมายก อนเป นอ นด บแรก ค ณสมชาย บรรล อเสนาะ (ผ จ ดการสมาคมผ ร บจ ดการ ขนส งส นค าระหว างประเทศ) ได ให ความเห นเพ มเต มว าอยากให ร ฐบาลว เคราะห กฎหมายของประเทศ สมาช กอาเซ ยนและประเทศไทยว ากฎหมายใดท าให เราได เปร ยบ หร อเป นอ ปสรรคต อการไปลงท นใน ประเทศน นๆอย างไร ส าหร บผ แทนจากธนาคารทหารไทย ค ณเบญจรงค ส วรรณค ร ได เน นว ากฎหมายแพ ง และพาณ ชย เป นกฎหมายท ส าค ญมากยกต วอย างเช นกฎหมายท ม ผลก บการบ งค บส ญญา แต ย งไม ม การน ามาพ ดก นอย างจร งจ ง เน องจากในอนาคตจะม การลงท นจากประเทศอาเซ ยนและนอกอาเซ ยน เพ มข นเป นจ านวนมากและท าให ม โอกาสท าผ ดส ญญาเพ มมากข นจ งอยากให ม การพ ดถ งกฎหมายน และบ งค บใช อย างจร งจ ง

8 ผ 7-10 อย างไรก ด ค ณยงยศ พรรคปกรณ (รองประธานกรรมการธ รก จบร การหอการค าไทย) ม ความเห นแตกต างออกไป โดยเห นว าเร องนโยบายหร อกฎหมายพ ดไปก เหม อนไม ม ประโยชน เพราะ ม เร องการเม องเข ามาเก ยวข องเป นจ านวนมาก กฎหมายท เอกชนเห นว าต องม เม อน าเข าสภาก ต องใช เวลาหลาย 10 ป เม อออกมาก เปล ยนสภาพไปจนไม สามารถน ามาใช ปฏ บ ต ได 2. นโยบายและมาตรการเช งร กและเช งร บของร ฐบาลท ควรม เพ อส งเสร มและปกป อง SMEs ไทย โดยภาพรวมผ ร วมประช มเห นว าภาคธ รก จเอกชนไทยม ศ กยภาพแต ต องม การเผยแพร ความร ด านกฎหมายในแต ละประเทศสมาช กอาเซ ยนให SMEs เพ อให ม ความเข าใจด านกฎระเบ ยบ ของแต ละประเทศและม ความม นใจท จะออกไปลงท น โดยในเช งร กค ณช ยน นท อ โฆษก ล (ประธาน คณะอน กรรมการเสร มสร างความเข มแข งแก ผ บร โภคสภาหอการค าแห งประเทศไทย) เห นว าร ฐบาล ควรจะว เคราะห นโยบาย มาตรการ หร อกฎหมายในแต ละหมวดหม ธ รก จ(Sector)ของประเทศอาเซ ยน ท เอ อต อ SMEs ไทยและเม อ SMEs เข าไปลงท นแล วต องเจอก บกฎหมายใดบ างในหมวดหม ธ รก จ น นๆ อยากให ไล รายช อมาให ในแต ละหมวดหม ธ รก จเพ อลดป ญหาท SMEs ไม ร ว าต องเจอกฎหมาย ใดบ างในการท าธ รก จในประเทศอาเซ ยน ค ณไพรว ลย ว ฒนศ รางค (สมาคมค าปล กแห งประเทศไทย) กล าวว าการลดภาษ และ ข อจ าก ดท ไม ใช ภาษ จะเป นการช วย SMEs อยากมากในการลดต นท นในการด าเน นธ รก จ ท งทางการ ส งส นค าต นแบบและการเข าไปลงท นในประเทศสมาช กอาเซ ยน รวมถ งการใช Self-certification หร อ การร บรองถ นก าเน ดส นค าด วยต วเองโดยผ ส งออก จะช วยลดระยะเวลาการด าเน นการของ SMEs ได อย างมาก ค ณสมชาย บรรล อเสนาะ เห นว าร ฐบาลควรสน บสน นโครงการเช งร กอย างต อเน อง เน องจากว าท ผ านมาร ฐบาลสน บสน นโดยการให เง นเป นก อน แล วเม อเปล ยนร ฐบาลก หย ด การสน บสน นท าให โครงการไม ม ความต อเน อง รวมถ งนโยบายการส งเสร มเช งร กย งม น อยเก นไป เพ อให เป นการง ายต อการร กตลาดอาเซ ยน ค ณสมชาย เสนอว า ร ฐบาลควรท าตารางเปร ยบเท ยบ กฎหมายท ง 10 ประเทศ ว าอ นไหนเราได เปร ยบก ร ก อ นไหนเส ยเปร ยบเราก ป องก น ค ณยงยศ พรรคปกรณ เสนอว ากล มธ รก จควรรวมต วก นแบบบ รณาการ เช น กล มอ ตสาหกรรม และอยากให ร ฐต ง กองท นส งเสร มการลงท นใน AEC เช งบ รณาการ เป นการ สน บสน นให ม การรวมต วทางธ รก จก นมาข นและแข งข นก บต างชาต ได อย างเท าเท ยม

9 ผ 7-11 หลายท านเห นว าอยากให ภาคร ฐเข าไปศ กษาประเทศ CLMV ว าม ธ รก จอะไรน าลงท น บ างและช กน า SMEs ไปลงท น 3. มาตรการท ร ฐบาลควรสน บสน นเพ มเต ม ท ประช มเห นร วมก นว าอยากให ม การสน บสน นเร องการใช เทคโนโลย ให มากข น และการช วยเหล อ SMEs เร องการเข าถ งแหล งเง นท นอย างจร งจ ง ค ณยงยศ พรรคปกรณ กล าวว า เม อ SMEs ไม สามารถก เง นจากธนาคารได จ งได พ งเง นลงท นจากการขายห น และเม อต องการขยาย ก จการมากข นเร อยๆต างชาต ก ซ อห นมากข นและในท ส ดก เป นธ รก จของต างชาต ไปในท ส ด ค ณช ยน นท อ โฆษก ล ได เสนอว ธ แก ไขโดยให ธนาคารลดเกณฑ การอน ม ต เง นก ให ง ายข นและคอยเป น ผ ให ค าปร กษาทางด านธ รก จและการเง นอ กด วย ยกต วอย างเช น การท ร ฐบาลญ ป นยอมขาดท น ร อยละ และอน ม ต เง นก ให SMEs ท ม ความเป นไปได ท จะส าเร จ ค ณเบญจรงค ส วรรณค ร กล าวว าการเป ดเสร ด านการเง นม ความล าช ากว าการเป ดเสร ทางการค าและการลงท นด งน นการไปเป ดธนาคารในประเทศอาเซ ยนจ งม ข อจ าก ดค อนข างมาก ในเร องประเด นด านข อม ลงานว จ ย อยากให ม การแชร ข อม ลระหว างกระทรวงและประชาชนเพ อน าไป ต อยอดความร และไม ต องท างานว จ ยซ าๆก นและเปล องงบประมาณโดยใช เหต มากกว าน นเพ อให ประชาชนม อ านาจต อรองก บร ฐให ออกกฎหมายหร อมาตรการตามงานว จ ยเพ อน ามาใช ประโยชน ได ท นท วงท ทางค ณร งโรจน เบญจมส ท น และค ณสมชาย บรรล อเสนาะ เห นว าควรแปลภาษาของ กฎหมายของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป นภาษาไทยเพ อเผยแพร และน าไปศ กษาต อ อย างม ประส ทธ ภาพและให เน นข อม ลกฎหมายเช งร กให มากกว าน

10 ผ 7-12 ตาราง ผ7-2 รายช อผ เข าร วมประช มกล มย อยเพ อระดมความค ดเห น (FOCUS GROUP) รอบหน วยงานร ฐ เอกชน องค กร สมาคม กล มผ ประกอบการ โครงการศ กษาว จ ย ผลกระทบนโยบายและกฎหมายของประเทศในภ ม ภาคอาเซ ยนท ม ต อ SMEs ไทย ว นท 21 พฤศจ กายน น. ห องร เวอร 1-2 ช นล อบบ, Chatrium Hotel RiversideBangkok ช อ บร ษ ท/หน วยงาน/ สมาคม ต าแหน ง ว าท ร.ต.สราย ทธ บ ญเล ศก ล อน กรรมการภาษ สรรถสาม ตหอการค า ค ณสมชาย บรรล อเสนาะ สมาคมผ ร บจ ดการขนส งส นค า ระหว างประเทศ ผ จ ดการสมาคม ดร.ส มาล วงษ ว ท ต คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยรามค าแหง รองศาสตราจารย ค ณน นทญา ส จ นตวงษ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยรามค าแหง น กว จ ย ค ณวรวรรธ ร ตนมณ บร ษ ท แอลจ อ เลคทรอน คส (ประเทศไทย) จ าก ด Legal Staff ค ณดนยา โรจนานนท บร ษ ท แอลจ อ เลคทรอน คส (ประเทศไทย) จ าก ด Manager ค ณร งโรจน เบญจมส ท น คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ย ผ อ านวยการโครงการ หอการค าไทย ธ รก จเศรษฐก จอาเซ ยน ค ณว ภาว ลย กระจ างว ฒ มหาว ทยาล ยกร งเทพ น กศ กษา ค ณวรางคณา เจร ญร กษ มหาว ทยาล ยกร งเทพ น กศ กษา ค ณพ ชญาภรณ แสงภ วงษ มหาว ทยาล ยกร งเทพ อาจารย ค ณเวชว ฒน น ธ ก ลว ฒน CM Build Co., Ltd. กรรมการผ จ ดการ ค ณม ลล กาลดาว ลย ณ อย ธยา สมาคมอ ตสาหกรรมเทคโนโลย เคร องม อแพทย ไทย ค ณวน ดาศ กด สงวนมน ญ กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ค ณป ยพร ประพ นธ พจน กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ค ณลาว ลย พงษ ส วภาพ บร ษ ทว ศวกรท ปร กษาแห งประเทศไทย เลขาน การคณะท างาน ต างประเทศ ค ณทว ศ กด สมญาร กษ บร ษ ทว ร กษ แอสโซซ เอท จ าก ด ผ จ ดการฝ ายการเง น

11 ผ 7-13 ช อ บร ษ ท/หน วยงาน/ สมาคม ต าแหน ง ค ณเกร ยงศ กด สมญาร กษ บร ษ ทว ร กษ แอสโซซ เอท จ าก ด ผ ช วยผ จ ดการฝ าย การเง น ค ณอด ศ กด สมญาร กษ บร ษ ทว ร กษ แอสโซซ เอท จ าก ด ผ จ ดการแผนกไอท พ นเอกประกอบ ศร บ ญเร อง บร ษ ทเคเคท เว ลด โลจ สต กส จ าก ด กรรมการผ จ ดการ ค ณพรรณท พย ช นศ ร พงษ กรมการค าภายใน น กว ชาการพาณ ชย ช านาญการ ค ณอ มพล มงคลอ นทร กรมการค าภายใน น ต กรช านาญการ ค ณปร ยา กาหลง สมาคมไทยบร การท องเท ยว ปฏ คม แพทย หญ งประภา วงศ แพทย สมาคมการท องเท ยวเช งการแพทย ไทย นายกสมาคมการ ท องเท ยวเช งการแพทย ไทย ค ณท ศน ย ก บไทย บร ษ ทไอด ล คอนโซล เดเตอร จ าก ด ค ณจ ระวรรณ ไชยพงศ ผาต บร ษ ทไทยพาณ ชย ประก นช ว ต จ าก ด ผ ช วยกรรมการ (มหาชน) ผ จ ดการใหญ ค ณเบญจรงค ส วรรณค ร ธนาคารทหารไทยจ าก ด (มหาชน) ผ อ านวยการ ค ณณ ฏฐกานต ครรภาฉาย ธนาคารกร งไทยจ าก ด (มหาชน) ผ อ านวยการฝ าย ฝ ายน ต กร ค ณว ลล น ย ส ทธ พงศ ธนาคารกร งไทยจ าก ด (มหาชน) เจ าหน าท อาว โสน ต กร ค ณไตรย ร ตน ส วรรณวล ยกร บร ษ ท มอลแอ คเซสพอร ท ล จ าก ด VP-Legal & HR ค ณธ รพงษ ว ไลล กษณ ตระก ล ธนาคารเก ยรต นาค นจ าก ด (มหาชน) ผ อ านวยการ ท มผล ตภ ณฑ ส นเช อ รายย อย ค ณส รพงษ น นทวงศ ธนาคารเก ยรต นาค นจ าก ด (มหาชน) รองผ อ านวยการ สน บสน นส าน กงานขาย ภาคผล ตภ ณฑ ส นเช อ รายย อย ค ณน อม ฉ มคล าย บร ษ ททร น ต อ นเตอร เนช นแนล จ าก ด Finance & Accounting Director ค ณเนาวร ตน อ นถา บร ษ ท ย พ เอส เอสซ เอส เซอร ว สเซส (ประเทศไทย) จ าก ด ค ณก องภพ ห อประท ม บร ษ ท ย พ เอส เอสซ เอส เซอร ว สเซส (ประเทศไทย) จ าก ด ค ณไพรว ลย ว ฒนศ รางค บร ษ ท ท เอ นท เอ กซเพรส เว ลด ไวด (ประเทศไทย) จ าก ด

12 ผ 7-14 ช อ บร ษ ท/หน วยงาน/ สมาคม ต าแหน ง ค ณส ทธ โรจน ทร พย สมบ ต บร ษ ท ด เอชแอล เอ กซ เพรส (ประเทศไทย) จ าก ด ค ณสาธ ต จาร เพ ง บร ษ ท เฟดเดอร ล เอ กซ เพรส (ประเทศไทย) จ าก ด ค ณชาญว ทย อ นย นญะ หน งส อพ มพ ฐานเศรษฐก จ ค ณพรรษวรรณ กมลเพ ชร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรมกระทรวง น กว ชาการ อ ตสาหกรรม อ ตสาหกรรม ค ณฑร ชา ส าน กงานบ ญช ค ณนภภ สสร สอนคม ส าน กกฎหมายส าน กงานเศรษฐก จการ คล ง น ต กร ค ณธ ญล กษณ สะตางาม ส าน กกฎหมาย ส าน กงานเศรษฐก จการคล ง น ต กร ค ณศ ร พรรณ ก ต ประว ต ธนาคารกร งเทพจ าก ด (มหาชน) Assistant Vice President ค ณส ธ ฉ ตร เอ ยมสรรค ผ ช วยน กว จ ย ค ณท ศยา ช ยช มพร ธนาคารไทยพาณ ชย จ าก ด (มหาชน) น ต กร ค ณม จฉกานต แท นปาน บรรษ ทประก นส นเช ออ ตสาหกรรม น ต กร ขนาดย อม (บสย.) ค ณยงยศ พรรคปกรณ หอการค าไทย รองประธานกรรมการ ธ รก จบร การ ค ณกาญจนา ม นตราภรณ บร ษ ทสกายเวบ เซอร ว ส จ าก ด Manager กรมพ ฒนาธ รก จการค า ค ณพฤต พงศ เกต ป ญญา กระทรวงพาณ ชย น กว ชาการพาณ ชย ค ณก าธร เจร ญส นพร บร ษ ทบางกอกอ นเตอร เนช นแนล จ าก ด ผ จ ดการ ค ณพรเพ ญ เปรมร ตนช ย บรรษ ทประก นส นเช ออ ตสาหกรรม ผ ช วยผ จ ดการฝ าย ขนาดย อม (บสย.) การตลาด ค ณลดาว ลย ศร ดาเดช บรรษ ทประก นส นเช ออ ตสาหกรรม เจ าหน าท อาว โส ขนาดย อม (บสย.) พ ฒนาผล ตภ ณฑ ค ณชาตร ต งถนอม บรรษ ทประก นส นเช ออ ตสาหกรรม ผ จ ดการท วไป ค ณไพรว ลย ว ฒนศ รางค ค ณประสาธน เก ยรต ไพบ ลย ก จ ขนาดย อม (บสย.) TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. Customs & Regulatory Affairs Manager

13 ผ 7-15 ช อ บร ษ ท/หน วยงาน/ สมาคม ต าแหน ง ค ณก ตต พงษ ว ฒ รงค สมาคมอ ตสาหกรรมพลาสต กไทย ผ จ ดการสมาคม ค ณอ จฉรา ช วยช สมาคมผ ผล ตช นส วนยานยนต ไทย Human Developmen t Section

14 ผ 7-16 ร ปการประช มกล มย อยเพ อระดมความค ดเห น(Focus Group) โครงการศ กษาว จ ย ผลกระทบนโยบายและกฎหมายของประเทศในภ ม ภาคอาเซ ยนท ม ต อ SMEs ไทย ว นท 21 พฤศจ กายน 2555 เวลา น. ห องร เวอร 1-2 ช นล อบบ, Chatrium Hotel Riverside Bangkok

15 ผ 7-17

16 ผ 7-18

17 ผ 7-19

18 ผ 7-20 จดหมายเช ญประช ม Focus group รอบหน วยงานร ฐ เอกชน องค กร สมาคม กล ม และผ ประกอบการ 12พฤศจ กายน 2555 เร อง เร ยน เช ญร วมประช มกล มย อยเพ อระดมความค ดเห น (Focus Group) ของโครงการศ กษา ผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภ ม ภาคอาเซ ยนท ม ต อ SMEs ไทย หน วยงานร ฐ เอกชน องค กร สมาคม กล ม และผ ประกอบการ ส งท ส งมาด วย 1. สร ปหล กการและเหต ผล 2. ก าหนดการส มมนา 3. แบบตอบร บเข าร วมการส มมนา จากการท ประเทศไทยก าล งจะก าวเข าส การเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป พ.ศ โดยม ค ณล กษณะท ส าค ญประการหน ง ค อ การเป น ตลาดและฐานการผล ตเด ยวก น หร อ Single Market and Production Base ซ งการจะเป นตลาดและ ฐานการผล ตเด ยวก นได น น จะต องประกอบไปด วยองค ประกอบส าค ญ ค อ การเคล อนย ายส นค า บร การการลงท น เง นท น และแรงงานม ฝ ม อท เสร ระหว างประเทศสมาช ก เพ อสร างเสร มความแข งแกร ง ของอาเซ ยนในด านเศรษฐก จและการค าให มากข น อย างไรก ด ในช วงท ผ านมาแม ว าภาคร ฐจะได ประชาส มพ นธ ให ผ ประกอบการไทย โดยเฉพาะผ ประกอบการSMEs ให ร บร และตระหน กถ งการเตร ยมความพร อมในการเข าร วมเป น ส วนหน งของประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน แต ในทางปฏ บ ต ประเทศไทยก ย งไม ม ความค บหน า ในการด าเน นการท เป นร ปธรรมมากน ก ไม ว าจะเป นการแก ไขกฎหมายภายในท ย งเป นอ ปสรรคต อ การเป ดเสร การค า บร การ และการลงท นหร อจะเป นมาตรการเตร ยมความพร อมของผ ประกอบการ ว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) ของไทยในการร บม อก บการเข ามาลงท นของน กลงท น อาเซ ยน รวมไปถ งการเตร ยมความพร อมของ SMEs ไทย ในการออกไปลงท นในประเทศสมาช ก อาเซ ยนอ น โดยเฉพาะอย างย งการขาดมาตรการท จะส งเสร ม สน บสน น SMEs ไทยซ งม จ านวนมาก

19 ผ 7-21 และเป นพล งข บเคล อนเศรษฐก จไทยท ส าค ญให ม ศ กยภาพ และม ความสามารถในการแข งข นท งใน เวท ระด บภ ม ภาคและระด บโลก ด วยเหต น จ งจ าเป นอย างย งท ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.) ซ งม ว ตถ ประสงค หล กในการส งเสร ม สน บสน น SMEs ไทยให ม ความเข มแข งต องเป นก าล ง ส าค ญในการเสนอแนะแนวทางในการเตร ยมความพร อมของ SMEs ไทย ตลอดจนเสนอแนะมาตรการ ท จะช วยเหล อ SMEs ไทยให ม ความสามารถในเช งแข งข นก บ SMEs ของประเทศสมาช กอาเซ ยนอ น ท จะเข ามาประกอบก จการในประเทศ ตลอดจนเป นผ ประสานงานเพ อให เก ดความร วมม อในการ แลกเปล ยนข อม ลความร ก บหน วยงานอ นๆ ท งในประเทศและต างประเทศ อ นจะเอ อประโยชน ให ก บ SMEs ของไทยในการไปลงท นนอกประเทศได อย างสะดวกและประสบก บความส าเร จ โดยท ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.)ได มอบหมายให บร ษ ท ท ปร กษา เอชเอ นพ จ าก ด เป นผ ว จ ยในโครงการด งกล าว ในการน ผ ว จ ยจ งได ก าหนด การประช มกล มย อยเพ อระดมความค ดเห นในประเด น ผลกระทบของนโยบายและกฎหมาย ของประเทศในภ ม ภาคอาเซ ยนท ม ต อ SMEs ไทย และร บฟ งความค ดเห นจากท กภาคส วนท เก ยวข อง ในว นและเวลาท ระบ ไว ในก าหนดการส มมนาท ส งมาด วย จ งขอเร ยนเช ญท านหร อผ แทนเข าร วมประช มกล มย อย (Focus Group) เพ อระดมความ ค ดเห นเร องด งกล าวข างต น ในว นท 21 พฤศจ กายน 2555 เวลา น. ณ ห อง Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel Riverside Bangkok เลขท 28 เจร ญกร ง 70 บางคอแหลม กร งเทพฯ โดยท านสามารถส งแบบตอบร บตามแบบท แนบมาด วย ภายในว นท 19 พฤศจ กายน 2555 มาย งโทรสารหมายเลข หร อ อ เมลล มาท สอบถาม เพ มเต มท ต อ 180 ขอแสดงความน บถ อ (ห ตถศ กด ณ ป อมเพ ชร ) กรรมการผ จ ดการและห วหน าโครงการศ กษาฯ HNP Counsellors Limited

20 ผ 7-22 สร ปผลการจ ดส มมนากล มย อย (Focus Group) หน วยงานร ฐ เอกชน องค กร สมาคม กล มผ ประกอบการ ว นท 11ธ นวาคม 2555 เวลา น. ห อง Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel Riverside Bangkok ประเด นพ จารณา 1. การแก ไขหร อเพ มเต มกฎหมายเพ อเอ อประโยชน ต อ SMEs ไทย 2. นโยบายและมาตรการเช งร กและเช งร บของร ฐบาลท ควรม เพ อส งเสร มแ ละปกป อง SMEs ไทย 3. มาตรการท ร ฐบาลควรสน บสน นเพ มเต ม สร ปความค ดเห น 1. การแก ไขหร อเพ มเต มกฎหมายเพ อเอ อประโยชน ต อ SMEs ไทย ท ประช มเห นร วมก นว าร ฐบาลไม ม ท ศทางของนโยบายท ช ดเจนและกฎหมายไม สามารถ น ามาใช ปฏ บ ต ได อย างจร งจ งโดย ค ณร งนภา พงษ ส ข (ห วหน าฝ ายกฎหมายบร ษ ทซ พ เอฟเทรดด ง จ าก ด) เห นว าร ฐบาลไม ออกนโยบายท ช ดเจนเหม อนประเทศอ นๆยกต วอย างเช นส งคโปร ท ให การ สน บสน น SMEs ออกไปลงท นนอกประเทศอย างช ดเจน หร อประเทศอ นโดน เซ ยท พยายามปกป อง ธ รก จภายในประเทศ ท าให ทางเอกชน และSMEs ไม สามารถออกนโยบายหร อท ศทางการด าเน นธ รก จ ตามนโยบายร ฐบาลได ถ าออกนโยบายของบร ษ ทไปแล วและร ฐบาลม การเปล ยนแนวทางไปคนละด าน ก เป นการยากท จะเปล ยนแปลงนโยบายใหม ท งหมด ค ณร งนภา ย งให ความเห นเพ มเต มอ กว ากฎหมาย ของไทยม การออกซ าซ อนก นมากเก นไปท าให ไม แน ใจว าควรใช กฎหมายมาตราใด ควรจะม การยกเว น กฎหมายเก าและบ งค บใช ต วใหม เพ อป องก นความส บสน ในเร องของแรงงานเห นว าอยากให ม กฎหมาย ปกป องแรงงานของไทยเพราะย งขาดท กษะส วนเร องแรงงานม ฝ ม อยกต วอย าง เช น ว ศวะกร หมอ ย งไม ค อยห วงเท าไหร เพราะต องผ านการขออน ญาตจากหน วยงานต างๆ ซ งม เง อนไขหลายอย าง ค ณอ ดม ศร มหาโชตะ (ท ปร กษาก ตต มศ กด สมาคมโรงแรมไทย) เห นว ากฎหมายและ กฎระเบ ยบของไทยค อนข างหย อนยาน อยากให บ งค บกฎระเบ ยบให เข มงวดเหม อนประเทศส งคโปร เพราะถ าม การเป ด AEC จะเก ดป ญหาเร องการปฏ บ ต เย ยงคนชาต ยกต วอย างเช นเร องโรงแรมท บ กร ก พ นท ของอ ทยาน จะเก ดค าถามว าท าไมคนไทยเป ดร สอร ทบ กร กพ นท อ ทยานได แต คนต างชาต ไม สามารถท าได

21 ผ นโยบายและมาตรการเช งร กและเช งร บของร ฐบาลท ควรม เพ อส งเสร มและปกป อง SMEs ไทย ท ประช มเห นตรงก นว า SMEs ไทยย งไม ม ความสามารถพอท จะแข งก บอาเซ ยน อ ก 9 ประเทศ และไม สามารถออกไปแข งข นด วยต วคนเด ยวได รวมถ งการส งเสร มจากร ฐบาลย งม ไม เพ ยงพอ ค ณสมเจตน อาชว บ ลโยบล (ผ จ ดการฝ ายว ชาการสมาคมผ ค าอ ญมณ ไทยและเคร องประด บ) เป ดประเด นเร องภาษ น าเข า (Import Tariff) ของส นค าหลายๆ ประเภทย งส งอย ท าให ต นท นว ตถ ด บ ค อนข างส งยกต วอย าง เช น ประเทศมาเลเซ ยเก บภาษ น าเข าอ ญมณ ร อยละ 0 ท าให ต นท นการผล ต ถ กกว าประเทศไทย ย งกว าน นอ ปสรรคทางการค าท ม ใช ภาษ ในแต ละประเทศย งม เป นจ านวนมากท าให ล าบากในการด าเน นธ รก จยกต วอย าง เช น เวลาประเทศไทยขนส งส นค าไปประเทศมาเลเซ ยทางถนน ไทยต องไปเปล ยนห วลากท ประเทศมาเลเซ ย แต ของมาเลเซ ยสามารถข บเข าไทยโดยไม ต องเปล ยน ห วลากจนถ งจ งหว ดเช ยงราย อยากให ร ฐบาลช วยลดภาษ น าเข าและอ ปสรรคทางการค าท ไม ช ภาษ ของ ประเทศอ นๆ โดยเร ว ค ณสมเจตน ย งเสร มอ กว า SMEs ไทย ไม จ าเป นต องไปลงท นในต างประเทศก ได แต อยากให ม การสร าง Platform ท ได พบล กค าชาวต างชาต จ านวนมากๆ ได ยกต วอย าง เช น ตลาดน ด จต จ กร หร อตลากจ กจ นท ห วห น ดร.ฉ ตรช ย ตวงร ตนพ นธ (ผ อ านวยการบร หารสมาคมผ ค าปล กไทย) ให ความเห น เพ มเต มเร องภาษ เพ อเป นมาตรการเช งร บว าประเทศไทยควรลดภาษ น าเข า Luxury Brand จากร อยละ เป นร อยละ 0 เพ อส งเสร มให น กท องเท ยวเด นทางมาซ อของมากข น มาเลเซ ยและ ส งคโปร ได ลดภาษ Luxury Brand เหล อร อยละ 0 เป นท เร ยบร อยท าให ค าใช จ ายต อน กท องเท ยว 1 คน ของแต ละประเทศมากกว าประเทศไทย 2 เท า และ 4 เท าตามล าด บ ดร.ฉ ตรช ยย งเสร มอ กว า Luxury Brand ม เป าหมายล กค าคนละกล มก บ SMEs จ งไมได ส งผลกระทบต อ SMEs มากน ก ส วนความเห น ในมาตรการเช งร ก ร ฐบาลควรสน บสน นบร ษ ทใหญ ให ออกไปลงท นนอกประเทศเพ อจะได น า SMEs ท เป น Suppliers ต ดตามไปลงท นด วย โดยร ฐบาลควรให ส ทธ พ เศษทางภาษ หร อส งจ งใจอ นๆ ให บร ษ ท ขนาดใหญ ยกต วอย าง เช น บร ษ ทผล ตรถยนต ของญ ป นต องการเป ดโรงงานท ไทย บร ษ ทญ ป นก ได พ วงบร ษ ทเล กๆ ท เป น Suppliers อย ท ญ ป นมาเป ดบร ษ ทในไทยตามไปด วย อย างไรก ตาม ค ณอ ดม ศร มหาโชตะเห นว าร ฐบาลควรสน บสน นให SMEs ขยายการผล ต ในประเทศให มากพอเส ยก อนยกต วอย างเช นในการสร างโรงแรมเพ อรองร บน กท องเท ยวหล งจากการ เป ด AEC อย างสมบ รณ ค ณด ารงค วงษ ประย ร (ผ อ านวยการบร ษ ทค งส เมน ซ.เอ ม.ท.ไอ จ าก ด) ให ความเห นว า แบรนด เป นเร องส าค ญมากไม ใช แค แบรนด ด านส นค า แต ล กค าย งจดจ าแบรนด ด านบร การอ กด วย

22 ผ 7-24 ยกต วอย างเช นเม อล กค าได ใช บร การของบร ษ ทค งส เมนท ส งคโปร มาก อนและต องการใช บร การแบบ เด ยวก นท ไทย ก จะค ดถ งบร ษ ทค งส เมนเป นอ นด บแรก ค ณร งนภา พงษ ส ข เห นว า SMEs ไทยย งขาดความพร อมและท กษะท จะแข งข นอ กมาก ร ฐบาลควรออกมาตรการในเช งร บเพ อปกป องว สาหก จในประเทศส วนในเช งร กน นอยากให ร ฐบาลจ ดต ง One Stop Service ในแต ละประเทศสมาช กอาเซ ยนเพ ออ านวยความสะดวก SMEs ไทยในแต ละ ประเทศเพราะถ า SMEs เข าไปลงท นด วยต วเองจะไม ม อ านาจต อรองและไม ม ข อม ลท เพ ยงพอ 3. มาตรการท ร ฐบาลควรสน บสน นเพ มเต ม ท ประช มเห นพ องก นว าการเข าถ งแหล งเง นท นของ SMEs ย งเป นป ญหาเพราะเม ดเง น ไม ถ ง SMEs และการพ ฒนาบ คลากรเป นเร องท ร ฐบาลย งไม ให การสน บสน นท เพ ยงพอ ทางด านการ เข าถ งแหล งเง นท น ค ณอ ดม ศร มหาโชตะ กล าวว าอยากให ม ธนาคารในแต ละสาขาธ รก จ ยกต วอย างเช น อยากให ม ธนาคารเพ อการท องเท ยวเหม อนก บธนาคารเพ อการเกษตร ย งกว าน น อยากให ม การให รางว ลมากข นเช นรางว ล Thailand Tourism Award, ASEAN Green Hotel หร อ SMEs Award เป นต น เพ อให SMEs เพ มส กยภาพทางการแข งข นและอยากให ทางธนาคารให ดอกเบ ยเง นก แบบพ เศษก บ SMEs ท ได ร บรางว ลน นๆ ความค ดเห นของดร.ฉ ตรช ย ตวงร ตนพ นธ ในฐานะ SMEs เสร มว า SMEs Bank อน ม ต เง นได ยากมากๆ และ SMEs ในภาคบร การไม สามารถขอก จากธนาคารได เพราะไม ม Asset ค าประก น จ งต องไปขอให บร ษ ทประก นส นเช ออ ตสาหกรรมขนาดย อม (บสย.)ค าประก นเง นก ให ซ งต องเส ย ค าบร การประมาณร อยละ 2-3 รวมก บดอกเบ ยเง นก อ กประมาณร อยละ 8 ท าให ต องเส ยดอกเบ ยเง นก รวมประมาณร อยละ ซ งแพงเก นกว าท SMEs จะสามารถด าเน นก จการมาช าระดอกเบ ยได ค ณอ ดม ศร มหาโชตะ กล าวว า แบงค ชาต ม เง อนไขท เข มงวดในการปล อยเง นก มากเก นไปอยากให แบ งเกณฑ ความเข มงวดในการปล อยก ตามขนาด เล ก กลาง ใหญ ของบร ษ ท ส วนมาตรการทางด านภาษ ในเร องท ร ฐบาลจะลดภาษ เง นได ลง ค ณอ ดม เห นว า คงเป นการช วยบร ษ ท ขนาดใหญ เท าน นเพราะเม อร ฐบาลไม ได เง นจากภาษ เง นได มากเท าเด ม ก จะเปล ยนนโยบายเป นเก บ ภาษ ม ลค าเพ มมากข นซ งรายจ ายของ SMEs ก จะมากข นตามไปด วยจ งอยากเสนอให ร ฐบาลเก บภาษ แบบข นบ นไดตามแบบส งคโปร ทางด านการพ ฒนาบ คลากรเห นว า SMEs ย งขาดการพ ฒนา ด านบร การหร อการพ ฒนาบ คลากรน นเอง เพราะส วนใหญ ร ฐบาลจะให งบด านอ ตสาหกรรมการผล ต อยากให ร ฐบาลสน บสน นภาคบร การโดยการเอาค าใช จ ายในการฝ กอบรมบ คลากรไปลดหย อนภาษ ได อยากให ภาคร ฐมองภาคบร การเพ มมากข นเพราะสามารถเพ ม GDP ได มากกว าภาคอ ตสาหกรรม ค ณอ ดมย งเน นย าป ญหาของการพ ฒนาบ คลากรส าหร บ SMEs อ กว า 1). ไม ม เง นท นพ ฒนาบ คลากร

23 ผ 7-25 ด วยตนเอง 2). ต องเร ยนร ด วยต วเองแต เพ ยงอย างเด ยว 3). เม อม ความสามารถมากข นก โดนซ อ ต วไปท างานในบร ษ ทขนาดใหญ ค ณส ร ตน ส งห ส ขสว สด (ผ ช วยอ ปนายกฝ ายบร หารสมาคมไทยโลจ สต คส และการผล ต) เห นว า ถ าย งไม ม การพ ฒนาด านทร พยากรบ คคลและด าน IT แล ว ในอนาคตท ง SMEs และบร ษ ท ขนาดใหญ จะไม ม ส กยภาพเพ ยงพอท จะแข งข นก บประเทศอ นอย างแน นอน ค ณประเสร ฐ ไวยาว จม ย (CEO บร ษ ท แปซ ฟ ค เฮลธ แคร (ประเทศไทย) จ าก ด) เห นว า ต องม การให ส ทธ พ เศษหร อแรงจ งใจก บบร ษ ทท ม การท าการว จ ยและพ ฒนา (R&D) รวมถ ง Value Creation เพ อสน บสน นให ท กบร ษ ทเสร มสร างความแข งแกร งให ตนเอง

24 ผ 7-26 ตาราง ผ7-3 รายช อผ เข าร วมประช มกล มย อยเพ อระดมความค ดเห น (FOCUS GROUP) ผ ประกอบการ SMEs และผ สนใจ สมาคม กล มผ ประกอบการ โครงการศ กษาว จ ย ผลกระทบนโยบายและกฎหมายของประเทศในภ ม ภาคอาเซ ยนท ม ต อ SMEs ไทย ว นท 11 ธ นวาคม น. ห อง Chatrium Ballroom, Chatrium Hotel RiversideBangkok ช อ บร ษ ท/หน วยงาน/ สมาคม ต าแหน ง ค ณไตรย ร ตน ส วรรณวล ยกร บร ษ ทมอล แอ คเซสพอร ท ล จ าก ด VP-Legal & HR ค ณออมส น แม นจ กร บร ษ ทด ส ตธาน จ าก ด (มหาชน) VP-Legal and Admistration ค ณส ทธ พงศ เผ อนพ ภพ สมาคมไทยบร การท องเท ยว นายกสมาคมฯ ค ณชยาภรณ อ ตตมะโยธ น บมจ.ป นซ เมนต ไทย ผ ตรวจสอบอาว โส ค ณลาว ลย พงศ ส วภาพ สมาคมว ศวกรท ปร กษา แห งประเทศไทย เลขาน การฝ ายต างประเทศ ดร.ส ว นช ย แสงส ขเอ ยม สมาคมธ รก จคล งส นค าไซโล และห องเย น นายกสมาคมฯ ค ณธ ระโชต ร ตนไตรภพ บร ษ ทไพโอเน ยร แอร คาร โก จ าก ด Inbound Sales Manager ค ณว ลาศ ว องตระก ล โรงแรมรามาดา เดมา กร งเทพฯ Resident Manager ค ณจ ระ ร สม มนตร มน ส สมาคมม คค เทศก อาช พ แห งประเทศไทย อ ปนายก ค ณส วนนท บ ญคล าย สมาคมม คค เทศก อาช พ แห งประเทศไทย เจ าหน าท ค ณพ ชญา บ รพวงศ บร ษ ทกฎหมายเอสซ จ จ าก ด Legal Counsel ค ณประเสร ฐ ไวยาว จม ย บร ษ ทแปซ ฟ ค เฮลธ แคร (ประเทศไทย) จ าก ด CEO ค ณท ฬห ป งเจร ญก ล สมาคมไทยอ ตสาหกรรม ผล ตยาแผนป จจ บ น ผ อ านวยการบร หาร ค ณสมเจตน อาชว บ ลโยบล สมาคมผ ค าอ ญมณ ไทย และเคร องประด บ ผ จ ดการฝ ายว ชาการสมาคมฯ ค ณป ยะมาศ ศ ภทร พย เสนาก ล สมาคมผ ค าอ ญมณ ไทย และเคร องประด บ เจ าหน าท ฝ ายว ชาการสมาคมฯ ค ณณ ช กมลอ มาร สมาคมผ ผล ตปลาป นไทย ผ จ ดการสมาคมฯ

25 ผ 7-27 ช อ บร ษ ท/หน วยงาน/ สมาคม ต าแหน ง สมาคมอ ตสาหกรรม ค ณย ทธนา ศ ลป สรรค ว ชช เคร องน งห มไทย ผ อ านวยการบร หาร ดร.ฉ ตรช ย ตวงร ตนพ นธ สมาคมผ ค าปล กไทย ผ อ านวยการบร หาร ค ณส ร ตน ส งห ส ขสว สด สมาคมไทยโลจ สต คส และการผล ต ผ ช วยอ ปนายกฝ ายบร หาร ค ณว นช ย เร องอ ดม การท องเท ยวแห งประเทศไทย ผ ช วยผ อ านวยการฝ ายส งเสร ม ส นค าท องเท ยว ค ณอ ดม ศร มหาโชตะ สมาคมโรงแรมไทย ท ปร กษาก ตต มศ กด ค ณส มพ นธ แป นพ ฒน สมาคมโรงแรมไทย ท ปร กษาก ตต มศ กด ค ณวช รพงษ ปร ชาว องไวก ล บร ษ ท ออนป า จ าก ด (และในนามนายกสมาคม อ ตสาหกรรมเพลงไทย) ค ณอ มพร ไม ประเสร ฐ บร ษ ทส นธ ไซมอน เอ นเตอร ไพรซ จ าก ด ผ จ ดการ ค ณช มพร ส ขประสงค ผล ท ปร กษาอ สระด าน SME ค ณชน นทร เทพน ภา ธนาคารกร งเทพ จ าก ด (มหาชน) SVP บร หาร Portfolio ค ณศร ส ภา วรรณส ศร ธนาคารกร งเทพ จ าก ด (มหาชน) ผ ช านาญการบร หาร Portfolio ค ณธ ชช ย ศ ภผลศ ร ธนาคารกร งเทพ จ าก ด (มหาชน) SVP ฝ ายกฎหมาย ค ณมนต ท พย น ต พน ธนาคารกร งศร อย ธยา จ าก ด (มหาชน) ผ จ ดการฝ ายอาว โส ค ณส รว ร คล ายมาก ธนาคารกร งศร อย ธยา จ าก ด (มหาชน) รองผ จ ดการฝ าย ค ณว ภา ว นสมส วน Orienta Vista Business Development Manager ค ณด ารง ค วงษ ประย ร Kingsmen CMTI Co., Ltd. Director ค ณรต มา เล งอ ดมลาภ บร ษ ทฟอนเท ยร า จ าก ด Sales Executive ค ณธเนศ แซ ฟ บร ษ ทซ ท เอฟ เทรดด ง จ าก ด Development Manager ค ณร งนภา พงษ ส ข บร ษ ทซ ท เอฟ เทรดด ง จ าก ด Division Manager ค ณชาตร พ ส ทธ โกเมน ธนาคารกส กรไทย Segment Strategy จ าก ด (มหาชน) Specialist (Senior) ค ณณภาพร อร ามร ศม วณ ชย ธนาคารกส กรไทย Segment Strategy ค ณเชฏฐ น เช ยวนาว น ค ณอ คร นทร ส ทธาวสวงศ จ าก ด (มหาชน) ธนาคารกส กรไทย จ าก ด (มหาชน) บรรษ ทประก นส นเช อ อ ตสาหกรรม Specialist (Senior) Segment Strategy Specialist (Junior) ผ ช วยผ จ ดการ

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ

3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ 3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ ในการด าเน นการจ ดท าแผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. หล กการและเหต ผล ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) เป นช มน มสหกรณ ระด บชาต ม สหกรณ ออมทร พย ท วประเทศกว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ย ทธศาสตร 5 การสร างและเช อมโยงเคร อข าย

ย ทธศาสตร 5 การสร างและเช อมโยงเคร อข าย เป าหมาย สร างและเช อมโยงเคร อข ายการเสร มสร างค ณภาพช ว ตการทางานองค กรภาคร ฐ พ ฒนาศ กยภาพแกนน าเคร อข าย ในการท างานเสร มสร างค ณภาพช ว ตการ ทางานองค กรภาคร ฐ ต ดตามและสน บสน นการด าเน นงานของเคร อข

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information