6. ม.ล.พรรธนฉ ตร สว สด ว ฒน * กรรมการสมาคมฯ ประศาสน คร การ กรรมการสมาคมฯ

Size: px
Start display at page:

Download "6. ม.ล.พรรธนฉ ตร สว สด ว ฒน * กรรมการสมาคมฯ ประศาสน คร การ กรรมการสมาคมฯ"

Transcription

1 รายงานการประช มใหญ สาม ญประจาป 2556 สมาคมทร พย ส นทางป ญญาแห งประเทศไทย ว นจ นทร ท 24 ม ถ นายน 2556 เวลา น. ณ. ห องประช มออด ทอเร ยม ช น 26 อาคารศ ภาล ยแกรนด ทาวเวอร บร ษ ท ต ลล ก แอนด ก บบ นส อ นเตอร เนช นแนล จาก ด 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช องนนทร เขตยานนาวา กร งเทพมหานคร *************************************** ผ มาประช ม ผ ไม มาประช ม 1. นายส ตยะพล ส จจเดชะ นายกสมาคมฯ 2. นายโกว ท สมไวย อ ปนายกสมาคมฯ 3. นางดาราน ย ว จนะว ฒ วงศ เลขาธ การสมาคมฯ 4. นางสาวก ลยาร ตน ช นศร วงศ ก ล กรรมการสมาคมฯ 5. ดร.พ นเดช ไกรฤทธ กรรมการสมาคมฯ 6. ม.ล.พรรธนฉ ตร สว สด ว ฒน * กรรมการสมาคมฯ 7. นายส ทธ ศ กด ประศาสน คร การ กรรมการสมาคมฯ 8. นายพ เศษ จ ยาศ กด * กรรมการสมาคมฯ 9. นางสาวรต น ช ก าวหน าช ยมงคล กรรมการสมาคมฯ 10. นางสาวย งล กษณ ไกรฤกษ กรรมการสมาคมฯ 11. นายชาญส ญจ ต งบ รณาก จ* กรรมการสมาคมฯ 12. นายอธ ว ฒน พ ทธะโรจน ธรรม กรรมการสมาคมฯ 13. นายปร ชา เร องว ชาธร กรรมการสมาคมฯ 14. นายไพบ ลย อมรภ ญโญเก ยรต * กรรมการสมาคมฯ ไม ม ผ เข าร วมประช ม สมาช กประเภทตลอดช พและรายป จานวน 322 ท าน กรรมการมาประช มจานวน 15 คน ไม มาประช มจานวน - คน และสมาช กเข าร วมประช ม จานวน 133 คน จากจานวนสมาช กท งหมด 322 คน ครบองค ประช ม

2 -2- เร มประช มเวลา น. ท ประช มม มต เอกฉ นท ให นายส ตยะพล ส จจเดชะ นายกสมาคมทร พย ส นทางป ญญาแห งประเทศไทย ทาหน าท เป นประธานการประช ม และประธานฯมอบหมายให นายกฤษณะ ม งทองคา เป นผ จดรายงานการ ประช ม ระเบ ยบวาระท 1 เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ 1.1 ความร วมม อระหว างสมาคมฯ ก บองค กรต างๆในต างประเทศ (1) Korea Intellectual Property Protection Association ประธานฯแจ งต อท ประช มว าเม อว นท ว นอ งคารท 27 พฤศจ กายน 2555 เจ าหน าท จากหน วยงาน ด งกล าวได เข าพบประธานฯและกรรมการสมาคมฯท านอ นๆเพ อขอคาแนะนาเก ยวก บสมาคมฯและให ข อม ล เบ องต นเก ยวก บหน าท บทบาทของสมาคมทร พย ส นทางป ญญาแห งประเทศไทย ซ งคาดว าในอนาคตสมาคมฯ อาจม ความร วมม อก บหน วยงานด งกล าวในด านต างๆท เก ยวข องก บทร พย ส นทางป ญญาต อไป (2) American Intellectual Property Law Association (AIPLA) ประธานฯแจ งต อท ประช มว าเม อว นอ งคารท 23 เมษายน 2556 หน วยงานด งกล าวได จ ดก จกรรม ร วมก บสมาคมฯ และเม อส ปดาห ท แล วสมาคมฯก ได ร บหน งส อขอบค ณและช นชมกล บมา และแจ งความ ประสงค ในการท จะให ผ แทนจากสมาคมฯเข าร วมเป นว ทยากรในการจ ดก จกรรมการส มมนาขององค กร ด งกล าว ซ งสมาคมฯจะได พ จารณาและจ ดส งบ คคลท ม ความเหมาะสมเข าร วมเป นว ทยากรต อไป (3) International Trademark Association (INTA) ประธานฯแจ งต อท ประช มว าสมาคมฯได ม ความร วมม อก บหน วยงานด งกล าวในหลายบร บทท เก ยวข อง ก บทร พย ส นทางป ญญา โดยเฉพาะในเร องเก ยวก บกฎหมายและการบ งค บใช ส ทธ โดยค ณโกว ท สมไวย อ ป นายกสมาคมฯ ก ได ม ความร วมม อก บบางประเทศในกล มอาเซ ยน โดยเฉพาะสหภาพพม าในด านความร วมม อ ทางด านทร พย ส นทางป ญญาในประเด นเก ยวก บการแก ไขกฎหมายท เก ยวข องอ กด วย มต ท ประช ม : ท ประช มร บทราบ ระเบ ยบวาระท 2 เร องร บรองรายงานการประช มใหญ สาม ญ ประจาป พ.ศ ประธานฯ เสนอรายงานการประช มสาม ญประจาป พ.ศ ประช มเม อว นจ นทร ท 25 ม ถ นายน 2555 ณ. ห องประช มออด ทอเร ยม ช น 26 ศ ภาล ยแกรนด ทาวเวอร บร ษ ท ต ลล ก แอนด ก บบ นส อ นเตอร เนช น แนล จาก ด ให ท ประช มพ จารณาร บรอง

3 มต ท ประช ม : ท ประช มม มต เป นเอกฉ นท พ จารณาร บรองรายงานการประช มสาม ญประจาป พ.ศ ตามท ประธานฯ เสนอ ระเบ ยบวาระท 3 รายงานผลการดาเน นงานของสมาคมฯ ช วงระหว างป พ.ศ ผลการดาเน นงานของสมาคมฯ ช วงระหว างป พ.ศ ประธานฯ แจ งว าในช วงป พ.ศ ท ผ านมาทางสมาคมฯม ผลการดาเน นงานด งต อไปน 1. หน งส อจากส าน กยา ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข ท สธ / ว 1849 ลงว นท 6 ส งหาคม 2555 เร อง ขอเช ญแสดงความเห นและเข าร วมประช มเก ยวก บ (ร าง) ผลกระทบต อข อตกลงการค าเสร ไทย-สหภาพย โรปต อการเข าถ งยา ในว นศ กร ท 24 ส งหาคม 2555 เวลา น. ณ ห องประช มสานใจ 1 ช น 6 อาคารส ขภาพแห งชาต กระทรวงสาธารณส ข 2. การประช มคณะกรรมการสมาคมฯคร งท 4/2555 ณ ห องประช ม William Alfred Tilleke ช น 26 บร ษ ท ต ลล ก แอนด ก บบ นส อ นเตอร เนช นแนล จาก ด ในว นอ งคารท 21 ส งหาคม 2555 เวลา น. 3. หน งส อจากกรมทร พย ส นทางป ญญาท พณ 0706/ ว ลงว นท 17 ก นยายน 2555 เร อง ขอเช ญเข าร วมการส มมนาการปร บปร งแก ไขค ม อการตรวจสอบคาขอร บส ทธ บ ตรและอน ส ทธ บ ตร ในว น อ งคารท 25 ก นยายน 2555 เวลา น. ณ โรงแรมร ชมอนด อาเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร 4. หน งส อจากสาน กงานบร หารและพ ฒนาองค ความร (องค การมหาชน) ท สบร. 03/ว. 337 ลง ว นท 2 ต ลาคม 2555 เร อง ขอเร ยนเช ญร วมการประช มระดมความค ดเทรนด การออกแบบของโลก ประเด น การปร บใช เทรนด ข ามอ ตสาหกรรม ป 2014 ในว นพฤห สบด ท 11 ต ลาคม 2555 เวลา น. ณ ห อง บอลล ม โซนเอ ศ นย การประช มแห งชาต ส ร ก ต กร งเทพฯ 5. หน งส อจากกรมทร พย ส นทางป ญญา ท พณ 0706/ว ลงว นท 16 ต ลาคม 2555 เร อง ขอ เช ญประช มเพ อร บฟ งความค ดเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต เร อง การ พ ฒนาฐานข อม ลส ทธ บ ตรส งประด ษฐ ทางยาเพ อสน บสน นการเข าถ งยาและความม นคงทางยา ในว นพ ธท 24 ต ลาคม 2555 เวลา น. ณ ห องประช มกรมทร พย ส นทางป ญญา ช น 8 ห อง 1 6. หน งส อจากกรมทร พย ส นทางป ญญาท พณ 0703/ 3869 ลงว นท 19 ต ลาคม 2555 เร อง ขอเช ญส งผ แทนร วมเป นว ทยากรบรรยายในการส มมนาเร อง บ กตลาดอาเซ ยนด วยทร พย ส นทางป ญญา : ฟ ล ปป นส ในว นพ ธท 7 พฤศจ กายน 2555 เวลา น. ณ ห องอ นฟ น ต ช น 7 โรงแรม ด เอท ส ล มพ น กร งเทพฯ 7. หน งส อจากส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรมพ ฒนาธ รก จการค า ท พณ /1980 ลงว นท 16 พฤศจ กายน 2555 เร อง ขอความอน เคราะห ข อม ลความเห นเก ยวก บธ รก จของคนต าง ด าว

4 8. หน งส อจากกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ท ทก / ลงว นท 19 พฤศจ กายน 2555 เร อง ขอความอน เคราะห เก บข อม ลด านอ ตสาหกรรมไอซ ท ในการดาเน นโครงการส งเสร ม การลงท นและพ ฒนาธ รก จเพ อเพ มศ กยภาพการแข งข นของผ ประกอบการไอซ ท ส สากล 9. หน งส อจาก Korea Intellectual Property Protection Association เร อง ขอเข าพบนายกสมาคม ทร พย ส นทางป ญญาแห งประเทศไทยเพ อขอคาแนะนาเก ยวก บสมาคมฯและให ข อม ลเบ องต นเก ยวก บหน าท บทบาทของสมาคมทร พย ส นทางป ญญาแห งประเทศไทย ในว นอ งคารท 27 พฤศจ กายน 2555 เวลา น. ณ บร ษ ท ส ตยะพล แอนด พาร ทเนอร ส จาก ด 10. หน งส อจากค ณย งล กษณ ไกรฤกษ กรรมการสมาคมฯ ลงว นท 18 พฤศจ กายน 2555 เร อง ขอ ความอน เคราะห ประชาส มพ นธ เก ยวก บการประช มระหว าง USPTO และ Kenan Institute Asia ในห วข อ Comparative Assessment Study of Patent and Trademark Offices in Southeast Asia ในว นศ กร ท 30 พฤศจ กายน 2554 เวลา น. ณ โรงแรมอ นเตอร คอนต เนนต ล 11. การประช มคณะกรรมการสมาคมฯคร งท 5/2555 ณ ห องประช ม William Alfred Tilleke ช น 26 บร ษ ท ต ลล ก แอนด ก บบ นส อ นเตอร เนช นแนล จาก ด ในว นอ งคารท 20 พฤศจ กายน 2555 เวลา น. 12. หน งส อจากกรมทร พย ส นทางป ญญาท พณ 0703/ ว ลงว นท 26 พฤศจ กายน 2555 เร อง ขอเช ญส งผ แทนร วมเป นว ทยากรบรรยายในการส มมนาเร อง บ กตลาดอาเซ ยนด วยทร พย ส นทางป ญญา : อ นโดน เซ ย (Using IP to Access the AEC Market : Indonesia) ในว นศ กร ท 14 ธ นวาคม 2555 เวลา น. ณ โรงแรม ด เอท ส ล มพ น กร งเทพฯ 13. หน งส อจากกรมทร พย ส นทางป ญญา ท พณ 0707/ว ลงว นท 30 พฤศจ กายน 2555 เร อง ขอเช ญร วมเป นเก ยรต ในงานแถลงข าวเป ดต วโครงการรณรงค สร างจ ตสาน กในการเคารพทร พย ส นทางป ญญา ในขบวนรถไฟฟ าบ ท เอส ในว นพฤห สบด ท 6 ธ นวาคม 2555 เวลา น. ณ บร เวณ EDEN ZONE ช น 2 (ทางเข าหล กจาก SKY WALK) ศ นย การค าเซ นทร ลเว ล ด 14. หน งส อจากกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ท ทก / ว ลงว นท 18 ธ นวาคม 2555 เร อง ขอเร ยนเช ญเข าร วมในพ ธ ลงนามบ นท กข อตกลงความร วมม อการจ ดทาและพ ฒนา มาตรฐานว ชาช พ มาตรฐานอาช พและค ณว ฒ ว ชาช พ สาขาอาช พเทคโนโลย และการส อสาร (ICT) ในว นจ นทร ท 24 ธ นวาคม 2555 เวลา น. ณ ห องประช ม BB 205 โรงแรมเซ นทราศ นย ราชการและคอนเวนช นเซ น เตอร แจ งว ฒนะ ถนนแจ งว ฒนะ หล กส กร งเทพฯ 15. หน งส อของสมาคมทร พย ส นทางป ญญาแห งประเทศไทย เร อง ขอเสนอความเห นเก ยวก บร าง พระราชบ ญญ ต การบร โภคยาส บ พ.ศ.... ลงว นท 22 ธ นวาคม 2555 เพ อเสนอความเห นต อ ฯพณฯ ร ฐมนตร ว าการกระทรวงสาธารณส ข นายประด ษฐ ส นธวณรงค 16. หน งส อจากกรมทร พย ส นทางป ญญาท พณ 0703/ ว. 277 ลงว นท 18 มกราคม 2556 เร อง ขอ เช ญส งผ แทนร วมเป นว ทยากรบรรยายในการส มมนาเร อง บ กตลาดอาเซ ยนด วยทร พย ส นทางป ญญา : มาเลเซ ย -4-

5 และบร ไนดาร สซาลาม (Using IP to Access the AEC Market: Malaysia and Brunei Darussalam) ในว นพ ธท 20 ก มภาพ นธ 2556 เวลา น. ณ ห องอ นฟ น ต ช น 7 โรงแรม ด เอท ส ล มพ น กร งเทพฯ 17. หน งส อจากกรมทร พย ส นทางป ญญาท พณ 0704/ ว. 267 ลงว นท 18 มกราคม 2556 เร อง ขอ เช ญเข าร วมประช มแลกเปล ยนความค ดเห นเก ยวก บการปร บปร งแก ไขรายการส นค าและบร การ ในว น พฤห สบด ท 31 มกราคม 2556 เวลา น. ณ ห องประช ม ห อง 2 สาน กงานปล ดกระทรวง พาณ ชย สนามบ นน า นนทบ ร 18. หน งส อจากคณะกรรมการว สาม ญพ จารณาร างพระราชบ ญญ ต เคร องหมายการค า (ฉบ บท...) พ.ศ.... ลงว นท 8 ก มภาพ นธ 2556 เร อง ขอให พ จารณามอบหมายผ แทนเข าร วมประช มก บคณะกรรมาธ การ ว สาม ญพ จารณาร างพระราชบ ญญ ต เคร องหมายการค า (ฉบ บท...) พ.ศ.... ในว นพ ธท 13 ก มภาพ นธ 2556 เวลา น. ณ ห องประช มคณะกรรมาธ การ หมายเลข 311 ช น 3 อาคารร ฐสภา การประช มคณะกรรมการสมาคมฯคร งท 1/2556 ณ ห องประช ม William Alfred Tilleke ช น 26 บร ษ ท ต ลล ก แอนด ก บบ นส อ นเตอร เนช นแนล จาก ด ในว นพ ธท 13 ก มภาพ นธ หน งส อของสมาคมทร พย ส นทางป ญญาแห งประเทศไทย เร อง ขอน าส งข อม ลคาขอจด ทะเบ ยนส ทธ บ ตรล าช า ลงว นท 18 ก มภาพ นธ 2556 เพ อนาส งข อม ลการพ จารณาคาขอร บส ทธ บ ตรการ ออกแบบล าช าต อนางอ ษณ ศ ร เร อง ผ อานวยการสาน กส ทธ บ ตรการออกแบบ กรมทร พย ส นทางป ญญา 21. การจ ดส มมนาเร อง AEC : ความท าทายของธ รก จไทยในการใช ทร พย ส นทางป ญญาเพ ม ความสามารถในการแข งข น ว นพฤห สบด ท 21 ก มภาพ นธ 2556 ณ ห อง Ballroom 1 โรงแรม เอส 31 ส ข มว ท 22. หน งส อของสมาคมทร พย ส นทางป ญญาแห งประเทศไทย เร อง ขอแสดงความเห นต อประกาศ กระทรวงสาธารณส ข เร อง การเพ มขนาดภาพคาเต อนส ขภาพ บนผล ตภ ณฑ ยาส บ ท ปรากฏในส อหน งส อพ มพ เม อว นท 1 ก มภาพ นธ พ.ศ ลงว นท 21 ก มภาพ นธ 2556 เพ อเสนอความเห นต อ ฯพณฯ ร ฐมนตร ว าการ กระทรวงสาธารณส ข นายประด ษฐ ส นธวณรงค 23. หน งส อจากกรมทร พย ส นทางป ญญาท พณ 0703/ ว. 983 ลงว นท 5 ม นาคม 2556 เร อง ขอ เช ญส งผ แทนร วมเป นว ทยากรบรรยายในการส มมนาเร องบ กตลาดอาเซ ยนด วยทร พย ส นทางป ญญา : ส งคโปร (Using IP to Access the AEC Market: Singapore) ในว นพ ธท 20 ม นาคม 2556 เวลา น. ณ โรงแรม ด เอท ส ล มพ น กร งเทพฯ 24. หน งส อจากกรมทร พย ส นทางป ญญาท พณ 0703/ ว ลงว นท 18 ม นาคม 2556 เร อง ขอ เช ญเข าร วมการส มมนาเร อง ความค บหน าการแก ไขสนธ ส ญญาล สบอน (Lisbon Treaty) ในว นจ นทร ท 1 เมษายน 2556 เวลา น. ณ ห องประช ม ห อง 2 สาน กงานปล ดกระทรวงพาณ ชย สนามบ น น า นนทบ ร 25. หน งส อจากกรมทร พย ส นทางป ญญาท พณ 0705/ ว ลงว นท 28 ม นาคม 2556 เร อง ประช มผ ม ส วนได เส ยท เก ยวข องก บการค มครององค กรแพร เส ยงแพร ภาพ ในว นอ งคารท 30 เมษายน 2556 เวลา น. ณ ห องประช มช น 3 ห อง 30314/1 สาน กงานปล ดกระทรวงพาณ ชย -5-

6 26. หน งส อจากกรมทร พย ส นทางป ญญาท พณ 0703/ ว ลงว นท 4 เมษายน 2556 เร อง ขอ เช ญส งผ แทนร วมเป นว ทยากรบรรยายในการส มมนาเร อง บ กตลาดอาเซ ยนด วยทร พย ส นทางป ญญา : ก มพ ชา และสาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว (Using IP to Access the AEC Market: Cambodia and Lao PDR) ในว นพ ธท 24 เมษายน 2556 เวลา น. ณ ห องอ นฟ น ต ช น 7 โรงแรม ด เอท ส ล มพ น กร งเทพฯ 27. การจ ดการประช ม Roundtable ในประเด นทางด านทร พย ส นทางป ญญาระหว างสมาคม ทร พย ส นทางป ญญาแห งประเทศไทยร วมก บ American Intellectual Property Law Association (AIPLA) ในว น อ งคารท 23 เมษายน 2556 ณ ห องประช ม (Auditorium) ช น 26 บร ษ ท ต ลล ก แอนด ก บบ นส อ นเตอร เนช น แนล จาก ด อาคารศ ภาล ย แกรนด ทาวเวอร (ถนนพระราม 3) 28. หน งส อจากกรมทร พย ส นทางป ญญาท พณ 0703/ ว ลงว นท 25 เมษายน 2556 เร อง ท นฝ กอบรมทร พย ส นทางป ญญาประจาป 2556 (JPO/IPR 2013) ณ กร งโตเก ยว ประเทศญ ป น 29. การจ ดการแข งข นก ฬากระช บม ตรฟ ตบอลชาย (อาว โส) และแชร บอลหญ ง (อาว โส) ระหว าง กรมทร พย ส นทางป ญญาร วมก บสมาคมทร พย ส นทางป ญญาแห งประเทศไทย ในว นเสาร ท 27 เมษายน 2556 ณ สนามก ฬาสถาบ นว ชาการท โอท งามวงศ วาน จ งหว ดนนทบ ร 30. หน งส อจากกรมทร พย ส นทางป ญญาท พณ 0707/ ว ลงว นท 1 พฤษภาคม 2556 เร อง ขอเช ญเข าร วมส มมนาว ชาการในห วข อ ผลกระทบของกฎหมายการแข งข นทางการค าท ไม เป นธรรม (UCA) ของสหร ฐฯ ก บการส งออกไทย ในว นศ กร ท 3 พฤษภาคม 2556 เวลา น. ณ ห องประช ม1 ช น 1 อาคารกรมส งเสร มการค าระหว างประเทศ (ร ชดาภ เษก) 31. หน งส อจากกรมทร พย ส นทางป ญญาท พณ 0701/1886 ลงว นท 2 พฤษภาคม 2556 เร อง ขอขอบค ณ เน องในโอกาสท สมาคมทร พย ส นทางป ญญาแห งประเทศไทยได ให การสน บสน นเง นจานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ วน) ในการจ ดก จกรรมก ฬาภายในกรมทร พย ส นทางป ญญาประจาป 2556 และ ก ฬากระช บม ตรฟ ตบอลชาย (อาว โส) และแชร บอลหญ ง (อาว โส) ร วมก บสมาคมทร พย ส นทางป ญญาแห ง ประเทศไทย ในว นเสาร ท 27 เมษายน 2556 ณ สนามก ฬาสถาบ นว ชาการท โอท งามวงศ วาน จ งหว ดนนทบ ร 32. หน งส อจากกรมทร พย ส นทางป ญญาท พณ 0703/ ว ลงว นท 3 พฤษภาคม 2556 เร อง ขอความอน เคราะห ส งผ แทนเพ อเป นว ทยากรบรรยาย (ภาษาไทย) ในห วข อเร อง การดาเน นธ รก จและการใช ประโยชน ทร พย ส นทางป ญญาของบร ษ ทไทยในประเทศเม ยนมาร ในว นศ กร ท 17 พฤษภาคม 2556 เวลา น. ณ ห อง Ballroom เวท กลาง และห อง Meeting Room 1-2 ศ นย การประช มแห งชาต ส ร ก ต กร งเทพฯ 33. หน งส อจากส าน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอฟต แวร แห งชาต (องค การมหาชน) ลงว นท 9 พฤษภาคม 2556 เร อง ขอเช ญเข าร วมเสนอราคา การจ ดจ างผ ดาเน นการจ ดก จกรรมการให คาปร กษาในการ จดแจ งทร พย ส นทางป ญญาและการจ ดทาข อตกลงการใช ซอฟท แวร (Software License Agreement) 34. หน งส อจากกรมทร พย ส นทางป ญญาท พณ 0706/ ว. 327 ลงว นท 8 พฤษภาคม 2556 เร อง ขอ เช ญประช มร บฟ ง/แลกเปล ยนความค ดเห นเก ยวก บร างค ม อการตรวจสอบส ทธ บ ตรการประด ษฐ และอน -6-

7 ส ทธ บ ตรสาขาเคม และเภส ชภ ณฑ ในว นพ ธท 15 พฤษภาคม 2556 เวลา น. ณ ห องประช มสาน ก ปล ดกระทรวงพาณ ชย ช น 3 ห อง 30314(2) 35. หน งส อจากกรมทร พย ส นทางป ญญาท พณ 0703/ ว ลงว นท 15 พฤษภาคม 2556 เร อง ขอเช ญเข าร วมงานส มมนา บ กตลาดอาเซ ยนด วยทร พย ส นทางป ญญา : เม ยนมาร ในว นศ กร ท 17 พฤษภาคม 2556 เวลา น. ณ ศ นย การประช มแห งชาต ส ร ก ต กร งเทพฯ 36. หน งส อจากกรมทร พย ส นทางป ญญาท พณ 0702/ ว ลงว นท 16 พฤษภาคม 2556 เร อง ขอเร ยนเช ญเข าร วมการประช มทางว ชาการ (Focus Group) เพ อระดมความเห น เร อง กฎหมายว าด วยความร บ ผ ดของเจ าของพ นท กรณ อน ญาตให บ คคลอ นใช พ นท เพ อการจาหน ายส นค าละเม ดล ขส ทธ และเคร องหมาย การค า ในว นพฤห สบด ท 30 พฤษภาคม 2556 เวลา น. ณ ห องประช ม (Auditorium) ช น 26 บร ษ ท ต ลล ก แอนด ก บบ นส อ นเตอร เนช นแนล จาก ด อาคารศ ภาล ย แกรนด ทาวเวอร (ถนนพระราม 3) 37. หน งส อจากสถาบ นว จ ยและให คาปร กษาแห ง มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เร อง ขอเช ญเข าร วม ส มมนาเพ อส ารวจความค ดเห นเก ยวก บภารก จภาคร ฐท สามารถถ ายโอนให ภาคประชาส งคม/ช มชนเข ามาม บทบาทร วมดาเน นการหร อดาเน นการแทนภาคร ฐในการจ ดบร การสาธารณะ ลงว นท 21 พฤษภาคม 2556 ในว นพ ธท 5 ม ถ นายน 2556 เวลา น. ณ ห อง ร. 102 คณะร ฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ท า พระจ นทร 38. การประช มคณะกรรมการสมาคมฯคร งท 2/2556 ณ ห องประช ม William Alfred Tilleke ช น 26 บร ษ ท ต ลล ก แอนด ก บบ นส อ นเตอร เนช นแนล จาก ด ในว นพ ธท 22 พฤษภาคม 2556 มต ท ประช ม : ท ประช มร บทราบ -7- ระเบ ยบวาระท 4 การพ จารณาและอน ม ต งบด ลสมาคมฯ 4.1 ประธานฯมอบหมายให นางสาวก ลยาร ตน ช นศร วงศ ก ล เหร ญญ กสมาคมฯ เป นผ รายงานงบด ล ของสมาคมฯประจาป พ.ศ ท ผ านมา โดยม รายละเอ ยดด งต อไปน ด งน นางสาวก ลยาร ตน ฯ แจ งต อท ประช มว า ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2555 งบด ลของสมาคมฯ ม รายละเอ ยด - ส นทร พย หม นเว ยน 767, บาท - หน ส นหม นเว ยน 12, บาท - ท นสะสม 754, บาท - รวมหน ส นและท นสะสม 767, บาท

8 สาหร บงบกาไรขาดท นของสมาคมฯ ม ด งน - รายร บ 61, บาท - รายจ าย 37, บาท - รวมกาไรส ทธ 24, บาท -8- มต ท ประช ม : ท ประช มร บทราบ และม มต เป นเอกฉ นท เห นชอบงบด ลฯตามท เสนอ 4.2 การแต งต งผ ตรวจสอบบ ญช และค าตอบแทน นางสาวก ลยาร ตน ฯ ขอให ท ประช มร บรองการแต งต งนายประกอบ ส รว จ ตร ผ สอบบ ญช ร บอน ญาต ทะเบ ยนท 9561 เป นผ ตรวจสอบบ ญช และขออน ม ต ค าตรวจสอบบ ญช จานวน 12, บาท (หน งหม นสอง พ นบาทถ วน) หากม ค าใช จ ายในการดาเน นการท เพ มเต มจากท กาหนดไว จะแจ งให สมาคมฯ ทราบก อน ดาเน นการ มต ท ประช ม : ท ประช มม มต เป นเอกฉ นท แต งต งผ ตรวจสอบบ ญช และอน ม ต ค าใช จ ายในการตรวจสอบ บ ญช ตามท เสนอ ระเบ ยบวาระท 5 การเล อกต งกรรมการสมาคมฯช ดใหม ประจาป พ.ศ ประธานฯแจ งต อท ประช มว า ตามข อบ งค บของสมาคมฯข อท 19 ได กาหนดให กรรมการสมาคมฯม วาระการดารงตาแหน งคราวละ 2 ป น บแต ว นท ได ร บการเล อกต ง แต กระทรวงมหาดไทยจะน บวาระการดารง ตาแหน งของกรรมการสมาคมฯน บแต ว นท ได ร บการจดทะเบ ยนแต งต งอย างเป นทางการ ด งน น วาระการดารง ตาแหน งของกรรมการสมาคมฯช ดป จจ บ นจ งครบวาระทางทะเบ ยนใน เด อนพฤษภาคม พ.ศ เน องจาก ได ร บการจดทะเบ ยนแต งต งเม อว นท 6 พฤษภาคม พ.ศ ส งผลให สมาคมฯต องดาเน นการจ ดการเล อกต ง กรรมการสมาคมฯช ดใหม ในการประช มสาม ญประจาป พ.ศ ตามข อบ งค บด งกล าว แต ท งน ข อเท จจร ง ในทางปฏ บ ต ของสมาคมฯจะย ดถ อวาระการดารงตาแหน งของกรรมการสมาคมฯ น บแต ว นท ได ร บการเล อกต ง ในท ประช มสาม ญประจาป ซ งหากน บวาระตามแนวทางด งกล าวแล วคณะกรรมการช ดป จจ บ นจะหมดวาระการ ดารงตาแหน งในป พ.ศ ส งผลให การน บวาระการดารงตาแหน งทางทะเบ ยน ก บวาระตามแนวทางปฏ บ ต ของสมาคมฯไม สอดคล องก น ด งน น เพ อให วาระการดารงตาแหน งทางทะเบ ยน ก บวาระตามแนวทางปฏ บ ต ของสมาคมฯม ความถ กต องตรงก น ด งน น ในการประช มสาม ญประจาป พ.ศ ในคร งน สมาคมฯจ งได จ ด ให ม การเล อกต งกรรมการสมาคมฯช ดใหม ข น โดยกรรมการสมาคมฯช ดเด มน น ได ม การแถลงลาออกร วมก น ในการประช มคณะกรรมการสมาคมฯคร งท 2/2556 โดยไม ต องใช ใบลาออกเป นท เร ยบร อยแล ว จ งขอให ท ประช มเสนอรายช อกรรมการสมาคมฯช ดใหม ประจาป พ.ศ เพ อร บการเล อกต งต อไป

9 -9- นายปร ชา เร องว ชาธร ได เสนอรายช อบ คคลท จะเข าร บการเล อกต งเป นกรรมการสมาคมฯทร พย ส นทาง ป ญญาแห งประเทศไทย ด งม รายนามต อไปน ลาด บ ช อ - สก ล บร ษ ท/หน วยงาน 1 นายส ตยะพล ส จจเดชะ บร ษ ท ส ตยะพล แอนด พาร ทเนอร ส จาก ด 2 นายเท ยนช ย ป นว เศษ บร ษ ท โมช น พ คเจอร แอสโซซ เอช น (ประเทศไทย) จาก ด 3 นายโกว ท สมไวย บร ษ ท ลอว พล ส จาก ด 4 นางดาราน ย ว จนะว ฒ วงศ บร ษ ท ต ลล ก แอนด ก บบ นส อ นเตอร เนช นแนล จาก ด 5 นางสาวก ลยาร ตน ช นศร วงศ ก ล บร ษ ท ชวล ต แอนด แอซโซซ เอทส จาก ด 6 ดร.พ นเดช ไกรฤทธ บร ษ ท เดชอ ดม แอนด แอสโซซ เอทส จาก ด 7 นายอภ ว ตต คงส วรรณ บร ษ ท สาน กกฎหมายดาเน น สมเก ยรต และบ ญมา จาก ด 8 นายส ทธ ศ กด ประศาสน คร การ บร ษ ท จ ดเก บล ขส ทธ ไทย จาก ด 9 นายมน ญ ช างชาน บร ษ ท เราส แอนด โค อ นเตอร เนช นแนล (ประเทศไทย) จาก ด 10 นายพ เศษ จ ยาศ กด สมาคมการค าผ ประกอบธ รก จบ นเท งไทย 11 นายปร ชา เร องว ชาธร บร ษ ท คน งแอนด พาร ทเนอร สอ นเตอร เนช นแนล คอนซ ลแตนท ซ จาก ด 12 นางสาวย งล กษณ ไกรฤกษ บร ษ ท เอสแอนด ไอ อ นเตอร เนช นแนล จาก ด 13 นางสาวรต น ช ก าวหน าช ยมงคล บร ษ ท ท ปร กษากฎหมายสากล จาก ด 14 นายไพบ ลย อมรภ ญโญเก ยรต บร ษ ท ท ปร กษากฎหมาย ไพบ ลย จาก ด 15 นายชาญส ญจ ต งบ รณาก จ บร ษ ท เบเคอร แอนด แม คเค นซ จาก ด มต ท ประช ม : เน องจากไม ม ผ เสนอต วเข าร บการเล อกต งอ ก ท ประช มจ งม มต เป นเอกฉ นท เห นชอบให กรรมการสมาคมฯช ดใหม ท ง 15 ท าน ตามรายช อท ได ร บการเล อกต งข างต นเป นคณะกรรมการบร หารสมาคมฯ ประจาป พ.ศ โดยไม ม การแข งข น และม มต เห นชอบเป นเอกฉ นท ให นายทะเบ ยนสมาคมฯ หร อ นายกฤษณะ ม งทองคา เป นผ ม อานาจในการย นคาขอจดทะเบ ยนการแต งต งกรรมการของสมาคมฯข นใหม ท ง ช ด ตลอดจนให ม อานาจในการแก ไขตกเต มเอกสาร ลงลายม อช อ ย นเอกสาร หร อกระทาการอ นๆท จาเป นตาม สมควร อ นเก ยวก บการจดทะเบ ยนเปล ยนแปลงของสมาคมฯด งกล าว ต อเจ าหน าท และหน วยงานท เก ยวข องให สาเร จล ล วงต อไป

10 ต อมาคณะกรรมการสมาคมฯช ดใหม ท ได ร บการเล อกต ง ได ม มต เห นชอบเป นเอกฉ นท ในการเล อกให นายส ตยะพล ส จจเดชะ ดารงตาแหน งนายกสมาคม และนายเท ยนช ย ป นว เศษ ดารงตาแหน ง อ ปนายกสมาคม และนายส ตยะพล ส จจเดชะ นายกสมาคมฯ ได แต งต งให กรรมการสมาคมฯท ได ร บการเล อกต งท านอ นๆดารง ตาแหน งต างๆในสมาคมฯตามข อบ งค บของสมาคมฯข อท 15 โดยม รายละเอ ยดด งต อไปน -10- ลาด บ ช อ - สก ล ตาแหน ง 1 นายส ตยะพล ส จจเดชะ นายกสมาคม 2 นายเท ยนช ย ป นว เศษ อ ปนายกสมาคม 3 นายโกว ท สมไวย กรรมการและฝ ายว ชาการต างประเทศ 4 นางดาราน ย ว จนะว ฒ วงศ กรรมการและเลขาธ การ 5 นางสาวก ลยาร ตน ช นศร วงศ ก ล กรรมการและฝ ายว ชาการด านส ทธ บ ตร 6 ดร.พ นเดช ไกรฤทธ กรรมการและฝ ายว ชาการด านเทคโนโลย สารสนเทศ 7 นายอภ ว ตต คงส วรรณ กรรมการและฝ ายว ชาการด านเคร องหมายการค า 8 นายส ทธ ศ กด ประศาสน คร การ กรรมการและประชาส มพ นธ 9 นายมน ญ ช างชาน กรรมการและฝ ายว ชาการด านเคร องหมายการค า 10 นายพ เศษ จ ยาศ กด กรรมการและฝ ายว ชาการด านล ขส ทธ 11 นายปร ชา เร องว ชาธร กรรมการและประชาส มพ นธ 12 นางสาวย งล กษณ ไกรฤกษ กรรมการและฝ ายว ชาการด านส ทธ บ ตร 13 นางสาวรต น ช ก าวหน าช ยมงคล กรรมการและนายทะเบ ยนและเหร ญญ ก 14 นายไพบ ลย อมรภ ญโญเก ยรต กรรมการและฝ ายว ชาการด านเทคโนโลย สารสนเทศ 15 นายชาญส ญจ ต งบ รณาก จ กรรมการและฝ ายว ชาการด านบ งค บใช ส ทธ มต ท ประช ม : ท ประช มร บทราบและม มต เห นชอบเป นเอกฉ นท ระเบ ยบวาระท 6 เร องอ นๆ 6.1 ประธานฯขอให สมาช กในท ประช มร วมก นเสนอข อม ลเก ยวก บประเด นทางด านทร พย ส นทาง ป ญญาต อท ประช มเพ อประโยชน ต อสมาช กท านอ นๆต อไป นายร ทร นพค ณ สาน กงานกฎหมายดาเน น สมเก ยรต และบ ญมา สอบถามต อท ประช มถ งความค บหน า ในประเด นเก ยวก บกฎหมายล ขส ทธ

11 นายส ทธ ศ กด ประศาสน คร การ แจ งต อท ประช มว า เม อช วงเช าท ผ านมาทางกรมทร พย ส นทางป ญญาได ร วมแถลงความค บหน าในประเด นเก ยวก บกฎหมายล ขส ทธ และท ศทางเก ยวก บการป องก นและปราบปรามการ ละเม ดทร พย ส นทางป ญญาผ านทางสถาน โทรท ศน ช อง 9 ซ งทาง USTR ได แจ งว าจะไม ลดระด บสถานะจ บตา มองเป นพ เศษ (Priority Watch List : PWL) ของประเทศไทย ด วยเหต ผลท ประเทศไทยไทยย งไม ม การแก ไข กฎหมายล ขส ทธ ใน 2 ประเด นหล ก ค อ - กฎหมายเก ยวก บการล กลอบแอบถ ายในโรงภาพยนตร และ - กฎหมายเก ยวก บความผ ดของเจ าของสถานท ท ม การจาหน ายส นค าละเม ดทร พย ส นทางป ญญา ท งน ส าน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กาได ให ความเห นว ากฎหมายเก ยวก บการล กลอบแอบถ ายในโรง ภาพยนตร น น ประเทศไทยย งไม ม การบ งค บใช กฎหมายในเร องด งกล าวเท าท ควร นอกจากน หล งจากท ประเทศไทยได ม การออกประกาศของคณะกรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการ โทรท ศน และก จการโทรคมนาคมแห งชาต (กสทช.) ส งหน งท จะเป นการรบกวนผ ทรงส ทธ ในการถ ายทอดการ แข งข นก ฬาระด บมวลมน ษยชาต 7 รายการน นค อ ผ ได ร บส ทธ จะต องม การถ ายทอดผ านฟร ท ว เท าน นเพ อให คน ด อยโอกาสสามารถเข าถ งได ซ งในเร องด งกล าวน น นายไพบ ลย อมรภ ญโญเก ยรต ก ได ม การออกมาให ความเห นผ านทางช องทางต างๆอย างแพร หลายว าประกาศ กสทช. ด งกล าวเป นกฎหมายลาด บต าช นกว า กฎหมายล ขส ทธ แต กล บมาจาก ดส ทธ ของผ ทรงส ทธ ตามพระราชบ ญญ ต ล ขส ทธ พ.ศ ซ งทางอาร เอส ในฐานะผ ได ร บล ขส ทธ การถ ายทอดการแข งข นฟ ตบอลโลกท ประเทศบราซ ล ก ได ย นฟ อง กสทช. และศาล ปกครองก ได ร บคาร องไปแล วเม อว นท 16 พฤษภาคม 2556 ท ผ านมา พร อมให เหต ผลว าเหต ใดจะต องม การ ควบค มเฉพาะ 7 รายการตามประเทศด งกล าว และการจะใช ประกาศฉบ บด งกล าวมาบ งค บก บผ ท ถ อส ทธ ก อน หน า สาหร บกรณ องค กรจ ดเก บล ขส ทธ น น กรมทร พย ส นทางป ญญาก ได ม การนาเอากฎหมายของกรมการค า ภายใน ค อ พระราชบ ญญ ต ว าด วยราคาส นค าและบร การ พ.ศ มาจ ดระเบ ยบเร องการจ ดเก บ โดยผ ท จะนา เพลงไปอน ญาตให บ คคลอ นใช จะต องนาเพลงไปข นทะเบ ยน และผ ท จะเห นต วแทนของเพลงจะต องอย ภายใต บร การควบค ม แต ป จจ บ นก ได ม แนวความค ดในการยกร างกฎหมายให อย ภายใต ความควบค มของกรมทร พย ส น ทางป ญญาต อไป ส วนประเด นอ นทางด านล ขส ทธ น าจะเป นเร องความร บผ ดชอบของ Internet Service Provider (ISP) ได ร บข อม ลว ากฎหมายฉบ บด งกล าวอย ระหว างการพ จารณา และคาดว าน าจะใช ระยะเวลาอ กส กระยะหน ง ก อนท จะม การประกาศใช นายร ทร นพค ณ กล าวเสร มว า ป จจ บ นกฎหมายล ขส ทธ ม ร างแก ไขอย 2 ฉบ บ แต ย งไม ทราบความ ค บหน าในกระบวนการแก ไขเท าท ควร ประธานฯ กล าวว า หากสมาคมฯได ร บเช ญเข าร วมการพ จารณาแก ไขกฎหมายในเร องล ขส ทธ ก ขอ รบกวนให นายร ทร นพค ณ เข าร วมเป นผ แทนในนามของสมาคมฯต อไป -11-

12 ประธานฯ สอบถามค ณโกว ท สมไวย ว าม ความค บหน าในประเด นด านทร พย ส นทางป ญญาท จะแจ งต อ ท ประช มหร อไม ค ณโกว ท สมไวย แจ งว าในส วนของ International Trademark Association (INTA) ม 2 ประเด นหล ก ค อ International Trademark Association (INTA) จะม การจ ดประช มท ทว ปเอเช ยคร งแรกในเด อนพฤษภาคม 2557 ซ งน บว าเป นโอกาสอ นด ท สมาช กจะเข ารวมการประช มด งกล าว สาหร บในประเด นของ APAA น น จะม การจ ดประช มในเด อนต ลาคม 2556 ณ ประเทศเว ยดนาม จ ง อยากให สมาช กของสมาคมฯร วมก นสม ครเป นสมาช กและเข าร วมการประช มก บองค กรด งกล าวต อไป นางดาราน ย ว จนะว ฒ วงศ กล าวเสร มว า ในข อท 5 ของผลการดาเน นงานของสมาคมฯ เร อง การ ประช มเพ อร บฟ งความค ดเห น และข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต เร อง การพ ฒนา ฐานข อม ลส ทธ บ ตรส งประด ษฐ ทางยาเพ อสน บสน นการเข าถ งยาและความม นคงทางยา ในว นพ ธท 24 ต ลาคม 2555 ซ งตนได เป นต วแทนของสมาคมฯเข าร วมการประช มด งกล าว จ งขอเร ยนให ทราบว าทางผ แทนของ สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยาท เข าร วมการประช มได ม การร องขอทางกรมทร พย ส นทางป ญญาให ม การ แจ งรายการส ทธ บ ตรท ม การจดทะเบ ยนใหม ให ทางสาน กงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบโดยเร ว ซ งในท ประช มก ได ม การแสดงความเห นก นในประเด นด งกล าวอย างกว างขวาง ซ งกรมฯและสมาคมฯได แสดงความ ก งวลว าสาระส าค ญของส ทธ บ ตรเป นเร องของความใหม ด งน น หากจะม การเป ดเผยข อม ล จะสามารถเป ดเผย ข อม ลส วนใดได บ าง และเท าท ทราบล าส ดน น ทางกรมฯได ม การเป ดเผยข อม ลของคาขอจดทะเบ ยนส ทธ บ ตรท ย นขอจดทะเบ ยนไว โดยย งไม ได ร บการตรวจสอบจากทางเจ าหน าท จ งอยากให สมาช กท กท านเข าไปด ข อม ลท เว บไซต ด งกล าวและช วยก นว เคราะห ว าการเป ดเผยข อม ลด งกล าวสามารถทาได มากน อยเพ ยงใด นอกจากน ในส วนของผลการดาเน นงานของสมาคมฯ ข อท 15 น น สมาคมฯได พ ดถ งเฉพาะในประเด น ด านทร พย ส นทางป ญญาเท าน น และข อม ลด งกล าวได ม การนาลงเว บไซต ของสมาคมฯแล ว ซ งหากท านสมาช ก ม ประเด นความเห นเพ มเต มในประเด นอ นๆ ก ขอให ร วมก นแสดงความค ดเห นเพ มเต มกล บมาย งสมาคมฯต อไป และในส วนของการเพ มขนาดคาเต อนส ขภาพจาก 55% เป น 85% สมาคมฯก ได ทาจดหมายเสนอความเห นไปย ง หน วยงานท เก ยวข องต างๆ อาท กระทรวงพาณ ชย และกระทรวงสาธารณส ขว าประกาศด งกล าวจะเป นการ กระทบต อส ทธ ในทร พย ส นทางป ญญาของผ ทรงส ทธ เป นอย างย ง ประธานฯสอบถามต อท ประช มเพ มเต มว า สมาช กท านใดม ประเด นอ นๆเพ มเต มหร อไม นางสาวรามฤด โมกขะเวส บร ษ ท ต ลล ก แอนด ก บบ นส อ นเตอร เนช นแนล จาก ด ป จจ บ นทางบร ษ ทฯ ได ม ความร วมม อก บกรมทร พย ส นทางป ญญา ในโครงการศ กษาว จ ยทางกฎหมายว าด วยความร บผ ดของเจ าของ พ นท กรณ อน ญาตให บ คคลอ นใช พ นท เพ อการจาหน ายส นค าละเม ดล ขส ทธ และเคร องหมายการค า ซ งในว นท 29 กรกฎาคม 2556 จะม การจ ดประช มร บฟ งความค ดเห นจากเจ าของสถานท และในว นท 6 ก นยายน 2556 จะม การจ ดส มมนาฯซ งจะได ม หน งส อเช ญสมาช กสมาคมฯอย างเป นทางการอ กคร งหน ง และในช วงเวลาระหว างน ทางคณะผ ว จ ยอาจม หน งส อขอเข าส มภาษณ สมาช กบางท านเพ อขอความเห นเพ มเต มต อไป -12-

13 -13- มต ท ประช ม : ท ประช มร บทราบ 6.2 ความค บหน าการแก ไขพระราชบ ญญ ต เคร องหมายการค า พ.ศ ประธานฯแจ งต อท ประช มว าท ผ านมา ผ แทนของสมาคมฯจะได เข าร วมการพ จารณาการจ ดทาและ พ จารณาร างแก ไขพระราชบ ญญ ต เคร องหมายการค าในหลายฉบ บ แต ณ ขณะน ย งไม ทราบว าการแก ไขกฎหมาย อย ในข นตอนใด จ งขอเร ยนถามต อท ประช มในประเด นด งกล าว ค ณมน ญฯ กรรมการสมาคมฯ ได เร ยนแจ งต อท ประช มว าความค บหน าต อท ประช มว า ได ม โอกาสเร ยน ปร กษาก บท านผ อานวยการส าน กเคร องหมายการค า และทราบว าป จจ บ นร างการแก ไขพระราชบ ญญ ต เคร องหมายการค าม อย 2 ฉบ บค อ - ร างแก ไขเพ อขยายความค มครองเคร องหมายการค าเส ยงและกล น ร างฉบ บด งกล าวได ผ านการ พ จารณาวาระ 3 วาระจากสภาผ แทนฯเร ยบร อยแล ว และเร องได เข าส วาระการพ จารณาของว ฒ สภาพ จารณา ซ งว ฒ สภาได พ จารณาเร ยบร อยแล ว และไม เห นด วยเพ ยงประเด นเด ยวค อ การม ผลใช บ งค บของเคร องหมาย การค ากล น เน องจากร างฉบ บด งกล าวได กาหนดให ม ผลใช บ งค บภายใน 90 ว น น บแต ว นท ประกาศในราชก จจา น เบกษา แต ว ฒ สภาเห นว าในเร องของเคร องหมายการค ากล นน น ควรจะขยายเวลาการใช บ งค บออกไปเป น 2 ป น บแต ว นท ประกาศในราชก จจาน เบกษา ว ฒ สภาจ งได ส งร างกฎหมายฉบ บด งกล าวกล บไปให สภาผ แทนฯ พ จารณาว าจะยอมร บการแก ไขในประเด นด งกล าวหร อไม หากไม เห นด วยก ต องม การจ ดต งกรรมาธ การร วมก น เพ อหาข อสร ป ซ งภายหล งจากได ข อสร ปแล วก จะม การเสนอให นายกร ฐมนตร เพ อท ลเกล าฯให ม การลงพระ ปรมาภ ไธย แต อย างไรก ตาม ท านผ อานวยการสาน กเคร องหมายการค าได แจ งว า เน องจากจะม การเป ดประช ม สภาฯภายในในเด อนส งหาคม 2556 ด งน น ร างกฎหมายฉบ บด งกล าวน าจะม การประกาศใช ประมาณส นป 2556 หร อต นป ร างท จ ดทาข นเพ อรองร บการเข าเป นภาค พ ธ สารมาดร ด ร างกฎหมายฉบ บด งกล าวได ผ านการ พ จารณาของสาน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กาแล ว และอย ระหว างการเสนอให คณะร ฐมนตร เพ อนาร างด งกล าว เข าส การพ จารณาของสภาผ แทนราษฎร ด งน น ภายในป 2556 ประเทศไทยจ งไม อาจเข าร วมเป นภาค พ ธ สาร มาดร ดได ท น ประธานฯ กล าวเสร มว า ท ผ านมาประธานฯก บค ณดาราน ย ฯได เข าร วมการประช มให ความเห นเร อง กล นและเส ยง ซ งในเร องเส ยงน นไม น าจะไม ม ป ญหา แต ผ เข าร วมการประช มซ งเป นเจ าของอ ตสาหกรรม ประเภทยางรถยนต ได แสดงความเห นในทางท ค อนข างก งวลว าประเทศไทยย งไม น าจะพร อมท ให ความค มครอง เร องเคร องหมายการค ากล น และได ยกต วอย างประเทศญ ป นท เข าร วมเป นภาค พ ธ สารมาดร ด แต ก ไม อน ญาตให ม การจดทะเบ ยนเคร องหมายการค ากล น ซ งในท ประช มก ค อนข างท จะคล อยด วยในประเด นด งกล าว มต ท ประช ม : ท ประช มร บทราบ

14 -14- ประธานฯ ได กล าวขอบค ณสมาช กสมาคมฯท เข าร วมประช มในว นน และขอขอบค ณคณะกรรมการ และท มงานของสมาคมฯท กท าน ณ ท น และหว งเป นอย างย งว าคณะกรรมการช ดใหม ท ได ร บการเล อกต งใน ว นน คงจะได ร บความร วมม อจากท านสมาช กสมาคมฯ ท กท านเป นอย างด ตลอดการดารงตาแหน งในวาระ ป ดประช ม เวลา น.

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนช มชนบ งบา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โปรดเก บไว ใช ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน ง สารบ ญ หน า ค าน า บทท ๑ โครงสร างและระบบบร

More information

หน งส อเช ญประช มสาม ญผ ถ อห นประจ ำป 2558

หน งส อเช ญประช มสาม ญผ ถ อห นประจ ำป 2558 หน งส อเช ญประช มสาม ญผ ถ อห นประจ ำป 2558 บร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จ ำก ด (มหาชน) ว นอ งคารท 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห องบอลร ม 1 ช น 3 โรงแรม ด เอมเมอร ร ล ถนนร ชดาภ เษก ด นแดง กร งเทพมหานคร เลขท

More information

สมาคมไทยธ รก จการท องเท ยว (ATTA)

สมาคมไทยธ รก จการท องเท ยว (ATTA) สมาคมไทยธ รก จการท องเท ยว (ATTA) เอกสารประกอบการประช มใหญ สาม ญประจำป 2557 ว นอ งคารท 31 ม นาคม 2558 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห องนภาล ยบอลร ม โรงแรมด ส ตธาน ถนนพระรามส ส ลม กร งเทพฯ สมาคมไทยธ รก จการท องเท

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑ คานา คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผ บร หารและพน กงานต างตระหน กถ งความ ส าค ญของการก าก บ ด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ซ งเป นท ยอมร บโดยท วไปว าเป นป จจ ยหล กท แสดง ให เห นถ งการม ระบบบร หารจ ดการท

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด โดย กล มงานส งเสร มการพ ฒนาช มชน ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด โทร 0-4351-1260 ต

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว นอ งคารท 25 ต ลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว นอ งคารท 25 ต ลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว นอ งคารท 25 ต ลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา

หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา รายงานการต ดตามและประเม นผลการปฏ ร ปการศ กษา ในวาระครบรอบ 3 ป ของการประกาศใช พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา ส าน กประเม นผลการจ ดการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ส าน

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก.

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ก. รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว พ.ศ. 2554 2557 ก (1) รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) การด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว

More information

1. นโยบายการกำก บด แลก จการ

1. นโยบายการกำก บด แลก จการ การกำก บด แลก จการ การกำก บด แลก จการ 1. นโยบายการกำก บด แลก จการ คณะกรรมการบร ษ ท กร งเทพประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด โดยย ดหล ก ความโปร งใส ถ กต อง และเป นธรรม

More information

การกำาก บด เเลการบร หารท ด

การกำาก บด เเลการบร หารท ด การกำาก บด เเลการบร หารท ด การกำาก บด แลก จการท ด ม สถานะเป นร ฐว สาหก จภายใต การก าก บของภาคร ฐ (กระทรวงการคล งและหน วยงานก าก บด แลตามกฎหมาย ท เก ยวข อง) ธนาคารได ย ด หล กการและแนวทางการก าก บด แลท ด

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด

แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด พ.ศ.2535 รวบรวม โดย พ นเอก พลภ ทร เร องสอน รองผ อานวยการสาน กบร หารส งอ ปกรณ กรมส งกาล งบาร งทหาร กองบ ญชาการกองท พไทย กจก.สบส.กบ.ทหาร สารบ ญ หน า คานา ระเบ ยบสาน กนายกร

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ คณะกรรมการธนาคารไทยพาณ ชย จำก ด (มหาชน) ได ตระหน กถ ง ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด ท จะทำให ธนาคารเต บโต ได อย างย งย น รวมท งจะเสร มสร างความเช อม นแก ผ

More information

ค ม อ การด าเน นโครงการ

ค ม อ การด าเน นโครงการ ค ม อ การด าเน นโครงการ ส งเสร มการระง บข อพ พาทเพ ออ านวยความเป นธรรมแก ประชาชน คนไทยให ได อภ ยเป น กองส งเสร มการระง บข อพ พาท กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ บร หารโครงการส งเสร มการระง

More information

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕ ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา เป นราชการบร หารส วน ภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ม ภารก จและ อ านาจหน าท เก ยวก บการพ ฒนาส งคม

More information

รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.)

รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.) รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.) ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร...3 รายงานผลการดาเน นงานการจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน

More information

สารบ ญ. Code Of Practice สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ กล มธ รก จอาหาร ท ปโก

สารบ ญ. Code Of Practice สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ กล มธ รก จอาหาร ท ปโก สารบ ญ หน า 1/25 สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ 1. ร ปแบบองค ประกอบ 2. อานาจหน าท 2.1 อานาจหน าท คณะกรรมการบร ษ ท 2.2 อานาจหน าท คณะกรรมการบร หาร 2.3 อานาจหน าท กรรมการผ

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานประจำ ป 2557 สำาน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน. Annual Report 2014 Office of the Permanent Secretary. www.mol.go.th

รายงานประจำ ป 2557 สำาน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน. Annual Report 2014 Office of the Permanent Secretary. www.mol.go.th รายงานประจำ ป 2557 สำาน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน Annual Report 2014 Office of the Permanent Secretary www.mol.go.th สำ น กงานปล ดกระทรวงแรงงาน Office of the Permanent Secretary คำ นำ รายงานประจ ำป 2557 ส

More information

รายงานของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม

รายงานของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม รายงานของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม ตลอดระยะเวลา 3 ป (2549 2551) ท ธนาคารได ดำเน นการรณรงค เร องบรรษ ทภ บาลจนกลายเป น ว ฒนธรรมขององค กร น บว าประสบความสำเร จเป นอย างย ง ท งทางด านการตอบร

More information

บ นท กข อความ (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ดกาแพงเพชร

บ นท กข อความ (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ดกาแพงเพชร บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด กล มย ทธศาสตร ฯ โทร ๐-๕๕๗๐-๕๐๘๙-๙๐ ท กพ ๐๐๓๑/๐๙๖ ว นท ๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๕ เร อง ส งรายงานผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ของสาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด เร ยน ปล

More information