รายงาน การประช มการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ส ความเป นเล ศ (EdPEx) มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Size: px
Start display at page:

Download "รายงาน การประช มการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ส ความเป นเล ศ (EdPEx) มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม"

Transcription

1 รายงาน การประช มการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ส ความเป นเล ศ (EdPEx) มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คร งท ๔/๒๕๕๕ ว นอ งคารท ๒๘ ส งหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห องประช มเอ องมอนไข ช น ๒ อาคารราชภ ฏเฉล มพระเก ยรต

2 รายงานการประช ม โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ (EdPEx) มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ว นท ๒๘ ส งหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๑.๐๐ น. ณ ห องประช มเอ องมอนไข ช น ๒ อาคารราชภ ฏเฉล มพระเก ยรต รายช อผ มาประช ม ๑. รศ.พ ทยาภรณ มานะจ ต ผ ช วยอธ การบด ฯ ประธานกรรมการ ๒. อาจารย ดร.จ ต มา กต ญญ รองผ อานวยการสถาบ นว จ ยฯ กรรมการ ๓. อาจารย ห ร ญญา ยงพาน ช รองคณบด บ ณฑ ตว ทยาล ย กรรมการ ๔. นายพ ราว ฒน เม องช น น กว ชาการศ กษา กรรมการและเลขาน การ ๕. นางสาวกรรณ กา ซาซง น กว ชาการเง นและบ ญช กรรมการและผ ช วยเลขาฯ เร มประช ม : เวลา ๐๙.๐๐ น. ระเบ ยบวาระท ๑ เร องท ประธานแจ งเพ อทราบ รศ.พ ทยาภรณ มานะจ ต ผ ช วยอธ การบด ร บผ ดชอบงานประก นค ณภาพ กล าวเป ดการประช มและ ได แจ งให ท ประช มทราบเก ยวก บวาระการประช ม ด งน ๑.๑ รายงานผลการดาเน นงานโครงการอบรมส มมนาการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๕ รศ.พ ทยาภรณ มานะจ ต ผ ช วยอธ การบด ร บผ ดชอบงานประก นค ณภาพ ได มอบหมายให นาย พ ราว ฒน เม องช น กรรมการและเลขาน การคณะกรรมการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ (EdPEx) ได ช แจงเก ยวก บการจ ดโครงการอบรมส มมนาการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ด งน การด าเน นการอบรมตามโครงการส มมนาการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ได ด าเน นการ จ ดอบรมในว นท ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ท ผ านมา ม ผ เข าร วมการอบรมท งหมด ๒๔๖ คน ผ ตอบแบบสอบถาม จานวน ๑๔๐ คน ค ดเป นร อยละ ๕๖.๙๑ ของผ เข าร บการอบรมท งหมด ผลการประเม นแบบสอบถาม สร ปผลได ด งน ๑. ความพ งพอใจในด านว ทยากร ผ เข าร วมการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การม ความพ งพอใจในด านว ทยากร อย ในระด บมาก ค าเฉล ย ๔.๐๕

3 ๒. ด านสถานท และระยะเวลา ผ เข าร วมการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การม ความพ งพอใจในด านสถานท ระยะเวลาในการอบรม อย ในระด บมาก ค าเฉล ย ๔.๐๕ ๓. ด านความร ความเข าใจ ผ เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจในเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ (EdPEx) อย ในระด บปานกลาง โดยม ค าเฉล ย ๓.๓๙ ส วนในภาพรวมท งหมดของการจ ดโครงการ ผ เข าร วมการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การม ความพ งพอใจ ในภาพรวมของการจ ดก จกรรมคร งน ในระด บมาก โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจ ร อยละ ๓.๘๓ ข อเสนอแนะของผ เข าอบรม สร ปได ว า ๑. การอบรมล กษณะน ควรจ ดช วงป ดเทอมท อาจารย ไม ม ภาระงานสอนจะได เก ดประโยชน อย าง แท จร ง ควรใช เวลาคร งแรก/คร งหล งต อจากการประช มอาจารย จ านวนผ เข าร วมจะได มากกว าน และตรงตามเป าหมายมากกว าน ๒. การจ ดอบรมควรใช เวลาและสถานท ด านนอกมหาว ทยาล ยบ าง และให ผ เข าร วมอบรมม ส วนร วม ในการทา Workshop มากกว าน ๓. ระยะเวลาการอบรมน อย แต เร องท อบรมม เน อหาสาระมาก ท าให เร งรวบร ดไปท าให บรรยายไม ครอบคล มเน อหาท งหมดในรายละเอ ยด ๑.๒ การด าเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร และปฏ บ ต การจ ดท าโครงร างองค กร (EdPEx) มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ รศ.พ ทยาภรณ มานะจ ต ผ ช วยอธ การบด ร บผ ดชอบงานประก นค ณภาพ ได ช แจงเก ยวก บโครงการ แลกเปล ยนเร ยนร และปฏ บ ต การจ ดทาโครงร างองค กร (EdPEx) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ด งน โครงการน ส าน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษาได ขออน ม ต โครงการจากอธ การบด เร ยบร อยแล ว พร อมท จะด าเน นการอบรมในว นท ๒๑ ก นยายน ๒๕๕๕ โดยด าเน นการอบรมในภาคเช าและ ภาคบ ายแบ งออกเป น ๒ ช วง โดยภาคเช าจะเป นในส วนของบ คลากรมหาว ทยาล ยสายสน บสน นเข าร บการ อบรม และในภาคบ ายจะเป นในส วนของผ บร หารและบ คลากรสายว ชาการเข าร บการอบรม ว ทยากรการอบรมได แก รศ.ร ชต วรรณ กาญจนป ญญาคม และ รศ.ดร.อน นต ม งว ฒนา จาก มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ซ งได มาให ความร ในคร งแรกเม อว นท ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

4 มอบหมายให อ.ดร.จ ต มา กต ญญ รองผ อ านวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ต ดต อประสานงานก บคณะ ว ทยากรและมอบหมายให นายพ ราว ฒน เม องช น ได ด าเน นการจ ดท าหน งส อภายนอกเร ยนเช ญว ทยากรพร อม ท งให ดาเน นการจองห องอบรมค อห องเอ องคา ช น ๓ อาคารราชภ ฏเฉล มพระเก ยรต ในว นและเวลาด งกล าวด วย มต ท ประช ม ๑. มอบหมายให อาจารย ดร.จ ต มา กต ญญ ประสานว ทยากรอบรม ๒. มอบหมายให นายพ ราว ฒน เม องช น จ ดทาหน งส อเร ยนเช ญและจองห องอบรม ๑.๓ รายงานสถานภาพการใช จ ายงบประมาณโครงการและเง นคงเหล อ นายพ ราว ฒน เม องช น เลขาน การและคณะกรรมการฯ ได รายงานการใช จ ายงบประมาณ โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ (EdPEx) ด งน งบประมาณท ได ร บอน ม ต ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณท เบ กจ าย ๘๗,๙๙๗.๑๒ บาท - ค าเด นทางไปราชการ/อบรม ๑๕,๘๐๗.๖๒ บาท - ค าสาเนาค ม อ EdPEx ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท - จ ดโครงการอบรม EdPEx ๒๘,๖๐๕.๐๐ บาท - ค าว สด อ ปกรณ ค าถ ายเอสาร ๒๘,๕๘๔.๕๐ บาท คงเหล อ และก นเง นไว ดาเน นโครงการอบรม ๒๑๒,๐๐๒.๘๘ บาท มต ท ประช ม ร บทราบ ระเบ ยบวาระท ๒ เร องการร บรองรายงานการประช ม ประธานท ประช ม เสนอในท ประช มให พ จารณารายงานการประช ม คร งท ๔/๒๕๕๕ เม อว นท ๒๘ ส งหาคม ๒๕๕๕ ตามรายละเอ ยดรายงานการประช ม มต ท ประช ม ร บรองรายงานการประช ม ระเบ ยบวาระท ๓ เร องส บเน องหร อค างพ จารณาจากการประช มคร งก อน ๓.๑ ต ดตามความก าวหน าการดาเน นงานโครงการ EdPEx ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา รศ.พ ทยาภรณ มานะจ ต ผ ช วยอธ การบด ร บผ ดชอบงานประก นค ณภาพ ได ให อาจารย ดร.จ ต มา กต ญญ รองผ อ านวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ช แจงความก าวหน าการด าเน นงานของสถาบ นว จ ยและ พ ฒนา ด งน

5 ๑. ผ อ านวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ประช มช แจงพร อมท งแจกค ม อให ก บบ คลากรสถาบ นว จ ย และพ ฒนาได เร ยนร เก ยวก บเกณฑ มาตรฐานค ณภาพส ความเป นเล ศ และจะม การจ ดประช มจ ดท า Work shop การดาเน นงานภายในหน วยงานในว นท ๓-๔ ก นยายน ๒๕๕๕ น ๒. สถาบ นว จ ยและพ ฒนาจะเป นหน วยงานต วอย างให ก บหน วยงานอ น ๆ ได เร ยนร เก ยวก บการ ด าเน นงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพส ความเป นเล ศน และจะม การน าต วอย างการด าเน นงาน นาเสนอในท ประช มว นท ๒๑ ก นยายน ๒๕๕๕ น ด วย ระเบ ยบวาระท ๔ เร องเสนอเพ อพ จารณา ๔.๑ การดาเน นงานว เคราะห แบบประเม นความค ดเห นของผ เข าอบรม ช ดท ๑-๓ ตามท มหาว ทยาล ยได ด าเน นการอบรมโครงการอบรมส มมนาการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป น เล ศ ว นท ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ น น โครงการอบรมน ได ม การแจกแบบประเม นความค ดเห นของผ เข าร วม โครงการ จานวน ๓ ช ดให ผ เข าร วมอบรมได กรอกข อม ลเพ อให ส วนกลางได ว เคราะห ข อม ล ในท ประช มเห นควร มอบให สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษาเป นผ ว เคราะห ข อม ลพร อมท งมอบให อาจารย ดร.จ ต มา กต ญญ เป นผ ตรวจสอบการว เคราะห ข อม ล มต ท ประช ม ท ประช มได มอบหมายให นายพ ราว ฒน เม องช น ดาเน นการว เคราะห แบบประเม นความค ดเห นของผ เข าอบรม ช ดท ๑-๓ และจ ดทาเป นรายงานฉบ บสมบ รณ ต อไป ๔.๒ การดาเน นงานของโครงการ EdPEx ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาในระยะต อไป อาจารย ดร.จ ต มา กต ญญ รองผ อานวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ช แจงเก ยวก บการด าเน นงาน โครงการ EdPEx ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาในระยะต อไป ด งน ๑. การดาเน นงานต อไปน นจะดาเน นงานต อหล งจากการอบรมในว นท ๒๑ ก นยายน ๒๕๕๕ ๒. สถาบ นว จ ยและพ ฒนาได ขอความอน เคราะห ว ทยากรบรรยายเพ มเต ม ซ งได ต ดต อว ทยากรจาก คณะแพทย ศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม เป นว ทยากรให ความร เพ มเต ม ๓. ในป ๒๕๕๖ คณะไหนท ม ความพร อมในการด าเน นงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพส ความเป น เล ศสามารถท จะเข าร วมในการด าเน นงานได โดยจะม การจ ดท าหน งส อบ นท กข อความแจ งให หน วยงานได ร บทราบต อไป

6 ระเบ ยบวาระท ๕ เร องอ น ๆ ๕.๑ การแปลเอกสารแบบฝ กห ดการจ ดทาเกณฑ มาตรฐานค ณภาพส ความเป นเล ศ (Education Performance Excellence Self-Assessment Course) อาจารย ห ร ญญา ยงพาน ช ได กล าวในท ประช มเก ยวก บการจ างแปลเอกสารแบบฝ กห ดฯ จาก ภาษาอ งกฤษเป นภาษาไทย ได ด าเน นการต ดต อผ ร บจ างเร ยบร อยแล ว แต อย ในระหว างการตกลงราคาค าจ าง แปลเอกสาร ซ งจะแจ งให ก บประธานคณะกรรมการต ดส นใจพ จารณาอ กคร งต อไป ๕.๒ การประช มคณะกรรมการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ คร งต อไป รศ.พ ทยาภรณ มานะจ ต ประธานคณะกรรมการ ได น ดหมายคณะกรรมการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ส ความเป นเล ศ น ดหมายประช มพร อมก นในว นท ๑๐ ก นยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ เป นต นไป ณ ห องประช ม เอ องมอนไข ช น ๒ อาคารราชภ ฏเฉล มพระเก ยรต พร อมท งมอบหมายให นายพ ราว ฒน เม องช น เลขาน การ คณะกรรมการ ได จองห องประช มและจ ดทาระเบ ยบวาระการประช ม และมอบหมายให นายพ ราว ฒน เม องช นได จองห องประช มและจ ดท า ระเบ ยบวาระการประช มต อไป ป ดประช ม : เวลา ๑๑.๐๐ น. ลงช อ...ผ บ นท กการประช ม (นางสาวกรรณ กา ซาซง) ลงช อ...ผ ตรวจรายงานการประช ม (อาจารย.ดร.จ ต มา กต ญญ )

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

รายงานการประช มคณะกรรมการส งเสร มก จการมหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา คร งท 7/2556 ว นพ ธท 14 ส งหาคม พ.ศ

รายงานการประช มคณะกรรมการส งเสร มก จการมหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา คร งท 7/2556 ว นพ ธท 14 ส งหาคม พ.ศ [ 2-2 ] รายงานการประช มคณะกรรมการส งเสร มก จการมหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา คร งท 7/2556 ว นพ ธท 14 ส งหาคม พ.ศ.2556 ณ ห องประช มอย ธยา อาเซ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา --------------------------------------------------

More information

รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555

รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555 รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555 กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า งานอนาม ยและส งแวดล อม กองกลาง ส าน กงานอธ

More information

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต รายงานการประเม นโครงการ เร อง การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต ผ จ ดทาโครงการ :: รศ.ดร.ว มล ชอบช นชม

More information

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยพ ฒนาระบบประก นค ณภาพท ใช สาหร บสถาบ นสาน ก และ ส วนงานระด บกอง ซ งทาหน าท สน บสน นและทาหน าท ด านการบร หาร โดยกาหนดนโยบายส งเสร

More information

การจ ดการความร KM เร อง

การจ ดการความร KM เร อง การจ ดการความร KM เร อง การปร บปร งหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส และซ พพลายเชน หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2558 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

More information

การประช มคณะอน กรรมการการจ ดการความร ของ ยศ.ทร. คร งท ๒/๕๖ ๑๗ ธ.ค.๕๖ ระหว างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ห องประช ม ๑๑๒ อาคาร สรส.ยศ.ทร.

การประช มคณะอน กรรมการการจ ดการความร ของ ยศ.ทร. คร งท ๒/๕๖ ๑๗ ธ.ค.๕๖ ระหว างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ห องประช ม ๑๑๒ อาคาร สรส.ยศ.ทร. การประช มคณะอน กรรมการการจ ดการความร ของ ยศ.ทร. คร งท ๒/๕๖ ๑๗ ธ.ค.๕๖ ระหว างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ห องประช ม ๑๑๒ อาคาร สรส.ยศ.ทร. ระเบ ยบวาระการประช ม ระเบ ยบวาระท ๑ เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ ระเบ ยบวาระท

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

ค ม อการจ ดประช ม เอกสารประกอบการอบรม เร อง เทคน คการประช ม : จ ดท าโดยคณะกรรมการพ ฒนาบ คลากร ร วม ก บฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง

ค ม อการจ ดประช ม เอกสารประกอบการอบรม เร อง เทคน คการประช ม : จ ดท าโดยคณะกรรมการพ ฒนาบ คลากร ร วม ก บฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง ค ม อการจ ดประช ม เอกสารประกอบการอบรม เร อง เทคน คการประช ม : จ ดท าโดยคณะกรรมการพ ฒนาบ คลากร ร วม ก บฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง ว นท 1 พฤศจ กายน 2543 ณ ห องประช มช น 4 ศ นย มาน ษยว ทยาส ร นธร ค าน า! งานการประช

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ...

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ... ต วอย างแบบฟอร มการเข ยนโครงการเพ อขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ หร อ ศ กษาด งาน ควรม ร ปแบบและห วข อด งต อไปน เป นอย างน อย ต วอย าง แบบขออน ม ต โครงการ PM-ITECH 101 แผนงาน... โครงการ...

More information

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 สร ปผลการดาเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บบ คลากรสายงานต างๆ คร งท 3 เคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาพบผ ร บผ ดชอบงานว ชาการ/งานหล กส ตร โดย งานประก นค ณภาพการศ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ค าน า มหาว ทยาล

More information

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ร ย นปร ป หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ คำนำ สร ปผลการดาเน นงาน หน วยตรวจสอบภายใน ป งบประมาณ พ.ศ.2556 เล มน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน มหาว

More information

รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 1/8

รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 1/8 รายงานการประช มฝ ายบร หารคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คร งท 3/2556 ว นศ กร ท 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห องประช มสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ******************************** ผ มาประช ม จานวน 5

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ผ ร บผ ดชอบ : ศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ระหว างเด อนม ถ

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

งานบร หารงานท วไป ค ม อปฏ บ ต งานบ คลากรประจาสาน กงานคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร

งานบร หารงานท วไป ค ม อปฏ บ ต งานบ คลากรประจาสาน กงานคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร งานบร หารงานท วไป ในการบร หารงานของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ภาระงานบร หารงานท วไปของส าน กงาน คณบด ผ ปฏ บ ต งานต องใช ความร ความสามารถทางว ชาการในการปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร หารจ ดการ ภายในส าน กงานหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว

More information

ข นตอนการจ ดประช มส มมนา

ข นตอนการจ ดประช มส มมนา ข นตอนการจ ดประช มส มมนา การจ ดประช มส มมนาเป นกระบวนการของการท างานร วมก นเป นกล ม โดยม ข นตอนการ ปฏ บ ต อย างต อเน อง สามารถตรวจสอบและประเม นผลได ท กข นตอน ซ งการด าเน นการการจ ด ประช มส มมนาจะแบ งออกเป

More information

ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม

ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร หล กเกณฑ การบร หารโครงการบร การว ชาการแก ส งคม กระบวนการในการบร หารโครงการ หล งจากท โครงการได

More information

คณะกรรมการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

คณะกรรมการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม คณะกรรมการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ข นตอนการปฏ บ ต งาน (Procedure Manual) ช องาน การขออน ม ต โครงการจ ดหาด านเทคโนโลย สารสนเทศและ (ICT-MGNT01) แก ไขคร งท 2 ส าเนาท ว นท

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information