บทท 8 มารยาทในการเข าประช ม

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 8 มารยาทในการเข าประช ม"

Transcription

1 บทท 8 มารยาทในการเข าประช ม เม อเราได ม การต ดต อส อสาร ม ความส มพ นธ ก บกล มชนต าง ๆ ไม ว าจะเป นคนในท ท างานเด ยวก นใน สถาบ นการศ กษา ในองค กร สมาคม สโมสร ฯลฯ ซ งเป นการท างานร วมก นระหว างกล มคนหลายคนแล ว ย อม ต องม การประช ม เพ อก าหนดน ดให ท กคนท ท างานร วมก นมาพ ดค ยก น เพ อให การด าเน นงานใด ๆ ม ความ ประสานสอดคล อง หร ออาจจะเป นการประช มเพ อขอข อสร ปข อช แนะ ขอความค ดเห นเพ อน าไปปฏ บ ต งานใด ๆ ต อไป ป ญหาในการประช มท พบเห นก นบ อย ๆ ได แก 1. บางคนเป นกรรมการอย หลายแห ง ว นหน ง ๆ ไม ต องท าอะไร น งประช มท น นบ าง ท น บ าง เส ยท ง งานส วนต วและเส ยท งส วนรวม บางท ไม ม เวลาอ านห วข อประช มด วยซ าไป 2. บางคนม งานมาก จ งต องส งผ แทนไปประช มแทน เก ดผลเส ย ค อ ไม ได ความค ดเห นจากกรรมการ ส วนคนไปประช มแทนก ไม กล าต ดส นใจในบางเร อง 3. ในท ประช ม กรรมการบางคนพ ดมากเก นไป โดยม ความอยากเด น หร อแสดงว าตนฉลาดเฉ ยบ แหลมเพ ยงคนเด ยว บางคนก พ ดน อยหร อไม พ ดเลย ได แต ยกม อลงมต ไม ได แสดงความค ดเห นใด ๆ อ นเป น ค ณประโยชน แก การประช มเลย 4. ความถ อช นวรรณะในคณะกรรมการ ประธานม กเป นผ ม ทร พย มาก และกรรมการอ นๆ ก เกรงใจ มต ต างๆ ม กเอนเอ ยงไปตามความเห นของประธาน ซ งอาจถ กบ างผ ดบ าง ถ ารองประธานท าหน าท แทน กรรมการก ม กจะมาประช มน อย 5. กรณ ท ม เบ ยประช ม หร อม ส ทธ พ เศษบางประการ ก ม กจะม การว งเต นหาเส ยงสน บสน นท าให ได กรรมการท ไม เหมาะสมแก งาน ส วนคนท ม ความสามารถ แต ขาดป จจ ยในการว งเต นก เลยพลาดโอกาส องค การน นจ งเจร ญยาก การประช มท ไม ได ผล 1. ผ จ ดให ม การประช มม งผลประโยชน มากเก นไป จนล มน กถ งข ดความสามารถของกรรมการหร อผ เข าประช ม เช น ประช มขอบร จาคเง น 2. ผ จ ดให ม การประช มขาดความร หร อความรอบคอบในล กษณะและท ศคต ของผ เข าประช ม เช น อาช พ เพศ อาย การศ กษา ท ศนคต ฯลฯ 3. การประช มน นม แต บรรยาย ไม เป ดโอกาสให ผ เข าประช มได แสดงความค ดเห น 4. ประธานท ประช ม ขาดความร และประสบการณ ในหน าท ของประธาน เช น ควบค มการประช ม ไม ได กรรมการไม ม ระเบ ยบ ประธานขาดข อสร ป บางท ประธานไม ฟ งเส ยงมต ประธานลงมต เส ยเอง การพ ฒนาบ คล กภาพ (Personality Development) หน า 65

2 5. ผ เข าประช มไม เข าใจจ ดม งหมายของการประช ม หร ออภ ปรายนอกเร อง 6. ผ เข าประช มขาดมารยาทในการประช ม เช น พ ดแซงในขณะท คนอ นก าล งอภ ปรายหร อน งค ยก น จนล มน กว าก าล งประช มอย ประเภทต าง ๆ ของการประช ม 1. การประช มร วม ท กคนเป นท งผ อภ ปรายและเป นผ ฟ งด วย เป นการประช มท ม คนเข าประช มไม มากน ก เช น ประช มคณะกรรมการ ว ตถ ประสงค ในการประช มแบบน ต องการแก ไขป ญหาต าง ๆ เป นการระดมสมอง ด งน น ผ เข าร วมประช มจ งม กเป นคนท ม ความร ความสามารถ โดยถ กค ดเล อกมาจากกล มต าง ๆ ข นตอนท จะด าเน นงาน 1.1 ประธานเป ดประช ม แล วน าป ญหามาเสนอท ประช ม 1.2 จากน น เป ดโอกาสให ผ เข าประช มอภ ปราย ซ กถามเสนอความค ดเห น 1.3 ลงมต ซ งอาจจะตกลงก นหร อม ระเบ ยบข อบ งค บว าเป นคะแนนล บ และเป ดเผยก ได 1.4 เลขาน การต องจดรายงานการประช มไว เพ อจ ดท ารายงานการประช มเสนอให ผ เข าประช ม ร บรองในการประช มคราวถ ดไป 1.5 มารยาทในการประช ม เม อประธานเข าห องประช มควรล กข นย นเพ อให เก ยรต แก ประธาน ก อนจะขอพ ด ผ ร วมประช มจะต องยกม อขอเส ยก อน เม อประธานอน ญาตจ งพ ดได ไม พ ดแทรกในขณะท ม ผ อ นก าล งอภ ปรายอย ไม พ ดค ยก นจนหน าเกล ยดหร อไร มารยาท หากม ความจ าเป นจะล กออกไปนอกห องประช มก ด หร อจะเข ามาในห องก ด ควรย น ตรงโค งค าน บให ประธานท กคร ง มารยาทของประธาน 1. ร บการท าความเคารพ เม อเด นเข าห องประช ม 2. การกล าวเป ดประช ม ไม จ าเป นต องกล าวขออน ญาตเป ดประช ม กล าวเพ ยงส นๆว า ท านกรรมการท เคารพ บ ดน ได เวลาอ นสมควรแล ว ข าพเจ าขอเป ดประช ม 3. จากน นก พ จารณาเร องท ประช มก าหนด 4. ปกต ระเบ ยบวาระน นจ ดโดยเลขาน การร วมก บประธานเร ยงล าด บ ด งน 4.1 เร องท ประธานจะแจ งให ท ประช มทราบ 4.2 ร บรองรายงานการประช มคร งท แล ว หน า 66 การพ ฒนาบ คล กภาพ (Personality Development)

3 4.3 เร องท จะประช มในคราวน จ าแนกเป นเร อง ๆ ไป 4.4 เร องอ นๆ ถ าม 4.5 ป ดประช ม 5. ร กษาเวลา เช น ก าหนดประช มสองช วโมง ก ต องป ดประช มเม อครบ 2 ช วโมง ไม ควรเก น เวลาถ าย งไม หมดเร องให ยกเล อนไปประช มคราวหน า 6. ประธานต องให ความเสมอภาคในการอภ ปราย ค อให กรรมการได ม โอกาสพ ดตามท เขา ประสงค จะพ ด 7. ประธานต องไม ออกความเห นเอนเอ ยงไปฝ ายใดฝ ายหน ง 8. ถ าเห นว าการประช มจะขาดระเบ ยบ ก ให ประธานหย ดเร องท โต เถ ยงก น แล วน าเร องอ น มาอภ ปรายก นใหม 9. เม อม การลงมต แล ว ผลคะแนนเท าก นให ประธานลงคะแนนต ดส นช ขาด 2. การประช มแบบอภ ปราย แยกได 6 ชน ดค อ 2.1 บรรยายและอภ ปราย 2.2 คณะผ อภ ปราย 2.3 การบรรยายรวมข นตอนทางว ชาการ 2.4 การส มมนา 2.5 การโต วาท 2.6 การประช มกล มอภ ปราย 2.1 บรรยายและอภ ปราย ม การบรรยาย หล งบรรยายแล วม การเป ดอภ ปราย หร อซ กถามได 2.2 คณะผ อภ ปราย การประช มชน ดน แทนท จะใช ผ บรรยายเพ ยงคนเด ยวเหม อน แบบท 1 แต กล บใช ผ บรรยายหลายคน (4-8 คน) โดยม ประธานและคณะผ อภ ปราย ประธานจะต องกล าวต อนร บผ ฟ ง และแนะน าผ ท จะอภ ปรายเป นรายบ คคล จากน นก กล าวถ งว ตถ ประสงค ในการอภ ปราย ซ งม ห วข อเร องไว การอภ ปรายให ผ ร วมอภ ปรายพ ดออกความเห นจะเป น เร องเด ยวก นหร อพ ดคนละเร องก ได ใช เวลาไม มากน ก (เช น คนละ 10 นาท ) ประธานต องน าข อสงส ยซ กถามผ อภ ปราย และเป ดโอกาสให คนฟ งม ส วนร วมซ กถามได ด วย ส ดท ายประธานต องสร ปผลการอภ ปราย 2.3 การบรรยายรวมข นตอนทางว ชาการ ว ตถ ประสงค ก เพ อให ความร ทางว ชาการโดยเฉพาะแก ผ ฟ ง ไม ใช ป ญหาท วไปอย างชน ดท 2 การด าเน นการก คล ายคล งก บชน ดท 2 การพ ฒนาบ คล กภาพ (Personality Development) หน า 67

4 2.4 การส มมนา การส มมนาน นความประสงค ก เพ อให ผ ร วมส มมนาท กคนแสดงความค ดเห นโดย ม ผ ทรงค ณว ฒ เป นผ แนะน า ระยะแรก ๆ จะร วมประช มใหญ เม อได เค าเร องจ งอาจแยกกล ม เพ อให ไประดม สมองเป นเร อง ๆ ไป แล วน ามาสร ปผลเสนอท ประช มใหญ ท เหน อข นไป ซ งเป นข นส ดท าย 2.5 การโต วาท เป นการอภ ปรายของคน 2 กล ม ซ งม ความเห นข ดแย งก นฝ ายละประมาณ 2-4 คน ว ธ การม ด งน ประธาน ต องแนะน าผ อภ ปรายเป นรายบ คคล ประธาน ต องช แจงห วข ออภ ปราย ว ธ การอภ ปราย ต งกรรมการต ดส น 2.6 การประช มกล มอภ ปราย เป นการประช มอภ ปรายท ม สมาช กไม ควรเก น 20 คน เพ อ แลกเปล ยนความค ดเห น ไม ม การแยกกล ม ปกต ไม ม การลงมต (เว นกรณ บางเร องท จ าเป น ) เลขาน การจด ข อม ลแสดงความค ดเห นของแต ละคน เพ อเสนอกรรมการใหญ ต อไป หน าท ของผ เข าร วมประช ม 1. แต งกายส ภาพ 2. เข าห องประช มก อนเวลา ไม ควรเข าช า 3. การเข าและการออกจากห องประช ม ควรท าความเคารพผ เป นประธานท กคร งไม ควร เด นเข า หร อออกไปเฉย ๆ 4. น งฟ งด วยความต งใจ เม อคนอ นพ ด 5. จดบ นท กการพ ดของผ อ นด วย จะได ทราบว าพ ดเร องอะไรไปแล วบ าง 6. เม อต องการพ ดหร อแสดงความค ดเห นควรยกม อ 7. อย าพ ดนอกเร อง พยายามพ ดให เข าประเด น และท าให การประช มด าเน นไปส เป าหมายด วยด 8. ควรพ ดให ได ย นท วถ งก น 9. น าเส ยงและส าเน ยงท พ ดส ภาพไม กระแทกหร อตะโกน 10. ควรโต เถ ยงเพ อด วยความถ กต อง ไม ใช เพ อเอาชนะก น 11. กล าท จะแสดงความค ดเห น ไม ใช น งเฉยๆ โดยไม ยอมพ ดอะไรเลย 12. กล าท จะออกเส ยงสน บสน นหร อค ดค าน เพ อให เร องเป นไปโดยถ กต อง 13. อย าแสดงอารมณ ฉ นเฉ ยว เม อม คนไม เห นด วยหร อค ดค าน 14. อย าถ วงเวลาย ดเย อ เม อเห นว าเร องควรย ต ได แล ว 15. ไม น งหล บ 16. ไม ท าเส ยงรบกวน เช น น งผ วปากเล น ต ดเล บ ห กน วม อ เขย าขา หน า 68 การพ ฒนาบ คล กภาพ (Personality Development)

5 17. ถ าม คนอ นพ ดนอกเร อง หาว ธ ท าให เร องด าเน นเข าร ปตามเด มด วยว ธ น มนวล 18. ไม ควรส บบ หร ในท ประช ม เว นแต ในท ประช มจะจ ดไว ให 19. อย าท าให ห องประช มสกปรก เช น เข ยบ หร ลงพ น ขย มกระดาษลงพ น 20. ไม ออกจากห องประช ม ในขณะท การประช มย งไม เสร จส น หน าท ของผ ด าเน นการอภ ปราย 1. วางแผนการอภ ปรายร วมก นก บว ทยากรท เช ญมาอภ ปราย เช น ปร กษาหาร อถ งแบบของการ อภ ปราย การจ ดแบ งห วข อ การจ ดล าด บการพ ด การวางโครงเร อง และก าหนดเวลาในการพ ดของแต ละคน เป นต น ถ าเป นไปได ควรขอร องให ผ อภ ปรายเตร ยมเอกสาร จ าหน ายจ ายแจกแก ผ เข าส มมนาด วย 2. น าว ทยากรข นน งประจ าท บนเวท เม อถ งเวลาอภ ปราย 3. กล าวเป ดการอภ ปราย และอาร มภบทเก ยวก บห วข อท จะอภ ปราย เช น อาจกล าวถ งความเป นมา หร อความจ าเป นท ต องจ ดอภ ปรายห วข อในคร งน น ๆ และอาจอธ บายว ธ การด าเน นการอภ ปรายท จะใช ต อไป 4. กล าวแนะน าว ทยากรตามล าด บ ปกต จะเร มทางด านซ ายม อก อนเร ยงไปตามล าด บ การแนะน า ควรให ความร เก ยวก บต วว ทยากร แก ผ ฟ งด วย เช น ต าแหน งหน าท การงาน ค ณว ฒ ความสามารถพ เศษ โดย เน นประเด นท เก ยวก บการอภ ปรายเป นส าค ญ 5. เช ญให ว ทยากรแต ละคนอภ ปราย 6. ขณะท ว ทยากรแต ละคนก าล งอภ ปราย ผ ด าเน นการอภ ปรายควรจดบ นท กประเด นส าค ญเอาไว เพ อใช ในการกล าวสร ป และการกล าวเช อมโยงการอภ ปราย 7. เม อว ทยากรแต ละคนพ ดจบ ควรกล าวสร ปสาระส าค ญพร อมท งกล าวเช อมโยงความค ดไปย ง ว ทยากรคนถ ดไปท จะเช ญให อภ ปราย 8. เม อว ทยากรพ ดครบท กคนแล ว อาจเช ญให พ ดรอบสองอ กคร งหน งถ าม เวลาเหล อพอเพ ยงแต เช ญ ให ว ทยากรบางท านเพ มเต มในส งท ต องการเท าน นก ได 9. เป ดโอกาสถามค าถามหร อร วมแสดงความค ดเห นเก ยวก บเร องท อภ ปราย 10. เช ญให ว ทยากรตอบค าถามหร อความค ดเห นของผ ฟ ง โดยพ จารณาตามความเหมาะสมว าควรจะ ให ว ทยากรคนใดเป นผ ตอบในเร องใด 11. กล าวสร ปผลการอภ ปราย โดยเน นค ณค าอ นจะเป นประโยชน ต อไป 12. กล าวขอบค ณว ทยากรและผ ฟ ง แล วกล าวป ดอภ ปราย หน าท ของว ทยากรในท ประช มใหญ ว ทยากรซ งได ร บเช ญให มาบรรยายหร ออภ ปราย เสร มความร และความค ดให แก สมาช กผ เข าส มมนา ในท ประช มใหญ ม หน าท ด งต อไปน การพ ฒนาบ คล กภาพ (Personality Development) หน า 69

6 1. เตร ยมต วหาความร เก ยวก บเร องท ส มมนาและห วข อท ได ร บมอบหมายให ไปพ ด 2. เตร ยมเอกสารประกอบค าบรรยายหร อค าอภ ปรายส าหร บแจกแก สมาช กท กคน 3. เตร ยมอ ปกรณ ประกอบการพ ด เช น เคร องบ นท กเส ยง ภาพน ง แผนภ ม แผ นใส 4. พยายามพ ดให ตรงประเด นท ได ร บเช ญให มาพ ด 5. พยายามให ความร ความค ด ซ งสมาช กสามารถน าเอาไปใช ประโยชน ได ท งในการแบ งกล มส มมนา และการเอาไปใช ประโยชน ในภายภาคหน า 6. พยายามระล กอย เสมอว า เวลาของผ ฟ งม ค ามาก ควรพ ดในเร องท ม ค ณค าต อสาระส าค ญ หน าท ของพ ธ กรในท ประช มใหญ พ ธ กรเป นบ คคลท ม ความส าค ญมากผ หน งในการด าเน นการส มมนาในท ประช มใหญ พ ธ กรม หน าท ด งต อไปน 1. ศ กษาหาความร เก ยวก บเร องราวท จ ดส มมนา โดยเฉพาะความร เก ยวก บความเป นมา 2. ศ กษาข นตอนในการด าเน นการส มมนาให เข าใจอย างแท จร ง เพ อจะได สามารถท าหน าท ได ถ กต อง 3. ประสานงานระหว างสมาช กผ เข าร วมส มมนาก บคณะกรรมการด าเน นการส มมนาตลอดจน ผ เก ยวข องอ น ๆ 4. ประชาส มพ นธ ว ธ การจ ดส มมนาให สมาช กได ทราบ และคอยช แจงข อข องใจของสมาช กในเร อง ท ว ๆ ไป 5. เป นผ ประกาศก จกรรมท จะกระท าในช วงเวลาต าง ๆ 6. ในการจ ดเช ญว ทยากรมาบรรยายเสร มความร แก สมาช ก พ ธ กรต องท าหน าท แนะน าว ทยากรให สมาช กได ร จ กด วย 7. เป นผ ม มน ษยส มพ นธ ด ม บ คล กเป นก นเองก บสมาช ก และม ความสามารถท าให บรรยากาศของ การประช มคลายความเคร งเคร ยดลงได บ าง หน าท ของว ทยากรประจ ากล มส มมนา ว ทยากรประจ ากล มม หน าท ด งต อไปน 1. เตร ยมศ กษาหาความร เก ยวก บเร องท ส มมนา โดยเฉพาะห วข อส มมนาของกล มท ตนเองต องเป น ว ทยากรประจ ากล ม 2. เป ดการประช มกล มเม อถ งเวลาท ก าหนดไว ในตารางส มมนา 3. กล าวน าเข าส ห วข อส มมนา เพ อเร าความสนใจของสมาช กในกล มให เตร ยมพร อมท จะร วมก น ท างานต อไป หน า 70 การพ ฒนาบ คล กภาพ (Personality Development)

7 4. ช แจงห วข อส มมนาให สมาช กเข าใจตรงก น บางคร งอาจจะต องป พ นความร เก ยวก บห วข อส มมนา ให แก สมาช กด วย 5. ด าเน นการให สมาช กในกล มได เล อกต งประธานและเลขาน การ บางคร ง อาจให ม ต าแหน งรอง ประธาน และผ ช วยเลขาน การด วยก ได ถ าหากสมาช กมากพอสมควร และม เร องท จะต องส มมนาก นมาก ๆ 6. มอบหมายการท าหน าท ประช มกล มส มมนาให แก สมาช กท ช วยก นค ดเล อกได แล วตามปกต ว ทยากรประจ ากล มไม ต องร วมอภ ปรายด วยเป นแต เพ ยงคอยประค บประคองให การส มมนาเป นไปอย าง เร ยบร อยและบรรล เป าหมายท ได วางไว หน าท ประธานกล มส มมนา ประธานกล มส มมนาม หน าท ด งต อไปน 1. พยายามกระต นให สมาช กท กคนได ม ส วนอภ ปรายร วมแสดงความค ดเห น เพ อหาข อย ต ในการ แก ป ญหาหร อข อท ต องปฏ บ ต ต อไป 2. พยายามกระต นให สมาช กท กคนได ม ส วนอภ ปรายร วมแสดงความค ดเห นอย ตลอดเวลาโดยไม ปล อยให สมาช กเอาก จกรรมอย างอ นมาท าในขณะท ส มมนาหร อน งหล บ 3. ควบค มการส มมนาให อย ในขอบเขตของห วข อส มมนา และจะต องพยายามหาทางย ต การประช ม พร อมท งสร ปผลให ได ตามเวลาท ก าหนดไว 4. ท าหน าท สร ปความค ดเห นของสมาช กแต ละคน ออกมาเป น มต ของกล มท ท กคนในกล ม ยอมร บ 5. ในกรณ ท สมาช กม ความค ดเห นข ดแย งก น ประธานต องหาทางประน ประนอมทางความค ดให ยอมร บฟ งเหต ผลของผ อ น เหต ผลของใครด ม น าหน กมากกว า คนอ นก ควรจะยอมร บ ประธานควรพยายาม หล กเล ยงการใช ว ธ ลงคะแนนเส ยง เพราะไม ท าให ความค ดท แตกแยกกล บมาย นด ปรองดองก นได 6. ประธานควรม บ คล กภาพแบบประชาธ ปไตย กล าวค อไม ด าเน นการแบบเผด จการ แต ต องย นด ร บ ฟ งความค ดเห นของผ อ น ใช ป ญญาเป นเคร องว น จฉ ยป ญหา และพยายามประสานความค ดของสมาช กให ได ข อ ย ต ท ม ค ณค า 7. ท าหน าท รายงานผลการส มมนาต อท ประช มใหญ เพ อให ร บเป นผลการส มมนาคร งน นซ งบางคร ง อาจได ร บการซ กถามหร อเสนอแนะให ปร บปร งเพ อให ความสมบ รณ มากข นก ได หน าท ของเลขาน การกล มส มมนา 1. จดบ นท กการประช มตามร ปแบบท เป นทางการโดยเฉพาะข อย ต ต าง ๆ ควรเข ยนให ช ดเจนพอท คนอ นอ านแล วจะเข าใจได การพ ฒนาบ คล กภาพ (Personality Development) หน า 71

8 2. อาจต องท าหน าท เข ยนกระดานด า หร อใช เคร องโสตท ศน ปกรณ ต าง ๆ ประกอบการประช ม ใน กรณ น อาจให ผ ช วยท าหน าท แทนก ได เพ อตนจะได ท าหน าท บ นท กการประช มได สะดวก 3. ร วมแสดงความค ดเห นในห วข อส มมนา 4. อ านบ นท กการประช มให สมาช กฟ งเพ อร บรองว าม ความถ กต องไม ผ ดพลาดคลาดเคล อน 5. ท ารายงานการประช มกล มให เร ยบร อยท นเวลาและส งมอบเจ าหน าท เพ อพ มพ ส าเนาแจกจ ายแก สมาช กท งหมดในท ประช มใหญ เพ อให ท กคนได พ จารณาผลงานของแต ละกล ม 6. ขณะท ประธานรายงานผลการส มมนาต อท ประช มใหญ หากม การแก ไขเปล ยนแปลงอย างไร เลขาน การต องคอยจดบ นท กให เร ยบร อย 7. ท าหน าท ให บร การแก สมาช กในกล มในเร องท วๆ ไป เช น แจกเอกสารและเคร องเข ยน หน าท ของสมาช กกล มส มมนา สมาช กของกล มส มมนา หร อบางท เร ยกว า ส มมนาสมาช ก ม หน าท ด งต อไปน 1. เข าประช มกล มตามความสนใจ หร อตามท ผ จ ดส มมนาได ก าหนดไว แล ว 2. เล อกผ ท จะท าหน าท ประธาน รองประธาน เลขาน การและผ ช วยเลขาน การ 3. ร วมแสดงความค ดเห นในห วข อส มมนา 4. ร บฟ งความค ดเห นของผ อ น 5. ยอมร บความค ดเห นของผ อ น เม อเห นว าม เหต ผลด กว าของตน 6. เตร ยมศ กษาหาความร มาล วงหน า 7. ไม ท าก จกรรมอย างอ น ซ งไม เก ยวข องในขณะร วมส มมนา 8. ไม แสดงความค ดเห นออกนอกประเด นท ก าล งส มมนาก นอย เพราะจะท าให สมาช กอ นม ความ ร าคาญและการส มมนาไม เสร จท นเวลา 9. ในท ประช มสมาช กอาจแสดงความค ดเห นเพ มเต มในห วข อท ตนส มมนาอ กก ได เพราะอาจได ความค ดใหม ๆ หล งจากท ได ฟ งผ อ นอภ ปรายแล ว หน า 72 การพ ฒนาบ คล กภาพ (Personality Development)

การประช ม-การส มมนา. meeting conference session cancus seminar conclave onvention congress symposium

การประช ม-การส มมนา. meeting conference session cancus seminar conclave onvention congress symposium เอกสารประกอบการสอนว ชา 424497 ส มมนา การประช ม-การส มมนา ผศ.ดร.จ นดาวรรณ ส ร นทว เนต จ ดประสงค : ให น ส ตม ความร ความเข าใจเก ยวก บการประช ม และการส มมนา เพ อน าไปส ก จกรรมของว ชาฯ ได อย างถ ก ต อง meeting

More information

ค ม อการจ ดประช ม เอกสารประกอบการอบรม เร อง เทคน คการประช ม : จ ดท าโดยคณะกรรมการพ ฒนาบ คลากร ร วม ก บฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง

ค ม อการจ ดประช ม เอกสารประกอบการอบรม เร อง เทคน คการประช ม : จ ดท าโดยคณะกรรมการพ ฒนาบ คลากร ร วม ก บฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง ค ม อการจ ดประช ม เอกสารประกอบการอบรม เร อง เทคน คการประช ม : จ ดท าโดยคณะกรรมการพ ฒนาบ คลากร ร วม ก บฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง ว นท 1 พฤศจ กายน 2543 ณ ห องประช มช น 4 ศ นย มาน ษยว ทยาส ร นธร ค าน า! งานการประช

More information

A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C)

A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C) A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C) กระบวนการ A-I-C เป นเทคน คการประช ม/วางแผนแบบม ส วนร วมอย างสร างสรรค ท การระดมสมองท า ให เก ดความเข าใจสภาพป ญหา/ข ดจ าก

More information

หล กส ตรท 11 การฝ กอบรมและพ ฒนาข าราชการ

หล กส ตรท 11 การฝ กอบรมและพ ฒนาข าราชการ หล กส ตรท 11 การฝ กอบรมและพ ฒนาข าราชการ 1 โครงสร างหล กส ตร บทน า ความหมายของการฝ กอบรมและการพ ฒนาข าราชการ ความส าค ญของการฝ กอบรมและการพ ฒนาข าราชการ ประโยชน ท ได ร บจากการฝ กอบรมและการพ ฒนาข าราชการ

More information

ข นตอนการจ ดประช มส มมนา

ข นตอนการจ ดประช มส มมนา ข นตอนการจ ดประช มส มมนา การจ ดประช มส มมนาเป นกระบวนการของการท างานร วมก นเป นกล ม โดยม ข นตอนการ ปฏ บ ต อย างต อเน อง สามารถตรวจสอบและประเม นผลได ท กข นตอน ซ งการด าเน นการการจ ด ประช มส มมนาจะแบ งออกเป

More information

ค ม อการประสานงาน กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ

ค ม อการประสานงาน กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ ค ม อการประสานงาน กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ ผ นาช มชนปฏ บ ต (ค ณอานวย) กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ 2554 คานา ค ม อการประสานงานของกล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ ฉบ บน เป นองค ความร

More information

เอกสารประกอบการสอน นางอภ ญญา ก รต ส วคนธ คร ว ทยฐานะคร ช านาญการ

เอกสารประกอบการสอน นางอภ ญญา ก รต ส วคนธ คร ว ทยฐานะคร ช านาญการ เอกสารประกอบการสอน ว ชา การจ ดประช มส มมนา (-) หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช %&% (ปร บปร ง พ.ศ. %&)) ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการเลขาน การ เร ยบเร ยงโดย นางอภ ญญา ก รต ส วคนธ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนช มชนบ งบา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โปรดเก บไว ใช ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน ง สารบ ญ หน า ค าน า บทท ๑ โครงสร างและระบบบร

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

เทคน คการเป นว ทยากรและการสร างส อประกอบ

เทคน คการเป นว ทยากรและการสร างส อประกอบ 79 หน วยท 5 เทคน คการเป นว ทยากรและการสร างส อประกอบ ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน 80 หน วย ท 5 เทคน คการเป นว ทยากร และการสร างส อประกอบ เวลา 2 ช วโมง กรอบแนวค ด การเป นว ทยากรท ด และม ประส ทธ ภาพน น จะต องเป

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช.

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. จากแนวค ด ส ร ปธรรมการเร ยนร...ร วมก น โดย คณะน กว จ ยท ปร กษา ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ตามโครงการศ นย การเร ยนร ค ชมชนก บ กทช. ส าน กงานคณะกรรมการก

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เร อง การตรวจสอบภายใน ให อะไรมากกว าท ท านค ด กรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า 1. ความเป นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ 2 2. ผ ตรวจสอบภายในทาอะไรบ างอย างไร 4

More information

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน องจากคณะกรรมการบร ษ ทได ตระหน กถ งความส าค ญของการก าก บด

More information

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 แนวปฏ บ ต ท ด เทคน คการสอนน กศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) เทคน คการสอนน กศ กษา เล มน จ ดท าข นเพ อแสดงถ งว ธ การ

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยพ ฒนาระบบประก นค ณภาพท ใช สาหร บสถาบ นสาน ก และ ส วนงานระด บกอง ซ งทาหน าท สน บสน นและทาหน าท ด านการบร หาร โดยกาหนดนโยบายส งเสร

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 2554 ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2555

ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 2554 ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2555 ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 24 ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น และ ระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2 ต ลาคม

More information

การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การฝ กอบรม Human Resource Development (HRD)

การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การฝ กอบรม Human Resource Development (HRD) 1 2 3 การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การฝ กอบรม Human Resource Development (HRD) 5 เล อน ตาแหน ง ว น ยและ ให ออก วางแผน ประเม น HRM กาหนด ตาแหน ง พ ฒนาบ คคล และอบรม สรรหา ค าตอบ แทน 6 การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ค ออะไร

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ระบบการควบค มภายใน เป นเคร องม อด านการจ ดการประเภทหน งท ถ กน ามาช วยในการ บร หารงาน และเป นกลไกพ นฐานส าค

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การน าเสนอ เร องการเล ยงล กด วยนมแม ด วยโปรแกรม power point ป พ.ศ.2550 2. ระยะเวลาท ด าเน นการ พฤศจ กายน 2550 ธ นวาคม 2550 3. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท

More information

การจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห น ของประชาชน

การจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห น ของประชาชน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศร เขตด ส ต กทม. 10300 โทรศ พท 0 2669 3775 โทรสาร 0 2669 1460 Website: http://ppp.rid.go.th E-mail: rid1460@yahoo.com, rid1460@gmail.com สายด วนกรมชลประทาน 1460 ค ม อการจ ดเวท

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information