SOFTWARE MODERNIZATION AND BUSINESS PERFORMANCE. Carbon Footprint โฉมใหม ลด

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "SOFTWARE MODERNIZATION AND BUSINESS PERFORMANCE. Carbon Footprint โฉมใหม ลด"

Transcription

1 น ตยสาร IT ราย 3 เด อน ฉบ บท 40 ต ลาคม - ธ นวาคม 2557 Volume 40 October - December 2014 SOFTWARE MODERNIZATION AND BUSINESS PERFORMANCE + มาตรฐาน CSA-STAR Cloud Security + JBOSS + Policy Online Solution + 3 rd Platform และ Flash Everywhere + iphone 6, Apple Watch, Apple Pay + DevOps โฉมใหม ลด Carbon Footprint

2 ECO-NOVATION กล มบร ษ ทจ เอเบ ล ส งเสร มบรรยากาศและว ฒนธรรมองค กร ให เป นองค กรต วอย างท สน บสน นเร อง Green IT โดยม งเน น เทคโนโลย ท ประย ดพล งงานและเป นม ตรก บส งแวดล อม การสร างจ ตสำน กการร กษาส งแวดล อมและประหย ดพล งงานเพ อ ประเทศและโลกของเรา โครงการ Green Friend เป นอ กหน งก จกรรม กล มบร ษ ทฯ ได จ ดทำต อเน องเป นป ท 10 ท เราม งเน นร วมด วยช วยก น ด แลส งแวดล อม และทร พยากรของประเทศ โดยป น กล มบร ษ ทฯ ได รวมพล งคนอาสา ทำโป ง สร างฝาย ปล กต นไม ณ เขตร กษาพ นธ ส ตว ป าแม น ำภาช จ.ราชบ ร เม อว นท 16 ส งหาคม ท ผ านมา เขตร กษาพ นธ ส ตว ป าแม น ำภาช ม เน อท ตารางก โลเมตร หร อ 305,820 ไร ล กษณะภ ม ประเทศเป นเท อกเขา สล บซ บซ อนจากแนวชายแดนไทย-พม า ทอดลดหล นมาทางฝ งไทย เป นแหล งต นน ำลำธารต นกำเน ดแม น ำภาช ท ไหลไปรวม แม น ำแม กลอง ท จ งหว ดกาญจนบ ร สภาพป าของเขตร กษาพ นธ ส ตว ป าแม น ำภาช เป นป าดงด บ ป าเบญจพรรณและท งหญ า ม ส ตว ป าช กช ม เช น ช างป า กระท ง ว วแดง สมเสร จ เล ยงผา กวาง อ เก ง หม เส อ ล ง ค าง ชะน นก และ ส ตว เล อยคลานชน ดต างๆ ก จกรรมในว นงานคณะผ บร หารและพน กงานต างร วมแรงร วมใจ ในการทำก จกรรม ทำโป ง ค อ สร างแอ งด นเค ม ท จะม เกล อแร แร ธาต ต างๆ ปนอย เพ อให เป นอาหารส ตว ป า สร างฝาย ค อ การสร างส งก อสร างเพ อขวางหร อก นทางน ำเพ อชะลอการไหลของน ำ และเพ มความช มช นให ก บป า ปล กต นไม ค อ การเพ มต นไม ในผ นป า อ นท เป นท อย อาศ ยและเป นอาหารของส ตว ป า นานาชน ด และเพ มความสมบ รณ ให ป าอ กด วย ท จ เอเบ ล เราเช อว า การช วยเหล อด แลส งคมเป นอ กภาระก จท พวกเราม ความเต มใจท จะทำ ส งด ๆ ให ก บส งคม และไม ว าจะผ านมากว าส บป ย ส บป พวกเราย งคงม งม นท จะช วยก นด แล ส งแวดล อมของพวกเราท กคร งท ม โอกาสเสมอ ÕàÍàºÔÅ Ã ÇÁ ÙáÅ âå á ç áã ŒÇÂÁ ÍàÃÒ

3 บทบรรณาธ การ CONTENT น ตยสาร IT ราย 3 เด อน ฉบ บท 40 ต ลาคม - ธ นวาคม 2557 Volume 40 October - December 2014 äμãáòê 4 ÂÑºà ŒÒÁÒÍÂ Ò ÃÇ àãçç ¾ÃŒÍÁæ Ѻàà èí ÊÁÒà ⠹ Ѻ ÅÒÇ áåð ŒÒ¾Ù Ö ÒÇ Ñ ³ ³Ð¹Õé ˹ÕäÁ ¾Œ¹àà èí Í äíâ ¹ 6 ÕèÁÕÂÍ Ò ŠÁ ÅÒÂ Ç Ò 10 Ōҹà à èí ¼ÙŒ ¹à ŒÒ ÔÇ Ñ¹á¹ ¹ ¹Ñ áμ äá ä Œ«éÍ㪌àÍ áμ ¹ÓÁÒ ÒÂμ Í à çº Ò ÓäÃ Ò ¼Ù Œ ÕèÍÂÒ ä Œ Í áμ äá ÍÂÒ μ Í ÔÇ ¹Í Ò ¹Õé μåò Í ÊÁÒà ⠹˹ŒÒ ÍãËÞ ÓÅÑ à»š¹ Õè¹ÔÂÁáÅÐàμÔºâμÍÂ Ò ÁÒ ã¹ μåò»ãðà È Õ¹ â Âà ¾ÒÐ˹ŒÒ Í 5-7 ¹ÔéÇ ã¹» 2014 à Õº Ѻ» 2013 ÁÕ ÒÃàμÔºâμ Ö 20% ÍÐäà Õè ÓãËŒ ÍãËÞ â ¹áÅÐÁÕ ÒÃàμÔºâμÊÙ ¹Ñè¹à»š¹à¾ÃÒÐ ÅØ ÁÇÑÂÃØ ¹ ¹ Gen ãëá Õè㪌 Ò¹ÊÁÒà ⠹ྠèíâ ÃÍÍ ÃѺÊÒ¹ŒÍÂ Ç Ò ÒÃÊ èíêòã¼ Ò¹ áí¾¾åôà ªÑè¹ àª ¹ ÒÃ㪌â»Ãá ÃÁáªμ ÇÔ ÕâÍ à Á áåðªçí»»œ ¹Ñè¹àÍ ã¹» ¹ÕéäÍ Õ«Õ Ò Ç Ò Òà ÕèáͻໜÅà» μñçêáòã â ¹ ÕèÁÕ ¹Ò ÍãËÞ Öé¹ ÐÊÃŒÒ Å è¹ Í ÒÃà»ÅÕè¹ÊÁÒà ⠹ã¹μÅÒ»ÃÐà È Õ¹à¾ èí á ¹ à à èí ÃØ ¹à ÔÁ áåðëçñ Ç Ò¼ÙŒãªŒ Ò¹ã¹àÁ Í Õ¹ ÐËѹÁÒ㪌 Ò¹á;¾ÅÔà ªÑè¹ ÁÒ Ç ÒºÃÔ ÒÃàÊÕ áåðàá èíáí¾¾åôà ªÑè¹ÊÒÁÒÃ á ¹ ÕèºÃÔ ÒÃàÊÕ 㹠ҹРÕè໚¹ ªÑè¹ËÅÑ ¼Ù Œ¼ÅÔμÊÁÒà ⠹ ç ÐàÃÔèÁËѹ ÅѺÁÒ Ô Ç Ò Ð ÓÍÂ Ò äã ãëœêáòã â ¹ Í μñçàí ÁÕ Í ÕèÅÐàÍÕ ÁªÑ ÁÕ ÅŒÍ Õè Õ áåðã𺺠ŒÍ ÇÒÁ μ Ò æ Ð໚¹ÊÔè ÕèÁÕ ÇÒÁÊÓ ÑÞÁÒ Ç Òà ÔÁ ¹Í Ò àã èí ÊÁÒà ⠹ ÅÒÇ ÂÑ à»š¹íõ àã èí ÕèÂÑ ä ŒÃѺ ÇÒÁʹã ã¹» ¹ÕéäÁâ Ã«Í ªÕé ÅÒÇ ã¹àíàªõâừô ÁÕÍÑμÃÒ ÒÃàμÔºâμÊÙ ÁÒ Ê ¼ÅºÃÔ Òà ÅÒÇ Í äáâ Ã«Í âμ Ç ÒμÅÒ 4.2 à Ò Ê Ç¹äÍ Õ«Õ Ò Ç Ò μåò â«åùªñè¹¾åñººåô ÅÒÇ ã¹àíàªõâừô ÐÊÙ Ö 8.6 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹àËÃÕÂÞÊËÃÑ ã¹» 2558 áåðáí¾¾åôà ªÑ蹺¹âÁºÒ Ðà¾ÔèÁÊÙ Öé¹ Ç Òà ÒμÑÇઠ¹ ѹ Ê Ç¹ ÒÊع ŒÒ¹ÍØ» ó Õè ÐÃÍ ÃѺ Ð¾Ø ÁÒáμÐ ÕèÃРѺ 6.8 ËÁ è¹åœò¹àëãõâþ ÊËÃÑ Ï ã¹» 2560 à ÕèÂÇ Ñºàà èí ÇÒÁÊÓàÃç Í ÅÒÇ ã¹ ºÑº¹Õé ÍÅÑÁ¹ Success Story ¹ÓàʹÍâà áãáã¹à Ã Í ØÊÔμ Ò¹Õ Õèä ŒàÅ Í ãªœã𺺠ÅÒÇ ÍÂ Ò Office 365 ÃÇÁ Ö áí¾¾åôà ªÑè¹à¾ èí ÒÃÊ èíêòãáåð»ãðêò¹ Ò¹ Ò¹ÍÂ Ò Lync áåð SharePoint ã뜾¹ñ Ò¹ÊÒÁÒÃ Ó Ò¹μÔ μ Í»ÃÐÊÒ¹ Ò¹ Ñ¹ä Œ Ø Õè Ø àçåò ¾ºÇ Òª ÇÂãËŒ ØÃ Ô ÁÕ»ÃÐÊÔ ÔÀҾ໚¹ÍÂ Ò Õ»ÃÐËÂÑ Ö 30% Õà ÕÂÇ ºÑº¹Õé ÍÊ ÓÅÑ ã ãëœ Ñºá ¹æ ÊÁÒªÔ ÃÇÁ Ö ÁÒ ÍÂÅØŒ¹ÃѺ ºÑº» ˹ŒÒ Ç Ò ÐÁÕà«ÍÃä¾ÃÊÍÐäà ѹÍÕ.. 05_ IT NEWS 06_ G-NEWS 09_ SOLUTIONS ร จ กก บ JBOSS Policy Online Solution ย ค 3 rd Platform และ Flash Everywhere 17_ TECH & TREND Software Modernization and Business Performance iphone 6, Apple Watch, Apple Pay ก บ Apple หล งย ค Steve Jobs 23_ BIZ & CONSULT DevOps 25_ THE IDEA The Internet of Things Around You, from "Now to the Future" 26_ SUCCESS STORY Mverge พ ช ตรางว ลไมโครซอฟท Country Partner of the Year 2014 บทพ ส จน ท มพร อม-โซล ช นพร อม 28_ ค ยก บหมอไอท 30_ บ นท กม มมอง

4

5 IT NEWS จ บตา 6 เทคโนโลย แห งอนาคต! สวทน. เผยแนวโน ม 6 เทคโนโลย ท ส งเสร มและสน บสน น การพ ฒนากำล งคน เตร ยมรองร บในอนาคต สถาบ นว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ช นส ง สำน กงานคณะกรรมการนโยบาย ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต (สวทน.) ช ประเด น พ ฒนาประเทศ ต องพ ฒนา คน ไปพร อมก น บนเส นทางการข บเคล อน ประเทศด วยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ส ความแข งแกร งและย งย น โดยการพ ฒนาศ กยภาพคนไทยและส งเสร มการว จ ยให ประเทศไทยม การ พ ฒนาอย างย งย น ม ใช เป นประเทศเอาแต ซ อ จะช วยลดการพ งพาและ ลดการนำเข าจากต างประเทศ เพ มค ณภาพและข ดความสามารถของ คนไทยพร อมไปก บพ ฒนานว ตกรรมในธ รก จอ ตสาหกรรมให ท ดเท ยมนานา ประเทศ รองร บการก าวส เวท ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) ท กำล ง จะมาถ งในป 2558 น ศ.ดร.ว ลลภ ส ระกำพลธร ผ อำนวยการสถาบ นว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ช นส ง สวทน. กล าวว า สถาบ นว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ช นส ง (ไทยเอสท -THAIST) เป นองค กรสนองตอบการข บเคล อนกลย ทธ พ ฒนา กำล งคนด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตลอดจนสน บสน นการพ ฒนา เทคโนโลย และนว ตกรรมของประเทศ แนวโน ม 6 เทคโนโลย ท กำล งเข ามาม บทบาทต อว ถ เศรษฐก จและส งคม มากข นท กขณะ และสอดคล องก บแนวโน มของภ ม ภาคอาเซ ยน ซ งสถาบ น ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ช นส ง (ไทยเอสท -THAIST) สวทน. ม งเน น ดำเน นก จกรรมส งเสร มเทคโนโลย บ คลากร และนว ตกรรม ใน 6 ด าน ได แก 1 เทคโนโลย ระบบรางรถไฟและรถไฟฟ า สวทน. ม งพ ฒนา บ คลากรและความเช ยวชาญเทคโนโลย ระบบรางตอบร บการ ปฏ ร ปการคมนาคมขนส งของประเทศ เพ อประหย ดการใช พล งงาน ลด ต นท นโลจ สต กส ท จะแข งข นก บประเทศอ นๆ ปร บปร งประส ทธ ภาพความเร ว และการบร หารจ ดการของระบบราง 2 เทคโนโลย ห นยนต และระบบอ ตโนม ต โลกป จจ บ นม กระบวน การผล ตและการบร การท ม ความซ บซ อนมากข นและพ ฒนา ไปไกล ในการผล ตและสร างนว ตกรรมห นยนต และระบบอ ตโนม ต ระด บส ง สามารถเข ามาช วยในเร องของการทำงานท ม ความย งยากหร อม ความเส ยงต ออ นตรายส ง เช น การก ภ ย ก ระเบ ด ไลน การผล ต การก อสร าง หร องานท ต องการความแม นยำส งอย างด านการแพทย ห นยนต ย งเข ามาม บทบาทมากข น 3 นว ตกรรมเพ อการเกษตร สวทน. ส งเสร มเน องจากประเทศไทย น นน บได ว าเป น คร วโลก ซ งเป นแหล งผล ตอาหารท สำค ญ อย างมาก ซ งถ อเป นความม นคงของประเทศและภ ม ภาคโลก การส งเสร ม ให คนไทยพ ฒนานว ตกรรมเพ อการเกษตรน น สามารถเข ามาช วยในเร อง ของการเพ มปร มาณและค ณภาพของผลผล ตทางการเกษตรท ตอบสนอง ต อความต องการของแต ละตลาดได และทำให เราสามารถใช พ นท เพาะปล กของประเทศได อย างม ประส ทธ ภาพ 4 เทคโนโลย ช วภาพเภส ชภ ณฑ เน องจากป จจ บ นคนส วนใหญ ห นมาใส ใจด แลส ขภาพต วเองก นมากข น ส งคมไทยกำล งก าวส ส งคมผ ส งว ย ประชากรม อาย ย นยาวข น ทำให การด แลส ขภาพเป นส ง สำค ญ ด งน น เทคโนโลย ช วภาพเภส ชภ ณฑ ดำเน นการสอนโดย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร 5 Biosensor ในป จจ บ น อ ตสาหกรรมเซ นเซอร ม ความเช อมโยง ก บอ ตสาหกรรมหล กของประเทศไทยเป นอย างมาก ประกอบด วย : อ ตสาหกรรมด านเกษตรและอาหาร ด านการแพทย และสาธารณส ข ด านส งแวดล อมและท อย อาศ ย และด านยานยนต ระบบ Logistics แต อย างไรก ด ย งม การนำเข าเคร องม อและอ ปกรณ อ ตสาหกรรมน อย จำนวนมาก และย งขาดผ เช ยวชาญน กว จ ยท ม ความร ความสามารถใน เทคโนโลย น 6 นว ตกรรมด านการออกแบบและว ศวกรรมเพ อการผล ต เน องจาก สวทน. โดยสถาบ นว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ช นส ง (THAIST) ได เล งเห นความจำเป นเร งด วนในการเปล ยนร ปแบบการดำเน น งานของผ ประกอบการ จากผ ผล ตตามคำส ง หร อ Original Equipment Manufacturer (OEM) ไปส การม ความสามารถในด านการออกแบบ หร อ Original Design Manufacturing (ODM) ไปส การม ตราส นค าเป นของ ต วเอง หร อ Original Brand Manufacturing (OBM) จ งได ดำเน นการ โครงการพ ฒนาศ นย นว ตกรรมด านการออกแบบและว ศวกรรมเพ อการ ผล ต (Center of Innovation in Design and Engineering for Manufacturing) อย างไรก ตาม การเสร มสร างความแข งแกร งของประเทศไทยน น อ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย อมจะสามารถม ธ รก จท แข งข นได และ ม ความย งย น ก จำเป นท จะต องม การลงท นด านบ คลากรและการว จ ย และพ ฒนาเพ อให ได มาซ งเทคโนโลย ท ม ความก าวหน าส งข น ส วนภาคร ฐบาลก จะต องม ส วนช วยสน บสน นภาคอ ตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย อมในด านการว จ ยและพ ฒนา และการสร างกำล งคนสำหร บ ภาคอ ตสาหกรรม ซ งนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ของร ฐบาล ก ม เป าหมายท จะเร งสร างน กว ทยาศาสตร น กว จ ยและคร ว ทยาศาสตร ให เพ ยงพอก บความต องการของประเทศ เพ อรองร บการ พ ฒนาประเทศอย างม นคง และนำพาประเทศไทยเข าส ระบบเศรษฐก จ ฐานความร อย างย งย น ข อม ลจาก : จ บตา-6-เทคโนโลย แห งอนาคต.html IT MAGAZINE 5

6 G-NEWS จ เอเบ ลฟ น คว า 2 รางว ลใหญ จากออราเค ล เม อต นเด อนก นยายนท ผ านมา บร ษ ท จ เอเบ ล จำก ด ได ร บรางว ลออราเค ล จากงาน Oracle FY15 ASEAN Partner Forum ถ ง 2 รางว ลโดย ค ณส เทพ อ นเมตตาจ ต Chief Sales Officer บร ษ ท จ เอเบ ล เป นต วแทน ข นร บรางว ล SI Partner of The Year FY2014 ซ งทางบร ษ ทฯ ได ทำ ยอดขายส งส ด ส วนรางว ลท 2 ค ณไตรร ตน ใจสำราญ Chief Product & Infrastructure Solutions Officer และค ณส น นทา ผ องจ ตว ฒนา Vice President บร ษ ท จ เอเบ ล จำก ด ข นร บรางว ล Partner of the Year 2014 โดยทางบร ษ ทเป นผ เช ยวชาญทางด าน Database Software Solution ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel G-ABLE จ ดเต ม IBM Enterprise Architecture Solution ในงาน 1 st National EA Conference เม อเร วๆ น บร ษ ท จ เอเบ ล จำก ด ได ร วมออกบ ธก จกรรมในงานประช ม ส มมนาเร อง สถาป ตยกรรมองค กรเพ อการพ ฒนาประเทศ คร งท 1 ณ ห องแกรนด บอลร ม ช น 6 โรงแรมอมาร วอเตอร เกท โดยภายใน งานทางบร ษ ทฯ ได นำเสนอ IBM Enterprise Architecture Solution ซ งจะเป นโซล ช นด านสถาป ตยกรรมขององค กร ในการช วยให องค กร สามารถวางแผนงานด านต างๆ และ Align IT เข าก บ Business ขององค กรได อย างม ประส ทธ ภาพ รวมถ งช วยสน บสน นให ทร พยากร องค กรถ ก Utilized ให เก ดประโยชน ส งส ดอ กด วย ท งน โซล ช นท นำ ไปโชว ในงานด งกล าวฯ ได ร บความสนใจและการตอบร บท ด จากผ ท เข าร วมส มมนาเป นจำนวนมาก G-ABLE โชว เจ ง Application Enhancement Wish OFM เม อเร วๆ น บร ษ ท จ เอเบ ล จำก ด ได ร วมออกบ ธก จกรรม ในงาน Oracle Roundtable ภายใต ช องาน App Advantage Roundtable โดยได นำเสนอ Application Enhancement Wish OFM เพ อเพ มประส ทธ ภาพการ ทำงานของ Application ต างๆ ไม ว าจะเป น Siebel, PeopleSoft หร ออ นๆ โดยการนำผล ตภ ณฑ Oracle Fusion Middleware เข ามาร วมสน บสน นการทำงานท ง ในส วนของ Portal, Workflow, Integration รวมถ งทาง ด าน Security เพ อให สามารถตอบสนองการทำงานโดย รวมขององค กรได อย างม ประส ทธ ภาพ ท งน โซล ช นท นำ ไปโชว ในงานด งกล าวฯ ได ร บความสนใจและการตอบร บ ท ด จากผ ท เข าร วมส มมนาเป นจำนวนมาก ณ ห องคราวน 1-2 ช น 21 โรงแรม คราวน พลาซ า 6 IT MAGAZINE

7 G-NEWS G-ABLE โชว เจ ง Application Enhancement Wish OFM เม อเร วๆ น บร ษ ท จ เอเบ ล จำก ด ร วมออกบ ธก จกรรมในงาน Oracle & Verizon Data Breach โดยทางบร ษ ทฯ ได นำเสนอ Identity & Access Management เพ อตอบโจทย การบร หาร จ ดการเอกสารของผ ใช งาน (User) ให เป นไปตามนโยบาย ความปลอดภ ยขององค กร นอกจากน ย งม Role-Based System ท ช วยบร หารจ ดการ Role ให เป นไปตามส ทธ ท ควรจะได ร บ Self-Service ช วยลด Task ให ก บผ ด แลระบบโดยให ผ ใช งาน เข ามาเปล ยน Password ได ด วยตนเอง และ Password Management ช วย Synchronized Password ของผ ใช ก บ Data Store ซ งสามารถกำหนด Password Policy น นเอง ณ ห องส รศ กด 2-3 ช น 11 โรงแรมอ สต น แกรนด สาธร กร งเทพฯ TCS โชว SDN ในงาน Juniper Networks Technology Roadshow 2014 เม อเร วๆ น บร ษ ท เดอะ คอมม น เคช น โซล ช น จำก ด ได ร วมออกบ ธก จกรรมในงาน Juniper Networks Technology Roadshow 2014 โดยภายในงานทางบร ษ ทฯ ได นำเสนอ Software Defined Network หร อ SDN ท ม ค ณสมบ ต พ เศษในการสร าง Virtual Network เพ อนำไปใช ก บ Virtual Machine ซ ง Contrail ช วยลดความย งยากในการสร าง Network Infrastructure แบบเด มท ต องการ Operation ในการหา Hardware เช น Switch, Router ท งน โซล ช น ท นำไปโชว ในงานด งกล าวฯ ได ร บความสนใจและการตอบ ร บท ด จากผ ท เข าร วมส มมนาเป นจำนวนมาก ณ ห อง Infinity 1-2 Room โรงแรม Pullman Bangkok King Power First Logic ช NetBackup 7.6 ผน กกำล งความสำเร จก บ Symantec บร ษ ท เฟ ร ส ลอจ ก จำก ด ร วมงาน Symantec Partner Connect 2014 นำเสนอ NetBackup 7.6 ท สามารถ Backup ได ก บท กๆ Platform ใน Version ใหม น เพ มค ณสมบ ต ในการ Backup และ Recovery สำหร บ VMware ให รวดเร วย งข น ม Feature อย าง Accelerator for VMware ช วยในการ Backup Incremental แต ได เท ยบเท าก บการ Backup Full และ Feature Instant Recovery for VMware ช วยในการ Recovery จนถ ง Online VM ได อย าง รวดเร ว นอกจากน ย งเพ มเต มในส วนของ Storage Foundation HA 6.1 ท ม ค ณสมบ ต ในการนำ Disk ท เป นแบบ SSD มาทำเป น Cache ซ งทำให การทำงานของ Application ทำงานได รวดเร ว ย งข น ควบค ก บการทำ Cluster ณ Ruamruedee Ballroom, 9 th Floor, Novotel Ploenchit Hotel Bangkok IT MAGAZINE 7

8 G-NEWS เฟ ร ส ลอจ ก ด น Oracle Enterprise Cloud Management with OpsCenter 12C บร ษ ท เฟ ร ส ลอจ ก จำก ด จ ดท มผ เช ยวชาญ แชร เทคโนโลย ในงาน Oracle FREE Software running on Oracle Hardware โดยนำเสนอ Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12C เป น Software Management สำหร บบร หารจ ดการ Oracle Infrastructure ขององค กร อ กท งย งสามารถ ตอบโจทย ล กค าท ต องการ Private Cloud Solution ซ งสามารถบร หาร จ ดการ Virtual Datacenter ด วยเทคโนโลย Virtualization ต างๆ จากทาง Oracle อาท Oracle VM for SPARC, Solaris ZONE เป นต น ณ Surasak1, 11 th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok เอ มเว ร จร กตลาดคลาวด พร อมคว ารางว ล Microsoft การ นต ความแกร ง บร ษ ท เอ มเว ร จ จำก ด [Mverge] หน งในพาร ทเนอร รายใหญ ของไมโครซอฟท ข นร บรางว ลใหญ ระด บชาต Country Partner of the Year 2014 ในงาน Worldwide Partner Conference 2014 ณ Washington D.C. ประเทศ สหร ฐอเมร กา โดยรางว ลน แสดงถ งความสำเร จในการเป ดตลาด Cloud ใน ประเทศไทย ประเภท Hybrid Solution (Hybrid Solution ค อ ล กค าสามารถ ใช Office ขององค กร (On Premise) และ Office ท อย บน Cloud ของ Microsoft ได ซ งการทำ Hybrid Solution น ม ความยากและซ บซ อนกว า การทำ Office ขององค กร (On Premise) หร อ Office ท อย บน Cloud เพ ยงอย างใดอย างหน ง) โดย Mverge ได เผยก าวสำค ญท ช วยสร างช อเส ยง คร งน ด วยการได ร บความไว วางใจจาก โรงแรมห าดาว ด ส ต อ นเตอร เนช นแนล ในการให บร การ Microsoft Office 365 รวมถ งแอพพล เคช นเพ อการส อสาร และประสานงานอย าง Lync และ SharePoint เพ อช วยให สามารถทำงาน ต ดต อประสานงานก นได ท กท ท กเวลา ควบค ไปการด แลแบบควบวงจรจาก ท มงานม ออาช พของ Mverge ท ช วยให ด ส ต อ นเตอร เนช นแนล สามารถลด ค าใช จ ายอย างเห นได ช ดและสามารถบร หารจ ดการสาขาในเคร อท วโลกได ใน ท เด ยวอย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ท งน Mverge ย งได ประกาศความพร อมท จะเด นหน าเพ อนำท กองค กร ยกระด บระบบไอท ส Cloud ท งแบบ Public, Private และ Hybrid Cloud แบบครบวงจร ซ งล าส ดย งคว ารางว ลสำค ญระด บประเทศ Microsoft Office 365 Partner of the Year 2014 ไปครอง ตอกย ำความพร อมส งส ดของ ท มงาน Mverge เพ อรองร บการขยายต วของตลาด Cloud ในไทยท ม แนวโน ม ท จะม การใช งาน Hybrid Cloud มากท ส ดในแถบเอเช ยแปซ ฟ ก ซ เอ จ ดงาน ซ เอ พาร ทเนอร ทอล ค เพ อฟ จ ตส เสร มส มพ นธ ทางธ รก จ เม อเร วน ๆ ซ เอ โซล ช น นำโดยค ณวรรณา ศฤงคารบร บ รณ (คนกลาง) ผ อำนวยการด านเทคโนโลย บร ษ ท ซ เอ โซล ช น (ประเทศไทย) จำก ด ได จ ดงาน ซ เอ พาร ทเนอร ทอล ค ข น ภายในงานม การนำเสนอภาพรวมเทคโนโลย ของซ เอ ซ งประกอบไปด วย IntelliCenter, DevCenter, OpsCenter and SecureCenter โดยเน นความโดดเด นของโซล ช นด านการร กษาความปลอดภ ย และย นย นต วตน เพ อเสร มสร างความเข าใจ และแบ งป นแนวค ดนว ตกรรม พร อมแผนร กตลาดในประเทศไทยให แก พ นธม ตรธ รก จ ณ บร ษ ท ฟ จ ตส ซ สเต ม บ สซ เนส (ประเทศไทย) จำก ด 8 IT MAGAZINE

9 SOLUTIONS ขว ญฤท ย แน นหนา ร จ กก บ JBOSS หลายท าน คงเคยได ย น JBOSS แต อาจย งไม แน ใจว าค ออะไร จะม ประโยชน หร อไปใช ก บหน วยงานเรา อย างไร ทำให ประหย ดได มากข น? เหมาะหร อไม เหมาะ ถ าใช แล วจะม ความเส ยงเพราะเป น Open Source หร อไม? ว นน เราจะได มาทำความร จ กก บ JBOSS ให มากข น เพ อเก ดความเข าใจ และนำไปใช ให เป นประโยชน ก บหน วยงาน/องค กร ของเราต อไป ต อมาความต องการ Service ของ Middleware เร มม มากข น เพราะต องรองร บการดำเน นงานทางธ รก จท ม ความ สล บซ บซ อนมากข น จ งเก ดความต องการระบบงานท ย ดหย น สามารถรองร บการเปล ยนแปลงได อย างรวดเร ว เพ อให สามารถ แข งข นก บค แข งทางธ รก จได และประกอบก บการท จะพ ฒนา Middleware ข นมาใช เองน นเป นเร องท ยาก ม โอกาสท จะเก ด ป ญหาและไม ประสบความสำเร จ ก อนจะมาเป น JBOSS JBOSS ก ค อ Middleware อย างหน ง ม คำถาม เพ มข นมาอ กแล วส อ าว แล ว Middleware ค อ อะไรก น ไม ต องก งวล เราจะ Clear คำถาม หาคำตอบต างๆ ไปท ละจ ดก น Middleware Middleware ค อ ซอฟต แวร ประเภทหน ง ท ทำหน าท เป น ต วกลาง เป นต วท ทำหน าท ในการประสานงาน และบร การ Service ต างๆ ให ก บ Application เช น การทำ Load Balancing, Transaction, Resource Pooling และ Message Oriented Service เป นต น ซ งในระบบงานขนาดใหญ (Enterprise Application) ม ความจำเป นท จะต องใช งาน Service เหล าน เป นอย างมาก ด วยสาเหต ด งกล าว จ งได ม ผ ผล ต Middleware ออกมา จำหน าย โดยเร ยกว า Application Server จะบรรจ Service ต างๆ ไว ทำให องค กรไม ต องพ ฒนา Service ข นใช เอง ซ ง จะทำให องค กรม งค ด หร อทำเฉพาะท เป น Business Logic ใน Business Domain ของต วเองเพ ยงอย างเด ยวเท าน น ว ธ การก ค อพ ฒนาซอฟต แวร ข นมา แล วนำไป Deploy บน Application Server ท เตร ยมสภาวะแวดล อมขณะ Runtime ไว ให โดยม การประกาศความต องการ Service ให Application Server เตร ยม Service ต างๆ ไว บร การ ซ งทำให เก ดแนวความค ดในการท จะจ ดการให เก ดความเป น มาตรฐานข น สถาป ตยกรรม J2EE (Java 2 Platform Enterprise Edition) จ งเก ดข น ทำให ในอด ตองค กรต างๆ จ งได พยายามทำการพ ฒนาซอฟต แวร ประเภท Middleware ข นมาใช งานเอง โดยจะม Service ต างๆ ก นไป แล วแต ละองค กรจะพ ฒนาข นมา เพ อให ตรงก บ การใช งานของตนเอง IT MAGAZINE 9

10 SOLUTIONS ร จ กก บ J2EE J2EE ก ค อ Specification ของ Application Server ซ งม บร ษ ท Sun Microsystem (ท เป นเจ าของภาษาจาวา ก อนท จะถ กควบรวมก จการก บ Oracle ในป ค.ศ. 2010) เป นเจ าภาพ โดยเช ญบร ษ ทต างๆ มากมาย มาร วมก นจ ดทำ ซ งจะทำให Specification ท ได สามารถตอบสนองก บความต องการของ ผ ใช และผ สร างได เป นอย างด ซ งตรงน เป นจ ดแข งจ ดหน ง ของ J2EE เพราะทำให ไม เก ดการกำหนด Specification ท เอ อประโยชน ก บบร ษ ท Software บร ษ ทใดบร ษ ทหน ง ม ความเป นกลาง ค ณสมบ ต บางส วนท โดดเด นของ J2EE ม ด งน รองร บการพ ฒนา Applications แบบ Multitier ม Service ต างๆ ท ครบคร น และไม ม ความซ บซ อน รองร บการพ ฒนา Applications ทางธ รก จ รวมถ งเร อง พน กงานในองค กร การบร การค ค าขององค กรขนาดใหญ รองร บการทำ Transaction จำนวนมากๆ และย งม ค ณสมบ ต ทางด าน Technology อ นๆ อ ก ด งน Java Database Connectivity (JDBC) เพ อรองร บ สน บสน นการเช อมต อฐานข อม ลหลากหลายร ปแบบ Java Naming and Directory Interface (JNDI) ท า หน าท ระบ ต าแหน งของ Component และทร พยากร ต างๆ ในระบบเคร อข าย เพ อหา Component ต างๆ ท กระจายท อย บนเคร อข าย Java Servlet และ Java Server Page (JSP) เป น Component ซ งท างานในร ปแบบของ Request/Response ซ งจะจ ดการก บ Request ท ถ กส งเข ามาจาก Client และ เม อทำการประมวลผลเสร จ จ ง Response กล บไปย ง Client น นๆ Java Authentication and Authorization Service (JAAS) เป นมาตรฐานท ใช จ ดการก บความปลอดภ ย Remote Method Invocation (RMI) เป นข อก าหนด ในการต ดต อส อสารระหว างออบเจ กต แบบกระจาย (Distributed Object) เช น 2 ออบเจ กต ท ท างานอย คนละเคร อง สน บสน น CORBA (Common Object Request Broker Architecture) CORBA เป นของหน วยงาน OMG (Object Management Group) ได จ ดทำข อกำหนดไว สำหร บเป นสถาป ตยกรรมและ ข อกำหนดของการสร าง การกระจาย และบร หารการกระจาย ของโปรแกรมออบเจ กต ในเคร อข าย โดยย นยอมให โปรแกรม ท อย ต างท และต างผ พ ฒนา ต างผ ผล ต สามารถทำการส อสาร ในเคร อข ายได ซ งมาตรฐานของ J2EE ค อ EJB Component (Enterprise JavaBean) ซ งรองร บการทำงานร วมก นระหว าง Software Component ก บ Application Server (ในท น ก ค อ J2EE Server) โดยม ข อกำหนดของการสร าง การกระจาย และบร หาร การกระจายของโปรแกรมออบเจ กต ในเคร อข าย โดย EJB จะต องเข ยนด วยภาษา Java เท าน น ในล กษณะเช นน ทางด าน Microsoft ก ม เช นเด ยวก น เร ยกว า.NET Managed Component ซ งจะ Run บน Application Server (MTS/COM+) ของ Microsoft เท าน น แล วต อง เข ยนด วยภาษาท ใช เทคโนโลย.NET เช น VB.NET หร อ C# Java Messaging Service (JMS) ช วยให ออบเจ กต แบบ กระจายต างๆ สามารถส งสารแบบอะซ งโครน ส Java Mail ใช สำหร บการส งข อความอ เมล Java IDL เป นการ Integrate ระบบเพ อให เข าก บภาษา อ นๆ ท ไม ใช ภาษาจาวา J2EE Connector Architecture (JCA) เป น Connector สำหร บการ Deployment สามารถท จะเข าถ งระบบต างๆ (Enterprise Information System) Java API for XML Parsing (JAXP) ใช Parse เอกสาร XML ต างๆ ซ งในป จจ บ นม Technology/มาตรฐานเก ดข นใหม เพ ออำนวย ความสะดวกแก น กพ ฒนา และผ ด แลระบบ ทำให การพ ฒนา ระบบเป นเร องท ง ายข น ซ งม อ กหลาย Technology/มาตรฐาน ซ งล วนเก ดข นจากพ นฐานเหล าน ต อยอดไป ซ งการพ ฒนา ปร บปร งมาตรฐาน J2EE ท เก ดข น (ด งแสดงในตารางแสดง Version History ของ J2EE) ม ผลไปย ง JBOSS ท จะต องม การพ ฒนาอย างต อเน อง เพ อให สามารถท นก บการพ ฒนาท ส งข นเร อยๆ เช นเด ยวก น ซ งฉบ บหน าจะได มาต ดตาม Technology/มาตรฐาน ท JBOSS เล อกมาใช ว าม อะไร ก นบ าง J2EE Version History J2EE 1.2 (December 12, 1999) J2EE 1.3 (September 24, 2001) J2EE 1.4 (November 11, 2003) Java EE 5 (May 11, 2006) Java EE 6 (Dec 10, 2009) Java EE 7 (June 12, 2013) J2EE Version จะม การเปล ยนจาก J2EE มาใช Java EE แทนต งแต Java EE 5 เป นต นมา 10 IT MAGAZINE

11 SOLUTIONS ร จ กก บ JBOSS ด งท ได กล าวมาข างต นว า JBOSS ก ค อ Middleware อย างหน ง ซ งเป น Middleware ท ม ค ณสมบ ต ตามมาตรฐาน J2EE หร อค ณสมบ ต ตามมาตรฐาน Java EE ไว อย าง ครบถ วน ซ งม ความเป นอ สระในการใช ไม ว าจะเป นผ ใช ท วไป หร อจะเป น Independent Software Vendor (ISV) ไม คำน งถ งขนาดของการ Deploy JBOSS Application Server กลายมาเป น Platform ท ได ร บความน ยมมากสำหร บ ผ พ ฒนาและ ISV และเต บโตอย างรวดเร วในร ปแบบของ Production Deployments ด วย ล กษณะเด นของ JBOSS Open Source, No cost product licenses : JBOSS เป น Open Source ซ งไม ต องเส ยค าล ขส ทธ เน องจาก สามารถ Download ได ฟร จาก Web Performance Improvement : JBOSS ม การพ ฒนา ปร บปร งด าน Performance อย างต อเน อง ไม ว าจะเป น Boot Time หร อการ Consume Memory ท ม การปร บ ลดลงจาก JBOSS ร นก อนอย างมาก Connection Pooling Service ต างๆ เหล าน สามารถเพ ม หร อนำออกไปได ตามความต องการ Service ท งหมดน ม Package สำหร บจ ดเก บไว อย างเร ยบร อย โดยท สามารถ ทำการสร างและเพ ม Service เข าไปได เอง Enterprise-Class Services for any Java Object : JBOSS Application Server สามารถใช Aspect- Oriented Programming (AOP) - Model ในการส งต อ ไปย ง EJB คล ายก บการส ง Function Aspect-Oriented Programming (AOP) เป นแนวค ดในการ เข ยนโปรแกรมเพ อท จะนำไปเพ มเต มความสามารถของ การเข ยนโปรแกรมแบบ OOP (Object Oriented Programming) ซ งการเข ยนโปรแกรมหร อการออกแบบโปรแกรมแบบ OOP ไม สามารถทำได การเล อกใช งาน JBOSS JBOSS ม ให เล อกใช งาน ใน 2 ร ปแบบ ด วยก น 1. 1 JBOSS Community : JBOSS AS เป น Application Server และ Community ท ได ร บความน ยมในหม น กพ ฒนาเป นอย างมาก ป จจ บ นเปล ยนช อเร ยกจาก JBOSS AS เป น Wildfly เป น JBOSS Application Server ท สามารถใช ได ฟร ไม ม ค าใช จ าย 2. 2 JBOSS Enterprise : JBOSS EAP เป น JBOSS ท ถ กค ดเล อกมาจาก JBOSS Community และนำมาผ าน Product Delivery Methodology จากทาง Redhat ไม ว าจะเป นการทดสอบความเข าก นได ของ Component ต างๆ การทดสอบทางด านความปลอดภ ย อ กท งย ง ร บประก นด แลด านล ขส ทธ /กฎหมาย กรณ ผ ท นำ JBOSS by Redhat ไปใช แล วเก ดม การฟ องร องข น Customizable Footprint : JBOSS อำนวยต อการนำ มาปร บปร งใหม ได และม สถาป ตยกรรมท ด และย ดหย นใน การสร าง Application ซ งม Component Model ท จ ด เตร ยมไว ให ตามท ต องการ Services-Oriented Architecture : JBOSS ม การบร การ สำหร บองค กรท แตกต างออกไป รวมไปถ ง Transaction Management, Messaging, Mail Services, Security, IT MAGAZINE 11

12 SOLUTIONS และอ กประเด นท สำค ญค อ ม การเพ มการให บร การ Full Support แบบม SLA (Service-Level Agreement) กรณ ท เก ดป ญหาหร อต องการสอบถามข อม ลระหว างการใช งาน อ กด วย การจ ายสำหร บ JBOSS EAP ก จะเป นในล กษณะของการ จ ายแบบ Subscription ค อเป นการเช าใช งานและการได ร บ บร การ Full Support with SLA ซ งทำให ม ราคาท ถ กกว า EAP ต วอ นๆ ทำไมจ งควรเล อก JBOSS ในการเล อก Enterprise Application Server น น ควรจะด ให เหมาะสมท งด านราคา ค ณสมบ ต และความสามารถท ม ว า สามารถตอบโจทย และรองร บธ รก จได หร อไม ตลอดจนความ สามารถในการด แลให บร การ Support ในช วงอาย ของการใช งาน ป จจ ยอย างหน งท เป นส วนช วยในการต ดส นใจค อ ผลการประเม น จาก Gartner น นค อ Gartner Magic Quadrant จะเห นว า Redhat-JBOSS EAP ตกอย ในกล มของ Leaders ซ งหมาย ถ งเป น 1 ในกล มของผ นำท ม Enterprise Application Server ท ม ประส ทธ ภาพ อ กป จจ ยหน งค อ ด านค ณสมบ ต J2EE หร อ Java EE ต ว JBOSS EAP เองก ม ค ณสมบ ต เท ยบเท าก บ Enterprise Application Server ต วอ นๆ มาถ งตรงน ค ดว า ท กท านคงได ร จ ก JBOSS ก นมากข น และ คาดว าน าจะเร มสนใจ JBOSS มากข นเป นลำด บอ กด วย เพราะค มค าและค มราคา ซ งในฉบ บหน าจะมาต ดตามก น เพ มเต ม ถ ง JBOSS EAP Technology ความสามารถด าน ต างๆ เพ อเข าใจว า ทำไมล กค าท เป นองค กรขนาดใหญ หลายราย จ งเร มสนใจเปล ยนมาใช JBOSS EAP ก นมากข น ขอขอบค ณแหล งข อม ล : ข อม ลจาก Redhat ( สนใจสอบถามข อม ลเพ มเต มได ท บร ษ ท จ เอเบ ล จำก ด Call Center โทร +66(0) IT MAGAZINE

13 SOLUTIONS ภาณท พย ผกากรอง Policy Online Solution ท กว นน ธ รก จประก น ม อ ตราการขยายต วอย างต อเน องมาโดยตลอด ไม ว าจะเป นประก นรถยนต ประก น อ คค ภ ย ประก นช ว ต ประก นส ขภาพ ซ งเป นส งท ช วยสร างหล กประก นให ก บค ณภาพช ว ตและทร พย ส นของ ล กค า ว าจะได ร บการพ ฒนาอย างปลอดภ ย และม ประส ทธ ภาพ ด วยย คสม ยท เปล ยนไป เราได เข าส ย คด จ ตอลแบบ เต มต ว ท กๆ คน สามารถทำธ รกรรมผ าน Internet ได มากข น จ งทำให ม การแข งข นท ส ง ด งน น เพ อการ เข าถ งล กค าท มากข น ระบบของทางบร ษ ทประก น จ งต องการ เคร องม อท ช วยสน บสน นให คนทำงานสามารถทำงานได อย าง ม ประส ทธ ภาพ สะดวก และรวดเร ว โจทย ทางธ รก จมาด วยประโยคส นๆ ว า ต องการ Application ท ช วยให ต วแทนในสาขาย อยสามารถตอบร บการขาย กรมธรรม ก บล กค าได อย างสะดวก และรวดเร ว เม อนำ ความต องการมาขมวดก บเทคโนโลย กรมธรรม ออนไลน จ งน าจะเป นทางเล อกหร อทางออกของความต องการน Policy Online Solution ค อระบบขายกรมธรรมออนไลน สำหร บต วแทน หร อนายหน า ซ งจะเป นเคร องม อท ช วยให ต วแทน หร อนายหน า สามารถเสนอประก นให ก บล กค าได อย างสะดวก รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพ ซ งถ าเป นกระบวนการทำงานเด มสำหร บการขายประก นให ก บ ทางล กค า จะม ข นตอน ด งน 1. 1 Propose Quotes & Quotations ต วแทน หร อ นายหน าจะเข าไปสอบถามก บทางล กค า เพ อเสนอประก น ให เหมาะสมก บความต องการของล กค า โดยจะแจ งราคา และความค มครองท ล กค าจะได ร บ 2. 2 Print Quotation พ มพ ใบเสนอราคาออกมา เพ อให ล กค าสามารถพ จารณาเปร ยบเท ยบส งท ต องการ 3. 3 Entry Application บ นท กข อม ลรายละเอ ยดล กค า ในใบคำขอประก น เม อล กค าสนใจจะทำประก น 4. 4 Print & Submit Application ส งรายละเอ ยดใบ คำขอประก นท บ นท กข อม ลเร ยบร อยแล วให ก บบร ษ ท ประก นพ จารณา 5. 5 Car Inspection ในกรณ ประก นรถยนต ทางบร ษ ท ประก นแจ งเร องให Surveyor ออกไปพ จารณารถของล กค า 6. 6 Approve Application บร ษ ทประก น ทำการพ จารณา ใบคำขอ สามารถอน ม ต เป นกรมธรรม ได หร อไม ภาพต วอย างข นตอนการนำเสนอการขายกรมธรรม IT MAGAZINE 13

14 SOLUTIONS 7. 7 Print Policy ถ าใบคำขอถ กอน ม ต บร ษ ทประก นจะ ทำการพ มพ กรมธรรม เพ อส งให ล กค า หร อต วแทน หร อ นายหน าต อไป 8. 8 Follow up Quotations ทางต วแทน หร อนายหน า จะต องม การต ดตามล กค า ในกรณ ท ล กค าย งไม ได ต ดส นใจ ทำประก น ระบบขายกรมธรรม ออนไลน สำหร บต วแทน หร อนายหน า โดยต วแทน หร อนายหน า จะสามารถดำเน นการท กอย าง ได เอง น นค อ 1. 1 Propose Quotes & Quotations ระบบน จะทำการ คำนวณเบ ยประก น และแจ งรายละเอ ยดความค มครองให ก บทางล กค าได โดยเป นเคร องม อช วยให ต วแทน หร อ นายหน าสามารถเสนองานให ก บล กค าได อย างสะดวก รวดเร ว และถ กต อง 2. 2 Print Quotation ทางต วแทน หร อนายหน าสามารถ พ มพ ใบเสนอราคาให ก บทางล กค าพ จารณาเปร ยบเท ยบได 3. 3 Entry Application ระบบจะรองร บการบ นท กข อม ล 3 ใบคำขอ และบ นท กรายละเอ ยดล กค า 4. 4 Print & Submit Application ทางต วแทน หร อ นายหน า สามารถพ มพ ใบคำขอออกมาตรวจสอบ หร อ พ มพ ใบคำขอออกมาให ล กค า Sign เอกสารย นย นได รวมท ง Submit ข อม ลต างๆ ท บ นท กเร ยบร อยแล วส งเข า บร ษ ทประก นได เลยโดยผ านทาง Internet 5. 5 Approve Application ระบบเป ดให ผ ใช งานสร าง Setup Business Rule เพ อให สามารถ Automatic Approve ได โดยไม ต องส งเร องเข าไปท บร ษ ทประก นดำเน นการ ด งน น ทางต วแทน หร อนายหน าสามารถร ผลได เลย 6. 6 Print Policy ระบบเป ดให พ มพ กรมธรรม ได เลย ถ า ข อม ลใบคำขอประก นถ ก Approve เร ยบร อย 7. 7 Follow up Quotations ระบบม Feature ของการ Follow up ล กค า เพ อเป นเคร องม อช วยให ต วแทน หร อ นายหน าสามารถต ดตามล กค าต อได 2. 2 ความรวดเร ว (Rapid) ร ปแบบเด มการออกกรมธรรม ให ก บล กค าม หลายข นตอน และหลายหน วยงานเข ามา เก ยวข อง แต หล งจากเสนอ Solution น จะทำให ทาง ต วแทนหร อนายหน าสามารถออกกรมธรรม ให ก บล กค า ได เอง ด วยเง อนไขตามท บร ษ ทประก นกำหนด น นค อ จะ เห นว าทางต วแทนหร อนายหน า สามารถเสนอประก น ให ก บทางล กค าได อย างรวดเร ว และไม ต องผ านงานไปท หน วยงานอ น 3. ตรวจสอบได (Examination) ด วย Solution ท เรา เสนอล กค า ม นค อ ระบบงาน (System) ซ งม การเก บ ข อม ล ไม ว าจะเป นข อม ลล กค า ข อม ลต วแทน หร อ นายหน าไว ใน Database ด งน น ทางผ ใช งานสามารถ เร ยกข อม ลเหล าน ข นมาตรวจสอบ หร อสามารถนำมา ว เคราะห เพ อต อยอดการทำงานต อไปได 4. 4 ท นสม ย (Up to date) จากท กล าวข างต น น ค อย ค ด จ ตอล ด งน น ไม ว าจะเป นอ ปกรณ ท ใช ในการทำงาน หร อ Internet สามารถนำมาเป นเคร องม อในการทำงานได อย างง ายดาย และไม ย งยาก ย งกว าน นย งเป นภาพล กษณ ท ด เข าก บย คสม ยให ก บบร ษ ทประก นด วย โดย Benefit หล กสำหร บระบบงานขายกรมธรรม ออนไลน ค อ 1. 1 ความสะดวก (Convenient) เพราะง ายต อการเร ยนร ด วยผ ใช งานท หลากหลาย ท งช วงอาย และเพศ ด งน น หน าจอในการทำงานของเรา ควรจะง ายต อการเร ยนร และไม ซ บซ อน Policy Online Solution หร อ กรมธรรม ออนไลน นอกจาก จะตอบโจทย ล กค าได ครบถ วนแล ว ย งม ส วนงานบร การ และ การบร หารโครงการท ครอบคล ม และสร างความม นใจถ งความ สำเร จด วยท มงานท เช ยวชาญในธ รก จประก นเฉพาะอ กด วย สนใจสอบถามข อม ลเพ มเต มได ท บร ษ ท จ บ สซ เนส จำก ด Call Center โทร +66(0) IT MAGAZINE

15 SOLUTIONS ธ ระพงษ จ นทร ย ค 3 rd Platform และ Flash Everywhere โมบายด ไวซ เป นเทรนด ท จะพล กโลกธ รก จ และเป นเทรนด หล กท จะพล กระบบไอท ขององค กรไปส ย ค 3 rd Platform หร อแพลตฟอร มท สาม ซ งในท ส ดแล วองค กรจะต องทำระบบให พร อมและสามารถรองร บ การทำงานผ านและเช อมต อก บโมบายด ไวซ ต างๆ ได ซ งน นหมายความว า การเข าถ งข อม ลท ต องการ ต องสามารถเข าถ งได ท กท ท กเวลา และท สำค ญค อ ต องเข าถ งได อย างรวดเร ว เร องการเข าถ งข อม ลได รวดเร วน เป นเร องสำค ญมาก สำหร บโลกธ รก จแล วม นค อรายได การสร างความ พ งพอใจและการร กษาฐานล กค า ด วยป จจ บ นความ คาดหว งของล กค าด านความเร วในการเข าถ งข อม ล หร อ ความรวดเร วท จะได ร บการตอบสนองในบร การท ต องการน น เร มม ความคาดหว งส งข นมากกว าแต ก อน ท งน เป นผลส บเน อง จากย คสม ยและว ถ ช ว ตของคนท เปล ยนไปด วยอ ทธ พลของ อ ปกรณ ส อสารหร อโมบายด ไวซ ต างๆ ท ทำให เราค นเคยก บ การท สามารถเข าถ งข อม ลหร อส งท ต องการได ท กเม อและรวดเร ว กว าแต ก อนมาก และด วยสภาพการแข งข นทางธ รก จท ด เด อดข น ท กองค กร ธ รก จต างค ดท จะสร างธ รก จใหม ๆ เพ อเพ มรายได และแย งช ง ส วนแบ งการตลาด และร กษาฐานล กค าเด มของตนให ด ท ส ด แน นอน ข อม ลธ รก จ ค ออาว ธหล ก แต ท สำค ญต องม เทคโนโลย ท ด ท ช วยเพ มประส ทธ ภาพและสร างแต มต อให ธ รก จได ด วย แฟลชสตอเรจ จะเป นการตอบโจทย การดำเน น ธ รก จในโลกย ค 3 rd Platform ท ข อม ลธ รก จเป นเร องใหญ และ เน นว ดก นท ความเร ว ด วยความสามารถของแฟลชเทคโนโลย ทำให ใช เวลาเพ ยงไม ถ ง 1 ม ลล เซค (1 milisec) สำหร บ การตอบสนองในการแลกเปล ยนข อม ลก บเซ ร ฟเวอร ซ งถ อว า IT MAGAZINE 15

16 SOLUTIONS ท งด านประส ทธ ภาพ ความสามารถในการผสานการทำงาน และเพ มความคล องต วในการทำงานของแอพพล เคช น เร วมาก จ งทำให ได ประส ทธ ภาพงานท เพ มมากข น และสำหร บ องค กรท ม นโยบายเร องกร นเทคโนโลย ก ถ อว าตอบโจทย หาก จะเล อกสตอเรจท ม แฟลชเทคโนโลย เพราะด วยความสามารถ ของสตอเรจท ม แฟลชเทคโนโลย เพ ยงเคร องเด ยว ทำงานได เป ยมประส ทธ ภาพเท าก บสตอเรจท วไปสองหร อสามเคร อง ทำให ไม ต องซ อสตอเรจหลายเคร อง ช วยให ประหย ดไฟ ประหย ดค าแอร และประหย ดพ นท สำน กงาน ไม ต องเปล อง พ นท สำหร บวางสตอเรจหลายเคร อง ท ผ านมาแฟลชสตอเรจจะม แต เคร องขนาดใหญ และราคา ค อนข างส ง แต เม อเท ยบก บความค มค าในการลงท นในระยะ ยาวแล ว แน นอนว าค ม หากค ดในม มของ TCO ถ อว าตอบ โจทย อย างมาก ล าส ดม เทคโนโลย แฟลชสตอเรจท ตอบโจทย ความต องการใช งานธ รก จตามเว ร คโหลดท แตกต างก นให เล อกใช ได หลากหลายขนาดมากข น เร ยกว าม เทคโนโลย แฟลชสตอเรจขนาด S/M/L/XXXL ให เล อกใช ก นเลยท เด ยว ไม จำเป นต องซ อแต แฟลชสตอเรจเคร องใหญ ซ งถ อเป นการ ปฏ ว ต วงการสตอเรจเลยก ว าได แฟลชสตอเรจท ออกส ตลาด ล าส ดน น ม ฟ เจอร และคอนฟ ก เรช นใหม ๆ ท หลากหลาย สามารถ ผสานการทำงานของระบบต างๆ ม ความย ดหย นรองร บการ ขยายขนาดของข อม ลเพ อพร อมตอบโจทย ทางธ รก จ รองร บ เวอร ช วลไลเซช น และสำหร บเทคโนโลย สตอเรจแบบออลแฟลช อาเรย ล าส ดท เพ งออกมาในตลาด จะม ค ณสมบ ต ในการทำ อ นไลน ดาต าเซอร ว ส ซ งเป นสถาป ตยกรรมพร อมเทคโนโลย ท จะช วยยกระด บดาต าเซ นเตอร ขององค กรได แบบก าวกระโดด สำหร บองค กรท ม ข อม ลมหาศาลในย คน ควรพ จารณาซ อ สตอเรจแฟลชแบบออลแฟลชอาเรย ท ม อ นไลน ดาต าเซอร ว ส เป นแบบสเกลเอ าท (Scale out) และม ความสามารถท ล ำสม ย ในการทำสแน ปช อตให ก บเมทาดาต า (Metadata) โดยใช พ นท น อย โดยคำน งถ งความสามารถในการรองร บการขยาย งานได อย างย ดหย น ท งในเร องความจ ท ต องพร อมขยายได มากถ ง 50% และเพ มประส ทธ ภาพ IOPS ได มากถ ง 50% อ กด วย เพราะข อม ลเพ มมากข นท กว น ท งแบบ Structured และ Unstructured Data และท สำค ญค อต องสามารถ อ นทร เกรตหร อผสานการทำงานก บระบบต างๆ ได อย างด และไม ต องก งวลก บเร องค าใช จ ายในการบำร งร กษา อย างไรก ตาม การพ จารณาเล อกลงท นด านแฟลชสตอเรจ สำหร บองค กร ควรด ถ งการตอบโจทย ทางธ รก จและคำน งถ ง ความค มค าการลงท นในระยะยาว เล อกขนาดแฟลชสตอเรจ ให เหมาะสมตามเว ร คโหลดท ต องการใช งาน ความเร ว และ ประส ทธ ภาพท ต องการ ไม จำเป นว าถ าจะใช แฟลชสตอเรจ จะต องเป นแบบออลแฟลชอาเรย เท าน น แฟลชเทคโนโลย ถ อเป นม ต ใหม ของสตอเรจ หากจะลงท นเร องสตอเรจเพ อ บร หารจ ดการและการจ ดเก บข มทร พย ข อม ล ซ งเป นห วใจ สำค ญทางธ รก จในว นน ก ควรจะพ จารณาลงท นก บสตอเรจ พร อมแฟลชเทคโนโลย เลย จะได ไม ตกเทรนด และค มค า การลงท นในระยะยาวอย างแท จร ง สนใจสอบถามข อม ลเพ มเต มได ท บร ษ ท เอ มเว ร จ จำก ด Call Center โทร +66(0) IT MAGAZINE

17 TECH&TREND วรรณา ศฤงคารบร บ รณ Technical Director CA Solutions (Thailand) Ltd. Software Modernization and Business Performance ท กว นน การส อสารของผ คนม การเปล ยนแปลงและก าวไกลเม อเท ยบก บอด ต ภายในเวลา 60 ว นาท การแลกเปล ยนข าวสาร การเข าถ งข อม ล รวมถ งการทำก จกรรมเพ อความบ นเท ง สามารถทำผ าน ในหลายช องทาง เช น Facebook, , You Tube, Mobile Application, Game Online, ดาวน โหลดหน งท ช นชอบ ซ อของผ านอ นเทอร เน ต เป นต น นอกจากปร มาณและความหลากหลาย แล ว จำนวนของผ ใช ก ม มากข นในท กๆ ว น การส อสารท รวดเร วเช นน ค อช องทางท องค กรมองเห น โอกาสในการขยายธ รก จ และเพ มฐานล กค าใหม ให มากข น ใครท นำเสนอส งใหม ๆ ได รวดเร ว จะได เปร ยบ และเป นผ นำตลาดเพราะความต องการของผ บร โภคในป จจ บ น ม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร วและพร อมท จะเปล ยนไปหา ต วเล อกอ นท นท เม อไม พ งพอใจ ด งน น ความท าทายของท ม IT ค อทำอย างไรให สามารถสน บสน นภาคธ รก จให สามารถสร าง รายได เพ มข น ม ความสามารถในการแข งข นได สร างความ พ งพอใจให ก บล กค า และช วงช งพ นท ทางการตลาดเหล าน นให มากท ส ด Software Modernization ค อคำตอบ การให บร การ (Services) ผ านช องทางในย คด จ ตอล ต องการ ร ปท 1 : การส อสารในร ปแบบต างๆ ในโลกป จจ บ น ความคล องต วและรวดเร ว (Agility) ด งน น กระบวนการและ ข นตอนในการพ ฒนาต องปร บเปล ยนให ส นกระช บ ลดต นท น แต ย งคงร กษาค ณภาพ เพ อตอบสนองความต องการของล กค า และสร างเวท ในการแข งข นได หล กการน เร ยกว า Software Modernization ข อม ลจากการสำรวจของ Forrester พบว า บร ษ ทท กำล งเต บโต ทางด านธ รก จจะม ระยะเวลาในการพ ฒนาระบบงาน (IT Application Development Cycle) ท ใช เวลาน อยกว าบร ษ ทท เต บโตอย างช าๆ ประมาณ 29% จากร ปท 2 สะท อนให เห นว า ระยะเวลาท ใช ในการพ ฒนาปร บปร งและการนำระบบออกใช งาน ม ความส มพ นธ ก บการเจร ญเต บโตของธ รก จ ย งเร วก ทำให ธ รก จ เต บโตได ไว IT MAGAZINE 17

18 TECH &TREND ร ปท 2 : High Growth Companies Reduce Cycle Time ท มา: Enterprise Software Modernization And Business Performance By: Forrester Consulting, March 2014 แล วเราจะ Modernize การพ ฒนาบร การ (Service) หร อระบบงาน (Application) ได อย างไร? ข นตอนท 1 ปร บเปล ยนว ธ การพ ฒนาจากเด มท เป น Waterfall ท ต องรอ ให ข นตอนหน งเสร จก อนจ งจะดำเน นการข นตอนถ ดไปได (Phase-Based Methodology) มาเป นในล กษณะ Agile ท แยกเป นหลายท ม เน นการทำงานกล มย อยเพ อความคล องต วใน การส อสารระหว างผ พ ฒนาและผ ใช งาน และการพ ฒนาไปพร อมๆ ก นไปเพ อความรวดเร ว โดยเน นหล กการผสมผสานระหว าง Interative และ Incremental Methodology หร ออ กน ยหน ง ค อ สร างต นแบบข น จากน นปร บปร งต นแบบจนเป นท ต องการของ ผ ใช งาน ว ธ การน จะลดระยะในการพ ฒนาในแต ละรอบ แต ทำ ซ ำก นหลายคร งจนกว าจะบรรล ว ตถ ประสงค การลดเวลาน จะ เป ดโอกาสให ผ ใช งานเห นผลงานได เร วข น ทำให ปร บปร งผลงาน ได อย างรวดเร วและถ กต อง ร ปท 3 : Waterfall Methodology ข นตอนท 2 เพ อให เก ดความรวดเร วและลดป ญหาความล าช าในการนำ ผล ตภ ณฑ บร การ หร อระบบงานออกใช งานจร ง (Release to Production) การประสานงาน และการปร บกระบวนการทำงาน ระหว างท มพ ฒนา (Development Team) และท มท ควบค ม ด แลระบบ (Operation Team) ม ส วนสำค ญ ในป จจ บ นม การพ ดถ ง DevOps Methodology เป นว ธ การท ช วยให ท ม Development และท ม Operation ทำงานประสาน ก นได เป นหน งเด ยว (Unity) และเก ดเป นกระบวนการทำงานท ม ความต อเน อง (Continuous Process) ร ปท 5 : DevOps Methodology DevOps จะประสานและใช ท ง People, Process และ Technology ร วมก นเพ อก อให เก ดความร วมม อ (Collaboration) ความค ดร เร มใหม ๆ (Innovation) ท ครอบคล มต งแต กระบวนการ พ ฒนา (Software Development) จนถ งข นตอนการนำระบบ ออกใช งาน (Release to Production) ข อม ลจากการว จ ยของ TechInsights Report : What Smart Know About DevOps, September 2013 ร ปท 4 : Agile Methodology รายงานถ งผลการสำรวจผ ถ กส มภาษณ ท นำ DevOps ไปประย กต ใช ในองค กรว า สามารถปร บปร งเร อง Time-to-Market ได ประมาณ 20% ค ณภาพและความน าเช อถ อของระบบงานด ข น 22% สามารถปร บปร งระบบงานและนำออกใช งานได เร วข น และถ ข นถ ง 17% โดยท งหมดน ทำให บร ษ ทม ล กค ามากข น 22% บร ษ ทม รายได เพ มข น 19% 18 IT MAGAZINE

19 TECH &TREND ข นตอนท 3 หล งจากทำการปร บว ธ การพ ฒนาจาก Waterfall ส Agile, ปร บกระบวนการทำงานตามหล ก DevOps แล ว บ อยคร งท พบว าก ย งไม สามารถทำได ตามเป าหมายท วางไว อ ปสรรค หร อต วแปรท สำค ญค อ ความพร อมของบ คลากรและ Infrastructure ท มาสน บสน นแนวค ดน ในเร องของบ คลากร การให ความร การฝ กอบรม การสร างกล มนำร องท เป น ต นแบบเป นทางแก ทางหน ง แต อย างไรก ตาม องค กรจำเป น ต องคำน งถ งส งท จะมาช วยสน บสน นในเร องการทำ Modernization น ด วย ในป จจ บ นม Tool ท ถ กออกแบบมา เพ อสน บสน นข นตอนท 1 (Agile Methodology) และ ข นตอนท 2 (DevOps Methodology) เม อการทดสอบเสร จส นลง กระบวนการนำระบบออกใช (Release to Production) ก ต องทำอย างรวดเร ว ตรงเวลา และให ม ความผ ดพลาดน อยท ส ด ป ญหาท เก ดในป จจ บ นค อ Operation/Release ท มไม สามารถทำงานได ท นเพราะม ระบบ งานท ต องนำออกใช (Deploy) ในแต ละว นม หลายระบบแต ละ ระบบม ความซ บซ อนและม ปร มาณท มากทำให Time-to-Market ไม เป นไปตามแผนท วางไว ในบางหน วยงานการออก Software Version ใหม ใช เวลาเป นส ปดาห ซ งการแก ป ญหาโดยใช เคร องม อท เป นล กษณะ Continuous Delivery จะช วยให ท ม Operation สามารถทำการ Deploy ระบบงานได พร อมๆ ก น ในปร มาณท มาก ลดความผ ดพลาด และสามารถทำซ ำได บ อย เท าท ต องการ ร ปท 6 : Software Modernization Solution จากร ปท 6 เร มต นจากข นตอนการวางแผนและแยกการพ ฒนา แบบ Agile องค กรควรม Tool ท ช วยในเร องการวางแผน และต ดตามงาน (Project and Portfolio Management) ตามหล ก Agile Methodology ในส วนข นตอนการพ ฒนา และการทดสอบ (Build and Test) บ อยคร งท ว ธ การพ ฒนา เป นแบบ Agile แต Environment สำหร บการพ ฒนาและ การทดสอบไม ได เป นแบบ Agile ซ งทำให เก ดป ญหาท ว าท มท แตกย อยเป นกล มไม ม Environment หร อ Resource ท เพ ยงพอในการพ ฒนาหร อทดสอบ ทำให ไม สามารถทำงานได ตามแผนท วางไว น นค อองค กรไม ได เป น Agile (Truly Agile) อย างแท จร ง ป ญหาน สามารถใช Service Virtualization เข ามาช วยเพ อให ระบบทำการจำลองต วเองเป น Environment หร อระบบต างๆ ตามท ท มพ ฒนาหร อท มทดสอบต องการ เพ อ ให แต ละท มม อ สระในการพ ฒนาและทดสอบได อย างเต มท ร ปท 8 : Continuous Deliver Tool Chain กล าวโดยสร ป Software Modernization เป นเร องท หล กเล ยงไม ได หลายหน วยงานเร มท จะทำการปร บเปล ยน (Transformation) จากการทำงานแบบเด มๆ มาเป นล กษณะ Modernization การเร มท จะเปล ยนแปลงเป นเร องท ท าทาย เพราะม ป จจ ยหลายอย างเข ามาเก ยวข อง แต เม อเราต ดส นใจ ท จะเปล ยนแปลงเราก ควรจะต งเป าว าทำอย างไรให การ เปล ยนแปลงน นเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและย งย น ซ งหาก เราสามารถดำเน นการในเร องการเตร ยมคน (People) ปร บ กระบวนการ (Process) วางกฎกต กา (Policy/Rule) และ การใช เทคโนโลย (Technology) เข ามาผสมผสานในข นตอน ต างๆ ได อย างเหมาะเจาะลงต วแล ว การท เราจะไปถ ง Software Modernization ก ไม ใช เร องยากและไกลเก นจร ง ร ปท 7 : Truly Agile Environment โดยใช Service Virtualization สนใจสอบถามข อม ลเพ มเต มได ท CA Solutions (Thailand) Co., Ltd. Call Center หร อ IT MAGAZINE 19

20 TECH&TREND โอฬาร อ งอำนวยพร iphone 6, Apple Watch, Apple Pay ก บ Apple หล งย ค Steve Jobs ผ านไปแล วก บการเป ดต ว iphone 6 ในว นท 9 ก นยายนท ผ านมา งานท แฟนๆ Apple ท วโลก ต งตารอคอย แม ว าล กเล นต างๆ ของ iphone 6 คราวน จะไม Wow มากน ก เพราะม ท งข าวล อ ข าวหล ด จนแทบจะไม ม อะไรให ล น แต ย งคงม อะไรท น าสนใจจากเวท น อย ด น นค อ Apple Watch และ Apple Pay ผมคงไม พ ดถ ง Feature ของส นค าต างๆ มากน ก เพราะ ค ดว าท กท านท ต ดตามข าว IT คงจะทราบก นอย แล วว า iphone 6, 6 Plus หร อ Apple Watch ทำอะไรได บ าง แต ว นน ผมจะพ ดถ งม มมองของผมก บย างก าวของ Apple จาก การค มบ งเห ยนโดย ท ม ค ก เต มต วว า ว นน แนวทางของ Apple น นช ดเจนแค ไหน อย างไร iphone 6, iphone 6 PLUS การร บฟ งเส ยงของล กค าและเอาใจตลาดมากข น ในย คของ สต ฟ จ อปส น น เราค นเคยก บภาพล กษณ ของ Apple ท แข งกร าว เป นผ นำด านแนวค ดและการตลาดท ไม ฟ งใคร แต ในย ค ของ ท ม ค ก น น Apple อ อนลงมาก ร บฟ งเส ยงของล กค า มากข น (ผมเคยส ง ถ ง ท ม ค ก เร องป ญหาของ Macbook Pro และได ร บการต ดต อกล บมาด วย) และเพ มอะไรหลายอย าง ท เราไม ค ดว าจะได เห นในส นค าของ Apple ไม ว าจะเป นแนวทาง การออกแบบท เปล ยนไป หร อการเพ ม Feature ใน ios ท Android ม มานานอย าง Extension หร อ Custom Keyboard 20 IT MAGAZINE

21 TECH &TREND เม อตลาดต องการโทรศ พท ท ม ขนาดหน าจอใหญ ข น ทำไม Apple ในย คน จะไม ทำ (ถ งแม ว าจะโดนหลายค ายร บน องไปหลายช ด) แต เม อมองในแง ผลประโยชน ท ตกอย ก บล กค าแล ว ย งไงก ด ท งน นล ะคร บ แต ท สำค ญกว าน นก ค อ แนวทางการตลาดของ Apple น นไม ม เขวอ กแล ว ป ท แล ว Apple ออก iphone 5c ท เหม อนก บจะ เน นไปท ตลาดระด บกลางถ งระด บล าง แต ราคาของ 5c กล บ ไม ได ไปในทางเด ยวก นเลย ทำให ล กค าร ส กส บสนว าท ออก 5c มาน นจ บล กค ากล มไหนก นแน ผลก ค อยอดขายของ 5c ย ำแย อย างไม น าให อภ ย แต ป น ช ดเจนคร บ Apple กล บไปใช แนวทาง เด มค อ เน นไปท กล มล กค าท ม กำล งซ อกล มเด ม และออกร น หน าจอขนาดใหญ ท 5.5 น ว เพ อจ บกล มล กค าท ม กำล งซ อส ง ส วนในกล มตลาดระด บกลางก ใช ว ธ ลดราคาร นเด มแทน APPLE WATCH ในท ส ดก มาซะท เป นข าวล อมานาน ในท ส ดก เป ดต วเส ยท แถมเป ดต วด วยวล เด ด ของ สต ฟ จ อบส ว า one more thing ซะด วย แต ไม ได ใช ช อ iwatch เน องจากต ดเร องช อทางการค าจ งใช ช อ Apple Watch แทน พ ดถ งเร องการเป ดต วก ถ อว าน าสนใจคร บ เส ยง ว จารณ จากสำน กต างๆ ก หลากหลาย ม ท งชมและด า ก คงต อง รอด ต อไปอ กส กระยะคร บ เพราะส นค าของ Apple ท ออกมา ก ม กจะโดนด าก อนเสมออย แล ว ต งแต imac ส ล กกวาดแล วคร บ เร องน ถ อว า Wow คร บ เพราะท ผ านมาย งไม ม ใครเอาแนวทาง แบบน มาใช เลย บางคนก บอกว าไม เข าท า เพราะเวลาม นอย บน ข อม อม นจะหม นลำบาก ส วนต วผมขอรอของจร งก อนคร บแล ว ค อยว จารณ สำหร บก ร ในวงการนาฬ กากล บมองว า Apple Watch น นไม ตอบโจทย ในแง ของความคลาสส กของนาฬ กา เพราะความงาม ของนาฬ กาน นจะต องก าวผ านกาลเวลาโดยไม เส อมสลาย ในขณะท Apple Watch น นเน นให เปล ยนท กป เพราะเทคโนโลย ตกร น คนท ร กนาฬ กาจร งคงไม ซ อของแบบน และท สำค ญ การออกแบบของ Apple เท ยบเท าก บเด กน กศ กษาด านการ ออกแบบทำ Project จบเท าน นเอง สำหร บผมแล วค ดว า Apple Watch ม กล มล กค าของต วเอง แน นอน เพราะถ งแม ว า Apple จะออกนาฬ กามาแค เคร องเด ยว แต ก ม ถ ง 3 ร น ตามการใช งาน (Start, Sport, Edition) และ ออกแบบสายและว สด ของต วเร อนท แตกต างก นไป (Stainless Steel, ทองคำ 24K) เพ อเจาะกล มท แตกต างก น เราคงต องด ก นจากน ไปว า Apple จะสามารถเข าส ตลาดใหม ท ตนเองไม เคย เข าไปและทำสำเร จ ด งเช น iphone ได หร อไม ในแง ของผ นำ ด านตลาดนาฬ กา Classic อาจจะไม ม ผลกระทบมากน ก เพราะม กล มล กค าเช นน กสะสมอย แล ว แต สำหร บผ ผล ตนาฬ กาสำหร บ เล นก ฬาและนาฬ กาแฟช นท มาไวไปไว ผมค ดว าตลาดน สะเท อน แน นอนคร บ APPLE PAY ตามแนวถน ดของ APPLE สำหร บผมในฐานะของผ ใช แล ว งานน ผมสนใจ Apple Pay มากท ส ด เพราะท ผ านมา Apple ไม ยอมเข ามาเล นในตลาด Online Payment ตรงๆ แต กล บอ อมไปมาด วยการปล อย Passbook ออกมาแทน ด าน Google เองก ออก NFC และ Google Wallet มาหลายป แล วแต กล บจ ดไม ต ด ท ผ านมา Apple สามารถเปล ยนแปลงอ ตสาหกรรมแบบเด มมาเป นแบบใหม ได สำเร จมาแล ว น นค อการเปล ยนแปลงวงการเพลงด วย itunes และ ipod และเปล ยนแปลงวงการ Smart Phone ด วย iphone และ App Store คราวน ผมก หว งว า Mobile Payment หร อ Smart Things Payment จะสามารถเข ามาแทนท การใช บ ตร เครด ตแบบเด มๆ เช นก น นอกจากความหร หราและปราณ ตแล ว ส นค าของ Apple ย งม จ ดเด นอย ท การนำ User Experience ในแบบเก าและแบบใหม มาผสมผสานก น อย าง Apple Watch ก ม ออกแบบการหม น เม ดมะยม (Crown) เพ อ Zoom หร อ Scroll เพ อผสมผสาน การใช งานก บหน าจอ Touch Screen ขนาดเล ก รวมท งการ พ ฒนาให หน าจอร บร แรงกด ซ งทำให ผ ใช สามารถกดลงบนหน าจอ เพ อส งงานในแบบใหม ๆ ได ในม มมองของคนท เล นเทคโนโลย IT MAGAZINE 21

22 TECH &TREND แนวทางของ Apple Pay ก คล ายแนวทางเด มท ผ านมาคร บ ค อเน นความง ายของการใช NFC และการสแกนลายน วม อ ด วย Touch ID มาใช แทนบ ตรเครด ตได อย างลงต ว ทำให ไม ต องพกบ ตรมากมาย หร อกล วพน กงานจะนำบ ตรเครด ตของ เราไป Copy ข อม ล นอกจากจะใช ได ก บ iphone 6 แล ว ย ง ใช ก บ Apple Watch ได อ กด วย และท สำค ญ Apple ย งได ร บ ความร วมม อจาก VISA, Master Card และ American Express น แหละ บนเวท น น Eddy Cue บอกว านอกจาก Apple Pay จะได ร บความร วมม อจากบ ตรเครด ตรายใหญ แล ว ย งได ร บความ ร วมม อจากร านค ารายใหญ ๆ ด วย เช น Walgreen, Subway, McDonald s และอ กหลายเจ า รวมแล วม ร านค าในสหร ฐ- อเมร กาท รองร บ Apple Pay แล วมากกว า 2 แสนแห ง ซ ง มองด แล วก น าจะม อนาคตและจ ดประกายให การชำระเง น ผ าน Smart Phone จ ดต ดเส ยท (Android ก จะได อาน สงส ไปด วย) แต เร องน ก อาจจะไม ง ายน ก เพราะธ รก จค าปล ก รายใหญ ในอเมร กาอ ก 2 ราย ค อ Walmart และ Best Buy ย งไม เล นด วย เพราะม Mobile Payment Solution เป นของ ตนเอง รวมไปถ งค าใช จ ายท ตามมามากข น ไม ว าจะเป นการ Upgrade ให ระบบ POS ของร านรองร บ Apple Pay การ เพ มต ว NFC Scanner และการฝ กอบรมพน กงานเพ อใช ระบบใหม เป นต น สำหร บในเม องไทยและประเทศอ นๆ เร องน คงไม เก ดข นใน เร วว นน แน นอน เพราะการเปล ยนแปลงแบบน ต องอาศ ยความ ร วมม อจากธนาคารต างๆ ม เม ดเง นการลงท นมหาศาล รวมไปถ ง เร องของการแบ งผลประโยชน จากค าธรรมเน ยมในการ ใช งานในแต ละ Transaction ท Apple จะค ดก บ Payment Providers ด วย ซ ง Apple ย งคงต องทำการบ านในเร องน อ กมาก เราคงต องล นก นต อไปว าส ดท ายแล วเราจะได ใช จร ง ก นเม อไหร ท ง ios และ Android ก าวเด นของ APPLE ท ช ดเจน หล งจากการจากไปของ สต ฟ จ อบส หลายคนก คาดการณ ก น ว า Apple คงไม สามารถเปล ยนแปลงอะไรได อ ก และถ งย ค ขาลงแล ว เพราะค ดว า Apple เป นองค กรท ถ กผล กด นโดย สต ฟ จ อบส เพ ยงคนเด ยว แต ในว นน ท ม ค ก และผ บร หาร ของ Apple ก ได แสดงให เห นช ดเจนว า สต ฟ จ อบส ได ท ง แนวค ดของตนเองไว ใน Apple และแนวค ดเหล าน นไม ได หายไปไหน โดย ท ม ค ก ได ให ส มภาษณ หล งจากลงจากเวท ว า Apple Watch เป นข อพ ส จน การทำงานของ Apple เพราะ Apple Watch เป นส นค าท สต ฟ จ อบส ไม ม ส วนร วมใดๆ เลย แต ก สามารถพ ฒนาส นค าท ยอดเย ยมออกมาได และท สำค ญก ค อ ยอดจอง (Pre-Order) ของ iphone 6 น นย งส ง กว า 4 ล านเคร องหล งจากเป ดให จองเพ ยงแค 24 ช วโมง ก อาจเป นเพราะรอจอใหญ มานาน และถ งรอบ Upgrade พอด ล ะม งคร บ ^_^ แนวทางของ Apple ช ดเจนมากข น ส นค าท ขายย งเป นกล ม ส นค า Premium ท เน นขายกล มล กค าท ม กำล งซ อส งและ สร างกำไรจากการขายให มากๆ ในขณะท เป ดให ใช ซอฟต แวร ฟร หร อถ กมาก และได ร บการ Upgrade ท ยาวนาน ทำให ล กค าร ส กว าได ใช ส นค าของ Apple จนค มค า พ งพอใจ และ ย นด ท จะกล บมาซ อส นค าช นต อไป ในขณะเด ยวก น Apple ก ใช เทคโนโลย ของตนสร าง Eco System เพ อให เก ดการ รวมกล มของบร การท แข งแกร ง เพ อทำให ผ ใช ร ส กว าการใช เทคโนโลย น นง าย ยอมท จะเปล ยนพฤต กรรมมาใช ของใหม โดยไม ร ส กลำบากอะไร และถ า Apple สามารถพล กวงการ การชำระเง นจากบ ตรเครด ตมาเป น Apple Pay ได สำเร จ แนวทางการทำธ รก จของ Apple ก คงจะสดใสต อไปอ กนาน ท เด ยว สนใจสอบถามข อม ลเพ มเต มได ท บร ษ ท จ เอเบ ล จำก ด Call Center โทร +66(0) IT MAGAZINE

23 BIZ&CONSULT ป ยะ ต งส ทธ ช ย Head of Software Reserch DevOps ท านผ อ านหลายๆ ท านคงจะเร มได ย นคำว า DevOps บ อยข นในช วงน หลายๆ ท านคงทราบแล วว า DevOps ค ออะไร แต ผมค ดว าย งคงม อ กหลายท านท สงส ยว า DevOps ค ออะไร และม ผลกระทบก บท าน อย างไร ผมขอถ อโอกาสน แนะนำ DevOps ให ก บท านผ อ านได ร จ กก น ป จจ บ นองค กรต างๆ ต องการท จะสร างแอพพล เคช น หร อบร การใหม ๆ เพ อตอบสนองความต องการทางธ รก จ ไม ว าจะเป นการแสวงหาล กค าใหม การเพ มยอดขาย การลดค าใช จ าย และการประหย ดต นท น นอกจากน ย งม การ เปล ยนแปลงกล มผ ใช งานและร ปแบบของการใช งาน จากเด มท ผ ใช แอพพล เคช นค อพน กงานขององค กรทำการป อนข อม ลเพ อ จ ดเก บและประมวลผล ว ว ฒนาการไปเป นล กค าขององค กรเป น ผ ใช แอพพล เคช น โดยทำการเร ยกด ข อม ล และป อนข อม ลโดยตรง ผ านทางเว บบราวเซอร และอ ปกรณ พกพาต างๆ ไม ว าจะเป น สมาร ทโฟน หร อแท บเล ต ความเปล ยนแปลงเช นน ทำให ระยะ เวลานานในการออกเวอร ช นใหม ๆ ของแอพพล เคช นส นลง แทนท จะออกเวอร ช นป ละคร ง หร อสองคร ง กลายเป นต องออก เวอร ช นใหม ท กไตรมาส หร อท กเด อน การพ ฒนาซอฟต แวร ในองค กรท ม การแบ งหน วยงานออกเป น หน วยงานพ ฒนาซอฟต แวร หน วยงานทดสอบซอฟต แวร และ หน วยงานไอท ท ทำหน าท ต ดต งซอฟต แวร และคอยด แลการทำงาน ของซอฟต แวร ม กจะประสบป ญหาท การพ ฒนาซอฟต แวร ใช เวลา นานกว าจะพ ฒนาซอฟต แวร และทำการทดสอบเสร จส น และเม อ ทดสอบเสร จส นแล ว กว าจะนำมาต ดต งและใช งานได จร งก ม กจะ ประสบป ญหาเร องของสภาพแวดล อมการทำงานของซอฟต แวร ท แตกต างจากสภาพแวดล อมตอนพ ฒนา ทำให ต องเส ยเวลาในการ แก ไขป ญหาเหล าน อ กท งๆ ท ซอฟต แวร พ ฒนาเสร จเร ยบร อยแล ว นอกจากน ย งม ป ญหาความย งยากในการปร บแต งและด แลระบบ เพราะผ พ ฒนาซอฟต แวร ไม ได คำน งถ งฝ ายปฏ บ ต งานว าจะต อง ด แลระบบอย างไร DevOps ปรากฏข นคร งแรกในงานส มมนาน กพ ฒนาซอฟต แวร ท เบลเย ยม ในป 2009 ในช องาน DevOps Days เป นการรวมคำ ว า Development ก บคำว า Operations เข าด วยก น ว ตถ ประสงค ของงานน นต องการให เก ดความร วมม อและประสานงานก น (Collaboration) ก อให เก ดการส อสารข ามหน วยงานเพ อให การ พ ฒนาซอฟต แวร ท สามารถทำงานได จร ง ม ระยะเวลาในการพ ฒนา ท ส นลง และม ความเส ยงน อยลง IT MAGAZINE 23

24 BIZ& CONSULT กล มผ สนใจในแนวทางของ DevOps ได แลกเปล ยนพ ดค ย และ ร วมก นพ ฒนากระบวนการและว ธ การในการทำงานแบบ DevOps ข น เพ อจ ดม งหมายท จะทำให การพ ฒนาซอฟต แวร สามารถออกร ล สได รวดเร วข น ไม เก ดป ญหาก บการปฏ บ ต งานเม อม การนำซอฟต แวร ไปต ดต ง และสร างความร วมม อก นระหว างน กพ ฒนาและเจ าหน าท ปฏ บ ต งาน อย างไรก ตาม กระบวนการและว ธ การท เผยแพร ออก มาน นย งคงม การปร บปร งอย างต อเน อง เน องจากย งคงต องการ การยอมร บจากช มชนต างๆ ของน กพ ฒนา และเจ าหน าท ปฏ บ ต งานให มากข น หล กการพ นฐานของ DevOps ประกอบไปด วย การพ ฒนาและทดสอบบนสภาพแวดล อมของระบบท เหม อนก บ ระบบงานจร งให มากท ส ด กระบวนการต ดต งเพ อใช งานต องทำซ ำๆ ได และต องเป น กระบวนการท วางใจได ม การมอน เตอร และทดสอบค ณภาพของแอพพล เคช น ท กหน วยงานต องม ส วนในการตอบสนองต อผลการตอบร บ พ ฒนาบนสภาพแวดล อมเหม อนของจร ง หล กการน เก ดจากแนวค ดท เร ยกว า Shift Left ซ งเป นการขย บ เอาเร องของการปฏ บ ต การข นมาเป นส งท ต องคำน งถ งต งแต ช วง แรก ๆ ของวงจรการพ ฒนาซอฟต แวร ด งร ป กระบวนการต ดต งต องทำซ ำๆ ได หล กการน ทำให การพ ฒนาซอฟต แวร และการปฏ บ ต งานรองร บ กระบวนการพ ฒนาซอฟต แวร แบบ Agile หร อ Iterative ทำให ระยะเวลาในการออกเวอร ช นของซอฟต แวร ส นลง ด งน น กระบวนการในการต ดต งและด แลระบบจ งต องสามารถกระทำ ซ ำได บ อยๆ ให ตอบสนองต อคาบการออกซอฟต แวร แบบ Agile ท ส นลงและบ อยมากข น นอกจากกระบวนการต ดต งและด แล จะต องทำซ ำๆ ได แล วย งต องวางใจได ด วย เพ อให กระบวนการต ดต ง สามารถกระทำซ ำได บ อยๆ อย างถ กต องและไว วางใจได จ งจำเป น ต องนำกระบวนการอ ตโนม ต มาใช ซ งต องอาศ ยเคร องม ออย างเช น Continuous Integration, Continuous Testing และ Continuous Deployment การได ม โอกาสต ดต งซอฟต แวร บ อยๆ หลายๆ รอบ ทำให ท มม การทดสอบกระบวนการต ดต ง ซ งทำให ความเส ยงในการ ต ดต งลดลงเม อม การออกซอฟต แวร จร งๆ ม การมอน เตอร และทดสอบค ณภาพ โดยปกต เม อแอพพล เคช นได ร บการต ดต งลงบนระบบจร ง (Production System) จะม การต ดต งโปรแกรมสำหร บมอน เตอร ท จะคอยจ ดเก บสถานะต างๆ ได แบบเร ยลไทม แต ในระหว างการ พ ฒนาซอฟต แวร น นไม ได ม การมอน เตอร เหม อนเช นท ม ใน ระบบจร ง การขย บการมอน เตอร ข นมาในตอนต นของวงจรการ พ ฒนาซอฟต แวร จะช วยให ทราบถ งพฤต กรรมและล กษณะของ ซอฟต แวร เม อทำงานจร งได ท กๆ คร งท ม การต ดต งและทดสอบ ระบบในการทำ Continuous Deployment จะต องม การมอน เตอร สถานะการทำงานของแอพพล เคช นไว เสมอ การมอน เตอร อย อย าง สม ำเสมอทำให ได ร บคำเต อนล วงหน าเก ยวก บการปฏ บ ต งานและ ป ญหาเก ยวก บค ณภาพท จะเก ดข นเม อโปรแกรมทำงานจร ง เป าหมายก ค อ การท จะต องจ ดให ท มน กพ ฒนา และท มประก ค ณภาพ (Quality Assurance) ได ทำการพ ฒนาและทดสอบซอฟต แวร บน สภาพแวดล อมท เหม อนก บสภาพล อมการทำงานจร งๆ ของระบบ (Production System) เพ อท กล มน กพ ฒนาเหล าน จะได เห นว า แอพพล เคช นของตนทำงานเป นอย างไรและม การทำงานได ด เพ ยงไร โดยไม ต องรอไปจนถ งข นตอนการส งมอบและทำงาน ค ขนาน ซ งเป นข นตอนส ดท ายในวงจรการพ ฒนาซอฟต แวร การทำให กล มน กพ ฒนาได ประสบก บสภาพแวดล อมของระบบจร ง ต งแต ช วงเร มต นของวงจรการพ ฒนาซอฟต แวร น ก เพ อท จะแก ไข ป ญหาสองประการค อ ประการแรก เป นการเป ดโอกาสให ม การทด สอบแอพพล เคช นบนสภาพแวดล อมท ใกล เค ยงก บความเป นจร ง มากท ส ด และประการท สอง เป นการเป ดโอกาสให กระบวนการ ต ดต งและด แลระบบได ถ กสร างข นและทดสอบเส ยต งแต ตอนต น จากม มมองของฝ งปฏ บ ต การ หล กการน ม ค ณค าเป นอย างย ง ม น ทำให ท มงานฝ ายปฏ บ ต การได เห นก อนว าพฤต กรรมการทำงานของ ระบบจะเป นเช นไร ซ งจะทำให พวกเขาม เวลาในการเตร ยมการ ปร บแต งระบบมากข น ท กหน วยงานต องม ส วนในการตอบสนอง ต อผลการตอบร บ เป าหมายอย างหน งของ DevOps ค อการทำให องค กรสามารถ ตอบสนองต อการเปล ยนแปลงท เก ดข นได อย างรวดเร วเม อม การส งมอบซอฟต แวร เป าหมายน ต องการให องค กรเก บกวาดเอา ผลการตอบร บเข ามาอย างรวดเร ว แล วทำการศ กษาและหาทาง ตอบสนองต อผลตอบร บเหล าน น หล กการน ต องการให องค กรม การสร างช องทางส อสารท ยอมให ผ ม ส วนได เส ยท งหมดสามารถ เข าถ งผลตอบร บ และโต ตอบก บผลตอบร บเหล าน นได เช น ท มงานพ ฒนาอาจจะตอบสนองโดยการปร บปร งแผนงานของ โครงการหร อจ ดลำด บความสำค ญของงานใหม ฝ ายผล ตภ ณฑ อาจจะตอบสนองโดยการขยายความสามารถ ของสภาพแวดล อมการทำงานของผล ตภ ณฑ ส วนธ รก จอาจจะตอบสนองโดยการปร บปร งแผนการออก ผล ตภ ณฑ 24 IT MAGAZINE

25 THE IDEA The Internet of Things Around You, from Now to the Future ถ าใครต ดตามข าวเก ยวก บ Technology ก คงจะค นเคยก บคำว า The Internet of Things ก นเป นอย างด (ต อไป ขอใช คำย อว า IoT คร บ) ท กว นน เราม อ ปกรณ ท เช อมต อก บ Internet มากมาย ไม ว าจะเป น Smart Phone, Tablet, Smart TV แม แต รถยนต ท กำล งผล ตเพ อจำหน ายในป 2015 น ก กำล งจะม Apple Car Play และ Google Android Auto ต ดต งมาเลย โลกของอ ปกรณ กำล งเช อมต อก นมากข นเร อยๆ แล วคร บ The Internet of Things! สำหร บใครท ไม ค นเคยก บคำว า IoT ผมอธ บายให ฟ งส นๆคร บว า IoT เป น คำกลางๆ ท ใช เร ยกอ ปกรณ ท ม ความสามารถเช อมต อก บ Internet ได ไม ว าจะเป น Computer, Smart Phone, Smart TV, etc. โดยม การ คาดการณ ก นท งจาก IDC และ Gartner ว าภายในป 2020 จะม อ ปกรณ แบบ IoT เช อมต อ Internet ตลอดเวลา ส งถ งห าหม นล านช น ซ งเฉล ย แล วแต ละคนจะม อ ปกรณ ของตนเอง ประมาณ 6.6 ช น ถ าด จากท ผมพ ดมาม นก ไม ใช เร อง แปลกใหม อะไร เพราะอ ปกรณ เหล าน น ก ม ให เห นอย ในช ว ตประจำว นของเรา ท วไป แนวค ดของ IoT ท เพ มข นมาก ค อ อ ปกรณ แบบ IoT จะต องสามารถ ส อสารก นได เองโดยไม ม มน ษย เข าไป ส งงานม น อ ปกรณ ต างๆ จะม Sensor ท คอยร บร สภาพแวดล อมและคอย ทำงานร วมก บอ ปกรณ อ นๆ เพ อตอบโจทย ท อ ปกรณ เหล าน นถ กออกแบบมา IoT Use Cases! ลองจ นตนาการตามผมนะคร บ สมม ต ว าทำงานท บ านและค ณสวม Smart Watch ท คอยตรวจสอบสภาพร างกายของค ณ โดยท ม นสามารถร บร ได ว า ตอนน ร างกายของค ณกำล งเหน อยล า Smart Watch ก จะส งข อม ลไปท ต วควบค มในบ านเพ อเปล ยนเพลงให เป นแบบผ อนคลาย ปร บแสงให อ อน ลงเล กน อย และปร บอ ณหภ ม ให พอเหมาะมากข น ฟ งด อาจจะเหม อนน ยายว ทยาศาสตร แต ว นน เร มม บร ษ ทท ทำอ ปกรณ แบบ น ออกวางจำหน ายแล ว ค อ nest ( - Google เพ งซ อ ก จการไปไม นาน) รวมไปถ ง Logitech ด วย ช อว า Logitech Harmony Smart Control ในแวดวงยานยนต ก เร มน าสนใจมากข นเร อยๆ ลองจ นตนาการด ว า ว นหน ง ในอนาคตอ นใกล น เราสามารถไปทำงานโดยรถยนต ส วนบ คคลท ใช พล งงาน ไฟฟ า โดยท รถยนต ว งได เอง รถยนต สามารถส อสารก บรถค นอ นๆ รอบต ว เพ อควบค มความเร วและระยะห างท เหมาะสม เม อค นหน าเก ดอ บ ต เหต ก ส งส ญญาณแจ งเต อนให ค นท ตามมาลดความเร วลง รวมท งส อสารก บ ไฟจราจรเพ อการคำนวณความเร วท ม ประส ทธ ภาพข น และย งสามารถ ส อสารก บ Billboard ต างๆ เพ อแสดงส นค าท เจ าของรถกำล งมองหาด วย Business & Industries ความย งยากของการพ ฒนาระบบแบบ IoT ก ค อ เราจะออกแบบระบบ อย างไรให อ ปกรณ ต างๆ สามารถพ ดค ยก นได ย งม อ ปกรณ ในระบบจำนวน มาก ความซ บซ อนก จะส งข นเป นเงาตามต ว ว นน ผ ให บร การ Software หร อ Service ขนาดใหญ อย างเช น Microsoft, Amazon หร อ IBM เร มม บร การแบบ Cloud Services สำหร บ Internet of Things ออกมาแล ว เช น IBM ม Cloud Platform ช อ Bluemix และม ห วข อเก ยวก บ IoT มา ให ต งแต ต น ด าน Microsoft ก ม การเพ ม Service ใหม ๆ บน Windows Azure เช นก น น นจะช วยให น กพ ฒนาสามารถสร างสรรค ส งใหม ๆ ได ง ายข น The Ideas ถ งตรงน ผมค ดว าท กท านน าจะเห นภาพมากข นว า IoT ค ออะไร แต ป ญหา ของระบบ IoT จะคล ายก บ Big Data อย างหน งก ค อเราจะเอาม นไปทำ อะไร ผมม Scenarios ท คนพ ดถ งก นเยอะมาแชร ให ฟ งคร บ ลานจอดรถอ จฉร ยะท บอกได ว า ณ เวลาป จจ บ นม ช องจอดรถเหล ออย เท าไหร สามารถด ได แบบ Real Time ผ าน Smart Phone อ ปกรณ ขนาดเล ก เช น Arduino หร อ Raspberry Pi ท คอยตรวจจ บ สภาพแวดล อม เช น น ำท วม น ำป า ไฟป า เพ อให เก ดการป องก นเร วกว า ในป จจ บ น Software ท ต ดต งเป น Agent อย ใน Server บน Data Center ท สามารถส อสารก บ Server ต วอ น หร อ Data Center ท อ นเพ อ เพ มประส ทธ ภาพในการร บ Load หร อป องก นการโจมต ทาง Cyber (Software ก ถ อเป น IoT ได คร บ) ใช อ ปกรณ ขนาดเล กราคาถ กไปแทนอ ปกรณ ราคาแพงท จะต องลากสาย Fiber ไปถ งต วอ ปกรณ และส งข อม ลผ านเคร อข าย 3G แทนเพ อลด Cost ต ดต งอ ปกรณ ODBII เพ ออ านการทำงานของรถแบบ Real Time ทำงานก บ Smart Phone เพ อประเม นค ณภาพการข บข และช วงเวลาท นำรถเข าศ นย ท ตรงก บพฤต กรรมการข บข จร งๆ และอ นๆ อ กมากมาย ว นน เทคโนโลย ท กอย างพร อมแล ว เหล อแค ไอเด ย ท ลงต วท งในแง การใช งาน และประโยชน ต อผ ประกอบการเท าน น แล ว ค ณล ะ จะเอาแนวค ด IoT ท ร ในว นน ไปทำอะไรด Link ท น าสนใจ YouTube - What is The Internet of Things YouTube - DHL to Deliver Medicine via Drone it24hrs. - ยานพาหนะแห งอนาคต Key Internet of Things Players: Large 50 Sensor Applications for Smart World IT MAGAZINE 25

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information