Open Source โปรแกรมรห สเป ด

Size: px
Start display at page:

Download "Open Source โปรแกรมรห สเป ด"

Transcription

1 Open Source โปรแกรมรห สเป ด Open Source หมายถ ง ว ธ การในการออกแบบ พ ฒนา และแจกจ ายส นค า ความร หร อซอฟต แวร โดยเฉพาะซอฟต แวร โดยม ท งซอฟต แวร ระบบปฏ บ ต การ และซอฟต แวร ประย กต ซ ง Open Source เป น ซอฟต แวร ท สามารถใช ได ฟร และน าไปพ ฒนาต อได ระบบปฏ บ ต การ ค อ ซอฟต แวร ระบบชน ดหน ง ม หน าท ควบค มการท างานของฮาร ดแวร และ ซอฟต แวร ประย กต ต างๆ เพ อให คอมพ วเตอร ท างานตามค าส งได โดยระบบปฏ บ ต การท เป นท น ยมท ส ด ค อ Microsoft Windows โดยในป จจ บ นร นท ม ผ น ยมใช มากท ส ดก ค อ Windows XP Windows Vista และ Windows 7 แต เน องจาก ซอฟต แวร เหล าน ม ล ขส ทธ จ งไม สามารถท าซ า ด ดแปลง หร อเผยแพร โปรแกรม คอมพ วเตอร ต อสาธารณะชนโดยไม ได ร บอน ญาตจากเจ าของล ขส ทธ ได กล าวค อ 1 ช ดโปรแกรม จะ สามารถต ดต งได เพ ยง 1 เคร องเท าน น รวมถ งซอฟต แวร ประย กต บางอย างด วย เช น Microsoft Office และ ซอฟต แวร เหล าน ม ราคาแพง ป จจ บ น Windows 7 ซ งเป นร นใหม ล าส ด ม ราคาต งแต 4,000 บาท ไปจนถ ง 12,000 บาท แตกต างก นตามร นย อย โดยราคาท ถ กท ส ด เป นราคาส าหร บอ ฟเกรดจากผ ท ใช Windows Vista ล ขส ทธ เป น Window 7 Home Premium ซ งเป นร นย อยท เล กท ส ดของ Windows 7 ส วน Microsoft Office ร น standard ม ราคาอย ท ประมาณ 12,000 บาท แต ซอฟต แวร ท เป น Open source น น ใช ได ฟร และพ ฒนาต อ ได สามารถต ดต งก เคร องก ได โดยไม ผ ดกฎหมาย จ งเป นการ ลดค าใช จ ายอย างม ประส ทธ ภาพของหน วยงาน ต างๆ ท ต องใช คอมพ วเตอร หลายๆ เคร อง ซอฟต แวร ระบบปฏ บ ต การท เป น Open Source ในป จจ บ นน ม มากมาย เช น Linux FreeBSD MenuetOS เป นต น แต ท ม คนน ยมใช มากท ส ดก ค อระบบปฏ บ ต การ Linux ได ถ กพ ฒนาต อจนม หลายร น ใน ป จจ บ นน ไดรฟ เวอร หร อซอฟต แวร ประย กต หลายๆ ชน ดท น ยมใช และสามารถท างานได ใน Windows น น ก สามารถรองร บเพ อใช งานใน Linux ได แล ว และก ย งม ซอฟต แวร ประย กต ท เป น Open Source อ นๆ ท ท างานในร ปแบบเด ยวก นก บซอฟต แวร ล ขส ทธ เพ อใช งานบน Linux และระบบปฏ บ ต การอ นๆ ท เป น Open Source อ กด วย ส าหร บในประเทศไทย Linux ก ม กล มผ พ ฒนาและผ ใช ซอฟต แวร Open Source เหล าน เพ มข น เพ อ ไม ให เป นการละเม ดล ขส ทธ บางร นได ม การพ ฒนาให รองร บภาษาไทย เช น Ubuntu Linux ซ งม ผ พ ฒนา และเสร มด วยซอฟต แวร ประย กต ต างๆ ท เป น Open Source ท งหมด ท ใช งานได เหม อนก บซอฟต แวร ล ขส ทธ เพ อให พร อมใช งานได เท าเท ยมก บระบบปฏ บ ต การล ขส ทธ ข อม ลต อไปน เป นข อม ลเปร ยบเท ยบ พ นฐาน รวมถ งข อด ข อเส ย ระหว างระบบปฏ บ ต การล ขส ทธ ท น ยมใช น นค อ Windows XP และ Vista ก บ ระบบปฏ บ ต การ Linux ซ งเป น Open Source

2 ค ณสมบ ต ของ Windows เท ยบก บ Linux ค ณสมบ ต Windows XP Windows Vista Linux ความต องการ ของระบบข นต า 300 MHz ข นไป Pentium MMX 233 MHz ข นไป 64 MB ข นไป อย างน อย 1.5GB อย างน อย 640X480 ข อด - เป นร นท ได ร บ ความน ยมมากท ส ด จ งใช งานง ายท ส ด และม ซอฟต แวร ประย กต ท เป นท ร จ ก และน ยมใช งานรองร บ Pentium III 800 MHz ข นไป 512/1 MB ข นไป อย างน อย 15GB อย างน อย 800x600 - เป นร นใหม ท สามารถ ใช งานบางอย างได อย างม ประส ทธ ภาพ มากข น และใช งานง าย 256 MB ข นไป อย างน อย 4GB อย างน อย 640X480 - เป น Open source จ ง สามารถใช ได ฟร - ป จจ บ นเป น ระบบปฏ บ ต การ Open Source ท ม ผ น ยมใช มากท ส ด จ งท าให ม ผ พ ฒนามาก และ Update อย เสมอ บางร นม พ ฒนา เป นภาษาไทยด วย สามารถดาวน โหลด ใช ได ฟร และม ช มชน ทางอ นเตอร เน ตให ค าปร กษาป ญหา ว ธ การใช

3 ค ณสมบ ต Windows XP Windows Vista Linux ข อด - ม ซอฟต แวร ประย กต แบบ Open Source ท ท างานได เท าเท ยม ก บซอฟต แวร ประย กต ท ม ล ขส ทธ รองร บ อย างท วถ ง - สามารถท างานร วมก บ Windows XP/Vista ได ข อเส ย - ม ล ขส ทธ จ งไม สามารถใช ได ฟร - ม ล ขส ทธ จ งไม สามารถใช ได ฟร - ความต องการ ทร พยากรต างๆ มากกว า Windows XP - ผ ใช ท ค นเคยก บ Windows XP อาจต อง ศ กษาว ธ ใช เล กน อย ซอฟต แวร ประย กต ท เป น Open Source - ผ ใช ท ค นเคยก บ Windows อาจต อง ศ กษาว ธ ใช เพ มเต ม เน องจากใช งานได ยาก กว า ป จจ บ นม ซอฟต แวร ประย กต ท เป น Open Source ท ท างานได แบบเด ยวก บซอฟต แวร ล ขส ทธ มากมาย โดยซอฟต แวร เก ยวก บเอกสารส าน กงานท ม ผ น ยมใช มากท ส ดก ค อ Microsoft Office แต ในป จจ บ น น ม ซอฟต แวร Open Source ท สามารถใช งานก บเอกสารหร อไฟล ต างๆ ได แบบเด ยวก บ Microsoft Office ช อ OpenOffice.org โปรแกรม Microsoft Office OpenOffice.org โปรแกรมเอกสาร Word Processer Word Writer โปรแกรมเอกสาร Spreadsheet Excel Calc โปรแกรมท า Presentation PowerPoint Impress โปรแกรมเก ยวก บฐานข อม ล Access Base

4 ต วอย างซอฟต แวร ประย กต Open Source อ นๆ ท สามารถใช งานทดแทนซอฟต แวร ประย กต ท ม ล ขส ทธ ประเภท ซอฟต แวร ล ขส ทธ ซอฟต แวร Open Source - KuickShow - ShowImg จ ดการภาพ ACDSee - Gwenview - GQview - Ocular - Xpdf จ ดการเอกสาร PDF Adobe Acrobat Reader - Evince - epdfview - KPDF - Skencil - Inkscape ออกแบบร ปภาพหร อกราฟฟ ค Adobe Illustrator - Karbon14 - Xara Xtreme for Linux - CinePaint ปร บแต งภาพ Adobe Photoshop - Krita - GIMP - Quanta Plus - Geany - Nvu ออกแบบเวปไซต Dreamweaver - Screem - KompoZer - Bluefish - Epiphany Internet Browser Internet Explorer - Opera - Firefox

5 ประเภท ซอฟต แวร ล ขส ทธ ซอฟต แวร Open Source - Mercury Messenger - Kopete Instant Messenger MSN Messenger - amsn - Pidgin - X-CD-Roast - Bresero เข ยนแผ น CD/DVD Nero Burning Rom - Gnombaker - Gravemant - K3b - Partimage จ ดการพ นท ฮาร ดด สค Partition Magic - Gparted - QtParted - Audacious เล นไฟล เพลง Winamp - Amarok - XMMS - KPlayer - VideoLAN เล นไฟล หน ง Windows Media Player - Xine - Mplayer

บทท 5 Software ว ตถ ประสงค. ซอฟต แวร (Software) ประเภทของซอฟต แวร. ซอฟต แวร ระบบ (System Software) ประเภทของซอฟต แวร ระบบ 30/12/54

บทท 5 Software ว ตถ ประสงค. ซอฟต แวร (Software) ประเภทของซอฟต แวร. ซอฟต แวร ระบบ (System Software) ประเภทของซอฟต แวร ระบบ 30/12/54 บทท 5 Software ว ชา IT201 (Computer and Information Technology) ว ตถ ประสงค เข าใจความหมายของซอฟต แวร ร จ กซอฟต แวร ประเภทต างๆ เข าใจคาศ พท อ นๆ ท เก ยวข อง สไลด ช ดน มาจาก หน งส อ คอมพ วเตอร และเทคโนโลย

More information

Windows Linux MAC Unix

Windows Linux MAC Unix Windows Linux MAC Unix ระบบปฏ บ ต การ ระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows ระบบปฏ บ ต การแบบเป ด เช น UNIX, LINUX ระบบปฏ บ ต การ Mac OS X หร อ Mac Intosh System 7 ของเคร องตระก ล Apple หร อ Mac Intosh window

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

3. ระบบ บนฮาร ดด สก เพ อลดป ญหาการเร ยกชมล าช า

3. ระบบ บนฮาร ดด สก เพ อลดป ญหาการเร ยกชมล าช า 3. ระบบ บนฮาร ดด สก เพ อลดป ญหาการเร ยกชมล าช า หลายโรงเร ยนย งเช อมต ออ นเทอร เน ตท ความเร วไม ส งมากน ก หากเร ยกใช งานระบบ edltv ผ าน เคร อข ายอ นเทอร เน ต โรงเร ยนจะประสบป ญหาเร ยกชมว ด ท ศน ล าช า

More information

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

More information

ค ม อ. ระบบการร บ ส งหน งส อราชการ โปรแกรม E - office กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครศร ธรรมราช เขต 3

ค ม อ. ระบบการร บ ส งหน งส อราชการ โปรแกรม E - office กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครศร ธรรมราช เขต 3 ค ม อ ระบบการร บ ส งหน งส อราชการ โปรแกรม E - office กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครศร ธรรมราช เขต 3 ค าน า ค ม อระบบการร บ ส งหน งส อราชการ E-office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา นครศร ธรรมราช

More information

บทท 3 ซอฟต แวร. ซอฟต แวร ระบบ (System Software) องค ประกอบด านซอฟต แวร

บทท 3 ซอฟต แวร. ซอฟต แวร ระบบ (System Software) องค ประกอบด านซอฟต แวร บทท 3 ซอฟต แวร องค ประกอบด านซอฟต แวร ซอฟต แวร ระบบ (System Software) ซอฟต แวร ประย กต (Application Software) ซอฟต แวร ระบบ (System Software) เก ยวข องก บการควบค มการท างานท ใกล ช ดก บอ ปกรณ คอมพ วเตอร

More information

BCOM1101 ความร พ นฐานทางคอมพ วเตอร ธ รก จ ซอฟต แวร และภาษาคอมพ วเตอร

BCOM1101 ความร พ นฐานทางคอมพ วเตอร ธ รก จ ซอฟต แวร และภาษาคอมพ วเตอร BCOM1101 ความร พ นฐานทางคอมพ วเตอร ธ รก จ ซอฟต แวร และภาษาคอมพ วเตอร Contents 1 2 3 4 5 ความหมายและประเภทของซอฟต แวร ประเภทของซอฟต แวร ระบบ การจ ดหาซอฟต แวร มาประย กต ใช งาน ภาษาคอมพ วเตอร ต วแปลภาษาคอมพ

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

Drive ค ม อการใช งานเบ องต น เร ยบเร ยงข อม ลโดย นายฮานาฟ มาหะม เจ าหน าท ระบบงานคอมพ วเตอร 3 ฝ ายน ต การฯ ส าน กปล ดองค กรบร หารส วนจ งหว ด

Drive ค ม อการใช งานเบ องต น เร ยบเร ยงข อม ลโดย นายฮานาฟ มาหะม เจ าหน าท ระบบงานคอมพ วเตอร 3 ฝ ายน ต การฯ ส าน กปล ดองค กรบร หารส วนจ งหว ด Drive ค ม อการใช งานเบ องต น เร ยบเร ยงข อม ลโดย นายฮานาฟ มาหะม เจ าหน าท ระบบงานคอมพ วเตอร 3 ฝ ายน ต การฯ ส าน กปล ดองค กรบร หารส วนจ งหว ด Google Drive ค ออะไร??? Google Drive เป นบร การจาก Google ท

More information

การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน

การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน บทท 4 ผลการศ กษาและอภ ปรายผล การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน 4.1 ส ญล กษณ ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ในการว

More information

โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org

โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org หล กการและเหต ผล โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org เน องจากราคาท ส งของช ดออฟฟ ศเช งพาณ ชย ท าให การต ดส นใจเปล ยนมาใช OpenOffice.org เพ ยงต วเด ยว จะเป นการต ดส นใจท

More information

ความร เร องคอมพ วเตอร ข. โปรแกรมหร อช ดคาส งท ส งให คอมพ วเตอร ทางาน

ความร เร องคอมพ วเตอร ข. โปรแกรมหร อช ดคาส งท ส งให คอมพ วเตอร ทางาน 1. คอมพ วเตอร ค ออะไร ก. ระบบโปรแกรมการทางาน ข. การคานวณ ~ 1 ~ ความร เร องคอมพ วเตอร ค. เคร องจ กรอ เล กทรอน กส ท ทางานตามข นตอนของโปรแกรม ง. อ ปกรณ ท ประกอบข นเป นเคร องคอมพ วเตอร 2. ฮาร ดแวร คอมพ วเตอร

More information

ซอฟต แวร การจ ดหาซอฟต แวร มาใช งาน. ซอฟต แวร ระบบ (System Software)

ซอฟต แวร การจ ดหาซอฟต แวร มาใช งาน. ซอฟต แวร ระบบ (System Software) ซอฟต แวร 3 องค ประกอบด านซอฟต แวร ซอฟต แวร ระบบ (System Software) ซอฟต แวร ประย กต (Application Software) ซอฟต แวร ระบบ (System Software) เก ยวข องก บการควบค มการทำงานท ใกล ช ดก บอ ปกรณ คอมพ วเตอร มากท

More information

บทบาทของ เนคเทค ต อ การส งเสร มซอฟต แวร โอเพนซอร ส

บทบาทของ เนคเทค ต อ การส งเสร มซอฟต แวร โอเพนซอร ส บทบาทของ เนคเทค ต อ การส งเสร มซอฟต แวร โอเพนซอร ส ดร. ว ร ช ศรเล ศล ำาวาณ ช ผ ช วยผ อำานวยการ ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต สำาน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต ๖ ก.พ. ๕๒ 1

More information

ซอฟต แวร ได เป น 2 ประเภท 1. ซอฟต แวร ระบบ 2. ซอฟต แวร ประย กต

ซอฟต แวร ได เป น 2 ประเภท 1. ซอฟต แวร ระบบ 2. ซอฟต แวร ประย กต ซอฟต แวร (SOFTWARE) หมายถ ง ช ด คาส งหร อโปรแกรมท ใช ส งงานให คอมพ วเตอร ทางาน ซอฟต แวร จ งหมายถ ง ลาด บ ข นตอนการทางานท เข ยนข นด วยคาส งของคอมพ วเตอร คาส งเหล าน เร ยงก นเป นโปรแกรม คอมพ วเตอร จาก ท

More information

278206 Application of Software Package in Office โปรแกรมช ดส าน กงาน

278206 Application of Software Package in Office โปรแกรมช ดส าน กงาน โปรแกรมช ดส าน กงาน ป จจ บ นน ซอฟต แวร ช ดส าน กงานต างๆ เช น โปรแกรมสร างเอกสาร โปรแกรมตาราง ค านวณ และโปรแกรมสร างการน าเสนองาน เป นต น เป นท น ยมใช งานท งในองค กร บร ษ ท หน วยงาน และสถาบ นการศ กษา ต

More information

Talking Point (ค าถามท ถามบ อย)

Talking Point (ค าถามท ถามบ อย) Talking Point (ค าถามท ถามบ อย) รายละเอ ยดโครงการ Q: โครงการ Microsoft School Agreement ค ออะไร? A: ค อโครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร และการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนเอกชน หร อท เร ยกว า DAE: E-Private

More information

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด ยว เพ อการใช

More information

Open Source ค อ กล ม software

Open Source ค อ กล ม software จดหม จ ยข าว จดหมาย ศ นย น เทคโน ท นโลย ย สาารสน รสน นเทศ ศ ป ท 4 ฉบ บท 2 ประจ าเด อน เมษายน ม ถ ถนายน 2555 บ นท กจากห จ วหน าศ า นย ฯ บ นท กจากห วหน าศ นย...1 มาร จ ก Sooftware Opeensoure ก นเถอะ.....2

More information

ค ม อการต ดต งและใช งาน

ค ม อการต ดต งและใช งาน OnDemand เวอร ช น 1.7 ค ม อการต ดต งและใช งาน AST Technology Sophienstrasse 4 32051 Herford Germany สารบ ญ ภาพรวมของซอฟต แวร OnDemand... 2 ความต องการของระบบและซอฟต แวร... 2 ร ปแบบการใช งาน CVe Monitor...

More information

การพ ฒนาระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ของศ นย การจ ดการความร

การพ ฒนาระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ของศ นย การจ ดการความร -1- การพ ฒนาระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ของศ นย การจ ดการความร เจ าของผลงาน น.ส.เปม กา จรรยาด นายฉ ตรช ย ศร สม และนายอน สรณ เฉ อยฉ า ส งก ด ศ นย การจ ดการความร ประเด นความร ศ นย การจ ดการความร ได พ ฒนาระบบและข

More information

ความแตกต างระหว างเวอร ช นต าง ๆ ของ Microsoft Office 2010

ความแตกต างระหว างเวอร ช นต าง ๆ ของ Microsoft Office 2010 โดย กองบรรณาธ การ การใช Microsoft Office ป จจ บ นได ม การใช Microsoft Office 2010 ใน การจ ดท าเอกสารก นอย างแพร หลาย ซ งหลาย ๆ คน อาจบ นว า ย งไม ท นได ใช เลยโปรแกรม Microsoft Office 2007 หร อใช ย งไม

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

งวดท 4 - จ ายเง นร อยละ 20 ของม ลค าส ญญา เม อผ ชนะการประกวดราคาได ต ดต งและส งมอบ งวดท 3 และกรมฯ ได ตรวจสอบถ กต องแล ว

งวดท 4 - จ ายเง นร อยละ 20 ของม ลค าส ญญา เม อผ ชนะการประกวดราคาได ต ดต งและส งมอบ งวดท 3 และกรมฯ ได ตรวจสอบถ กต องแล ว 13. การจ ายเง น กรมฯ จะจ ายเง นให ผ ชนะการประกวดราคาเม อ งวดท 1 - จ ายเง นร อยละ 30 ของม ลค าส ญญา เม อผ ชนะการประกวดราคาได ส งมอบงวดท 1 และกรมฯ ได ตรวจสอบถ กต องแล ว งวดท 2 - จ ายเง นร อยละ 30 ของม ลค

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail

ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail เคร อข ายไฮเทคเพ อการศ กษา ส การเร ยนร ท ท นสม ย จ ดทาโดย สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ขอต อนร บส MSU Live Mail MSU Live Mail ค อกล มของบร การออนไลน ท ไมโครซอฟท

More information

บทท 21 : โปรแกรม Microsoft access

บทท 21 : โปรแกรม Microsoft access บทท 21 : โปรแกรม Microsoft access บทท 21 โปรแกรม Microsoft Access โปรแกรมฐานข อม ลท ผ เข ยนเคยส มผ สมากท ส ด ค อ Microsoft Access เพราะเป นภาษาท ง าย ม การน าไปใช อย างแพร หลาย เน องจากม ใน Microsoft office

More information

1. คาอธ บายสาหร บโปรแกรม 2. ม ไฟล อะไรบ างท ต องกรอก? ค ม อการกรอกข อม ล 2

1. คาอธ บายสาหร บโปรแกรม 2. ม ไฟล อะไรบ างท ต องกรอก? ค ม อการกรอกข อม ล 2 ค ม อการกรอกข อม ลรายช อผ เข าแข งข นงานศ ลปห ตถกรรม น กเร ยนภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ อ บลราชธาน Esaan Excellence Fair 2009 ค ม อการกรอกข อม ล 2 1. คาอธ บายสาหร บโปรแกรม เน องจากการกรอกข อม ลรายช อผ เข าแข

More information