ร ปแบบ EASIER ในการพ ฒนาระบบบ รณาการ EASIER มาจากคาว า Envision Activation Support Implement Ensuring. และ Recognition

Size: px
Start display at page:

Download "ร ปแบบ EASIER ในการพ ฒนาระบบบ รณาการ EASIER มาจากคาว า Envision Activation Support Implement Ensuring. และ Recognition"

Transcription

1

2 ร ปแบบ EASIER ในการพ ฒนาระบบบ รณาการ EASIER มาจากคาว า Envision Activation Support Implement Ensuring และ Recognition

3 กรอบความค ด 1. การมองเห นภาพร วมก น (Envision) หมายถ ง การสร างเป าหมายส ดท ายท ให ท ก คนในสถาบ น มองเห นภาพว าภาพท ต องการให เก ดข นเป นภาพอะไร ม ล กษณะอย างไร ม ว ส ยท ศน ท ท กคนม ส วนร วม และเห นพ องก น การท จะให บ คคลมองเห นภาพร วมก น จ งต อง จ ดก จกรรมให เก ดการเร ยนร ร วมก น แสดงความค ดเห น เพ อมาร วมปฏ บ ต งาน ร วมค ด ร วม

4

5 แผนงาน แผนเง น แผนคน แผนเทคโนโลย สารสนเทศ แผนความเส ยง

6 แผนงาน แผนกลย ทธ แผนปฏ บ ต การประจาปป แผนเง น แผนกลย ทธ ทางการเง น แผนคน แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร แผนเทคโนโลย สารสนเทศ แผนบร หาร ความเส ยง แผนพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนบร หารความเส ยง

7

8 แผนงาน แผนกลย ทธ แผนปฏ บ ต การประจาปป แผนเง น แผนกลย ทธ ทางการเง น แผนคน แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร แผนเทคโนโลย สารสนเทศ แผนบร หาร ความเส ยง แผนพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนบร หารความเส ยง

9 2. การกระต น (Activation) หมายถ ง การให กาล งใจ การกระต นให บ คลากร ได ตระหน กถ งความสาค ญของการพ ฒนาองค กร การเข าใจ ว ส ยท ศน และกระบวนการทางานท ตรงก น ไปในท ศทาง เด ยวก น ให เก ดความม นใจและม ความม งม น โดยกระบวน การม ส วนร วม ในการแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น (Knowledge Sharing) ผ น าจ งถ อว าเป นผ ม บทบาท สาค ญในการกระต นให เก ดความร ในองค กร (Embed Knowledge) ให มองเห นเป าหมายท ตรงก น ในการ กระต นควรกระทาเป นระยะ ๆ ทาต งแต ระยะเร มแรกของการ ทางานและระยะต อมาอย างต อเน อง การกระต นเป นการ เสร มแรงท ด

10

11 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนดาเน นการ ต วบ งช ท 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน (ป งบประมาณ) 1. ม การจ ดทาแผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบายของสภา สถาบ น โดยการม ส วนร วม ของบ คลากรในสถาบ น และ ได ร บความเห นชอบจากสภา สถาบ น โดยเป นแผนท เช อมโยงก บปร ชญาหร อ ปณ ธานและพระราชบ ญญ ต สถาบ น ตลอดจนสอดคล อง ก บจ ดเน นของกล มสถาบ น กรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) และแผนพ ฒนา การศ กษาระด บอ ดมศ กษา ฉบ บท 10 (พ.ศ ) แผนกลย ทธ แผนปฏ บ ต การประจาป ท ครอบคล ม พ นธก จของส วนงาน รายงานการว เคราะห ความสอดคล องของแผนกลย ทธ ก บ นโยบายของมหาว ทยาล ย จ ดเน นของมหาว ทยาล ย กรอบ แผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) และแผนพ ฒนา การศ กษาระด บอ ดมศ กษา ฉบ บท 11 (พ.ศ ) รายงานการประช มท แสดงถ งการม ส วนร วมของบ คลากร ในการจ ดทาแผนกลย ทธ รายงานการประช ม (สภามหาว ทยาล ย/กกบ.)ท แสดงว า แผนกลย ทธ ได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการ

12 2. ม การถ ายทอดแผนกลย ทธ ระด บ สถาบ นไปส ท กหน วยงานภายใน 3 ม กระบวนการแปลงแผนกลย ทธ เป นแผนปฏ บ ต การประจาป ครบ 4 พ นธก จ ค อ ด านการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การทางว ชาการ และการทาน บาร งศ ลปะและ ว ฒนธรรม 4 ม ต วบ งช ของแผนกลย ทธ แผนปฏ บ ต การประจาป และค า เป าหมายของแต ละต วบ งช เพ อว ด ความสาเร จของการดาเน นงานตาม แผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต การ ประจาป 5. ม การดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป ครบ 4 พ นธก จ รายงานการประช มบ คลากรเพ อถ ายทอดแผนกล ย ทธ ระด บสถาบ นส ท กหน วยงานภายใน แผนปฏ บ ต การประจาป รายช อต วบ งช และค าเป าหมายของต วบ งช ตามแผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต การประจาป รายงานผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป

13 6. ม การต ดตามผลการดาเน นงานตามต วบ งช ของ แผนปฏ บ ต การประจาป อย างน อยป ละ 2 คร ง และ รายงานผลต อผ บร หารเพ อพ จารณา 7 ม การประเม นผลการดาเน นงานตามต วบ งช ของแผนกลย ทธ อย างน อยป ละ 1 คร ง และ รายงานผลต อผ บร หารและสภาสถาบ นเ พ อพ จารณา รายงานการต ดตามผลการดามเน นงานตามต วบ งช ของแผน ปฏ บ ต การประจาป 2 คร ง แสดงให เห นการต ดตามต วบ งช และค าเป าหมายท กต ว รายงานการประช มสภามหาว ทยาล ย /กบ.คณะ 2 คร งเพ อ พ จารณาผลการผลการต ดตามต วบ งช รายงานการต ดตามผลการดามเน นงานตามต วบ งช ของแผน กลย ทธ 1 คร ง แสดงให เห นการต ดตามต วบ งช และค า เป าหมายท กต ว รายงานการประช มสภามหาว ทยาล ย /กบ.คณะ 1 คร งเพ อ พ จารณาผลการผลการต ดตามต วบ งช 8 ม การน าผลการพ จารณา ข อค ดเห น และ ข อเสนอแนะของสภาสถาบ นไปปร บปร ง แผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต การประจาป เอกสารการน าผลการพ จารณา ข อค ดเห น และข อเสนอแนะ ของสภามหาว ทยาล ย /กบ. ไปปร บปร งแผนกลย ทธ และ แผนปฏ บ ต การประจาป

14 3. การสน บสน น (Support) หมายถ ง การสน บสน นจากผ บร หาร เป นป จจ ย สาค ญ เม อม กระบวนการทางานท เร ยกว า กระบวนการ สร างค ณค า (Value Creation Process) หมายถ งการ กาหนดงานให ทาแล ว หร อให ม ส วนร วมแล ว จาเป นต องม กระบวนการสน บสน น (Support Process) ได แก การ ให กาล งใจ การสน บสน นป จจ ยทางกายภาพ ท จะทาให งาน ดาเน นไปได สะดวก อย าให ต ดข ดโดยกระบวนการในระบบ ราชการ ท เร ยกว าระบบคอขวดให หมดไป การเตร ยมการ สน บสน น จ งเป นส งจาเป นในระบบปฏ บ ต งาน

15 4. การปฏ บ ต งาน (Implement) หมายถ ง การพ ฒนาระบบแผนงานท ด ท ได มาจาก การนาว ส ยท ศน มาทา เป นแผนกลย ทธ จากการว เคราะห จ ดแข งจ ดอ อน หร อมาทาเป นแผนงาน สาหร บส การปฏ บ ต ท ช ดเจน ม ช วงเวลาและ ผ ร บผ ดชอบ ในการปฏ บ ต งาน จะต องกาหนดรายละเอ ยดท ช ดเจน เช น 4.1 การสร างความเข าใจในส งท ต องปฏ บ ต 4.2 กาหนดข นตอนการปฏ บ ต 4.3 มอบหมายผ ร บผ ดชอบในแต ละข นตอน 4.4 ม ท มทางานและโครงสร างการทางานสน บสน น 4.5 กาก บเป าหมายของการทางานให เป นไปตามนโยบาย 4.6 การปร บเปล ยนหร อเปล ยนแปลงใด ๆ ต องม ความช ดเจน เข าใจเหต ผลเป นท ยอมร บ

16 5. ตรวจสอบให ม นใจ (Ensuring) หมายถ ง การตรวจสอบให เก ดความม นใจในการ ปฏ บ ต งาน ได แก กระบวนการควบค ม ต ดตาม และประเม นผล ซ งอาจ ม การควบค มโดยใช เคร องม อ เช น Gantt chart หร อ PERT การ ควบค มโดยกลไกการต ดตามโดยผ บร หารระด บต าง ๆ เพ อช วยเหล อให เก ดผลอย างน อย 4 ประการ ค อ 1. การปฏ บ ต ตามเวลาท กาหนดในแต ละข นตอนการ เปล ยนแปลง 2. การปร บปร งแผนเม อม สถานการณ ใหม 3. การปร บปร งว ธ การปฏ บ ต งานหากสถานการณ เปล ยนแปลง 4. การปร บแผนการปฏ บ ต งานตามผลการประเม นสถานการณ

17 6. การช นชมร วมก น (Recognition) หมายถ ง การให กาล งใจ การเสร มกาล งใจ คนทางาน โดยการยอมร บความสามารถของแต ละ คน และผลล พธ ท เก ดข น เป นองค ความร หร อ บทเร ยน ถ อว าเป นบทเร ยนได ให กาล งใจ ไม ให ย อ ท อ และให ข อส งเกตและแนวทางการแก ไขในโอกาส ต อไป สามารถน ามาพ ดให ความช นชมในจ ดท ด ได การช น ชมร วมก นน ทาให เป นว ฒนธรรมของคนทางานออกมาช น ชมร วมก น และให ข อส งเกตก น ถ อว าเป นการพ ฒนาระบบ ทางานท มองคนในแง ด บรรยากาศการทางานจะด ข น ความร วมม อก จะม มากข นด วย

18

19 ป ญญาน นทะภ กข

20 ข อม ลหล กฐานการจ ดทารายงาน SAR (Self-Assessment Report) องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนดาเน นการ d s

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน วยประก นค ณภาพการศ กษา และบร หารความเส ยง คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย [1] แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนปฏ บ ต ท ทาให หน วยงานประสบความสาเร จหร อนาไปส ความเป นเล ศตาม เป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ภาค 1 ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน ต ลาคม 2554) มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าภาค 1 ป การศ

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555)

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยรามคาแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ค าน า งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน ค าน า เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยพ ทธศ กราช 2550 และพระราช กฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development)

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) ปร บปร งจากเอกสารของ ดร.ธนาว ชญ จ นดาประด ษฐ โดย สรรญ จ นตภว ต เน อหาการเร ยนร หล กการและเหต ผลในการจ ดทาค ม อปฏ บ ต งาน แนวค ด / เทคน คท เก ยวข องก

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information