สาส นจากประธานกรรมการบร หาร

Size: px
Start display at page:

Download "สาส นจากประธานกรรมการบร หาร"

Transcription

1 สาส นจากประธานกรรมการบร หาร

2 สาส นจากประธานกรรมการบร หาร เม อเด อนพฤษภาคมป ค.ศ ผมได ร บเก ยรต ให ดำรงตำแหน ง CEO คนท 4 ของบร ษ ท ManpowerGroup น บต งแต การก อต งบร ษ ทท ม ความพ เศษน เม อป ค.ศ และต อไปน ค อความเป นมาของผ บร หารท ยอดเย ยมของเรา: Elmer Winter ผ ร วมก อต งบร ษ ทเป นผ บ กเบ กธ รก จด านการสรรหาบ คลากร Mitchell Fromstein เป นผ บร หารก จการ ท ามกลางป ญหาท าทายมากมายและสร างองค กรของเราให เต บโตในระด บโลก และ Jeff Joerres ผ บร หารก อนหน าผม ได เปล ยนแปลงบร ษ ทของเราให เป นบร ษ ทท นำเสนอโซล ช นด านแรงงานแบบหลากหลายแบรนด ซ งเราเป นอย ในป จจ บ นน ตลอดระยะเวลาท ผ านมา บร ษ ทของเราม ความม งม นและเปล งประกายในด านการเป นพล งในการข บเคล อนม ต ของการทำงาน และช วยเหล อช มชนท เราอาศ ยอย โลกแห งการทำงานได เปล ยนแปลงไปอย างมากน บจากป ค.ศ แต พ นธส ญญาของเรา ในการสร างความสามารถอย างย งย นเพ อสร างส งด ๆ ต อบร ษ ท ประเทศ และต วบ คคลไม เคยเปล ยน กว า 70 ป ท บร ษ ท ManpowerGroup บรรล เป าหมายอย างยอดเย ยมในการดำเน นธ รก จอย างต อเน องยาวนานกว าบร ษ ทอ นใดใน กล มธ รก จเด ยวก น ในท กๆ ว นเราม การเช อมโยงบ คลากรกว าแสนคนก บตำแหน งงานต างๆ ท วโลกและดำรงไว ซ งภารก จ ของเราในการทำงานด วยความม งม นและการทำส งท ด อย างสม ำเสมอ ผมร ส กกระต อร อร นก บงานท เราทำและว ธ การท เราดำเน นธ รก จในท กๆ ว น เช นเด ยวก บพวกค ณหลายคน ผมเข าร วมงาน ก บบร ษ ท ManpowerGroup เน องจากผมเช อม นในธ รก จน และเช อม นในความสำค ญของงานท ม ต อช ว ตของท กคน ผมได ร บแรงบ นดาลใจจากงานท เราทำในแต ละว น และความม ศ ลธรรมจรรยา รวมถ งความซ อส ตย ท เราย ดถ อหล กจร ยธรรม ในการดำเน นธ รก จเป นส วนหน งใน DNA ของเราเสมอ และส งน สร างช อเส ยงท ย งใหญ ของพวกเรา เราจะสามารถบรรล ความต งใจในการสร างช อเส ยงของเราให ย งใหญ ได ก ต อเม อพวกเราท กคนร กษามาตรฐานการทำงานและม ความเช อม นว า เราสามารถยกระด บมาตรฐานของเราให ส งข นไปอ กได ช อเส ยงอ นย งใหญ ท พวกเราท กคนช วยก นสร างข นจะดำรงอย ได ก ต อเม อ พวกเราท กคนย ดม น และร กษามาตรฐานจร ยธรรมระด บส ง และได ร บความเช อถ อจากผ ถ อห นของเรา หล กจร ยธรรมในการดำเน นธ รก จไม เพ ยงแต ม ความสำค ญต อค ค า ล กค า และผ สม ครของเราเท าน น แต ย งหมายถ งการท เรา สามารถด งด ดและร กษาพน กงานของเราไว ในองค กรอ กด วย น ค อข อแตกต างอ นทรงประส ทธ ภาพของเรา ท งล กค าของเราในป จจ บ น ล กค าในอนาคต หน วยงานภาคร ฐ น กลงท น และผ ถ อห นอ นๆ ต างก ต องการทำงานก บบร ษ ทท ม ช อเส ยงท ด เย ยม ประพฤต ตนและ ย ดม นต อการประพฤต ด จนได ร บการยอมร บ ผมขอขอบค ณพน กงานกว า 27,000 คนของเราใน 80 ประเทศและในเขตพ นท ให บร การอ นๆ ท สร างความภาคภ ม ใจด วยการทำงาน อย างม จร ยธรรม ซ งเป นจ ดท สร างให เราเป นแบรนด ท น าเช อถ อมากท ส ดในธ รก จน เราได ร บการเสนอช อให เป นหน งในบร ษ ทท ม จร ยธรรมส งท ส ดในโลกของบร ษ ท Ethisphere ในการจ ดอ นด บบร ษ ทท ม ช อเส ยงว าม การดำเน นงานท เหน อไปกว าเพ ยงแค คำพ ดว าบร ษ ททำธ รก จอย างม จร ยธรรม แต สามารถเปล ยนจากคำพ ดให กลายมาเป นการกระทำได อย างแท จร งมาเป นเวลาหลายป แล ว ไม ม ค แข งรายใดของเราสามารถบรรล ในส งเด ยวก นน ได เราท กคนม หน าท ในการปกป องและส งเสร มแบรนด และว ฒนธรรมท ตกทอดมาของ ManpowerGroup ซ งส งสมมาหลายทศวรรษ ค อการเล อกกระทำในส งท ถ กต อง น ค อเหต ผลท สำค ญเป นอย างย งว าเราท กคนจะต องต งม นในการเป นต วแทนของบร ษ ทผ ย ดม น ต อหล กจรรยาบรรณและจร ยธรรมในการดำเน นธ รก จของ ManpowerGroup หล กจรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จน ม ผลบ งค บใช สำหร บพน กงานท กคนของ ManpowerGroup ไม ว าจะอย ในตำแหน งใด เพราะเราต องการให ท กคนย ดม นต อ มาตรฐานการดำเน นธ รก จอย างม จร ยธรรมท ส งท ส ดเท าท เป นไปได โปรดสละเวลาส กเล กน อยเพ อศ กษา ทำความเข าใจ และปฏ บ ต ตามหล กจรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ เพ อให ค ณสามารถดำเน นงาน ตามแนวทางท เป นค าน ยมของ ManpowerGroup อย างแท จร ง ผมหว งว า ผ บร หารท งหมดของบร ษ ทของเราท วโลกจะร วมก น สน บสน นหล กจรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จน ด วยการกำหนดแนวทางท เหมาะสมและเป นผ นำพน กงานให ดำเน นงานตามแนวทาง ท เป นค าน ยมของเรา และสร างความม นใจว าพวกเราท กคนสามารถม ส วนร วมเพ อสร างสภาพแวดล อมในการทำงานท ปลอดภ ย ม ประส ทธ ภาพ และประสบความสำเร จได หากค ณทราบหร อสงส ยว าม การฝ าฝ นนโยบายใดๆ ท ระบ อย ในหล กจรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จน ค ณจะต องรายงานเก ยวก บ การกระทำท ฝ าฝ นหร อสงส ยว าม การฝ าฝ นน นท นท เราได จ ดเตร ยมว ธ การรายงานการดำเน นงานท ค ณเช อว าอาจเป นการฝ าฝ น หล กจรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จไว หลายช องทาง ซ งสามารถด รายละเอ ยดได ในหน าท 37 ค ณสามารถม นใจได ว า บร ษ ทของเราจะไม ยอมร บผลกระทบใด ๆ ท จะม ต อบ คคลท รายงานการดำเน นงานท ต องสงส ยว า ม การฝ าฝ นหล กจรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จน ด วยความบร ส ทธ ใจ แม ว าส ดท ายแล วจะพบว าไม ม การฝ าฝ นก ตาม เราค อบร ษ ทท ม ช อเส ยงซ งถ อว าทร พย ส นท ม ความสำค ญท ส ดของเรา ค อ บ คลากรท ยอดเย ยม ขอขอบค ณในความพยายามท งหมด ของค ณท ช วยให เราร กษาจ ดย นของบร ษ ทในความม งม นต อการปฏ บ ต ตนตามมาตรฐานจร ยธรรมส งส ด Jonas Prising ประธานกรรมการบร หาร

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 ฉ นหลงใหลในงานท เราทำและว ธ การท เก ยวข องก บธ รก จของเราในท กว น และก คงเป นเช นเด ยวก บหลายท าน ผมได ร วมงานก บแมนพาวเวอร กร ปเพราะผมเช อในธ รก จน และถ อเป นส งสำค ญของงานท ม ในช ว ตของท กคน ผมสร างแรงบ นดาลใจในการทำงานในท กๆว น และพ ฒนาระด บของการบ รณาการและความซ อส ตย ตลอดเวลาท ผมได อย ท น Jonas Prising ประธานกรรมการบร หาร แมนพาวเวอร กร ป 4

ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ

ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ หน งส อ รายว ชา การพ ฒนาแผนและโครงการอาช พ (อช32001) 1 ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ เร องท 1 ความส มพ นธ ของเหต ผลของแผนและโครงการก บการม รายได ม เง

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

ภาพของ ไออาร พ ซ ในว นน จ งเป นภาพท สมบ รณ และงดงาม

ภาพของ ไออาร พ ซ ในว นน จ งเป นภาพท สมบ รณ และงดงาม ภาพของ ไออาร พ ซ ในว นน จ งเป นภาพท สมบ รณ และงดงาม แบรนด ไออาร พ ซ ไม ใช เพ ยงเคร องหมายการค าเท าน น แต เป นส ญล กษณ ของศ นย รวมแห งความห วงใยต อส งคม ความย ต ธรรมต อค ค า ล กค า และพน กงาน ตราบนานเท

More information

จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ

จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ บร ษ ทโคคา-โคล า จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ การดำเน นธ รก จด วยความซ อส ตย ส จร ต ท กหนแห งท วโลก การดำเน นธ รก จด วยความซ อส ตย ส จร ต ซ อส ตย ปฏ บ ต ตามกฎหมาย ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณฉบ บน ร บผ ดชอบต อการกระทำของตน

More information

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด 2 3 สารบ ญ ส วนท 1 ส วนท 2 ประกาศบร ษ ท ปตท. จำก ด (มหาชน) นโยบายการกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. บทท วไป ว ส ยท ศน ของ ปตท. พ นธก จของ ปตท. ค าน ยมองค กรของ ปตท. หล กปฏ บ ต เก ยวก บค ม อการกำก บด แลก จการท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

1. นโยบายการกำก บด แลก จการ

1. นโยบายการกำก บด แลก จการ การกำก บด แลก จการ การกำก บด แลก จการ 1. นโยบายการกำก บด แลก จการ คณะกรรมการบร ษ ท กร งเทพประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด โดยย ดหล ก ความโปร งใส ถ กต อง และเป นธรรม

More information

นโยบาย การกำก บด แลก จการท ด

นโยบาย การกำก บด แลก จการท ด นโยบาย การกำก บด แลก จการท ด ธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย เป นธนาคารแห งเด ยวในประเทศไทย ท ดำเน นธ รก จ โดยนำหล กชะร อะฮ อย างเต มร ปแบบมาเป นหล กในการ กำหนดแนวค ด หล กการ และว ธ การดำเน นงานท กข นตอนซ งถ

More information

ตอนท 1 งานท ด ม กม จ ดเร มต นจาก สภาวะว กฤต

ตอนท 1 งานท ด ม กม จ ดเร มต นจาก สภาวะว กฤต ตอนท 1 งานท ด ม กม จ ดเร มต นจาก สภาวะว กฤต 1 มองในภาพรวม งานท ด ม กม จ ดเร มต นจากสภาวะว กฤต ค ำแนะน ำฟ นธงจากโตโยต า คนเราน นหากไม อย ในสภาพยากล ำบาก ย อมไม ค ดใช ป ญญา ค ณโจ ฟ จ โอะ (JŌ fujio) 1 รองประธานบร

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

ค ม อดำเน นการ เร อง การทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ศ นย สรรหาและเล อกสรร สำน กงาน ก.พ.

ค ม อดำเน นการ เร อง การทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ศ นย สรรหาและเล อกสรร สำน กงาน ก.พ. ค ม อดำเน นการ เร อง การทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ศ นย สรรหาและเล อกสรร สำน กงาน ก.พ. ISBN : 978-616-548-047-5 สงวนล ขส ทธ ตามพระราชบ ญญ ต ล ขส ทธ พ.ศ. 2537 โดยสำน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน พ มพ คร

More information

ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching)

ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching) ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching) การสอนงานเป นหน าท ส าค ญของผ บร หารในป จจ บ นน ม การพ ดถ งและเน นบทบาทการ สอนงานก นมากไม ว าจะเป นแวดวงธ รก จหร อภาคราชการ ณ โอกาสน จ งขอน าเร องราวต าง ๆ เก ยวก บการสอนงานมาเสนอ

More information

ประกาศการไฟฟาสวนภ ม ภาค เร อง ค ม อการกำก บด แลก จการท ด มาตรฐานทางจร ยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเน นธ รก จ ของการไฟฟาสวนภ ม ภาค พ.ศ.

ประกาศการไฟฟาสวนภ ม ภาค เร อง ค ม อการกำก บด แลก จการท ด มาตรฐานทางจร ยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเน นธ รก จ ของการไฟฟาสวนภ ม ภาค พ.ศ. ประกาศการไฟฟาสวนภ ม ภาค เร อง ค ม อการกำก บด แลก จการท ด มาตรฐานทางจร ยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเน นธ รก จ ของการไฟฟาสวนภ ม ภาค พ.ศ. 2557 การไฟฟ าส วนภ ม ภาคได จ ดทำค ม อการกำก บด แลก จการท ด มาตรฐานทางจร

More information

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช.

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. จากแนวค ด ส ร ปธรรมการเร ยนร...ร วมก น โดย คณะน กว จ ยท ปร กษา ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ตามโครงการศ นย การเร ยนร ค ชมชนก บ กทช. ส าน กงานคณะกรรมการก

More information

8) กล มงานอาคารสถานท และสว สด การ

8) กล มงานอาคารสถานท และสว สด การ บร การท ด การย ดม นในความถ กต องชอบธรรม และ จร ยธรรม การทางานเป นท ม การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ การม งผลส มฤทธ การพ ฒนาศ กยภาพคน ความถ กต องของงาน การมองภาพองค รวม ความเข าใจองค กรและระบบราชการ การควบค

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใสของส วนราชการ ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใส ของส วนราชการ

ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใสของส วนราชการ ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใส ของส วนราชการ ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใส ของส วนราชการ ISBN : 978-616-548-046-8 พ มพ คร งท 1 : ม ถ นายน พ.ศ. 2553 จ ดพ มพ โดย 47/101 ถนนต วานนท ตำบลตลาดขว ญ อำเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร 11000 โทรศ พท 0-2547-1000

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน วยประก นค ณภาพการศ กษา และบร หารความเส ยง คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน ค าน า เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยพ ทธศ กราช 2550 และพระราช กฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด

More information

ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง

ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง ค ม อการจ ดทำระบบการบร หารความเส ยง สำน กงานตรวจสอบภายใน สำน กปล ดกร งเทพมหานคร ศาลาว าการกร งเทพมหานคร 1 173 ถนนด นสอ แขวงเสาช งช า เขตพระนคร กร งเทพมหานคร 10200

More information

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ สารบ ญ ค าน ยมของเชฟรอน...1 สารจากค ณจอห น ว ตส น...2 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ...3 บทบาทและความร บผ ดชอบ...4 อำนาจและหน าท...4 แนวทางปฎ บ ต...4 การปฏ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

การสร างภาพล กษณ องค กร

การสร างภาพล กษณ องค กร เอกสารน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง หมวดว ชางานช มชนและมวลชนส มพ นธ การสร างภาพล กษณ องค กร ผศ.ดร.จ นตว ร เกษมศ ข สาขาว ชาการประชาส มพ นธ คณะน เทศศาสตร มหาว ทยาล ยศร

More information

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน องจากคณะกรรมการบร ษ ทได ตระหน กถ งความส าค ญของการก าก บด

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº. ÙáÅ Ô Òà Õè Õ. ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม

Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº. ÙáÅ Ô Òà Õè Õ. ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº ÙáÅ Ô Òà Õè Õ ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม ว ฒนธรรมองค กร การกำก บด แลก จการท ด หมายถ ง การจ ดโครงสร าง และกลไก การบร หารจ ดการภายในองค กร เพ อเช

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information