หน วยงานท เผยแพร ส าน กสถ ต พยากรณ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หน วยงานท เผยแพร ส าน กสถ ต พยากรณ"

Transcription

1

2

3 หน วยงานเจ าของเร อง กล มสถ ต แรงงาน ส าน กสถ ต เศรษฐก จและส งคม ส าน กงานสถ ต แห งชาต โทรศ พท โทรสาร ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส : หน วยงานท เผยแพร ส าน กสถ ต พยากรณ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต 80 พรรษา อาคาร B ช น 2 ถนนแจ งว ฒนะ แขวงท งสองห อง เขตหล กส กทม โทรศ พท โทรสาร ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส : ป ท จ ดพ มพ 2553

4 i ค าน า ส าน กงานสถ ต แห งชาต ด าเน นการส ารวจภาวะการท างานของ ประชากร เป นคร งแรกต งแต ป 2506 และเร มด าเน นการส ารวจเป น รายเด อนในป 2544 เป นต นมา เพ อให สามารถต ดตามสถานการณ ด านแรงงานอย างต อเน องตลอดท กช วงเวลาของป ซ งข อม ลท ได จากการ ส ารวจท ส าค ญ ได แก จ านวนประชากรอาย 15 ป ข นไป ท อย ในก าล งแรงงาน จ านวนผ ม งานท าในแต ละอาช พ สาขาอ ตสาหกรรม ระด บการศ กษา จ านวนช วโมงการท างาน และข อม ลจ านวนผ ว างงาน สาเหต ของการว างงาน ระด บการศ กษา เป นต น ซ งข อม ลเหล าน เป นท ต องการใช ของหน วยงานต าง ๆ โดยเฉพาะอย างย ง กระทรวงแรงงาน ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต ธนาคารแห งประเทศไทย ส าน กงานเศรษฐก จการคล ง และหน วยงานท ด แลด านแรงงานในภาคเอกชน ส าหร บใช เป นข อม ลต ดตาม สถานการณ ด านแรงงาน เพ อวางแผนและประเม นนโยบายของร ฐบาล ต อการสน บสน นและส งเสร มการจ างงานท งภาคร ฐและภาคเอกชน ส าหร บรายงานฉบ บน เป นการน าผลการส ารวจท ได รายงานใน แต ละไตรมาสมาสร ป เพ อเป นสารสนเทศสะท อนล กษณะการท างานของ ประชากรเป นค าเฉล ยตลอดท งป 2552 รวมท งได น าข อม ลในหลาย ๆ ป ท ผ าน มา น ามาเปร ยบเท ยบ เพ อให ได ทราบแนวโน มของการจ างงานและการ ว างงาน ม การเปล ยนแปลงไปในท ศทางใด ส าน กงานสถ ต แห งชาต ก หว งว า รายงานฉบ บน จะเป นการฉายภาพการท างานของประชากรได อ กในระด บ หน งเพ อหน วยงานต าง ๆ จะได น าไปใช เป นประโยชน ได ต อไป ส าน กงานสถ ต แห งชาต

5 iii บทสร ปส าหร บผ บร หาร ผ อย ในก าล งแรงงาน จ านวนประชากรอาย 15 ป ข นไป หร อผ ท อย ในว ยท างานในป 2552 ม จ านวนเฉล ยท งป ประมาณ ล านคน ในจ านวนน เป นผ อย ใน ก าล งแรงงาน ล านคนหร อร อยละ 72.8 ประกอบด วย ผ ม งานท า ล านคน ผ ว างงาน 5.7 แสนคน ผ รอฤด กาล 1.5 แสนคน ส วนผ ไม อย ใน ก าล งแรงงาน ล านคนหร อร อยละ 27.2 ซ งประกอบด วยท างานบ าน 4.67 ล านคน เร ยนหน งส อ 4.20 ล านคน และอ น ๆ 5.52 ล านคน แผนภ ม 1 จ านวนประชากร จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ป 2552 ผ ม อาย 15 ป ข นไป ล านคน ผ อย ในก าล งแรงงาน (ผ ท พร อมท างาน) ล านคน (72.8%) ผ อย นอกก าล งแรงงาน (ผ ท ไม พร อมท างาน) ล านคน (27.2%) ผ ม งานท า ล านคน ท างานบ าน 4 67 ล านคน ผ ว างงาน 0.57 ล านคน เร ยนหน งส อ 4.20 ล านคน ผ รอฤด กาล 0.15 ล านคน อ นๆ 5.52 ล านคน

6 iv การจ างงานตามล กษณะทางเศรษฐก จ เม อพ จารณาถ งจ านวนผ ท างานตามล กษณะทางเศรษฐก จต าง ๆ พบว า จากจ านวนผ ม งานท าเฉล ยท งป 2552 จ านวน ล านคน สามารถแยกได ว า ม จ านวนผ ท างานในภาคบร การและการค ามากท ส ด ล านคน หร อค ดเป นร อยละ 40.3 รองลงมาเป นการท างานอย ในภาคเกษตรกรรม ล านคน หร อค ดเป นร อยละ 39.0 และภาคการผล ตประมาณ 7.83 ล านคน หร อค ดเป นร อยละ 20.7 แผนภ ม 2 เปร ยบเท ยบจ านวนท างาน จ าแนกตามภาคทางเศรษฐก จ ท ส าค ญ ป ล านคน ภาคการผล ต ภาคการบร การและการค า ภาคเกษตรกรรม ป เม อเปร ยบเท ยบการเปล ยนแปลงในช วง 5 ป ท ผ านมา พบว า จ านวน ผ ท างานในภาคทางเศรษฐก จต าง ๆ ม แนวโน มเพ มข น โดยภาคการบร การและ การค าเพ มมากท ส ด 1.43 ล านคน ภาคเกษตรกรรม เพ มข น 1.07 ล านคน

7 v ส วนจ านวนผ ท างานในภาคการผล ต ม จ านวนผ ท างานลดลงเล กน อยประมาณ 5 หม นคน โดยเฉพาะอย างย งในช วงป เก ดภาวะว กฤตทาง เศรษฐก จของโลก ซ งส งผลกระทบต อการจ างงานในภาคการผล ตใน ประเทศไทยด วยเช นก น ซ งถ าพ จารณาในสาขาย อยในภาคการผล ตท ส าค ญ เห นได ว าจ านวนผ ท างานในสาขาย อยการผล ตท กระทบมากท ส ดจากการลดลง ได แก สาขาการผล ตเคร องแต งกาย 4.9 หม นคน การผล ตอ ปกรณ และเคร อง อ ปกรณ ว ทย โทรท ศน 4.2 หม นคน การผล ตยานยนต รถพ วงและรถก งรถพ วง 1.9 หม นคน และการฟอกและตกแต งหน งฟอก 1.7 หม นคน ส วนสาขาย อย การผล ตท เพ มข น ได แก การผล ตผล ตภ ณฑ อาหารและเคร องด ม 5.7 หม นคน การผล ตผล ตภ ณฑ ท ท าจากโลหะประด ษฐ 1.7 หม นคน การผล ตเคม ภ ณฑ และผล ตภ ณฑ เคม 5 พ นคนท เหล อเป นสาขาย อยการผล ตอ น ๆ แผนภ ม 3 เปร ยบเท ยบผ ท างานในสาขาการผล ตย อยท ส าค ญ ป การผล ตเคร องแต งกาย การผล ตอ ปกรณ และเคร องอ ปกรณ ว ทย โทรท ศน ฯ การผล ตยานยนต รถพ วงและรถก งรถพ วง การฟอกและตกแต งหน งฟอก การผล ตผล ตภ ณฑ อาหารและเคร องด ม การผล ตผล ตภ ณฑ ภ ณฑ ท ท าจากโลหะประด ษฐ การผล ตเคม ภ ณฑ และผล ตภ ณฑ เคม การผล ตไม และผล ตภ ณฑ จากไม ฯ แสนคน

8 vi ระด บการศ กษาของผ ม งานท า จ านวนผ ท างานตามระด บการศ กษาท ส าเร จ เฉล ยท งป พบว า ส วนใหญ เป นผ ท ไม ม การศ กษาและต ากว าประถมศ กษา ล านคน หร อร อยละ 33.0 รองลงมาเป นระด บประถมศ กษา 8.52 ล านคน หร อร อยละ 22.6 ระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น 5.79 ล านคน หร อร อยละ 15.4 ระด บม ธยมศ กษาตอน ปลาย 5.03 ล านคน หร อร อยละ 13.3 และผ จบการศ กษาระด บอ ดมศ กษา 5.80 ล านคน หร อร อยละ 15.4 ท เหล อกระจายอย ในระด บการศ กษาอ น ๆ แผนภ ม 4 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ท างาน จ าแนกตามระด บการศ กษาท ส าเร จ ป ล านคน อ น ๆ อ ดมศ กษา ม ธยมปลาย ม ธยมต น ป ประถมศ กษา ไม ม การศ กษและ ต ากว าประถมศ กษา

9 vii ช วโมงท างานของผ ม งานท า ส าหร บจ านวนช วโมงท างานในส ปดาห แห งการส ารวจ พบว า ส วนใหญ ท างานต งแต 35 ช วโมงต อส ปดาห ซ งถ อว าเป นผ ท างานเต มท ใน เร องช วโมงท างาน เฉล ยท งป ประมาณ ล านคน หร อร อยละ 81.9 ส วนผ ท ท างานน อยกว า 35 ช วโมงต อส ปดาห เฉล ยประมาณ 6.83 ล านคน หร อร อยละ 18.1 แผนภ ม 5 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ท างาน จ าแนกตาม ช วโมงท างาน ป ป ล านคน มากกว า 35 ช วโมง/ส ปดาห น อยกว า 35 ช วโมง/ส ปดาห

10 viii ค าจ างหร อเง นเด อนของล กจ าง ส าหร บการได ร บค าจ างหร อเง นเด อนเฉล ยของล กจ าง พบว า ล กจ างได ร บค าจ างโดยเฉล ยอย ท ประมาณ 8,964 บาทต อเด อน โดยล กจ างท อย ในภาคการบร การและการค าจะได ร บค าจ างเฉล ยมากท ส ด 11,292 บาทต อเด อน รองลงมาเป นภาคการผล ต 7,383 บาทต อเด อน ส วนภาคเกษตรกรรม ล กจ างจะได ร บ ค าจ างต าส ด 3,657 บาทต อเด อน เท าน น แผนภ ม 6 เปร ยบเท ยบค าจ างหร อเง นเด อนเฉล ยของล กจ าง จ าแนกตาม ภาคเศรษฐก จ ป ป ,292 7,383 3,657 11,642 7,422 4,266 10,656 6,811 3,524 10,497 ภาคการผล ต 6,580 3,343 9,946 6,289 2,867 บาท : เด อน 0 5,000 10,000 15,000 ภาคการบร การและการค า ภาคเกษตรกรรม

11 ix แรงงานนอกระบบ ส วนการท างานของผ ท างานนอกระบบ ในป 2552 ซ งเป นการส ารวจ ในไตรมาสท 3 ของป พบว า จากจ านวนผ ม งานท าท งส น ล านคน เป นผ ท างานนอกระบบร อยละ 63.4 ส วนผ ท างานในระบบร อยละ 36.6 และหากพ จารณาเปร ยบเท ยบถ งการท างานนอกระบบของผ ท างานจากข อม ล จะเห นได ว าในช วง 5 ป ท ผ านมา การท างานนอกระบบม ส ดส วนเพ มข น ร อยละ 1.3 ส วนการท างานในระบบลดลงร อยละ 1.3 เช นก น แม ว ากระทรวง แรงงานพยายามผล กด นให แรงงานเข าส การจ างงานในระบบแล วก ตาม แผนภ ม 7 เปร ยบเท ยบร อยละของผ ท างานในระบบและนอกระบบ ป ร อยละ ในระบบ นอกระบบ ป

12 x เม อพ จารณาตามอ ตสาหกรรมท ส าค ญ พบว า ส วนใหญ แรงงานนอก ระบบจะท างานอย ในภาคเกษตรกรรม ร อยละ 59.1 ของแรงงานนอกระบบท งหมด รองลงมาอย ในสาขาขายส งและขายปล กฯร อยละ 15.9 สาขาการโรงแรมและ ภ ตตาคารร อยละ 7.8 สาขาการผล ตร อยละ 5.5 สาขาการก อสร าง ร อยละ 3.8 สาขาการขนส ง ร อยละ 2.4 ท เหล ออย ในสาขาอ น ๆ เห นได ว า แรงงานนอกระบบ เหล าน มากกว าคร งหน งเป นการท างานในภาคเกษตรกรรม ด งน น การแก ไข ป ญหาการจ างงานนอกระบบ หน วยงานท เก ยวข องอาจจะม งเน นเข ามาด แล ภาวะการท างานของเกษตรกร ก จะสามารถแก ไขป ญหาการท างานนอกระบบ ได เป นอย างมาก แผนภ ม 8 ร อยละของแรงงานนอกระบบ จ าแนกตามอ ตสาหกรรมท ส าค ญ ป 2552 ร อยละ เกษตรกรรม ขายปล ก ขายส ง โรงแรมภ ตตาคาร การผล ต การก อสร าง การขนส ง

13 xi ภาวะการว างงาน ส าหร บภาวะการว างานของประชากร จากผลการส ารวจในรอบ 5 ป ท ผ านมา ( ) พบว า จ านวนผ ว างงานม แนวโน มลดลง แต ในป 2552 จ านวนผ ว างงานเพ มข น (ป 2551) 5 หม นคน (จาก 5.22 แสนคน เป น 5.72 แสนคน) ซ งเป นผลมาจากป ญหาว กฤตทางเศรษฐก จของโลก และส งผล กระทบต อการจ างงานในตลาดแรงงานในประเทศไทยท าให การว างงานเพ มข น แต ไม ร นแรงมากเท าไหร น ก เม อเปร ยบเท ยบก บการคาดการณ ภาวะการว างงาน จากท หลายหน วยงานคาดว า จ านวนผ ว างงานจะส งมากจากผลกระทบของ ว กฤตในป น แต จากผลการส ารวจท าให ทราบว าผลของมาตรการต างๆ ท ร ฐบาล น ามาใช แก ไขป ญหาทางเศรษฐก จของประเทศ ได ส งผลไปในทางท ด ต อ การจ างงานของประชากร ท าให การว างงานท คาดการณ ว าจะส งมากก บ บรรเทาลง จ านวนผ ว างงานไม ส งมากด งท หลายฝ ายกล ว แผนภ ม 9 เปร ยบเท ยบจ านวนและอ ตราการว างงาน ป แสนคน จ านวน อ ตรา ร อยละ ป 0.0

14 xii ระด บการศ กษาของผ ว างงาน ในป 2552 จากการส ารวจ พบว า ผ ท จบการศ กษาในระด บอ ดมศ กษาม จ านวนของผ ว างงานมากท ส ด 1.62 แสนคน หร อค ดเป นอ ตราการว างงานร อยละ 2.7 รองลงมาเป นผ ท จบการศ กษาใน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น 1.34 แสนคน ค ดเป นอ ตราการว างงานร อยละ 2.3 ส วนระด บการศ กษาท ม จ านวนผ ว างงานน อยท ส ดเป นผ ท ม การศ กษา ในระด บไม ม การศ กษาและต ากว าประถมศ กษา 6.20 หม นคน หร อค ดเป น อ ตราการว างงานร อยละ 0.5 แผนภ ม 10 ผ ว างงานและอ ตราการว างงาน จ าแนกตามระด บการศ กษาท ส าเร จ ป 2552 แสนคน จ านวน อ ตรา ร อยละ ไม ม และต ากว า ประถม ม ธยมต น ม ธยมปลาย อ ดมศ กษา 0.0

15 xiii สาเหต การออกจากงานของผ ว างงาน การออกจากงานของผ ว างงาน ม หลายป จจ ย ซ งจากการส ารวจ พบว า สาเหต เน องจากการถ กลดค าจ างหร อ สว สด การร อยละ 33.6 เป นอ นด บแรก รองลงมาเป นการหมดส ญญาจ างร อยละ 10.6 เล กหร อหย ดก จการร อยละ 8.3 ถ กให ออกร อยละ 7.6 ไม พอใจค าตอบแทน ท ได ร บร อยละ 6.7 และงานเด มเสร จส นร อยละ 5.8 ตามล าด บ ส วนท เหล อ มาจากสาเหต อ น ๆ แผนภ ม 11 ร อยละของผ ว างงานท ออกจากงาน จ าแนกตาม สาเหต ของการออกจากงาน ป 2552 ถ กให ออก 7.6 ไม พอใจค าตอบแทน งานเด มเสร จส น อ น ๆ 27.4 เล ก / หย ดก จการ 8.3 หมดส ญญาจ าง 10.6 ถ กลดค าจ างหร อสว สด การ 33.6

16 xiv ความต องการความช วยเหล อจากภาคร ฐ พบว า ส าหร บความ ต องการการช วยเหล อจากภาคร ฐของผ ว างงาน ต องการให ร ฐช วยเหล อใน การช วยหางานให ท ามากท ส ด ร อยละ 74.7 โดยในจ านวนน ส วนใหญ ต องการให ร ฐช วยหางานให ท าภายในจ งหว ดท ตนอาศ ยอย รองลงมาเป น ต องการให ร ฐช วยเร องการให ท นส าหร บประกอบอาช พอ สระ ร อยละ 12.3 ช วยพ ฒนาฝ ม อแรงงาน ร อยละ 5.2 ช วยสน บสน นอาช พทางการเกษตร ร อยละ 3.5 ให ข อม ลข าวสารตลาดแรงงาน ร อยละ 2.2 และให เง นช วยเหล อ ค าเล าเร ยนบ ตรและในเร องอ น ๆ ร อยละ 2.1 ตามล าด บ แผนภ ม 12 ร อยละของผ ว างงานท ต องการความช วยเหล อจากภาคร ฐ จ าแนกตามเร องท ต องการให ร ฐช วยเหล อ ป 2552 สน บสน นอาช พการเกษตร 3.5% สน บสน นอาช พการเกษตร, 3.5 พ ฒนาฝ ม อแรงงาน ให 5.2% ข อม ล ให ข อม ลข าวสาร ให ข อม ลข าวสาร ตลาดแรงงาน, 2.2 ตลาดแรงงาน 2.2% เง นช วยเหล อค าเล าเร ยนบ ตร เง นช วยเหล อค าเล า และอ นๆ 2.1% เร ยนบ ตร และอ นๆ, ให ท นประกอบอาช พอ สระ 12.3% ให ท นประกอบอาช พอ สระ, 12.3 หางานให ท า, 74.7%

17 xv ผลกระทบจากป ญหาเศรษฐก จของแรงงาน การได ร บผลกระทบจากป ญหาเศรษฐก จ ในป 2552 จากผ ม งานท า ท งส น ล านคน พบว า โดยเฉล ยท งป ผ ม งานท าส วนใหญ ร อยละ 76.6 ตอบว าไม ได ร บผลกระทบจากป ญหาเศรษฐก จ ร อยละ 23.0 ท ได ร บผลกระทบ จากป ญหาเศรษฐก จ ท เหล ออย ในไม ทราบ หากพ จารณาเป นรายไตรมาส พบว า ไตรมาสท 2 และ 3 เป นช วงท ได ร บผลกระทบจากป ญหาเศรษฐก จ และไตรมาสท 4 การได ร บผลกระทบฯ ลดลง ร อยละ แผนภ ม 13 ร อยละของผ ม งานท า จ าแนกตามผลกระทบ จากป ญหาเศรษฐก จ ป ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส ไม ได ร บผลกระทบ ได ร บผลกระทบ ไม ทราบ ท มา : การส ารวจผลกระทบจากป ญหาเศรษฐก จของแรงงาน พ.ศ. 2552

18 xvi ส าหร บเร องหร อสาเหต ท ได ร บผลกระทบจากป ญหาเศรษฐก จ ส วนใหญ ได ร บผลกระทบในเร องการลดรายได /ค าจ างมากท ส ด ร อยละ 76.1 รองลงมาค อ การลดช วโมงการท างานและรายได / ค าจ าง ร อยละ 10.7 การลดช วโมงการท างาน ร อยละ 10.0 การลดโบน ส/สว สด การ ร อยละ 2.0 การลดช วโมงการท างาน โบน ส/สว สด การ ร อยละ 0.7 และการลดรายได / ค าจ าง และโบน ส/สว สด การ ร อยละ 0.5 แผนภ ม 14 ร อยละของผ ม งานท าท ได ร บผลกระทบฯ จ าแนกตาม ผลกระทบท ได ร บ ป 2552 ไตรมาส Q4 Q3 Q2 Q ร อยละ รายได /ค าจ าง ชม.การท างานและรายได /ค าข าง ช.ม.การท างานและโบน ส ท มา : การส ารวจผลกระทบจากป ญหาเศรษฐก จของแรงงาน พ.ศ ชม.การท างาน โบน ส/สว สด การ รายได /ค าจ าง และโบน ส 0.6

19 xvii ป ญหาของแรงงาน ป ญหาของแรงงานท เก ดข นน น ส งผลให เก ดความต องการความ ช วยเหล อของแรงงานจากภาคร ฐ พบว า แรงงานส วนใหญ ต องการให ภาคร ฐ ม มาตรการควบค มราคาน าม น ร อยละ 13.2 รองลงมาเป น ต องการให ม การ ควบค มราคาส นค าอ ปโภค บร โภค ร อยละ 12.9 การแก ป ญหาราคาพ ชผล ทางการเกษตรตกต า ร อยละ 11.9 ช วยเหล อด านเง นท น ร อยละ 11.5 ส งเสร มและจ ดหางานให ท าอย างต อเน อง ร อยละ 9.0 และท เหล อกระจาย อย ในความต องการอ น ๆ แผนภ ม 15 ร อยละของป ญหาของแรงงาน จ าแนกตามความต องการ ความช วยเหล อของแรงงานจากภาคร ฐ ป 2552 ให ม มาตรการควบค มราคาน าม น ให ม การควบค มราคาส นค าอ ปโภค/บร โภค แก ป ญหาราคาพ ชผลทางการเกษตรตกต า ช วยเหล อด านเง นท น ส งเสร ม/จ ดหางานให ท าอย างต อเน อง ช วยเหล อค าเล าเร ยนบ ตรแก ผ ม รายได น อย แก ไขป ญหาหน ส นแก ผ ม รายได น อย ฝ กอบรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน แก ป ญหาราคาป ย อาหารส ตว ราคาแพง จ ดให ม ระบบประก นส ขภาพ ขยายระบบประก นส งคมแก ผ ม รายได น อย ม มาตรการค มครองค าจ างให เป นธรรม แก ไขป ญหายาเสพต ดในหม บ าน แก ป ญหาขาดแคลนและปร บปร งสาธารณ ปโภค แก ป ญหาไม ม ท ด นท าก น ลดภาษ เง นได แก ป ญหาพวกม จฉาช พในหม บ าน จ ดจ าหน ายส นค าราคาถ ก (ธงฟ า) จ ดฝ กอบรมด านความปลอดภ ยและส ขอนาม ยในแต ละอาช พ พ ฒนาและส งเสร มร านค าปล กในหม บ าน จ ดสร างแหล งน าในท องถ น แก ป ญหาน าท วม ส างเสร มส นค า OTOP อ น ๆ ไม ทราบ ล านคน

20 xviii สารบ ญ หน า ค าน า i บทสร ปส าหร บผ บร หาร v สารบ ญแผนภ ม xxiii สารบ ญตาราง xxvi บทน า 1 สร ปข อม ลท ส าค ญจากการส ารวจ 1. ก าล งแรงงาน โครงสร างก าล งแรงงานของประชากร ก าล งแรงงานตามกล มอาย 5 2. ภาวะการท างาน ล กษณะทางเศรษฐก จ ล กษณะของอาช พ ล กษณะของระด บการศ กษาท ส าเร จ ล กษณะของสถานภาพการท างานของผ ท างาน ล กษณะของช วโมงท างาน ค าจ างเฉล ยของล กจ าง แรงงานท อย นอกระบบ 25

21 xix สารบ ญ (ต อ) หน า 3. ภาวะการว างงาน การว างงานตามภาค การว างงานตามกล มอาย ประสบการณ การท างานของผ ว างงาน ระด บการศ กษาของผ ว างงาน ว ธ การหางานท าหร อสม ครงานของผ ว างงาน สาเหต ของการออกจากงาน อาช พท ผ ว างงานต องการท าและความช วยเหล อจากภาคร ฐ ผลกระทบจากป ญหาเศรษฐก จของแรงงาน การได ร บผลกระทบจากป ญหาเศรษฐก จ ผลกระทบท ได ร บจากป ญหาเศรษฐก จ ป ญหาและอ ปสรรคในการท างาน ป ญหาท เก ดจากการท างาน สภาพแวดล อมและ 47 ความไม ปลอดภ ย 5.2 ป ญหาและอ ปสรรคในการท างานจากการบาดเจ บ 49 หร ออ บ ต เหต

22 xx สารบ ญ (ต อ) หน า 6 ความต องการพ ฒนาข ดความสามารถของแรงงาน ภาวะคร วเร อนของแรงงาน ล กษณะท อย อาศ ย ล กษณะการม และการใช สาธารณ ปโภค 52 ภาคผนวก 55 ตารางสถ ต ท ส าค ญ 63

23 xxi สารบ ญแผนภ ม หน า แผนภ ม 1 จ านวนประชากร จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน 2 ป 2552 แผนภ ม 2 จ านวนของก าล งแรงงาน จ าแนกตามกล มอาย ป แผนภ ม 3 จ านวนผ ม งานท า จ าแนกตามล กษณะทางเศรษฐก จ 8 ท ส าค ญ ป 2552 แผนภ ม 4 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ท างาน จ าแนกตามภาคทาง 10 เศรษฐก จท ส าค ญ ป 2552 แผนภ ม 5 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ท างาน ในสาขาการผล ตย อย 11 ท ส าค ญ ป แผนภ ม 6 จ านวนผ ท างานจ าแนกตามอาช พ ป แผนภ ม 7 จ านวนผ ท างาน จ าแนกตามระด บการศ กษาท ส าเร จ 14 ป 2552 แผนภ ม 8 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ม งานท า จ าแนกตามระด บ 16 การศ กษาท ส าเร จ ป แผนภ ม 9 จ านวนผ ท างาน จ าแนกตามสภาพการท างาน ป แผนภ ม 10 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ท างาน จ าแนกตามสถานภาพการ 19 ท างาน ป แผนภ ม 11 จ านวนผ ท างาน จ าแนกตามช วโมงท างานต อส ปดาห 20 ป 2552

24 xxii สารบ ญแผนภ ม (ต อ) หน า แผนภ ม 12 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ท างาน จ าแนกตามช วโมงท างาน 22 ป แผนภ ม 13 ค าจ างเฉล ยของล กจ าง จ าแนกตามอ ตสาหกรรม ป แผนภ ม 14 เปร ยบเท ยบค าจ างเฉล ยของล กจ าง จ าแนกตามอ ตสาหกรรม 24 พ.ศ แผนภ ม 15 ร อยละของผ ท างานในระบบและนอกระบบ ป แผนภ ม 16 ร อยละของแรงงานนอกระบบ จ าแนกตามอ ตสาหกรรมท ส าค ญ 26 ป 2552 แผนภ ม 17 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ว างงาน รายภาค ป แผนภ ม 18 จ านวนผ ว างงานและอ ตราการว างงาน ป แผนภ ม 19 ผ ว างงานและอ ตราการว างงาน จ าแนกตามหมวดอาย 30 ป 2552 แผนภ ม 20 ผ ว างงาน จ าแนกตามประสบการณ การท างาน 32 และอ ตสาหกรรม ป 2552 แผนภ ม 21 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ว างงาน จ าแนกตามประสบการณ 33 การท างาน ป แผนภ ม 22 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ว างงานท เคยท างานมาก อน 34 จ าแนกตามอ ตสาหกรรม ป แผนภ ม 23 ผ ว างงานและอ ตราการว างงาน จ าแนกตามระด บการศ กษา 35 ท ส าเร จ ป 2552

25 xxiii สารบ ญแผนภ ม (ต อ) หน า แผนภ ม 24 ร อยละของผ ว างงานท หางานท า จ าแนกตามว ธ การหางาน 38 หร อสม ครงาน ป 2552 แผนภ ม 25 ร อยละของผ ว างงานท ออกจากงาน จ าแนกตามสาเหต ของ 40 การออกจากงาน ป 2552 แผนภ ม 26 ร อยละของผ ว างงาน จ าแนกตามอาช พท ต องการท า ป แผนภ ม 27 ร อยละของผ ว างงานท ต องการความช วยเหล อจากภาคร ฐ 44 จ าแนกตามเร องท ต องการให ร ฐช วยเหล อ ป 2552 แผนภ ม 28 ร อยละของผ ม งานท า จ าแนกตามผลกระทบจาก 45 ป ญหาเศรษฐก จ ป 2552 แผนภ ม 29 ร อยละของผ ม งานท าท ได ร บผลกระทบฯ จ าแนกตาม 46 ผลกระทบท ได ร บ ป 2552 แผนภ ม 30 ร อยละของผ ท อย ในว ยท างาน (ผ ท ม อาย 15 ป ข นไป) 50 จ าแนกตามความต องการตามหล กส ตรท ต องการพ ฒนา ป 2552 แผนภ ม 31 ร อยละของคร วเร อนแรงงาน จ าแนกตามล กษณะของ 51 ท อย อาศ ย ป 2552 แผนภ ม 32 ร อยละของผ ม งานท า จ าแนกตามล กษณะการใช ส วม 52 ป 2552 แผนภ ม 33 ร อยละของคร วเร อนแรงงาน จ าแนกตามล กษณะน าด ม 53 และน าใช ป 2552

26 xxiv สารบ ญตาราง ตาราง 1 จ านวนและร อยละของประชากร จ าแนกตามโครงสร าง ก าล งแรงงาน รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 2 จ านวนและร อยละของก าล งแรงงาน จ าแนกตามสถานภาพ แรงงาน ป ตาราง 3 จ านวนและร อยละของก าล งแรงงาน จ าแนกตามกล มอาย รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 4 จ านวนและร อยละของก าล งแรงงาน จ าแนกตามภาค รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 5 จ านวนและร อยละของผ ท างาน จ าแนกตามอาช พ รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 6 จ านวนและร อยละของผ ท างาน จ าแนกตามอาช พ ราย ไตรมาส ป 2552 ตาราง 7 จ านวนและร อยละของผ ท างาน จ าแนกตามระด บการศ กษา ท ส าเร จ รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 8 จ านวนและร อยละของผ ท างาน จ าแนกตาม สถานภาพท างาน รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 9 จ านวนและร อยละของผ ท างาน จ าแนกตาม ช วโมงท างานต อว น รายไตรมาส ป 2552 หน า

27 xxv สารบ ญตาราง (ต อ) ตาราง 10 ค าจ างเฉล ยของล กจ าง จ าแนกตามอ ตสาหกรรม รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 11 จ านวนผ ว างงานและอ ตราการว างงาน จ าแนกตามภาค รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 12 จ านวนผ ว างงานและอ ตราการว างงาน จ าแนกตามหมวดอาย รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 13 จ านวนและร อยละของผ ว างงาน จ าแนกตามประสบการณ การท างานและสาขาอ ตสาหกรรม รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 14 จ านวนและอ ตราการว างงาน จ าแนกตามระด บการศ กษา ท ส าเร จ รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 15 จ านวนและอ ตราการว างงาน จ าแนกตามระด บการศ กษา ท ส าเร จ ป ตาราง 16 จ านวนและร อยละของผ ว างงานท หางานท า จ าแนก ตามว ธ การหางานท าหร อสม ครงาน รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 17 จ านวนผ ว างงานท เคยท างานมาก อน จ าแนกตามสาเหต ของ การออกจากงานหร อหย ดท างานคร งส ดท าย รายไตรมาส ป 2552 หน า

28 xxvi สารบ ญตาราง (ต อ) ตาราง 18 จ านวนและร อยละของผ ว างงาน จ าแนกตามอาช พท ต องการท า ป 2552 ตาราง 19 จ านวนและร อยละของผ ว างงานท ต องการความช วยเหล อ จากภาคร ฐ จ าแนกตามเร องท ต องการให ร ฐช วยเหล อ ป 2552 ตาราง 20 จ านวนและร อยละของผ ม งานท า จ าแนกตามป ญหา ป 2552 ตาราง 21 จ านวนและร อยละของผ ม งานท า จ าแนกตามการได ร บ บาดเจ บหร ออ บ ต เหต จากการท างาน ป 2552 หน า

29 1 บทน า การต ดตามสภาวะการจ างงานเป นส งส าค ญมาก ในภาวะว กฤต เศรษฐก จโลก ท ส งผลกระทบก บหลายประเทศรวมไปถ งประเทศไทยด วย เช นก น ท ได ม น กว ชาการต างคาดการณ ถ งสถานการณ การว างงานท อาจจะ เพ มข นในป 2552 ซ งเป นผลกระทบจากว กฤต เศรษฐก จโลก ด งน น ข อม ล ด านแรงงาน จ งเป นข อม ลท ส าค ญเป นต วบ งบอกถ งสถานะทางเศรษฐก จ และความเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จได มากน อยเพ ยงใด นอกจากน ย งถ อเป น ส ญญาณแสดงความอย ด ม ส ขของคนในประเทศไทยได เช นก น หากสถานการณ จ างงานด คนตกงานน อยลง แสดงว าเศรษฐก จในประเทศด และหมายความว า คนในประเทศอย ด ม ส ขด วย ด งค าท ว า เง นค องานบ นดาลส ข ตราบใดท สภาวะ การจ างงานน อยลง คนตกงานม อย ท วไป แสดงว าเศรษฐก จเร มถดถอย คนใน ประเทศเร มเก ดความท กข ป ญหาส งคม ก จะตามมาอ กมากมาย ด งน น เพ อม ข อม ลและต ดตามสถานการณ ด านแรงงานอย างต อเน อง ส าน กงานสถ ต แห งชาต จ งได ด าเน นการ ส ารวจภาวะการท างานของประชากรเป นประจ าท กเด อน ส าหร บ หน วยงานภาคร ฐ เอกชน และหน วยงานอ น ๆ ท สนใจ น าไปวางแผนก าหนด นโยบายต าง ๆ เพ อส งเสร มการจ างงานในก จกรรมทางเศรษฐก จต าง ๆ ของ ประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนการข บเคล อนเศรษฐก จได ถ กท ศทาง

30 2 1. ก าล งแรงงาน สร ปข อม ลท ส าค ญจากการส ารวจ 1.1 โครงสร างก าล งแรงงานของประชากร ประชากรอาย 15 ป ข นไปเฉล ยท งป ล านคน ป 2552 ม ผ อย ในก าล งแรงงานเฉล ย ล านคนหร อค ดเป นร อยละ 72.8 ซ งประกอบด วย ผ ม งานท าเฉล ย ล านคน ผ ว างงานเฉล ย 5.7 แสนคน ผ รอฤด กาลเฉล ย 1.5 แสนคน อ กส วนหน งเป นผ ไม อย ในก าล งแรงงาน ล านคนหร อค ดเป นร อยละ 27.2 ซ งเป น ผ ท ท างานบ าน 4.67 ล านคน เร ยนหน งส อ 4.20 ล านคน และอ น ๆ 5.52 ล านคน แผนภ ม 1 จ านวนประชากร จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ป 2552 ผ ม อาย 15 ป ข นไป ล านคน ผ อย ในก าล งแรงงาน (ผ ท พร อมท างาน) ล านคน (72.8%) ผ อย นอกก าล งแรงงาน (ผ ท ไม พร อมท างาน) ล านคน (27.2%) ผ ม งานท า ล านคน ท างานบ าน 4 67 ล านคน ผ ว างงาน 0.57 ล านคน เร ยนหน งส อ 4.20 ล านคน ผ รอฤด กาล 0.15 ล านคน อ นๆ 5.52 ล านคน

31 3 ตาราง 1 จ านวนและร อยละของประชากร จ าแนกตามโครงสร างก าล งแรงงาน รายไตรมาส ป 2552 สถานภาพแรงงาน ไตรมาสท เฉล ยท งป หน วย : พ นคน ประชากรอาย 15 ป ข นไป 52, , , , , ผ อย ในก าล งแรงงาน 37, , , , , ผ ม งานท า 36, , , , , ผ ว างงาน ผ รอฤด กาล ผ ไม อย ในก าล งแรงงาน 15, , , , , ท างานบ าน 4, , , , , เร ยนหน งส อ 4, , , , , อ นๆ 1/ 5, , , , ,521.2 หน วย : ร อยละ ยอดรวม ผ อย ในก าล งแรงงาน ผ ม งานท า ผ ว างงาน ผ รอฤด กาล ผ ไม อย ในก าล งแรงงาน ท างานบ าน เร ยนหน งส อ อ นๆ 1/ / (รวมย งเด ก ชรา/ไม สามารถท างานได เกษ ยณการท างาน)

32 4 ถ าพ จารณาผ อย ในก าล งแรงงานเป นรายไตรมาส ของป 2552 พบว า ผ อย ในก าล งแรงงาน ม จ านวนน อยท ส ดในไตรมาสท 1 ซ งเป นช วงฤด แล ง นอกฤด การเกษตร และก าล งแรงงานจะเพ มข นเล กน อยในไตรมาสท 2 เป นช วงท ก าล งแรงงานใหม เพ งส าเร จการศ กษาเข าส ตลาดแรงงาน และเม อย างเข าส ช วง ฤด การเกษตรในไตรมาสท 3 เป นช วงท ผ อย ในก าล งแรงงานม จ านวนมากท ส ด ส วนไตรมาสท 4 เป นช วงฤด เก บเก ยวผลผล ตทางการเกษตร ก าล งแรงงานลดลง เล กน อย ตาราง 2 จ านวนและร อยละของก าล งแรงงาน จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ป ผ อย ในก าล งแรงงาน หน วย : พ นคน ยอดรวม 36, , , , , ผ ม งานท า 35, , , , , ผ ว างงาน ผ ท รอฤด กาล หน วย : ร อยละ ยอดรวม ผ ม งานท า ผ ว างงาน ผ ท รอฤด กาล

33 5 1.2 ก าล งแรงงานตามกล มอาย เม อพ จารณาก าล งแรงงานตามกล มอาย พบว า ก าล งแรงงานจะอย ในกล มอาย ป ซ งเป นประชากรท อย ในว ยผ ใหญ มากท ส ดม จ านวน เฉล ยท งป ล านคน หร อร อยละ 79.0 รองลงมาเป นก าล งแรงงานใน กล มอาย ป หร อกล มว ยเยาวชนเฉล ย 5.13 ล านคนหร อร อยละ 13.3 กล มส ดท ายเป นกล มอาย 60 ป ข นไป หร อว ยผ ส งอาย ท ย งสามารถท างานได ม ประมาณ 2.95 ล านคน หร อร อยละ 7.7 แผนภ ม 2 จ านวนของก าล งแรงงาน จ าแนกตามกล มอาย ป 2552 ล านคน ป ป 60 ป ข นไป

34 6 ตาราง 3 จ านวนและร อยละของก าล งแรงงาน จ าแนกตามกล มอาย รายไตรมาส ป 2552 กล มอาย ไตรมาสท เฉล ยท งป หน วย : พ นคน ยอดรวม 37, , , , , ป (ว ยเยาวชน) 4, , , , , ป (ว ยผ ใหญ ) 29, , , , , ป ข นไป (ว ยส งอาย ) 2, , , , ,954.8 หน วย : ร อยละ ยอดรวม ป (ว ยเยาวชน) ป (ว ยผ ใหญ ) ป ข นไป (ว ยส งอาย ) เม อพ จารณาในแต ละช วงของป พบว า ก าล งแรงงานจะม จ านวน มากในช วงไตรมาสท 3 และ 4 ซ งเป นช วงฤด กาลท าการเกษตร ท าให ก าล ง แรงงานส วนน เร มเข าส ตลาดแรงงาน เป นจ านวนมากกว า ไตรมาสท 1 และ 2 ซ งเป นช วงนอกฤด กาลเกษตรโดยเฉพาะในกล มอาย ป

35 7 ตาราง 4 จ านวนและร อยละของก าล งแรงงาน จ าแนกตามภาค รายไตรมาส ป 2552 กล มอาย ไตรมาสท เฉล ยท งป หน วย : พ นคน ท วราชอาณาจ กร 37, , , , ,426.8 กร งเทพมหานคร 3, , , , ,968.5 ภาคกลาง 9, , , , ,363.6 ภาคเหน อ 7, , , , ,164.6 ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 12, , , , ,735.8 ภาคใต 5, , , , ,194.2 หน วย : ร อยละ ท วราชอาณาจ กร กร งเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหน อ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ภาคใต หากพ จารณาก าล งแรงงานเป นรายภาค พบว า ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ เป นภาคท ม ก าล งแรงงานมากท ส ด ร อยละ 33.1 รองลงมาเป นภาคกลาง ร อยละ 24.4 ภาคเหน อ ร อยละ 18.7 ส วนภาคใต และกร งเทพมหานครเป น ภาคท ม ก าล งแรงงานน อย ร อยละ 13.5 และ 10.3 ตามล าด บ

36 8 2. ภาวะการท างาน 2.1 ล กษณะทางเศรษฐก จ การท างานของประชากร ตามล กษณะของก จกรรมทางเศรษฐก จ พบว า ในป 2552 ม จ านวนผ ท างานโดยเฉล ยในแต ละล กษณะทาง เศรษฐก จด งน ในภาคเกษตรเฉล ย ล านคน หร อร อยละ 39.0 เป นผ ท ท างานในภาคการบร การและการค าเฉล ย ล านคน หร อร อยละ 40.3 และภาคการผล ตเฉล ย 7.83 ล านคน หร อร อยละ 20.7 แผนภ ม 3 จ านวนผ ม งานท า จ าแนกตามล กษณะทางเศรษฐก จท ส าค ญ ป 2552 ภาคการบร การและการค า ล านคน ภาคเกษตรกรรม ล านคน ภาคการผล ต 7.83 ล านคน เม อพ จารณาในแต ละไตรมาสของป พบว า ในไตรมาสท 1 และ 2 ซ งอย ในช วงนอกฤด การเกษตร จะเห นได ว า ม จ านวนของผ ท างานใน ภาคเกษตรจะน อย ค อ ร อยละ 35.3 และ 38.4 ส วนในไตรมาสท 3 และ 4 ซ งเป น

37 9 ช วงของฤด กาลเกษตร จ านวนผ ท างานในภาคเกษตรจะมากกว า ร อยละ 41.5 และ 40.4 ซ งในทางกล บก นผ ท างานในภาคการผล ต และภาคบร การและการค า จะม จ านวน ในไตรมาสท 1 และ 2 มากกว าในช วงไตรมาสท 3 และ 4 เป นผล มาจากการเคล อนย ายแรงงาน จากภาคเกษตรกรรมก บนอกภาคเกษตรกรรม ตามฤด กาลต าง ๆ ตาราง 5 จ านวนและร อยละของผ ท างาน จ าแนกตามล กษณะทางเศรษฐก จ รายไตรมาส ป 2552 อ ตสาหกรรม ไตรมาสท เฉล ยท งป หน วย : พ นคน ยอดรวม 36, , , , , ภาคเกษตรกรรม 12, , , , , ภาคการผล ต 8, , , , , ภาคการบร การและการค า 15, , , , ,183.5 หน วย : ร อยละ ยอดรวม ภาคเกษตรกรรม ภาคการผล ต ภาคการบร การและการค า

38 10 แผนภ ม 4 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ท างาน จ าแนกตามภาคทางเศรษฐก จ ท ส าค ญ ป ล านคน ภาคการผล ต ภาคการบร การและการค า ภาคเกษตรกรรม ป เม อเปร ยบเท ยบการเปล ยนแปลงในช วง 5 ป ท ผ านมา พบว า จ านวน ผ ท างานในภาคทางเศรษฐก จต าง ๆ ม แนวโน มเพ มข น โดยภาคการบร การและ การค าเพ มมากท ส ด 1.43 ล านคน ภาคเกษตรกรรม เพ มข น 1.07 ล านคน ส วนจ านวนผ ท างานในภาคการผล ต ม จ านวนผ ท างานลดลงเล กน อยประมาณ 5 หม นคน โดยเฉพาะอย างย งในช วงป เก ดภาวะว กฤตทาง เศรษฐก จของโลก ซ งส งผลกระทบต อการจ างงานในภาคการผล ตใน ประเทศไทยด วยเช นก น ซ งถ าพ จารณาในสาขาย อยในภาคการผล ตท ส าค ญ

39 11 เห นได ว า จ านวนผ ท างานในสาขาย อยการผล ตท กระทบมากท ส ดจากการลดลง ได แก สาขาการผล ตเคร องแต งกาย 4.9 หม นคน การผล ตอ ปกรณ และเคร อง อ ปกรณ ว ทย โทรท ศน 4.2 หม นคน การผล ตยานยนต รถพ วงและรถก งรถพ วง 1.9 หม นคน และการฟอกและตกแต งหน งฟอก 1.7 หม นคน ส วนสาขาย อย การผล ตท เพ มข น ได แก การผล ตผล ตภ ณฑ อาหารและเคร องด ม 5.7 หม นคน การผล ตผล ตภ ณฑ ท ท าจากโลหะประด ษฐ 1.7 หม นคน การผล ตเคม ภ ณฑ และผล ตภ ณฑ เคม 5 พ นคน ท เหล อเป นสาขาย อยการผล ตอ น ๆ แผนภ ม 5 เปร ยบเท ยบผ ท างานในสาขาการผล ตย อยท ส าค ญ ป การผล ตเคร องแต งกาย การผล ตอ ปกรณ และเคร องอ ปกรณ ว ทย โทรท ศน ฯ การผล ตยานยนต รถพ วงและรถก งรถพ วง การฟอกและตกแต งหน งฟอก การผล ตผล ตภ ณฑ อาหารและเคร องด ม การผล ตผล ตภ ณฑ ภ ณฑ ท ท าจากโลหะประด ษฐ การผล ตเคม ภ ณฑ และผล ตภ ณฑ เคม การผล ตไม และผล ตภ ณฑ จากไม ฯ แสนคน

40 ล กษณะอาช พ ผ ม งานท าส วนใหญ ประกอบอาช พเป นผ ปฏ บ ต งานท ม ฝ ม อใน ด านการเกษตรและประมงมากท ส ด เฉล ยท งป ประมาณ ล านคน หร อ ร อยละ 35.0 รองลงมาค อ พน กงานบร การและพน กงานในร านค า 6.68 ล านคน หร อร อยละ 17.7 อาช พข นพ นฐานต าง ๆ ในด านการขายและการให บร การ 4.70 ล านคน หร อร อยละ 12.5 ผ ปฏ บ ต งานด านความสามารถทางฝ ม อและ ธ รก จการค าท เก ยวข อง 4.57 หร อร อยละ 12.1 ผ ปฏ บ ต การโรงงานและเคร องจ กร 2.97 ล านคนหร อร อยละ 7.9 ส วนท เหล อกระจายอย ในอาช พต าง ๆ แผนภ ม 6 จ านวนผ ท างาน จ าแนกตามอาช พ ป 2552 ผ ปฏ บ ต งานท ม ฝ ม อในด านการเกษตร พน กงานบร การและพน กงานในร านค า อาช พข นพ นฐานต างๆ ในด านการขาย ผ ปฏ บ ต งานด านความสามารถทางฝ ม อ ผ ปฏ บ ต การโรงงานและเคร องจ กร ผ ประกอบว ชาช พช างเทคน คสาขาต าง ๆ ผ ประกอบว ชาช พด านต างๆ เสม ยน ผ บ ญญ ต กฎหมาย ข าราชการอาว โส อาช พซ งม ได จ าแนกไว ในหมวดอ น ล านคน

41 13 ตาราง 6 จ านวนและร อยละของผ ท างาน จ าแนกตามอาช พ รายไตรมาส ป 2552 อาช พ ไตรมาสท เฉล ยท งป หน วย : พ นคน ยอดรวม 36, , , , , ผ บ ญญ ต กฎหมาย ข าราชการอาว โส 1, , , , , ผ ประกอบว ชาช พด านต างๆ 1, , , , , ผ ประกอบว ชาช พช างเทคน คสาขาต าง ๆ 1, , , , , เสม ยน 1, , , , , พน กงานบร การและพน กงานในร านค า 6, , , , , ผ ปฏ บ ต งานท ม ฝ ม อในด านการเกษตร 11, , , , , ผ ปฏ บ ต งานด านความสามารถทางฝ ม อ 4, , , , , ผ ปฏ บ ต การโรงงานและเคร องจ กร 3, , , , , อาช พข นพ นฐานต างๆ ในด านการขาย 4, , , , , อาช พซ งม ได จ าแนกไว ในหมวดอ น ๆ หน วย : ร อยละ ยอดรวม ผ บ ญญ ต กฎหมาย ข าราชการอาว โส ผ ประกอบว ชาช พด านต างๆ ผ ประกอบว ชาช พช างเทคน คสาขาต าง ๆ เสม ยน พน กงานบร การและพน กงานในร านค า ผ ปฏ บ ต งานท ม ฝ ม อในด านการเกษตร ผ ปฏ บ ต งานด านความสามารถทางฝ ม อ ผ ปฏ บ ต การโรงงานและเคร องจ กร อาช พข นพ นฐานต างๆ ในด านการขาย อาช พซ งม ได จ าแนกไว ในหมวดอ น ๆ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

สร ปผลการส ารวจ ภาวะการท างานของประชากร (เด อนก มภาพ นธ พ.ศ. 2557)

สร ปผลการส ารวจ ภาวะการท างานของประชากร (เด อนก มภาพ นธ พ.ศ. 2557) ISSN 1685-7437 สร ปผลการส ารวจ ภาวะการท างานของประชากร (เด อนก มภาพ นธ พ.ศ. 2557) ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร ภาวะการท างานของประชากร เด อนก มภาพ นธ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

สถานภาพบบคลากร ทท ปฏฏ บบ ตฏ หนน า ทท ทท ดน านเทคโนโลยทสารสนเทศในสถานประกอบการ

สถานภาพบบคลากร ทท ปฏฏ บบ ตฏ หนน า ทท ทท ดน านเทคโนโลยทสารสนเทศในสถานประกอบการ LOGO สถานภาพบบคลากร ทท ปฏฏ บบ ตฏ หนน า ทท ทท ดน านเทคโนโลยทสารสนเทศในสถานประกอบการ เรร ยบเรร ยงโดย ฝฝ ายวว จจ ยนโยบาย (ขข อมม ลปร 2556) [Source : Template presentation : http://www.themegallery.com] ขน

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ

3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ 3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ ในการด าเน นการจ ดท าแผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554

ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554 ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554 การจ ดทาสถานการณ และด ชน ย านการค าของ SMEs เป นโครงการน าร องในการจ ดท

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา

บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา เร ยนป การศ กษา 2554 ในการว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนของ ป การศ กษา 2554 ดาเน นการว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนใน 3 ห วข อ

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information