หน วยงานท เผยแพร ส าน กสถ ต พยากรณ

Size: px
Start display at page:

Download "หน วยงานท เผยแพร ส าน กสถ ต พยากรณ"

Transcription

1

2

3 หน วยงานเจ าของเร อง กล มสถ ต แรงงาน ส าน กสถ ต เศรษฐก จและส งคม ส าน กงานสถ ต แห งชาต โทรศ พท โทรสาร ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส : หน วยงานท เผยแพร ส าน กสถ ต พยากรณ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต 80 พรรษา อาคาร B ช น 2 ถนนแจ งว ฒนะ แขวงท งสองห อง เขตหล กส กทม โทรศ พท โทรสาร ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส : ป ท จ ดพ มพ 2553

4 i ค าน า ส าน กงานสถ ต แห งชาต ด าเน นการส ารวจภาวะการท างานของ ประชากร เป นคร งแรกต งแต ป 2506 และเร มด าเน นการส ารวจเป น รายเด อนในป 2544 เป นต นมา เพ อให สามารถต ดตามสถานการณ ด านแรงงานอย างต อเน องตลอดท กช วงเวลาของป ซ งข อม ลท ได จากการ ส ารวจท ส าค ญ ได แก จ านวนประชากรอาย 15 ป ข นไป ท อย ในก าล งแรงงาน จ านวนผ ม งานท าในแต ละอาช พ สาขาอ ตสาหกรรม ระด บการศ กษา จ านวนช วโมงการท างาน และข อม ลจ านวนผ ว างงาน สาเหต ของการว างงาน ระด บการศ กษา เป นต น ซ งข อม ลเหล าน เป นท ต องการใช ของหน วยงานต าง ๆ โดยเฉพาะอย างย ง กระทรวงแรงงาน ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต ธนาคารแห งประเทศไทย ส าน กงานเศรษฐก จการคล ง และหน วยงานท ด แลด านแรงงานในภาคเอกชน ส าหร บใช เป นข อม ลต ดตาม สถานการณ ด านแรงงาน เพ อวางแผนและประเม นนโยบายของร ฐบาล ต อการสน บสน นและส งเสร มการจ างงานท งภาคร ฐและภาคเอกชน ส าหร บรายงานฉบ บน เป นการน าผลการส ารวจท ได รายงานใน แต ละไตรมาสมาสร ป เพ อเป นสารสนเทศสะท อนล กษณะการท างานของ ประชากรเป นค าเฉล ยตลอดท งป 2552 รวมท งได น าข อม ลในหลาย ๆ ป ท ผ าน มา น ามาเปร ยบเท ยบ เพ อให ได ทราบแนวโน มของการจ างงานและการ ว างงาน ม การเปล ยนแปลงไปในท ศทางใด ส าน กงานสถ ต แห งชาต ก หว งว า รายงานฉบ บน จะเป นการฉายภาพการท างานของประชากรได อ กในระด บ หน งเพ อหน วยงานต าง ๆ จะได น าไปใช เป นประโยชน ได ต อไป ส าน กงานสถ ต แห งชาต

5 iii บทสร ปส าหร บผ บร หาร ผ อย ในก าล งแรงงาน จ านวนประชากรอาย 15 ป ข นไป หร อผ ท อย ในว ยท างานในป 2552 ม จ านวนเฉล ยท งป ประมาณ ล านคน ในจ านวนน เป นผ อย ใน ก าล งแรงงาน ล านคนหร อร อยละ 72.8 ประกอบด วย ผ ม งานท า ล านคน ผ ว างงาน 5.7 แสนคน ผ รอฤด กาล 1.5 แสนคน ส วนผ ไม อย ใน ก าล งแรงงาน ล านคนหร อร อยละ 27.2 ซ งประกอบด วยท างานบ าน 4.67 ล านคน เร ยนหน งส อ 4.20 ล านคน และอ น ๆ 5.52 ล านคน แผนภ ม 1 จ านวนประชากร จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ป 2552 ผ ม อาย 15 ป ข นไป ล านคน ผ อย ในก าล งแรงงาน (ผ ท พร อมท างาน) ล านคน (72.8%) ผ อย นอกก าล งแรงงาน (ผ ท ไม พร อมท างาน) ล านคน (27.2%) ผ ม งานท า ล านคน ท างานบ าน 4 67 ล านคน ผ ว างงาน 0.57 ล านคน เร ยนหน งส อ 4.20 ล านคน ผ รอฤด กาล 0.15 ล านคน อ นๆ 5.52 ล านคน

6 iv การจ างงานตามล กษณะทางเศรษฐก จ เม อพ จารณาถ งจ านวนผ ท างานตามล กษณะทางเศรษฐก จต าง ๆ พบว า จากจ านวนผ ม งานท าเฉล ยท งป 2552 จ านวน ล านคน สามารถแยกได ว า ม จ านวนผ ท างานในภาคบร การและการค ามากท ส ด ล านคน หร อค ดเป นร อยละ 40.3 รองลงมาเป นการท างานอย ในภาคเกษตรกรรม ล านคน หร อค ดเป นร อยละ 39.0 และภาคการผล ตประมาณ 7.83 ล านคน หร อค ดเป นร อยละ 20.7 แผนภ ม 2 เปร ยบเท ยบจ านวนท างาน จ าแนกตามภาคทางเศรษฐก จ ท ส าค ญ ป ล านคน ภาคการผล ต ภาคการบร การและการค า ภาคเกษตรกรรม ป เม อเปร ยบเท ยบการเปล ยนแปลงในช วง 5 ป ท ผ านมา พบว า จ านวน ผ ท างานในภาคทางเศรษฐก จต าง ๆ ม แนวโน มเพ มข น โดยภาคการบร การและ การค าเพ มมากท ส ด 1.43 ล านคน ภาคเกษตรกรรม เพ มข น 1.07 ล านคน

7 v ส วนจ านวนผ ท างานในภาคการผล ต ม จ านวนผ ท างานลดลงเล กน อยประมาณ 5 หม นคน โดยเฉพาะอย างย งในช วงป เก ดภาวะว กฤตทาง เศรษฐก จของโลก ซ งส งผลกระทบต อการจ างงานในภาคการผล ตใน ประเทศไทยด วยเช นก น ซ งถ าพ จารณาในสาขาย อยในภาคการผล ตท ส าค ญ เห นได ว าจ านวนผ ท างานในสาขาย อยการผล ตท กระทบมากท ส ดจากการลดลง ได แก สาขาการผล ตเคร องแต งกาย 4.9 หม นคน การผล ตอ ปกรณ และเคร อง อ ปกรณ ว ทย โทรท ศน 4.2 หม นคน การผล ตยานยนต รถพ วงและรถก งรถพ วง 1.9 หม นคน และการฟอกและตกแต งหน งฟอก 1.7 หม นคน ส วนสาขาย อย การผล ตท เพ มข น ได แก การผล ตผล ตภ ณฑ อาหารและเคร องด ม 5.7 หม นคน การผล ตผล ตภ ณฑ ท ท าจากโลหะประด ษฐ 1.7 หม นคน การผล ตเคม ภ ณฑ และผล ตภ ณฑ เคม 5 พ นคนท เหล อเป นสาขาย อยการผล ตอ น ๆ แผนภ ม 3 เปร ยบเท ยบผ ท างานในสาขาการผล ตย อยท ส าค ญ ป การผล ตเคร องแต งกาย การผล ตอ ปกรณ และเคร องอ ปกรณ ว ทย โทรท ศน ฯ การผล ตยานยนต รถพ วงและรถก งรถพ วง การฟอกและตกแต งหน งฟอก การผล ตผล ตภ ณฑ อาหารและเคร องด ม การผล ตผล ตภ ณฑ ภ ณฑ ท ท าจากโลหะประด ษฐ การผล ตเคม ภ ณฑ และผล ตภ ณฑ เคม การผล ตไม และผล ตภ ณฑ จากไม ฯ แสนคน

8 vi ระด บการศ กษาของผ ม งานท า จ านวนผ ท างานตามระด บการศ กษาท ส าเร จ เฉล ยท งป พบว า ส วนใหญ เป นผ ท ไม ม การศ กษาและต ากว าประถมศ กษา ล านคน หร อร อยละ 33.0 รองลงมาเป นระด บประถมศ กษา 8.52 ล านคน หร อร อยละ 22.6 ระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น 5.79 ล านคน หร อร อยละ 15.4 ระด บม ธยมศ กษาตอน ปลาย 5.03 ล านคน หร อร อยละ 13.3 และผ จบการศ กษาระด บอ ดมศ กษา 5.80 ล านคน หร อร อยละ 15.4 ท เหล อกระจายอย ในระด บการศ กษาอ น ๆ แผนภ ม 4 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ท างาน จ าแนกตามระด บการศ กษาท ส าเร จ ป ล านคน อ น ๆ อ ดมศ กษา ม ธยมปลาย ม ธยมต น ป ประถมศ กษา ไม ม การศ กษและ ต ากว าประถมศ กษา

9 vii ช วโมงท างานของผ ม งานท า ส าหร บจ านวนช วโมงท างานในส ปดาห แห งการส ารวจ พบว า ส วนใหญ ท างานต งแต 35 ช วโมงต อส ปดาห ซ งถ อว าเป นผ ท างานเต มท ใน เร องช วโมงท างาน เฉล ยท งป ประมาณ ล านคน หร อร อยละ 81.9 ส วนผ ท ท างานน อยกว า 35 ช วโมงต อส ปดาห เฉล ยประมาณ 6.83 ล านคน หร อร อยละ 18.1 แผนภ ม 5 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ท างาน จ าแนกตาม ช วโมงท างาน ป ป ล านคน มากกว า 35 ช วโมง/ส ปดาห น อยกว า 35 ช วโมง/ส ปดาห

10 viii ค าจ างหร อเง นเด อนของล กจ าง ส าหร บการได ร บค าจ างหร อเง นเด อนเฉล ยของล กจ าง พบว า ล กจ างได ร บค าจ างโดยเฉล ยอย ท ประมาณ 8,964 บาทต อเด อน โดยล กจ างท อย ในภาคการบร การและการค าจะได ร บค าจ างเฉล ยมากท ส ด 11,292 บาทต อเด อน รองลงมาเป นภาคการผล ต 7,383 บาทต อเด อน ส วนภาคเกษตรกรรม ล กจ างจะได ร บ ค าจ างต าส ด 3,657 บาทต อเด อน เท าน น แผนภ ม 6 เปร ยบเท ยบค าจ างหร อเง นเด อนเฉล ยของล กจ าง จ าแนกตาม ภาคเศรษฐก จ ป ป ,292 7,383 3,657 11,642 7,422 4,266 10,656 6,811 3,524 10,497 ภาคการผล ต 6,580 3,343 9,946 6,289 2,867 บาท : เด อน 0 5,000 10,000 15,000 ภาคการบร การและการค า ภาคเกษตรกรรม

11 ix แรงงานนอกระบบ ส วนการท างานของผ ท างานนอกระบบ ในป 2552 ซ งเป นการส ารวจ ในไตรมาสท 3 ของป พบว า จากจ านวนผ ม งานท าท งส น ล านคน เป นผ ท างานนอกระบบร อยละ 63.4 ส วนผ ท างานในระบบร อยละ 36.6 และหากพ จารณาเปร ยบเท ยบถ งการท างานนอกระบบของผ ท างานจากข อม ล จะเห นได ว าในช วง 5 ป ท ผ านมา การท างานนอกระบบม ส ดส วนเพ มข น ร อยละ 1.3 ส วนการท างานในระบบลดลงร อยละ 1.3 เช นก น แม ว ากระทรวง แรงงานพยายามผล กด นให แรงงานเข าส การจ างงานในระบบแล วก ตาม แผนภ ม 7 เปร ยบเท ยบร อยละของผ ท างานในระบบและนอกระบบ ป ร อยละ ในระบบ นอกระบบ ป

12 x เม อพ จารณาตามอ ตสาหกรรมท ส าค ญ พบว า ส วนใหญ แรงงานนอก ระบบจะท างานอย ในภาคเกษตรกรรม ร อยละ 59.1 ของแรงงานนอกระบบท งหมด รองลงมาอย ในสาขาขายส งและขายปล กฯร อยละ 15.9 สาขาการโรงแรมและ ภ ตตาคารร อยละ 7.8 สาขาการผล ตร อยละ 5.5 สาขาการก อสร าง ร อยละ 3.8 สาขาการขนส ง ร อยละ 2.4 ท เหล ออย ในสาขาอ น ๆ เห นได ว า แรงงานนอกระบบ เหล าน มากกว าคร งหน งเป นการท างานในภาคเกษตรกรรม ด งน น การแก ไข ป ญหาการจ างงานนอกระบบ หน วยงานท เก ยวข องอาจจะม งเน นเข ามาด แล ภาวะการท างานของเกษตรกร ก จะสามารถแก ไขป ญหาการท างานนอกระบบ ได เป นอย างมาก แผนภ ม 8 ร อยละของแรงงานนอกระบบ จ าแนกตามอ ตสาหกรรมท ส าค ญ ป 2552 ร อยละ เกษตรกรรม ขายปล ก ขายส ง โรงแรมภ ตตาคาร การผล ต การก อสร าง การขนส ง

13 xi ภาวะการว างงาน ส าหร บภาวะการว างานของประชากร จากผลการส ารวจในรอบ 5 ป ท ผ านมา ( ) พบว า จ านวนผ ว างงานม แนวโน มลดลง แต ในป 2552 จ านวนผ ว างงานเพ มข น (ป 2551) 5 หม นคน (จาก 5.22 แสนคน เป น 5.72 แสนคน) ซ งเป นผลมาจากป ญหาว กฤตทางเศรษฐก จของโลก และส งผล กระทบต อการจ างงานในตลาดแรงงานในประเทศไทยท าให การว างงานเพ มข น แต ไม ร นแรงมากเท าไหร น ก เม อเปร ยบเท ยบก บการคาดการณ ภาวะการว างงาน จากท หลายหน วยงานคาดว า จ านวนผ ว างงานจะส งมากจากผลกระทบของ ว กฤตในป น แต จากผลการส ารวจท าให ทราบว าผลของมาตรการต างๆ ท ร ฐบาล น ามาใช แก ไขป ญหาทางเศรษฐก จของประเทศ ได ส งผลไปในทางท ด ต อ การจ างงานของประชากร ท าให การว างงานท คาดการณ ว าจะส งมากก บ บรรเทาลง จ านวนผ ว างงานไม ส งมากด งท หลายฝ ายกล ว แผนภ ม 9 เปร ยบเท ยบจ านวนและอ ตราการว างงาน ป แสนคน จ านวน อ ตรา ร อยละ ป 0.0

14 xii ระด บการศ กษาของผ ว างงาน ในป 2552 จากการส ารวจ พบว า ผ ท จบการศ กษาในระด บอ ดมศ กษาม จ านวนของผ ว างงานมากท ส ด 1.62 แสนคน หร อค ดเป นอ ตราการว างงานร อยละ 2.7 รองลงมาเป นผ ท จบการศ กษาใน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น 1.34 แสนคน ค ดเป นอ ตราการว างงานร อยละ 2.3 ส วนระด บการศ กษาท ม จ านวนผ ว างงานน อยท ส ดเป นผ ท ม การศ กษา ในระด บไม ม การศ กษาและต ากว าประถมศ กษา 6.20 หม นคน หร อค ดเป น อ ตราการว างงานร อยละ 0.5 แผนภ ม 10 ผ ว างงานและอ ตราการว างงาน จ าแนกตามระด บการศ กษาท ส าเร จ ป 2552 แสนคน จ านวน อ ตรา ร อยละ ไม ม และต ากว า ประถม ม ธยมต น ม ธยมปลาย อ ดมศ กษา 0.0

15 xiii สาเหต การออกจากงานของผ ว างงาน การออกจากงานของผ ว างงาน ม หลายป จจ ย ซ งจากการส ารวจ พบว า สาเหต เน องจากการถ กลดค าจ างหร อ สว สด การร อยละ 33.6 เป นอ นด บแรก รองลงมาเป นการหมดส ญญาจ างร อยละ 10.6 เล กหร อหย ดก จการร อยละ 8.3 ถ กให ออกร อยละ 7.6 ไม พอใจค าตอบแทน ท ได ร บร อยละ 6.7 และงานเด มเสร จส นร อยละ 5.8 ตามล าด บ ส วนท เหล อ มาจากสาเหต อ น ๆ แผนภ ม 11 ร อยละของผ ว างงานท ออกจากงาน จ าแนกตาม สาเหต ของการออกจากงาน ป 2552 ถ กให ออก 7.6 ไม พอใจค าตอบแทน งานเด มเสร จส น อ น ๆ 27.4 เล ก / หย ดก จการ 8.3 หมดส ญญาจ าง 10.6 ถ กลดค าจ างหร อสว สด การ 33.6

16 xiv ความต องการความช วยเหล อจากภาคร ฐ พบว า ส าหร บความ ต องการการช วยเหล อจากภาคร ฐของผ ว างงาน ต องการให ร ฐช วยเหล อใน การช วยหางานให ท ามากท ส ด ร อยละ 74.7 โดยในจ านวนน ส วนใหญ ต องการให ร ฐช วยหางานให ท าภายในจ งหว ดท ตนอาศ ยอย รองลงมาเป น ต องการให ร ฐช วยเร องการให ท นส าหร บประกอบอาช พอ สระ ร อยละ 12.3 ช วยพ ฒนาฝ ม อแรงงาน ร อยละ 5.2 ช วยสน บสน นอาช พทางการเกษตร ร อยละ 3.5 ให ข อม ลข าวสารตลาดแรงงาน ร อยละ 2.2 และให เง นช วยเหล อ ค าเล าเร ยนบ ตรและในเร องอ น ๆ ร อยละ 2.1 ตามล าด บ แผนภ ม 12 ร อยละของผ ว างงานท ต องการความช วยเหล อจากภาคร ฐ จ าแนกตามเร องท ต องการให ร ฐช วยเหล อ ป 2552 สน บสน นอาช พการเกษตร 3.5% สน บสน นอาช พการเกษตร, 3.5 พ ฒนาฝ ม อแรงงาน ให 5.2% ข อม ล ให ข อม ลข าวสาร ให ข อม ลข าวสาร ตลาดแรงงาน, 2.2 ตลาดแรงงาน 2.2% เง นช วยเหล อค าเล าเร ยนบ ตร เง นช วยเหล อค าเล า และอ นๆ 2.1% เร ยนบ ตร และอ นๆ, ให ท นประกอบอาช พอ สระ 12.3% ให ท นประกอบอาช พอ สระ, 12.3 หางานให ท า, 74.7%

17 xv ผลกระทบจากป ญหาเศรษฐก จของแรงงาน การได ร บผลกระทบจากป ญหาเศรษฐก จ ในป 2552 จากผ ม งานท า ท งส น ล านคน พบว า โดยเฉล ยท งป ผ ม งานท าส วนใหญ ร อยละ 76.6 ตอบว าไม ได ร บผลกระทบจากป ญหาเศรษฐก จ ร อยละ 23.0 ท ได ร บผลกระทบ จากป ญหาเศรษฐก จ ท เหล ออย ในไม ทราบ หากพ จารณาเป นรายไตรมาส พบว า ไตรมาสท 2 และ 3 เป นช วงท ได ร บผลกระทบจากป ญหาเศรษฐก จ และไตรมาสท 4 การได ร บผลกระทบฯ ลดลง ร อยละ แผนภ ม 13 ร อยละของผ ม งานท า จ าแนกตามผลกระทบ จากป ญหาเศรษฐก จ ป ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส ไม ได ร บผลกระทบ ได ร บผลกระทบ ไม ทราบ ท มา : การส ารวจผลกระทบจากป ญหาเศรษฐก จของแรงงาน พ.ศ. 2552

18 xvi ส าหร บเร องหร อสาเหต ท ได ร บผลกระทบจากป ญหาเศรษฐก จ ส วนใหญ ได ร บผลกระทบในเร องการลดรายได /ค าจ างมากท ส ด ร อยละ 76.1 รองลงมาค อ การลดช วโมงการท างานและรายได / ค าจ าง ร อยละ 10.7 การลดช วโมงการท างาน ร อยละ 10.0 การลดโบน ส/สว สด การ ร อยละ 2.0 การลดช วโมงการท างาน โบน ส/สว สด การ ร อยละ 0.7 และการลดรายได / ค าจ าง และโบน ส/สว สด การ ร อยละ 0.5 แผนภ ม 14 ร อยละของผ ม งานท าท ได ร บผลกระทบฯ จ าแนกตาม ผลกระทบท ได ร บ ป 2552 ไตรมาส Q4 Q3 Q2 Q ร อยละ รายได /ค าจ าง ชม.การท างานและรายได /ค าข าง ช.ม.การท างานและโบน ส ท มา : การส ารวจผลกระทบจากป ญหาเศรษฐก จของแรงงาน พ.ศ ชม.การท างาน โบน ส/สว สด การ รายได /ค าจ าง และโบน ส 0.6

19 xvii ป ญหาของแรงงาน ป ญหาของแรงงานท เก ดข นน น ส งผลให เก ดความต องการความ ช วยเหล อของแรงงานจากภาคร ฐ พบว า แรงงานส วนใหญ ต องการให ภาคร ฐ ม มาตรการควบค มราคาน าม น ร อยละ 13.2 รองลงมาเป น ต องการให ม การ ควบค มราคาส นค าอ ปโภค บร โภค ร อยละ 12.9 การแก ป ญหาราคาพ ชผล ทางการเกษตรตกต า ร อยละ 11.9 ช วยเหล อด านเง นท น ร อยละ 11.5 ส งเสร มและจ ดหางานให ท าอย างต อเน อง ร อยละ 9.0 และท เหล อกระจาย อย ในความต องการอ น ๆ แผนภ ม 15 ร อยละของป ญหาของแรงงาน จ าแนกตามความต องการ ความช วยเหล อของแรงงานจากภาคร ฐ ป 2552 ให ม มาตรการควบค มราคาน าม น ให ม การควบค มราคาส นค าอ ปโภค/บร โภค แก ป ญหาราคาพ ชผลทางการเกษตรตกต า ช วยเหล อด านเง นท น ส งเสร ม/จ ดหางานให ท าอย างต อเน อง ช วยเหล อค าเล าเร ยนบ ตรแก ผ ม รายได น อย แก ไขป ญหาหน ส นแก ผ ม รายได น อย ฝ กอบรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน แก ป ญหาราคาป ย อาหารส ตว ราคาแพง จ ดให ม ระบบประก นส ขภาพ ขยายระบบประก นส งคมแก ผ ม รายได น อย ม มาตรการค มครองค าจ างให เป นธรรม แก ไขป ญหายาเสพต ดในหม บ าน แก ป ญหาขาดแคลนและปร บปร งสาธารณ ปโภค แก ป ญหาไม ม ท ด นท าก น ลดภาษ เง นได แก ป ญหาพวกม จฉาช พในหม บ าน จ ดจ าหน ายส นค าราคาถ ก (ธงฟ า) จ ดฝ กอบรมด านความปลอดภ ยและส ขอนาม ยในแต ละอาช พ พ ฒนาและส งเสร มร านค าปล กในหม บ าน จ ดสร างแหล งน าในท องถ น แก ป ญหาน าท วม ส างเสร มส นค า OTOP อ น ๆ ไม ทราบ ล านคน

20 xviii สารบ ญ หน า ค าน า i บทสร ปส าหร บผ บร หาร v สารบ ญแผนภ ม xxiii สารบ ญตาราง xxvi บทน า 1 สร ปข อม ลท ส าค ญจากการส ารวจ 1. ก าล งแรงงาน โครงสร างก าล งแรงงานของประชากร ก าล งแรงงานตามกล มอาย 5 2. ภาวะการท างาน ล กษณะทางเศรษฐก จ ล กษณะของอาช พ ล กษณะของระด บการศ กษาท ส าเร จ ล กษณะของสถานภาพการท างานของผ ท างาน ล กษณะของช วโมงท างาน ค าจ างเฉล ยของล กจ าง แรงงานท อย นอกระบบ 25

21 xix สารบ ญ (ต อ) หน า 3. ภาวะการว างงาน การว างงานตามภาค การว างงานตามกล มอาย ประสบการณ การท างานของผ ว างงาน ระด บการศ กษาของผ ว างงาน ว ธ การหางานท าหร อสม ครงานของผ ว างงาน สาเหต ของการออกจากงาน อาช พท ผ ว างงานต องการท าและความช วยเหล อจากภาคร ฐ ผลกระทบจากป ญหาเศรษฐก จของแรงงาน การได ร บผลกระทบจากป ญหาเศรษฐก จ ผลกระทบท ได ร บจากป ญหาเศรษฐก จ ป ญหาและอ ปสรรคในการท างาน ป ญหาท เก ดจากการท างาน สภาพแวดล อมและ 47 ความไม ปลอดภ ย 5.2 ป ญหาและอ ปสรรคในการท างานจากการบาดเจ บ 49 หร ออ บ ต เหต

22 xx สารบ ญ (ต อ) หน า 6 ความต องการพ ฒนาข ดความสามารถของแรงงาน ภาวะคร วเร อนของแรงงาน ล กษณะท อย อาศ ย ล กษณะการม และการใช สาธารณ ปโภค 52 ภาคผนวก 55 ตารางสถ ต ท ส าค ญ 63

23 xxi สารบ ญแผนภ ม หน า แผนภ ม 1 จ านวนประชากร จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน 2 ป 2552 แผนภ ม 2 จ านวนของก าล งแรงงาน จ าแนกตามกล มอาย ป แผนภ ม 3 จ านวนผ ม งานท า จ าแนกตามล กษณะทางเศรษฐก จ 8 ท ส าค ญ ป 2552 แผนภ ม 4 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ท างาน จ าแนกตามภาคทาง 10 เศรษฐก จท ส าค ญ ป 2552 แผนภ ม 5 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ท างาน ในสาขาการผล ตย อย 11 ท ส าค ญ ป แผนภ ม 6 จ านวนผ ท างานจ าแนกตามอาช พ ป แผนภ ม 7 จ านวนผ ท างาน จ าแนกตามระด บการศ กษาท ส าเร จ 14 ป 2552 แผนภ ม 8 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ม งานท า จ าแนกตามระด บ 16 การศ กษาท ส าเร จ ป แผนภ ม 9 จ านวนผ ท างาน จ าแนกตามสภาพการท างาน ป แผนภ ม 10 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ท างาน จ าแนกตามสถานภาพการ 19 ท างาน ป แผนภ ม 11 จ านวนผ ท างาน จ าแนกตามช วโมงท างานต อส ปดาห 20 ป 2552

24 xxii สารบ ญแผนภ ม (ต อ) หน า แผนภ ม 12 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ท างาน จ าแนกตามช วโมงท างาน 22 ป แผนภ ม 13 ค าจ างเฉล ยของล กจ าง จ าแนกตามอ ตสาหกรรม ป แผนภ ม 14 เปร ยบเท ยบค าจ างเฉล ยของล กจ าง จ าแนกตามอ ตสาหกรรม 24 พ.ศ แผนภ ม 15 ร อยละของผ ท างานในระบบและนอกระบบ ป แผนภ ม 16 ร อยละของแรงงานนอกระบบ จ าแนกตามอ ตสาหกรรมท ส าค ญ 26 ป 2552 แผนภ ม 17 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ว างงาน รายภาค ป แผนภ ม 18 จ านวนผ ว างงานและอ ตราการว างงาน ป แผนภ ม 19 ผ ว างงานและอ ตราการว างงาน จ าแนกตามหมวดอาย 30 ป 2552 แผนภ ม 20 ผ ว างงาน จ าแนกตามประสบการณ การท างาน 32 และอ ตสาหกรรม ป 2552 แผนภ ม 21 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ว างงาน จ าแนกตามประสบการณ 33 การท างาน ป แผนภ ม 22 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ว างงานท เคยท างานมาก อน 34 จ าแนกตามอ ตสาหกรรม ป แผนภ ม 23 ผ ว างงานและอ ตราการว างงาน จ าแนกตามระด บการศ กษา 35 ท ส าเร จ ป 2552

25 xxiii สารบ ญแผนภ ม (ต อ) หน า แผนภ ม 24 ร อยละของผ ว างงานท หางานท า จ าแนกตามว ธ การหางาน 38 หร อสม ครงาน ป 2552 แผนภ ม 25 ร อยละของผ ว างงานท ออกจากงาน จ าแนกตามสาเหต ของ 40 การออกจากงาน ป 2552 แผนภ ม 26 ร อยละของผ ว างงาน จ าแนกตามอาช พท ต องการท า ป แผนภ ม 27 ร อยละของผ ว างงานท ต องการความช วยเหล อจากภาคร ฐ 44 จ าแนกตามเร องท ต องการให ร ฐช วยเหล อ ป 2552 แผนภ ม 28 ร อยละของผ ม งานท า จ าแนกตามผลกระทบจาก 45 ป ญหาเศรษฐก จ ป 2552 แผนภ ม 29 ร อยละของผ ม งานท าท ได ร บผลกระทบฯ จ าแนกตาม 46 ผลกระทบท ได ร บ ป 2552 แผนภ ม 30 ร อยละของผ ท อย ในว ยท างาน (ผ ท ม อาย 15 ป ข นไป) 50 จ าแนกตามความต องการตามหล กส ตรท ต องการพ ฒนา ป 2552 แผนภ ม 31 ร อยละของคร วเร อนแรงงาน จ าแนกตามล กษณะของ 51 ท อย อาศ ย ป 2552 แผนภ ม 32 ร อยละของผ ม งานท า จ าแนกตามล กษณะการใช ส วม 52 ป 2552 แผนภ ม 33 ร อยละของคร วเร อนแรงงาน จ าแนกตามล กษณะน าด ม 53 และน าใช ป 2552

26 xxiv สารบ ญตาราง ตาราง 1 จ านวนและร อยละของประชากร จ าแนกตามโครงสร าง ก าล งแรงงาน รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 2 จ านวนและร อยละของก าล งแรงงาน จ าแนกตามสถานภาพ แรงงาน ป ตาราง 3 จ านวนและร อยละของก าล งแรงงาน จ าแนกตามกล มอาย รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 4 จ านวนและร อยละของก าล งแรงงาน จ าแนกตามภาค รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 5 จ านวนและร อยละของผ ท างาน จ าแนกตามอาช พ รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 6 จ านวนและร อยละของผ ท างาน จ าแนกตามอาช พ ราย ไตรมาส ป 2552 ตาราง 7 จ านวนและร อยละของผ ท างาน จ าแนกตามระด บการศ กษา ท ส าเร จ รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 8 จ านวนและร อยละของผ ท างาน จ าแนกตาม สถานภาพท างาน รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 9 จ านวนและร อยละของผ ท างาน จ าแนกตาม ช วโมงท างานต อว น รายไตรมาส ป 2552 หน า

27 xxv สารบ ญตาราง (ต อ) ตาราง 10 ค าจ างเฉล ยของล กจ าง จ าแนกตามอ ตสาหกรรม รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 11 จ านวนผ ว างงานและอ ตราการว างงาน จ าแนกตามภาค รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 12 จ านวนผ ว างงานและอ ตราการว างงาน จ าแนกตามหมวดอาย รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 13 จ านวนและร อยละของผ ว างงาน จ าแนกตามประสบการณ การท างานและสาขาอ ตสาหกรรม รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 14 จ านวนและอ ตราการว างงาน จ าแนกตามระด บการศ กษา ท ส าเร จ รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 15 จ านวนและอ ตราการว างงาน จ าแนกตามระด บการศ กษา ท ส าเร จ ป ตาราง 16 จ านวนและร อยละของผ ว างงานท หางานท า จ าแนก ตามว ธ การหางานท าหร อสม ครงาน รายไตรมาส ป 2552 ตาราง 17 จ านวนผ ว างงานท เคยท างานมาก อน จ าแนกตามสาเหต ของ การออกจากงานหร อหย ดท างานคร งส ดท าย รายไตรมาส ป 2552 หน า

28 xxvi สารบ ญตาราง (ต อ) ตาราง 18 จ านวนและร อยละของผ ว างงาน จ าแนกตามอาช พท ต องการท า ป 2552 ตาราง 19 จ านวนและร อยละของผ ว างงานท ต องการความช วยเหล อ จากภาคร ฐ จ าแนกตามเร องท ต องการให ร ฐช วยเหล อ ป 2552 ตาราง 20 จ านวนและร อยละของผ ม งานท า จ าแนกตามป ญหา ป 2552 ตาราง 21 จ านวนและร อยละของผ ม งานท า จ าแนกตามการได ร บ บาดเจ บหร ออ บ ต เหต จากการท างาน ป 2552 หน า

29 1 บทน า การต ดตามสภาวะการจ างงานเป นส งส าค ญมาก ในภาวะว กฤต เศรษฐก จโลก ท ส งผลกระทบก บหลายประเทศรวมไปถ งประเทศไทยด วย เช นก น ท ได ม น กว ชาการต างคาดการณ ถ งสถานการณ การว างงานท อาจจะ เพ มข นในป 2552 ซ งเป นผลกระทบจากว กฤต เศรษฐก จโลก ด งน น ข อม ล ด านแรงงาน จ งเป นข อม ลท ส าค ญเป นต วบ งบอกถ งสถานะทางเศรษฐก จ และความเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จได มากน อยเพ ยงใด นอกจากน ย งถ อเป น ส ญญาณแสดงความอย ด ม ส ขของคนในประเทศไทยได เช นก น หากสถานการณ จ างงานด คนตกงานน อยลง แสดงว าเศรษฐก จในประเทศด และหมายความว า คนในประเทศอย ด ม ส ขด วย ด งค าท ว า เง นค องานบ นดาลส ข ตราบใดท สภาวะ การจ างงานน อยลง คนตกงานม อย ท วไป แสดงว าเศรษฐก จเร มถดถอย คนใน ประเทศเร มเก ดความท กข ป ญหาส งคม ก จะตามมาอ กมากมาย ด งน น เพ อม ข อม ลและต ดตามสถานการณ ด านแรงงานอย างต อเน อง ส าน กงานสถ ต แห งชาต จ งได ด าเน นการ ส ารวจภาวะการท างานของประชากรเป นประจ าท กเด อน ส าหร บ หน วยงานภาคร ฐ เอกชน และหน วยงานอ น ๆ ท สนใจ น าไปวางแผนก าหนด นโยบายต าง ๆ เพ อส งเสร มการจ างงานในก จกรรมทางเศรษฐก จต าง ๆ ของ ประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนการข บเคล อนเศรษฐก จได ถ กท ศทาง

30 2 1. ก าล งแรงงาน สร ปข อม ลท ส าค ญจากการส ารวจ 1.1 โครงสร างก าล งแรงงานของประชากร ประชากรอาย 15 ป ข นไปเฉล ยท งป ล านคน ป 2552 ม ผ อย ในก าล งแรงงานเฉล ย ล านคนหร อค ดเป นร อยละ 72.8 ซ งประกอบด วย ผ ม งานท าเฉล ย ล านคน ผ ว างงานเฉล ย 5.7 แสนคน ผ รอฤด กาลเฉล ย 1.5 แสนคน อ กส วนหน งเป นผ ไม อย ในก าล งแรงงาน ล านคนหร อค ดเป นร อยละ 27.2 ซ งเป น ผ ท ท างานบ าน 4.67 ล านคน เร ยนหน งส อ 4.20 ล านคน และอ น ๆ 5.52 ล านคน แผนภ ม 1 จ านวนประชากร จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ป 2552 ผ ม อาย 15 ป ข นไป ล านคน ผ อย ในก าล งแรงงาน (ผ ท พร อมท างาน) ล านคน (72.8%) ผ อย นอกก าล งแรงงาน (ผ ท ไม พร อมท างาน) ล านคน (27.2%) ผ ม งานท า ล านคน ท างานบ าน 4 67 ล านคน ผ ว างงาน 0.57 ล านคน เร ยนหน งส อ 4.20 ล านคน ผ รอฤด กาล 0.15 ล านคน อ นๆ 5.52 ล านคน

31 3 ตาราง 1 จ านวนและร อยละของประชากร จ าแนกตามโครงสร างก าล งแรงงาน รายไตรมาส ป 2552 สถานภาพแรงงาน ไตรมาสท เฉล ยท งป หน วย : พ นคน ประชากรอาย 15 ป ข นไป 52, , , , , ผ อย ในก าล งแรงงาน 37, , , , , ผ ม งานท า 36, , , , , ผ ว างงาน ผ รอฤด กาล ผ ไม อย ในก าล งแรงงาน 15, , , , , ท างานบ าน 4, , , , , เร ยนหน งส อ 4, , , , , อ นๆ 1/ 5, , , , ,521.2 หน วย : ร อยละ ยอดรวม ผ อย ในก าล งแรงงาน ผ ม งานท า ผ ว างงาน ผ รอฤด กาล ผ ไม อย ในก าล งแรงงาน ท างานบ าน เร ยนหน งส อ อ นๆ 1/ / (รวมย งเด ก ชรา/ไม สามารถท างานได เกษ ยณการท างาน)

32 4 ถ าพ จารณาผ อย ในก าล งแรงงานเป นรายไตรมาส ของป 2552 พบว า ผ อย ในก าล งแรงงาน ม จ านวนน อยท ส ดในไตรมาสท 1 ซ งเป นช วงฤด แล ง นอกฤด การเกษตร และก าล งแรงงานจะเพ มข นเล กน อยในไตรมาสท 2 เป นช วงท ก าล งแรงงานใหม เพ งส าเร จการศ กษาเข าส ตลาดแรงงาน และเม อย างเข าส ช วง ฤด การเกษตรในไตรมาสท 3 เป นช วงท ผ อย ในก าล งแรงงานม จ านวนมากท ส ด ส วนไตรมาสท 4 เป นช วงฤด เก บเก ยวผลผล ตทางการเกษตร ก าล งแรงงานลดลง เล กน อย ตาราง 2 จ านวนและร อยละของก าล งแรงงาน จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ป ผ อย ในก าล งแรงงาน หน วย : พ นคน ยอดรวม 36, , , , , ผ ม งานท า 35, , , , , ผ ว างงาน ผ ท รอฤด กาล หน วย : ร อยละ ยอดรวม ผ ม งานท า ผ ว างงาน ผ ท รอฤด กาล

33 5 1.2 ก าล งแรงงานตามกล มอาย เม อพ จารณาก าล งแรงงานตามกล มอาย พบว า ก าล งแรงงานจะอย ในกล มอาย ป ซ งเป นประชากรท อย ในว ยผ ใหญ มากท ส ดม จ านวน เฉล ยท งป ล านคน หร อร อยละ 79.0 รองลงมาเป นก าล งแรงงานใน กล มอาย ป หร อกล มว ยเยาวชนเฉล ย 5.13 ล านคนหร อร อยละ 13.3 กล มส ดท ายเป นกล มอาย 60 ป ข นไป หร อว ยผ ส งอาย ท ย งสามารถท างานได ม ประมาณ 2.95 ล านคน หร อร อยละ 7.7 แผนภ ม 2 จ านวนของก าล งแรงงาน จ าแนกตามกล มอาย ป 2552 ล านคน ป ป 60 ป ข นไป

34 6 ตาราง 3 จ านวนและร อยละของก าล งแรงงาน จ าแนกตามกล มอาย รายไตรมาส ป 2552 กล มอาย ไตรมาสท เฉล ยท งป หน วย : พ นคน ยอดรวม 37, , , , , ป (ว ยเยาวชน) 4, , , , , ป (ว ยผ ใหญ ) 29, , , , , ป ข นไป (ว ยส งอาย ) 2, , , , ,954.8 หน วย : ร อยละ ยอดรวม ป (ว ยเยาวชน) ป (ว ยผ ใหญ ) ป ข นไป (ว ยส งอาย ) เม อพ จารณาในแต ละช วงของป พบว า ก าล งแรงงานจะม จ านวน มากในช วงไตรมาสท 3 และ 4 ซ งเป นช วงฤด กาลท าการเกษตร ท าให ก าล ง แรงงานส วนน เร มเข าส ตลาดแรงงาน เป นจ านวนมากกว า ไตรมาสท 1 และ 2 ซ งเป นช วงนอกฤด กาลเกษตรโดยเฉพาะในกล มอาย ป

35 7 ตาราง 4 จ านวนและร อยละของก าล งแรงงาน จ าแนกตามภาค รายไตรมาส ป 2552 กล มอาย ไตรมาสท เฉล ยท งป หน วย : พ นคน ท วราชอาณาจ กร 37, , , , ,426.8 กร งเทพมหานคร 3, , , , ,968.5 ภาคกลาง 9, , , , ,363.6 ภาคเหน อ 7, , , , ,164.6 ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 12, , , , ,735.8 ภาคใต 5, , , , ,194.2 หน วย : ร อยละ ท วราชอาณาจ กร กร งเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหน อ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ภาคใต หากพ จารณาก าล งแรงงานเป นรายภาค พบว า ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ เป นภาคท ม ก าล งแรงงานมากท ส ด ร อยละ 33.1 รองลงมาเป นภาคกลาง ร อยละ 24.4 ภาคเหน อ ร อยละ 18.7 ส วนภาคใต และกร งเทพมหานครเป น ภาคท ม ก าล งแรงงานน อย ร อยละ 13.5 และ 10.3 ตามล าด บ

36 8 2. ภาวะการท างาน 2.1 ล กษณะทางเศรษฐก จ การท างานของประชากร ตามล กษณะของก จกรรมทางเศรษฐก จ พบว า ในป 2552 ม จ านวนผ ท างานโดยเฉล ยในแต ละล กษณะทาง เศรษฐก จด งน ในภาคเกษตรเฉล ย ล านคน หร อร อยละ 39.0 เป นผ ท ท างานในภาคการบร การและการค าเฉล ย ล านคน หร อร อยละ 40.3 และภาคการผล ตเฉล ย 7.83 ล านคน หร อร อยละ 20.7 แผนภ ม 3 จ านวนผ ม งานท า จ าแนกตามล กษณะทางเศรษฐก จท ส าค ญ ป 2552 ภาคการบร การและการค า ล านคน ภาคเกษตรกรรม ล านคน ภาคการผล ต 7.83 ล านคน เม อพ จารณาในแต ละไตรมาสของป พบว า ในไตรมาสท 1 และ 2 ซ งอย ในช วงนอกฤด การเกษตร จะเห นได ว า ม จ านวนของผ ท างานใน ภาคเกษตรจะน อย ค อ ร อยละ 35.3 และ 38.4 ส วนในไตรมาสท 3 และ 4 ซ งเป น

37 9 ช วงของฤด กาลเกษตร จ านวนผ ท างานในภาคเกษตรจะมากกว า ร อยละ 41.5 และ 40.4 ซ งในทางกล บก นผ ท างานในภาคการผล ต และภาคบร การและการค า จะม จ านวน ในไตรมาสท 1 และ 2 มากกว าในช วงไตรมาสท 3 และ 4 เป นผล มาจากการเคล อนย ายแรงงาน จากภาคเกษตรกรรมก บนอกภาคเกษตรกรรม ตามฤด กาลต าง ๆ ตาราง 5 จ านวนและร อยละของผ ท างาน จ าแนกตามล กษณะทางเศรษฐก จ รายไตรมาส ป 2552 อ ตสาหกรรม ไตรมาสท เฉล ยท งป หน วย : พ นคน ยอดรวม 36, , , , , ภาคเกษตรกรรม 12, , , , , ภาคการผล ต 8, , , , , ภาคการบร การและการค า 15, , , , ,183.5 หน วย : ร อยละ ยอดรวม ภาคเกษตรกรรม ภาคการผล ต ภาคการบร การและการค า

38 10 แผนภ ม 4 เปร ยบเท ยบจ านวนผ ท างาน จ าแนกตามภาคทางเศรษฐก จ ท ส าค ญ ป ล านคน ภาคการผล ต ภาคการบร การและการค า ภาคเกษตรกรรม ป เม อเปร ยบเท ยบการเปล ยนแปลงในช วง 5 ป ท ผ านมา พบว า จ านวน ผ ท างานในภาคทางเศรษฐก จต าง ๆ ม แนวโน มเพ มข น โดยภาคการบร การและ การค าเพ มมากท ส ด 1.43 ล านคน ภาคเกษตรกรรม เพ มข น 1.07 ล านคน ส วนจ านวนผ ท างานในภาคการผล ต ม จ านวนผ ท างานลดลงเล กน อยประมาณ 5 หม นคน โดยเฉพาะอย างย งในช วงป เก ดภาวะว กฤตทาง เศรษฐก จของโลก ซ งส งผลกระทบต อการจ างงานในภาคการผล ตใน ประเทศไทยด วยเช นก น ซ งถ าพ จารณาในสาขาย อยในภาคการผล ตท ส าค ญ

39 11 เห นได ว า จ านวนผ ท างานในสาขาย อยการผล ตท กระทบมากท ส ดจากการลดลง ได แก สาขาการผล ตเคร องแต งกาย 4.9 หม นคน การผล ตอ ปกรณ และเคร อง อ ปกรณ ว ทย โทรท ศน 4.2 หม นคน การผล ตยานยนต รถพ วงและรถก งรถพ วง 1.9 หม นคน และการฟอกและตกแต งหน งฟอก 1.7 หม นคน ส วนสาขาย อย การผล ตท เพ มข น ได แก การผล ตผล ตภ ณฑ อาหารและเคร องด ม 5.7 หม นคน การผล ตผล ตภ ณฑ ท ท าจากโลหะประด ษฐ 1.7 หม นคน การผล ตเคม ภ ณฑ และผล ตภ ณฑ เคม 5 พ นคน ท เหล อเป นสาขาย อยการผล ตอ น ๆ แผนภ ม 5 เปร ยบเท ยบผ ท างานในสาขาการผล ตย อยท ส าค ญ ป การผล ตเคร องแต งกาย การผล ตอ ปกรณ และเคร องอ ปกรณ ว ทย โทรท ศน ฯ การผล ตยานยนต รถพ วงและรถก งรถพ วง การฟอกและตกแต งหน งฟอก การผล ตผล ตภ ณฑ อาหารและเคร องด ม การผล ตผล ตภ ณฑ ภ ณฑ ท ท าจากโลหะประด ษฐ การผล ตเคม ภ ณฑ และผล ตภ ณฑ เคม การผล ตไม และผล ตภ ณฑ จากไม ฯ แสนคน

40 ล กษณะอาช พ ผ ม งานท าส วนใหญ ประกอบอาช พเป นผ ปฏ บ ต งานท ม ฝ ม อใน ด านการเกษตรและประมงมากท ส ด เฉล ยท งป ประมาณ ล านคน หร อ ร อยละ 35.0 รองลงมาค อ พน กงานบร การและพน กงานในร านค า 6.68 ล านคน หร อร อยละ 17.7 อาช พข นพ นฐานต าง ๆ ในด านการขายและการให บร การ 4.70 ล านคน หร อร อยละ 12.5 ผ ปฏ บ ต งานด านความสามารถทางฝ ม อและ ธ รก จการค าท เก ยวข อง 4.57 หร อร อยละ 12.1 ผ ปฏ บ ต การโรงงานและเคร องจ กร 2.97 ล านคนหร อร อยละ 7.9 ส วนท เหล อกระจายอย ในอาช พต าง ๆ แผนภ ม 6 จ านวนผ ท างาน จ าแนกตามอาช พ ป 2552 ผ ปฏ บ ต งานท ม ฝ ม อในด านการเกษตร พน กงานบร การและพน กงานในร านค า อาช พข นพ นฐานต างๆ ในด านการขาย ผ ปฏ บ ต งานด านความสามารถทางฝ ม อ ผ ปฏ บ ต การโรงงานและเคร องจ กร ผ ประกอบว ชาช พช างเทคน คสาขาต าง ๆ ผ ประกอบว ชาช พด านต างๆ เสม ยน ผ บ ญญ ต กฎหมาย ข าราชการอาว โส อาช พซ งม ได จ าแนกไว ในหมวดอ น ล านคน

41 13 ตาราง 6 จ านวนและร อยละของผ ท างาน จ าแนกตามอาช พ รายไตรมาส ป 2552 อาช พ ไตรมาสท เฉล ยท งป หน วย : พ นคน ยอดรวม 36, , , , , ผ บ ญญ ต กฎหมาย ข าราชการอาว โส 1, , , , , ผ ประกอบว ชาช พด านต างๆ 1, , , , , ผ ประกอบว ชาช พช างเทคน คสาขาต าง ๆ 1, , , , , เสม ยน 1, , , , , พน กงานบร การและพน กงานในร านค า 6, , , , , ผ ปฏ บ ต งานท ม ฝ ม อในด านการเกษตร 11, , , , , ผ ปฏ บ ต งานด านความสามารถทางฝ ม อ 4, , , , , ผ ปฏ บ ต การโรงงานและเคร องจ กร 3, , , , , อาช พข นพ นฐานต างๆ ในด านการขาย 4, , , , , อาช พซ งม ได จ าแนกไว ในหมวดอ น ๆ หน วย : ร อยละ ยอดรวม ผ บ ญญ ต กฎหมาย ข าราชการอาว โส ผ ประกอบว ชาช พด านต างๆ ผ ประกอบว ชาช พช างเทคน คสาขาต าง ๆ เสม ยน พน กงานบร การและพน กงานในร านค า ผ ปฏ บ ต งานท ม ฝ ม อในด านการเกษตร ผ ปฏ บ ต งานด านความสามารถทางฝ ม อ ผ ปฏ บ ต การโรงงานและเคร องจ กร อาช พข นพ นฐานต างๆ ในด านการขาย อาช พซ งม ได จ าแนกไว ในหมวดอ น ๆ

ตารางสถ ต โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ระด บจ งหว ด ไตรมาสท 2 : เมษายน ม ถ นายน 2554

ตารางสถ ต โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ระด บจ งหว ด ไตรมาสท 2 : เมษายน ม ถ นายน 2554 ISSN 0859-8770 ตารางสถ ต โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ระด บจ งหว ด ไตรมาสท 2 : เมษายน ม ถ นายน 2554 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ตารางสถ ต โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร

More information

โอกาสเข าถ งงานท ด ม ความม นคง

โอกาสเข าถ งงานท ด ม ความม นคง การส มมนาว ชาการประจ าป 2553 การลดความเหล อมล าและสร างโอกาสทางเศรษฐก จ (Reducing Inequality and Creating Economic Opportunity) ห วข อท 3. การสร างโอกาสด านเศรษฐก จ โอกาสเข าถ งงานท ด ม ความม นคง โดย ยงย

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร การม การใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารในคร วเร อน พ.ศ. 2556

บทสร ปส าหร บผ บร หาร การม การใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารในคร วเร อน พ.ศ. 2556 i ค าน า ในภาวะส งคมป จจ บ นประเทศไทยได ก าวส ย คสารสนเทศอย างรวดเร วและต อเน อง เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารได เข ามาม บทบาทต อประชาชน ในการใช เป นเคร องม อการ เข าถ งข อม ล ต ดต อส อสารได อย างท วถ

More information

รายงานว จ ย ภาวะการหางานท าของผ ส าเร จการศ กษา หล กส ตรข นม ลฐาน สถาบ นการบ นพลเร อน ร นป การศ กษา 2553

รายงานว จ ย ภาวะการหางานท าของผ ส าเร จการศ กษา หล กส ตรข นม ลฐาน สถาบ นการบ นพลเร อน ร นป การศ กษา 2553 รายงานว จ ย ภาวะการหางานท าของผ ส าเร จการศ กษา หล กส ตรข นม ลฐาน สถาบ นการบ นพลเร อน ร นป การศ กษา 2553 แผนกมาตรฐานการศ กษา สถาบ นการบ นพลเร อน สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า 1 ว ตถ ประสงค 1 ประชากรท ใช ในการศ

More information

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน ส าน กเศรษฐก จการแรงงาน ส าน กงานคณะกรรมการค าจ าง ส าน กงานแรงงานจ งหว ด ค าน า

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

โอกาสเข าถ งงานท ด ม ความม นคง รศ.ดร.ยงย ทธ แฉล มวงษ และคณะ ผ อานวยการว จ ย การพ ฒนาแรงงาน สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย

โอกาสเข าถ งงานท ด ม ความม นคง รศ.ดร.ยงย ทธ แฉล มวงษ และคณะ ผ อานวยการว จ ย การพ ฒนาแรงงาน สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย โอกาสเข าถ งงานท ด ม ความม นคง รศ.ดร.ยงย ทธ แฉล มวงษ และคณะ ผ อานวยการว จ ย การพ ฒนาแรงงาน สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 1 ห วข อน าเสนอ ว เคราะห ภาพรวมตลาดแรงงาน งานท ด และม ความม นคง การเสร มสร างโอกาสในการได

More information

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔)

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) สำน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ๓๑๙ อาคารจ ต ร สจามจ ร ช น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปท มว น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศ พท ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๙ http://www.sti.or.th

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

บทสร ปผ บร หาร โครงการส ารวจข อม ลเช งล กในพ นท 55 จ งหว ด เสนอต อ ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

บทสร ปผ บร หาร โครงการส ารวจข อม ลเช งล กในพ นท 55 จ งหว ด เสนอต อ ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม บทสร ปผ บร หาร โครงการส ารวจข อม ลเช งล กในพ นท 55 จ งหว ด เสนอต อ ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม เสนอโดย บร ษ ท บ ซ เนส ออนไลน จ าก ด (มหาชน) ว นท 21 ม นาคม 2555 หน าท 1 จากท งหมด 70 หน

More information

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร โดย นางสาวอภ ญญา ว เศษส งห ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2556 รายงานว จ ย เร อง การจ

More information

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ รายงานว จ ย การศ กษาผลการด าเน นงานตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพ หม บ าน/ช มชน : กรณ ศ กษาบ านบ อน า ต าบลหนองยายโต ะ อ าเภอช ยบาดาล จ งหว ดลพบ ร A Study of Consequence in SML Project in Case Study : Baanbornam

More information

แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น โปรดเก บร กษาแบบสอบถามน ไว ในท ปลอดภ ย เพ อใช จ ดเก บข อม ลในป 2557-2559

แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น โปรดเก บร กษาแบบสอบถามน ไว ในท ปลอดภ ย เพ อใช จ ดเก บข อม ลในป 2557-2559 1 12/4/56 BE 5:37 PM www.rdic.cdd.go.th COVER_ (Manual Database).pdf ค ม อ การจ ดเก บข อม ลพ นฐาน ป 2557-2559 แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น C M Y CM MY CY CMY K ป

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

อ ตราเง นเฟ อลดลงอย างรวดเร ว ต อเน อง และอย ในระด บต า ท มา : ส าน กด ชน เศรษฐก จการค า 2547 2548 2549 2550 2551-3 ไม ใช อาหาร

อ ตราเง นเฟ อลดลงอย างรวดเร ว ต อเน อง และอย ในระด บต า ท มา : ส าน กด ชน เศรษฐก จการค า 2547 2548 2549 2550 2551-3 ไม ใช อาหาร สร ปภาวะส งคมรายเด อน (เผยแพร มกราคม 2552) อ ตราเง นเฟ อในเด อนธ นวาคม 2551 อย ในระด บต าท ร อยละ.4 ปร บลดลงอย างรวดเร วและต อเน องตามราคาน าม นท ลดลง และคาดว าเง นเฟ อจะอย ในระด บต าตลอดช วงคร งแรกของป

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

บทว เคราะห ธ รก จโรงแรมและร สอร ท ป 2553

บทว เคราะห ธ รก จโรงแรมและร สอร ท ป 2553 บทว เคราะห ธ รก จโรงแรมและร สอร ท ป 2553 โครงการก จกรรมเผยแพร ผลว เคราะห ระบบเต อนภ ยและ ระบบฐานข อม ลแก สาธารณะ ความร วมม อระหว าง ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.) ส าน กงานพ ฒนาหน

More information

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community) เป นการรวมต วก นของประเทศในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ในป 2558 ประกอบด วย ประเทศไทย ส งคโปร มาเลเซ ย อ นโดน เซ ย บร ไน ฟ

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report)

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการส ารวจความค ดเห นและท ศนคต ทางส งคมรายไตรมาส เร อง เง นด วน : ท พ งหร อหล มพรางของคนร อนเง น เสนอต อ ส าน กพ ฒนาฐานข อม ลและต วช ว ดภาวะส งคม ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต เสนอโดย

More information

ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 **************

ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 ************** ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 ************** ด วยองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ได ดาเน นการต ดตามประเม นผลแผนงาน/ โครงการ

More information

รายงานการประเม นผล การด าเน นงานตามนโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556

รายงานการประเม นผล การด าเน นงานตามนโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556 รายงานการประเม นผล การด าเน นงานการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556 กองแผนงาน กรมราชท ณฑ รายงานการประเม นผล การด าเน นงาน การปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจาปงบประมาณ

More information

รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ)

รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ) รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ) ฝ ายตรวจต ดตามและประเม นผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค การบร หารส

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ การบร หารแผนงาน/โครงการ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการจะประสบผลส าเร จ บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายได ต องอาศ ย ความร วมม อและความร บผ ดชอบของผ เก ยวข องท กคน ซ งจ าเป

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information